ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΝΕΟΥΤΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΝΕΟΥΤΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»"

Transcript

1 ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΝΕΟΥΤΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» Το πρϐγραμμα «Νεοφυήσ Επιχειρηματικότητα» ςυγχρηματοδοτεύται απϐ το Ευρωπαώκϐ Κοινωνικϐ Ταμεύο (ΕΚΤ) ςτο πλαύςιο του Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ «Ανταγωνιςτικϐτητα, Επιχειρηματικϐτητα και Καινοτομύα (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ και με εφαρμογό τησ ρότρασ ευελιξύασ για τη χρηματοδϐτηςη παρεμβϊςεων που εμπύπτουν ςτο πεδύο ενύςχυςησ του Ευρωπαώκοϑ Ταμεύου Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ (ΕΤΠΑ). ΣΟΦΟ ΣΗ ΔΡΑΗ Η δρϊςη εντϊςςεται ςτον Άξονα Προτεραιϐτητασ 2 του ΕΠΑΝΕΚ: «Προςαρμογό εργαζομϋνων, επιχειρόςεων και επιχειρηματικοϑ περιβϊλλοντοσ ςτισ νϋεσ αναπτυξιακϋσ απαιτόςεισ», και ςυγκεκριμϋνα, ςτον ειδικϐ ςτϐχο: 2.1 «Αϑξηςη τησ υγιοϑσ νεοφυοϑσ επιχειρηματικϐτητασ και αυτοαπαςχϐληςησ» και την επενδυτικό προτεραιϐτητα 8iii: «Αυτοαπαςχϐληςη, επιχειρηματικϐτητα και δημιουργύα νϋων επιχειρόςεων και ειδικϊ καινοτϐμων πολϑ μικρών, μικρών και μεςαύων επιχειρόςεων». Στϐχοσ τησ δρϊςησ εύναι η ςτόριξη για την ανϊπτυξη υγιοϑσ νεοφυοϑσ επιχειρηματικϐτητασ που θα ςυνδϋεται ϊμεςα με τη δημιουργύα νϋων θϋςεων εργαςύασ. Για το λϐγο αυτϐ το πρϐγραμμα ςτοχεϑει ςτη δημιουργύα πολϑ μικρών και μικρών, βιώςιμων επιχειρόςεων με ϋμφαςη ςε καινοτϐμα ςχϋδια καθώσ και ςτην ενύςχυςη τησ απαςχϐληςησ. ΔΤΝΗΣΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Δυνητικού δικαιοϑχοι τησ δρϊςησ, για την ύδρυςη νϋασ επιχεύρηςησ, εύναι φυςικϊ πρϐςωπα που ϋχουν γεννηθεύ πριν την ό ενώςεισ αυτών, τα οπούα: εύναι ϊνεργοι εγγεγραμμϋνοι ςτα μητρώα ανϋργων του ΟΑΕΔ κατϊ την υποβολό τησ αύτηςησ ό

2 αςκοϑν επαγγελματικό δραςτηριϐτητα και δεν εύναι ϋχουν ςχϋςη μιςθωτόσ εργαςύασ. ε περίπτωςη ςύςταςησ εταιρικού ςχήματοσ πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τισ προώποθέςεισ αυτέσ. Ειςοδηματικά κριτήρια και για τισ δύο κατηγορίεσ δικαιούχων θα τεθούν ςτην Πρόςκληςη του Προγράμματοσ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣΗΣΑ Οι επιχειρόςεισ που θα ςυςταθοϑν ςτο πλαύςιο των επενδυτικών προτϊςεων θα πρϋπει: Να κϊνουν ϋναρξη ςτη ΔΟΥ ςε χρϐνο και με νομικό μορφό που θα ορύζονται ςτον Οδηγϐ του Προγρϊμματοσ (επιςημαύνεται η μεταβολό ΚΑΔ ςτουσ όδη αςκοϑντεσ επαγγελματικό δραςτηριϐτητα δεν ςυνιςτϊ ςϑςταςη νϋασ επιχεύρηςησ) Κϊθε επιλϋξιμο φυςικϐ πρϐςωπο να ςυμμετϋχει ςτην υποβολό μύασ και μϐνο επενδυτικόσ πρϐταςησ (εύτε αυτοτελώσ, εύτε ςε επενδυτικϐ ςχόμα). Το επιχειρηματικϐ ςχϋδιο να αφορϊ ςτισ επιλϋξιμεσ κατηγορύεσ επιχειρηματικών δραςτηριοτότων, καθ ϐλη τη διϊρκεια τησ επϋνδυςησ. το ςυνολικϐ ποςϐ των ενιςχϑςεων όςςονοσ ςημαςύασ που ϋχει λϊβει ςτο παρελθϐν η επιχεύρηςη, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ ενύςχυςησ απϐ αυτό τη Δρϊςη, να μην υπερβαύνει το ποςϐ των ευρώ (ό ευρώ για τον τομϋα των μεταφορών) μέςα ςε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτοσ και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξησ τησ πρόταςησ. ΕΝΙΦΤΟΜΕΝΟΙ ΣΟΜΕΙ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ Οι ενιςχυϐμενεσ δραςτηριϐτητεσ θα πρϋπει να αφοροϑν ςτουσ παρακϊτω Τομεύσ

3 Προτεραιϐτητασ του «Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ Ανταγωνιςτικϐτητα, Επιχειρηματικϐτητα και Καινοτομύα» (ΕΠΑΝΕΚ): Αγροδιατροφό Ενϋργεια Πολιτιςτικϋσ και Δημιουργικϋσ Βιομηχανύεσ Εφοδιαςτικό Αλυςύδα Περιβϊλλον Τεχνολογύεσ Πληροφορικόσ και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Υγεύα - Φϊρμακα Υλικϊ - Καταςκευϋσ Εξαιροϑνται οι δραςτηριϐτητεσ που δεν ςτηρύζονται απϐ το ΕΤΠΑ 1 (ΕΚ. 1301/2013, ϊρθρο 3 παρ.2) και τον Κανονιςμϐ για τισ Ενιςχϑςεισ Ήςςονοσ Σημαςύασ-De minimis 2 (ΕΚ.1407/2013, ϊρθρο 1), καθώσ επύςησ και οι δραςτηριϐτητεσ οι ςχετικϋσ με την εςτύαςη και το λιανικϐ εμπϐριο. Οι επιχειρήςεισ που θα ςυςταθούν μπορούν να λάβουν μια απϐ τισ ακϐλουθεσ επιχειρηματικϋσ μορφϋσ: Εταιρεία Περιοριςμένησ Ευθύνησ, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, ατομική επιχείρηςη καθώσ και κοινωνική ςυνεταιριςτική επιχείρηςη του Ν. 4019/ Βλέπε συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Οι εξαιπέσειρ τος de minimis: α) εληζρύζεηο πξνο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο ηεο αιηείαο θαη ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο, πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ θαλνληζκό (ΕΚ) αξηζ. 104/2000 ηνπ Σπκβνπιίνπ ( 1 ) β) εληζρύζεηο πνπ ρνξεγνύληαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ πξωηνγελή παξαγωγή γεωξγηθώλ πξνϊόληωλ γ) εληζρύζεηο πνπ ρνξεγνύληαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο θαη ηεο εκπνξίαο γεωξγηθώλ πξνϊόληωλ, ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: i) όπνπ ην πνζό ηεο ελίζρπζεο θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ ηηκή ή ηελ πνζόηεηα ηέηνηωλ πξνϊόληωλ πνπ πωινύληαη από πξωηνγελείο παξαγωγνύο ή δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά από ηηο νηθείεο επηρεηξήζεηο, ii) όπνπ ε ελίζρπζε ζπλνδεύεηαη από ηελ ππνρξέωζε απόδνζήο ηεο ελ κέξεη ή εμ νινθιήξνπ ζε πξωηνγελείο παξαγωγνύο δ) εληζρύζεηο γηα δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε εμαγωγέο πξνο ηξίηεο ρώξεο ή πξνο θξάηε κέιε, ηδίωο δε εληζρύζεηο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο εμαγόκελεο πνζόηεηεο, κε ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία δηθηύνπ δηαλνκήο ή κε άιιεο ηξέρνπζεο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμαγωγηθή δξαζηεξηόηεηα ε) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων.

4 Οι επιλέξιμεσ κατηγορίεσ επιχειρηματικών δραςτηριοτήτων (ΚΑΔ) οι οποίεσ θα τύχουν επιχορήγηςησ ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ θα οριςθούν αναλυτικά ςτην Πρόςκληςη του Προγράμματοσ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΓΡΑΥΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ Στο πλαύςιο του προγρϊμματοσ ενιςχϑονται ϋργα ςυνολικοϑ προϒπολογιςμοϑ ϑψουσ επϋνδυςησ (επιχορηγοϑμενοσ π/υ) ϋωσ ,00. Το ποςοςτϐ ενύςχυςησ των επενδυτικών προτϊςεων ορύζεται ςε 100% του ςυνολικοϑ προϒπολογιςμοϑ τησ επϋνδυςησ. Υπϊρχει δυνατϐτητα προκαταβολόσ μϋχρι και το 40% τησ αναλογοϑςασ Δημϐςιασ Δαπϊνησ ϋναντι ιςϐποςησ εγγυητικόσ επιςτολόσ, απϐ τραπεζικϐ ό ϊλλο δημϐςιο χρηματοδοτικϐ ύδρυμα εγκατεςτημϋνο ςτην Ελλϊδα. Η χρηματοδϐτηςη γύνεται απϐ το Ελληνικϐ Δημϐςιο και απϐ την Ευρωπαώκό Ένωςη και ειδικϐτερα απϐ το Ευρωπαώκϐ Κοινωνικϐ Ταμεύο (ΕΚΤ) με χρόςη τησ ρότρασ ευελιξύασ για τη χρηματοδϐτηςη παρεμβϊςεων που εμπύπτουν ςτο πεδύο ενιςχϑςεων του ΕΤΠΑ. Ο προϒπολογιςμϐσ τησ δημοςύασ δαπϊνησ τησ δρϊςησ ανϋρχεται ςε 120 εκατ. και θα κατανεμηθεύ ςε δϑο (2) κϑκλουσ (1 οσ κϑκλοσ 2015: 40% και 2 οσ κϑκλοσ 2016: 60%). Το παρϐν πρϐγραμμα του 1 ου κϑκλου χρηματοδοτεύται με ςυνολικϐ ποςϐ 48 εκατ. (Δημϐςια Δαπϊνη) και κατανϋμεται ςτισ περιφϋρειεσ τησ χώρασ ωσ εξόσ: ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΕ Π/Τ (Δ/Δ) Ανατολικό Μακεδονύα- Θρϊκη, Κεντρικό Μακεδονύα, Ήπειροσ, Θεςςαλύα, Δυτικό Ελλϊδα Δυτικό Μακεδονύα, Ιϐνια Νηςιϊ, Πελοπϐννηςοσ, Βϐρειο Αιγαύο, Κρότη

5 Αττικό Στερεϊ Ελλϊδα Νϐτιο Αιγαύο ΤΝΟΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ Η διϊρκεια υλοπούηςησ των εγκεκριμϋνων ϋργων ορύζεται ςε είκοςι τέςςερισ (24) μήνεσ απϐ την ημερομηνύα τησ απϐφαςησ ϋνταξησ του επιχειρηματικοϑ ςχεδύου. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΔΑΠΑΝΕ Αναλυτικϊ, οι επιλϋξιμεσ κατηγορύεσ δαπανών οι οπούεσ θα τϑχουν επιχορόγηςησ ςτο πλαύςιο τησ παροϑςασ Προδημοςύευςησ, θα οριςθοϑν ςτην Πρϐςκληςη του Προγρϊμματοσ. Ενδεικτικϋσ κατηγορύεσ επιλϋξιμων δαπανών για τη διετό περύοδο ενύςχυςησ εύναι: ο αναγκαύοσ επαγγελματικϐσ παραγωγικϐσ εξοπλιςμϐσ ςε ποςοςτϐ ϋωσ 40% του ςυνολικοϑ προϒπολογιςμοϑ του ςχεδύου (εκτϐσ του κϐςτουσ τησ ΕΜΕ), το λειτουργικϐ κϐςτοσ τησ δραςτηριϐτητασ (ενούκια επαγγελματικοϑ χώρου, αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ, δαπϊνεσ τρύτων ϐπωσ π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυςικϐ αϋριο, κινητό επαγγελματικό τηλεφωνύα), τα ϋξοδα φιλοξενύασ ςε θερμοκοιτύδεσ για τα 2 πρώτα χρϐνια λειτουργύασ (παροχό γραμματειακόσ και διοικητικόσ υποςτόριξησ, χρόςη εξοπλιςμοϑ, εξειδικευμϋνεσ ςυμβουλευτικϋσ υπηρεςύεσ -ανϊλυςη αγορϊσ, νομικϊ και λογιςτικϊ θϋματα, ανϊπτυξη επιχειρηματικοϑ ςχεδύου, θϋματα ανθρώπινου δυναμικοϑ, εξειδικευμϋνεσ υπηρεςύεσ εκπαύδευςησ /κατϊρτιςησ, ενϋργειεσ δικτϑωςησ για τη ςτόριξη των επιχειρηματικών ομϊδων, ςυντονιςμϐ και αξιολϐγηςη τησ υλοπούηςησ, κ.α.), οι δαπϊνεσ προβολόσ και δικτϑωςησ, το κϐςτοσ μιςθωτόσ εργαςύασ (ςτην περύπτωςη πρϐςληψησ υπαλλόλου) ϋωσ μιασ ετόςιασ μονϊδασ εργαςύασ (ΕΜΕ),

6 ο γενικϐσ εξοπλιςμϐσ (γραφεύα, καθιςτικϊ κ.α.), οι παρεμβϊςεισ προςβαςιμϐτητασ για ΑΜΕΑ, οι αμοιβϋσ τρύτων. ημειώνεται ότι, οι επιχειρήςεισ που θα επιχορηγηθούν για τον παραγωγικό τουσ εξοπλιςμό θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιςτον τρία (3) έτη από την ολοκλήρωςη του επιχειρηματικού ςχεδίου. Ωσ έναρξη επιλεξιμότητασ δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολήσ τησ αίτηςησ χρηματοδότηςησ. ημειώνεται ότι η παρούςα ανακοίνωςη αποτελεί Προδημοςίευςη. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ - ΕΝΣΑΞΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Για την ϋνταξό τουσ ςτο πρϐγραμμα οι δυνητικού δικαιοϑχοι θα πρϋπει να υποβϊλλουν προσ αξιολϐγηςη το επιχειρηματικϐ τουσ ςχϋδιο με βϊςη τη διαδικαςύα που θα καθοριςτεύ ςτην Πρϐςκληςη του Προγρϊμματοσ. Οι προϒποθϋςεισ ςυμμετοχόσ, τα απαιτοϑμενα δικαιολογητικϊ, ο τρϐποσ υποβολόσ των προτϊςεων, η διαδικαςύα εξϋταςησ και αξιολϐγηςησ των προτϊςεων, η ϋνταξό τουσ για χρηματοδϐτηςη, οι υποχρεώςεισ των δικαιοϑχων ςτην περύπτωςη ϋγκριςησ τησ αύτηςησ ενύςχυςησ και οι λοιπού ϐροι του Προγρϊμματοσ θα περιγραφοϑν αναλυτικϊ ςτην Πρϐςκληςη του Προγρϊμματοσ (καθώσ και ςτο ςϑνολο των εγγρϊφων που την ςυνοδεϑουν). Η αξιολϐγηςη των επιχειρηματικών ςχεδύων θα εύναι ςυγκριτικό, βϊςει των κριτηρύων που θα οριςτοϑν ςτην Πρϐςκληςη του Προγρϊμματοσ. Σημειώνεται ϐτι κατϊ τον ϋλεγχο και την αξιολϐγηςη των προτϊςεων θα γύνουν αυςτηρϋσ διαςταυρώςεισ δεδομϋνων ώςτε να επαληθευθεύ η ακρύβεια των ςτοιχεύων που περιϋχονται ςτισ επενδυτικϋσ προτϊςεισ και να αποφευχθοϑν φαινϐμενα απϊτησ ςε βϊροσ του ενωςιακοϑ προϒπολογιςμοϑ.

7 ημειώνεται ότι, θα δημιουργηθεί μηχανιςμόσ παρακολούθηςησ τησ πορείασ των νεοφυών επιχειρήςεων με ςκοπό την περαιτέρω ςτήριξη των πιο δυναμικών με την αξιοποίηςη χρηματοδοτικών εργαλείων. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ-ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Η παροϑςα προδημοςύευςη ουδεμύα ϋννομη δϋςμευςη του Δημοςύου γεννϊ ωσ προσ την τελικό Πρϐςκληςη του Προγρϊμματοσ και η διαχειριςτικό αρχό του ΕΠΑνΕΚ διατηρεύ αναλλούωτο το δικαύωμα να τροποποιόςει του ϐρουσ που αναφϋρονται ςτην παροϑςα. Η Προδημοςίευςη, η Πρόςκληςη (καθώσ και το ςύνολο των εγγράφων που την ςυνοδεύουν) του Προγράμματοσ, θα αναρτηθούν ςτισ ιςτοςελίδεσ τησ ΕΤΔ ΕΠΑνΕΚ και του ΕΠΑ Η Προδημοςίευςη θα παραμείνει ςε διαβούλευςη για ένα μήνα. επικοινωνίασ: Γραμμή επικοινωνίασ:

8 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΣΗ ΛΕΕ (1) Κλϊςη τησ (2) Περιγραφό εµπορευµϊτων ονοµατολογύασ των Βρυξελλών Κεφϊλαιο 1 Ζώα ζώντα Κεφϊλαιο 2 Κρϋατα και βρώςιµα παραπροώϐντα ςφαγύων Κεφϊλαιο 3 Ιχθεύσ, µαλακϐςτρακα και µαλϊκια Κεφϊλαιο 4 Γϊλα και προώϐντα γαλακτοκοµύασ. Ωϊ πτηνών. Μϋλι φυςικϐν Κεφϊλαιο Έντερα, κϑςτεισ και ςτϐµαχοι ζώων, ολϐκληρα ό εισ τεµϊχια, πλην των εξ ιχθϑων τοιοϑτων Προώϐντα ζωικόσ προελεϑςεωσ, µη αλλαχοϑ κατονοµαζϐµενα ό περιλαµβανϐµενα. Μη ζώντα ζώα των κεφαλαύων 1 και 3, ακατϊλληλα διϊ την ανθρώπινη κατανϊλωςη Κεφϊλαιο 6 Φυτϊ ζώντα και προώϐντα ανθοκοµύασ Κεφϊλαιο 7 Λαχανικϊ, φυτϊ, ρύζαι και κϐνδυλοι, ϊπαντα εδώδιµα Κεφϊλαιο 8 Καρπού και οπώραι εδώδιµοι. Φλοιού εςπεριδοειδών και πεπϐνων Κεφϊλαιο 9 Καφϋσ, τϋιςν και αρτϑµατα (µπαχαρικϊ), εξαιρϋςει του µατϋ (κλϊςισ 09.03) Κεφϊλαιο 10 ηµητριακϊ Κεφϊλαιο 11 Προώϐντα αλευροποιύασ, βϑνη, ϊµυλα, γλουτϋνη, ινουλύνη Κεφϊλαιο 12 Σπϋρµατα και καρπού ελαιώδασ. Σπϋρµατα, ςπϐροι ςπορϊσ και διϊφοροι καρπού Βιοµηχανικϊ και φαρµακευτικϊ φυτϊ. Αχυρα και χορτονοµαύ Κεφϊλαιο 13 Πηκτύνη εχ13.03

9 Κεφϊλαιο Λύποσ χούρειον υπϐ την ονοµαςιαν «saindoux» και λοιπϊ χούρεια λύπη, λαµβανϐµενα διϊ πιϋςεωσ ό τόξεωσ. Λύπη πουλερικών λαµβανϐµενα διϊ πιϋςεωσ ό τόξεωσ Λύπη βοοαδών, προβατοαδών και αιγοειδών, ακατϋργαςτα ό τετηγµϋνα, περιλαµβανοµϋνων και των λιπών των λεγοµϋνων πρώτησ εκθλύψεωσ Στεατύνη, ελαιοςτεατύνη, ϋλαιον του υπϐ την ονοµαςύα «saindoux» χοιρεύου λύπουσ και ελαιοµαργαρύνη, ϊνευ προςθόκησ γαλακτοµατοποιών ουςιών, ϊνευ αναµεύξεωσ ό παραςκευόσ τινϐσ Λύπη και ϋλαια ιχθϑων και θαλαςςύων θηλαςτικών, ϋςτω και εξηυγενιςµϋνα Έλαια φυςικϊ µϐνιµα, ρευςτϊ ό αλοιφώδη, ακαθϊριςτα κεκαθαρµϋνα ό εξηυγενιςµϋνα Έλαια και λύπη ζωικϊ ό φυτικϊ υδρογονωµϋνα, ϋςτω και εξηυγενιςµϋνα, αλλ' ουχύ περαιτϋρω επεξεργαςµϋνα Μαργαρύνη, αποµύµηςισ χοιρεύου λύπουσ (simili saindoux) και ϋτερα βρώςιµα λύπη παρεςκευαςµϋνα Υπολεύµµατα προκϑπτοντα εκ τησ επεξεργαςύασ των λιπαρών ουςιών ό των ζωικών ό φυτικών κηρών Κεφϊλαιο 16 Παραςκευϊςµατα κρεϊτων, ιχθϑων, µαλακοςτρϊκων και µαλακύων Κεφϊλαιο Σϊκχαρισ τεϑτλων και ςακχαροκαλϊµου, εισ ςτερεϊν κατϊςταοτν Έτερα ςϊκχαρα, ςιρϐπια. Υποκατϊςτατα του µϋλιτοσ, ϋςτω και µεµαγµϋνα µετϊ φυςικοϑ µϋλιτοσ. Σϊκχαρα και µελϊςςαι κεκαυµϋναι Μελϊςςαι, ϋςτω και αποχρωµατιςµϋνοι Σϊκχαρα, ςιρϐπια και µελϊςςαι, ϊπαντα αρωµατιςµϋνα ό τεχνικώσ κεχρωςµϋνα (περιλαµβανοµϋνησ και τησ δια

10 βανϗλλησ ό βανύλλύνησ αρωµατιςµϋνησ ςακχϊρεωσ), εξαιρουµϋνων των χυµών οπωρών µετϊ προςθόκησ ςακχϊρεωσ εισ πϊςαν αναλογύαν Κεφϊλαιο 18 Κακϊον εισ βαλϊνουσ και θραϑςµατα βαλϊνων, ακατϋργαςτα ό πεφρυγµϋνα Κελϑφη, φλοιού, µεµβρϊναι και απορρύµµατα κακϊου Κεφϊλαιο 20 Παραςκευϊςµατα οςπρύων, λαχανικών, οπωρών και ετϋρων φυτών ό µερών φυτών Κεφϊλαιο 22 Γλεϑκοσ ςταφυλών, µερικώσ ζυµωθϋν, ϋςτω και αν η ζϑµωςισ ανεςτϊλη καθ 1 οιονδόποτε ϋτερον τρϐπον, εξαιρϋςει τησ διϊ προςθόκησ οινοπνεϑµατοσ Ούνοι εκ νωπών ςταφυλών. Γλεϑκοσ εκ νωπών ςταφυλών, οϑτινοσ η ζϑµωςισ ανεςτϊλη τη προ-ςθόκη οινοπνεϑµατοσ (περιλαµβανοµϋνων και των µιςτελύων) Μηλύτησ, απύτησ, υδρϐµελι και ϋτερα ποτϊ προερχϐµενα εκ ζυµώςεωσ Αιθυλικό αλκοϐλη, µετουςιωµϋνη ό µη, οιουδόποτε Εχ22.08(*) αλκοολοµετρικοϑ τύτλου, λαµβανϐµενη απϐ γεωργικϊ προώϐντα περιλαµβανϐµενα ςτο παρϊρτηµα Ι τησ εχ22.09(*) ςυνθόκησ, εξαιρουµϋνων των αποςταγµϊτων, ηδϑποτων και ετϋρων οινοπνευµατωδών ποτών, ςυνθϋτων αλκοολοϑχων παραςκευαςµϊτων (καλουµϋνων ςυµπεπυκνωµϋνων εκχυλιςµϊτων) δια την παραςκευό ποτών εχ (*) Όξοσ εδώδιµον και υποκατϊςτατα αυτοϑ εδώδιµα Κεφϊλαιο 23 Υπολεύµµατα και απορρύµµατα των βιοµηχανιών ειδών διατροφόσ. Τροφού παρεςκευαςµϋναι δια ζώα Κεφϊλαιο 24 Καπνϐσ ακατϋργαςτοσ ό µη βιοµηχανοποιηµϋνοσ Απορρύµµατα καπνοϑ Κεφϊλαιο 45 Φελλϐσ, φυςικϐσ ακατϋργαςτοσ και απορρύµµατα φελλοϑ.

11 45.01 Φελλϐσ ασ θραϑςµατα, κϐκκουσ ό κϐνιν Κεφϊλαιο ΛϏνον, ακατϋργαςτον, µουςκευµϋνον, αποφλοιωµϋνον, κτενιςµϋνον ό ϊλλωσ πωσ καταργαςµϋνον, µη ϐµωσ νηµατοποιηµϋνον. Στυπύα και απορρύµµατα (περιλαµβανοµϋνου και του εκ τησ ξϊνςεωσ νηµϊτων, υφαςµϊτων ό ρακών προερχοµϋνου λύνου) Κεφϊλαιο Κϊνναβισ, (Cannabis, sativa) ακατϋργαςτοσ, µουςκευµϋνη, αποφλοιωµϋνη, χτενιςµϋνη ό ϊλλωσ κατειργαςµϋνη, αλλϊ µη νηµατοποιηµϋνη. Στυπύα και απορρύµµατα καννϊβεωσ (περιλαµβανοµϋνων και των προερχοµϋνων εκ τησ ξϊνςεωσ νηµϊτων, υφαςµϊτων ό ρακών)

12 12