ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ1ΗΩΕ6-ΓΞΤ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 27 ης / 18 Νοεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 463/2013 Θ Ε Μ Α «Έγκριση πρακτικού περί διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων για τα έργα αυτεπιστασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου Καβάλας» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΛΩΤΗ ΕΛΕΝΗ Στο ηµοτικό Κατάστηµα Καβάλας, σήµερα στις 18 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013 ηµέρα της εβδοµάδος ευτέρα και ώρα συνεδρίασε δηµόσια η Οικονοµική Επιτροπή ήµου Καβάλας, µετά την από 13 Νοεµβρίου 2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε στα µέλη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Αν και κλήθηκαν νόµιµα µε τη µε αριθµό 27/2013 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω: Εµφιετζής Σάββας, Παπαδοπούλου Στέλλα, Πυραλεµίδου Χρυσούλα. Απεχώρησαν: Επανήλθαν: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Μετά τη διαπίστωση απαρτίας (άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 3852/2010) και έχοντας υπόψη την υπ αριθ. 02/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1 ο έκτακτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση πρακτικού περί διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων για τα έργα αυτεπιστασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου Καβάλας» που γράφτηκε στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε την υπ αριθ. 462/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ανέγνωσε την υπ αριθ /2013 εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµών κ. Φίλ. Χαραλαµπίδη, στην οποία αναφέρονται τα εξής: Σας διαβιβάζουµε το από πρακτικό της 157 η Α συνεδρίασης «περί διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων για τα έργα αυτεπιστασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου Καβάλας ενδεικτικού προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Αφού λάβετε υπ όψη σας το ανωτέρω πρακτικό παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης µε την οποία θα εγκρίνετε: Α) το από πρακτικό της 157 ης Α Συνεδρίασης της Επιτροπής ιαγωνισµού του ΕΚΠΟΤΑ «περί διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων για τα έργα αυτεπιστασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου Καβάλας» Β) την αποδοχή και κατακύρωση της προµήθειας υλικών υδραυλικών εγκατάστασης για τα έργα αυτεπιστασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου Καβάλας στην εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. 1

2 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ο.Ε Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΦΩΤΗΛΑ 4 ΚΑΒΑΛΑ ΤΗΛ ΦΑΞ ΑΦΜ Ο.Υ Α ΚΑΒΑΛΑΣ, σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα του πρακτικού Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (11389/93), το από συνηµµένο πρακτικό της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµών, τις υπ αριθ. 125, 126, 127 & 496/2013 αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου, τις υπ αριθ. 325 &390/2013 αποφάσεις της, και την ανωτέρω εισήγηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Εγκρίνει το από συνηµµένο Πρακτικό, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης αυτής, της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµών που αφορά τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων για τα έργα αυτεπιστασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου Καβάλας ενδεικτικού προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Β. Αποδέχεται την προσφορά της εταιρείας Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ο.Ε. Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΦΩΤΗΛΑ 4 ΚΑΒΑΛΑ ΤΗΛ ΦΑΞ ΑΦΜ Ο.Υ. Α ΚΑΒΑΛΑΣ, διότι κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα από την μελέτη δικαιολογητικά συμμετοχής τεχνικά στοιχεία, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα οπότε συνεπάγεται ότι γίνεται δεκτή από πλευράς δικαιολογητικών καθώς και της τεχνικής αξιολόγησης. Γ. Κατακυρώνει την προµήθεια των υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων για τα έργα αυτεπιστασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου Καβάλας στην εταιρεία Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ο.Ε. Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΦΩΤΗΛΑ 4 ΚΑΒΑΛΑ ΤΗΛ ΦΑΞ ΑΦΜ Ο.Υ. Α ΚΑΒΑΛΑΣ, εκτός από : ΟΜΑΔΑ Η 1 η 3, 1 η 4, ΟΜΑΔΑ Ι 1 η 5, ΟΜΑΔΑ , 11.3, 11.4, 11.5 και ΟΜΑΔΑ 4 διότι η τιμή που προσέφερε είναι πάνω από την ενδεικτική τιμή. Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα οι προσφερόμενες τιμές κρίθηκαν συμφέρουσες και είναι οι εξής: Υλικά Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Τιµή µον. ΟΜΑ Α Α (Αεραγωγοί) 1α.2 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Φ125 Αλουµίνιο 1,20 1α.15 ΑΛΟΙΦΗ ΧΑΛΚΟΥ ΟΜΑ Α Β (Βαλβίδες) 1β.1 ΒΑΛΒΙ Α ΝΕΡΟΧΥΤΗ β.2 ΒΑΛΒΙ Α ΛΑΒΟΜΑΝΟΥ β.3 ΒΑΣΗ στήριξης σωλήνας σχήµα ΩΜΕΓΑ (10τεµ.) ΟΜΑ Α (ΒΡΥΣΕΣ) 1δ.4 ΒΡΥΣΗ ΛΑΒΟΜΑΝΟΥ ΜΟΝΗ 1/2 περιστροφική ΟΜΑ Α Ε (ΓΩΝΙΕΣ ΧΑΛΚΙΝΕΣ) 1ε.1 ΓΩΝΙΑ 90ο Φ18 ΧΑΛΚΟΣ ε.2 ΓΩΝΙΑ 90ο Φ15 ΧΑΛΚΟΣ ε.3 ΓΩΝΙΑ 90ο Φ22 ΧΑΛΚΟΣ ε.4 ΓΩΝΙΑ 90ο Φ28 ΧΑΛΚΟΣ ε.5 ΓΩΝΙΑ 90ο Φ35 ΧΑΛΚΟΣ ε.6 ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΕΣ Φ18 ΧΑΛΚΟΣ ε.7 ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΕΣ Φ15 ΧΑΛΚΟΣ ε.8 ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΕΣ Φ22 ΧΑΛΚΟΣ ε.9 ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΕΣ Φ28 ΧΑΛΚΟΣ ε.10 ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΕΣ Φ35 ΧΑΛΚΟΣ ε.11 ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΕΣ Φ42 ΧΑΛΚΟΣ ΟΜΑ Α Ε (ΓΩΝΙΕΣ PVC) 2

3 1ε.12 ΓΩΝΙΑ 45 & 90ο Φ32 PVC ε.13 ΓΩΝΙΑ 45 & 90ο Φ40 PVC ε.14 ΓΩΝΙΑ 45 & 90ο Φ50 PVC ε.15 ΓΩΝΙΑ 45 & 90ο Φ63 PVC ε.16 ΓΩΝΙΑ 45 & 90ο Φ75 PVC ε.17 ΓΩΝΙΑ 45 & 90ο Φ100 PVC ε.18 ΓΩΝΙΑ 45 & 90ο Φ125 PVC ε.19 ΓΩΝΙΑ 45 & 90ο Φ140 PVC ε.20 ΓΩΝΙΑ 45 & 90ο Φ160 PVC 6.60 ΟΜΑ Α Ε (ΓΩΝΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ PPR) 1ε38 ΓΩΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 90 ο Θ_Θ Φ ε39 ΓΩΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 90 ο Θ_Θ Φ ε40 ΓΩΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 90 ο Θ_Θ Φ ΟΜΑ Α Ε (ΓΩΝΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ PPR) 1ε41 ΓΩΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 90 ο Θ_Θ Φ ε42 ΓΩΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 90 ο Θ_Θ Φ ε43 ΓΩΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 45ο Θ_Θ Φ ε44 ΓΩΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 45ο Θ_Θ Φ ε45 ΓΩΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 45ο Θ_Θ Φ ε46 ΓΩΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 45ο Θ_Θ Φ ε47 ΓΩΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 45ο Θ_Θ Φ ε48 ΓΩΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΘΣ 20 Χ ½ ε49 ΓΩΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΘΣ 25Χ1/ ε50 ΓΩΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΘΣ 25 Χ ¾ ε51 ΓΩΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΘΣ 32 Χ ε52 ΓΩΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΣ 20 Χ ½ ε53 ΓΩΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΣ 25 Χ ¾ ε54 ΓΩΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΣ 32 Χ ΟΜΑ Α ΣΤ ( ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛ) 1στ1 ΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 250 litr στ2 ΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 500 litr στ3 ΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 1000 litr στ4 ΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 1500 litr στ5 ΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 2000 litr στ6 ΙΑΚΟΠΤΑΚΙ. ΣΦ ΓΩΝ ΧΡΩΜΕ ½ χ1/ στ7 ΙΑΚΟΠΤΑΚΙ. ΣΦ ΙΣΙΟ ΧΡΩΜΕ ½ ΟΜΑ Α Ζ (ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ) 1ζ1 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΝΑ ΑΥΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΗΣ ¾ ζ2 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΝΑ ΑΥΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΗΣ ζ3 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΝΑ ΑΥΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΗΣ 1 ¼ ΟΜΑ Α Η (ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΓΑΛΒ. GLASS) 1η1 ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ 20 litr η2 ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ 40 litr η3 ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ 60 litr η4 ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ 80 litr ΟΜΑ Α Θ (ΜΑΣΤΟΣ ΧΑΛΚΟΣ) 1θ12 ΜΑΣΤΟΣ ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ. Φ15 χ 1/ θ13 ΜΑΣΤΟΣ ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ. Φ18 χ1/ θ14 ΜΑΣΤΟΣ ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ. Φ22Χ3/ θ15 ΜΑΣΤΟΣ ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ. Φ28χ1 και Φ28χ1 1/4''

4 1θ16 ΜΑΣΤΟΣ ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ. Φ35χ1/2 και Φ35χ1 1/4'' θ17 ΜΑΣΤΟΣ ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ. Φ42χ2'' θ18 ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣ ΟΡΕΙΧ. Φ15Χ1/ θ19 ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣ ΟΡΕΙΧ. Φ18Χ1/ θ20 ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣ ΟΡΕΙΧ. Φ22Χ3/ θ21 ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣ ΟΡΕΙΧ. Φ28Χ1 και Φ28χ1 1/4'' ΟΜΑ Α Θ (ΜΑΣΤΟΣ ΧΑΛΚΟΣ) 1θ22 ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣ ΟΡΕΙΧ. Φ35Χ1/2 και Φ28χ1 1/4'' θ23 ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣ ΟΡΕΙΧ. Φ42χ2'' ΟΜΑ Α Ι (ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΡΕΙΧ) 1ι1 ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ½ ι2 ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ¾ ι3 ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ι4 ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1 ¼ ι5 ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1 ½ ι6 ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ι7 ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (βαρ. Τύπου) ½ ι8 ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (βαρ. Τύπου) ¾ ι9 ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (βαρ. Τύπου) ΟΜΑ Α Μ (ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚΟΣ) 1µ9 ΜΟΥΦΑ Φ µ10 ΜΟΥΦΑ Φ µ11 ΜΟΥΦΑ Φ µ12 ΜΟΥΦΑ Φ µ13 ΜΟΥΦΑ Φ µ14 ΜΟΥΦΑ Φ ΟΜΑ Α Μ (ΜΟΥΦΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗ PPR) 1µ15 ΜΟΥΦΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ µ16 ΜΟΥΦΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ µ17 ΜΟΥΦΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ µ18 ΜΟΥΦΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ µ19 ΜΟΥΦΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ ΟΜΑ Α Ν (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΟΡΕΙΧ) 1ν1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΙΚΤ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΟΙΧΟΥ ν2 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΙΚΤ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΑΓΚΟΥ ν3 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΜΕ ΤΗΛ ν4 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΜΙΚΤΙΚΗ ν5 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΓΕΦΥΡΑ ΟΜΑ Α Ξ (ΜΠΟΙΛΕΡ ΙΠΛΗΣ - ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΑΛΒ. GLASS) 1ξ1 ΜΠΟΙΛΕΡ ΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 100 litr ξ2 ΜΠΟΙΛΕΡ ΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 150 litr ξ3 ΜΠΟΙΛΕΡ ΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 200 litr ξ4 ΜΠΟΙΛΕΡ ΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 300 litr ξ5 ΜΠΟΙΛΕΡ ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 150 litr ξ6 ΜΠΟΙΛΕΡ ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 200 litr ΟΜΑ Α Ο (ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ-ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ) 1ο1 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1cm ΧΡΩΜ ½ ο2 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1,5cm ΧΡΩΜ ½

5 1ο3 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 2cm ΧΡΩΜ ½ ο4 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 2.5cm ΧΡΩΜ ½ ο5 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3cm ΧΡΩΜ ½ ο6 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 4cm ΧΡΩΜ ½ ΟΜΑ Α Π (ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ) 1ο7 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 5cm ΧΡΩΜ ½ π9 ΡΑΚΟΡ. ΤΟΥΜΠ.ΘΗΛ Φ15χ1/ π10 ΡΑΚΟΡ. ΤΟΥΜΠ.ΘΗΛ Φ18χ1/ π11 ΡΑΚΟΡ. ΤΟΥΜΠ.ΘΗΛ Φ22χ3/ π12 ΡΑΚΟΡ. ΤΟΥΜΠ.ΘΗΛ Φ28χ π13 ΡΑΚΟΡ. ΤΟΥΜΠ.ΘΗΛ Φ32χ π14 ΡΑΚΟΡ. ΤΟΥΜΠ.ΑΡΣ Φ15χ1/ π15 ΡΑΚΟΡ. ΤΟΥΜΠ.ΑΡΣ Φ18χ1/ π16 ΡΑΚΟΡ. ΤΟΥΜΠ.ΑΡΣ Φ22χ3/ π17 ΡΑΚΟΡ. ΤΟΥΜΠ.ΑΡΣ Φ28χ π18 ΡΑΚΟΡ. ΤΟΥΜΠ.ΑΡΣ Φ32χ ΟΜΑ Α Π (ΡΑΚΟΡ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ PPR) 1π21 ΡΑΚΟΡ ΘΕΡΜΟΚΟΛΗΣΣΗΣ µε ΘΗΛ. ΣΠΕΙΡΩΜΑ 20Χ1/ π22 ΡΑΚΟΡ ΘΕΡΜΟΚΟΛΗΣΣΗΣ µε ΘΗΛ. ΣΠΕΙΡΩΜΑ 25Χ1/ π23 ΡΑΚΟΡ ΘΕΡΜΟΚΟΛΗΣΣΗΣ µε ΘΗΛ. ΣΠΕΙΡΩΜΑ 25Χ3/ π24 ΡΑΚΟΡ ΘΕΡΜΟΚΟΛΗΣΣΗΣ µε ΘΗΛ. ΣΠΕΙΡΩΜΑ 32Χ π25 ΡΑΚΟΡ ΘΕΡΜΟΚΟΛΗΣΣΗΣ µε_αρσ. ΣΠΕΙΡΩΜΑ 20Χ1/ π26 ΡΑΚΟΡ ΘΕΡΜΟΚΟΛΗΣΣΗΣ µε_αρσ. ΣΠΕΙΡΩΜΑ 25Χ1/ π27 ΡΑΚΟΡ ΘΕΡΜΟΚΟΛΗΣΣΗΣ µε_αρσ. ΣΠΕΙΡΩΜΑ 25Χ3/ π28 ΡΑΚΟΡ ΘΕΡΜΟΚΟΛΗΣΣΗΣ µε_αρσ. ΣΠΕΙΡΩΜΑ 32Χ ΟΜΑ Α Σ (ΣΙΦΩΝ) 1σ1 ΣΙΦΟΝ ΑΠΕ ΟΥ ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΣΤ σ2 ΣΙΦΟΝ ΑΠΕ ΟΥ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΣΤ σ3 ΣΙΦΟΝ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΜΟΝΟ ΠΛΑΣΤ σ4 ΣΙΦΟΝ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΙΠΛΟ ΠΛΑΣΤ σ5 ΣΙΦΟΝ ΝΕΡΟΧΥΤΗ & ΝΙΠΤΗΡΑ ΣΠΙΡΑΛ ΠΛΑΣΤ σ6 ΣΙΦΟΝ ΛΑΒΟΜΑΝΟΥ ΠΛΑΣΤ. ΠΛΑΣΤ σ7 ΣΙΦΟΝ ΛΑΒΟΜΑΝΟΥ ΧΡΩΜΕ ΟΜΑ Α Τ (ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ) 1τ1 ΣΠΙΡΑΛ 20 cm ΒΑΡ ΤΥΠΟΥ ½ τ2 ΣΠΙΡΑΛ 30 cm ΒΑΡ ΤΥΠΟΥ ½ τ3 ΣΠΙΡΑΛ 40 cm ΒΑΡ ΤΥΠΟΥ ½ τ4 ΣΠΙΡΑΛ 50 cm ΒΑΡ ΤΥΠΟΥ ½ τ5 ΣΠΙΡΑΛ 60 cm ΒΑΡ ΤΥΠΟΥ ½ τ6 ΣΠΙΡΑΛ 70 cm ΒΑΡ ΤΥΠΟΥ ½ τ7 ΣΠΙΡΑΛ 80 cm ΒΑΡ ΤΥΠΟΥ ½ τ8 ΣΠΙΡΑΛ 100 cm ΒΑΡ ΤΥΠΟΥ ½ τ9 ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ τ10 ΣΠΙΡΑΛ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ 1,5cm ΒΑΡ ΤΥΠΟΥ ΟΜΑ Α Φ (ΣΥΣΤΟΛΗ) 1φ8 ΣΥΣΤΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ PPR 25Χ φ9 ΣΥΣΤΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ PPR 32Χ φ10 ΣΥΣΤΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ PPR 32Χ φ11 ΣΥΣΤΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 40Χ φ12 ΣΥΣΤΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 50Χ φ13 ΣΧΑΡΑ ΧΡΩΜΕ Φ

6 ΟΜΑ Α X (ΣΩΛΗΝΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ) 1x1 ΣΩΛΗΝΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ x2 ΣΩΛΗΝΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ x3 ΣΩΛΗΝΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ x4 ΣΩΛΗΝΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ x5 ΣΩΛΗΝΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ x14 ΣΩΛΗΝΑ Υ ΡΟΡΟΗΣ 6ΑΤΜ 6Χ x15 ΣΩΛΗΝΑ 6 ΑΤΜ. Φ x16 ΣΩΛΗΝΑ 6 ΑΤΜ Φ x17 ΣΩΛΗΝΑ 6 ΑΤΜ Φ x18 ΣΩΛΗΝΑ 6 ΑΤΜ Φ x19 ΣΩΛΗΝΑ 6 ΑΤΜ Φ x20 ΣΩΛΗΝΑ 6 ΑΤΜ Φ x21 ΣΩΛΗΝΑ 6 ΑΤΜ Φ x22 ΣΩΛΗΝΑ 6 ΑΤΜ Φ x23 ΣΩΛΗΝΑ 6 ΑΤΜ Φ ΟΜΑ Α X (ΣΩΛΗΝΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) 1x39 ΣΩΛΗΝΑ(ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ Φ x40 ΣΩΛΗΝΑ(ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ Φ ΟΜΑ Α Ψ (ΤΑΠΕΣ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣ) 1ψ1 ΤΑΠΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Θ Φ ψ2 ΤΑΠΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Θ Φ ψ3 ΤΑΠΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Θ Φ ψ4 ΤΑΠΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Θ Φ ψ5 ΤΑΠΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Θ Φ ΟΜΑ Α Ω (ΤΑΦ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ PPR) 1ω1 ΤΑΦ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ ω2 ΤΑΦ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ ω3 ΤΑΦ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ ω4 ΤΑΦ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ ω5 ΤΑΦ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ ω6 ΤΑΦ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ.ΘΣ 20Χ1/2Χ ω7 ΤΑΦ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ.ΘΣ 25Χ1/2 Χ ω8 ΤΑΦ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ.ΘΣ 32Χ1 Χ ω9 ΤΑΦ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ.ΑΣ 20Χ1/2Χ ω10 ΤΑΦ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ.ΑΣ 25Χ1/2 Χ ω11 ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 1ω12 ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΣΥΣΚ. ΘΕΡ. Φ ω13 ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΣΥΣΚ. ΘΕΡ. Φ ω14 ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΣΥΣΚ. ΘΕΡ. Φ ω15 ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΣΥΣΚ. ΘΕΡ. Φ ω16 ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΣΥΣΚ. ΘΕΡ. Φ ΟΜΑ Α Ω (ΤΑΦ PVC) 1ω25 ΤΑΦ ΚΟΡ ω26 ΤΑΦ 6ΑΤΜ Φ ω27 ΤΑΦ 6ΑΤΜ Φ ω28 ΤΑΦ 6ΑΤΜ Φ ω29 ΤΑΦ 6ΑΤΜ Φ ω30 ΤΑΦ 6ΑΤΜ Φ ω31 ΤΑΦ 6ΑΤΜ Φ ω32 ΤΑΦ 6ΑΤΜ Φ ω33 ΤΑΦ 6ΑΤΜ Φ

7 1ω34 ΤΑΦ 6ΑΤΜ Φ ω35 ΤΑΦ Φ ω36 ΤΑΦ Φ ω37 ΤΑΦ Φ ω38 ΤΑΦ Φ ω39 ΤΑΦ Φ ω40 ΤΑΦ Φ ω41 ΤΑΦ.ΘΗΛΥΚΟ 18Χ1/2Χ ω42 ΤΑΦ.ΘΗΛΥΚΟ 15χ1/2χ ΛΟΙΠΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2.8 ΦΛΩΤΕΡ ΟΡΕΙΧ ΦΛΩΤΕΡ ΧΡΩΜΕ ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ ½ Ενδεικτικός προϋπολογισµός: 4.173,66 3 Υδρορροές (Λούκια) από Τσίγκο Τιµή µον Υδρορροή µ.µ Σωλήνας κατεβασιά µ.µ Γωνία τεµ Αγκιστρο τεµ ΓΩΝΙΑ Υ ΡΟΡΡΟΩΝ 6χ10 pvc τεµ Ενδεικτικός προϋπολογισµός: 6.150,00 4 Πλαστικοί σωλήνες Σωλήνας Φ160mm, µε τρύπες και σχισµές, µήκους 3µ. τεµ Ενδεικτικός προϋπολογισµός µε Φπα: 4.676,34 Σύνολο Ενδεικτικού Προϋπολογισµού µε Φπα: ,00 Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Σιµιτσής ήµαρχος Καβάλας Ακριβές αντίγραφο Καβάλα 19 Νοεµβρίου 2013 Η Γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής Ελένη Καλώτη 7

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΕΝΓΩΕΗ-0Σ3 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων του ήµου Καβάλας»

Θ Ε Μ Α «Επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων του ήµου Καβάλας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 2 ης /21 Ιανουαρίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 55/2008 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 1/7/2011 Αριθ. Πρωτ. : 7823

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΔΑ: ΒΛ0ΝΩΗΔ-ΞΓΕ Αριθ. Απόφασης 580/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πίστωσης οφειλόµενων τιµολογίων παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΘΕΜΑ 7 ο έκτακτο : Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΩΗΒ-ΤΥΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 22170/21-11-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΩΗΒ-ΤΥΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 22170/21-11-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22170/21-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ: 667 Από το πρακτικό 39 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 19/08/2011 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/108114 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά 4ης/07-04-2015 συνεδρίασης του.σ. του Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 63 η Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος - ήµαρχος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος - ήµαρχος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 7/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 61/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩ93-13Π. ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης

ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩ93-13Π. ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..19η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 27ης-9-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..291/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 25/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 331

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 25/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 331 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ----------------------- ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 55, 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. 26510 83940. 83950. FAX 26510 75784 www.pkdi.gr E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ογδόη (28 η ) Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΩ96-2ΔΛ 13/1/2014

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΩ96-2ΔΛ 13/1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 2/2014 ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Ξηρακιάς Ηλίας ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Σιδερόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014 ΘΕΜΑ: 50 ο Λήψη απόφασης επί της από 19-6-2014 υποβληθείσας Ενστάσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός εκεµβρίου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002183008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Α ΑΜ: 14PROC002183008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ (Α) ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002804718 2015-05-27

15PROC002804718 2015-05-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 355-12/30-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΕΡΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΒΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΕΡΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΒΟΥ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 15-05-2015

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ.

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2014 Αριθ. Διακ.: 339/14 ΕΠ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα