ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ V ΜΙΚΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ V ΜΙΚΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ V ΜΙΚΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 660 MWel, ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΛΙΓΝΙΤΗ, ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 140 MWth ΓΙΑ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ. ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Υποπρομηθευτής/Υπεργολάβος Ατμολέβητα: HITACHI POWER EUROPE GmbH Υποπρομηθευτής ατμοστρόβιλου: HITACHI Ltd Υποπρομηθευτής γεννήτριας : HITACHI Ltd Υποπρομηθευτής εγκατάστασης αποθείωσης: HITACHI POWER EUROPE GmbH Υποπρομηθευτής ηλεκτροστατικών φίλτρων τέφρας: HAMON ENVIRONMENTAL GmbH 1. ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ H Μονάδα θα εγκατασταθεί στη Βόρειο-Δυτική Ελλάδα, σε τμήμα του χώρου εξόφλησης του ορυχείου Koμάνου, σε απόσταση περίπου 4 χιλιομέτρων από τον υφιστάμενο ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, ο οποίος αποτελείται από 4 λιγνιτικές μονάδες, και σε απόσταση 8 χιλιομέτρων από την πόλη της Πτολεμαΐδας και 20 χιλιομέτρων από την πόλη της Κοζάνης. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην έννοια του υπόψη Έργου περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα : Ο σχεδιασμός, η μελέτη, η βιομηχανοποίηση, η κατασκευή, η προμήθεια, οι δοκιμές στα εργοστάσια, η μεταφορά και αποθήκευση στον τόπο του Έργου, η συναρμολόγηση, η εγκατάσταση, οι δοκιμές επί τόπου του Έργου, η εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΗ, η θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού και η προμήθεια των ανταλλακτικών L-1 του Έργου συνολικής εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 660 ΜWel και με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση, αποτελούμενου από μια Ατμοηλεκτρική Μονάδα, απαρτιζόμενη από έναν ατμολέβητα και μία στροβιλογεννήτρια, υπερκρίσιμων χαρακτηριστικών ατμού, εξοπλισμένη με τα απαιτούμενα αντιρρυπαντικά συστήματα, λοιπό εξοπλισμό και με πρόβλεψη χώρων για τη μελλοντική εγκατάσταση συστημάτων δέσμευσης CO 2 καθώς και απονίτρωσης, με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη. Στα πλαίσια του εν λόγω Έργου περιλαμβάνονται επίσης η παροχή των πάσης φύσεως απαιτούμενων 1 από 5

2 τεχνικών και άλλων υπηρεσιών όπως επίσης ο σχεδιασμός, η μελέτη και η κατασκευή των απαιτούμενων συναφών έργων Πολιτικού Μηχανικού, η κατασκευή του Πύργου Ψύξης και η παράδοση του Έργου μετά από την εκτέλεση Δοκιμών Απόδοσης. Η εκτέλεση της Σύμβασης προβλέπεται να γίνει σε δύο Στάδια, ήτοι: Το πρώτο Στάδιο, διάρκειας μηνών από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης, αφορά τη μελέτη για την αδειοδότηση του Έργου και την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Το δεύτερο Στάδιο, διάρκειας 50 μηνών από την έκδοση της Οικοδομικής Άδειας, αφορά την κατασκευή και τη θέση σε εμπορική λειτουργία του έργου. 3. ΒΑΣΙΚΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εγγυημένα Μεγέθη στο πλήρες (100%) Φορτίο της Μονάδος στις Συνθήκες Αναφοράς - Μικτή παραγόμενη Ηλεκτρική Ισχύς, P e,gross (I1): ** kwe - Καθαρή Κατανάλωση Ενέργειας της Μονάδος(F1): ** 8.674,7 kj/kwh - Συνολική Ιδιοκατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας Μονάδος, Paux,100%: ** kwe - Συνολικές Απώλειες Κύριου Μετασχηματιστή ανύψωσης τάσης Μονάδος όπως προκύπτουν από τις εργοστασιακές δοκιμές, P loss,t/f,100% : ** kwe Εγγυημένα Μεγέθη στο 50% του Φορτίου της Μονάδος στις Συνθήκες Αναφοράς - Μικτή παραγόμενη Ηλεκτρική Ισχύς, P e,gross (I2): ** kwe - Καθαρή Κατανάλωση Ενέργειας της Μονάδος(F2): ** 9.350,6 kj/kwh - Συνολική Ιδιοκατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας Μονάδος, Paux,50%: ** kwe - Συνολικές Απώλειες Κύριου Μετασχηματιστή ανύψωσης τάσης Μονάδος όπως προκύπτουν από τις εργοστασιακές δοκιμές, P loss,t/f,50% : ** 718 kwe Εγγυημένα Περιβαλλοντικά μεγέθη (Εκπομπές) Για λειτουργία της Μονάδος με λιγνίτη εντός του συμβατικού εύρους ποιότητας σε οποιοδήποτε φορτίο από 50% έως 100% του πλήρους φορτίου της Μονάδος, ο Ανάδοχος εγγυάται την παρακάτω περιβαλλοντική επίδοση: 2 από 5

3 - Οξείδια Αζώτου (NO x ), ως NO 2 : ** 200mg/Nm 3 - Σωματίδια : ** 10mg/Nm 3 - Διοξείδιο του Θείου (SO 2 ) : ** 150mg/Nm 3 4. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ Το Συμβατικό Τίμημα του Έργου, ανέρχεται σε , ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 5.1 Το τίμημα που θα καταβληθεί στον Ανάδοχο για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και σχεδίων για την Αδειοδότηση του Έργου (πρώτο στάδιο εκτέλεσης της Σύμβασης) ανέρχεται στο 5% του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος. Η καταβολή του θα γίνει τμηματικά ως ακολούθως: - Ποσοστό 1% του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος με τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης. - Ποσοστά 1%, 1,5% και 1,5% του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος, με την παράδοση και θεώρηση από την Επιχείρηση των αναγκαίων για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχείων μετά από 10, 12 και 16 μήνες αντιστοίχως Οι πληρωμές του υπολειπομένου τιμήματος (95% του Συμβατικού Τιμήματος) θα γίνονται με την άφιξη του εξοπλισμού στο εργοτάξιο, με μηνιαίες πιστοποιήσεις για την εκτέλεση των εργασιών, την εκτέλεση των δοκιμών και σε μηνιαίες δόσεις για τις Άλλες Υπηρεσίες Σε κάθε πληρωμή προς τον Ανάδοχο διενεργούνται κρατήσεις για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, πέντε τοις εκατό (5%) στην πιστοποιούμενη αξία κάθε πληρωμής Προκαταβολές - Μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της Οικοδομικής Άδειας, η Εταιρεία θα προκαταβάλει στον Ανάδοχο, ύστερα από σχετική αίτησή του που θα υποβληθεί το αργότερο σε 18 μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης, ποσό μέχρι 15% του υπολειπόμενου Συμβατικού Τιμήματος (95% του Συμβατικού Τιμήματος), έναντι Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής ίσης με το 114,6% του ποσού της προκαταβολής. 3 από 5

4 - Τον έκτο μήνα μετά την έκδοση της Οικοδομικής Άδειας, η Εταιρεία θα προκαταβάλει στον Ανάδοχο, ύστερα από σχετική αίτησή του που θα υποβληθεί το αργότερο σε 4 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Οικοδομικής Άδειας, πρόσθετο ποσό μέχρι 15% του υπολειπόμενου Συμβατικού Τιμήματος (95% του Συμβατικού Τιμήματος), έναντι Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής για ποσό ίσο το οποίο ορίζεται σε 114,6% του ποσού της προκαταβολής. Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα προσκομίσει με την αίτησή του για την υπόψη προκαταβολή αποδεικτικά στοιχεία για παραγγελία τμημάτων του κύριου εξοπλισμού (ατμολέβητα, ατμοστρόβιλου, γεννήτριας, αποθείωσης και ηλεκτροστατικών φίλτρων), συνολικής αξίας τουλάχιστον 3-πλάσιας του ύψους της πρόσθετης προκαταβολής, σύμφωνα με τη «Λίστα Τιμών και Υλικών». Οι παραπάνω Προκαταβολές θα είναι άτοκες. 6. Το συμβατικό τίμημα υπόκειται σε αναθεώρηση, εκτός ποσοστού 5% το οποίο θα καταβληθεί κατά το πρώτο Στάδιο της Σύμβασης και το οποίο δεν αναθεωρείται. 7. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Προβλέπονται ποινικές ρήτρες για καθυστερήσεις, ποινικές ρήτρες λόγω διακοπής της λειτουργίας και λόγω λειτουργίας με προσωρινά μειωμένη ισχύ, καθώς και ποινικές ρήτρες για μη επίτευξη εγγυημένων μεγεθών, που δεν μπορεί να υπερβούν συνολικά το 12% του Συμβατικού Τιμήματος. 8. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - Προσκόμιση από τον Ανάδοχο Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης υπέρ ΔΕΗ ύψους 10% του Συμβατικού Τιμήματος. - Παράδοση εις χείρας ΔΕΗ Α.Ε., ως μεσεγγυούχου, από τον Υποπρομηθευτή/Υπεργολάβο του Ατμολέβητα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης υπέρ Ανάδοχου ύψους 6% του Συμβατικού Τιμήματος. 9. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 12 μήνες, μετά την Προσωρινή Παραλαβή της Μονάδας 10. Η επίλυση διαφωνίας, μετά από αίτημα του Αναδόχου, θα επιλύεται οριστικά βάσει του κανονισμού Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού επιμελητηρίου (ICC), από τρείς δικαστές που θα ορίζονται σύμφωνα με αυτόν τον κανονισμό. 4 από 5

5 Η Διαιτησία θα διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία και θα διεξάγεται στην Αθήνα. Η γλώσσα διεξαγωγής της Διαιτησίας θα είναι η Αγγλική. Πριv από τηv πρoσφυγή στη Διαιτησία o Αvάδoχoς μπoρεί vα ζητήσει τηv επίλυση της διαφωvίας τoυ με φιλικές διαπραγματεύσεις. 11. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 11.1 Καταγγελία της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου Προβλέπεται Καταγγελία της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του, που επιφέρει έκπτωση του Αναδόχου. Κατά τoυ oριστικά έκπτωτoυ Αvαδόχoυ, με τηv επιφύλαξη όλωv τωv δικαιωμάτωv της Εταιρείας για απoζημίωση, επέρχovται αθρoιστικά oι εξής συvέπειες: α. γίvεται άμεσα απαιτητό τo αvαπόσβεστo μέρoς της πρoκαταβoλής β. καταπίπτoυv υπέρ της Εταιρείας oι Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης τoυ Έργoυ γ. γίvovται άμεσα απαιτητές oπoιεσδήπoτε oφειλoμέvες Πoιvικές Ρήτρες μέχρι τηv ημερoμηvία της καταγγελίας Ανυπαίτιος Καταγγελία της Σύμβασης Σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους των Συμβάσεων της ΔΕΗ, σε περίπτωση που η Σύμβαση διαλυθεί με υπαιτιότητα της Επιχείρησης και έχουν εκτελεσθεί εργασίες αξίας μικρότερης από τα τρία τέταρτα (3/4) του Συμβατικού Τιμήματος, η Επιχείρηση καταβάλλει επιπλέον στον Ανάδοχο το αναπόσβεστο μέρος των εγκαταστάσεών του, καθώς και αποζημίωση για τεκμαιρόμενο όφελος, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 5% του ποσού που απομένει από το Συμβατικό Τίμημα, αφού αυτό μειωθεί κατά το ένα τέταρτο (1/4) και μετά αφαιρεθούν το αναπόσβεστο μέρος των εγκαταστάσεών του, η αξία των εργασιών και των υλικών που έχουν τιμολογηθεί και τα υπόλοιπα ποσά, για τα οποία αποζημιώνεται Ανάδοχος. 12. Η Σύμβαση θα ερμηvεύεται και θα διέπεται απoκλειστικά από τη Νoμoθεσία τoυ Ελληvικoύ Κράτoυς. 5 από 5

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Επεξηγήσεις για το θέμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29.3.2013 «Έγκριση της πραγματοποίησης της επένδυσης για την κατασκευή της Μονάδας Πτολεμαΐδα V και της σχετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-40813 ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-40813 ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-40813 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ- ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α (ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α) ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ (ΕΙΣΟ ΟΣ ΕΞΟ ΟΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α' ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Α' ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΔ-202 ΣΥΜΒΑΣΗ : ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kv ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ : ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Κ/Δ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) «Eγνατία Οδός: Ανάπτυξη εφαρμογών SCADA/TMS και εκτέλεση υπολειπόμενων Η/Μ εργασιών στο τμήμα Α/Κ Ηγουμενίτσας έως Α/Κ Ιωαννίνων (1.1.2-2.1)» 11.900.000 Ευρώ Ιούλιος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στην περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να παραδοθεί στην Γραµµατεία της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., το αργότερο µέχρι την 13.00 ώρα ( µε αριθµό πρωτοκόλλου παραλαβής)

Στην περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να παραδοθεί στην Γραµµατεία της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., το αργότερο µέχρι την 13.00 ώρα ( µε αριθµό πρωτοκόλλου παραλαβής) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Ο Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Περιοχή Ρόδου ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΝ/../.. ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 Τ 210 9281600 infodeddie@deddie.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010 Η Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Προκηρύσσει Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 -

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα, 16/10/2013, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ. Μεταξύ των Συμβαλλομένων:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ. Μεταξύ των Συμβαλλομένων: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ημερομηνία: --/--/2014 Μεταξύ των Συμβαλλομένων: ΕΡΓΟΛΗΠΤΡΙΑ FTIE ENTERPRISES LTD 1 st Sergey Rumeyatzev 2700 Blagoevgrad Βουλγαρία ΑΦΜ: BG 202564418 ΔΟΥ: BLAGOEVGRAD ΠΕΛΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 25-07-2012 Τετάρτη 11:00 πμ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 25-07-2012 Τετάρτη 11:00 πμ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γρεβενά : 04-07- 2012 Αρ. Διακήρυξης: 14 Αριθ. Πρωτ.: 4233 Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W06/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W06/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W06/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝ/ΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ι. ΚΑΙ Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Βιοµηχανικών και Επιχειρηµατικών Περιοχών (ΒΕΠΕ). Εχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 2545/97 (ΦΕΚ 254/Α/97) "Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές Περιοχές", και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 «Ηλεκτρονική Πολεοδομία - Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Αυτόματης Διαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών» Συμβατικού Τιμήματος 2.589.303,38

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο: 611108 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο: 611108 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο: 611108 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07.04.2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55-ΑΘΗΝΑ 104 32 ΣΕΛΙ Α Νο 1 ΑΠΟ 26 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Σ.Δ.Α.) ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΙΛΙΟΝ Ο.Τ. 1152 (μεταξύ των οδών Φιλιατών, Ηροδότου, Ιωνίας και Πλουτάρχου) ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002944512 2015-07-30

15PROC002944512 2015-07-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 23 /07/2015 Αριθμ. Πρωτ. 19378 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ 1 Διακήρυξη ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 Διεύθυνση Λογιστικών Υπηρεσιών ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.» Τεύχος 3 από 5 Διεύθυνση Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΧΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΧΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΧΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : ΠΡ/ΣΜΟΣ : Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΕΡΓΟ : ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : ΠΡ/ΣΜΟΣ : Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων Χώρων και Κτιριακών εγκαταστάσεων των Κοιμητηρίων της υτικής Θεσσαλονίκης»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την επισκευή του θερμοκηπίου του Εργαστηρίου Βακτηριολογίας, του Τμήματος Φυτοπαθολογίας, του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, που θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Τοποθέτηση καλωδίων 2012/S 184-303099. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Έργα

GR-Αθήνα: Τοποθέτηση καλωδίων 2012/S 184-303099. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Έργα 1/8 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:303099-2012:text:el:html GR-Αθήνα: Τοποθέτηση καλωδίων 2012/S 184-303099 Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: 2 ος όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026, Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 09 Ιουλίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 15521 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΕΙΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα