ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΕΝΙΣ ITF Ξεριεχόμενα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΕΝΙΣ ITF Ξεριεχόμενα"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΕΝΙΣ ITF Ξεριεχόμενα ΑΠΛΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΣΟ ΓΖΠΔΓΟ ΜΟΝΗΜΑ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ Ζ ΜΠΑΛΑ Ζ ΡΑΚΔΣΑ ΔΡΒΗΡΧΝ ΚΑΗ ΛΑΜΒΑΝΧΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΖΠΔΓΟΤ ΚΑΗ ΔΡΒΗ ΣΟ ΔΡΒΗ ΦΑΛΜΑ ΠΟΓΗΟΤ (FOOT-FAULT) ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΒΗ ΛΑΘΖ ΣΟΤ ΔΡΒΗ ΓΔΤΣΔΡΟ ΔΡΒΗ ΠΟΣΔ ΓΗΝΔΣΑΗ ΔΡΒΗ Ζ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (LET) Ζ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΣΟ ΔΡΒΗ ΔΗΡΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΒΗ ΠΟΣΔ ΟΗ ΠΑΗΥΣΔ ΑΛΛΑΕΟΤΝ ΠΛΔΤΡΑ ΓΖΠΔΓΟΤ Ζ ΜΠΑΛΑ Δ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ο ΔΡΒΗΡΧΝ ΚΔΡΓΗΕΔΗ ΠΟΝΣΟ Ο ΛΑΜΒΑΝΧΝ ΚΔΡΓΗΕΔΗ ΠΟΝΣΟ Ο ΠΑΗΥΣΖ ΥΑΝΔΗ ΠΟΝΣΟ ΠΑΗΥΣΖ ΠΟΤ ΔΜΠΟΓΗΕΔΗ ΑΝΣΗΠΑΛΟ ΜΠΑΛΑ ΠΟΤ ΠΔΦΣΔΗ ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ ΜΠΑΛΑ ΠΟΤ ΑΓΓΗΕΔΗ ΜΟΝΗΜΑ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΈΓΚΤΡΖ ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΠΑΡΔΝΟΥΛΖΖ ΔΝΟ ΠΑΗΥΣΖ ΣΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ' ΔΝΑ ΓΚΔΗΜ... 21

2 27. ΣΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ' ΔΝΑ ΔΣ ΜΔΓΗΣΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΧΝ ΔΣ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΑΞΗΧΜΑΣΟΤΥΧΝ ΓΖΠΔΓΟΤ ΤΝΔΥΔ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΑΝΑΠΑΤΖ ΚΟΟΤΣΑΡΗΜΑ (ΟΓΖΓΗΔ) ΑΛΛΑΓΖ ΜΠΑΛΧΝ ΣΟ ΓΗΠΛΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΣΟ ΓΗΠΛΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΣΟ ΓΖΠΔΓΟ ΣΧΝ ΓΗΠΛΧΝ ΔΗΡΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΒΗ ΣΑ ΓΗΠΛΑ ΔΗΡΑ ΤΠΟΓΟΥΖ ΣΟΤ ΔΡΒΗ ΣΑ ΓΗΠΛΑ ΔΡΒΗ ΔΚΣΟ ΔΗΡΑ ΣΑ ΓΗΠΛΑ ΛΑΘΟ ΣΖ ΔΗΡΑ ΤΠΟΓΟΥΖ ΣΟΤ ΔΡΒΗ ΣΑ ΓΗΠΛΑ ΛΑΘΟ ΔΡΒΗ ΣΑ ΓΗΠΛΑ ΜΠΑΛΑ ΠΟΤ ΠΑΗΕΔΣΑΗ ΣΑ ΓΗΠΛΑ... 32

3 ΑΠΛΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1. ΡΝ ΓΖΞΔΓΝ Σν γήπεδν έρεη ζρήκα νξζνγσλίνπ παξαιιεινγξάκκνπ, κήθνπο 78 πφδηα (23,77 κ.) θαη πιάηνπο 27 πφδηα (8,23 κ.). Υσξίδεηαη ζηε κέζε απφ ην δίρηπ πνπ θξέκεηαη ζε ζρνηλί ή ζπξκαηφζρνηλν, ην νπνίν έρεη κέγηζηε δηάκεηξν 1/3 ίληζαο (0,8 εθ.) θαη νη άθξεο ηνπ είλαη πξνζδεκέλεο ή πεξλνχλ πάλσ απφ ηηο άθξε ο ησλ δχν ζηχισλ, νη νπνίνη δελ πξέπεη λα έρνπλ δηάκεηξν ή πιεπξά κεγαιχηεξε απφ 6 ίληζεο (15 εθ.). Οη ζηύινη δελ πξέπεη λα είλαη ςειόηεξνη από 1 (κηα) ίληζα (2,54 εθ.) πάλσ από ηελ αθηή ηνπ θηιέ. Σν θέληξν βάζεο ησλ ζηχισλ πξέπεη λα βξίζθεηαη 3 πφδηα (0,914 εθ.) έμσ απφ ην γήπεδν ζε θάζε πιεπξά ηνπ θαη ην χςνο ησλ ζηχισλ πξέπεη λα είλαη ηέηνην, ψζηε ε πάλσ άθξε ηνπ ζρνηληνχ ή ηνπ ζπξκαηφζρνηλνπ λα βξίζθεηαη 3 πφδηα θαη 6 ίληζεο (1,07 εθ.) πάλσ απφ ην έδαθνο. Όηαλ έλα ζπλδπαζκέλν γήπεδν δηπιψλ (βιέπε άξζξν 34) θαη απιψλ, κε δίρηπ δηπιψλ παηρληδηψλ, ρξεζηκνπνηείηαη γηα απιά παηγλίδηα, ηφηε ην δίρηπ ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε δχν άιινπο πήρεηο χςνπο 3 πφδηα θαη 6 ίληζεο (1.07 εθ.). πνπ ιέγνληαη πήρεηο απινχ (singles sticks). Απηνί δελ πξέπεη λα έρνπλ δηάκεηξν ή πιεπξά κεγαιχηεξε απφ 3 ίληζεο (7,5 εθ.). Σν θέληξν βάζεο ησλ πήρεσλ γηα απιά παηγλίδηα πξέπεη λα είλαη 3 πφδηα (0,914 εθ.) έμσ απφ ηηο πιάγηεο γξακκέο ηνπ απινχ γεπέδνπ ζε θάζε πιεπξά ηνπ. Σν δίρηπ πξέπεη λα είλαη ηειείσο ηελησκέλν, έηζη πνπ λα γεκίδεη εληειψο ην ρψξν αλάκεζα ζηνπο δχν ζηχινπο θαη ζα πξέπεη λα έρεη αξθεηά κηθξή ζειεηά (ππθλή πιέμε), ψζηε λα εκπνδίδεη ηελ κπάια λα πεξάζεη κέζα. Σν χςνο ηνπ δηρηπνχ πξέπεη λα είλαη 3 πφδηα (0,914 εθ.) ζην θέληξν, φπνπ πξέπεη λα θξαηηέηαη ηελησκέλν ζην έδαθνο απφ κηα ισξίδα πιάηνπο ιηγφηεξν απφ 2 ίληζεο ( 5 εθ.) θαη ρξψκαηνο ηειείσο ιεπθνχ. Πξέπεη λα ππάξρεη κία ηαηλία πνπ θαιχπηεη ην ζρνηλί ή ην ζπξκαηφζρνηλν θαη ηελ θνξπθή ηνπ δηρηπνχ χςνπο φρη ιηγφηεξν απφ 2 ίληζεο (5 εθ.) θαη φρη πεξηζζφηεξν απφ 2 1/2 ίληζεο (6,3εθ.) ζε θάζε πιεπξά θαη ρξψκαηνο εληειψο ιεπθνχ. Δελ πξέπεη λα ππάξρεη δηαθήκηζε ζην δίρηπ, ηε ισξίδα, ηελ ηαηλία ή ζηνπο πήρεηο ησλ απιώλ.

4 Οη γξακκέο πνπ νξίδνπλ ηηο άθξεο θαη ηηο πιεπξέο ηνπ γεπέδνπ νλνκάδνληαη αληίζηνηρα βαζηθέο γξακκέο ή γξακκέο βάζεο (base lines), θαη πιάγηεο γξακκέο (side - lines). ε θάζε πιεπξά ηνπ δηρηπνχ θαη ζε απφζηαζε 21 πφδηα (6,40 κ.) απ' απηφ θαη παξάιιεια κ' απηφ, πξέπεη λα ραξάζζνληαη νη γξακκέο ηνπ ζεξβίο (servis lines). Ζ απφζηαζε ζε θάζε πιεπξά ηνπ δηρηπνχ αλάκεζα ζηε γξακκή ηνπ ζεξβίο θαη ζηηο πιάγηεο γξακκέο ρσξίδεηαη ζε δχν ίζα ηκήκαηα, ηα νπνία νλνκάδνληαη γήπεδα (ρψξνη) ζεξβίο (servis - courts), απφ ηελ θεληξηθή γξακκή ηνπ ζεξβίο (centre servisline), πνπ ζα πξέπεη λα έρεη πιάηνο 2.ίληζεο (5 εθ.), ραξαζζφκελε ζηε κέζε κεηαμχ ησλ πιάγησλ γξακκψλ θαη παξάιιεια κ' απηέο. Κάζε βαζηθή γξακκή δηρνηνκείηαη απφ κηα λνεηή πξνέθηαζε ηεο θεληξηθήο γξακκήο ηνπ ζεξβίο, κε κηα γξακκή κήθνπο 4 ίληζεο (10 εθ.) θαη πιάηνπο 2 ίληζεο (5 εθ.), πνπ νλνκάδεηαη θεληξηθφ ζεκάδη (center mark), ραξαγκέλε κέζα ζην γήπεδν ζε νξζέο γσλίεο πξνο θαη ζ' επαθή κε ηηο αληίζηνηρεο βαζηθέο γξακκέο. Όιεο νη άιιεο γξακκέο δελ ζα έρνπλ πιάηνο ιηγφηεξν απφ 1 ίληζα (2,5 εθ.), νχηε πεξηζζφηεξν απφ 2 ίληζεο (5 εθ.), εθηφο απφ ηε βαζηθή γξακκή ε νπνία κπνξεί λα είλαη φρη πεξηζζφηεξν απφ 4 ίληζεο (10 εθ.) θαη φιεο νη κεηξήζεηο ζα γίλνληαη απφ ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ησλ γξακκψλ. Όιεο νη γξακκέο πξέπεη λα είλαη ρξώκαηνο ιεπθνύ. Αλ έρεη ηνπνζεηεζεί έλα δηαθεκηζηηθφ ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ ζην πίζσ κέξνο ηνπ γεπέδνπ, ζα πξέπεη λα κελ πεξηέρεη άζπξν ή θίηξηλν ρξψκα. Έλα αλνηρηό ρξώκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλνλ αλ δελ εκπνδίδεη ηελ όξαζε ησλ παηρηώλ. Αλ έρνπλ ηνπνζεηεζεί δηαθεκίζεηο ζηηο θαξέθιεο ησλ θξηηψλ γξακκψλ πνπ θάζνληαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ γεπέδνπ, ζα πξέπεη λα κελ πεξηέρνπλ άπξν ή θίηξηλν ρξψκα. Έλα αλνηρηφ ρξψκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλνλ φηαλ δελ εκπνδίδεη ηελ φξαζε ησλ παηρηψλ. Σεκείσζε: ηελ πεξίπησζε ηνπ Γηεζλνχο Πξσηαζιήκαηνο Σέληο (Κχπειιν Νηέτβηο) ή άιισλ επίζεκσλ πξσηαζιεκάησλ ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλαο ρψξνο πίζσ απφ θάζε βαζηθή γξακκή φρη ιηγφηεξν απφ 21 πφδηα (6,40 κ.) θαη ζηηο πιάγηεο γξακκέο φρη ιηγφηεξν απφ 12 πφδηα (3,66 κ.).

5 Οη θαξέθιεο ησλ θξηηώλ γξακκώλ κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζην πίζσ κέξνο ηνπ γεπέδνπ κέζα ζηα 21 πόδηα (6,40 κ.) θαη ζηα πιάγηα ηνπ γεπέδνπ κέζα ζηα 12 πόδηα (3,66 κ.), αξθεί λα κελ πξνεμέρνπλ κέζα ζηελ πεξηνρή παξαπάλσ από 3 πόδηα (0,914 κ.). 2. ΚΝΛΗΚΑ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΑ Σα κφληκα εμαξηήκαηα ηνπ γεπέδνπ πεξηιακβάλνπλ φρη κφλνλ ην δίρηπ, ηνπο ζηχινπο, ηνπο πήρεηο ηνπ απινχ, ην ζρνηλί ή ζπξκαηφζρνηλν, ηελ ηαηλία θαη ηε ισξίδα ηνπ δηρηπνχ, αιιά επίζεο φπνπ ππάξρνπλ ηέηνηα, ηηο πίζσ θαη πιάγηεο πεξηθξάμεηο, ηηο εμέδξεο, ζηαζεξά ή θηλεηά θαζίζκαηα θαη θαξέθιεο γχξσ απφ ην γήπεδν θαη ηνπο θαηφρνπο, φια ηα άιια εμαξηήκαηα γχξσ θαη πάλσ απφ ην γήπεδν θαη ην Γηαηηεηή ηνπ αγψλα, ηνλ Κξηηή ηνπ δηρηπνχ, ηνλ Κξηηή ηνπ ιάζνπο πνδηνχ ([oot fault judge, θνπη θσιη ηδαηδ), ηνπο Κξηηέο γξακκψλ θαη ηνπο, bal boys (Μπσιι Μπφυδ,) ζπιιέθηεο κπαιψλ, φηαλ βξίζθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ηνπο. Σεκείσζε: Γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχ ηνπ άξζξνπ ε ιέμε «Γηαηηεηήο» (Umpire, Ακπάταξ) ελλνεί ην Γηαηηεηή θαξέθιαο, ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα θάζνληαη ζην γήπεδν θαη φια εθείλα ηα άηνκα πνπ νξίδνληαη λα βνεζνχλ ην Γηαηηεηή ζηε δηεμαγσγή ελφο αγψλα. 3. Ζ ΚΞΑΙΑ Ζ κπάια πξέπεη λα έρεη κία νκνηφκνξθε εμσηεξηθή επηθάλεηα θαη λα είλαη άζπξνπ ή θίηξηλνπ ρξψκαηνο. Αλ ππάξρνπλ θάπνηεο γξακκέο ζπλαξκνγήο ζα πξέπεη λα είλαη ρσξίο ξαθή. Ζ κπάια πξέπεη λα έρεη δηάκεηξν κεγαιχηεξε απφ 2,5 ίληζεο (6,35 εθ.) θαη κηθξφηεξε απφ 2 5/8 ίληζεο (6,67 εθ.) θαη λα έρεη βάξνο πεξηζζφηεξν απφ 2 νπγγηέο (56,7 γξακ.) θαη ιηγφηεξν απφ 2 1/6 νπγγηέο (58,5 γξακ.). Ζ αλαπήδεζε ηεο κπάιαο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 53 ίληζεο (135 εθ.) θαη κηθξφηεξε απφ 58 ίληζεο (147 εθ.) αλ αθεζεί λα πέζεη ζην έδαθνο απφ χςνο 100 ίληζεο (2,54 κ.) ζε ζθιεξή (ηζηκεληέληα) επηθάλεηα. Ζ κπάια πξέπεη λα έρεη κηα πξφζζηα παξακφξθσζε πεξηζζφηεξν απφ 0,22 ίληζαο (0,56 εθ.) θαη ιηγφηεξν απφ 0,29 ίληζαο (0,74 εθ.) θαη κηα παξακφξθσζε επηζηξνθήο πεξηζζφηεξν απφ 0,35 ίληζαο (0,89 εθ.) θαη ιηγφηεξν απφ 0,425 ίληζαο (1,08 εθ.) ζε θνξηίν 18 ιίκπξεο (8,165 θηιά). Σα

6 δχν λνχκεξα παξακφξθσζεο πξέπεη λα είλαη ν κέζνο φξνο ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ παξακέηξσλ θαηά κήθνο ηξηψλ αμφλσλ ηεο κπάιαο θαη νη δχν ρσξηζηέο ελδείμεηο δελ πξέπεη λα δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο πεξηζζφηεξν απφ 0,03 ίληζαο (0,08 εθ.) ζε θάζε πεξίπησζε. Γηα παηγλίδηα ζε πςφκεηξν πάλσ απφ πφδηα (1.219 κ.) πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δχν επηπιένλ ηχπνη κπάιαο. Ο πξψηνο ηχπνο ηαηξηάδεη ζ' απηνχο πνπ πεξηγξάθηεθαλ παξαπάλσ, εθηφο ηνπ φηη ε αλαπήδεζε ζα είλαη παξαπάλσ απφ 48 ίληζεο (121,92 εθ.) θαη ιηγφηεξν απφ 53 ίληζεο (135 εθ.) θαη ζα έρεη κηα εζσηεξηθή πίεζε πνπ ζα είλαη κεγαιχηεξε ηεο εμσηεξηθήο πίεζεο. Απηφο ν ηχπνο ηεο κπάιαο ηνπ ηέληο είλαη θνηλά γλσζηφο σο πεπηεζκέλε κπάια. Ο δεχηεξνο ηχπνο ηαηξηάδεη ζε εθείλνπο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ, εθηφο ηνπ φηη πξέπεη λα έρεη αλαπήδεζε πάλσ απφ 53 ίληζεο (135 εθ.) θαη ιηγφηεξν απφ 58 ίληζεο (147 εθ.) θαη ζα έρεη κηα εζσηεξηθή πίεζε πνπ είλαη πεξίπνπ ίζε κε ηελ εμσηεξηθή πίεζε θαη ζα έρεη εγθιηκαηηζηεί γηα 60 κέξεο ή παξαπάλσ ζην πςφκεηξν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνπξλνπά. Απηφο ν ηχπνο ηεο κπάιαο ηνπ ηέληο είλαη θνηλά γλσζηφο σο κεδεληθήο πίεζεο ή κε πεπηεζκέλε κπάια. Όιεο νη δνθηκέο πνπ αθνξνύλ ηελ αλαπήδεζε, ην κέγεζνο θαη ηελ παξακόξθσζε πξέπεη λα γίλνληαη ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ Παξαξηήκαηνο I. 4. Ζ ΟΑΘΔΡΑ Ραθέηεο πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο αθφινπζεο πξνδηαγξαθέο δελ εγθξίλνληαη γηα παίμηκν ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ ηέληο. α) Ζ επηθάλεηα θηππήκαηνο ηεο ξαθέηαο πξέπεη λα είλαη επίπεδε θαη λα απνηειείηαη απφ έλαλ ηχπν δηαζηαπξσκέλσλ ρνξδψλ ζπλδεδεκέλσλ κ' έλα πιαίζην θαη ελαιιάμ πιεγκέλσλ ή δεκέλσλ, εθεί πνπ δηαζηαπξψλνληαη θαη ν ηχπνο ηνπ πιεμίκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη γεληθά νκνηφκνξθνο θαη εηδηθφηεξα φρη ιηγφηεξν ππθλφο ζην θέληξν απ' φηη ζηελ ππφινηπε πεξηνρή. Οη ρνξδέο πξέπεη λα είλαη ειεχζεξεο απφ πξνζθνιιεκέλα αληηθείκελα ή άιιεο πξνεμνρέο εθηφο απφ εθείλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά θαη κφλν γηα λα πεξηνξίζνπλ ή λα εκπνδίζνπλ ηε θζνξά θαη ηελ ηξηβή ή δφλεζε θαη ηα νπνία έρνπλ ινγηθά πεξηνξηζκέλν κέγεζνο γηα ηέηνηνπο ζθνπνχο.

7 β) Σν πιαίζην ηεο ξαθέηαο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 32 ίληζεο (81,28 εθ.) ζε ζπλνιηθφ κήθνο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιαβήο θαη ζε ζπλνιηθφ πιάηνο ηηο 12 1/2 ίληζεο (31,75 εθ.). Ζ πιεγκέλε επηθάλεηα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 15 1/2 ίληζεο (39,37 εθ.) ζε ζπλνιηθφ κήθνο θαη ηηο 11 1/2 ίληζεο (29,21 εθ.) ζε ζπλνιηθφ πιάηνο. γ) Σν πιαίζην πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιαβήο, πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλν απφ πξνζδεκέλα αληηθείκελα θαη πξνεμνρέο, εθηφο απφ απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλνλ θαη εηδηθά γηα λα πεξηνξίδνπλ ή λα εκπνδίδνπλ ηε θζνξά θαη ηελ ηξηβή ή ηε δφλεζε ή λα θαηαλέκνπλ ην βάξνο. Απηά πξέπεη λα έρνπλ ινγηθφ κέγεζνο θαη ηνπνζέηεζε γη' απηνχο ηνπο ζθνπνχο. δ) Σν πιαίζην πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιαβήο θαη νη ρνξδέο πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα απφ νπνηαδήπνηε επηλφεζε πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αιιάμεη νπζηαζηηθά ην ζρήκα ηεο ξαθέηαο ή λα αιιάδεη ε θαηαλνκή βάξνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παημίκαηνο ελφο πφληνπ. Ζ Γηεζλήο Οκνζπνλδία Σέληο (l.t.f.) ζα απνθαζίδεη ζρεηηθά κε ην ζέκα, αλ κία ξαθέηα ή έλα πξσηφηππν ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο ή αιιηψο εγθξίλεηαη ή δελ εγθξίλεηαη γηα παηγλίδη. Σέηνηα απφθαζε κπνξεί λα ιεθζεί κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία ή κεηά απφ αίηεζε θάζε ελδηαθεξνκέλνπ πξνζψπνπ θαιήο πίζηεο θαη πνπ έρεη ζπκθέξνλ, πεξηιακβαλνκέλνπ θάζε παίθηε θαηαζθεπαζηή εμνπιηζκνχ ή Δζληθήο Έλσζεο ή κειψλ απηήο. Σέηνηεο απνθάζεηο θαη αηηήζεηο πξέπεη λα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο εθαξκνδφκελεο δηαδηθαζίεο αλαζεψξεζεο θαη εθδίθαζεο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Αληηζθαίξηζεο, αληίγξαθα ηεο νπνίαο κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ απφ ην γξαθείν ηνπ γξακκαηέα. Πεξίπησζε 1: Μπνξνχλ λα ππάξμνπλ πάλσ απφ έλα ζεη ρνξδψλ ζηελ επηθάλεηα θηππήκαηνο ηεο ξαθέηαο; Απόφαση: ΟΥΗ. Ο θαλνληζκφο αλαθέξεη θαζαξά έλαλ ηχπν θαη φρη ηχπνπο πιέγκαηνο ρνξδψλ. Πεξίπησζε 2: Θεσξείηαη ν ηχπνο πιέγκαηνο γεληθά νκνηφκνξθνο θαη επίπεδνο αλ νη ρνξδέο είλαη ζε πάλσ απφ έλα επίπεδν; Απόφαση: ΟΥΗ.

8 Πεξίπησζε 3: Μπνξεί κία ζπζθεπή κεηξηαζκνχ δνλήζεσλ λα ηνπνζεηεζεί ζηηο ρνξδέο κηαο ξαθέηαο, θη αλ λαη πνπ; Απόφαση: ΝΑΗ. Αιιά ηέηνηεο ζπζθεπέο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ κφλνλ έμσ απφ ηνλ ηχπν ησλ πιεγκέλσλ ρνξδψλ (εθεί πνπ δελ δηαζηαπξψλνληαη νη ρνξδέο). 5. ΠΔΟΒΗΟΥΛ ΘΑΗ ΙΑΚΒΑΛΥΛ Οη παίθηεο πξέπεη λα ζηέθνληαη ζε αληίζεηεο πιεπξέο ηνπ δηρηπνχ. Ο παίθηεο πνπ ζα ζηέιλεη πξψηνο ηελ κπάια ιέγεηαη εξβίξσλ θαη ν άιινο Λακβάλσλ. Πεξίπησζε 1: Έλαο παίθηεο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα θηππήζεη ηελ κπάια, ράλεη ηνλ πφλην αλ ππεξβεί ηε λνεηή γξακκή ηεο πξνέθηαζεο ηνπ δηρηπνχ: α) Πξηλ θηππήζεη ηελ κπάια; β) Αθνχ θηππήζεη ηελ κπάια; Απόφαση: Γελ ράλεη ηνλ πφλην ζε θακηά απφ ηηο δχν πεξηπηψζεηο ππεξβαίλνληαο ηε λνεηή γξακκή κε ηελ πξνυπφζεζε, φηη δελ μεπεξλά ηηο γξακκέο πνπ νξίδνπλ ην γήπεδν ηνπ αληηπάινπ(άξζξν 20,ε). Αλ φκσο ν αληίπαινο παξελνριεζεί, κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην Γηαηηεηή ζχκθσλα κε ηα άξζξα 21 θαη 25. Πεξίπησζε 2: Ο εξβίξσλ ηζρπξίδεηαη, φηη ν Λακβάλσλ πξέπεη λα ζηέθεηαη κέζα ζηηο γξακκέο πνπ θαζνξίδνπλ ην γήπεδφ ηνπ. Δίλαη αλαγθαίν απηφ; Απόφαση: ΟΥΗ. Ο Λακβάλσλ κπνξεί λα ζηέθεηαη νπνπδήπνηε ηνπ αξέζεη απφ ηε δηθή ηνπ κεξηά ηνπ δηρηπνχ. Ο παίθηεο πνπ ππνδέρεηαη ην ζεξβίο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζαξκόδεηαη ζην ρξόλν ηνπ παίθηε πνπ ζεξβίξεη, δηόηη ν ίδηνο δελ κπνξεί λα θάλεη άκεζα ρξήζε ηνπ ρξόλνπ ησλ 25 κέρξη ηελ εθηέιεζε ηνπ επόκελνπ ζεξβίο. 6. ΔΞΗΙΝΓΖ ΓΖΞΔΓΝ ΘΑΗ ΠΔΟΒΗΠ Ζ επηινγή γεπέδνπ θαη ην δηθαίσκα λα είλαη θάπνηνο εξβίξσλ ή Λακβάλσλ ζην πξψην γθέτκ απνθαζίδεηαη κε θιήξν. Ο παίθηεο πνπ επλνείηαη απφ ην ζηξίςηκν ηνπ λνκίζκαηνο, κπνξεί λα επηιέμεη ή λα δεηήζεη απφ ηνλ αληίπαιφ

9 ηνπ λα απνθαζίζεη: α) Σν δηθαίσκα λα είλαη εξβίξσλ ή Λακβάλσλ, νπφηε ν άιινο παίθηεο ζα επηιέμεη γήπεδν ή β) Γήπεδν, νπφηε ν άιινο παίθηεο ζα επηιέμεη ην δηθαίσκα λα είλαη εξβίξσλ ή Λακβάλσλ. Πεξίπησζε 1: Έρνπλ νη παίθηεο ην δηθαίσκα λέσλ επηινγψλ, αλ ν αγψλαο αλαβιεζεί ή δηαθνπεί πξηλ αξρίζεη; Απόφαση: ΝΑΗ. Σν ζηξίςηκν ηνπ λνκίζκαηνο ηζρχεη, αιιά λέεο επηινγέο κπνξνχλ λα γίλνπλ φζνλ αθνξά ην ζεξβίο θαη ηελ πιεπξά ηνπ γεπέδνπ. 7. ΡΝ ΠΔΟΒΗΠ Σν ζεξβίο πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηνλ αθφινπζν ηξφπν. Πξηλ ηελ εθηέιεζε ηνπ ζεξβίο, ν εξβίξσλ πξέπεη λα ζηέθεηαη θαη κε ηα δχν πφδηα πίζσ απφ ηε βαζηθή γξακκή θαη κεηαμχ ησλ λνεηψλ πξνεθηάζεσλ ηνπ θεληξηθνχ ζεκαδηνχ θαη ηεο πιάγηαο γξακκήο. Καηφπηλ ν εξβίξσλ πεηάεη κε ην ρέξη ηνπ ηελ κπάια ζηνλ αέξα πξνο νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε θαη πξνηνχ απηή αγγίμεη ην έδαθνο, ηε θηππά κε ηε ξαθέηα ηνπ θαη ε βνιή ζεσξείηαη φηη έρεη νινθιεξσζεί ηε ζηηγκή ηεο επαθήο ηεο ξαθέηαο κε ηελ κπάια. Παίθηεο πνπ έρεη έλα κόλν ρέξη, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε ξαθέηα ηνπ γηα λα πεηάμεη ηελ κπάια ζηνλ αέξα. Πεξίπησζε 1: Μπνξεί ν εξβίξσλ ζ' έλα απιφ παηγλίδη λα ζηαζεί πίζσ απφ ην ηκήκα ηεο βαζηθήο γξακκήο, κεηαμχ ησλ πιάγησλ γξακκψλ ηνπ γεπέδνπ, γηα ηα απιά θαη δηπιά; Απόφαση: ΟΥΗ. Πεξίπησζε 2: Αλ έλαο παίθηε ο, φηαλ ζεξβίξεη, πεηάμεη ζηνλ αέξα δχν ή πεξηζζφηεξεο κπάιεο αληί γηα κία, ράλεη απηφ ην ζεξβίο; Απόφαση: ΟΥΗ. Πξέπεη λα θαηαινγηζζεί επαλάιεςε (/et). αιιά αλ ν δηαηηεηήο ζεσξεί, φηη ε ελέξγεηα απηή ήηαλ ζθφπηκε κπνξεί λα απνθαζίζεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 21.

10 8. ΠΦΑΙΚΑ ΞΝΓΗΝ (FOOT-FAULT) α) Ο εξβίξσλ ππνρξεψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεξβίο: 1. Να κελ αιιάμεη ηε ζέζε ηνπ βαδίδνληαο ή ηξέρνληαο. Ο εξβίξσλ δελ ζεσξείηαη φηη αιιάδεη ηε ζέζε ηνπ πεξπαηψληαο ή ηξέρνληαο κε ειαθξέο θηλήζεηο ησλ πνδηψλ, νη νπνίεο δελ επεξεάδνπλ νπζηαζηηθά ηελ αξρηθή ηνπ ζέζε. 2. Να κελ αθνπκπήζεη κε θαλέλα πφδη νπνηαδήπνηε άιιε πεξηνρή, εθηφο απφ εθείλε πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ ηε βαζηθή γξακκή κέζα ζηε λνεηή πξνέθηαζε ηνπ θεληξηθνχ ζεκαδηνχ θαη ηεο πιάγηαο γξακκήο. β) Ζ ιέμε «πφδη» ζεκαίλεη ην άθξν ηνπ πνδηνχ θάησ απφ ηνλ αζηξάγαιν. 9. ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΡΝ ΠΔΟΒΗΠ α) Κάλνληαο ην ζεξβίο, ν εξβίξσλ πξέπεη λα ζηέθεηαη ελαιιάμ πίζσ απφ ην δεμί θαη ην αξηζηεξφ γήπεδν, μεθηλψληαο απφ ην δεμί ζε θάζε γθέτκ. Αλ γίλεη ζεξβίο απφ ιάζνο πιεπξά ηνπ γεπέδνπ, ρσξίο λα γίλεη αληηιεπηφ, ην απνηέιεζκα πνπ πξνήιζε απφ παξφκνηα ιαλζαζκέλν ζεξβίο ή ζεξβηξίζκαηα ζα δηαηεξείηαη, αιιά ε αληηθαλνληθή απηή ηνπνζέηεζε ζα πξέπεη λα δηνξζσζεί ακέζσο κφιηο γίλεη αληηιεπηή. β) Ζ κπάια θαηά ην ζεξβίο πξέπεη λα πεξάζεη πάλσ απφ ην δίρηπ θαη λα θηππήζεη ζην έδαθνο κέζα ζην γήπεδν (ρψξν) ηνπ ζεξβίο, πνπ βξίζθεηαη δηαγψληα απέλαληη ή ζ' νπνηαδήπνηε γξακκή πνπ νξίδεη απηφ ην γήπεδν πξηλ ηελ επηζηξέςεη ν Λακβάλσλ. 10. ΙΑΘΖ ΡΝ ΠΔΟΒΗΠ Τν ζεξβίο είλαη ιάζνο: α) Αλ ν εξβίξσλ παξαβεί νπνηαδήπνηε απφ ηα άξζξα 7, 8 ή 9 (β). β) Αλ ε κπάια απφ ην ζεξβίο αθνπκπήζεη νπνηνδήπνηε κφληκν εμάξηεκα (εθηφο απφ ην δίρηπ, ηελ ηαηλία, ηε ισξίδα), πξηλ θηππήζεη ζην έδαθνο. Πεξίπησζε 1: Αθνχ πεηάμεη ηε κπάια ςειά ζηελ πξνεηνηκαζία γηα ην ζεξβίο, ν εξβίξσλ απνθαζίδεη λα κελ ηε θηππήζεη θαη ηελ πηάλεη. Δίλαη ιάζνο; Απόφαση: OXl.

11 Πεξίπησζε 2: ην ζεξβίο ζε απιφ παηγλίδη, πνπ δηεμάγεηαη ζε γήπεδν δηπινχ κε κφληκνπο ζηχινπο δηπινχ αιιά θαη πήρεηο απιψλ, ε κπάια θηππά έλαλ πήρπ απιψλ θαη θαηφπηλ θηππά ζην έδαθνο κέζα ζηα φξηα ηνπ ζσζηνχ γεπέδνπ ζεξβίο. Δίλαη ιάζνο ή επαλάιεςε (let). Απόφαση: Σν ζεξβίο ππνινγίδεηαη σο ιάζνο, επεηδή ν πήρπο ησλ απιψλ, ν ζηχινο ησλ δηπιψλ θαη απηφ ην ηκήκα ηνπ δηρηπνχ, ηεο ηαηλίαο αλάκεζά ηνπο, είλαη κφληκα εμαξηήκαηα (άξζξν 2 θαη ζεκείσζε ζην άξζξν 24). Απηφ ζπκβαίλεη κφλνλ ζην απιφ παηγλίδη. 11. ΓΔΡΔΟΝ ΠΔΟΒΗΠ Μεηά απφ έλα ιάζνο (αλ είλαη ην πξψην), ν εξβίξσλ ζεξβίξεη πάιη απφ ηελ ίδηα πιεπξά απφ ηελ νπνία ζεξβίξηζε απηφ ην ιάζνο, εθηφο αλ ην ζεξβίο παίθηεθε απφ ιάζνο πιεπξά, νπφηε ζχκθσλα κε ην άξζξν 9, ν εξβίξσλ δηθαηνχηαη έλα ζεξβίο κφλν απφ ηελ άιιε πιεπξά. Πεξίπησζε 1: Έλαο παίθηεο ζεξβίξεη απφ ιάζνο πιεπξά, ράλεη ηνλ πφλην θαη θαηφπηλ ηζρπξίδεηαη φηη ήηαλ ιάζνο, εμαηηίαο ηνπ φηη ζεξβίξηζε απφ ιάζνο ζέζε. Απόφαση: Ο πφληνο παξακέλεη φπσο παίθηεθε θαη ην επφκελν ζεξβίο πξέπεη λα γίλεη απφ ηε ζσζηή ζέζε, ζχκθσλα κε ην απνηέιεζκα. Πεξίπησζε 2: Σν απνηέιεζκα είλαη 15 φια, ν εξβίξσλ απφ ιάζνο, ζεξβίξεη απφ ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ γεπέδνπ. Κεξδίδεη ηνλ πφλην. Καηφπηλ ζεξβίξεη μαλά απφ ηε δεμηά πιεπξά ηνπ γεπέδνπ θαη θάλεη ιάζνο ζεξβίο. Καηφπηλ αλαθαιχπηεηαη ην ιάζνο ζηελ ηνπνζέηεζε. Σνπ θαηαινγίδεηαη ν πξνεγνχκελνο πφληνο; Απφ πνηά πιεπξά ζα θάλεη ην επφκελν ζεξβίο; Απόφαση: Ο πξνεγνχκελνο πφληνο παξακέλεη φπσο έρεη. Σν επφκελν ζεξβίο πξέπεη λα γίλεη απφ ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ γεπέδνπ, ελψ ην απνηέιεζκα είλαη θαη ν εξβίξσλ έρεη θάλεη έλα ζεξβίο ιάζνο. 12. ΞΝΡΔ ΓΗΛΔΡΑΗ ΠΔΟΒΗΠ Ο παίθηεο πνπ είλαη ε ζεηξά ηνπ λα ζεξβίξεη, δελ εθηειεί ην ζεξβίο αλ ν αληίπαινο δελ είλαη έηνηκνο. Αλ ν ηειεπηαίνο επηρεηξήζεη λα επηζηξέςεη ην ζεξβίο, ζα ζεσξεζεί φηη είλαη έηνηκνο. Αλ φκσο ν παίθηεο πνπ ππνδέρεηαη ην

12 ζεξβίο θάλεη λφεκα φηη δελ είλαη έηνηκνο, δελ κπνξεί λα επηθαιεζζεί ιάζνο ηνπ αληηπάινπ, επεηδή ε κπάια ηνπ ζεξβίο ηνπ δε θηχπεζε κέζα ζηα εδαθηθά φξηα πνπ θαζνξίδνληαη γηα ην ζεξβίο. 13. Ζ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ (LET) ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξφθεηηαη λα δηαηαρζεί επαλάιεςε ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο, ή ε επαλάιεςε πξφθεηηαη λα δεκηνπξγήζεη δηαθνπή ηνπ παηγληδηνχ, ζα πξέπεη λα εξκελεπζεί σο εμήο: α) Αλ δηαηαρζεί επαλάιεςε κφλνλ φζνλ αθνξά ηελ εθηέιεζε ελφο ζεξβίο, απηφ θαη κφλνλ ην ζεξβίο ζα επαλαιεθζεί. β) Αλ δηαηαρζεί θάησ απφ νπνηεζδήπνηε άιιεο πεξηζηάζεηο, ν πφληνο πξέπεη λα μαλαπαηρζεί. Πεξίπησζε 1: 'Δλα ζεξβίο δηαθφπηεηαη απφ θάπνηα αηηία, εθηφο απ' απηέο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 14. Πξέπεη λα επαλαιεθζεί κφλν απηφ ην ζεξβίο; Απόθαζε: ΟΥΗ. Ο πφληνο πξέπεη λα μαλαπαηρζεί. Πεξίπησζε 2: Αλ κηα κπάια ζθάζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηγληδηνχ, πξέπεη λα δνζεί επαλάιεςε: Απόθαζε: ΝΑΗ. 14. Ζ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ΠΡΝ ΠΔΟΒΗΠ Σν εξβίο επαλαιακβάλεηαη : α) Αλ ε κπάια πνπ ζεξβίξεηαη αγγίδεη ην δίρηπ, ηε ισξίδα, ή ηελ ηαηλία θαη είλαη θαηά ηα άιια έγθπξε, ή αθνχ αγγίμεη ην δίρηπ, ηε ισξίδα, ή ηελ ηαηλία, αγγίδεη ην Λακβάλνληα, ή νηηδήπνηε θνξά, ή θξαηά, πξνηνχ θηππήζεη ζην έδαθνο. β) Αλ εθηειεζζεί ζεξβίο, ή ιάζνο ζεξβίο, φηαλ ν Λακβάλσλ δελ είλαη έηνηκνο (βιέπε άξζξν 12). ηελ πεξίπησζε κηαο επαλάιεςεο, απηφ ην ζπγθεθξηκέλν ζεξβίο δελ ππνινγίδεηαη θαη ν εξβίξσλ ζα ζεξβίξεη μαλά, αιιά κηα επαλάιεςε ζεξβίο δελ αθπξψλεη πξνεγνχκελν ιάζνο.

13 15. ΠΔΗΟΑ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΝ ΠΔΟΒΗΠ ην ηέινο ηνπ πξψηνπ γθέτκ, ν Λακβάλσλ γίλεηαη εξβίξσλ θαη ν εξβίξσλ Λακβάλσλ θαη νχησ θαζεμήο, δηαδνρηθά ζ' φια ηα αθφινπζα γθέτκο ηνπ αγψλα. Αλ έλαο παίθηεο ζεξβίξεη ρσξίο λα είλαη ε ζεηξά ηνπ, ν παίθηεο πνπ έπξεπε λα είρε ζεξβίξεη, ζεξβίξεη ακέζσο κφιηο ην ζθάικα γίλεη αληηιεπηφ, αιιά φινη νη πφληνη πνπ ζεκεηψζεθαλ πξηλ απφ απηή ηε δηαπίζησζε ζα ππνινγίδνληαη. θάικα ζεξβίο πξηλ απ' απηή ηε δηαπίζησζε δελ ππνινγίδεηαη. Αλ έρεη νινθιεξσζεί έλα γθέτκ πξνηνχ γίλεη απηή ε δηαπίζησζε, ε ζεηξά ηνπ ζεξβίο παξακέλεη φπσο έρεη κεηαβιεζεί. 16. ΞΝΡΔ ΝΗ ΞΑΗΣΡΔΠ ΑΙΙΑΕΝΛ ΞΙΔΟΑ ΓΖΞΔΓΝ Οη παίθηεο αιιάδνπλ πιεπξά (γήπεδα) ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ, ηξίηνπ θαη ζε θάζε πεξηηφ αξηζκφ γθέτκο ηνπ ζεη θαη ζην ηέινο θάζε ζεη αλεμάξηεηα απφ ην απνηέιεζκα (ηξνπνπνίεζε). Εθηόο αλ ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ γθέτκο ζ' έλα ζεη είλαη δπγόο, νπόηε ε αιιαγή δελ γίλεηαη παξά κόλν ζην ηέινο ηνπ πξώηνπ γθέτκ ηνπ επόκελνπ ζεη. Αλ γίλεη ιάζνο θαη δελ αθνινπζεζεί ε ζσζηή ζεηξά, πξέπεη νη παίθηεο λα πάξνπλ ηε ζσζηή ζέζε κφιηο γίλεη ε δηαπίζησζε θαη λα αθνινπζήζνπλ ηελ αξρηθή ζεηξά. 17. Ζ ΚΞΑΙΑ ΠΔ ΞΑΗΣΛΗΓΗ Ζ κπάια παίδεηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ρηππεζεί απφ ζεξβίο. Δμαθνινπζεί λα παίδεηαη κέρξη λα ηειεηψζεη ν πφληνο, εθηφο αλ ππνδεηρζεί ιάζνο ή επαλάιεςε. Πεξίπησζε 1: Έλαο παίθηεο απνηπγράλεη λα θάλεη θαιή επηζηξνθή. Κακηά επηζήκαλζε δελ γίλεηαη θαη ε κπάια παξακέλεη ζην παηγλίδη. Μπνξεί ν αληίπαιφο ηνπ αξγφηεξα λα δηεθδηθήζεη ηνλ πφλην κεηά ην ηέινο ηεο αιιαγήο ηεο κπάιαο; Απόθαζε: ΟΥΗ. Ο πφληνο δελ κπνξεί λα δηεθδηθεζεί αλ νη παίθηεο ζπλερίδνπλ λα παίδνπλ κεηά ηε δηάπξαμε ηνπ ιάζνπο. Αξθεί ν αληίπαιφο ηνπ λα κελ είρε εκπνδηζηεί. 18. Ν ΠΔΟΒΗΟΥΛ ΘΔΟΓΗΕΔΗ ΞΝΛΡΝ Ο εξβίξσλ θεξδίδεη ηνλ πφλην:

14 α) Αλ ε κπάια απφ ζεξβίο, πνπ δελ είλαη επαλάιεςε ζχκθσλα κε ην άξζξν 14, αγγίμεη ην Λακβάλνληα ή νηηδήπνηε θνξά ή θξαηά, πξνηνχ θηππήζεη ην έδαθνο. β) Αλ ν Λακβάλσλ γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν ράζεη ηνλ πφλην, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν Ν ΙΑΚΒΑΛΥΛ ΘΔΟΓΗΕΔΗ ΞΝΛΡΝ Ο Λακβάλσλ θεξδίδεη ηνλ πφλην: α) Α λ ν εξβίξσλ ζεξβίξεη δχν δηαδνρηθά ιάζε. β) Αλ ν εξβίξσλ γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν ράζεη ηνλ πφλην, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν Ν ΞΑΗΣΡΖΠ ΣΑΛΔΗ ΞΝΛΡΝ 'Δλαο παίθηεο ράλεη πφλην αλ: α) Απνηπγράλεη λα επηζηξέςεη ηε κπάια απ' επζείαο πάλσ απφ ην δίρηπ πξηλ απηή θηππήζεη ζπλερψο δχν θνξέο, ζην έδαθνο, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 24(α) ή (γ), ή β) Δπηζηξέςεη ηε κπάια πνπ παίδεηαη έηζη πνπ λα θηππήζεη ην έδαθoο, έλα κφληκν εμάξηεκα ή άιιν αληηθείκελν, έμσ απφ νπνηαδήπνηε γξακκή, πνπ νξηνζεηεί ην γήπεδν ηνπ αληηπάινπ ηνπ, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 24(α) θαη (γ), ή γ) Κηππήζεη ηε κπάια κε βνιέ θαη απνηχρεη λα ηελ επηζηξέςεη έγθαηξα αθφκα θη αλ ζηέθεηαη έμσ απφ ην γήπεδν, ή δ) Παίδνληαο ηε κπάια, ηε κεηαθέξεη ή ηελ πηάλεη κε ηε ξαθέηα ηνπ απφ πξφζεζε, ή ηελ αθνπκπάεη κε ηε ξαθέηα ηνπ απφ πξφζεζε πεξηζζφηεξν απφ κηα θνξά, ή ε) Ο παίθηεο ή ε ξαθέηα (είηε ηελ θξαηά είηε φρη), ή νηηδήπνηε θνξά ε θξαηά αγγίμεη ην δίρηπ, ηνπο ζηχινπο, ηνπο πήρεηο ησλ απιψλ, ην ζρνηλί ή ην ζπξκαηφζρνηλν, ηε ισξίδα, ή ηελ ηαηλία, ή ην έδαθνο κέζα ζην γήπεδν ηνπ αληηπάινπ ηνπ νπνηεδήπνηε, ελψ ε κπάια παίδεηαη, ή

15 ζη) Κηππά ηε κπάια κε βνιέ πξηλ απηή πεξάζεη ην δίρηπ, ή δ) Ζ κπάια πνπ παίδεηαη αγγίμεη απηφλ ή νηηδήπνηε θνξά ή θξαηά, εθηφο απφ ηε ξαθέηα πνπ θξαηά κε ην έλα ή ηα δχν ρέξηα ηνπ, ή ε) Πεηά ηε ξαθέηα ηνπ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο κπάιαο θαη ηε θηππά, ή ζ) Αιιάδεη απφ πξφζεζε θαη νπζηαζηηθά ην ζρήκα ηεο ξαθέηαο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηγληδηνχ ελφο πφληνπ. Πεξίπησζε 1: ην ζεξβίο, ε ξαθέηα θεχγεη απφ ην ρέξη ηνπ παίθηε πνπ ζεξβίξεη θαη αθνπκπά ην δίρηπ, πξηλ ε κπάια αγγίμεη ην έδαθνο. Δίλαη ιάζνο ζεξβίο ή ν παίθηεο ράλεη ηνλ πφλην; Απόθαζε: Ο παίθηεο πνπ ζεξβίξεη ράλεη ηνλ πφλην, επεηδή ε ξαθέηα ηνπ αθνχκπεζε ην δίρηπ ελψ παηδφηαλ ε κπάια (άξζξν 20.ε). Πεξίπησζε 2: Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ζεξβίο ε ξαθέηα θεχγεη απφ ην ρέξη ηνπ παίθηε πνπ ζεξβίξεη θαη αγγίδεη ην δίρηπ, αθνχ ε κπάια αγγίμεη ην έδαθνο έμσ απφ ην ζσζηφ γήπεδν. Δίλαη ιάζνο ζεξβίο ή ν παίθηε ο ράλεη ηνλ πφλην; Απόθαζε: Δίλαη ιάζνο ζεξβίο επεηδή ε κπάια δελ παηδφηαλ φηαλ ε ξαθέηα αθνχκπεζε ην δίρηπ. Πεξίπησζε 3: Οη Α θαη Β παίδνπλ ελαληίνλ ησλ Γ θαη Γ. Ο Α ζεξβίξεη ζην Γ. Ο Γ αγγίδεη ην δίρηπ πξηλ ε κπάια αγγίμεη ην έδαθνο. εκεηψλεηαη ιάζνο ζεξβίο, επεηδή ην ζεξβίο θαηαιήγεη έμσ απφ ην γήπεδν ηνπ ζεξβίο. Υάλνπλ ηνλ πφλην ν Γ θαη ν Γ; Απόθαζε: Ζ ππφδεημε «ιάζνο ζεξβίο», είλαη ιαλζαζκέλε. Ο Γ θαη ν Γ έρνπλ ήδε ράζεη ηνλ πφλην πξηλ ππνδεηρζεί «ιάζνο», επεηδή ν Γ άγγημε ην δίρηπ ελψ ε κπάια παηδφηαλ (άξζξν 20.ε). Πεξίπησζε 4: Μπνξεί έλαο παίθηε ο λα πεδήζεη πάλσ απφ ην δίρηπ ζην γήπεδν ηνπ αληηπάινπ, ελψ παίδεηαη ε κπάια θαη λα κελ ηηκσξεζεί; Απόθαζε: Ορη. Υάλεη ηνλ πφλην (άξζξν 20.ε). Πεξίπησζε 5: Ο Α θφβεη ηελ κπάια κφιηο πάλσ απφ ην δίρηπ θαη ε κπάια μαλαγπξίδεη ζηελ πιεπξά ηνπ Α. Ο Β, κε κπνξψληαο λα θζάζεη ηελ κπάια,

16 πεηά ηε ξαθέηα ηνπ θαη θηππά ηελ κπάια. Καη ε ξαθέηα θαη ε κπάια θαηαιήγνπλ πάλσ απφ ην δίρηπ ζην γήπεδν ηνπ Α. Ο Α επηζηξέθεη ηελ κπάια πνπ θαηαιήγεη έμσ απφ ην γήπεδν ηνπ Β. Ο Β θεξδίδεη ή ράλεη ηνλ πφλην; Απόθαζε: Ο Β ράλεη ηνλ πφλην (άξζξν 20.ε θαη 20.ε). Πεξίπησζε 6: Έλαο παίθηε ο πνπ ζηέθεηαη έμσ απφ ην γήπεδν ηνπ ζεξβίο, ρηππηέηαη απφ κπάια πξνεξρφκελε απφ ζεξβίο πξηλ απηή αγγίμεη ην έδαθνο. Κεξδίδεη ή ράλεη ηνλ πφλην; Απόθαζε: Ο παίθηε ο πνπ ρηππήζεθε ράλεη ηνλ πφλην (άξζξν 20.δ), εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ Η 4.α. Πεξίπησζε 7: Έλαο παίθηεο πνπ ζηέθεηαη έμσ απφ ην γήπεδν, θηππά ηελ κπάια κε βνιέ θηχπεκα ή ηελ πηάλεη ζην ρέξη ηνπ θαη απνθαίλεηαη, φηη θέξδηζε ηνλ πφλην, επεηδή ε κπάια ζα θαηέιεγε ζίγνπξα έμσ απφ ην γήπεδν. Απφθαζε: ε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ηζρπξηζζεί φηη θέξδηζε ηνλ πφλην: Η. Αλ πηάζεη ηελ κπάια ράλεη ηνλ πφλην, ζχκθσλα κε ην άξζξν 20.δ. ηη. Αλ θηππήζεη ηελ κπάια κε βνιέ θη απνηχρεη λα ηελ επηζηξέςεη ράλεη ηνλ πφλην, ζχκθσλα κε ην άξζξν 20.γ. ηηη. Αλ θηππήζεη ηελ κπάια κε βνιέ θαη ηελ επηζηξέςεη έγθπξα, ε αληαιιαγή κπαιηψλ ζπλερίδεηαη. 21. ΞΑΗΣΡΖΠ ΞΝ ΔΚΞΝΓΗΕΔΗ ΑΛΡΗΞΑΙΝ Αλ έλαο παίθηεο δηαπξάμεη νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ε νπνία εκπνδίδεη ηνλ αληίπαιν λα θάλεη έλα θηχπεκα, ηφηε αλ απηφ ήηαλ εθνχζην ράλεη ηνλ πφλην, ή αλ ήηαλ αθνχζην ν πφληνο επαλαιακβάλεηαη. Πεξίπησζε 1: Σηκσξείηαη έλαο παίθηεο, αλ θάλνληαο έλα θηχπεκα αγγίμεη ηνλ αληίπαιφ ηνπ; Απόθαζε: ΟΥΗ, εθηφο αλ ν Γηαηηεηήο θξίλεη απαξαίηεην λα ελεξγήζεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 Η.

17 Πεξίπησζε 2: Όηαλ ε κπάια αλαπεδά θαη επηζηξέθεη πάλσ απφ ην δίρηπ πξνο ηα πίζσ, ν παίθηεο πνπ πξέπεη λα ηελ επηζηξέςεη κπνξεί λα ζθχςεη πάλσ απφ ην δίρηπ γηα λα ηε θηππήζεη. Ση γίλεηαη αλ ν παίθηεο παξελνριεζεί ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ απφ ηνλ αληίπαιφ ηνπ; Απόθαζε: χκθσλα κε ην άξζξν 21, ν Γηαηηεηήο κπνξεί είηε λα θαηαινγίζεη ηνλ πφλην ζηνλ παίθηε πνπ παξεκπνδίζζεθε, είηε λα δηαηάμεη λα μαλαπαηρζεί ν πφληνο (βιέπε επίζεο άξζξν 25). Πεξίπησζε 3: Έλα αθνχζην δηπιφ θηχπεκα απνηειεί πξάμε πνπ παξεκπνδίδεη έλαλ αληίπαιν ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 Η ; Απόθαζε: Όρη. 22. ΚΞΑΙΑ ΞΝ ΞΔΦΡΔΗ ΠΡΖ ΓΟΑΚΚΖ Ζ κπάια πνπ πέθηεη ζε κηα γξακκή, ζεσξείηαη ζαλ λα πέθηεη κέζα ζην γήπεδν, πνπ νξίδεηαη απ' απηήλ ηε γξακκή. 23. ΚΞΑΙΑ ΞΝ ΑΓΓΗΕΔΗ ΚΝΛΗΚΑ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΑ Αλ κηα κπάια πνπ παίδεηαη αγγίμεη έλα κφληκν εμάξηεκα (εθηφο απφ ην δίρηπ, ηνπο ζηχινπο, ηνπο πήρεηο ησλ απιψλ, ην ζρνηλί ή ην ζπξκαηφζρνηλν, ηε ισξίδα ή ηελ ηαηλία) αθνχ έρεη θηππήζεη ζην έδαθνο, ν παίθηεο πνπ ηελ έρεη θηππήζεη θεξδίδεη ηνλ πφλην, αλ φκσο θηππήζεη κφληκν εμάξηεκα πξηλ θηππήζεη ζην έδαθνο, ν αληίπαιφο ηνπ θεξδίδεη ηνλ πφλην. Πεξίπησζε 1: Μηα επηζηξνθή θηππά ηνλ Γηαηηεηή ή ηελ θαξέθια ή ηελ εμέδξα ηνπ. Ο παίθηεο ηζρπξίδεηαη φηη ε κπάια ζα θαηέιεγε ζην γήπεδν. Απόθαζε: Υάλεη ηνλ πφλην. 24. ΈΓΘΟΖ ΔΞΗΠΡΟΝΦΖ Ζ επηζηξνθή είλαη έγθπξε: α) Αλ ε κπάια αγγίμεη ην δίρηπ, ηνπο ζηχινπο, ηνπο πήρεηο ησλ απιψλ, ην ζρνηλί ή ην ζπξκαηφζρνηλν, ηε ισξίδα ή ηελ ηαηλία ππφ ηελ πξνυπφζεζε, φηη πεξλά απφ νπνηνδήπνηε απ' απηά θαη θηππά ην έδαθνο κέζα ζην γήπεδν' ή β) Αλ ε κπάια, απφ ζεξβίο ή επηζηξνθή, θηππήζεη ζην έδαθνο κέζα ζην

18 ζσζηφ γήπεδν θαη αλαπεδήζεη ή παξαζπξζεί απφ ηνλ αέξα θαη γπξίζεη πίζσ πάλσ απφ ην δίρηπ θαη ν παίθηε ο πνπ έρεη ζεηξά λα ηε θηππήζεη θζάζεη πάλσ απφ ην δίρηπ θαη παίμεη ηελ κπάια, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ παξαβηάδεη ην άξζξν 20.(ε) θαη φηη ην θηχπεκα θαηά ηα άιια είλαη έγθπξν, ή γ) Αλ ε κπάια επηζηξαθεί έμσ απφ ηνπο ζηχινπο ή ηνπο πήρεηο ησλ απιψλ, είηε πάλσ είηε θάησ απφ ην χςνο ηεο θνξπθήο ηνπ δηρηπνχ, αθφκα θη φηαλ αγγίμεη ηνπο ζηχινπο ησλ απιψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θηππά ην έδαθνο κέζα ζην ζσζηφ γήπεδν' ή δ) Αλ ε ξαθέηα ελφο παίθηε πεξάζεη πάλσ απφ ην δίρηπ, αθνχ επηζηξέςεη ηελ κπάια κε ηελ πξνυπφζεζε, φηη ε κπάια πεξλά ην δίρηπ πξηλ παηρζεί ή θηππεζεί θαη επηζηξέθεηαη ζσζηά. ε) Αλ έλαο παίθηεο απηηχρεη λα επηζηξέςεη ηελ κπάια, απφ ζεξβίο ή ελψ παίδεηαη, ε νπνία θηππά κηα κπάια πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην γήπεδν. Σεκείσζε: Αλ ζε αγψλα απιψλ, ράξηλ επθνιίαο, έλα γήπεδν δηπιψλ είλαη εμνπιηζκέλν κε πήρεηο απιψλ γηα λα παίδνληαη απιά παηγλίδηα, ηφηε νη ζηχινη ησλ δηπιψλ θαη ηα ηκήκαηα ηνπ δηρηπνχ, ην ζρνηλί ή ην ζπξκαηφζρνηλν θαη ε ισξίδα πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ηνπο πήρεηο ησλ απιψλ, ζεσξνχληαη πάληα ζαλ κφληκα εμαξηήκαηα θαη φρη ζαλ ζηχινη ή κέξε ηνπ δηρηπνχ ελφο αγψλα απιψλ. Μηα επηζηξνθή πνπ πεξλά θάησ απφ ην ζρνηλί ηνπ δηρηπνχ κεηαμχ ησλ πήρεσλ ησλ απιψλ θαη ησλ γεηηνληθψλ ηνπο ζηχισλ ησλ δηπιψλ, ρσξίο λα αγγίμεη νχηε ην ζρνηλί ηνπ δηρηπν νχηε ην δίρηπ ή ηνλ ζηχιν ησλ δηπιψλ θαη πέθηεη κέζα ζηελ πεξηνρή παηγληδηνχ, είλαη έγθπξε επηζηξνθή. Πεξίπησζε Ι: Μπάια πνπ θεχγεη έμσ απφ ην γήπεδν, θηππά έλα ζηχιν ή πήρπ απιψλ θαη πέθηεη κέζα ζηα φξηα ηνπ γεπέδνπ ηνπ αληηπάινπ. Δίλαη έγθπξν ην θηχπεκα; Απόθαζε: Αλ είλαη ζεξβίο, ΟΥΗ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10(γ). Αλ είλαη άιιν ρη(ηπεκα εθηφο απφ ζεξβίο, ΝΑΗ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 24(α). Πεξίπησζε 2: Δίλαη έγθπξε επηζηξνθή, αλ έλαο παίθηεο επηζηξέςεη ηε κπάια θξαηψληαο ηε ξαθέηα ηνπ θαη κε ηα δπν ρέξηα;

19 Απόθαζε: ΝΑΗ. Πεξίπησζε 3: Μπάια απφ ζεξβίο, ή ελψ παίδεηαη, θηππά κηα κπάια πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην γήπεδν. Ο πφληνο είλαη θεξδηζκέλνο ή ρακέλνο; Απόθαζε: ΟΥΗ. Σν παηγλίδη πξέπεη λα ζπλερηζζεί. Αλ δελ είλαη θαλεξφ ζην Γηαηηεηή, φηη ν παίθηεο επηζηξέθεη ηε ζσζηή κπάια, πξέπεη λα δνζεί επαλάιεςε. Πεξίπησζε 4: Μπνξεί έλαο παίθηεο λα ρξεζηκνπνηήζεη πεξηζζφηεξεο απφ κία ξαθέηεο νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηγληδηνχ; Απόθαζε: ΟΥΗ. Οη θαλνληζκνί ζην ζχλνιφ ηνπο κηινχλ γηα κηα θαη κφλν ξαθέηα. Πεξίπησζε 5: Μπνξεί έλαο παίθηεο λα δεηήζεη ηελ απνκάθξπλζε κηαο κπάιαο ή πεξηζζφηεξσλ πνπ βξίζθνληαη ζην γήπεδν ηνπ αληηπάινπ; Απόθαζε: Ναη, αιιά φρη ελψ παίδεηαη κηα κπάια. 25. ΞΑΟΔΛΝΣΙΖΠΖ ΔΛΝΠ ΞΑΗΣΡΖ ε πεξίπησζε πνπ έλαο παίθηεο παξεκπνδίδεηαη λα θάλεη έλα θηχπεκα απ' νηηδήπνηε, αλεμάξηεηα απφ ηε ζέιεζή ηνπ, εθηφο απφ έλα κφληκν εμάξηεκα ηνπ γεπέδνπ, ή εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 2 Η, πξέπεη λα δνζεί επαλάιεςε; Πεξίπησζε 1: Έλαο ζεαηήο παξελνριεί έλαλ παίθηε πνπ απνηπραίλεη λα επηζηξέςεη ηελ κπάια. Μπνξεί ν παίθηεο λα δεηήζεη επαλάιεςε (let): Απόθαζε: ΝΑΗ, αλ θαηά ηε γλψκε ηνπ Γηαηηεηή ν παίθηεο παξεκπνδίζζεθε απφ ιφγνπο αλεμαξηήησο ηεο ζέιεζήο ηνπ, αιιά φρη αλ εμαηηίαο θάπνηνπ κφληκνπ εμαξηήκαηνο ηνπ γεπέδνπ ή δηεπζεηήζεσλ ηνπ ρψξνπ. Πεξίπησζε 2: Έλαο παίθηεο παξελνριείηαη, φπσο ζηελ Πεξίπησζε 1 θαη ν Γηαηηεηήο δηαηάδεη επαλάιεςε. Ο εξβίξσλ έρεη ζεξβίξεη πξνεγνπκέλσο ιάζνο. Έρεη δηθαίσκα γηα δχν ζεξβίο; Απόθαζε: ΝΑΗ, θαζψο ε κπάια παηδφηαλ, ν πφληνο, φρη κφλνλ ην θηχπεκα,

20 πξέπεη λα μαλαπαηρζεί φπσο νξίδεη ν θαλνληζκφο. Πεξίπησζε 3: Μπνξεί ν παίθηεο λα δεηήζεη επαλάιεςε ζχκθσλα κε ην άξζξν 25, επεηδή λφκηδε φηη ν αληίπαιφο ηνπ παξελνριήζεθε θαη ζπλεπψο δελ πεξίκελε λα επηζηξαθεί ε κπάια; Απόθαζε: ΟΥΗ. Πεξίπησζε 4: Δίλαη έγθπξν έλα θηχπεκα, φηαλ ε κπάια πνπ παίδεηαη θηππήζεη κηα άιιε κπάια ζηνλ αέξα; Απόθαζε: Πξέπεη λα ζεκεησζεί επαλάιεςε, εθηφο αλ ε άιιε κπάια βξίζθεηαη ζηνλ αέξα απφ ελέξγεηα ελφο απφ ηνπο παίθηεο. ηελ πεξίπησζε απηή ν Γηαηηεηήο απνθαζίδεη ζχκθσλα κε ην άξζξν2η. Πεξίπησζε 5: Αλ έλαο Γηαηηεηήο ή άιινο θξηηήο ππνδείμεη «ιάζνο» (fault) ή έμσ out θαη θαηφπηλ δηνξζψζεη ηελ ππφδεημή ηνπ, πνηα απφ ηηο ππνδείμεηο επηθξαηεί; Απόθαζε: Πξέπεη λα δηαηαρζεί επαλάιεςε (let), εθηφο αλ θαηά ηε γλψκε ηνπ Γηαηηεηή, θαλέλαο παίθηεο δελ παξελνριήζεθε ζην παηγλίδη ηνπ, νπφηε ππεξηζρχεη ε δηνξζσκέλε ππφδεημε. Πεξίπησζε 6: Αλ ε κπάια απφ ην πξψην ζεξβίο πνπ έρεη θαηαινγηζζεί ιάζνο, αλαπεδήζεη εκπνδίδνληαο ηνλ παίθηε πνπ ππνδέρεηαη ην ζεξβίο θαηά ηε ζηηγκή ηνπ δεχηεξνπ ζεξβίο, κπνξεί ν ιακβάλσλ λα δεηήζεη επαλάιεςε; Απόθαζε: ΝΑΗ. Αιιά αλ είρε ηε δπλαηφηεηα λα απνκαθξχλεη ηε κπάια απφ ην γήπεδν θαη παξέιεηςε λα ην θάλεη, δελ κπνξεί λα δεηήζεη επαλάιεςε. Πεξίπησζε 7: Δίλαη έγθπξν ην θηχπεκα, αλ ε κπάια αγγίμεη έλα ζηαζεξφ ή θηλνχκελν αληηθείκελν κέζα ζην γήπεδν; Απόθαζε: Σν θηχπεκα είλαη έγθπξν, εθηφο αλ ην ζηαζεξφ αληηθείκελν εηζήιζε ζην γήπεδν αθνχ άξρηζε λα παίδεηαη ε κπάια, νπφηε πξέπεη λα δηαηαρζεί επαλάιεςε (let). Αλ ε κπάια πνπ παίδεηαη θηππήζεη έλα αληηθείκελν πνπ θηλείηαη θαηά κήθνο ή πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ γεπέδνπ, πξέπεη λα δηαηαρζεί επαλάιεςε.

21 Πεξίπησζε 8: Ση ηζρχεη αλ ην πξψην ζεξβίο είλαη ιάζνο, ην δεχηεξν ζεξβίο ζσζηφ θαη παξίζηαηαη αλάγθε λα δηαηαρζεί επαλάιεςε, είηε κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 25 ή αλ ν δηαηηεηήο αδπλαηεί λα απνθαζίζεη; Απόθαζε: Σν ιάζνο (fault) αθπξψλεηαη θαη νιφθιεξνο ν πφληνο μαλαπαίδεηαη. 26. ΡΝ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑ Π' ΔΛΑ ΓΘΔΗΚ Αλ έλαο παίθηεο θεξδίζεη ηνλ πξψην ηνπ πφλην, ην απνηέιεζκα θαιείηαη 15 ππέξ απηνχ ηνπ παίθηε φηαλ θεξδίζεη ηνλ δεχηεξν πφλην ηνπ, ην απνηέιεζκα θαιείηαη 30 ππέξ απηνχ ηνπ παίθηε, φηαλ θεξδίζεη ηνλ ηξίην πφλην ηνπ, ην απνηέιεζκα θαιείηαη 40 ππέξ απηνχ ηνπ παίθηε θαη ν ηέηαξηνο πφληνο πνπ θεξδίδεηαη απφ έλαλ παίθηε, θαιείηαη γθέτκ γη' απηφλ ηνλ παίθηε, εθηφο απφ ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: Αλ θαη νη δχν παίθηεο έρνπλ θεξδίζεη ηξεηο πφληνπο, ην απνηέιεζκα θαιείηαη ηζνπαιία (deue) θαη ν επφκελνο πφληνο πνπ θεξδίδεηαη απφ έλαλ παίθηε θαιείηαη πιενλέθηεκα (advantage) γηα θείλνλ ηνλ παίθηε. Αλ ν ίδηνο παίθηεο θεξδίζεη ηνλ επφκελν πφλην θεξδίδεη ην γθέτκ. Αλ ν άιινο παίθηεο θεξδίζεη ηνλ επφκελν πφλην, ην απνηέιεζκα θαιείηαη μαλά ηζνπαιία (deuce). Καη νχησ θαζεμήο, κέρξηο φηνπ έλαο παίθηεο θεξδίζεη δχν πφληνπο, πνπ ακέζσο αθνινπζνχλ ην απνηέιεζκα ηεο ηζνπαιίαο, νπφηε απηφο ν παίθηεο θεξδίδεη ην γθέτκ. Μεηά απφ ηζζνπαιία παίδεηαη έλαο πφληνο θαη ν παίθηεο πνπ ππνδέρεηαη ην ζεξβίο επηιέγεη ηελ πιεπξά ππνδνρήο απηνχ ( δεμηά ή αξηζηεξά). 27. ΡΝ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑ Π' ΔΛΑ ΠΔΡ α) Ο παίθηεο (ή νη παίθηεο) πνπ πξψηνο θεξδίδεη έμη γθέτκο θεξδίδεη έλα ζεη κε ηνλ φξν, φηη πξέπεη λα θεξδίζεη κε κία δηαθνξά δχν γθέτκο απφ ηνλ αληίπαιφ ηνπ, θαη φηαλ είλαη αλαγθαίν έλα ζεη πξέπεη λα παξαηείλεηαη κέρξηο φηνπ επηηεπρζεί απηή ε δηαθνξά. β) Σν ζχζηεκα κέηξεζεο Σάη-κπξέηθ (tie-break), κπνξεί λα πηνζεηεζεί ζαλ ελαιιαθηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ζεη πιενλεθηεκάησλ (ζεκ. δει. ηνπ advantage set) ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ (α) απηνχ ηνπ άξζξνπ κε ηελ πξνυπφζεζε, φηη ε απφθαζε αλαθνηλψλεηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ

22 αγψλα. ' απηήλ ηελ πεξίπησζε ηζρχνπλ νη αθφινπζνη θαλφλεο: Σν ηάηκπξέεθ (tie-break) εθαξκφδεηαη φηαλ ην απνηέιεζκα θζάλεη ηα έμη γθέτκο, φια (ζεκ. απφ έμη γθέτκο ν θάζε παίθηεο) ζε θάζε ζεη, εθηφο απφ ην ηξίην ή πέκπην ζεη ελφο αγψλα ησλ ηξηψλ ή πέληε ζεη αληίζηνηρα, νπφηε παίδεηαη έλα θαλνληθφ ζεη πιενλεθηεκάησλ, εθηφο αλ απνθαζηζζεί δηαθνξεηηθά θαη αλαθνηλσζεί πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. Σν αθφινπζν ζχζηεκα εθαξκφδεηαη ζ' έλα ηάη-κπξέηθ γθέτκ. Απιά η. Ο παίθηεο πνπ θεξδίδεη πξψηνο επηά πφληνπο, θεξδίδεη ην γθέτκ θαη ην ζεη κε ηνλ φξν, φηη πξνεγείηαη κε κηα δηαθνξά δχν πφλησλ. Αλ ην απνηέιεζκα θζάζεη απφ έμη πφληνπο ν θαζέλαο ην γθέτκ ζπλερίδεηαη κέρξηο φηνπ επηηεπρζεί απηή ε δηαθνξά. Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηάη-κπξέηθ γθέτκ ρξεζηκνπνηείηαη αξηζκεηηθφ κέηξεκα. ηη. Ο παίθηεο πνπ έρεη ζεηξά λα ζεξβίξεη, ζεξβίξεη γηα ηνλ πξψην πφλην. Ο αληίπαιφο ηνπ ζεξβίξεη γηα ην δεχηεξν θαη ηξίην πφλην θαη απφ θεη θαη πέξα θάζε παίθηεο ζεξβίξεη ελαιιάμ γηα δχν ζπλερφκελνπο πφληνπο, κέρξη λα αλαδεηρζεί ν ληθεηήο ηνπ γθέτκ θαη ηνπ ζεη. ηηη. Απφ ηνλ πξψην πφλην θάζε ζεξβίο δηεμάγεηαη δηαδνρηθά απφ ηε δεμηά θαη ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ γεπέδνπ, μεθηλψληαο απφ ηε δεηά πιεπξά.αλ γίλεη ζεξβίο απφ ιάζνο πιεπξά ηνπ γεπέδνπ θαη δελ γίλεη αληηιεπηφ, φιν ην παηγλίδη πνπ πξνθχπηεη απφ έλα ηέηνην ιάζνο ή ιάζε ζεξβίο ηζρχεη, αιιά ε ιάζνο ηνπνζέηεζε ζα πξέπεη λα. δηνξζσζεί ακέζσο κφιηο αλαθαιπθζεί. ηλ. Οη παίθηεο αιιάδνπλ πιεπξά γεπέδνπ κεηά απφ θάζε έμη πφληνπο θαη ζην ηέινο ηνπ ηάη-κπξέεθ γθέηκ. λ. Σν ηάη-κπξέεθ γθέτκ κεηξάεη ζαλ έλα γθέτκ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε κπαιψλ, εθηφο ηνπ φηη φηαλ πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ νη κπάιεο ζηελ αξρή ηνπ ηάη-κπξέεθ, ε αληηθαηάζηαζε θαζπζηεξείηαη κέρξη ην δεχηεξν γθέτκ ηνπ επφκελνπ ζεη. Δηπιά

23 ηα δηπιά εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία ησλ απιψλ. Ο παίθηεο πνπ έρεη ζεηξά λα ζεξβίξεη, ζεξβίξεη γηα ηνλ πξψην πφλην. Απφ θεη θαη πέξα θάζε παίθηεο ζεξβίξεη εθ πεξηηξνπήο γηα δχν πφληνπο, κε ηελ ίδηα ζεηξά, φπσο πξνεγνχκελα ζ' απηφ ην ζεη, κέρξηο φηνπ αλαδεηρζνχλ νη ληθεηέο ηνπ γθέτκ θαη ηνπ ζεη. Ελαιιαγή ηνπ ζεξβίο Ο παίθηεο (ή ην δεπγάξη ζηελ πεξίπησζε ησλ δηπιψλ) πνπ ζέξβηξε πξψηνο ζην ηάη-κπξέεθ γθέτκ ζα δερζεί ζεξβίο ζην πξψην γθέτκ ηνπ επφκελνπ ζεη. Πεξίπησζε 1: Όηαλ είλαη 6 φια, παίδεηαη ην ηάη-κπξέηθ, κνινλφηη είρε απνθαζηζζεί και αλαθνηλσζεί πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα, φηη ζα παηδφηαλ έλα ζεη πιενλεθηεκάησλ. Οη πφληνη πνπ έρνπλ ήδε παηρζεί κεηξνχλ; Απόθαζε: Αλ ην ιάζνο αλαθαιχθζεθε πξηλ αξρίζεη ν δεχηεξνο πφληνο, ν πξψηνο πφληνο κεηξά αιιά ην ιάζνο πξέπεη λα δηνξζσζεί ακέζσο. Αλ ην ιάζνο αλαθαιπθζεί θαζψο παίδεηαη ν δεχηεξνο πφληνο, ην γθέίκ ζα ζπλερηζζεί σο έλα ηάί-κπξέηθ γθέίκ. Πεξίπησζε 2: ηα 6 φια παίδεηαη έλα γθέτκ πιενλεθηεκάησλ αλ θαη είρε απνθαζηζζεί θαη αλαθνηλσζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα, φηη ζα παηδφηαλ έλα ηάτ-κπξέηθ. Οη πφληνη πνπ ήδε παίρηεθαλ κεηξνχλ; Απόθαζε: Αλ ην ιάζνο αλαθαιπθζεί πξηλ παηρηεί ν δεχηεξνο πφληνο, ν πξψηνο πφληνο ζα κεηξήζεη, αιιά ην ιάζνο δηνξζψλεηαη ακέζσο. Αλ ην ιάζνο αλαθαιπθζεί θαζψο παίδεηαη ν δεχηεξνο πφληνο, ηφηε ζπλερίδεηαη έλα ζεη πιενλεθηεκάησλ. Αλ ην ζθνξ θαηφπηλ ηνχηνπ θζάζεη ζηα 8 γθέτκ φια ή έλα αθφκε κεγαιχηεξν δπγφ (άξηην) αξηζκφ, ζα πξέπεη λα παηρζεί έλα ηάτκπξέεθ γθέτκ. Πεξίπησζε 3: Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ηάτ-κπξέηθ ζε γθέτκ απιψλ ή δηπιψλ έλαο παίθηεο ζεξβίξεη ρσξίο λα είλαη ε ζεηξά ηνπ, ε ζεηξά ηνπ ζεξβίο παξακέλεη, φπσο άιιαμε κέρξη ην ηέινο ηνπ γθέτκ; Απόθαζε: Αλ έλαο παίθηεο έρεη νινθιεξψζεη ηε ζεηξά ηνπ ζεξβίο ηνπ, ε

24 ζεηξά ησλ ζεξβίο παξακέλεη φπσο άιιαμε. Α λ ην ιάζνο αλαθαιπθζεί πξηλ έλαο παίθηεο νινθιεξψζεη ηε ζεηξά ηνπ ζεξβίο ηνπ, ε ζεηξά ησλ ζεξβίο πξέπεη λα δηνξζσζεί ακέζσο θαη νη πφληνη πνπ έρνπλ ήδε παηρηεί κεηξνχλ. Σεκείσζε: α).μεηά ην Tie-break ζεξβίξεη ν παίθηεο πνπ ππνδέρηεθε πξώηνο ζην Tie-break. β). Σην Tie-break αλαθνηλώλνληαη πξώηα νη πόληνη ηνπ παίθηε πνπ πξνεγείηαη θαη κεηά ηα νλόκαηα ησλ παηθηώλ θαη όρη πξώηα νη πόληνη ηνπ παίθηε πνπ ζεξβίξεη όπσο ζπκβαίλεη ζην ζύζηεκα κέηξεζεο πιενλεθηεκάησλ. 28. ΚΔΓΗΠΡΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΥΛ ΠΔΡ Ο κέγηζηνο αξηζκφο ησλ ζεη ζ' έλα αγψλα είλαη 5 ή φπνπ ζπκκεηέρνπλ γπλαίθεο Ν ΟΝΙΝΠ ΡΥΛ ΑΜΗΥΚΑΡΝΣΥΛ ΓΖΞΔΓΝ ε αγψλεο φπνπ νξίδεηαη Γηαηηεηήο (Umpire - Ακπάταξ) ε απφθαζή ηνπ είλαη νξηζηηθή. Αιιά φπνπ νξίδεηαη Δπηδηαηηεηήο κπνξεί λα γίλεη πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ γηα δήηεκα λνκηθφ (εξκελείαο ησλ θαλνληζκψλ) θαη ζ' φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε απφθαζε ηνπ Δπηδηαηηεηή είλαη νξηζηηθή: ε αγψλεο φπνπ νξίδνληαη βνεζνί ηνπ δηαηηεηή (θξηηέο γξακκψλ, θξηηήο δηρηπνχ, θξηηέο ιάζνο πνδηνχ) νη απνθάζεηο ηνπο είλαη νξηζηηθέο ζε ζέκαηα νπζίαο, κε εμαίξεζε, αλ θαηά ηε γλψκε ελφο δηαηηεηή έρεη γίλεη εκθαλέο ιάζνο ζα έρεη ην δηθαίσκα λ' αιιάμεη ηελ απφθαζε ελφο βνεζνχ ή λα δηαηάμεη λα παηρζεί επαλάιεςε. Όηαλ έλαο ηέηνηνο βνεζφο δελ είλαη ζε ζέζε λα πάξεη κηα απφθαζε πξέπεη λα ην θαηαζηήζεη ακέζσο γλσζηφ ζην δηαηηεηή ηνπ αγψλα, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα πάξεη κηα απφθαζε. Όηαλ ν Γηαηηεηήο αγψλα αδπλαηεί λα πάξεη απφθαζε πάλσ ζε ζέκα νπζίαο πξέπεη λα δηαηάμεη επαλάιεςε. - ε αγψλεο ηνπ θππέιινπ Νηέτβηο ή ζε άιιεο ζπλαληήζεηο ζε επίπεδν νκάδσλ φπνπ παξεπξίζθεηαη ζην γήπεδν επηδηαηηεηήο, νπνηαδήπνηε απφθαζε κπνξεί λ' αιιάμεη απφ ηνλ επηδηαηηεηή (Umpire), πνπ κπνξεί λα εμνπζηνδνηήζεη ηνλ δηαηηεηή αγψλα λα δηαηάμεη επαλάιεςε. Ο Δπηδηαηηεηήο, θαηά ηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα, κπνξεί νπνηεδήπνηε λ' αλαβάιιεη έλαλ αγψλα ιφγσ ζθφηνπο ή ιφγσ θαηάζηαζεο ηνπ εδάθνπο ή ιφγσ θαηξνχ. ε θάζε πεξίπησζε ηέηνηαο δηαθνπήο δηαηεξείηαη ην ππάξρνλ

25 απνηέιεζκα θαη νη ππάξρνπζεο ζέζεηο ησλ παηρηψλ ζηηο πιεπξέο ηνπ γεπέδνπ, εθηφο αλ ν Δπηδηαηηεηήο θαη νη παίθηεο ζπκθσλήζνπλ δηαθνξεηηθά. Πεξίπησζε 1: Ο Γηαηηεηήο δηαηάδεη κηα επαλάιεςε, αιιά έλαο παίθηεο ηζρπξίδεηαη φηη ν πφληνο δελ πξέπεη λα μαλαπαηρζεί. Μπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνλ Δπηδηαηηεηή λα δψζεη κηα απφθαζε; Απόθαζε: ΝΑΗ. ζέκα ηεληζηηθήο λνκνζεζίαο, δειαδή δήηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ πεξηζηαηηθψλ, ζα πξέπεη πξψηα λα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ δηαηηεηή. 'Οκσο, αλ ν δηαηηεηήο είλαη αβέβαηνο ή ν παίθηεο πξνζθεχγεη θαηά ηεο απφθαζήο ηνπ, ηφηε ν Δπηδηαηηεηήο ζα πξέπεη λα θιεζεί λα δψζεη κηα απφθαζε θαη ε απφθαζή ηνπ είλαη νξηζηηθή. Πεξίπησζε 2: Μηα κπάια ππνδείρλεηαη άνπη, αιιά έλαο παίθηεο ηζρπξίδεηαη, φηη ε κπάια είλαη έγθπξε. Μπνξεί ν Δπηδηαηηεηήο λα δψζεη κηα απφθαζε; Απόθαζε: Ορη. Πξφθεηηαη γηα ζέκαηα νπζίαο, δειαδή δήηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ηη πξαγκαηηθά ζπλέβε θαηά ηε δηάξθεηα ελφο εηδηθνχ πεξηζηαηηθνχ θαη ε απφθαζε ησλ θξηηψλ ζην γήπεδν είλαη ζπλεπψο νξηζηηθή. Πεξίπησζε 3: Μπνξεί έλαο δηαηηεηήο αγψλα λα αλαηξέςεη απφθαζε θξηηή γξακκψλ ζην ηέινο κηαο αληαιιαγήο ρηππεκάησλ αλ, θαηά ηε γλψκε ηνπ, έγηλε έλα θαλεξφ ιάζνο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο αληαιιαγήο ρηππεκάησλ; Απόθαζε: ΟΥΗ. Δθηφο αλ ζχκθσλα κε ηε γλψκε ηνπ ν αληίπαινο παξεκπνδίζζεθε. Αιιηψο έλαο δηαηηεηήο αγψλα κπνξεί κφλνλ λα αλαηξέςεη απφθαζε θξηηή αλ ην θάλεη ακέζσο αθνχ έγηλε ην ιάζνο. Πεξίπησζε 4. Έλαο Κξηηήο ππνδείρλεη κία κπάια άνπη. Ο δηαηηεηήο δελ κπνξεί λα δεη θαζαξά, παξφιν πνπ λφκηζε φηη ε κπάια ήηαλ κέζα. Μπνξεί λα αλαηξέςεη ηελ απφθαζε ηνπ θξηηή; Απόθαζε: ΟΥΗ. Έλαο δηαηηεηήο κπνξεί λα αλαηξέςεη απφθαζε κφλνλ φηαλ ζεσξεί φηη κηα ππφδεημε ήηαλ ιάζνο πέξα απφ θάζε ινγηθή ακθηζβήηεζε. Μπνξεί λ' αλαηξέςεη ππφδεημε γηα κπάια πνπ θξίζεθε έγθπξε απφ έλαλ θξηηή αλ κπνξνχζε λα δεη έλα ρψξν αλάκεζα ζηε κπάια θαη ηε γξακκή θαη κπνξεί λ' αλαηξέςεη απφθαζε γηα κπάια πνπ θξίζεθε άνπη, ή ζθάικα, απφ έλαλ θξηηή, αλ είδε ηε κπάια λα ζθάεη ζηε γξακκή ή λα πέθηεη απ' ηελ εζσηεξηθή

26 πιεπξά ηεο γξακκήο. Πεξίπησζε 5: Μπνξεί έλαο θξηηήο λα αιιάμεη ηελ ππφδεημή ηνπ αθνχ ν δηαηηεηήο έρεη αλαγγείιεη ην απνηέιεζκα; Απόθαζε: ΝΑΗ. Αλ έλαο θξηηήο αληηιεθζεί φηη έθαλε ιάζνο, κπνξεί λα θάλεη δηφξζσζε, αξθεί λα ηελ θάλεη ακέζσο. Πεξίπησζε 6: Έλαο παίθηεο ηζρπξίδεηαη φηη ην θηχπεκα ηεο επηζηξνθήο ηνπ ήηαλ έγθπξν κεηά ηελ ππφδεημε "out" ελφο θξηηή. Μπνξεί ν δηαηηεηήο λ' αλαηξέςεη ηελ απφθαζε ηνπ θξηηή; Απόθαζε: ΟΥΗ. Έλαο δηαηηεηήο δελ κπνξεί πνηέ λ' αλαηξέςεη απφθαζε σο απνηέ-ιεζκα δηακαξηπξίαο ή πξνζθπγήο ελφο παίθηε. - Οη θξηηέο αληηθαζίζηαληαη. - Οη θξηηέο ηνπ θηιέ θαη ηεο service-line κπνξεί λα είλαη θαη ειεθηξνληθό κάηη. 30. ΠΛΔΣΔΠ ΞΑΗΣΛΗΓΗ ΘΑΗ ΞΔΟΗΝΓΝΗ ΑΛΑΞΑΠΖΠ Σν παηγλίδη είλαη ζπλερέο απφ ην πξψην ζεξβίο κέρξη λα ηειεηψζεη ν αγψλαο, ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: α) Αλ ην πξψην ζεξβίο είλαη ιάζνο, ην δεχηεξν πξέπεη λα γίλεη ρσξίο θαζπζηέξεζε απφ ηνλ παίθηε πνπ ζεξβίξεη. Ο παίθηεο πνπ ππνδέρεηαη ην ζεξβίο πξέπεη λα είλαη έηνηκνο λα απνθξνχζεη ην ζεξβίο φηαλ ν αληίπαιφο ηνπ είλαη έηνηκνο λα ζεξβίξεη. ηελ αιιαγή πιεπξψλ δίλεηαη ρξφλνο ην πνιχ ελφο ιεπηνχ (1') θαη ηξηάληα δεπηεξνιέπησλ (30") απφ ηε ζηηγκή πνπ ε κπάια ζηακαηάεη λα παίδεηαη ζην ηέινο ηνπ γθέηκ, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ζεξβίξεηαη γηα ηνλ πξψην πφλην ηνπ επφκελνπ γθέηκ. Ο δηαηηεηήο κπνξεί λα επέκβεη φηαλ ππάξρεη θάπνηα ελφριεζε πνπ θάλεη ηε ζπλερή δηεμαγσγή ηνπ αγψλα αδχλαηε. Οη νξγαλσηέο δηεζλψλ ηνπξλνπά θαη αγψλσλ νκάδσλ πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλα απφ ηε Γηεζλή Οκνζπνλδία Σέληο, κπνξνχλ λ' απνθαζίδνπλ πφζν ρξφλν ζα επηηξέπνπλ κεηαμχ ησλ πφλησλ, πνπ πάλησο δελ

27 ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα εηθνζη πέληε δεπηεξφιεπηα (25") γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο. β) Σν παηγλίδη δελ πξέπεη λα δηαθφπηεηαη, λα θαζπζηεξείηαη ή λα εκπνδίδεηαη γηα λα αλαθηήζεη έλαο παίθηεο ηηο δπλάκεηο ηνπ, ην ξπζκφ ηεο αλαπλνήο ηνπ ή ηε θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε. ε πεξίπησζε φκσο ηπραίνπ ηξαπκαηηζκνχ ν δηαηηεηήο κπνξεί λα επηηξέςεη κηα δηαθνπή 3 ιεπηψλ γηα ηελ πεξηπνίεζε ηνπ ηξαχκαηνο. Οη δηνξγαλσηέο δηεζλψλ ηνπξλνπά θαη αγψλσλ νκάδσλ πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλα απφ ηε Γηεζλή Οκνζπνλδία Σέληο κπνξνχλ λ' απμήζνπλ ηε δηάξθεηα ηεο δηαθνπήο απηήο απφ 3 ζε 5 ιεπηά. γ) Αλ ν παίθηεο εκπνδίδεηαη ή ελνριείηαη ζην παηγλίδη απφ ηα ξνχρα ηνπ, ηα παπνχηζηα ηνπ ή ηνλ ππφινηπν εμνπιηζκφ ηνπ (εθηφο απφ ηε ξαθέηα) γηα ιφγνπο πνπ δελ επζχλεηαη ν ίδηνο θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ λα είλαη αδχλαην ή αλεπηζχκεην γη' απηφλ λα ζπλερίδεη λα παίδεη, ν δηαηηεηήο κπνξεί λα δηαθφςεη ηνλ αγψλα κέρξη λα ηαθηνπνηεζεί ε αλσκαιία. δ) Ο δηαηηεηήο κπνξεί λα δηαθφςεη ή λα θαζπζηεξήζεη ην παηγλίδη νπνηεδήπνηε ζεσξήζεη πσο απηφ είλαη απαξαίηεην θαη πξέπνλ. ε) Μεηά ην ηξίην ζεη ή ζε αγψλα γπλαηθψλ κεηά ην δεχηεξν ζεη, νη παίθηεο δηθαηνχληαη μεθνχξαζεο ε νπνία δελ ζα ππεξβαίλεη ηα δέθα ιεπηά (10') ή, ζε ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζε γεσγξαθηθφ πιάηνο κεηαμχ 15 Βφξεηα θαη 15. Νφηηα κπνξνχλ λα μεθνπξαζηνχλ ζαξάληα πέληε ιεπηά (45') θαη πεξηζζφηεξν φηαλ απηφ επηβάιιεηαη απφ πεξηζηάζεηο πνπ δελ εμαξηψληαη απφ ηνπο παίθηεο. Ο δηαηηεηήο κπνξεί αθφκε θαη λα δηαθφςεη ηνλ αγψλα γηα φζν ρξφλν ζεσξεί απαξαίηεην. Αλ έλα παηγλίδη δηαθνπεί θαη δελ ζπλερηζηεί σο ηελ άιιε κέξα, ε αλάπαπζε ζα δνζεί κφλνλ κεηά ην 3 ν ζεη (ή φηαλ παίξλνπλ κέξνο γπλαίθεο κεηά ην 2 ν ζεη) ηνπ παηγληδηνχ πνπ γίλεηαη ηελ άιιε κέξα θαη ε νινθιήξσζε ελφο εκηηεινχο ζεη ππνινγίδεηαη σο έλα ζεη. Αλ έλαο αγψλαο δηαθνπεί θαη δελ ζπλερηζηεί έσο φηνπ πεξάζνπλ δέθα ιεπηά (10') ηελ ίδηα κέξα, ηφηε ε αλάπαπζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν χζηεξα απφ ηξία ζπλερφκελα ζεη ρσξίο δηαθνπή (ζηηο γπλαίθεο χζηεξα απφ δχν ζεη), ε νινθιήξσζε ελφο εκηηεινχο ζεη ππνινγίδεηαη ζαλ

28 έλα ζεη. Κάζε Έζλνο θαη ή ε νξγαλσηηθή επηηξνπή ελφο ηνπξλνπά αγψλσλ ή αζιεηηθήο αλακέηξεζεο εθηφο απφ ην Γηεζλέο Πξσηάζιεκα Σέληο (ην Davis CUp θαη ην Federation Cup) είλαη ειεχζεξε λα ηξνπνπνηήζεη ή λα παξαιείςεη απηή ηε δηάηαμε απφ ηνπο θαλνληζκνχο ηεο, αξθεί λα ην αλαθνηλψζεη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ αγψλσλ. ζη) Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή ελφο ηνπξλνπά έρεη ην δηθαίσκα λ' απνθαζίδεη ην ρξφλν πνπ ζα επηηξέπεηαη ζηνπο παίθηεο λα πξνζεξκαλζνχλ πξηλ ηνλ αγψλα, αιιά δελ πξέπεη ν ρξφλνο απηφο λα μεπεξλά ηα πέληε ιεπηά (5') θαη λ' αλαθνηλψλεηαη πξηλ αξρίζνπλ νη αγψλεο. δ) Όηαλ εθαξκφδεηαη ην απνδερζέλ ζχζηεκα πνηλήο κε αθαίξεζε πφλησλ θαη ην ζχζηεκα πνηλήο κε ζσξεπηηθψλ πφλησλ(γθέηκ), ν δηαηηεηήο ζα παίξλεη ηηο απνθάζεηο ηνπ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ δχν ζπζηήκαηα. ε) ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο αξρήο πνπ θαζνξίδεη φηη ην παηγλίδη πξέπεη λα είλαη ζπλερέο, ν δηαηηεηήο αθνχ πξνεηδνπνηήζεη, κπνξεί λα απνθιείζεη ηνλ παίθηε πνπ είλαη ππεχζπλνο. - Σε αιιαγή γεπέδσλ κεηά από ζεη έρνπκε παύζε 2 (δπν) ιεπηώλ. - Μεηά ην πξώην γθέτκ δελ έρνπκε παύζε 90 αιιά αιιαγή απ επζείαο. - Σε αιιαγή γεπέδσλ κεηά από δπγό αξηζκό γθέτκο ηνπ ζεη έρνπκε παύζε 2 (δπν) ιεπηώλ. - Οη γπλαίθεο έρνπλ 2ρ5 δηάιεηκκα ζην καηο γηα ζσκαηηθή αλάγθε ή αιιαγή ξνύρσλ, ελώ νη άλδξεο κηα θνξά ζε ινγηθό ρξόλν (ζσκαηηθή αλάγθε). 31. ΘΝΝΡΠΑΟΗΠΚΑ (ΝΓΖΓΗΔΠ) Καηά ηε δηεμαγσγή ελφο αγψλα ζε ζπλάληεζε νκάδσλ, έλαο παίθηε ο κπνξεί λα δερζεί νδεγίεο απφ έλαλ αξρεγφ πνπ θάζεηαη ζην γήπεδν, κφλνλ φηαλ αιιάδεη πιεπξά γεπέδνπ ζην ηέινο ελφο γθέτκ, αιιά φρη φηαλ αιιάδεη πιεπξά γεπέδνπ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ηάτ-κπξέεθ γθέτκ.

29 'Δλαο παίθηε ο δελ κπνξεί λα παίξλεη νδεγίεο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο νπνηνλδήπνηε άιινπ αγψλα. Οη φξνη απηνχ ηνπ άξζξνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη απζηεξά. Μεηά απφ πξνεηδνπνίεζε ν ππεχζπλνο παίθηεο κπνξεί λα απνθιεηζζεί φηαλ εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα πνηλήο κε αθαίξεζε πφλησλ πνπ έγηλε απνδεθηφ. Ο Γηαηηεηήο επηβάιιεη πνηλέο ζχκθσλα κ' απηφ ην ζχζηεκα. Πεξίπησζε 1: Πξέπεη λα γίλεη πξνεηδνπνίεζε ή λα απνθιεηζζεί έλαο παίθηεο αλ νη νδεγίεο δίλνληαλ κε λεχκαηα θαηά κε ελνριεηηθφ ηξφπν; Απόθαζε: Ο Γηαηηεηήο πξέπεη λα ελεξγήζεη ακέζσο κφιηο αληηιεθζεί φηη δίλνληαη νδεγίεο κε θσλέο ή ζήκαηα. Αλ ν Γηαηηεηήο δελ αληηιακβάλεηαη φηη δίλνληαη νδεγίεο, έλαο παίθηεο κπνξεί λα επηζηήζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζην γεγνλφο φηη δίλνληαη ζπκβνπιέο. Πεξίπησζε 2: Μπνξεί έλαο παίθηεο λα πάξεη νδεγίεο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θαλνληθήο πεξηφδνπ αλάπαπζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 30 (ε) ή φηαλ ην παηγλίδη δηαθνπεί θαη απηφο εγθαηαιείπεη ην γήπεδν. Απόθαζε: ΝΑΗ. ' απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, φηαλ έλαο παίθηεο δε βξίζθεηαη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζρεηηθά κε ηηο νδεγίεο (θννπηζάξηζκα). Σεκείσζε: Ζ ιέμε "θννπηζάξηζκα" (νδεγίεο) πεξηιακβάλεη θάζε ζπκβνπιή ή ππφδεημε. 32. ΑΙΙΑΓΖ ΚΞΑΙΥΛ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη κπάιεο αιιάδνληαη κεηά απφ έλα ζπκθσλεκέλν αξηζκφ γθέτκο, αλ νη κπάιεο δελ αιιαρζνχλ κε ηε ζσζηή ζπρλφηεηα, ην ζθάικα πξέπεη λα δηνξζσζεί φηαλ έλαο παίθηεο ή δεπγάξη ζηελ πεξίπησζε ησλ δηπιψλ, ν νπνίνο έπξεπε λα είρε ζεξβίξεη κε ηηο θαηλνχξηεο κπάιεο, έρεη ζεηξά λα ζεξβίξεη. Μεηά απ' απηφ νη κπάιεο πξέπεη λα αιιάδνληαη έηζη ψζηε ν αξηζκφο ησλ γθέτκο κεηαμχ ησλ αιιαγψλ λα είλαη απηφο πνπ αξρηθά ζπκθσλήζεθε. Ο δηαηηεηήο πξέπεη λα έρεη (1-2) κπάιεο ρξεζηκνπνηεκέλεο γηα θάζε ελδερόκελν ( απώιεηα- ζθάζηκν)

30 ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 33. ΡΝ ΓΗΞΙΝ ΞΑΗΣΛΗΓΗ Σα παξαπάλσ άξζξα εθαξκφδνληαη θαη γηα ην δηπιφ παηγλίδη κε ηηο εμήο εμαηξέζεηο. 34. ΡΝ ΓΖΞΔΓΝ ΡΥΛ ΓΗΞΙΥΛ Γηα ηα δηπιά παηγλίδηα ην γήπεδν πξέπεη λα είλαη 36 πφδηα (10,97 κ.) ζε πιάηνο, δειαδή 4 1/2 πφδηα (1,37 κ.) πιαηχηεξν ζε θάζε πιεπξά απφ ην γήπεδν ησλ απιψλ θαη απηά ηα ηκήκαηα ησλ πιάγησλ γξακκψλ πνπ βξίζθνληαη κεηαμχ ησλ δχν γξακκψλ ηνπ ζεξβίο θαινχληαη πιάγηεο γξακκέο ηνπ ζεξβίο. Καηά ηα άιια, ην γήπεδν είλαη ίδην κε απηφ πνπ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 1, αιιά ηα ηκήκαηα ησλ πιάγησλ γξακκψλ ησλ απιψλ κεηαμχ ηεο βαζηθήο γξακκήο θαη ηεο γξακκήο ηνπ ζεξβίο ζε θάζε πιεπξά ηνπ δηρηπνχ κπνξνχλ λα παξαιεηθζνχλ αλ είλαη επηζπκεηφ. 35. ΠΔΗΟΑ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΝ ΠΔΟΒΗΠ ΠΡΑ ΓΗΞΙΑ Ζ ζεηξά εθηέιεζεο ηνπ ζεξβίο πξέπεη λα απνθαζηζζεί ζηελ αξρή θάζε ζεη σο εμήο: Σν δεπγάξη πνπ πξέπεη λα ζεξβίξεη ζην πξψην γθέηκ ηνπ θάζε ζεη πξέπεη λα απνθαζίζεη πνηνο απφ ηνπο ζπκπαίθηεο ζα ζεξβίξεη πξψηνο θαη ην αληίπαιν δεπγάξη πξέπεη λα απνθαζίζεη παξφκνηα γηα ην δεχηεξν γθέηκ. Ο ζπκπαίθηεο ηνπ παίθηε πνπ έθαλε ζεξβίο ζην πξψην γθέηκ ζεξβίξεη ζην ηξίην. Ο ζπκπαίθηεο ηνπ παίθηε πνπ έθαλε ζεξβίο ζην δεχηεξν γθέηκ ζεξβίξεη ζην ηέηαξην γθείκ θαη νχησ θαζ' εμήο κε ηελ ίδηα ζεηξά ζε φια ηα γθέηκ ελφο ζεη. Πεξίπησζε 1: ηα δηπιά, έλαο παίθηεο δελ εκθαλίδεηαη έγθαηξα γηα λα παίμεη θαη ν ζπκπαίθηεο ηνπ δεηά λα ηνπ επηηξέςνπλ λα παίμεη κφλνο ηνπ ελαληίνλ ησλ αληηπάισλ παηρηψλ. Μπνξεί λα γίλεη; Απόθαζε: ΟΥΗ

31 36. ΠΔΗΟΑ ΞΝΓΝΣΖΠ ΡΝ ΠΔΟΒΗΠ ΠΡΑ ΓΗΞΙΑ Ζ ζεηξά ππνδνρήο ηνπ ζεξβίο πξέπεη λα απνθαζηζζεί ζηελ αξρή θάζε ζεη σο εμήο: Σν δεπγάξη πνπ πξέπεη λα ππνδερηεί ην ζεξβίο ζην πξψην γθέηκ πξέπεη λα απνθαζίζεη πνηνο ζπκπαίθηεο ζα ππνδερηεί ην πξψην ζεξβίο θαη απηφο ν ζπκπαίθηεο ζπλερίδεη λα ππνδέρεηαη ην πξψην ζεξβίο ζε θάζε κνλφ αξηζκφ γθέηκ ζ' φιν απηφ ην ζεη. Σν αληίπαιν δεπγάξη ζα απνθαζίζεη παξφκνηα πνηνο ζπκπαίθηεο ζα ππνδερηεί ην πξψην ζεξβίο ζην δεχηεξν γθέηκ θαη απηφο ν ζπκπαίθηεο ζα ζπλερίζεη λα ππνδέρεηαη ην πξψην ζεξβίο ζε θάζε δπγφ (άξηην) αξηζκφ γθέηκ ζ' φιε ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ ζεη. Οη ζπκπαίθηεο πξέπεη λα ππνδέρνληαη ην ζεξβίο ελαιιάμ θαζ φιε ηε δηάξθεηα θάζε γθέηκ. Πεξίπησζε 1: ηα δηπιά, είλαη επηηξεπηφ ζην ζπκπαίθηε ηνπ παίθηε πνπ ζεξβίξεη ή ηνπ παίθηε πνπ ππνδέρεηαη ην ζεξβίο λα ζηέθεηαη ζε κηα ζέζε πνπ λα εκπνδίδεη ηε νξαηφηεηα ηνπ παίθηε πνπ ππνδέρεηαη ην ζεξβίο. Απόθαζε: ΝΑΗ. Ο ζπκπαίθηεο ηνπ παίθηε πνπ ζεξβίξεη ή ζπκπαίθηεο ηνπ παίθηε πνπ ππνδέρεηαη ην ζεξβίο κπνξεί λα πάξεη νπνηαδήπνηε ζέζε ηνπ αξέζεη ζηε δηθή ηνπ πιεπξά ηνπ δηρηπνχ κέζα ή έμσ απφ ην γήπεδν. 37. ΠΔΟΒΗΠ ΔΘΡΝΠ ΠΔΗΟΑΠ ΠΡΑ ΓΗΞΙΑ Αλ έλαο ζπκπαίθηεο ζεξβίξεη εθηφο ζεηξάο, ν ζπκπαίθηεο πνπ έπξεπε λα είρε ζεξβίξεη, ζεξβίξεη κφιηο αλαθαιπθζεί ην ιάζνο, αιιά φινη νη πφληνη πνπ έρνπλ ζεκεησζεί θαη νπνηνδήπνηε ιάζνο ζεξβίο, πνπ έρεη πξνεγεζεί απφ κηα ηέηνηα αλαθάιπςε ηζρχεη. Αλ έλα γθέηκ έρεη νινθιεξσζεί πξηλ γίλεη κηα ηέηνηα αλαθάιπςε ή ζεηξά ηνπ ζεξβίο παξακέλεη φπσο έρεη αιιάμεη. 38. ΙΑΘΝΠ ΠΡΖ ΠΔΗΟΑ ΞΝΓΝΣΖΠ ΡΝ ΠΔΟΒΗΠ ΠΡΑ ΓΗΞΙΑ Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο γθέηκ ε ζεηξά ππνδνρήο ηνπ ζεξβίο αιιάμεη απφ ηνπο παίθηεο πνπ ππνδέρνληαη ην ζεξβίο, πξέπεη λα παξακείλεη φπσο άιιαμε κέρξη ην ηέινο ηνπ γθέηκ ζην νπνίν αλαθαιχθζεθε ην ιάζνο, αιιά νη ζπκπαίθηεο πξέπεη λα ιάβνπλ ηηο αξρηθέο ζέζεηο ππνδνρήο ηνπ ζεξβίο ζην επφκελν γθέηκ απηνχ ηνπ ζεη ζην νπνίν ζα είλαη ε ζεηξά ηνο λα ππνδερζνχλ

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ

STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ 1. Οη παξαθάησ θαλνληζκνί ηζρχνπλ απφ ηελ 22.10.2012 θαη δηέπνπλ φια ηα ζηνηρήκαηα πνπ γίλνληαη απνδεθηά απφ ηε SB, αλεμάξηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα