Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης και Επιχειρησιακά Προγράµµατα για τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2007 2013 και Επιχειρησιακά Προγράµµατα για τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής"

Transcript

1 Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης και Επιχειρησιακά Προγράµµατα για τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής 0.1 Εισαγωγή Στην Κύπρο παρατηρείται, όπως και σε µερικές άλλες χώρες, µία συνεχής και σταδιακή αποψίλωση του πληθυσµού της υπαίθρου και µετοίκηση του στα αστικά κέντρα. Το φαινόµενο αυτό, αρχίζει να εµφανίζεται στην Κύπρο στις αρχές του 20ου αιώνα, ότε ο πληθυσµός της υπαίθρου µετοικούσε, σταδιακά, σε µεγαλύτερους αριθµούς στις πόλεις και µετανάστευε στο εξωτερικό. Η τάση αυτή, έφθασε σε ψηλούς βαθµούς µετανάστευσης ή και µετοίκησης του πληθυσµού της υπαίθρου, την πρώτη δεκαετία µετά το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο. Οι Κύπριοι αγρότες µετανάστευαν στην Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία, Νότιο Αφρική και λιγότερο στη Βόρειο Aµερική, σαν αποτέλεσµα της ζήτησης σ αυτές τις χώρες, εργατικών χεριών. Με την ανεξαρτησία το 1960, η µετανάστευση στο εξωτερικό άρχισε να µειώνεται αλλά η µετοίκηση στις πόλεις έγινε εντονότερη σαν αποτέλεσµα: α) των καλυτέρων συνθηκών εργασίας στα αστικά κέντρα, β) των ψηλότερων εισοδηµάτων στα αστικά κέντρα, και γ) της δυνατότητας εξεύρεσης διαµονής στα αστικά κέντρα ή στην άµεση τους περιφέρεια. 1

2 Την εποχή εκείνη, παρατηρήθηκε µια συνεχής ετήσια αύξηση του πληθυσµού των πόλεων, ιδιαίτερα της Λευκωσίας, που άγγιζε το 3% ετησίως, ήτοι, ρυθµός αύξησης διπλάσιος της αύξησης του πληθυσµού της Νήσου. Σήµερα, περίπου το 65% του πληθυσµού της Νήσου, ζει σε αστικές και περιαστικές περιοχές, ενώ στις αρχές του 20ου αιώνα, συνέβαινε ακριβώς το αντίθετο. Επίσης, σήµερα, παρατηρείται και το απίστευτο για τα κυπριακά δεδοµένα, φαινόµενο της µετανάστευσης αλλοδαπών στην Κύπρο για σκοπούς εργασίας και ως φηµολογείται, το 10% του πληθυσµού της Νήσου, αποτελείται από τέτοιους εργάτες που βρίσκονται νόµιµα ή και παράνοµα στην Κύπρο. Η µεγάλη πλειονότητα των αλλοδαπών εργατών, κατοικεί στα αστικά κέντρα και συνήθως στα υποβαθµισµένα κέντρα των πόλεων. Χτυπητό παράδειγµα της πιο πάνω κατάστασης είναι η περιτειχισµένη Λευκωσία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου το 70% των κατοίκων της διαµένει σε αστικά κέντρα αλλά η σύγκριση αυτή δεν µπορεί να δηµιουργεί ανακούφιση για την Κύπρο γιατί οι συνθήκες διαβίωσης και η ποιότητα ζωής του περίπου 30% των κατοίκων της, που κατοικούν στην ύπαιθρο, είναι ασύγκριτα καλύτερη ή και ψηλότερη από την αντίστοιχη των κατοίκων της κυπριακής υπαίθρου. Η αποψίλωση της κυπριακής υπαίθρου πλησιάζει το βαθµό αποψίλωσης της υπαίθρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός ανεπίτρεπτο αν συγκρίνει κανείς κάποια χαρακτηριστικά όπως µέγεθος, αποστάσεις κ.λ.π., αλλά η ποιότητα ζωής στα περισσότερα χωριά της κυπριακής υπαίθρου, είναι ουσιαστικά υποδεέστερη, της των κατοίκων της υπαίθρου των άλλων χωρών της Ε.Ε., και πολύ περισσότερο των κατοίκων των αστικών περιοχών της Κύπρου. Το φαινόµενο της αποψίλωσης της υπαίθρου εκτιµάται ότι, δυστυχώς, θα συνεχίσει για χρόνια ακόµα αλλά για την θεραπεία αυτής της κατάστασης, 2

3 έπρεπε και πρέπει να ληφθούν σειρά µέτρων γιατί η ύπαιθρος θα πρέπει να αναβιώσει και να αποτελέσει ουσιαστικό µέρος της ευηµερούσας Κύπρου. 0.2 Εισηγήσεις Εν όψει των πιο πάνω, η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, βασικά δεν διαφωνεί µε την προτεινόµενη περιφερειακή και αγροτική ανάπτυξη του νέου Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Γραφείου Προγραµµατισµού, ως τούτο έχει παρουσιαστεί σε διάφορες δηµόσιες συναθροίσεις. Επίσης, η Ένωση Κοινοτήτων, βασικά αποδέχεται και το προτεινόµενο σχέδιο ως τούτο έχει παρουσιαστεί µε την προς την Ένωση Κοινοτήτων επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών, Αρ. Φακ /2, , ηµεροµηνίας 26 Ιανουαρίου Η Ένωση Κοινοτήτων, πιστεύει ότι, ταυτόχρονα µε τη λήψη οποιωνδήποτε µέτρων για την έναρξη έργων µε βάση το Στρατηγικό Σχέδιο του Γραφείου Προγραµµατισµού ή και µε βάση τους επτά άξονες ανάπτυξης που περιγράφει στη σχετική του επιστολή το Υπουργείο Εσωτερικών, θα πρέπει να προωθηθούν και τα ακόλουθα: α) Ο σχεδιασµός, ανά περιοχή, της ανάπτυξης της υπαίθρου ως έχει ήδη προταθεί από την Ένωση Κοινοτήτων. β) Η ενεργοποίηση της πρόνοιας του Νόµου Περί Πολεοδοµίας & Χωροταξίας, που αφορά την δηµοσίευση Σχεδίου για την Νήσο, στο οποίο καθορίζονται οι οικονοµικοί, πολιτιστικοί, κοινωνικοί και πληθυσµιακοί στόχοι των χωριών της υπαίθρου. Η ετοιµασία του Σχεδίου τούτου, θα πρέπει να αρχίσει πάραυτα και η Ένωση 3

4 Κοινοτήτων Κύπρου, θα µπορέσει να διαδραµατίσει ουσιαστικό ρόλο στην ετοιµασία του. Το Σχέδιο αυτό, θα πρέπει να λάβει υπόψη τις εκφρασθείσες ήδη θέσεις της Ένωσης Κοινοτήτων, αναφορικά µε την ανάπτυξη της υπαίθρου. γ) Η λήψη µέτρων που να αποβλέπουν στην ενθάρρυνση εγκατάστασης νεαρών ζευγαριών, αποδήµων και εύπορων αλλοδαπών σε φθίνοντα χωριά της υπαίθρου, γιατί ως έχει ήδη παρατηρηθεί, όπου αυτό έχει συµβεί, έχει ευεργετικά αναβιώσει και οικονοµικά ενδυναµώσει τα χωριά δέκτες. Εκτενέστερα επί του θέµατος, θα γίνει αναφορά πιο κάτω, και δ) Μεγαλύτερη συνεισφορά του κράτους προς τις Τοπικές Αρχές για να µπορούν να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες προς τους κατοίκους ούτως ώστε η µετοίκηση στις πόλεις κατά το δυνατό να µετριαστεί, µέχρις ότου τα προτεινόµενα µέτρα και έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης , υλοποιηθούν. Η Ένωση Κοινοτήτων, ως ήδη αναφέρθηκε, βασικά δεν διαφωνεί µε τους επτά Στρατηγικούς Στόχους / Άξονες Ανάπτυξης, που έχουν προταθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά, επιθυµεί να παρατηρήσει τα πιο κάτω αναφορικά µε τον κάθε Άξονα: α) Άξονας Ανάπτυξης 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας της υπαίθρου. Βελτίωση του µορφωτικού επιπέδου του αγροτικού πληθυσµού, ενθάρρυνση των ερευνών και δηµιουργία της σχετικής υποδοµής µε στόχο κυρίως, την παραγωγή ανωτέρας ποιότητας γεωργικών και παραδοσιακών και άλλων χειροτεχνικών προϊόντων. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η δηµιουργία σύγχρονων µικροµεσαίων επιχειρήσεων, µε πρόσβαση στη σύγχρονη τεχνολογία και την δηµιουργία ερευνητικών διευκολύνσεων για την 4

5 καθοδήγηση όλων των ασχολουµένων µε την οικοτεχνία και την µεταποίηση / συσκευασία γεωργικών προϊόντων. Μέσα στα πλαίσια αυτού του άξονα, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η προσέλκυση νεαρών ζευγαριών, αποδήµων και εύπορων συνταξιούχων του εξωτερικού που επιζητούν ωραίο και φυσικό περιβάλλον, ησυχία και ήλιο και για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να προνοηθούν οι σχετικοί χωροταξικοί κανονισµοί που να το ενθαρρύνουν και ταυτόχρονα, που να αποκλείουν τη δηµιουργία υποδεεστέρων µορφών ανάπτυξης. Μόνο µε αυτό το τρόπο, θα ενθαρρυνθεί η συνέχιση της προσέλκυσης κεφαλαίων, πληθυσµού και εγκατάστασης ευπόρων αλλοδαπών στην ύπαιθρο, πράγµα το οποίο έχει ενθαρρύνει σε πολλές περιπτώσεις τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων (spin- offs) όπως ταβέρνες, εστιατόρια, κηπουρικών υπηρεσιών, καταστήµατα κ.ά. Περαιτέρω προς τα πιο πάνω, στις παραλιακές Κοινότητες, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανταγωνιστικότητα και της αλιείας µε βάση τα συναφή σχέδια του Τµήµατος Αλιείας και µε τη συνεργασία των Τοπικών Αρχών. ηλαδή, µεταξύ άλλων, τη δηµιουργία των κατάλληλων χερσαίων και παράκτιων έργων υποδοµής πάντοτε µε γνώµονα να µην επηρεαστεί η χρήση των παραλιών από το κοινό. Τα έργα αυτά, θα πρέπει να εντάσσονται στο περιβάλλον. Περαιτέρω, θα πρέπει να προωθηθούν, µε τη συνεργασία των Τοπικών Αρχών, τα πιο κάτω οικονοµικά µέτρα και δράσεις: 1. εκσυγχρονισµό υφιστάµενων αγροτικών εκµεταλλεύσεων, 2. συντονισµένη προώθηση αγροτικών προϊόντων µέσω συνεταιρισµών, 3. καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων, 4. ενηµέρωση, πληροφόρηση για τρέχουσες ευκαιρίες χρηµατοδότησης 5. ενίσχυση παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων, 6. συντονισµένη προώθηση τοπικών προϊόντων, 7. ενηµέρωση, πληροφόρηση κατοίκων για τρέχουσες ευκαιρίες χρηµατοδότησης, 8. δηµιουργία βιοτεχνιών, 5

6 9. ανάπτυξη ήπιων µορφών τουρισµού όπως τον αγροτουρισµό και τον οικοτουρισµό, 10. ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών πόρων για δηµιουργία νέων τουριστικών προϊόντων, και 11. αξιοποίηση των ηλεκτρονικών τεχνολογιών. Στα πλαίσια αυτού του Άξονα, θα µπορούσαν ορισµένες σχολές τριτοβάθµιας παιδείας, να δηµιουργηθούν στην ύπαιθρο, λόγω συνάφειας του θέµατος τους όσον και της ύπαρξης των κατάλληλων προς τούτο, συνθηκών. Σαν τέτοιες πανεπιστηµιακές σχολές, θα µπορούσαν να ήσαν η της Αγρονοµίας, ασοπονίας, Ωκεανογραφίας (έχει µεταξύ άλλων σχέση και µε την Αλιεία), Υποβρύχιας Αρχαιολογίας, Κτηνιατρικής κ.ά. Παράλληλα µε την ίδρυση και λειτουργία των εν λόγω σχολών, θα ήταν δυνατό να δηµιουργηθούν στην ύπαιθρο δύο έως τρία Κέντρα Περιβαλλοντικών Μελετών / Σεµιναρίων Περιβαλλοντικών Θεµάτων, στων οποίων τη διαχείριση θα πρέπει να συµµετέχουν και οι Τοπικές Αρχές. Όλα τα πιο πάνω θα πρέπει να γίνονται µέσα σε πλαίσια χρηστής διοίκησης, καθορισµένης περιβαλλοντικής πολιτικής και διαφάνειας, εύκολης επικοινωνίας µεταξύ διοικούµενου και διοικούντα, εκσυγχρονισµού και µηχανογράφησης του δηµόσιου τοµέα, απλοποίησης διαδικασιών, της δηµιουργίας κέντρου διεκπεραίωσης διαδικασιών και εξυπηρέτησης του πολίτη. β) Άξονας Ανάπτυξης 2: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής Μέσα στα πλαίσια αυτού του Άξονα, πρέπει να προβλέπονται δράσεις που να στοχεύουν στην µείωση του κοινωνικού αποκλεισµού, των ευάλωτων ατόµων µιας κοινότητας (γερόντων, ασθενών κ.λ.π.) µε την οργάνωση συστήµατος παροχής υπηρεσιών υγείας και φροντίδας, τη δηµιουργία λεσχών για ηλικιωµένους εκεί όπου δεν υπάρχουν ολοήµερα καφενεία και την ενθάρρυνση των εθελοντικών υπηρεσιών προς αυτούς που έχουν ανάγκη αλλά λόγω κοινωνικών οικονοµικών συνθηκών διαβιούν µόνοι. 6

7 Ειδικότερα προτείνονται και τα πιο κάτω κοινωνικά µέτρα και δράσεις : 1. Αναβάθµιση επιπέδου εκπαίδευσης ( ηµοτικά σχολεία, γυµνάσια, λύκεια, επιµορφωτικά κέντρα, επαγγελµατική κατάρτιση, σεµινάρια, συνέδρια κτλ.) 2. ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων, 3. παροχή νέων δυνατοτήτων ψυχαγωγίας, 4. ενίσχυση της δηµόσιας συµµετοχής στη λήψη αποφάσεων, 5. αναβάθµιση επιπέδου ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, και 6. παροχή κινήτρων για την εγκατάσταση νέων ζευγαριών στην ύπαιθρο (χαµηλότοκα δάνεια, παραχώρηση οικοπέδων κ.α.). γ) Άξονας Ανάπτυξης 3: Αναβάθµιση και Προστασία του Περιβάλλοντος Ηδη από καιρό ισχύουν διάφορες Νοµοθεσίες για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά απαιτούνται συµπληρωµατικά µέτρα για την αναβάθµιση του και την αναβίωση του εκεί όπου το αρχέγονο και µοναδικό περιβάλλον της Κύπρου έχει υποβαθµιστεί και η αναβίωση του χρειάζεται µακρύ χρόνο εάν αφεθεί να γίνει από µόνο του. Αυτή η προσπάθεια δεν έχει µόνο κοσµητικό στόχο αλλά και επιστηµονικό διότι θα επαναφέρει στο προσκήνιο µοναδικά και ξεχασµένα φυτά / βότανα. Στον Άξονα αυτό, περιλαµβάνεται και η διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων, που πρέπει να αποτελέσει στόχο εφαρµογής της σε όλες τις Κοινότητες για βασικούς λόγους υγείας και δηµιουργίας συνθηκών χρήσης ανακυκλωµένου νερού και λυµατολάσπης σε διάφορες δενδρώδεις καλλιέργειες. Στα πλαίσια του άξονα αυτού, θα πρέπει να καθοριστούν πολιτική και µέτρα για την προστασία και βελτίωση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, µοναδικών 7

8 φυτοκοινωνιών, υγροβιότοπων, φυσικών και τεχνητών λιµνών, των ακτών, των παρυφών των κυβερνητικών δασών και γενικά όλων των τόπων οικολογικής ή περιβαλλοντικής σηµασίας. Μέσα στα εν λόγω µέτρα θα πρέπει να περιλαµβάνεται η διαφώτιση των κατοίκων των περιοχών αναφορικά µε τη σηµασία των εν λόγω περιβαλλοντικής σηµασίας τόπων. Περαιτέρω, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν µικρά και µεγάλα έργα παραγωγής «πράσινης ενέργειας» και να δοθούν γενναίες επιχορηγήσεις σε περιπτώσεις παραγωγής «πράσινης ενέργειας» για οικιακή χρήση, ιδίως για περιπτώσεις θέρµανσης / δροσισµού που έχουν άµεση σχέση µε την ποιότητα ζωής. δ) Άξονας Ανάπτυξης 4: Αναβάθµιση της Ποιότητας Ζωής Στα πλαίσια αυτού του Άξονα, πρέπει να επιδιώκεται η συνεχής βελτίωση των παρεχοµένων προς τον πολίτη υπηρεσιών, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του στον τοµέα της υγείας, ανάπαυσης, ψυχαγωγίας και αναψυχής και εξυπηρέτησης από τη διοίκηση σε τρόπο ώστε πασιφανώς, να εκλείψουν οι διακρίσεις και τα ρουσφέτια. Στα πλαίσια αυτού του Άξονα, για σκοπούς αναβάθµισης της ποιότητας ζωής, θα πρέπει να επιδοτηθεί το πετρέλαιο θέρµανσης για τις ορεινές Κοινότητες στα επίπεδα του 2003 µε βάση τις εισηγήσεις και συµφωνίες της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου µε τα εµπλεκόµενα Υπουργεία. Τα µέτρα αυτά, θα πρέπει να ισχύουν και για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως και για κάθε αλλοδαπό που βρίσκεται νόµιµα στην Κύπρο. ε) Άξονας Ανάπτυξης 5: Βελτίωση της Προσβασιµότητας Επέκταση και Βελτίωση των Βασικών Υποδοµών Η βελτίωση των βασικών τεχνικών υποδοµών (δρόµοι, υδατοπροµήθεια, αποχετεύσεις, ηλεκτροδότηση, χώροι στάθµευσης κ.ά.) αποτελούν 8

9 πρωταρχικούς στόχους για την επιτυχία των άλλων αξόνων ανάπτυξης και παρ όλο το µεγάλο έργο που στο τοµέα αυτό έχει γίνει, εν τούτοις, απαιτούνται περαιτέρω εργασίες για τη βελτίωση και επέκταση των διευκολύνσεων αυτών ως και την πληρέστερη ένταξη τους στο περιβάλλον. Η επιτυχία του Άξονα αυτού, θα έχει ως άµεσο ευεργετικό αποτέλεσµα την ενθάρρυνση διαµονής πληθυσµού στην ύπαιθρο, που αποτελεί τον πρώτιστο στόχο του όλου Σχεδίου Ανάπτυξης. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο τοµέα µεταφορών, προπαντός στις περιπτώσεις των ορεινών χωριών που παρουσιάζουν και την πιο έντονη πληθυσµιακή υποβάθµιση. Στα παραλιακά χωριά, συστήνεται όπως διερευνηθούν οι πιθανότητες δηµιουργίας παράκτιων µεταφορών ούτως ώστε, εµπορεύµατα και το κοινό/τουρίστες, να µεταφέρονται µε οικονοµικότερο τρόπο και να απελευθερώνεται η επιβάρυνση του οδικού δικτύου. Με τη δηµιουργία µαρίνων και αγκυροβολίων, η πιο πάνω εισήγηση θα µπορούσε χωρίς µεγάλη δυσκολία, να υλοποιηθεί εφ όσον θα εδίδετο µία κατ αρχή οικονοµική ενίσχυση στους µεταφορείς αυτής της κατηγορίας. στ) Άξονας Ανάπτυξης 6: Συνεχής Ανάπτυξη του Ανθρώπινου υναµικού Η ύπαιθρος, ως έχει ήδη αναφερθεί, υποφέρει από την έλλειψη ανθρώπινου δυναµικού, και είναι απίστευτο πόσες ηρωικές προσπάθειες πρέπει να καταβληθούν για να γίνουν και οι πιο στοιχειώδης τεχνικές ή άλλες εργασίες στα χωριά της υπαίθρου. Ενώ πριν 50 χρόνια, σε κάθε χωριό υπήρχαν κτίστες, πελεκάνοι, επιπλοποιοί, υδραυλικοί, ηλεκτροτεχνίτες, σιδηρουργοί κ.ά., τώρα σε πλείστα χωριά, τέτοιοι τεχνίτες δεν υπάρχουν και η εξεύρεση τους πολλές φορές, είναι έργο δυσχερέστατο. Με τη συµπλεγµατοποίηση των χωριών, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν τέτοιοι τεχνίτες να επιστρέψουν στα χωριά τους ή στα κεφαλοχώρια. Η επιστροφή αυτών των τεχνιτών στα χωριά 9

10 προέλευσης τους, θα ενθαρρύνει και την ανέγερση κατοικιών και εγκατάσταση σ αυτές, πλούσιων αλλοδαπών µε πολύ ευεργετικά αποτελέσµατα για το οικείο χωριό. Λόγω της ραγδαίας ανέλιξης της τεχνολογίας, θα πρέπει οι τεχνίτες στα διάφορα χωριά, να έχουν πρόσβαση στις τεχνολογικές εξελίξεις και στα νέα τεχνολογικά συστήµατα ούτως ώστε να µπορούν να προσφέρουν βασικές υπηρεσίες και σε σύγχρονους οικιακούς εξοπλισµούς. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, σε πολλά χωριά, θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν τα σχολεία σαν κέντρα εκπαίδευσης και σεµιναρίων για την εξάπλωση/ διάδοση της τεχνολογίας που αναφέρεται πιο πάνω. ζ) Άξονας Ανάπτυξης 7: Ισόρροπη Χωρική και Αγροτική Ανάπτυξη Από το 1960, η στρατηγική της κάθε Κυβέρνησης ήταν η ενθάρρυνση και συγκέντρωση της ανάπτυξης σε καθορισµένες περιοχές και οι περιοχές αυτές, για λόγους κλίµακας οικονοµίας, ήσαν στις πόλεις εις βάρος των Κοινοτήτων της υπαίθρου. Η πολιτική αυτή, αποτέλεσε και ένα περιπλέον λόγο για την δηµογραφική αποψίλωση της υπαίθρου και το καταπληκτικό είναι ότι, η πολιτική αυτή συνεχίζεται µε διάφορους τρόπους και µέχρι σήµερα. Απαιτείται πλήρης αναθεώρηση της θέσης αυτής και προώθηση πολιτικής δηµιουργίας ευκαιριών ποικίλης απασχόλησης στην ύπαιθρο, πέραν της γεωργικής, όπως βιοτεχνικής, χειροτεχνικής και παροχής υπηρεσιών. Μέσα στα πλαίσια αυτού του Άξονα, θα πρέπει να δηµιουργηθούν Βιοτεχνικές Περιοχές, πλήρως εξοπλισµένες και να προσφερθούν σε βιοτέχνες της υπαίθρου. Ο υπερκορεσµός των βιοτεχνικών περιοχών των πόλεων µας ωθεί στο συµπέρασµα ότι η δηµιουργία βιοτεχνικών περιοχών στην ύπαιθρο αποτελεί ώριµη και επιτακτική ανάγκη. Τέτοιες βιοτεχνικές περιοχές, θα πρέπει να δηµιουργηθούν µε βάση το Σχέδιο για τη Νήσο ή και τα οικεία 10

11 Τοπικά Σχέδια των συµπλεγµατοποιηµένων χωριών και κατά το δυνατόν, σε στρατηγικές θέσεις πλησίον των κεφαλοχωριών των συµπλεγµάτων. 0.3 Περαιτέρω εισηγήσεις ηµόσιες µεταφορές Ένα από τα πιο βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι κάτοικοι της υπαίθρου και σε µεγάλο βαθµό αποτελούν την αιτία της αποψίλωσης του πληθυσµού, είναι η έλλειψη κατάλληλων και επαρκών δηµόσιων µέσων µεταφοράς. Οι κάτοικοι της υπαίθρου αντιµετωπίζουν σε µεγάλο βαθµό, το πρόβληµα της µεταφοράς των παιδιών τους στα σχολεία και προπαντός, στα φροντιστήρια τους, πράγµα που, µεταξύ άλλων, δηµιουργεί τεράστια οικονοµική επιβάρυνση στους γονείς, στο οδικό δίκτυο, προκαλεί απώλεια χρόνου και σπατάλη πόρων σε καύσιµα. Πολλοί γονείς για το λόγο αυτό, εγκαταλείπουν τα χωριά τους για να διευκολύνουν την πρόσβαση των παιδιών τους στα σχολεία και φροντιστήρια. Μέσα στα πλαίσια της εκπαιδευτικής αναβάθµισης και βελτίωσης, αναµένεται ότι η ανάγκη των φροντιστηρίων θα σταµατήσει αλλά αν τούτο καταστεί αδύνατο, τότε θα πρέπει να είναι δυνατή η ασφαλής και άνετη µετάβαση των µαθητών στα σχολεία και φροντιστήρια. Τούτο προϋποθέτει βελτίωση των δηµόσιων µεταφορών που θα βοηθήσει όλους τους κατοίκους της υπαίθρου και ιδιαίτερα τους ηλικιωµένους που παρ όλον που παραµένουν δραστήριοι, δεν τους επιτρέπεται να οδηγούν αυτοκίνητο. Οι δηµόσιες µεταφορές πρέπει µε κάθε τρόπο, να ενισχυθούν. Εξωραϊστικά έργα / πάρκα / κεντρικές πλατείες Στις Κοινότητες τις υπαίθρου παρατηρείται πολύ συχνά η έλλειψη τοπιοτεχνηµένων δηµόσιων χώρων πρασίνου των οποίων η παρουσία εξυπηρετεί τους κατοίκους του χωριού αλλά και προσδίδει ιδιαίτερη φυσιογνωµία στο χωριό. Είναι καιρός οι Κοινότητες να βοηθηθούν, να δηµιουργήσει η κάθε µια το κατ εξοχή δικό της πάρκο / ταυτότητα και στο 11

12 οποίο, ενδεχόµενα, να προβάλλονται και να διατηρούνται ιστορικά δέντρα καλλιεργειών που δεν υπάρχουν πλέον αλλά στο παρελθόν αποτελούσαν γενικά χαρακτηριστική καλλιέργεια (εσπεριδοειδή, µπανανιές, µοσφιλιές κ.λ.π.). Παρόµοια ανάγκη υπάρχει για τη βελτίωση των πυρήνων των χωριών, η οποία να διαλαµβάνει την υπογειοποίηση των διαφόρων εναέριων καλωδίων, την αφαίρεση της ασφάλτου ή του µπετόν από τους λιθόστρωτους δρόµους και την επαναφορά τους στην αρχική τους µορφή. Παρόµοια προσπάθεια θα µπορούσε να καταβληθεί για τη διατήρηση χαρακτηριστικών εξωπορτιών στους πυρήνες των χωριών, δηµόσιων βρυσών και άλλων δηµόσιας χρήσης παλαιών κτισµάτων. Ενθάρρυνση εγκατάστασης εύπορων συνταξιούχων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ύπαιθρο. Ως έχει ήδη αναφερθεί, σε πολλά χωριά της Κύπρου, εύποροι δυτικοευρωπαίοι, κυρίως συνταξιούχοι, έχουν δηµιουργήσει το εξοχικό σπίτι των ονείρων τους και ζουν ευτυχισµένοι κάτω από τις κλιµατολογικές συνθήκες της Μεσογείου. Σε όλα τα χωριά όπου αυτοί έχουν εγκατασταθεί, έχουν φέρει σταδιακά νέα ζωή και θα πρέπει µε διάφορα µέτρα να ενθαρρυνθεί η εγκατάσταση τους σε περισσότερα χωριά της υπαίθρου, χωρίς να επηρεαστεί ο χαρακτήρας του χωριού. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να απαγορευθεί η εγκατάσταση τους σε κάθετες ή οριζόντιες πολυκατοικίες και θα πρέπει να επιτρέπεται µόνο σε αυτοτελής επαύλεις. Για την περαιτέρω ενθάρρυνσή τους, θα ήταν σκόπιµο, να τους δοθούν κάποιες απαλλαγές από τέλη και φόρους ώστε τα χωριά της επιλογής τους να γίνουν πιο ανταγωνιστικά. ηµιουργία Κέντρου Προβολής και Επιµόρφωσης αναφορικά µε τα ειδικά πετρώµατα (Μαµώνια) της Πάφου. Ως είναι γνωστό, η Κύπρος παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο γεωλογικό ενδιαφέρον λόγω της γεωλογικής της δοµής και της παρουσίας των πετρωµάτων των 12

13 Μαµωνιών και τα οποία δηµιουργούν σωρεία προβληµάτων στην οικοδόµηση και ανάπτυξη. Η γεωλογία της περιοχής Μαµωνιών παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο επιστηµονικό ενδιαφέρον και θα έπρεπε να ήταν ευρύτερα γνωστή λόγω των καθηµερινών και πολλαπλών επιπτώσεων της. Μόνο µε την κατανόηση της γεωλογίας της περιοχής Μαµωνιών είναι δυνατό να γίνεται ορθή ανάπτυξη σε εθνικό και σε ατοµικό επίπεδο. Λόγω της µοναδικότητας αυτών των γεωλογικών µορφωµάτων και των χαρακτηριστικών τους, θα ήταν ορθό, να δηµιουργηθεί Κέντρο Προβολής και Επιµόρφωσης τους για το κοινό όφελος. Το Κέντρο τούτο, θα µπορούσε για επιστηµονικούς λόγους, να συνδυαστεί και µε Κέντρο Μελέτης Οφειολιθικών Πετρωµάτων, η παρουσία των οποίων στην Κύπρο, αποτελεί, ως γνωστό, σπάνιο παγκόσµιο φαινόµενο. Το Κέντρο αυτό, θα µπορούσε, επίσης, να αποτελέσει και πόλο έλξης επισκεπτών και τουριστών. 13

14 14

ΔΑΠΑΝΕΣ. ΗΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ άρχισε τη σταδιακή εφαρμογή του θεσμού του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου, το οποίο βασίζεται:

ΔΑΠΑΝΕΣ. ΗΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ άρχισε τη σταδιακή εφαρμογή του θεσμού του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου, το οποίο βασίζεται: ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ άρχισε τη σταδιακή εφαρμογή του θεσμού του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου, το οποίο βασίζεται: 1. Στο Πρόγραμμα Διακυβέρνησης του Προέδρου κ. Τάσσου Παπαδόπουλου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Καθοριστικό στοιχείο στην κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου για την περίοδο 2012-2014 αποτελεί η υλοποίηση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 4 2. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. 6 3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ.. 9 4. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΣΤΟΧΟΙ-ΣΠΟΥ ΑΙΟΤΗΤΑ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ... 4 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΜΕΘΟ ΕΥΣΗ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ... 11 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ 146 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ Ιστορικά, η Περιφέρεια έχει διανύσει µια µακρά µεταπολεµική περίοδο παραµεθόριας αποµόνωσης, εξόδου από την αγροτική καθυστέρηση µε έντονα µεταναστευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ :Η ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ :Η ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Α.Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝ/ΚΩΝ ΟΡΓ/ΣΕΩΝ & ΕΚΜ/ΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ :Η ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μπάρκουλα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καλλικράτης στα Νησιά

Ο Καλλικράτης στα Νησιά Ο Καλλικράτης στα Νησιά Ιωάννης Σπιλάνης Δρ Οικονομολόγος Περιφερειολόγος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Ιουλία Ακριβοπούλου Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει µια επισκόπηση των λόγων που κάνουν αναγκαία την δηµιουργία ΒΙΟ.ΠΑ. στην περιοχή της Πτολεµαΐδας. Η ανάλυση δεν µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 Η φυσιογνωμία του ορεινού χώρου... 4 Οι πολιτικές για τον ορεινό χώρο... 19 Η φυσιογνωμία της Περιφέρειας Ηπείρου...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 Η φυσιογνωμία του ορεινού χώρου... 4 Οι πολιτικές για τον ορεινό χώρο... 19 Η φυσιογνωμία της Περιφέρειας Ηπείρου... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 2 Η φυσιογνωμία του ορεινού χώρου... 4 2.1 Περιφερειακές ανισότητες... 5 2.2 Ο αγροτικός χώρος βασικά χαρακτηριστικά... 6 2.3 Αγροτικό Εμπορικό Ισοζύγιο... 8 2.4 Ο ορεινός χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας. Προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας. Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής

Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας. Προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας. Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής 1 Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας 2 Προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας 3 Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής 4 Αναβάθμιση και Προστασία του Περιβάλλοντος 5 Αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΕΛΛΑ Α - ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: CCI 2007CB163PO058

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Μπακογιάννης. Υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κώστας Μπακογιάννης. Υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Κώστας Μπακογιάννης Υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συμπατριώτες μου, Η Στερεά Ελλάδα είναι μια Περιφέρεια με μεγάλες δυνατότητες, αλλά και μεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΟΛΠΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΟΛΠΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ηµοσίευση 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΟΛΠΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2013 ηµοσίευση 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΟΛΠΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννη Γ. Κοσμίδη Νομαρχιακού Σύμβουλου Χίου. Πρόταση Καινοτόμου Σχεδίου για την περιοχή μας ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

Γιάννη Γ. Κοσμίδη Νομαρχιακού Σύμβουλου Χίου. Πρόταση Καινοτόμου Σχεδίου για την περιοχή μας ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ Γιάννη Γ. Κοσμίδη Νομαρχιακού Σύμβουλου Χίου Πρόταση Καινοτόμου Σχεδίου για την περιοχή μας ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ Αύγουστος 2007 ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Σ Υ Ν Ο Ρ Ι Α Κ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε Λ Λ Α Δ Α Κ Υ Π Ρ Ο Σ 2 0 0 7 2 0 1 3 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007 2013

Δ Ι Α Σ Υ Ν Ο Ρ Ι Α Κ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε Λ Λ Α Δ Α Κ Υ Π Ρ Ο Σ 2 0 0 7 2 0 1 3 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007 2013 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης Περιοχής Συνεργασίας... 3 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά Περιοχής Συνεργασίας...4 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... i

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ... i Ι. Πολιτικές ανά τοµέα που περιέχουν στόχους που αφορούν το ΠΕΠ και πρέπει να ληφθούν υπόψη από το σχεδιασµό... 1 Ι.1 Αειφόρος Ανάπτυξη (ΠΛΑΙΣΙΟ)... 1 Ι.2 Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΑΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΘΕΜΑ: ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ Η Ε.Ε. ΔΙΝΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.3.2006 COM(2006) 134 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ανανεωµένη πολιτική της ΕΕ για τον τουρισµό: για µια ισχυρότερη σύµπραξη υπέρ του ευρωπαϊκού τουρισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΦΕΛΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΦΕΛΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΦΕΛΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μητροπόλεως 3, 5ος όροφος, 105 57 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΩΪΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Α.Μ. 4068 ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΜΥΡΤΩ Α.Μ.4243 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επιβλέπων καθηγητής Κος Φραγκούλης Αντώνιος ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο ««Τουρισμός και Περιβάλλον»,

Διαβάστε περισσότερα