ΤΕΥΧΟΣ Β' ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ Β' ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ"

Transcript

1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΔ-202 Σύμβαση : ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kv ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ : ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Κ/Δ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ & Κ/Δ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Κ/Δ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ. ΤΕΥΧΟΣ Β' ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 Τ Αθήνα F

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΧΑΝΤΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α1 Εκσκαφή και πλήρωση χαντακιού Α2 Περιπτώσεις πλήρωσης χαντακιού Α3 Μεταφορά εκχωμάτων (μπάζων) Β. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β1 Τοποθέτηση καλωδίων-σωλήνων αγωγού γείωσης μέσα σε χαντάκι Β2 Τοποθέτηση καλωδίων-σωλήνων μέσα σε σωληνώσεις Β3 Εγκατάσταση καλωδίων πάνω σε στηρίγματα επί τοίχου Κέντρου Διανομής (Κ/Δ) Β4 Τοποθέτηση καλωδίων -σωλήνων μέσα σε κανάλι σήραγγας Κ/Δ ή Υ/Σ Β5 Τοποθέτηση πλέγματος Πινακίδων επισήμανσης Γ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Γ1 Γ2 Γ3 Γ4 Τοποθέτηση σωλήνων Κατασκευή διάβασης καλωδίων 150 kv και βοηθητικών δικτύων με οπλισμένο σκυρόδεμα Κατασκευές φρεατίων - γειώσεις σιδηροκατασκευές Κατασκευή βάσεων ακροκιβωτίων καλωδίων 150 kv Δ. ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δ1 Πεζοδρόμια - Οδοστρώματα Δ2 Κράσπεδα - Ρείθρα Δ3 Διάτρηση τοίχου οποιασδήποτε κατασκευής Δ4 Διατρήσεις Ε. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ Ε1 Νυχτερινή, Υπερωριακή Εργασία Εργασία τις αργίες, εορτές Ε2 Προσαύξηση λόγω γενικών εξόδων και οφέλους του Αναδόχου Ε3 Αναθεώρηση των τιμών μονάδας ΣΤ. ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ζ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ Η. ΛΟΙΠΑ 2

3 ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΟΣ Οι παρακάτω τιμές μονάδας, σε ευρώ, αναφέρονται με περιληπτική περιγραφή, σε αυτές που με λεπτομέρεια απεικονίζονται στα σχέδια και περιγράφονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής των εργασιών της Σύμβασης, εκτός αν αλλιώς καθορίζεται στην περιγραφή κάθε τιμής και στις παρατηρήσεις του παρόντος Τιμολογίου. Σημειώνεται ότι οι υπόψη τιμές περιλαμβάνουν ακόμη : 1. Τη δαπάνη μεταφοράς των υλικών (καλώδια 150 kv κ.λ.π.) από τον τόπο παράδοσης (αποθηκευτικός χώρος Επιχείρησης ) μέχρι τις θέσεις τοποθέτησής τους και αντίστροφα. 2. Την αξία προμήθειας, καθώς και τη δαπάνη μεταφοράς (οδικής και διασποράς αυτών) και ενσωμάτωσης των υλικών που περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο ΣΤ του παρόντος τιμολογίου και είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς επίσης και την αξία προμήθειας και τη δαπάνη μεταφοράς σε αποθηκευτικό χώρο της Επιχείρησης των εφεδρικών υλικών. 3. Την αξία προμήθειας, καθώς και τη δαπάνη μεταφοράς και ενσωμάτωσης όλων των αναλώσιμων υλικών, που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών. 4. Τη δαπάνη για την αποκατάσταση της επιφάνειας στην αρχική της μορφή και για την άμεση αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής που πλεονάζουν και απορριμμάτων εν γένει, σε μέρη που επιτρέπεται από τις Αρχές. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου στο Τιμολόγιο αυτό προβλέπονται ιδιαίτερες τιμές. 5. Την επιπλέον αποζημίωση του Αναδόχου για όλες τις λοιπές γενικές υποχρεώσεις του, που περιλαμβάνονται στα υπόλοιπα τεύχη της Σύμβασης, που αναφέρονται στο Αρθρο 1 του ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ, έστω και αν δεν κατονομάζονται ρητά στο παρόν Τεύχος.. ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Στα πλαίσια των εργασιών που αναφέρονται στη συνέχεια και αφορούν υπόγεια καλώδια, περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες (1 έως και 12) εργασίες, τις οποίες ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί, σύμφωνα μ'αυτά που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή (τεύχος Δ ) της Σύμβασης. Η εκτέλεση των εργασιών αυτών (1 έως και 12) γίνεται χωρίς υποχρέωση καταβολής στον Ανάδοχο ιδιαίτερου εργολαβικού τιμήματος, δεδομένου ότι τούτο έχει ληφθεί υπόψη στη διαμόρφωση των τιμών των τιμολογουμένων εργασιών. 1. Η άμεση αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής που πλεονάζουν, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η θραυσθείσα επικάλυψη και το υπόστρωμα των οδών ή πεζοδρομίων ή οποιονδήποτε άλλων επιφανειών, σε χώρους οι οποίοι καθορίζονται από τις Αρχές. 2. Ο άμεσος καθαρισμός των χώρων που γίνονται οι εργασίες. 3. Το κατάβρεγμα και η συμπύκνωση με μηχανικό δονητή, σε στρώσεις πάχους 0,20 m περίπου, των προϊόντων πλήρωσης χαντακιών και λάκκων, που σκάφτηκαν ή όχι από τον Ανάδοχο. 4. Η διαμόρφωση πρανών και πυθμένος της τάφρου σε ορθογωνική διατομή. 5. Η χρησιμοποίηση άμμου λατομείου μέχρι να επικαλυφθούν οι προστατευτικές πλάκες των καλωδίων, τα κιβώτια συνδέσεων και οι σωληνώσεις. 3

4 6. Φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση στον τόπο του έργου των στροφείων με τα καλώδια, των συνδέσμων, των ακροκιβωτίων καθώς και η επιστροφή των στροφείων με τυχόν περισσεύματα, σε αποθήκη της Επιχείρησης, όπως ορίζεται στο Άρθρο 12 των Ειδικών Ορων. 7. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση στον τόπο των έργων των παρακάτω υλικών. Η αξία των εν λόγω υλικών, καθώς και τυχόν άλλων συναφών, περιλαμβάνεται στις τιμές μονάδας των αντιστοίχων εργασιών. α. Τσιμεντοπλακών επικάλυψης καλωδίων (μόνο φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση στον τόπο του Έργου). β. Άμμου λατομείου. γ. Υλικού Π.Τ.Π. Ο.155 (3Α). δ. Τσιμέντου, γύψου, ασβέστη κ.λ.π. ε. Ασφαλτικών υλικών και λοιπών υλικών επαναφοράς οδοστρωμάτων. στ. Πλακών, πλακιδίων και λοιπών υλικών επαναφοράς πεζοδρομίων. η. Σιδηρού οπλισμού. θ. Τούβλων. 8. Η μεταφορά και εκφόρτωση στις θέσεις του έργου των υλικών που παραδίνονται από την Επιχείρηση σύμφωνα με το Άρθρο 12 των Ε.Ο. ή των υλικών που προμηθεύονται από τον Ανάδοχο. 9. Η φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση στην αποθήκη του Αναδόχου των υλικών τα οποία πλεονάζουν κατά την εκτέλεση των έργων. Όποτε τα εν λόγω υλικά παραδίνονται από τον Ανάδοχο στην αποθήκη της Επιχείρησης, η εκφόρτωση διενεργείται από το προσωπικό του Αναδόχου. 10. Η σφράγιση ή αποσφράγιση των οπών νέων ή υπαρχόντων σωλήνων, μέσα από τους οποίους πρόκειται να περάσουν καλώδια, καθώς και η απόφραξη και ο καθαρισμός τους σε όλο το μήκος τους. 11. Η εξασφάλιση της κυκλοφορίας οχημάτων από τη στιγμή της κατασκευής του υποστρώματος μέχρι και της κατασκευής του τελικού τάπητα, είτε με προσωρινή πλήρωση του σχετικού τμήματος του χαντακιού, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 12. Η λήψη προφυλακτικών μέτρων ώστε να μη θίγονται εγκαταστάσεις που βρίσκονται μέσα σε χαντάκια ή λάκκους που σκάβονται από τον Ανάδοχο. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρονται τα εξής : α. Ανάρτηση ή υποστύλωση σωλήνων ύδρευσης, σωληνώσεων κ.λ.π. β. Αποκάλυψη καλωδίων της Δ.Ε.Η., του Ο.Τ.Ε., σωληνώσεων Δ.ΕΠ.Α. Ε.Π.Α., Ε.ΥΔ.Α.Π. κ.λ.π., συγκέντρωση των υλικών επικάλυψης (τούβλα, πλάκες, άμμος θάλασσας), ανάρτηση των καλωδίων και σωληνώσεων και επαναφορά τούτων σε κατάλληλη θέση. 4

5 γ. Προστασία υδρομετρητών ή, εφόσον γίνεται αναγκαίο, ανακατασκευή της στήριξής τους και επαναφορά τους στην αρχική κατάσταση, καθώς και κατασκευή υποστρώματος από σκυρόδεμα, εφόσον απαιτείται. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Διευκρινίζεται ότι, όλες οι τιμές μονάδας οι οποίες αφορούν στην τοποθέτηση καλωδίων εντός σωλήνων, δεν περιλαμβάνουν την αξία των σωλήνων τούτων, ούτε την εργασία τοποθέτησής τους, παρά μόνο, την εργασία τοποθέτησης των καλωδίων εντός των σωλήνων αυτών. Α. ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΧΑΝΤΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α1. Εκσκαφή και πλήρωση χαντακιού 1. Εκσκαφή και πλήρωση χαντακιού, που περιλαμβάνει τα εξής : 1.1. Τη θραύση (αφαίρεση) της επικάλυψης οποιουδήποτε υποστρώματος οδών, πεζοδρομίων ή οποιονδήποτε άλλων χώρων (π.χ. πλατείες, πάρκα κλπ.) και την εκσκαφή χαντακιού στους εν λόγω χώρους, του οποίου το βάθος δεν υπερβαίνει τα 2,50 m Την πλήρωση του υπολοίπου μέρους του χαντακιού, μετά την εκτέλεση των εργασιών μέσα σ' αυτό (π.χ. τοποθέτηση καλωδίου, κατασκευή σωλήνωσης κλπ.), με κοσκινισμένο χώμα (κατάβρεγμα και συμπίεση), εφόσον αυτό είναι κατάλληλο και μόνο μετά από έγκριση της επίβλεψης. Για όλες τις πιο πάνω εργασίες τιμή ανά m 3 εκσκαφής. Σημείωση : Η παραπάνω τιμή είναι ανεξάρτητη από το είδος και το πάχος του καταστρώματος και του υποστρώματος των χώρων που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 1, από τη φύση του εδάφους και υπεδάφους, καθώς και από την τυχόν εμφάνιση νερού από οποιαδήποτε αιτία. Η επιμέτρηση των παραπάνω εργασιών γίνεται σε m 3 εκσκαπτόμενου χαντακιού, υπολογιζόμενου και του όγκου τον οποίο καταλαμβάνουν η επικάλυψη και το υπόστρωμα. 2. Εκσκαφή και πλήρωση χαντακιού όπως πιο πάνω, αλλά σε βάθος μεγαλύτερο από 2,50 m. Στις τιμές 1 και 2 περιλαμβάνεται και η εκσκαφή και πλήρωση των λάκκων συνδέσμων (Άρθρo Α1, της Τεχνικής Περιγραφής Έργου) και των λάκκων βάσεων ακροκιβωτίων. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Όποτε κατά τη διάνοιξη χαντακιού παραστεί ανάγκη, λόγω ύπαρξης αμετακίνητων κατασκευών ή γενικά λόγω ειδικών τοπικών συνθηκών, να διανοιχτεί σήραγγα (ξετρύπημα) ή να χρησιμοποιηθεί 5

6 παραμίνα, ο Ανάδοχος αμείβεται σαν να είχε προβεί στην εκσκαφή χαντακιού της συμβατικής διατομής και δεν επιμετρούνται, ως προς την επαναφορά, τα τμήματα επιφάνειας του πεζοδρομίου τα οποία δε θιγήκανε ή καλύπτονται από τις κατασκευές για τις οποίες γίνεται λόγος. Με την παρατήρηση αυτή αντιμετωπίζεται και η ύπαρξη υδρομετρητών που βρίσκονται μέσα στη διατομή του χαντακιού. Α2. Περιπτώσεις πλήρωσης χαντακιού Για την πλήρωση του υπόλοιπου μέρους του χαντακιού, μετά την εκσκαφή και εκτέλεση μέσα σ'αυτό των κυρίως εργασιών - τοποθέτησης καλωδίου (Κεφ. Β), κατασκευής σωληνώσεων (Κεφ. Γ) του παρόντος Τεύχους - με υλικό που δεν προέρχεται από τα προϊόντα εκσκαφής, σύμφωνα με αυτά που εκτίθενται στην προηγούμενη τιμή αριθ. 1, καταβάλλονται ανά m 3 πληρούμενου χαντακιού, οι παρακάτω αποζημιώσεις : 3. Για πλήρωση χαντακιών σε πεζοδρόμια ή οδούς με υλικό Π.Τ.Π. Ο.155 (3Α), πλαστικότητας μέχρι 3% και με απλά σκύρα οποιουδήποτε μεγέθους κατά την κρίση της Επιχείρησης. 4. Για την προστασία των καλωδίων Υ.Τ., και βοηθητικών δικτύων ή την πλήρωση του υπολοίπου μέρους των χαντακιών σε πεζοδρόμια ή σε οδούς, με άμμο λατομείου (επιχρίσματος). 5. Για πλήρωση χαντακιών με υλικό Π.Τ.Π. Ο.155 (3Α), αναμεμιγμένο με τσιμέντο 50 kg/m 3. Προτού πληρωθεί το χαντάκι θα πραγματοποιείται στον τόπο του έργου η τριπλή ανάμιξη των υλικών. 6. Για πλήρωση σήραγγας Κ/Δ με άμμο λατομείου (επιχρίσματος). Σημείωση : Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται και η εργασία της άμεσης αποκομιδής των προϊόντων εκσκαφής, σύμφωνα με τις εντολές του Εντεταλμένου Μηχανικού της Επιχείρησης. Α3. Μεταφορά εκχωμάτων (μπάζων) Η εργασία αυτή περιλαμβάνει τη φόρτωση, μεταφορά και εναπόθεση εκχωμάτων από τις θέσεις στις οποίες αυτά βρίσκονται, σε μέρη που επιτρέπεται από τις Αρχές. Η τιμή μονάδας, αναφέρεται σε m 3 αποκομιζομένων εκχωμάτων. 7. Μεταφορά εκχωμάτων (μπάζων). (Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω τιμή εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις μεταφοράς εκχωμάτων τα οποία δεν προέρχονται από εργασίες του Αναδόχου). 6

7 Β. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β1. Τοποθέτηση καλωδίων - σωλήνων - αγωγού γείωσης μέσα σε χαντάκι Οι τιμές μονάδας, αναφέρονται σε μέτρο μήκους τοποθετημένου καλωδίου - σωλήνα (μεταξύ κέντρων συνδέσμων ή εξαρτημάτων) - αγωγού γείωσης μέσα σε χαντάκι. 8. Τοποθέτηση μέσα σε χαντάκι, τριών (3) καλωδίων 150 kv XLPE, σε επίπεδη ή τριγωνική διάταξη, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών ευθυγράμμισης ισοπαράλληλης (επίπεδη διάταξη) τοποθέτησης των καλωδίων περίδεσής τους (τριγωνική διάταξη) σε αποστάσεις έως 1 m με κατάλληλους πλαστικούς σφικτήρες ελάχιστου πλάτους 10 mm (σύμφωνα με Τεύχος Δ / Κεφ. Β.1.3.). Σε περίπτωση που στο χαντάκι τοποθετούνται δύο (2) ή ένα (1) καλώδια 150 kv, η παρακάτω τιμή θα πολλαπλασιάζεται με 2/3 ή 1/3 αντίστοιχα. 9. Τοποθέτηση καλωδίου τεσσάρων (4) οπτικών ινών, πάνω στο μεσαίο καλώδιο με περίδεση ανά μέτρο με τσερκομηχανή, (σύμφωνα με Τεύχος Δ / Κεφ. Β.7.3.). Συμπεριλαμβάνονται και τα υλικά περίδεσης. 10. Τοποθέτηση μέσα σε χαντάκι ενός (1) καλωδίου πιλότ (σύμφωνα με Τεύχος Δ / Κεφ. Β.2.3.). 11. Τοποθέτηση μέσα σε χαντάκι πλαστικού σωλήνα από ΡΕ-80 Φ 50 mm, πάχους 3 mm, για καλώδιο οπτικών ινών (σύμφωνα με Τεύχος Δ / Κεφ. Β.2.3.). 12. Τοποθέτηση μέσα σε χαντάκι 3οπης σωλήνας οπτικής ίνας ΡΕ-80 3 x Φ 50 mm, πάχους 3 mm (σύμφωνα με Τεύχος Δ / Κεφ. Β.2.3.). 13. Τοποθέτηση μέσα σε χαντάκι πολύκλωνου επικασσιτερωμένου αγωγού γείωσης, διατομής 1 x 50 mm 2 Cu (σύμφωνα με Τεύχος Δ / Κεφ. Β.1.3.). 14. Τοποθέτηση πλακών επικάλυψης καλωδίων 150 kv XLPE, ανά τρέχον μέτρο, πλάτους 0,8 m για επίπεδη διάταξη των καλωδίων. Σε περίπτωση τοποθέτησης των καλωδίων σε τριγωνική διάταξη, τότε οι πλάκες τοποθετούνται ανά τρέχον μέτρο πλάτους 0,5 m και ο Ανάδοχος αμείβεται με τα 5/8 της παρακάτω τιμής. 15. Τοποθέτηση πλακών επικαλύψεως καλωδίου πιλότου ή/και σωληνώσεων οπτικής ίνας ανά τρέχον μέτρο, πλάτους 0,5 m. 7

8 Β2. Τοποθέτηση καλωδίων - σωλήνων μέσα σε σωληνώσεις Οι τιμές μονάδας αναφέρονται σε μέτρο μήκους τοποθετημένου καλωδίου σωλήνα μέσα σε υπάρχουσες σωληνώσεις. Όταν οι σωλήνες δεν εγκιβωτίζονται σε διάβαση, τότε καλύπτονται πλήρως με άμμο λατομείου, όπως και το υπόλοιπο χαντάκι. 16. Τοποθέτηση σε υπάρχουσα σωλήνωση τριών (3) καλωδίων 150 kv XLPE. 17. Τοποθέτηση σε υπάρχουσα σωλήνωση ενός (1) καλωδίου πιλότ Τοποθέτηση σε υπάρχουσα σωλήνωση 3οπης σωλήνας οπτικής ίνας ΡΕ-80 3 x Φ 50, πάχους 3 mm. 19. Τοποθέτηση σε υπάρχουσα σωλήνωση, πλαστικού σωλήνα από ΡΕ-80 Φ 50 mm, πάχους 3 mm για καλώδιο οπτικών ινών. 20. Τοποθέτηση καλωδίου 48 (4x12) οπτικών ινών σε ήδη εγκατεστημένο πλαστικό σωλήνα PE Φ 50 mm με έναν από τους δόκιμους τεχνικούς τρόπους, κατόπιν εγκρίσεως της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, (σύμφωνα με Τεύχος Δ / Κεφ. Β.8.3.). Β3. Εγκατάσταση καλωδίων πάνω σε στηρίγματα επί τοίχου Κέντρου Διανομής (Κ/Δ) Οι τιμές μονάδας, αναφέρονται σε μέτρο μήκους εγκατεστημένου καλωδίου πάνω σε οποιαδήποτε στηρίγματα επί τοίχου Κέντρου Διανομής ή οροφής είτε τοίχου σήραγγας. Τυχόν θιγόμενα οικοδομικά στοιχεία επαναφέρονται στην αρχική τους κατάσταση. 21. Τοποθέτηση, ανάρτηση και στήριξη τριών (3) καλωδίων 150 kv XLPE, σε στηρίγματα εντός Υ/Σ ή Κ/Δ. 22. Τοποθέτηση και στήριξη ενός (1) καλωδίου πιλότου σε στηρίγματα εντός Υ/Σ ή Κ/Δ. 23. Τοποθέτηση, ανάρτηση και στήριξη πλαστικού σωλήνα PE-80 Φ 50 mm πάχους 3 mm σε στηρίγματα εντός Υ/Σ ή Κ/Δ. 8

9 Β4. Τοποθέτηση καλωδίων - σωλήνων μέσα σε κανάλι σήραγγας Κ/Δ ή Υ/Σ Οι τιμές μονάδας αναφέρονται σε μέτρο μήκους τοποθετημένου καλωδίου σωλήνα μέσα σε κανάλι σήραγγας Κέντρου Διανομής ή Υποσταθμού. Τυχόν θιγόμενα οικοδομικά στοιχεία επαναφέρονται στην αρχική τους κατάσταση. Συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες εκτοποθέτησης και επανατοποθέτησης πλακών επικαλύψεως καναλιών. 24. Τοποθέτηση μέσα σε κανάλι σήραγγας τριών (3) καλωδίων 150 kv XLPE. 25. Τοποθέτηση μέσα σε κανάλι σήραγγας ενός (1) καλωδίου πιλότ Τοποθέτηση μέσα σε κανάλι σήραγγας πλαστικού σωλήνα PE-80 Φ 50 mm πάχους 3 mm. Β5. Τοποθέτηση πλέγματος πινακίδων επισήμανσης 27. Τοποθέτηση πλέγματος επισήμανσης από συνθετικό υλικό, για την προειδοποιητική σήμανση των υπογείων καλωδίων. 28. Τοποθέτηση ταινίας επισήμανσης από συνθετικό υλικό, για την προειδοποιητική σήμανση της 3οπης σωλήνας οπτικής ίνας. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Σε περίπτωση αφαίρεσης του πλαστικού πλέγματος επισήμανσης των υπογείων καλωδίων, ο Ανάδοχος δεν αμείβεται ιδιαιτέρως και το πλέγμα περιέρχεται στην κυριότητά του, σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεται. Επαναχρησιμοποίηση του επιτρέπεται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη του Εντεταλμένου Μηχανικού της Επιχείρησης. 29. Τοποθέτηση πινακίδων επισήμανσης υπογείων καλωδίων. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Οι πινακίδες επισήμανσης υπογείων καλωδίων Υψηλής Τάσης 150 kv τοποθετούνται στα πεζοδρόμια ή τους τοίχους περίφραξης οικοδομών κατά μέγιστο ανά 60 m, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Εντεταλμένου Μηχανικού της Επιχείρησης. 9

10 Γ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Γ1. Τοποθέτηση σωλήνων 30. Τοποθέτηση πλαστικού σωλήνα υπονόμου σειράς 41, μήκους 6 m, Φ 160 mm, για διέλευση καλωδίων 150 kv XLPE. 31. Τοποθέτηση πλαστικού σωλήνα υπονόμου σειράς 41, μήκους 6 m, Φ 200 mm, για διέλευση καλωδίου πιλότ 10+48, σωλήνα Φ 50 mm και σωλήνα 3 x Φ50 mm. 32. Τοποθέτηση εύκαμπτου πλαστικού σωλήνα (σπιράλ), 6ΑΤ, Φ 150 mm, για προστασία καλωδίων 150 kv XLPE (εκτός της περίπτωσης της προστασίας των καλωδίων στους λάκκους συνδέσμων). 33. Τοποθέτηση εύκαμπτου πλαστικού σωλήνα (σπιράλ), 6ΑΤ, Φ 100 mm, για προστασία καλωδίου πιλότ και σωλήνα Φ 50 mm. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Τα άρθρα 30, 31, 32 και 33 πιστοποιούνται μόνο στην περίπτωση των διαβάσεων που κατασκευάζονται πριν την τοποθέτηση των καλωδίων και όχι στην περίπτωση που τοποθετούνται σωλήνες την ημέρα της έλξης και η σκυροδέτηση γίνεται αργότερα. Γ2. Κατασκευή διάβασης καλωδίων 150 kv και βοηθητικών δικτύων με οπλισμένο σκυρόδεμα Οι τιμές μονάδας αναφέρονται σε m 3 οπλισμένου σκυροδέματος. 34. Κατασκευή διάβασης με οπλισμένο σκυρόδεμα C12/15, με διπλή στρώση δομικού πλέγματος (Δάριγκ) τύπου Τ-196 και όπου απαιτείται χρησιμοποίηση της απαραίτητης ποσότητας St I και St III (Διαβάσεις, τύποι Ι, ΙΙ, ΙΙΙ,IV,V,VI σχέδια No: 36966, 36967, φύλλα 01, 02, 03 / 03) σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Οι τύποι και ο αριθμός των διαβάσεων που εμφανίζονται στα σχέδια της μελέτης, είναι ενδεικτικοί και όχι περιοριστικοί, καθοριζόμενοι τελικώς από τις τοπικές συνθήκες στην πορεία του Έργου. 10

11 Γ3. Κατασκευές φρεατίων γειώσεις σιδηροκατασκευές. 35. Κατασκευή φρεατίου μεταλλικού κιβωτίου διασταύρωσης μανδυών καλωδίων 150 kv XLPE. Στις εργασίες συμπεριλαμβάνονται τα εξής: α) Εκσκαφή φρεατίου. β) Τοποθέτηση σιδηρότυπου ή ξυλότυπου για τη βάση του φρεατίου. γ) Τοποθέτηση σιδηρότυπου για τα τοιχεία του φρεατίου. δ) Η σκυροδέτηση του φρεατίου (βάση & στοιχεία) συμπεριλαμβανομένων και των υλικών. ε) Τοποθέτηση πλαισίου και καλύμματος φρεατίου. στ) Εργασίες επαναφοράς πεζοδρομίων οδών (συμπεριλαμβάνονται και τα υλικά). Οι ανωτέρω εργασίες γίνονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. 36. Κατασκευή φρεατίου οπτικής ίνας. Στις εργασίες συμπεριλαμβάνονται τα εξής: α) Εκσκαφή φρεατίου. β) Τοποθέτηση σιδηρότυπου ή ξυλότυπου για τα τοιχεία του φρεατίου, σκυροδέτηση του φρεατίου συμπεριλαμβανομένων και των υλικών. γ) Τοποθέτηση πλαισίου και καλύμματος φρεατίου. δ) Εργασίες επαναφοράς πεζοδρομίων οδών (συμπεριλαμβάνονται και τα υλικά). Οι ανωτέρω εργασίες γίνονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. 37. Τοποθέτηση προκατασκευασμένου φρεατίου 3οπης σωλήνας οπτικής ίνας. Στις εργασίες συμπεριλαμβάνονται τα εξής : α) Εκσκαφή φρεατίου. β) Κατασκευή υποστρώματος πυθμένος φρεατίου (συμπεριλαμβάνονται και τα υλικά). γ) Τοποθέτηση των επί μέρους τμημάτων του φρεατίου. δ) Τοποθέτηση πλαισίου και καλύμματος φρεατίου. ε) Εργασίες επαναφοράς πεζοδρομίων οδών (συμπεριλαμβάνονται και τα υλικά). Οι ανωτέρω εργασίες γίνονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές 38. Τοποθέτηση ράβδου και σφιγκτήρα γείωσης. 39. Σιδηροκατασκευές γαλβανισμένες. Συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια υλικού και οι εργασίες συναρμολόγησης και τοποθέτησης. /kg : 11

12 Γ4. Κατασκευή βάσεων ακροκιβωτίων καλωδίων 150 kv Η εργασία αυτή περιλαμβάνει κυρίως τα εξής: α. Τη διαβροχή και συμπύκνωση με μηχανικό δονητή της επιφάνειας πάνω στην οποία θα γίνει η κατασκευή της βάσεως του ακροκιβωτίου. β. Την κατασκευή ξυλοτύπου (όπως η εργασία αριθ. 40 του παρόντος υποκεφαλαίου), σύμφωνα με το σχέδιο KG 37061G 00 02/02 (Τεύχος ΣΤ ). γ. Την τοποθέτηση εντός των ξυλοτύπων σιδηρού οπλισμού (όπως η εργασία αριθ. 41 του παρόντος υποκεφαλαίου), σύμφωνα με το σχέδιο KG-37061G 00 02/02 (Τεύχος ΣΤ ). δ. Την πλήρωση με σκυρόδεμα των ανωτέρω ξυλοτύπων (όπως η εργασία αριθ. 42 του παρόντος υποκεφαλαίου). 40. Κατασκευή ξυλοτύπου συνήθων χυτών κατασκευών. Στη τιμή συμπεριλαμβάνονται τα εξής : α. Η φθορά της ξυλείας. β. Διάφορα απαραίτητα για την εργασία υλικά (καρφιά, σύνδεσμοι κ.λπ.). γ. Η μεταφορά της ξυλείας προς και από τον τόπο του έργου. δ. Οι εργασίες καλουπώματος και ξεκαλουπώματος των ξυλοτύπων. ε. Το κόστος εργασίας τεχνιτών και εργατών. /m 2 : 41. Σιδηρός οπλισμός St III πάσης διαμέτρου. Στη τιμή συμπεριλαμβάνονται τα εξής : α. Η προμήθεια της αναγκαίας ποσότητας σιδήρου (συμπεριλαμβανομένης και της φθοράς). β. Διάφορα απαραίτητα για την εργασία υλικά (σύνδεσμοι κ.λπ.). γ. Η μεταφορά του σιδήρου προς τον τόπο του έργου. δ. Οι εργασίες τοποθέτησης του σιδηρού οπλισμού. ε. Το κόστος εργασίας τεχνιτών και εργατών. /kg : 42. Σκυρόδεμα κατηγορίας C 20/25 Στη τιμή συμπεριλαμβάνονται τα εξής : α. Η προμήθεια της αναγκαίας ποσότητας έτοιμου σκυροδέματος. β. Οι εργασίες πλήρωσης των ξυλοτύπων. γ. Το κόστος εργασίας τεχνιτών και εργατών. Δ. ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δ1. Πεζοδρόμια - Οδοστρώματα Η εργασία αυτή περιλαμβάνει : 12

13 α. Τη διαβροχή και συμπύκνωση με μηχανικό δονητή της επιφάνειας πάνω στην οποία θα γίνει η διάστρωση του υποστρώματος και ενδεχομένως τη συμπλήρωση της επίχωσης του χαντακιού. β. Τη διάστρωση του υποστρώματος (όπως η εργασία αριθ. 43 του παρόντος υποκεφαλαίου). γ. Την εγκατάσταση πάνω στο υπόστρωμα των υλικών επικάλυψης. 43. Κατασκευή υποστρώματος πεζοδρομίου οδοστρώματος και λάκκων συνδέσεων πάχους έως 0,15 m από σκυρόδεμα C12/15. Διευκρίνιση : Από τα προϋπάρχοντα υλικά επικάλυψης των πεζοδρομίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν όσα βρίσκονται σε καλή κατάσταση, κατά την απόλυτη κρίση του Εντεταλμένου Μηχανικού της Επιχείρησης. Οι τιμές μονάδας επαναφοράς πεζοδρομίων αναλυτικά είναι οι εξής : Επαναφορά πεζοδρομίου χωρίς το υπόστρωμα. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επαναφερόμενου πεζοδρομίου μη συμπεριλαμβανομένης της τιμής του υποστρώματος (Α.Τ. 43) και ανάλογα του είδους του πεζοδρομίου, ως εξής : 44. Επαναφορά πεζοδρομίου - οδοστρώματος με πλάκες ή πλακίδια διαφόρων διαστάσεων και μορφών χωρίς το υπόστρωμα (σύμφωνα με Τεύχος Δ / Κεφ. Α.6.). /m 2 : 45. Τοποθέτηση δομικού πλέγματος (Δάριγκ) Τ-131 (St IV). Η εργασία αυτή περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά, διαμόρφωση και τοποθέτηση δομικού πλέγματος Δάριγκ για την κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος σε πεζοδρόμια ή οδοστρώματα. Τιμή ανά m 2 πεζοδρομίου ή οδοστρώματος και για μία στρώση δομικού πλέγματος Δάριγκ. /m 2 : 46. Επαναφορά οδοστρώματος με ασφαλτική στρώση πάχους 0,02 m χωρίς υπόστρωμα (σύμφωνα με Τεύχος Δ / Κεφ. Α.5.). /m 2 : 47. Επαναφορά οδοστρώματος με ασφαλτική στρώση πάχους 0,05 m χωρίς υπόστρωμα (σύμφωνα με Τεύχος Δ / Κεφ. Α.5.). /m 2 : 48. Επαναφορά οδοστρώματος με ασφαλτική στρώση πάχους μεγαλύτερου του 0,05 m και για κάθε 0,05 m που το πάχος της στρώσης αυξάνεται πέραν των πρώτων 0,05 m (σύμφωνα με Τεύχος Δ / Κεφ. Α.5.). /m 2 : 49. Επαναφορά πεζοδρομίου οδοστρώματος από κυβόλιθους ή λίθους χωρίς το υπόστρωμα. Σε περίπτωση επαναχρησιμοποίησης των κυβόλιθων για την επαναφορά, η τιμή θα είναι το 1/5 της παρακάτω τιμής. /m 2 : 13

14 50. Φρεζάρισμα και ασφαλτόστρωση σε μη ασφαλτοστρωμένο χαντάκι (σύμφωνα με Τεύχος Δ / Κεφ. Α.10.1.). /m 2 : 51. Φρεζάρισμα και ασφαλτόστρωση σε ασφαλτοστρωμένο χαντάκι (σύμφωνα με Τεύχος Δ / Κεφ. Α.10.2.). /m 2 : Δ2. Κράσπεδα - Ρείθρα Η εργασία αυτή περιλαμβάνει : α. Την αφαίρεση των υπαρχόντων κρασπέδων και ρείθρων. β. Τις αναγκαίες εκσκαφές : - για την κατασκευή νέων κρασπέδων και ρείθρων. - για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων και ρείθρων. 52. Επί τόπου κατασκευή κράσπεδων ή ρείθρων. 53. Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων ή ρείθρων. Σε περίπτωση επαναχρησιμοποίησης αποξηλωθέντων κρασπέδων ή ρείθρων, τότε ο Ανάδοχος αμείβεται με ποσοστό 50% της παρακάτω τιμής. Δ3. Διάτρηση τοίχου οποιασδήποτε κατασκευής 54. Διάτρηση τοίχου οποιασδήποτε κατασκευής. Δ4. Διατρήσεις 55. Κατασκευή υπόγειας διάβασης καλωδίων 150 kv XLPE με κατευθυνόμενη διάτρηση και τοποθέτηση σωλήνων HDPE από Φ160 mm έως Φ250 mm (σύμφωνα με Τεύχος Δ / Κεφ. Α.12.). Η τιμή αναφέρεται σε μέτρο τοποθετηθέντος σωλήνα. 56. Κατασκευή υπόγειας διάβασης καλωδίων 150 kv XLPE με κρουστική διάτρηση (σύμφωνα με Τεύχος Δ / Κεφ. Α.11.). Η τιμή αναφέρεται σε μέτρο πλήρους κατασκευής. 14

15 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : α. Για είδη επαναφορών που επαναλαμβάνονται συχνά, μπορεί ο Εντεταλμένος Μηχανικός της Επιχείρησης να συνθέτει τις τιμές του Κεφαλαίου Δ, καθορίζοντας τιμές επαναφοράς ανά τετραγωνικό μέτρο επαναφερόμενου χαντακιού, οι τιμές δε που καθορίζονται μ'αυτό τον τρόπο αποτελούν συμβατικές τιμές. β. Διευκρινίζεται ότι, εφόσον οι αρμόδιοι φορείς (Δήμος, Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. κ.λπ.) απαιτήσουν να διενεργείται η αποκατάσταση τομών ή εκσκαφών οδοστρωμάτων, ερεισμάτων ή πεζοδρομίων Εθνικών, Επαρχιακών, Δημοτικών ή Κοινοτικών οδών από δικά τους συνεργεία, δυνάμει της κοινής απόφασης (ΚΥΑ) των Υπουργών Εσωτερικών και Δημοσίων Έργων αριθ. Γ / /8.7.68, τότε η εργασία αυτή που εκτελείται, ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση της Επιχείρησης προς τον Ανάδοχο, από τα συνεργεία των εν λόγω φορέων, θα επιβαρύνει την Επιχείρηση, ενώ ο Ανάδοχος δεν δικαιούται στην περίπτωση αυτή να απαιτήσει την καταβολή σ' αυτόν αποζημίωσης, λόγω περιορισμού του αντικειμένου τούτου ή διαφυγόντος κέρδους. γ. Σε περίπτωση που θιγεί έγχρωμος αντιολισθηρός τάπητας λεωφορειολωρίδας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τον επαναφέρει με τα ίδια κατάλληλα υλικά. Ε. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ Ε1. Νυχτερινή, Υπερωριακή Εργασία Εργασία τις Αργίες και εορτές Εάν κατά την εκτέλεση του Εργου απαιτηθεί να πραγματοποιηθεί εργασία υπερωριακή, νυχτερινή, εργασία σε Αργίες, Εορτές, Κυριακές κλπ., αυτή δεν δικαιολογεί κανενός είδους προσαύξηση, όπως αναφέρεται στο Τεύχος Γ (Ειδικοί Οροι, Αρθρο 7). Ε2. Προσαύξηση λόγω γενικών εξόδων και οφέλους του Αναδόχου Δεν υπάρχει καμία προσαύξηση. Ε3. Αναθεώρηση των τιμών μονάδας Το Συμβατικό Τίμημα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε κανενός είδους αναθεώρηση. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Οι τιμές του παρόντος Τιμολογίου ισχύουν για εργασίες που εκτελούνται σε οποιαδήποτε ημέρα και ώρα του 24ώρου. 2. Στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου, οι οποίες περιέχουν εκσκαφές ή πακτώσεις ή θεμελιώσεις, έχουν ήδη ληφθεί υπόψη οι δυσκολίες εκσκαφής σε έδαφος οποιουδήποτε είδους και σύστασης (ύπαρξη βράχου, νερού κλπ.), καθώς και οι οποιασδήποτε φύσης δυσκολίες πάκτωσης ή θεμελίωσης. Ομοίως περιλαμβάνονται όλες οι δυσκολίες λόγω ύπαρξης διαφόρων εμποδίων (π.χ. σωλήνες ύδρευσης, καλώδια ηλεκτρικά ή τηλεφωνικά κλπ.), καθώς και η τυχόν απαιτούμενη διευθέτηση των εμποδίων αυτών. Κατά συνέπεια, για τους πιο πάνω λόγους, δεν παρέχεται καμιά πρόσθετη αποζημίωση. 3. Στην έννοια της εκσκαφής του εδάφους με οποιαδήποτε φύση και σύσταση αυτού, νοείται και η απομάκρυνση κάθε τεχνητής κατασκευής, που τυχόν βρίσκεται στη θέση εκσκαφής. 15

16 4. Οι αριθμοί που παριστάνουν τα χρηματικά ποσά, τα οποία προκύπτουν από ποσοστά προσαύξησης πάνω στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου, στρογγυλεύονται σε δύο δεκαδικά και μάλιστα, όταν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο υπολείπεται του μισού της μονάδας διαγράφεται, αλλιώς προστίθεται επιπλέον ένα εκατοστό. ΣΤ. ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Οι τιμές μονάδας των παρακάτω υλικών προμήθειας Αναδόχου αναφέρονται σε μέτρο μήκους, προμηθευόμενου σωλήνα ή αγωγού. 57. Προμήθεια πλαστικού σωλήνα υπονόμου σειρά 41, μήκους 6 m, Φ 160 mm. 58. Προμήθεια πλαστικού σωλήνα υπονόμου σειρά 41, μήκους 6 m, Φ 200 mm. 59. Προμήθεια πλαστικού σωλήνα από ΡΕ-80 Φ 50 mm, πάχους 3 mm. 60. Προμήθεια εύκαμπτου πλαστικού σωλήνα (σπιράλ), 6ΑΤ, Φ 150 mm. 61. Προμήθεια εύκαμπτου πλαστικού σωλήνα (σπιράλ), 6ΑΤ, Φ 100 mm. 62. Προμήθεια εύκαμπτου πλαστικού σωλήνα (σπιράλ), 6ΑΤ, Φ 63 mm. 63. Προμήθεια 3οπης σωλήνας οπτικής ίνας ΡΕ-80 3 x Φ 50 mm, πάχους 3 mm. 64. Προμήθεια πολύκλωνου επικασσιτερωμένου γυμνού αγωγού, διατομής 1x50 mm 2 Cu (σύμφωνα με προδιαγραφή S-85/63 Συμπλ. Νο1/84 & Νο2/02). 65. Προμήθεια πλακών επικαλύψεως καλωδίων 150 kv XLPE. 66. Προμήθεια πλακών επικαλύψεως καλωδίου πιλότου. 16

17 67. Προμήθεια πινακίδων επισήμανσης και ορθοστάτη. 68. Προμήθεια ράβδων γείωσης και σφιγκτήρων. 69. Προμήθεια προκατασκευασμένων φρεατίων 3οπης σωλήνας οπτικής ίνας. 70. Προμήθεια καλυμμάτων φρεατίων 3οπης σωλήνας οπτικής ίνας. 71. Προμήθεια καλυμμάτων φρεατίων διασταύρωσης μανδυών καλωδίων 150 kv. 72. Προμήθεια ταινίας επισήμανσης 3οπης σωλήνας οπτικής ίνας. 73. Προμήθεια πλέγματος επισήμανσης καλωδίων 150 kv. 74. Προμήθεια φουσκωτών στεγανοποιητικών, για στεγανοποίηση σημείων εισόδου των καλωδίων στα Κέντρα Διανομής. 75. Προμήθεια μονοπολικού καλωδίου 1x800 mm 2 Al με μολύβδινο μανδύα, μόνωσης XLPE, 150 kv, σύμφωνα με την Τ. Περιγραφή ΔΔ / Νοεμ. 07 και το άρθρο Β.1.1. του Τεύχους Δ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Η προμήθεια των καλωδίων 150 kv θα γίνει σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες καλωδίων ανά άνοιγμα. 2. Το μονοπολικό καλώδιο 150 kv μόνωσης XLPE, θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την Τ. Περιγραφή ΔΔ 168 / Νοέμβριος 2007 και μολύβδινο μανδύα κατασκευασμένο βάσει των Κανονισμών BS 801, DIN και NFC Προμήθεια καλωδίου πιλότου , σύμφωνα με την Προδιαγραφή GR- 281 / 85 Αναθ και το άρθρο Β.2.1. του Τεύχους Δ. 17

18 77. Προμήθεια καλωδίου τεσσάρων (4) οπτικών ινών (σύμφωνα με Τεύχος Δ / Κεφ. Β.7.1.). ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Η προμήθεια των καλωδίων των άρθρων 76 και 77 θα γίνει σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες καλωδίων ανά δύο (2) ανοίγματα. 78. Προμήθεια καλωδίου 48 (4x12) οπτικών ινών (σύμφωνα με Τεύχος Δ / Κεφ. Β.8.1.). ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Η προμήθεια των καλωδίων του άρθρου 78 θα γίνει σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες καλωδίων. 79. Προμήθεια μονοπολικού συνδέσμου ευθυγραμμίας (CROSS - BONDING) καλωδίων 150 kv XLPE, σύμφωνα με την Τ. Περιγραφή ΔΔ 175 / Νοεμ. 07 και το άρθρο Β.3. του Τεύχους Δ. 80. Προμήθεια συνδέσμου καλωδίου πιλότου , σύμφωνα με την Προδιαγραφή GR 282 / 85 Αναθ και το άρθρο Β.6. του Τεύχους Δ (Τεχνική Περιγραφή του Έργου). 81. Προμήθεια ακροκιβωτίων εσωτερικού χώρου (GIS) για μονοπολικά καλώδια 150 KV XLPE, σύμφωνα με την Τ. Περιγραφή ΔΜΚΛΔ-173/ και το άρθρο Β.9. του Τεύχους Δ. 82. Προμήθεια μεταλλικού κιβωτίου λυομένων επαφών για διασταύρωση μολύβδινων μανδυών (CROSS - BONDING), σύμφωνα με την Τ. Περιγραφή ΔΔ / και το άρθρο Β.5. του Τεύχους Δ. 83. Προμήθεια ακροκιβωτίων καλωδίων 150 KV XLPE εξωτερικού χώρου, σύμφωνα με την Τ. Περιγραφή ΔΔ 174 / και το άρθρο Β.4. του Τεύχους Δ. 84. Προμήθεια, συναρμολόγηση και πιστοποίηση συνδέσμου καλωδίου τεσσάρων (4) οπτικών ινών (σύμφωνα με τοτεύχος Δ / Κεφ. Β.7.4.). 18

