ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Α) Όνομα ΦΑΟΛΗΑ ΓΗΓΑΝΣΔ ΔΛΔΦΑΝΣΔ ΚΑΣΟΡΗΑ ΠΓΔ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Α) Όνομα ΦΑΟΛΗΑ ΓΗΓΑΝΣΔ ΔΛΔΦΑΝΣΔ ΚΑΣΟΡΗΑ ΠΓΔ"

Transcript

1 1 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Α) Όνομα ΦΑΟΛΗΑ ΓΗΓΑΝΣΔ ΔΛΔΦΑΝΣΔ ΚΑΣΟΡΗΑ ΠΓΔ Β) Πεπιγπαθή Σα θαζφιηα (Γίγαληεο Διέθαληεο) Καζηνξηάο, έρνπλ ζρήκα λεθξνεηδέο, ειαθξψο πεπιαηπζκέλν. Ζ επηθάλεηα ηνπο είλαη ιεία, κε ρξψκα ιεπθφ. Σν βάξνο ησλ 1000 ζπφξσλ αλέξρεηαη ζε 1200 γξακ θαη άλσ. Σα θαζφιηα Γίγαληεο Διέθαληεο Καζηνξηάο είλαη θεκηζκέλα ζε φιε ηελ Διιεληθή επηθξάηεηα αιιά θαη ζηελ αγνξά ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ην ζχλνιν ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο, φπσο ην κεγάιν κέγεζνο, ην ιεπηφ θινηφ, ηε βξαζηηθφηεηα θαη ηε λνζηηκηά ηνπο. Σν πξντφλ πιεξεί φια φζα αλαθέξνληαη ζηηο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο ηππνπνίεζεο ησλ πξνζπζθεπαζκέλσλ εγρψξησλ βξψζηκσλ νζπξίσλ ηεο Γηππνπξγηθήο Απφθαζεο Γεσξγίαο θαη Δκπνξίνπ αξζ. 2 θαη 3 κε αξηζκφ 37227/ Γ) Οπιοθέηηζη ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ Σα θαζφιηα (Γίγαληεο Διέθαληεο) θαιιηεξγνχληαη ζην ζχλνιν ησλ αξδεπφκελσλ εθηάζεσλ ηνπ Ννκνχ Καζηνξηάο κε κέζν φξν έθηαζεο 12 ζηξέκκαηα αλά εθκεηάιιεπζε. Οιφθιεξνο ν Ννκφο πξνζθέξεη εδαθνινγηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα. κσο ν θχξηνο φγθνο παξαγσγήο θαηαλέκεηαη ζε νξηζκέλεο δψλεο παξαγσγήο πνπ νξηνζεηνχληαη απφ ηα αγξνθηήκαηα ησλ παξαθάησ Γήκσλ, Κνηλνηήησλ θαη Οηθηζκψλ: α) ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑ ΣΡΗΑΓΑ [ρεκαηίζηεθε ην έηνο 1997 βάζεη ηνπ Νφκνπ 2539/1997 (πγθξφηεζε Πξσηνβάζκηαο Απηνδηνίθεζεο) απφ ηελ ζπλέλσζε ησλ Κνηλνηήησλ 2 Μαληαθψλ, Απγήο, Κνξνκειέαο, Λεχθεο, Οκνξθνθθιεζηάο, Πεληαβξχζνπ, Σζάθσλεο θαη Υηιηνδέλδξνπ]. β) ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΗΩΝΟ ΓΡΑΓΟΤΜΖ [ρεκαηίζηεθε ην έηνο 1997 βάζεη ηνπ Νφκνπ 2539/1997 (πγθξφηεζε Πξσηνβάζκηαο Απηνδηνίθεζεο) απφ ηελ ζπλέλσζε ησλ Κνηλνηήησλ Βνγαηζηθνχ, Ακπεινθήπσλ, Γέξκαο, Κσζηαξαδίνπ θαη Μειίηζαο]. γ) ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΑΚΔΓΝΩΝ [ρεκαηίζηεθε ην έηνο 1997 βάζεη ηνπ Νφκνπ 2539/1997 (πγθξφηεζε Πξσηνβάζκηαο Απηνδηνίθεζεο) απφ ηελ ζπλέλσζε ησλ Κνηλνηήησλ Μαπξνρσξίνπ, Γηζπειηνχ θαη Πνιχθαξπεο]. δ) ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ [ρεκαηίζηεθε ην έηνο 1997 βάζεη ηνπ Νφκνπ 2539/1997 (πγθξφηεζε Πξσηνβάζκηαο Απηνδηνίθεζεο) απφ ηελ ζπλέλσζε ησλ Κνηλνηήησλ Κνξεζνχ, Βαζηιεηάδνο, Ληζηάο θαη Μειηζζνηφπνπ]. ε) ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΟΡΔΣΗΩΝ [ρεκαηίζηεθε ην έηνο 1997 βάζεη ηνπ Νφκνπ 2539/1997 (πγθξφηεζε Πξσηνβάζκηαο Απηνδηνίθεζεο) απφ ηελ ζπλέλσζε ησλ Κνηλνηήησλ Γάβξνπ, Αγίνπ Αλησλίνπ, Κξαληψλνο, Μαθξνρσξίνπ, Μαπξφθακπνπ, Μειά θαη

2 2 Υάιαξσλ]. ζη) ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΑΣΟΡΗΑ [Βάζεη ηνπ Νφκνπ 2539/1997 (πγθξφηεζε Πξσηνβάζκηαο Απηνδηνίθεζεο) πεξηέιαβε κφλν ηνλ πξνεγνχκελν Γήκν Καζηνξηάο]. δ) ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΒΗΣΗΟΤ [Βάζεη ηνπ Νφκνπ 2539/1997 (πγθξφηεζε Πξσηνβάζκηαο Απηνδηνίθεζεο) πεξηέιαβε κφλν ηνλ πξνεγνχκελν Γήκν Βηηζίνπ]. ε) ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ [ρεκαηίζηεθε ην έηνο 1997 βάζεη ηνπ Νφκνπ 2539/1997 (πγθξφηεζε Πξσηνβάζκηαο Απηνδηνίθεζεο) απφ ηελ ζπλέλσζε ησλ Κνηλνηήησλ Μεζνπνηακίαο, Καινρσξίνπ, Οηλφεο θαη Πηεξηάο θαζψο θαη ηνλ Οηθηζκφ Αγία Κπξηαθή ηεο πξψελ Κνηλφη εηαο Αγίαο Κπξηαθήο ]. Ο Οηθηζκφο Αγία Κπξηαθή πεξηειήθζε ζηνλ Γήκν Αιηάθκνλα ζαλ απηνηειήο θαη ζπζηαηηθφο πξψελ Ο.Σ.Α. (ηκήκα ηνπ Γήκνπ κε εθπξνζψπεζε ζ 'απηφλ). ζ) ΣΜΖΜΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΟΡΔΣΗΓΟ πνπ ζρεκαηίζηεθε κε βάζε ηνλ παξαπάλσ Νφκν θαη ην νπνίν ν πεξηιακβάλεη ηνλ ηέσο Γήκν Αξγνχο Οξεζηηθνχ θαη ηηο Κνηλφηεηεο Ακκνπδάξαο, Αζπξνθθιεζηάο, Γηαιεθηνχ, Καζηαλνθχηνπ, Λαθθσκάησλ, Μειαλζίνπ θαη πειαίσλ._ η) ΣΜΖΜΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ πνπ ζρεκαηίζηεθε κε βάζε ηνλ παξαπάλσ Νφκν θαη ην νπνίν πεξηιακβάλεη κφλν ηελ πξψελ Κνηλφηεηα Πηειέαο. ηα) ΣΜΖΜΑ ΣΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΑΣΡΑΚΗΟΤ πνπ ζρεκαηίζηεθε κε βάζε ηνλ παξαπάλσ Νφκν θαη ην νπνίν πεξηιακβάλεη κφλν ηελ πξψελ Κνηλφηεηα Γελδξνρσξίνπ. Οη Γήκνη θαη Κνηλφηεηεο νη νπνίνη ζρεκάηηζαλ ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Κνηλφηεηεο ηνπ Ν. 2539/1997 απνηεινχλ αληίζηνηρα Γεκνηηθά θαη θνηλνηηθά Γηακεξίζκαηα απηψλ. Σα αγξνθηήκαηα ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, πνπ αλαθέξνληαη είλαη ζπλερφκελα γεσγξαθηθά, φπσο θαη ε θαιιηέξγεηα κε ηελ ίδηα φκσο εθιεθηή πνηφηεηα αλεμαξηήησο πεξηνρήο. Γ) Απόδειξη πποέλεςζηρ : Ζ θαηαγξαθή ησλ εθηάζεσλ θαη ηεο θαιιηέξγεηαο κέζα ζηελ νξηνζεηεκέλε δψλε πξαγκαηνπνηείηαη θαη πηζηνπνηείηαη κε: Α) ην πξφγξακκα εμηζσηηθήο απνδεκίσζεο Β) ην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ειέγρνπ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ Γ) ην πξφγξακκα ηειεπηζθφπεζεο Σα αλσηέξσ Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα εθαξκφδνληαη απφ ηελ Γηεχζπλζε Γεσξγίαο θαη δηέπνληαη απφ ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία. Ζ πηζηνπνίεζε θαη ν έιεγρνο ηνπ πξντφληνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα ζεζκνζεηεκέλα φξγαλα ηεο πνιηηείαο θαη κε βάζε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία, γηα ηα πξντφληα νλνκαζίαο πξνέιεπζεο θαη γεσγξαθηθήο έλδεημεο. Ζ αλαιπηηθή επαιήζεπζε ηνπ πξντφληνο εθαξκφδεηαη κε ηελ ρξήζε ρεκηθψλ αλαιχζεσλ, πνπ δηελεξγνχλ ηα εληεηαικέλα φξγαλα ηεο πνιηηείαο. Σα ελ ιφγσ φξγαλα ειέγρνπλ θαη ηελ ρξήζε ησλ εηηθεηψλ, θαζφζνλ πηζηνπνηνχλ ηηο ππνρξεσηηθέο

3 3 ελδείμεηο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία (π.ρ. αξίζκεζε παξηίδαο, πηζαλή ρξήζε ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβφινπ θηι). Δ) Μέθοδορ Παπαγωγήρ 1. ΠΟΡΑ ε έλα θαιά πξνεηνηκαζκέλν θαιιηεξγεηηθά έδαθνο φπνπ έρνπλ αλνηρηεί απιάθηα ζε απνζηάζεηο cm κεηαμχ ηνπο γίλεηαη ε ζπνξά κε ηα ρέξηα. ε ζέζεηο πνπ απέρνπλ cm κεηαμχ ηνπο πάλσ ζηηο γξακκέο ηνπνζεηνχληαη 2 3 ζπφξνη θαη αθνινπζεί παξάρσκα. Σν βάζνο ζπνξάο θπκαίλεηαη απφ 3 8 cm αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ ζπφξνπ, ηελ ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο αιιά θαη ηελ πγξαζία ηνπ, ηελ πεξίνδν ηεο ζπνξάο. Ζ πνζφηεηα ηνπ ζπφξνπ είλαη 10 kg / ζηξέκκα πεξίπνπ. ην Ννκφ Καζηνξηάο, ε πεξίνδνο ζπνξάο εληνπίδεηαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 15 Απξηιίνπ έσο 30 Μαΐνπ, κε θχξην ξπζκηζηή ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηεο πεξηφδνπ απηήο. 2. ΔΡΓΑΙΔ ΜΔΣΆ ΣΗΝ ΠΟΡΑ Μεηά ην θχηξσκα θαη φηαλ ηα θπηά απνθηήζνπλ ην πξψην δεπγάξη πξαγκαηηθψλ θχιισλ γίλεηαη ην πξψην ζθάιηζκα κε ηζάπα, κε ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηδαλίσλ, αιιά θαη ην «ζπάζηκν» ηεο εδαθηθήο θξνχζηαο. Φξνληίδα, πνπ έρεη επλντθή επίδξαζε ζηε ζεξκνθξαζία θαη ηνλ αεξηζκφ ηνπ εδάθνπο αθ ελφο, αιιά θαη ζηελ δξαζηεξηφηεηα ησλ κηθξννξγαληζκψλ αθεηέξνπ. Παξάιιεια κε ην ζθάιηζκα γίλεηαη αξαίσκα ησλ θπηψλ. ε θάζε ζέζε αθήλνληαη 1-2 θπηά, θαζψο αθαηξνχληαη ηα πην αδχλαηα. Αξγφηεξα γίλεηαη ην γέκηζκα ησλ απιαθηψλ θαη ειαθξχ παξάρσκα ησλ θπηψλ κε ηελ ηζάπα. Έηζη δηακνξθψλνληαη ηα απιάθηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην πφηηζκα, φπνπ απηφ γίλεηαη κε θαηάθιπζε. 3. ΣΗΡΙΞΗ ΦΤΣΩΝ Οη πνηθηιίεο θαζνιηψλ, πνπ θαιιηεξγνχληαη, είλαη αλαξξηρφκελεο θαη ε ζηήξημε ηνπο είλαη απαξαίηεηε. Γηα ζηεξίγκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη βέξγεο δαζηθψλ δέλδξσλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ, ελψ βαζηθφ κέζν ζηήξημεο απνηεινχλ θαιακφβεξγεο κήθνπο 2,30 2,50 m πεξίπνπ. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπο γίλεηαη βεβαίσο κε ηα ρέξηα θαη είλαη εξγαζία επίπνλε θαη πνιχ ζεκαληηθή. Ζ θαιή ηνπνζέηεζε ησλ κέζσλ ζηήξημεο ζην έδαθνο θαη ην θαιφ δέζηκν κεηαμχ ηνπο, δηαζθαιίδνπλ ηελ απξφζθνπηε αλάπηπμε ησλ θπηψλ ρσξίο θηλδχλνπο πηψζεο απφ ην βάξνο ηνπο ή δπλαηνχο αλέκνπο, πνπ ζα δεκηνπξγνχζε ζνβαξά πξνβιήκαηα. 4. ΠΟΣΙΜΑΣΑ Ο ξφινο ηνπ λεξνχ ζηελ αλάπηπμε ησλ θαζνιηψλ είλαη πνιιαπιφο. Δθηφο απφ βαζηθφο θνξέαο ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ, ην λεξφ είλαη απαξαίηεην ηελ πεξίνδν ιίγν πξηλ ηελ έληνλε άλζεζε, αιιά θα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο, θαζψο ε έιιεηςε ηνπ πξνθαιεί αλζφξξνηα θαη πηψζε ινβψλ, κε παξάιιειε επίδξαζε ζην κέγεζνο, φζσλ παξακέλνπλ θαη θαηά πξνέθηαζε ησλ ίδησλ ησλ ζπφξσλ. ην πφηηζκα κε θαηάθιπζε, ζα πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή, φηαλ ηα εδάθε είλαη ζπλεθηηθά. Μεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ πνπ κέλνπλ ζην ρσξάθη πνιιέο ψξεο,

4 4 δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα. Μάιηζηα ην δηάζηεκα ησλ 12 σξψλ ζεσξείηαη θξηηηθφ γηα ηελ νκαιή ζπλέρηζε ηεο θαιιηέξγεηαο. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πνηηζκάησλ θπκαίλεηαη απφ 5 έσο 10 αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ εδάθνπο, ηηο αηκνζθαηξηθέο ζεξκνθξαζίεο θαη ηηο βξνρνπηψζεηο. Οη παξαγσγνί ηνπ Ννκνχ Καζηνξηάο ηα ηειεπηαία ρξφληα εθαξκφδνπλ ηελ άξδεπζε κε ζηαιαθηνθφξνπο ζσιήλεο (Λάζηηρα). Ζ ηερληθή απηή αλέδεημε ακέζσο ηα κεγάια πιενλεθηήκαηα ηεο θαζψο πξνζθέξεη: i. Οκνηνκνξθία εθαξκνγήο άξδεπζεο ζε φιε ηελ θαιιηεξγνχκελε έθηαζε ii. Καιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ λεξνχ ξπζκφο παξνρήο λεξνχ αλάινγε κε ξπζκφ απνξξφθεζεο iii. Άξδεπζε ζε πξνρσξεκέλα θξηηηθά ζηάδηα ηεο θαιιηέξγεηαο iv. Μείσζε κπθεηνινγηθψλ αζζελεηψλ. v. εκαληηθά ιηγφηεξεο απαηηνχκελεο πνζφηεηεο λεξνχ. vi. Καιή εθαξκνγή ζε φινπο ηνπο ηχπνπο εδαθψλ ζε ζρέζε κε άιιεο κεζφδνπο. vii. Μείσζε, εμάληιεζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη θαη επέθηαζε πξνζηαζία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. viii. εκαληηθέο απμήζεηο ηεο παξαγσγήο. 5. ΛΙΠΑΝΗ Σα θαζφιηα αθαηξνχλ θάζε ρξφλν απφ ην έδαθνο ζε ηθαλέο πνζφηεηεο ηα καθξνζηνηρεία Ν, Ρ, Κ, Ca, Mg θαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο δηάθνξα ηρλνζηνηρεία, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ηφζν γηα ηελ βιαζηηθή ηνπο αλάπηπμε, φζν θαη γηα ηελ θαξπνθνξία. Με ηελ θαιιηέξγεηα αθαηξείηαη επίζεο απφ ην έδαθνο θαη κηα πνζφηεηα νξγαληθήο νπζίαο. ηνλ θαησηέξσ πίλαθα εκθαλίδνληαη νη πνζφηεηεο καθξνζηνηρείσλ πνπ αθαηξνχληαη αλά ζηξέκκα εδάθνπο κε ηελ θαιιηέξγεηα θαζνιηψλ. ΠΗΝΑΚΑ: Kgr ζηνηρείνπ / ζηξέκκα Ν Ρ Κ Ca Mg 9,70 0,80 3,20 0,60 0,50 Γηα αλαπιήξσζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ νη παξαγσγνί ηνπ Ννκνχ Καζηνξηάο αθνινπζνχλ ιηπαληηθή ηαθηηθή πνπ πεξηιακβάλεη: 15 Kgr / ζηξέκκα Αζβεζηνχρν Νηηξηθή Ακκσλία 26,5 0 0, 45 Kgr / ζηξέκκα Αξαηφ Τπεξθνζθσξηθή Ακκσλία καδί Kgr / ζηξέκκα Θεηνθνζθσξηθή Ακκσλία καδί κε 25 Kgr / ζηξέκκα αξαηφ Τπεξθνζθσξηθφ Σα ιηπαληηθά ζηνηρεία 1 θαη 2 απνηεινχλ ηελ βαζηθή ιίπαλζε ελψ επηθαλεηαθά εθαξκφδεηαη ε αξίζκ. 3 ιηπαληηθή ζχλζεζε. Οη πξνζηηζέκελεο πνζφηεηεο αδψηνπ είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο, θαζψο σο ςπραλζή ηα θαζφιηα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αμηνπνηνχλ ην άδσην, πνπ δεζκεχνπλ ηα Αδσηνβαθηεξίδηα, ηα νπνία ζπκβηψλνπλ ζηηο ξίδεο ηνπο. Γηα ηελ αλαπιήξσζε ηεο νξγαληθήο νπζίαο αιιά θαη ηελ βειηίσζε ηεο κεραληθήο ζχζηαζεο ηνπο εδάθνπο ηνπ ρσξαθηνχ πξνζηίζεηαη θνπξηά θάζε 2-3 ρξφληα κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα εδάθε δελ είλαη επηβαξπκέλα κε Αδξνκπθψζεηο. ε πεξίπησζε πξνζζήθεο θνπξηάο, ε ρεκηθή ιίπαλζε κεηψλεηαη θαηά 20%.

5 5 Οη αλαθεξζείζεο ηηκέο ιίπαλζεο απνηεινχλ ηελ κέζε ιηπαληηθή ηαθηηθή πνπ κπνξεί λα απνθιίλεη αλάινγα κε ηνπο ηχπνπο εδαθψλ αιιά θαη ησλ κηθξνθιηκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζην Ννκφ. ηνλ επφκελν πίλαθα θαίλεηαη ν ξπζκφο απνξξφθεζεο ησλ ηξηψλ βαζηθψλ καθξνζηνηρείσλ (Ν,Ρ,Κ) ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο θαιιηέξγεηαο. α/α ηάδην Ν Ρ Κ Αλάπηπμεο 1 Απφ θχηξσκα 8% 11% 14% κέρξη Άλζεζε 2 Αλζνθνξία 46% 67% 58% 3 Καξπφδεζε έσο 43% 18% 26% σξίκαζε 4 Έσο πιινγή 3% 4% 2% Οη εκθαληδφκελεο αλάγθεο ζε Κάιην θαιχπηνληαη απφ ηηο ππάξρνπζεο ζην έδαθνο πνζφηεηεο. Ωο ζηνηρείν ην Κάιην ζπκβάιιεη ζηελ παξαγσγή βξαζηεξψλ θαζνιηψλ αλψηεξεο γεπζηηθφηεηαο. κσο ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ, επεξεάδεηαη απφ επαξθή παξνπζία αδψηνπ ζην έδαθνο. ε δηαπηζησκέλε κφλν έιιεηςε ηνπ γίλεηαη ρξήζε ρεκηθήο ιίπαλζεο ζε κνξθή ζεηηθνχ θαιίνπ θαη ζε πνζφηεηα Kgr / ζηξέκκα. Σέινο νη απμεκέλεο απαηηήζεηο ζε Θείν, φηαλ θαιχπηνληαη απφ ηα ρεκηθά ιηπάζκαηα, αληηκεησπίδνληαη κε πξνζζήθε Kgr / ζηξέκκα Θεηηθνχ αζβεζηίνπ (γχςνο) 10 εκέξεο πξηλ ηελ ζπνξά. ην Ννκφ Καζηνξηάο ηα ηειεπηαία ρξφληα, άξρηζε εθαξκνγή πδξνιίπαλζεο ζηηο θαιιηέξγεηεο ζε κεγάιν αξηζκφ εθηάζεσλ, κε ζπλέπεηα ηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγήο αιιά θπξίσο ηεο πνηφηεηαο ησλ θαζνιηψλ. Ζ δπλαηφηεηα παξνρήο ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ζηα ηδηαηηέξσλ απαηηήζεσλ ζηάδηα ηεο αλζνθνξίαο θαη ηνπ γεκίζκαηνο ηνπ θαξπνχ, έρεη πεηχρεη ηελ παξαγσγή θαζνιηψλ, κε πνιχ θαιφ εηδηθφ βάξνο, ιεία επηθάλεηα, άξηζην κέγεζνο, βξαζηεξφηεηα θαη γεπζηηθφηεηα, πςειψλ απαηηήζεσλ βειηηψλνληαο ηελ «εηθφλα» ηνπ πξντφληνο αθφκε πεξηζζφηεξν αιιά θαη ην εηζφδεκα ηνπ παξαγσγνχ. Πέξα δε απηψλ, ε εθαξκνγή πδξνιίπαλζεο πεξηνξίδεη ζην ειάρηζην ηελ πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε απφ ρεκηθά ιηπάζκαηα, πνπ ζηελ παξαδνζηαθή επηθαλεηαθή ιίπαλζε κε δηαζθνξπηζκφ, παξακέλνπλ αλαμηνπνίεηα σο ππνιείκκαηα ζην πεξηβάιινλ ζηα ζεκεία φπνπ ην λεξφ άξδεπζεο ζε απιάθηα δελ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη. Δπίζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη κέζνδνη θαη ηα ζθεπάζκαηα ιίπαλζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία γηα παξαγσγή πξντφλησλ «βηνινγηθήο γεσξγίαο» 6. ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ

6 6 Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ θαζνιηψλ είλαη νη Φνπδαξηψζεηο, ε θιεξσηήληα, νη Ηψζεηο θαη Αθίδεο. Ο Ννκφο Καζηνξηάο κε ηηο εδαθνθιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ δηαζέηεη, είλαη ζα ιέγακε κηα επλνεκέλε πεξηνρή, θαζψο απηέο δελ επλννχλ ηελ αλάπηπμε επηδεκηψλ απφ ηηο αζζέλεηεο απηέο. Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο, είλαη φηη ε ίδηα ε θαιιηέξγεηα πξνζαξκνζζείζα άξηζηα ζην νηθνζχζηεκα ηεο πεξηνρήο, έρεη αλαπηχμεη κηα εληππσζηαθή βηνινγηθή αληίζηαζε ζε πξνζβνιέο απφ ηνπο αλσηέξσ παξάγνληεο. Έηζη ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνληαη κε θαιιηεξγεηηθά κέηξα φπσο: Ζ ακεηςηζπνξά Ζ ρξήζε πγηνχο ζπφξνπ Ζ θαιιηέξγεηα ζε ειαθξηά θαη ζηξαγγεξά εδάθε Σν θάςηκν ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο θαιιηέξγεηαο Ζ απνιχκαλζε ησλ πιηθψλ ζηήξημεο κε ραιθνχρα ζθεπάζκαηα θ.ι.π. Υεκηθή θαηαπνιέκεζε, κε ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, γίλεηαη ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο, κφλν θαηά ηελ έλαξμε ηεο βιαζηηθή πεξηφδνπ, φηαλ νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο επλννχλ ηελ αλάπηπμε ησλ αζζελεηψλ. Αιιά θαη ηφηε νη θαζνινπαξαγσγνί ηνπ Ννκνχ ρξεζηκνπνηνχλ ραιθνχρα θπξίσο ζθεπάζκαηα. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ δηδαλίσλ, θαζψο δελ απνηεινχλ έληνλν πξφβιεκα, γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε θαιιηεξγεηηθά κέηξα, φπσο είλαη ην θξεδάξηζκα, αιιά θπξίσο ηα ζθαιίζκαηα θαη μεβνηαλίζκαηα, πνπ γίλνληαη κε ρεηξνλαθηηθά εξγαιεία, θαζψο ε επαηζζεζία ηνπ θπηνχ ε ππθλφηεηα ηεο θχηεπζεο θαη νγθψδεο ηνπ κνξθή δελ επηηξέπεη ηελ είζνδν κεραλεκάησλ απφ ηα πξψηα ζηάδηα ηεο θαιιηέξγεηαο κέρξη ηελ ζπγθνκηδή. Ζ ήπηα απηή δηαρείξηζε ησλ εδαθψλ εμαζθαιίδεη ηελ δηαηήξεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπο, ηελ απνθπγή νηαζδήπνηε ππνβάζκηζεο ηνπο θαη θαη επέθηαζε ζηαζεξή πνηφηεηα παξαγφκελνπ πξντφληνο, ζε φηη αθνξά ηνλ παξάγνληα έδαθνο. Αθφκε ε ζπλερείο παξνπζία ηνπ θαιιηεξγεηή κέζα ζηελ θπηεία, πνπ αλαγθαζηηθά εμαζθαιίδεη ε πξνζσπηθή ρεηξσλαθηηθή εξγαζία, δηαζθαιίδεη ηνλ ζπλερή έιεγρν ηεο πγηεηλήο θαηάζηαζεο ησλ θπηψλ θαη ηελ άκεζε απνκάθξπλζε απηψλ, πνπ κπνξεί λα ζεσξεζνχλ χπνπηα, φρη κφλν γηα αζζέλεηεο, αιιά θαη σο απνθιίλνληα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σα παξαπάλσ θαηαδεηθλχνπλ γηαηί ην ηειηθφ πξντφλ είλαη απαιιαγκέλν απφ ππνιείκκαηα θπηνπξνζηαζίαο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά θαίλεηαη ζηνλ ζρεηηθφ πίλαθα (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ), κε ηα απνηειέζκαηα ρεκηθήο αλάιπζεο θπηνηνμηθψλ ππνιεηκκάησλ, πνπ έγηλε ζην ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΚΈΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΦΤΣΩΝ & ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΘΔ/ΝΗΚΖ.(2438/ ). Ο έιεγρνο έγηλε ζε πέληε (5) δείγκαηα πνπ ειήθζεζαλ απφ δηαθνξεηηθά γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα φπσο θαίλεηαη ζηνλ ζρεηηθφ ράξηε. 7. ΤΓΚΟΜΙΓΗ Σειεπηαία εξγαζία ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ησλ θαζνιηψλ, είλαη ε ζπγθνκηδή ηνπ θαξπνχ, πνπ γίλεηαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα επηεκβξίνπ, έσο θαη αξρέο Ννεκβξίνπ.

7 7 Ζ κεγάιε δηάξθεηα θαη νη δηαδνρηθέο αλζνθνξίεο, έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα θαη ηελ δηαδνρηθή σξίκαλζε ησλ ινβψλ πάλσ ζην θπηφ. Έηζη ε ζπιινγή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο ζε ηξία ζηάδηα θαη γίλεηαη κε ηα ρέξηα θαη κε πνιχ πξνζνρή γηα απνθπγή ππνβάζκηζεο ηνπ πξντφληνο απφ αηπρείο ρεηξηζκνχο. Οη ινβνί ζεσξείηαη, φηη είλαη ζε θαηάιιειν ζηάδην ζπιινγήο, φηαλ απνθηνχλ θαζηαλνθίηξηλν ρξψκα, είλαη ψξηκνη θαη εθφζνλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηφδνπ επλνήζνπλ ηελ κεξηθή μήξαλζε επί ηνπ θπηνχ. Οη θαζνινπαξαγσγνί ελ ζπλερεία απιψλνπλ ηνπο ινβνχο ζην έδαθνο, πάλσ ζε πιαζηηθά θχιια θαη αθήλνληαη, κέρξη λα ζηεγλψζνπλ ζηνλ ήιην. ηαλ επηηεπρζεί απηφ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, αξρίδεη ν αισληζκφο. Με μχιηλεο επιχγηζηεο βέξγεο, νη θαζνινθαιιηεξγεηέο ρηππνχλε ηνπο απισκέλνπο ινβνχο ζπλερψο, απειεπζεξψλνληαο ηνπο ζπφξνπο, νη νπνίνη απαιιαγκέλνη απφ ηα πεξηβιήκαηα απιψλνληαη ελ ζπλερεία θαη πάιη ζηνλ ήιην, ψζπνπ ε πγξαζία λα κεησζεί ζηα 12% πεξίπνπ. Σέινο, αθνινπζεί ν καθξνζθνπηθφο πνηνηηθφο έιεγρνο ηνπ πξντφληνο απφ ηνπο έκπεηξνπο θαιιηεξγεηέο. Ζ εξγαζία απηή ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο απνκαθξχλνληαη απφ αζζέλεηεο, νη έρνληεο αιινησκέλν ρξψκα, φρη ζηηιπλή θαη ιεία επηθάλεηα, ζπαζκέλνη, μέλεο χιεο θιπ. Οη παξαγσγνί ηνπ Ννκνχ Καζηνξηάο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ηελ αμεπέξαζηε παξαδνζηαθή πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο, ζην ζηάδην απηφ ηεο δηαινγήο απνκαθξχλνπλ πνζνζηφ 5 10 % ησλ ζπφξσλ. Σνπο θαζαξνχο πιένλ ζπφξνπο ζπζθεπάδνπλ ζε ζαθηά θαη απνζεθεχνπλ ζε πγηεηλνχο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ απνζήθεπζε θαζνιηψλ ηνπο. ΑΠΟΓΟΔΗ Ζ παξαγσγή αλά ζηξέκκα πνηθίιεη θαηά πεξηνρή, επεξεαδφκελε θπξίσο απφ ηα εδάθε θαη ηα ππάξρνληα κηθξνθιηκαηα ζην Ννκφ. Οη ζπλήζεηο απνδφζεηο θπκαίλνληαη γηα ηνπο Γίγαληεο θαη Διέθαληεο απφ kgr / ζηξέκκα. Δπίπεδα ζρεηηθά ρακειά, πνπ νθείινληαη θαηά θχξην ιφγν ζηνλ παξαδνζηαθφ ραξαθηήξα ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ηελ κε εληαηηθνπνίεζή ηεο. Έθηαζε θαη παξαγσγή ηειεπηαίαο πεληαεηίαο: Δηνο Έθηαζε(ζηξέκκαηα) Παξαγσγή(Σφλνη) (κεησκέλε απφδνζε 200kg/ζηξέκκα ιφγν θαηξηθψλ ζπλζεθψλ) Δληαηηθνπνίεζε, πνπ ζα βειηίσλε κελ ζεακαηηθά ηελ παξαγσγή, ζα έζεηε φκσο ζε θίλδπλν ηελ εμαηξεηηθή πνηφηεηα ησλ θαζνιηψλ Καζηνξηάο, πξνυπφζεζε ηεο νπνίαο είλαη, εθηφο ησλ άιισλ θαη ε παξαδνζηαθή θαιιηέξγεηα κε ήπηεο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο.

8 8 8. ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ - ΓΙΑΛΟΓΗ ΤΚΔΤΑΙΑ Σν πξντφλ επξηζθφκελν ζε άξηζηε θαηάζηαζε, φζνλ αθνξά ηα καθξνζθνπηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, νδεγείηαη ζην ππεξζχγρξνλν δηαινγεηήξην ζπζθεπαζηήξην θαζνιηψλ ηεο «ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΚΑΣΟΡΗΑ Α.Δ.», πνπ ιεηηνπξγεί ζηνλ νηθηζκφ Λαθθσκάησλ ηνπ Γήκνπ Οξεζηίδνο. Ζ ζέζε ηεο κνλάδαο είλαη κέζα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαιιηέξγεηαο ηνπ πξντφληνο. Σν δηαινγεηήξην επεμεξγάδεηαη θπξίσο θαζφιηα. κσο πιεξεί πξνδηαγξαθέο γηα κειινληηθή ηππνπνίεζε φισλ ησλ νζπξίσλ. Ζ δπλακηθφηεηά ηνπ θηάλεη ηνπο 4500 ηφλνπο πξντφληνο εηεζίσο κε αζρφιεζε κηαο βάξδηαο. Με δεδνκέλε ηελ παξαγσγή ζην λνκφ καο, είλαη θαλεξή ε δπλαηφηεηα θάιπςεο θαη ηπρψλ αιιαγψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ αχμεζε ηεο παξαγσγήο κειινληηθά. Με ηελ πξνζθφκηζε ηνπ, ην πξντφλ εηζάγεηαη ζην ζάιακν απεληφκσζεο, φπνπ απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε ήπηεο κεζφδνπο εγθεθξηκέλεο απφ ηηο ηζρχνπζεο Δζληθέο θαη θνηλνηηθέο λνκνζεζίεο ψζηε λα κελ επηβαξχλνπλ ην πξντφλ κε : ηνμηθά αέξα ρεκηθά πξφζζεηα νζκέο ρξσκαηηζκφο ηνπ πξντφληνο Αθνινχζσο ηα θαζφιηα Γίγαληεο Διέθαληεο Καζηνξηάο νδεγνχληαη ζηνλ ρψξν θαζαξηζκνχ απφ μέλεο χιεο, φπνπ ζε δηαδνρηθέο θάζεηο (θφζθηλα απνπεηξσηήο απνθνλησηήο θιπ) απηφ επηηπγράλεηαη ζε άξηζην βαζκφ κε παξάιιειε απνκάθξπλζε ησλ ζπαζκέλσλ ζπφξσλ ή ζπφξσλ άιισλ πνηθηιηψλ. Δπφκελν ζηάδην είλαη ε δηαινγή ηνπ πξντφληνο, φπνπ πξνβιέπεηαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ ζε 3 κεγέζε [α. Βάξνπο 1000 ζπφξσλ απφ 1800 γξακ. θαη άλσ, β. Βάξνο 1000 ζπφξσλ απφ γξακ., γ. Βάξνο 1000 ζπφξσλ απφ γξακ]. Μεηά ηε δηαινγή νδεγνχληαη ζε ζηιφ γηα πξφζθαηξε απνζήθεπζε θαηά κέγεζνο. ε πεξίπησζε πνπ ην πξντφλ δελ έρεη ην θαηάιιειν πνζνζηφ πγξαζίαο πξηλ ηελ δηαινγή, πξνεγείηαη ε μήξαλζε ηνπ. Ζ θάζε πνπ αθνινπζεί, είλαη απηή ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ πξντφληνο ε νπνία γίλεηαη ζε εγθαηαζηάζεηο επηρεηξήζεσλ εληφο ηεο νξνζεηεκέλεο δψλεο παξαγσγήο. Ζ ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο γίλεηαη κε πιηθά θαηάιιεια γηα ηξφθηκα ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Δζληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία. Σν πξντφλ ζπζθεπάδεηαη ζε ζπζθεπαζίεο νπνηνπδήπνηε βάξνπο πεξηερνκέλνπ έσο 50 Kgr. η) Γεζκφο: Α. Ιδιαιηεπόηηηα ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ Ζ νξηνζεηεκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ θαζνιηψλ Γίγαληεο Διέθαληεο ηνπ Ννκνχ Καζηνξηάο δηαζέηεη εδαθνθιηκαηνινγηθνχο παξάγνληεο, πνπ επηδξνχλ άκεζα ζηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο. Πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο ηεο θαιιηέξγεηαο

9 9 1. ΘΔΡΜΟΚΡΑΊΑ Σα θαζφιηα είλαη θαιιηέξγεηα κε ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο, φζνλ αθνξά ηελ ζεξκνθξαζία. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε εππάζεηα ζηνλ παγεηφ ζε φια αλεμαηξέησο ηα ζηάδηα ηεο. Σν θχηξσκα ηνπ ζπφξνπ γίλεηαη φηαλ ε ζεξκνθξαζία μεπεξλά ηνπο 12 ν C, ελψ γηα ηελ επλντθή αλάπηπμε, άξηζηεο ζεξκνθξαζίεο είλαη κεηαμχ 17 o C θαη 24 ν C. Υακειφηεξεο ησλ 17 ν C επηβξαδχλνπλ ηελ αλάπηπμε ελψ πςειφηεξεο ησλ 24 ν C πξνθαινχλ πεξηνξηζκέλε θαξπφδεζε, αλζνξξνηα θαη πηψζε ινβψλ, πνπ ζπλνιηθά κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε πιήξε αθαξπία. Κξίζηκε πεξίνδνο επίδξαζεο ησλ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ είλαη νη κήλεο Ηνχιηνο θαη Αχγνπζηνο. 2. ΔΓΑΦΟ Σα θαζφιηα εκθαλίδνπλ θαιή πξνζαξκνζηηθφηεηα, ζε κεγάιε πνηθηιία εδαθψλ. κσο νη θαιέο απνδφζεηο, ε πξσηκφηεηα, αιιά θπξίσο ε πςειή πνηφηεηα, επηηπγράλεηαη ζε γφληκα, ειαθξά, έσο κέζεο ζχζηαζεο δηαπεξαηά εδάθε, ακκνπειψδε ή ακκναξγηιιψδε. 3. ΤΓΡΑΗΑ ΔΓΑΦΟΤ Ζ μεξαζία επεξεάδεη δπζκελψο ηελ αλάπηπμε ησλ θαζνιηψλ κεηψλνληαο ηελ παξαγσγή ησλ αλζέσλ θαη ηελ θαξπφδεζε ελψ ην κέγεζνο θαη ε πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο ππνβαζκίδνληαη. Γεληθά ηα θαζφιηα είλαη θπηά πγξφθηια. 4. ΘΡΔΠΣΗΚΆ ΣΟΗΥΔΗΑ Σα θαζφιηα αθαηξνχλ απφ ην έδαθνο ηθαλέο πνζφηεηεο απφ ηα καθξνζηνηρεία Ν, Ρ, Κ, Ca, Mg θαη ζε κηθξφηεξεο πνζφηεηεο ηα ηρλνζηνηρεία. ηελ πξάμε νη παξαγσγνί ηνπ Ν. Καζηνξηάο θξνληίδνπλ λα αλαπιεξψλνπλ ηα ηξία θχξηα ζηνηρεία Ν, Ρ θαη Κ. Σα ππφινηπα, θαζψο θαη ηα ηρλνζηνηρεία αλαπιεξψλνληαη εχθνια απφ ηα απνζέκαηα ηνπ εδάθνπο. Γηα ηελ αχμεζε ηεο νξγαληθήο νπζίαο ζην έδαθνο πξνζηίζεηαη θνπξηά. Απηφ γίλεηαη θαη φπνπ ην έδαθνο ρξεηάδεηαη βειηίσζε ζηηο ζπλζήθεο δηαπεξαηφηεηαο θαη αεξηζκνχ ηνπ, θαζψο ην θαζφιη δείρλεη ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζ απηά ηα εδαθηθά πιενλεθηήκαηα. Δδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο Ο Νφκνο Καζηνξηάο απνηειεί έλα ηδαληθφ νηθνζχζηεκα κε εδάθε θαη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο άξηζηεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ θαζνιηψλ θαη ηελ παξαγσγή πξντφληνο πςειήο πνηφηεηαο. Δηδηθά νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο απνηεινχλ φπσο γλσξίδνπκε, βαζηθφ έσο απνθιεηζηηθφ (θαηά κηα πξνρσξεκέλε άπνςε) παξάγνληα γηα ην επίπεδν πνηφηεηαο ησλ θαζνιηψλ. Οη ζεξκνθξαζίεο ηεο πεξηνρήο αληαπνθξίλνληαη άξηζηα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θπηνχ, θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ βηνινγηθνχ ηνπ θχθινπ. Οη νξεηλνί φγθνη, πνπ πεξηβάιινπλ ηηο πεξηνρέο θαιιηέξγεηαο, εμαζθαιίδνπλ ηελ δηαηήξεζε ηνπ δξνζεξνχ θαινθαηξηνχ, ελψ ε χπαξμε ηεο ιίκλεο, θαζηζηά ήπην ην επεηξσηηθφ θιίκα ηεο πεξηνρήο ηελ πεξίνδν ηεο άλνημεο. Σα θαζφιηα φκσο είλαη θαη έληνλα πγξφθηια θπηά. Οη απαηηήζεηο ζε πγξαζία θαη λεξφ επίζεο θαιχπηνληαη αθελφο απφ ηηο βξνρνπηψζεηο αθεηέξνπ θαη θπξίσο απφ ηηο αξδεχζεηο, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη απξφζθνπηα ιφγσ ησλ ππαξρφλησλ πδάηηλσλ φγθσλ, πνπ δηαζέηεη ν Ννκφο Καζηνξηάο, ππέξγεησλ θαη ππφγεησλ (Λίκλε Αιηάθκνλαο Παξαπφηακνη Γεσηξήζεηο). ε πίλαθεο ηνπ παξαξηήκαηνο θαηαγξάθνληαη θιηκαηνινγηθά ζηνηρεία ηνπ Ννκνχ, (Θεξκνθξαζίεο, Βξνρνπηψζεηο, ρεηηθή Τγξαζία θαη Ζιηνθάλεηα), γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ 1992 έσο θαη ηνηρεία, πνπ εκθαλίδνληαη θαη ζπγθξηηηθά ζηα

10 10 αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα γηα ηελ πξναλαθεξζείζα επηαεηία. {Πεγή: Μεηεσξνινγηθφο ηαζκφο Δζληθήο Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο (Δ.Μ.Τ.) Αεξνδξνκίνπ Αξηζηνηέιεο Καζηνξηάο αξηζκφο εγγξάθνπ 974/61/3-5-99}. ηα πιαίζηα, πνπ δηακνξθψλνπλ νη αλαθεξφκελεο ηηκέο ησλ κεηεσξνινγηθψλ παξακέηξσλ, κε ηηο φπνηεο θπζηθέο απνθιίζεηο, ηα θαζφιηα ηνπ Ννκνχ Καζηνξηάο, αλαπηχζζνπλ ηηο Βηνρεκηθέο θαη θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο κε θαλνληθνχο ξπζκνχο (Αλαπλνή, δηαπλνή, κεηαθνξά ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ, αλάπηπμε, αλζνθνξία, θαξπφδεζε θ.ι.π.), ζε άξηζηεο ζπλζήθεο. Σν θιίκα δε απηφ, ελαξκνλίδεηαη επίζεο άξηζηα, κε ηα εδάθε ηεο πεξηνρήο θαη ηδηαίηεξα απηά ησλ θαζνινρσξαθηψλ. Δδάθε πξνζρσκαηηθά, ειαθξά έσο κέζεο ζχζηαζεο, ζηξαγγεξά, κε ζεκαληηθή παξνπζία Φσζθφξνπ. ηνηρείνπ, πνπ επλνεί ηελ παξαγσγή πνηνηηθά αξίζηνπ πξντφληνο θαη ζπκβάιεη ζηελ δεκηνπξγία ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θπηνχ. Απφ άπνςε νμχηεηαο ηα εδάθε ηνπ Ννκνχ Καζηνξηάο, φπνπ ππάξρεη ε θαιιηέξγεηα είλαη κεηξίσο έσο ειαθξψο φμηλα. Καηεγνξία ζηελ νπνία ην θπηφ δείρλεη ηδηαίηεξε «αδπλακία» θαη αλαπηχζζεηαη ηδαληθά. ην ζρεηηθφ ράξηε νμχηεηαο πνπ ζπλνδεχεη ηελ κειέηε, θαηαγξάθνληαη νη ηηκέο ΡΖ κέζσ ππνκλήκαηνο. Αληίζηνηρα ην ίδην γίλεηαη ζηνλ εδαθνινγηθφ ράξηε γηα ηνπο ηχπνπο εδαθψλ. εκεηψλεηαη βέβαηα φηη νη θαηαγξαθέο απηέο αθνξνχλ ηηο πεξηνρέο φπνπ αλαπηχζζεηαη ε θαιιηέξγεηα. Β. Ιδιαιηεπόηηηα ηος πποϊόνηορ Σα θαζφιηα Γίγαληεο Διέθαληεο Καζηνξηάο είλαη θεκηζκέλα ζε φιε ηελ Διιεληθή επηθξάηεηα αιιά θαη ζηελ αγνξά ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ην ζχλνιν ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο. Έηζη: Σν κέγεζνο Ζ εκθάληζε Ο ιεπηφο θινηφο Ζ βξαζηηθφηεηα ηνπο Ζ λνζηηκηά ηνπο θαη Ζ πςειή βηνινγηθή ηνπο αμία είλαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα θάλνπλ λα πιενλεθηνχλ ζεκαληηθά έλαληη ησλ θαζνιηψλ φισλ ησλ άιισλ πεξηνρψλ. Σα θαζφιηα είλαη ηξνθή πινχζηα ζε ιεπθψκαηα. Ζ πξσηεΐλε ηνπο αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηελ Φαζενιίλε, ε νπνία πεξηέρεη φια ηα βαζηθά ακηλνμέα, πνπ δελ κπνξνχλ λα βηνζπληεζνχλ ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Δίλαη έλα βηνινγηθά πιήξεο ιεχθσκα θαη ζε παξαπιήζηα εθαηνζηηαία αλαινγία κε ηελ πξσηεΐλε ηνπ θξέαηνο. Έηζη αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ν ραξαθηεξηζκφο «θξέαο ησλ θησρψλ» πνπ έρεη δνζεί ζηα θαζφιηα. Αθφκε νη πδαηάλζξαθεο αληηπξνζσπεχνληαη απφ ην Άκπιν θαη ηηο Πεληφδεο. Σν δε ιίπνο είλαη πινχζην ζε Λεθηζίλε θαη Φσζθαηίδηα. ηνλ πίλαθα ηνπ ΠΑΡΑΡΣΉΜΑΣΟ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο θαηακεηξήζεθαλ ζε πέληε (5) δείγκαηα θαζνιηψλ ηνπ Ννκνχ Καζηνξηάο απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν Πξνζηαζίαο Φπηψλ θαη Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Θεο/λίθεο (Αξηζκφο εγγξάθνπ 2438/ ) πγθξίλνληαο ηνλ αλσηέξσ πίλαθα πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ Φαζνιηψλ «Γίγαληεο Διέθαληεο» ηνπ Ννκνχ Καζηνξηάο κε ηηο κέζεο ηηκέο νξηζκέλσλ απφ

11 11 απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ βηβιηνγξαθία (πεγή: Πάλνο Γ. 1965) έρνπκε ηελ εμήο εηθφλα: Πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ Μ.Ο. Βηβιηνγξαθίαο «Γίγαληεο Διέθαληεο» Καζηνξηάο Καζαξή πξσηεΐλε 17,5 23,3 Λίπνο 1,39 0,93 Αζβέζηην 0,260 0,163 Φψζθνξνο 0,983 0,44 Τγξαζία 10,020 9,91 ίδεξνο Γελ αλαθέξεηαη 73,2 Ζ εκθαλήο ππεξνρή ησλ Φαζνιηψλ «Γίγαληεο Διέθαληεο Καζηνξηάο» ζε θαζαξή πξσηείλε θαη ε θαηά πνιχ ρακειφηεξε ηηκή ζε Ληπαξά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηθαλνπνηεηηθή παξνπζία ηδήξνπ, ηνπο δίλνπλ ζξεπηηθή ππεξνρή έλαληη ησλ θαζνιηψλ άιισλ πεξηνρψλ. Πιένλ δε ησλ αλσηέξσ, ην ρακειφ Αζβέζηην καδί κε ηνλ επαξθή Φψζθνξν, εμαζθαιίδνπλ βξαζηηθφηεηα ζην πξντφλ, αιιά πάλσ απφ φια κνλαδηθή λνζηηκηά, φπσο αλαιπηηθφηεξα εθηέζεθε ζε πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο. Γ. Αιηιώδηρ ζσέζη Παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζ απηφλ ην δεζκφ, είλαη ην γελεηηθφ πιηθφ, ηα ειαθξά θαη γφληκα εδάθε, ην επλντθφ ΡΖ, ε έιιεηςε παζνγφλσλ Παξαγφλησλ, ν πινχηνο ηεο πεξηνρήο ζε πδάηηλνπο πφξνπο θαη ηα δξνζεξά θαινθαίξηα κε ηελ απαξαίηεηε ειηνθάλεηα. Σα θαζφιηα Καζηνξηάο (Γίγαληεο Διέθαληεο) παξάγνληαη απφ ζπφξν πγηή πνπ εμαζθαιίδεηαη απφ ληφπην πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ ηνπ είδνπο PHASEOLUS COCCINEUS ή MULTIFLOPUS. Σν άθξσο ζεκαληηθφ είλαη, φηη δηαθπιάζζεηαη ε γελεηηθή θαζαξφηεηα ηνπ, θαζψο νη ληφπηνη παξαγσγνί, πάλσ απφ 400 ρξφληα, αθνινπζνχλ πηζηά ηελ παξάδνζε απηήο ηεο θαιιηεξγεηηθήο δηαδηθαζίαο. Γηαδηθαζία ζηελ νπνία νθείιεηαη θαηά πνιχ, ε ζηαζεξά πςειή πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο. Ο εληνπηζκφο εχξσζησλ θαη πγηψλ θπηψλ, ε επηινγή θαη δηαινγή ηνπ ζπφξνπ, γίλεηαη κε απζηεξά θξηηήξηα θαη πάληα κε ηελ πξνζσπηθή επζχλε ησλ πην έκπεηξσλ θαιιηεξγεηψλ. Οη ζπφξνη, πνπ παξαιιάζνπλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πνηθηιίαο απνκαθξχλνληαη, ψζηε νη ηνπηθέο πνηθηιίεο λα δηαηεξνχλ ηελ νκνηνκνξθία ηνπο ζ φηη αθνξά ηελ πνηφηεηα ηνπο θαη ηελ εκπνξηθή ηνπο αμία ζηελ αγνξά. Σα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ κεηξήζεθαλ κε ηελ ρεκηθή αλάιπζε, είλαη απνηέιεζκα φισλ απηψλ ησλ παξαγφλησλ, πνπ αλαθέξακε. Σν Βάξνο θαη ν Αξηζκφο ζπφξσλ / kgr είλαη ζπλάξηεζε ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ εηδηθνχ βάξνπο ηνπ πξντφληνο. Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δχν απηέο παξακέηξνπο, είλαη: α) νη επηθξαηνχζεο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο γνληκνπνίεζεο ζηελ πεξηνρή. Απηφ επλνεί ηελ αχμεζε ησλ Γηββεξειηλψλ ζε ζρέζε κε ηηο Απμίλεο, κε άκεζε ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ησλ θπηηάξσλ θαη θαηά πξνέθηαζε ησλ

12 12 ζπφξσλ. β) ηα θαιιηεξγνχκελα θαζφιηα Γίγαληεο Διέθαληεο ζην Ννκφ Καζηνξηάο, είλαη «πιεζπζκνί» θαη φρη πνηθηιίεο. Έρνπλ θαηλφηππν ζηαζεξνπνηεκέλν ζην πεξηβάιινλ θαη ζηνλ ρξφλν. Έηζη δελ ππάξρεη γελεηηθφ αίηην, πνπ ζα δηαθνξνπνηήζεη ηα καθξνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Οη θπζηθέο ινηπφλ ζπλζήθεο, (θιίκα έδαθνο) πνπ είλαη άξηζηεο απνηεινχλ ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα δηακφξθσζεο απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Σν Οιηθφ Ν2 θαη ηα Νηηξηθά αληρλεχνπλ ζε ρακειά πνζνζηά, θαζψο ε θαιιηέξγεηα δέρεηαη Αδσηνχρεο ιηπάλζεηο ρακεινχ επηπέδνπ, αθνχ αθήλεηαη σο ςπραλζέο λα ιεηηνπξγήζεη ηζνξξνπεκέλα ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, εμαζθαιίδνληαο ην Άδσην κέζσ Αδσηνβαθηεξίσλ. Ζ πςειή Καζαξή Πξσηείλε θαη ηα ρακειά Ληπαξά, είλαη απνηέιεζκα ηεο πεξίζζεηαο Φσζθφξνπ ζηα εδάθε ηεο πεξηνρήο θαιιηέξγεηαο ησλ Φαζνιηψλ «Γίγαληεο Διέθαληεο» ηνπ Ννκνχ Καζηνξηάο. Δλφο ζηνηρείνπ, πνπ είλαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ δεκηνπξγίαο Πξσηεηλνχρσλ νπζηψλ. Ο Φψζθνξνο αληρλεχεηαη ζην πξντφλ ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, θαζψο επξίζθεηαη ελ αθζνλία ζηα εδάθε ηνπ Ννκνχ Καζηνξηάο, φπσο πξναλαθέξακε ιφγσ ησλ κεηξηθψλ Ππξηγελψλ πεηξσκάησλ ηνπ Γξάκκνπ θαη ηνπ Βίηζη. Ζ ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε Αζβέζηην, είλαη απνηέιεζκα επίζεο ησλ κεηξηθψλ πεηξσκάησλ θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ελ ζπλερεία πνπ πθίζηαηαη απφ ηνλ Φψζθνξν. Σν Κάιη είλαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, ιφγσ ηνπ φηη ηα εδάθε πνπ πξνέξρνληαη απφ Ππξηγελή πεηξψκαηα, είλαη πινχζηα ζ απηφ, ην νπνίν ελ ζπλερεία δξα αληαγσληζηηθά ζην Αζβέζηην θαη παίξλεη ηε ζέζε ηνπ. Σέινο Μαγλήζην, ίδεξνο θαη Μαγγάλην, σο ηρλνζηνηρεία, είλαη παξάγσγα ηεο πθηζηάκελεο εδαθηθήο θαηάζηαζεο. Αλαιπηηθφηεξα θαη ζε φηη αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, δηαπηζηψλνπκε ηνλ άξξεθην δεζκφ ηνπ πξντφληνο κε ηηο δηακνξθσκέλεο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο. Σν Μέγεζνο ησλ ζπφξσλ, φπσο πξναλαθέξακε είλαη απνηέιεζκα ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ, αιιά θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ληφπησλ «πιεζπζκψλ» ηνπ πξντφληνο, πνπ δηαζθαιίδνληαη δηαρξνληθά κε ηελ απζηεξή επηινγή ησλ ζπφξσλ. Ζ Δκθάληζε εμαξηάηαη απφ δχν θπξίσο παξάγνληεο: Α) ηελ ηζνξξνπεκέλε ιίπαλζε κε ηελ εθαξκνγή θαιιηέξγεηαο ήπηαο κνξθήο θαη Β) απφ ηελ ζηαδηαθή ζπγθνκηδή ηνπ πξντφληνο ζε «ρέξηα», πνπ εμαζθαιίδεη ηελ θπζηνινγηθή σξίκαλζε ηνπ πάλσ ζην θπηφ, πξηλ ηε ζπιινγή. Ο Λεπηφο Φινηφο είλαη απνηέιεζκα ηεο ρακειήο παξνπζίαο Αζβεζηίνπ ζηα εδάθε ηεο πεξηνρήο. Έηζη απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία ζπκπινθψλ Αζβεζηίνπ, πνπ ζα νδήγεζαλ ζε ζρεκαηηζκφ ζθιεξνχ θαη ρνλδξνχ θινηνχ. Ζ Βξαζηηθφηεηα είλαη εμαζθαιηζκέλε, θαζψο νη ρακειέο ηηκέο Αζβεζηίνπ απνηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία πεθηηληθνχ Αζβεζηίνπ θαηά ηνλ βξαζκφ, πνπ ζα πξφζδηδε ζθιεξφηεηα. Ζ Ννζηηκηά είλαη απνηέιεζκα ηεο χπαξμεο Φσζθφξνπ ζην έδαθνο, αιιά θπξίσο ηνπ Καιίνπ, ην νπνίν είλαη ζπζηαηηθφ ζχλζεζεο Τδαηαλζξάθσλ. Οπζηψλ πνπ πξνζδίδνπλ ηελ ραξαθηεξηζηηθή γιπθχηεηα ζηα Φαζφιηα «Γίγαληεο Διέθαληεο» ηνπ Ννκνχ Καζηνξηάο. Γξψληαο δε αληαγσληζηηθά, «πξνζηαηεχεη» ην πξντφλ απφ ππνβάζκηζε ηνπ, ιφγσ δξάζεο ηνπ Αζβεζηίνπ.

13 13 Ζ Τςειή Βηνινγηθή ηνπο αμία απνηππψλεηαη ζηνλ πίλαθα ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Ζ πςειή πεξηεθηεθφηεηα ζε θαζαξή Πξσηεΐλε θαη Ηρλνζηνηρεία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε Ληπαξά θαζηεξψλνπλ ηα θαζφιηα «Γίγαληεο Διέθαληεο» Καζηνξηάο, σο κνλαδηθφ δηαηξνθηθφ πξντφλ θαη θζελή πεγή ζξεπηηθψλ νπζηψλ πςειήο βηνινγηθήο αμίαο. Ο παξάγνληαο φκσο εθείλνο, πνπ αμηνπνηεί άξηζηα φινπο ηνπο θπζηθνχο παξάγνληεο, είλαη ν αλζξψπηλνο. Ζ κεγάιε παξάδνζε ηεο πεξηνρήο ζηελ θαιιηέξγεηα, ε πνιχηηκε εκπεηξία θαη επηκνλή ησλ θαζνινπαξαγσγψλ ηνπ Ννκνχ Καζηνξηάο ζηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν θαιιηέξγεηαο, δηαηεξεί κέρξη ζήκεξα ηνλ κεραληζκφ παξαγσγήο, πνπ ζπλίζηαηαη ζε εξγαζίεο κε ηα ρέξηα, ήπηεο ηερληθέο, ειάρηζηε ρξήζε κέζσλ θπηνπξνζηαζίαο θαη ρεκηθψλ ιηπάλζεσλ, απζηεξή επηινγή ζπφξσλ θαη επιαβηθή δηαθχιαμε ηεο θαζαξφηεηαο ησλ ληφπησλ πνηθηιηψλ. Ζ ζπλέρεηα απηήο ηεο παξάδνζεο δηαζθαιίζηεθε δεθαεηίεο νιφθιεξεο θαζψο ζηελ θαιιηέξγεηα ζπκκεηέρνπλ φια ηα κέξε ηεο νηθνγέλεηαο. Απφ ηνπο ειηθησκέλνπο κέρξη ηα κηθξά παηδηά. Απηφ ζπκβαίλεη, θαζψο απαηηείηαη απμεκέλε αλζξψπηλε απαζρφιεζε αθ ελφο, αθεηέξνπ δε πξαγκαηνπνηνχληαη θαιιηεξγεηηθέο εξγαζίεο ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο θαιιηέξγεηαο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο εξγαζηαθέο δπλαηφηεηεο θάζε ειηθίαο. Έηζη κε ελδηάκεζνπο ηα ελεξγά κέιε ηεο αγξνηηθήο νηθνγέλεηαο δηαζθαιίδεηαη ε ζπλέρεηα ηεο γλψζεο θαη ηεο παξάδνζεο ζε φηη αθνξά ηελ ηερληθή πνπ είλαη ζπλδεδεκέλε ηζηνξηθά κε ηελ πεξηνρή πάλσ απφ 70 ρξφληα. Οη εηήζηεο εθζέζεηο θαη γηνξηέο θαζνιηνχ θαηέρνπλ μερσξηζηή ζέζε ζηα έζηκα ηεο πεξηνρήο. Σελ πεξίνδν ηεο ζπγθνκηδήο ηνπ πξντφληνο θαη κέζα απφ ηηο εθδειψζεηο απηέο αλαδεηθλχεηαη ν ηζηνξηθφο δεζκφο ηεο πεξηνρήο κε ην πξντφλ θαζψο ε πξνβνιή ηνπ πιαηζηψλεηαη απφ έζηκα θαη θνιθινξηθά ζηνηρεία. ηε ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ πεξηνρή επέηεην ηνπ ζαλάηνπ ηνπ ήξσα Παχινπ Μειά νη εθδειψζεηο θιείλνπλ κε ηελ πξνζθνξά απνθιεηζηηθά θαζνιηψλ ζηνπο επίζεκνπο θαη πξνζθεθιεκέλνπο. ηα Λαθθψκαηα δε, γίλεηαη ε εηήζηα Έθζεζε Γηνξηή θαζνιηψλ κε πνιχ κεγάιε επηηπρία. Δπνρέο πνπ ε δηαθήκηζε ήηαλ αλχπαξθηε, ηα κέζα επηθνηλσλίαο ππνηππψδε, ε εκπνξία αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζε λεπηαθφ ζηάδην, ηα Φαζφιηα Καζηνξηάο έθζαλαλ σο αλαγλσξηζκέλν εθιεθηφ πξντφλ ζηελ θαηαλαισηηθή ζπλείδεζε θαη θέξδηδαλ ηελ πξνηίκεζε ηεο αγνξάο. Μηθξφ κφλν δείγκα ησλ πην πάλσ απνηειεί ην πεξηερφκελν ηεο βηληενηαλίαο πνπ ζπλνδεχεη ηε κειέηε, φπνπ ζε Κηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία παξαγσγήο έηνπο 1966, θαηαγξάθεηαη κε κνλαδηθφ ηξφπν ε θήκε ηνπ πξντφληνο ρσξίο θακία εκπνξηθή δηαθεκηζηηθή ζθνπηκφηεηα. Απφ ην 1966 νη θαηαλαισηέο ηεο Αζήλα είραλ ήδε μερσξίζεη θαη θαζηεξψζεη ηα «Φαζφιηα Καζηνξηάο» σο εθιεθηφ βαζηθφ δηαηξνθηθφ ηνπο είδνο. Ο δεζκφο ηνπ πξντφληνο κε ηελ πεξηνρή θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ δεκνζηεχκαηα ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ κε αλαθνξέο ζηα θαζφιηα πνπ μεθηλνχλ 70 ρξφληα πξηλ. Ε) Αξκφδηεο Αξρέο 1. Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Καζηνξηάο

14 14 Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Γηεχζπλζε: Γηνηθεηήξην ΣΚ Καζηνξηά Tel: Fax: Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο / Δπίβιεςεο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ ΟΠΔΓΔΠ (AGROCERT) Γηεχζπλζε: Παηεζίσλ / Άλδξνπ 1, ΣΚ Αζήλα Tel: Fax: Ζ) Δπηζήκαλζε ηα κέζα ζπζθεπαζίαο ζα αλαγξάθεηαη ε νλνκαζία «ΦΑΟΛΗΑ ΓΗΓΑΝΣΔ ΔΛΔΦΑΝΣΔ ΚΑΣΟΡΗΑ.», θαζψο θαη φπνηεο ελδείμεηο ή ζήκαηα πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα Δζληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία. Θ) Κνηλνηηθέο -Δζληθέο δηαηάμεηο Σν πξντφλ πιεξεί φια φζα αλαθέξνληαη ζηηο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο ηππνπνίεζεο ησλ πξνζπζθεπαζκέλσλ εγρψξησλ βξψζηκσλ νζπξίσλ ηεο Δζληθήο Ννκνζεζίαο πνπ είλαη ζε ηζρχ (Γηππνπξγηθή Απφθαζε Γεσξγίαο θαη Δκπνξίνπ αξζ. 2 θαη 3 κε αξηζκφ 37227/ ).

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ

ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ Η νλνκαζία ηνπ γέλνπο πξνέξρεηαη απφ ηε αξραία πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Λπθίαο. ηα Διιεληθά ιέγεηαη Λχθην,ζηα Αγγιηθά Wolfberry,ζηα Κηλέδηθα Goji θαη ζηα Ιαπσληθά Κuko.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Μειέηε γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ειαηνιάδνπ "Αγνπξέιαην Υαιθηδηθήο" σο Π.Ο.Π ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Μειέηε γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ειαηνιάδνπ Αγνπξέιαην Υαιθηδηθήο σο Π.Ο.Π ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΗΑ Αγνπξέιαην Υαιθηδηθήο - Agoureleo Chalkidikis 2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 2.1. Ζ Πξώηε ύιε Σν Αγνπξέιαην Υαιθηδηθήο εμάγεηαη κε απνθιεηζηηθά κεραληθέο κεζφδνπο απφ θαξπνχο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Γηψξγνο Κνπκπνχξεο Γόκιμορ Δπεςνηηήρ, Τπεύθςνορ Δπγαζηηπίος Δλαιοκομίαρ Ινζηιηούηο Δλιάρ και Τποηποπικών

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ Η επίδραςη του φορτίου ςτη φωτοςυνθετική δραςτηριότητα και ςτην ανάπτυξη των δένδρων ελιάσ ποικιλίασ Κορωνέΰκη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ «Διεπεύνηζη ηηρ αξιοποίηζηρ ηων αποβαλλόμενων θύλλων ελιάρ ζηα ελαιοηπιβεία

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

Γενετική Βελτίωση Φασολιού. Αποτελέσματα πειραματισμού στην Πρέσπα

Γενετική Βελτίωση Φασολιού. Αποτελέσματα πειραματισμού στην Πρέσπα Γενετική Βελτίωση Φασολιού. Αποτελέσματα πειραματισμού στην Πρέσπα Γξ. Παπαδφπνπινο Ισάλλεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΤΔΙ Γπη. Μαθεδνλίαο ΕΙΑΓΩΓΗ To θνηλφ θαζφιη (Phaseolus vulgaris L.) κεηαθέξζεθε ζηελ Δπξψπε

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Πεξηερόκελα: ΔΗΠΑΓΩΓΖ... 3 Γηδαθηηθή Δλφηεηα 2.1. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΡΖΠ ΚΔΡΑΡΟΝΞΖΠ ΑΞΝ ΠΚΒΑΡΗΘΖ ΠΔ ΒΗΝΙΝΓΗΘΖ ΓΔΩΟΓΗΑ... 4 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

χγρξνλεο ηάζεηο ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα κε έκθαζε ζηα λέα ζπζηήκαηα θχηεπζεο

χγρξνλεο ηάζεηο ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα κε έκθαζε ζηα λέα ζπζηήκαηα θχηεπζεο χγρξνλεο ηάζεηο ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα κε έκθαζε ζηα λέα ζπζηήκαηα θχηεπζεο ηαχξνο Βέκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξνθνκίαο Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ. Πηστιακή Εργαζία :

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ. Πηστιακή Εργαζία : ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Πηστιακή Εργαζία : Τοσ φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Σπθηά Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ζπθηάο Η ζρεηηθά θαιή αληνρή ζηελ έιιεηςε λεξνύ Η κέηξηα αληνρή ζηελ αιαηόηεηα Η παξαγσγή λσπώλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: Σηλεπικοινωνιών και Σετνολογίας Πληρουορίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Παξάγνληεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ» Δπνπηεχσλ θαζεγεηήο: ΛΑΕΑΡΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα