ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΩΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΩΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ"

Transcript

1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΩΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Γκαϊντατζής Γ. 1, ηµητρίου Μ. 2 1 Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Ξάνθη 67100, 2 M. Sc. D.U.TH, Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η οικοδοµική δραστηριότητα φέρεται να καταναλώνει το 16% των παγκόσµιων υδάτινων αποθεµάτων, το 30-40% της παγκόσµιας ενέργειας και να δεσµεύει περισσότερο από το 50% των εξορυχθέντων πρώτων υλών µε αποτέλεσµα ο κατασκευαστικός κλάδος να παράγει το 40-50% των απορριµµάτων σε χώρους απόθεσης και το 20-30% των εκποµπών θερµοκηπιακών αερίων. Στο πλαίσιο αυτό στη συγκεκριµένη εργασία διερευνώνται και ποσοτικοποιούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρµογή εναλλακτικών τεχνικών συστηµάτων στην επιστέγαση υφιστάµενων και νέων κτιριακών κατασκευών για τον περιορισµό του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώµατος του κτιρίου. Πιο συγκεκριµένα, εξετάζονται και αξιολογούνται από περιβαλλοντική σκοπιά, µε τη µέθοδο της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής, το ανεστραµµένο δώµα, το φυτεµένο δώµα, το αεριζόµενο δώµα και η µονωµένη ψευδοροφή. COMPARATIVE EVALUATION OF FLAT ROOF THERMAL SYSTEMS: A LIFE CYCLE ANALYSIS BASED APPROACH Gaidajis G. 1, Dimitriou M. 2 1 Department of Production and Management Engineering, Democritus University of Thrace, Faculty of Engineering, Xanthi 67100, 2 Post Graduate Program System Engineering and Management (S.E.M.), Democritus University of Thrace, Xanthi 67100, ABSTRACT The building activity is estimated to be responsible for the consumption of 16% of the water reserves, 50% of the extracted raw material, and 30-40% of total energy worldwide. As a result, the building sector is accountable for 40-50% of the wastes disposed to landfills and for 20-30% of the greenhouse gases emitted to the atmosphere. This particular research investigates the environmental load of alternative thermal systems applied on flat roofs in order to increase energy efficiency and relief environmental impacts. The systems analyzed are the gravel ballasted roof, the green roof, the ventilated roof and the insulated false ceiling. The comparative environmental evaluation of the alternative systems is based on the methodology of Life Cycle Analysis (LCA). 1

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εξάντληση των φυσικών πόρων, η αυξητική κατανάλωση ενέργειας, η διατάραξη των οικοσυστηµάτων, η κλιµατική αλλαγή και η αλλοίωση της σύστασης της ατµόσφαιρας µε εµφανή αποτελέσµατα την υπερθέρµανση του πλανήτη και την ελάττωση του στρατοσφαιρικού όζοντος, συνιστούν περιβαλλοντικά θέµατα παγκοσµίου ενδιαφέροντος, που χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης προκειµένου να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητα του πλανήτη. Σηµαντικό µερίδιο στη διαµόρφωση της υφιστάµενης κατάστασης κατέχει ο κτιριακός τοµέας, αν ληφθεί υπόψη ότι [1]: Η ολική κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια αντιπροσωπεύει το 35-40% της παραγόµενης. Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό τοµέα αντιπροσωπεύει πάνω από το 30% του συνόλου, λίγο πιο κάτω από τη βιοµηχανία. Ο κατασκευαστικός κλάδος απορροφά περίπου το 40% των αδρανών υλικών (σκύρο και άµµος) και το 25% της παρθένας ξυλείας, ενώ ευθύνεται για την κατανάλωση του 16% των υδάτινων πόρων παγκοσµίως και την παραγωγή του 40-50% των απορριµµάτων που καταλήγουν στις χωµατερές. Περίπου το 45% των εκποµπών του CO 2 στην ατµόσφαιρα προέρχονται από τα κτίρια, λόγω του µεγάλου κύκλου ζωής τους, που περιλαµβάνει την εξαγωγή και επεξεργασία των πρώτων υλών, την παραγωγή των δοµικών υλικών, τη µεταφορά στο εργοτάξιο, την κατασκευή, τη λειτουργία, την κατεδάφιση και διάθεση των απορριµµάτων στο τέλος της ωφέλιµης ζωής τους. Η διαρκής αύξηση του κτιριακού δυναµικού καθιστά σαφή την ανάγκη για δραστική µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνοδεύουν το µεγάλο κύκλο ζωής των κτιριακών κατασκευών. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η συγκριτική περιβαλλοντική αξιολόγηση εναλλακτικών τεχνικών συστηµάτων που έχουν δυνατότητα εφαρµογής στην επιστέγαση υφιστάµενων και νέων κτιριακών κατασκευών για την εξοικονόµηση ενέργειας, τη µείωση των θερµικών φορτίων και τον περιορισµό των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων. Η διερεύνηση και αποτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πραγµατοποιείται µε τη µέθοδο της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (Life Cycle Analysis - LCA), δηλαδή λαµβάνεται υπόψη ολόκληρος ο κύκλος ζωής της εξεταζόµενης τεχνικής λύσης, από την παραγωγή των πρώτων υλών έως τη διάθεση των τελικών απορριµµάτων, παρέχοντας έτσι µια ολιστική προσέγγιση στο περιβαλλοντικό της αποτύπωµα. 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Εναλλακτικά Τεχνικά Συστήµατα Η επιλογή των συστηµάτων και η διαµόρφωση των επιµέρους τεχνικών χαρακτηριστικών τους υπαγορεύτηκε από την υφιστάµενη τεχνική πραγµατικότητα, το νέο θεσµικό πλαίσιο και την αντίστοιχη βιβλιογραφία, που αφορά στη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Συγκεκριµένα, εξετάζονται και αξιολογούνται από περιβαλλοντική σκοπιά οι τεχνικές λύσεις του ανεστραµµένου δώµατος, του φυτεµένου δώµατος, του αεριζόµενου δώµατος και της µονωµένης ψευδοροφής, για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιριακών κατασκευών. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εξεταζόµενων συστηµάτων συνοψίζονται στο Σχήµα 1. 2

