ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΕΝΙΣ ITF Ξεριεχόμενα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΕΝΙΣ ITF Ξεριεχόμενα"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΕΝΙΣ ITF Ξεριεχόμενα ΑΠΛΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΣΟ ΓΖΠΔΓΟ ΜΟΝΗΜΑ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ Ζ ΜΠΑΛΑ Ζ ΡΑΚΔΣΑ ΔΡΒΗΡΧΝ ΚΑΗ ΛΑΜΒΑΝΧΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΖΠΔΓΟΤ ΚΑΗ ΔΡΒΗ ΣΟ ΔΡΒΗ ΦΑΛΜΑ ΠΟΓΗΟΤ (FOOT-FAULT) ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΒΗ ΛΑΘΖ ΣΟΤ ΔΡΒΗ ΓΔΤΣΔΡΟ ΔΡΒΗ ΠΟΣΔ ΓΗΝΔΣΑΗ ΔΡΒΗ Ζ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (LET) Ζ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΣΟ ΔΡΒΗ ΔΗΡΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΒΗ ΠΟΣΔ ΟΗ ΠΑΗΥΣΔ ΑΛΛΑΕΟΤΝ ΠΛΔΤΡΑ ΓΖΠΔΓΟΤ Ζ ΜΠΑΛΑ Δ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ο ΔΡΒΗΡΧΝ ΚΔΡΓΗΕΔΗ ΠΟΝΣΟ Ο ΛΑΜΒΑΝΧΝ ΚΔΡΓΗΕΔΗ ΠΟΝΣΟ Ο ΠΑΗΥΣΖ ΥΑΝΔΗ ΠΟΝΣΟ ΠΑΗΥΣΖ ΠΟΤ ΔΜΠΟΓΗΕΔΗ ΑΝΣΗΠΑΛΟ ΜΠΑΛΑ ΠΟΤ ΠΔΦΣΔΗ ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ ΜΠΑΛΑ ΠΟΤ ΑΓΓΗΕΔΗ ΜΟΝΗΜΑ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΈΓΚΤΡΖ ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΠΑΡΔΝΟΥΛΖΖ ΔΝΟ ΠΑΗΥΣΖ ΣΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ' ΔΝΑ ΓΚΔΗΜ... 21

2 27. ΣΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ' ΔΝΑ ΔΣ ΜΔΓΗΣΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΧΝ ΔΣ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΑΞΗΧΜΑΣΟΤΥΧΝ ΓΖΠΔΓΟΤ ΤΝΔΥΔ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΑΝΑΠΑΤΖ ΚΟΟΤΣΑΡΗΜΑ (ΟΓΖΓΗΔ) ΑΛΛΑΓΖ ΜΠΑΛΧΝ ΣΟ ΓΗΠΛΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΣΟ ΓΗΠΛΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΣΟ ΓΖΠΔΓΟ ΣΧΝ ΓΗΠΛΧΝ ΔΗΡΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΒΗ ΣΑ ΓΗΠΛΑ ΔΗΡΑ ΤΠΟΓΟΥΖ ΣΟΤ ΔΡΒΗ ΣΑ ΓΗΠΛΑ ΔΡΒΗ ΔΚΣΟ ΔΗΡΑ ΣΑ ΓΗΠΛΑ ΛΑΘΟ ΣΖ ΔΗΡΑ ΤΠΟΓΟΥΖ ΣΟΤ ΔΡΒΗ ΣΑ ΓΗΠΛΑ ΛΑΘΟ ΔΡΒΗ ΣΑ ΓΗΠΛΑ ΜΠΑΛΑ ΠΟΤ ΠΑΗΕΔΣΑΗ ΣΑ ΓΗΠΛΑ... 32

3 ΑΠΛΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1. ΡΝ ΓΖΞΔΓΝ Σν γήπεδν έρεη ζρήκα νξζνγσλίνπ παξαιιεινγξάκκνπ, κήθνπο 78 πφδηα (23,77 κ.) θαη πιάηνπο 27 πφδηα (8,23 κ.). Υσξίδεηαη ζηε κέζε απφ ην δίρηπ πνπ θξέκεηαη ζε ζρνηλί ή ζπξκαηφζρνηλν, ην νπνίν έρεη κέγηζηε δηάκεηξν 1/3 ίληζαο (0,8 εθ.) θαη νη άθξεο ηνπ είλαη πξνζδεκέλεο ή πεξλνχλ πάλσ απφ ηηο άθξε ο ησλ δχν ζηχισλ, νη νπνίνη δελ πξέπεη λα έρνπλ δηάκεηξν ή πιεπξά κεγαιχηεξε απφ 6 ίληζεο (15 εθ.). Οη ζηύινη δελ πξέπεη λα είλαη ςειόηεξνη από 1 (κηα) ίληζα (2,54 εθ.) πάλσ από ηελ αθηή ηνπ θηιέ. Σν θέληξν βάζεο ησλ ζηχισλ πξέπεη λα βξίζθεηαη 3 πφδηα (0,914 εθ.) έμσ απφ ην γήπεδν ζε θάζε πιεπξά ηνπ θαη ην χςνο ησλ ζηχισλ πξέπεη λα είλαη ηέηνην, ψζηε ε πάλσ άθξε ηνπ ζρνηληνχ ή ηνπ ζπξκαηφζρνηλνπ λα βξίζθεηαη 3 πφδηα θαη 6 ίληζεο (1,07 εθ.) πάλσ απφ ην έδαθνο. Όηαλ έλα ζπλδπαζκέλν γήπεδν δηπιψλ (βιέπε άξζξν 34) θαη απιψλ, κε δίρηπ δηπιψλ παηρληδηψλ, ρξεζηκνπνηείηαη γηα απιά παηγλίδηα, ηφηε ην δίρηπ ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε δχν άιινπο πήρεηο χςνπο 3 πφδηα θαη 6 ίληζεο (1.07 εθ.). πνπ ιέγνληαη πήρεηο απινχ (singles sticks). Απηνί δελ πξέπεη λα έρνπλ δηάκεηξν ή πιεπξά κεγαιχηεξε απφ 3 ίληζεο (7,5 εθ.). Σν θέληξν βάζεο ησλ πήρεσλ γηα απιά παηγλίδηα πξέπεη λα είλαη 3 πφδηα (0,914 εθ.) έμσ απφ ηηο πιάγηεο γξακκέο ηνπ απινχ γεπέδνπ ζε θάζε πιεπξά ηνπ. Σν δίρηπ πξέπεη λα είλαη ηειείσο ηελησκέλν, έηζη πνπ λα γεκίδεη εληειψο ην ρψξν αλάκεζα ζηνπο δχν ζηχινπο θαη ζα πξέπεη λα έρεη αξθεηά κηθξή ζειεηά (ππθλή πιέμε), ψζηε λα εκπνδίδεη ηελ κπάια λα πεξάζεη κέζα. Σν χςνο ηνπ δηρηπνχ πξέπεη λα είλαη 3 πφδηα (0,914 εθ.) ζην θέληξν, φπνπ πξέπεη λα θξαηηέηαη ηελησκέλν ζην έδαθνο απφ κηα ισξίδα πιάηνπο ιηγφηεξν απφ 2 ίληζεο ( 5 εθ.) θαη ρξψκαηνο ηειείσο ιεπθνχ. Πξέπεη λα ππάξρεη κία ηαηλία πνπ θαιχπηεη ην ζρνηλί ή ην ζπξκαηφζρνηλν θαη ηελ θνξπθή ηνπ δηρηπνχ χςνπο φρη ιηγφηεξν απφ 2 ίληζεο (5 εθ.) θαη φρη πεξηζζφηεξν απφ 2 1/2 ίληζεο (6,3εθ.) ζε θάζε πιεπξά θαη ρξψκαηνο εληειψο ιεπθνχ. Δελ πξέπεη λα ππάξρεη δηαθήκηζε ζην δίρηπ, ηε ισξίδα, ηελ ηαηλία ή ζηνπο πήρεηο ησλ απιώλ.

4 Οη γξακκέο πνπ νξίδνπλ ηηο άθξεο θαη ηηο πιεπξέο ηνπ γεπέδνπ νλνκάδνληαη αληίζηνηρα βαζηθέο γξακκέο ή γξακκέο βάζεο (base lines), θαη πιάγηεο γξακκέο (side - lines). ε θάζε πιεπξά ηνπ δηρηπνχ θαη ζε απφζηαζε 21 πφδηα (6,40 κ.) απ' απηφ θαη παξάιιεια κ' απηφ, πξέπεη λα ραξάζζνληαη νη γξακκέο ηνπ ζεξβίο (servis lines). Ζ απφζηαζε ζε θάζε πιεπξά ηνπ δηρηπνχ αλάκεζα ζηε γξακκή ηνπ ζεξβίο θαη ζηηο πιάγηεο γξακκέο ρσξίδεηαη ζε δχν ίζα ηκήκαηα, ηα νπνία νλνκάδνληαη γήπεδα (ρψξνη) ζεξβίο (servis - courts), απφ ηελ θεληξηθή γξακκή ηνπ ζεξβίο (centre servisline), πνπ ζα πξέπεη λα έρεη πιάηνο 2.ίληζεο (5 εθ.), ραξαζζφκελε ζηε κέζε κεηαμχ ησλ πιάγησλ γξακκψλ θαη παξάιιεια κ' απηέο. Κάζε βαζηθή γξακκή δηρνηνκείηαη απφ κηα λνεηή πξνέθηαζε ηεο θεληξηθήο γξακκήο ηνπ ζεξβίο, κε κηα γξακκή κήθνπο 4 ίληζεο (10 εθ.) θαη πιάηνπο 2 ίληζεο (5 εθ.), πνπ νλνκάδεηαη θεληξηθφ ζεκάδη (center mark), ραξαγκέλε κέζα ζην γήπεδν ζε νξζέο γσλίεο πξνο θαη ζ' επαθή κε ηηο αληίζηνηρεο βαζηθέο γξακκέο. Όιεο νη άιιεο γξακκέο δελ ζα έρνπλ πιάηνο ιηγφηεξν απφ 1 ίληζα (2,5 εθ.), νχηε πεξηζζφηεξν απφ 2 ίληζεο (5 εθ.), εθηφο απφ ηε βαζηθή γξακκή ε νπνία κπνξεί λα είλαη φρη πεξηζζφηεξν απφ 4 ίληζεο (10 εθ.) θαη φιεο νη κεηξήζεηο ζα γίλνληαη απφ ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ησλ γξακκψλ. Όιεο νη γξακκέο πξέπεη λα είλαη ρξώκαηνο ιεπθνύ. Αλ έρεη ηνπνζεηεζεί έλα δηαθεκηζηηθφ ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ ζην πίζσ κέξνο ηνπ γεπέδνπ, ζα πξέπεη λα κελ πεξηέρεη άζπξν ή θίηξηλν ρξψκα. Έλα αλνηρηό ρξώκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλνλ αλ δελ εκπνδίδεη ηελ όξαζε ησλ παηρηώλ. Αλ έρνπλ ηνπνζεηεζεί δηαθεκίζεηο ζηηο θαξέθιεο ησλ θξηηψλ γξακκψλ πνπ θάζνληαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ γεπέδνπ, ζα πξέπεη λα κελ πεξηέρνπλ άπξν ή θίηξηλν ρξψκα. Έλα αλνηρηφ ρξψκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλνλ φηαλ δελ εκπνδίδεη ηελ φξαζε ησλ παηρηψλ. Σεκείσζε: ηελ πεξίπησζε ηνπ Γηεζλνχο Πξσηαζιήκαηνο Σέληο (Κχπειιν Νηέτβηο) ή άιισλ επίζεκσλ πξσηαζιεκάησλ ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλαο ρψξνο πίζσ απφ θάζε βαζηθή γξακκή φρη ιηγφηεξν απφ 21 πφδηα (6,40 κ.) θαη ζηηο πιάγηεο γξακκέο φρη ιηγφηεξν απφ 12 πφδηα (3,66 κ.).

5 Οη θαξέθιεο ησλ θξηηώλ γξακκώλ κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζην πίζσ κέξνο ηνπ γεπέδνπ κέζα ζηα 21 πόδηα (6,40 κ.) θαη ζηα πιάγηα ηνπ γεπέδνπ κέζα ζηα 12 πόδηα (3,66 κ.), αξθεί λα κελ πξνεμέρνπλ κέζα ζηελ πεξηνρή παξαπάλσ από 3 πόδηα (0,914 κ.). 2. ΚΝΛΗΚΑ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΑ Σα κφληκα εμαξηήκαηα ηνπ γεπέδνπ πεξηιακβάλνπλ φρη κφλνλ ην δίρηπ, ηνπο ζηχινπο, ηνπο πήρεηο ηνπ απινχ, ην ζρνηλί ή ζπξκαηφζρνηλν, ηελ ηαηλία θαη ηε ισξίδα ηνπ δηρηπνχ, αιιά επίζεο φπνπ ππάξρνπλ ηέηνηα, ηηο πίζσ θαη πιάγηεο πεξηθξάμεηο, ηηο εμέδξεο, ζηαζεξά ή θηλεηά θαζίζκαηα θαη θαξέθιεο γχξσ απφ ην γήπεδν θαη ηνπο θαηφρνπο, φια ηα άιια εμαξηήκαηα γχξσ θαη πάλσ απφ ην γήπεδν θαη ην Γηαηηεηή ηνπ αγψλα, ηνλ Κξηηή ηνπ δηρηπνχ, ηνλ Κξηηή ηνπ ιάζνπο πνδηνχ ([oot fault judge, θνπη θσιη ηδαηδ), ηνπο Κξηηέο γξακκψλ θαη ηνπο, bal boys (Μπσιι Μπφυδ,) ζπιιέθηεο κπαιψλ, φηαλ βξίζθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ηνπο. Σεκείσζε: Γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχ ηνπ άξζξνπ ε ιέμε «Γηαηηεηήο» (Umpire, Ακπάταξ) ελλνεί ην Γηαηηεηή θαξέθιαο, ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα θάζνληαη ζην γήπεδν θαη φια εθείλα ηα άηνκα πνπ νξίδνληαη λα βνεζνχλ ην Γηαηηεηή ζηε δηεμαγσγή ελφο αγψλα. 3. Ζ ΚΞΑΙΑ Ζ κπάια πξέπεη λα έρεη κία νκνηφκνξθε εμσηεξηθή επηθάλεηα θαη λα είλαη άζπξνπ ή θίηξηλνπ ρξψκαηνο. Αλ ππάξρνπλ θάπνηεο γξακκέο ζπλαξκνγήο ζα πξέπεη λα είλαη ρσξίο ξαθή. Ζ κπάια πξέπεη λα έρεη δηάκεηξν κεγαιχηεξε απφ 2,5 ίληζεο (6,35 εθ.) θαη κηθξφηεξε απφ 2 5/8 ίληζεο (6,67 εθ.) θαη λα έρεη βάξνο πεξηζζφηεξν απφ 2 νπγγηέο (56,7 γξακ.) θαη ιηγφηεξν απφ 2 1/6 νπγγηέο (58,5 γξακ.). Ζ αλαπήδεζε ηεο κπάιαο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 53 ίληζεο (135 εθ.) θαη κηθξφηεξε απφ 58 ίληζεο (147 εθ.) αλ αθεζεί λα πέζεη ζην έδαθνο απφ χςνο 100 ίληζεο (2,54 κ.) ζε ζθιεξή (ηζηκεληέληα) επηθάλεηα. Ζ κπάια πξέπεη λα έρεη κηα πξφζζηα παξακφξθσζε πεξηζζφηεξν απφ 0,22 ίληζαο (0,56 εθ.) θαη ιηγφηεξν απφ 0,29 ίληζαο (0,74 εθ.) θαη κηα παξακφξθσζε επηζηξνθήο πεξηζζφηεξν απφ 0,35 ίληζαο (0,89 εθ.) θαη ιηγφηεξν απφ 0,425 ίληζαο (1,08 εθ.) ζε θνξηίν 18 ιίκπξεο (8,165 θηιά). Σα

6 δχν λνχκεξα παξακφξθσζεο πξέπεη λα είλαη ν κέζνο φξνο ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ παξακέηξσλ θαηά κήθνο ηξηψλ αμφλσλ ηεο κπάιαο θαη νη δχν ρσξηζηέο ελδείμεηο δελ πξέπεη λα δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο πεξηζζφηεξν απφ 0,03 ίληζαο (0,08 εθ.) ζε θάζε πεξίπησζε. Γηα παηγλίδηα ζε πςφκεηξν πάλσ απφ πφδηα (1.219 κ.) πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δχν επηπιένλ ηχπνη κπάιαο. Ο πξψηνο ηχπνο ηαηξηάδεη ζ' απηνχο πνπ πεξηγξάθηεθαλ παξαπάλσ, εθηφο ηνπ φηη ε αλαπήδεζε ζα είλαη παξαπάλσ απφ 48 ίληζεο (121,92 εθ.) θαη ιηγφηεξν απφ 53 ίληζεο (135 εθ.) θαη ζα έρεη κηα εζσηεξηθή πίεζε πνπ ζα είλαη κεγαιχηεξε ηεο εμσηεξηθήο πίεζεο. Απηφο ν ηχπνο ηεο κπάιαο ηνπ ηέληο είλαη θνηλά γλσζηφο σο πεπηεζκέλε κπάια. Ο δεχηεξνο ηχπνο ηαηξηάδεη ζε εθείλνπο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ, εθηφο ηνπ φηη πξέπεη λα έρεη αλαπήδεζε πάλσ απφ 53 ίληζεο (135 εθ.) θαη ιηγφηεξν απφ 58 ίληζεο (147 εθ.) θαη ζα έρεη κηα εζσηεξηθή πίεζε πνπ είλαη πεξίπνπ ίζε κε ηελ εμσηεξηθή πίεζε θαη ζα έρεη εγθιηκαηηζηεί γηα 60 κέξεο ή παξαπάλσ ζην πςφκεηξν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνπξλνπά. Απηφο ν ηχπνο ηεο κπάιαο ηνπ ηέληο είλαη θνηλά γλσζηφο σο κεδεληθήο πίεζεο ή κε πεπηεζκέλε κπάια. Όιεο νη δνθηκέο πνπ αθνξνύλ ηελ αλαπήδεζε, ην κέγεζνο θαη ηελ παξακόξθσζε πξέπεη λα γίλνληαη ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ Παξαξηήκαηνο I. 4. Ζ ΟΑΘΔΡΑ Ραθέηεο πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο αθφινπζεο πξνδηαγξαθέο δελ εγθξίλνληαη γηα παίμηκν ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ ηέληο. α) Ζ επηθάλεηα θηππήκαηνο ηεο ξαθέηαο πξέπεη λα είλαη επίπεδε θαη λα απνηειείηαη απφ έλαλ ηχπν δηαζηαπξσκέλσλ ρνξδψλ ζπλδεδεκέλσλ κ' έλα πιαίζην θαη ελαιιάμ πιεγκέλσλ ή δεκέλσλ, εθεί πνπ δηαζηαπξψλνληαη θαη ν ηχπνο ηνπ πιεμίκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη γεληθά νκνηφκνξθνο θαη εηδηθφηεξα φρη ιηγφηεξν ππθλφο ζην θέληξν απ' φηη ζηελ ππφινηπε πεξηνρή. Οη ρνξδέο πξέπεη λα είλαη ειεχζεξεο απφ πξνζθνιιεκέλα αληηθείκελα ή άιιεο πξνεμνρέο εθηφο απφ εθείλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά θαη κφλν γηα λα πεξηνξίζνπλ ή λα εκπνδίζνπλ ηε θζνξά θαη ηελ ηξηβή ή δφλεζε θαη ηα νπνία έρνπλ ινγηθά πεξηνξηζκέλν κέγεζνο γηα ηέηνηνπο ζθνπνχο.

7 β) Σν πιαίζην ηεο ξαθέηαο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 32 ίληζεο (81,28 εθ.) ζε ζπλνιηθφ κήθνο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιαβήο θαη ζε ζπλνιηθφ πιάηνο ηηο 12 1/2 ίληζεο (31,75 εθ.). Ζ πιεγκέλε επηθάλεηα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 15 1/2 ίληζεο (39,37 εθ.) ζε ζπλνιηθφ κήθνο θαη ηηο 11 1/2 ίληζεο (29,21 εθ.) ζε ζπλνιηθφ πιάηνο. γ) Σν πιαίζην πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιαβήο, πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλν απφ πξνζδεκέλα αληηθείκελα θαη πξνεμνρέο, εθηφο απφ απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλνλ θαη εηδηθά γηα λα πεξηνξίδνπλ ή λα εκπνδίδνπλ ηε θζνξά θαη ηελ ηξηβή ή ηε δφλεζε ή λα θαηαλέκνπλ ην βάξνο. Απηά πξέπεη λα έρνπλ ινγηθφ κέγεζνο θαη ηνπνζέηεζε γη' απηνχο ηνπο ζθνπνχο. δ) Σν πιαίζην πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιαβήο θαη νη ρνξδέο πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα απφ νπνηαδήπνηε επηλφεζε πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αιιάμεη νπζηαζηηθά ην ζρήκα ηεο ξαθέηαο ή λα αιιάδεη ε θαηαλνκή βάξνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παημίκαηνο ελφο πφληνπ. Ζ Γηεζλήο Οκνζπνλδία Σέληο (l.t.f.) ζα απνθαζίδεη ζρεηηθά κε ην ζέκα, αλ κία ξαθέηα ή έλα πξσηφηππν ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο ή αιιηψο εγθξίλεηαη ή δελ εγθξίλεηαη γηα παηγλίδη. Σέηνηα απφθαζε κπνξεί λα ιεθζεί κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία ή κεηά απφ αίηεζε θάζε ελδηαθεξνκέλνπ πξνζψπνπ θαιήο πίζηεο θαη πνπ έρεη ζπκθέξνλ, πεξηιακβαλνκέλνπ θάζε παίθηε θαηαζθεπαζηή εμνπιηζκνχ ή Δζληθήο Έλσζεο ή κειψλ απηήο. Σέηνηεο απνθάζεηο θαη αηηήζεηο πξέπεη λα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο εθαξκνδφκελεο δηαδηθαζίεο αλαζεψξεζεο θαη εθδίθαζεο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Αληηζθαίξηζεο, αληίγξαθα ηεο νπνίαο κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ απφ ην γξαθείν ηνπ γξακκαηέα. Πεξίπησζε 1: Μπνξνχλ λα ππάξμνπλ πάλσ απφ έλα ζεη ρνξδψλ ζηελ επηθάλεηα θηππήκαηνο ηεο ξαθέηαο; Απόφαση: ΟΥΗ. Ο θαλνληζκφο αλαθέξεη θαζαξά έλαλ ηχπν θαη φρη ηχπνπο πιέγκαηνο ρνξδψλ. Πεξίπησζε 2: Θεσξείηαη ν ηχπνο πιέγκαηνο γεληθά νκνηφκνξθνο θαη επίπεδνο αλ νη ρνξδέο είλαη ζε πάλσ απφ έλα επίπεδν; Απόφαση: ΟΥΗ.

8 Πεξίπησζε 3: Μπνξεί κία ζπζθεπή κεηξηαζκνχ δνλήζεσλ λα ηνπνζεηεζεί ζηηο ρνξδέο κηαο ξαθέηαο, θη αλ λαη πνπ; Απόφαση: ΝΑΗ. Αιιά ηέηνηεο ζπζθεπέο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ κφλνλ έμσ απφ ηνλ ηχπν ησλ πιεγκέλσλ ρνξδψλ (εθεί πνπ δελ δηαζηαπξψλνληαη νη ρνξδέο). 5. ΠΔΟΒΗΟΥΛ ΘΑΗ ΙΑΚΒΑΛΥΛ Οη παίθηεο πξέπεη λα ζηέθνληαη ζε αληίζεηεο πιεπξέο ηνπ δηρηπνχ. Ο παίθηεο πνπ ζα ζηέιλεη πξψηνο ηελ κπάια ιέγεηαη εξβίξσλ θαη ν άιινο Λακβάλσλ. Πεξίπησζε 1: Έλαο παίθηεο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα θηππήζεη ηελ κπάια, ράλεη ηνλ πφλην αλ ππεξβεί ηε λνεηή γξακκή ηεο πξνέθηαζεο ηνπ δηρηπνχ: α) Πξηλ θηππήζεη ηελ κπάια; β) Αθνχ θηππήζεη ηελ κπάια; Απόφαση: Γελ ράλεη ηνλ πφλην ζε θακηά απφ ηηο δχν πεξηπηψζεηο ππεξβαίλνληαο ηε λνεηή γξακκή κε ηελ πξνυπφζεζε, φηη δελ μεπεξλά ηηο γξακκέο πνπ νξίδνπλ ην γήπεδν ηνπ αληηπάινπ(άξζξν 20,ε). Αλ φκσο ν αληίπαινο παξελνριεζεί, κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην Γηαηηεηή ζχκθσλα κε ηα άξζξα 21 θαη 25. Πεξίπησζε 2: Ο εξβίξσλ ηζρπξίδεηαη, φηη ν Λακβάλσλ πξέπεη λα ζηέθεηαη κέζα ζηηο γξακκέο πνπ θαζνξίδνπλ ην γήπεδφ ηνπ. Δίλαη αλαγθαίν απηφ; Απόφαση: ΟΥΗ. Ο Λακβάλσλ κπνξεί λα ζηέθεηαη νπνπδήπνηε ηνπ αξέζεη απφ ηε δηθή ηνπ κεξηά ηνπ δηρηπνχ. Ο παίθηεο πνπ ππνδέρεηαη ην ζεξβίο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζαξκόδεηαη ζην ρξόλν ηνπ παίθηε πνπ ζεξβίξεη, δηόηη ν ίδηνο δελ κπνξεί λα θάλεη άκεζα ρξήζε ηνπ ρξόλνπ ησλ 25 κέρξη ηελ εθηέιεζε ηνπ επόκελνπ ζεξβίο. 6. ΔΞΗΙΝΓΖ ΓΖΞΔΓΝ ΘΑΗ ΠΔΟΒΗΠ Ζ επηινγή γεπέδνπ θαη ην δηθαίσκα λα είλαη θάπνηνο εξβίξσλ ή Λακβάλσλ ζην πξψην γθέτκ απνθαζίδεηαη κε θιήξν. Ο παίθηεο πνπ επλνείηαη απφ ην ζηξίςηκν ηνπ λνκίζκαηνο, κπνξεί λα επηιέμεη ή λα δεηήζεη απφ ηνλ αληίπαιφ

9 ηνπ λα απνθαζίζεη: α) Σν δηθαίσκα λα είλαη εξβίξσλ ή Λακβάλσλ, νπφηε ν άιινο παίθηεο ζα επηιέμεη γήπεδν ή β) Γήπεδν, νπφηε ν άιινο παίθηεο ζα επηιέμεη ην δηθαίσκα λα είλαη εξβίξσλ ή Λακβάλσλ. Πεξίπησζε 1: Έρνπλ νη παίθηεο ην δηθαίσκα λέσλ επηινγψλ, αλ ν αγψλαο αλαβιεζεί ή δηαθνπεί πξηλ αξρίζεη; Απόφαση: ΝΑΗ. Σν ζηξίςηκν ηνπ λνκίζκαηνο ηζρχεη, αιιά λέεο επηινγέο κπνξνχλ λα γίλνπλ φζνλ αθνξά ην ζεξβίο θαη ηελ πιεπξά ηνπ γεπέδνπ. 7. ΡΝ ΠΔΟΒΗΠ Σν ζεξβίο πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηνλ αθφινπζν ηξφπν. Πξηλ ηελ εθηέιεζε ηνπ ζεξβίο, ν εξβίξσλ πξέπεη λα ζηέθεηαη θαη κε ηα δχν πφδηα πίζσ απφ ηε βαζηθή γξακκή θαη κεηαμχ ησλ λνεηψλ πξνεθηάζεσλ ηνπ θεληξηθνχ ζεκαδηνχ θαη ηεο πιάγηαο γξακκήο. Καηφπηλ ν εξβίξσλ πεηάεη κε ην ρέξη ηνπ ηελ κπάια ζηνλ αέξα πξνο νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε θαη πξνηνχ απηή αγγίμεη ην έδαθνο, ηε θηππά κε ηε ξαθέηα ηνπ θαη ε βνιή ζεσξείηαη φηη έρεη νινθιεξσζεί ηε ζηηγκή ηεο επαθήο ηεο ξαθέηαο κε ηελ κπάια. Παίθηεο πνπ έρεη έλα κόλν ρέξη, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε ξαθέηα ηνπ γηα λα πεηάμεη ηελ κπάια ζηνλ αέξα. Πεξίπησζε 1: Μπνξεί ν εξβίξσλ ζ' έλα απιφ παηγλίδη λα ζηαζεί πίζσ απφ ην ηκήκα ηεο βαζηθήο γξακκήο, κεηαμχ ησλ πιάγησλ γξακκψλ ηνπ γεπέδνπ, γηα ηα απιά θαη δηπιά; Απόφαση: ΟΥΗ. Πεξίπησζε 2: Αλ έλαο παίθηε ο, φηαλ ζεξβίξεη, πεηάμεη ζηνλ αέξα δχν ή πεξηζζφηεξεο κπάιεο αληί γηα κία, ράλεη απηφ ην ζεξβίο; Απόφαση: ΟΥΗ. Πξέπεη λα θαηαινγηζζεί επαλάιεςε (/et). αιιά αλ ν δηαηηεηήο ζεσξεί, φηη ε ελέξγεηα απηή ήηαλ ζθφπηκε κπνξεί λα απνθαζίζεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 21.

10 8. ΠΦΑΙΚΑ ΞΝΓΗΝ (FOOT-FAULT) α) Ο εξβίξσλ ππνρξεψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεξβίο: 1. Να κελ αιιάμεη ηε ζέζε ηνπ βαδίδνληαο ή ηξέρνληαο. Ο εξβίξσλ δελ ζεσξείηαη φηη αιιάδεη ηε ζέζε ηνπ πεξπαηψληαο ή ηξέρνληαο κε ειαθξέο θηλήζεηο ησλ πνδηψλ, νη νπνίεο δελ επεξεάδνπλ νπζηαζηηθά ηελ αξρηθή ηνπ ζέζε. 2. Να κελ αθνπκπήζεη κε θαλέλα πφδη νπνηαδήπνηε άιιε πεξηνρή, εθηφο απφ εθείλε πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ ηε βαζηθή γξακκή κέζα ζηε λνεηή πξνέθηαζε ηνπ θεληξηθνχ ζεκαδηνχ θαη ηεο πιάγηαο γξακκήο. β) Ζ ιέμε «πφδη» ζεκαίλεη ην άθξν ηνπ πνδηνχ θάησ απφ ηνλ αζηξάγαιν. 9. ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΡΝ ΠΔΟΒΗΠ α) Κάλνληαο ην ζεξβίο, ν εξβίξσλ πξέπεη λα ζηέθεηαη ελαιιάμ πίζσ απφ ην δεμί θαη ην αξηζηεξφ γήπεδν, μεθηλψληαο απφ ην δεμί ζε θάζε γθέτκ. Αλ γίλεη ζεξβίο απφ ιάζνο πιεπξά ηνπ γεπέδνπ, ρσξίο λα γίλεη αληηιεπηφ, ην απνηέιεζκα πνπ πξνήιζε απφ παξφκνηα ιαλζαζκέλν ζεξβίο ή ζεξβηξίζκαηα ζα δηαηεξείηαη, αιιά ε αληηθαλνληθή απηή ηνπνζέηεζε ζα πξέπεη λα δηνξζσζεί ακέζσο κφιηο γίλεη αληηιεπηή. β) Ζ κπάια θαηά ην ζεξβίο πξέπεη λα πεξάζεη πάλσ απφ ην δίρηπ θαη λα θηππήζεη ζην έδαθνο κέζα ζην γήπεδν (ρψξν) ηνπ ζεξβίο, πνπ βξίζθεηαη δηαγψληα απέλαληη ή ζ' νπνηαδήπνηε γξακκή πνπ νξίδεη απηφ ην γήπεδν πξηλ ηελ επηζηξέςεη ν Λακβάλσλ. 10. ΙΑΘΖ ΡΝ ΠΔΟΒΗΠ Τν ζεξβίο είλαη ιάζνο: α) Αλ ν εξβίξσλ παξαβεί νπνηαδήπνηε απφ ηα άξζξα 7, 8 ή 9 (β). β) Αλ ε κπάια απφ ην ζεξβίο αθνπκπήζεη νπνηνδήπνηε κφληκν εμάξηεκα (εθηφο απφ ην δίρηπ, ηελ ηαηλία, ηε ισξίδα), πξηλ θηππήζεη ζην έδαθνο. Πεξίπησζε 1: Αθνχ πεηάμεη ηε κπάια ςειά ζηελ πξνεηνηκαζία γηα ην ζεξβίο, ν εξβίξσλ απνθαζίδεη λα κελ ηε θηππήζεη θαη ηελ πηάλεη. Δίλαη ιάζνο; Απόφαση: OXl.

11 Πεξίπησζε 2: ην ζεξβίο ζε απιφ παηγλίδη, πνπ δηεμάγεηαη ζε γήπεδν δηπινχ κε κφληκνπο ζηχινπο δηπινχ αιιά θαη πήρεηο απιψλ, ε κπάια θηππά έλαλ πήρπ απιψλ θαη θαηφπηλ θηππά ζην έδαθνο κέζα ζηα φξηα ηνπ ζσζηνχ γεπέδνπ ζεξβίο. Δίλαη ιάζνο ή επαλάιεςε (let). Απόφαση: Σν ζεξβίο ππνινγίδεηαη σο ιάζνο, επεηδή ν πήρπο ησλ απιψλ, ν ζηχινο ησλ δηπιψλ θαη απηφ ην ηκήκα ηνπ δηρηπνχ, ηεο ηαηλίαο αλάκεζά ηνπο, είλαη κφληκα εμαξηήκαηα (άξζξν 2 θαη ζεκείσζε ζην άξζξν 24). Απηφ ζπκβαίλεη κφλνλ ζην απιφ παηγλίδη. 11. ΓΔΡΔΟΝ ΠΔΟΒΗΠ Μεηά απφ έλα ιάζνο (αλ είλαη ην πξψην), ν εξβίξσλ ζεξβίξεη πάιη απφ ηελ ίδηα πιεπξά απφ ηελ νπνία ζεξβίξηζε απηφ ην ιάζνο, εθηφο αλ ην ζεξβίο παίθηεθε απφ ιάζνο πιεπξά, νπφηε ζχκθσλα κε ην άξζξν 9, ν εξβίξσλ δηθαηνχηαη έλα ζεξβίο κφλν απφ ηελ άιιε πιεπξά. Πεξίπησζε 1: Έλαο παίθηεο ζεξβίξεη απφ ιάζνο πιεπξά, ράλεη ηνλ πφλην θαη θαηφπηλ ηζρπξίδεηαη φηη ήηαλ ιάζνο, εμαηηίαο ηνπ φηη ζεξβίξηζε απφ ιάζνο ζέζε. Απόφαση: Ο πφληνο παξακέλεη φπσο παίθηεθε θαη ην επφκελν ζεξβίο πξέπεη λα γίλεη απφ ηε ζσζηή ζέζε, ζχκθσλα κε ην απνηέιεζκα. Πεξίπησζε 2: Σν απνηέιεζκα είλαη 15 φια, ν εξβίξσλ απφ ιάζνο, ζεξβίξεη απφ ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ γεπέδνπ. Κεξδίδεη ηνλ πφλην. Καηφπηλ ζεξβίξεη μαλά απφ ηε δεμηά πιεπξά ηνπ γεπέδνπ θαη θάλεη ιάζνο ζεξβίο. Καηφπηλ αλαθαιχπηεηαη ην ιάζνο ζηελ ηνπνζέηεζε. Σνπ θαηαινγίδεηαη ν πξνεγνχκελνο πφληνο; Απφ πνηά πιεπξά ζα θάλεη ην επφκελν ζεξβίο; Απόφαση: Ο πξνεγνχκελνο πφληνο παξακέλεη φπσο έρεη. Σν επφκελν ζεξβίο πξέπεη λα γίλεη απφ ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ γεπέδνπ, ελψ ην απνηέιεζκα είλαη θαη ν εξβίξσλ έρεη θάλεη έλα ζεξβίο ιάζνο. 12. ΞΝΡΔ ΓΗΛΔΡΑΗ ΠΔΟΒΗΠ Ο παίθηεο πνπ είλαη ε ζεηξά ηνπ λα ζεξβίξεη, δελ εθηειεί ην ζεξβίο αλ ν αληίπαινο δελ είλαη έηνηκνο. Αλ ν ηειεπηαίνο επηρεηξήζεη λα επηζηξέςεη ην ζεξβίο, ζα ζεσξεζεί φηη είλαη έηνηκνο. Αλ φκσο ν παίθηεο πνπ ππνδέρεηαη ην

12 ζεξβίο θάλεη λφεκα φηη δελ είλαη έηνηκνο, δελ κπνξεί λα επηθαιεζζεί ιάζνο ηνπ αληηπάινπ, επεηδή ε κπάια ηνπ ζεξβίο ηνπ δε θηχπεζε κέζα ζηα εδαθηθά φξηα πνπ θαζνξίδνληαη γηα ην ζεξβίο. 13. Ζ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ (LET) ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξφθεηηαη λα δηαηαρζεί επαλάιεςε ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο, ή ε επαλάιεςε πξφθεηηαη λα δεκηνπξγήζεη δηαθνπή ηνπ παηγληδηνχ, ζα πξέπεη λα εξκελεπζεί σο εμήο: α) Αλ δηαηαρζεί επαλάιεςε κφλνλ φζνλ αθνξά ηελ εθηέιεζε ελφο ζεξβίο, απηφ θαη κφλνλ ην ζεξβίο ζα επαλαιεθζεί. β) Αλ δηαηαρζεί θάησ απφ νπνηεζδήπνηε άιιεο πεξηζηάζεηο, ν πφληνο πξέπεη λα μαλαπαηρζεί. Πεξίπησζε 1: 'Δλα ζεξβίο δηαθφπηεηαη απφ θάπνηα αηηία, εθηφο απ' απηέο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 14. Πξέπεη λα επαλαιεθζεί κφλν απηφ ην ζεξβίο; Απόθαζε: ΟΥΗ. Ο πφληνο πξέπεη λα μαλαπαηρζεί. Πεξίπησζε 2: Αλ κηα κπάια ζθάζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηγληδηνχ, πξέπεη λα δνζεί επαλάιεςε: Απόθαζε: ΝΑΗ. 14. Ζ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ΠΡΝ ΠΔΟΒΗΠ Σν εξβίο επαλαιακβάλεηαη : α) Αλ ε κπάια πνπ ζεξβίξεηαη αγγίδεη ην δίρηπ, ηε ισξίδα, ή ηελ ηαηλία θαη είλαη θαηά ηα άιια έγθπξε, ή αθνχ αγγίμεη ην δίρηπ, ηε ισξίδα, ή ηελ ηαηλία, αγγίδεη ην Λακβάλνληα, ή νηηδήπνηε θνξά, ή θξαηά, πξνηνχ θηππήζεη ζην έδαθνο. β) Αλ εθηειεζζεί ζεξβίο, ή ιάζνο ζεξβίο, φηαλ ν Λακβάλσλ δελ είλαη έηνηκνο (βιέπε άξζξν 12). ηελ πεξίπησζε κηαο επαλάιεςεο, απηφ ην ζπγθεθξηκέλν ζεξβίο δελ ππνινγίδεηαη θαη ν εξβίξσλ ζα ζεξβίξεη μαλά, αιιά κηα επαλάιεςε ζεξβίο δελ αθπξψλεη πξνεγνχκελν ιάζνο.

13 15. ΠΔΗΟΑ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΝ ΠΔΟΒΗΠ ην ηέινο ηνπ πξψηνπ γθέτκ, ν Λακβάλσλ γίλεηαη εξβίξσλ θαη ν εξβίξσλ Λακβάλσλ θαη νχησ θαζεμήο, δηαδνρηθά ζ' φια ηα αθφινπζα γθέτκο ηνπ αγψλα. Αλ έλαο παίθηεο ζεξβίξεη ρσξίο λα είλαη ε ζεηξά ηνπ, ν παίθηεο πνπ έπξεπε λα είρε ζεξβίξεη, ζεξβίξεη ακέζσο κφιηο ην ζθάικα γίλεη αληηιεπηφ, αιιά φινη νη πφληνη πνπ ζεκεηψζεθαλ πξηλ απφ απηή ηε δηαπίζησζε ζα ππνινγίδνληαη. θάικα ζεξβίο πξηλ απ' απηή ηε δηαπίζησζε δελ ππνινγίδεηαη. Αλ έρεη νινθιεξσζεί έλα γθέτκ πξνηνχ γίλεη απηή ε δηαπίζησζε, ε ζεηξά ηνπ ζεξβίο παξακέλεη φπσο έρεη κεηαβιεζεί. 16. ΞΝΡΔ ΝΗ ΞΑΗΣΡΔΠ ΑΙΙΑΕΝΛ ΞΙΔΟΑ ΓΖΞΔΓΝ Οη παίθηεο αιιάδνπλ πιεπξά (γήπεδα) ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ, ηξίηνπ θαη ζε θάζε πεξηηφ αξηζκφ γθέτκο ηνπ ζεη θαη ζην ηέινο θάζε ζεη αλεμάξηεηα απφ ην απνηέιεζκα (ηξνπνπνίεζε). Εθηόο αλ ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ γθέτκο ζ' έλα ζεη είλαη δπγόο, νπόηε ε αιιαγή δελ γίλεηαη παξά κόλν ζην ηέινο ηνπ πξώηνπ γθέτκ ηνπ επόκελνπ ζεη. Αλ γίλεη ιάζνο θαη δελ αθνινπζεζεί ε ζσζηή ζεηξά, πξέπεη νη παίθηεο λα πάξνπλ ηε ζσζηή ζέζε κφιηο γίλεη ε δηαπίζησζε θαη λα αθνινπζήζνπλ ηελ αξρηθή ζεηξά. 17. Ζ ΚΞΑΙΑ ΠΔ ΞΑΗΣΛΗΓΗ Ζ κπάια παίδεηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ρηππεζεί απφ ζεξβίο. Δμαθνινπζεί λα παίδεηαη κέρξη λα ηειεηψζεη ν πφληνο, εθηφο αλ ππνδεηρζεί ιάζνο ή επαλάιεςε. Πεξίπησζε 1: Έλαο παίθηεο απνηπγράλεη λα θάλεη θαιή επηζηξνθή. Κακηά επηζήκαλζε δελ γίλεηαη θαη ε κπάια παξακέλεη ζην παηγλίδη. Μπνξεί ν αληίπαιφο ηνπ αξγφηεξα λα δηεθδηθήζεη ηνλ πφλην κεηά ην ηέινο ηεο αιιαγήο ηεο κπάιαο; Απόθαζε: ΟΥΗ. Ο πφληνο δελ κπνξεί λα δηεθδηθεζεί αλ νη παίθηεο ζπλερίδνπλ λα παίδνπλ κεηά ηε δηάπξαμε ηνπ ιάζνπο. Αξθεί ν αληίπαιφο ηνπ λα κελ είρε εκπνδηζηεί. 18. Ν ΠΔΟΒΗΟΥΛ ΘΔΟΓΗΕΔΗ ΞΝΛΡΝ Ο εξβίξσλ θεξδίδεη ηνλ πφλην:

14 α) Αλ ε κπάια απφ ζεξβίο, πνπ δελ είλαη επαλάιεςε ζχκθσλα κε ην άξζξν 14, αγγίμεη ην Λακβάλνληα ή νηηδήπνηε θνξά ή θξαηά, πξνηνχ θηππήζεη ην έδαθνο. β) Αλ ν Λακβάλσλ γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν ράζεη ηνλ πφλην, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν Ν ΙΑΚΒΑΛΥΛ ΘΔΟΓΗΕΔΗ ΞΝΛΡΝ Ο Λακβάλσλ θεξδίδεη ηνλ πφλην: α) Α λ ν εξβίξσλ ζεξβίξεη δχν δηαδνρηθά ιάζε. β) Αλ ν εξβίξσλ γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν ράζεη ηνλ πφλην, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν Ν ΞΑΗΣΡΖΠ ΣΑΛΔΗ ΞΝΛΡΝ 'Δλαο παίθηεο ράλεη πφλην αλ: α) Απνηπγράλεη λα επηζηξέςεη ηε κπάια απ' επζείαο πάλσ απφ ην δίρηπ πξηλ απηή θηππήζεη ζπλερψο δχν θνξέο, ζην έδαθνο, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 24(α) ή (γ), ή β) Δπηζηξέςεη ηε κπάια πνπ παίδεηαη έηζη πνπ λα θηππήζεη ην έδαθoο, έλα κφληκν εμάξηεκα ή άιιν αληηθείκελν, έμσ απφ νπνηαδήπνηε γξακκή, πνπ νξηνζεηεί ην γήπεδν ηνπ αληηπάινπ ηνπ, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 24(α) θαη (γ), ή γ) Κηππήζεη ηε κπάια κε βνιέ θαη απνηχρεη λα ηελ επηζηξέςεη έγθαηξα αθφκα θη αλ ζηέθεηαη έμσ απφ ην γήπεδν, ή δ) Παίδνληαο ηε κπάια, ηε κεηαθέξεη ή ηελ πηάλεη κε ηε ξαθέηα ηνπ απφ πξφζεζε, ή ηελ αθνπκπάεη κε ηε ξαθέηα ηνπ απφ πξφζεζε πεξηζζφηεξν απφ κηα θνξά, ή ε) Ο παίθηεο ή ε ξαθέηα (είηε ηελ θξαηά είηε φρη), ή νηηδήπνηε θνξά ε θξαηά αγγίμεη ην δίρηπ, ηνπο ζηχινπο, ηνπο πήρεηο ησλ απιψλ, ην ζρνηλί ή ην ζπξκαηφζρνηλν, ηε ισξίδα, ή ηελ ηαηλία, ή ην έδαθνο κέζα ζην γήπεδν ηνπ αληηπάινπ ηνπ νπνηεδήπνηε, ελψ ε κπάια παίδεηαη, ή

15 ζη) Κηππά ηε κπάια κε βνιέ πξηλ απηή πεξάζεη ην δίρηπ, ή δ) Ζ κπάια πνπ παίδεηαη αγγίμεη απηφλ ή νηηδήπνηε θνξά ή θξαηά, εθηφο απφ ηε ξαθέηα πνπ θξαηά κε ην έλα ή ηα δχν ρέξηα ηνπ, ή ε) Πεηά ηε ξαθέηα ηνπ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο κπάιαο θαη ηε θηππά, ή ζ) Αιιάδεη απφ πξφζεζε θαη νπζηαζηηθά ην ζρήκα ηεο ξαθέηαο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηγληδηνχ ελφο πφληνπ. Πεξίπησζε 1: ην ζεξβίο, ε ξαθέηα θεχγεη απφ ην ρέξη ηνπ παίθηε πνπ ζεξβίξεη θαη αθνπκπά ην δίρηπ, πξηλ ε κπάια αγγίμεη ην έδαθνο. Δίλαη ιάζνο ζεξβίο ή ν παίθηεο ράλεη ηνλ πφλην; Απόθαζε: Ο παίθηεο πνπ ζεξβίξεη ράλεη ηνλ πφλην, επεηδή ε ξαθέηα ηνπ αθνχκπεζε ην δίρηπ ελψ παηδφηαλ ε κπάια (άξζξν 20.ε). Πεξίπησζε 2: Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ζεξβίο ε ξαθέηα θεχγεη απφ ην ρέξη ηνπ παίθηε πνπ ζεξβίξεη θαη αγγίδεη ην δίρηπ, αθνχ ε κπάια αγγίμεη ην έδαθνο έμσ απφ ην ζσζηφ γήπεδν. Δίλαη ιάζνο ζεξβίο ή ν παίθηε ο ράλεη ηνλ πφλην; Απόθαζε: Δίλαη ιάζνο ζεξβίο επεηδή ε κπάια δελ παηδφηαλ φηαλ ε ξαθέηα αθνχκπεζε ην δίρηπ. Πεξίπησζε 3: Οη Α θαη Β παίδνπλ ελαληίνλ ησλ Γ θαη Γ. Ο Α ζεξβίξεη ζην Γ. Ο Γ αγγίδεη ην δίρηπ πξηλ ε κπάια αγγίμεη ην έδαθνο. εκεηψλεηαη ιάζνο ζεξβίο, επεηδή ην ζεξβίο θαηαιήγεη έμσ απφ ην γήπεδν ηνπ ζεξβίο. Υάλνπλ ηνλ πφλην ν Γ θαη ν Γ; Απόθαζε: Ζ ππφδεημε «ιάζνο ζεξβίο», είλαη ιαλζαζκέλε. Ο Γ θαη ν Γ έρνπλ ήδε ράζεη ηνλ πφλην πξηλ ππνδεηρζεί «ιάζνο», επεηδή ν Γ άγγημε ην δίρηπ ελψ ε κπάια παηδφηαλ (άξζξν 20.ε). Πεξίπησζε 4: Μπνξεί έλαο παίθηε ο λα πεδήζεη πάλσ απφ ην δίρηπ ζην γήπεδν ηνπ αληηπάινπ, ελψ παίδεηαη ε κπάια θαη λα κελ ηηκσξεζεί; Απόθαζε: Ορη. Υάλεη ηνλ πφλην (άξζξν 20.ε). Πεξίπησζε 5: Ο Α θφβεη ηελ κπάια κφιηο πάλσ απφ ην δίρηπ θαη ε κπάια μαλαγπξίδεη ζηελ πιεπξά ηνπ Α. Ο Β, κε κπνξψληαο λα θζάζεη ηελ κπάια,

16 πεηά ηε ξαθέηα ηνπ θαη θηππά ηελ κπάια. Καη ε ξαθέηα θαη ε κπάια θαηαιήγνπλ πάλσ απφ ην δίρηπ ζην γήπεδν ηνπ Α. Ο Α επηζηξέθεη ηελ κπάια πνπ θαηαιήγεη έμσ απφ ην γήπεδν ηνπ Β. Ο Β θεξδίδεη ή ράλεη ηνλ πφλην; Απόθαζε: Ο Β ράλεη ηνλ πφλην (άξζξν 20.ε θαη 20.ε). Πεξίπησζε 6: Έλαο παίθηε ο πνπ ζηέθεηαη έμσ απφ ην γήπεδν ηνπ ζεξβίο, ρηππηέηαη απφ κπάια πξνεξρφκελε απφ ζεξβίο πξηλ απηή αγγίμεη ην έδαθνο. Κεξδίδεη ή ράλεη ηνλ πφλην; Απόθαζε: Ο παίθηε ο πνπ ρηππήζεθε ράλεη ηνλ πφλην (άξζξν 20.δ), εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ Η 4.α. Πεξίπησζε 7: Έλαο παίθηεο πνπ ζηέθεηαη έμσ απφ ην γήπεδν, θηππά ηελ κπάια κε βνιέ θηχπεκα ή ηελ πηάλεη ζην ρέξη ηνπ θαη απνθαίλεηαη, φηη θέξδηζε ηνλ πφλην, επεηδή ε κπάια ζα θαηέιεγε ζίγνπξα έμσ απφ ην γήπεδν. Απφθαζε: ε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ηζρπξηζζεί φηη θέξδηζε ηνλ πφλην: Η. Αλ πηάζεη ηελ κπάια ράλεη ηνλ πφλην, ζχκθσλα κε ην άξζξν 20.δ. ηη. Αλ θηππήζεη ηελ κπάια κε βνιέ θη απνηχρεη λα ηελ επηζηξέςεη ράλεη ηνλ πφλην, ζχκθσλα κε ην άξζξν 20.γ. ηηη. Αλ θηππήζεη ηελ κπάια κε βνιέ θαη ηελ επηζηξέςεη έγθπξα, ε αληαιιαγή κπαιηψλ ζπλερίδεηαη. 21. ΞΑΗΣΡΖΠ ΞΝ ΔΚΞΝΓΗΕΔΗ ΑΛΡΗΞΑΙΝ Αλ έλαο παίθηεο δηαπξάμεη νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ε νπνία εκπνδίδεη ηνλ αληίπαιν λα θάλεη έλα θηχπεκα, ηφηε αλ απηφ ήηαλ εθνχζην ράλεη ηνλ πφλην, ή αλ ήηαλ αθνχζην ν πφληνο επαλαιακβάλεηαη. Πεξίπησζε 1: Σηκσξείηαη έλαο παίθηεο, αλ θάλνληαο έλα θηχπεκα αγγίμεη ηνλ αληίπαιφ ηνπ; Απόθαζε: ΟΥΗ, εθηφο αλ ν Γηαηηεηήο θξίλεη απαξαίηεην λα ελεξγήζεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 Η.

17 Πεξίπησζε 2: Όηαλ ε κπάια αλαπεδά θαη επηζηξέθεη πάλσ απφ ην δίρηπ πξνο ηα πίζσ, ν παίθηεο πνπ πξέπεη λα ηελ επηζηξέςεη κπνξεί λα ζθχςεη πάλσ απφ ην δίρηπ γηα λα ηε θηππήζεη. Ση γίλεηαη αλ ν παίθηεο παξελνριεζεί ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ απφ ηνλ αληίπαιφ ηνπ; Απόθαζε: χκθσλα κε ην άξζξν 21, ν Γηαηηεηήο κπνξεί είηε λα θαηαινγίζεη ηνλ πφλην ζηνλ παίθηε πνπ παξεκπνδίζζεθε, είηε λα δηαηάμεη λα μαλαπαηρζεί ν πφληνο (βιέπε επίζεο άξζξν 25). Πεξίπησζε 3: Έλα αθνχζην δηπιφ θηχπεκα απνηειεί πξάμε πνπ παξεκπνδίδεη έλαλ αληίπαιν ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 Η ; Απόθαζε: Όρη. 22. ΚΞΑΙΑ ΞΝ ΞΔΦΡΔΗ ΠΡΖ ΓΟΑΚΚΖ Ζ κπάια πνπ πέθηεη ζε κηα γξακκή, ζεσξείηαη ζαλ λα πέθηεη κέζα ζην γήπεδν, πνπ νξίδεηαη απ' απηήλ ηε γξακκή. 23. ΚΞΑΙΑ ΞΝ ΑΓΓΗΕΔΗ ΚΝΛΗΚΑ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΑ Αλ κηα κπάια πνπ παίδεηαη αγγίμεη έλα κφληκν εμάξηεκα (εθηφο απφ ην δίρηπ, ηνπο ζηχινπο, ηνπο πήρεηο ησλ απιψλ, ην ζρνηλί ή ην ζπξκαηφζρνηλν, ηε ισξίδα ή ηελ ηαηλία) αθνχ έρεη θηππήζεη ζην έδαθνο, ν παίθηεο πνπ ηελ έρεη θηππήζεη θεξδίδεη ηνλ πφλην, αλ φκσο θηππήζεη κφληκν εμάξηεκα πξηλ θηππήζεη ζην έδαθνο, ν αληίπαιφο ηνπ θεξδίδεη ηνλ πφλην. Πεξίπησζε 1: Μηα επηζηξνθή θηππά ηνλ Γηαηηεηή ή ηελ θαξέθια ή ηελ εμέδξα ηνπ. Ο παίθηεο ηζρπξίδεηαη φηη ε κπάια ζα θαηέιεγε ζην γήπεδν. Απόθαζε: Υάλεη ηνλ πφλην. 24. ΈΓΘΟΖ ΔΞΗΠΡΟΝΦΖ Ζ επηζηξνθή είλαη έγθπξε: α) Αλ ε κπάια αγγίμεη ην δίρηπ, ηνπο ζηχινπο, ηνπο πήρεηο ησλ απιψλ, ην ζρνηλί ή ην ζπξκαηφζρνηλν, ηε ισξίδα ή ηελ ηαηλία ππφ ηελ πξνυπφζεζε, φηη πεξλά απφ νπνηνδήπνηε απ' απηά θαη θηππά ην έδαθνο κέζα ζην γήπεδν' ή β) Αλ ε κπάια, απφ ζεξβίο ή επηζηξνθή, θηππήζεη ζην έδαθνο κέζα ζην

18 ζσζηφ γήπεδν θαη αλαπεδήζεη ή παξαζπξζεί απφ ηνλ αέξα θαη γπξίζεη πίζσ πάλσ απφ ην δίρηπ θαη ν παίθηε ο πνπ έρεη ζεηξά λα ηε θηππήζεη θζάζεη πάλσ απφ ην δίρηπ θαη παίμεη ηελ κπάια, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ παξαβηάδεη ην άξζξν 20.(ε) θαη φηη ην θηχπεκα θαηά ηα άιια είλαη έγθπξν, ή γ) Αλ ε κπάια επηζηξαθεί έμσ απφ ηνπο ζηχινπο ή ηνπο πήρεηο ησλ απιψλ, είηε πάλσ είηε θάησ απφ ην χςνο ηεο θνξπθήο ηνπ δηρηπνχ, αθφκα θη φηαλ αγγίμεη ηνπο ζηχινπο ησλ απιψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θηππά ην έδαθνο κέζα ζην ζσζηφ γήπεδν' ή δ) Αλ ε ξαθέηα ελφο παίθηε πεξάζεη πάλσ απφ ην δίρηπ, αθνχ επηζηξέςεη ηελ κπάια κε ηελ πξνυπφζεζε, φηη ε κπάια πεξλά ην δίρηπ πξηλ παηρζεί ή θηππεζεί θαη επηζηξέθεηαη ζσζηά. ε) Αλ έλαο παίθηεο απηηχρεη λα επηζηξέςεη ηελ κπάια, απφ ζεξβίο ή ελψ παίδεηαη, ε νπνία θηππά κηα κπάια πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην γήπεδν. Σεκείσζε: Αλ ζε αγψλα απιψλ, ράξηλ επθνιίαο, έλα γήπεδν δηπιψλ είλαη εμνπιηζκέλν κε πήρεηο απιψλ γηα λα παίδνληαη απιά παηγλίδηα, ηφηε νη ζηχινη ησλ δηπιψλ θαη ηα ηκήκαηα ηνπ δηρηπνχ, ην ζρνηλί ή ην ζπξκαηφζρνηλν θαη ε ισξίδα πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ηνπο πήρεηο ησλ απιψλ, ζεσξνχληαη πάληα ζαλ κφληκα εμαξηήκαηα θαη φρη ζαλ ζηχινη ή κέξε ηνπ δηρηπνχ ελφο αγψλα απιψλ. Μηα επηζηξνθή πνπ πεξλά θάησ απφ ην ζρνηλί ηνπ δηρηπνχ κεηαμχ ησλ πήρεσλ ησλ απιψλ θαη ησλ γεηηνληθψλ ηνπο ζηχισλ ησλ δηπιψλ, ρσξίο λα αγγίμεη νχηε ην ζρνηλί ηνπ δηρηπν νχηε ην δίρηπ ή ηνλ ζηχιν ησλ δηπιψλ θαη πέθηεη κέζα ζηελ πεξηνρή παηγληδηνχ, είλαη έγθπξε επηζηξνθή. Πεξίπησζε Ι: Μπάια πνπ θεχγεη έμσ απφ ην γήπεδν, θηππά έλα ζηχιν ή πήρπ απιψλ θαη πέθηεη κέζα ζηα φξηα ηνπ γεπέδνπ ηνπ αληηπάινπ. Δίλαη έγθπξν ην θηχπεκα; Απόθαζε: Αλ είλαη ζεξβίο, ΟΥΗ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10(γ). Αλ είλαη άιιν ρη(ηπεκα εθηφο απφ ζεξβίο, ΝΑΗ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 24(α). Πεξίπησζε 2: Δίλαη έγθπξε επηζηξνθή, αλ έλαο παίθηεο επηζηξέςεη ηε κπάια θξαηψληαο ηε ξαθέηα ηνπ θαη κε ηα δπν ρέξηα;

19 Απόθαζε: ΝΑΗ. Πεξίπησζε 3: Μπάια απφ ζεξβίο, ή ελψ παίδεηαη, θηππά κηα κπάια πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην γήπεδν. Ο πφληνο είλαη θεξδηζκέλνο ή ρακέλνο; Απόθαζε: ΟΥΗ. Σν παηγλίδη πξέπεη λα ζπλερηζζεί. Αλ δελ είλαη θαλεξφ ζην Γηαηηεηή, φηη ν παίθηεο επηζηξέθεη ηε ζσζηή κπάια, πξέπεη λα δνζεί επαλάιεςε. Πεξίπησζε 4: Μπνξεί έλαο παίθηεο λα ρξεζηκνπνηήζεη πεξηζζφηεξεο απφ κία ξαθέηεο νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηγληδηνχ; Απόθαζε: ΟΥΗ. Οη θαλνληζκνί ζην ζχλνιφ ηνπο κηινχλ γηα κηα θαη κφλν ξαθέηα. Πεξίπησζε 5: Μπνξεί έλαο παίθηεο λα δεηήζεη ηελ απνκάθξπλζε κηαο κπάιαο ή πεξηζζφηεξσλ πνπ βξίζθνληαη ζην γήπεδν ηνπ αληηπάινπ; Απόθαζε: Ναη, αιιά φρη ελψ παίδεηαη κηα κπάια. 25. ΞΑΟΔΛΝΣΙΖΠΖ ΔΛΝΠ ΞΑΗΣΡΖ ε πεξίπησζε πνπ έλαο παίθηεο παξεκπνδίδεηαη λα θάλεη έλα θηχπεκα απ' νηηδήπνηε, αλεμάξηεηα απφ ηε ζέιεζή ηνπ, εθηφο απφ έλα κφληκν εμάξηεκα ηνπ γεπέδνπ, ή εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 2 Η, πξέπεη λα δνζεί επαλάιεςε; Πεξίπησζε 1: Έλαο ζεαηήο παξελνριεί έλαλ παίθηε πνπ απνηπραίλεη λα επηζηξέςεη ηελ κπάια. Μπνξεί ν παίθηεο λα δεηήζεη επαλάιεςε (let): Απόθαζε: ΝΑΗ, αλ θαηά ηε γλψκε ηνπ Γηαηηεηή ν παίθηεο παξεκπνδίζζεθε απφ ιφγνπο αλεμαξηήησο ηεο ζέιεζήο ηνπ, αιιά φρη αλ εμαηηίαο θάπνηνπ κφληκνπ εμαξηήκαηνο ηνπ γεπέδνπ ή δηεπζεηήζεσλ ηνπ ρψξνπ. Πεξίπησζε 2: Έλαο παίθηεο παξελνριείηαη, φπσο ζηελ Πεξίπησζε 1 θαη ν Γηαηηεηήο δηαηάδεη επαλάιεςε. Ο εξβίξσλ έρεη ζεξβίξεη πξνεγνπκέλσο ιάζνο. Έρεη δηθαίσκα γηα δχν ζεξβίο; Απόθαζε: ΝΑΗ, θαζψο ε κπάια παηδφηαλ, ν πφληνο, φρη κφλνλ ην θηχπεκα,

20 πξέπεη λα μαλαπαηρζεί φπσο νξίδεη ν θαλνληζκφο. Πεξίπησζε 3: Μπνξεί ν παίθηεο λα δεηήζεη επαλάιεςε ζχκθσλα κε ην άξζξν 25, επεηδή λφκηδε φηη ν αληίπαιφο ηνπ παξελνριήζεθε θαη ζπλεπψο δελ πεξίκελε λα επηζηξαθεί ε κπάια; Απόθαζε: ΟΥΗ. Πεξίπησζε 4: Δίλαη έγθπξν έλα θηχπεκα, φηαλ ε κπάια πνπ παίδεηαη θηππήζεη κηα άιιε κπάια ζηνλ αέξα; Απόθαζε: Πξέπεη λα ζεκεησζεί επαλάιεςε, εθηφο αλ ε άιιε κπάια βξίζθεηαη ζηνλ αέξα απφ ελέξγεηα ελφο απφ ηνπο παίθηεο. ηελ πεξίπησζε απηή ν Γηαηηεηήο απνθαζίδεη ζχκθσλα κε ην άξζξν2η. Πεξίπησζε 5: Αλ έλαο Γηαηηεηήο ή άιινο θξηηήο ππνδείμεη «ιάζνο» (fault) ή έμσ out θαη θαηφπηλ δηνξζψζεη ηελ ππφδεημή ηνπ, πνηα απφ ηηο ππνδείμεηο επηθξαηεί; Απόθαζε: Πξέπεη λα δηαηαρζεί επαλάιεςε (let), εθηφο αλ θαηά ηε γλψκε ηνπ Γηαηηεηή, θαλέλαο παίθηεο δελ παξελνριήζεθε ζην παηγλίδη ηνπ, νπφηε ππεξηζρχεη ε δηνξζσκέλε ππφδεημε. Πεξίπησζε 6: Αλ ε κπάια απφ ην πξψην ζεξβίο πνπ έρεη θαηαινγηζζεί ιάζνο, αλαπεδήζεη εκπνδίδνληαο ηνλ παίθηε πνπ ππνδέρεηαη ην ζεξβίο θαηά ηε ζηηγκή ηνπ δεχηεξνπ ζεξβίο, κπνξεί ν ιακβάλσλ λα δεηήζεη επαλάιεςε; Απόθαζε: ΝΑΗ. Αιιά αλ είρε ηε δπλαηφηεηα λα απνκαθξχλεη ηε κπάια απφ ην γήπεδν θαη παξέιεηςε λα ην θάλεη, δελ κπνξεί λα δεηήζεη επαλάιεςε. Πεξίπησζε 7: Δίλαη έγθπξν ην θηχπεκα, αλ ε κπάια αγγίμεη έλα ζηαζεξφ ή θηλνχκελν αληηθείκελν κέζα ζην γήπεδν; Απόθαζε: Σν θηχπεκα είλαη έγθπξν, εθηφο αλ ην ζηαζεξφ αληηθείκελν εηζήιζε ζην γήπεδν αθνχ άξρηζε λα παίδεηαη ε κπάια, νπφηε πξέπεη λα δηαηαρζεί επαλάιεςε (let). Αλ ε κπάια πνπ παίδεηαη θηππήζεη έλα αληηθείκελν πνπ θηλείηαη θαηά κήθνο ή πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ γεπέδνπ, πξέπεη λα δηαηαρζεί επαλάιεςε.

21 Πεξίπησζε 8: Ση ηζρχεη αλ ην πξψην ζεξβίο είλαη ιάζνο, ην δεχηεξν ζεξβίο ζσζηφ θαη παξίζηαηαη αλάγθε λα δηαηαρζεί επαλάιεςε, είηε κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 25 ή αλ ν δηαηηεηήο αδπλαηεί λα απνθαζίζεη; Απόθαζε: Σν ιάζνο (fault) αθπξψλεηαη θαη νιφθιεξνο ν πφληνο μαλαπαίδεηαη. 26. ΡΝ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑ Π' ΔΛΑ ΓΘΔΗΚ Αλ έλαο παίθηεο θεξδίζεη ηνλ πξψην ηνπ πφλην, ην απνηέιεζκα θαιείηαη 15 ππέξ απηνχ ηνπ παίθηε φηαλ θεξδίζεη ηνλ δεχηεξν πφλην ηνπ, ην απνηέιεζκα θαιείηαη 30 ππέξ απηνχ ηνπ παίθηε, φηαλ θεξδίζεη ηνλ ηξίην πφλην ηνπ, ην απνηέιεζκα θαιείηαη 40 ππέξ απηνχ ηνπ παίθηε θαη ν ηέηαξηνο πφληνο πνπ θεξδίδεηαη απφ έλαλ παίθηε, θαιείηαη γθέτκ γη' απηφλ ηνλ παίθηε, εθηφο απφ ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: Αλ θαη νη δχν παίθηεο έρνπλ θεξδίζεη ηξεηο πφληνπο, ην απνηέιεζκα θαιείηαη ηζνπαιία (deue) θαη ν επφκελνο πφληνο πνπ θεξδίδεηαη απφ έλαλ παίθηε θαιείηαη πιενλέθηεκα (advantage) γηα θείλνλ ηνλ παίθηε. Αλ ν ίδηνο παίθηεο θεξδίζεη ηνλ επφκελν πφλην θεξδίδεη ην γθέτκ. Αλ ν άιινο παίθηεο θεξδίζεη ηνλ επφκελν πφλην, ην απνηέιεζκα θαιείηαη μαλά ηζνπαιία (deuce). Καη νχησ θαζεμήο, κέρξηο φηνπ έλαο παίθηεο θεξδίζεη δχν πφληνπο, πνπ ακέζσο αθνινπζνχλ ην απνηέιεζκα ηεο ηζνπαιίαο, νπφηε απηφο ν παίθηεο θεξδίδεη ην γθέτκ. Μεηά απφ ηζζνπαιία παίδεηαη έλαο πφληνο θαη ν παίθηεο πνπ ππνδέρεηαη ην ζεξβίο επηιέγεη ηελ πιεπξά ππνδνρήο απηνχ ( δεμηά ή αξηζηεξά). 27. ΡΝ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑ Π' ΔΛΑ ΠΔΡ α) Ο παίθηεο (ή νη παίθηεο) πνπ πξψηνο θεξδίδεη έμη γθέτκο θεξδίδεη έλα ζεη κε ηνλ φξν, φηη πξέπεη λα θεξδίζεη κε κία δηαθνξά δχν γθέτκο απφ ηνλ αληίπαιφ ηνπ, θαη φηαλ είλαη αλαγθαίν έλα ζεη πξέπεη λα παξαηείλεηαη κέρξηο φηνπ επηηεπρζεί απηή ε δηαθνξά. β) Σν ζχζηεκα κέηξεζεο Σάη-κπξέηθ (tie-break), κπνξεί λα πηνζεηεζεί ζαλ ελαιιαθηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ζεη πιενλεθηεκάησλ (ζεκ. δει. ηνπ advantage set) ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ (α) απηνχ ηνπ άξζξνπ κε ηελ πξνυπφζεζε, φηη ε απφθαζε αλαθνηλψλεηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ

22 αγψλα. ' απηήλ ηελ πεξίπησζε ηζρχνπλ νη αθφινπζνη θαλφλεο: Σν ηάηκπξέεθ (tie-break) εθαξκφδεηαη φηαλ ην απνηέιεζκα θζάλεη ηα έμη γθέτκο, φια (ζεκ. απφ έμη γθέτκο ν θάζε παίθηεο) ζε θάζε ζεη, εθηφο απφ ην ηξίην ή πέκπην ζεη ελφο αγψλα ησλ ηξηψλ ή πέληε ζεη αληίζηνηρα, νπφηε παίδεηαη έλα θαλνληθφ ζεη πιενλεθηεκάησλ, εθηφο αλ απνθαζηζζεί δηαθνξεηηθά θαη αλαθνηλσζεί πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. Σν αθφινπζν ζχζηεκα εθαξκφδεηαη ζ' έλα ηάη-κπξέηθ γθέτκ. Απιά η. Ο παίθηεο πνπ θεξδίδεη πξψηνο επηά πφληνπο, θεξδίδεη ην γθέτκ θαη ην ζεη κε ηνλ φξν, φηη πξνεγείηαη κε κηα δηαθνξά δχν πφλησλ. Αλ ην απνηέιεζκα θζάζεη απφ έμη πφληνπο ν θαζέλαο ην γθέτκ ζπλερίδεηαη κέρξηο φηνπ επηηεπρζεί απηή ε δηαθνξά. Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηάη-κπξέηθ γθέτκ ρξεζηκνπνηείηαη αξηζκεηηθφ κέηξεκα. ηη. Ο παίθηεο πνπ έρεη ζεηξά λα ζεξβίξεη, ζεξβίξεη γηα ηνλ πξψην πφλην. Ο αληίπαιφο ηνπ ζεξβίξεη γηα ην δεχηεξν θαη ηξίην πφλην θαη απφ θεη θαη πέξα θάζε παίθηεο ζεξβίξεη ελαιιάμ γηα δχν ζπλερφκελνπο πφληνπο, κέρξη λα αλαδεηρζεί ν ληθεηήο ηνπ γθέτκ θαη ηνπ ζεη. ηηη. Απφ ηνλ πξψην πφλην θάζε ζεξβίο δηεμάγεηαη δηαδνρηθά απφ ηε δεμηά θαη ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ γεπέδνπ, μεθηλψληαο απφ ηε δεηά πιεπξά.αλ γίλεη ζεξβίο απφ ιάζνο πιεπξά ηνπ γεπέδνπ θαη δελ γίλεη αληηιεπηφ, φιν ην παηγλίδη πνπ πξνθχπηεη απφ έλα ηέηνην ιάζνο ή ιάζε ζεξβίο ηζρχεη, αιιά ε ιάζνο ηνπνζέηεζε ζα πξέπεη λα. δηνξζσζεί ακέζσο κφιηο αλαθαιπθζεί. ηλ. Οη παίθηεο αιιάδνπλ πιεπξά γεπέδνπ κεηά απφ θάζε έμη πφληνπο θαη ζην ηέινο ηνπ ηάη-κπξέεθ γθέηκ. λ. Σν ηάη-κπξέεθ γθέτκ κεηξάεη ζαλ έλα γθέτκ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε κπαιψλ, εθηφο ηνπ φηη φηαλ πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ νη κπάιεο ζηελ αξρή ηνπ ηάη-κπξέεθ, ε αληηθαηάζηαζε θαζπζηεξείηαη κέρξη ην δεχηεξν γθέτκ ηνπ επφκελνπ ζεη. Δηπιά

23 ηα δηπιά εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία ησλ απιψλ. Ο παίθηεο πνπ έρεη ζεηξά λα ζεξβίξεη, ζεξβίξεη γηα ηνλ πξψην πφλην. Απφ θεη θαη πέξα θάζε παίθηεο ζεξβίξεη εθ πεξηηξνπήο γηα δχν πφληνπο, κε ηελ ίδηα ζεηξά, φπσο πξνεγνχκελα ζ' απηφ ην ζεη, κέρξηο φηνπ αλαδεηρζνχλ νη ληθεηέο ηνπ γθέτκ θαη ηνπ ζεη. Ελαιιαγή ηνπ ζεξβίο Ο παίθηεο (ή ην δεπγάξη ζηελ πεξίπησζε ησλ δηπιψλ) πνπ ζέξβηξε πξψηνο ζην ηάη-κπξέεθ γθέτκ ζα δερζεί ζεξβίο ζην πξψην γθέτκ ηνπ επφκελνπ ζεη. Πεξίπησζε 1: Όηαλ είλαη 6 φια, παίδεηαη ην ηάη-κπξέηθ, κνινλφηη είρε απνθαζηζζεί και αλαθνηλσζεί πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα, φηη ζα παηδφηαλ έλα ζεη πιενλεθηεκάησλ. Οη πφληνη πνπ έρνπλ ήδε παηρζεί κεηξνχλ; Απόθαζε: Αλ ην ιάζνο αλαθαιχθζεθε πξηλ αξρίζεη ν δεχηεξνο πφληνο, ν πξψηνο πφληνο κεηξά αιιά ην ιάζνο πξέπεη λα δηνξζσζεί ακέζσο. Αλ ην ιάζνο αλαθαιπθζεί θαζψο παίδεηαη ν δεχηεξνο πφληνο, ην γθέίκ ζα ζπλερηζζεί σο έλα ηάί-κπξέηθ γθέίκ. Πεξίπησζε 2: ηα 6 φια παίδεηαη έλα γθέτκ πιενλεθηεκάησλ αλ θαη είρε απνθαζηζζεί θαη αλαθνηλσζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα, φηη ζα παηδφηαλ έλα ηάτ-κπξέηθ. Οη πφληνη πνπ ήδε παίρηεθαλ κεηξνχλ; Απόθαζε: Αλ ην ιάζνο αλαθαιπθζεί πξηλ παηρηεί ν δεχηεξνο πφληνο, ν πξψηνο πφληνο ζα κεηξήζεη, αιιά ην ιάζνο δηνξζψλεηαη ακέζσο. Αλ ην ιάζνο αλαθαιπθζεί θαζψο παίδεηαη ν δεχηεξνο πφληνο, ηφηε ζπλερίδεηαη έλα ζεη πιενλεθηεκάησλ. Αλ ην ζθνξ θαηφπηλ ηνχηνπ θζάζεη ζηα 8 γθέτκ φια ή έλα αθφκε κεγαιχηεξν δπγφ (άξηην) αξηζκφ, ζα πξέπεη λα παηρζεί έλα ηάτκπξέεθ γθέτκ. Πεξίπησζε 3: Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ηάτ-κπξέηθ ζε γθέτκ απιψλ ή δηπιψλ έλαο παίθηεο ζεξβίξεη ρσξίο λα είλαη ε ζεηξά ηνπ, ε ζεηξά ηνπ ζεξβίο παξακέλεη, φπσο άιιαμε κέρξη ην ηέινο ηνπ γθέτκ; Απόθαζε: Αλ έλαο παίθηεο έρεη νινθιεξψζεη ηε ζεηξά ηνπ ζεξβίο ηνπ, ε

24 ζεηξά ησλ ζεξβίο παξακέλεη φπσο άιιαμε. Α λ ην ιάζνο αλαθαιπθζεί πξηλ έλαο παίθηεο νινθιεξψζεη ηε ζεηξά ηνπ ζεξβίο ηνπ, ε ζεηξά ησλ ζεξβίο πξέπεη λα δηνξζσζεί ακέζσο θαη νη πφληνη πνπ έρνπλ ήδε παηρηεί κεηξνχλ. Σεκείσζε: α).μεηά ην Tie-break ζεξβίξεη ν παίθηεο πνπ ππνδέρηεθε πξώηνο ζην Tie-break. β). Σην Tie-break αλαθνηλώλνληαη πξώηα νη πόληνη ηνπ παίθηε πνπ πξνεγείηαη θαη κεηά ηα νλόκαηα ησλ παηθηώλ θαη όρη πξώηα νη πόληνη ηνπ παίθηε πνπ ζεξβίξεη όπσο ζπκβαίλεη ζην ζύζηεκα κέηξεζεο πιενλεθηεκάησλ. 28. ΚΔΓΗΠΡΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΥΛ ΠΔΡ Ο κέγηζηνο αξηζκφο ησλ ζεη ζ' έλα αγψλα είλαη 5 ή φπνπ ζπκκεηέρνπλ γπλαίθεο Ν ΟΝΙΝΠ ΡΥΛ ΑΜΗΥΚΑΡΝΣΥΛ ΓΖΞΔΓΝ ε αγψλεο φπνπ νξίδεηαη Γηαηηεηήο (Umpire - Ακπάταξ) ε απφθαζή ηνπ είλαη νξηζηηθή. Αιιά φπνπ νξίδεηαη Δπηδηαηηεηήο κπνξεί λα γίλεη πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ γηα δήηεκα λνκηθφ (εξκελείαο ησλ θαλνληζκψλ) θαη ζ' φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε απφθαζε ηνπ Δπηδηαηηεηή είλαη νξηζηηθή: ε αγψλεο φπνπ νξίδνληαη βνεζνί ηνπ δηαηηεηή (θξηηέο γξακκψλ, θξηηήο δηρηπνχ, θξηηέο ιάζνο πνδηνχ) νη απνθάζεηο ηνπο είλαη νξηζηηθέο ζε ζέκαηα νπζίαο, κε εμαίξεζε, αλ θαηά ηε γλψκε ελφο δηαηηεηή έρεη γίλεη εκθαλέο ιάζνο ζα έρεη ην δηθαίσκα λ' αιιάμεη ηελ απφθαζε ελφο βνεζνχ ή λα δηαηάμεη λα παηρζεί επαλάιεςε. Όηαλ έλαο ηέηνηνο βνεζφο δελ είλαη ζε ζέζε λα πάξεη κηα απφθαζε πξέπεη λα ην θαηαζηήζεη ακέζσο γλσζηφ ζην δηαηηεηή ηνπ αγψλα, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα πάξεη κηα απφθαζε. Όηαλ ν Γηαηηεηήο αγψλα αδπλαηεί λα πάξεη απφθαζε πάλσ ζε ζέκα νπζίαο πξέπεη λα δηαηάμεη επαλάιεςε. - ε αγψλεο ηνπ θππέιινπ Νηέτβηο ή ζε άιιεο ζπλαληήζεηο ζε επίπεδν νκάδσλ φπνπ παξεπξίζθεηαη ζην γήπεδν επηδηαηηεηήο, νπνηαδήπνηε απφθαζε κπνξεί λ' αιιάμεη απφ ηνλ επηδηαηηεηή (Umpire), πνπ κπνξεί λα εμνπζηνδνηήζεη ηνλ δηαηηεηή αγψλα λα δηαηάμεη επαλάιεςε. Ο Δπηδηαηηεηήο, θαηά ηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα, κπνξεί νπνηεδήπνηε λ' αλαβάιιεη έλαλ αγψλα ιφγσ ζθφηνπο ή ιφγσ θαηάζηαζεο ηνπ εδάθνπο ή ιφγσ θαηξνχ. ε θάζε πεξίπησζε ηέηνηαο δηαθνπήο δηαηεξείηαη ην ππάξρνλ

25 απνηέιεζκα θαη νη ππάξρνπζεο ζέζεηο ησλ παηρηψλ ζηηο πιεπξέο ηνπ γεπέδνπ, εθηφο αλ ν Δπηδηαηηεηήο θαη νη παίθηεο ζπκθσλήζνπλ δηαθνξεηηθά. Πεξίπησζε 1: Ο Γηαηηεηήο δηαηάδεη κηα επαλάιεςε, αιιά έλαο παίθηεο ηζρπξίδεηαη φηη ν πφληνο δελ πξέπεη λα μαλαπαηρζεί. Μπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνλ Δπηδηαηηεηή λα δψζεη κηα απφθαζε; Απόθαζε: ΝΑΗ. ζέκα ηεληζηηθήο λνκνζεζίαο, δειαδή δήηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ πεξηζηαηηθψλ, ζα πξέπεη πξψηα λα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ δηαηηεηή. 'Οκσο, αλ ν δηαηηεηήο είλαη αβέβαηνο ή ν παίθηεο πξνζθεχγεη θαηά ηεο απφθαζήο ηνπ, ηφηε ν Δπηδηαηηεηήο ζα πξέπεη λα θιεζεί λα δψζεη κηα απφθαζε θαη ε απφθαζή ηνπ είλαη νξηζηηθή. Πεξίπησζε 2: Μηα κπάια ππνδείρλεηαη άνπη, αιιά έλαο παίθηεο ηζρπξίδεηαη, φηη ε κπάια είλαη έγθπξε. Μπνξεί ν Δπηδηαηηεηήο λα δψζεη κηα απφθαζε; Απόθαζε: Ορη. Πξφθεηηαη γηα ζέκαηα νπζίαο, δειαδή δήηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ηη πξαγκαηηθά ζπλέβε θαηά ηε δηάξθεηα ελφο εηδηθνχ πεξηζηαηηθνχ θαη ε απφθαζε ησλ θξηηψλ ζην γήπεδν είλαη ζπλεπψο νξηζηηθή. Πεξίπησζε 3: Μπνξεί έλαο δηαηηεηήο αγψλα λα αλαηξέςεη απφθαζε θξηηή γξακκψλ ζην ηέινο κηαο αληαιιαγήο ρηππεκάησλ αλ, θαηά ηε γλψκε ηνπ, έγηλε έλα θαλεξφ ιάζνο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο αληαιιαγήο ρηππεκάησλ; Απόθαζε: ΟΥΗ. Δθηφο αλ ζχκθσλα κε ηε γλψκε ηνπ ν αληίπαινο παξεκπνδίζζεθε. Αιιηψο έλαο δηαηηεηήο αγψλα κπνξεί κφλνλ λα αλαηξέςεη απφθαζε θξηηή αλ ην θάλεη ακέζσο αθνχ έγηλε ην ιάζνο. Πεξίπησζε 4. Έλαο Κξηηήο ππνδείρλεη κία κπάια άνπη. Ο δηαηηεηήο δελ κπνξεί λα δεη θαζαξά, παξφιν πνπ λφκηζε φηη ε κπάια ήηαλ κέζα. Μπνξεί λα αλαηξέςεη ηελ απφθαζε ηνπ θξηηή; Απόθαζε: ΟΥΗ. Έλαο δηαηηεηήο κπνξεί λα αλαηξέςεη απφθαζε κφλνλ φηαλ ζεσξεί φηη κηα ππφδεημε ήηαλ ιάζνο πέξα απφ θάζε ινγηθή ακθηζβήηεζε. Μπνξεί λ' αλαηξέςεη ππφδεημε γηα κπάια πνπ θξίζεθε έγθπξε απφ έλαλ θξηηή αλ κπνξνχζε λα δεη έλα ρψξν αλάκεζα ζηε κπάια θαη ηε γξακκή θαη κπνξεί λ' αλαηξέςεη απφθαζε γηα κπάια πνπ θξίζεθε άνπη, ή ζθάικα, απφ έλαλ θξηηή, αλ είδε ηε κπάια λα ζθάεη ζηε γξακκή ή λα πέθηεη απ' ηελ εζσηεξηθή

26 πιεπξά ηεο γξακκήο. Πεξίπησζε 5: Μπνξεί έλαο θξηηήο λα αιιάμεη ηελ ππφδεημή ηνπ αθνχ ν δηαηηεηήο έρεη αλαγγείιεη ην απνηέιεζκα; Απόθαζε: ΝΑΗ. Αλ έλαο θξηηήο αληηιεθζεί φηη έθαλε ιάζνο, κπνξεί λα θάλεη δηφξζσζε, αξθεί λα ηελ θάλεη ακέζσο. Πεξίπησζε 6: Έλαο παίθηεο ηζρπξίδεηαη φηη ην θηχπεκα ηεο επηζηξνθήο ηνπ ήηαλ έγθπξν κεηά ηελ ππφδεημε "out" ελφο θξηηή. Μπνξεί ν δηαηηεηήο λ' αλαηξέςεη ηελ απφθαζε ηνπ θξηηή; Απόθαζε: ΟΥΗ. Έλαο δηαηηεηήο δελ κπνξεί πνηέ λ' αλαηξέςεη απφθαζε σο απνηέ-ιεζκα δηακαξηπξίαο ή πξνζθπγήο ελφο παίθηε. - Οη θξηηέο αληηθαζίζηαληαη. - Οη θξηηέο ηνπ θηιέ θαη ηεο service-line κπνξεί λα είλαη θαη ειεθηξνληθό κάηη. 30. ΠΛΔΣΔΠ ΞΑΗΣΛΗΓΗ ΘΑΗ ΞΔΟΗΝΓΝΗ ΑΛΑΞΑΠΖΠ Σν παηγλίδη είλαη ζπλερέο απφ ην πξψην ζεξβίο κέρξη λα ηειεηψζεη ν αγψλαο, ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: α) Αλ ην πξψην ζεξβίο είλαη ιάζνο, ην δεχηεξν πξέπεη λα γίλεη ρσξίο θαζπζηέξεζε απφ ηνλ παίθηε πνπ ζεξβίξεη. Ο παίθηεο πνπ ππνδέρεηαη ην ζεξβίο πξέπεη λα είλαη έηνηκνο λα απνθξνχζεη ην ζεξβίο φηαλ ν αληίπαιφο ηνπ είλαη έηνηκνο λα ζεξβίξεη. ηελ αιιαγή πιεπξψλ δίλεηαη ρξφλνο ην πνιχ ελφο ιεπηνχ (1') θαη ηξηάληα δεπηεξνιέπησλ (30") απφ ηε ζηηγκή πνπ ε κπάια ζηακαηάεη λα παίδεηαη ζην ηέινο ηνπ γθέηκ, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ζεξβίξεηαη γηα ηνλ πξψην πφλην ηνπ επφκελνπ γθέηκ. Ο δηαηηεηήο κπνξεί λα επέκβεη φηαλ ππάξρεη θάπνηα ελφριεζε πνπ θάλεη ηε ζπλερή δηεμαγσγή ηνπ αγψλα αδχλαηε. Οη νξγαλσηέο δηεζλψλ ηνπξλνπά θαη αγψλσλ νκάδσλ πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλα απφ ηε Γηεζλή Οκνζπνλδία Σέληο, κπνξνχλ λ' απνθαζίδνπλ πφζν ρξφλν ζα επηηξέπνπλ κεηαμχ ησλ πφλησλ, πνπ πάλησο δελ

27 ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα εηθνζη πέληε δεπηεξφιεπηα (25") γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο. β) Σν παηγλίδη δελ πξέπεη λα δηαθφπηεηαη, λα θαζπζηεξείηαη ή λα εκπνδίδεηαη γηα λα αλαθηήζεη έλαο παίθηεο ηηο δπλάκεηο ηνπ, ην ξπζκφ ηεο αλαπλνήο ηνπ ή ηε θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε. ε πεξίπησζε φκσο ηπραίνπ ηξαπκαηηζκνχ ν δηαηηεηήο κπνξεί λα επηηξέςεη κηα δηαθνπή 3 ιεπηψλ γηα ηελ πεξηπνίεζε ηνπ ηξαχκαηνο. Οη δηνξγαλσηέο δηεζλψλ ηνπξλνπά θαη αγψλσλ νκάδσλ πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλα απφ ηε Γηεζλή Οκνζπνλδία Σέληο κπνξνχλ λ' απμήζνπλ ηε δηάξθεηα ηεο δηαθνπήο απηήο απφ 3 ζε 5 ιεπηά. γ) Αλ ν παίθηεο εκπνδίδεηαη ή ελνριείηαη ζην παηγλίδη απφ ηα ξνχρα ηνπ, ηα παπνχηζηα ηνπ ή ηνλ ππφινηπν εμνπιηζκφ ηνπ (εθηφο απφ ηε ξαθέηα) γηα ιφγνπο πνπ δελ επζχλεηαη ν ίδηνο θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ λα είλαη αδχλαην ή αλεπηζχκεην γη' απηφλ λα ζπλερίδεη λα παίδεη, ν δηαηηεηήο κπνξεί λα δηαθφςεη ηνλ αγψλα κέρξη λα ηαθηνπνηεζεί ε αλσκαιία. δ) Ο δηαηηεηήο κπνξεί λα δηαθφςεη ή λα θαζπζηεξήζεη ην παηγλίδη νπνηεδήπνηε ζεσξήζεη πσο απηφ είλαη απαξαίηεην θαη πξέπνλ. ε) Μεηά ην ηξίην ζεη ή ζε αγψλα γπλαηθψλ κεηά ην δεχηεξν ζεη, νη παίθηεο δηθαηνχληαη μεθνχξαζεο ε νπνία δελ ζα ππεξβαίλεη ηα δέθα ιεπηά (10') ή, ζε ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζε γεσγξαθηθφ πιάηνο κεηαμχ 15 Βφξεηα θαη 15. Νφηηα κπνξνχλ λα μεθνπξαζηνχλ ζαξάληα πέληε ιεπηά (45') θαη πεξηζζφηεξν φηαλ απηφ επηβάιιεηαη απφ πεξηζηάζεηο πνπ δελ εμαξηψληαη απφ ηνπο παίθηεο. Ο δηαηηεηήο κπνξεί αθφκε θαη λα δηαθφςεη ηνλ αγψλα γηα φζν ρξφλν ζεσξεί απαξαίηεην. Αλ έλα παηγλίδη δηαθνπεί θαη δελ ζπλερηζηεί σο ηελ άιιε κέξα, ε αλάπαπζε ζα δνζεί κφλνλ κεηά ην 3 ν ζεη (ή φηαλ παίξλνπλ κέξνο γπλαίθεο κεηά ην 2 ν ζεη) ηνπ παηγληδηνχ πνπ γίλεηαη ηελ άιιε κέξα θαη ε νινθιήξσζε ελφο εκηηεινχο ζεη ππνινγίδεηαη σο έλα ζεη. Αλ έλαο αγψλαο δηαθνπεί θαη δελ ζπλερηζηεί έσο φηνπ πεξάζνπλ δέθα ιεπηά (10') ηελ ίδηα κέξα, ηφηε ε αλάπαπζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν χζηεξα απφ ηξία ζπλερφκελα ζεη ρσξίο δηαθνπή (ζηηο γπλαίθεο χζηεξα απφ δχν ζεη), ε νινθιήξσζε ελφο εκηηεινχο ζεη ππνινγίδεηαη ζαλ

28 έλα ζεη. Κάζε Έζλνο θαη ή ε νξγαλσηηθή επηηξνπή ελφο ηνπξλνπά αγψλσλ ή αζιεηηθήο αλακέηξεζεο εθηφο απφ ην Γηεζλέο Πξσηάζιεκα Σέληο (ην Davis CUp θαη ην Federation Cup) είλαη ειεχζεξε λα ηξνπνπνηήζεη ή λα παξαιείςεη απηή ηε δηάηαμε απφ ηνπο θαλνληζκνχο ηεο, αξθεί λα ην αλαθνηλψζεη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ αγψλσλ. ζη) Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή ελφο ηνπξλνπά έρεη ην δηθαίσκα λ' απνθαζίδεη ην ρξφλν πνπ ζα επηηξέπεηαη ζηνπο παίθηεο λα πξνζεξκαλζνχλ πξηλ ηνλ αγψλα, αιιά δελ πξέπεη ν ρξφλνο απηφο λα μεπεξλά ηα πέληε ιεπηά (5') θαη λ' αλαθνηλψλεηαη πξηλ αξρίζνπλ νη αγψλεο. δ) Όηαλ εθαξκφδεηαη ην απνδερζέλ ζχζηεκα πνηλήο κε αθαίξεζε πφλησλ θαη ην ζχζηεκα πνηλήο κε ζσξεπηηθψλ πφλησλ(γθέηκ), ν δηαηηεηήο ζα παίξλεη ηηο απνθάζεηο ηνπ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ δχν ζπζηήκαηα. ε) ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο αξρήο πνπ θαζνξίδεη φηη ην παηγλίδη πξέπεη λα είλαη ζπλερέο, ν δηαηηεηήο αθνχ πξνεηδνπνηήζεη, κπνξεί λα απνθιείζεη ηνλ παίθηε πνπ είλαη ππεχζπλνο. - Σε αιιαγή γεπέδσλ κεηά από ζεη έρνπκε παύζε 2 (δπν) ιεπηώλ. - Μεηά ην πξώην γθέτκ δελ έρνπκε παύζε 90 αιιά αιιαγή απ επζείαο. - Σε αιιαγή γεπέδσλ κεηά από δπγό αξηζκό γθέτκο ηνπ ζεη έρνπκε παύζε 2 (δπν) ιεπηώλ. - Οη γπλαίθεο έρνπλ 2ρ5 δηάιεηκκα ζην καηο γηα ζσκαηηθή αλάγθε ή αιιαγή ξνύρσλ, ελώ νη άλδξεο κηα θνξά ζε ινγηθό ρξόλν (ζσκαηηθή αλάγθε). 31. ΘΝΝΡΠΑΟΗΠΚΑ (ΝΓΖΓΗΔΠ) Καηά ηε δηεμαγσγή ελφο αγψλα ζε ζπλάληεζε νκάδσλ, έλαο παίθηε ο κπνξεί λα δερζεί νδεγίεο απφ έλαλ αξρεγφ πνπ θάζεηαη ζην γήπεδν, κφλνλ φηαλ αιιάδεη πιεπξά γεπέδνπ ζην ηέινο ελφο γθέτκ, αιιά φρη φηαλ αιιάδεη πιεπξά γεπέδνπ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ηάτ-κπξέεθ γθέτκ.

29 'Δλαο παίθηε ο δελ κπνξεί λα παίξλεη νδεγίεο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο νπνηνλδήπνηε άιινπ αγψλα. Οη φξνη απηνχ ηνπ άξζξνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη απζηεξά. Μεηά απφ πξνεηδνπνίεζε ν ππεχζπλνο παίθηεο κπνξεί λα απνθιεηζζεί φηαλ εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα πνηλήο κε αθαίξεζε πφλησλ πνπ έγηλε απνδεθηφ. Ο Γηαηηεηήο επηβάιιεη πνηλέο ζχκθσλα κ' απηφ ην ζχζηεκα. Πεξίπησζε 1: Πξέπεη λα γίλεη πξνεηδνπνίεζε ή λα απνθιεηζζεί έλαο παίθηεο αλ νη νδεγίεο δίλνληαλ κε λεχκαηα θαηά κε ελνριεηηθφ ηξφπν; Απόθαζε: Ο Γηαηηεηήο πξέπεη λα ελεξγήζεη ακέζσο κφιηο αληηιεθζεί φηη δίλνληαη νδεγίεο κε θσλέο ή ζήκαηα. Αλ ν Γηαηηεηήο δελ αληηιακβάλεηαη φηη δίλνληαη νδεγίεο, έλαο παίθηεο κπνξεί λα επηζηήζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζην γεγνλφο φηη δίλνληαη ζπκβνπιέο. Πεξίπησζε 2: Μπνξεί έλαο παίθηεο λα πάξεη νδεγίεο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θαλνληθήο πεξηφδνπ αλάπαπζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 30 (ε) ή φηαλ ην παηγλίδη δηαθνπεί θαη απηφο εγθαηαιείπεη ην γήπεδν. Απόθαζε: ΝΑΗ. ' απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, φηαλ έλαο παίθηεο δε βξίζθεηαη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζρεηηθά κε ηηο νδεγίεο (θννπηζάξηζκα). Σεκείσζε: Ζ ιέμε "θννπηζάξηζκα" (νδεγίεο) πεξηιακβάλεη θάζε ζπκβνπιή ή ππφδεημε. 32. ΑΙΙΑΓΖ ΚΞΑΙΥΛ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη κπάιεο αιιάδνληαη κεηά απφ έλα ζπκθσλεκέλν αξηζκφ γθέτκο, αλ νη κπάιεο δελ αιιαρζνχλ κε ηε ζσζηή ζπρλφηεηα, ην ζθάικα πξέπεη λα δηνξζσζεί φηαλ έλαο παίθηεο ή δεπγάξη ζηελ πεξίπησζε ησλ δηπιψλ, ν νπνίνο έπξεπε λα είρε ζεξβίξεη κε ηηο θαηλνχξηεο κπάιεο, έρεη ζεηξά λα ζεξβίξεη. Μεηά απ' απηφ νη κπάιεο πξέπεη λα αιιάδνληαη έηζη ψζηε ν αξηζκφο ησλ γθέτκο κεηαμχ ησλ αιιαγψλ λα είλαη απηφο πνπ αξρηθά ζπκθσλήζεθε. Ο δηαηηεηήο πξέπεη λα έρεη (1-2) κπάιεο ρξεζηκνπνηεκέλεο γηα θάζε ελδερόκελν ( απώιεηα- ζθάζηκν)

30 ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 33. ΡΝ ΓΗΞΙΝ ΞΑΗΣΛΗΓΗ Σα παξαπάλσ άξζξα εθαξκφδνληαη θαη γηα ην δηπιφ παηγλίδη κε ηηο εμήο εμαηξέζεηο. 34. ΡΝ ΓΖΞΔΓΝ ΡΥΛ ΓΗΞΙΥΛ Γηα ηα δηπιά παηγλίδηα ην γήπεδν πξέπεη λα είλαη 36 πφδηα (10,97 κ.) ζε πιάηνο, δειαδή 4 1/2 πφδηα (1,37 κ.) πιαηχηεξν ζε θάζε πιεπξά απφ ην γήπεδν ησλ απιψλ θαη απηά ηα ηκήκαηα ησλ πιάγησλ γξακκψλ πνπ βξίζθνληαη κεηαμχ ησλ δχν γξακκψλ ηνπ ζεξβίο θαινχληαη πιάγηεο γξακκέο ηνπ ζεξβίο. Καηά ηα άιια, ην γήπεδν είλαη ίδην κε απηφ πνπ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 1, αιιά ηα ηκήκαηα ησλ πιάγησλ γξακκψλ ησλ απιψλ κεηαμχ ηεο βαζηθήο γξακκήο θαη ηεο γξακκήο ηνπ ζεξβίο ζε θάζε πιεπξά ηνπ δηρηπνχ κπνξνχλ λα παξαιεηθζνχλ αλ είλαη επηζπκεηφ. 35. ΠΔΗΟΑ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΝ ΠΔΟΒΗΠ ΠΡΑ ΓΗΞΙΑ Ζ ζεηξά εθηέιεζεο ηνπ ζεξβίο πξέπεη λα απνθαζηζζεί ζηελ αξρή θάζε ζεη σο εμήο: Σν δεπγάξη πνπ πξέπεη λα ζεξβίξεη ζην πξψην γθέηκ ηνπ θάζε ζεη πξέπεη λα απνθαζίζεη πνηνο απφ ηνπο ζπκπαίθηεο ζα ζεξβίξεη πξψηνο θαη ην αληίπαιν δεπγάξη πξέπεη λα απνθαζίζεη παξφκνηα γηα ην δεχηεξν γθέηκ. Ο ζπκπαίθηεο ηνπ παίθηε πνπ έθαλε ζεξβίο ζην πξψην γθέηκ ζεξβίξεη ζην ηξίην. Ο ζπκπαίθηεο ηνπ παίθηε πνπ έθαλε ζεξβίο ζην δεχηεξν γθέηκ ζεξβίξεη ζην ηέηαξην γθείκ θαη νχησ θαζ' εμήο κε ηελ ίδηα ζεηξά ζε φια ηα γθέηκ ελφο ζεη. Πεξίπησζε 1: ηα δηπιά, έλαο παίθηεο δελ εκθαλίδεηαη έγθαηξα γηα λα παίμεη θαη ν ζπκπαίθηεο ηνπ δεηά λα ηνπ επηηξέςνπλ λα παίμεη κφλνο ηνπ ελαληίνλ ησλ αληηπάισλ παηρηψλ. Μπνξεί λα γίλεη; Απόθαζε: ΟΥΗ

31 36. ΠΔΗΟΑ ΞΝΓΝΣΖΠ ΡΝ ΠΔΟΒΗΠ ΠΡΑ ΓΗΞΙΑ Ζ ζεηξά ππνδνρήο ηνπ ζεξβίο πξέπεη λα απνθαζηζζεί ζηελ αξρή θάζε ζεη σο εμήο: Σν δεπγάξη πνπ πξέπεη λα ππνδερηεί ην ζεξβίο ζην πξψην γθέηκ πξέπεη λα απνθαζίζεη πνηνο ζπκπαίθηεο ζα ππνδερηεί ην πξψην ζεξβίο θαη απηφο ν ζπκπαίθηεο ζπλερίδεη λα ππνδέρεηαη ην πξψην ζεξβίο ζε θάζε κνλφ αξηζκφ γθέηκ ζ' φιν απηφ ην ζεη. Σν αληίπαιν δεπγάξη ζα απνθαζίζεη παξφκνηα πνηνο ζπκπαίθηεο ζα ππνδερηεί ην πξψην ζεξβίο ζην δεχηεξν γθέηκ θαη απηφο ν ζπκπαίθηεο ζα ζπλερίζεη λα ππνδέρεηαη ην πξψην ζεξβίο ζε θάζε δπγφ (άξηην) αξηζκφ γθέηκ ζ' φιε ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ ζεη. Οη ζπκπαίθηεο πξέπεη λα ππνδέρνληαη ην ζεξβίο ελαιιάμ θαζ φιε ηε δηάξθεηα θάζε γθέηκ. Πεξίπησζε 1: ηα δηπιά, είλαη επηηξεπηφ ζην ζπκπαίθηε ηνπ παίθηε πνπ ζεξβίξεη ή ηνπ παίθηε πνπ ππνδέρεηαη ην ζεξβίο λα ζηέθεηαη ζε κηα ζέζε πνπ λα εκπνδίδεη ηε νξαηφηεηα ηνπ παίθηε πνπ ππνδέρεηαη ην ζεξβίο. Απόθαζε: ΝΑΗ. Ο ζπκπαίθηεο ηνπ παίθηε πνπ ζεξβίξεη ή ζπκπαίθηεο ηνπ παίθηε πνπ ππνδέρεηαη ην ζεξβίο κπνξεί λα πάξεη νπνηαδήπνηε ζέζε ηνπ αξέζεη ζηε δηθή ηνπ πιεπξά ηνπ δηρηπνχ κέζα ή έμσ απφ ην γήπεδν. 37. ΠΔΟΒΗΠ ΔΘΡΝΠ ΠΔΗΟΑΠ ΠΡΑ ΓΗΞΙΑ Αλ έλαο ζπκπαίθηεο ζεξβίξεη εθηφο ζεηξάο, ν ζπκπαίθηεο πνπ έπξεπε λα είρε ζεξβίξεη, ζεξβίξεη κφιηο αλαθαιπθζεί ην ιάζνο, αιιά φινη νη πφληνη πνπ έρνπλ ζεκεησζεί θαη νπνηνδήπνηε ιάζνο ζεξβίο, πνπ έρεη πξνεγεζεί απφ κηα ηέηνηα αλαθάιπςε ηζρχεη. Αλ έλα γθέηκ έρεη νινθιεξσζεί πξηλ γίλεη κηα ηέηνηα αλαθάιπςε ή ζεηξά ηνπ ζεξβίο παξακέλεη φπσο έρεη αιιάμεη. 38. ΙΑΘΝΠ ΠΡΖ ΠΔΗΟΑ ΞΝΓΝΣΖΠ ΡΝ ΠΔΟΒΗΠ ΠΡΑ ΓΗΞΙΑ Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο γθέηκ ε ζεηξά ππνδνρήο ηνπ ζεξβίο αιιάμεη απφ ηνπο παίθηεο πνπ ππνδέρνληαη ην ζεξβίο, πξέπεη λα παξακείλεη φπσο άιιαμε κέρξη ην ηέινο ηνπ γθέηκ ζην νπνίν αλαθαιχθζεθε ην ιάζνο, αιιά νη ζπκπαίθηεο πξέπεη λα ιάβνπλ ηηο αξρηθέο ζέζεηο ππνδνρήο ηνπ ζεξβίο ζην επφκελν γθέηκ απηνχ ηνπ ζεη ζην νπνίν ζα είλαη ε ζεηξά ηνο λα ππνδερζνχλ

STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ

STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ 1. Οη παξαθάησ θαλνληζκνί ηζρχνπλ απφ ηελ 22.10.2012 θαη δηέπνπλ φια ηα ζηνηρήκαηα πνπ γίλνληαη απνδεθηά απφ ηε SB, αλεμάξηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός και Αγωνιστικός Κανονισμός

Τεχνικός και Αγωνιστικός Κανονισμός Τεχνικός και Αγωνιστικός Κανονισμός 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 1.1. Οη δύν Κηλήζεηο 1.1.1. ην άζιεκα ηεο Άξζεο Βαξψλ ε ΗWF αλαγλσξίδεη δχν θηλήζεηο νη νπνίεο πξέπεη λα εθηεινχληαη κε ηελ αθφινπζε ζεηξά: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΓΟΝΚΝ

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΓΟΝΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ TΔXΛΗΘΖ EΞITΟΝΞΖ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΓΟΝΚΝ ΔΘΓΝΠΖ 9.01-2014 ΑΘΖΛΑ ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2014 Έθδνζε 01/2014 vp ειίδα 1 απφ 48 ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΚΔΡΑΦΟΑΠΖ ΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ 1996-2013 : Βιαδίκεξνο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Αγώνυν Αλεξιπηυηιζμού Πλαγιάρ

Κανονιζμόρ Αγώνυν Αλεξιπηυηιζμού Πλαγιάρ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΡΑΘΛΖΣΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ www.elao.gr ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΛΔΞΗΠΣΧΣΗΜΟΤ ΠΛΑΓΗΑ www. hellenic - paragliding.gr Κανονιζμόρ Αγώνυν Αλεξιπηυηιζμού Πλαγιάρ Έθδνζε 8ε ΑΘΖΝΑ 2009 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΧΣΟ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ»

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» Ζ Διιεληθή Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο, έρνληαο ππ φςηλ ηεο ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 27 λ.2725/99, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΦ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΦ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΦ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΣΡΟΠΔ Ι.Υ. ΚΑΙ ΒΑΡΔΧΝ ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΠΟΤΛΣΙΓΗ ΔΤΣΑΘΙΟ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΗΓΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΑΜΟ ΠΤΡΙΓΧΝ ΚΑΒΑΛΑ 2011 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΣΡΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΗΑΚΟΤ ΣΤΛ ΠΤΓΜΑΥΗΑ

ΗΑΣΡΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΗΑΚΟΤ ΣΤΛ ΠΤΓΜΑΥΗΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΓΗΔΘΝΟΤ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΤΓΜΑΥΗΑ (ΑΗΒΑ) ΗΑΣΡΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΗΑΚΟΤ ΣΤΛ ΠΤΓΜΑΥΗΑ ΔΒΓΟΜΖ ΔΚΓΟΖ 2009 Ζιεθηξνληθή πξνζαξκνγή ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: Σημείωζη ζςνηάκηη 3 Ειζαγωγή 4 Ειζαγωγή 5 Η ιαηπική

Διαβάστε περισσότερα

«ύγκπιζη ζςζηημάηων Παθηηικήρ και Δνεπγηηικήρ αζθάλειαρ ζε αςηοκίνηηα ζύγσπονηρ και παλαιάρ ηεσνολογίαρ»

«ύγκπιζη ζςζηημάηων Παθηηικήρ και Δνεπγηηικήρ αζθάλειαρ ζε αςηοκίνηηα ζύγσπονηρ και παλαιάρ ηεσνολογίαρ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «ύγκπιζη ζςζηημάηων Παθηηικήρ και Δνεπγηηικήρ αζθάλειαρ ζε αςηοκίνηηα ζύγσπονηρ και παλαιάρ ηεσνολογίαρ»

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Δξγαζία. Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ

Πηπρηαθή Δξγαζία. Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Σνκέαο «Δλέξγεηα-Πεξηβάιινλ» Πηπρηαθή Δξγαζία Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ Ολνκαηεπώλπκν πνπδαζηή:

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ Τπ.Καζεγεηήο: Δεκήηξηνο Μαδπηηλόο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο Η ζεκαζία ηνπ βάξνπο ζε νξηζκέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ ΠΟΤΓΑΣΖ ΣΑΜΑΣΖ ΕΗΧΜΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΘΔΟΦΗΛΟ ΝΑΜΛΖ ΚΑΒΑΛΑ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA Γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο. Οη νδεγίεο απνηεινχλ ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ πξντφληνο EN 14785:

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη Μεηαθνξάο (Δπηβάηεο θαη Απνζθεπέο) Φξαλθθνχξηε, Μάξηηνο 2008 Δθδφηεο: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ: ΗΔ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών 2010 Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΙΑ ΡΑΡΑΘΕΟΔΩΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ: Γ Α.Μ. 253

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ πνπδαζηήο: Γνγόπνπινο ΠαλαγηώηεοΑΔΜ: 853/1042 Δπηβιέπωλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ «ΚΤΡΙΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΔΚ» ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΚΑΡΑΚΩΣΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

Σ.Δ.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ «ΚΤΡΙΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΔΚ» ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΚΑΡΑΚΩΣΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Σ.Δ.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ «ΚΤΡΙΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΔΚ» ΠΟΤΓΑΣΔ ΥΑΣΟΤΣΙΓΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΚΑΡΑΚΩΣΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΚΩΣΗ Ι. ΓΔΩΡΓΙΟ ΚΑΒΑΛΑ ΜΑΙΟ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΝΟΤΝΘΕΣΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΤΛΙΚΑ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ) & ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΣΟΤ

ΝΑΝΟΤΝΘΕΣΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΤΛΙΚΑ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ) & ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΣΟΤ Σ.Δ.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΔ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΚΧΝ ΒΦΏΡΜΟΓΧΝ ΣΜΔΜΏ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΠΒΣΡΒΛΏΕΟΤ & ΦΤΕΚΟΤ ΏΒΡΕΟΤ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ της ΜΠΑΡΣΟΤΚΟΤΔΗ ΜΑΡΙΑ ΝΑΝΟΤΝΘΕΣΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΤΛΙΚΑ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ) & ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΣΟΤ Βπίβιεςε Πηπρηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 2010

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 2010 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 2010 ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΦΟΙΣΗΣΗ : Γπ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ 1 Με εθηίκεζε ζηελ Κα Γξ. Μαξία Παπαδνπνχινπ,

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN UNION SCIENCE OLYMPIAD. Δξέηαζη 1. Θέμα: Νεπό

EUROPEAN UNION SCIENCE OLYMPIAD. Δξέηαζη 1. Θέμα: Νεπό EUROPEAN UNION SCIENCE OLYMPIAD Δξέηαζη 1 Θέμα: Νεπό Γκέηεμποπγκ, Σοςηδία Τπίηη 13 η Αππιλίος, 2010 Γενικέρ οδηγίερ Να θνξάηε ηελ πιαζηηθή πνδηά θαη ηα γπαιηά αζθαιείαο ζπλερψο κέζα ζην εξγαζηήξην. Απαγνξεχεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πηςσιακή επγαζία: πνπδάζηξηεο: Βνπβαιίθε Οιπκπία 36019 Πεξδίθε Δηξήλε 35627. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Γξ. Κσλζηαληίλνο Π. Μνπζηξήο

Πηςσιακή επγαζία: πνπδάζηξηεο: Βνπβαιίθε Οιπκπία 36019 Πεξδίθε Δηξήλε 35627. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Γξ. Κσλζηαληίλνο Π. Μνπζηξήο Σ.Δ.Η ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ Πηςσιακή επγαζία: Μελέηη εγκαηάζηαζηρ και λειηοςπγίαρ αςηομαηοποιημένος μεηευπολογικού ζηαθμού για ηην καηαγπαθή και επεξεπγαζία πεπιβαλλονηικών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΑ. Manual ΔΙΡΑ TKAN

ΛΔΒΗΣΑ. Manual ΔΙΡΑ TKAN 1 2 ΛΔΒΗΣΑ Manual ΔΙΡΑ TKAN 1. εκαληηθέο Πξνεηδνπνηήζεηο ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο παξάδνζεο, ελψ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ - ΖΜΑΣΑ - ΜΔΗΣΔ ΑΚΗΝΖΣΧΝ - ΡΤΘΜΗΖ ΘΔΜΑΣΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑ, ΛΗΜΔΝΧΝ, ΑΛΗΔΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ» ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ: ΗΓΗΧΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ANDROID ΓΗΑ INTERNET-BASED ΚΛΖΔΗ ΒΑΗΜΔΝΔ ΣΟ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ SIP»

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ANDROID ΓΗΑ INTERNET-BASED ΚΛΖΔΗ ΒΑΗΜΔΝΔ ΣΟ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ SIP» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΖΜΑ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ Π.Μ.. ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΦΖΦΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ Γ Ι Π Λ Χ Μ ΑΣ Ι Κ Η Δ Ρ ΓΑ Ι Α «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ANDROID ΓΗΑ INTERNET-BASED ΚΛΖΔΗ ΒΑΗΜΔΝΔ ΣΟ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ SIP»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ. Άγηνο Λνπθάο, 65404 Καβάια. ηει.2510462142, fax.2510462141

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ. Άγηνο Λνπθάο, 65404 Καβάια. ηει.2510462142, fax.2510462141 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ Άγηνο Λνπθάο, 65404 Καβάια ηει.2510462142, fax.2510462141 e-mail: eesec@teikav.edu.gr ΠΣΤΥΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΥΝΟΣΗΣΩΝ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) (ην κπαθγθξάνπλη, ζε βίληεν δξφκνπ κε δέληξα, θπξίσο θππαξίζηα, ν νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζθελήο. Δπί

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικέσ Αρχέσ τησ Τηλεπιςκόπηςησ

Βαςικέσ Αρχέσ τησ Τηλεπιςκόπηςησ ΑΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ-ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Βαςικέσ Αρχέσ τησ Τηλεπιςκόπηςησ Δπηκέιεηα-Απφδνζε ζηα ειιεληθά Γξ. Κσλζηαληίλνο Πντξαδίδεο Βνχιγαξεο Μ. Γ. Κεθαιάο Γ. Λνξίιηα Ρ.. 2013 Ε Ρ Γ

Διαβάστε περισσότερα

«Endless Sudoku for Android»

«Endless Sudoku for Android» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Endless Sudoku for Android» πνπδαζηήο: Γξφζνο Ζιίαο Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο : Μσπζηάδεο Διεπζέξηνο,

Διαβάστε περισσότερα