Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 6860 final.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 6860 final."

Transcript

1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 14538/14 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 641 ENT 240 MI 793 DELACT 202 Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής 20 Οκτωβρίου 2014 κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης C(2014) 6860 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τις επιδόσεις της μονάδας πρόωσης γεωργικών και δασικών οχημάτων Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 6860 final. συνημμ.: C(2014) 6860 final 14538/14 γομ DGG 3 A EL

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C(2014) 6860 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τις επιδόσεις της μονάδας πρόωσης γεωργικών και δασικών οχημάτων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) EL EL

3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ α) Αιτιολόγηση και στόχοι του σχεδίου Η νομοθεσία για την έγκριση τύπου και η διεθνής εναρμόνιση των κανονισμών για τα οχήματα εξετάζονται στο σχέδιο δράσης «CARS 2020» 1. Η πρωτοβουλία αυτή δρομολογήθηκε το 2010 και αποσκοπεί στην αναθεώρηση των κανονισμών και των πολιτικών που διέπουν τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας και στην παροχή συμβουλών στην Επιτροπή για τις μελλοντικές επιλογές πολιτικής όσον αφορά τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Το σχέδιο δράσης CARS 2020 βασίζεται στις συστάσεις και στην τελική έκθεση CARS 21 2, στην οποία διαπιστώνεται ότι, το μεγαλύτερο μέρος της ισχύουσας νομοθεσίας πρέπει να διατηρηθεί για την προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος, αλλά χρειάζεται να απλουστευθεί ώστε να εξορθολογιστεί το ρυθμιστικό πλαίσιο και να επιτευχθεί η διεθνής εναρμόνιση των σχετικών απαιτήσεων. Η απλούστευση αυτή έχει προβλεφθεί στο πλαίσιο της «Δεύτερης έκθεσης προόδου σχετικά με τη στρατηγική για την απλούστευση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος». Όποια πρωτοβουλία δρομολογείται πρέπει να ευθυγραμμίζεται με την εν λόγω στρατηγική. Συγκεκριμένα, η παραπομπή στους κανονισμούς ΟΕΕ/ΗΕ που αντικαθιστούν την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία τα οποία περιορίζουν την περιπλοκότητα και συμβάλλουν ταυτόχρονα στη μείωση της επιβάρυνσης των κατασκευαστών οχημάτων, των αρχών έγκρισης και των τεχνικών υπηρεσιών. Ο όρος «γεωργικά και δασικά οχήματα» καλύπτει ένα ευρύ φάσμα διαφόρων τύπων ελκυστήρων (κατηγορίες T και C), ρυμουλκούμενων (κατηγορία R), εναλλάξιμων ρυμουλκούμενων οχημάτων (κατηγορία S), καθώς επίσης και συγκεκριμένους τύπους οχημάτων παντός εδάφους, τα οποία έχουν λάβει έγκριση τύπου ως γεωργικά ή δασικά οχήματα. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα 3, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει σταδιακά τα πρότυπα που διέπουν τις εκπομπές των μηχανοκίνητων οχημάτων, και ιδίως τις εκπομπές υδρογονανθράκων, μονοξειδίου του άνθρακα, οξειδίων του αζώτου και σωματιδιακών ρύπων. Η πολιτική αυτή θα αφορά πλέον και τα γεωργικά και δασικά οχήματα. Για τους λόγους αυτούς, το παρόν σχέδιο κατ εξουσιοδότηση πράξης σχετικά με τις απαιτήσεις για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τις επιδόσεις της μονάδας πρόωσης των οχημάτων ορίζει τις αναλυτικές τεχνικές διατάξεις και τις διαδικασίες δοκιμής σε αυτούς τους τομείς, προβλέποντας ενιαίους κανόνες για τους κατασκευαστές οχημάτων και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για τον καθορισμό των επιδόσεων της μονάδας πρόωσης των γεωργικών και δασικών οχημάτων. β) Ισχύουσες διατάξεις στον τομέα του σχεδίου COM(2012) 636 τελικό της COM(2008) 33 τελικό της EL 2 EL

4 Για να δοθεί ώθηση στην εσωτερική αγορά, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 2013, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων 4, προβλέπει ένα ολοκληρωμένο ενωσιακό σύστημα έγκρισης τύπου για τα γεωργικά και δασικά οχήματα. Ύστερα από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με στόχο την απλούστευση και την επιτάχυνση της διαδικασίας θέσπισης νομοθεσίας για την έγκριση τύπου, στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013 ορίζονται οι θεμελιώδεις κανόνες και αρχές περί λειτουργικής ασφάλειας, επαγγελματικής ασφάλειας και περιβαλλοντικής επίδοσης και ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία του καθορισμού των τεχνικών προδιαγραφών στις κατ εξουσιοδότηση πράξεις. Στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 απαριθμούνται οι απαιτήσεις για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου ΕΕ γεωργικών και δασικών οχημάτων και προσδιορίζονται οι ειδικές απαιτήσεις που πρόκειται να εξεταστούν σε μια πρόταση κανονισμού για τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις όσον αφορά την επίδοση πρόωσης (REPPR). Το παρόν σχέδιο κατ εξουσιοδότηση πράξης επιφέρει τροποποιήσεις στο παράρτημα I προκειμένου να ενσωματωθούν απαιτήσεις σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τις επιδόσεις της μονάδας πρόωσης των γεωργικών και δασικών οχημάτων. Στην οδηγία 97/68/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ληπτέα μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα 5, ορίζονται απαιτήσεις μέτρησης και οριακές τιμές εκπομπών για τις μηχανές εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιούνται σε γεωργικά και δασικά οχήματα. Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, οι ειδικές οριακές τιμές, οι διαδικασίες και οι απαιτήσεις δοκιμών για ρυπογόνες εκπομπές που καθορίζονται για τα κινητά μηχανήματα στην οδηγία 97/68/ΕΚ εφαρμόζονται στα γεωργικά και δασικά οχήματα. Στην οδηγία 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2000, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών ρυπογόνων αερίων και σωματιδίων από κινητήρες προοριζόμενους για την πρόωση γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, και για την τροποποίηση της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ 6 του Συμβουλίου ορίζονται, στα παραρτήματα I και ΙΙ, οι απαιτήσεις για την έγκριση τύπου ΕΕ ενός τύπου κινητήρα ή μιας σειράς κινητήρων για γεωργικό και δασικό όχημα ως χωριστής τεχνικής μονάδας όσον αφορά τις ρυπογόνους εκπομπές και οι απαιτήσεις για την έγκριση τύπου ΕΕ ενός τύπου γεωργικού και δασικού οχήματος εξοπλισμένου με κινητήρα εσωτερικής καύσης όσον αφορά τις ρυπογόνες εκπομπές. Η οδηγία αυτή θα καταργηθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013 από την 1η Ιανουαρίου 2016 και, ως εκ τούτου, οι διατάξεις της πρέπει να μεταφερθούν στην παρούσα κατ εξουσιοδότηση πράξη. Στην οδηγία 2009/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, περί ορισμένων στοιχείων και χαρακτηριστικών των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς 7, ορίζονται, στο παράρτημα VI, οι απαιτήσεις για την έγκριση τύπου ΕΕ γεωργικών και δασικών ελκυστήρων με τροχούς όσον αφορά τα αποδεκτά εξωτερικά ηχητικά επίπεδα. Η οδηγία αυτή θα καταργηθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013 από ΕΕ L 60 της , σ. 1. ΕΕ L 59 της , σ. 1. ΕΕ L 173 της , σ. 1. ΕΕ L 214 της , σ. 23. EL 3 EL

5 την 1η Ιανουαρίου 2016 και, ως εκ τούτου, οι διατάξεις της πρέπει να μεταφερθούν στην παρούσα κατ εξουσιοδότηση πράξη. 2. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ α) Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη Κατά την εκπόνηση του σχεδίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη σε διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις οργανώσεις εκπροσώπησής τους. Το σχέδιο λαμβάνει υπόψη τις απόψεις και τις θέσεις τους. Το περιεχόμενο του παρόντος σχεδίου υποβλήθηκε επίσης στην ομάδα εργασίας για τους γεωργικούς ελκυστήρες. β) Μέθοδοι διαβούλευσης, κύριοι στοχευόμενοι τομείς και γενικά χαρακτηριστικά των συνομιλητών Κατά την εκπόνηση του σχεδίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο πολλών διμερών συναντήσεων με μεμονωμένα ενδιαφερόμενα μέρη, κατά τη διάρκεια των οποίων τα μέρη αυτά είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους και την οπτική τους. Τα στοιχεία της κατ εξουσιοδότηση πράξης έχουν συζητηθεί σε πολλές συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας για τους γεωργικούς ελκυστήρες που είχαν ως αντικείμενο τα γεωργικά και τα δασικά οχήματα. γ) Εκτίμηση επιπτώσεων Η έκδοση του παρόντος σχεδίου κατ εξουσιοδότηση πράξης δεν συνεπάγεται την αναθεώρηση των ορίων εκπομπών, των ανώτατων ορίων και/ή των διαδικασιών δοκιμών που προβλέπονται επί του παρόντος στην οδηγία 97/68/ΕΚ. Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη κατ εξουσιοδότηση πράξη δεν αναμένεται να έχει κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις για την Ένωση ή τον ΕΟΧ. Όλα τα στοιχεία της παρούσας κατ εξουσιοδότηση πράξης σχετικά με τις απαιτήσεις για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τις επιδόσεις της μονάδας πρόωσης των γεωργικών και δασικών οχημάτων μεταφέρθηκαν από την οδηγία 2000/25/ΕΚ και την οδηγία 2009/63/ΕΚ, οι οποίες καταργήθηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013. Ως εκ τούτου, δεν κρίθηκε αναγκαίο να διενεργηθεί ειδική εκτίμηση επιπτώσεων για τις απαιτήσεις σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τις επιδόσεις της μονάδας πρόωσης, καθώς δεν προσδιορίστηκαν νέες οριακές τιμές ούτε νέες μέθοδοι δοκιμών. Τέλος, στην εκτίμηση επιπτώσεων που διενεργήθηκε πριν από την έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/ παρέχονται επιλογές πολιτικής για ζητήματα που αφορούν την έγκριση τύπου γεωργικών και δασικών οχημάτων. 8 SEC(2010) 933 τελικό. EL 4 EL

6 3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ α) Νομική βάση Η νομική βάση του σχεδίου είναι το άρθρο 19 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). β) Αρχή της επικουρικότητας Πριν από τη θέσπιση έγκρισης τύπου ΕΕ για γεωργικά και δασικά οχήματα, τα πρότυπα θεσπίζονταν σε επίπεδο κράτους μέλους. Η εν λόγω νομοθεσία που εξέδωσαν τα κράτη μέλη εμφάνιζε συχνά διαφορές και οι κατασκευαστές που πωλούσαν οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες σε διάφορεςς αγορές ήταν υποχρεωμένοι να μεταβάλλουν την παραγωγή τους ανάλογα με τα κράτη μέλη για τα οποία προόριζαν τα οχήματα, τα συστήματα, τα μηχανικά μέρη ή οι χωριστές τεχνικές μονάδες τους και τα υπέβαλαν σε δοκιμασία σε κάθε κράτος μέλος, γεγονός που ήταν χρονοβόρο και δαπανηρό. Ως εκ τούτου, οι διαφορετικοί εθνικοί κανόνες παρεμπόδιζαν το εμπόριο και λειτουργούσαν επιβαρυντικά για την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Συνεπώς, ήταν αναγκαίο να θεσπιστούν κανόνες σε επίπεδο ΕΕ, κυρίως για να αντιμετωπιστούν σε όλη την ΕΕ τα διασυνοριακά προβλήματα που αφορούν τις επιβλαβείς συνέπειες της ρύπανσης του αέρα για την υγεία και το περιβάλλον. Αν και οι υψηλές εκπομπές στο τοπικό αστικό περιβάλλον μπορεί να ελέγχονται με επιμέρους μέτρα των κρατών μελών, ωστόσο οι συνολικές εκπομπές δεν σταματούν στα σύνορα των κρατών μελών. Αυτά τα προβλήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με εναρμονισμένα, ενωσιακού επιπέδου μέτρα και, για τον λόγο αυτό, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 167/2013 αποσκοπεί στην εγκαθίδρυση μιας εσωτερικής αγοράς για τα γεωργικά και τα δασικά οχήματα διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, πρέπει να αναληφθεί δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς και να διασφαλιστεί υψηλό και ισοδύναμο επίπεδο προστασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η επιπλέον προστιθέμενη αξία που παρέχει η νομοθεσία της ΕΕ έγκειται στο ότι ο κλάδος θα μπορέσει να επωφεληθεί από οικονομίες κλίμακας μέσω εναρμονισμένων νομικών απαιτήσεων: οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες μπορούν να κατασκευάζονται για ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά, αντί να σχεδιάζονται ειδικά για να λάβουν εθνική έγκριση τύπου για κάθε κράτος μέλος χωριστά. Επιπλέον, η προσαρμογή του νομικού πλαισίου στην τεχνική πρόοδο θα εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού για τους κατασκευαστές όσον αφορά τη νέα τεχνολογία. Οι καταναλωτές θα επωφελούνται από τις χαμηλότερες τιμές των οχημάτων, συστημάτων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων, οι οποίες θα βρίσκονται συνεχώς υπό πίεση λόγω του ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. γ) Αρχή της αναλογικότητας Το σχέδιο συμμορφώνεται με την αρχή της αναλογικότητας, δεδομένου ότι δεν υπερβαίνει τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των στόχων της διασφάλισης εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, ενώ ταυτόχρονα προβλέπει υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας. δ) Επιλογή νομικών μέσων EL 5 EL

7 Δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ όσον αφορά τις λεπτομερείς τεχνικές απαιτήσεις σχετικά με την εξωτερική ηχοστάθμη, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών δοκιμής, και σχετικά με την εγκατάσταση σε οχήματα κινητήρων που έχουν εγκριθεί όσον αφορά τις ρυπογόνες εκπομπές, καθώς και τις σχετικές διατάξεις για την ευελιξία προκειμένου να διασφαλίζεται η επίτευξη υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής επίδοσης. Η έκδοση κατ εξουσιοδότηση κανονισμού θεωρείται ενδεδειγμένη καθώς παρέχει τα απαιτούμενα εχέγγυα συμμόρφωσης χωρίς παράλληλα να απαιτεί τη μεταφορά κανόνων στη νομοθεσία των κρατών μελών, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό ενιαίους κανόνες στην Ένωση. EL 6 EL

8 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τις επιδόσεις της μονάδας πρόωσης γεωργικών και δασικών οχημάτων Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 2013, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων 9, και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφος 6, Εκτιμώντας ότι: (1) Η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει έναν χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα εντός του οποίου πρέπει να εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Για τον σκοπό αυτό, εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα έγκρισης τύπου της ΕΕ και ένα σύστημα ενισχυμένης εποπτείας της αγοράς για τα γεωργικά και δασικά οχήματα και για τα συστήματα, τα μηχανικά μέρη και τις χωριστές τεχνικές μονάδες τους, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013. (2) Ο όρος «γεωργικά και δασικά οχήματα» καλύπτει ένα ευρύ φάσμα διαφόρων τύπων οχημάτων με έναν ή δύο άξονες και δύο, τέσσερις ή περισσότερους τροχούς ή ερπυστριοφόρων οχημάτων, όπως είναι οι τροχοφόροι ελκυστήρες, οι ερπυστριοφόροι ελκυστήρες, τα ρυμουλκούμενα και ο ρυμουλκούμενος εξοπλισμός, τα οποία χρησιμοποιούνται για διάφορους γεωργικούς και δασικούς σκοπούς, καθώς επίσης και σε εργασίες ειδικού σκοπού. (3) Ύστερα από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με σκοπό την απλούστευση και την επιτάχυνση της θέσπισης νομοθεσίας για την έγκριση τύπου, καθιερώθηκε μια νέα κανονιστική προσέγγιση στο πλαίσιο της ενωσιακής νομοθεσίας για την έγκριση τύπου οχημάτων, σύμφωνα με την οποία ο νομοθέτης κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία ορίζει μόνο τους θεμελιώδεις κανόνες και τις αρχές και αναθέτει στην Επιτροπή την εξουσία να εκδίδει κατ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με τις περαιτέρω τεχνικές λεπτομέρειες. Σύμφωνα με αυτήν την αρχή, στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/ ΕΕ L 60 της , σ. 1. EL 7 EL

9 ορίζονται οι θεμελιώδεις διατάξεις περί λειτουργικής ασφάλειας, επαγγελματικής ασφάλειας και περιβαλλοντικής επίδοσης και ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία του καθορισμού των εκάστοτε τεχνικών προδιαγραφών στις κατ εξουσιοδότηση πράξεις. (4) Κατά συνέπεια, θα πρέπει τώρα να καθοριστούν οι τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου γεωργικών και δασικών οχημάτων όσον αφορά τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις και τις επιδόσεις της μονάδας πρόωσής τους. (5) Το 2010 η Επιτροπή εκπόνησε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα καθαρά και ενεργειακώς αποδοτικά οχήματα 10. Στη στρατηγική αυτή προτεινόταν η ανάληψη δράσης από την πλευρά της Ένωσης στους τομείς στους οποίους μπορεί να προκύψει διακριτή προστιθέμενη αξία και η συμπλήρωση των ενεργειών τις οποίες αναλαμβάνουν η βιομηχανία και οι εθνικές και περιφερειακές δημόσιες αρχές. Οι ενέργειες αυτές θα πρέπει να αποβλέπουν στη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης των οχημάτων και να ενισχύουν παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της αυτοκινητοβιομηχανίας της Ένωσης. Ειδικότερα, καθίσταται απαραίτητη η σημαντική μείωση των εκπομπών υδρογονανθράκων από γεωργικά και δασικά οχήματα για να βελτιωθεί η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και να τηρηθούν οι οριακές τιμές για τη ρύπανση. Η μείωση αυτή δεν θα επιτευχθεί μόνο μέσω της μείωσης των εκπομπών υδρογονάνθρακα από τους σωλήνες εξαγωγής και των εκπομπών εξάτμισης καυσίμου των εν λόγω οχημάτων αλλά και μέσω της μείωσης των επιπέδων των πτητικών σωματιδίων. (6) Με βάση τις διατάξεις της οδηγίας 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 11, ο παρών κανονισμός καθορίζει τις οριακές τιμές των εκπομπών αέριων και σωματιδιακών ρύπων που θα εφαρμόζονται σε διαδοχικά στάδια, καθώς επίσης και η διαδικασία δοκιμής για τους κινητήρες εσωτερικής καύσης που προορίζονται να τροφοδοτούν με ενέργεια γεωργικά ή δασικά οχήματα. Οι περιορισμοί εκπομπών στις φάσεις IIIA, IIIB και IV για κινητήρες γεωργικών και δασικών οχημάτων σε συνδυασμό με τον καθορισμό φιλόδοξων οριακών τιμών για τις εκπομπές αέριων και σωματιδιακών ρύπων και την εναρμόνιση με διεθνή πρότυπα, είναι ένα από τα μέτρα που αποβλέπουν στη μείωση των εκπομπών σωματιδιακών ρύπων και πρόδρομων ουσιών του όζοντος όπως οξείδια του αζώτου και υδρογονάνθρακες. (7) Πρέπει να καταρτιστεί μια τυποποιημένη μέθοδος για τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμων και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα των κινητήρων των γεωργικών και δασικών οχημάτων ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν ανακύπτουν τεχνικοί φραγμοί στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών. Επιπλέον, καθίσταται επίσης αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι στους πελάτες και στους χρήστες παρέχονται αντικειμενικές και ακριβείς πληροφορίες. (8) Ένας από τους βασικούς στόχους της νομοθεσίας της Ένωσης για την έγκριση οχημάτων είναι να εξασφαλιστεί ότι τα νέα οχήματα, μηχανικά μέρη και χωριστές COM(2010) 186 τελικό της Οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1997 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ληπτέα μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα (ΕΕ L 59 της , σ. 1) EL 8 EL

10 τεχνικές μονάδες που διατίθενται στην αγορά παρέχουν υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας. Η επίτευξη του στόχου αυτού δεν θα πρέπει να παρεμποδίζεται από την εγκατάσταση συγκεκριμένων μερών ή εξαρτημάτων μετά τη διάθεση του οχήματος στην αγορά ή μετά την κυκλοφορία του. Συνεπώς, θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι τα μέρη ή τα εξαρτήματα που μπορούν να τοποθετηθούν σε γεωργικά και δασικά οχήματα και τα οποία μπορεί να παρεμποδίσουν σημαντικά τη λειτουργία συστημάτων κομβικής σημασίας για την περιβαλλοντική προστασία, υποβάλλονται σε εκ των προτέρων έλεγχο από αρχή έγκρισης πριν διατεθούν στην αγορά. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να συνίστανται σε τεχνικές διατάξεις σχετικά με τις απαιτήσεις προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται τα μέρη ή τα εξαρτήματα. (9) Στην οδηγία 2003/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 12 προβλεπόταν η έγκριση τύπου ΕΚ για το σύνολο του οχήματος για οχήματα παντός εδάφους και οχήματα αναψυχής εκτός δρόμου ως γεωργικά και δασικά οχήματα. Ως εκ τούτου, οι συγκεκριμένοι τύποι οχημάτων θα πρέπει να καλυφθούν και από τον παρόντα κανονισμό όσον αφορά τις απαιτήσεις για τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις και τις επιδόσεις μονάδας πρόωσης, υπό τον όρο ότι ο εκάστοτε τύπος οχήματος εμπίπτει στην κατηγορία οχήματος που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013 (10) Η τεχνική πρόοδος επιβάλλει την αναπροσαρμογή των τεχνικών απαιτήσεων που περιέχονται στα παραρτήματα της εν λόγω οδηγίας. Οι κατηγορίες κινητήρων, οι οριακές τιμές και οι ημερομηνίες εφαρμογής που προβλέπονται σε αυτήν θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις μελλοντικές αλλαγές της οδηγίας 97/68/ΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013. (11) Οι απαιτήσεις για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τις επιδόσεις της μονάδας πρόωσης όσον αφορά τις εκπομπές ρυπογόνων αερίων και σωματιδιακών ρύπων δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται στα οχήματα που διαθέτουν κινητήρες οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 97/68/ΕΚ έως ότου οι εν λόγω κινητήρες καλυφθούν από την εν λόγω οδηγία. Ωστόσο, οχήματα που διαθέτουν κινητήρες οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 97/68/ΕΚ μπορούν να λαμβάνουν έγκριση τύπου για το σύνολο του οχήματος δυνάμει του παρόντος κανονισμού (12) Με την απόφαση 97/836/ΕΚ του Συμβουλίου 13, η Ένωση προσχώρησε στη συμφωνία της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών (ΟΕΕ/ΗΕ) σχετικά με την υιοθέτηση ομοιόμορφων τεχνικών προδιαγραφών για τροχοφόρα οχήματα, Οδηγία 2003/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, σχετικά με την έγκριση τύπου γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, των ρυμουλκουμένων και των εναλλάξιμων ρυμουλκούμενων μηχανημάτων τους, καθώς και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών ενοτήτων των οχημάτων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ (ΕΕ L 171 της , σ. 1). Απόφαση 97/836/EK του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1997 ενόψει της προσχωρήσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη συμφωνία της οικονομικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με την υιοθέτηση ομοιόμορφων τεχνικών προδιαγραφών για τροχοφόρα οχήματα, εξοπλισμό και εξαρτήματα τα οποία δύνανται να τοποθετηθούν ή/και να χρησιμοποιηθούν σε τροχοφόρα οχήματα και τις συνθήκες για την αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων που χορηγούνται με βάση τις προδιαγραφές αυτές («αναθεωρημένη συμφωνία του 1958») (ΕΕ L 346 της , σ. 78). EL 9 EL

11 εξοπλισμό και εξαρτήματα τα οποία δύνανται να τοποθετηθούν ή/και να χρησιμοποιηθούν σε τροχοφόρα οχήματα και τις συνθήκες για την αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων που χορηγούνται με βάση τις προδιαγραφές αυτές («αναθεωρημένη συμφωνία του 1958»). Στην ανακοίνωσή της «CARS 2020: Σχέδιο δράσης για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη» η Επιτροπή επεσήμανε ότι η αποδοχή των διεθνών κανονισμών βάσει της συμφωνίας της ΟΕΕ/ΗΕ του 1958 είναι ο καλύτερος τρόπος για την άρση των μη δασμολογικών φραγμών στο εμπόριο. Ως εκ τούτου, οι απαιτήσεις που ορίζονται στις οδηγίες που καταργήθηκαν από τον κανονισμό (EE) αριθ. 167/2013 θα πρέπει να αντικατασταθούν κατά περίπτωση με αναφορές στους αντίστοιχους κανονισμούς OEE/HE. (13) Η δυνατότητα εφαρμογής των κανονισμών OEE/HE με σκοπό την έγκριση τύπου οχήματος ΕΕ ως βάσης για τη νομοθεσία της Ένωσης προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013. Σύμφωνα με τον συγκεκριμένο κανονισμό, η έγκριση τύπου σύμφωνα με τους κανονισμούς ΟΕΕ/ΗΕ που εφαρμόζονται σε ισότιμη βάση με τη νομοθεσία της Ένωσης θα θεωρείται έγκριση τύπου ΕΕ σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό και τις κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές του πράξεις. (14) Η χρησιμοποίηση των κανονισμών ΟΕΕ/ΗΕ σε ισότιμη βάση με τη νομοθεσία της Ένωσης συμβάλλει στην αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων όχι μόνο στο επίπεδο των τεχνικών απαιτήσεων αλλά και στο επίπεδο της πιστοποίησης και των διοικητικών διαδικασιών. Επιπλέον, η έγκριση τύπου που βασίζεται άμεσα σε συμφωνημένα σε διεθνές επίπεδο πρότυπα θα βελτιώσει την πρόσβαση στην αγορά τρίτων χωρών, και ιδίως των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στην αναθεωρημένη συμφωνία του 1958, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της Ένωσης. (15) Δεδομένης της κλίμακας και του αντίκτυπου της δράσης που προτείνεται στον εν λόγω τομέα, τα μέτρα της Ένωσης στον παρόντα κανονισμό είναι απαραίτητα προκειμένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι και οι στόχοι ασφάλειας που έχουν τεθεί, και ειδικότερα η έγκριση οχημάτων στην Ένωση. Οι στόχοι αυτοί δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς αν τα κράτη μέλη ενεργήσουν μεμονωμένα. (16) Δεδομένου ότι οι απαιτήσεις για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τις επιδόσεις της μονάδας πρόωσης των γεωργικών και δασικών οχημάτων έχουν ουσιαστική σημασία για την έγκριση τύπου των εν λόγω οχημάτων, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ισχύσει από την ημέρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013. EL 10 EL

12 ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Αντικείμενο Στον παρόντα κανονισμό ορίζονται οι αναλυτικές τεχνικές απαιτήσεις και οι διαδικασίες δοκιμής σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τις επιδόσεις της μονάδας πρόωσης όσον αφορά τους εκπεμπόμενους ρύπους και την αποδεκτή εξωτερική ηχοστάθμη, καθώς επίσης και η έγκριση και η εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων, των κινητήρων, των συστημάτων, των μηχανικών μερών και χωριστών τεχνικών μονάδων των εν λόγω οχημάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013. Ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ορισμοί: (17) «εκπεμπόμενοι ρύποι»: τα ρυπογόνα αέρια και οι σωματιδιακοί ρύποι που εκπέμπονται από εξατμίσεις (18) «σύστημα μετεπεξεργασίας των εκπομπών καυσαερίων»: η διέλευση των καυσαερίων μέσα από μια συσκευή ή ένα σύστημα σκοπός του οποίου είναι η χημική ή φυσική αλλοίωση των εκπεμπόμενων ρύπων πριν από την απελευθέρωσή τους στην ατμόσφαιρα, όπως μεταξύ άλλων καταλύτες ή μηχανισμοί παγίδευσης σωματιδίων ή όποιο άλλο μηχανικό μέρος, σύστημα ή χωριστή τεχνική μονάδα μειώνει ή επεξεργάζεται τα ρυπογόνα αέρια και τους σωματιδιακούς ρύπους που εκπέμπονται από τους κινητήρες (19) «σύστημα μείωσης εξωτερικών εκπομπών ήχου»: όλα τα μηχανικά μέρη και οι χωριστές τεχνικές μονάδες που αποτελούν το σύστημα εξάτμισης ή σιγαστήρα, συμπεριλαμβανομένων του συστήματος εξάτμισης, του συστήματος εισαγωγής αέρα, του σιγαστήρα ή τυχόν συστημάτων, μηχανικών μερών και χωριστών τεχνικών μονάδων που συνδέονται με τα αποδεκτά εξωτερικά επίπεδα ήχου που εκπέμπεται από γεωργικό ή δασικό όχημα και που είναι εγκατεστημένα στο όχημα τη στιγμή της έγκρισης τύπου ή της επέκτασης της έγκρισης τύπου (20) «διάταξη ελέγχου της ρύπανσης»: το σύστημα μηχανικών μερών ή η χωριστή τεχνική μονάδα που αποτελεί μέρος του συστήματος μετεπεξεργασίας των εκπομπών καυσαερίων (21) «διάταξη αντικατάστασης για τον έλεγχο της ρύπανσης»: το σύστημα μηχανικών μερών ή η χωριστή τεχνική μονάδα που προορίζεται να αντικαταστήσει, μερικώς ή πλήρως, το EL 11 EL

13 σύστημα μετεπεξεργασίας των εκπομπών καυσαερίων σε έναν εγκεκριμένο τύπο οχήματος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013 και τον παρόντα κανονισμό (22) «τύπος κινητήρα»: νοείται μια κατηγορία κινητήρων που δεν διαφέρουν ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά τους, όπως αυτά ορίζονται στο παράρτημα II, προσάρτημα 1 της οδηγίας 97/68/ΕΚ (23) «μητρικός κινητήρας»: ένας κινητήρας που είναι αντιπροσωπευτικός της μονάδας πρόωσης ή της σειράς κινητήρων όπως ορίζεται στο σημείο 7 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 97/68/ΕΚ (24) «σειρά κινητήρων»: ομάδα κινητήρων ενός κατασκευαστή σύμφωνα με το σημείο 6 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 97/68/ΕΚ οι οποίοι, λόγω του σχεδιασμού τους, αναμένεται να έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά εκπομπών καυσαερίων και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού (25) «κινητήρας αντικατάστασης»: καινούριος κινητήρας που προορίζεται να αντικαταστήσει κινητήρα γεωργικού και δασικού οχήματος και έχει παρασχεθεί μόνο για τον σκοπό αυτό (26) «βοηθητικός εξοπλισμός»: όλα τα εξαρτήματα, οι συσκευές και οι διατάξεις που απαριθμούνται στον πίνακα 1 του παραρτήματος 4 του κανονισμού OEE/HE αριθ. 120 σειρά τροποποιήσεων 01 (27) «ισχύς κινητήρα»: η ισχύς που λαμβάνεται σε κλίνη δοκιμών στο άκρο του στροφαλοφόρου άξονα ή ισοδύναμού του στην αντίστοιχη ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα (28) «καθαρή ισχύς»: η ισχύς του κινητήρα που λαμβάνεται σε κλίνη δοκιμών στο άκρο του στροφαλοφόρου άξονα ή ισοδύναμού του στην αντίστοιχη ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα με τον βοηθητικό εξοπλισμό που παρατίθεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος 4 του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 120 σειρά τροποποιήσεων 01 14, προσδιοριζόμενη υπό ατμοσφαιρικές συνθήκες αναφοράς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ Άρθρο 3 Γενικές υποχρεώσεις 1. Ο κατασκευαστής διασφαλίζει ότι όλα τα νέα οχήματα που διατίθενται στην αγορά, ταξινομούνται ή τίθενται σε κυκλοφορία στο εσωτερικό της Ένωσης, όλοι οι νέοι κινητήρες και οι κινητήρες αντικατάστασης που διατίθενται στην αγορά ή τίθενται σε λειτουργία στο εσωτερικό της Ένωσης και όλα τα νέα συστήματα και μηχανικά μέρη και όλες οι χωριστές τεχνικές μονάδες που μπορούν να επηρεάσουν τις περιβαλλοντικές 14 ΕΕ L 257 της , σ EL 12 EL

14 επιδόσεις και τις επιδόσεις πρόωσης του οχήματος και διατίθενται στην αγορά ή τίθενται σε λειτουργία στο εσωτερικό της Ένωσης σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και συναρμολογούνται με τρόπο ώστε να επιτρέπουν στο όχημα, σε κανονική χρήση και συντηρούμενο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. 2. Ο κατασκευαστής οχημάτων, κινητήρων, συστημάτων, μηχανικών μερών και χωριστών τεχνικών μονάδων αποδεικνύει στην αρχή έγκρισης με πραγματικές δοκιμές επίδειξης ότι τα οχήματα, οι κινητήρες, τα συστήματα, τα μηχανικά μέρη και οι χωριστές τεχνικές μονάδες που διατίθενται στην αγορά, ταξινομούνται και τίθενται σε λειτουργία στην Ένωση συμμορφώνονται με τις αναλυτικές τεχνικές απαιτήσεις και τις διαδικασίες δοκιμής που προβλέπονται στα άρθρα 6 έως 9α και στα παραρτήματα I και II της οδηγίας 97/68/ΕΚ. 3. Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για τους τύπους οχημάτων που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες. Άρθρο 4 Γενικές απαιτήσεις για τις ρυπογόνες εκπομπές και τα επίπεδα εξωτερικού θορύβου 1. Ο κατασκευαστής συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για τις ρυπογόνες εκπομπές που προβλέπονται στα παραρτήματα I και ΙΙ. Ο κατασκευαστής συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για την εξωτερική ηχοστάθμη που προβλέπονται στο παράρτημα III. 2. Η έγκριση τύπου που αφορά τις απαιτήσεις για τις εκπομπές καυσαερίων και την εξωτερική ηχοστάθμη μπορεί να επεκτείνεται από τις αρχές έγκρισης τύπου σε διάφορες παραλλαγές οχημάτων, εκδόσεις, τύπους και σειρές κινητήρων, υπό τον όρο ότι η παραλλαγή οχήματος, οι παράμετροι της μονάδας πρόωσης και των συστημάτων ελέγχου της ρύπανσης έχουν ταυτόσημες επιδόσεις ή παραμένουν εντός των επιπέδων που προσδιορίζονται στο άρθρο 19 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/ Ο κατασκευαστής υποβάλλει έκθεση χωρίς καθυστέρηση στην αρχή έγκρισης για οποιαδήποτε τροποποίηση των συστημάτων, μηχανικών μερών και χωριστών τεχνικών μονάδων που θα μπορούσε να επηρεάσει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τις επιδόσεις της μονάδας πρόωσης του γεωργικού και δασικού οχήματος μετά τη διάθεση του εγκεκριμένου τύπου οχήματος στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013. Η υποχρεωτική έκθεση περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: α) τις παραμέτρους του τύπου ή της σειράς του κινητήρα, όπως ορίζονται στο παράρτημα IΙ της οδηγίας 97/68/ΕΚ και στο σημείο 9 του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού β) το σύστημα μετεπεξεργασίας των εκπομπών καυσαερίων του κινητήρα, όπως περιγράφεται στο σημείο 6 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 97/68/ΕΚ, στο σημείο 9.1 του παραρτήματος Ι και στο σημείο 3.2 του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού EL 13 EL

15 γ) το σύστημα μείωσης των εξωτερικών εκπομπών ήχου του οχήματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ. 4. Πέραν των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 3 και του άρθρου 14, ο κατασκευαστής συμμορφώνεται με τις ακόλουθες απαιτήσεις που αφορούν το περιβάλλον και τη μονάδα πρόωσης: δ) όσον αφορά τα καύσιμα αναφοράς, τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα 7 του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 120 σειρά τροποποιήσεων 01 και το παράρτημα V της οδηγίας 97/68/ΕΚ ε) όσον αφορά τις διατάξεις ελέγχου της ρύπανσης και τις διατάξεις αντικατάστασης για τον έλεγχο της ρύπανσης, τις απαιτήσεις που ορίζονται στο προσάρτημα 5 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 97/68/ΕΚ στ) όσον αφορά τον υποβαλλόμενο σε δοκιμή εξοπλισμό, τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 97/68/ΕΚ. 5. Ο κατασκευαστής προσκομίζει στοιχεία στην αρχή έγκρισης τα οποία αποδεικνύουν ότι οι μεταβολές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 δεν μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του οχήματος σε σύγκριση με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις που παρουσιάστηκαν κατά την έγκριση τύπου. 6. Ο κατασκευαστής αποδεικνύει ότι οι διατάξεις αντικατάστασης για τον έλεγχο της ρύπανσης που χρειάζονται έγκριση τύπου βάσει των άρθρων 9 έως 13 του παρόντος κανονισμού και διατίθενται στην αγορά ή τίθενται σε λειτουργία στην Ένωση, εγκρίνονται σύμφωνα με τις αναλυτικές τεχνικές απαιτήσεις και τις διαδικασίες δοκιμής που ορίζονται στο σημείο του παραρτήματος Ι της οδηγίας 97/68/ΕΚ, ανάλογα με την περίπτωση. 7. Τα οχήματα στα οποία τοποθετείται διάταξη αντικατάστασης για τον έλεγχο της ρύπανσης πληρούν τις ίδιες περιβαλλοντικές απαιτήσεις δοκιμών και τις ίδιες οριακές τιμές για τις ρυπογόνες εκπομπές με τα οχήματα που διαθέτουν εκ κατασκευής διάταξη για τον έλεγχο της ρύπανσης. Άρθρο 5 Ειδικές υποχρεώσεις σε σχέση με την έγκριση τύπου οχημάτων ή κινητήρων 1. Ο κατασκευαστής διασφαλίζει ότι οι εκπομπές ρυπογόνων αερίων και σωματιδιακών ρύπων του τύπου κινητήρα δεν υπερβαίνουν τις εκπομπές ρυπογόνων αερίων και σωματιδιακών ρύπων όπως προσδιορίζονται για τις κατηγορίες κινητήρων και το εύρος ισχύος κινητήρα στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 97/68/ΕΚ. 2. Ο κατασκευαστής διασφαλίζει ότι οι επιδόσεις της μονάδας πρόωσης αντιστοιχούν στο επίπεδο που αναφέρεται στον φάκελο πληροφοριών ο οποίος διαβιβάζεται στην αρχή έγκρισης όταν διατίθεται το όχημα στην αγορά ή πριν από την κυκλοφορία του. Η χρήση διατάξεων αναστολής της λειτουργίας, όπως ορίζονται στο σημείο 2.8γ του παραρτήματος Ι της οδηγίας 97/68/ΕΚ, οι οποίες μειώνουν την αποτελεσματικότητα EL 14 EL

16 του εξοπλισμού ελέγχου των εκπομπών απαγορεύεται σύμφωνα με το σημείο του παραρτήματος III της οδηγίας 97/68/ΕΚ. 3. Οι αλλαγές στα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά κάποιου συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας οι οποίες επέρχονται μετά από την έγκριση τύπου δεν ακυρώνουν αυτομάτως την έγκριση τύπου, εκτός εάν τα αρχικά χαρακτηριστικά ή οι τεχνικές παράμετροι αλλάξουν με τέτοιο τρόπο ώστε να επηρεάζεται η λειτουργικότητα του κινητήρα ή του συστήματος ελέγχου της ρύπανσης. Άρθρο 6 Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου κινητήρων ως χωριστής τεχνικής μονάδας Για να λάβει έγκριση τύπου ΕΕ ένας κινητήρας ή μια σειρά κινητήρων ως χωριστή τεχνική μονάδα, ο κατασκευαστής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού, αποδεικνύει ότι οι κινητήρες υποβάλλονται στις δοκιμές και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και στην οδηγία 97/68/ΕΚ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Άρθρο 7 Ισοδυναμία εναλλακτικών εγκρίσεων τύπου 1. Οι εθνικές αρχές αναγνωρίζουν εναλλακτικές εγκρίσεις τύπου ως ισοδύναμες της έγκρισης που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με το παράρτημα IV. 2. Πέραν των απαιτήσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, για να αναγνωριστεί μια εναλλακτική έγκριση τύπου ως ισοδύναμη της έγκρισης που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, ο κατασκευαστής παρέχει πρόσβαση χωρίς διακρίσεις σε πληροφορίες για την επισκευή και τη συντήρηση του οχήματος όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο XV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 και στην αντίστοιχη κατ εξουσιοδότηση πράξη. Άρθρο 8 Μέτρηση ρυπογόνων εκπομπών Οι τεχνικές υπηρεσίες μετρούν τις ρυπογόνους εκπομπές των γεωργικών και δασικών οχημάτων και των κινητήρων τους σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 97/68/ΕΚ, όπως προσαρμόζονται από τις απαιτήσεις του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού. EL 15 EL

17 Άρθρο 9 Μέτρηση της εξωτερικής ηχοστάθμης 1. Οι τεχνικές υπηρεσίες μετρούν την εξωτερική ηχοστάθμη των γεωργικών και δασικών οχημάτων της κατηγορίας Τ που διαθέτουν πνευματικά ελαστικά επίσωτρα και της κατηγορίας C που διαθέτουν ερπύστριες από καουτσούκ, για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου, σύμφωνα με τις συνθήκες και τις μεθόδους δοκιμής που ορίζονται στο σημείο του παραρτήματος ΙΙΙ. 2. Τηρούνται επίσης οι συνθήκες και οι μέθοδοι δοκιμής που ορίζονται στο σημείο του παραρτήματος ΙΙΙ και τα αποτελέσματα καταγράφονται από τις τεχνικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου του παραρτήματος ΙΙΙ. 3. Οι τεχνικές υπηρεσίες μετρούν την εξωτερική ηχοστάθμη των γεωργικών και δασικών οχημάτων της κατηγορίας C που διαθέτουν μεταλλικές ερπύστριες, για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου, σύμφωνα με τις συνθήκες και τις μεθόδους δοκιμής εν στάσει που ορίζονται στο σημείο του παραρτήματος ΙΙΙ. 4. Τηρούνται επίσης οι συνθήκες και οι μέθοδοι δοκιμής που ορίζονται στο σημείο του παραρτήματος ΙΙΙ και τα αποτελέσματα καταγράφονται από τις τεχνικές υπηρεσίες. Άρθρο 10 Απαιτήσεις για τις επιδόσεις της μονάδας πρόωσης Για την αξιολόγηση των επιδόσεων της μονάδας πρόωσης των γεωργικών και δασικών οχημάτων, οι μετρήσεις της καθαρής ισχύος του κινητήρα, της ροπής κινητήρα και της ειδικής κατανάλωσης καυσίμων διενεργούνται σύμφωνα με τον κανονισμό ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 120, σειρά τροποποιήσεων 01. Άρθρο 11 Ειδικές διατάξεις σχετικά με την έγκριση τύπου οχημάτων ή κινητήρων 1. Εγκρίσεις τύπου μπορούν να χορηγούνται σε οχήματα που διαθέτουν κινητήρες οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 97/68/ΕΚ. 2. Μετά την παρέλευση 24 μηνών από την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας που επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 97/68/ΕΚ στα οχήματα που διαθέτουν κινητήρες οι οποίοι δεν εμπίπτουν επί του παρόντος στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας [ή το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2018], τα κράτη μέλη αρνούνται να χορηγούν εγκρίσεις τύπου βάσει του παρόντος κανονισμού σε οχήματα που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. 3. Οι εγκρίσεις τύπου που χορηγούνται βάσει της πρώτης παραγράφου παύουν να ισχύουν τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας που επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 97/68/ΕΚ σε αυτούς τους κινητήρες [ή το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2018]. Από την 1η Ιανουαρίου 2019, τα κράτη μέλη θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης όσον αφορά τα νέα οχήματα δεν είναι πλέον έγκυρα για τους σκοπούς EL 16 EL

18 του άρθρου 38 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 και απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση και τη θέση σε κυκλοφορία των εν λόγω οχημάτων. 4. Για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου, οι ημερομηνίες που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 3γ και 3δ και 4α της οδηγίας 97/68/ΕΚ παρατείνονται κατά 3 έτη για τα γεωργικά και δασικά οχήματα των κατηγοριών T2, T4.1 και C2, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 3, 6 και 9 και στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, τα οποία διαθέτουν κινητήρες κατηγοριών L έως R. Οι ρήτρες μετάβασης και παρέκκλισης του άρθρου 9 παράγραφος 4α και του άρθρου 10 παράγραφος 5 της οδηγίας 97/68/ΕΚ και του άρθρου 39 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 παρατείνονται επίσης αντίστοιχα. 5. Οι κινητήρες αντικατάστασης συμμορφώνονται με τις ίδιες οριακές τιμές με τις οποίες συμμορφώνεται και ο προς αντικατάσταση κινητήρας τη στιγμή της αρχικής του διάθεσης στην αγορά. 6. Οι κινητήρες αντικατάστασης φέρουν τη σήμανση που προβλέπεται στο προσάρτημα Ι του παραρτήματος Ι. Άρθρο 12 Διαδικασίες έγκρισης τύπου ΕΕ Με την επιφύλαξη του άρθρου 11 και της θέσης σε ισχύ των μέτρων εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 68 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, εάν ο κατασκευαστής υποβάλει σχετικό αίτημα, οι εθνικές αρχές δεν επιτρέπεται, για λόγους που αφορούν τις εκπομπές οχημάτων, να αρνηθούν τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΕ ή εθνικής έγκρισης τύπου σε νέο τύπο οχήματος ή κινητήρα, ή να απαγορεύσουν την ταξινόμηση, την πώληση και τη θέση σε κυκλοφορία ενός νέου οχήματος και την πώληση ή χρήση νέων κινητήρων, εφόσον τα εν λόγω οχήματα ή οι εν λόγω κινητήρες συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του. Άρθρο 13 Διάθεση στην αγορά ή εγκατάσταση σε όχημα διατάξεων αντικατάστασης για τον έλεγχο της ρύπανσης Οι διατάξεις αντικατάστασης για τον έλεγχο της ρύπανσης που καλύπτονται επίσης από μια έγκριση τύπου συστήματος για ένα όχημα, δεν υποβάλλονται σε καμία πρόσθετη έγκριση μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013. Άρθρο 14 Καθεστώς ευελιξίας 1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10 παράγραφος 3, τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά περιορισμένου αριθμού οχημάτων με κινητήρες που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 9 της οδηγίας 97/68/ΕΚ στο πλαίσιο καθεστώτος ευελιξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος V, ύστερα από αίτημα του κατασκευαστή EL 17 EL

19 και υπό τον όρο ότι μια αρχή έγκρισης έχει χορηγήσει τη σχετική άδεια για τη θέση σε κυκλοφορία. 2. Το καθεστώς ευελιξίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ισχύει από τη στιγμή που αρχίζει κάθε φάση και έχει την ίδια ακριβώς διάρκεια με τη φάση. Το καθεστώς ευελιξίας που αναφέρεται στο τμήμα 1.2 του παραρτήματος V περιορίζεται στη διάρκεια της φάσης ΙΙΙ Β ή σε τρία έτη εφόσον δεν υφίσταται επόμενη φάση. 3. Οι τύποι οχημάτων που τίθενται σε κυκλοφορία στο πλαίσιο του καθεστώτος ευελιξίας διαθέτουν τύπους κινητήρων που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παραρτήματος V. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 15 Έναρξη ισχύος και εφαρμογή Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες. Βρυξέλλες, Για την Επιτροπή Πρόεδρος José Manuel BARROSO EL 18 EL

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5892/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 57 ENT 30 MI 92 DELACT 20

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 86 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 86 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0038 (NLE) 6602/17 ECO 9 ENT 42 MI 152 UNECE 3 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0262 (NLE) 13120/17 ECO 58 ENT 204 MI 703 UNECE 13 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2017 COM(2017) 267 final 2017/0106 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα υιοθετηθεί για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2014 COM(2014) 678 final 2014/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στη διοικητική επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3489 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3489 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10022/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 171 ENV 584 ENT 145 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.10.2013 COM(2013) 697 final 2013/0336 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στη διοικητική επιτροπή της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, η Φεβρουαρίου 0 (OR. en) 5786/ ENV 5 ENT 8 DELACT 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.2.2014 COM(2014) 95 final 2014/0051 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στο πλαίσιο των σχετικών επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2012 COM(2012) 202 final 2012/0099 (NLE) C7-0069/2013 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την απόφαση 97/836/ΕΚ ενόψει της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 111 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 111 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0047 (NLE) 7098/17 AELE 28 EEE 7 N 9 ISL 4 FL 6 MI 198 ENV 236 ENT 58 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en) 12353/15 ENV 586 ENT 199 MI 583 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 23 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.6.2014 COM(2014) 314 final 2014/0162 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ένωσης, στις σχετικές επιτροπές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) 9386/16 ENV 358 ENT 95 MI 373 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10 Μαΐου 2016 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2017 (OR. en) 8371/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 209 AGRIFIN 40 AGRIORG 40

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 425 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 425 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0191 (NLE) 11726/17 AGRI 436 UNECE 9 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11705/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 585 ENT 179 COMPET 572 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.6.2015 COM(2015) 248 final 2015/0124 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1703 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1703 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7529/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 258 ENT 76 COMPET 201 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7641/14 AGRI 203 AGRISTR 14 AGRIORG 38 AGRIFIN 32 DELACT 64 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7657/14 AGRI 211 AGRIFIN 38 AGRIORG 43 DELACT 60 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2013 COM(2013) 302 final 2013/0158 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των αρμόδιων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 7892 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 7892 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15079/14 ENV 873 ENT 253 DACT 214 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό Γραμματέα της

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12415/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 492 AGRIFIN 92 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 4550 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 4550 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10731/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 478 ENT 157 COMPET 360 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 7477 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 7477 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14453/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓIΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟΥ ΚΑI ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓIΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟΥ ΚΑI ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2010 COM(2010) 607 τελικό 2010/0301 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓIΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟΥ ΚΑI ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/EΚ όσον αφορά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 79 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 79 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0030 (NLE) 6737/17 UD 53 COWEB 33 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2015 COM(2015) 535 final 2015/0249 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης 3 της συμφωνίας της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2018) 287 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2018) 287 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2018 (OR. en) 5690/18 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 50 ENT 10 COMPET 44 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0258 (NLE) 13583/17 UD 241 CID 6 TRANS 426 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0016 (NLE) 5918/17 CLIMA 24 ENV 100 MI 96 DEVGEN 18 ONU 22 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 666 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 666 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0300 (NLE) 14567/17 EF 288 ECOFIN 965 SURE 52 SERVICES 37 CH 44 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6967 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6967 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13662/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: TEXT 3 MI 751 ENT 216 CHIMIE

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1702 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1702 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7528/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 257 ENT 75 COMPET 200 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7864/14 ENV 285 MI 281 DELACT 76 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6102/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 29 ENV 114 ENT 31 DACT

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11771/17 EF 179 ECOFIN 689 DELACT 145 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX D040155/01 [ ](2015) XXX draft ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 7410 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 7410 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 14419/14 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 638 ENT 239 MI 786 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9431/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 295 AGRISTR 40 AGRIFIN 51 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 9656 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 9656 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 17065/14 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: EF 363 ECOFIN 1209 DRS 177 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 609 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 609 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0267 (NLE) 13535/17 UD 238 CID 5 TRANS 425 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4296 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4296 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10784/17 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: ENT 164 ENV 655 MI 527 DELACT 116 Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 374 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 374 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0156 (NLE) 11275/17 NT 4 AGRI 404 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6000/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: ENV 106 MI 104 AGRI 61 CHIMIE

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15556/15 EF 238 ECOFIN 1008 DELACT 180 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11721/17 ENV 715 ENT 181 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 596 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 596 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) 6120/15 SPG 7 WTO 45 DELACT 16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 6853/14 MI 207 ENT 62 COMPET 132 DELACT 39 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 231 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 231 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0118 (NLE) 8544/15 FISC 40 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9941/15 EF 116 ECOFIN 487 DELACT 69 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 (OR. en) 9633/17 UD 134

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 (OR. en) 9633/17 UD 134 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0097 (NLE) 9633/17 UD 134 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 653 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 653 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0302 (NLE) 15413/14 FISC 190 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0059 (NLE) 7768/17 UD 91 MED 21 COMER 44 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 2649 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 2649 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2015 (OR. en) 8447/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: FSTR 25 FC 27 REGIO 36 SOC 271

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9885/17 EF 114 ECOFIN 488 DELACT 90 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.1.2014 COM(2014) 28 final Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 26 Οκτωβρίου 2012 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 23 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 23 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0010 (NLE) 5569/17 ENV 50 COMPET 37 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 743 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 743 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15709/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 699 AGRILEG 251 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 265 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 265 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0105 (NLE) 9741/17 COEST 113 PHYTOSAN 8 VETER 42 WTO 127 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5014/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 2 AGRIORG 1 AGRIFIN 1 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 2012/0191 (COD) LEX 1440 PE-CONS 106/1/13 REV 1 ENV 965 ENT 290 CODEC 2362

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 2012/0191 (COD) LEX 1440 PE-CONS 106/1/13 REV 1 ENV 965 ENT 290 CODEC 2362 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 26 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 2012/0191 (COD) LEX 1440 PE-CONS 106/1/13 REV 1 ENV 965 ENT 290 CODEC 2362 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 2775 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 2775 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2016 (OR. en) 9164/16 EF 124 ECOFIN 438 DELACT 82 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11453/16 STATIS 52 COMPET 430 UD 169 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 22 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 366 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 366 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0167 (NLE) 10142/16 JUSTCIV 170 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0114 (NLE) 8071/16 COEST 97 WTO 93 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 5716 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 5716 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11713/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: FSTR 56 FC 64 REGIO 82 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0301(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0301(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 28.1.2011 2010/0301(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 383 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 383 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) 5851/15 ENV 34 MI 59 DELACT 12 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11912/17 EF 182 ECOFIN 699 DELACT 151 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

6187/15 ADD 1 ΠΜ/σα EL

6187/15 ADD 1 ΠΜ/σα EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0174 (COD) 6187/15 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: CODIF 19 CODEC 183 ECO 16

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - SEC(2008) 2863.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - SEC(2008) 2863. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2008 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0222 (COD) 15906/08 ADD 2 ENER 390 ENV 847 CONSOM 188 CODEC 1585 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 291/24 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 8.11.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2001 για προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 92/22/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 6618 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 6618 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13605/16 PECHE 388 DELACT 221 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7415/17 ENV 270 MI 241 DELACT 52 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 7514 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 7514 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14550/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 639 AGRIORG 114 AGRIFIN

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11158/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 6 Ιουλίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: D045112/01

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0299 (NLE) 14723/14 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ECO 141 ENT 241 MI 807 UNECE 14 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 99 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 99 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0048 (COD) 7169/17 ADD 3 STATIS 16 COMPET 172 CODEC 354 IA 41 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η 28.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 407/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Απριλίου 2011 για την τροποποίηση του (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0212(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0212(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2010/0212(COD) 4.7.2011 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 6853/14 ADD 1 MI 207 ENT 62 COMPET 132 DACT 39 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7873/14 EF 92 ECOFIN 278 DELACT 83 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 6946 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 6946 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 14026/14 EF 252 ECOFIN 893 DELACT 188 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα