ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Ανώνυµη Εµπορική Βιοµηχανική Εταιρεία Ιερά Οδός , Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2359/06/Β/86/14

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Ανώνυµη Εµπορική Βιοµηχανική Εταιρεία Ιερά Οδός 96-102, 10447 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2359/06/Β/86/14"

Transcript

1 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Ανώνυµη Εµπορική Βιοµηχανική Εταιρεία Ιερά Οδός , Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2359/06/Β/86/14 Συνοπτικές Ενδιάµεσες της Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2010 σύµφωνα µε τα.π.χ.α. που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (.Λ.Π. 34) Οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση ιεύθυνση έδρας Εταιρίας: Ιερά Οδός Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών: 2359/06/Β/86/14 Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Γενική Γραµµατεία Αρµόδια Αρχή: Εµπορίου ιεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως Σύνθεση ιοικητικού Συµβουλίου: Κώστας Πετρόπουλος, Ιωάννης Πετρόπουλος, Ιωάννης Φιλιώτης, Γεώργιος αυίδ, Στάθης Παπαγεωργίου, Νικόλαος Εµπέογλου, Ιωάννης Κατσουρίδης, Γεώργιος ράκος Ηµεροµηνία Έγκρισης των τριµηνιαίων Οικονοµικών Καταστάσεων: 08/11/2010 Ελεγκτική Εταιρεία: ΕΝΕΛ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Τύπος έκθεσης επισκόπησης: εν απαιτείται Ανέλεγκτες Ενδιάµεσες

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης Σελ.3 - Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Περιόδου Σελ.4 - Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Οµίλου Σελ.5 - Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας Σελ.6 - Κατάσταση Ταµειακών Ροών Σελ.7 1. Πληροφορίες για τον Όµιλο Σελ Γενικές Πληροφορίες Σελ οµή του Οµίλου Σελ.8 2. Οι Σηµαντικές Λογιστικές Πολιτικές που χρησιµοποιήθηκαν Σελ Πλαίσιο Κατάρτισης Οικονοµικών Καταστάσεων Σελ Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές στην εφαρµογή λογιστικών Σελ.11 αρχών 2.3 Ενοποίηση Σελ Πληροφόρηση κατά Τοµέα Σελ Πρόσθετες πληροφορίες Σελ Ενσώµατα Πάγια Σελ Επενδύσεις σε ακίνητα Σελ Άυλα περιουσιακά στοιχεία Σελ Εµπορικές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Σελ Αποθέµατα Σελ ανειακές υποχρεώσεις Σελ Φόρος Εισοδήµατος Σελ Εποχικότητα Σελ Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα µέρη Σελ Μερίσµατα Σελ Ενδεχόµενα Σελ Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού Σελ.20 Στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2010 Σελ.21 2

3 I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ ) ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σηµ. 30/9/ /12/ /9/ /12/2009 Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ιδιοχρησιµοποιούµενα Ενσώµατα Πάγια στοιχεία , , , ,38 Επενδύσεις σε Ακίνητα , ,33 0,00 0,00 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία , , , ,57 Επενδύσεις σε Θυγατρικές/Κοινοπραξίες 0,00 0, , ,66 Αναβαλλόµενος φόρος 0,00 0, ,23 0,00 Εµπορικές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις , , , ,75 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις , , , ,86 Σύνολο µη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων , , , ,22 Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Αποθέµατα , , , ,45 Εµπορικές Απαιτήσεις , , , ,74 Λοιπά Κυκλοφορούντα Στοιχεία , , , ,42 Ταµειακά ιαθέσιµα και Ισοδύναµα , , , ,20 Σύνολο Kυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων , , , ,81 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ , , , ,03 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια Κεφάλαια Μετόχων Μητρικής Μετοχικό Κεφάλαιο , , , ,00 Αποθεµατικά , , , ,02 Ιδιες µετοχές ( ,85) ( ,90) ( ,85) ( ,90) Αποτελέσµατα εις Νέον , , , ,41 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , , , ,53 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµα άνεια , , , ,00 Αναβαλλόµενος Φόρος , ,28 0, ,98 Προβλέψεις Παροχών Αποχώρησης Προσωπικού , , , ,19 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις , , , ,17 Μακροπρόθεσµες Προβλέψεις , , , ,23 Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων , , , ,57 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµα άνεια , , ,50 600,27 Βραχυπρόθεσµο µέρος Μακροπρόθεσµων ανείων , ,00 0, ,00 Εµπορικές και Λοιπές Υποχρεώσεις , , , ,02 Τρέχων Φόρος Εισοδήµατος , , , ,64 Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων , , , ,93 Σύνολο υποχρεώσεων , , , ,50 ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , , , ,03 3

4 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ (Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σηµ. 1/1-30/09/2010 1/1-30/09/2009 1/7-30/09/2010 1/7-30/09/2009 1/1-30/09/2010 1/1-30/09/2009 1/7-30/09/2010 1/7-30/09/2009 Έσοδα ( Πωλήσεις ) , , , , , , , ,43 Κόστος Πωληθέντων 2.4 ( ,94) ( ,60) ( ,51) ( ,62) ( ,80) ( ,76) ( ,40) ( ,98) Μικτό Κέρδος , , , , , , , ,45 Άλλα Έσοδα , , , , , , , ,29 Έξοδα ιοικήσεως ( ,58) ( ,09) ( ,38) ( ,82) ( ,93) ( ,11) ( ,53) ( ,44) Έξοδα ιαθέσεως ( ,73) ( ,89) ( ,53) ( ,82) ( ,36) ( ,94) ( ,52) ( ,01) Αλλα Έξοδα (65.877,74) (74.322,07) (2.524,40) (2.490,80) (24.585,30) (70.815,64) (2.036,45) (1.210,62) Κέρδη προ φόρου, χρηµ/κων και επενδ. αποτ/των , ,31 ( ,83) (82.407,87) ( ,77) ,52 ( ,02) ( ,33) Κέρδος Ευκαιριακής αγοράς ,98 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Χρηµατοοικονοµικά Εσοδα , , , , , , , ,18 Χρηµατοοικονοµικά Εξοδα ( ,78) ( ,95) ( ,59) ( ,90) ( ,77) ( ,29) ( ,66) ( ,25) Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων , , ,95 ( ,72) ( ,35) ,12 ( ,16) ( ,40) Φόρος εισοδήµατος 3.7 ( ,13) ( ,15) , ,95 ( ,88) ( ,37) , ,56 ΚΕΡ Η (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ , , ,17 ( ,77) ( ,23) ,75 ( ,65) ( ,84) Λοιπά Συνολικά Έσοδα Αντιστάθµιση ταµειακών ροών ( ,06) 0, ,73 0,00 ( ,06) 0, ,73 0,00 Φόρος Εισοδήµατος ,53 0,00 0,00 0, ,53 0,00 0,00 0,00 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ , , ,90 ( ,77) ( ,76) ,75 ( ,92) ( ,84) Τα Κέρδη/(ζηµίες) αποδίδονται σε: Μετόχους Μητρικής , , ,17 ( ,77) ( ,23) ,75 ( ,65) ( ,84) Συµµετοχές που δεν ασκούν έλεγχο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο , , ,17 ( ,77) ( ,23) ,75 ( ,65) ( ,84) Τα Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα αποδίδονται σε: Μετόχους Μητρικής , , ,90 ( ,77) ( ,76) ,75 ( ,92) ( ,84) Συµµετοχές που δεν ασκούν έλεγχο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο , , ,90 ( ,77) ( ,76) ,75 ( ,92) ( ,84) Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά 0,3755 0,1263 0,3679 (0,0351) 4

5 ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ (Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ) Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Αποθεµατικό από Ίδιες µετοχές Αποθεµατικό αναπροσ/γής ακινήτων Αποθεµατικό αντιστάθµισης ταµειακών ροών Λοιπά αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπα , , , ,82 0, , , ,20 - Συγκεντρωτικά Συνολικά Εσοδα µετά από φόρους , ,88 Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,88 - Μερίσµατα πληρωθέντα ( ,56) ( ,56) - Ίδιες µετοχές (68.076,38) (68.076,38) Υπόλοιπα , , , ,82 0, , , ,14 Υπόλοιπα , , , ,79 0, , , ,60 - Συγκεντρωτικά Συνολικά Εσοδα µετά από φόρους (94.903,53) , ,02 Συνολικό εισόδηµα µετά από φόρους για την περίοδο 0,00 0,00 0,00 0,00 (94.903,53) 0, , ,02 - Μερίσµατα πληρωθέντα ( ,64) ( ,64) - Ίδιες µετοχές (9.670,95) (9.670,95) Υπόλοιπα , , , ,79 (94.903,53) , , ,03 5

6 ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ) Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Αποθεµατικό από Ίδιες µετοχές Αποθεµατικό αναπροσ/γής ακινήτων Αποθεµατικό αντιστάθµισης ταµειακών ροών Λοιπά αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπα , , , ,88 0, , , ,83 - Συγκεντρωτικά Συνολικά Εσοδα µετά από φόρους , ,75 Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,75 - Μερίσµατα πληρωθέντα ( ,56) ( ,56) - Ίδιες µετοχές (68.076,38) (68.076,38) Υπόλοιπα , , , ,88 0, , , ,64 Υπόλοιπα , , , ,85 0, , , ,53 - Συγκεντρωτικά Συνολικά Εσοδα µετά από φόρους (94.903,53) ( ,23) ( ,76) Συνολικό εισόδηµα µετά από φόρους για την περίοδο 0,00 0,00 0,00 0,00 (94.903,53) 0,00 ( ,23) ( ,76) - Μερίσµατα πληρωθέντα ( ,64) ( ,64) - Ίδιες µετοχές (9.670,95) (9.670,95) Υπόλοιπα , , , ,85 (94.903,53) , , ,18 6

7 IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έµµεση µέθοδος Σηµ. 1/1-30/09/2010 1/1-30/09/2009 1/1-30/06/2010 1/1-30/06/2009 Λειτουργικές ραστηριότητες Κέρδη/(ζηµίες) περιόδου προ φόρων , ,03 ( ,35) ,12 Προσαρµογές για: Αποσβέσεις , , , ,70 Προβλέψεις (63.072,76) ( ,17) ,87 ( ,69) Κέρδος ευκαιριακής αγοράς ( ,98) 0,00 0,00 0,00 Έσοδα τόκων ( ,88) ( ,67) ( ,19) ( ,89) Έξοδα τόκων , , , , , ,89 ( ,70) ,53 Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης (Αύξηση) / µείωση αποθεµάτων , , , ,99 (Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων , , , ,08 Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) ( ,73) ( ,46) ( ,60) ( ,86) ( ,81) ,53 ( ,72) ,21 Μείον: Καταβληθέντες τόκοι ( ,78) ( ,95) ( ,77) ( ,29) Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος ( ,48) ( ,53) ( ,48) ( ,53) Καθαρές Ταµειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α) ( ,66) ,94 ( ,67) ,92 Επενδυτικές ραστηριότητες Αγορές ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων ( ,67) ( ,27) ( ,67) ( ,57) Απόκτηση θυγατρικων, συγγενών, κοιν/ξιών και λοιπών επενδύσεων 1.2 ( ,29) 0,00 ( ,00) 0,00 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων , , , ,79 Τόκοι εισπραχθέντες , , , ,89 Καθαρές Ταµειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β) ( ,85) ( ,73) ( ,25) ( ,89) Χρηµατοδοτικές ραστηριότητες Αγορές/(πωλήσεις) ιδίων µετοχών (9.670,95) (68.076,38) (9.670,95) (68.076,38) Μερίσµατα πληρωθέντα 3.10 ( ,42) ( ,26) ( ,42) ( ,26) άνεια αναληφθέντα / (εξοφληθέντα) ,18 ( ,73) ,23 ( ,44) Καθαρές Ταµειακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες(γ) ,81 ( ,37) ,86 ( ,08) Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (α+β+γ) ( ,70) ,84 ( ,06) ,95 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην έναρξη της περιόδου , , , ,33 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στη λήξη της περιόδου , , , ,28 7

8 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου Πληροφορίες για τον Όµιλο 1.1 Γενικές Πληροφορίες Η (Εταιρεία) είναι ανώνυµη εταιρεία εγγεγραµµένη στην Ελλάδα µε Α.Μ.Α.Ε. 2359/06/Β/86/14. Έχει την έδρα της στην Αθήνα, επί της Ιεράς Οδού , και η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι Ιδρύθηκε το 1922 στη Θεσσαλονίκη, και κατασκευάζει, διασκευάζει, διανέµει και εµπορεύεται µεγάλο εύρος προϊόντων, όπως αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, γεννήτριες, µπαταρίες οχηµάτων, κινητήρες diesel, σκάφη, εξωλέµβιες µηχανές, αγροτικά, χωµατουργικά και βιοµηχανικά µηχανήµατα και λιπαντικά. Η Εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά σε κάθε τοµέα δραστηριότητάς της. Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας, της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2010, εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο την 8/11/2010. Το ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από τους: Κώστας Πετρόπουλος, Πρόεδρος (εκτελεστικό µέλος) Ιωάννης Πετρόπουλος, Αντιπρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος (εκτελεστικό µέλος) Ιωάννης Φιλιώτης, µέλος (µη εκτελεστικό) Γεώργιος αυίδ, µέλος (µη εκτελεστικό) Στάθης Παπαγεωργίου, µέλος (µη εκτελεστικό) Νικόλαος Εµπέογλου, µέλος (µη εκτελεστικό) Ιωάννης Κατσουρίδης, µέλος (µη εκτελεστικό) Γιώργος ράκος, µέλος (µη εκτελεστικό) 1.2 οµή του Οµίλου Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις (Όµιλος) περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις τις µητρικής Εταιρείας και των θυγατρικών της, ως εξής: Εταιρεία Έδρα Ποσοστό Συµµετοχής Οµίλου - ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Αθήνα, Ελλάδα Μητρική - Συνεργεία Επισκευής Μηχανών και Κατασκευών Αυτοκινήτων ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Αιγάλεω, Ελλάδα 100% - ΛΥΠΑ ΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Αθήνα, Ελλάδα 100% 8

9 - Ανώνυµος Ελληνική Γενική Εταιρεία Μηχανοκινήσεως και Ακινήτων Α.Ε.Γ.Ε.Μ. Α.Ε. Αθήνα, Ελλάδα 100% - PETROSYS Α.Ε. (πρώην TUDOR ΕΛΛΑΣ Α.Ε., πρώην EXIDE TECHNOLOGIES Α.Ε.Ε.Σ.) Αθήνα, Ελλάδα 99,96% - PI SQUARE HOLDINGS Ltd. Λεµεσός, Κύπρος 100 % - ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΑΘΑΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Ε.Π.Ε. Αθήνα, Ελλάδα 50 % - PETROMOTOR BULGARIA EOOD Σόφια, Βουλγαρία 100 % - OSTREA OIL A.E. Αθήνα, Ελλάδα 100 % Οι ανωτέρω εταιρίες ενοποιούνται µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης, εκτός από την εταιρεία ΚΑΘΑΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Ε.Π.Ε.(Κοινοπραξία), η οποία ενοποιείται µε την αναλογική µέθοδο. Η ΛΥΠΑ Α.Ε.Β.Ε. συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ µε 25%, και στο µετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΓΕΜ Α.Ε. µε 100%. Το υπόλοιπο 75% της ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ κατέχεται από την µητρική εταιρεία Την η εταιρεία απέκτησε το 100% των µετοχών της εταιρείας OSTREA OIL A.E., µε αντικείµενο την πώληση λιπαντικών µε το σήµα SHELL. Η απόκτηση της εν λόγω εταιρείας έγινε στα πλαίσια της αναπλήρωσης από τον όµιλο της απώλειας εργασιών, λόγω της χρηµατοοικονοµικής κρίσης που πλήττει µε ιδιαίτερα έντονο ρυθµό τον κλάδο του αυτοκινήτου, στον οποίο και δραστηριοποιείται σε σηµαντικό βαθµό. Στις οικονοµικές καταστάσεις της και οι αξίες του τιµήµατος και των καθαρών περιουσιακών στοιχείων είχαν προσδιορισθεί προσωρινά, κυρίως λόγω των δυσκολιών στον προσδιορισµό της αξίας των αποθεµάτων, των απαιτήσεων και των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Στην τρέχουσα περίοδο οι προαναφερόµενες αξίες προσδιορίσθηκαν οριστικά και έχουν ως εξής: Αξίες κατά την ηµ/νία απόκτησης (προσωρινέςς) Προσαρµογές Οριστικές Αξίες Ενσώµατα πάγια ,07 0, ,07 ιάφορες απαιτήσεις ,09 (83.455,71) ,38 Πελατολόγιο 0, , ,00 Σήµα (SHELL) 0, , ,00 Αποθέµατα (εµπορεύµατα) ,54 ( ,80) ,74 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ,71 0, ,71 ιάφορες υποχρεώσεις ( ,47) ( ,00) ( ,47) Αναβαλλόµενος φόρος ,75 ( ,20) ( ,45) Σύνολο , , ,98 Καταβληθεν τίµηµα σε µετρητά ,00 ( , ,00 Κέρδος ευκαιριακής αγοράς , ,29 0) ,98 9

10 Το κέρδος ευκαιριακής αγοράς, οφείλεται στις δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες και στην ειληµµένη απόφαση της πωλήτριας εταιρείας να αποχωρήσει από την Ελλάδα. Η µικτή αξία των απαιτήσεων κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης ήταν ,09 και τα ποσά που δεν αναµένεται να εισπραχθούν ανέρχονται σε ,71. Ο κύκλος εργασιών και τα αποτελέσµατα µετά τους φόρους που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις από την ηµεροµηνία της απόκτησης ανέρχονται σε ,52 και σε ,30 αντίστοιχα. Αν η απόκτηση είχε γίνει στην έναρξη της περιόδου ( ) τα ποσά του κύκλου εργασιών και των αποτελεσµάτων µετά τους φόρους, που θα περιλαµβάνονταν στην ενοποίηση θα ανέρχονταν σε ,37 και ,74 αντίστοιχα. 10

11 2 Οι Σηµαντικές Λογιστικές Πολιτικές που χρησιµοποιεί ο Όµιλος και η Εταιρεία 2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων Οι παρούσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας, έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το.λ.π. 34, µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα ακίνητα και ορισµένα χρηµατοπιστωτικά µέσα που επιµετρώνται στην εύλογη αξία τους και είναι εκφρασµένες σε ευρώ. εδοµένου ότι οι εν λόγω Οικονοµικές καταστάσεις είναι συνοπτικές, πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση µε τις ετήσιες της χρήσεως Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές στην εφαρµογή λογιστικών αρχών/ Νέα Πρότυπα και ιερµηνείες Οι Λογιστικές Αρχές και οι µέθοδοι υπολογισµών που τηρήθηκαν στην σύνταξη των συνοπτικών ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, οι σηµαντικές παραδοχές που έχουν υιοθετηθεί από την ιοίκηση, καθώς και οι κύριες πηγές αβεβαιότητας που επηρεάζουν τις εκτιµήσεις, είναι οι ίδιες µε εκείνες οι οποίες είχαν υιοθετηθεί και στις δηµοσιευµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου Στην τρέχουσα περίοδο έγινε εφαρµογή του νέου.π.χ.α. «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», αναφορικά µε την εξαγορά της εταιρείας OSTREA OIL A.E. (Σηµ.1.2) ανωτέρω. Από το IASB και την IFRIC, έχουν εκδοθεί νέα Πρότυπα και ιερµηνείες και έχουν τροποποιηθεί υφιστάµενα, µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν µετά την 01/01/2010. Οι νέες αυτές εκδόσεις και η εκτιµώµενη επίπτωσή τους στις οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου και της εταιρείας έχουν ως εξής: Αντικατάσταση του.λ.π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών» τον Νοέµβριο του 2009 µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την Το νέο πρότυπο απλοποίησε τον ορισµό των συνδεδεµένων µερών και έδωσε κάποιες εξαιρέσεις γνωστοποιήσεων για τις οντότητες που συνδέονται µε το κράτος. εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας και του οµίλου. «.Π.Χ.Α. 9 Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία» που εκδόθηκε τον Νοέµβριο του 2009 µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την Το νέο πρότυπο αποτελεί το πρώτο βήµα για την αντικατάσταση του.λ.π. 39 και προβλέπει ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ταξινοµούνται βάσει του επιχειρηµατικού µοντέλου για την διαχείριση τους και επιµετρώνται είτε στην εύλογη αξία είτε στο αποσβέσιµο κόστος κτήσεως. εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στον όµιλο και την εταιρεία. «Τροποποίηση της ιερµηνείας 14 Προπληρωµή της Ελάχιστης Απαίτησης Χρηµατοδότησης» που εκδόθηκε τον Νοέµβριο του 2009 µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την Η εν λόγω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στον όµιλο και την εταιρεία. 11

12 IFRIC ( ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 19) «Αντικατάσταση Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε Συµµετοχικούς Τίτλους» που εκδόθηκε τον Νοέµβριο του 2009 µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την η µετά την , η οποία καθορίζει το λογιστικό χειρισµό κατά την αντικατάσταση υποχρεώσεων µιας οντότητας µε συµµετοχικούς τίτλους της. Βάσει της εν λόγω ιερµηνείας, η διαφορά µεταξύ λογιστικής αξίας της υποχρέωσης και εύλογης αξίας των συµµετοχικών τίτλων, αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζηµία στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Η εν λόγω ιερµηνεία δεν αναµένεται να έχει εφαρµογή για τον όµιλο και την εταιρεία. Τροποποίηση του.λ.π. 32 «Κατάταξη ικαιωµάτων» που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2009 µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την Βάσει της εν λόγω τροποποίησης, δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης, ή δικαιώµατα αγοράς µετοχών, για απόκτηση ενός σταθερού αριθµού ιδίων µετοχών µιας οντότητας έναντι ενός σταθερού ποσού οποιουδήποτε νοµίσµατος, είναι συµµετοχικός τίτλος αν η οντότητα τα προσφέρει αναλογικά σε όλους του υπάρχοντες ιδιοκτήτες της ίδιας κατηγορίας των µη παράγωγων συµµετοχικών τίτλων της. Η εν λόγω τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει εφαρµογή στον όµιλο και την εταιρεία. Τροποποίηση του.π.χ.α. 1 «Περιορισµένη εξαίρεση από τις συγκριτικές γνωστοποιήσεις του.π.χ.α. 7 για εφαρµόζοντες τα.π.χ.α. για πρώτη φορά», που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2010 και έχει ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την Η εν λόγω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στον όµιλο και την εταιρεία. ιάφορες τροποποιήσεις που έγιναν τον Μάιο του 2010, µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν κυρίως την ή µετά την , στα εξής πρότυπα: «.Π.Χ.Α. 1», «.Π.Χ.Α. 3» «.Π.Χ.Α. 7» «.Λ.Π. 1» «.Λ.Π. 27» «.Λ.Π. 34» και «ΙΕΜΗΝΕΙΑ 13», οι οποίες δεν αναµένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στον όµιλο και την εταιρεία. Τροποποίηση του.π.χ.α. 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα Γνωστοποιήσεις», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την και προβλέπει την παράθεση γνωστοποιήσεων σε µια σηµείωση των οικονοµικών καταστάσεων, που αφορά µεταβιβασθέντα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν διαγράφονται και τυχόν συνεχή ανάµειξη στα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία. Η εν λόγω τροποποίηση θα εφαρµοστεί από τη χρήση Ενοποίηση Θυγατρικές επιχειρήσεις Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας και των ελεγχόµενων από αυτή επιχειρήσεων (θυγατρικές). Έλεγχος υπάρχει όταν η εταιρεία έχει την δυνατότητα να καθορίζει τις χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές δραστηριότητες µιας επιχείρησης µε σκοπό την απόκτηση οφέλους. Τα αποτελέσµατα, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των θυγατρικών, ενσωµατώνονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε την µέθοδο ολικής ενοποίησης. Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών 12

13 συντάσσονται µε τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που ακολουθεί η εταιρεία. Οι διεταιρικές συναλλαγές, τα διεταιρικά υπόλοιπα και τα διεταιρικά έσοδα και έξοδα, απαλείφονται κατά την ενοποίηση. Η υπεραξία που προκύπτει κατά την εξαγορά επιχειρήσεων, αν είναι θετική αναγνωρίζεται ως µη αποσβέσιµο περιουσιακό στοιχείο, υποκείµενο ετησίως σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας του. Αν είναι αρνητική (κέρδος ευκαιριακής αγοράς), αναγνωρίζεται ως κέρδος στην κατάσταση αποτελεσµάτων του οµίλου. Υπεραξία, είναι η διαφορά µεταξύ τιµήµατος για την απόκτηση και εύλογης αξίας των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των ενδεχόµενων υποχρεώσεων της αποκτώµενης. 2.4 Πληροφόρηση κατά τοµέα Οι λειτουργικοί τοµείς του Οµίλου είναι στρατηγικές µονάδες που πωλούν διαφορετικά αγαθά. Παρακολουθούνται και διοικούνται ξεχωριστά από το διοικητικό συµβούλιο, διότι τα αγαθά αυτά είναι εντελώς διαφορετικής φύσεως, ζήτησης στην αγορά και µικτού περιθωρίου κέρδους. Οι τοµείς του Οµίλου είναι οι εξής: 1. Τοµέας Επαγγελµατικών Οχηµάτων στον οποίο υπάγονται οι Επιχειρηµατικές Μονάδες Φορτηγών & Λεωφορείων και Isuzu. 2. Τοµέας Αυτοκινουµένων Μηχανηµάτων στον οποίο υπάγονται οι Επιχειρηµατικές Μονάδες Petrogen (ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη), E&B (κινητήρες και σκάφη), McCormick (αγροτικά µηχανήµατα) και IE (βιοµηχανικός εξοπλισµός). 3. Τοµέας Μπαταριών και ηλεκτρονικών ειδών αυτοκινήτων. 4. Τοµέας Εκµετάλλευσης Ακινήτων. 5. Τοµέας Λιπαντικών, ο οποίος αποκτήθηκε στην τρέχουσα περίοδο µέσω της εξαγοράς της εταιρείας OSTREA OIL A.E. από την SHELL HELLAS A.E. Οι λογιστικές πολιτικές για τους λειτουργικούς τοµείς είναι οι ίδιες µε αυτές που χρησιµοποιούνται για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων. Η αποδοτικότητα των τοµέων επιµετράται στην βάση του αποτελέσµατος, κέρδους ή ζηµίας από τις λειτουργικές δραστηριότητες προ φόρου εισοδήµατος και δίχως να λαµβάνονται υπόψη ορισµένα κονδύλια εσόδων και εξόδων (έκτακτα και συναλλαγµατικές διαφορές), τα οποία η ιοίκηση παρακολουθεί συνολικά. Στην αποδοτικότητα των τοµέων λαµβάνεται επίσης υπόψη η απόδοση των σταθµισµένων απασχολούµενων ιδίων και ξένων κεφαλαίων (εσωτερικές χρεώσεις). Οι πωλήσεις του Οµίλου είναι χονδρικές στο σύνολό τους και γίνονται κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα, όπου είναι εγκατεστηµένα όλα τα περιουσιακά του στοιχεία. 13

14 ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΛΟΙΦΕΣ Σύνολο 30/9/ /9/ /9/ /9/ /9/ /9/ /9/ /9/2010 Πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες , , , , , ,29 ιατοµεακές πωλήσεις 906, ,32 - (92.474,43) 0,00 Κόστος πωλήσεων ( ,28) ( ,61) ( ,60) ( ,75) - (17.163,70) - ( ,94) Μικτό αποτέλεσµα τοµέα , , , ,45 - (14.161,50) ,35 Λοιπά Έσοδα , , , , , ,67 ( ,80) ,30 Αποσβέσεις ( ,62) (44.694,03) (4.733,05) ( ,25) (32.136,45) ( ,73) - ( ,13) Λοιπά Έξοδα ( ,97) ( ,48) ( ,82) ( ,97) (83.041,98) ( ,50) ,80 ( ,92) Χρεωστικοί Τόκοι ( ,05) ( ,66) (19.512,96) ( ,75) ( ,68) ( ,68) - ( ,78) Πιστωτικοί τόκοι , ,51 240, , , , ,88 Κέρδος ευκαιριακής Αγοράς 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,98 Λοιπά µη ταµειακά κονδύλια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 Εσωτερικές χρεώσεις ( ,41) ( ,57) ( ,35) ( ,33) 0,00 0, ,66 0,00 Αποτέλεσµα Τοµέων προ φόρων ( ,58) ( ,35) ( ,54) , ,78 (41.589,61) , ,68 Φόρος εισοδήµατος ( ,13) Καθαρό Αποτέλεσµα ,55 30/9/ /9/ /9/ /9/ /9/ /9/ /9/ /9/2010 Περιουσιακά στοιχεία τοµέων , , , , , , ,95 30/9/ /9/ /9/ /9/ /9/ /9/ /9/ /9/2010 Αγορές Παγίων , ,90 700, ,67 0, , ,67 14

15 ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΛΟΙΦΕΣ Σύνολο 30/9/ /9/ /9/ /9/ /9/ /9/ /9/ /9/2009 Πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες , , , , ,70 ιατοµεακές πωλήσεις ,00 Κόστος πωλήσεων ( ,70) ( ,93) ( ,45) - - (5.809,52) - ( ,60) Μικτό αποτέλεσµα τοµέα , , , (4.797,03) ,10 Λοιπά Έσοδα , , , , ,80 ( ,91) ,26 Αποσβέσεις ( ,98) (45.919,69) (4.360,87) - (31.133,11) ( ,18) - ( ,83) Λοιπά Έξοδα ( ,65) ( ,89) ( ,13) - (86.219,91) ( ,57) ,93 ( ,22) Χρεωστικοί Τόκοι ( ,25) (61.193,61) (57.947,85) - ( ,28) ( ,96) - ( ,95) Πιστωτικοί τόκοι 3.016, , ,38-189, , ,67 Κέρδος ευκαιριακής Αγοράς 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 Λοιπά µη ταµειακά κονδύλια 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 Εσωτερικές χρεώσεις ( ,23) ( ,54) ( ,01) - 0,00 0, ,78 0,00 Αποτέλεσµα Τοµέων προ φόρων ( ,00) ( ,00) ( ,59) ,37 ( ,55) , ,03 Φόρος εισοδήµατος ( ,15) Καθαρό Αποτέλεσµα ,88 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2009 Περιουσιακά στοιχεία τοµέων , , , , , ,58 30/9/ /9/ /9/ /9/ /9/ /9/ /9/ /9/2009 Αγορές Παγίων , ,68 840,34-0, , ,27 15

16 3 Πρόσθετες πληροφορίες επί των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων της 30 ης Σεπτεµβρίου Ενσώµατα Πάγια Οι επενδύσεις σε ενσώµατα πάγια για την περίοδο ανήλθαν σε ,13 για τον Όµιλο και ,13 για την Εταιρεία. Τα αντίστοιχα ποσά της προηγούµενης περιόδου ήταν ,77 για τον Όµιλο και ,07 για την Εταιρεία. Τα ενσώµατα πάγια που αποκτήθηκαν µέσω της εξαγορασθείσας εταιρείας OSTREA OIL A.E ανήλθαν σε ,07. Οι αποσβέσεις της περιόδου για τον Όµιλο ανήλθαν σε ,58 και για την Εταιρεία σε ,38. Τα αντίστοιχα ποσά της προηγούµενης περιόδου ήταν ,29 και ,24 αντίστοιχα. 3.2 Επενδύσεις σε Ακίνητα Τα συνολικά έσοδα (ενοίκια) για τον Όµιλο στην περίοδο, ανήλθαν σε ,00 και αναγνωρίσθηκαν στα Αποτελέσµατα (Άλλα Έσοδα). Τα αντίστοιχα ποσά της προηγούµενης περιόδου ήταν ,96. απάνες για επενδύσεις σε ακίνητα δεν αναγνωρίσθηκαν (δεν υπήρξαν) στην περίοδο. 3.3 Άυλα περιουσιακά στοιχεία Η ανάλυση των άυλων περιουσιακών στοιχείων έχει ως εξής: Όµιλος Εταιρεία 30/09/ /12/ /09/ /12/2009 Πελατολόγιο , Σήµα (SHELL) , Λογισµικό , , , , , , , ,57 Το πελατολόγιο και το σήµα αποσβένονται µε συντελεστή 20%, µε δεδοµένο ότι η συµβατική χρήση τους είναι πενταετής. Οι αποσβέσεις της περιόδου ανήλθαν σε , Εµπορικές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Η σηµαντική αύξηση των εµπορικών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων οφείλεται στην πολιτική που ακολουθείται από την θυγατρική ΟΣΤΡΕΑ OIL A.E., να χρηµατοδοτεί ορισµένους µεγάλους πελάτες έναντι καθορισµένων ποσοτικών στόχων, τους οποίους αναλαµβάνουν να υλοποιήσουν εντός χρονικής περιόδου πέντε ετών. 16

17 3.5 Αποθέµατα Στην τρέχουσα περίοδο έγινε υποτίµηση της αξίας των αποθεµάτων, στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία τους, ανερχόµενη σε ,80 για τον Όµιλο και την Εταιρεία, η οποία και αναγνωρίσθηκε σε αύξηση του κόστους πωληθέντων. Το αντίστοιχο ποσό της προηγούµενης περιόδου ήταν , ανειακές Υποχρεώσεις Οι καθαρές (εισροές)/εκροές (ληφθέντα-εξοφληθέντα δάνεια) ανήλθαν για την περίοδο σε ,18 για τον Όµιλο και ,23 για την Εταιρεία. Τα ποσά της αντίστοιχης περιόδου για την προηγούµενη χρήση ήταν ( ,73) για τον Όµιλο και ( ,44) για την Εταιρεία. 3.7 Φόρος Εισοδήµατος Όµιλος Εταιρεία 30/09/ /09/ /09/ /09/2009 Τρέχων Φόρος Εισοδήµατος , ,41 0, ,04 Έκτακτη Εισφορά ,11 0, ,11 0,00 Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος , ,81 ( ,04) 3.524,47 ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου 0, ,92 0, ,26 Προβλέψεις για ιαφορές Φορ. Ελέγχου , , , , , , , ,37 Οι Ανέλεγκτες Φορολογικά χρήσεις για την Εταιρεία και τις Θυγατρικές της έχουν ως εξής: Εταιρεία Έδρα Ανέλεγκτες Φορολογικές χρήσεις -ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Αθήνα, Ελλάδα Συνεργεία Επισκευής Μηχανών και Κατασκευών Αυτοκινήτων ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Αιγάλεω, Ελλάδα ΛΥΠΑ ΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Αθήνα, Ελλάδα Ανώνυµος Ελληνική Γενική Εταιρεία Μηχανοκινήσεως και Ακινήτων Α.Ε.Γ.Ε.Μ. Α.Ε. Αθήνα, Ελλάδα ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ PMS ΑΕΒΕ Αθήνα, Ελλάδα PETROSYS Α.Ε. (πρώην TUDOR ΕΛΛΑΣ Α.Ε., πρώην EXIDE TECHNOLOGIES Α.Ε.Ε.Σ.) Αθήνα, Ελλάδα PI SQUARE HOLDINGS Ltd. Λεµεσός, Κύπρος - -ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αθήνα, Ελλάδα

18 ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΑΘΑΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Ε.Π.Ε. -OSTREA OIL A.E. Αθήνα, Ελλάδα 2009 Οι συνολικές προβλέψεις για τις ανέλεγκτες χρήσεις (2007 έως 2009) ανέρχονται σε ,78 για τον Όµιλο και ,23 για την Εταιρεία και περιλαµβάνονται στον λογαριασµό Μακροπρόθεσµες Προβλέψεις. 3.8 Εποχικότητα Ο Όµιλος και η εταιρεία δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη εποχικότητα στον κύκλο δραστηριότητας τους σε σχέση µε τις ενδιάµεσες περιόδους. Η σηµαντική µείωση του αποτελέσµατος της Εταιρείας στην τρέχουσα περίοδο σε σχέση µε την αντίστοιχη της προηγούµενης χρήσεως οφείλεται κυρίως στην µείωση των πωλήσεων του τοµέα των Επαγγελµατικών Οχηµάτων και τον τοµέα των Αυτοκινούµενων Μηχανηµάτων, ως αποτέλεσµα της οικονοµικής κρίσης, που πλήττει ιδιαίτερα τον κλάδο του αυτοκινήτου. Αντίθετα, τα αποτελέσµατα του Οµίλου παρουσιάζουν αύξηση, λόγω της ενσωµάτωσης σε αυτά, από 1/3/2010, του αποτελέσµατος της θυγατρικής OSTREA OIL A.E. (λιπαντικά SHELL). Τα ταµειακά διαθέσιµα αναλύονται ως εξής: Όµιλος Εταιρεία 30/09/ /12/ /09/ /12/2009 Μετρητά στο ταµείο , , , ,92 Καταθέσεις σε τράπεζες , , , , , , ,20 Η σηµαντική µείωση τους σε σχέση µε την οφείλεται στην εξαγορά της OSTREA OIL A.E., που έγινε µετρητοίς. 3.9 Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα µέρη Όµιλος Εταιρεία 30/09/ /09/ /09/ /09/2009 Πωλήσεις εµπορευµάτων σε θυγατρικές , ,70 Αγορές εµπορευµάτων από θυγατρικές , ,55 Αγορές υπηρεσιών από θυγατρικές , ,91 Αµοιβές Mελών ιοίκησης και ευθυντικών Στελεχών , , ,

19 Όµιλος Εταιρεία 30/09/ /12/ /09/ /12/2009 Απαιτήσεις από θυγατρικές , ,52 Υποχρεώσεις προς θυγατρικές , ,37 Υποχρεώσεις προς ιευθυντικά Στελέχη και Mέλη της ιοίκησης , ,00 Η Εταιρεία πραγµατοποιεί τις συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα µέρη, µέσα στα πλαίσια των εργασιών της και σε καθαρά εµπορική βάση. εν υπάρχουν δάνεια προς τα συνδεδεµένα µέρη, πέρα από τις κάτωθι εγγυήσεις δανείων: o Εγγύηση δανείου προς την EFG EUROBANK, ύψους ,00 για λογαριασµό της ΛΥΠΑ ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΒΕ. o Εγγύηση δανείου προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ύψους ,00 για λογαριασµό της ΛΥΠΑ ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΒΕ. o Εγγύηση δανείου προς την ALPHA BANK ύψους ,00 για λογαριασµό της ΑΕΓΕΜ Α.Ε. εν υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις ή προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων µεταξύ των συνδεδεµένων µερών (θυγατρικών) του Οµίλου Μερίσµατα Στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 14/05/2010 αποφασίσθηκε διανοµή µερίσµατος 0,10 ανά µετοχή, συνολικού ποσού ,64 (2009: 0,18157 ανά µετοχή, δηλαδή συνολικό µέρισµα ,56) Ενδεχόµενα 1. Η εταιρεία ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING έχει ασκήσει κατά της εταιρείας αγωγή ύψους ,77 από 13/07/2000. Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING πρότεινε εντός της χρήσης 2007 εξωδικαστικό συµβιβασµό της διαφοράς. Η ιοίκηση της εταιρείας στην χρήση του 2007 προέβη στην διενέργεια προβλέψεως ,00. Εκτός της ανωτέρω αγωγής δεν υπάρχουν άλλες επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων εναντίον του Οµίλου ή της Εταιρείας. 2. Βάσει του Μνηµονίου για τη στήριξη της Ελληνικής Οικονοµίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (Ν.3845/2010), προβλέπεται η επιβολή έκτακτης εφάπαξ εισφοράς επί των κερδών της χρήσεως Στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις δεν έχει υπολογισθεί κάποιο ποσό, µε δεδοµένο ότι δεν είναι γνωστή η βάση υπολογισµού. 3. Εντός της χρήσης 2010 τροποποιήθηκε το καθεστώς φορολογίας των εταιρειών, µε το Νόµο 3842/ , βάσει του οποίου ο φόρος εισοδήµατος: 19

20 (ι) Για τα µη διανεµόµενα κέρδη ανέρχεται σε 24% (µειούµενος κατά µία µονάδα ετησίως µέχρις ότου φθάσει το 20% στο 2014). (ιι) Για τα διανεµόµενα κέρδη ανέρχεται σε 40%. Η τροποποίηση αυτή ενδεχοµένως να επηρεάσει το ποσό του φόρου εισοδήµατος που αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων, ανάλογα µε την ερµηνεία που θα δοθεί σχετικά µε αυτό από την φορολογική αρχή Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα του ισολογισµού της 30/09/2010 και µέχρι την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων γεγονότα, που να αφορούν είτε τον Όµιλο είτε την Εταιρεία.. Αθήνα 8 Νοεµβρίου 2010 Κων. Π. Πετρόπουλος Ιωάν. Π. Πετρόπουλος Γεώργιος Β. Παπαδόπουλος Πρόεδρος του.σ. Αντιπρόεδρος του.σ. /ντής Οικονοµικών & ιευθύνων Σύµβουλος & ιοικητικών Υπηρεσιών 20

21 21

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Ανώνυµη Εµπορική Βιοµηχανική Εταιρεία Ιερά Οδός 96-102, 10447 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2359/06/Β/86/14

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Ανώνυµη Εµπορική Βιοµηχανική Εταιρεία Ιερά Οδός 96-102, 10447 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2359/06/Β/86/14 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Ανώνυµη Εµπορική Βιοµηχανική Εταιρεία Ιερά Οδός 96-102, 10447 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2359/06/Β/86/14 Συνοπτικές Ενδιάµεσες της Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2013 σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Ιερά Οδός 96-102, 10447 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2359/06/Β/86/14

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Ιερά Οδός 96-102, 10447 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2359/06/Β/86/14 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Ιερά Οδός 96-102, 10447 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2359/06/Β/86/14 Συνοπτικές Ενδιάμεσες της Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2008 σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

OSTREA OIL AE OSTREA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

OSTREA OIL AE OSTREA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ OSTREA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ιερά Οδός 104Β, 10447 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42836/01/Β/99/87 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 1 Ιουλίου 2014 31 Μαρτίου 2015

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 1 Ιουλίου 2014 31 Μαρτίου 2015 CPI AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 32624/06/B/95/1 Έδρα: Ραφαηλίδου 1, Ταύρος Αττικής Τ.Κ. 17778. Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 1 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Οι παρούσες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Eξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου από (σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. ηλώσεις εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου 3 2. Εξαµηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

SCA HYGIENE PRODUCTS A.E.

SCA HYGIENE PRODUCTS A.E. SCA HYGIENE PRODUCTS A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13446/01ΑΤ/Β/86/190 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 (01.01.-31.12.2009) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ («.Π.Χ.Α.») ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεµβρίου 2013 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ήλωση Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2015 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

OPTRONICS TECHNOLOGIES Α.Β.Ε.Τ.Ε.

OPTRONICS TECHNOLOGIES Α.Β.Ε.Τ.Ε. OPTRONICS TECHNOLOGIES Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Οι Συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) Οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32632/01NT/95/85(03)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32632/01NT/95/85(03) Ανώνυµη Εταιρεία Αποθηκεύσεων και Μεταφορών ιακριτικός Τίτλος : ΦΕΙ ΑΚΗΣ LOGISTICS AE Λ.Βουλιαγµένης 128 166 74 Γλυφάδα Αττικής ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32632/01NT/95/85(03) Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Χρήσης από 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2014 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2010 30.09.2010...10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2010 30.09.2010...10 Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις (εταιρικές & ενοποιηµένες) για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2010 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Νόµου 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε τους εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Ιουνίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Ιουνίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση, για την οικονοµική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Οι Συνημμένες Συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ της 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Συµφώνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ της 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Συµφώνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ της 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Συµφώνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ A. Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

WATERA HELLAS. A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2012 (1 Ιανουαρίου 31 εκεµβρίου 2012)

WATERA HELLAS. A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2012 (1 Ιανουαρίου 31 εκεµβρίου 2012) WATERA HELLAS. A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34161/01/Β/95/421(99) ΓΕΜΗ : 2005801000 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2012 (1 Ιανουαρίου 31 εκεµβρίου 2012) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΧΠ ΦΥΛΗ ΜΑΡΤΙΟΣ, 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Μαρτίου 2009 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΛΠ 34) Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΕ

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΕ ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Οι συνηµµένες ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα