Κυν/νορ Γ. Σιαθάκαρ Γαζηπενηεπολόγορ και Ηπαηολόγορ Παίδυν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κυν/νορ Γ. Σιαθάκαρ Γαζηπενηεπολόγορ και Ηπαηολόγορ Παίδυν"

Transcript

1 Κυν/νορ Γ. Σιαθάκαρ Γαζηπενηεπολόγορ και Ηπαηολόγορ Παίδυν Υ π ε ύ θ ς ν ο ρ Π α ι δ ο γ α ζ η π ε ν η ε π ο λ ο γ ι κ ο ύ - Π α ι δ ο η π α η ο λ ο γ ι κ ο ύ η μ ή μ α η ο ρ Ι Α Σ Ω Π α ί δ υν η. Δ π ί κ ο ς π ο ρ Κ α θ η γ η η ή ρ Π α ι δ ι α η π ι κ ή ρ η ο ς Π α ν ε π ι ζ η η μ ί ο ς R o c h e s t e r Ν έ α ρ Υ ό π κ η ρ Γ ι π λ υμ α η ο ύ σ ο ρ η ο ς Π α ν ε π ι ζ η η μ ί ο ς η ο ς H a r v a r d ( Β ο ζ η ό ν η ) ζ η η ν Π α ι δ ι α η π ι κ ή Γ α ζ η π ε ν η ε π ο λ ο γ ί α, Η π α η ο λ ο γ ί α κ α ι Γ ι α η π ο θ ή ( Ν ο ζ ο κ ο μ ε ί α T h e B o s t o n C h i l d r e n s H o s p i t a l κ α ι M a s s a c h u s e t t s G e n e r a l H o s p i t a l ) Α ξ η ζ η ν χ ρ ν ο Α π φ θ ν η η ν ο Ι α η ξ η θ ή ο η ν π Π α λ ε π η ζ η ε κ ί ν π Α ζ ε λ ψ λ Δ η δ η θ ε π ζ ε ί ο ζ η ε λ Π α η δ η α η ξ η θ ή ζ η ν Π α λ ε π η ζ η ή κ η ν S o u t h w e s t e r n, D a l l a s T e x a s ( D a l l a s C h i l d r e n s H o s p i t a l a n d P a r k l a n d M e m o r i a l H o s p i t a l ) Κ ά η ν ρ ν ο η σ λ A m e r i c a n B o a r d s ζ η ε λ Π α η δ η α η ξ η θ ή θ α η Π α η δ η α η ξ η θ ή Γ α ζ η ξ ε λ η ε ξ ν ι ν γ ί α Μ έ ι ν ο η ε ο Δ ι ι ε λ η θ ή ο Π α η δ η α η ξ η θ ή ο ε η α η ξ ε ί α ο θ α ζ ψ ο θ α η η ε ο Δ ι ι ε λ η θ ή ο θ α η Δ π ξ σ π α τ θ ή ο Δ η α η ξ ε ί α ο Π α η δ η α η ξ η θ ή ο Γ α ζ η ξ ε λ η ε ξ ν ι ν γ ί α ο, Η π α η ν ι ν γ ί α ο θ α η Γ η α η ξ ν θ ή ο Δ π ι η ε λ ο ύ μ ε ν ε ρ ε π ε μ β ά ζ ε ι ρ : Γ α ζ η ξ ν ζ θ ν π ή ζ ε η ο, θ ν ι ν λ ν ζ θ ν π ή ζ ε η ο, α θ α ί ξ ε ζ ε μ έ λ σ λ ζ σ κ ά η σ λ α π φ η ν γ α ζ η ξ ε λ η ε ξ η θ φ, π ν ι π π ε θ η ν κ έ ο, δ η α δ ε ξ κ η θ ή ε λ δ ν ζ θ ν π η θ ή γ α ζ η ξ ν ζ η ν κ ί α ( P E G ), 2 4 σ ξ ε π ε ρ α κ ε η ξ ί α - ε κ π ε δ ε ζ η ν κ ε η ξ ί α, ν ξ ζ ν π ξ σ θ η η θ ή κ α λ ν κ ε η ξ ί α θ α η κ α λ ν κ ε η ξ ί α ν η ζ ν θ ά γ ν π, β η ν ς ί α ή π α η ν ο Ι α η π ε ί ο : Π ξ σ η ν π α π π ά 1 2, Α λ σ Η ι η ν χ π ν ι ε , Π ι α η ε ί α 2 8 ε ο Ο θ η σ β ξ ί ν π, η ε ι & θ α μ , θ η λ ε η φ

2 Τίηλοι ζποςδών 1981 Απνιπηήξην Λπθείνπ (Βαζκφο απνθνίηεζεο / 1 3, Άξηζηα) 15/10/87 Πηπρίν Ιαηξηθήο, Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (Βαζκφο απνθνίηεζεο Άξηζηα) Μεηαπηςσιακή εκπαίδεςζη 15/3/89-27/1/90 Δηδηθφηεηα Παζνινγίαο, 251 -Γεληθφ Ννζνθνκείν Αεξνπνξίαο, Αζήλα 20/3/9-30/5/90 Δηδηθφηεηα Παζνινγία ο, Γεληθφ Ννκαξρηαθφ Ννζνθνκείν Ακαιηάδαο Ηιείαο 7/1/91-6/30/94 Δηδηθφηεηα Παηδηαηξηθήο, Παλεπηζηήκην ηνπ Texas, Southwestern Medical Center, Dallas Texas 7/1/94-6/30/97 Δηδηθφηεηα Παηδηαηξηθήο Γαζηξεληεξνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Παλεπηζη ήκην ηνπ Harvard, Ννζνθνκείν Παίδσλ Βνζηφλεο (Children s Hospital) θαη Γεληθφ Ννζνθνκείν Μαζζα - ρνπζέηηεο (Massachusetts General Hospital) Πιζηοποιηηικά και Πηςσία 12/11//87 Άδεηα εμαζθήζεσο Ιαηξηθήο ζηελ Διιάδα 1990 Δθπαηδεπηηθή επηηξνπή γηα αιινδαπνχο πηπ - ρηνχρνπο Ιαηξηθήο ζηηο Η.Π.Α. ( ECFMG) Οκνζπνλδηαθή άδεηα εμαζθήζεσο Ιαηξηθήο ζηηο Η.Π.Α. (FLEX). 12/10/94 Λήςε εηδηθφηεηαο Γεληθήο Παηδηαηξηθήο ζηηο Η.Π.Α.(American Board of Pediatrics) 1995 Άδεηα εμαζθήζεσο Ιαηξηθήο ζηελ Πνιηηεία ηεο Μαζζαρνπζέηηεο 19/1/96 Λήςε εηδηθφηεηαο Γεληθήο Παηδηαηξηθήο ζηελ Διιάδα 1997 Άδεηα εμαζθήζεσο Ιαηξηθήο ζηελ Πνιηηεία ηεο Νέαο Τφξθεο 2

3 5/8/97 Λήςε ππνεηδηθφηεηαο Παηδηαηξηθήο Γαζηξε - ληεξνινγίαο θαη δηαηξνθήο ζηηο Η.Π.Α. (Board in Pediatric Gastroenterology and Nutrition) Γιακπίζειρ 1987 Βαζκφο απνθνίηεζεο απφ ηελ Ιαηξηθή ζρνιή κε «Άξηζηα» 1990 πκκεηνρή ζην πξφγξακκα αληαιιαγήο κεηα - μχ ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ Πα λεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Baylor ηνπ Σέμαο 1998 Βξαβείν θαιχηεξεο δηδαζθαιίαο γηα ην αθα - δεκατθφ έηνο , ζην παηδηαηξηθφ ηκή - κα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Rochester Νέαο Τφξθεο Ακαδημαφκέρ Θέζειρ μεηά ηη λήτη ειδικόηηηα ρ 1/7/97-30/3/98 Λέθηνξαο ζηελ Παηδηαηξηθή, Παλεπηζηήκην ηνπ Rochester Νέαο Τφξθεο 1/4/98-30/6/98 Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ζηελ Παηδηαηξηθή, Παλεπηζηήκην ηνπ Rochester Νέαο Τφξθεο Νοζοκομειακέρ θέζειρ μεηά ηη λήτη ηηρ ειδικόηηηαρ 1/7/94-30/6/97 Fellow in Medicine, Ννζνθνκείν Παίδσλ (The Children s Hospital), Βνζηφλε Fellow in Pediatric, Γεληθφ Ννζνθνκείν Μαζζαρνπζέηηεο (Massachusetts General Hospital), Βνζηφλε 1/1/96-30/6/97 Παηδίαηξνο(Staff) ζην Ννζνθνκείν Norwood ηεο Μαζζαρνπζέηηεο 1/7/97-30/6/98 Assistant Attending in Pediatrics, No ζνθνκείν Strong Memorial, Rochester Νέα Τφξθε 3

4 Απαζσόληζη 16/11/98- Διεχζεξν επάγγεικα. Ι α η ξ ε ί ν Π ξ σ η ν π α π π ά 1 2, Α λ σ Η ι η ν χ π ν ι ε , Π ι α η ε ί α 2 8 ε ο Ο θ η σ β ξ ί ν π η ε ι & θ α μ , θ η λ ε η φ χκβνπινο Ωλαζείνπ Παηδνθαξδηνρεηξνπξγηθνχ Κέληξνπ ζε Παηδνγαζηξεληεξνινγηθά, Παηδνεπαηνινγηθά πξνβιήκαηα Δπηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο Δπξσθιηληθήο Παίδσλ Τπεχζπλνο Παηδνγαζηξεληεξνινγηθνχ, παηδνεπαηνινγηθνχ ηκήκαηνο ΙΑ Ω ΠΑΙΓΩΝ Σηπαηιυηική Δμπειπία Αλζππνζκελαγφο Διιεληθήο Αεξνπνξίαο Δπεςνηηική εμπειπία 1/1/90-30/6/90 Δξεπλεηηθφο βνεζφο ζην εξγαζηήξην Λνη - κψμεσλ ηεο πξψηεο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 1/7/95-30/6/97 Δξεπλεηηθφο βνεζφο ζην εξγαζηήξην Αλα - πηπμηαθήο Αλνζνινγίαο ( Developmental Immunology Laboratory) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Υάξβαξλη (Σερληθέο: θαιιηέξγεηεο θπηηάξσλ ρξεζηκνπνίεζε θζνξίδνληνο κηθξνζθνπίνπ, ELISA, PCR, Northern blot hybridization, ξαδηναλνζνκέηξεζε ππνδνρέσλ) Δκπαιδεςηική δπαζηηπιόηηηα 1/7/94-30/6/99 πκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε εηδηθεπνκέλσλ ζηελ Παηδηαηξηθή θαη θνηηεηψλ ηαηξηθήο ζηα Παλεπηζηήκηα Υάξβαξλη (Μαζζαρνπζέηηεο) θαη Rochester Νέαο Τφξθεο 10/99-8/00 Δπηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο Υαξνθνπείνπ παλεπηζηεκίνπ, ηκήκα Γηαηηνινγίαο - Γηαηξνθήο. Δθπαίδεπζε Φνηηεηψλ Γηαηηνινγίαο ζηελ Παηδηαηξηθή Γηαηξνθή 4

5 κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο «Κιηληθή Γηαηηνινγία». ΓΗΜΟΣΙΔΥΣΔΙΣ Κ ε θ ά λ α ι α ζ ε ε π ι ζ η η μ ο ν ι κ ά ζ ς γ γ π ά μ α η α 1) Siafakas C. Kleinman RK. Acute and chronic diarrhea. (Ομεία θαη ρξφληα δηάξξνηα) In Berg, Ingelfinger, Wald (eds), Current Pediatric Therapy 16 (Σξέρνπζα Παηδηαηξηθή Θεξαπεπηηθή). Philadelphia:WB Saunders Co.,1999: )Siafakas C. Jonas MM. Neonatal hepatit is. (Νενγληθή επαηίηηδα) In Wyllie R, Hyams JS (eds). Pediatric Gastrointestinal Disease: pathophysiology, diagnosis, management. (Παηδηαηξηθή Γαζηξεληεξνινγηθή Νφζνο: παζνθπζηνινγία, δηάγλσζε, ζεξαπεία) 2d Ed. Philadelphia. WB Saunders Co.,1999: )Siafakas C. G Miller TL. Pediatric Nutrition. (Γηαηξνθή ζηε Παηδηαηξηθή). Ιn Green M. Haggerty RJ, Neitzman ML (eds). Ambulatory pediatrics (Δπείγνπζα Παηδηαηξηθή) 5 th Ed. Philadelphia: WB Saunders Co.,1999: Δπιζηημονικέρ επγαζίερ 1) Siafakas C. Sanderson IR, Walker WA and Xanthou M. Breast milk cells and their interaction with intestinal mucosa. (Σα θχηηαξα ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ην αλζξψπηλν εληεξηθφ επηζήιην). In: Neonatal Hematology and Immunology III. Bellanti JA, Bracci R, Prindull G, Xanthou M (eds). Amsterdam, Elsevier Science BV 1997: ) Siafakas C, Jonas MM and Perez-Atayde AR. Abnormal bile acid metabolism and neonatal hemochromatosis: a subset with poor prognosis. (Παζνινγηθφο κεηαβνιηζκφο ρνιηθ ψλ νμέσλ θαη λενγληθή αηκνρξσκάησζε : κία ππν-νκάδα κε θαθή πξφγλσζε). J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1997;25: ) Siafakas C., Fox V., Klaes L., Nurko S., Treatment of severe gastrointestinal bleeding in children with Octreotide. (Θεξαπεία ζνβαξήο αηκνξξαγίαο απφ ην γαζηξεληεξηθφ ζηα παηδηά, κε Οθηξενηίδην). J Pediatr Gastroenterol Nutr 1998;26: )Siafakas CG, Miller T and Brown MR. Image of the month. ( Η θσηνγξαθία ηνπ κήλα). Gastroenterology 1998;115:13. 5

6 5) Siafakas CG, Alexander S, Herrin J and Furuta G. Early onset of nephrotic syndrome after Penicillamine treatment in a pediatric patient with Wilson s disease. Case presentation and review of literature. (Πξφσξε εκθάληζε λεθξσζηθνχ ζπλδξφκνπ κεηά ζεξαπεία κε πεληθηιιακίλε ζε έλα παηδη αηξηθφ αζζελή κε λφζν ηνπ Wilson). Am J Gastroenterol 1998;93: )Siafakas C., Vottler TP, Andersen JM. Rectal prolapse in pediatrics.(πξφπησζε νξζνχ ζηα παηδηά) Review. Clin Pediatr (Phila) 1999;38(2): ) Siafakas CG, Anatolitou F, Fusunyan R, Walker WA and Sanderson IR. Vascular endothelial growth factor (VEGF) is present in human breast milk and its receptor is present on intestinal epithelial cells. (Ο αγγεηαθφο ελδνζειηαθφο απμεηηθφο παξάγνληαο είλαη παξψλ ζην κεηξηθφ γάια θαη ν ππνδνρέαο ηνπ ζην αλζξψπηλν εληεξηθφ επηζήιην). Pediatr Res 1999;45: ) Siafakas CG, Brown MR and Miller TL. Neonatal pancreatitis associated with familial lipoprotein lipase deficiency ( Νενγληθή παγθξεαηίηηδα ζρεηηδφκελε κε έιιεηςε ηνπ ελδχκνπ ηεο ιηπνπξνηετληθήο ιηπάζεο). J Pediatr Gastroenterol Nutr 1999;29: )Siafakas CG, Ryan CK, Brown MR and Miller TL. Multiple esophageal rings: an association with eosinophilic esophagitis. Πνιιαπινί νηζνθαγηθνί δαθηχιηνη : κηα ζπζρέηηζε κε εσζηλνθηιηθή νηζνθαγίηηδα. Am J Gastroenterol 2000; 95: )ηαθάθαο Κ, Παλαγηψηνπ -Αγγειαθνπνχινπ Ι. Ομεία δηάξξνηα. Παηδηαηξηθή 2001 ;64: )ηαθάθαο ΚΓ. ίηηζε πγηνχο λενγλνχ θαη βξέθνπο. Παηδηαηξηθή Βνξείνπ Διιάδνο 2001;13: ) ηαθάθαο Κ, Brown MR, Ryan CK, Miller TL. Η κε ιηζηαζηθή λφζνο ησλ ρνιεθφξσλ ζηα παηδηά. Σν ζπηλζεξνγξάθεκα ρνιεθφξσλ κεηά ηελ έγρπζε ρνινθπζηνθηλίλεο ζηε δηεξεχλεζε ηνπ ρξφληνπ θνηιηαθνχ πφλνπ. χγρξνλε Ιαηξηθή ελεκέξσζε. Σεχρνο 3, Ινχιη νο-επηέκβξηνο 2001 ; )Papadopoulou A, Vazeou A, Siafakas C, Papadimitriou A, Bartsocas C. Nutritional implications of chronic dyspepsia in children (Οη δηαηηεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο ρξφληαο δπζπεςίαο ζηα παηδηά) Dig Dis Sci 2002;47(1): ) ηαθάθαο Κ, Ρψκα-Γηαλλίθνπ Δ. Υξφληα Γηάξξνηα. Γειη Α Παηδηαηξ Κιηλ Παλεπ Αζελψλ 2002 ;49:

7 Δ π ι ζ η η μ ο ν ι κ έ ρ Α ν α κ ο ι ν ώ ζ ε ι ρ 1) Syriopoulou V, Saroglou G, Theodoridou M, Tzanetou K, Siafakas C. Chickenpox treatment with acyclovir. (Θεξαπεία αλεκευινγηάο κε αθπθινβίξε). Παξνπζίαζε Πφζηεξ ζην 17 ν Γηεζλέο ζπλέδξην Υεκεηνζεξαπείαο. Βεξνιίλν, Ινχληνο ) Gelesme A, Siafakas C, Mostrou V, Syriopoulou V. Randomized comparative study of Cefpodoxime Proxetil ( RU 51807) and Penicilline V. Therapy of Group A Strepto coccal Pharyngitis in children. (Σπραηνπνηεκέλε ζπγθξηηηθή κειέηε ηεο Κεθπνδνμίκεο - Πξνμεηίιεο θαη Πεληθηιίλεο. Θεξαπεία ηεο ακπγδαιίηηδαο απφ ζηξεπηφθνθθν ηεο νκάδαο Α). Edinburg/Aviemore, Scotland, May ) Γειεζκέ Α, ηαθάθαο Κ, Μνζηξνχ Γ, Καξχδεο Κ, πξηνπνχινπ Β. πγξηηηθή κειέηε θεθπνδνμίκεο (cefpodoxime proxetil) θαη πεληθηιιίλεο V ζηε ζεξαπεία ζηξεπηνθνθθηθήο θπλάγρεο ζηα παηδηά. Αλαθνίλσζε ζηελ Διιεληθή εηαηξεία Υεκεηνζεξαπείαο, 22 Ννεκβξίνπ 1991, Αζήλα. 4) Siafakas C., Fox V, Klaes L, Nurko S. Treatment of severe gastrointestinal bleeding in children with Octreotide. (Θεξαπεία ζνβαξήο αηκνξξαγίαο απφ ην γαζηξεληεξηθφ, ζηα παηδηά, κε Οθηξενηίδην). Παξνπζίαζε Πφζηεξ ζην εηήζην ζπλέδξην ηεο Ακεξηθαληθήο Γαζηξεληεξνινγηθήο Δηαηξείαο θαη ηεο εηαηξεία ο κειέηεο επαηηθψλ παζήζεσλ (American Gastroenterological Association and American Association for the study of liver disease). αλ Φξαλζίζθν, Μάηνο Η αλαθνίλσζε απηή δεκνζηεχζεθε ζην ηαηξηθφ πεξηνδηθφ Γαζηξεληεξνινγία (Gastroenterology)1996:110(4) suppl: A ) Siafakas C. Sanderson IR, Walker WA and Xanthou M. Breast milk cells and their interaction with human intestinal mucosa. (Σα θχηηαξα ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ην αλζξψπηλν εληεξηθφ επηζήιην). Πξνθνξηθή παξνπζίαζε ζην 3 ν Νενγλνινγηθφ Αηκαηνινγηθφ θαη Αλνζνινγηθφ πκπφζην(3 d Neonatal Hematology and Immunology Symposium). Washington DC, επηέκβξηνο, ) Siafakas CG, Sanderson IR. Vascular endothelial growth factor (VEGF) in human breast milk and its receptor on intestinal epithelial cells. (Ο αγγεηαθφο ελδνζειηαθφο απμεηηθφο παξάγνληαο ζην κεηξηθφ γάια θαη ν ππνδνρέαο ηνπ ζην αλζξψπηλν εληεξηθφ επηζήιην). Πξνθνξηθή παξνπζίαζε ζην Δζληθφ (Η.Π.Α.) ζπλέδξην ηεο εηαηξείαο «Mead Johnson» ζηελ Παηδηαηξηθή Γαζηξεληεξνι νγία γηα λένπο εξεπλεηέο. (National Conference in Pediatric Gastroenterology for Young Investigators ). Ft. Lauderdale, Florida, Φεβξνπάξηνο

8 7) Brown MR, Siafakas C, Ryan C, Pegoli W, Miller TL. Biliary d yskinesia: a cause of recurrent abdominal pa in, diagnosis by CCK cholescintigraphy, relief of pain after cholecystectomy. (Γπζθηλεζία ησλ ρνιεθφξσλ: κηα αηηία ππνηξνπηάδνληνο θνηιηαθνχ πφλνπ, δηάγλσζε κε ζπηλζεξνγξάθεκα ρνιεθφξσλ κεηά ρνξήγεζε ρνινθπζηνθηλίλεο, αλαθνχθηζε απφ ηνλ πφλν κεηά ρνινθπζη εθηνκή). Παξνπζίαζε Πφζηεξ ζην εηήζην ζπλέδξην Βνξεην -Ακεξηθαληθήο Δηαηξείαο Παηδηθήο Γαζηξεληεξνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, NASPGN (North American Society for Pediatric Gastroenterology and Nutrition).Οξιάλην, Φιψξηδα Οθηψβξηνο JPGN 27(4):470. 8) Siafakas CG, Anatolitou F, Fusunyan R, Walker WA and Sanderson IR. Vascular endothelial growth factor (VEGF)is present in human breast milk and its receptor on intestinal epithelial cells. (Ο αγγεηαθφο ελδνζειηαθφο απμεηηθφο παξάγνληαο είλαη παξψλ ζην κεηξηθφ γάια θ αη ν ππνδνρέαο ηνπ ζην αλζξψπηλν εληεξηθφ επηζήιην). Πξνθνξηθή παξνπζίαζε ζην εηήζην ζπλέδξην ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξείαο Παηδηθήο Γαζηξεληεξνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, ESPGHAN (European Society for Pediatric Gastroenterology and Nutrition). Βαξζνβία, Ινχληνο JPGN 29:593/ 9) Papadopoulou A, Vazeou A, Papadimitriou A, Siafakas C, Bartsocas CS. Nutritional implications of chronic dyspepsia in children. Oral session. Combined NASPGN and ESPGHAN meeting, Boston, MA, August 5-9, JPGN31(Suppl 2):S 126 Γιαλέξειρ 25/3/98. Πξνζθεθιεκέλνο Οκηιεηήο, Μεγάιε Γηάιεμε ( Grand Rounds) κε ζέκα «Γηαηαξαρέο Θξέςεο», Παηδηαηξηθφ Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Rochester Νέαο Τφξθεο, Strong Memorial Hospital 14/10/00. Θεζζαινλίθε. Πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο ζηελ Ηκεξίδα «Δμειίμεηο ζηελ Παηδηαηξηθή Γαζηξεληεξνινγία, Ηπαηνινγία θαη Γηαηξνθή». Θέκα εηζήγεζεο «Γπζαλεμία ζηε ιαθηφδε». 1/12/01. Θεζζαινλίθε. Πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο ζηελ Ηκεξίδα «Δμειίμεηο ζηελ Παηδηαηξηθή Γαζηξεληεξνινγία, Ηπαηνινγία θαη Γηαηξνθή». Θέκα εηζήγεζεο «Γηαηξ νθή ηνπ βξέθνπο κεηά ηνλ 6 ν κήλα». 20/4/02. Αζήλα. Πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο ζηελ Ηκεξίδα «Δμειίμεηο ζηελ Παηδηαηξηθή Γαζηξεληεξνινγία, Ηπαηνινγία θαη Γηαηξνθή». 3 ν πκπφζην Διιεληθήο Παηδηαηξηθήο Γαζηξεληεξνινγίαο, Ηπαηνινγίαο, Γηαηξνθήο Θέκα εηζήγεζεο «Γηα ηξνθή πγηνχο βξέθνπο, Θεξαπεπηηθά γάιαηα». 28/2/04 Αζήλα. Πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο ζηε 2 ε Παηδηαηξηθή εκεξίδα Δπξσθιηληθήο Παίδσλ «Παηδηαηξηθή -πξνβιήκαηα θαη ιχζεηο». Θέκα εηζήγεζεο «Δηδηθά γάιαηα». 8

9 5/3/05 Αζήλα. Πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο ζηελ Ηκεξίδα, 5 ν πκπφζην Διιεληθήο Παηδηαηξηθήο Γαζηξεληεξνινγίαο, Ηπαηνινγίαο, Γηαηξνθήο Θέκα εηζήγεζεο «Δληεξνπάζεηα ζηα παηδηά -ηξνθηθή αιιεξγία». 16/10/06. Αζήλα. Δθπαηδεπηηθφ Γηήκεξν Παηδηαηξηθήο Δλεκέξσζεο Δθ νιεο ηεο πιεο, Αζήλα, 15,16 Οθησβξίνπ Δηζεγεηήο ζηε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα κε ζέκα «Δκεηνί θαη δηάξξνηεο ζηα παηδηά». 2/12/2006. Θεζζαινλίθε. Πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο ζηελ Ηκεξίδα ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Παηδηαηξηθήο Γαζηξεληεξνινγίαο, Ηπαηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο. Θέκα εηζήγεζεο «χγρξνλεο απφςεηο ζηε δηεξεχλ εζε ηεο λενγληθήο ρνιφζηαζεο». 8/12/2007. Αζήλα. Πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο ζην 7 ν Παλειιήλην πκπφζην ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Παηδηαηξηθήο Γαζηξεληεξνινγίαο, Ηπαηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, «Παηδηαηξηθή Γαζηξεληεξνινγία βαζηζκέλε ζε απνδείμεηο». Θέκα εηζήγεζεο «Ομεία δηάξξνηα ζηα παηδηά. Αληηκεηψπηζε ηεο ινηκψδνπο εληεξίηηδαο, ηεο δηάξξνηαο κεηά απφ αληηβηνηηθά θαη ηεο δηάξξνηαο ησλ ηαμηδησηψλ». 12/2008. Θεζζαινλίθε. Πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο ζηελ Ηκεξίδα ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Παηδηαηξηθήο Γαζηξεληεξνινγίαο, Ηπα ηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, «Σάζεηο θαη απφςεηο ζηελ παηδνγαζηξεληεξνινγία». Θέκα εηζήγεζεο «Ησζηλνθηιηθή νηζνθαγίηηδα» 5/12/2009. Αζήλα. Πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο ζηελ 9ε Παλειιήληα Δηήζηα Ηκεξίδα ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Παηδηαηξηθήο Γαζηξεληεξνινγίαο, Ηπαηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, «Παηδηαηξηθή Γαζηξεληεξνινγία βαζηζκέλε ζε απνδείμεηο». Θέκα εηζήγεζεο «Γηαηξνθή πξφσξσλ θαη ιηπνβαξψλ λενγλψλ κεηά ηελ έμνδν απφ ην Μαηεπηήξην» 4/12/2010. Θεζζαινλίθε. Πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο ζην 10 ν Δηήζην Παλειιήλην πκπφζην ηεο Διι εληθήο Δηαηξείαο Παηδηαηξηθήο Γαζηξεληεξνινγίαο, Ηπαηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο Θέκα εηζήγεζεο «Γηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο ζηε ζίηηζε βξεθψλ θαη παηδηψλ» 3/12/2011. Αζήλα. Πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο ζην 11 ν Παλειιήλην ζπκπφζην Παηδηαηξηθήο Γαζηξεληεξ νινγίαο. Θέκα εηζήγεζεο «Ησζηλνθηιηθή γαζηξεληεξνπάζεηα». 7/4/2012. Πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο ζηε 1 ε Ηκεξίδα ΙΑΩ Παίδσλ. Θέκα εηζήγεζεο «Αληηκεηψπηζε μέλσλ ζσκάησλ ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζηα παηδηά». 4/2013. Πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο ζηε 2 ε Ηκεξίδα ΙΑΩ Παίδσλ. Θέκα εηζήγεζεο «Γπζθνηιηφηεηα ζηα παηδηά, ζχγρξνλεο απφςεηο, ηη πξέπεη λα γλσξίδεη ν παηδίαηξνο». 30/11/2013. Αζήλα. Πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο ζην 13 ν Παλειιήλην ζπκπφζην Παηδηαηξηθήο Γαζηξεληεξνινγίαο. Θέκα εηζήγεζεο : Δπείγνπζεο 9

10 ελδνζθνπήζεηο ζηα παηδηά :ηη πξέπεη λα μέξε η ν παηδίαηξνο. Ξέλα ζψκαηα θαη θαπζηηθέο νπζίεο. 10

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Αζήλα. Λακία Φζηώηηδαο. ykafrits@otenet.gr. Ηαηξηθή ρνιή, Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζήλαο

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Αζήλα. Λακία Φζηώηηδαο. ykafrits@otenet.gr. Ηαηξηθή ρνιή, Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζήλαο ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ Η. ΚΑΦΡΗΣΑ Παιδίαηπορ - Παιδογαζηπενηεπολόγορ 1. ΠΡΟΩΠΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Σόπορ γέννηζηρ: Σόπορ καηαγωγήρ: Γιεύθςνζη ιαηπείος: Αζήλα Λακία Φζηώηηδαο Φαλεξσκέλεο 5, Υνιαξγόο 15561,

Διαβάστε περισσότερα

Λαδαξάηνπ Διέλε. Διιεληθή. Έγγακνο, έλα παηδί II. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ-ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ

Λαδαξάηνπ Διέλε. Διιεληθή. Έγγακνο, έλα παηδί II. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ-ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ Λαδαξάηνπ Διέλε Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Σόπνο θαη εκεξνκελία γελλήζεσο : Αξγνζηφιη Κεθαιιελίαο, 8 Απξηιίνπ 1956 Τπεθνόηεηα: Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Τπεξεζία Τπαίζξνπ : Ξέλεο γιώζζεο : Γηεύζπλζε εξγαζίαο:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ Ηνύλεο 2015 ΓΔΝΗΚΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Ολνκαηεπώλπκν Όλνκα παηέξα Όλνκα κεηέξαο Όλνκα ζπδύγνπ : ΑΝΣΩΝΗ ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ : Νηθφιανο :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΓΑΛΛΑ Φ. ΜΟΤΛΔΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΖΜΔΙΩΜΑ ΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΖ-ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ ΔΝΓΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΓΙΓΑΚΣΩΡ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ

ΕΑΓΑΛΛΑ Φ. ΜΟΤΛΔΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΖΜΔΙΩΜΑ ΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΖ-ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ ΔΝΓΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΓΙΓΑΚΣΩΡ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ ΕΑΓΑΛΛΑ Φ. ΜΟΤΛΔΥ ΔΝΓΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΓΙΓΑΚΣΩΡ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΖΜΔΙΩΜΑ ΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΖ-ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ, 2015 2 ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΖΜΔΙΩΜΑ Γελλήζεθα ζηε Βεζιεέµ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΑΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ

ΑΝΑΣΑΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ ΑΝΑΣΑΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ 1.1 Πξνζσπηθά ζηνηρεία Ολνκαηεπώλπκν: Αναζηαζία Σ. Οικονόμος Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 19 Απγνύζηνπ 1971 Σόπνο θαηαγσγήο: Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ηοισεία Μέλοςρ ΓΔΠ Ονομαηεπώνςμο Βαθμίδα Γνωζηικό Ανηικείμενο Δπεςνηηικά Δνδιαθέπονηα Μαθήμαηα e-mail ηηλέθωνο

ηοισεία Μέλοςρ ΓΔΠ Ονομαηεπώνςμο Βαθμίδα Γνωζηικό Ανηικείμενο Δπεςνηηικά Δνδιαθέπονηα Μαθήμαηα e-mail ηηλέθωνο ηοισεία Μέλοςρ ΓΔΠ Ονομαηεπώνςμο Βαθμίδα Γνωζηικό Ανηικείμενο Δπεςνηηικά Δνδιαθέπονηα Μαθήμαηα e-mail ηηλέθωνο Κσλζηαληίλνο Ρίηεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Παζνινγία Φπζηθή αλνζία / απηνθαγία, θιεγκνλή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γπ Μιληιάδος Γεώπγιορ, MD, PhD, FASA, FEFIM

Γπ Μιληιάδος Γεώπγιορ, MD, PhD, FASA, FEFIM Γπ Μιληιάδος Γεώπγιορ, MD, PhD, FASA, FEFIM Παθολόγορ Γιδάκηωπ Ιαηπικήρ σολήρ Πανεπιζηημίος Ιωαννίνων Fellow of the American College of Angiology Fellow of the European Federation of Internal Medicine

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ONOMATEΠΩΝΤΜΟ ΗΜ. ΓΔΝΝΗΗ 27/4/1969 ΟΙΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΡΔΥΟΤΑ ΘΔΗ ΓΙΔΤΘ. ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΛΔΦΩΝΟ +302551074415 E-Mail EΜΜΑΝΟΤΗΛ Ν. ΠΑΡΑΚΑΚΗ ΔΓΓΑΜΟ, ΠΑΣΔΡΑ 2 ΠΑΙΓΙΩΝ ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος Γενικός Ιαηρός Λέκηορας Δπιδημιολογίας και Πρόληψης Νοζημάηων Σμήμα Νοζηλεσηικής Πανεπιζηήμιο Πελοποννήζοσ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 14 Απξηιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΩΡΓΟ ΣΡΑΝΣΕΑΛΖ. ΑΝΑΛΤΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Σα ζηνηρεηα αθνξνπλ ΜΔΥΡΗ 2011 ΚΡΗΖ ΓΗΑ ΔΞΔΛΗΞΖ Δ ΘΔΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ

ΓΗΩΡΓΟ ΣΡΑΝΣΕΑΛΖ. ΑΝΑΛΤΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Σα ζηνηρεηα αθνξνπλ ΜΔΥΡΗ 2011 ΚΡΗΖ ΓΗΑ ΔΞΔΛΗΞΖ Δ ΘΔΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΗΩΡΓΟ ΣΡΑΝΣΕΑΛΖ ΑΝΑΛΤΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Σα ζηνηρεηα αθνξνπλ ΜΔΥΡΗ 2011 ΚΡΗΖ ΓΗΑ ΔΞΔΛΗΞΖ Δ ΘΔΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Η. Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ο θ. Γ. ηξάληδαιεο γελλήζεθε ην 1957 θαη πεξάησζε ηηο γπκλαζηαθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ.Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΟΝ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2010

ΠΑ.Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΟΝ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2010 ΠΑ.Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΟΝ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ... 2 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3 3. ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ... 4 4. ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ... 11 5. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΡΔΤΝΑ... 13 6. ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΒΗ. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Σκήκα Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Βηνγξαθηθό εκείσκα

ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΒΗ. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Σκήκα Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Βηνγξαθηθό εκείσκα ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΒΗ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Σκήκα Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Βηνγξαθηθό εκείσκα & Τπόκλεκα Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΜΑΪΟ 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΑΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΙ. ΠΑΡΟΤ ΙΑ Ζ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖ ΤΠΟΦΖΦΙΑ

Ι. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΙ. ΠΑΡΟΤ ΙΑ Ζ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖ ΤΠΟΦΖΦΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σεο ηξηκεινχο Δηζεγεηηθήο Δπηηξνπήο πνπ νξίζηεθε θαηά ηε πλεδξίαζε ηνπ νηθείνπ εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

Διενέπγεια πλεςποκενηήζευν, λήτηρ κςηηαπολογικού ςλικού δια παπακένηηζηρ λεμθαδένυν, απηηπιοκενηήζευν

Διενέπγεια πλεςποκενηήζευν, λήτηρ κςηηαπολογικού ςλικού δια παπακένηηζηρ λεμθαδένυν, απηηπιοκενηήζευν Τζίλαρ Βαζίλειορ Πνεςμονολόγορ Πποζωπικά ζηοισεία: Γηεύζπλζε: Ταθίλζνπ 12, Αγία Παξαζθεπή, Αζήλα, ΣΚ: 15343 Σειέθσλν : 0030-210-7667074 (νηθίαο), 0030-6951944018 (θηλεηό) E-mail Address: tzilasvasilios@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΓΙΑΓΚΙΝΗ BSc Υεκείαο, MSc, PhD Φαξκαθεπηηθήο, PhD Ηαηξηθήο ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Ιούνιορ 2014 ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ 1. ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπψλπκν: Κσλζηαληίλνο Γηαγθίλεο Ζκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ. Ιωάννη Χ. Μαρούλη

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ. Ιωάννη Χ. Μαρούλη ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ Ιωάννη Χ. Μαρούλη Δπίκοςπος Καθηγηηή Γενικήρ Υειποςπγικήρ και Μεηαμοζσεύζευν Ηαηπικήρ σολήρ Πανεπιζηημίος Παηπών Πάηπα, Ηούνιορ 2013 Πεπιεσόμενα 1. Βηνγξαθηθά ηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Βιογραθικό Σημείωμα Σποσδές Studies Σποσδές Studies Πανεπιζηημιακή Εκπαίδεσζη (Higher Education) 2003 Απόθνηηνο ηνπ Αλώηαηνπ Σερλνινγηθνύ Ιδξύκαηνο Πάηξαο, ζην ηκήκα Λνγνζεξαπείαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΣΑΣΕΖ ΗΑΣΡΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΤ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΣΑΣΕΖ ΗΑΣΡΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΤ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΣΑΣΕΖ ΗΑΣΡΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Μάιος 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 I. BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΠOYΔE TAΔIOΔPOMIA... 3 1.1. BΑΙΚΕ ΠΟΤΔΕ... 3 1.2. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Χ Μ Α ΑΘΗΝΑ 2013 1 ΠEPIEXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ ΗΑΡΟΝ: ΘΟΠΡΑΙΙΔΛΗΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΘΖ Παξαζθεπή 30 Γεθεκβξίνπ 2011

ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ ΗΑΡΟΝ: ΘΟΠΡΑΙΙΔΛΗΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΘΖ Παξαζθεπή 30 Γεθεκβξίνπ 2011 ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ ΗΑΡΟΝ: ΘΟΠΡΑΙΙΔΛΗΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΘΖ Παξαζθεπή 30 Γεθεκβξίνπ 2011 ΝΛΝΚΑ: Κξπζηαιιέληα Αιεμαλδξάθε ΓΗΔΘΛΠΖ: Πεξηθιένπο 11, Μαξνύζη ΡΖΙΔΦΩΛΝ: 2108024440 (θηλ.) 6977616161 E-mail: alexandrakik@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ολνκαηεπψλπκν: Κψηηε Μαξγαξίηα. Ηκεξνκελία γέλλεζεο: 28 Οθησβξίνπ 1982. Καηαγσγή: Ακχληαην Φιψξηλαο

Ολνκαηεπψλπκν: Κψηηε Μαξγαξίηα. Ηκεξνκελία γέλλεζεο: 28 Οθησβξίνπ 1982. Καηαγσγή: Ακχληαην Φιψξηλαο Βιογραφικό Γενικά στοιχεία Ολνκαηεπψλπκν: Κψηηε Μαξγαξίηα Ηκεξνκελία γέλλεζεο: 28 Οθησβξίνπ 1982 Δζληθφηεηα: Διιεληθή Καηαγσγή: Ακχληαην Φιψξηλαο E-mail: mkotti@it.teithe.gr; margarita.kotti@isti.cnr.it;

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΟΤΣΟΠΟΤΛΟ. Παζνινγηθή Αλαηνκηθή. Δξγαζηήξην Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο. akoutsop@gmail.com, akoutsop@med.duth.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΟΤΣΟΠΟΤΛΟ. Παζνινγηθή Αλαηνκηθή. Δξγαζηήξην Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο. akoutsop@gmail.com, akoutsop@med.duth. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Ονομαηεπώνυμο Βαθμίδα Γνωζηικό ανηικείμενο Δργαζηήριο Γραθείο ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΟΤΣΟΠΟΤΛΟ Λέθηνξαο Παζνινγηθή Αλαηνκηθή Δξγαζηήξην Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο Παλεπηζηεκηαθό Γεληθό

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α ειίδα ΠΡΟΛΟΓΟ....... 5 ΓΗΟΗΚΖΖ, ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΣΟΜΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 2010...... 6 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ/ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ. 11 ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ. 25 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ.

ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ. ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 1960-1968: Κνιιέγηo Αζελώλ 1968-1974: Ιαηξηθή ρνιή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ. - κε Γηεζλή πκκεηνρή - Θέκα:

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ. - κε Γηεζλή πκκεηνρή - Θέκα: 5 ν Παλειιήλην πλέδξην ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ - κε Γηεζλή πκκεηνρή - Θέκα: «Νέεο Μνξθέο Παηδηθήο θαη Δθεβηθήο Καθνπνίεζεο: Γπλαηόηεηεο αληηκεηώπηζεο θαη πξόιεςεο» 6 έσο 8 Μαίνπ 20 9.00

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι

Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι ομάδα. Μετά από τθ ςυηιτθςθ επιςτθμονικοφ προβλθματιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα