ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ"

Transcript

1 Δ ΔΘΝΙΚΗ ΣΦΟΛΗ ΓΗΜΟΣΙΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΗΜΑ Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε ΤΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΣΙΑ Θέκα: H κεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία βαζηδφκελε ζηελ γλψζε θαη ζηελ πιεξνθνξία:πξνγξάκκαηα ( ) θαη ζηξαηεγηθέο ( ) ηεο ΔΔ Δπηβιέπνπζα: Βίλμα Σινάνογλοσ πνπδάζηξηα: Διέλε Αβξακίδνπ ΑΘΖΝΑ

2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ απμαλφκελε ζεκαζία ηνπ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ε γλψζε ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο έρεη νδεγήζεη ζηε πηνζέηεζε ηνπ φξνπ «νηθνλνκία ηεο γλψζεο». Ζ γλψζε κεηαδίδεηαη θαη δηαρέεηαη κέζσ ησλ ΣΠΔ θαη θπξίσο κέζσ ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ή ηελ παξαγσγή θαηλνηνκηθψλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ κε πςειή πξνζηηζέκελε αμία. Γηα ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο ζηφρνο πνπ θξίζεθε θαζνξηζηηθφο άιισζηε θαη απφ ηελ ηλ, ήδε απφ ην 2000, θαζηεξψζεθαλ θαη απφ ηελ ΔΔ ζρεηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη πξνγξάκκαηα. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε κεξηθψλ ηέηνησλ πξνγξακκάησλ θαη ζηξαηεγηθψλ θαη κε ηελ βνήζεηα κηαο αλάιπζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ε εμέηαζε ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηε ππφζεζε ηεο κεηάβαζεο ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο ζε κηα αληαγσληζηηθή νηθνλνκία ηεο γλψζεο. Ζ κέζνδνο έξεπλαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πεξηιακβάλεη εθηεηακέλε αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν, κειέηε ηεο ζρεηηθήο αξζξνγξαθίαο θαζψο θαη, φζνλ αθνξά θάπνηεο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία γηα ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Φεθηαθή χγθιηζε» ε κέζνδνο ηεο ζπλέληεπμεο. Σα πξνγξάκκαηα θαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ εμεηάδνληαη αθνξνχλ ηελ έξεπλα, ηελ θαηλνηνκία θαη ηηο ΣΠΔ ελψ επειέγε ιφγσ ηεο επξχηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ λα κελ εμεηαζηνχλ πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ παηδεία θαη ηελ εθπαίδεπζε. Παξνπζηάδνληαη: ην 7 ν πξφγξακκα-πιαίζην γηα ηελ έξεπλα ( ), ην πξφγξακκα-πιαίζην γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία ( ), ε ζηξαηεγηθή i2010 πνπ αθνξά ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηα νπηηθναθνπζηηθά κέζα ( ) θαη ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηνπ ειιεληθνχ ΔΠΑ «Φεθηαθή χγθιηζε» ( ). Σν 7 ν ΠΠ γηα ηελ έξεπλα σο ζθνπφ ηνπ έρεη ηελ δηαηήξεζε φπνπ ππάξρνπλ ησλ πςειψλ επηδφζεσλ αιιά θαη ηελ ζχγθιηζε ζε ηνκείο πνπ παξαηεξείηαη πζηέξεζε (δαπάλεο γηα έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ). Γηαζέηνληαο πςειφηεξν πξνυπνινγηζκφ απφ ηα πξνεγνχκελα πξνγξάκκαηα δηαηεξεί πνιιά ζεηηθά ζηνηρεία ηνπο αιιά θαη εηζάγεη λέα ζεκαληηθά. Παξά ηελ αλακελφκελε ζπλνιηθά ζεηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ ζηε πξνψζεζε ηεο Δ&Α είλαη πηζαλφλ λα σθειεζνχλ απφ απηφ ιηγφηεξν ηα λέα κέιε θαη ρψξεο πνπ δελ δηαζέηνπλ εκπεηξία, ππνδνκέο θαη πξνζσπηθφ εθφζνλ νη ζρεηηθέο δαπάλεο απνηεινχλ κηθξφ πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 2

3 Σν πξφγξακκα-πιαίζην γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία δξα ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ην έβδνκν πξφγξακκα πιαίζην γηα ηελ έξεπλα. Θεηηθή ζα είλαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ ηφλσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ηδίσο φζνλ αθνξά ζηηο ΜΜΔ, νη νπνίεο αληηκεησπίδνπλ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ζηελ επέλδπζε θαη ηελ πηνζέηεζε ηεο θαηλνηνκίαο. Γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ ζα δηαηεζνχλ πεξίπνπ ηα 2/3 ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ηνπ, κηθξφηεξεο φκσο θαη κάιινλ αλεπαξθείο θξίλνληαη νη δαπάλεο γηα ππνπξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ δεηήκαηα ζπνπδαίαο ζεκαζίαο φπσο, ε πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ησλ ΑΠΔ θαη ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Μηα αλνηρηή θαη αληαγσληζηηθή ςεθηαθή νηθνλνκία σο δχλακε πνπ ζα εληζρχζεη ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε θαη ηελ πνηφηεηα δσήο πξνζπαζεί λα πξνσζήζεη ε i2010 ( ), ε επξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα ηηο ΣΠΔ. Γεκηνπξγήζεθε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζηφρσλ ηεο ηλ θαη ε κνξθή ηεο ζηξαηεγηθήο επειέγε γηα ηελ εμαζθάιηζε θαιχηεξσλ απνηειεζκάησλ. Γελ δηαζέηεη ίδηα ρξεκαηνδνηηθά κέζα, απηά εμαζθαιίδνληαη θπξίσο κέζσ ησλ δπν πξνγξακκάησλ πνπ εμεηάζηεθαλ παξαπάλσ. Υαξαθηεξίδεηαη φκσο, απφ κεγαιχηεξε επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο ζπλερείο εμειίμεηο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ αθξηβψο ζρεδηάδεηαη κάιηζηα θαη ε αλαζεψξεζή ηεο ην έηνο Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηνπ ειιεληθνχ ΔΠΑ «Φεθηαθή χγθιηζε» ( ) εμεηδηθεχεη κεηαμχ άιισλ πνιηηηθέο πνπ ππνδεηθλχεη ε i2010.απνηειεί ην θχξην ρξεκαηνδνηηθφ κέζν ηεο «Φεθηαθήο ηξαηεγηθήο» ( ) πηνζεηψληαο ζπγρξφλσο ηνπο ζηφρνπο ηεο. Οη δξάζεηο ηεο ζα επηθεληξσζνχλ ζηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο αιιά θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ. Καιείηαη λα θαιχςεη κεγάιν θελφ αθνχ ε ρψξα παξνπζηάδεηαη νπξαγφο ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα θξάηε-κέιε ζηηο επηδφζεηο πνιιψλ δεηθηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο ΣΠΔ. Κάηη ηέηνην φκσο ζα απαηηήζεη επηπιένλ αιιαγή ζηάζεο πνιηηψλ θαη επηρεηξεκαηηψλ, απέλαληη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Ζ γεληθή ζπλεηζθνξά ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ θξίλεηαη ζεηηθή. Γηαηίζεληαη κεγαιχηεξεο δαπάλεο απφ φ,ηη παιαηφηεξα ίζσο φκσο φρη αξθεηέο αλ ιεθζεί ππφςε ε δηεχξπλζε Ζ πξαγκαηηθή κεηάβαζε ησλ λέσλ κειψλ ζε κηα νηθνλνκία ηεο γλψζεο πνπ ζα ππνβνεζεζεί απφ ηελ πξαγκαηηθή ελνπνίεζε ησλ αγνξψλ ζα είλαη απηή πνπ ζα θαζνξίζεη ζπλνιηθά ηελ πνξεία ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο. Γηα ηνλ ζθνπφ ηεο κεηάβαζεο δελ αξθνχλ νη ζεηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη ε ππνζηήξημε πνπ παξέρνληαη απφ ηελ ΔΔ: ζα απαηηεζεί επίζεο θαη ε άκεζε θαη ηζρπξή αληαπφθξηζε ησλ νηθνλνκηψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ. 3

4 ABSTRACT The increasing significance of role that knowledge plays in economic development has led in adopting the term knowledge economy. Knowledge is transferred and diffused via information and communication technologies and it contributes mainly through research and innovation in improving or producing high added value products and services. Boosting Europe s knowledge economy has been acknowledged as a critical target already by the Lisbon Strategy in 2000.To that end various programmes and strategies have been launched. Purpose of this paper is to present some of those programmes and strategies and through a review of the existing situation to weigh their contribution in the transition to a competitive knowledge-based economy in Europe. The research method includes extensive searching on the internet, examing relevant newspaper articles and, as regards certain information and elements on the operational program "Digital Convergence", interviewing. Concerning research, innovation and the ICT sector three programmes and a strategy will be presented as follows: the Seventh Framework Programme for research and technological development (FP7) ( ), the Competitiveness and Innovation Framework Programme ( ), i A European Information Society for growth and employment ( ) and the operational progamme Digital Convergence of the Greek National Strategic Reference Framework. Due to the broadness of the subject, programmes regarding education and training will be not presented although education is a key-driver of the knowledge-based economy. FP7 is focused on maintaining the existing high performance and, on supporting convergence in research areas (e.g. spending on ICT) where Europe lags behind the most powerfull economies. It allocates higher budget than previous framework programmes and maintains many of their positive features while introducing new ones. Despite its overall possitive contribution in promoting R&TD it is likely that new members with little experience, less-developed infrastructures, insufficient research personnel, will be less benefited due to relatively small funding. The Competitiveness and Innovation Framework Programme has a supplementary character to FP7. It will have a positive contribution in enhancing entrepreneurship and innovation especially regarding small and medium sized 4

5 enterprises that facing significant problems in investing and adopting innovation. To this end about two thirds of programme s total budget will be allocated while rather small and insuficcient will be the funding of special programmes regarding issues of critical importance, such as promoting the use of recyclable energy resources and save energy. European strategy for ICT, i2010 ( ) attempts to promote an open and competitive digital economy so as to improve social inclusion and quality of life. Designed for implementing Lisbon Strategy objectives the strategy form was choosen for ensuring better results. I2010 has no special financial resourses its funding is provided mainly by the two aforementioned programmes. However it is characterised by greater flexibility and adaptability to changing conditions. For better adoption to these conditions a strategy review is to take place during The operational programme of the Greek NSRF Digital Convergence specifies policies suggested mainly by i2010. It is the major financial instrument of Digital Strategy ( ) and at the same time adopting strategy s objectives. Actions taken through operational programme will be focused on improving productivity and quality of life of citizens. Digital Convergence has to contribute to bridge the digital gap between Greece and other EU member-states since Greece is performing poorly in various indexes concerning ICT areas. In adittion bridging that gap will require an overall change of the way that citizens and entrepreneurs approach new technologies. Generally speaking,those programs and strategies affect European economy in a positive way. Many issues are addressed, allocated funds are bigger than ever, although considering the expansion of the EU not sufficient. Real transition of the new member-states to a knowledge-based economy, transition which will be supported by the unification of the markets, will be critical for the overall cource of the European economy and society. Positive directions and the support provided by the EU are not enough to promote transition process: it will be also required direct and powerful correspondence of economies and societies of member-states. 5

6 ΛΔΞΔΗ-ΚΛΔΗΓΗΑ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΒΑΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΔΗΓΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΗΚΟΗ ΒΑΗΚΔ ΓΖΜΟΗΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΠΗΓΡΑΜΜΗΚΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ (ON LINE) ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ" ΔΡΔΤΝΑ ΑΗΥΜΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ ΜΗΚΡΔ ΚΑΗ ΜΔΑΗΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ (ΜΜΔ) ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΓΝΧΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ (ΠΚΑ) ΔΒΓΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (7 Ο ΠΠ) ΠΡΟΚΛΖΔΗ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ i2010 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ (ΣΠΔ) ΦΖΦΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ ΦΖΦΗΑΚΟ ΑΛΜΑ 6

7 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 9 ΠΡΟΧΘΧΝΣΑ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ: ΣΟ ΔΒΓΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΗΗΟ ( )...12 Έξεπλα θαη αλάπηπμε, ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηελ Δπξψπε Γεληθά ζηνηρεία γηα ην πξφγξακκα-πιαίζην Υξεκαηνδφηεζε θαη εηδηθά πξνγξάκκαηα Αλακελφκελεο επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 7 νπ ΠΠ γηα ηελ έξεπλα.. 24 Δηδηθφ πξφγξακκα «πλεξγαζία» Τνκείο έξεπλαο Βαζηθά ζεκεία ηνπ πξνγξάκκαηνο Δηδηθφ πξφγξακκα «Ηδέεο» Δηδηθφ πξφγξακκα «Ηθαλφηεηεο» Γεληθά Βαζηθά ζεκεία ηνπ πξνγξάκκαηνο Δηδηθφ πξφγξακκα «Άλζξσπνη» Αμηνινγηθέο παξαηεξήζεηο ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ( ) Γεληθά Α. Σν ππνπξφγξακκα «Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη θαηλνηνκία» Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη θαηλνηνκία ζηελ ΔΔ Σηόρνη θαη κέζα Β. Σν πξφγξακκα «Τπνζηήξημε ηεο πνιηηηθήο γηα ηηο ΣΠΔ» Γ. Πξφγξακκα «Δπθπήο ελέξγεηα Δπξψπε» Αμηνινγηθέο παξαηεξήζεηο γηα ην πξφγξακκα πιαίζην ΜΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΗ ΣΠΔ (i2010) Υξεκαηνδφηεζε θαη πξνηεξαηφηεηεο Α. Οινθιήξσζε ηνπ εληαίνπ επξσπατθνύ ρώξνπ ηεο πιεξνθνξίαο Β. Δλίζρπζε θαηλνηνκίαο θαη επελδύζεσλ ζηελ έξεπλα Γ. Δπίηεπμε ηεο επξσπατθήο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο ρσξίο θνηλσληθό απνθιεηζκό Αμηνινγηθέο παξαηεξήζεηο Μειινληηθέο ηάζεηο θαη ελδηάκεζε αλαζεψξεζε ηεο ζηξαηεγηθήο i ΣΟ ΣΟΜΔΑΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΔΠΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» ( ) Σν ςεθηαθφ ράζκα ζηελ Διιάδα - ζρεηηθά πξνγξάκκαηα Γηείζδπζε θαη ρξήζε ησλ ΣΠΔ-αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο Σύγθξηζε κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ ΔΔ

8 Ζ θαηάζηαζε ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο Υξεκαηνδφηεζε Γηάξζξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Α. Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 1: Βειηίσζε ηεο Παξαγσγηθόηεηαο κε Αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ Β. Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 2: ΤΠΔ θαη Βειηίσζε ηεο Πνηόηεηαο Εσήο Παξαθνινχζεζε θαη δείθηεο κέηξεζεο ησλ επηδφζεσλ πλάθεηα, ζρέζεηο θαη ζπλέξγηεο κε εζληθέο θαη επξσπατθέο πνιηηηθέο Δθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο πλεηζθνξά ζηελ ππφζεζε ηεο ςεθηαθήο ζχγθιηζεο-παξαηεξήζεηο ΔΠΗΛΟΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

9 ΠΟΟΣΟ ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ εμέρνπζα ζεκαζία πνπ έρεη ε γλψζε γηα ηελ νηθνλνκία ήηαλ πάληα ζαθήο, σζηφζν ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη απνθηήζεη πξσηφγλσξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηα δεδνκέλα θαη νδεγνχλ ζηελ δηαπίζησζε φηη πιένλ ε νηθνλνκία ζηεξίδεηαη θαη νδεγείηαη απφ ηελ γλψζε. Ζ γλψζε πιένλ πξνζιακβάλεη ζχλζεηεο κνξθέο (ζπλδπαζκφο θσδηθνπνηεκέλεο φζν θαη εκπεηξηθήο γλψζεο), απνθεληξψλεηαη, κεηαδίδεηαη κε κεγάιε ηαρχηεηα, ελζσκαηψλεηαη ζε πξντφληα θαη πξνζδίδεη ζε απηά πςειή πξνζηηζέκελε αμία. Σα θέξδε αιιά θαη ε γλψζε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα θαηλνηνκηθά απηά πξντφληα κπνξεί λα επαλεπελδπζνχλ γηα λα εληζρχζνπλ εθ λένπ ηελ έξεπλα θαη επνκέλσο ηελ γλψζε. ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1 ΔΑΠΑΝΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΘΟΤ ΣΟΜΕΑ ΓΘΑ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ Ω ΠΟΟΣΟ ΣΟΤ ΑΕΠ 40,00 35,00 30,00 38,80 25,00 20,00 15,00 10,00 34,70 35,40 30,40 19,40 17, ,00 0,00 ΔΔ-15 ΗΠΑ ΙΑΠΩΝΙΑ Πεγή:Ηδία επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ηεο EUROSTAT 1 Χο θχξηνο παξάγνληαο ηεο λέαο απηήο κνξθήο νηθνλνκίαο ε γλψζε ραξαθηεξίδεηαη απφ αθζνλία (ζε αληίζεζε κε ηνπο πφξνπο εξγαζία θεθάιαην θαηά 1 AL&screen=detailref&language=en&product=STRIND_INNORE&root=STRIND_INNORE/innore/ir 023 9

10 ηελ θιαζηθή νηθνλνκία) ελψ ε ηθαλφηεηα λα ελζσκαησζεί απηή ε γλψζε ζε πξντφληα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπαληφηεηα, είλαη δειαδή πεξηνξηζκέλε. Γεληθφηεξα, φζν πξνρσξά ε κεηάβαζε ζηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο γίλεηαη ζαθήο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ε ζεκαζία ησλ επελδχζεσλ ζηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζηελ έξεπλα θαη γεληθφηεξα ζηελ θαηλνηνκία. Έηζη ππνθαζίζηαηαη ν δεκφζηνο ηνκέαο απφ ηνλ ηδησηηθφ ζηνλ ξφιν ηνπ σο επελδπηή, θαζψο ε έξεπλα ράλεη ηνλ ελ πνιινίο «θνηλσληθφ» κέρξη πξφηηλνο ραξαθηήξα θαη θαζίζηαηαη απαξαίηεηνο ππιψλαο ηεο νηθνλνκίαο. Δίλαη ελδεηθηηθή ε δηαρξνληθή πηψζε ησλ δαπαλψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα γηα ηελ έξεπλα σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ γηα ηηο ΖΠΑ, ηελ ΔΔ αιιά θαη ηελ Ηαπσλία (δηάγξακκα 1). Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηήλ άιινηε είλαη ειεχζεξα δηαζέζηκα θαη άιινηε απνηεινχλ πλεπκαηηθή πεξηνπζία πνπ είλαη δπλαηφλ λα θαηνρπξψλεηαη κε κέζα φπσο δηπιψκαηα επξεζηηερληψλ. Απμεκέλεο είλαη φκσο θαη νη απαηηήζεηο απφ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ην νπνίν ζα πξέπεη λα εθπαηδεχεηαη δηα βίνπ αθνχ πξνθχπηνπλ ζπλερψο εμειίμεηο θαη λέα πξντφληα. Ζ απιή αλαλέσζε γλψζεσλ δελ αξθεί: απαηηείηαη ε αλαλέσζε ή ε απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ, ε εμνηθείσζε κε λέα αληηθείκελα γλψζεο. Ζ ζπλερήο απηή αθνκνίσζε ησλ εμειίμεσλ θαζηζηά αληαγσληζηηθφ ηνλ εξγαδφκελν αιιά θαη ηελ νηθνλνκία κηαο ρψξαο ζπλνιηθά. ην λέν πεξηβάιινλ νη ΣΠΔ απνθηνχλ θαη απηέο βαξχλνπζα ζεκαζία. Γελ απνηεινχλ πεγή γλψζεο αιιά είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θσδηθνπνίεζε θαη ηελ κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ, κε απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν θαη κε δξακαηηθά κηθξφηεξν θφζηνο απφ φ,ηη παιαηφηεξα. Δπίζεο, θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ θνξέσλ γλψζεο φπσο παλεπηζηεκίσλ βηνκεραληψλ αιιά θαη ηελ δηάρπζε γλψζεσλ θαηαξγψληαο ζχλνξα θαη θπζηθνχο πεξηνξηζκνχο. Όιεο απηέο νη εμειίμεηο νδεγνχλ ή ζα πξέπεη λα νδεγνχλ θαη ηηο πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ πνπ επηδηψθνπλ λα απνθηήζνπλ αληαγσληζηηθή ζε παγθφζκην επίπεδν νηθνλνκία. Δίλαη απαξαίηεηεο θαηάιιειεο πνιηηηθέο νη νπνίεο ζα επελδχνπλ ζηελ θαηλνηνκία θαη ζηελ έξεπλα, ζα πξνσζνχλ ηελ ρξήζε ΣΠΔ αιιά θαη ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κέζσ ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Ζ ΔΔ κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο αγνξέο θαη απφ ηηο ηζρπξφηεξεο νηθνλνκίεο ηνπ θφζκνπ πηνζέηεζε κε ηε θαζηέξσζε ηεο ηλ ηνλ Μάξηην ηνπ 2000, ηνλ θηιφδνμν ζηφρν λα θαηαζηεί ε πην αληαγσληζηηθή νηθνλνκία ηεο γλψζεο κέρξη ην Μεηά 10

11 ηελ αλαζεψξεζε ηεο ηλ, ην 2005, θαη κέρξη ην 2013 ζα εθαξκνζηνχλ πξνγξάκκαηα θαη ζηξαηεγηθέο ηα νπνία αθξηβψο αθνξνχλ ηηο πηπρέο ηνπ ηξηγψλνπ, φπσο ραξαθηεξίδεηαη, ηεο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο δειαδή ηελ έξεπλα ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ εθπαίδεπζε. Μέζσ κηαο αλάιπζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ηεο ζπλνπηηθήο πεξηγξαθήο πξνγξακκάησλ ηα νπνία αθνξνχλ ηελ έξεπλα, ηελ θαηλνηνκία θαη αληαγσληζηηθφηεηα αιιά θαη ηηο ΣΠΔ ζα επηρεηξεζεί. ε αλίρλεπζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπο ζηελ κεηάβαζε ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο ζε κηα αληαγσληζηηθή νηθνλνκία ηεο γλψζεο. Γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο επειέγε λα κελ αλαπηπρζεί ε πηπρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο πνπ αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 11

12 ΠΡΟΧΘΧΝΣΑ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ: ΣΟ ΔΒΓΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΗΗΟ ( ) Έξεπλα θαη αλάπηπμε, ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηελ Δπξψπε Ζ έξεπλα, φξνο πνπ πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ σο ζηφρν έρνπλ ηελ επίιπζε ηερλνινγηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ δεηεκάησλ είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πξνψζεζεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο. ηα πιαίζηα ηεο ηειεπηαίαο ε έλλνηα ηεο έξεπλαο ζπλδέεηαη κε απηήλ ηεο αλάπηπμεο λέσλ ή βειηησκέλσλ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ, ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο. Δίλαη ελδεηθηηθφ εμάιινπ, φηη είλαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελνο πιένλ ν φξνο έξεπλα θαη αλάπηπμε (Δ&Α). Δπίζεο, ε νηθνλνκία ηεο γλψζεο ζέηεη πξνθιήζεηο θαη γηα ην επηζηεκνληθφ ζχζηεκα ζε δεκφζην θαη αθαδεκατθφ επίπεδν νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ ζηελή ζπλεξγαζία θαη ρξεκαηνδφηεζε απφ βηνκεραλίεο θαη άιινπο ηδησηηθνχο θνξείο. Ζ Δ&Α ρξεκαηνδνηείηαη θαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ παγθνζκίσο. Ζ δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε δηθαηνινγείηαη εμαηηίαο ησλ πνιιαπιαζηαζηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ κπνξεί λα επηθέξεη αιιά θαη εμαηηίαο ηεο παξαηεξνχκελεο πνιιέο θνξέο απνηπρίαο ηεο αγνξάο λα επελδχζεη ζην επηζπκεηφ θνηλσληθά επίπεδν. ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2 % ΣΟΤ ΑΔΠ ΠΟΤ ΓΗΑΣΗΘΔΣΑΗ ΓΗΑ Δ&Α (2006) ΟΤΖ ΦΗΝ ΗΑΠ ΖΠΑ ΔΔ-27 Πεγή: OECD, Main Science and Technology Indicators, May

13 Ζ ρξεκαηνδφηεζε πξαγκαηνπνηείηαη είηε άκεζα είηε έκκεζα κε ηελ κνξθή θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ. Ζ ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε ηεο έξεπλαο (ηδησηηθφο θαη δεκφζηνο ηνκέαο) ζηελ ΔΔ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ παξνπζηάδεη πζηέξεζε ζε ζρέζε θπξίσο κε ηελ Ηαπσλία θαη ηηο ΖΠΑ, εμαίξεζε απνηεινχλ ε νπεδία θαη ε Φηλιαλδία νη νπνίεο κε πεξίπνπ 4% θαη 3,5% αληίζηνηρα θαηαιακβάλνπλ ηηο πξψηεο ζέζεηο παγθνζκίσο (δηάγξακκα 2). ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3 % ΔΑΠΑΝΕ ΚΑΣΑ ΠΗΓΗ ΓΘΑ Ε&Α (2006) ΛΟΤΞΔΜ ΙΑΠΩΝΙΑ ΦΙΝΛΑΝΓΙΑ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΛΟΒΔΝΙΑ ΟΤΗΓΙΑ ΗΠΑ ΒΔΛΓΙΟ ΓΑΝΙΑ ΙΡΛΑΝΓΙΑ ΣΔΥ. ΓΗΜ ΔΔ-25 ΓΑΛΛΙΑ ΟΛΛΑΝΓΙΑ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΓΗΜΟΙΟ ΣΟΜΔΑ ΑΛΛΔ ΠΗΓΔ ΙΠΑΝΙΑ ΑΤΣΡΙΑ ΙΣΑΛΙΑ ΗΝΩΜΔΝΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΟΤΓΓΑΡΙΑ ΡΟΤΜΑΝΙΑ ΛΟΒ. ΓΗΜ ΠΟΛΩΝΙΑ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΔΛΛΑΓΑ 0% 20% 40% 60% 80% 100% Πεγή:Ηδία επεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ: OECD, Main Science and Technology Indicators, May

14 ΠΟΑ Ε ΜΟΝΑΔΕ Όιεο νη ππφινηπεο ρψξεο ηεο ΔΔ θαηά κέζν φξν δαπαλνχλ πεξίπνπ 1,8% ηνπ ΑΔΠ ηνπο γηα ηελ Δ&Α. Οη ρψξεο κε ηηο ζπλνιηθά κεγάιεο δαπάλεο γηα ηελ Δ&Α (νπεδία, Φηλιαλδία, Ηαπσλία, ΖΠΑ) ζπγθεληξψλνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απηψλ ησλ πςειψλ δαπαλψλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (δηάγξακκα 3). Τπάξρεη επνκέλσο επζεία ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ πςεινχ πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ Δ&Α θαη ησλ πςειψλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ πνπ δηαζέηεη ν ηδησηηθφο ηνκέαο. Απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα λα πξνζηεζεί φηη θαη άιιεο ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία, Γαλία, Λνπμεκβνχξγν, ινβελία, νπεδία, ΖΠΑ αληινχλ άλσ ηνπ 60% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ Δ&Α. Δπνκέλσο κηα απφ ηηο θχξηεο αηηίεο πζηέξεζεο ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο έξεπλαο είλαη ε απξνζπκία ή θαη ε αδπλακία ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο ΔΔ λα επελδχζεη ζε απηήλ. Ζ αδπλακία απηή ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ δνκή ηεο νηθνλνκίαο ηεο ΔΔ (πάξα πνιιέο ΜΜΔ, φρη πιήξσο ελνπνηεκέλε αγνξά). Ζ Δπξψπε δηαζέηεη πνιπάξηζκν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πνπ απνθνηηά ή ιακβάλεη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζε ηνκείο θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο (δηάγξακκα 4). ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 4 ΑΡΘΘΜΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΩΝ ΗΛΘΚΘΑ ΑΝΑ ΥΘΛΘΟΤ ΚΑΣΟΘΚΟΤ ΠΛΗΘΤΜΟΤ ,4 13,2 12,512,6 12,212,4 10,9 10,210,6 13,213,4 13, ΔΔ-25 ΔΔ-27 Ηνωμένερ Πολιηείερ Ιαπ ωνία Πεγή: Πξνζσπηθή επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ηεο Eurostat 2 2http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996, &_dad=portal&_schema=P ORTAL&screen=detailref&language=en&product=STRIND_INNORE&root=STRIND_INNORE/inn ore/ir041 14

15 Χζηφζν θαηά κέζν φξν κε ηελ εμαίξεζε ρσξψλ φπσο νη ζθαλδηλαβηθέο (ζηηο νπεδία, Φηλιαλδία ην εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ μεπεξλά ην 2,5% ηνπ ζπλνιηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ) ζπλνιηθά δελ ππάξρεη θαη ν αλάινγνο αξηζκφο εξεπλεηψλ ιφγσ αδπλακίαο πξνζέιθπζεο ή αληθαλφηεηαο ζπγθξάηεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ (δηάγξακκα 5). ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 5 ΑΡΘΘΜΟ ΕΡΕΤΝΗΣΩΝ ΑΝΑ ΥΘΛΘΟΤ ΚΑΣΟΘΚΟΤ 12 10,4 10 9, ,8 ΙΑΠΩΝΙΑ ΗΠΑ ΔΔ Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ην: OECD Science, Technology and industry scoreboard 2005 briefing note for the United States. Σέινο, ε ΔΔ πξαγκαηνπνηεί ιηγφηεξεο εμαγσγέο πξντφλησλ πςειήο ηερλνινγίαο σο πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ ηεο εμαγσγψλ απφ ηηο ΖΠΑ θαη ηελ Ηαπσλία (ην 2004 απνηεινχζαλ ην 17,7% ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ ηεο ΔΔ-15 ελψ ην 27% ησλ ΖΠΑ θαη ην 22% ηεο Ηαπσλίαο 3. Με βάζε φια ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλεηαη φηη ν ηδησηηθφο ηνκέαο ζηα θξάηεκέιε ηεο ΔΔ έρεη κηθξφηεξν κεξίδην ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο Δ&Α. Δπίζεο, σο ζπλέπεηα κεηαμχ άιισλ θαη ηεο κηθξφηεξεο δηάζεζεο θεθαιαίσλ, δηαπηζηψλεηαη αδπλακία αμηνπνίεζεο ηνπ δπλακηθνχ ηεο γηα λα παξάγεη θαη λα εμάγεη θαηλνηνκηθά 3 AL&screen=detailref&language=en&product=STRIND_INNORE&root=STRIND_INNORE/innore/ir

16 πξντφληα πςειήο αμίαο. Οξηζκέλεο απφ ηηο αηηίεο ηεο πζηέξεζεο ηεο ΔΔ ζηελ Δ&Α πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Ζ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ Δ&Α ΣΖΝ ΔΔ ΑΓΤΝΑΜΗΔ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ Γηαξθήο ππνρξεκαηνδφηεζε, Αχμεζε ησλ επελδχζεσλ, κε απνηέιεζκα ηελ χπαξμε απαξαίηεησλ γηα ηελ δηαηήξεζε κηθξνχ αξηζκνχ εξεπλεηψλ ησλ επηδφζεσλ ζηελ Δ & Σ. παξά ην πνιπάξηζκν Γεκηνπξγία ελαξκνληζκέλσλ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη ζπλζεθψλ θαη ελφο ηηο πςειέο επηδφζεηο ηεο ΔΔ ζηελ Δ & Σ 4 θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα επλνεί ηελ έξεπλα θαη ηελ Καηαθεξκαηηζκφο ησλ θαηλνηνκία. δαπαλψλ γηα ηελ Δ&Α θαη πληνληζκφο ησλ κεκνλσκέλσλ δηαθνξνπνίεζε ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ Δ&Α πξνζπαζεηψλ ησλ επξσπατθψλ θαη εληαία ρξεκαηνδφηεζε πξνο ρσξψλ ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζχλζεηο 6. Αλεπαξθήο ζπληνληζκφο ησλ Γεκηνπξγία ελφο αλνηθηνχ εζληθψλ πνιηηηθψλ. ζπζηήκαηνο πνπ ζα άξεη ηνπο Με νξγαλσκέλνο επξσπατθφο πεξηνξηζκνχο ζηελ θπθινθνξία ρψξνο έξεπλαο 5 (ΔΥΔ) ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ζηελ δηάδνζε ηεο γλψζεο. Μεγαιχηεξε πξνζπάζεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αδπλακίαο κεηαηξνπήο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δ&Α ζε εκπνξηθά θαηλνηνκηθά πξντφληα. 4 Annex to the proposal for the Council and European Parliament decisions on the 7th Framework Programme (EC and Euratom), com (2005) 119 final ζει. 2 5 Ο Δπξσπατθφο Υψξνο Έξεπλαο ζπλελψλεη φια ηα κέζα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε Κνηλφηεηα γηα λα επηηχρεη ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο, ζην επίπεδν ηφζν ησλ θξαηψλ κειψλ φζν θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ έλλνηα απηή δηαηππψζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή ην 2000, κε γλψκνλα ηελ πξνζθνξά πξαγκαηηθά ειθπζηηθψλ πξννπηηθψλ ζηνπο εξεπλεηέο, 6 Annex to the proposal for the Council and European Parliament decisions on the 7th Framework Programme (EC and Euratom), com (2005) 119 final, ζει

17 Ζ πζηέξεζε απηή καδί κε κηα ζεηξά απφ άιινπο ιφγνπο κεξηθνί απφ ηνπο νπνίνπο είλαη νη παξαθάησ Οη αλάγθεο θαη νη πξνθιήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε δηεζλέο επίπεδν (όπωο ε θιηκαηηθή αιιαγή). Ζ κεηαθνξά γλώζεωλ θαη δεμηνηήηωλ εληόο ηωλ ζπλόξωλ ηεο κε ηελ δεκηνπξγία δηαθξαηηθώλ νκάδωλ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε απηέο εξεπλεηώλ από δηαθνξεηηθέο ρώξεο. Ο θαιύηεξνο ζπληνληζκόο ηωλ επηκέξνπο πνιηηηθώλ ν νπνίνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απνηειεζκαηηθόηεξεο δεκόζηεο επελδύζεηο ζηελ Δ&Α θαη λα κεηώζεη ηελ απνζπαζκαηηθόηεηα ηνπο. αηηηνινγνχλ ηελ ελίζρπζε ηεο έξεπλαο ζε επξσπατθφ επίπεδν. Δπηπξνζζέησο ε ελίζρπζε απηή είλαη δπλαηφλ λα αθππλίζεη θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη λα ηνλ ζηξέςεη ζε πεδία έξεπλαο ζηα νπνία παξνπζηάδεηαη κεγαιχηεξε αδπλακία (ΣΠΔ). Αληηιακβαλφκελε ηηο παξαπάλσ αλάγθεο ε ΔΔ έρεη εθαξκφζεη ήδε έμη πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο θαη έρεη ζέζεη ηνλ θηιφδνμν ζηφρν ηεο ηλ γηα δαπάλεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο πνπ ζα αληηζηνηρνχλ ζην 3% ηνπ ΑΔΠ 7. Καηά ηελ ηέηαξηε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ( ) ζα εθαξκνζηεί ην 7 ν ΠΠ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο, ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη επίδεημεο ( ). Γεληθά ζηνηρεία γηα ην πξφγξακκα-πιαίζην ην 7 ν πξφγξακκα-πιαίζην ζπγθεληξψλνληαη θαη ρξεκαηνδνηνχληαη φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο. Σν έβδνκν απηφ πξφγξακκα είλαη κεγαιχηεξν θαη πεξηεθηηθφηεξν απφ ηα πξνεγνχκελα, δηαζέηνληαο επηαεηή δηάξθεηα 8 θαη πξνυπνινγηζκφ γηα ηα επφκελα 7 ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Βαξθειψλεο ην 2002 απνθαζίζηεθε φηη πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην ράζκα κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο ΔΔ κέρξη ην 2010 ην 3% ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο θάζε ρψξαο ζα πξέπεη λα δηαηίζεηαη γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε, Presidency Conclusions,Barcelona March 2002, SN 100/1/02 REV 1 ζει

18 ρξφληα 50,5 δηο. επξψ 9. Απηφ αληηπξνζσπεχεη, ζε ζρέζε κε ην έθην πξφγξακκαπιαίζην, κηα ζπλνιηθή αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 41% ζε ηηκέο 2004 (δηάγξακκα 6) ε νπνία επηβάιιεηαη ιφγσ ηεο αλάγθεο γηα αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ Δ&Α φπσο επηηάζζεη ε ηλ θαη απφ ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα απηφ ν νπνίνο απνξξνθά φιν θαη κεγαιχηεξα πνζά. Παξφια απηά ε αχμεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο δελ θξίλεηαη αξθεηή αλ ιεθζεί ππφςε ε δηεχξπλζε ηεο ΔΔ θαη ε πζηέξεζή γηα ηελ νπνία έγηλε ιφγνο παξαπάλσ. ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 6 Πεγή: Σν 7ν ΠΠ δηαηεξεί ζεκαληηθά θαη ζεηηθά ζηνηρεία πνπ είραλ ηα πξνγελέζηεξα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πιαίζην. Παξνπζηάδεη φκσο θαη θάπνηεο βαζηθέο δηαθνξέο φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 9 ην πνζφ δελ πεξηιακβάλεηαη ν πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ ππξεληθή έξεπλα θαη εθπαίδεπζε θαη ηνπ ΚΚΔξ (Κνηλφ Κέληξν Δξεπλψλ). 18

19 ΟΜΟΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΓΗΑΦΟΡΔ ΣΟΤ 7 ΟΤ ΠΠ ΜΔ ΣΑ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΑ ΟΜΟΗΟΣΖΣΔ ΝΔΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟ 7 ν ΠΠ Έκθαζε όζνλ αθνξά ε θνηλνπξαμίεο επξωπαίωλ εηαίξωλ ηε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία ηνλ αλνηρηό ζπληνληζκό ηελ επειημία ηελ αξηζηεία Απμεκέλνο πξνυπνινγηζκφο Παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο απφ ηέζζεξα ζε επηά ρξφληα, βνχιεζε γηα κηα πην καθξνπξφζεζκε δξάζε ελίζρπζεο ηεο έξεπλαο ζηελ Δπξψπε Ίδξπζε ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ Έξεπλαο (ΔΔ) Πεξηθέξεηεο ηεο γλψζεο νη νπνίεο ελψλνπλ ηνπο δηαθφξνπο εξεπλεηηθνχο εηαίξνπο κηαο πεξηθέξεηαο Υξεκαηνδνηηθή δηεπθφιπλζε θαηακεξηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ θηλδχλνπ Κνηλέο ηερλνινγηθέο πξσηνβνπιίεο (ΚΣΠ) σο ζπλέρεηα ησλ επξσπατθψλ ηερλνινγηθψλ πιαηθφξκσλ (ΔΣΠ) Δληαία ππεξεζία βνήζεηαο κηα εληαία ππεξεζία βνήζεηαο (helpdesk) 10 Δπξσπατθφ πκβνχιην Έξεπλαο πζηήλεηαη γηα πξψηε θνξά ζηα πιαίζηα ηνπ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο «Ηδέεο» έλα φξγαλν παλεπξσπατθήο εκβέιεηαο, ππεχζπλν γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο έξεπλαο αηρκήο. Ζ ζχζηαζε ηνπ ζεσξείηαη έλα ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ εληαίνπ επξσπατθνχ ρψξνπ έξεπλαο 11. Υξεκαηνδνηηθή δηεπθφιπλζε θαηακεξηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ θηλδχλνπ Γηα ηελ βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζε δαλεηζκφ φζνλ αθνξά ηα ζρέδηα ηεο Δ&Α θαζηεξψλεηαη ν κεραληζκφο ηεο δηεπθφιπλζεο θαηακεξηζκνχ ηνπ

20 επελδπηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ Κνηλφηεηα ζα παξάζρεη ζπλεηζθνξά (δξάζε ζπληνληζκνχ θαη ελίζρπζεο) ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔΠ), ε νπνία ζα είλαη εηαίξνο επηκεξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ. Ζ ζπλεηζθνξά κέζσ ηνπ 7 νπ ΠΠ αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην 1 δηο επξψ: 800 εθ. επξψ γηα ην πξφγξακκα «πλεξγαζία» θαη 200 γηα ην πξφγξακκα «Ηθαλφηεηεο». Ζ απφθαζε γηα ηελ ίδξπζε ηνπ κεραληζκνχ ππνγξάθεθε ζηηο 5 Ηνπλίνπ 2007 θαη ζα σθειήζεη ηνπο εκπιεθφκελνπο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο αθνχ: α) Θα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηα ζρέδηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. β) Θα εζηηάζεη ηηο εληζρχζεηο ηνπ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ ελδείθλπληαη γηα δάλεηα αιιά είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ θνηλσλία 12. Δπξσπατθέο ηερλνινγηθέο πιαηθφξκεο 13 (ΔΣΠ) Οη Δπξσπατθέο Σερλνινγηθέο Πιαηθφξκεο θαζηεξψζεθαλ ήδε απφ ην ηηο αξρέο ηνπ 2007 ιεηηνπξγνχζαλ πιαηθφξκεο πνπ αθνξνχλ 31 πεδία έξεπλαο. Πξνζθέξνπλ ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο βήκα γηα λα δηακνξθψζνπλ φξακα θαη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ην κέιινλ θάπνηνπ ηνκέα έξεπλαο. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηάζεσλ απηψλ δηακνξθψλεηαη κηα ζηξαηεγηθή αηδέληα έξεπλαο 14. Κνηλέο ηερλνινγηθέο πξσηνβνπιίεο (ΚΣΠ) Οη Κνηλέο ηερλνινγηθέο πξσηνβνπιίεο επεθηείλνπλ ηελ ζπλεξγαζία ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ επξσπατθψλ πιαηθνξκψλ. Δθαξκφδνπλ ηελ ζηξαηεγηθή αηδέληα έξεπλαο πνπ ζρεδηάδεηαη κέζσ ησλ πιαηθνξκψλ, επίζεο εθπνλνχλ θαη εθαξκφδνπλ ζρεηηθά πξνγξάκκαηα εξγαζίαο, κε βάζε ηηο αξρέο ηνπ πξνγξάκκαηνοπιαηζίνπ γηα ηελ έξεπλα. ηηο πξσηνβνπιίεο ζα ζπκκεηέρνπλ ε Δπηηξνπή, κε θεξδνζθνπηθή έλσζε πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ βηνκεραλία, επίζεο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ΜΜΔ, εξεπλεηηθνί νξγαληζκνί. Σα λέα απηά εξεπλεηηθά εηαηξηθά ζρήκαηα καθξφρξνλεο ζπλεξγαζίαο ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα ζα επηθεληξσζνχλ ζε ηνκείο φπνπ ε έξεπλα θαη ε d=0&language=en&guilanguage=en 20

21 ηερλνινγηθή αλάπηπμε κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επξσπατθή αληαγσληζηηθφηεηα θαη πνηφηεηα δσήο. Οη πξψηεο πξνζθιήζεηο ελδηαθέξνληνο ζα απεπζπλζνχλ εληφο ηνπ Μέζσ ησλ δπν αλσηέξσ ζρεκάησλ ε ΔΔ επηρεηξεί λα ζπληνλίζεη ηελ πνιηηηθή έξεπλαο ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη ζπγρξφλσο λα εμαζθαιίζεη ηελ κεγαιχηεξε δέζκεπζε ηεο βηνκεραλίαο γηα ηελ ζπλέρηζε πξνγξακκάησλ έξεπλαο. Δπηρεηξεί λα σζήζεη ηελ βηνκεραλία λα δαπαλήζεη γηα ηελ έξεπλα θαη κάιηζηα ζε θαηεπζχλζεηο πνπ έρνπλ ελ πνιινίο επηιεγεί απφ απηή ηελ ίδηα θαη ζα σθειήζνπλ ηελ Δπξψπε ζε νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. Ζ πξνζδνθία είλαη ε ζπλεξγαζία απηή λα απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα γεληθφηεξε θαη ρσξίο πεξαηηέξσ θξαηηθέο εληζρχζεηο αχμεζε ησλ δαπαλψλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γηα ηελ Δ&Α. Σν 7ν ΠΠ, αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο αλάπηπμεο θαη απαζρφιεζεο ηεο ΔΔ. Δίλαη ην απνηέιεζκα πνιπεηψλ δηαβνπιεχζεσλ κε ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, ηδξχκαηα εξεπλψλ θαη θνξείο ράξαμεο πνιηηηθψλ, φπσο θαη άιινπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο 16. Μέζσ απηψλ ησλ δηαβνπιεχζεσλ πξνζδηνξίζηεθαλ ηέζζεξηο βαζηθνί ζηφρνη ζηνπο νπνίνπο αληηζηνηρνχληαη εηδηθά πξνγξάκκαηα ζπλ έλα άιιν εηδηθφ πξφγξακκα πνπ αθνξά ηηο άκεζεο δξάζεηο ηνπ Κνηλνχ Κέληξνπ Δξεπλψλ 17. Υξεκαηνδφηεζε θαη εηδηθά πξνγξάκκαηα πλεξγαζία Γηαθξαηηθή ζπλεξγαζία ζε ζεκαηηθά πεδία κε πνιηηηθή δηάζηαζε (62% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ). Ηδέεο Έξεπλα θαζνδεγνχκελε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εξεπλεηέο θαη κε πξσηνβνπιία ηεο εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο (14% ησλ δαπαλψλ) Σν λνκνζεηηθφ θείκελν ηνπ 7 νπ πξνγξάκκαηνο-πιαηζίνπ ππνγξάθεθε ζηηο Βξπμέιιεο ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2006 απφ ηνπο Πξνέδξνπο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 17 θνπφο ηνπ Κνηλνχ Κέληξνπ Δξεπλψλ (ΚΚΔξ) είλαη θπξίσο ε επηζηεκνληθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ησλ πνιηηηθψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔE). πγθεθξηκέλα, ην ΚΚΔξ απνηειεί ηελ ηνκή κεηαμχ ηεο ηερλνινγηθήο έξεπλαο θαη ησλ πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ ηεο ζην πιαίζην ησλ θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ. Δλφςεη ηνπ έβδνκνπ πξνγξάκκαηνο πιαηζίνπ, θαηαξηίζηεθε εηδηθφ πξφγξακκα πνπ νξίδεη ηηο δξάζεηο ηνπ ΚΚΔξ, 21

22 Άλζξσπνη Τπνζηήξημε ηεο θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθήο εμέιημεο εξεπλεηψλ (9% ησλ δαπαλψλ). Ηθαλφηεηεο 18 Τπνζηήξημε ησλ ηθαλνηήησλ ζηνλ ρψξν ηεο έξεπλαο (8% ησλ δαπαλψλ). Ππξεληθή έξεπλα θαη εθπαίδεπζε Γηαηήξεζε επαξθνχο επηπέδνπ επελδχζεσλ ζηελ έξεπλα θαη βειηηζηνπνίεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο φζνλ αθνξά ζηελ ππξεληθή ελέξγεηα, ζεκαληηθήο παξακέηξνπ γηα ην ελεξγεηαθφ κέιινλ ηεο Δπξψπεο (5% ησλ δαπαλψλ). Πεξηιακβάλεη I.Σν ππνπξφγξακκα κε ζηφρνπο α) Σελ ππξεληθή ελέξγεηα ζχληεμεο β) ηελ ππξεληθή ελέξγεηα ζράζεο θαη γ)ηελ αθηηλνπξνζηαζία. II.Σν ππνπξφγξακκα ηνπ ΚΚεξ πνπ αθνξά ηελ ππξεληθή ελέξγεηα Πξφγξακκα ηνπ Κνηλνχ Κέληξνπ Δξεπλψλ 19 Οινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε πνπ ζηνρεχεη ζηελ επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή ππνζηήξημε ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, επηζηεκνληθψλ εμειίμεσλ, θαηλνηνκίαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο, αθελφο, θαη δηαθνξεηηθψλ ξπζκηζηηθψλ θαη πνιηηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, αθεηέξνπ 20 (3% ησλ δαπαλψλ). Σν έβδνκν ΠΠ δηαζέηεη γηα ηα επφκελα επηά ρξφληα θαη γηα φια ηα εηδηθά πξνγξάκκαηα ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 53,272 δηο. επξψ. Οη δαπάλεο γηα απηά πξνγξάκκαηα θαηαλέκνληαη σο εμήο: (δηάγξακκα 7) ν ΠΠ νη ιχζεηο ηνπ αχξην μεθηλνχλ ζήκεξα 20 Σα δπν ηειεπηαία πξνγξάκκαηα γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο επειέγε λα κελ αλαπηπρζνχλ 22

23 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 7 ΕΝΔΕΘΚΣΘΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΟΩΝ 7ου ΠΠ (Ε ΕΚΑΣ.ΕΤΡΩ) 32413, (61%) Κκεπ "Πςπηνική έπεςνα και εκπαίδεςζη" 1751, (3%) Ππόγπαμμα "Ικανόηηηερ" 2751, (5%) Ππόγπαμμα " Άνθπωποι" 4097, (8%) Ππόγπαμμα "Ιδέερ" 7510, (14%) 4750, (9%) Ππόγπαμμα "ςνεπγαζία" Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ηεο ηζηνζειίδαο Καηά ηελ εθαξκνγή θαη ησλ ηεζζάξσλ εηδηθψλ πξνγξακκάησλ ιακβάλνληαη ππφςε αξρέο νξηδφληηνπ ραξαθηήξα ζηελ επξσπατθή πνιηηηθή φπσο απηέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ. Έκθαζε δίλεηαη επίζεο θαη ζε δεηήκαηα δενληνινγίαο (π.ρ. κε ρξεκαηνδφηεζε νξηζκέλσλ αληηθεηκέλσλ έξεπλαο φπσο ε θισλνπνίεζε αλζξψπνπ γηα αλαπαξαγσγηθνχο ζθνπνχο). Οη πξψηεο πξνζθιήζεηο ελδηαθέξνληνο έρνπλ εθδνζεί ήδε απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2006 θαη εηνηκάδνληαη λέεο πνπ αθνξνχλ 42 εξεπλεηηθά αληηθείκελα ζπλνιηθνχ χςνπο ηεζζάξσλ δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ 21. Σέινο, γηα ηελ παξνρή θαζνδήγεζεο, πιεξνθνξηψλ αιιά θαη ππνζηήξημεο ζε ζρέζε κε ην ΠΠ έρνπλ ηδξπζεί ζε θάζε ρψξα θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ 27 θξαηψλ-κειψλ εζληθά ζεκεία επαθήο 22 ηα νπνία αλαιακβάλνπλ δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ησλ πξνγξακκάησλ. 21 «FP7 is underway!»interview with Janez Potočnik, European Science and Research Commission, ζει

24 Αλακελφκελεο επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 7 νπ ΠΠ γηα ηελ έξεπλα Σν πξφγξακκα ζα επηδξάζεη ζεηηθά φρη κφλν ζηελ ηφλσζε ηεο έξεπλαο αιιά θαη θαη ζε άιινπο ηνκείο αθνχ αλακέλεηαη λα: Χζήζεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Δπξψπεο. Γεκηνπξγήζεη επηπιένλ ζέζεηο εξγαζίαο ( κέρξη ην εθ ησλ νπνίσλ ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο. Σνλψζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Δπξψπεο (νη εμαγσγέο ηεο κέρξη ην 2030 αλακέλεηαη λα απμεζνχλ θαηά 0,64% ελψ νη εηζαγσγέο ηεο ζα κεησζνχλ θαηά 0,3%). πκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ηλ αιιά θαη ζηελ αληηκεηψπηζε κειινληηθψλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ πξνθιήζεσλ πνπ ζα αληηκεησπίζεη ε ΔΔ 23. Δηδηθφ πξφγξακκα «πλεξγαζία» Σν πξφγξακκα «πλεξγαζία» ζηεξίδεη ην ζχλνιν ησλ εξεπλεηηθψλ δξάζεσλ πνπ δηεμάγνληαη ζην πιαίζην δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο ζε δέθα ζεκαηηθνχο ηνκείο. ε απηνχο ε έξεπλα πξέπεη λα ππνζηεξηρζεί πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη πξνθιήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσλία, ηελ νηθνλνκία, ηε δεκφζηα πγεία, ην πεξηβάιινλ θαη ηε βηνκεραλία ζηελ Δπξψπε. Σν πνζφ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη 32, δηο. επξψ, πνζνζηφ πεξίπνπ 61% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΠΠ. Σν πνζφ είλαη ελδεηθηηθφ ηνπ βάξνπο πνπ δίδεηαη ζην εηδηθφ απηφ πξφγξακκα ην νπνίν θαη θαιχπηεη πνιιά αληηθείκελα ηεο βαζηθήο έξεπλαο. Πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 6% πξννξίδεηαη γηα ηηο δηνηθεηηθέο δαπάλεο ηεο Δπηηξνπήο. 23 Annex to the proposal for the Council and European Parliament decisions on the 7th Framework Programme (EC and Euratom), com (2005) 119 final, ζει πκπεξηιακβάλεηαη επηρνξήγεζε χςνπο κέρξη 800 εθ. επξψ πξνο ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ γηα ηε ζχζηαζε ηεο «Υξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο θαηακεξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ». Πνζφ ηεο ηάμεσο ησλ 400 εθ. επξψ ζα δεζκεπζεί, ζε εηήζηεο δφζεηο, γηα ηελ πεξίνδν , «Απφθαζε ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 2006 ζρεηηθά κε ην εηδηθφ πξφγξακκα «πλεξγαζία» γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 7νπ πξνγξάκκαηνο πιαηζίνπ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο, ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη επίδεημεο ( )», 2006/971/ΔΚ, ζει

25 ΓΗΑΓΡΑΜΜA 8 ΕΝΔΕΘΚΣΘΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΕΘΔΘΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ "ΤΝΕΡΓΑΘΑ" (ΠΟΑ Ε ΕΚ.ΕΤΡΩ) Σεσνολογίερ ηηρ Πληποθοπίαρ και ηηρ Δπικοινωνίαρ Τγεία (4%) (6%) (6%) (4%) 623 (2%) (28%) Μεηαθοπέρ Νανοεπιζηήμερ,νανοηεσ νολογίερ,ςλικά και νέερ ηεσνολογίερ παπαγωγήρ Δνέπγεια (7%) Σπόθιμα,Γεωπγία και Αλιεία,Βιοηεσνολογία Πεπιβάλλον Γιάζηημα (11%) (19%) (13%) Αζθάλεια Κοινωνικοοικονομικέρ και ανθπωπιζηικέρ επιζηήμερ Πεγή:Ηδία επεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηελ «Απφθαζε ζρεηηθά κε ην εηδηθφ πξφγξακκα 25 Σνκείο έξεπλαο 1. Υγεία Βειηίσζε ηεο πγείαο ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηώλ, ηόλσζε ηεο ηθαλόηεηαο θαηλνηνκίαο ησλ επξσπατθώλ θιάδσλ θαη επηρεηξήζεσλ ηνπ ρώξνπ ηεο πγείαο. 2. Τρόυιμα, γεωργία και αλιεία, βιοτετνολογία Γεκηνπξγία κηαο επξσπατθήο γλσζηνθεληξηθήο βην-νηθνλνκίαο, ζπζπεηξώλνληαο ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα, ηε βηνκεραλία θαη ηα άιια ελδηαθεξόκελα κέξε. 25 ν.π., ζει

26 3. Τετνολογίες πληρουοριών και επικοινωνίας Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο, αλάπηπμε ηεο επξσπατθήο ηθαλόηεηαο ειέγρνπ θαη δηακόξθσζεο ησλ κειινληηθώλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα. 4. Νανοεπιστήμες, νανοτετνολογίες, σλικά και νέες τετνολογίες παραγωγής Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο επξσπατθήο βηνκεραλίαο θα δεκηνπξγία γλώζεσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο κεηεμέιημήο ηεο ζε βηνκεραλία έληαζεο γλώζεο. 5. Ενέργεια Πξνζαξκνγή ηνπ πθηζηάκελνπ ελεξγεηαθνύ ζπζηήκαηνο, πξνο ηελ θαηεύζπλζε κεγαιύηεξεο βησζηκόηεηαο θαη ε ηόλσζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο. 6. Περιβάλλον (περιλαμβάνεται η αλλαγή τοσ κλίματος) Αεηθόξνο δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πεξηβαιινληηθώλ πόξσλ. 7. Μεταυορές (σσμπεριλαμβανομένης της αεροναστικής) Αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ, αζθαιέζηεξσλ, «νηθνινγηθόηεξσλ» θαη «επθπέζηεξσλ», παλεπξσπατθώλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξώλ. 8. Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες Γηακόξθσζε κηαο εηο βάζνο θαη θνηλήο γλώζεο ησλ πνιύπινθσλ θαη αιιειέλδεησλ θνηλσληθννηθνλνκηθώλ πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδεη ε Δπξώπε. 9. Διάστημα Υπνζηήξημε ελόο επξσπατθνύ δηαζηεκηθνύ πξνγξάκκαηνο πξνο όθεινο ησλ πνιηηώλ θαη ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο επξσπατθήο δηαζηεκηθήο βηνκεραλίαο. 10. Ασυάλεια 26 Καηνρύξσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ πνιηηώλ από δηάθνξεο απεηιέο θαη παξάιιεια δηαζθάιηζε ησλ ζεκειησδώλ αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ. Ηδηαίηεξν βάξνο δίδεηαη ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ γηαηί είλαη έλα απφ ηα πεδία έξεπλαο ζηα νπνία πζηεξεί ρξεκαηνδνηηθά ε ΔΔ. εκαληηθέο δαπάλεο ζπγθεληξψλεη θαη ε πγεία, δήηεκα κεγάινπ θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο, ζε αληίζεζε κε ην πεξηβάιινλ πνπ αληηπξνζσπεχεη κφιηο ην 6% ησλ δαπαλψλ ηνπ ππνπξνγξάκκαηνο θαη ηελ ελέξγεηα πνπ απνηειεί ην 7%. 26 ν.π. ζει

27 Βαζηθά ζεκεία ηνπ πξνγξάκκαηνο Σν πξφγξακκα «πλεξγαζία» θαιχπηεη πνιιά πεδία έξεπλαο. Έκθαζε ζα δνζεί ζηα παξαθάησ ζηνηρεία: Πνιπεπηζηεκνληθφηεηα θαη δηαζεκαηηθή έξεπλα, Ηδηαίηεξν βάξνο απνδίδεηαη ζηα επηζηεκνληθά θαη ηερλνινγηθά πεδία πξνηεξαηφηεηαο πνπ άπηνληαη πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο ζεκαηηθψλ ηνκέσλ, φπσο νη επηζηήκεο θαη νη ηερλνινγίεο ηεο ζάιαζζαο. Οη πξνζεγγίζεηο απηέο ζα πινπνηεζνχλ, κεηαμχ άιισλ, κέζσ 27 : θνηλψλ πξνζθιήζεσλ ηεο ηδηαίηεξεο έκθαζεο πνπ ζα δνζεί ζηε δηεπηζηεκνληθή έξεπλα ζην πιαίζην ηεο δξαζηεξηφηεηαο «λενεκθαληδφκελεο αλάγθεο» Πξνζαξκνγή ζηηο εμειηζζφκελεο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο Ο θάζε ζεκαηηθφο ηνκέαο πεξηιακβάλεη δεηήκαηα ή αλάγθεο πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζηελ αληίζηνηρε ζηξαηεγηθή αηδέληα έξεπλαο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ράξαμε, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ θαλνληζκψλ ηεο ΔΔ θαη ηα νπνία αθνξνχλ ηνκείο πνιηηηθήο φπσο ε πγεία, ε αζθάιεηα. Eθηφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ νξηζζεί γηα θάζε ζεκαηηθφ ηνκέα, ζα εθηειεζζνχλ εηδηθέο δξάζεηο, αληαπνθξηλφκελεο ζηηο «λενεκθαληδφκελεο αλάγθεο» θαη ζηηο «απξφβιεπηεο αλάγθεο πνιηηηθήο» 28. Γηάδνζε, κεηαθνξά γλψζεσλ θαη επξχηεξε ζπκκεηνρή Ζ δηάδνζε ηεο γλψζεο ζεσξείηαη αλαπφζπαζην ζηνηρείν ησλ ζεκαηηθψλ ηνκέσλ 29. Ζ δηάδνζε απηή ζα εληζρπζεί: 27 ν.π., ζει Council Decision of 19 December 2006 concerning the Specific Programme "Cooperation" implementing the Seventh Framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (2007 to 2013), ζει Με ηνπο δένληεο βεβαίσο πεξηνξηζκνχο φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα «Αζθάιεηα» ιφγσ ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα νξηζκέλσλ πηπρψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, Απφθαζε ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 2006 ζρεηηθά κε ην εηδηθφ πξφγξακκα «πλεξγαζία» γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 7νπ πξνγξάκκαηνο πιαηζίνπ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο, ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη επίδεημεο ( ) 2006/971/ΔΚ, ζει

28 Με ηελ κνξθή κέηξσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο αμηνπνίεζεο θαη ηεο επηξξνήο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλψλ ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, ζηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ηελ θνηλσλία. Με ηε ρξεκαηνδφηεζε κεηαμχ άιισλ πξσηνβνπιηψλ δηθηχσζεο/δηακεζνιάβεζεο, ζεκηλαξίσλ θαη εθδειψζεσλ, κε ηελ παξνρή βνήζεηαο απφ εμσηεξηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο θαη ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο. πκκεηνρή ησλ ΜΜΔ Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ). πγθεθξηκέλα, ζα δηεπθνιπλζεί ε βέιηηζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο δηαθφξνπο ζεκαηηθνχο ηνκείο, ηδίσο κέζσ ηεο βειηίσζεο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη κεγαιχηεξεο επειημίαο θαηά ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ρξεκαηνδνηηθνχ θαζεζηψηνο. 30. Δηδηθέο δξάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο έξεπλαο πξνο φθεινο ησλ ΜΜΔ ή ησλ ελψζεσλ ΜΜΔ φπσο ζα εμεηαζηεί παξαθάησ πεξηιακβάλνληαη ζην εηδηθφ πξφγξακκα «Ηθαλφηεηεο». πλεξγαηηθή έξεπλα Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θνηλνηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ππέξ ηεο έξεπλαο ζα δηνρεηεπζεί ζηε ζπλεξγαηηθή έξεπλα. ηφρνο είλαη λα θαζηεξσζνχλ ζε πεδία θαζνξηζηηθά γηα ηελ πξφνδν ησλ γλψζεσλ, άξηζηα εξεπλεηηθά έξγα θαη δίθηπα ηθαλά λα πξνζειθχζνπλ εξεπλεηέο θαη επελδχζεηο απφ ηελ Δπξψπε θαη νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Σν πξφγξακκα ππνζηεξίδεη κηα ζεηξά απφ εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπλεξγαζία εξεπλεηηθψλ νκάδσλ απφ φινπο ηνπο ηνκείο. Οη δξάζεηο ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ κέζσ ησλ αθφινπζσλ ζρεκάησλ πλεξγαηηθά ζρέδηα Γίθηπα αξηζηείαο 31 Τπνζηεξηθηηθέο δξάζεηο ζπληνληζκνχ ν.π., ζει Σα Γίθηπα αξηζηείαο έρνπλ σο ζηφρν λα ελνπνηήζνπλ (νινθιεξψζνπλ) ζε επξσπατθφ επίπεδν ηηο ππάξρνπζεο ή αλαδπφκελεο εξεπλεηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζε εζληθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, 32 Απφθαζε ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 2006 ζρεηηθά κε ην εηδηθφ πξφγξακκα «πλεξγαζία» γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 7νπ πξνγξάκκαηνο πιαηζίνπ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο, ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη επίδεημεο ( ) 2006/971/ΔΚ, ζει

29 Κνηλέο ηερλνινγηθέο πξσηνβνπιίεο Οη πξσηνβνπιίεο ζα θαιχπηνπλ κηα ή πεξηζζφηεξεο επηιεγκέλεο πηπρέο ηεο έξεπλαο ζηνλ αληίζηνηρν ηνκέα θαη ζα ζπλδπάδνπλ επελδχζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κε εζληθή θαη επξσπατθή δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε 33. Σέινο, ζα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζπλνιηθή ζπλεθηηθφηεηα θαη ην ζπληνληζκφ ησλ θνηλψλ ηερλνινγηθψλ πξσηνβνπιηψλ κε ηα εζληθά πξνγξάκκαηα θαη έξγα πνπ αλαιακβάλνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο ηνκείο. πληνληζκφο ησλ κε θνηλνηηθψλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ Γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ κε θνηλνηηθψλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θπξίσο δχν κέζα: Ο κεραληζκφο ERA-NET Χο ζθνπφ ηνπ έρεη λα επηηαρχλεη ηελ ζπλεξγαζία θαη ηνλ ζπληνληζκφ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ ρσξψλ κέζσ α) ηεο δηθηχσζεο απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη β) κέζσ ηνπ ακνηβαίνπ αλνίγκαηνο εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν 34. Ζ ζπκκεηνρή ηεο Κνηλφηεηαο ζε εζληθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ αλαιακβάλνληαη απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θξάηνπο- κέινπο 35. Γηεζλήο πλεξγαζία Ζ δηεζλήο ζπλεξγαζία εληφο αιιά θαη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζεκαηηθψλ ηνκέσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ βνήζεηα ησλ παξαθάησ κέζσλ: Σφλσζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θαιχηεξσλ εξεπλεηψλ θαη εξεπλεηηθψλ 33 «πκπεξηιακβαλνκέλσλ επηρνξεγήζεσλ απφ ην πξφγξακκα πιαίζην θαη δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ πνπ ζα παξέρεη ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ», ν.π. ζει «Όηαλ νη δξάζεηο εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ελφο εθ ησλ ζεκαηηθψλ ηνκέσλ, εληζρχνληαη σο αλαπφζπαζην κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην πιαίζην ηνπ ελ ιφγσ ζεκαηηθνχ ηνκέα. Όηαλ νη δξάζεηο είλαη νξηδφληηνπ ραξαθηήξα ή δελ ζπλδένληαη άκεζα κε ηνπο δέθα ζεκαηηθνχο ηνκείο, εληζρχνληαη απφ θνηλνχ απφ φινπο ηνπο ζρεηηθνχο ζεκαηηθνχο ηνκείο. Όηαλ νη δξάζεηο εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο άιινπ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ην νπνίν πινπνηείηαη ην 7ν πξφγξακκα πιαίζην, ηφηε εληζρχνληαη ζην πιαίζην ηνπ ελ ιφγσ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο», Απφθαζε ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 2006 ζρεηηθά κε ην εηδηθφ πξφγξακκα «πλεξγαζία» γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 7νπ πξνγξάκκαηνο πιαηζίνπ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο, ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη επίδεημεο ( ) 2006/971/ΔΚ, ζει

30 νξγαληζκψλ απφ φιεο ηηο ρψξεο εηαίξνπο ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο 36 θαη ηηο εθβηνκεραληζκέλεο ρψξεο ζηνπο ζεκαηηθνχο ηνκείο 37. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ηξίησλ ρσξψλ, ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο θνηλνχ ελδηαθέξνληνο. ε θάζε ζεκαηηθφ ηνκέα θαη ζηελ πεξίπησζε ζπγθεθξηκέλσλ αληηθεηκέλσλ ακνηβαίνπ ελδηαθέξνληνο ζα ππάξμνπλ εηδηθέο δξάζεηο ζπλεξγαζίαο κε ηξίηεο ρψξεο 38 SICA (Specific International Cooperation Actions). Δηδηθφ πξφγξακκα «Ηδέεο» Σν εηδηθφ πξφγξακκα «Ηδέεο» ζα ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ πφξσλ ηεο ΔΔ κέζσ ηεο ππνζηήξημεο δξαζηεξηνηήησλ έξεπλαο αηρκήο. Ο φξνο «έξεπλα αηρκήο» απνηππψλεη κηα λέα αληίιεςε θαη εξκελεία ηεο βαζηθήο έξεπλαο. Τπνδειψλεη αθελφο, φηη ε βαζηθή έξεπλα ζηνπο ρψξνπο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο έρεη θξίζηκε ζεκαζία γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή επεκεξία θαη, αθεηέξνπ, φηη ε έξεπλα ζηα φξηα θαη πέξαλ ησλ νξίσλ ηεο ζχγρξνλεο γλψζεο απνηειεί εγγελψο επηθίλδπλν εγρείξεκα, δεδνκέλνπ φηη πξνρσξά ζε λένπο δξφκνπο γεκάηνπο πξνθιήζεηο πνπ θαηαξγνχλ ηα ζχλνξα κεηαμχ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ 39. Ζ ΔΔ πξνσζεί απηήλ ηε κνξθή έξεπλαο ε νπνία είλαη δπλαηφλ λα ηεο εμαζθαιίζεη θαη ζέζε πξσηνπφξνπ ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Δπίζεο ζα ηνλψζεη θαη ηελ θαηλνηνκία θαη κέζσ απηήο θαη ηε αληαγσληζηηθφηεηα γεληθφηεξα. 36 ICPC (International Cooperation Partner Countries), ρψξα εηαίξνο ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο «ηξίηε ρψξα πνπ θαηαηάζζεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ζηηο ρψξεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο θαηψηεξνπ κεζαίνπ εηζνδήκαηνο ή αλψηεξνπ κεζαίνπ εηζνδήκαηνο θαη ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο ηέηνηα ζηα πξνγξάκκαηα εξγαζίαο», Kαλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1906/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2006 κε ηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη νη θαλφλεο ζπκκεηνρήο επηρεηξήζεσλ, εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη παλεπηζηεκίσλ ζηηο δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνληαη βάζεη ηνπ έβδνκνπ πξνγξάκκαηνο-πιαηζίνπ θαη νη θαλφλεο δηάδνζεο ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ( ), ζει Με ηνπο δένληεο πεξηνξηζκνχο ζηνλ ηνκέα «Αζθάιεηα», Απφθαζε ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 2006 ζρεηηθά κε ην εηδηθφ πξφγξακκα «πλεξγαζία» γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 7νπ πξνγξάκκαηνο πιαηζίνπ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο, ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη επίδεημεο ( ) 2006/971/ΔΚ,ζει Σα αληηθείκελα απηά επηιέγνληαη κε βάζε ην επηζηεκνληθφ θαη ηερλνινγηθφ επίπεδν ησλ ρσξψλ απηψλ θαη κε βάζε ηηο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο ηνπο αλάγθεο, ν.π. ζει Απφθαζε ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 2006 ζρεηηθά κε ην εηδηθφ πξφγξακκα «Ηδέεο» γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 7νπ πξνγξάκκαηνο πιαηζίνπ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο, ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη επίδεημεο αλάιπζε ( ) 2006/972/ΔΚ ζει.23 30

31 ηφρνο ηνπ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο «Ηδέεο» είλαη ε πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο αξηζηείαο, ηνπ δπλακηζκνχ θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ηεο επξσπατθήο έξεπλαο, θαζηεξψλνληαο έλαλ επξσπατθήο θιίκαθαο κεραληζκφ αληαγσληζηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο έξεπλαο αηρκήο πνπ είλαη δπλαηφλ λα αλαπηχζζεηαη απφ κεκνλσκέλεο εξεπλεηηθέο νκάδεο. 40 Σν πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο αλέξρεηαη ζε 7,51 δηο επξψ θαη αληηπξνζσπεχεη ην 14% ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. Δλδεηθηηθφ ηνπ βάξνπο πνπ απνδίδεηαη ζηελ έξεπλα αηρκήο είλαη φηη δηαζέηεη ηνλ κεγαιχηεξν πξνυπνινγηζκφ κεηά ην πξφγξακκα «πλεξγαζία». Ζ ρξεκαηνδφηεζε απηή λνείηαη σο επηπξφζζεηε ζηελ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε θαη φρη σο ππνθαηάζηαηφ ηεο 41. Σν εηδηθφ πξφγξακκα ππνζηεξίδεη: Σηο δξαζηεξηόηεηεο έξεπλαο πνπ αλαιακβάλνληαη κε ηελ έκπλεπζε θαη πξσηνβνπιία ησλ ίδησλ ησλ εξεπλεηψλ θαη δηεμάγνληαη απφ κεκνλσκέλεο εζληθέο ή δηεζληθέο νκάδεο. αληαγσληδφκελεο κεηαμχ ηνπο ζε επξσπατθφ επίπεδν. Οη δξαζηεξηφηεηεο αθνξνχλ νπνηνδήπνηε επηζηεκνληθφ θαη ηερλνινγηθφ επίπεδν εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ φινπ πξνγξάκκαηνο πιαηζίνπ σζηφζν ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί ζε λέα θαη ξαγδαίσο αλαπηπζζφκελα πεδία έξεπλαο. Μεκνλωκέλα έξγα ζε νπνηνδήπνηε πεδίν ηεο βαζηθήο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο ην νπνίν εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΠΠ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο κεραληθήο, ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θαη ησλ αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ. Αλ παξφια απηά θξηζεί ζθφπηκν, είλαη δπλαηφ λα θαζνξηζζνχλ ζπγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά αληηθείκελα ή ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθέο νκάδεο ζηφρνη (π.ρ. λέα γεληά εξεπλεηψλ ) ν.π., ζει ν.π., ζει ν.π., ζει

32 Οη πξνηάζεηο ζα αμηνινγνχληαη κε απνθιεηζηηθφ θξηηήξην ηελ πςειή επηζηεκνληθή ηνπο πνηφηεηα («αξηζηεία») απφ ην ΔΔ αλεμαξηήησο ηνπ είδνπο ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ απφ ηηο νπνίεο έρνπλ ππνβιεζεί (λέεο ή θαζηεξσκέλεο ζην ρψξν ηνπο). Καηά ηελ αμηνιφγεζε, ζα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο πξνηάζεηο έληνλα πξσηνπνξηαθνχ ραξαθηήξα θαη πςεινχ ζπλεπψο επηζηεκνληθνχ θηλδχλνπ. Σν ΔΔ αληηπξνζσπεχεη έλα επξχ θάζκα πεδίσλ έξεπλαο θαη ζα απαξηίδεηαη απφ 22 κειέο επηζηεκνληθφ ζπκβνχιην κε ηεηξαεηή ζεηεία πνπ ζα δηνξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή. Απηή ν είλαη εγγπεηήο ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ θαη δηαζθαιίδεη ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ ηνπ αλαηίζεληαη. Σν ΔΔ ζα επηθνπξείηαη απφ κηα επθίλεηε, εηδηθή εθηειεζηηθή δνκή κε θφζηνο ινγηθφ ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα. Δηδηθφ πξφγξακκα «Ηθαλφηεηεο» Γεληθά ηφρνο ησλ «Ηθαλνηήησλ» είλαη λα εληζρχζεη ηηο ηθαλφηεηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο κε έκθαζε ζε απηέο ησλ ΜΜΔ, έηζη ψζηε λα απνθνκίδνπλ νθέιε απφ ηελ έξεπλα ζε φιε ηελ Δπξψπε αιιά θαη λα δηαζθαιίζεη ηε βέιηηζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε απηψλ ησλ ηθαλνηήησλ 43. ην πιαίζην ηνπ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο: Δίλαη δπλαηφ λα αλαιεθζνχλ δξάζεηο ζπληνληζκνύ κε θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ρξήζε ησλ ίδησλ κεραληζκψλ φπσο θαη ζην πξφγξακκα «πλεξγαζία» 44. Θα επηδηωρζεί ε ζπλέξγηα θαη ε ζπκπιεξωκαηηθόηεηα κε άιιεο θνηλνηηθέο πνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα φπσο ε πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή θαη ε πνιηηηθή ζπλνρήο ηεο Κνηλφηεηαο, ηα δηαξζξσηηθά ηακεία, ην πξφγξακκα γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία θαη ηα ζπλαθή πξνγξάκκαηα ππέξ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο. 43 «7 ν ΠΠ,νη ιχζεηο ηνπ αχξην μεθηλνχλ ζήκεξα», fp7-factsheets_el ζει Οη κεραληζκνί ERA-NET θαη ε ζπκκεηνρή ηεο Κνηλφηεηαο ζε απφ θνηλνχ εθηεινχκελα εζληθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα (άξζξν 169 ηεο πλζήθεο). 32

33 Σν ζπλνιηθφ πνζφ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζηα 4,097 δηο επξψ 45 πνπ θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ ηνκέσλ σο εμήο: (δηάγξακκα 9) ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 9 ΕΝΔΕΘΚΣΘΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΟΩΝ (Ε ΕΚΑΣ.ΕΤΡΩ) Τποδομέρ έπεςναρ* Έπεςνα ππορ όθελορ ηων ΜΜΔ 70 Δπεςνηηικό δςναμικό Δνζωμάηωζη ηηρ επιζηήμηρ ζηον κοινωνικό ιζηό Γπαζηηπιόηηηερ διεθνούρ ζςνεπγαζίαρ Πεπιθέπειερ ηηρ γνώζηρ 1715 ςνεκηική ανάπηςξη ηων πολιηικών έπεςναρ *ηηο ππνδνκέο έξεπλαο πεξηιακβάλεηαη επηρνξήγεζε χςνπο κέρξη 200 εθ. επξψ πξνο ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ γηα ηε ζχζηαζε ηεο «Υξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο θαηακεξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ» Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία απφ ην θείκελν: «Απφθαζε ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα Ηθαλφηεηεο» 46 Βαζηθά ζεκεία ηνπ πξνγξάκκαηνο Βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ ππνδνκψλ έξεπλαο 47 Βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ έξεπλαο θαη βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ηνπο Πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ (ή ηεο νπζηαζηηθήο αλαβάζκηζεο ησλ πθηζηακέλσλ) ππνδνκψλ έξεπλαο παλεπξσπατθνχ ελδηαθέξνληνο «Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 2006 ζρεηηθά κε ην εηδηθφ πξφγξακκα Ηθαλφηεηεο», 2006/974/ΔΚ, ζει ν.π., ζει «Καηά ηελ έλλνηα ηνπ θνηλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο-πιαηζίνπ γηα ηελ έξεπλα θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε, σο ππνδνκέο έξεπλαο λννχληαη νη εγθαηαζηάζεηο, νη πφξνη ή νη ππεξεζίεο πνπ ρξεηάδεηαη ε εξεπλεηηθή θνηλφηεηα γηα λα δηεμαγάγεη έξεπλα ζε νπνηνδήπνηε επηζηεκνληθφ θαη ηερλνινγηθφ πεδίν». Ο νξηζκφο απηφο, πεξηιακβάλεη θαη ηνπο αληίζηνηρνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο, ν.π., ζει Με βάζε θαηά θχξην ιφγν ηηο εξγαζίεο ηνπ ESFRI (Δπξσπατθνχ ηξαηεγηθνχ Φφξνπκ γηα ηηο Τπνδνκέο Έξεπλαο). Σν ελ ιφγσ θφξνπκ θέξλεη ζε επηθνηλσλία εθπξνζψπνπο θξαηψλ κειψλ θαη ζπλδεδεκέλσλ ρσξψλ θαη σο ζηφρν ηνπ έρεη ηελ ππνζηήξημε κηαο ζπλεπνχο πξνζέγγηζεο ζηελ ράξαμε πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ηηο ππνδνκέο έξεπλαο, 33

34 Δθαξκνγή κέηξσλ ππνζηήξημεο, κεηαμχ άιισλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε αλαδπφκελσλ αλαγθψλ Έξεπλα πξνο φθεινο ησλ ΜΜΔ ηφρνη Δλίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο θαηλνηνκίαο ησλ επξσπατθψλ ΜΜΔ θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηελ αλάπηπμε πξντφλησλ θαη αγνξψλ λέαο ηερλνινγίαο κέζσ: Τπνζηήξημεο ηεο εμσηεξηθήο αλάζεζεο εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ Αχμεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ Δπέθηαζεο ησλ νηθείσλ δηθηχσλ Καιχηεξεο εθκεηάιιεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο Απφθηεζεο ηερλνγλσζίαο ζε ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία, γεθπξψλνληαο ην ράζκα κεηαμχ έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο 49 Πεξηθέξεηεο ηεο γλψζεο ηφρνη Δλζάξξπλζε θαη ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο, ζε φιε ηελ Δπξψπε, πεξηθεξεηαθψλ «ζπζπεηξψζεσλ κε γλψκνλα ηελ έξεπλα» νη νπνίεο ζα ζπγθξνηνχληαη απφ παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά θέληξα, επηρεηξήζεηο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο θαη θαηά πεξίπησζε, απφ νξγαληζκνχο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο ή νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ 50. Δξεπλεηηθφ δπλακηθφ ηφρνο Πιήξεο αμηνπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ ηεο δηεπξπκέλεο Έλσζεο κέζσ ηεο απειεπζέξσζεο θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο πθηζηάκελεο ή αλαδπφκελεο αξηζηείαο ζηηο πεξηθέξεηεο ζχγθιηζεο θαη ηηο εμφρσο απφθεληξεο πεξηθέξεηεο ηεο ΔΔ κέζσ ηεο βειηίσζεο ησλ δπλαηνηήησλ επηηπρνχο ζπκκεηνρήο ησλ εξεπλεηψλ ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο ζε θνηλνηηθφ επίπεδν 49 Απφθαζε ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 2006 ζρεηηθά κε ην εηδηθφ πξφγξακκα «Ηθαλφηεηεο» γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 7νπ πξνγξάκκαηνο πιαηζίνπ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο, ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη επίδεημεο ( ) 2006/974/ΔΚ, ζει ν.π., ζει

35 Γηα ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ εξεπλεηψλ ζα παξέρεηαη ππνζηήξημε ζην πιαίζην εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε επηιεγκέλεο εξεπλεηηθέο νκάδεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο επηιέμηκεο πεξηθέξεηεο. Σα πξνγξάκκαηα απηά ζα αλαπηπρζνχλ απφ ηα ζηξαηεγηθά εηαηξηθά ζρήκαηα ηα νπνία ζα ζπζηήζνπλ νη νκάδεο απηέο 51. Δλζσκάησζε ηεο επηζηήκεο ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ ηφρνο Οη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ αξκνληθή ελζσκάησζε ηεο έξεπλαο ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ πνπ ζα επλνήζνπλ ζπγρξφλσο θαη ηελ αλάπηπμή ηεο δνκνχληαη γχξσ απφ ηξεηο άμνλεο δξάζεο: Γπλακηθφηεξε δηαθπβέξλεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ επηζηήκεο θαη θνηλσλίαο Δπξχηεξε δέζκεπζε γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνζαθήληζε πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη εζηθψλ δεηεκάησλ, ζρεηηθψλ κε ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία Δλίζρπζε ηνπ δπλακηθνχ, δηεχξπλζε ησλ νξηδφλησλ Ζ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο επθαηξηψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηνλ ρψξν ηεο έξεπλαο, πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ ζε επηζηεκνληθέο ζηαδηνδξνκίεο Δπηθνηλσλία κεηαμχ ηεο επηζηήκεο θαη ηεο θνηλσλίαο Πξνψζεζε απνηειεζκαηηθψλ δηαχισλ ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ θνηλνχ θαη ππεπζχλσλ ράξαμεο πνιηηηθήο 52 Τπνζηήξημε γηα ηε ζπλεθηηθή αλάπηπμε ησλ εξεπλεηηθψλ πνιηηηθψλ ηφρνο Σφλσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζπλνρήο ησλ εζληθψλ θαη ησλ θνηλνηηθψλ εξεπλεηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηεο ζπλάξζξσζήο ηνπο κε άιιεο πνιηηηθέο. Οη ελ πξνθεηκέλσ δξαζηεξηφηεηεο δνκνχληαη γχξσ απφ δχν άμνλεο δξάζεο 53 : 51 ν.π., ζει ν.π., ζει ν.π., ζει

36 Παξαθνινχζεζε θαη αλάιπζε ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ έξεπλα πληνληζκφο ησλ πνιηηηθψλ έξεπλαο Γξαζηεξηφηεηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο ηφρνο Ζ ζηξαηεγηθή δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο ηνπ 7 ν ΠΠ ζηνρεχεη ζην λα θαηαζηεί ε Δπξψπε αληαγσληζηηθή ζε δηεζλέο επίπεδν ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο, λα δηεπθνιπλζεί ε πξφζβαζε ζηελ έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη ζε ηξίηεο ρψξεο θαη λα επηιπζνχλ ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα ηξίησλ ρσξψλ ή πξνβιήκαηα παγθφζκηνπ ελδηαθέξνληνο, κε βάζε ην ακνηβαίν ζπκθέξνλ θαη ην ακνηβαίν φθεινο 54. Δηδηθφ πξφγξακκα «Άλζξσπνη» Πξνυπφζεζε γηα ηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο θαη ησλ επηδφζεσλ ηεο Δπξψπεο ζηελ έξεπλα θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε αιιά θαη γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ΔΥΔ, είλαη λα θαηαζηεί ε Δπξψπε ειθπζηηθφηεξε γηα ηνπο εξεπλεηέο. Γηα ηελ πξνζέιθπζε εξεπλεηψλ πξνεξρνκέλσλ ή κε απφ ηνλ επξσπατθφ ρψξν απαηηείηαη ε αλάιεςε ζεκαληηθψλ δηαξζξσηηθψλ εξγαζηψλ ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε θπξίσο αλαθνξηθά κε ηελ νξγάλσζε, ηηο επηδφζεηο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο θαηάξηηζεο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ εληάρζεθε ζην 7 ν ΠΠ ην εηδηθφ πξφγξακκα «Άλζξσπνη», ην νπνίν θαη απνζθνπεί ζηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αχμεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ Δ&Α. Σν πνζφ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη 4,75 δηο επξψ πνζφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 9% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 6% πξννξίδεηαη γηα δηνηθεηηθέο δαπάλεο ηεο Δπηηξνπήο. Σν πξφγξακκα ζα πινπνηεζεί κέζσ ζπζηεκαηηθψλ επελδχζεσλ ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ, θπξίσο κέζσ ελφο ζπλεθηηθνχ ζπλφινπ «δξάζεσλ Marie Curie 55». 54 ν.π., ζει Οη δξάζεηο απηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ην πξνεγνχκελν ΠΠ γηα ηελ νηθνδφκεζε ηνπ ΔΥΔ (Δπξσπατθφο Υψξνο Έξεπλαο), Work Programme People European Commission C(2007)3123 of , ζει. 5 36

37 Οη δξάζεηο απηέο Θα απεπζχλνληαη ζε εξεπλεηέο πνπ ζα θξίλνληαη βάζεη ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο επάξθεηαο ηνπο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο. Θα είλαη αλνηρηέο ζε πνιιά απφ ηα πεδία έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο κε ηελ δπλαηφηεηα λα ζηνρνζεηνχληαη πεξαηηέξσ νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο π.ρ. ζε φ,ηη αθνξά επηζηεκνληθνχο θιάδνπο θαη ηερλνινγηθά πεδία. Γηα λα αμηνπνηεζνχλ πιήξσο νη δπλαηφηεηεο πνπ δηαζέηεη ε Δπξψπε γηα κεγαιχηεξε πξνζέιθπζε εξεπλεηψλ, νη «δξάζεηο Marie Curie» ζα δεκηνπξγήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζπλέξγηεο κε άιιεο δξάζεηο ηφζν ζην πιαίζην ηεο θνηλνηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ έξεπλα φζν θαη ζην πιαίζην δξάζεσλ πνπ ππάγνληαη ζε άιιεο θνηλνηηθέο πνιηηηθέο, π.ρ. εθπαίδεπζε, ζπλνρή θαη απαζρφιεζε 56. πγθεθξηκέλα ζα ππνζηεξηρζνχλ νη αθφινπζεο «δξάζεηο Marie Curie»: Αξρηθή θαηάξηηζε εξεπλεηώλ Ζ δξάζε απηή ππνζηεξίδεη ηελ αξρηθή θαηάξηηζε εξεπλεηψλ, ε νπνία ηππηθά θαιχπηεη ηα πξψηα ηέζζεξα ρξφληα (ή ην ηζνδχλακν ζε ρξφλν πιήξνπο απαζρφιεζεο) ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο θαη έλα, ην πνιχ, επηπιένλ έηνο εθφζνλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν. Γηα βίνπ θαηάξηηζε θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε Απεπζχλεηαη ζε πεπεηξακέλνπο εξεπλεηέο ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο θαη απνζθνπεί ζε δηεχξπλζε ηεο επάξθεηαο ηνπο σο πξνο ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ ζε άιινπο ηνκείο ή επηζηεκνληθά αληηθείκελα. Μέζσ ηεο θηλεηηθόηεηαο ηνπο ε πείξα απηή ζα κεηαδνζεί ζην λέν πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζα κεηαθηλεζνύλ νη εξεπλεηέο: Δηαηξηθέο ζρέζεηο θαη νδνί κεηαμύ παλεπηζηεκίωλ θαη επηρεηξήζεωλ Ζ δξάζε απηή επηδηψθεη λα δψζεη ψζεζε ζε δπλακηθά ζρήκαηα επηθνηλσλίαο 56 Απφθαζε ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 2006 ζρεηηθά κε ην εηδηθφ πξφγξακκα «Άλζξσπνη» γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 7νπ πξνγξάκκαηνο πιαηζίνπ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο, ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη επίδεημεο ( ) 2006/973/ΔΚ, ζει

38 κεηαμχ δεκφζησλ εξεπλεηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ηδησηηθψλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ηδίσο ησλ ΜΜΔ θαζψο θαη παξαδνζηαθψλ κεηαπνηεηηθψλ βηνκεραληψλ. Ζ δηεζλήο δηάζηαζε Χο ζεκειηψδεο ζπληζηψζα ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ γηα ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε ζηελ Δπξψπε, ε δηάζηαζε απηή θαιχπηεηαη κέζσ απνθιεηζηηθψλ δξάζεσλ ηφζν ζε φ,ηη αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε επξσπαίσλ εξεπλεηψλ φζν θαη ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ εξεπλεηψλ. Δηδηθέο δξάζεηο Πξνο ππνζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο κηαο απζεληηθά επξσπατθήο αγνξάο εξγαζίαο γηα εξεπλεηέο, ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή έλα ζπλεθηηθφ ζχλνιν ζπλνδεπηηθψλ δξάζεσλ, κε ζηφρν λα αξζνχλ ηα εκπφδηα ζηελ θηλεηηθφηεηα θαη λα βειηησζνχλ νη πξννπηηθέο ζηαδηνδξνκίαο ησλ εξεπλεηψλ ζηελ Δπξψπε 57. Αμηνινγηθέο παξαηεξήζεηο Σν 7 ν ΠΠ είλαη έλα νινθιεξσκέλν θαη πεξηεθηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο θαηλνηνκίαο κε ηελ ηαπηφρξνλε ζηήξημε έξεπλαο ζε ηνκείο κε έληνλν θνηλσληθφ ελδηαθέξνλ. Υαξαθηεξίδεηαη απφ πνιιά ζεηηθά ζεκεία θαη βειηηψζεηο φπσο: πςειφηεξνο ζε ζχγθξηζε κε ηα πξνεγνχκελα πξνγξάκκαηα πξνυπνινγηζκφο, κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο ζεκαηηθέο πεξηνρέο, κεγαιχηεξε επειημία θαη απινχζηεξεο δηαδηθαζίεο, πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο αλάγθεο ηεο βηνκεραλίαο 58. Χζηφζν, εάλ ιεθζεί ππφςε ε δηεχξπλζε ηεο ΔΔ αιιά θαη ε αλάγθε γηα ζχγθιηζε ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ Δ&Α κε απηέο ησλ ΖΠΑ ζα έπξεπε ίζσο λα επεθηαζεί ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ. Κάηη ηέηνην ζα επέηξεπε θαη ηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ θπξίσο γηα ηα εηδηθά πξνγξάκκαηα «Ηθαλφηεηεο» θαη «Άλζξσπνη» ( θαη ηα 57 ν.π., ζει

39 δπν αζξνηδφκελα αληηπξνζσπεχνπλ 17% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΠΠ) ζηα νπνία δελ θαίλεηαη λα δίδεηαη ηφζε έκθαζε. πλέπεηα απηνχ ηνπ χςνπο ησλ δαπαλψλ, αλακέλεηαη λα είλαη ε αδπλακία λέσλ κειψλ ή ρσξψλ ρσξίο εξεπλεηηθή «παξάδνζε» λα επσθειεζνχλ ψζηε λα απνθηήζνπλ ή λα δηαηεξήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο γηα έξεπλα ή θαηλνηνκία (ππνδνκέο, αλζξψπνπο θ.η.ι.). ην πξφγξακκα θαη ζηηο δξάζεηο ηνπ είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφλ λα αληαπνθξηζνχλ πεξηζζφηεξν θαη λα ηηο εθαξκφζνπλ κε κεγαιχηεξε επηηπρία ρψξεο νη νπνίεο αθξηβψο δηαζέηνπλ παξάδνζε θαη πςειέο επηδφζεηο (π.ρ. ζθαλδηλαβηθέο), είλαη εμνηθεησκέλεο θαη πξνσζνχλ ηελ έξεπλα ζε κεγάιν βαζκφ ηφζν ζε δεκφζην φζν θαη ηδησηηθφ επίπεδν. Καζνξηζηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ ζεηηθή επίδξαζε ηνπ ΠΠ ζηελ ηφλσζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο είλαη ε έθβαζε ηεο ζπλεξγαζίαο δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα (π.ρ. θνηλέο ηερλνινγηθέο πξσηνβνπιίεο). Δπηηπρήο ζπλεξγαζία ζεκαίλεη πην ελεξγή θαη έκπξαθηε κειινληηθά αλάκεημε ηεο βηνκεραλίαο κε πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο νη νπνίεο είλαη θαη ην δεηνχκελν θαη ζα ζπκβάιινπλ ζηελ πξαγκαηηθή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ πνπ δηαηίζεηαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο Δ&Α φπσο επηηάζζεη θαη ε ηλ. 39

40 ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ( ) Γεληθά Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ζπλνιηθά - θπξίσο ησλ ΜΜΔ - αιιά θαη ε θαηλνηνκία, ζε φιεο ηηο κνξθέο ηεο, ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην λέν πξφγξακκα πιαίζην γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία ( ) ην νπνίν δηαζέηεη πξνυπνινγηζκφ 3,621 δηο επξψ ( δηάγξακκα 10) θαη ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ην 7 ν ΠΠ. Τπνπξνγξάκκαηα «Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη θαηλνηνκία» 2,17 δηο επξψ εθ ησλ νπνίσλ 430 εθ. επξψ γηα ηελ νηθνθαηλνηνκία. «Τπνζηήξημε ηεο πνιηηηθήο γηα ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ)» πεξίπνπ 730 εθ. επξψ «Δπθπήο ελέξγεηα Δπξψπε» πεξίπνπ 730 εθ. επξψ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 10 ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΠ ΓΘΑ ΣΗΝ ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΣΗΝ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ (ΠΟΑ Ε ΔΘ. ΕΤΡΩ) 0,73 (20%) Ππόγπαμμα «Δπ ισειπημαηικόηηηα και καινοηομία» 0,73 (20%) 2,17 (60%) Ππόγπαμμα «Τπ οζηήπιξη ηηρ π ολιηικήρ για ηιρ ηεσνολογίερ π ληποθοπιών και επ ικοινωνιών (ΣΠΔ)» Ππόγπαμμα «Δςθςήρ ενέπγεια Δςπώπ η» Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Απφθαζε αξηζ. 1639/2006/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2006 ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε πξνγξάκκαηνο-πιαηζίνπ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία ( ), ζει

41 Α. Σν ππνπξφγξακκα «Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη θαηλνηνκία» Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη θαηλνηνκία ζηελ ΔΔ Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 60 απνηεινχλ, φπσο ζπρλά αλαθέξεηαη, ηελ ξαρνθνθαιηά ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο. Πξάγκαηη ζηελ ΔΔ-25, 23 εθαη. πεξίπνπ ΜΜΔ αληηπξνζσπεχνπλ ην 99% ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ 61. Δπίζεο, είλαη ππεχζπλεο γηα πεξίπνπ ην 75% ηεο απαζρφιεζεο ζε βηνκεραληθνχο ηνκείο φπσο ε θισζηνυθαληνπξγία, νη θαηαζθεπέο θαη ε θαηαζθεπή επίπισλ. Όζνλ αθνξά δε ηελ νηθνλνκία ζπλνιηθά, επζχλνληαη γηα πεξίπνπ ην 67% ηεο απαζρφιεζεο (δηάγξακκα 11). ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 11 Απαζρφιεζε θαηά κέγεζνο επηρεηξήζεσλ Μικρές (10-49 εργαζόμενοι) 20,8% Μεγάλες (250 και άνω) 32,9% Πολύ μικρές (1-9 εργαζόμενοι) 29,8% Μεσαίες ( εργαζόμενοι) 16,5% Πεγή: European Commission 62 Δπίζεο κεγάιε είλαη θαη ε πξνζηηζέκελε αμία, ν πινχηνο δειαδή ν νπνίνο παξάγεηαη απφ απηέο θαη αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ζε 57,3% ελψ ην ππφινηπν 42,7% παξάγεηαη απφ ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη είλαη ΜΜΔ. Απηέο 60 χκθσλα κε ηνλ λέν νξηζκφ γηα ηηο ΜΜΔ πνπ θαζηεξψζεθε ην 2003 «Ζ θαηεγνξία ησλ πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ) απνηειείηαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαη επξψ ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαη. επξψ», χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 6εο Μαΐνπ 2003 ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 2003/361/ΔΚ 61 «Ο λένο νξηζκφο ησλ ΜΜΔ, Οδεγφο ρξήζηε θαη ππφδεηγκα δήισζεο» 62 Putting SMEs first, Europe is good for SMEs, SMEs are good for Europe New edition, European Commission DG Enterprise and Industry 63 Statistics in focus Industry, trade and services, 24/2006 Eurostat, ζει. 1 41

42 παξέρνπλ επίζεο ηελ δπλαηφηεηα απαζρφιεζεο ζε θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο φπσο είλαη νη άλεξγνη, άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο θαη απνηεινχλ πεγή επηρεηξεκαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη θαηλνηνκίαο γηα ηελ νηθνλνκία ζπλνιηθά. Ζ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πξνζθνξά ινηπφλ ησλ ΜΜΔ είλαη κεγάιε, νη κηθξνκεζαίνη φκσο επηρεηξεκαηίεο αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ηφζν ζηελ έλαξμε φζν θαη αξγφηεξα θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο. Σν θπξηφηεξν πξφβιεκα είλαη απηφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο. Οη επηρεηξεκαηίεο δελ δηαζέηνπλ επαξθή θεθάιαηα ή δελ κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ επηηπρψο θαηάιιεια ρξεκαηνδνηηθά κέζα ιφγσ αληθαλφηεηαο λα παξέρνπλ επαξθείο εγγπήζεηο. Δπίζεο, εμαηηίαο θπξίσο ηεο ίδηαο ζηελφηεηαο θεθαιαίσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ΜΜΔ αιιά δεπηεξεπφλησο θαη ιφγσ επηρεηξεκαηηθήο θνπιηνχξαο θαη ειιείκκαηνο πιεξνθφξεζεο παξνπζηάδνπλ αδπλακία ζην λα επελδχζνπλ ζηελ θαηλνηνκία αιιά θαη ζην λα απνξξνθήζνπλ θαη λα εθκεηαιιεπζνχλ ΣΠΔ πξάγκα πνπ ζα αχμαλε ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη επνκέλσο θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο. ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 12 ΤΣΔΡΖΖ ΣΖΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ Ηαπσλία ΖΠΑ ΔΔ-15 Πεγή:European Innovation Scoreboard European Innovation Scoreboard 2005 Comparative Analysis of Innovation Performance, ζει. 5 42

43 Ζ ηθαλφηεηα ηεο Δπξψπεο γηα λα θαηλνηνκεί βάζεη ηνπ ζχλζεηνπ δείθηε 65 (πεξηιακβάλεη 16 δείθηεο 66 ) παξνπζηάδεη θάπνηα πζηέξεζε ζε ζρέζε κε απηήλ ηεο Ηαπσλίαο θαη ησλ ΖΠΑ. πγθεθξηκέλα, (δηάγξακκα 12) θαηά ηα έηε απμάλεηαη ε απφζηαζε ηεο ΔΔ απφ ηελ Ηαπσλία θαη ζηαζεξνπνηείηαη ε δηαθνξά απφ ηηο ΖΠΑ. Μέξνο απηήο ηεο δηαθνξάο νθείιεηαη θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ επξεζηηερληψλ πνπ θαηνρπξψλνληαη θαη επέθηαζε φκσο νθείιεηαη θαη ζηελ κεηαηξνπή ηνπο ζε θαηλνηνκηθά πξντφληα ή θαη ηελ πηνζέηεζε ησλ θαηλνηνκηψλ πνπ εηζάγνπλ. Απφζηαζε ππάξρεη φκσο θαη κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ ρψξεο φπσο ε νπεδία, ε Φηλιαλδία, ε Γαλία θαη ε Γεξκαλία, νη νπνίεο είλαη πξσηνπφξνη θαη ζεκεηψλνπλ ηηο πςειφηεξεο επηδφζεηο ζηνλ επξσπατθφ πίλαθα κέηξεζεο ηεο θαηλνηνκίαο 67 ελψ άιιεο ζεκεηψλνπλ απφ κέηξηεο σο ρακειέο επηδφζεηο ( ινβαθία, Διιάδα, Μάιηα, Ρνπκαλία θ.α.). ηόρνη θαη κέζα ηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο ηεο ΔΔ λα εληζρχζεη ηηο ΜΜΔ, λα ηνλψζεη γεληθά ηελ παξαγσγή θαη ρξήζε ηεο θαηλνηνκίαο εηδηθφηεξα κάιηζηα ζηηο ΜΜΔ εληάζζεηαη θαη ην ππνπξφγξακκα γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία. ηφρνη ηνπ ππνπξνγξάκκαηνο είλαη: Ζ δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζε ρξεκαηνδνηηθά κέζα γηα ηελ αξρηθή ψζεζε, εθθίλεζε, ηελ επέθηαζε αιιά θαη ηελ κεηαβίβαζή κηαο επηρείξεζεο Ζ δεκηνπξγία ελφο επλντθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ ζπλεξγαζία ησλ ΜΜΔ ηδηαίηεξα γηα ηελ δηαζπλνξηαθή Πξνψζεζε φισλ ησλ κνξθψλ θαηλνηνκίαο ζηηο επηρεηξήζεηο Τπνζηήξημε ηεο νηθνθαηλνηνκίαο Πξνψζεζε κηαο θνπιηνχξαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο Πξνψζεζε κηαο νηθνλνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο πνπ λα ζπλδέεηαη κε ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ θαηλνηνκία European Innovation Scoreboard 2005 Comparative Analysis of Innovation Performance,ζει Πεξηιακβάλνληαη δείθηεο φπσο δαπάλεο γηα ΣΠΔ, απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, επηρεηξεκαηηθή Δ&Α, δηείζδπζε ηεο επξπδσληθφηεηαο, εμαγσγέο πξντφλησλ πςειήο ηερλνινγίαο θ.α. 67 ν.π., ζει

44 Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ ρξεζηκνπνηνχληαη δξάζεηο φπσο νη παξαθάησ: 1. Υξεκαηνδνηηθά κέζα Μηα ζεηξά απφ ρξεκαηνδνηηθά κέζα ηα νπνία είραλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζην πξφγξακκα MAP ( ). 2. Γίθηπν θέληξσλ ( b2europe) γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ θαηλνηνκία 3. Τπνζηήξημε πξσηνβνπιηψλ πνπ ζα πξνσζήζνπλ ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. 4. Οηθν-θαηλνηνκία 5. Τπνζηήξημε γηα ηελ ράξαμε πνιηηηθήο 1. Υξεκαηνδνηηθά κέζα Ο κεραληζκφο πςειήο αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο γηα ηηο ΜΜΔ (GIF) Ο κεραληζκφο κέζσ είηε ηεο επέλδπζεο ζε εμεηδηθεπκέλα θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ 69 είηε ηεο ζπλεπέλδπζεο ζε θεθάιαηα θαη επελδπηηθά κέζα πνπ πξνσζνχληαη απφ ηνπο «επηρεηξεκαηηθνχο αγγέινπο» 70, ζπκβάιινπλ α) ζηελ αξρηθή ψζεζε θαη εθθίλεζε επηρεηξήζεσλ πνπ θαηλνηνκνχλ ή β) ζηελ επέθηαζε δπλακηθψλ θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ Θα δηαηεζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή πεξίπνπ 500 εθ. επξψ ελψ ε ζπλνιηθή αμία ησλ θεθαιαίσλ πνπ ζα ζπγθεληξσζνχλ, βάζεη πξνβιέςεσλ, αλακέλεηαη λα πξνζεγγίζεη ηα 2,5 δηο επξψ 71. Ο κεραληζκφο εγγπήζεσλ ππέξ ησλ ΜΜΔ (SMEG) Μέζσ ηνπ κεραληζκνχ παξέρνληαη εγγπήζεηο γηα ηα ζπζηήκαηα εγγπήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο επηιέμηκεο ρψξεο ή γηα νπνηνλδήπνηε άιινλ θαηάιιειν ρξεκαηνπηζησηηθφ ελδηάκεζν (π.ρ. πεξηθεξεηαθνχο νξγαληζκνχο). Απηέο ζα βνεζήζνπλ ζηελ επέθηαζε ηεο δπλαηφηεηαο δαλεηζκνχ (πεξηιακβάλνληαη θαη νη 69 Κεθάιαηα επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ (risk ή venture capitals) νλνκάδνληαη θεθάιαηα πνπ δηαηίζεληαη ζηηο επηρεηξήζεηο αληί ηηκήκαηνο, ζπλήζσο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπο, ρσξίο λα απνηεινχλ δάλεηα 70 Άηππνπο δειαδή επελδπηέο ζε επηρεηξήζεηο ζπλήζσο πςεινχ ξίζθνπ πνπ γηα αληάιιαγκα ιακβάλνπλ κεξίδην ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο 71 nguage=en&guilanguage=en 44

45 κηθξνπηζηψζεηο, άιια δαλεηαθά θεθάιαηα, εγγπήζεηο γηα επελδχζεηο ηδίσλ θεθαιαίσλ) κεηαμχ άιισλ θαη γηα έλα κεγάιν αξηζκφ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θαη ζα κεηψζνπλ ηελ έθζεζε ησλ ηξαπεδψλ ζηνλ θίλδπλν πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ δαλεηζκφ. Θα δηαηεζνχλ 500 εθ. επξψ ηα νπνία ράξε ζην πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα θαη βάζεη πξνβιέςεσλ πνπ ζηεξίδνληαη ζην πξνεγνχκελν πξφγξακκα MAP ζα απνθηήζνπλ ζπλνιηθή αμία γχξσ ζηα 30 δηο επξψ 72. Απφ ηα ζπλνιηθά πνζά πνπ ζα ζπγθεληξσζνχλ αλακέλεηαη λα σθειεζνχλ γχξσ ζηηο 400 ρηιηάδεο ΜΜΔ 73. Σα ΚΔΚ εμαζθαιίδνπλ πξαγκαηηθή δέζκεπζε ηνπ επηρεηξεκαηία ζε αληίζεζε κε ηηο παιαηφηεξεο επηδνηήζεηο. Χζηφζν, αλαιφγσο ηνπ πνζνχ ην ηίκεκα (κεξίδην ζηελ επηρείξεζε) κπνξεί λα είλαη δπζαλάινγν θαη ίζσο λα νδεγήζεη ζε κεξηθή απψιεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο απφ ηνλ επηρεηξεκαηία. Δλδείθλπηαη γηα επηρεηξήζεηο πξαγκαηηθά θαηλνηφκεο θαη κε κεγάιν δπλακηθφ αλάπηπμεο θαη φρη γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ. Ζ πξφθξηζε ηνπο θαηαδεηθλχεη θαη ηελ πξφζεζε ηεο ΔΔ γηα ηελ πνξεία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ε επξσπατθή νηθνλνκία ζην κέιινλ. Σν ζχζηεκα ελίζρπζεο ησλ ηθαλνηήησλ (CBS) Έρεη ζθνπφ ηελ α) βειηίσζε ησλ ηερληθψλ ηθαλνηήησλ ησλ ηακείσλ θαη άιισλ ελδηάκεζσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ επελδχνπλ ζε θαηλνηφκεο ΜΜΔ ή ζε ΜΜΔ κε δπλακηθφ αλάπηπμεο, ζε ζέκαηα επελδχζεσλ θαη ηερλνινγίαο β) ηελ ελζάξξπλζε ηεο πξνζθνξάο πηζηψζεσλ ζε ΜΜΔ κέζσ ηεο βειηίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ πνπ αθνξνχλ πηζηψζεηο Γίθηπν θέληξσλ ( b2europe) Σα πεξηθεξεηαθά θέληξα ηα νπνία παξέρνπλ νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ θαηλνηνκία, θπξίσο ηα «Δπξσπατθά Κέληξα Πιεξνθνξηψλ» θαη ηα «Κέληξα Αλαδηαλνκήο Καηλνηνκίαο», ζα ζρεκαηίζνπλ έλα επξσπατθήο εκβέιεηαο 72 ν.π. 73 ν.π. 74 Απφθαζε αξηζ. 1639/2006/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2006 ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε πξνγξάκκαηνο-πιαηζίνπ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία ( ), ζει

46 δίθηπν (b2europe). Σν δίθηπν ιεηηνπξγεί ζαλ ζεκείν εμππεξέηεζεο κηαο ζηάζεο (onestop shop) παξέρεη δειαδή νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο. ηφρν ηνπ έρεη λα δηεπθνιχλεη ηηο ΜΜΔ ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπο κε ηελ πξφζιεςε λέσλ ηερλνινγηψλ, θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αλαδήηεζε ζπλεξγαηψλ θαη θεθαιαίσλ Τπνζηήξημε πξσηνβνπιηψλ Ζ πξσηνβνπιία PRO INNO Europe θηινδνμεί λα θαηαζηεί ρψξνο αλάιπζεο πνιηηηθψλ γηα ηελ θαηλνηνκία αιιά θαη άληιεζεο ησλ ζρεηηθψλ δηδαγκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θαη γηα λα παξέρεη θίλεηξα γηα ηελ εθαξκνγή θνηλψλ δξάζεσλ, ζπλδπάδεη ηελ αλάιπζε θαη ζπγθξηηηθή κέηξεζε ηεο απφδνζεο πνιηηηθψλ θαηλνηνκίαο κε ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπλεξγαζίαο εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ πξνγξακκάησλ. Σν δίθηπν ησλ επξσπατθψλ πεξηθεξεηψλ πνπ θαηλνηνκνχλ, πξνζθέξεη ην έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε πεξηθεξεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ θαηλνηνκίαο, ηελ αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ γηα ηελ πεξηθεξεηαθή ππνζηήξημε θαη αλαπηχζζεη κεζνδνινγίεο γηα ηελ κέηξεζε απηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ. Γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ρξήζεο ηνπ επξσπατθνχ δπλακηθνχ θαηλνηνκίαο ε επξσπατθή πνιηηηθή πξσηνβνπιία INNOVA ζεκειηψλεη κηα παλεπξσπατθή πιαηθφξκα γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο θαηλνηνκίαο γηα λα αλαπηχμνπλ, ζπδεηήζνπλ, αληαιιάμνπλ θαη λα δνθηκάζνπλ θαιέο πξαθηηθέο, ηδέεο, εξγαιεία θαη ζπζηάζεηο πνιηηηθήο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ελδεδεηγκέλσλ πξαθηηθψλ θαηλνηνκίαο ζε δηάθνξνπο βηνκεραληθνχο ηνκείο. Κέληξα Αλαδηαλνκήο Καηλνηνκίαο ζε 33 ρψξεο παξέρνπλ επξχ θάζκα ππεξεζηψλ γηα ηελ θαηλνηνκία ζηηο επηρεηξήζεηο, ηα εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα θαη ηα ηερλνινγηθά θέληξα. Απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2008 ηα Κέληξα ζα ελζσκαησζνχλ ζην λέν δίθηπν b2europe

47 Βνήζεηα κέζσ on-line πξνζθνξάο πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο θαλφλεο πξνζηαζίαο θαη γηα ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ησλ ΜΜΔ, ηδηαίηεξα απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δηεζλή εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα Οηθν-θαηλνηνκία Ζ θαηλνηνκία πξνσζείηαη θαη κέζσ ηεο κνξθήο ηεο νηθν-θαηλνηνκίαο. Χο νηθνθαηλνηνκία νξίδεηαη ε θαηλνηνκία εθείλε πνπ ζηνρεχεη ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ε νπνία κπνξεί λα εηζθέξεη ζηελ επίηεπμε πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ. Δπνκέλσο, γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ε αλάπηπμε θαη ρξήζε ηεο πξνσζείηαη απφ ην ζχλνιν ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ ζπνπδαηφηεηα πνπ απνδίδεηαη ζηελ νηθν-θαηλνηνκία δηαθαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη πεξίπνπ ην 1/5 ησλ δαπαλψλ ηνπ ζπλνιηθνχ πξνγξάκκαηνο δειαδή 420 εθ. επξψ αθηεξψλνληαη απνθιεηζηηθά ζε απηήλ. Σν πνζφ βέβαηα θξίλεηαη κάιινλ αλεπαξθέο δεδνκέλνπ ηνπ φηη ν ηνκέαο απαηηεί κεγάια θεθάιαηα ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή θαη ν αληίζηνηρνο ηνκέαο πεξηβάιινλ ζην 7 ν ΠΠ γηα ηελ έξεπλα δελ ρξεκαηνδνηείηαη φζν ζα απαηηνχληαλ απφ ηηο ζπλζήθεο θαη ηελ επξσπατθή θνηλσλία. 5. Τπνζηήξημε γηα ηελ ράξαμε πνιηηηθήο ζηνπο ηνκείο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο Γηα ζθνπνχο δεκνζηφηεηαο, πιεξνθφξεζεο, παξνπζίαζεο πξνηάζεσλ πνιηηηθήο νη νπνίεο ζα εληζρχζνπλ ηελ ζπλνρή θαη ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ είλαη δπλαηφλ λα δηνξγαλψλνληαη ζπλεληεχμεηο, ζπλέδξηα θαη άιιεο παξφκνηεο εθδειψζεηο 77. Β. Σν πξφγξακκα «Τπνζηήξημε ηεο πνιηηηθήο γηα ηηο ΣΠΔ» Ζ ζηξαηεγηθή i2010 δελ δηαζέηεη ίδηα ρξεκαηνδνηηθά κέζα, ην ελ ιφγσ ππνπξφγξακκα κε πξνυπνινγηζκφ πεξίπνπ 730 εθ. επξψ είλαη έλα απφ ηα θπξηφηεξα ρξεκαηνδνηηθά κέζα ηεο. Μέζσ ηεο ππνζηήξημεο πνπ ζα παξέρεη γηα ηελ πηνζέηεζε θαη ηελ θαιχηεξε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηνπο πνιίηεο, ηηο θπβεξλήζεηο, θαη επηρεηξήζεηο ηδηαίηεξα ηηο ΜΜΔ ην ππνπξφγξακκα ζα πξνσζήζεη ζπγρξφλσο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο θαη ζπλνιηθφηεξα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα

48 Σξηα είδε νξγάλσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ Δξγαιεία ηχπνπ Α: Θα ζπλερίζνπλ ην έξγν ησλ πξσηνβνπιηψλ θξαηψλκειψλ ή ησλ ζπλδεδεκέλσλ ρσξψλ. Δξγαιεία ηχπνπ Β: Θα εληζρχζνπλ ηελ πηνζέηεζε θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ ΣΠΔ. Θεκαηηθά δίθηπα-δεκηνπξγία ελφο forum γηα ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη ηελ δφκεζε θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Γ. Πξφγξακκα «Δπθπήο ελέξγεηα Δπξψπε» Ζ ελέξγεηα απνηειεί έλαλ λεπξαιγηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Μέρξη πξφζθαηα ε αγνξά ηεο ελέξγεηαο δελ ήηαλ αλνηθηή ζην αληαγσληζκφ. Αξγφηεξα, ζχκθσλα κε νδεγίεο ηεο Δπηηξνπήο 78 άξρηζε, ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ, ε απειεπζέξσζή ηεο νπζηαζηηθά φκσο κέρξη ηψξα παξακέλνπλ εκπφδηα (θαζπζηέξεζε θξαηψλ γηα πηνζέηεζε ησλ αλάινγσλ πνιηηηθψλ, αληηδξάζεηο ησλ πνιχ κεγάισλ εζληθψλ ελεξγεηαθψλ θνξέσλ). Σα εκπφδηα απηά επηδξνχλ θαη ζηελ εμάπισζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη γεληθά ηεο ελεξγεηαθήο δηαθνξνπνίεζεο θαη ηεο απεμάξηεζεο απφ ην πεηξέιαην ε νπνία είλαη επηβεβιεκέλε δεδνκέλεο θαη ηεο αλνδηθήο πνξείαο ησλ ηηκψλ. Ζ ρξήζε ΑΠΔ είλαη ζχκθσλε κε ηελ αξρή ηεο αεηθνξίαο ελψ ζα είλαη έλαο νδεγφο γηα ηελ δεκηνπξγία θαηλνηνκίαο, ζα ηνλψζεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη επνκέλσο ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε. Αλ θαη νη ΑΠΔ είλαη ήδε ζεκαληηθφο ηνκέαο πξσηνπνξίαο γηα ηελ επξσπατθή νηθνλνκία, ε ζρεηηθή αγνξά απνθέξεη έζνδα 20 δηο επξψ θαη απαζρνιεί αλζξψπνπο (γηα παξάδεηγκα ζηελ αηνιηθή ελέξγεηα νη επξσπατθέο επηρεηξήζεηο ειέγρνπλ ην 60% ηεο παγθφζκηαο αγνξάο 79 ), σζηφζν ε ρξήζε ηνπο ζε επξσπατθφ επίπεδν ζχκθσλα κε πξνβιέςεηο ηνπ ΟΟΑ (δηάγξακκα 13) δελ αλακέλεηαη λα απμεζεί πνιχ γηα ηα επφκελα πεξίπνπ 20 ρξφληα. 78 Οδεγίεο COM 2003/54 θαη COM 2003/55 79 Communication from the Commission to the European Council and the European Parliament, «An energy policy for Europe» COM(2007) 1 final, ζει. 4 48

49 ΠΟΟΣΟ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 13 % ΑΝΑΝΕΩΘΜΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ ΕΠΘ ΣΗ ΤΝΟΛΘΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ ,1 7,8 10, ΕΕ-25 Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ην 80 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 14 % ΑΝΑΝΕΩΘΜΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ Ω ΠΟΟΣΟ ΣΗ ΤΝΟΛΘΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ ΕΕ-25 * Ολλανδία Γανία Φινλανδία Βέλγιο οςηδία Γαλλια Ηνωμένο Βαζίλειο Λοςξεμβούπγο Αςζηπία Γεπμανία Ποπηογαλία Ιζπανία Ιηαλία Οςγγαπία Ιπλανδία Σζεσική Γημοκπαηία Πολωνία λοβακία *Με δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηελ Κχπξν, Μάιηα, ινβελία, Δζζνλία, Ληζνπαλία, Λεηνλία Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ην 81 / Δλλάδα

50 Δλψ δηαθνξέο ππάξρνπλ θαη κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ ζηελ ρξήζε ΑΠΔ (δηάγξακκα 14). Οη ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο θαη ε Απζηξία παξάγνπλ ην 20% ηεο ελέξγεηαο ηνπο απφ ΑΠΔ, ελψ άιιεο 5 ρψξεο θηλνχληαη κεηαμχ 5% θαη 10% θαη νη ππφινηπεο ελλέα θηλνχληαη πεξίπνπ κεηαμχ 2% θαη 5%. Σν πξφγξακκα «Δπθπήο ελέξγεηα Δπξψπε» ζα ρξεκαηνδνηήζεη δξάζεηο νη νπνίεο αθξηβψο ζα επηηξέςνπλ ηελ επξχηεξε ρξήζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη δξάζεηο νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γεληθφηεξα. Πξνγξακκαηίδνληαη 350 ζρέδηα θάησ απφ γεληθφηεξεο δξάζεηο 82. Σν πξόγξακκα πξνβιέπεη δξάζε ηδίωο: Γηα ηελ ηφλσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ (δξάζε SAVE). Τπάξρεη πξφβιεςε γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε πνπ πεξηιακβάλεη ηελ βηνκεραλία, ηνλ εμνπιηζκφ. Γηα ηελ πξνψζεζε λέσλ θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ηε ζηήξημε ηεο ελεξγεηαθήο δηαθνξνπνίεζεο (δξάζε ALTENER). Ζ θαηεγνξία αλαλεψζηκε ελέξγεηα πεξηιακβάλεη ηνπο ηνκείο ηεο παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ, ζέξκαλζεο, κηθξήο θιίκαθαο εθαξκνγέο θαη ηα ελαιιαθηηθά θαχζηκα. Γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ηεο ρξήζεο λέσλ θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηηο κεηαθνξέο (δξάζε STEER) Πξνβιέπεηαη θαηεγνξία γηα ηηο κεηαθνξέο, πεξηιακβάλεη ηηο ελεξγεηαθά απνδνηηθέο κεηαθνξέο θαη ηνπο θνξείο ηνπηθήο δηεχζπλζεο

51 Αμηνινγηθέο παξαηεξήζεηο γηα ην πξφγξακκα πιαίζην Σν ΠΚΑ είλαη έλα «πνιπζεκαηηθφ» πξφγξακκα ην νπνίν θαιχπηεη πνιινχο ηνκείο, πεξηβάιινλ, ΣΠΔ, επηρεηξεκαηηθφηεηα ν θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο ζπκβάιιεη αθξηβψο ζηελ θαηλνηνκία θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, φκσο εμαηηίαο απηήο ηεο πνιπζεκαηηθφηεηαο ηνπ θαζίζηαηαη φρη αξθεηά ζπλεθηηθφ. Σα θνλδχιηα πνπ δηαζέηεη γηα έλα ηέηνην εχξνο θαη ζπνπδαηφηεηα αληηθεηκέλσλ ζπλνιηθά γχξσ ζηα 3,621 δηο επξψ είλαη αλεπαξθή αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηφζν ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νηθνλνκηψλ θξαηψλ κειψλ ζηνπο ηνκείο απηνχο αιιά θαη απηή - ηδίσο ζηνλ ρψξν ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο πηνζέηεζεο ηεο - κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη θπξίσο ησλ ΖΠΑ. Οη θάπνηεο πεξηθεξεηαθνχ ραξαθηήξα δξάζεηο δελ αξθνχλ γηα ηελ έζησ θαη θάπνηα γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ ησλ ιίγσλ ηζρπξφηεξσλ νηθνλνκηψλ ηεο ΔΔ θαη ησλ ππνινίπσλ κειψλ ζηνλ ηνκέα ηεο θαηλνηνκίαο αιιά θαη ηεο ρξήζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηελ ελέξγεηα απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, ην πξφγξακκα πεξηιακβάλεη θάπνηεο δξάζεηο αξθεηά απνζπαζκαηηθέο νη νπνίεο δελ θξίλνληαη αξθεηέο γηα ηελ ζπλνιηθφηεξε πξνψζεζε ηεο παξαγσγήο θαη ρξήζεο ηεο αθνχ ππάξρνπλ βαζχηεξα πξνβιήκαηα ηα νπνία εκπνδίδνπλ θάηη ηέηνην. Έηζη δελ πξνσζείηαη ε αξρή ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο δεδνκέλνπ φηη ε παξαγσγή ελέξγεηαο κε ζπκβαηηθνχο ηξφπνπο είλαη ππεχζπλε γηα πεξίπνπ ην 80% ησλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαη ην πξφβιεκα ζηα επφκελα ρξφληα ζα ζπλερίζεη λα δηνγθψλεηαη. Θεηηθή είλαη ε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θαηλνηνκηθψλ ηδίσο ΜΜΔ κε ηελ πηνζέηεζε ελαιιαθηηθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ. Καζνξηζηηθή γηα ηελ επηηπρία ησλ δξάζεσλ απηψλ ζα είλαη ε απνδνρή ηνπο απφ ηηο κηθξνκεζαίνπο επηρεηξεκαηίεο νη νπνίνη παξαδνζηαθά ζηελ Δπξψπε παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξν δχζπηζηνη θαη ιηγφηεξν ξηςνθίλδπλνη απφ απηνχο ρσξψλ φπσο νη ΖΠΑ. 51

52 ΜΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΗ ΣΠΔ (i2010) Ζ αλαζεσξεκέλε ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο ην 2005 ηφληζε ηελ ζεκαζία πνπ έρεη γηα ην κέιινλ ηεο ΔΔ ε δεκηνπξγία κηαο νηθνλνκίαο ζηεξηδφκελεο ζηελ γλψζε θαη ηελ αλάγθε γηα επελδχζεηο ζε απηήλ θαζψο θαη ζηελ θαηλνηνκία. Οη ΣΠΔ θαη νη επελδχζεηο ζε απηέο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ηλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε Δπηηξνπή είρε νδεγεζεί ζηε δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζρεδίσλ δξάζεο φπσο ην e-europe (eeurope 2002 θαη eeurope 2005). ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή ελφςεη ηεο αλαζεσξεκέλεο ηι θαη ηεο ιήμεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο eeurope 2005 δηαηχπσζε ζηα ηέιε ηνπ 2004 ζρεηηθή αλαθνίλσζε 83 κε ηίηιν: «Πξνθιήζεηο γηα ηελ επξσπατθή θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο κεηά ην 2005». Ζ αλαθνίλσζε απηή απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα κηα επξεία δεκφζηα δηαβνχιεπζε. Με βάζε ηα παξαπάλσ θαη κηα εθηίκεζε επηπηψζεσλ 84 κηαο πηζαλήο ζηξαηεγηθήο γηα ηηο ΣΠΔ ε Δπηηξνπή εμέδσζε ηελ 1 Ηνπλίνπ ηνπ 2005 αλαθνίλσζε κε ηίηιν: «Ζ ζηξαηεγηθή i2010 Δπξσπατθή θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε». Σν Δαξηλφ Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ , δήηεζε απφ ηα θξάηε κέιε θαη ηελ Δπηηξνπή λα εθαξκφζνπλ κε δπλακηζκφ ηε ζηξαηεγηθή ελψ ηα θξάηε κέιε έρνπλ δεζκεπζεί λα ηελ πινπνηήζνπλ θαη λα ζπκβάινπλ ζηηο ζηξαηεγηθέο επαλεμέηαζεο ηεο πνιηηηθήο. Ζ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο αγνξάο ησλ ΣΠΔ ζηελ ΔΔ αιιά θαη ην κεξίδην (33,6% ην 2006) πνπ απηή θαηέρεη ζε κηα παγθφζκηα αγνξά ηεο ηάμεο ησλ 2,027 ηξηο επξψ (δηάγξακκα 15) είλαη ελδεηθηηθά ηνπ δπλακηζκνχ ηεο αγνξάο απηήο. Ο δπλακηζκφο απηφο κπνξεί λα ηνλψζεη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε, ηφλσζε ε νπνία απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν ζηφρν ηεο ηλ. Ζ πξσηνβνπιία i2010 σο θαίξην ζηνηρείν ηεο αλαλεσκέλεο εηαηξηθήο ζπλεξγαζίαο ηεο Ληζζαβφλαο πξνβιέπεη κηα 83 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζην πκβνχιην, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ:Πξνθιήζεηο γηα ηελ επξσπατθή θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο κεηά ην 2005, COM/2004/0757 ηειηθφ 84 Commission Staff working paper i2010 A European Information Society for growth and employment, Extended impact assessment, SEC/2005/0717 final 85 Brussels European Council 23/24 March 2006 Presidency Conclusions, 7775/06 52

53 ζεηξά εξγαιείσλ πνιηηηθήο φπσο ηελ έξεπλα αιιά θαη εηαηξηθέο ζρέζεηο κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε 86 (βηνκεραλία, ΜΜΔ ηνπ ηνκέα ησλ ΣΠΔ) γηα λα επηηχρεη ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηα νπηηθναθνπζηηθά κέζα. ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 15 ΜΔΓΔΘΟ ΑΓΟΡΑ * ΣΠΔ ΚΑΣΑ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ (2006) Δσρώπη 33,6% Υπόλοιπος κόσμος 24,1% Ιαπωνία 14,3% *πλνιηθή αμία αγνξάο ην ,027 ηξηο επξψ ΖΠΑ 28,0% Πεγή: European Information Technology Observatory (EITO) - ICT markets, March 2006 Ζ ζηξαηεγηθή είλαη έλα ζπλεθηηθφ πιαίζην πνπ πξνσζεί κηα αλνηρηή θαη αληαγσληζηηθή ςεθηαθή νηθνλνκία σο δχλακε πνπ ζα εληζρχζεη ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε θαη ηελ πνηφηεηα δσήο. Γελ δηαζέηεη ίδηα ρξεκαηνδνηηθά κέζα, δαπάλεο γηα ηηο δξάζεηο ηεο ζηξαηεγηθήο ζα δηαηεζνχλ φπσο ήδε έρεη ζεκεησζεί απφ ην αληίζηνηρν πξφγξακκα ηνπ ΠΚΑ ( ) θαη ην έβδνκν πξφγξακκα-πιαίζην γηα ηελ έξεπλα ( ) ελψ θάπνηα πξνγξάκκαηα ηεο δηαζέηνπλ απηφλνκε ρξεκαηνδφηεζε

54 Υξεκαηνδφηεζε θαη πξνηεξαηφηεηεο Τπνζηήξημε ηεο πνιηηηθήο γηα ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) 728 εθ. επξψ Γηα ηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ ην 7 ν ΠΠ δηαζέηεη ζηα πιαίζηα ηνπ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο «πλεξγαζία» 9,1 δηο επξψ Πξφγξακκα MEDIA 2007 κε πξνυπνινγηζκφ 755 εθ. επξψ Σν πξφγξακκα SAFE INTERNET PLUS πξνυπνινγηζκνχ 45 εθ. επξψ Ζ Δπηηξνπή δηαθξίλεη ηξεηο πξνηεξαηόηεηεο ζηα πιαίζηα ηεο i2010. Οινθιήξσζε ηνπ εληαίνπ επξσπατθνχ ρψξνπ ηεο πιεξνθνξίαο Δληαίνο επξσπατθφο ρψξνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ παξέρεη νηθνλνκηθά πξνζηηέο θαη αζθαιείο επηθνηλσλίεο πςεινχ δσληθνχ εχξνπο, πινχζηεο, πνηθίινπ πεξηερνκέλνπ θαη ςεθηαθέο ππεξεζίεο, πνπ πξνσζεί αλνηρηή θαη αληαγσληζηηθή εζσηεξηθή αγνξά γηα ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο. Δλίζρπζε θαηλνηνκίαο θαη επελδχζεσλ ζηελ έξεπλα Δπηδφζεηο παγθφζκηαο θιάζεο ζε έξεπλα θαη θαηλνηνκία ΣΠΔ, γεθπξψλνληαο ην ράζκα κε ηνπο εγεηηθνχο αληαγσληζηέο ηεο Δπξψπεο πξναγσγή ηεο αλάπηπμεο θαζψο θαη πεξηζζφηεξσλ θαη θαιχηεξσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο. Δπίηεπμε ηεο επξσπατθήο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο ρσξίο θνηλσληθφ απνθιεηζκφ 87 Μηα θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, ρσξίο απνθιεηζκνχο, πνπ παξέρεη δεκφζηεο ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο θαη πξνάγεη ηελ πνηφηεηα δσήο. 87 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζην πκβνχιην, ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ζηελ Δπηηξνπή Πεξηθεξεηψλ, Ζ ζηξαηεγηθή i2010 Δπξσπατθή θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε», ζει. 4 54

55 Α. Οινθιήξσζε ηνπ εληαίνπ επξσπατθνύ ρώξνπ ηεο πιεξνθνξίαο Οη εμειίμεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζηα πξντφληα θαη ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ είλαη ξαγδαίεο, ηζρπξφηεξα ζπζηήκαηα ζε ζπλδπαζκφ κε λέεο ηερληθέο ζπκπίεζεο δεκηνπξγνχλ λέα θαη ηαρχηεξα θαλάιηα θαη πξνσζνχλ λέεο κνξθέο θαη ππεξεζίεο πεξηερνκέλνπ. Γίθηπα, κέζα, πεξηερφκελν (π.ρ. κνπζηθή βίληεν), ππεξεζίεο θαη ζπζθεπέο επηθνηλσληψλ πεξλνχλ ζηε θάζε ηεο ςεθηαθήο ζχγθιηζεο. Ζ ζχγθιηζε απηή έζεζε πξνθιήζεηο ήδε απφ ηελ θαζηέξσζε ηεο ζηξαηεγηθήο i2010. ΠΡΟΚΛΖΔΗ ΠΟΤ ΘΔΣΔΗ Ζ ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ Σαρχηεξεο επξπδσληθέο ππεξεζίεο ζηελ Δπξψπε γηα ηε δηαλνκή πινχζηνπ πεξηερνκέλνπ Πινχζην πεξηερφκελν: απμεκέλε λνκηθή θαη νηθνλνκηθή αζθάιεηα γηα ηελ ελζάξξπλζε λέσλ ππεξεζηψλ θαη πεξηερνκέλνπ Γηαιεηηνπξγηθφηεηα: βειηίσζε δηαηάμεσλ θαη πιαηθνξκψλ πνπ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη ππεξεζηψλ πνπ είλαη θνξεηέο κεηαμχ πιαηθνξκψλ Αζθάιεηα: ην δηαδίθηπν λα θαηαζηεί αζθαιέζηεξν απφ απεηιέο απάηεο, επηβιαβέο πεξηερφκελν θαη ηερλνινγηθέο απνηπρίεο, ψζηε λα απμεζεί ε αμηνπηζηία ηνπ 88. Σαρχηεξεο επξπδσληθέο ππεξεζίεο ηα πνζνζηά δηείζδπζεο ηεο επξπδσληθφηεηαο παξνπζηάδνληαη κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ. Μηθξέο ρψξεο ηνπ επξσπατθνχ Βνξξά παξνπζηάδνπλ πςειά πνζνζηά θαη ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο πξψηεο (Οιιαλδία 29,8%, Γαλία 29,4%, Βέιγην 21,8%) ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ θξάηε φπσο ε Γεξκαλία θαηέρεη ηελ 10 θαη ε Ηηαιία ηελ 13 ζέζε ε νπνία βξίζθεηαη πίζσ αθφκα θαη απφ ηελ Πνξηνγαιία. Ζ Διιάδα είλαη νπξαγφο κε πνζνζηφ 3,3% ην κφλν παιαηφ κέινο πνπ θαηαιακβάλεη ζέζε ρακειφηεξε απφ ηελ 15, ελψ ζηηο ππφινηπεο ρακειέο ζέζεηο βξίζθνληαη ε Λεηνλία, ε Σζερία ε ινβελία θαη πνιιά λέα κέιε κε ηελ εμαίξεζε ηεο 88 ν.π., ζει. 5 55

56 ΠΟΟΣΟ Δζζνλίαο (έλαηε ζέζε). Οη ιφγνη πνπ εκπνδίδνπλ ηελ δηείζδπζε ηεο επξπδσληθφηεηαο είλαη ζχλζεηνη θαη κπνξεί λα είλαη γεσγξαθηθνί, ην πςειφ θφζηνο ζχλδεζεο, θνηλσληθνί ή άιινη ή (φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Γεξκαλίαο) ζπλδπαζκφο ιφγσλ φπσο πςειφ θφζηνο, ηζρπξνχο ηειεπηθνηλσληαθνχο θνξείο πνπ ζέηνπλ πεξηνξηζκνχο ζηνλ αληαγσληζκφ θηι. ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 16 % ΔΘΕΘΔΤΗ ΕΤΡΤΖΩΝΘΚΟΣΗΣΑ ΕΠΘ ΣΟΤ ΤΝΟΛΘΚΟΤ ΠΛΗΘΤΜΟΤ (2006) Δλλάδα Λεηονία Σζεσική Γημοκπαηία λοβακία Πολωνία Λιθοςανία Οςγγαπία Κύππορ Μάληα λοβενία Αςζηπία Ιπλανδία Ιηαλία Ποπηογαλία Ιζπανία Γεπμανία Δζθονία Λοςξεμβούπγο Γαλλια Ηνωμένο Βαζίλειο Βέλγιο οςηδία Φινλανδία Γανία Ολλανδία 3,3 4 4,3 4,3 4,5 4,6 5,3 7,3 8,1 8,6 9,5 10,3 12,8 13,5 13,9 15,7 17,2 17,9 17,9 20,4 21,8 24, ,4 29, Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία ζηνηρείσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο εηήζηεο αλαθνξέο i2010 πνπ αθνξνχλ ηα θξάηε-κέιε 56

57 Πινχζην πεξηερφκελν Άιιε ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηεο ςεθηαθήο ζχγθιηζεο ε νπνία ήδε ιακβάλεη ρψξα είλαη ε ηφλσζε ηεο παξαγσγήο θαη ρξήζεο πινχζηνπ επξσπατθνχ πεξηερνκέλνπ ην νπνίν θαη ζα πξνζδψζεη πεξαηηέξσ ψζεζε ζηελ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. ηελ παξαγσγή ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ πξνβιέπεηαη κεγάιε αχμεζε ηφζν ζε επίπεδν απφιπησλ κεγεζψλ φζν θαη ζε επίπεδν πνζνζηνχ εζφδσλ ηνπ ηνκέα (πίλαθαο 1), αχμεζε πνπ νθείιεηαη θαη ζηνπο ρξήζηεο φπσο ζεκεηψζεθε πην πάλσ. ΠΗΝΑΚΑ 1 Αχμεζε ηεο ςεθηαθήο δηαλνκήο / εθκεηάιιεπζεο πεξηερνκέλνπ ζηελ Δπξψπε (κέγεζνο ηεο αγνξάο βάζεη ησλ εζφδσλ) πνζά ζε εθ.επξψ % ησλ Πξόβιεςε ζπλνιηθώλ εζόδσλ ηνπ ηνκέα, πνπ αληηπξνζσπεύνπλ % ησλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ ηνπ ηνκέα Mνπζηθή 196, ,4 ηλεκά Παηρλίδηα ,4 Σειενπηηθά πξνγξάκκαηα 4,5 689 (Βίληεν θαηά παξαγγειία θαη ςεθηαθή δηαθήκηζε) Γεκνζηεύζεηο ,4 Ραδηόθσλν 15 0, ,8 πλνιηθά Πεγή: (DG Information Society and Media) 89 Γηαιεηηνπξγηθφηεηα Γηα ηελ ςεθηαθή ζχγθιηζε απαηηείηαη ε δηαιεηηνπξγία ζπζθεπψλ, δηαηάμεσλ, πιαηθνξκψλ (online, θηλεηψλ) θαη ππεξεζηψλ ην δήηεκα απηφ αθνξά θαη ηνπο ηξεηο ζηφρνπο ηεο i2010. Ζ έιιεηςε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζα κπνξνχζε λα εμειηρζεί ζε έλα ζεκαληηθφ εκπφδην ζηηο αγνξέο - φηαλ ππάξμεη καδηθή εμάπισζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ - αιιά θαη ζηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ ελψ αλαγλσξίδεηαη ήδε απφ ηηο επηρεηξήζεηο σο εκπφδην ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο ζε πνζνζηφ 27% Interactive content and convergence,implications for the information society,a Study for the European Commission (DG Information Society and Media)By Screen Digest Ltd, CMS Hasche Sigle, Goldmedia Gmbh, Rightscom Ltd, October Commission staff working document «i2010 Annual Information Society Report 2007» SEC(2007) 395, volume 1 ζει

58 Δπξπδσληθφηεηα ρεηηθέο δξάζεηο i2010 Ζ θπξηφηεξε δξάζε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηείζδπζεο ηεο επξπδσληθφηεηαο είλαη ε αλαζεψξεζε ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. Ζ αγνξά απηψλ ησλ ππεξεζηψλ ππάγεηαη κέζσ ησλ εζληθψλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ ζην ζρεηηθφ πιαίζην. Οη θαλφλεο γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο πξνσζνχλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη άξα ηηο επελδχζεηο θαη ηελ θαηλνηνκία. Μέζσ ηνπ αληαγσληζκνχ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πεξηζζφηεξσλ επηινγψλ ζηνπο πνιίηεο 91. Ζ αλαζεψξεζε έρεη αθνινπζήζεη κηα καθξά πνξεία δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο απφ ηα ηέιε ηνπ 2005 ε πξψηε θάζε ηεο ζα ιήμεη κε ηελ αλακελφκελε ζηα ηέιε ηνπ 2007, έθδνζε ζρεδίνπ λνκνζεηηθψλ πξνηάζεσλ. νη νπνίεο αξγφηεξα ζα εμεηαζηνχλ απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην. Σν αλαζεσξεκέλν θαλνληζηηθφ πιαίζην ζα αξρίζεη λα εθαξκφδεηαη απφ ην Γηαιεηηνπξγηθφηεηα Ζ Δπηηξνπή ζα επηδηψμεη επίζεο ηελ θαζηέξσζε ζθαηξηθήο πξνζέγγηζεο γηα απνηειεζκαηηθή θαη δηαιεηηνπξγηθή δηαρείξηζε ςεθηαθψλ δηθαησκάησλ 93. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2006 εθδφζεθε αλαθνίλσζε ζηελ νπνία ηνλίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα ζπκβαηφηεηαο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν 94. Σνλ Απξίιην ηνπ 2006 ηδξχζεθε ην Δπξσπατθφ Κέληξν Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο. ε απηφ δηεμάγνληαη ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη αθνξνχλ ηηο κεηαμχ ηνπο ζπλαιιαγέο language=en&guilanguage=en Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζην πκβνχιην, ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ζηελ Δπηηξνπή Πεξηθεξεηψλ, Ζ ζηξαηεγηθή i2010 Δπξσπατθή θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε», ζει Commission staff working document «i2010 Annual Information Society Report 2007» SEC(2007) 395, volume 2 ζει ν.π., ζει

59 Αζθάιεηα εκαληηθφ ζηνηρείν πνπ ζα εληζρχζεη ηελ ςεθηαθή ζχγθιηζε αιιά θαη ηελ δεκηνπξγία εληαίνπ επξσπατθνχ ρψξνπ πιεξνθνξίαο είλαη ε αζθάιεηα ησλ ππνδνκψλ θαη ε πξνζηαζία ηνπ δηαδηθηχνπ απφ απεηιέο απάηεο, επηβιαβέο πεξηερφκελν θαη ηερλνινγηθέο απνηπρίεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα θαηαζηεί πεξηζζφηεξν αμηφπηζην θαη επνκέλσο ειθπζηηθφηεξν ζηελ ρξήζε. Καζηέξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Safe Internet plus ( ) 96 κε πξνυπνινγηζκφ 45 εθ επξψ απφ ηα νπνία 20 εθαη. γηα ην 2005 θαη ην ρεδφλ ην κηζφ ηνπ ελ ιφγσ πξνυπνινγηζκνχ ζα αθηεξσζεί ζε δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο. Σν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο επεθηείλεηαη ζηα λέα κέζα επηθνηλσλίαο (φπσο π.ρ. βίληεν), ξεηφο ζθνπφο ηνπ είλαη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ησλ αλεπίθιεησλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ εκπνξηθνχ ραξαθηήξα («spam»). Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηεμάγνληαη βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαλέκνληαη ζε ηέζζεξηο γξακκέο δξάζεο. Καηαπνιέκεζε παξάλνκνπ πεξηερνκέλνπ Αληηκεηώπηζε αλεπηζύκεηνπ θαη επηβιαβνύο πεξηερνκέλνπ Πξναγσγή αζθαιέζηεξνπ πεξηβάιινληνο Δπαηζζεηνπνίεζε 97 Καζηέξσζε ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο Πξνζηαζίαο ηεο Τπνδνκήο Εσηηθήο εκαζίαο» 98. Σν ΔΠΠΤΕ έρεη σο γεληθφ ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο Τπνδνκήο Εσηηθήο εκαζίαο ζηελ ΔΔ θπξίσο απφ ηελ ηξνκνθξαηία αιιά θαη απφ άιινπο θηλδχλνπο 99 ( εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο, θπζηθέο θαηαζηξνθέο). Ο ζηφρνο απηφο ζα επηηεπρζεί κε ηε δεκηνπξγία ελφο θνηλνηηθνχ δηθηχνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ έξγσλ ππνδνκήο δσηηθήο ζεκαζίαο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΔΠΠΤΕ ζα επηηεπρζεί θπξίσο κέζσ ελφο άιινπ θνηλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ "Πξφιεςε, εηνηκφηεηα θαη δηαρείξηζε 96 Απφθαζε αξηζ. 854/2005/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 11εο Μαΐνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ θαζηέξσζε πνιπεηνχο θνηλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα πξναγσγή αζθαιέζηεξεο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη λέσλ επηγξακκηθψλ ηερλνινγηψλ Αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα Πξνζηαζίαο ηεο Τπνδνκήο Εσηηθήο εκαζίαο, COM(2006) 786 ηειηθφ 99 ν.π., ζει. 3 59

60 ησλ επηπηψζεσλ ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ησλ ινηπψλ ζπλαθψλ θηλδχλσλ" γηα ηελ πεξίνδν Δκπινπηηζκφο πεξηερνκέλνπ Σν 2005 εγθαηληάζζεθε ε δξάζε Film online γηα ηελ δηαλνκή online πεξηερνκέλνπ. Δπίζεο απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2006 δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο πνιίηεο λα απνθηνχλ ηζηνζειίδεο κε ηελ θαηάιεμε.eu. Με ην λέν πξφγξακκα MEDIA 2007, γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν , ζα ζπλερηζηεί ε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ηνπ επξσπατθνχ νπηηθναθνπζηηθνχ ηνκέα. Δμάιινπ ε Δπηηξνπή ζα ζρεδηάζεη κέηξα γηα ηελ ζηήξημε ηεο εηζαγσγήο θαη αθνκνίσζεο ηεο θηλεηήο ηειεφξαζεο ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ 101. Β. Δλίζρπζε θαηλνηνκίαο θαη επελδύζεσλ ζηελ έξεπλα Ζ ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ επελδχζεσλ ζηελ έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ είλαη απαξαίηεηε γηαηί πξνσζεί ηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο θαη εηζθέξεη ζηελ ηφλσζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ απαζρφιεζεο. πγρξφλσο φκσο κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ επξσπατθή νηθνλνκία λα δηαηεξήζεη ή λα απνθηήζεη εγεηηθή ζέζε ζε πεδία ησλ ΣΠΔ. Ζ πζηέξεζε ηεο ΔΔ ζηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο ζηελ Δ&Α είλαη κηα αδπλακία πνπ επηζεκαίλεηαη απφ εηδηθνχο. Ζ δηαθνξά ζε απφιπηα κεγέζε είλαη εκθαλήο. Σν 2003 νη ΖΠΑ δαπάλεζαλ 70 θαη πιένλ δηο 100 ν.π., ζει Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην, ηελ Δπξσπατθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ «Ζ ζηξαηεγηθή i Eηήζηα έθζεζε γηα ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο», 2007COM(2007) 146 ηειηθφ, ζει. 5 60

61 δνιιάξηα ζηελ Δ&Α ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ ελψ ε ΔΔ-15 γχξσ ζηα 34 δηο δνιιάξηα. Ζ πνζνζηηαία αχμεζε δαπαλψλ κεηαμχ ησλ εηψλ ήηαλ κεγαιχηεξε γηα ηελ ΔΔ κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο δηαθνξάο ζε κηθξφ βαζκφ, σζηφζν ην ράζκα παξακέλεη (δηάγξακκα 17). Ζ ΔΔ δαπαλά πεξηζζφηεξα απφ ηηο ΖΠΑ ζε άιινπο «παξαδνζηαθνχο» ηνκείο έξεπλαο, π.ρ. θάξκαθα. ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 17 ΓΑΠΑΝΔ ΓΗΑ Δ&Α ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΣΠΔ (δηο ακεξηθαληθά δνιιάξηα) ΗΠΑ ΕΕ-15 ΙΑΠΩΝΙΑ Πεγή: Commission staff working document 102 Αλαδεηψληαο ηα αίηηα γηα ηελ δηαθνξά δαπαλψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ κεηαμχ Δπξψπεο θαη Ακεξηθήο είλαη δπλαηφλ λα κειεηεζνχλ ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ην πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ πνπ δαπαλνχλ γηα ηελ Δ&Α νη κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ηξηψλ κεγάισλ θξαηψλ ηεο ΔΔ (Γεξκαλίαο, Γαιιίαο θαη Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ) (δηάγξακκα 18). ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 18 ΔΝΣΑΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΠΔ (2006) Πνζνζηό % 10 ΖΠΑ ΗΑΠΧΝΗΑ ΓΔΡΜΑΝΗΑ 102 Commission staff working document «i2010 Annual Information Society Report 2007» SEC(2007) 395, volume 1 ζει. 8 ΓΑΛΛΗΑ 61 ΖΝΧΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ

62 5 0 Πεγή: Commission staff working document 103 Απηά δελ δηαθέξνπλ πνιχ απφ ηα αληίζηνηρα ησλ ΖΠΑ. Δπνκέλσο, νη θνξπθαίεο εηαηξείεο ζηηο επελδχζεηο γηα ηελ Δ&Α ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Ακεξηθή δαπαλνχλ πεξίπνπ ηα ίδηα. Ζ δηαθνξά πνπ ζεκεηψζεθε ζην δηάγξακκα 17 νθείιεηαη ζηελ χπαξμε πνιιψλ κηθξψλ εηαηξεηψλ. Πξάγκαηη νη ΖΠΑ δηαζέηνπλ κεγάιν αξηζκφ κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεσλ ΣΠΔ νη νπνίεο επελδχνπλ ζηελ Δ&Α ελψ νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ζηελ ΔΔ είλαη ΜΜΔ θαη αδπλαηνχλ λα επελδχζνπλ. Ζ δηαθνξά επνκέλσο νθείιεηαη ζην κέγεζνο θαη ζηελ κνξθή ηεο αγνξάο ηεο ΔΔ θαη ηεο ζπλεπαθφινπζεο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο θαη φρη ηφζν ζηελ απξνζπκία γηα επέλδπζε ζηελ Δ&Α. ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 19 ΥΡΖΖ ΣΠΔ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν Δπξπδσληθή ζύλδεζε Υπεξεζίεο e-banking Δπαγγεικαηηθόο Ηζηνηόπνο Φξήζε δεκ.ππεξεζηώλ Αγνξέο ζην δηαδίθηπν Απηνκαηνπνίεζε εζσηεξηθώλ δηαδηθαζηώλ Δξγαδόκελνη πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην δηαδίθηπν Τνπηθά δίθηπα Ηζηνζειίδεο κε θαηαιόγνπο ηηκώλ Σύλδεζε κε εκπνξηθνύο ζπλεξγάηεο 103 ν.π., ζει

63 Πσιήζεηο ζην δηαδίθηπν Ζιεθηξνληθό εκπόξην ηδίξνο online Πεγή: Commission staff working document 104 Ζ ππεξνρή ησλ ΖΠΑ αλάγεηαη φκσο θαη ζηελ ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο λα είλαη ηφπνο πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ γηα έξεπλα απφ μέλεο εηαηξείεο γηαηί ζπλδπάδνπλ κηα ζεηξά απφ πιενλεθηήκαηα φπσο θαηεξηηζκέλν πξνζσπηθφ, πςεινχ επηπέδνπ παλεπηζηήκηα θαη θαιή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ αθαδεκατθνχ ρψξνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 105. Ζ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο παξνπζηάδεη ζηαδηαθή αιιά φρη κεγάιε αχμεζε κεηαμχ ησλ εηψλ (δηάγξακκα 19). Τςειφ είλαη ην πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ πνπ θάλνπλ ρξήζε ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ ηηο πςειφηεξεο ηηκέο παξνπζηάδνπλ νη δείθηεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν θαη επξπδσληθήο πξφζβαζεο ηηο ρακειφηεξεο παξνπζηάδεη ν δείθηεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ εζφδσλ απφ ηηο πσιήζεηο ζην δηαδίθηπν. Γηα ηελ ζπλνιηθή ηφλσζε ηεο νηθνλνκίαο εμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε θαηλνηνκία θαη ε ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζε εθαξκνγέο πνπ ζα απμήζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη ε εθαξκνγή λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ πξνηχπσλ (παξάδεηγκα απνηεινχλ εηαηξείεο φπσο e-bay, google, θ.α.) θαη νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ. Γχξσ ζην 12% ησλ επηρεηξήζεσλ πξαγκαηνπνηνχλ έζνδα απφ online πσιήζεηο. Απφ ηελ κειέηε ηνπ δηαγξάκκαηνο 20 είλαη ζαθήο ε πζηέξεζε ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο εθηφο i) ησλ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ, ii) ηεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν θαη iii) ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ. ε απηνχο ππάξρεη θάπνηα πξνζέγγηζε κεηαμχ κεγάισλ θαη κηθξψλ επηρεηξήζεσλ. Δπνκέλσο πξνθχπηεη φηη αξγή είλαη ε πξφνδνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ πηνζέηεζε ησλ ΣΠΔ ηδίσο απφ ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο (πιένλ ησλ 250 εξγαδνκέλσλ) θαη φηη ππάξρεη αδπλακία ησλ ΜΜΔ λα ηηο ελζσκαηψζνπλ. Οη αδπλακίεο απηέο απνδίδνληαη θαη ζηελ επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα ησλ ΜΜΔ αιιά 104 Commission staff working document «i2010 Annual Information Society Report 2007» SEC(2007) 395, volume 1 ζει ν.π., ζει

64 θαη ζε άιινπο ιφγνπο φπσο ην θφζηνο, ηερληθνχο ιφγνπο (δπζθνιίεο ζηελ ρξήζε, έιιεηςε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θ.η.ι.). Υπεξεζίεο e-banking Δξγαδόκελνη πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην δηαδίθηπν Πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 20 ΠΟΟΣΟ ΤΗΟΘΔΣΖΖ ΝΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ (ΛΟΓΟ ΜΗΚΡΧΝ ΠΡΟ ΜΔΓΑΛΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ) Δπξπδσληθή ζύλδεζε Αγνξέο ζην δηαδίθηπν Ηζηνηφπνο Φξήζε δεκ.ππεξεζηώλ (ζπκπιήξσζε εληύπσλ) Πσιήζεηο ζην δηαδίθηπν Απηφκαηε ζχλδεζε κε εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο Σύλδεζε κε εκπνξηθνύο ζπλεξγάηεο Ζιεθηξνληθό εκπόξην ηδίξνο online Τνπηθά δίθηπα Πνζνζηφ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ πξνο ην πνζνζηφ ησλ κεγάισλ Πεγή: Commission staff working document Commission staff working document «i2010 Annual Information Society Report 2007» SEC(2007) 395, volume 1 ζει

65 Γξάζεηο i2010 Ζ ζηξαηεγηθή 2010 πξνσζεί ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία ζηηο ΣΠΔ φπσο θαη ζηηο άιιεο πεξηπηψζεηο κέζσ θπξίσο πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεσλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ ζηα πιαίζηα άιισλ πξνγξακκάησλ (7 ν ΠΠ γηα ηελ έξεπλα, πξφγξακκα γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία). Δλδεηθηηθά: Δγθαηληάζζεθαλ νη Δπξσπατθέο Σερλνινγηθέο Πιαηθφξκεο νη νπνίεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο βνεζνχλ ηελ βηνκεραληθή θαη ηελ αθαδεκατθή έξεπλα λα ζπληνλίζνπλ θαη λα πξνζαξκφζνπλ ηελ έξεπλά ηνπο ζχκθσλα κε κηα θνηλή ζηξαηεγηθή αηδέληα. ην ηνκέα ΣΠΔ έρνπλ εγθαηληαζζεί ελληά πιαηθφξκεο νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ζηελ δηαηήξεζε ηεο εγεηηθήο ζέζεο ζηελ Δπξψπε ζε πεδία φπσο ηα ελζσκαησκέλα ζπζηήκαηα, ε λαλνειεθηξηθή αιιά θαη ζε άιια πεδία φπσο νη θηλεηέο θαη αζχξκαηεο επηθνηλσλίεο, ε ξνκπνηηθή θ.α. Γχν απφ ηηο πιαηθφξκεο ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα θνηλέο ηερλνινγηθέο πξσηνβνπιίεο, έλα λέν ηχπν πξσηνβνπιίαο πνπ ζα ζπγθεληξψλεη πφξνπο απφ ηελ ΔΔ, ηα θξάηε κέιε θαη ηνλ θιάδν ζε εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο δεκνζίνπ - ηδησηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επξσπατθήο έξεπλαο αηρκήο. Τηνζέηεζε ην 2007 ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο γηα ηηο ΣΠΔ πνπ εμεηδηθεχεη ην αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο «πλεξγαζία», ην νπνίν αλήθεη ζην 7ν ΠΠ γηα ηελ έξεπλα. ρέδην δξάζεο γηα ηελ ηππνπνίεζε (standardisation) ηνλ Μάξηην ηνπ Ζ ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία ηππνπνίεζεο είλαη εζεινληηθή θαη ζην επίθεληξν ηεο έρεη ηελ εμαζθάιηζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Καζηέξσζε ζηηο 20 Ννεκβξίνπ 2006 ζην Έζπν ηεο Φηλιαλδίαο ηνπ «επξσπατθνχ δηθηχνπ ησλ δσληαλψλ εξγαζηεξίσλ». Σν δίθηπν δεκηνπξγεί κηα πιαηθφξκα φπνπ εηαηξείεο, δεκφζηεο αξρέο θαη πνιίηεο κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ απφ θνηλνχ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ δνθηκή λέσλ ηερλνινγηψλ, 107 Action Plan for European Standardisation, European Commission enterprise and industry directorate General 15 March 2007, Final 65

66 εηαηξηθψλ πξνηχπσλ θαη ππεξεζηψλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Ο ηειηθφο ζηφρνο είλαη λα θαζηεξσζεί κηα λέα επξσπατθή ππνδνκή θαηλνηνκίαο ζηελ νπνία νη ρξήζηεο ζα παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν θαη ζα επεξξεάδνπλ ηηο εμειίμεηο πξνο φθεινο ηνπο 108. Φήθηζε ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Καηλνηνκία θαη ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ ( ) κε πξνυπνινγηζκφ 730 εθ. επξψ. Σν πξφγξακκα ζα ππνζηεξίμεη ηνπο ζηφρνπο ηεο ζηξαηεγηθήο i2010 θαη ζα ελζαξξχλεη ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα πξνσζψληαο επξχηεξε αθνκνίσζε θαη βέιηηζηε ρξήζε ΣΠΔ απφ ηνπο πνιίηεο, ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, ηδίσο ηηο ΜΜΔ. Σν 2007, ζα επηθεληξσζεί ζε ηξία θχξηα δεηήκαηα i) απνδνηηθέο θαη δηαιεηηνπξγηθέο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ii) ΣΠΔ γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα, ηνλ γεξάζθνληα πιεζπζκφ θαη ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε θαη iii) ΣΠΔ γηα βηψζηκεο δηαιεηηνπξγηθέο ππεξεζίεο πγείαο. Γ. Δπίηεπμε ηεο επξσπατθήο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο ρσξίο θνηλσληθό απνθιεηζκό. Οη λέεο ηερλνινγίεο δίλνπλ επίζεο ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο λα δηεθπεξαηψλνπλ ππνζέζεηο ηνπο θαη λα απνιακβάλνπλ ππεξεζίεο πνπ ηνπο δηεπθνιχλνπλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη πξνάγνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο. Έηζη ε ζηξαηεγηθή i2010 θξνληίδεη ψζηε λα επσθεινχληαη: Όινη νη πνιίηεο απφ ηηο ΣΠΔ Δληζρχεη ηελ πξνζθνξά κε ειεθηξνληθά κέζα απνδνηηθφηεξσλ νηθνλνκηθφηεξσλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ

67 Δληζρχεη ηελ πνηφηεηα δσήο Πνιχο ιφγνο έρεη γίλεη γηα ην ράζκα ηεο επξπδσληθφηεηαο. Αθφκα θαη ζηηο ρψξεο κε πςειά πνζνζηά δηαζεζηκφηεηαο επξπδσληθνχ δηαδηθηχνπ ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμχ αζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Ζ θάιπςε ηέηνησλ πεξηνρψλ κπνξεί λα είλαη δπζρεξήο ιφγσ ηνπ γεσγξαθηθνχ αλάγιπθνπ, επνκέλσο, είλαη κηθξφηεξε απφ φηη γεληθά ζε εζληθφ επίπεδν θαη φπνηε ππάξρεη θάιπςε, νη ηαρχηεηεο είλαη ζαθψο κηθξφηεξεο απφ απηέο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ ηα νπνία θαη δηαζέηνπλ θαιχηεξεο ππνδνκέο. ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 21 ΓΗΑΘΔΗΜΟΣΖΣΑ ΗΝΣΔΡΝΔΣ DSL ΔΘΝΗΚΖ ΚΑΗ ΜΖ ΑΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ Χ % ΣΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ (ΗΑΝ 2006) Δζληθφ Με αζηηθέο πεξηνρέο ΔΔ εζληθφ ΔΔ κε αζηηθφ Πεγή: Commission staff working document Commission staff working document «i2010 Annual Information Society Report 2007» SEC(2007) 395, volume 1 ζει

68 Σν δηάγξακκα 21 δίλεη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. εκεηψλεηαη επίζεο φηη ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ επξπδσληθνχ δηαδηθηχνπ θάιππηε ζηηο αξρέο ηνπ 2006 ην 87% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ΔΔ-25 ελψ αληίζηνηρα ζηηο κε αζηηθέο πεξηνρέο ησλ ΔΔ-25 θαιππηφηαλ ην 65,9%. Οη δηαθνξέο ππάξρνπλ αιιά φρη ζε πνιχ έληνλν βαζκφ, 14 ρψξεο έρνπλ μεπεξάζεη ην 87% ζε εζληθή πιεζπζκηαθή θάιπςε θαη νη ππφινηπεο θηλνχληαη κεηαμχ 55% θαη 87% κε εμαίξεζε ηελ Διιάδα πνπ κε κεγάιε δηαθνξά παξνπζηάδεη 10% ζε εζληθή θάιπςε. Ζ ηειεπηαία κάιηζηα εληνπίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηα αζηηθά θέληξα. Δπνκέλσο παξφιε ηελ θάπνηα ζχγθιηζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ, εθηφο απφ ηηο εμαηξέζεηο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Ηζπαλίαο πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ην 60%, ζε θάζε ρψξα ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ αζηηθψλ θαη κε αζηηθψλ πεξηνρψλ. Γηαθνξέο φκσο παξνπζηάδνληαη θαη κεηαμχ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηελ ηθαλφηεηα ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Μάιηζηα κεγάιν πνζνζηφ απφ θάπνηεο θνηλσληθέο νκάδεο (κε ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, ειηθησκέλνη θαη ζπληαμηνχρνη) δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ ην δηαδίθηπν (πίλαθαο 2). Δπίπεδν ρξήζηε δηαδηθηύνπ ΠΗΝΑΚΑ 2 Δπίπεδν ηθαλόηεηαο ρξήζεο δηαδηθηύνπ 2006 * ΔΔ- Ηιηθία Ηιηθία Υακειό κνξθσηηθό επίπεδν πληαμηνδνηεζέληεονηθνλνκηθά αλελεξγνί Άλεξγνη Γελ ρξεζηκνπνίεζε πνηέ Υακειό Μέηξην Τςειό * Πνζνζηά επί ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο θάζε νκάδαο Πεγή: Commission staff working document 110 Σελ ίδηα πεξίνδν παξαηεξείηαη ζπλερήο αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ειεθηξνληθά δηαζέζηκσλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ νη νπνίεο ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, ζα κεηψζνπλ ηα έμνδα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ζα απμήζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ. Απφ ην 2001 είρακε ζπλερή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ ππεξεζηψλ πνπ δηαηίζεληαη πιήξσο ειεθηξνληθά θαη νη νπνίεο αθνξνχλ ηνπο πνιίηεο κε απνηέιεζκα ην 2007 λα πξνζεγγηζζεί απφ ηελ ΔΔ-27+ πεξίπνπ ην 50%. Αληίζηνηρα γηα ηηο ππεξεζίεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ην πνζνζηφ είλαη 75%. 110 Commission staff working document i2010 Annual Information Society Report 2007 SEC(2007) 395, volume 1 ζει 38 68

69 πλνιηθά φιεο (πξνο επηρεηξήζεηο θαη πνιίηεο) νη πιήξσο δηαζέζηκεο ειεθηξνληθά ππεξεζίεο ζηελ ΔΔ-27 (δηάγξακκα 22) αλέξρνληαη γχξσ ζην 58% ησλ 20 βαζηθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ (ζρήκα 1). Δπνκέλσο είλαη ζαθέο φηη ζπλνιηθά έρνπλ γίλεη κεγάιεο πξφνδνη σζηφζν ζα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηηο ρψξεο πνπ παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε απφζηαζε απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν αιιά θαη ζην βαζκφ πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη online. ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 22 % ΠΛΖΡΧ ΓΗΑΘΔΗΜΧΝ ONLINE ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΠΗ ΣΧΝ 20 ΒΑΗΚΧΝ (πεξηιακβάλνληαη ε Σνπξθία, ε Διβεηία θαη ε Ηζιαλδία) Δπηρεηξήζεηο ΔΔ-27+ Πνιίηεο Πεγή: The User Challenge Benchmarking 111 Οη ΣΠΔ κπνξνχλ λα έρνπλ πςειή ζπκβνιή ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ, κέζσ λέσλ ηαηξηθψλ θαη 111 The User Challenge Benchmarking The Supply Of Online Public Services, Directorate General for Information Society and Media, September th Measurement, ζει

70 πξνλνηαθψλ ππεξεζηψλ, ηεο ελίζρπζεο ηεο επξσπατθήο πνιηηηζηηθήο πνηθηινκνξθίαο. Οη ΣΠΔ είλαη επίζεο έλα εξγαιείν πεξηβαιινληηθήο αεηθνξίαο, π.ρ. κέζσ παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο θαηαζηξνθψλ θαη πηζαλψο πξφιεςεο (ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ πξφιεςε ππξθαγηψλ) θαζψο θαη κε δηαδηθαζίεο παξαγσγήο πνπ είλαη θαζαξέο, εμνηθνλνκνχλ ελέξγεηα θαη είλαη απνηειεζκαηηθέο 112. ρεηηθέο Γξάζεηο i2010 Αλαθνηλψζεηο ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή πξνζβαζηκφηεηα 113 θαη ηελ γεθχξσζε ηνπ επξπδσληθνχ ράζκαηνο 114 Τηνζέηεζε ζχζηαζεο 115 απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην γηα ηελ αλάπηπμε παξνρήο βαζηθψλ γλψζεσλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ (ζπκπεξηιακβάλεηαη ε «ςεθηαθή ηθαλφηεηα» δειαδή ε επρεξήο ρξήζε ΣΠΔ θαη βαζηθέο ηθαλφηεηεο ζηνλ ηνκέα απηφ) Τπνπξγηθή δηαθήξπμε ηεο Ρήγαο ζρεηηθά κε ηελ ει-έληαμε. Ζ ππνπξγηθή δηάζθεςε ζηελ Ρήγα ηεο Λεηνλίαο εγθαηλίαζε ηηο πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ Δπξσπατθή Πξσηνβνπιία ηνπ 2008 ζρεηηθά κε ηελ ει-έληαμε. Ζ δηαθήξπμε ζέηεη πξνηεξαηφηεηεο θαη δεζκεχζεηο γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο αλάγθεο κεγαιχηεξσλ αηφκσλ, λα κεηψζεη ειεθηξνληθέο γεσγξαθηθέο δηαηξέζεηο, λα εληζρχζεη ηελ ει- πξνζβαζηκφηεηα, λα βειηηψζεη ηελ ηθαλφηεηα ρξήζεο ςεθηαθψλ κέζσλ θαη λα πξνσζήζεη ηελ πνιηηηζκηθή δηάζεζε φπσο θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο. Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ πξσηνβνπιία ει-δπηηξνπή. Ζ 112 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην, ηελ Δπξσπατθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ Ζ ζηξαηεγηθή i2010 Δπξσπατθή θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε» COM(2005) 229 ηειηθφ, ζει Communication from the commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions eaccessibility, COM(2005)425 final 114 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην, ηελ Δπξσπατθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ «Ζ γεθχξσζε ηνπ επξπδσληθνχ θάζκαηνο», COM(2006) 129 ηειηθφ 115 χζηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Kνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2006 ζρεηηθά κε ηηο βαζηθέο ηθαλφηεηεο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο (2006/962/ΔΚ) 70

71 Δπηηξνπή ζέηεη ηελ ίδηα σο παξάδεηγκα εθαξκφδνληαο ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηεο. Ζ πξσηνβνπιία θηινδνμεί λα θαηαζηήζεη πεξηζζφηεξν πνηνηηθέο θαη δηαθαλείο ηηο ππεξεζίεο εγγπψκελε ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Γεκηνπξγία ηεο επξσπατθήο πχιεο πγείαο ηνλ Μάτν ηνπ Παξέρεη κηα πχιε ζηελ νπνία φινη νη ελδηαθεξφκελνη εηδηθνί, πνιίηεο, δηνηθήζεηο κπνξνχλ λα βξνπλ έλαλ πινχην πιεξνθνξηψλ ζρεηηδφκελσλ κε ηελ πγεία ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν. Μηα ζεηξά απφ εκβιεκαηηθέο πξωηνβνπιίεο έρνπλ σο ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ. Απηέο είλαη: ΔΜΒΛΖΜΑΣΗΚΔ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΔ «Ζ επγεξία ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο» 116 Ζ ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ γεξάζθνληνο πιεζπζκνχ ζηελ Δπξψπε νδήγεζε ηελ Δπηηξνπή ζηελ πηνζέηεζε ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ βειηίσζε ηεο δσήο ηεο ηξίηεο ειηθίαο κέζσ ησλ ΣΠΔ. Σν ζρέδην ζπλνδεχεηαη απφ έλα θνηλφ επξσπατθφ πξφγξακκα έξεπλαο πνπ ζα ζπγθεληξψζεη πνζφ άλσ ηνπ ελφο δηζεθαηνκκπξίνπ επξψ γηα ζρεηηθή έξεπλα θαη επελδχζεηο πνπ ζα επηηξέςνπλ ηειηθά ζηνπο Δπξσπαίνπο λα κείλνπλ ελεξγά άηνκα γηα πεξηζζφηεξν θαηξφ θαη λα δνπλ αλεμάξηεηα. «Πξσηνβνπιία γηα «Σα επθπή νρήκαηα» 117 Ζ πξσηνβνπιία απηή ζηεξίδεηαη ζε πξνεγκέλεο ΣΠΔ γηα λα θαηαζηήζεη ηηο νδηθέο κεηαθηλήζεηο αζθαιέζηεξεο, θαζαξφηεξεο γηα ην πεξηβάιινλ θαη γηα 116 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην, ηελ Δπξσπατθή νηθνλνκηθή θαη θαη θνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ «Ζ επγεξία ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο», COM(2007) 332 ηειηθφ 117 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην, ηελ Δπξσπατθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ ζρεηηθά κε ηελ πξσηνβνπιία γηα ηα επθπή νρήκαηα "Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ γηα ηε ζεκαζία ησλ ΣΠΔ γηα επθπέζηεξα, αζθαιέζηεξα θαη θαζαξφηεξα νρήκαηα", COM(2006) 59 ηειηθφ 71

72 λα θαηαζηήζεη ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ ησλ νρεκάησλ αμηφπηζηα, εχρξεζηα θαη αζθαιή 118. Οη ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο είλαη ζπιινγέο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ, δηαζέζηκεο ζην θνηλφ, νη νπνίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ςεθηνπνηεκέλν πεξηερφκελν, φπσο αληίγξαθα βηβιίσλ θ.α. ή ςεθηαθφ πεξηερφκελν π.ρ. ειεθηξνληθά βηβιία 119. Ζ πξσηνβνπιία θηινδνμεί λα θαηαζηήζεη επθνιφηεξε ηελ ειεθηξνληθή πξφζβαζε θαη ρξήζε ηεο πνηθίιεο πνιηηηζηηθήο θαη επηζηεκνληθήο επξσπατθήο θιεξνλνκηάο (βηβιία, ηαηλίεο, ράξηεο, θσηνγξαθίεο θ.η.ι.). Απνηειείηαη απφ δχν κέξε: ην ηκήκα γηα ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 120 θαη ην ηκήκα γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη ζρνιηθή πιεξνθφξεζε 121. Σέινο, ζην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο βξίζθεηαη ε πξσηνβνπιία γηα ηελ αεηθόξν αλάπηπμε. Ζ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο ζα παίμεη έλαλ ζπνπδαίν ξφιν ζηε κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ βηνκεραληθέο αιιά θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο (κεηαθηλήζεηο θηι.). Δπίζεο, ζα βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο, πξάγκα πνπ ζα νδεγήζεη θαη ζηελ κεγαιχηεξε πξνζηαζία ηνπ 122. Αμηνινγηθέο παξαηεξήζεηο Χο κέζν γηα ηελ πξνψζεζε ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ηηο ΣΠΔ επειέγε ε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο, δειαδή κηαο νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο ε νπνία ζα ηέκλεη δηάθνξεο πνιηηηθέο φζνλ αθνξά αθξηβψο ηα ζέκαηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη γηα απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν ζα είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή. Παξνπζηάδεη 118 Communication from the commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions «Towards Europe-wide Safer, Cleaner and Efficient Mobility: The First Intelligent Car Report» COM(2007) 541 final

73 σζηφζν, πεξηζζφηεξν ζχλζεην ραξαθηήξα θαη θαζίζηαηαη δπζθνιφηεξε ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. Ζ ζηξαηεγηθή ρξεζηκνπνηεί ρξεκαηνδνηηθά κέζα θαη εξγαιεία απφ άιιεο θάζεηεο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ θαη δελ δηαζέηεη δηθφ ηεο πξνυπνινγηζκφ. Καηά έλα κέξνο ινηπφλ εμαξηά ηελ επηηπρία ηεο απφ ηελ επηηπρία δηαθνξεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη κέζσλ. ηα ζεηηθά ηεο πξνζκεηξάηαη φηη αζρνιείηαη κε πνηθίια δεηήκαηα πνπ ζέηνπλ νη εμειίμεηο ζηηο ΣΠΔ γηα ην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ κέιινλ ηεο ΔΔ θαη φηη έρεη πεηχρεη ηελ ελζσκάησζε ζηφρσλ ηεο ζηηο πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ-κειψλ. Δπίζεο ηα κέρξη ηψξα γεληθά απνηειέζκαηα απφ ηελ δηεηή θαη πιένλ εθαξκνγή ηεο θξίλνληαη ζεηηθά. Γηα ηελ κέηξεζε ησλ επηδφζεσλ απηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο. Παξφια απηά ε επίηεπμε ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο φπσο ε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ επξσπατθνχ ρψξνπ πιεξνθνξίαο θαη ε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο ρσξίο απνθιεηζκνχο ζα θαζπζηεξήζεη ιφγσ αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ πνπ παξαηεξνχληαη θπξίσο ζε νηθνλνκηθφ ( π.ρ. θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, κέγεζνο ηεο αγνξάο, βαζκφο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο) θαη θνηλσληθφ επίπεδν (π.ρ. κνξθσηηθφ επίπεδν, πνζνζηφ αλεξγίαο ) θαη ησλ ηδηνκνξθηψλ ηεο αγνξάο θάζε ρψξαο. Μειινληηθέο ηάζεηο θαη ελδηάκεζε αλαζεψξεζε ηεο ζηξαηεγηθήο i2010 Οη ζπλερείο εμειίμεηο ησλ ΣΠΔ απαηηνχλ έλα αλαλεσκέλν ζηξαηεγηθφ πιαίζην αλαθνξάο γηα ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηα νπηηθναθνπζηηθά κέζα. Ζ αλαλεσκέλε ζηξαηεγηθή ζα βνεζήζεη ηελ επξσπατθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία λα επσθειεζεί ησλ εμειίμεσλ θαη ζα δηεπθνιχλεη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ηλ. Έηζη έρεη αξρίζεη ήδε κε ηελ έθδνζε ηεο δεχηεξεο εηήζηαο αλαθνξάο γηα ηελ i2010 θαη ζα νινθιεξσζεί ην 2008 ε δηαδηθαζία ελδηάκεζεο αλαζεψξεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην Σα θχξηα δεηήκαηα πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ε αλαζεψξεζε είλαη 73

74 Ζ εθηίκεζε ησλ πνιηηηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ ζα έρνπλ νη εμειίμεηο θαη νη αλαδπφκελεο ηάζεηο φπσο γηα παξάδεηγκα ηα δίθηπα πνιχ πςειψλ ηαρπηήησλ, ην δηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ 123. Ζ αλάπηπμε κηαο πξννπηηθήο γηα ηνλ ρξήζηε ηνπ νπνίνπ ν ξφινο ζπλερψο ελδπλακψλεηαη. Ζ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ αλάπηπμεο κε ηελ δεκηνπξγία κηα εζσηεξηθήο αγνξάο γηα ππεξεζίεο επηγξακκηθνχ πεξηερνκέλνπ (on line) πνπ ζα εμαπιψλεηαη ζε δηαθξαηηθφ επίπεδν 124. ΣΟ ΣΟΜΔΑΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΔΠΑ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» ( ) Σν ςεθηαθφ ράζκα ζηελ Διιάδα - ζρεηηθά πξνγξάκκαηα Ζ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ ζηελ επίηεπμε ζεκαληηθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο αιιά θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο γεληθφηεξα, εμεγεί ηελ κεγάιε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα απφ ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Οη ρακειέο επηδφζεηο ηεο Διιάδαο ζηελ δηείζδπζε θαη ρξήζε ησλ ΣΠΔ (ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ) επέβαιιαλ ήδε απφ ηελ πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ( ) ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο», ην νπνίν ζα ζπλερηζηεί κέρξη ην Σν πξφγξακκα είρε θάπνηα ζεηηθή ζπκβνιή ζηελ δεκηνπξγία ππνδνκψλ θαη θπξίσο θαιψλ πξαθηηθψλ. Χζηφζν, πξνβιήκαηα νξγαλσηηθήο θχζεο, ε έιιεηςε ζρεηηθήο εκπεηξίαο δελ επέηξεςαλ ζεκαληηθή πξφνδν ζηελ δηείζδπζε θαη ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ Διιάδα. Ζ πξφνδνο απηή επηδηψθεηαη γηα ηελ ηέηαξηε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν κέζσ ηνπ ηνκεαθνχ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Φεθηαθή χγθιηζε» ( ). Βάζε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» απεηέιεζε ε «Φεθηαθή ηξαηεγηθή» ηεο ρψξαο ( ) ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο έιαβε ππφςε ηεο πξνηεξαηφηεηεο δηαηππσκέλσλ πνιηηηθψλ ζε επξσπατθφ αιιά θαη ζε δηεζλέο επίπεδν θαη θπξίσο απηέο ηεο i Σν δηαδίθηπν δελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ κφλν απφ αλζξψπνπο αιιά κε ηελ βνήζεηα ελφο νινθιεξσκέλνπ θπθιψκαηνο κε ελζσκαησκέλν πνκπνδέθηε ην νπνίν ζα απνζεθεχεη δεθάδεο ή θαη εθαηνληάδεο δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο ζηε θάζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο δηαθίλεζεο αληηθεηκέλσλ ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ απηά,

75 Σν πξφγξακκα «Φεθηαθή χγθιηζε» ππνβιήζεθε επίζεκα ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηνλ Μάξηην ηνπ Μεηά απφ θάπνηεο δηνξζψζεηο θαη ζρεηηθή ζπλελλφεζε κεηαμχ ησλ δπν πιεπξψλ έρεη ππνβιεζεί έλα ηειηθφ ζρέδην γηα ην πξφγξακκα ε έγθξηζε ηνπ νπνίνπ αλακέλεηαη ην θζηλφπσξν ηνπ Πεξί ηα ηέιε ηνπ ίδηνπ έηνπο ή ζηηο αξρέο ηνπ 2008 αλακέλνληαη νη πξψηεο πξνζθιήζεηο πξνο ηνπο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο 126. Ζ «Φεθηαθή χγθιηζε» ζα απνηειέζεη έλα απφ ηα θπξηφηεξα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ηεο Φεθηαθήο ηξαηεγηθήο 127. Μάιηζηα ν ζθνπφο θαη νη άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ απηνχ πξνγξάκκαηνο ηαπηίδνληαη κε ην ζθνπφ θαη ηνπο Άμνλεο ηεο δεχηεξεο. Γηείζδπζε θαη ρξήζε ησλ ΣΠΔ-αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ύγθξηζε κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ ΔΔ Όπσο ήδε έρεη ζεκεησζεί ζην θεθάιαην πνπ αθνξά ηελ ζηξαηεγηθή i2010 νη επηδφζεηο ηεο ρψξαο φζνλ αθνξά θάπνηνπο δείθηεο φπσο ε θάιπςε επξπδσληθνχ δηθηχνπ ε δηείζδπζε ηεο επξπδσληθφηεηαο είλαη πνιχ ρακειέο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ-25 θαηαηάζζνληαο ηελ κάιηζηα ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο. ηνλ πίλαθα 3 πεξηγξάθνληαη νη επηδφζεηο ηεο ρψξαο ζε κηα ζεηξά απφ δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απνηππψζνπλ ηελ έθηαζε ηεο δηείζδπζεο θαη ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ. ΠΗΝΑΚΑ 3 ΔΠΗΓΟΔΗ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΖΝ ΤΗΟΘΔΣΖΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΠΔ πλνιηθή θάιπςε DSL σο % ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ Κάιπςε ζε κε αζηηθέο πεξηνρέο σο % ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ Γηείζδπζε επξπδσληθόηεηαο σο % ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ Μ.Ο. ΔΔ-25 ΚΑΣΑΣΑΞΗ 12 87, , ,3 15, πλέληεπμε ζηελ γξάθνπζα ηνπ ζπκβνχινπ ηνπ εηδηθνχ γξακκαηέα ςεθηαθνχ ζρεδηαζκνχ, θ. Γηάλλε Λάξηνπ, 31/08/ ν.π. 127 Σν Πξφγξακκα «Φεθηαθή χγθιηζε» απνηειεί έλα απφ ηα θχξηα εξγαιεία ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δξάζεσλ ηεο Φεθηαθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ επφκελε πεξίνδν, ζε ζπλδπαζκφ κε δξάζεηο πνπ ήδε ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Γ ΚΠ, ςεθηαθέο ππεξεζίεο πνπ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κέζσ πκπξάμεσλ Γεκφζηνπ-Ηδησηηθνχ Σνκέα θαη ελίζρπζε επελδχζεσλ γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο κέζσ ηνπ Δπελδπηηθνχ λφκνπ 75

76 Πνζνζηό πιεζπζκνύ ζπρλώλ ρξεζηώλ δηαδηθηύνπ % βαζηθώλ δεκόζησλ ππεξεζηώλ γηα πνιίηεο, πιήξσο δηαζέζηκσλ ειεθηξνληθά % βαζηθώλ δεκόζησλ ππεξεζηώλ πξνο επηρεηξήζεηο, πιήξσο δηαζέζηκσλ ειεθηξνληθά % εζόδσλ από ειεθηξνληθό εκπόξην επί ησλ ζπλνιηθώλ Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία ζηνηρεηψλ απφ i2010 Annual Report Greece 18,3 22,7 46, ,7 36, ,8 21 2,1 2,8 11,7 19 Δπξπδσληθφηεηα Ζ Διιάδα γηα ιφγνπο φπσο ην γεσγξαθηθφ αλάγιπθν, ε κέρξη πξφηηλνο έιιεηςε αληαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2006 δηαζέηεη ηελ κηθξφηεξε θάιπςε δηθηχνπ DSL (12%) ζε εζληθφ επίπεδν απφ ηηο 25 ρψξεο. Ζ θάιπςε απηή αθνξά κφλν ηηο αζηηθέο πεξηνρέο (δηάγξακκα 21). Υξήζε Γηαδηθηχνπ ηελ ζπρλή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ε Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ 27 ζέζε κε πνζνζηφ 18,3% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. Γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ είηε γηα ιφγνπο νηθνλνκηθνχο, θνηλσληθνχο, άγλνηαο, ηερλνθνβίαο θ.α. Ζιεθηξνληθφ εκπφξην Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαίλεηαη φηη δελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί νχηε απφ ηνπο έιιελεο επηρεηξεκαηίεο νη νπνίνη δελ επελδχνπλ ζε απηέο ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ επηρεηξήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ αμηνπνηνχλ εθαξκνγέο ηνπ Web Καηά ζπλέπεηα αληινχλ κηθξφ κφλν κέξνο ησλ εζφδσλ ηνπο απφ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Αλ θαη ππήξμε θάπνηα άλνδνο ηνπ πνζνζηνχ απηνχ ην 2006 ε ρψξα θαηαιακβάλεη ηελ 19 ζέζε απφ ηηο 25. Μεξηθνί απφ ηνπο πηζαλνχο ιφγνπο πζηέξεζεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ε κηθξή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηνπο πνιίηεο, ε δπζπηζηία γηα απηφλ ηνλ ηξφπν αγνξψλ, νη ιίγεο επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ πξντφληα. 128 χκθσλα κε έξεπλα γλσζηήο εηαηξείαο ζπκβνχισλ ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ αθνξνχζε 2847 ζηειέρε ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ην Web 2.0 φπσο είλαη γλσζηφηεξε κηα νκάδα ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ είλαη έληνλν. Υαξαθηεξίδνπλ ηελ επέλδπζε ζε απηέο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο θαη ζρεδηάδνπλ λα δηεπξχλνπλ ηελ επέλδπζε. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο δείρλνπλ κάιηζηα ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζηηο ηερλνινγίεο απηνκαηηζκνχ θαη ζπκκεηνρήο ζε δίθηπα. εκεηψλεηαη φηη ζηηο ηερλνινγίεο απηέο πνπ ζπλεπάγνληαη ζπλεξγαζία ηνπ ρξήζηε, πεξηιακβάλνληαη ππεξεζίεο Γηαδηθηχνπ, blogs δεκηνπξγία δηθηχσλ ρξεζηψλ, δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία (peer-to-peer networking), θνηλσληθά δίθηπα on-line, «ηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ε επέλδπζε ζηηο εμειίμεηο ηνπ Ηληεξλεη» Υξηζηίλαο Γακνπιηάλνπ Δθεκεξίδα «Καζεκεξηλή» 19/08/

77 Φεθηαθέο ππεξεζίεο Πεξίπνπ ην 50% ησλ βαζηθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ (βαζηθέο είλαη νη 20 ππεξεζίεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν, ζρήκα 1) πνπ απεπζχλνληαη ζε επηρεηξήζεηο δηαηίζεληαη πιήξσο ειεθηξνληθά, ελψ απηέο πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο πνιίηεο είλαη δηαζέζηκεο ειεθηξνληθά ζε πνζνζηφ κφιηο 16,7%. Οη επηδφζεηο απηέο θαηαηάζζνπλ ηελ Διιάδα ζηελ 19 θαη 21 ζέζε αληίζηνηρα. Δίλαη εκθαλέο φηη έρεη δνζεί πεξηζζφηεξν βάξνο ζηηο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν (κέζνο φξνο ΔΔ-25 γηα ππεξεζίεο πξνο επηρεηξήζεηο 67,8% ελψ γηα ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο 36,8%). Ζ ειεθηξνληθή δηαζεζηκφηεηα δεκφζησλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ζα επηηξέςεη θαη ηελ κείσζε θφζηνπο γηα ην Γεκφζην αιιά θαη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ Διιάδα επίζεο, κεηαμχ ησλ εηψλ βξηζθφηαλ πνιχ θάησ απφ ηνλ κέζν φξν ηφζν ηεο ΔΔ-15 φζν θαη ηεο ΔΔ-25 φζνλ αθνξά ηηο δαπάλεο γηα ΣΠ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ (ζηηο ηερλνινγίεο επηθνηλσληψλ θπξίσο ιφγσ ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζεκείσζε θαιχηεξεο επηδφζεηο). ΥΖΜΑ 1 ΟΗ 20 ΒΑΗΚΔ ΓΖΜΟΗΔ ΤΠΖΡΔΗΔ * 77

78 *Γελ πεξηιακβάλεηαη ε δήισζε κεηαθφκηζεο ζηελ αζηπλνκία Πεγή: «Φεθηαθή ηξαηεγηθή »,Δπηηξνπή Πιεξνθνξηθήο Μάξηηνο 2007 πγθεθξηκέλα παξνπζηάδεη ζηαζηκφηεηα κε έλα πνζνζηφ 1,2% επί ηνπ ζπλνιηθνχ ΑΔΠ γηα δαπάλεο ΣΠ ηελ ίδηα πεξίνδν πνπ ε ΔΔ-25 δαπάλεζε θαηά κέζν φξν ην 3,1% ηνπ ΑΔΠ ηεο (δηάγξακκα 23). ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 23 78

79 ΠΟΟΣΟ ΔΑΠΑΝΕ ΓΘΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΚΗ Ω ΠΟΟΣΟ ΣΟΤ ΑΕΠ 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 3,1 3 3, ,3 1,2 1, Πεγή:EUROSTAT 129 ΔΔ-15 ΔΔ-25 ΔΛΛΑΓΑ ΠΗΝΑΚΑ 4: ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΥΧΡΧΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΖΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ «ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΟΗΜΟΣΖΣΑ» 129 TAL&screen=detailref&language=en&product=STRIND_INNORE&root=STRIND_INNORE/innore/ ir071 79

80 Πεγή:ΔΒ-Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ WEF-ΔΒ Σέινο, ε ζεκαληηθή πζηέξεζε ηεο ρψξαο ζε ζρέζε θαη κε ηηο νηθνλνκίεο ηεο ΔΔ δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο εηήζηαο έξεπλαο γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ νηθνλνκηψλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ην World Economic Forum (WEF). Ζ Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ 46ε ζέζε ζε ζχλνιν 117 ρσξψλ θαη είλαη ηειεπηαία κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ-25 ζηνλ δείθηε ηερλνινγηθήο εηνηκφηεηαο (πίλαθαο 4). Ζ θαηάζηαζε ζην εζωηεξηθό ηεο ρώξαο Γηαθνξέο ζε κεγέζε πνπ αθνξνχλ ηηο ΣΠΔ παξαηεξνχληαη θαη κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο. Ο πίλαθαο 5 πεξηιακβάλεη ζηνηρεία γηα κηα ζεηξά απφ δείθηεο φπσο ε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή αιιά θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, ε πξφζβαζε ησλ λνηθνθπξηψλ ζην δηαδίθηπν, ειεθηξνληθή ππνβνιή θφξνπ θαη ε άζθεζε εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (ειεθηξνληθφ εκπφξην). Απφ απηά πξνθχπηεη φηη νη πεξηζζφηεξεο πεξηθέξεηεο βξίζθνληαη θάησ ηνπ εζληθνχ κέζνπ φξνπ κε εμαίξεζε απηέο ηεο Αηηηθήο (άλσ ηνπ εζληθνχ κέζνπ φξνπ θαη ζηνπο 5 δείθηεο) θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (άλσ ηνπ κέζνπ φξνπ ζηνπο 4 απφ ηνπο 5 δείθηεο). Απφ ηελ άιιε κεξηά Πεινπφλλεζνο, ηεξεά θαη Γπηηθή Διιάδα, Θεζζαιία παξνπζηάδνπλ επηδφζεηο θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ ζε φινπο ηνπο ππφ εμέηαζε δείθηεο. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο απφζηαζεο πνπ ρσξίδεη θπξίσο ηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο απφ ηηο ππφινηπεο ζα κπνξνχζε ελδεηθηηθά λα αλαθεξζεί φηη ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο πνπ εμεηάζηεθε ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε ζέζε ζηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ κε 31,8% θαη ηελ ηειεπηαία ζέζε θαηαιακβάλεη ε Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ κε 11,6%. Δπίζεο, ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο πξαγκαηνπνηείηαη ν 80

81 κεγαιχηεξνο φγθνο εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ κέζσ δηαδηθηχνπ (2,21%) ελψ ην ρακειφηεξν εκθαλίδεηαη ζηελ Πεινπφλλεζν (0,08%). ΠΗΝΑΚΑ 5 ΔΠΗΓΟΔΗ ΣΧΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΧΝ ΣΖ ΥΧΡΑ Δ ΓΔΗΚΣΔ ΣΠΔ (2005) Πεγή: Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Φεθηαθή χγθιηζε», Μάξηηνο 2007 Υξεκαηνδφηεζε Σν Δ.Π. «Φεθηαθή χγθιηζε» έρεη πξνυπνινγηζκφ ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο ηεο ηάμεο ησλ 1,147 δηο. επξψ, (θνηλνηηθή ζπλδξνκή ηεο ηάμεο ησλ 860,0 εθ. επξψ). Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα δηαζθαιίδεη πφξνπο πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ηφρσλ ηεο Ληζζαβφλαο (earmarking) ηεο ηάμεο ηνπ 98,2% 130 (πίλαθαο 6). Οη παξεκβάζεηο πνπ εληάζζνληαη ζηνπο δπν Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο 1& 2 ζα ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ απφ πφξνπο ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο 130 ν.π.,ζει.5 81

82 Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), θαζψο θαη απφ εζληθνχο πφξνπο (δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο). Παξάιιεια, ν πξνγξακκαηηθφο ζρεδηαζκφο πξνβιέπεη ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ζπγθεθξηκέλσλ παξεκβάζεσλ ηχπνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ (ΔΚΣ) εληφο ηνπ νξίνπ 10% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θάζε Άμνλα 131. Σν πξφγξακκα έρεη έληνλε πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε σζηφζν κέζσ απηνχ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ θαη έξγα εζληθήο εκβέιεηαο. Πέξαλ ηεο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο ησλ 860 εθ. επξψ πνπ αθνξά ηηο 8 πεξηθέξεηο ακηγνχο ζηφρνπ ζχγθιηζεο ππάξρεη ζπκθσλία γηα ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ θαη κε ηηο ππφινηπεο 5 πεξηθέξεηεο. Οη πεξηθέξεηο απηέο ζα εηζθέξνπλ ρξήκαηα κέζσ ησλ ΠΔΠ γηα έξγα θαη δξάζεηο πνπ ζα εθπνλνχληαη απφ ην ηνκεαθφ πξφγξακκα «Φεθηαθή χγθιηζε». Αθφκα, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θαη λα πξνηείλνπλ έξγα θαη δξάζεηο πνπ γηα ιφγνπο ζπληνληζκνχ θαη ζπκθσλίαο κε ηελ «Φεθηαθή ηξαηεγηθή»( ) ζα εγθξίλνληαη ζε θεληξηθφ επίπεδν απφ ην ζπγθεθξηκέλν ηνκεαθφ πξφγξακκα. Σα έξγα είλαη δπλαηφλ λα εθαξκφδνληαη ζε ηνπηθφ αιιά θαη ζε εζληθφ επίπεδν 132. Σέινο, γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζπλεθηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ δξάζεσλ ησλ Αμφλσλ θαη νκνεηδψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) θαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αιηείαο (ΔΠΑ), πηνζεηνχληαη «θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ» χκθσλα κε ην άξζξν 34 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1083/2006, ηα ΔΠ ιακβάλνπλ ρξεκαηνδφηεζε κφλν απφ έλα Σακείν. Χζηφζν κπνξνχλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ παξεθθιίζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο εηδηθνχο θαλνληζκνχο ησλ Σακείσλ, λα ρξεκαηνδνηνχλ, θαηά ζπκπιεξσκαηηθφ ηξφπν θαη εληφο ηνπ νξίνπ ηνπ 10% ηεο θνηλνηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ θάζε άμνλα πξνηεξαηφηεηαο (ξήηξα επειημίαο), δξάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν ζπλδξνκήο ηνπ άιινπ Σακείνπ, εθφζνλ νη δξάζεηο απηέο απαηηνχληαη γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή πινπνίεζε ηεο πξάμεο θαη ζπλδένληαη άκεζα κε απηή, ν.π. 132 πλέληεπμε ζηελ γξάθνπζα ηνπ ζπκβνχινπ ηνπ εηδηθνχ γξακκαηέα ςεθηαθνχ ζρεδηαζκνχ, θ. Γηάλλε Λάξηνπ, 31/08/ Λφγσ ηνπ κνλνηακεηαθνχ ραξαθηήξα ησλ πξνγξακκάησλ θαηά ηελ λέα πεξίνδν θαη γηα λα εμαζθαιηζηεί ζπκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ζπλεθηηθφηεηα, εληαίεο δξάζεηο δηαρσξίδνληαη ζε επηκέξνπο νη νπνίεο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηακεία. Δπίζεο ππάξρνπλ θαη νκνεηδείο θαηεγνξίεο δξάζεσλ απφ δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα θαη επνκέλσο ηακεία, γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα γεληθά αιιά θαη εηδηθά. Ζ ζέζπηζε ησλ θξηηεξίσλ δελ δηαπλέεηαη απφ «δηαρεηξηζηηθή» ινγηθή, αιιά αληαλαθιά ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ επηκέξνπο πνιηηηθψλ (π.ρ. πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή) ην ζχλνιν ησλ νπνίσλ βεβαίσο επεξεάδεηαη απφ ηε δηάζηαζε ηνπ ρψξνπ, ν.π. 82

83 ΠΗΝΑΚΑ 6 ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΖ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» ΠΟΑ Δ ΔΚ. ΔΤΡΧ ΤΝΟΛΟ ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΤΝΟΛΟ ΔΘΝΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΑΛΛΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 72 ΤΝΟΛΟ 1147 Πεγή:Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Φεθηαθή χγθιηζε»,μάξηηνο 2007 Γηάξζξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο ηεο γεθχξσζεο ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο ζα εθαξκνζηεί φπσο πξναλαθέξζεθε ην πξφγξακκα «Φεθηαθή χγθιηζε» 134. Λφγσ αθξηβψο ηεο κεγάιεο πζηέξεζεο ζα απαηηεζεί έληνλε πξνζπάζεηα, έλα «ςεθηαθφ άικα» γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζχγθιηζε απηή. Ζ ζηξαηεγηθή ινηπφλ πνπ ζα αθνινπζεζεί κεηαμχ ησλ εηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ ζπλνςίδεηαη ζηηο πξνηάζεηο: Φεθηαθό άικα ζηελ παξαγωγηθόηεηα. Φεθηαθό άικα ζηελ πνηόηεηα δωήο. 134 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Φεθηαθή χγθιηζε»,μάξηηνο 2007,ζει.36 83

84 Ο δε ηξαηεγηθφο ηφρνο γηα ην Δ.Π. «Φεθηαθή χγθιηζε» γηα ηελ πεξίνδν είλαη ν αθφινπζνο: Ζ Φεθηαθή ζχγθιηζε ηεο ρψξαο κε ηελ ΔΔ αμηνπνηψληαο ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) 135 ΥΖΜΑ 2: ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔ ΣΖΝ ΣΟΥΟΘΔΗΑ ΣΧΝ ΑΞΟΝΧΝ (ΑΞΟΝΑ 1) Πεγή: Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Φεθηαθή χγθιηζε»,μάξηηνο ν.π., ζει.57 84

85 ΥΖΜΑ 3 ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔ ΣΖΝ ΣΟΥΟΘΔΗΑ ΣΧΝ ΑΞΟΝΧΝ (ΑΞΟΝΑ 2) Πεγή: Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Φεθηαθή χγθιηζε»,μάξηηνο 2007 Οη αλάγθεο νκαδνπνηνχληαη θαη είλαη δπλαηφλ λα αληηζηνηρηζζνχλ κε δπν γεληθφηεξνπο ζηφρνπο, νη νπνίνη ηειηθά απνηεινχλ ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηνπ ΔΠ. ηα ζρήκαηα 2&3 απεηθνλίδεηαη ε ζχλδεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ησλ αλαγθψλ θαη ησλ ζηφρσλ. Ζ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ Διιάδα νδήγεζε ζηνλ εληνπηζκφ θαη ζηελ θσδηθνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ θαη αλαπηπμηαθψλ θελψλ πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ην Δ.Π. 85

86 «Φεθηαθή χγθιηζε» ζηε λέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν αλάδεημε αλαγθψλ. θαη ζηελ Ο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο αλαιχεηαη ζε δπν γεληθνχο ζηφρνπο 137, νη νπνίνη είλαη βαζηθνί θαη γηα ηελ Φεθηαθή ηξαηεγηθή ( ) Οη γεληθνί ζηφρνη αληηζηνηρίδνληαη ζην πιαίζην ηεο επηρεηξεζηαθήο κνξθήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο (ζε απηνχο πξνζηίζεηαη ν Άμνλαο γηα ηελ Σερληθή Τπνζηήξημε Δθαξκνγήο) 138. ΓΔΝΗΚΟ ΣΟΥΟ 1 ΓΔΝΗΚΟ ΣΟΥΟ 2 Βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ΣΠΔ θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ΑΞΟΝΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ ΣΖ «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» 1). ηε βειηίωζε ηεο παξαγωγηθόηεηαο ηωλ επηρεηξήζεωλ θαη ηωλ νξγαληζκώλ κέζω ηεο ρξήζεο ηωλ ΣΠΔ θαη ηωλ ζπλαθόινπζωλ αλαδηνξγαλώζεωλ. Οη ΣΠΔ ππνζηεξίδνπλ απνηειεζκαηηθά ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ηδίσο ζηηο ΜΜΔ θαη βειηηζηνπνηνχλ ην ζχζηεκα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Γηα ηελ κέηξεζε ηεο βειηίσζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη ηηκέο δηαξζξσηηθψλ δεηθηψλ φπσο ε «δηείζδπζε επξπδσληθφηεηαο», «δαπάλεο γηα ΣΠΔ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ» 139 2) ηε βειηίωζε ηεο θαζεκεξηλήο δωήο ηωλ πνιηηώλ κε πξαθηηθνύο ηξόπνπο. Ζ ζπλεηζθνξά ησλ ΣΠΔ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δσήο ηνπ πνιίηε είλαη αλαγλσξηζκέλε θαη απνδεδεηγκέλε δηεζλψο. Ζ εθαξκνγή ΣΠΔ απφ Γεκφζηνπο θνξείο θαη νξγαληζκνχο κε ζηφρν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ απμάλεη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο. Οη αλσηέξσ Γεληθνί ηφρνη εμππεξεηνχληαη απφ 6 Δηδηθνχο ηφρνπο φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ αλάιπζε ηνπο πνπ αθνινπζεί ν.π., ζει ν.π., ζει ν.π., ζει Δπίζεο ρξεζηκνπνηνχληαη δείθηεο φπσο «πνζνζηφ θχθινπ εξγαζηψλ επηρεηξήζεσλ απφ ειεθηξνληθφ εκπφξην, e-commerce», «πνζνζηφ θχθινπ εξγαζηψλ επηρεηξήζεσλ απφ ειεθηξνληθφ εκπφξην ζε άιια δίθηπα», «ζπλεηζθνξά ησλ επελδχζεσλ ΣΠΔ ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ» θαη «ζπλεηζθνξά ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ ΣΠΔ ζηε ζπλνιηθή πξνζηηζέκελε αμία ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα». 140 ν.π., ζει.61 86

87 Α. Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 1: Βειηίωζε ηεο Παξαγωγηθόηεηαο κε Αμηνπνίεζε ηωλ ΣΠΔ Ζ ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο είλαη θαζνξηζηηθή, εθηηκάηαη φηη απφ ην 2000 έσο ην 2004 ην 40% ηεο αχμεζεο ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο Δπξψπεο νθείιεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπο 141. Ο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 1 πεξηιακβάλεη παξεκβάζεηο πνπ αλακέλεηαη λα ππνζηεξίμνπλ ηε ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηηο πεξηθέξεηεο ακηγνχο ζηφρνπ ζχγθιηζεο. Απηέο ζα αθνξνχλ φια ηα εκπιεθφκελα κέξε ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία: επηρεηξήζεηο, εξγαδφκελνπο αιιά θαη θνξείο ηνπ επξχηεξνπ Γεκνζίνπ ηνκέα. Με γλψκνλα ηα παξαπάλσ, ν Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 1 εμεηδηθεχεηαη ζε 4 Δηδηθνχο ηφρνπο: Δηδηθφο ηφρνο 1.1: Πξνψζεζε ρξήζεο ΣΠΔ ζε επηρεηξήζεηο ηα πιαίζηα ηνπ εηδηθνχ απηνχ ζηφρνπ πξνηείλεηαη δέζκε παξεκβάζεσλ ε νπνία ζα απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηεο ρξήζεο ΣΠΔ ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηθέξεηαο νη νπνίεο επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ θπζηθή ηνπο απφζηαζε απφ εκπνξηθά θέληξα. πγθεθξηκέλα, πξνηείλνληαη Ζ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ απφ ηηο επηρεηξήζεηο κέζσ παξεκβάζεσλ αλάπηπμεο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα, πξνζβάζηκεο απφ ζηειέρε επηρεηξήζεσλ παξεκβάζεσλ αλάπηπμεο ρξήζηκσλ εθαξκνγψλ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ θπξίσο γηα ΜΜΔ π.ρ. πχιε γηα ηελ ελεκέξσζε ΜΜΔ κε ηελ ζπλεξγαζία ζπγθεθξηκέλσλ επηκειεηεξίσλ (Business Gateways) 141 Φεθηαθή ηξαηεγηθή Δπηηξνπή Πιεξνθνξηθήο, ζει. 6 87

88 Ζ αλάπηπμε ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ γηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη Γηα Βίνπ κάζεζεο γηα ζηειέρε ΜΜΔ, θνξέσλ ή νξγαληζκψλ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα. Ζ αλάπηπμε επξπδσληθψλ εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ, ζπκπιεξσκαηηθψλ κε ηηο εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο πνπ ήδε πινπνηνχληαη, γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Παξεκβάζεηο νη νπνίεο εθηηκάηαη φηη ζα εκπεξηέρνπλ έληνλε πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε θαη πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ ελζσκάησζε ΣΠΔ ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ φπσο γηα παξάδεηγκα δξάζεηο εληζρχζεσλ γηα ελζσκάησζε ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο, εθαξκνγψλ ΣΠΔ θαη ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ 142. Δηδηθφο ηφρνο 1.2: Παξνρή ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο επηρεηξήζεηο & βειηίσζε απνηειεζκαηηθφηεηαο Γεκνζίνπ ηνκέα κε ρξήζε ΣΠΔ Ζ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα κέζσ ηεο εηζαγσγήο απνηειεζκαηηθφηεξσλ δηαδηθαζηψλ εμππεξέηεζεο επηρεηξήζεσλ θαη πνιηηψλ ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο γηα επελδχζεηο. Απαξαίηεηεο είλαη : Γξάζεηο νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ κείσζε νξζνινγηθά ζηνρεπκέλσλ θαη επηιεγκέλσλ ηνκέσλ δξαζηεξηφηεηαο/εμππεξέηεζεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Έηζη ζα θαηαζηεί απινχζηεξε ε ειεθηξνληθή δηάζεζή ηνπο Γξάζεηο νη νπνίεο ζα εληζρχζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα αζθάιεηαο ζηηο ζπλαιιαγέο. Οη δξάζεηο ζπλίζηαληαη ζηελ ξχζκηζε ζεζκηθψλ δεηεκάησλ ηα νπνία θαζπζηεξνχλ ηε δηάδνζε λέσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ (ζέκαηα αζθάιεηαο π.ρ. ςεθηαθή ππνγξαθή δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ) 143. Γξάζεηο πνπ ζα πξνζθέξνπλ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο νη νπνίεο ζα αμηνπνηνχληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο (π.ρ. ειεθηξνληθνί ή ζεκαηηθνί θφκβνη πνπ ζα πξνζθέξνπλ νινθιεξσκέλεο. ππεξεζίεο π.ρ. γηα θνξνινγηθέο απαιιαγέο. 142 ν.π., ζει ν.π., ζει

89 Δπηπξφζζεηα, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλάγθεο απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πξνο φθεινο ησλ επηρεηξήζεσλ ζθφπηκε θξίλεηαη ε αλάπηπμε δνκψλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ απινχζηεπζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο π.ρ. ειεθηξνληθά θέληξα κηαο ζηάζεο (one-stop-shops). Απηά ζα ελεκεξψλνπλ ηφζν γηα ιεηηνπξγηθά δεηήκαηα φπσο ειεθηξνληθή νξγάλσζε ησλ Δπηκειεηεξίσλ, φζν θαη γηα πιεξνθνξηαθά π.ρ. πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηήζεσλ 144. Σέινο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα πξνηείλεηαη λα αλαπηπρζνχλ παξεκβάζεηο πνπ ζα αμηνπνηήζνπλ ζπλέξγηεο κε ην Δ.Π. «Βειηίσζε Γηνηθεηηθήο Ηθαλφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο». Δηδηθφο ηφρνο 1.3: Δλίζρπζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ θιάδνπ ησλ ΣΠΔ ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία Γεκηνπξγία θαη ελεκέξσζε ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ ζα αθνξά πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ζε ΣΠΔ. Β. Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 2: ΣΠΔ θαη Βειηίωζε ηεο Πνηόηεηαο Εωήο Γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο κέζσ ηνπ δεχηεξνπ γεληθνχ άμνλα επηδηψθεηαη λα δνζνχλ ίζεο επθαηξίεο ζε φινπο γηα ηελ πξφζβαζε ζηηο ΣΠΔ, λα βειηησζεί ε θαζεκεξηλή δσή ηνπ πνιίηε θαη λα δεκηνπξγεζνχλ ππεξεζίεο νη νπνίεο ζα ηνλ δηεπθνιχλνπλ. πγθεθξηκέλα, ν Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο εμεηδηθεχεηαη ζε 2 Δηδηθνύο ηόρνπο Δηδηθφο ηφρνο 2.1: Βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο κέζσ ΣΠΔ Ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηελ Φεθηαθή Διιάδα Βαζηθή πξνηεξαηφηεηα απνηεινχλ Ζ ηζφηηκε πξφζβαζε φισλ ησλ πνιηηψλ ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζηε γλψζε Γηα ηελ κείσζε ησλ αληζνηήησλ ζηελ πξφζβαζε απηή πξνηείλνληαη: 144 νπ., ζει

90 Ζ πεξαηηέξσ επέθηαζε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ ζε φιε ηε ρψξα, κε παξάιιειε εμαζθάιηζε ησλ φξσλ «εκπηζηνζχλεο» θαη αζθάιεηαο θαηά ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ Ζ πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε πνιηηψλ γηα ηελ απφθηεζε (ή πξφζβαζε ζηε ρξήζε) «εμνπιηζκνχ» ΣΠΔ, κέζσ θνππνληψλ (vouchers). Ζ δηαζεζηκφηεηα ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο Παξεκβάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ πνιηηψλ κέζσ ΣΠΔ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: Ζ αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλσλ εθαξκνγψλ πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ ελεκέξσζε, ζα εληζρχζνπλ ηελ θαηάξηηζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε αιιά θαη ζα απινπζηεχζνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ησλ πνιηηψλ αμηνπνηψληαο επξπδσληθέο ππεξεζίεο ζε λεπξαιγηθνχο ηνκείο, Ζ αλάπηπμε ζηνρεπκέλνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ ζηελ εθπαίδεπζε, ψζηε λα εληζρπζεί ε ζπκβνιή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 145 Έκθαζε ζηελ ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο επέθηαζεο ζρνιηθψλ δηθηπαθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ εμνπιηζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ΣΠΔ Ζ αλάπηπμε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ησλ πνιηηψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ ζηνλ πνιηηηζκφ. Ζ θαηαπνιέκεζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ φιεο νη παξεκβάζεηο ηνπ ζηφρνπ κε έληνλε πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε, απνδίδνπλ έκθαζε ζε πιεζπζκηαθέο νκάδεο (γεσγξαθηθέο, ειηθηαθέο, θηι.) ζηηο νπνίεο ην ςεθηαθφ ράζκα εκθαλίδεηαη εληνλφηεξν. Δπίζεο, έκθαζε ζα δνζεί ζε παξεκβάζεηο αμηνπνίεζεο ηερλνινγίαο πνπ εληζρχνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ζε ζπλεξγαζία κε Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (ΜΚΟ) ν.π., ζει ν.π., ζει

91 Δηδηθφο ηφρνο 2.2: Αλάπηπμε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ηνλ Πνιίηε Γηεπθφιπλζε ηνπ πνιίηε θαη ζηε κείσζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ ή άιισλ εκπνδίσλ ςεθηαθέο ππεξεζίεο αιιά θαη ζεζκηθέο παξεκβάζεηο ζην πεδίν ηεο «ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο» Όζνλ αθνξά ηελ δεκηνπξγία ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ πξνηείλεηαη: Να δνζεί έκθαζε ζηνλ αλαζρεδηαζκφ θαη ηελ ςεθηαθή δηάζεζε ππεξεζηψλ απφ ηνλ θαηάινγν ησλ 20 βαζηθψλ, πνπ δελ είλαη αθφκα πιήξσο δηαζέζηκεο θαζψο θαη ζηε ειεθηξνληθή εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ηεο πεξηθέξεηαο βάζεη ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ 147. Ζ αλάπηπμε παξεκβάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεκέξσζεο, ηεο πξνβνιήο ηνπ εζληθνχ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο γηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο πνιίηεο ζα πξέπεη λα είλαη αζθαιείο, αμηφπηζηεο, πξνζηηέο απφ ηνλ θαζέλα νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο πξνηείλεηαη: Να δνζεί έκθαζε ζηελ εμαζθάιηζε ηεο αδηάιεηπηεο, πςειήο πνηφηεηαο θαη αζθαινχο παξνρήο ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα πξνο ηνπο πνιίηεο. Ζ αλάπηπμε εληαίσλ ζεκείσλ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε (κέζσ portals, infokiosks) ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ θαη πεξηερνκέλνπ Ζ ππνζηήξημε κε εληαίν ηξφπν ελαιιαθηηθψλ θαλαιηψλ, εθηφο ηεο πιεξνθνξηθήο, γηα ηελ παξνρή ππεξεζίσλ (π.ρ. digital TV) Ζ παξνρή πξνζσπνπνηεκέλσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ πνιίηε (π.ρ. ελεκέξσζε αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηα). Δηδηθή κέξηκλα ζα ιεθζεί έηζη ψζηε νη εθαξκνγέο λα είλαη δηαζέζηκεο θαη θαηάιιεια πξνζβάζηκεο γηα άηνκα κε αλαπεξία 148. ηνλ ηφρν 2.2 αλακέλεηαη λα αμηνπνηεζνχλ ζπλέξγηεο κε ην Δ.Π. «Βειηίσζε Γηνηθεηηθήο Ηθαλφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο». 147 ν.π., ζει ν.π., ζει

92 Παξαθνινχζεζε θαη δείθηεο κέηξεζεο ησλ επηδφζεσλ Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο πξνφδνπ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ δπν αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο πξνηείλεηαη μερσξηζηφ πιέγκα δεηθηψλ (πίλαθεο 7&8) ΠΗΝΑΚΑ 7: ΓΔΗΚΣΔ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 1 Πεγή: Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Φεθηαθή χγθιηζε»,μάξηηνο

93 ΠΗΝΑΚΑ 8 ΓΔΗΚΣΔ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 2 Πεγή: Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Φεθηαθή χγθιηζε»,μάξηηνο

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Οη πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ έξεπλα ζηηο βηνινγηθέο επηζηήκεο Δπηβιέπσλ: Σ. ΒΗΓΑΛΖ, Γξ. Ννκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567 "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΔΠ) ΘΔΑΛΙΑ 2014-2020 ΤΝΟΦΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΔΠ) ΘΔΑΛΙΑ 2014-2020 ΤΝΟΦΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΔΠ) ΤΝΟΦΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ για τοςρ ΠΟΛΙΣΔ ΔΚΓΟΗ 1.4 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2014 Δισαγωγή : ΤΝΟΦΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Συµβολαιακή Γεωργία: νέα δυναµική ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας ή νέα χρηµατοδοτική µορφή προς ενδυνάµωση της γεωργικής οικονοµίας; ΤΙΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

Συµβολαιακή Γεωργία: νέα δυναµική ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας ή νέα χρηµατοδοτική µορφή προς ενδυνάµωση της γεωργικής οικονοµίας; ΤΙΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Συµβολαιακή Γεωργία: νέα δυναµική

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πρόγραµµα εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» της Ε.Ε: Στρατηγικές δια

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα