ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Ε ΣΩΝ ΜΙΘΩΣΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ ΕΣΩΝ 2008 ΚΑΙ 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Ε ΣΩΝ ΜΙΘΩΣΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ ΕΣΩΝ 2008 ΚΑΙ 2009"

Transcript

1 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Ε ΣΩΝ ΜΙΘΩΣΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ ΕΣΩΝ 2008 ΚΑΙ 2009 Σηελ Αζήλα ζήκεξα, oη θάησζη ππνγεγξακκέλνη αθ ελφο 1) Γηνλχζεο Νηθνιάνπ, Γεληθφο Γηεπζπληήο Σπλδέζκνπ Δπηρεηξεζεσλ Βηνκεραληψλ, 2) Κσλζηαληίλνο Σηδεξίδεο, Πξφεδξνο Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Έλσζεο Δπηρεηξήζεσλ Παξαγσγήο θαη Δπεμεξγαζίαο Μεηάιισλ θαη αθ εηέξνπ 1) Γηάλλεο Σηεθαλφπνπινο, Πξφεδξνο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Δξγαηνυπαιιήισλ Μεηάιινπ θαη 2) Σηαχξνο Μαξθάηνο, Αλαπι. Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Δξγαηνυπαιιήισλ Μεηάιινπ, λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνη, ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρηεθαλ φηη ην παξφλ πξνζάξηεκα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ππνγξαθείζεο απφ ηεο ρψξαο. ΣΣΔ γηα ηνπο φξνπο ακνηβήο θαη εξγαζίαο ησλ κηζζσηψλ επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο κεηάιισλ φιεο Οι ειδικόηηηερ και οι επισειπήζειρ πος αναθέπονηαι ζηη Ε αςηή αναλςηικά πεπιγπαθόμενερ είναι οι εξήρ: ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ: 1. ΜΗΥΑΝΟΣΕΥΝΙΣΕ: 1.1. Μεραλνηερλίηεο (εθαξκνζηέο), πνπ απαζρνινχληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηε ζπληήξεζε, επηζθεπή, απνζπλαξκνιφγεζε θ.ι.π θάζε θχζεο, θαηεγνξίαο θαη ηππνδχλακεο κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κεραλψλ εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο θαχζεο, θαζψο θαη θαηαζθεπήο ησλ εμαξηεκάησλ θαη ησλ ινηπψλ κεραληζκψλ ηνπο, είηε απηέο βξίζθνληαη ζηε μεξά, είηε πάλσ ζε πινία πνπ θαηαζθεπάδνληαη ή επηζθεπάδνληαη είηε πάλσ ζε δεμακελέο κφληκεο ή πισηέο θ.ι.π Μεραλνηερλίηεο (εθαξκνζηέο), πνπ απαζρνινχληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηε ζπληήξεζε, επηζθεπή, απνζπλαξκνιφγεζε, ζπλαξκνιφγεζε, δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία θ.ι.π. ησλ θάζε θχζεο, θαηεγνξίαο θαη ηππνδχλακεο κεραλψλ εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο θαχζεο, θαζψο θαη ησλ εμαξηεκάησλ θαη ησλ ινηπψλ κεραληζκψλ ηνπο, πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλεο ή ρξεζηκνπνηνχληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζε θάζε ηχπν θαη νπνηαζδήπνηε ηππνδχλακεο νρήκαηα, απηνθίλεηα, ηξίθπθια, δίθπθια, ειεθηξνθίλεηα θαη κεραλνθίλεηα αλπςσηηθά κεραλήκαηα, ειθπζηήξεο, πεξνλνθφξα νρήκαηα (θιάξθ) θ.ι.π Μεραλνηερλίηεο (κεραλνπξγνί θαη εξγαιεηνεπηζθεπαζηέο), πνπ ρεηξίδνληαη κεραλνπξγηθέο θαη απηνκαηνπνηεκέλεο (ΙΝC CNC) εξγαιεηνκεραλέο, δειαδή: α) ηφξλνπο, β) πιάλεο, γ) θξέδεο, δ) δξάπαλα, ε) θξεδνδξάπαλα, ζη) γξαλαδνθφπηεο, δ) ξεθηηθηέ, ε) παληνγξάθνπο, ζ) κεραλέο δπγνζηάζκηζεο θ.ι.π Μεραλνηερλίηεο (εθαξκνζηέο θαη κεραλνπξγνί), πνπ εξγάδνληαη ζηα ζπλεξγεία επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο νρεκάησλ φπσο απηνθηλήησλ, ηξίθπθισλ, δηθχθισλ, ειεθηξνθίλεησλ θαη κεραλνθίλεησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ειθπζηήξσλ, πεξνλνθφξσλ νρεκάησλ θ.ι.π Τερλίηεο κεραληθνί, ειεγθηέο παξαγωγήο, πνπ απαζρνινχληαη ζηελ θαηαζθεπή, ζπλαξκνιφγεζε, επηζθεπή αεξνζθαθψλ θαη αεξνθηλεηήξσλ θαη παξειθφκελσλ απηψλ Μεραλνηερλίηεο, (εθαρμοζηές, μητανοσργοί, εργαλειοεπιζκεσαζηές, μητανικοί, ελεγκηές ποιόηηηος παραγωγής με μεθόδοσς καηαζηροθικού ή μη καηαζηροθικού ελέγτοσ, ελεγκηές ποιόηηηος με σπερήτοσς. Ωο πξνυπεξεζία ζεσξείηαη απηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ εηδηθφηεηεο 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, θαη ζε νπνηνλδήπνηε 2. ΣΕΥΝΙΣΕ ΕΛΑΜΑΣΟΤΡΓΟΙ ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕ: Ωο πξνυπεξεζία γηα ηε ιήςε ησλ απνδνρψλ ησλ ειαζκαηνπξγψλ - ζπλαξκνινγεηψλ, ζεσξείηαη απηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε νπνηνλδήπνηε εξγνδφηε θαη ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο: α) ηνπ ιεβεηνπνηνχ, β) ηνπ ηερλίηε θαηαζθεπήο θαη επηζθεπήο αηκνιεβεηψλ θαη ιεβήησλ, γ) ηνπ ηερλίηε ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ (εθηφο ηνπ ζηδεξνπξγνχ), δ) ηνπ ειαζκαηνπξγνχ, ε) ηνπ ειεθηξνζπγθνιιεηή, ζη) ηνπ νμπγνλνθνιιεηή (θινγνρεηξηζηή), δ) ηνπ ζπλδέηε ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ, ε) ηνπ πειεθεηή, θαη ζ) ηνπ θαιαθάηε, Δμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ V ηεο απφ ΣΣΔ ηνπ θιάδνπ. 1

2 3. ΣΕΥΝΙΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΛΛΟΤ: 3.1. Με αδεηνύρνη ειεθηξνζπγθνιιεηέο. Ωο πξνυπεξεζία ζεσξείηαη απηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ εηδηθφηεηα ηνπ Ηιεθηξνζπγθνιιεηή ζε νπνηνλδήπνηε 3.2. Αδεηνύρνη θαη κε αδεηνύρνη θινγνρεηξηζηέο, (οξςγονοκολληηέρ οξςγονοκόπηερ πςπωηέρ). Ωο πξνυπεξεζία ζεσξείηαη απηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ εηδηθφηεηα ηνπ θινγνρεηξηζηή (νμπγνλνθνιιεηή θαη νμπγνλνθφπηε), ζε νπνηνλδήπνηε 3.3. Σπλαξκνινγεηέο ζπλδέηεο θαη ειαζκαηνπξγνί ζπλδέηεο. Ωο πξνυπεξεζία ζεσξείηαη απηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο εηδηθφηεηεο ηνπ ζπλαξκνινγεηή ζπλδέηε, ειαζκαηνπξγνχ ζπλδέηε, ειαζκαηνπξγνχ ζπλαξκνινγεηή, ειαζκαηνπξγνχ θαη ιεβεηνπνηνχ, ζε νπνηνλδήπνηε Οη παξαπαλσ εηδηθφηεηεο αθνξνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ εηδηθφηεηα ηνπο ζε θαηαζθεπέο ή επηζθεπέο ιεβήησλ θαη επί ησλ θαηαζθεπαδφκελσλ ή επηζθεπαδφκελσλ πινίσλ Διαζκαηνπξγνί. Ωο πξνυπεξεζία ζεσξείηαη απηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο εηδηθφηεηεο ηνπ ειαζκαηνπξγνχ, ειαζκαηνπξγνχ ζπλαξκνινγεηή, ζπλαξκνινγεηή-ζπλδέηε θαη ειαζκαηνπξγνχ-ζπλδέηε, ζε νπνηνλδήπνηε 3.5. Διαζκαηνπξγνί κεραληθήο θαηεξγαζίαο θαη δηακόξθωζεο ειαζκάηωλ θ.ι.π. Ωο πξνυπεξεζία γηα ηε ιήςε ησλ απνδνρψλ ησλ ηερληηψλ ειαζκαηνπξγψλ κεραληθήο θαηεξγαζίαο θαη δηακφξθσζεο ειαζκάησλ θ.ι.π, ζεσξείηαη απηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε νπνηνλδήπνηε εξγνδφηε ζηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο: α) ηνπ ειαζκαηνπξγνχ-ζπλαξκνινγεηή, β) ηνπ ειαζκαηνπξγνχ, γ) ηνπ ιεβεηνπνηνχ, δ) ηνπ ζηδεξνπξγνχ, ε) ηνπ ηερλίηε ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ θαη ζη) ηνπ εξγάηε κεηαθνξάο βαξέσλ βαξψλ (καλνπβξαδφξνπ). Δμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ VIII ηεο απφ ΣΣΔ ηνπ θιάδνπ Διαζκαηνπξγνί κεηαραξάθηεο. Ωο πξνυπεξεζία γηα ηελ ιήςε ησλ απννρψλ ησλ ηερληηψλ ειαζκαηνπξγψλ κεηαραξαθηψλ, ζεσξείηαη απηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε νπνηνλδήπνηε εξγνδφηε ζηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο ηνπ: α) ειαζκαηνπξγνχ ζπλαξκνινγεηή, β) ηνπ ιεβεηνπνηνχ, γ) ηερλίηε θαηαζθεπήο θαη επηζθεπήο αηκνιεβήησλ θαη ιεβήησλ, δ) ηερλίηε ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ(εθηφο ζηδεξνπξγνχ), ε)ειαζκαηνπξγνχ, ζη) ειεθηξνζπγθνιιεηή, δ) νμπγνλνθνιιεηή (θινγνρεηξηζηή), ε)ζπλδέηε ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ, ζ) πειεθεηή, η) θαξθσηή, ηα) θαιαθάηε, θαη ηβ) ειαζκαηνπξγνχ-ραξάθηε Δμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ ΙΧ ηεο απφ ΣΣΔ ηνπ θιάδνπ 3.7. Διαζκαηνπξγνί ραξάθηεο. Ωο πξνυπεξεζία γηα ηελ ιήςε ησλ απνδνρψλ ησλ ηερληηψλ ειαζκαηνπξγψλ ραξαθηψλ ζεσξείηαη απηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε νπνηνλδήπνηε εξγνδφηε, ζηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο ηνπ : α) ραξάθηε γεληθά (ραξαθηήξην, ράξαμε πιηθψλ ζηα εξγνηάμηα παξαγσγήο ή κεηαράξαμεο), β) κειεηεηή ζρεδηαζηή λαππεγηθψλ γξακκψλ, γ) θαηαζθεπαζηή ζρεδηαζηή θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ, δ) ειαζκαηνπξγνχ, ε) ειαζκαηνπξγνχ κεηαραξάθηε, ζη) ειαζκαηνπξγνχ κεραληθήο θαηεξγαζίαο θαη δηακφξθσζεο ειαζκάησλ θαη ινηπψλ κεηάιισλ θαη δ) ειαζκαηνπξγνχ ζπλαξκνινγεηή. Δμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ Χ ηεο απφ ΣΣΔ ηνπ θιάδνπ Πηζηνιαδόξνη, (πελεκηηέρ και καλαθάηερ). Ωο πξνυπεξεζία ζεσξείηαη απηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ εηδηθφηεηεο, δειαδή ηνπ πηζηνιαδφξνπ, ηνπ πειεθεηή θαη ηνπ θαιαθάηε ζε νπνηνλδήπνηε 3.9. Λεβεηνπνηνί, (απαζσολούμενοι ζηην καηαζκεςή και επιζκεςή κάθε ηύπος λέβηηα). Ωο πξνυπεξεζία ζεσξείηαη απηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ εηδηθφηεηα ηνπ ιεβεηνπνηνχ ζε νπνηνλδήπνηε 2

3 3.10. Σωιελνπξγνί. Ωο πξνυπεξεζία ζεσξείηαη απηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο εηδηθφηεηεο ηνπ ζσιελνπξγνχ, εθαξκνζηή ζσιελνπξγνχ θαη πδξαπιηθνχ, ζε νπνηνλδήπνηε Δμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ ΧΙΙΙ ηεο Σ.Σ.Δ ηνπ θιάδνπ Δθαξκνζηέο ζωιελώζεωλ (εθαπμοζηέρ ζωληνοςπγοί). Ωο πξνυπεξεζία ζεσξείηαη απηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο εηδηθφηεηεο ηνπ κεραλνηερλίηε (θεθάιαην 1, πεξηπηψζεηο 1.1, 1.2, 1.3) ηνπ ζσιελνπξγνχ θαη πδξαπιηθνχ ζε νπνηνλδήπνηε Δμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ ΧΙV ηεο απφ ΣΣΔ ηνπ θιάδνπ Σηδεξνπξγνί. Ωο πξνυπεξεζία ζεσξείηαη απηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο εηδηθφηεηεο ηνπ ζηδεξνπξγνχ, θακηλαδφξνπ θαη ππξσηή, ζε νπνηνλδήπνηε Οξεηραιθνπξγνί θαη ρύηεο νξεηράιθνπ: Ωο πξνυπεξεζία ζεσξείηαη απηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο εηδηθφηεηεο ηνπ νξεηραιθνπξγνχ, ρχηε νξεηράιθνπ, ζηδεξνρχηε θαη ρχηε αινπκηλίνπ ζε νπνηνλδήπνηε Χαιθνπξγνί & ρύηεο ραιθνύ. Ωο πξνυπεξεζία ζεσξείηαη απηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο εηδηθφηεηεο ηνπ ραιθνπξγνχ, ρχηε ράιθνπ, ζηδεξνρχηε θαη ρχηε αινπκηλίνπ ζε νπνηνλδήπνηε Τξνρηζηέο Κακηλεπηέο. Ωο πξνυπεξεζία ζεσξείηαη απηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ εηδηθφηεηεο, δειαδή ηνπ θακηλαδφξνπ, ηνπ ππξσηή θαη ηνπ ηξνρηζηή ζε νπνηνλδήπνηε Πξνηππνπνηνί. Ωο πξνυπεξεζία ζεσξείηαη απηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ παξαπάλσ εηδηθφηεηα θαη ζε νπνηνλδήπνηε 3.17 Πιαζηηθνπνηνί. Ωο πξνυπεξεζία ζεσξείηαη απηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ παξαπάλσ εηδηθφηεηα θαη ζε νπνηνλδήπνηε Σηδεξνρύηεο. Ωο πξνυπεξεζία ζεσξείηαη πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο εηδηθφηεηεο ηνπ ζηδεξνρχηε, ρχηε νξεηράιθνπ θαη ρχηε αινπκηλίνπ. Σηνπο απαζρνινχκελνπο ζηε ρχηεπζε κφλν ηνπ θνηλνχ ρπηνζηδήξνπ (καληέκη), ζηα απιά ρπηήξηα, ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα ΣΣΔ θαηψηαηα φξηα εκεξνκηζζίσλ, παξέρνληαη γηα πεληάσξε απαζρφιεζε. Γηα θάζε ψξα απαζρφιεζεο επί πιένλ ηνπ πεληαψξνπ θαηαβάιιεηαη ην 1/5 ηνπ εκεξνκηζζίνπ απμεκέλν θαηά 50%. Ωο απιά ρπηήξηα, ζηα νπνία εθαξκφδεηαη ε παξαπάλσ δηάηαμε, ραξαθηεξίδνληαη εθείλα πνπ θαηά ηηο εκέξεο ηεο ρχηεπζεο ηνπ θνηλνχ ρπηνζηδήξνπ (καληέκη), ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, ρσξίο δηάθξηζε εηδηθφηεηαο, ζε φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε ρχηεπζε ηνπ θνηλνχ ρπηνζηδήξνπ (καληέκη) Δξγνζηαζίωλ ή ηκεκάηωλ θαηαζθεπήο θνπηηώλ από ιεπθνζίδεξν: Απαζρνινχκελνη ζε εξγαζίεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηε ιεηηνπξγία θαη ην ρεηξηζκφ φισλ ησλ κεραλεκάησλ θαηαζθεπήο θπηίσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπο απφ ιεπθνζίδεξν: α) ςαιίδα θνπήο ελδηάκεζσλ πξντφλησλ, β) πξέζεο απιέο θαη απηφκαηεο, γ) ιαζηηραξηζηηθά, δ) δηακφξθσζεο θνξκψλ, ε) απιά, εκηαπηφκαηα, απηφκαηα κεραλήκαηα κεηαιινηππίαο θαη θπηηνπνηίαο, ζη) θιεηζηηθά, δ) παιεηηαξηζηηθά, ε) ζπγθφιιεζεο θ.α. Σαλ πξνυπεξεζία ζεσξείηαη απηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ εηδηθφηεηεο (α-ε) θαη απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ πξνυπεξεζίαο Τερλίηεο ζηδεξώλ θαηαζθεπώλ, (βιδωηέρ, καπθωηέρ,ζςναπμολογηηέρ και αποζςναπμολογηηέρ ζιδηπών ικπιωμάηων) Ωο πξνυπεξεζία ζεσξείηαη απηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο εηδηθφηεηεο ηνπ βηδσηή ζηδεξψλ ηθξησκάησλ, θαξθσηή ζηδεξψλ ηθξησκάησλ, ζπλαξκνινγεηή ζηδεξψλ ηθξησκάησλ θαη απνζπλαξκνινγεηή ζηδεξψλ ηθξησκάησλ ζε νπνηνλδήπνηε Γηαθνζκεηέο, θαλνπνηνί ακαμωκάηωλ απηνθηλήηωλ. Ωο πξνυπεξεζία ζεσξείηαη απηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ εηδηθφηεηεο θαη ζε νπνηνλδήπνηε 3

4 3.22. Αλέγεξζεο θαη δηάιπζεο θάζε ηύπνπ θαη είδνπο ηθξηωκάηωλ μύιηλωλ ή Σηδεξώλ πάλω ζε πινία. Ωο πξνυπεξεζία ζεσξείηαη απηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ εηδηθφηεηα ηνπ εξγάηε αλέγεξζεο θαη δηάιπζεο θάζε ηχπνπ θαη είδνπο ηθξησκάησλ μχιηλσλ ή ζηδεξψλ, ζε νπνηνλδήπνηε Οη παξαπάλσ εηδηθεπκέλνη εξγάηεο απαζρνινχληαη πάλσ ζε κφληκεο ή πισηέο δεμακελέο, θαζψο θαη πάλσ ζε πινία θαη γεληθά πάλσ ζε θάζε πισηφ κέζν, είηε απηά βξίζθνληαη πάλσ ζε κφληκεο ή πισηέο δεμακελέο, είηε ζηε ζάιαζζα, είηε ππφ λαππήγεζε πάλσ ζε λαππεγηθέο θιίλεο ή δεμακελέο, είηε ππφ εμνπιηζκφ Αλαξξηρώκελνη αλέγεξζεο θαη δηάιπζεο θάζε ηύπνπ θαη είδνπο ηθξηωκάηωλ πάλω ζε πινία. Ωο πξνυπεξεζία ζεσξείηαη απηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο εηδηθφηεηεο ηνπ αλαξξηρψκελνπ ή κε εξγάηε αλέγεξζεο θαη δηάιπζεο θάζε ηχπνπ θαη είδνπο ηθξησκάησλ μχιηλσλ ή ζηδεξψλ, ηνπ κεραλνηερλίηε, ηνπ ειεθηξνζπγθνιιεηή θαη ηνπ θινγνρεηξηζηή (νμπγνλνθνιιεηή) ζε νπνηνλδήπνηε Γηα λα ραξαθηεξηζζεί θάπνηνο σο αλαξξξηρψκελνο εξγάηεο αλέγεξζεο θαη δηάιπζεο θάζε ηχπνπ θαη είδνπο ηθξησκάησλ πάλσ ζε πινία θαη ινηπά πισηά κέζα, πξέπεη απαξαίηεηα λα έρεη εξγαζζεί πξηλ σο θνηλφο εξγάηεο αλέγεξζεο θαη δηάιπζεο η- θξησκάησλ πινίσλ, (θεθάιαην 6.1) ηνπιάρηζηνλ γηα κηα δηεηία θαη λα είλαη εθπαηδεπκέλνο ζηελ αλαξξίρεζε θαη ηε ρξήζε ησλ απαξαίηεησλ κέζσλ αζθάιεηαο γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ, λα έρεη ηερληθέο γλψζεηο κεραλνηερλίηε θαη λα είλαη γεληθά θαηαξηηζκέλνο ζην ρεηξηζκφ ησλ εξγαιείσλ θινγνρεηξηζηψλ (νμπγνλνθνπήο θαη νμπγνλνθφιιεζεο) θαζψο θαη ζην ρεηξηζκφ ησλ θνξεηψλ εξγαιείσλ ειεθηξνζπγθφιιεζεο. Οη παξαπάλσ εηδηθεπκέλνη εξγάηεο εξγάδνληαη ζε κφληκεο θαη πισηέο δεμακελέο, θαζψο θαη πάλσ ζε πινία θαη γεληθά πάλσ ζε θάζε πισηφ κέζν, είηε απηά βξίζθνληαη πάλσ ζε κφληκεο ή πισηέο δεμακελέο, είηε ζηε ζάιαζζα, είηε ππφ λαππήγεζε πάλσ ζε λαππεγηθέο θιίλεο ή δεμακελέο, είηε ππφ εμνπιηζκφ θαη απαζρνινχληαη ζηελ αλέγεξζε θαη δηάιπζε θάζε ηχπνπ θαη είδνπο ηθξησκάησλ μχιηλσλ ή ζηδεξψλ ζε δηάθνξα ζεκεία ησλ πινίσλ θαη ινηπψλ πισηψλ κέζσλ κε αλαξξίρεζε θαη απαηηνχλ γλψζεηο κεραλνηερλίηε ειεθηξνζπγθνιιεηή θαη θινγνρεηξηζηή Απαζρνινύκελνη ζηελ: α) Σπλαξκνιφγεζε ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θαη εμαξηεκάησλ. β) Σπλαξκνιφγεζε θαη επηζθεπή ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ θαη εμαξηεκάησλ μεξάο θαη ζάιαζζαο. γ) Καηαζθεπή θαη ζπλαξκνιφγεζε νηθηαθψλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ θαη ζσνηήρηζη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ θαη απηνκαηηζκνχ, πιελ ησλ ειεθηξνληθψλ πνπ έρνπλ πηπρίν αλσηέξαο ή αλσηάηεο ζρνιήο θαη ησλ ειεθηξνηερληηψλ. δ) Παξαγσγή ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ θαη εμαξηεκάησλ, πιελ ησλ ειεθηξνληθψλ πνπ έρνπλ πηπρίν αλσηέξαο ή αλσηάηεο ζρνιήο θαη ησλ ειεθηξνηερληηψλ. Σαλ πξνυπεξεζία ζεσξείηαη απηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ εηδηθφηεηεο θαη ζε νπνηνλδήπνηε Βιεηηθώλ ζηαζκώλ θαη ηερλίηεο πνπ απαζρνινύληαη ζηελ θαηαζθεπή θαη δνθηκή όπιωλ θαη ππξνκαρηθώλ. Ωο πξνυπεξεζία ζεσξείηαη απηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ εηδηθφηεηεο θαη ζε νπνηνλδήπνηε Αδακαληνθόξωλ εξγαιείωλ. Ωο πξνυπεξεζία ζεσξείηαη απηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ εηδηθφηεηεο θαη ζε νπνηνλδήπνηε 4, ΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΣΕ: 4.1. Δξγνζηαζίωλ ραιπβδνθύιιωλ θαη ραιπβνπξγίαο, απαζρνινύκελνη ζε εξγαζίεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηε ιεηηνπξγία θαη ην ρεηξηζκό όιωλ ηωλ κεραλεκάηωλ ραιπβδνθύιιωλ θαη ραιπβνπξγίαο: α) απιά, εκηαπηφκαηα θαη απηφκαηα κεραλήκαηα, β) έιαζηξα ζεξκήο θαη ςπρξήο εμέιαζεο, γ) θιηβάλνπο ειεθηξνληθνχο θαη ζεξκηθψλ θαηεξγαζηψλ, δ) ςαιίδα θνπήο ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ πξντφλησλ, ε) γξακκέο θαζαξηζκνχ επηθαλεηψλ, ζη) απνμεηδψζεηο, δ) ζπληήξεζε ππξηκάρσλ επελδχζεσλ θιηβάλσλ, ε) δηέιαζε ή εμέιαζε κεηάιισλ ζηελ θαηαζθεπή θαισδίσλ, ζ) θ ν θ Ωο πξνυπεξεζία ζεσξείηαη απηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ εηδηθφηεηεο (α έσο ζ) θαη ζε νπνηνλδήπνηε 4.2. Δξγνζηαζίωλ ή ηκεκάηωλ θαηαζθεπήο θνπηηώλ από ιεπθνζίδεξν, απαζρνινύκελνη ζε εξγαζίεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηε ιεηηνπξγία θαη ην ρεηξηζκό όιωλ ηωλ κεραλεκάηωλ θαηαζθεπήο θπηίωλ θαη ηωλ εμαξηεκάηωλ ηνπο από ιεπθνζίδεξν: α) ςαιίδα θνπήο ελδηάκεζσλ πξντφλησλ, β) πξέζεο απιέο θαη απηφκαηεο, γ) ιαζηηραξηζηηθά, 4

5 δ) δηακφξθσζεο θνξκψλ, ε) απιά, εκηαπηφκαηα, απηφκαηα κεραλήκαηα κεηαιινηππίαο θαη θπηηνπνηίαο, ζη) θιεηζηηθά, δ) παιεηηαξηζηηθά, ε) ζπγθφιιεζε κε θαζζίηεξν ζ ) θ.ν θ. Ωο πξνυπεξεζία ζεσξείηαη απηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ εηδηθφηεηεο (α-ε) θαη απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ πξνυπεξεζίαο Απαζρνινύκελνη ζε εξγαζίεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηε ιεηηνπξγία θαη ην ρεηξηζκό κεραλεκάηωλ: α) πξεζαδφξνη, β) θαηαζθεπαζηέο ζσιελψζεσλ (ζσιελνπνηνί), γ) πδξνγνλνθνιιεηέο, δ) κνιπβδνπξγνί, ε) κνιπβδνζσιελνπξγνί, ζη) θιεηζξνπνηνί,\ δ) ζπξκαηνπξγνί, ε) θαξθνβεινλνπνηνί, ζ) βηδνπνηνί, η) εκαγηέ, ηα) ραιθνχ, ηβ) αινπκηλίνπ θαη αινπκηλφραξηνπ, ηγ) βαθήο, αλνδίσζεο, θνπήο πξνθίι, κεηάιισλ, ηδ) βαθεο πξατκεξ, επέλδπζεο κεηαιιηθψλ αληηθεηκέλσλ κε πνιπεζπιαίλην, ηζηκεληνθνκίακα θιπ. ηε) ρχηεο αινπκηλίνπ, ηζη) νξεηράιθνπ θαη κεηαιιηθψλ επίπισλ, ηδ) εξγάηεο γεσξγηθψλ εξγαιείσλ, ηε) ρεηξηζηέο απηνκάησλ θαη εκηαπηνκάησλ κεραλψλ, ηζ) γαιβαληζηέο ζχξκαηνο ελ ςπρξψ, θ) ςήζηεο ζχξκαηνο κε αλάπηπμε, θα) θαηαζθεπαζηέο πιεθηψλ ζπξκάησλ, θβ) θαηαζθεπαζηέο δνκηθψλ πιεγκάησλ κε ειεθηξνζπγθφιιεζε, θγ) θαηαζθεπαζηέο ζπξκαηνπξγηθψλ πξντφλησλ, θδ) θαηαζθεπαζηέο πιπληεξίνπ ζχξκαηνο, θε) επζπγξακκηζηέο ζχξκαηνο, θζη) θαηαζθεπαζηέο ζχξκαηνο ράξηνπ θαη θαηαζθεπαζηέο αγθαζσηνχ ζχξκαηνο. θδ) θαηαζθεπαζηεο ζπζζσξεπηψλ κε επεμεξγαζία κεηάιισλ (κφιπβδνπ, ληθειίνπ, θαδκίνπ, ζηδήξνπ). Ωο πξνυπεξεζία ζεσξείηαη απηή πνπ πραγμαηοποιήθηκε ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ εηδηθφηεηεο (α-θε) ζε νπνηνλδήπνηε 4.4. Απαζρνινύκελνη ζε εξγαζίεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηε ιεηηνπξγία θαη ην ρεηξηζκό κεραλεκάηωλ: α) βνπξηζαδφξνη θαη βνπξηζαδφξνη γπαιίζκαηνο κεηάιισλ, β) ηξνρηζηέο, γ) καδγαιαηδήδεο, δ) ηνξλεπηέο θχιισλ κεηάιινπ, ε) γαιβαληζηέο - θαζζηηεξσηέο, ζη) πνληαδφξνη, δ) κεηξαδφξνη, ε) βαθείο κεηάιισλ θαη βαθείο κεηάιισλ θαη βαθείο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο, ζ) επηκεηαιισηέο, η) επηληθειισηέο, ηα) ρεηξηζηέο κεραλψλ απηφκαηεο ζπγθφιιεζεο, ηβ) νη εξγαδφκελνη ζηελ ππξαζθάιεηα ζε πινία, ζε κφληκεο ή πισηέο δεμακελέο, ηγ) απνγξεδψκαηνο ζθαηξφκπισλ. Ωο πξνυπεξεζία ζεσξείηαη απηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ εηδηθφηεηεο θαη ζε νπνηνλδήπνηε 4.5. Αλαξξηρώκελνη θαζαξηζκνύ πινίωλ. Γηα λα ραξαθηεξηζζεί θάπνηνο σο εηδηθεπκέλνο αλαξξηρψκελνο εξγάηεο θαζαξηζκνχ πινίσλ θαη ινηπψλ πισηψλ κέζσλ, πξέπεη απαξαίηεηα λα έρεη εξγαζζεί πξηλ σο θνηλφο θαζαξηζηήο πινίσλ, ηνπιάρηζηνλ γηα κηα δηεηία θαη λα είλαη εθπαηδεπκέλνο ζηελ αλαξξίρεζε θαη ηε ρξήζε ησλ απαξαίηεησλ κέζσλ αζθαιείαο, γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ. 5

6 Οη παξαπάλσ εηδηθεπκέλνη εξγάηεο απαζρνινχληαη ζηελ απνκάθξπλζε αληηθεηκέλσλ θαη πιηθψλ θάζε θχζεο πνπ κεηαθηλνχληαη εχθνια, θαζψο θαη θάζε ηχπνπ θαη είδνπο επηθαζήζεσλ, κε ζθνπφ λα θαζαξηζζνχλ θαη λα εππξεπηζζνχλ νη πεξηνρέο πνπ αλαξξηρήζεθαλ, φπνπ θαη αλ βξίζθνληαη απηέο, φπσο πάλσ ζε πισηέο ή κφληκεο δεμακελέο, θαζψο θαη πάλσ ζε πινία θαη γεληθά πάλσ ζε θάζε πισηφ κέζν, είηε απηά βξίζθνληαη πάλσ ζε κφληκεο ή πισηέο δεμακελέο, είηε ζηε ζάιαζζα, είηε ππφ λαππήγεζε πάλσ ζε λαππεγηθέο θιίλεο ή δεμακελέο, είηε ππφ εμνπιηζκφ Καηαζθεπήο εμαξηηζκνύ πινίωλ θ.ι.π. Οη παξαπάλσ εηδηθεπκέλνη εξγάηεο απαζρνινχληαη ζηελ θαηαζθεπή εμάξηεζεο πινίσλ, θαηαζθεπή ζπξκαηφζρνηλσλ αλάξηεζεο βαξψλ θαη πξφζδεζεο πινίσλ, θνπή θαη ξαθή θαιπκκάησλ ιέκβσλ, θνπή θαη ξαθή ηεληψλ, θαζψο θαη ζε θάζε άιιε εξγαζία ηζηηνξξαθίαο θαη θαηαζθεπήο εμαξηηζκνχ πινίσλ Μεηαθνξάο βαξέωλ βαξώλ, (κοινώρ μανοςβπαδόποι) Οη παξαπάλσ εηδηθεπκέλνη εξγάηεο απαζρνινχληαη ζηελ αλχςσζε, κεηαθίλεζε, κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε θ.ι.π. δηαθφξσλ βαξέσλ βαξψλ θαη ινηπψλ αληηθεηκέλσλ κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ κέζσλ θαη εξγαιείσλ κέζα θαη έμσ απφ ηνπο ρψξνπο ησλ εξγνζηαζίσλ, πάλσ ζε πινία θαζψο θαη πάλσ ζε θάζε πισηφ κέζν γεληθά, είηε απηά βξίζθνληαη πάλσ ζε κφληκεο ή πισηέο δεμακελέο, είηε ζηε ζάιαζζα, είηε ππφ λαππήγεζε πάλσ ζε λαππεγηθέο θιίλεο ή δεμακελέο, είηε ππφ εμνπιηζκφ Κιηλεξγάηεο θαη ειαηνρξωκαηηζηέο θιηλώλ θαη ζηδεξώλ θαηαζθεπώλ 4.9. Καζαξηζκνύ πινίωλ. Οη παξαπάλσ εξγάηεο απαζρνινχληαη ζε νπνηαδήπνηε θχζεο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά, πάλσ ζε κφληκεο ή πισηέο δεμακελέο θαη πάλσ ζε πινία θαη γεληθά πάλσ ζε θάζε πισηφ κέζν, είηε απηά βξίζθνληαη πάλσ ζε κφληκεο ή πισηέο δεμακελέο, είηε ζηε ζάιαζζα, είηε ππφ λαππήγεζε πάλσ ζε λαππεγηθέο θιίλεο ή δεμακελέο, είηε ππφ εμνπιηζκφ Απαζρνινύκελνη ζε εξγαζίεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηε ιεηηνπξγία θαη ην ρεηξηζκό κεραλεκάηωλ, α) θαζαξηζκφ πθάισλ, β) καηζαθνληζκφ, γ) πδξνβνιηζκφ, δ) πθαινρξσκαηηζκφ θαη ε) ρξσκαηηζκφ γεληθά πινίσλ θαη γεληθά θάζε πισηνχ κέζνπ, είηε απηά βξίζθνληαη πάλσ ζε κφληκεο ή πισηέο δεμακελέο, είηε ζηε ζάιαζζα, είηε ππφ λαππήγεζε πάλσ ζε λαππεγηθέο θιίλεο ή δεμακελέο, είηε ππφ εμνπιηζκφ. Σαλ πξνυπεξεζία ζεσξείηαη απηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ εηδηθφηεηεο (α-ε) θαζψο θαη ζηελ εηδηθφηεηα ηνπ ςεγκαηνβνιηζηή (ακκνβνιηζηή) Ψεγκαηνβνιηζηέο (ακκνβνιηζηέο) Ωο πξνυπεξεζία ζεσξείηαη απηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο εηδηθφηεηεο ηνπ ςεγκαηνβνιηζηή (ακκνβνιηζηή), θαζαξηζηή πθάισλ πινίσλ, καηζαθνληζηή πινίσλ θαη ρξσκαηηζηή πινίσλ ζε νπνηνλδήπνηε Οη παξαπάλσ εξγάηεο απαζρνινχληαη ζηε μεξά, θαζψο θαη πάλσ ζε πισηέο ή κφληκεο δεμακελέο, πάλσ ζε πινία θαη γεληθά ζε θάζε πισηφ κέζν, είηε απηά βξίζθνληαη πάλσ ζε κφληκεο ή πισηέο δεμακελέο, είηε ζηε ζάιαζζα, είηε ππφ λαππήγεζε πάλσ ζε λαππεγηθέο θιίλεο ή δεμακελέο, είηε ππφ εμνπιηζκφ Μόληκωλ θαη πιωηώλ δεμακελώλ θαη λαππεγηθώλ θιηλώλ απαζρνινύκελνη, ζε εξγαζίεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηε ιεηηνπξγία θαη ην ρεηξηζκό κεραλεκάηωλ: α) ζηελ αλέιθπζε, ζηήξημε, δεμακεληζκφ, απφδεμακεληζκφ θ.ι.π. ησλ πινίσλ πνπ επηζθεπάδνληαη θαη γεληθά θάζε πισηνχ κέζνπ, πάλσ ζε πισηέο θαη κφληκεο δεμακελέο, β) ζηε ζηήξημε ησλ λαππεγνχκελσλ πινίσλ θάζε πισηνχ κέζνπ γεληθά, είηε πάλσ ζε πισηέο ή κφληκεο δεμακελέο, είηε πάλσ ζε λαππεγηθέο θιίλεο, γ) ζηνλ θαζαξηζκφ, εππξεπηζκφ θαη ζπληήξεζε ησλ πισηψλ θαη κφληκσλ δεμακελψλ, θαζψο θαη ησλ λαππεγηθψλ θιηλψλ Δξγάηεο θίλεζεο πινίωλ 6

7 Οη παξαπάλσ εξγάηεο απαζρνινχληαη ζηηο θηλήζεηο ησλ πινίσλ θάζε είδνπο, φπσο π.ρ. πιεπξίζεηο, πξνζδέζεηο, κεζνξκίζεηο, δεμακεληζκνχο, απνδεμακεληζκνχο, απφπινπο θ.ι.π. θαζψο θαη ζηελ θαζέιθπζε θαη αλέιθπζε αγθχξσλ, αξκάησζε ε- μαξηεκάησλ πινίσλ θαη ινηπά Κίλεζεο κηθξώλ πιωηώλ κέζωλ (βελδηλαθάηωλ) Οη παξαπάλσ εξγάηεο απαζρνινχληαη ζηελ θίλεζε κηθξψλ πισηψλ κέζσλ (βελδηλαθάησλ) θαη δελ ππφθεηληαη ζε λαπηνιφγεζε, φπσο νη ζπλαθείο δηαηάμεηο ηνπ Υ.Δ.Ν Κίλεζεο θαη ζπληήξεζεο κε απηνθίλεηωλ πιωηώλ γεξαλώλ Οη παξαπάλσ εξγάηεο δελ ππφθεηληαη ζε λαπηνιφγεζε, φπσο νη ζπλαθείο δηαηάμεηο ηνπ ΥΔΝ, απαζρνινχληαη ζε νπνηαδήπνηε εξγαζία πάλσ ζε πισηνχο κε απηνθηλνχκελνπο γεξαλνχο, εθηφο απφ ην ρεηξηζκφ ηνπ αλπςσηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ην ρεηξηζκφ ησλ κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηα νπνία απαηηείηαη ε αληίζηνηρε άδεηα ηνπ Υπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο θαη Δλέξγεηαο. 5 ΑΔΕΙΟΤΥΟΙ ΗΛΕΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΗΣΕ: 5.1 Αδεηνύρνη Ηιεθηξνζπγθνιιεηέο Α ηάμεο. 5.2 Αδεηνύρνη Ηιεθηξνζπγθνιιεηέο Β ηάμεο. Ωο πξνυπεξεζία ζεσξείηαη απηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ θιάδν ηεο ειεθηξνζπγθφιιεζεο γεληθά, κε ηελ άδεηα ή ρσξίο ηελ άδεηα θαη απνδεηθλχεηαη κε πηζηνπνηεηηθά ησλ εξγνδνηψλ ζηνπο νπνίνπο πξαγκαηνπνηήζεθε, ζηελ Διιάδα ή ην Δμσηεξηθφ. ====================================== ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ Γηα ηνλ Σχλδεζκν Δπηρεηξεζεσλ Βηνκεραληψλ Γηα ηελ Οκνζπνλδία Δξγαηνυπαιιήισλ Μεηάιινπ Γηνλχζεο Νηθνιάνπ Γεληθφο Γηεπζπληήο Ισαλλεο Σηεθαλνπνπινο Πξφεδξνο Γηα ηελ Έλσζε Δπηρεηξήζεσλ Παξαγσγήο θαη Δπεμεξγαζίαο Μεηάιισλ Σηαχξνο Μαξθάηνο Αλαπι. Γεληθφο Γξακκαηέαο Κσλζηαληίλνο Σηδεξίδεο Πξφεδξνο 7

ΗV ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΜΔ ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΣΗ ΑΚΟΛΟΤΘΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ.

ΗV ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΜΔ ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΣΗ ΑΚΟΛΟΤΘΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ. ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΣΩΝ ΚΑΗ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΜΔΣΑΛΛΟΤ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΘΩ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ, ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΖ, ΤΚΔΤΑΗΑ, ΔΠΗΚΔΤΖ Κ.Λ.Π ΜΔΣΑΛΛΟΤ ΑΛΛΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καηηγοπίερ επισειπήζεων ή/και σώπων επγαζίαρ ζε ζςνδςαζμό με ζςγκεκπιμένερ ειδικόηηηερ επγαζομένων

Καηηγοπίερ επισειπήζεων ή/και σώπων επγαζίαρ ζε ζςνδςαζμό με ζςγκεκπιμένερ ειδικόηηηερ επγαζομένων ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΡΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΤΓΙΔΙΝΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΛΙΣΑ Καηηγοπίερ επισειπήζεων ή/και σώπων επγαζίαρ ζε ζςνδςαζμό με ζςγκεκπιμένερ ειδικόηηηερ επγαζομένων ΙΥΤΟΝ ΚΑΘΔΣΩ ΠΡΟΣΑΗ ΟΜΑΓΑ ΔΜΠΔΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΝΦΑΠΖ Ν ΞΝΟΓΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ

ΑΞΝΦΑΠΖ Ν ΞΝΟΓΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΑΓΑ: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, /11/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ.ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΘΟΗΑΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΚΗΠΘΥΡΥΛ Ρ.Γ/λζε: Πηαδίνπ

Διαβάστε περισσότερα

εργασiαυγεία ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΓΗΛΩΣΩΝ Δ ΥΗΜΙΚΔ ΟΤΙΔ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΚΑΣΑΓΓΔΛΔΙ Ο ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΑ

εργασiαυγεία ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΓΗΛΩΣΩΝ Δ ΥΗΜΙΚΔ ΟΤΙΔ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΚΑΣΑΓΓΔΛΔΙ Ο ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΑ . ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ εργασiαυγεία ΣΔΤΥΟ 53 27 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2012 ΠΔΡΙΟΓΙΚΗ ΔΚΓΟΗ (ΔΝΣΤΠΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ) ΣΖ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΩΝ ΤΓΙΔΙΝΗ 2 νπ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ Γ.Δ. ΓΔΡΑΚΑ» ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1.1 Αληηθείκελν ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Απάνθισμα Νομολογίας»

«Απάνθισμα Νομολογίας» Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 1 «Απάνθισμα Νομολογίας» ΠΡΟΦΑΣΕ ΠΡΑΞΕΙ ΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΩΝ Ο.Σ.Α. Θανάσης Παζαρλόγλου Ιούνης 2015 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝOY Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΡΓΟ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΑΝΑΒΑΘΜΗΔΗ ΑΝΟΗΚΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΥΩΡΩΝ Γ. ΡΔΘΤΜΝΖ (ΓΤΣΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ)» ΚΩΓ. Α: Δ0618 ΚΩΓ. ΠΡΑΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ.

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ. Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ. ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΝΓΝΚΥΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΟΓΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΔΟΓΝ: «ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΛΔΥΛ ΞΑΟΝΣΥΛ ΘΑΗ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΓΗΘΡΝ ΓΟΔΠΖΠ ΠΔ ΞΔΟΗΝΣΔΠ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ΡΝΚΔΑ ΑΘΖΛΥΛ ΡΖΠ Δ.Γ.Α.Ξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΚΧΓ. Α. Δ0618 ΚΧΓ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αιγιαλείας 2014

Δήμος Αιγιαλείας 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ > Δηζαγσγηθφ ζεκείσκα > ΑΡΥΔ > ΣΟΥΟΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΚΑΗ ΔΝΝΟΗΔ/ΟΡΗΜΟΗ Άξζξν 1: Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Άξζξν 2: Αξκνδηφηεηα γηα ηε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΠΑΘ/Λ 050 ΓΔΝΙΚΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΠΑΘ/Λ 050 ΓΔΝΙΚΑ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΠΑΘ/Λ 050 ΓΔΝΙΚΑ Η παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή έρεη ζθνπφ λα θαιχςεη ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο επηζθεπήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΑΡΘΡΟ 1 Αληηθείκελν ηνπ Καλνληζκνχ Η θαζαξηφηεηα ζην Γήκν θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΟ: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΤΠΟΔΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΒΔΛΣΙΧΗ ΓΑΙΚΟΤ ΠΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ 120.

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΟ: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΤΠΟΔΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΒΔΛΣΙΧΗ ΓΑΙΚΟΤ ΠΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ 120. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΧΝ ΚΟΙΝ. ΥΧΡΧΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΧΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΧΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗ Μ Ο Λ Ο Γ Η Ο Μ Δ Λ Δ ΣΖ Ο Η ΚΟΓΟΜΗΚΧΝ

ΣΗ Μ Ο Λ Ο Γ Η Ο Μ Δ Λ Δ ΣΖ Ο Η ΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟΤ ΛΑΙΘΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ ΔΡΓΟ: Γεκηνπξγία παξαηεξεηεξίνπ αξπαθηηθώλ πηελώλ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Δξγαζία. Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ

Πηπρηαθή Δξγαζία. Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Σνκέαο «Δλέξγεηα-Πεξηβάιινλ» Πηπρηαθή Δξγαζία Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ Ολνκαηεπώλπκν πνπδαζηή:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΧΝ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 60 Κ.Μ. ΤΠΟΔΡΓΟ: 78.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΧΝ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 60 Κ.Μ. ΤΠΟΔΡΓΟ: 78. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΧΝ ΚΟΙΝ. ΥΧΡΧΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (1643/Β /14-10-2010), 152/27-6-2011(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ :

ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ελίδα 1 από 49 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΦΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : ΟΡΓΑΝΧΗ ΓΙΑ ΓΑΙΚΗ ΑΝΑΦΤΥΗ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα ινγηζηηθήο ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΗΘΟΓΟΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα ινγηζηηθήο ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα ινγηζηηθήο ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΤΠΟΒΛΖΘΔΗΑ ΣΟΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΥΑΛΗΓΖ ΘΑΝΑΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΟΤΓΑΣΖ ΘΧΝΗΑΣΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΔΡΙΠΟΛΙΚΟΤ ΠΛΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ. (Offshore Patrol Vessel - O.P.V.) 24/8/2011 Πειίδα 1

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΔΡΙΠΟΛΙΚΟΤ ΠΛΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ. (Offshore Patrol Vessel - O.P.V.) 24/8/2011 Πειίδα 1 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΔΡΙΠΟΛΙΚΟΤ ΠΛΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ (Offshore Patrol Vessel - O.P.V.) 24/8/2011 Πειίδα 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 : ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΗ ΝΟΝΗ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΓΙΑ ΣΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΞΔΤΓΔΝΙΜΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΚΑΙ ΠΤΡΗΝΔΛΑΙΟΤ ΟΓΗΓΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΝΟ 7

ΟΓΗΓΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΓΙΑ ΣΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΞΔΤΓΔΝΙΜΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΚΑΙ ΠΤΡΗΝΔΛΑΙΟΤ ΟΓΗΓΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΝΟ 7 ΟΓΗΓΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΓΙΑ ΣΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΞΔΤΓΔΝΙΜΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΚΑΙ ΠΤΡΗΝΔΛΑΙΟΤ ΟΓΗΓΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΝΟ 7 ΑΘΗΝΑ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2003 Σν παξόλ εγρεηξίδην αμηνινγήζεθε θαη επηθπξώζεθε από ην Γ ηνπ ΔΦΔΣ κε ηελ ππ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ 5/ 15. Έρνληαο ππφςε :

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ 5/ 15. Έρνληαο ππφςε : ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ AΔΑ: ΠΟΛΔΜΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΝΑΤΣΗΚΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑΤΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΛΔΡΟΤ Σ. : 2247 0 22930 Φ. : 600 /006/15. : 302 Ν. Λέξνο, 5 Μαΐνπ 2015 ΘΔΜΑ: Γηαθήξπμε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ( Επικίνδςνυν Αποβλήηυν Τγειονομικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ιέμεηο θιεηδηά : Αζθάιεηα & γηεηλή, Tερληθά Έξγα, Λνκνζεζία, Νδεγόο Διέγρνπ

Ιέμεηο θιεηδηά : Αζθάιεηα & γηεηλή, Tερληθά Έξγα, Λνκνζεζία, Νδεγόο Διέγρνπ ΛΑΡΙΣΑ 2003 [1] ΠΕΡΙΛΗΧΗ Ιέμεηο θιεηδηά : Αζθάιεηα & γηεηλή, Tερληθά Έξγα, Λνκνζεζία, Νδεγόο Διέγρνπ Πηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε κηα ζνβαξή πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ελφο πξφηππνπ νδεγνχ ειέγρνπ εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΩΝ ΥΔΓΗΟ ΚΤΑ MAΡΣΗΟ 2011 1 ΔΓΚΡΗΖ ΔΗΓΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ. ΣΜΗΜΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ζηε ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ. ΣΜΗΜΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ζηε ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ζηε ΝΑΤΣΙΛΙΑ Θαιάζζηεο κεηαθνξέο & Θαιάζζηα Ρύπαλζε ζηε Μεζόγεην. Οικολογικές και Οικονομικές Επιπηώζεις ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΓΙΑΜΑΝΣΗ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πνπ ππνβιήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ πνπδαζηήο: Γνγόπνπινο ΠαλαγηώηεοΑΔΜ: 853/1042 Δπηβιέπωλ

Διαβάστε περισσότερα