19 85. Προμήθεια και τοποθέτηση επίτοιχου οπτικού κατανεμητή καλωδίου τεσσάρων (4) οπτικών ινών (σύμφωνα με το Τεύχος Δ / Κεφ. Β.7.5.). 86. Τερματισμός και πιστοποίηση μετρήσεις ζεύξεων καλωδίου τεσσάρων (4) οπτικών ινών (σύμφωνα με το Τεύχος Δ / Κεφ. Β.7.6.). : 87. Προμήθεια και συναρμολόγηση συνδέσμου καλωδίου 48 (4x12) οπτικών ινών (σύμφωνα με το Τεύχος Δ / Κεφ. Β.8.4.). 88. Προμήθεια και τοποθέτηση οπτικού κατανεμητή καλωδίου 48 (4x12) οπτικών ινών (σύμφωνα με το Τεύχος Δ / Κεφ. Β.8.5.). 89. Τερματισμός και πιστοποίηση μετρήσεις ζεύξεων καλωδίου 48 (4x12) οπτικών ινών (σύμφωνα με το Τεύχος Δ / Κεφ. Β.8.6.). : 90. Προμήθεια και τοποθέτηση επίτοιχου ή επιδαπέδιου ικριώματος τύπου I9U (rack) χωρητικότητας κατάλληλης για την τοποθέτηση οκτώ (8) οπτικών κατανεμητών. 91. Προμήθεια σετ εξειδικευμένων εργαλείων, τα οποία δεν είναι ευρέως διαδεδομένα στο εμπόριο, απαιτούμενων για την συναρμολόγηση των συνδέσμων και των ακροκιβωτίων που θα ενσωματωθούν στο έργο. /σετ : ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στην Προσφορά να συμπεριλαμβάνεται λίστα των προσφερόμενων εργαλείων. (σύμφωνα με το Τεύχος Β / Άρθρο 6/Παρ.3, 3.17). Ζ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 92. Συναρμολόγηση συνδέσμων καλωδίων 150 kv XLPE, από Ανάδοχο. /τριπολ. απαρτία : ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στην πιο πάνω τιμή περιλαμβάνονται : Οι κύριες εργασίες για τη συναρμολόγηση των συνδέσμων και των μεταλλικών κιβωτίων λυομένων επαφών για διασταύρωση μολύβδινων μανδυών (CROSS - BONDING). 19

20 Oι δευτερεύουσες εργασίες και τα απαραίτητα υλικά για την κατασκευή του λάκκου συνδέσμων, σύμφωνα με το σχέδιο KG /01 (άρθρο 1, Τεύχους Γ ), εκτός από όσες εργασίες προβλέπονται και αμείβονται ξεχωριστά. Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: - την κατασκευή περιμετρικά του λάκκου τοιχοποιίας για την αποφυγή εισροής υδάτων, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης, - την πλήρη κάλυψη των πλευρών του λάκκου με ξύλινα πετάσματα ικανά για την αντιστήριξη από ενδεχόμενη υποχώρησή τους, πλήρες πατάρωμα με καδρόνια υποστήριξης, κόντρα-πλακέ πάχους 9 mm, ενιαίο ανθεκτικό νάιλον (για στεγανότητα του υποκείμενου χώρου) και πάνω από αυτό χονδροσανίδες, - τις εργασίες εκτοποθέτησης πλακών επικαλύψεως καλωδίων, ανάρτησης των καλωδίων Υ.Τ., πιλότου και σωλήνων οπτικής ίνας, προσωρινής προστασίας τους με σωλήνες σπιράλ (Φ 160 mm) και - επανατοποθέτησης των καλωδίων Υ.Τ. με ή χωρίς αντιμετάθεση των φάσεων σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης, του πιλότου και των σωλήνων οπτικής ίνας μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εκσκαφής λάκκων Η εκπαίδευση του προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ καθώς και η πιστοποίηση αυτού για τις κύριες εργασίες συναρμολόγησης των συνδέσμων. Το εν λόγω προσωπικό έχει επαρκή εμπειρία συναρμολόγησης εξαρτημάτων σε καλώδια X-LPE διαφόρων προελεύσεων και κατασκευαστών. Να διευκρινιστεί αν η ζητούμενη εκπαίδευση θα παρασχεθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών συναρμολόγησης συνδέσμων από τον Ανάδοχο ή σε επί τούτου συναρμολογούμενα εξαρτήματα σε ιδιόκτητο χώρο της Επιχείρησης ή σε συνδυασμό τους. Σε κάθε περίπτωση όλα τα αναλώσιμα υλικά συναρμολόγησης περιλαμβάνονται στην τιμή μονάδας του άρθρου. 93. Συναρμολόγηση συνδέσμων καλωδίων 150 kv XLPE, από ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., με επίβλεψη και ευθύνη του Αναδόχου. /τριπολ. απαρτία : ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Όπως το προηγούμενο άρθρο, αλλά με πρόβλεψη μόνο για τις δευτερεύουσες εργασίες καθώς και για την επίβλεψη από τον Ανάδοχο των συνεργείων της Επιχείρησης για τις κύριες εργασίες συναρμολόγησης συνδέσμων, οι οποίες θα εκτελεστούν από αυτά και την πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσής τους. 94. Συναρμολόγηση ακροκιβωτίων εσωτερικού χώρου (GIS) καλωδίων 150 kv XLPE. /τριπολ. απαρτία : ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στην πιο πάνω τιμή περιλαμβάνονται οι κύριες εργασίες για την συναρμολόγηση των ακροκιβωτίων καθώς και οι απαιτούμενες εργασίες και υλικά για την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών (προσωρινή τοποθέτηση σκαλωσιάς κλπ). 95. Συναρμολόγηση συνδέσμων καλωδίων πιλότου Συναρμολόγηση ακροκιβωτίων εξωτερικού χώρου καλωδίων 150 kv XLPE. /τριπολ. απαρτία : 20

21 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στην πιο πάνω τιμή περιλαμβάνονται οι κύριες εργασίες για την συναρμολόγηση των ακροκιβωτίων καθώς και οι απαιτούμενες εργασίες και υλικά για την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών (προσωρινή τοποθέτηση σκαλωσιάς κλπ). Η. ΛΟΙΠΑ 97. Προμήθεια αλεξικέραυνου (surge arrester) που περιλαμβάνεται στο μεταλλικό κιβώτιο λυομένων επαφών προμήθειας Αναδόχου (βλέπε ανωτέρω άρθρο 81 ). 98. Προμήθεια χάλκινου καλωδίου γείωσης 1x120mm 2 σύμφωνα με την Τ. Περιγραφή ΔΔ- 1/NOEM 07 και το Συμπλήρωμα Νο1 αυτής. /m. : 99. Προμήθεια στηριγμάτων καλωδίων από λευκό πολυαιθυλένιο ( PE UHMW 500) (σύμφωνα με το Τεύχος Δ / Κεφ. Β.1.3.) Τελική δοκιμή Υψηλής Τάσης εναλλασσομένου ρεύματος (σύμφωνα με το Τεύχος Δ / Κεφ. Β.10.2.) /δοκιμή : ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Όλες οι περιλαμβανόμενες στο Τεύχος Δ (Τεχνική Περιγραφή) δοκιμές κατά τη διάρκεια ή μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, περιλαμβάνονται στο κόστος του Έργου χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. Για όλα τα τοποθετούμενα υλικά καλωδίων, σωληνώσεων, συρμάτων, αγωγών κ.λ.π. η αποζημίωση της εργασίας τοποθέτησής τους όπως και της προμήθειάς τους (εφόσον είναι προμήθειας Αναδόχου) αφορά το πραγματικά επιμετρούμενο και προς χρήση ενσωματούμενο στο έργο μήκος, χωρίς τα αποκόμματα ή περισσεύματα πού μπορεί να προκύπτουν μετά την τοποθέτηση, ακόμη και εάν αυτά είναι απαραίτητα, είτε για τεχνικούς λόγους (π.χ. αφαίρεση μήκους τουλάχιστον 4 m από την πλευρά της έλξης ιδίως των καλωδίων ισχύος), είτε για λόγους ασφαλείας των υπολογισμών του Αναδόχου αφού έλαβε υπόψη του τα οριζοντιογραφικά στοιχεία της μελέτης. 21

ΤΕΥΧΟΣ Δ' ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Δ' ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΔ-202 Σύμβαση : ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kv ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ : ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Κ/Δ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m²

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m² Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41420

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41420 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41420 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Υπογείων Καλωδίων για την υπογειοποίηση τμήματος της εναέριας Γραμμής Μεταφοράς 150 kv, Διπλού Κυκλώματος ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΑΚΤΙΟ (περιοχή ΥΣ ΑΚΤΙΟΥ)»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δαπέδου συλλογής λαδιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡ - 1300/2 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός : 2.315.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Επισκευή αγωγού ομβρίων και κατασκευή νέου τμήματος αγωγού επί των οδών Κανελλοπούλου και Ηρώων Πολυτεχνείου». ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. : Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 2.600.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41103 ΤΕΥΧΟΣ 8

ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41103 ΤΕΥΧΟΣ 8 ιεύθυνση Υλικού & Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41103 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 KV ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α' ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Α' ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΔ-202 ΣΥΜΒΑΣΗ : ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kv ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ : ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Κ/Δ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α' ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Α' ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΔ-202 ΣΥΜΒΑΣΗ : ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kv ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ : ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Κ/Δ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ B ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ B ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-19 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΤΕΥΧΟΣ B ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΚΕΥΩΝ Εργο : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, 11741, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 132 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : Εργασίες βελτίωσης Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ των Κοιμητηρίων Δ.Ε.Αισωνίας και Ν.Αγχιάλου - 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41210 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41210 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41210 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Γ.Μ. 400 kv ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 51,52 ευρώ/μμ. ΤΕ2: Φρεάτιο πλαστικό PVC D400mm

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 51,52 ευρώ/μμ. ΤΕ2: Φρεάτιο πλαστικό PVC D400mm Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή παροχών αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ 5 η Αναθεώρηση Στο Τιμολόγιο περιλαμβάνονται όλες οι βοηθητικές εργασίες που περιγράφονται στην παράγραφο 1 της Σύμβασης βοηθητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41618 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ EΠΕΚΤΑΣΗ Νο 3 & No 4 ΤΟΥ ΚΥΤ 400/150kV ΑΧΕΛΩΟΥ» ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 47/2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ.

ΕΡΓΟ:  Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : Συντήρηση - επέκταση δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Νάξου Αριθμός Μελέτης :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Τ.Τ.Ε.Δ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 122 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. A-2. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ 1: Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου επί τόπου του έργου:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. A-2. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ 1: Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου επί τόπου του έργου: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων δικτύων ΔΕΥΑΛ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ιεύθυνση Υλικού & Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41002 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠOΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 150 KV : Α) ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υ/Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ I (Υ/Σ ΟΞΑΣ) Β)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. μελέτης : 42 /2015 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Ν 2 ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΔ-202

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Ν 2 ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΔ-202 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Ν 2 ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΔ-202 Το παρόν συμπλήρωμα εκδίδεται προκειμένου να γίνουν οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1 Τροποποίηση του Άρθρου 1 της Πρόσκλησης Στο άρθρο 1 της Πρόσκλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ (Σ.Α.Υ.) (Α) Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης - Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Κούρτες Ζαρού Προϋπολογισμός: 545.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΩΔ: 20.7325.32 ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 26/2014 ANAKATAΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2014-2015 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. Μ.Μ. ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 22 Άρθρο : ΟΙΚ 64.18.ΝΣ Κάδος απορριμμάτων ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Kάδος απορριμμάτων ενδεικτικού τύπου OCEAN από χυτό αλουμίνιο (πάχους 4,5mm), με επιφάνεια ανοδιωμένη, καρθρεπτίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, 11741, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / 4001195 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ :./ΔΠΝ/ΤΤΕΔ ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣH Υ/Σ 5 ΠATMOY» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 : 400.000,00 (με το Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔOY ΚΑΡΔΙΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 49/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 1 Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, 11741, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΕΔΔΗΕ / ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 132 ΣΥΜΒΑΣΗ : ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ» Τ Ι Μ Ο Λ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ. Θέση: Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ. Θέση: Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΈΡΓΩΝ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ Δήμου Φαιστού Προϋπολογισμός: 1.403.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ασφαλτικές εργασίες, διαγραμμίσεις και ανακατασκευή περίφραξης περιοχής στάθμευσης πύλης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ. - Είδος Εργασίας - Τιμή Μονάδας ολογράφως και αριθμητικά. α β γ

Α.Τ. - Είδος Εργασίας - Τιμή Μονάδας ολογράφως και αριθμητικά. α β γ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Τ.Τ.Ε.Δ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 122 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13: 00 μ. μ, η Οικονομική Επιτροπή του

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3 παρ. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) ΕΡΓΟ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Δ.ΛΙΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δήμος : ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Μονοκαµπίου (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Τ.Υ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ Α.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Οι παρακάτω ποσότητες προκύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Ιλίου, Ν. Αττικής ΕΡΓΟ: 28 ο Νηπιαγωγείο Ιλίου - Οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m Π/Υ ΕΡΓΟΥ : Διαμόρφωση μικρής κλίμακας κατασκευή παρατηρητηρίου και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς της Τ.Κ. Μαριών α/α Αριθ. Τιμολ. Είδος Εργασίας Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Τιμη Δαπάνη Ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛ.ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.: 2132023980 Προϋπ. χωρίς αναθεώρηση: Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: "Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι- Βεληνιάτικα Άσσος και γέφυρας Καρατζά στον Άσσο"

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι- Βεληνιάτικα Άσσος και γέφυρας Καρατζά στον Άσσο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΟ : Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β )

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β ) ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β ) ΤΙΜΩΝ Α-1. Βασικές τιµές ηµεροµισθίων Ελήφθησαν από το Πρακτικό ιαπιστώσεως Τιµών 001 Εργάτης ανειδίκευτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΟ : Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από ) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (156) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ. : ΝΕΜ 451 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : ΝΕΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΟΥΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΟΥΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΟΥΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Στις τιμές του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται η συγκεντρωτική προμέτρηση των εργασιών του εν λόγω έργου. Οι μέσες αποστάσεις μεταφοράς ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών, άμμου εγκιβωτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 462 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΕΜ 462 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ. : ΝΕΜ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστημιούπολη Πατρών

ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστημιούπολη Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες περίφραξης περιβάλλοντα χώρου του νέου κτιρίου του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ-Ζ /

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ-Ζ / Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Περιοχή Ρόδου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ-Ζ050-4001173/03-09-2015 «ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΜΠΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΚΩΔ.ΑΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. ΔΑΠΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών λόγω πληµµυρών στα οδικά τµήµατα: Ολυµπιάδος - Στρατωνίου, Πλανών Γοµατίου και Μεγάλης Παναγιάς Πλανών του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Χαλκιδικής (R5802-R5803-R5804)»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ ΙV : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Μ Ε Ρ Ο Σ ΙV : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς Μ Ε Ρ Ο Σ ΙV : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τ-1 Θεμελιώσεις πύργων. Τ- S Ειδική θεμελίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως,

Διαβάστε περισσότερα