3 Ανεστραµµένο Φυτεµένο ΒΟΤΣΑΛΟ Η' ΣΚΥΡΟ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΙΣΣΗΡΟ ΕΜΑ ΡΥΣΕΩΝ ΦΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΙΛΤΡΟ ΙΗΘΗΣΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΙΣΣΗΡΟ ΕΜΑ ΡΥΣΕΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΑΣΒΕΣΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΑΣΒΕΣΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ Αεριζόµενο Μονωµένη Ψευδοροφή ΓΑΡΜΠΙΛΟΜΠΕΤΟΝ ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΣ ΙΑΚΕΝΟ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΙΣΣΗΡΟ ΕΜΑ ΡΥΣΕΩΝ ΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΙΣΣΗΡΟ ΕΜΑ ΡΥΣΕΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΑΣΒΕΣΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΑΣΒΕΣΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙ Α Σχήµα 1: Σχηµατική τοµή εναλλακτικών τεχνικών συστηµάτων. Μέθοδος Ανάλυσης Κύκλου Ζωής Η µεθοδολογία της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής ακολουθεί συγκεκριµένα πρότυπα εκτέλεσης (ISO 14040), και πραγµατοποιείται σε τέσσερα στάδια, που συνοψίζονται στον Πίνακα 1. Πίνακας 1: Στάδια εφαρµογής της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής Στάδιο 1 Καθορισµός σκοπού και πλαισίου µελέτης (Goal and Scope Definition) 2 Απογραφική ανάλυση κύκλου ζωής (Life Cycle Inventory Analysis) 3 Ανάλυση επιπτώσεων κύκλου ζωής (Life Cycle Impact Assessment) 4 Ερµηνεία των αποτελεσµάτων (Life Cycle Interpretation) Περιγραφή Ορισµός των αντικειµενικών στόχων της µελέτης, της λειτουργικής µονάδας, των ορίων του συστήµατος και της ποιότητας των δεδοµένων Συλλογή των δεδοµένων, καθορισµός των διαγραµµάτων ροής και κατανοµή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων Ταξινόµηση και χαρακτηρισµός των δεδοµένων (υποχρεωτικά), καθώς και κανονικοποίηση και στάθµιση των δεδοµένων (προαιρετικά) ιερεύνηση και αξιολόγηση των παραδοχών και των αποτελεσµάτων από άποψη πληρότητας και ευρωστίας 3

4 Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) είναι µια τεχνική εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται µε κάποιο προϊόν, διεργασία ή δραστηριότητα προσδιορίζοντας και ποσοτικοποιώντας την ενέργεια και τα υλικά που χρησιµοποιούνται, καθώς και τα απόβλητα που απελευθερώνονται στο περιβάλλον, εκτιµώντας τις επιπτώσεις από τη χρήση της ενέργειας και των υλικών καθώς και των αποβλήτων και αναγνωρίζοντας και εκτιµώντας τις δυνατότητες περιβαλλοντικών βελτιώσεων [2]. Η εφαρµογή της µεθόδου Ανάλυσης Κύκλου Ζωής στη συγκεκριµένη µελέτη πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση του εξειδικευµένου τεχνικού λογισµικού SimaPro 7. Πλαίσιο της Ανάλυσης Οι ακόλουθές παραδοχές πραγµατοποιήθηκαν για τη διαµόρφωση των µοντέλων και την εφαρµογή της ανάλυσης κύκλου ζωής: Στόχος της ανάλυσης είναι η περιβαλλοντική αποτίµηση και σύγκριση εναλλακτικών συστηµάτων θερµικής προστασίας του δώµατος κτιριακών κατασκευών. Ως λειτουργική µονάδα επιλέγονται τα 100m 2 θερµικά προστατευόµενου δώµατος για χρονικό διάστηµα 25 ετών. Η επιλογή αυτή επιτρέπει την απρόσκοπτη διεξαγωγή της ανάλυσης, την ορθότερη κατανοµή των εισροών (µεταφορές, ενέργεια) στα επιµέρους τµήµατα κάθε συστήµατος, και τη συγκριτική αξιολόγηση των εξεταζόµενων συστηµάτων για µια µέση τυπική επιφάνεια δώµατος της ελληνικής επικράτειας. Κάθε εξεταζόµενο σύστηµα ορίζεται ως σύνολο προϊόντων και διεργασιών. Ο κύκλος ζωής των εξεταζόµενων συστηµάτων αναλύεται στα στάδια α) της παραγωγής των δοµικών υλικών (εξαγωγή πρώτων υλών και επεξεργασία), β) της µεταφοράς στο εργοτάξιο, γ) της κατασκευής, δ) της λειτουργίας, ε) της κατεδάφισης και διάθεσης των απορριµµάτων. Η συγκριτική ανάλυση δε λαµβάνει υπόψη τα κοινά χαρακτηριστικά (π.χ. κοινές στρώσεις υλικών) των συστηµάτων, καθώς προκαλούν την ίδια περιβαλλοντική επιβάρυνση. Ο χρονικός ορίζοντας µελέτης λαµβάνεται ίσος µε 25 έτη. Στην πραγµατικότητα, ο χρόνος ζωής των εξεταζόµενων συστηµάτων µπορεί να επεκταθεί αρκετά υπό προϋποθέσεις τακτικής συντήρησης. Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης ανάλυσης θεωρείται ότι δεν προκύπτουν ζηµιές και ανάγκες επιδιορθώσεων µέσα στον εξεταζόµενο χρονικό ορίζοντα, ως εκ τούτου η συντήρηση περιορίζεται στον έλεγχο και σε ενέργειες απαραίτητες για τη διατήρηση των συστηµάτων στο επιθυµητό επίπεδο λειτουργίας. Μελετώνται δυο διαφορετικά σενάρια διάθεσης των οικοδοµικών απορριµµάτων: α) το σύνολο των απορριµµάτων οδηγείται σε χώρους υγειονοµικής ταφής. β) γίνεται διαλογή των δοµικών απορριµµάτων που µπορούν να ανακυκλωθούν, ανάλογα µε τη σύσταση και σύνθεσή τους. Η µέση απόσταση µεταφοράς των δοµικών υλικών από το χώρο παραγωγής/αποθήκευσης έως το εργοτάξιο λαµβάνεται ίση µε 20Km, ενώ η µέση απόσταση µεταφοράς των προϊόντων κατεδάφισης προς τον ΧΥΤΑ λαµβάνεται ίση µε 30Km. Θεωρείται συντελεστής φόρτωσης 50% προκειµένου να ληφθεί υπόψη ότι το µέσο µεταφοράς επιστρέφει άδειο. Η διαµόρφωση των µοντέλων προσοµοίωσης βασίστηκε σε διεργασίες παρασκηνίου, προερχόµενες από τις βάσεις δεδοµένων του λογισµικού SimaPro 7 και κυρίως τη βάση δεδοµένων Ecoinvent [3]. Η διενέργεια των υποχρεωτικών (ταξινόµηση, χαρακτηρισµός) και προαιρετικών (κανονικοποίηση, στάθµιση) σταδίων της εκτίµησης επιπτώσεων βασίστηκε στη µεθοδολογία Eco-Indicator 99 [4], και η διαχείριση των αβεβαιοτήτων πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε το ιεραρχικό αρχέτυπο Eco-Indicator 99 (H/Α). 4

5 Μοντέλα Προσοµοίωσης Τεχνικών Συστηµάτων Στον Πίνακα 2 συνοψίζονται οι επιµέρους παραδοχές, βάσει των οποίων κατασκευάσθηκαν τα µοντέλα προσοµοίωσης των εναλλακτικών συστηµάτων. Προσδιορίζεται η απαιτούµενη µάζα κάθε συστατικού υλικού και ποσοτικοποιούνται οι απαραίτητες διεργασίες για την κατασκευή των επιµέρους δοµικών στρώσεων, ενώ συνυπολογίζονται και η κατανάλωση πρόσθετων υλικών για τη συντήρηση του συστήµατος στον εξεταζόµενο χρονικό ορίζοντα. Πίνακας 2: Τεχνικά χαρακτηριστικά των εξεταζόµενων συστηµάτων Στρώση / Υλικό Ιδιότητες Υλικών Ανεστραµµένο Φυτεµένο Αεριζόµενο Ασφαλτική Πάχος 4,0mm Μεµβράνη Βάρος 4,0Kg/m 2 400Kg 400Kg Ασφαλτική Αντιριζική επίστρωση Μεµβράνη Πάχος 4,0mm 400 Kg Ασφαλτική Μεµβράνη Εξηλασµένη Πολυστερίνη Βάρος 4,0Kg/m 2 Επικάλυψη αλουµινίου Πάχος 4,0mm Βάρος 4,0Kg/m 2 Πάχος 8,0cm Πυκνότητα 35Kg/m 3 280Kg 280Kg 280Kg Μονωµένη Ψευδοροφή 400 Kg Πετροβάµβακας Πολυεστερικό Ύφασµα Χαλίκι Αποστραγγιστική Μεµβράνη Φύλλο Πολυαιθυλενίου Υπόστρωµα Φύτευσης Λίπασµα Νερό Μεταλλότυπος Γαρµπιλόδεµα Οπλισµένο Σύστηµα Ανάρτησης Γυψοσανίδα Βαφή Πάχος 8,0cm Πυκνότητα 40,0Kg/m 3 320Kg Βάρος 0,2 Kg/m 2 20Kg Πάχος 6,0cm Πυκνότητα 16Kg/m 2 /10mm Φύλλο πολυστερίνης Πάχος 11mm Βάρος 1,4Kg/m 2 Βάρος 0,2Kg/m Kg 140Kg 20Kg ιογκωµένος περλίτης Πάχος 5cm 400Kg Πυκνότητα 80Kg/m 3 Προσθήκη 1,5Kg/m 3 χώµατος ετησίως 125Kg Κατανάλωση 1,0lt/m 2 φύτευσης εβδοµαδιαίως 120tn οµικός χάλυβας Γαλβάνισµα εν θερµώ Μήκος συγκολλήσεων 5,0m 1650Kg Ηλεκτρική ενέργεια 0,75KWh Πάχος 4,0cm Πυκνότητα 1200Kg/m 3 4,0m 3 Χάλυβας γαλβανισµένος Βάρος 4,0Kg/m2 400Kg Ηλεκτρική ενέργεια 3,0KWh Πάχος 12,5mm Βάρος 9,8Kg/m 2 980Kg Πλαστικό υδατοδιαλυτό χρώµα Κατανάλωση 0,8Kg/m 2 80Kg Στο Σχήµα 2 παρουσιάζεται η γενική µορφή των µοντέλων προσοµοίωσης του κύκλου ζωής των εξεταζόµενων συστηµάτων στο γραφικό περιβάλλον του λογισµικού SimaPro 7, όπου φαίνεται ο τρόπος διασύνδεσης των υποσυστηµάτων και τα όρια του υπό µελέτη συστήµατος 5

6 Σχήµα 2: ιαγραµµατική απεικόνιση του κύκλου ζωής των συστηµάτων στο SimaPro ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σύµφωνα µε τη µεθοδολογία Eco-Indicator 99, η οποία έχει προταθεί από την ίδια επιστηµονική οµάδα που ανέπτυξε το λογισµικό SimaPro, οι εξεταζόµενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις διακρίνονται σε έντεκα επιµέρους κατηγορίες που συνοψίζονται στον Πίνακα 3. Πίνακας 3: Κατηγορίες περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύµφωνα µε τη µέθοδο Eco-Indicator 99 Α/Α Περιβαλλοντική Επίπτωση Περιγραφή 1 Καρκινογένεση Φαινόµενα καρκινογένεσης λόγω εκποµπών καρκινογόνων ουσιών σε ατµόσφαιρα, υδρόσφαιρα και έδαφος 2 Χειµερινή Αιθαλοµίχλη 3 Θερινή Αιθαλοµίχλη 4 Κλιµατική Αλλαγή Αναπνευστικά προβλήµατα λόγω εκποµπής σκόνης, θείου και οξειδίων του αζώτου στην ατµόσφαιρα Αναπνευστικά προβλήµατα λόγω εκποµπής οργανικών ουσιών στην ατµόσφαιρα Αύξηση ασθενειών και θανάτων λόγω παγκόσµιας κλιµατικής αλλαγής Μονάδα Μέτρησης Disability Adjusted Life Years (DALY)/Kg εκποµπής DALY/Kg εκποµπής DALY/Kg εκποµπής DALY/Kg εκποµπής 5 Ακτινοβολία Επίδραση της ραδιενεργούς ακτινοβολίας DALY/Kg εκποµπής 6 Στοιβάδα Όζοντος Αύξηση ασθενειών και θανάτων λόγω αυξηµένης υπεριώδους ακτινοβολίας 7 Οικοτοξικότητα Αποτέλεσµα εκποµπής οικοτοξικών ουσιών σε ατµόσφαιρα, υδρόσφαιρα και έδαφος 8 Οξίνιση Ευτροφισµός Αποτέλεσµα εκποµπής ουσιών που προκαλούν οξίνιση ή ευτροφισµό 9 Χρήση Γης Επίδραση είτε της µεταβολής των χρήσεων γης είτε της κατάληψης εδάφους 10 Μεταλλεύµατα Απώλεια και χαµηλότερη ποιότητα µεταλλεύµατος ή ορυκτού 11 Ορυκτά Καύσιµα Απώλεια και χαµηλότερη ποιότητα καυσίµου DALY/Kg εκποµπής Potentially Affected Fraction (PAF) m 2 year/ Kg εκποµπής. Potentially Disappeared Fraction (PDF) m 2 year/ Kg εκποµπής. PDF m 2 year/ Kg εκποµπής Επιπλέον ενέργεια ανά Kg ορυκτού ή µεταλλεύµατος Επιπλέον ενέργεια ανά MJ, Kg ή m 3 ορυκτού καυσίµου 6

7 Φάση Κατασκευής Στον κτιριακό τοµέα, η φάση της κατασκευής ευθύνεται συνήθως για το µεγαλύτερο µέρος του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος. Στον Πίνακα 4 αποτυπώνεται το περιβαλλοντικό προφίλ κατασκευής των εξεταζόµενων συστηµάτων ανά κατηγορία επίπτωσης. Προκύπτει ότι: Το περιβαλλοντικό φορτίο του ανεστραµµένου δώµατος διατηρείται χαµηλό στις περισσότερες κατηγορίες και διαµορφώνεται κατά κύριο λόγο από την παραγωγή των θερµοµονωτικών πλακών εξηλασµένης πολυστερίνης και της στεγανωτικής ασφαλτικής µεµβράνης. Το φυτεµένο δώµα παρουσιάζει έντονο περιβαλλοντικό φορτίο κατασκευής στις περισσότερες κατηγορίες, εξαιτίας της πολύπλοκης διαστρωµάτωσής του. Η µεγαλύτερη επιβάρυνση οφείλεται στα θερµοπλαστικά υλικά που αποτελούν την αποστραγγιστική µεµβράνη και το διογκωµένο περλίτη που χρησιµεύει ως υπόστρωµα φύτευσης. Η κατασκευή του αεριζόµενου δώµατος έχει ισχυρό αρνητικό αντίκτυπο σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες, εξαιτίας της υψηλής µάζας γαλβανισµένου δοµικού χάλυβα που περιέχει. Το περιβαλλοντικό φορτίο της µονωµένης ψευδοροφής παρουσιάζεται αυξηµένο σε ορισµένες κατηγορίες, εξαιτίας της χρήσης γαλβανισµένων χαλύβδινων στοιχείων ανάρτησης, ενώ παραµένει ιδιαίτερα χαµηλό σε άλλες, εξαιτίας της χρήσης θερµοµονωτικών πλακών πετροβάµβακα στη θέση τη εξηλασµένης πολυστερίνης. Πίνακας 4: Συγκριτική αξιολόγηση συστηµάτων κατά το στάδιο κατασκευής Περιβαλλοντική Επίπτωση Μονάδα Ανεστραµµένο 7 Φυτεµένο Αεριζόµενο Μονωµένη Ψευδοροφή Καρκινογένεση DALY 5, , , , Χειµερινή Αιθαλοµίχλη DALY 3, , , , Θερινή Αιθαλοµίχλη Κλιµατική Αλλαγή DALY 8, , , , DALY 6, , , , Ακτινοβολία DALY 4, , , , Στοιβάδα Όζοντος DALY 4, , , , Οικοτοξικότητα PAF m 2 yr , , Οξίνιση Ευτροφισµός PDF m 2 yr 25,3 29,8 94,7 45 Χρήση Γης PDF m 2 yr 10,1 13, ,5 Μεταλλεύµατα MJ surplus 42,9 45, Ορυκτά Καύσιµα MJ surplus 5, , , , Η οµαδοποίηση και στάθµιση των αποτελεσµάτων σύµφωνα µε το ιεραρχικό αρχέτυπο της µεθόδου Eco-Indicator 99 αναδεικνύει ως περιβαλλοντικά φιλικότερη την κατασκευή του ανεστραµµένου δώµατος, ενώ το µεγαλύτερο αντίκτυπο παρουσιάζει η κατασκευή του αεριζόµενου δώµατος (Πίνακας 5). Το φυτεµένο δώµα και η µονωµένη ψευδοροφή παρουσιάζουν παραπλήσια συνολική εικόνα, η οποία όµως συντίθεται από σηµαντικά ανόµοιες επιδόσεις ανά κατηγορία επίπτωσης. Κύκλος Ζωής Συστηµάτων Στον Πίνακα 5 παρουσιάζεται το σταθµισµένο περιβαλλοντικό φορτίο των εναλλακτικών συστηµάτων, σύµφωνα µε το ιεραρχικό αρχέτυπο της µεθόδου Eco-Indicator 99, για: α) τον

8 κύκλο ζωής των συστηµάτων µε απόρριψη του συνόλου των δοµικών απορριµµάτων, µετά το τέλος της ωφέλιµης ζωής τους, σε χώρους υγειονοµικής ταφής, β) τον κύκλο ζωής των συστηµάτων µε διαλογή και µερική ανακύκλωση των δοµικών απορριµµάτων, ανάλογα µε τη σύσταση και σύνθεσή τους. Πίνακας 5: Συγκριτική αξιολόγηση συστηµάτων Μονάδα Ανεστραµµένο Φυτεµένο Αεριζόµενο Μονωµένη Ψευδοροφή Κατασκευή Βαθµοί Υγειονοµική Ταφή Βαθµοί 283 (+38%) 293 (+18%) 336 (+10%) 325 (+26%) Μερική Ανακύκλωση Βαθµοί 204 (+14%) 268 (+11%) 328 (+8%) 263 (+8%) Από την ανάλυση προκύπτει ότι το ανεστραµµένο δώµα παραµένει σε κάθε περίπτωση περιβαλλοντικά φιλικότερο από τα υπόλοιπα συστήµατα. Αναδεικνύεται, επίσης, η σηµασία της διαχείρισης των δοµικών υλικών µετά το τέλος της ωφέλιµης ζωής τους στη διαµόρφωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος των εξεταζόµενων συστηµάτων. Συγκεκριµένα η απόθεση των δοµικών απορριµµάτων σε χώρους υγειονοµικής ταφής επιβαρύνει αισθητά το περιβαλλοντικό αποτύπωµα των συστηµάτων. Αντίθετα, η δυνατότητα διαλογής και µερικής ανακύκλωσης καθιστά τη διαχείριση των οικοδοµικών απορριµµάτων περιβαλλοντικά φιλικότερη και διατηρεί σε χαµηλότερο επίπεδο το περιβαλλοντικό φορτίο των εναλλακτικών συστηµάτων. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η αποτίµηση των συστηµάτων µε τη µέθοδο Ανάλυσης Κύκλου Ζωής αναδεικνύει ως περιβαλλοντικά φιλικότερο το ανεστραµµένο δώµα και αποδίδει το υψηλότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο στο αεριζόµενο δώµα. Το περιβαλλοντικό προφίλ των εναλλακτικών τεχνικών συστηµάτων διαµορφώνεται πρωτίστως κατά τη φάση κατασκευής και επηρεάζεται σε σηµαντικό βαθµό από το επιλεγόµενο σενάριο διάθεσης των συστατικών δοµικών υλικών µετά το τέλος της ωφέλιµης ζωής τους. Η διαπίστωση αυτή καταδεικνύει την ανάγκη: ιερεύνησης εναλλακτικών υλικών για τη διαµόρφωση των απαιτούµενων στρώσεων, µε γνώµονα τη µείωση του περιβαλλοντικού τους φορτίου. Ενσωµάτωσης διεργασιών διαχωρισµού και µερικής ανακύκλωσης στην κατασκευαστική δραστηριότητα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Europe in figures Eurostat yearbook 2010, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 09 Sep Udo de Haes H. and E. Lindeijer (2002) The Conceptual Structure of Life-Cycle Impact Assessment, in Life-Cycle Impact Assessment: Striving Towards Best Practice, Society of Environmental Toxicology and Chemistry Press, Pensacola, FL, Frischknecht R., N. Jungbluth, H. Althaus, C. Bauer, G. Doka, R. Dones, R. Hischier, T. Nemecek, A. Primas and G. Wernet (2007), Ecoinvent data v2.0: Overview and Methodology, Ecoinvent Report No.1, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dubendorf, Goedkoop M. and R. Spriensma (2001) The Eco-indicator 99: A damage oriented method for Life Cycle Impact Assessment, Methodology Report, PRe Consultants B.V., 22 June

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ήµητρα Τζουρµακλιώτου Επίκουρος Καθηγήτρια. Π. Θ., Τµ. Πολ. Μηχ., Εργ. Μετ. Κατ. Ξάνθη, Ελλάδα e-mail: dimitratz@gmail.com Μαριάννα Νάρη Υποψήφια ιδάκτορας. Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ

ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ Σ.Κ Μυλωνάς Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ. Μαρτινόπουλος, M. Ekhrawat, Γ. Τσιλιγκιρίδης Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ, 73 100 ΧΑΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ, 73 100 ΧΑΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ, 73 100 ΧΑΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Μαυρίδου Σ. 1, Οικονόµου Ν. 2, Κατσιφαράκης Κ.Λ. 2 και Μπίκας. 2 1 ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόλογος Το παρόν τεύχος Ανάλυση Κύκλου Ζωής πετροβάµβακα αποτελεί παραδοτέο της β φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφισταµένων & Νεόδµητων

Διαβάστε περισσότερα

LVS 3. Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

LVS 3. Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ LVS 3 Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Παραδοτέο προγράμματος το οποίο πραγματοποιήθηκε με οικονομική επιχορήγηση από το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την παραγωγή θερμομονωτικού κονιάματος από εξηλασμένη πολυστερίνη ως παραπροϊόν κατά την παραγωγική της διαδικασία

Έρευνα για την παραγωγή θερμομονωτικού κονιάματος από εξηλασμένη πολυστερίνη ως παραπροϊόν κατά την παραγωγική της διαδικασία Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 Έρευνα για την παραγωγή θερμομονωτικού κονιάματος από εξηλασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ M. Αβρααμίδης, Ν. Κυθραιώτου και Δ. Φάττα * Εργαστήριο Μηχανικής Περιβάλλοντος ΓΑΙΑ, Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου, Γ. Μάντζου, Π. Μπενέτου, Α.Η. Χαρίτου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κυρίες και Κύριοι, Η στροφή στην οικολογία εμφανίζεται σήμερα σαν μία νέα τάση, απόρροια της απομάκρυνσης του ανθρώπου από το φυσικό του περιβάλλον. Συγκεκριμένα ο τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ανάλυσης Κύκλου Ζωής του Συστήματος Οικιακής Ξήρανσης Οργανικών Απορριμμάτων (LCA Analysis of the household drying system)

Μελέτη Ανάλυσης Κύκλου Ζωής του Συστήματος Οικιακής Ξήρανσης Οργανικών Απορριμμάτων (LCA Analysis of the household drying system) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δήμος Παπάγου- Χολαργού DRYWASTE (LIFE 8 ENV/GR/566) Deliverable 27 Μελέτη Ανάλυσης Κύκλου Ζωής του Συστήματος Οικιακής Ξήρανσης Οργανικών Απορριμμάτων (LCA Analysis of the

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση Κύκλου Ζωής Χρησιµοποιηµένων Λιπαντικών Ελαίων

Αποτίµηση Κύκλου Ζωής Χρησιµοποιηµένων Λιπαντικών Ελαίων Αποτίµηση Κύκλου Ζωής Χρησιµοποιηµένων Λιπαντικών Ελαίων Νίκος Γκάργκουλας 1, Στάθης Κουρνιώτης 2, Μανώλης Κοτρωνάκης, Χριστίνα Πελεκανάκη ΕΠΕΜ Α.Ε., Αχαρνών 141β & Λαερτίου, 10446 Αθήνα τηλ. 210 8627598,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Καραµάνος Α.Κ.*, Γιαµά Ε., Χαδιαράκου Σ., Παπαδόπουλος Α.Μ. Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τµήµα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

12. Ολοκληρωµένη Πολιτική Προϊόντων (OΠΠ) 12.1 Εισαγωγή

12. Ολοκληρωµένη Πολιτική Προϊόντων (OΠΠ) 12.1 Εισαγωγή 12. Ολοκληρωµένη Πολιτική Προϊόντων (OΠΠ) 12.1 Εισαγωγή Στους βασικούς περιβαλλοντικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκαταλέγεται η προώθηση και εφαρµογή της Ολοκληρωµένης Πολιτικής Προϊόντων. Μέσα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ»

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ Μ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Μ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ 19/9/2012 Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Π.Ε.Υ. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΩ ΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Γ.ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 Κεφάλαιο 1 Φυσικοί πόροι - Αποθέµατα υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακό Συγκρότημα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνική αξιολόγηση επεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε διώροφη πολυκατοικία με τη χρήση του λογισμικού Τ.Ε.Ε. Κ.Εν.Α.Κ.»

«Τεχνική αξιολόγηση επεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε διώροφη πολυκατοικία με τη χρήση του λογισμικού Τ.Ε.Ε. Κ.Εν.Α.Κ.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΡΜΠΑ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Με θέμα: «Τεχνική αξιολόγηση επεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση οικοδομικών απορριμμάτων

Ανακύκλωση οικοδομικών απορριμμάτων Ανακύκλωση οικοδομικών απορριμμάτων ΠΑΤΡΑ 2012 ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ/ Τ Ε ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός - ΜASTER : Βιώσιμη Αρχιτεκτονική ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή μελέτη και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτιρίου Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. - Πτέρυγες Α, Ε, Η, Η1

Ενεργειακή μελέτη και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτιρίου Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. - Πτέρυγες Α, Ε, Η, Η1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ενεργειακή μελέτη και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτιρίου Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση κύκλου Ζωής (LCA)

Εκτίµηση κύκλου Ζωής (LCA) 1 Περίληψη Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται ένα εργαλείο που ονοµάζεται εκτίµηση κύκλου ζωής (LCA), που οι πρώτες µελέτες σχετικά µε αυτό χρονολογούνται γύρω στη δεκαετία του 70. Μια σχετικά σύγχρονη µέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία»

«Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία» ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πτυχιακή εργασία: «Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία» Όνομα σπουδαστή: Δουλγεράκης Γιώργος Υπεύθυνος καθηγητής: Σπανάκη Άρτεμη

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

«Αποτύπωµα Άνθρακα στα Ελληνικά Νοικοκυριά»

«Αποτύπωµα Άνθρακα στα Ελληνικά Νοικοκυριά» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σχολή Χηµικών Μηχανικών & Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας & Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Μιχάλης Αγ. Παπαδόπουλος 1 Αγις Μ. Παπαδόπουλος 2 Περίληψη Η πρόοδος που σηµειώθηκε στο χώρο της ενεργειακής συµπεριφοράς των κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ PROCURA + ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 7 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ... 24 4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόλογος Το παρόν τεύχος Προδιαγραφές ιδιοτήτων θερµοµονωτικών υλικών αποτελεί παραδοτέο της α φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφισταµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2008-2009

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2008-2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2008-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ YTONG ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑNΤΕΣ:ΟΡΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΠΑΠΟΥΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα