ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ της σπουδάστριας Ευανθίας Σσάμπρα ΣΙΣΛΟ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ της σπουδάστριας Ευανθίας Σσάμπρα ΣΙΣΛΟ:"

Transcript

1 ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ της σπουδάστριας Ευανθίας Σσάμπρα ΣΙΣΛΟ: Η άφιξη της τηλεόρασης στην Ελλάδα, μέσα από τις εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Εμμανουήλ Χαιρετάκης ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΣΩΒΡΙΟ 005

2 Πεπιεσόμενα Πεπίλητη ζει. Summary.....ζει. 4 Λέξειρ-κλειδιά... ζει. 6 Α. Διζαγυγή..ζει. 7 Β. Μεθοδολογικά Δ κέζνδνο ζπιινγήο ησλ πιεξνθνξηψλ...ζει. Γξαπηά ηεθκήξηα..ζει. Δ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ... ζει. 7 Μεζνδνινγία ζει. 9 Οη εθεκεξίδεο...ζει. Γ. Το εμπειπικό ςλικό Σα πξψηα βήκαηα ηεο ειιεληθήο ηειεφξαζεο.ζει. 8 Γ.. Η ςποδοσή ηηρ ηηλεόπαζηρ από ηιρ εθημεπίδερ ηο 960 ζει. 4 Αθρόποιης, Απογεσκαηηλή, Τα Νέα ζει. 5 Αθρόποιης.ζει. 4 Απογεσκαηηλή....ζει. 44 Τα Νέα..ζει. 48 Σσληερεηηθές εθεκερίδες θαη Τα Νέα ζει. 5 Γ.. Η ςποδοσή ηηρ ηηλεόπαζηρ από ηιρ εθημεπίδερ ηο 966 ζει. 56 Αθρόποιης, Μεζεκβρηλή, Τα Νέα, Το Βήκα..ζει. 58 Αθρόποιης.ζει. 6 Μεζεκβρηλή....ζει. 65 Σσληερεηηθές εθεκερίδες.. ζει. 7 Τα Νέα..ζει. 7 Το Βήκα ζει. 77 Φηιειεύζερες εθεκερίδες..ζει : Σέζζεξηο εθεκεξίδεο..ζει. 8 Γ. Σςμπεπάζμαηα ζει. 87 Πηγέρ.. ζει. 00 Παπάπηημα

3 Πεπίλητη Κάζε θαηλνχξηα ηερλνινγία δεκηνπξγεί ηνπο πξνθήηεο ηεο, ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο θνβίεο ηεο. Αεθάδεο απφςεηο αλαπηχρζεθαλ απφ ζπνπδαίνπο κειεηεηέο θαη θηινζφθνπο γηα ην ξφιν θαη ηε ζέζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζε κηα θνηλσλία, θαζψο θαη γηα ηε δπλαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο θνηλσλίαο απφ ηελ ηερλνινγία, ή αληίζηξνθα γηα ην αλ νη λέεο ηερλνινγίεο είλαη απνηέιεζκα κεηαζρεκαηηζκψλ ζηελ θνηλσλία. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα δνχκε πσο αληηκεησπίζηεθε απφ ηνλ ειιεληθφ Σχπν, ε έιεπζε ελφο λένπ Μέζνπ ζηελ Βιιάδα, ηεο ηειεφξαζεο, ηε δεθαεηία ηνπ 60. Θα δνχκε δειαδή πσο έλα «παιηφ» Μέζν, νη εθεκεξίδεο, είδαλ ηελ άθημε ηεο «κηθξήο νζφλεο» ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, ηηο δπν θνξέο πνπ εγθαηληάζηεθε, ην επηέκβξε ηνπ 960, θαη ην Φεβξνπάξην ηνπ 966. Δ κέζνδνο πνπ επηιέρηεθε γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ ήηαλ ε αλάιπζε γξαπηψλ ηεθκεξίσλ θαη ζπγθεθξηκέλα δεκνζηεπκάησλ ησλ εθεκεξίδσλ κεγάιεο θπθινθνξίαο. Δ έξεπλα έιαβε ππφςε ηξεηο παξαδνρέο: πξψηνλ φηη ην πεξηερφκελν ηνπ γξαπηνχ Σχπνπ «αληαλαθιά ηα ζπκθέξνληα εθείλσλ πνπ ηνλ ρξεκαηνδνηνχλ» (επελδπηέο, δηαθεκηζηέο, ρνξεγνί, θπβεξλήζεηο θαη δεπηεξεπφλησο θαηαλαισηέο). Αεχηεξνλ φηη ζην πεξηερφκελν ησλ εθεκεξίδσλ εκπιέθνληαη νη απνθάζεηο ησλ ηδηνθηεηψλ ή εθδνηψλ ηνπο, θαη ηξίηνλ φηη νη εθεκεξίδεο δελ απεηθνλίδνπλ πάληα ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα νχηε αληαλαθινχλ πάληα ηηο απφςεηο ή ηηο πξνζδνθίεο ησλ αλαγλσζηψλ ηνπο. Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ επειέγεζαλ φια ηα θχιια ησλ εθεκεξίδσλ Αθρόποιης, Απογεσκαηηλή θαη Τα Νέα γηα ηελ πεξίνδν 7 Ώπγνχζηνπ έσο 0 επηεκβξίνπ 960 θαη Αθρόποιης, Μεζεκβρηλή, Τα Νέα θαη Το Βήκα γηα ηελ πεξίνδν 6 Φεβξνπαξίνπ έσο Μαξηίνπ 966. Οη εκεξνκελίεο πνπ επειέγεζαλ απνηεινχλ δπν δεθαπελζήκεξα πνπ αληηζηνηρνχλ κε κία εβδνκάδα πξηλ απφ ηα εγθαίληα ηεο ηειεφξαζεο, ηελ εκέξα ησλ εγθαηλίσλ ( επηεκβξίνπ 960 θαη Φεβξνπαξίνπ 966) θαη κηα εβδνκάδα κεηά ηα εγθαίληα. Γηα ηελ πεξίνδν 7 Ώπγνχζηνπ έσο 0 επηεκβξίνπ 960 δηαπηζηψλνπκε, φηη ππήξμαλ πνιχ ιίγεο αλαθνξέο γηα ηελ ηειεφξαζε, πνπ παξνπζηάδνπλ κε νπδέηεξν ηξφπν ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ Μέζνπ. Καλέλα ζρφιην, θακηά θξηηηθή, θαλέλα άξζξν γλψκεο, αιιά απιέο, άρξσκεο αλαθνηλψζεηο. Μάιηζηα, απφ ηα άξζξα πνπ

4 αζρνιήζεθαλ κε ηελ επηθαηξφηεηα ηεο ΑΒΘ, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο εγθαηληάζηεθε ε ηειεφξαζε, ειάρηζηα έδσζαλ έκθαζε ζην «πείξακα» ηεο ηειεφξαζεο. ηελ πεξίνδν 6 Φεβξνπαξίνπ έσο Μαξηίνπ 966, παξφιε ηελ αλππνκνλεζία γηα ηελ εκθάληζή ηεο, ε ηειεφξαζε έγηλε δεθηή απφ ηηο εθεκεξίδεο κε απαηζηνδνμία ή αθφκα θαη κε αδηαθνξία. ηηο ηέζζεξηο εθεκεξίδεο πνπ κειεηήζεθαλ, ππήξμαλ κφλν 40 αλαθνξέο γηα ην λέν Μέζν, εθ ησλ νπνίσλ πνιιέο ήηαλ πξφγξακκα ηειεφξαζεο, δηαθεκίζεηο, γεινηνγξαθίεο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ κεησκέλνπ ελδηαθέξνληνο είλαη φηη ην ζέκα ηεο ηειεφξαζεο απνηέιεζε δεπηεξεχνπζα είδεζε γηα ηηο εθεκεξίδεο ηεο επνρήο, θαζψο παξνπζηάδεηαη θπξίσο κέζα απφ άξζξα κέηξηνπ κεγέζνπο ( ιέμεηο), θαιχπηνληαο ζρεηηθά επηθαλεηαθά ην μεθίλεκα ηεο ειιεληθήο ηειεφξαζεο. Σέινο, νη ηέζζεξηο εθεκεξίδεο κεγάιεο θπθινθνξίαο αληηκεηψπηζαλ ζε γεληθέο γξακκέο αξλεηηθά ην λέν Μέζν. Δ είζνδνο ηεο ηειεφξαζεο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία δελ πξνθάιεζε κεγάιν ελζνπζηαζκφ, φπσο ζα πεξίκελε θαλείο γηα κηα λέα ηερλνινγία, ην 966 σζηφζν θέξδηζε πνιχ πεξηζζφηεξν «ρψξν» ζηηο ζειίδεο ησλ εθεκεξίδσλ. κσο γεληθά, νη εθεκεξίδεο ηεο επνρήο δελ θαηφξζσζαλ λα απνδψζνπλ ην θιίκα ηεο πξψηεο ηειεζέαζεο, νχηε λα πξνβιέςνπλ ηε ζεκαζία πνπ ζα απνθηνχζε ε ηειεφξαζε γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ πνιηηψλ.

5 Summary Every new technology creates its prophets, its expectations and its fears. Many philosophers and scientists have expressed their opinions on the role and the place of new technologies in a society, on the question whether a society can be defined by technology or on the contrary, if the new technologies are the consequence of transformations in societies. At the present essay we discover how the arrival of a new Medium, in this case television, was treated by the Greek Press in the sixties. We will focus on how an old Medium, newspapers, saw the appearance of the small screen in the Greek society, the two times that it was inaugurated, on September 960 and on February 966. The chosen method for the collection of data was the analysis of newspapers publications. The research took into consideration three principles: first, that the content of the Press reflects the interests of those who finance it (investors, advertisers, sponsors, governments and secondarily consumers). Second, that the content of the newspapers depends on the decisions of their owners or editors, and third, that the newspapers neither represent always the social reality, nor do they always reflect the views or the expectations of their readers. For the analysis of the content, we looked into all the issues of the newspapers Acropolis, Apogevmatini and Ta Nea, during the period from 7 August to 0 September 960 and Acropolis, Mesimvrini, Ta Nea and To Vima during the period from 6 February to March 966. The chosen period includes the week before the inauguration of television, the day of the inauguration ( September 960 and February 966) and the week after the inauguration. As regard the period from 7 August to 0 September 960, we found out that there were only few references to television, which present in a neutral way the function of the new Medium. No comment, no criticism, no opinion article, just simple and colorless announcements. Besides, very few articles which dealt with the International Fair of Thessalonica, within the framework of which the television was inaugurated, laid emphasis on the television experiment. As regard the period from 6 February to March 966, although there was a lot of anxiety for the appearance of television, the new Medium was accepted by the 4

6 newspapers with pessimism and even indifference. At the four newspapers that were studied, there were only 40 references to television, and many of them were found within TV guides, advertisements, caricatures. The poor interest is proved by the fact that television constituted a secondary piece of news for the papers, as it was presented by medium size articles ( words), covering in a relatively superficial way the start of the Greek television. Finally, the four newspapers of wide circulation treated the new Medium in a rather negative way. The advent of television in the Greek society did not provoke a lot of enthusiasm, as it one would expect for a new technology, however, in 966, it gained much more space in the pages of newspapers. But generally, the newspapers of that period did not manage to portray the ambience of the first television watch, and they did not succeed in foreseeing the importance that television would get in the daily routine of the citizens. 5

7 Λέξειρ - κλειδιά Αθρόποιης, αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, Απογεσκαηηλή, άξζξν, γξαπηά ηεθκήξηα, ΑΒΔ, δεκνζίεπκα, Αηεζλήο Έθζεζε Θεζζαινλίθεο (ΑΒΘ), Βζληθφ Ίδξπκα Ραδηνηειεφξαζεο (ΒΕΡ), εηδήζεηο, ειεπζεξνηππία, ΒΡΣ, εθεκεξίδεο, θνηλσληθφο ληεηεξκηληζκφο, κεζνδνινγία, Μεζεκβρηλή, κηθξή νζφλε, ΜΜΒ, ζπληεξεηηθέο εθεκεξίδεο, Τα Νέα, ηερλνινγηθφο ληεηεξκηληζκφο, ηειεζεαηήο, ηειεφξαζε, Σειεφξαζε Βλφπισλ Απλάκεσλ (ΣΒΑ), Το Βήκα, Σχπνο, ΤΒΝΒΑ, θηιειεχζεξεο εθεκεξίδεο, 6

8 Α. Διζαγυγή Κάζε θαηλνχξηα ηερλνινγία δεκηνπξγεί ηνπο πξνθήηεο ηεο, ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο θνβίεο ηεο. Ώπφ ηελ επνρή ηεο εθβηνκεράληζεο θαη ηεο ηεξάζηηαο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, θάζε λέα αλαθάιπςε αληηκεησπίζηεθε άιινηε κε θφβν, άιινηε κε κέλνο, άιινηε κε ελζνπζηαζκφ θαη αλππνκνλεζία. Αεθάδεο απφςεηο αλαπηχρζεθαλ απφ ζπνπδαίνπο κειεηεηέο θαη θηινζφθνπο γηα ην ξφιν θαη ηε ζέζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζε κηα θνηλσλία, γηα ην αλ νη λέεο ηερλνινγίεο είλαη απνηέιεζκα κεηαζρεκαηηζκψλ ζηελ θνηλσλία ή αληίζηξνθα, θαηά πφζν ππάξρεη δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ ηεο θνηλσλίαο απφ ηελ ηερλνινγία. Δ πξψηε δξάζε ζπλήζσο πεξηγξάθεηαη ζαλ «θνηλσληθφο ληεηεξκηληζκφο» θη ε δεχηεξε ζαλ «ηερλνινγηθφο ληεηεξκηληζκφο». χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ ληεηεξκηληζκνχ θάζε θνηλσληθή εμέιημε έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ πξφνδν ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο, επνκέλσο θαη ζηηο ηερληθέο αλαθαιχςεηο. Ώπφδεημε γη απηφ, ζχκθσλα κε ηνπο καξμηζηέο θηινζφθνπο, είλαη φηη νη ηερληθέο αιιαγέο ηνπ 9 νπ αηψλα ήηαλ απνηέιεζκα ησλ αιιαγψλ ζηηο ζρέζεηο θεθαιαίνπ-εξγάηε, ηελ πεξίνδν απηή. χκθσλα κε ηνλ ίδην ηνλ Μαξμ, δηάθνξεο εθεπξέζεηο πνπ εληάρζεθαλ ζηα εξγνζηάζηα ηεο επνρήο, είραλ γίλεη εηδηθά γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ απεξγηψλ, ησλ απεηιψλ γηα απεξγίεο, θαη άιισλ απεηιψλ πξνο ηηο δηνηθεηηθέο εμνπζίεο. Οη ππνζηεξηρηέο ηεο άπνςεο φηη ε ηερλνινγία πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ θνηλσλία, δίλνπλ ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα, ζχκθσλα κε ηα νπνία νη ηερλνινγηθέο αλαθαιχςεηο θαη ε ρξήζε ηνπο ζε θάζε θνηλσλία, έγηλαλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο αλάγθεο ηεο επνρήο εθείλεο. Έηζη ινηπφλ, ε αλάπηπμε ηνπ βσβνχ θηλεκαηνγξάθνπ θαιχπηεη ζηηο αξρέο ηνπ 0 νπ αηψλα κηα ζεκαληηθφηαηε θνηλσληθή αλάγθε: ηελ ελζσκάησζε ησλ ρηιηάδσλ Μσπζήο Μπνπληνπξίδεο «Internet θαη θνηλσλία», ζει. 4 πσο επίζεο ππνζηεξίδεη θαη ν Nathan Rosenberg «ε θαηλνκεληθή αληαξζία πνπ εκθαλίζηεθε ηνλ δέθαην έλαην αηψλα απφ ηελ αγγιηθή εξγαηηά,ζπγθεθξηκέλα ησλ εηδηθεπκέλσλ εξγαηψλ, ζην λα δερηεί ηνπο φξνπο θαη ηελ ππαθνή ηεο εξγνζηαζηαθήο εξγαζίαο παξείρε ην θίλεηξν γηα ηερλνινγηθή αιιαγή». Donald MacKenzie, «Ο Μαξμ θαη ε κεραλή», ζει. - Πάληεην Παλεπηζηήκην Ώζελψλ, Σκήκα Βπηθνηλσλίαο, Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνχ, Σνκέαο Μέζσλ Μαδηθήο Βπηθνηλσλίαο, Φάθεινο γηα ην κάζεκα: «Σα Μέζα Βπηθνηλσλίαο II», ΐ Βμάκελν πνπδψλ (00-004), Τπεχζπλνο Μαζήκαηνο: Αεκήηξεο Κ. Φπρνγηφο ζει. -5, 54-55, 57-59, 6-6 7

9 κεηαλαζηψλ, πνπ δελ κηινχλ αγγιηθά, ζηελ ακεξηθαληθή θνηλσλία, γη απηφ άιισζηε νη θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηα εξγαηηθά πξνάζηηα. Μηα αθφκα θνηλσληθή αιιαγή πνπ είρε ζαλ ζπλέπεηα ηελ ηεξάζηηα αλάπηπμε λέσλ ΜΜΒ, έρεη λα θάλεη κε ηε δηεχξπλζε ηνπ ράζκαηνο ησλ γελεψλ ζηε δεθαεηία ηνπ '50 θαη ηελ αλάπηπμε ηεο κνπζηθήο βηνκεραλίαο. Σε δεθαεηία ηνπ 40 θαη ηνπ 50, έρνπκε κηα ηεξάζηηα άλζεζε ηεο βηνκεραλίαο ηνπ δίζθνπ, 4 ε νπνία είλαη απνηέιεζκα ηεο γέλλεζεο κηαο θαηλνχξηαο κνπζηθήο, ηνπ ξνθ ελη ξνι. χκθσλα κε πνιινχο, ην ξνθ «είλαη ε κνπζηθή πνπ άιιαμε ηνλ θφζκν», θαζψο είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηελ εκθάληζε ηεο εθεβείαο σο απηφλνκεο ειηθηαθήο νκάδαο, είλαη ε κνπζηθή ηεο δηακαξηπξίαο, ε κνπζηθή πνπ θαηνρχξσζε ηε ζχγθξνπζε κε ηνπο ελήιηθεο. Γηα ηνπο λένπο ησλ δεθαεηηψλ '50 θαη '60 ε κνπζηθή είλαη έλα κέζν γηα λ' απηνλνκεζνχλ σο αλεμάξηεηα άηνκα. Ο δίζθνο, αιιά θαη ην ηξαλδίζηνξ αξγφηεξα, επλνήζεθαλ θαηά ηελ εκθάληζή ηνπο φρη κφλν απφ ηε θαηλνχξηα κνπζηθή κνξθή (ην ξνθ) αιιά πάλσ απ' φια απφ ηελ βαζηά κεηαβνιή ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο. Μάιηζηα, ε αλάγθε αηνκηθήο θαηαλάισζεο ηεο κνπζηθήο πνπ γελλήζεθε κε ην ηξαλδίζηνξ ζα βξεη είθνζη ρξφληα αξγφηεξα θαηλνχξγηα ππνζηήξημε απφ ην γνπφθκαλ, ην νπνίν, ζχκθσλα κε έξεπλεο επηηξέπεη ζηνπο λένπο λα δηαθεχγνπλ απφ ηελ επηηήξεζε ησλ ελειίθσλ αθφκα θαη φηαλ δνπλ καδί ηνπο. Ώιιά θαη ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε, θαίλεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην 96, ε δηθηαηνξία ηνπ Ε. Μεηαμά απνθάζηζε λα δεκηνπξγήζεη θξαηηθφ ξαδηνθσληθφ ζχζηεκα, πξνθεηκέλνπ λα «εθπαηδεπηεί» ε ειιεληθή θνηλσλία, ελψ νη ζηαζκνί ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ηδξχζεθαλ γηα λα «δηαθσηίζνπλ» ηνπο θαηνίθνπο ηεο ΐφξεηαο Βιιάδαο γηα ηνπο θηλδχλνπο ηνπ θνκκνπληζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα θαη ακέζσο κεηά ηνλ εκθχιην πφιεκν. ΐεβαίσο ε άπνςε φηη κηα θαηλνχξηα ηερλνινγία, έλα θαηλνχξην ΜΜΒ εηζέξρεηαη ζε κηα θνηλσλία πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο ήδε δεκηνπξγεκέλεο θνηλσληθέο αλάγθεο, βξίζθεη ηνλ αληίινγφ ηνπ απφ ηνπο ηερλνινγηθνχο ληεηεξκηληζηέο, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζηνλ αληίπνδα ησλ παξαπάλσ αληηιήςεσλ. Πηζηεχνπλ δειαδή απφ ηε κηα φηη ε ηερλνινγηθή αιιαγή είλαη απηή πνπ πξνθαιεί ηελ 4 Σε δεθαεηία ηνπ 40 είρακε ηελ εκθάληζε ηνπ δίζθνπ βηλπιίνπ (ησλ ζηξνθψλ ην 947 θαη ησλ 45 ζηξνθψλ ην 949), ελψ απφ ην 95 έσο ην 955 ε παξαγσγή ζπζθεπψλ γηα ην παίμηκν ησλ δίζθσλ πνιιαπιαζηάδεηαη θαηά πέληε θνξέο θαη νη πσιήζεηο δίζθσλ ζα ηξηπιαζηαζηνχλ ζε δηάζηεκα πέληε εηψλ. 8

10 θνηλσληθή αιιαγή, απφ ηελ άιιε, φηη ε ηερλνινγηθή αιιαγή είλαη απφ κφλε ηεο απξφθιεηε, ηνπιάρηζηνλ απφ θνηλσληθνχο παξάγνληεο. Πξφθεηηαη γηα ηηο ζέζεηο φηη νη κεραλέο θηηάρλνπλ ηζηνξία, θαη φηη ε ηερλνινγηθή αιιαγή είλαη απηφλνκε. 5 Δ «ζεσξία ηνπ Μέζνπ» ή αιιηψο ν «ηερλνινγηθφο ληεηεξκηληζκφο» 6 αλαπηχρζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Ignis (πνπ ήηαλ ν ζεκειησηήο ηεο ζρνιήο ηνπ Σνξφλην) ν νπνίνο απέδσζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνξπθαίσλ αξραίσλ πνιηηηζκψλ ζηηο επηθξαηνχζεο θαη θπξίαξρεο κνξθέο ηεο επηθνηλσλίαο. ηε ζπλέρεηα αλαπηχρζεθε απφ ηνλ McLuhan, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, ε ηερλνινγία απνηειεί αηηία φισλ ησλ ζεκαληηθψλ θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ θαη αιιαγψλ, παξαβιέπνληαο ηελ νπζία ησλ κεηαδηδφκελσλ κελπκάησλ θαη θπζηθά αγλνψληαο ην ξφιν θαη ηε ζεκαζία φισλ απηψλ ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ ηζηνξία. «Σν Μέζν είλαη ην κήλπκα», θαζψο νη ηερλνινγίεο ηεο επηθνηλσλίαο πξνθαινχλ κεηαβνιέο ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ, επνκέλσο ζηηο ηζνξξνπίεο ησλ αλζξσπίλσλ αηζζήζεσλ θαη ηεο αλζξψπηλεο αληίιεςεο, αιιάδνληαο έηζη ηε δνκή ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη αλαηξέπνληαο ηελ θαζηεξσκέλε ξνή πιεξνθνξίαο θαη επηξξνήο. 7 χκθσλα κε ηνλ McLuhan, θάζε επνρή έρεη ην δηθφ ηεο θπξίαξρν Μέζν (ην Μέζν κε ηελ πην εμειηγκέλε ηερλνινγία), ην νπνίν θαη ηελ εμνπζηάδεη. Βπνρέο νιφθιεξεο πξνήιζαλ απφ ην θσλεηηθφ αιθάβεην, ηελ ηππνγξαθία θαη ηνλ ηειέγξαθν, Μέζα ηα νπνία απνηέιεζαλ ζεκεία θακπήο γηα ηελ θνηλσλία, επεηδή άιιαμαλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη αληηιακβάλνληαλ ηνλ εαπηφ ηνπο. 8 Ο McLuhan είδε ηα Μέζα σο πξνεθηάζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο θαη πίζηεπε φηη θάζε λέα ηερλνινγηθή πξφνδνο, κπνξνχζε λα αλαπιάζεη ηελ θνηλσλία θαη ηαπηφρξνλα λα ηελ «ηξαπκαηίζεη». 9 Έηζη ινηπφλ ν McLuhan, ζεσξεί ηε γξαθή θαη ηελ αλάγλσζε «ππεχζπλεο» γηα ην ηέινο ηεο «θνηλσλίαο ηεο θπιήο» θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ «Απηηθνχ αλζξψπνπ». Ο «Απηηθφο άλζξσπνο» κε ηε ζεηξά ηνπ, εμειίζζεηαη ζηνλ «άλζξσπν ηνπ Gutenberg» κε ηελ έιεπζε ηεο ηππνγξαθίαο ηνλ 6 ν αηψλα. Καη ε ηππνγξαθία είλαη ππεχζπλε γηα 5 Donald MacKenzie, «Ο Μαξμ θαη ε κεραλή», ζει. 6 Σερλνινγηθφο ληεηεξκηληζκφο (απφ ην ιαη. determinare): «Ώγνξαία αληίιεςε θαηά ηελ νπνία ην επίπεδν αλάπηπμεο ηεο ηερληθήο θαζνξίδεη άκεζα ηνλ ηχπν ηεο θνηλσλίαο, ηνπ πνιηηηζκνχ θιπ» Λήκκαηα ζην θηινζνθηθφ-θνηλσληνινγηθφ ιεμηθφ, Σ. -5, Ώζήλα , Βθδφζεηο Καπφπνπινο 7 James Curran, «Eπαλεμεηάδνληαο ηελ Εζηνξία ησλ Μέζσλ», 8 ζει. 9 Sarah Boxer, Media Weaponry, ζει. 9

11 θαηλφκελα φπσο ε ΐηνκεραληθή Βπαλάζηαζε ή ν εζληθηζκφο. Μεηά απφ ηφζνπο αηψλεο, ε ηειεφξαζε ζα απνηειέζεη ην Μέζν ηεο «επαλαθπιεηηθνπνίεζεο» ηεο θνηλσλίαο, 0 ην Μέζν δειαδή πνπ κπφξεζε λα δεκηνπξγήζεη λέεο πξνυπνζέζεηο ζπιινγηθήο ζθέςεο, κέζα απφ ηα ζπζηεκαηηθψο θαη επξέσο πξνβαιιφκελα κελχκαηα ησλ ΜΜΒ πνπ είλαη θνηλά ζ' φινπο. Οη εηθφλεο πνπ πξνβάιινληαη απφ ηελ κηθξή νζφλε απνηεινχλ πηα βίσκα θαη θνηλή εκπεηξία εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ ζε φιν ηνλ θφζκν. Με άιια ιφγηα ε ηειεφξαζε κεηακφξθσζε ηνλ θφζκν ζε κηα αιιειεμαξηψκελε θπιή, ζε έλα «παγθφζκην ρσξηφ. Οη ππνζηεξηρηέο ηεο άπνςεο φηη ε θνηλσλία πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ηερλνινγία, δίλνπλ παξαδείγκαηα, ζχκθσλα κε ηα νπνία νη ηερλνινγηθέο αλαθαιχςεηο θαη ε ρξήζε ηνπο ζε θάζε θνηλσλία, ζηελ νπζία δηακφξθσζε ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη άιιαμε ηνπο θνηλσληθνχο ζεζκνχο. ηελ αξρή ηνπ 0 νπ αηψλα, γηα παξάδεηγκα, ην πέξαζκα απφ ηνλ βσβφ ζηνλ νκηινχληα θηλεκαηνγξάθν, αιιάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο. Σελ επνρή ηνπ βσβνχ, ην θνηλφ εθθξάδεη κεγαιφθσλα ηελ άπνςή ηνπ πάλσ ζηε «ξνή» ηνπ έξγνπ, θάηη πνπ επηηξέπεη λα αλαπηπρζεί έλαο δεζκφο κεηαμχ ησλ ζεαηψλ. Αεκηνπξγείηαη δειαδή κηα θνηλφηεηα ζεαηψλ, άγλσζησλ κεηαμχ ηνπο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Σελ επνρή ηνπ νκηινχληνο φκσο, απηή ε ζπκπεξηθνξά επηπιήηηεηαη απφ ηνπο άιινπο ζεαηέο θαη έηζη «ην νκηιφλ θνηλφ ησλ βνπβψλ ηαηληψλ, γίλεηαη ην βνπβφ θνηλφ ησλ νκηινπζψλ ηαηληψλ». Δ «ζησπειή αθξφαζε» γίλεηαη ινηπφλ ν θαηλνχξηνο θνηλσληθφο θαλφλαο θαη ζπληειεί ζηελ εμαθάληζε ελφο ηξφπνπ επηθνηλσλίαο ηδεψλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη ζπκκεηνρήο ζην ζέακα. Μηα αθφκα θνηλσληθή αιιαγή ζπληειείηαη κε ηελ εκθάληζε ησλ λέσλ Μέζσλ ζηα κέζα ηνπ 0 νπ αηψλα, πξνθαιψληαο ηεξάζηηεο κεηαβνιέο ζηελ νηθνγελεηαθή δσή. Με ηελ εκθάληζε ηνπ ηξαλδίζηνξ, 4 ην ξαδηφθσλν δελ γίλεηαη κφλν θνξεηφ αιιά θαη αηνκηθφ. Βλψ ινηπφλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ '40 ε νηθνγέλεηα ζπγθεληξσλφηαλ γχξσ 0 ζει. - Πάληεην Παλεπηζηήκην Ώζελψλ, Αεκήηξεο Κ. Φπρνγηφο ζει. 5, 55-57, 6-6 Μηα έξεπλα ηνπ 99 δείρλεη φηη ην 56% ησλ ζεαηψλ πξνηηκνχλ ηνλ βσβφ θηλεκαηνγξάθν απφ ηνλ νκηινχληα, παξ φια απηά νη ρνιηγνπληηαλέο εηαηξίεο ζα επηβάιινπλ ηνλ νκηινχληα. 4 Δ πξψηε θνξεηή ξαδηνθσληθή ζπζθεπή κε ηξαλδίζηνξ εκθαλίδεηαη ζηελ Ώκεξηθή ζηα ηέιε ηνπ 954. Σελ επνρή απηή ηα λνηθνθπξηά είλαη ήδε εμνπιηζκέλα, κε κέζν φξν δπν ξαδηφθσλα αλά ζπίηη. Παξφι'απηά ε θαηαλάισζε ζα ηεηξαπιαζηαζζεί απφ ην 954 ζηα 96 θαη ζα επηαπιαζηαζηεί απφ ην 954 ην 97. Αελ πξφθεηηαη φκσο γηα κηα αγνξά αλαλέσζεο. Πεξλάκε απφ δχν ξαδηφθσλα ζε ηέζζεξα αλά νηθνγέλεηα. 0

12 απφ ηε ζπζθεπή ηνπ ξαδηνθψλνπ, ην '60, ν θαζέλαο, θιείλεηαη ζηηο αζρνιίεο ηνπ ή ζην δσκάηηφ ηνπ, αθνχγνληαο ην δηθφ ηνπ ξαδηφθσλν. κσο, θαη ε ηειεφξαζε γελλήζεθε ζαλ νηθνγελεηαθφ κέζν. Ώξθεηνί θνηλσληνιφγνη κάιηζηα είδαλ ζε απηή ην αληίζηνηρν ηνπ ηδαθηνχ ζηελ αγξνηηθή νηθνγέλεηα. Με ηελ επξεία εμάπισζή ηεο, ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ηεο ηειεφξαζεο αξρηηεθηνλνχλ ζην εμήο ηε θαζεκεξηλή δσή ηεο νηθνγέλεηαο, ηα νηθνγελεηαθά γεχκαηα θαη ηηο ψξεο ηνπο, ηνλ χπλν θαη ην δηάβαζκα ησλ παηδηψλ. Σέινο, ζχκθσλα κε κηα άπνςε νη λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αιιάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαη εξγαζηαθέο ζρέζεηο. 5 Έηζη, ε «Σερλνινγηθή Βπαλάζηαζε» ηνπ 0 νπ αηψλα, είρε επίδξαζε θαη πάλσ ζε φινπο ηνπο άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, κεηαβάιινληαο ηε δνκή ηνπ θφζηνπο θαη ηηο ζπλζήθεο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο κέζσ φινπ ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε επίδξαζε ηνπ ζηδεξνδξφκνπ θαη ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε νιφθιεξε ηελ νηθνλνκία. Ώιιά θαη ζηελ επνρή καο, νινέλα θαη απμαλφκελνο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή θαη ηελ εκπνξία ζπζθεπψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, θαζψο θαη κε ηελ παξνρή ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη θαη νη δπν απφςεηο γηα ην ξφιν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζε κηα θνηλσλία βαζίδνληαη ζε εκπεηξίεο θαη θαηαζηάζεηο πνπ ζεκάδεςαλ ηε ζχγρξνλε ηζηνξία. Έηζη, ζχκθσλα κε ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, ε ζρέζε ηεο ηερλνινγίαο κε ηελ θνηλσλία, ηνπο ζεζκνχο θαη ηελ ηζηνξία είλαη ακθίδξνκε. 6 Ο Winston Churchill έιεγε φηη «δηακνξθψλνπκε ηα θηίξηά καο θαη κεηά ηα θηίξηά καο, καο δηακνξθψλνπλ», θη επξχηεξα ν John Culkin δήισλε φηη «δηακνξθψλνπκε ηα εξγαιεία καο θαη θαηφπηλ απηά, καο δηακνξθψλνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο». 7 Έηζη θαη ηα ΜΜΒ, φπσο θαη φιεο νη λέεο ηερλνινγίεο, θαηαζθεπάδνληαη γηα λα θαιχςνπλ κηα πξνυπάξρνπζα θνηλσληθή αλάγθε, ζηε ζπλέρεηα φκσο δηακνξθψλνπλ ηφζν ηελ θνηλσλία φζν θαη ηα άηνκα: ε ηειεφξαζε κεηαβάιιεη ηελ θαηαλάισζε, ην απηνθίλεην κεηαζρεκαηίδεη ηελ πφιε θαη ην ξνιφη ζπγρξνλίδεη ηελ εξγαζία. 8 ηελ παξνχζα εξγαζία ζα δνχκε πσο αληηκεησπίζηεθε απφ ηνλ ειιεληθφ Σχπν, ε έιεπζε ελφο λένπ Μέζνπ ζηελ Βιιάδα, ηεο ηειεφξαζεο, ηε δεθαεηία ηνπ 60. Θα δνχκε δειαδή πσο έλα «παιηφ» Μέζν, νη εθεκεξίδεο, είδαλ ηελ άθημε ηεο 5 «E-living: Βξεπλεηηθφ πξφγξακκα ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ», ζει. 6 ζει. 7 7 Daniel Chandler «Σερλνινγηθφο ή Νηεηεξκηληζκφο (αηηηνθξαηία) ησλ Μέζσλ Βλεκέξσζεο», ζει. 8 Larry Press, McLuhan Meets the Net, ζει.

13 «κηθξήο νζφλεο» ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, ηηο δπν θνξέο πνπ εγθαηληάζηεθε, ην επηέκβξε ηνπ 960, κηα πξνζπάζεηα φκσο πνπ έκεηλε ρσξίο ζπλέρεηα, θαη ην Φεβξνπάξην ηνπ 966, πνπ απνηειεί θαη ηελ επίζεκε «πξψηε» ηεο ειιεληθήο ηειεφξαζεο. Θα πξνζπαζήζνπκε λα δνχκε αλ νη εθεκεξίδεο κεγάιεο θπθινθνξίαο ηεο ρψξαο είδαλ κε «θαιφ κάηη» ή κε δπζπηζηία ηε λέα απηή ηερλνινγία, αλ ηεο απέδσζαλ ηε ζεκαζία θαη ηε ζπνπδαηφηεηα πνπ νη άλζξσπνη ηεο ηειεφξαζεο ζα ήζειαλ θαη αλ ε αληηκεηψπηζε ησλ εθεκεξίδσλ παξνπζηάδεη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δπν πεξηφδσλ, 960 θαη 966.

14 Β. Μεθοδολογικά Η μέθοδορ ζςλλογήρ ηυν πληποθοπιών Κάζε έξεπλα πεξηιακβάλεη 5 θάζεηο, πνπ μεθηλνχλ κε ηε δηαηχπσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο, ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ, ηε κέζνδν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, ηελ επεμεξγαζία ηνπο θαη ηέινο ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, δειαδή ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 9 Δ κέζνδνο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, θάζε πνπ αλήθεη ζην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο έξεπλαο, κπνξεί λα δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ έξεπλα θαη ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ θαη κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, 0 κέρξη ηελ πξνζσπηθή παξαηήξεζε, ηε δηεμαγσγή ζπλεληεχμεσλ ή ηελ αλάιπζε γξαπηψλ ηεθκεξίσλ. Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί ην είδνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξέπεη λα ζπιιεγνχλ, ηα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, νη πεγέο, ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο δηεμαγσγήο ηεο ζπιινγήο ηνπ εκπεηξηθνχ πιηθνχ θιπ. ε θάζε πεξίπησζε, θάζε θνξά επηιέγεηαη ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζηνπο ηδηαίηεξνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο πνπ δηεμάγεηαη, θαη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο εξεπλεηηθέο κέζνδνη. Γπαπηά ηεκμήπια Σα γξαπηά ηεθκήξηα πθίζηαληαη κηα δηπιή δηάθξηζε: δηαθξίλνληαη αθελφο ζε έγγξαθα πνπ πεξηέρνπλ γξαπηφ θείκελν θαη ζε έγγξαθα πνπ πεξηέρνπλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, αθεηέξνπ ζε δεκφζηα θαη ζε ηδησηηθά έγγξαθα. Μηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία γξαπηψλ ληνθνπκέλησλ απνηειεί ν Σχπνο, ν νπνίνο απνηέιεζε θαη ηε βαζηθή πεγή γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζηελ παξνχζα εξγαζία. Ο Σχπνο βεβαίσο, πέξα απφ πεγή πιεξνθνξηψλ έρεη θαη κηα δεχηεξε ζεκαζία, σο ζεζκφο: απνηειεί κηα «έλδεημε 9 πνπδαζηήξην Κνηλσληνινγίαο ΠΏΠΒ, Βζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Βξεπλψλ, Δηζαγφγή ζηε Μεζοδοιογία θαη ηης Τετληθές ηφλ Κοηλφληθώλ Δρεσλώλ, γεληθή επνπηεία: ΐαζίιεο Φίιηαο, εθδφζεηο Gutenberg, Ώζήλα 996, ζει Δ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ιέγεηαη θαη ζπλζεηηθή κειέηε (ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ εκπεηξηθή έξεπλα), γηαηί ζηεξίδεηαη ζε πιηθφ ήδε θαηαγξακκέλν, αιιά πνπ παξνπζηάδεηαη ζπζηεκαηνπνηεκέλν ζε κηα ζπλζεηηθή-εθζεηηθή κνξθή. Εσάλλεο Ν. Παξαζθεπφπνπινο, Μεζοδοιογία Δπηζηεκοληθής Έρεσλας, Σφκνο I, Ώζήλα, 99, ζει. Ibid, ζει. 4 Ibid, ζει. 9

15 ησλ ηάζεσλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο επνρήο». Ο Σχπνο ηζηνξηθά ζπλδέεηαη κε ηελ εκθάληζε ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη ην αίηεκά ηεο γηα πνιηηηθή ζπκκεηνρή, γηα ζπκκεηνρή ζηε ξχζκηζε ηεο δεκφζηαο δσήο, θαη επνκέλσο ηελ πιήξε ελεκέξσζή ηεο γχξσ απφ ηα ηξέρνληα ζέκαηα, ή γεληθφηεξα ηε δηακφξθσζε κηαο ζπλνιηθήο «θνηλήο» γλψκεο. Δ δηακφξθσζε κηαο «θνηλήο γλψκεο» πξνυπέζεηε δεκφζηα αληαιιαγή απφςεσλ, δεκφζην δηάινγν θαη δεκφζηα άζθεζε θξηηηθήο. Δ εκθάληζε θαη ε θπθινθνξία ησλ πξψησλ εθεκεξίδσλ είλαη δεκηνχξγεκα απηψλ ησλ λέσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ, αθνχ αληαπνθξίλεηαη ζε κία ζεηξά απφ ηαμηθέο ηνπο αλάγθεο. Έηζη, νη εθεκεξίδεο πεξηβάιινληαη απφ κηα απμεκέλε αμηνπηζηία, ζεσξνχληαη έλα «ειεχζεξν πεδίν απφςεσλ θαη ηδεψλ», θαη ηνπο απνδίδεηαη ν ξφινο θαη ε επζχλε ηεο αληηθεηκεληθήο θαη νπζηαζηηθήο ελεκέξσζεο ηνπ ιανχ, γη απηφ θαη ε ειεπζεξνηππία θαηνρπξψλεηαη σο ζεκειηψδεο αξρή ζηα πεξηζζφηεξα πληάγκαηα ηνπ θφζκνπ. 4 ΐαζηθή ινηπφλ πξνυπφζεζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ Σχπνπ σο πεγήο πιεξνθνξηψλ αιιά θπξίσο σο δείθηε ησλ απφςεσλ θαη ησλ ηδενινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο θνηλσλίαο, είλαη ε αλεμαξηεζία ηνπ σο Θεζκνχ, ζην πιαίζην ελφο δεκνθξαηηθνχ θαζεζηψηνο. Μφλν ηφηε ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ κπνξνχλ λα έρνπλ αμηνπηζηία θαη λα αληαλαθινχλ ηα πηζηεχσ ηεο θνηλσλίαο (ή ελφο κέξνπο ηεο) ηελ νπνία ν Σχπνο ππεξεηεί. Πίζσ φκσο απφ ηελ νπηνπηθή απηή εηθφλα ελφο αλεμάξηεηνπ απφ θάζε εμσηεξηθή δχλακε Σχπνπ, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ή πνιιέο θνξέο θαζνξίδνπλ ην πεξηερφκελν ησλ εθεκεξίδσλ. Δ ηδέα ηεο ακεξφιεπηεο θαη αληηθεηκεληθήο δεκνζηνγξαθίαο, έξρεηαη αληηκέησπε κε ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα. Οπνηαδήπνηε κειέηε ινηπφλ μεθηλά κε ζθνπφ λα ζπιιέμεη ηα δεδνκέλα ηεο απφ ηηο εθεκεξίδεο πξνθεηκέλνπ λα πάξεη κηα αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα ηεο θνηλσλίαο ηεο επνρήο πνπ αλαιχεη, ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηξεηο παξαδνρέο: Πξψηνλ, ζχκθσλα κε ηνλ Altschull, φηη ην πεξηερφκελν ηνπ γξαπηνχ Σχπνπ (φπσο θαη φισλ ησλ ΜΜΒ) «αληαλαθιά ηα ζπκθέξνληα εθείλσλ πνπ ηνλ πνπδαζηήξην Κνηλσληνινγίαο ΠΏΠΒ, νπ. π., ζει Υαξαθηεξηζηηθά ηεο ζπνπδαηφηεηαο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ Σχπν είλαη ηα ιφγηα ηνπ Σφκαο Σδέθεξζνλ: «Ώλ κνπ δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα λα απνθαζίζσ αλ πξέπεη λα έρνπκε θπβεξλήζεηο δίρσο εθεκεξίδεο ή εθεκεξίδεο δίρσο θπβεξλήζεηο, δελ ζα δίζηαδα ζηηγκή λα δηαιέμσ ην ηειεπηαίν». Λαλο Μπέλεη, Δηδήζεης, Η ποιηηηθή ηφλ υεσδαηζζήζεφλ, Βθδφζεηο Αξνκέαο, Ώζήλα, 999, ζει. 54 4

16 ρξεκαηνδνηνχλ». Καη απηνί κφλν δεπηεξεπφλησο είλαη νη θαηαλαισηέο, θαζψο νη βαζηθνί ρξεκαηνδφηεο είλαη επελδπηέο, δηαθεκηζηέο, ρνξεγνί θαη θπβεξλήζεηο. 5 Ο Σχπνο θαηά θαλφλα πθίζηαηαη πνιχ ιηγφηεξν θξαηηθφ έιεγρν ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ απ φηη ην ξαδηφθσλν θαη ε ηειεφξαζε, 6 ζηε ρψξα καο φκσο αλέθαζελ ραξαθηεξηδφηαλ «απφ κηα ππέξ-πνιηηηθνπνίεζε, ιφγσ ησλ εμσζεζκηθψλ εμαξηήζεψλ ηνπ κε ηελ πνιηηηθή ειίη, 7 ηφζν ζηελ επνρή ησλ παξαδνζηαθψλ εθδνηψλ κε ηηο κηθξέο εθηππσηηθέο κνλάδεο, φζν θαη ζηελ επνρή ησλ κεγάισλ ηδηνθηεζηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ». 8 Δ ζρέζε άιισζηε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο κε ηα ΜΜΒ ήηαλ κηα ζρέζε ειέγρνπ, επηβνιήο, αλαμηνθξαηίαο θαη παηεξλαιηζκνχ. χκθσλα κε ην Νίθν Μνπδέιε, θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ αλάπηπμε απηήο ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ ΜΜΒ έπαημαλ νη δνκέο θαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ηνπ επξχηεξνπ πνιηηηθννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Αειαδή ζηε ρψξα καο, ζ' αληίζεζε κε άιιεο ρψξεο ηεο Αχζεο, ε εγθαζίδξπζε ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ πξνεγήζεθε ηεο εθβηνκεράληζεο θαη απηή αθξηβψο ε απνζχλδεζε ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ απφ ηελ αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε δηακφξθσζε κηαο αδχλακεο θαη αηξνθηθήο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Δ νπζηαζηηθή απνπζία ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ άθελε πεξηζψξηα, ζην θξάηνο λα δηαδξακαηίδεη θη άιινπο ξφινπο θαη λα αλαιακβάλεη επηπξφζζεηεο ηδενινγηθνπνιηηηθέο ιεηηνπξγίεο. 9 Σν πεξηερφκελν φκσο ησλ εθεκεξίδσλ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά θαη απφ ηνπο εκπνξηθνχο ζηφρνπο θαη ζθνπνχο ηεο. χκθσλα κε ηνλ Dennis McQuail, ε νηθνλνκία ησλ ΜΜΒ έρεη θάπνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηε δηαθνξνπνηνχλ απφ άιιεο 5 Νηέληο ΜαθΚνπέηι, Δηζαγφγή ζηε ζεφρία ηες καδηθής επηθοηλφλίας, Βθδφζεηο Καζηαληψηεο, Ώζήλα, 977, ζει ε φιε ηελ Βπξψπε ην ξαδηφθσλν θαη ε ηειεφξαζε ζεσξήζεθαλ φηη δελ απνηεινχζαλ κηα νπνηαδήπνηε επηρείξεζε, αιιά φηη ήηαλ κηα δεκνζία θνηλσληθή ππεξεζία, γη' απηφ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο δηαξζξψζεθε δηακέζνπ ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ πνπ απνιάκβαλαλ ην κνλνπψιην ηνπ ηνκέα. ηέιηνο Παπαζαλαζφπνπινο, Δπηθοηλφλία θαη Κοηλφλία από ηολ εηθοζηό ζηολ εηθοζηό πρώηο αηώλα, εθδφζεηο Καζηαληψηε, ζει Υαξαθηεξηζηηθφο ήηαλ ν πνιχ θηιηθφο πξνζσπηθφο δεζκφο πνπ είρε αλαπηπρζεί κεηαμχ Παπάγνπ θαη Αεκεηξίνπ Λακπξάθε, κε απνηέιεζκα Το Βήκα λα είλαη κηα απφ ηηο εθεκεξίδεο πνπ ππνζηήξηδαλ ην θφκκα ηνπ Παπάγνπ. Βπίζεο, ην δεκνζηνγξαθηθφ ζπγθξφηεκα Λακπξάθε εμέθξαδε ζηαζεξά ηελ αληίζεζή ηνπ κε ηνλ πξσηεξγάηε ηεο Ενπιηαλήο «απνζηαζίαο» Κ. Μεηζνηάθε, ν νπνίνο ζπλδεφηαλ ζηελά κε ηνλ αληίδειφ ηνπ, εθδφηε ηεο εθεκεξίδαο Διεσζερία, Π. Κφθθα. Μαλψιεο Υαηξεηάθεο, Διιεληθός εκερήζηος ποιηηηθός Τύπος θαη ποιηηηθή Δπηθοηλφλία, θσθιοθορηαθές ηάζεης θαη εθιογηθά αποηειέζκαηα. Μηα απόπεηρα ερκελεσηηθής ζσζτέηηζες γηα ηελ περίοδο Αηαηξηβή επί δηδαθηνξία, ζει Νίθνο Αεκεξηδήο θαη Ώληψλεο Ώξκελάθεο, Το Κοηλοβούιηο ζηολ Τύπο θαη ηελ ηειεόραζε, Βζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ, Βξεπλεηηθφ Παλεπηζηεκηαθφ Ελζηηηνχην Βθεξκνζκέλεο Βπηθνηλσλίαο, Ώζήλα, 999, ζει ηέιηνο Παπαζαλαζφπνπινο, Απειεσζερώλοληας ηελ ηειεόραζε, νπ. π., ζει. 9 5

17 επηρεηξήζεηο δεδνκέλνπ φηη ε αγνξά ησλ ΜΜΒ είλαη κηα δηηηή αγνξά, αθνχ ηα θχιια κηαο εθεκεξίδαο γηα παξάδεηγκα πνπινχλ κελ έλα πξντφλ ζηνπο θαηαλαισηέο αιιά θαη κηα ππεξεζία ζηνπο δηαθεκηζηέο. Δ ζχγρξνλε εθεκεξίδα καδηθήο θπθινθνξίαο νλνκάδεηαη εκπνξηθή, πξψηνλ γηαηί ε δηαρείξηζή ηεο γίλεηαη απφ κνλνπσιηαθά επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα πνπ έρνπλ ζηφρν ην θέξδνο, θαη δεχηεξνλ γηαηί ε επηβίσζε ησλ εθεκεξίδσλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα δηαθεκηζηηθά έζνδα. 0 Βίλαη ινηπφλ πξνθαλέο φηη απφ ηε κηα «ηα θεθάιαηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο δεκνζηνγξαθηθνχ νξγαληζκνχ θαζηζηνχλ ηελ ειεπζεξία ηνπ Σχπνπ ζεσξεηηθή», απφ ηελ άιιε, «ν νηθνλνκηθφο ηζνινγηζκφο κηαο εθεκεξίδαο εμαξηάηαη θη απφ άιινπο παξάγνληεο κε ειεγρφκελνπο, ηδίσο ηηο δηαθεκίζεηο, πνπ απνηεινχλ φξγαλα κεγάιεο επηξξνήο». Άιισζηε, «φζν κεγαιχηεξε είλαη ε εμάξηεζε ελφο Μέζνπ απφ ηε δηαθήκηζε, πνπ είλαη ε πεγή ησλ εζφδσλ ηνπ, ηφζν ιηγφηεξν αλεμάξηεην είλαη ην πεξηερφκελν απφ ηα ζπκθέξνληα ησλ δηαθεκηζηψλ θαη ηεο επηρείξεζεο γεληθφηεξα». Δ δεχηεξε παξαδνρή είλαη φηη ζην πεξηερφκελν ησλ εθεκεξίδσλ εκπιέθνληαη νη απνθάζεηο ησλ ηδηνθηεηψλ ή εθδνηψλ ηνπο, δειαδή, ην πεξηερφκελν επεξεάδεηαη απφ ηηο θαζεκεξηλέο δηαδηθαζίεο πνπ ππάξρνπλ ζε έλαλ επηθνηλσληαθφ νξγαληζκφ, αιιά θαη απφ ηε ζηάζε ησλ ίδησλ ησλ δεκνζηνγξάθσλ πνπ εξγάδνληαη ζηελ εθεκεξίδα. Σέινο, ε ηξίηε παξαδνρή έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλφο φηη νη εθεκεξίδεο δελ απεηθνλίδνπλ πάληα ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα (ηα ΜΜΒ σο θαζξέθηεο ηεο θνηλσλίαο) νχηε αληαλαθινχλ πάληα ηηο απφςεηο ή ηηο πξνζδνθίεο ησλ αλαγλσζηψλ ηνπο. ζν γηα ηελ ηαχηηζε ησλ απφςεσλ ησλ αλαγλσζηψλ κε ηνλ ηδενινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ εθεκεξίδσλ πνπ επηιέγνπλ, ζα πξέπεη λα δερηνχκε φηη κπνξεί «ε επηινγή ηεο εθεκεξίδνο λα θαίλεηαη λα είλαη ζπλάξηεζε νξηζκέλσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θαη θνκκαηηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ ησλ αλαγλσζηψλ.αελ πξέπεη φκσο λα ππνζέζνπκε φηη ν πνιηηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ αηφκνπ ή ε θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη πξνζδηνξίδνπλ θαηά ηξφπν κνηξαίν θαη απνθιεηζηηθφ ηελ επηινγή ηεο εθεκεξίδνο. Βίλαη δπλαηφλ ε επηινγή απηή λα γίλεηαη κε θξηηήξην ην ηνπηθφ ή άιιν εηδηθφ πνιηηηζηηθφ ελδηαθέξνλ». 4 0 Νηέληο ΜαθΚνπέηι, νπ. π., ζει. 48 πνπδαζηήξην Κνηλσληνινγίαο ΠΏΠΒ, νπ. π., ζει. 87 Νηέληο ΜαθΚνπέηι, νπ. π., ζει. 5 Ibid, ζει Ώ.-Ε.Α. Μεηαμάο, Ποιηηηθή Δπηθοηλφλία, Βθδφζεηο Ώλη. Ν. άθθνπια, Ώζήλα, 00, ζει. - 6

18 Ώπφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη ν Σχπνο απνηειεί κελ κηα πνιχηηκε πεγή ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ, ελδερνκέλσο φκσο είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε θαη άιισλ πεγψλ, ζπλδπαζηηθά, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπκε κηα αληηθεηκεληθή εηθφλα ηνπ ζέκαηνο πνπ κειεηνχκε, ελ πξνθεηκέλνπ, ηνπ ηξφπνπ ππνδνρήο ηεο ηειεφξαζεο απφ ηελ ειιεληθή θνηλσλία. Η Ανάλςζη ηος πεπιεσομένος Δ «αλάιπζε πεξηερνκέλνπ» ή «θσδηθνγξάθεζε» είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ην πιηθφ πνπ έρεη ζπγθεληξσζεί κέζα απφ ηελ έξεπλα ζα πξέπεη λα ηαμηλνκεζεί θαη λα πεξηγξαθεί κε έλαλ ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, ψζηε λα πξνθχςνπλ ζπκπεξάζκαηα. χκθσλα κε ηνλ Berelson, είλαη «κηα ηερληθή ηεο έξεπλαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αληηθεηκεληθή, ζπζηεκαηηθή θαη πνζνηηθή πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηε γξαπηή ή πξνθνξηθή επηθνηλσλία». 5 Σα ηξία δηαθνξεηηθά πεδία πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ είλαη ηα εμήο: Πξψηνλ, ν εληνπηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηνχ θαζαπηνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ, δεχηεξνλ, ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεκηνπξγψλ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηξίηνλ ε δηεξεχλεζε ηεο θχζεο ηνπ αθξναηεξίνπ ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε επηθνηλσλία ή γηα ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζ απηφ. ζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ίδηνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ, ε πξνζνρή ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί είηε ζηελ νπζία είηε ζηε κνξθή ηνπ, ελψ ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζπγθξίζεηο κεηαμχ πιηθνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο ή απφ πιηθφ πνπ πξνέξρεηαη κελ απφ ηηο ίδηεο πεγέο, αιιά ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο (παξαδείγκαηνο ράξε ε ππνδνρή ηεο ηειεφξαζεο απφ ηηο εθεκεξίδεο ην 960 θαη ην 966). ρεηηθά κε ην δεχηεξν πεδίν, δειαδή ηελ πξνζπάζεηα λα πάξνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ κπνξεί λα καο δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαθαιχςνπκε ηηο πξνζέζεηο ησλ εθδνηψλ εθεκεξίδσλ ηεο επνρήο πνπ εμεηάδνπκε απέλαληη ζην λέν Μέζν, αλ δειαδή πξνθχπηεη απφ ηα δεκνζηεχκαηα φηη νη εθδφηεο θάπνησλ εθεκεξίδσλ ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν απφ θάπνηνπο άιινπο γηα ηελ άθημε ηεο ηειεφξαζεο ζηελ Βιιάδα. 5 πνπδαζηήξην Κνηλσληνινγίαο ΠΏΠΒ, νπ. π., ζει. 96 7

19 Σέινο, ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ κπνξεί λα καο δψζεη κηα εηθφλα ηνπ αθξναηεξίνπ ηνπ πιηθνχ, δειαδή ελδερνκέλσο ην πεξηερφκελν ησλ εθεκεξίδσλ πνπ εμεηάδνπκε, σο πξνο ηελ ηειεφξαζε πάληα, λα αληαλαθιά ηηο απφςεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ αλαγλσζηψλ ησλ εθεκεξίδσλ απέλαληη ζηελ ηειεφξαζε, πνπ γηα πξψηε θνξά θηάλεη ζηελ Βιιάδα. Παξφιν πνπ, φπσο είδακε, νη απφςεηο ησλ αλαγλσζηψλ δελ ηαπηίδνληαη κε ηξφπν απφιπην κε ηηο εθεκεξίδεο πνπ επηιέγνπλ, ην πεξηερφκελν ησλ εθεκεξίδσλ απηψλ κπνξεί λα καο δψζεη κηα αληαλάθιαζε ησλ ζηάζεσλ, ησλ ελδηαθεξφλησλ θαη ησλ αμηψλ ησλ αλζξψπσλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη. 6 ε θάζε πεξίπησζε θαζνξίδεηαη ε κνλάδα θαηαγξαθήο, δειαδή ην ηκήκα ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη ηελ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Δ κνλάδα θαηαγξαθήο κπνξεί λα είλαη ε ιέμε, ε πξφηαζε, ε παξάγξαθνο, ην ζέκα ή ην θείκελν. 7 ηελ παξνχζα εξγαζία κνλάδα θαηαγξαθήο ήηαλ νιφθιεξν ην θείκελν, δειαδή ηα άξζξα ησλ εθεκεξίδσλ, έηζη ψζηε λα εληνπηζηνχλ νη αμίεο, νη απφςεηο ή νη ζηάζεηο πνπ απεηθνλίδνληαη ζ απηά. 8 Έηζη ινηπφλ, παξφιν πνπ κηα απφ ηηο πην ζνβαξέο θξηηηθέο πνπ έρνπλ αζθεζεί ζηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ είλαη φηη ηα επξήκαηα δελ έρνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ζεκαζία νχηε γηα ηε ζεσξία νχηε γηα ηελ πξαθηηθή, 9 ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ άξζξσλ πνπ αθνξνχζαλ ηελ άθημε ηεο ηειεφξαζεο ζηελ Βιιάδα ζε δπν δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο, καο έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα λα έρνπκε κηα νπζηαζηηθή εηθφλα γηα ηνλ ηξφπν πνπ ε ειιεληθή θνηλσλία ππνδέρεηαη ην λέν Μέζν δεδνκέλνπ φηη νη εθεκεξίδεο πνπ εμεηάδνληαη έρνπλ ηηο κεγαιχηεξεο θπθινθνξίεο θχιισλ θαη αληηπξνζσπεχνπλ έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ. 6 ε κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα ην πεξηερφκελν ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο, έρεη γίλεη παξαδνρή φηη ην πιηθφ πνπ δηνρεηεχεηαη απφ απηά εθθξάδεη ή αληαλαθιά ηηο επηθξαηνχζεο ζθέςεηο θαη ηα ήζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο επνρήο. Ibid, ζει. 0 7 Νφηα Κπξηαδή, Η Κοηλφληοιογηθή Έρεσλα, Κρηηηθή επηζθόπεζε ηφλ κεζόδφλ θαη ηφλ ηετληθώλ, Βιιεληθέο Βπηζηεκνληθέο Βθδφζεηο, Ώζήλα, 99, ζει Ibid, ζει. 9 9 πνπδαζηήξην Κνηλσληνινγίαο ΠΏΠΒ, νπ. π., ζει. 8

20 Μεθοδολογία Δ κεζνδνινγία ε νπνία αθνινπζήζεθε γηα ηελ παξνχζα εξγαζία, πεξηιακβάλεη ηε δηεμαγσγή κηαο έξεπλαο, ε νπνία αθνξά ηελ κειέηε θαη επεμεξγαζία ελφο αξρείνπ απφ ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ πέληε εθεκεξίδεο, θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ ηειεφξαζε. Βδψ εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηεο έξεπλαο κέζσ ηεθκεξίσλ, δειαδή ε επεμεξγαζία ππαξρφλησλ αξρείσλ. ζνλ αθνξά ηα γξαπηά ηεθκήξηα, επειέγεζαλ σο κνλάδεο θαηαγξαθήο φια ηα θχιια ησλ εθεκεξίδσλ Αθρόποιης, Απογεσκαηηλή θαη Τα Νέα γηα ηελ πεξίνδν 7 Ώπγνχζηνπ έσο 0 επηεκβξίνπ 960 θαη Αθρόποιης, Μεζεκβρηλή, Τα Νέα θαη Το Βήκα γηα ηελ πεξίνδν 6 Φεβξνπαξίνπ έσο Μαξηίνπ 966. Δ πεξίνδνο πνπ επειέγε ζπκπίπηεη κε ηελ είζνδν ηεο ηειεφξαζεο ζηελ Βιιάδα, ηελ εκθάληζή ηεο δειαδή σο λέν Μέζν ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Ώπηφ ζπλέβε δπν θνξέο, θαζψο ε πξψηε πεξηνξίζηεθε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πεηξακαηηθνχ ζηαζκνχ ηειενξάζεσο ηεο ΑΒΔ θαηά ηε δηάξθεηα θαη κφλν ηεο Αηεζλνχο Βθζέζεσο Θεζζαινλίθεο, απφ ηηο κέρξη ηηο 4 επηεκβξίνπ 960. Σν εγρείξεκα δελ είρε ζπλέρεηα θαη ε ηειεφξαζε θάλεη θαη πάιη ηελ εκθάληζή ηεο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία γηα δεχηεξε «πξψηε θνξά» ζηηο Φεβξνπαξίνπ 966, εκεξνκελία πνπ απνηειεί θαη ηα επίζεκα εγθαίληά ηεο. Οη εκεξνκελίεο πνπ επειέγεζαλ απνηεινχλ δπν δεθαπελζήκεξα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε κία εβδνκάδα πξηλ απφ ηα εγθαίληα ηεο ηειεφξαζεο, ηελ εκέξα ησλ εγθαηλίσλ ( επηεκβξίνπ 960 θαη Φεβξνπαξίνπ 966) θαη κηα εβδνκάδα κεηά ηα εγθαίληα. Οη πεξίνδνη απηέο επειέγεζαλ, έηζη ψζηε λα δνχκε ηνλ άκεζν αληίθηππν πνπ είρε ε έιεπζε ελφο λένπ Μέζνπ ζηηο εθεκεξίδεο ηεο επνρήο, λα δηαπηζησζεί αλ ππήξμε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ θχιισλ πξηλ απφ ηα εγθαίληα θαη απηψλ κεηά απφ ηελ επίζεκε πξψηε, αλ δειαδή επηβεβαηψζεθαλ ή δηαςεχζηεθαλ νη πξνζκνλέο, αλ ππήξραλ πξνζκνλέο θαη ζε πνην βαζκφ δφζεθε ζεκαζία ζηελ εκθάληζε ελφο Μέζνπ πνπ παξνπζηάδεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, κε κεγάιε κάιηζηα θαζπζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Σέινο, παξφιν πνπ δελ ππάξρεη πιήξεο αληηζηνηρία κεηαμχ ησλ δπν πεξηφδσλ, δεδνκέλνπ φηη ηελ πξψηε θνξά, ην 960 ήηαλ πξναπνθαζηζκέλν φηη ε ιεηηνπξγία ηεο ηειεφξαζεο ζα πεξηνξηδφηαλ ζε εκέξεο, ν ιφγνο ηεο επηινγήο ησλ δπν δηαθνξεηηθψλ ρξνληθψλ ζηηγκψλ, ήηαλ λα δηαπηζηψζνπκε αλ ππήξραλ δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν ππνδνρήο ηνπ λένπ Μέζνπ, κεηαμχ ησλ δπν πεξηφδσλ. 9

21 Οη εθεκεξίδεο πνπ επειέγεζαλ ήηαλ απηέο κε ηε κεγαιχηεξε θπθινθνξία ηηο ρξνληέο πνπ κειεηήζακε. πγθεθξηκέλα, κειεηήζεθαλ νη δπν εθεκεξίδεο κεγαιχηεξεο εκβέιεηαο γηα ηελ πεξηνρή Ώζελψλ-Πεηξαηά, γηα ηελ επαξρία θαη γηα ην ζχλνιν ηεο Βιιάδαο. Έηζη γηα ην 960 θαη ην 966 νη θπθινθνξίεο ήηαλ σο εμήο: 40 Έηορ: 960 Αθήνα-Πειπαιάρ Δπαπσία Σύνολο Δλλάδαρ Φχιια (ζε ρηι) 4 Φχιια % (ζε ρηι) % Φχιια (ζε ρηι) η Τα Νέα 60, 4 Ακπόπολιρ 4,9 9,7 Τα Νέα 74, 8,8 η Ακπόπολιρ 9,,6 Απογεςμαηινή 6,7,6 Ακπόπολιρ 7, 8, % η + η 5,6 4, 7 Έηορ: 966 Αθήνα-Πειπαιάρ Δπαπσία Σύνολο Δλλάδαρ Φχιια (ζε ρηι) % Φχιια (ζε ρηι) % Φχιια (ζε ρηι) η Τα Νέα 4,8,4 Τα Νέα 5,5 8, Τα Νέα 95, 6,4 η Μεζημβπινή 56,9,4 Ακπόπολιρ 46,8 6,6 Το Βήμα 9,, % η + η 4,8 4,8 8,7 Βπνκέλσο νη εθεκεξίδεο πνπ κειεηήζεθαλ γηα ην 960 ήηαλ Τα Νέα, ε Αθρόποιης θαη ε Απογεσκαηηλή, ελψ γηα ην 966, Τα Νέα, ε Μεζεκβρηλή, ε Αθρόποιης θαη Το Βήκα. Ώπφ απηέο ηηο εθεκεξίδεο Το Βήκα θαη ε Αθρόποιης είλαη πξσηλέο, ελψ ε Απογεσκαηηλή, ε Μεζεκβρηλή θαη Τα Νέα είλαη απνγεπκαηηλέο. Δ Αθρόποιης θαη Το Βήκα θπθινθνξνχλ θάζε κέξα πιελ Αεπηέξαο, θαη νη ππφινηπεο (Μεζεκβρηλή, Νέα θαη Απογεσκαηηλή) θάζε κέξα πιελ Κπξηαθήο. 40 Μαλψιεο Υαηξεηάθεο, Διιεληθός εκερήζηος ποιηηηθός Τύπος θαη ποιηηηθή Δπηθοηλφλία, θσθιοθορηαθές ηάζεης θαη εθιογηθά αποηειέζκαηα, νπ. π., ζει ε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή θπθινθνξία (πξσηλψλ θαη απνγεπκαηηλψλ) ζηελ ίδηα πεξηνρή 0

22 Έηζη ινηπφλ, γηα ην 960 ζπλνιηθά κειεηήζεθαλ 9 θχιια, ελψ γηα ην 966, 48 θχιια, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 960: 9 θύλλα 7/8 8/8 (Κςπ) 9/8 0/8 /8 /9 /9 /9 4/9 (Κςπ) 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 0/9 Ακρόπολις Απογεσμαηινή Τα Νέα Δ Αθρόποιης δελ θπθινθνξεί ηηο Αεπηέξεο (9/08 θαη 05/09). Δ Απογεσκαηηλή θαη Τα Νέα δελ θπθινθνξνχλ ηηο Κπξηαθέο (8/08 θαη 04/09) 966: 48 θύλλα 6/ 7/ 8/ 9/ 0/ (Κςπ) / / / 4/ 5/ 6/ 7/ (Κςπ) 8/ / / Ακρόπολις Μεζημβρινή Τα Νέα Το Βήμα Δ Μεζεκβρηλή θαη Τα Νέα δελ εθδίδνληαη Κπξηαθέο (0/0 θαη 7/0), ελψ ε ε Φεβξνπαξίνπ ήηαλ Καζαξά Αεπηέξα, νπφηε δελ θπθινθφξεζε θακηά εθεκεξίδα. Βθφζνλ ε Αθρόποιης θαη Το Βήκα δελ θπθινθνξνχλ ηηο Αεπηέξεο έηζη θη αιιηψο, ην ξεπφ ηεο Καζαξάο Αεπηέξαο κεηαθέξζεθε ηελ Σξίηε /0. Ώξρηθά έγηλε επεμεξγαζία ησλ πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ βξέζεθαλ ζηα θχιια ησλ εθεκεξίδσλ θαη αθνξνχζαλ ηελ ηειεφξαζε. Αειαδή θαηαγξάθεθε ε εκεξνκελία θάζε θχιινπ μερσξηζηά γηα ηηο δπν πεξηφδνπο θαη κεηξήζεθαλ νη αλαθνξέο πνπ ππήξμαλ γηα ηελ ηειεφξαζε ζηηο 5 εκέξεο πνπ αθνξνχλ ηελ έξεπλά καο. Οη αλαθνξέο απηέο ρσξίζηεθαλ ζε 5 θαηεγνξίεο, ειαθξψο δηαθνξνπνηεκέλεο γηα ηηο δπν πεξηφδνπο, ιφγσ ηεο ζπγθπξίαο ηεο εκθάληζεο ηεο ηειεφξαζεο. Αειαδή γηα ην 960 νη 5 θαηεγνξίεο αλαθνξψλ ήηαλ νη εμήο: άξζξν γηα ηε ΑΒΘ πνπ έθαλε αλαθνξά ζηελ ηειεφξαζε, άξζξν γηα ηελ ηειεφξαζε (φρη ζην πιαίζην ηεο ΑΒΘ), δηαθήκηζε ζρεηηθή κε ηειεφξαζε, ζθίηζν ή γεινηνγξαθία, θαη δεπηεξεχνπζα αλαθνξά (δειαδή άξζξν πνπ έρεη ζέκα δηαθνξεηηθφ, αιιά παξεπηπηψλησο θάλεη αλαθνξά ζηελ ηειεφξαζε).

23 Γηα ην 966 νη θαηεγνξίεο αλαθνξψλ ήηαλ νη εμήο: άξζξν γηα ηελ ηειεφξαζε, αλαθνίλσζε πξνγξάκκαηνο ηεο εκέξαο, δηαθήκηζε, ζθίηζν ή γεινηνγξαθία θαη δεπηεξεχνπζα αλαθνξά. ηε ζπλέρεηα, νη αλαθνξέο απηέο ηνπνζεηήζεθαλ ζε έλαλ άμνλα 5 εκεξψλ, έηζη ψζηε λα δνχκε ην πιήζνο ησλ αλαθνξψλ αλά εκέξα θαη ζε ζρέζε κε ηελ εγγχηεηα ζηελ εκέξα ησλ εγθαηλίσλ θαη ηελ πνζφηεηα ησλ δεκνζηεπκάησλ πξηλ θαη κεηά ηελ ε επηεκβξίνπ 960 θαη ηελ ε Φεβξνπαξίνπ 966 αληίζηνηρα. Βπφκελν βήκα ήηαλ ε θαηαγξαθή ησλ ιέμεσλ θάζε δεκνζηεχκαηνο (κφλν γηα ηα άξζξα πνπ είραλ σο θχξην ζέκα ηελ ηειεφξαζε) θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ δεκνζηεπκάησλ αλά εθεκεξίδα. ηε ζπλέρεηα έγηλε ε πνηνηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. Αειαδή, έγηλε ραξαθηεξηζκφο ηνπ χθνπο ησλ δεκνζηεπκάησλ (ζεηηθά, νπδέηεξα ή αξλεηηθά), κφλν γηα ηα άξζξα πνπ σο θχξην ζέκα ηνπο είραλ ηελ ηειεφξαζε. Εδηαίηεξε έκθαζε ζην χθνο ηνπ άξζξνπ έγηλε θπξίσο γηα ην 966, δεδνκέλνπ φηη ην 960 ε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην ζέκα καο απφ φιεο αλεμαηξέησο ηηο εθεκεξίδεο δελ άθελε πνιιά πεξηζψξηα γηα δηαθνξνπνηήζεηο. Σέινο, έγηλε κηα ζχγθξηζε ηνπ χθνπο ηνπ άξζξνπ, ζε ζρέζε κε ην κέγεζφο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπκε αλ ε ζεηηθή, νπδέηεξε ή αξλεηηθή εηθφλα πνπ απέδηδε ζην ζέκα ηεο ηειεφξαζεο είρε ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηνπο αλαγλψζηεο ηεο εθεκεξίδαο. Μεηά ηε ζπιινγή ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ θαη ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, αθνινχζεζε ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη ε παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ ζε πίλαθεο excel. Βπφκελν βήκα ήηαλ ε πεξηγξαθή ησλ δεκνζηεπκάησλ ζε θάζε εθεκεξίδα μερσξηζηά, πξψηα γηα ην 960 θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ην 966, ε παξνπζίαζε ηνπ πιήζνπο θαη ηεο ζπρλφηεηαο ησλ αλαθνξψλ θαη πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε θάζε εθεκεξίδα παξνπζίαζε ηελ άθημε ηεο ηειεφξαζε ζε θάζε πεξίνδν μερσξηζηά. Ώθνινπζεί κηα ζχγθξηζε ηνπ ηξφπνπ ππνδνρήο ηνπ λένπ Μέζνπ κεηαμχ ησλ εθεκεξίδσλ κε ηνλ ίδην πνιηηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ (γηα ην 960 κεηαμχ ησλ ζπληεξεηηθψλ Αθρόποιης θαη Απογεσκαηηλή θαη ην 966 κεηαμχ ησλ ζπληεξεηηθψλ Αθρόποιης θαη Μεζεκβρηλή θαη ησλ θηιειεχζεξσλ Τα Νέα θαη Το Βήκα.) Σέινο ζπγθξίλνληαη ηα απνηειέζκαηα κεηαμχ ζπληεξεηηθψλ θαη θηιειεχζεξσλ εθεκεξίδσλ θαη ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ εθεκεξίδσλ κεηαμχ ησλ δπν πεξηφδσλ πνπ κειεηάκε.

24 Οι εθημεπίδερ Οη εθεκεξίδεο πνπ κειεηήζεθαλ θαηαηάρηεθαλ ζε δπν κεγάιεο θαηεγνξίεο γηα κεζνδνινγηθνχο ιφγνπο, κε βάζε ηνλ πνιηηηθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ, δεδνκέλνπ φηη ε ηδενινγηθή ηνπνζέηεζε ησλ εθεκεξίδσλ «ζπκπίπηεη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν κε ηελ πνιηηηθή θηινζνθία ησλ αλαγλσζηψλ ηνπο». 4 Δ εθεκεξίδα Ακρόπολις, ηδξχεηαη ην 88, κε εθδφηε ηνλ ΐι. Γαβξηειίδε, θαη επαλαθπθινθνξεί ην 99 κε εθδφηε ηνλ Γ. ΐνπηζηλά θαη ην 98 κε εθδφηεο ηνπο Ώζ. Μπφηζε θαη Αηνλ. Μπφηζε. 4 Πξφθεηηαη γηα κηα απφ ηηο παιηφηεξεο ειιεληθέο εθεκεξίδεο κε παξαδνζηαθά δεμηφ πξνζαλαηνιηζκφ, ππνζηεξίδνληαο ζηαζεξά ηε κνλαξρία θαη εξρφκελε ζε αληηπαξάζεζε κε ηηο εθεκεξίδεο ηνπ θέληξνπ. 44 Σν 960 παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα απμεκέλεο θπθινθνξίεο ( ε εθεκεξίδα ζηελ επαξρία θαη δεχηεξε ζηελ Ώζήλα θαη ζην ζχλνιν ηεο Βιιάδαο, κεηά απφ Τα Νέα), ην 966 φκσο, παξφιν πνπ έρνπλ απμεζεί νη πσιήζεηο ησλ θχιισλ ηεο, είλαη δεχηεξε ζηελ επαξρία, θαη πάιη κεηά Τα Νέα, ελψ δελ είλαη κεηαμχ ησλ δπν πξψησλ νχηε ζηελ Ώζήλα, νχηε ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο. Δ δνκή ηεο δελ παξνπζηάδεη κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δπν πεξηφδσλ πνπ εμεηάδνπκε. Έρεη 6 ζειίδεο ην 960 θαη 8 ην 966. ηελ πξψηε πεξίνδν ε βαζηθή ηεο δνκή πέξα απφ ην πξσηνζέιηδν είλαη σο εμήο: - ζει. : «Δ Ώζελατθή θαη Πεηξατθή δσή» (κνπζηθή, ξαδηφθσλν, ινγνηερλία, ζέαηξν) - ζει. : Ώζιεηηθά - ζει. 4: Ώγγειίεο - ζει. 5: Κνηλσληθά - ζει. 6: Βμσηεξηθέο θαη άιιεο εηδήζεηο Δ Κπξηαθάηηθε Αθρόποιης έρεη ζειίδεο θαη ζπκπιεξψλεη ηελ χιε ηεο κε ηαμηδησηηθφ ξεπνξηάδ ζηε ζει. 5, αγγειίεο ζηε ζει. 6, ηελ «Κηλεκαηνγξαθηθή θαη ζεαηξηθή ζειίδα» ζηε ζει. 7, εηθνλνγξαθεκέλν κπζηζηφξεκα ζηε ζει. 8, αζιεηηθά ζηε ζει. 9, παηρλίδηα, θνπίδ, ζηαπξφιεμν, γεινηνγξαθίεο ζηε ζει. 0 4 Ώ.-Ε.Α. Μεηαμάο, νπ. π., ζει. 4 Μαλψιεο Υαηξεηάθεο, Διιεληθός εκερήζηος ποιηηηθός Τύπος θαη ποιηηηθή Δπηθοηλφλία, θσθιοθορηαθές ηάζεης θαη εθιογηθά αποηειέζκαηα, νπ. π., παξάξηεκα, ζει. 66 θαη Ibid, ζει. 04

25 Σν 966 ε δνκή ηεο είλαη σο εμήο: - ζει. : εηθαζηηθέο ηέρλεο θιπ - ζει. 4: Ώζιεηηθά θαη «ηα ζεκεξηλά ζεάκαηα» (δελ ππάξρεη φκσο πξφγξακκα γηα ηελ ηειεφξαζε, φπσο ζηε Μεζεκβρηλή, αιιά κφλν γηα ζέαηξα θαη ζηλεκά) - ζει. 6: Κφκηθο θαη κπζηζηνξήκαηα ζε ζπλέρεηεο. Βπίζεο νηθνλνκηθέο εηδήζεηο θαη ηα δξνκνιφγηα - ζει. 7: Κνηλσληθά θαη αγγειίεο (νη αγγειίεο κπνξεί λα είλαη θαη ζηε ζει. 6) θαη δξνκνιφγηα Δ Κπξηαθάηηθε Αθρόποιης έρεη 4 ζειίδεο θαη ζπκπιεξψλεηαη θπξίσο κε κπζηζηνξήκαηα, δηαθεκίζεηο, παηρλίδηα θιπ. 45 Δ Μεζημβρινή πξσηνθπθινθφξεζε ην 96 κε εθδφηξηα ηελ Βιέλε ΐιάρνπ αιιά δηέθνςε ζηηο /4/967. Βπαλεθδφζεθε ζηηο 8//980 κε εθδφηε ηνλ Υξ. ηακαληά θαη ην 98 κε ηνλ Ώζ. έθεξε. 46 Δ Βιέλε ΐιάρνπ ιαλζάξηζε ηε Μεζεκβρηλή, ζηνρεχνληαο ζηελ αλαπηπζζφκελε κεζαία ηάμε. Βπξφθεηην γηα κηα ζπληεξεηηθή εθεκεξίδα, αιιά ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηηο ππφινηπεο παξαδνζηαθέο εθεκεξίδεο ηεο δεμηάο. Βίρε ηελ ηάζε δειαδή λα θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα εηδήζεσλ θαη λα πεξηνξίδεη ηηο πνιηηηθέο ηεο απφςεηο ζηα θχξηα άξζξα. 47 Σν 966 νη θπθινθνξίεο ηεο δελ είλαη ηδηαίηεξα πςειέο, είλαη ε ε φκσο εθεκεξίδα ζηελ πεξηνρή Ώζελψλ-Πεηξαηά, κε κεγάιε δηαθνξά απφ Τα Νέα πνπ θπξηαξρνχλ θαη ζην ιεθαλνπέδην θαη ζηελ επαξρία θαη ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο. Δ Μεζεκβρηλή αληίζεηα δελ είλαη κεηαμχ ησλ δπν πξψησλ εθεκεξίδσλ γηα ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο. Σν 966 ε Μεζεκβρηλή έρεη 8 ζειίδεο θαζεκεξηλά, ελψ ην άββαην θηάλεη ηηο 4 ή αθφκα θαη ηηο 6 ζειίδεο. Δ δνκή ηεο είλαη ε εμήο: - ζει. : Κνηλσληθά (θεδείεο θιπ) - ζει. : Βμσηεξηθέο εηδήζεηο - ζει. 4: Μπζηζηφξεκα ζε ζπλέρεηεο, πξφγξακκα ξαδηνθψλνπ θαη νηθνλνκηθέο εηδήζεηο - ζει. 6: Ώζελατθφ εκεξνιφγην (ζέαηξα, θηλεκαηνγξάθνη, εζηηαηφξηα θιπ) - ζει. 7: κηθξέο αγγειίεο - ζει. 8: αζιεηηθά 45 ε γεληθέο γξακκέο ν αξηζκφο ησλ ζειίδσλ ησλ εθεκεξίδσλ απμάλεηαη ην 966 ζε ζρέζε κε ην 960 ζε φιεο ηηο εθεκεξίδεο πνπ κειεηήζεθαλ. ΐι. παξάξηεκα, ζει. ix-x 46 Μαλψιεο Υαηξεηάθεο, Διιεληθός εκερήζηος ποιηηηθός Τύπος θαη ποιηηηθή Δπηθοηλφλία, θσθιοθορηαθές ηάζεης θαη εθιογηθά αποηειέζκαηα, νπ. π., παξάξηεκα, ζει Ibid, ζει. 4

26 - ζει. 0 (ην άββαην): Ο θφζκνο ηνπ βηβιίνπ Ώπφ ηηο //966, ε Μεζεκβρηλή είλαη ε πξψηε απφ ηηο 4 εθεκεξίδεο πνπ εληάζζεη, ζηε ζειίδα 6 (ζην πιαίζην ηεο ζηήιεο «Ώζελατθφ εκεξνιφγην), 48 θαζεκεξηλά ην πξφγξακκα ηεο ηειεφξαζεο (Β.Ε.Ρ. θαη Πξφγξακκα Βλφπισλ Απλάκεσλ, θαλάιη 5 θαη 0 αληίζηνηρα). Ώθνινπζεί ην Βήκα απφ 7//966, πνιχ πην ριηαξά, δίλνληαο κηθξφηεξε βαξχηεηα (κηθξά άξζξα θιπ). Δ Απογεσμαηινή, ηδξχεηαη ην 9 κε εθδφηε ηνλ Κ. Σζηθιάθν θαη επαλαθπθινθνξεί ζηηο /0/95 κε εθδφηεο ηνπο Ώζ. Μπφηζε θαη Αηνλ. Μπφηζε. 49 πσο θαη ε Αθρόποιης, ε δεχηεξε εθεκεξίδα ησλ αδειθψλ Μπφηζε είλαη ζπληεξεηηθή κε δεμηφ πξνζαλαηνιηζκφ. Σν 960 ε Απογεσκαηηλή είλαη ε δεχηεξε εθεκεξίδα ηεο επαξρίαο κεηά ηελ Αθρόποιε (κε πνιχ κεγάιε φκσο δηαθνξά), ελψ δελ βξίζθεηαη ζηηο πξψηεο θπθινθνξίεο γηα ηελ Ώζήλα θαη ην ζχλνιν Βιιάδαο, θαζψο εθεί θπξηαξρνχλ Τα Νέα θαη ε Αθρόποιης. Σν 960 ε Απογεσκαηηλή είρε δηαθνξεηηθφ αξηζκφ ζειίδσλ αλάινγα κε ηελ εκέξα: 6 ζειίδεο ηελ Παξαζθεπή, 6 ή 8 ζειίδεο ηελ Σξίηε, ηελ Σεηάξηε θαη ην άββαην θαη 0 ή ζειίδεο ηε Αεπηέξα. Δ δνκή ηεο ήηαλ ε εμήο: - ζει. : Νέα γηα ην ζέαηξν, ηέρλεο, θνζκηθά, ρηνχκνξ - ζει. : «Βίλαη ζθφπηκαη αη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ πξν ηνπ γάκνπ;» (ηαθηηθή ζηήιε!) - ζει. 4: Ώζιεηηθά θαη Μπζηζηφξεκα ζε ζπλέρεηεο - ζει. 5: Πξφγξακκα ξαδηνθψλνπ, ζηλεκά, ζέαηξα (ην άββαην ζηε ζει. 7) θαη θνηλσληθά Τα Νέα γηα πξψηε θνξά ηδξχνληαη ην 9 απφ ηνλ Αεκ. Λακπξάθε. Ξεθίλεζαλ σο «Ώζελατθά Νέα», αιιά κεηά ηελ απειεπζέξσζε κεηνλνκάδνληαη ζε «Νέα». Ώπφ ην 957 εθδφηεο είλαη ν Υξ. Α. Λακπξάθεο θαη δηεπζπληήο ν Κψζηαο Νίηζνο. 50 Τα Νέα είλαη κηα απφ ηηο πην δεκνθηιείο εθεκεξίδεο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα κε παξαδνζηαθά θεληξψν πξνζαλαηνιηζκφ, παξά ηνπο ελδνηαζκνχο ηνπ εθδφηε ηνπο Υξ. Λακπξάθε, ν νπνίνο θαηά θαηξνχο επηδίσθε κηα «δεμηφηεξε» πξνζέγγηζε ησλ γεγνλφησλ, φκσο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ελέδηδε ζηηο απαηηήζεηο ησλ ρηιηάδσλ 48 Βθηφο απφ ην θχιιν ηνπ αββάηνπ, πνπ ην «Ώζελατθφ εκεξνιφγην» θαη ην ηειενπηηθφ πξφγξακκα εκθαλίδνληαη ζηε ζειίδα 49 Μαλψιεο Υαηξεηάθεο, Διιεληθός εκερήζηος ποιηηηθός Τύπος θαη ποιηηηθή Δπηθοηλφλία, θσθιοθορηαθές ηάζεης θαη εθιογηθά αποηειέζκαηα, νπ. π., παξάξηεκα, ζει Ibid, παξάξηεκα, ζει. 6 θαη 67 5

27 αλαγλσζηψλ. 5 Τα Νέα ήηαλ ζηελ θνξπθή ηεο θπθινθνξίαο, ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ην 966 (Ώζήλα-Πεηξαηάο, επαξρία θαη ζχλνιν Βιιάδαο), κε ζρεηηθά κεγάιε δηαθνξά απφ ηηο δεχηεξεο εθεκεξίδεο. Σν 960 Τα Νέα είλαη πξψηα ζην ιεθαλνπέδην θαη ζην ζχλνιν Βιιάδαο, ζηελ επαξρία φκσο δελ βξίζθνληαη θαλ κεηαμχ ησλ δπν πξψησλ εθεκεξίδσλ, θαζψο θπξηαξρνχλ νη ζπληεξεηηθέο εθεκεξίδεο (Αθρόποιης θαη Απογεσκαηηλή). Σν 960 Τα Νέα έρνπλ 8 ζειίδεο ηελ Αεπηέξα, Σξίηε θαη Σεηάξηε, ελψ γηα ηηο ππφινηπεο κέξεο (Πέκπηε, Παξαζθεπή θαη άββαην) έρνπλ είηε 6, είηε 8 ζειίδεο, αλάινγα κε ηελ εβδνκάδα. Δ δνκή ηεο εθεκεξίδαο ήηαλ ε εμήο: - ζει. : Θεαηξηθά λέα, ζεάκαηα, ξαδηφθσλν - ζει. : Βμσηεξηθέο εηδήζεηο - ζει. 4: Ώγγειίεο - ζει. 5: Κνηλσληθά (θεδείεο θιπ) θαη «Σα λέα ηνπ Πεηξαηψο» ή «Σα δεηήκαηα ηεο επαξρίαο» - ζει. 7: Ώζιεηηθά θαη Ώγγειίεο - ζει. 8: Βμσηεξηθέο θαη άιιεο εηδήζεηο Σν 966 Τα Νέα απμάλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ ζειίδσλ ηνπο, θαζψο ε εθεκεξίδα γίλεηαη νθηαζέιηδε ηελ Σξίηε, ηελ Πέκπηε θαη ηελ Παξαζθεπή, θαη δσδεθαζέιηδε ηελ Αεπηέξα, ηελ Σεηάξηε θαη ην άββαην. Δ δνκή δελ είρε αιιάμεη ζε κεγάιν βαζκφ: - ζει. : Πνιηηηζηηθά - ζει. 4: Θεάκαηα (ζέαηξα, ξαδηφθσλν, ζηλεκά) θαη Κνηλσληθά (θεδείεο θιπ) - ζει. 6: Ώγγειίεο - ζει. 7: αζιεηηθά θαη ξεπνξηάδ, εηδήζεηο θαη ζρφιηα γηα ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο εξγαδφκελνπο (ην άββαην, ηα ζέκαηα ηεο ζειίδαο 7 εκθαλίδνληαλ ζηε ζει. ) Το Βήμα ηδξχεηαη ην 9 κε εθδφηε ην Αεκ. Λακπξάθε. Ξεθίλεζε σο «Βιεχζεξν ΐήκα», αιιά κεηά ηελ απειεπζέξσζε κεηνλνκάδνληαη ζε «ΐήκα». Ώπφ ην 957 εθδφηεο είλαη ν Υξ. Α. Λακπξάθεο, φπσο θαη ζηα Νέα 5. Το Βήκα ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο πην ζεκαληηθέο θηιειεχζεξεο εθεκεξίδεο, αθνινπζεί φκσο κηα 5 «φηαλ ν Λακπξάθεο,.εθ πεπνηζήζεσο θεληξνδεμηφο, πξνζπάζεζε λα αιιάμεη γξακκή κε ζθνπφ λα πάςεη ηελ ππνζηήξημή ηνπ πξνο ηνλ Παπαλδξένπ, έλα νξγηζκέλν πιήζνο ζπγθεληξψζεθε έμσ απφ ηα γξαθεία ηνπ ζπγθξνηήκαηφο ηνπ θαη έβαιε θσηηά ζε ηεξάζηηνπο ζσξνχο εθεκεξίδσλ. Ο Λακπξάθεο, ν νπνίνο θέξδηδε ηεξάζηηα πνζά απφ ηηο πξψηεο ζε θπθινθνξία εθεκεξίδεο ηνπ, ελέδσζε». Ibid, ζει. 5 Ibid, παξάξηεκα, ζει. 66 6

28 πνιχ πην ζπληεξεηηθή γξακκή απφ ηελ άιιε εθεκεξίδα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο Λακπξάθε, Τα Νέα. 5 Οη θπθινθνξίεο ηνπ Βήκαηος δελ αληηζηνηρνχλ κε ηηο ηεξάζηηεο πσιήζεηο ησλ Νέφλ. ε κεγάιν βαζκφ απηφ νθείιεηαη ζηνλ ζπληεξεηηζκφ ηνπ (ζε ζρέζε κε Τα Νέα, πνπ απνηεινχζαλ ηελ αλαγλσζηηθή ιχζε ησλ νπαδψλ ηεο ΒΏΜ) πνπ αληαλαθινχζε θαη ηελ πνιηηηθή άπνςε ηνπ εθδφηε Αεκ. Λακπξάθε. Έηζη κφλν ζην ζχλνιν Βιιάδαο Το Βήκα εκθαλίδεηαη ζηε δεχηεξε ζέζε, κε κεγάιε δηαθνξά απφ Τα Νέα, ελψ ζηελ Ώζήλα θαη ζηελ επαξρία δελ βξίζθεηαη ζηηο πξψηεο θπθινθνξίεο. Σν 966 Το Βήκα έρεη 8 ζειίδεο ηελ Σεηάξηε, ηελ Παξαζθεπή θαη ην άββαην, 8 ή 0 ζειίδεο ηελ Σξίηε θαη ηελ Πέκπηε θαη 4 ζειίδεο ηελ Κπξηαθή. Δ δνκή ηεο εθεκεξίδαο ήηαλ ε εμήο: - ζει. : Σνπ Πλεχκαηνο θαη ησλ Σερλψλ (ζεάκαηα, ξαδηφθσλν θιπ) - ζει. : Βμσηεξηθέο εηδήζεηο - ζει. 4: Σν ΐήκα ΐνξείνπ Βιιάδνο (εηδήζεηο, ξαδηφθσλν, ζεάκαηα, θνηλσληθά θιπ) - ζει. 5: ΐφξεηα Βιιάδα (αζιεηηθά θαη εηδήζεηο) θαη «Δ γσληά ηνπ απηνθηλήηνπ» - ζει. 7: «Οηθνλνκηθφ ΐήκα» - ζει. 8: Βμσηεξηθέο εηδήζεηο θαη Ώγγειίεο 5 «ην ΐήκα.ήηαλ γλσζηφ γηα ηελ κεηξηνπάζεηα ηεο αξζξνγξαθίαο ηνπ θαη ηελ ζπληεξεηηθή γξακκή πνπ αθνινπζνχζε κέζα ζηνπο θφιπνπο ηεο παξαηάμεσο ηνπ Κέληξνπ». Ibid, ζει. 06 7

29 Γ. Το εμπειπικό ςλικό Τα ππώηα βήμαηα ηηρ ελληνικήρ ηηλεόπαζηρ Δ ηζηνξία ηεο ηειεφξαζεο μεθηλά πνιχ λσξίηεξα απφ ηελ επνρή πνπ θηάλεη ζηελ Βιιάδα, δεδνκέλνπ φηη ην λέν απηφ Μέζν εληάζζεηαη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία κε εμαηξεηηθά κεγάιε θαζπζηέξεζε, ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο. Οη πξψηεο επηηπρείο ηειενπηηθέο κεηαδφζεηο είραλ γίλεη ήδε, κεηαμχ 98 θαη 95 ζηε Μ. ΐξεηαλία, 54 ελψ ην 946 ζηηο ΔΠΏ ιεηηνπξγνχζαλ ήδε δψδεθα εκπνξηθνί ηειενπηηθνί ζηαζκνί θαη νη πσιήζεηο ηειενπηηθψλ ζπζθεπψλ αλέβαηλαλ θαηαθφξπθα. 55 ηηο Ενπλίνπ 95 πξαγκαηνπνηείηαη ε πξψηε Παλεπξσπατθή εθπνκπή (ε ζηέςε ηεο ΐαζίιηζζαο Βιηζάβεη ΕΕ ηεο Ώγγιίαο), 56 ελψ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 980 ζηελ Ώκεξηθή ιεηηνπξγνχζαλ.00 ηειενπηηθνί ζηαζκνί θαη ην 98% ησλ ακεξηθαληθψλ λνηθνθπξηψλ δηέζεηε ηειεφξαζε. 57 Δ ηζηνξία ηεο Βιιεληθήο ηειεφξαζεο αξρίδεη ην 95, κε ηνλ λφκν 66, ν νπνίνο πξνβιέπεη ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ξαδηνηειενπηηθψλ ζηαζκψλ ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ - δηάηαμε ε νπνία θαηαξγείηαη 5 ρξφληα αξγφηεξα - ελψ παξάιιεια πξνβιέπεηαη θαη ε ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο Βλεκέξσζεο Βλφπισλ Απλάκεσλ (ΤΒΝΒΑ) πνπ ζα είρε ηελ αξκνδηφηεηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ξαδηνηειενπηηθψλ ζηαζκψλ. 58 κσο ε Βιιάδα ηελ επνρή απηή έρεη κφιηο αξρίζεη λα επνπιψλεη ηηο πιεγέο ηεο απφ ηνλ Αεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν θαη ηνλ Βκθχιην, ε νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε ήηαλ ηξαγηθή θαη ην ξαδηνθσληθφ ηεο δίθηπν ζρεδφλ θαηεζηξακκέλν. Παξφια απηά, θαηά θαηξνχο έγηλαλ δηάθνξεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε πνκπνχ ηειεφξαζεο. Σν 948 αθνχγεηαη γηα πξψηε θνξά ε θσλή ηνπ ηαζκνχ Βλφπισλ Απλάκεσλ, ηεο νδνχ Γαινθψζηα πνπ δηεπζχλεηαη απφ ηελ ΐ5 ηνπ ΓΒ. 59 Τπήξμαλ δπν αθφκα απφπεηξεο ην 958 θαη 959 πνπ δελ είραλ φκσο ηχρε, αιιά ην Μάξηην ηνπ 960, ν Μάλνο Εαηξίδεο, ηφηε πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Αηαθσηίζεσο ηεο Τπεξεζίαο Αεκνζίσλ ρέζεσλ ηεο ΑΒΔ, πξνηείλεη ηελ 54 Ώπφ ηνλ Σδσλ Λφηδη Μπαηξλη (John Logie Baird) ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο πνκπνχο κεζαίσλ θπκάησλ ηνπ BBC id Μαλψιεο Υαηξεηάθεο, Τειεόραζε θαη δηαθήκηζε, ε ειιεληθή περίπηφζε, Βθδφζεηο Ώλη. Ν. άθθνπια, Ώζήλα 997, ζει. 0 8

30 εγθαηάζηαζε ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ ζηελ 5ε Αηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο (ΑΒΘ) κε ηελ επθαηξία ησλ 0 ρξφλσλ ιεηηνπξγίαο ηεο. 60 Βπξφθεηην γηα έλαλ πεηξακαηηθφ ζηαζκφ κε πεξηνξηζκέλε εκβέιεηα, 6 ν νπνίνο είρε ζπλδεζεί κε 00 πεξίπνπ ζπζθεπέο 6 πνπ είραλ ηνπνζεηεζεί ζε ηξία θεληξηθά ζεκεία ηεο Θεζζαινλίθεο θαη απφ ηηο νπνίεο νη Θεζζαινληθείο θαη νη επηζθέπηεο ηεο Έθζεζεο κπνξνχζαλ λα παξαθνινπζνχλ ηα πξνγξάκκαηα πνπ κεηαδίδνληαλ απφ απηφ ηνλ πξψην ηειενπηηθφ ζηαζκφ. ηηο 0/09/960 παξνπζηάζηεθε ην ζήκα δνθηκήο (test pattern) ηνπ ζηαζκνχ ηεο ΑΒΔ ζηε Αηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο, κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ νη ηερληθνί έθξηλαλ ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εηθφλαο. 6 Έηζη ζηηο επηεκβξίνπ 960, ζηηο 8 κκ, απφ ηελ ηαξάηζα ηνπ πεξηπηέξνπ 5 ηεο ΑΒΘ, γηα πξψηε θνξά κεηαδίδεηαη πξφγξακκα ζηνπο Θεζζαινληθείο κέζα απφ ηελ ηειεφξαζε ηεο ΑΒΔ θαη έλαλ πνκπφ ηζρχνο 500W πνπ θάιππηε κηα πεξηνρή 45 πεξίπνπ ρηιηνκέηξσλ γχξσ απφ ηελ πφιε. Βπξφθεηην γηα ηα εγθαίληα ηεο 5 εο ΑΒΘ, ηα νπνία πξαγκαηνπνίεζε ν ηφηε πξσζππνπξγφο Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο «Δ πξφηαζε ήηαλ λα εγθαηαζηήζνπκε θαη λα ιεηηνπξγήζνπκε ζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο Βθζέζεσο έλα ζηαζκφ ηειενξάζεσο, κε εκβέιεηα 0-0 ρηιηνκέηξσλ θαη πξφγξακκα αλάινγν κε απηφ πνπ αθνχγακε πσο ππήξρε ζηηο ρψξεο ηεο δπηηθήο Βπξψπεο. Σελ επνρή εθείλε ην ζέκα ηεο ειιεληθήο ηειενξάζεσο ήηαλ ηαθηηθά ζηηο πξψηεο ζειίδεο ησλ εθεκεξίδσλ». Μαλψιεο Υαηξεηάθεο, Τειεόραζε θαη δηαθήκηζε, ε ειιεληθή περίπηφζε, νπ. π., ζει Γηα ηελ πξψηε απηή εθπνκπή κεραλήκαηα είραλ πξνζθέξεη ε Philips, ην Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, ην Μαηεπηήξην «Ώιεμάλδξα» θαη ν ζηαζκφο ηειενξάζεσο ηεο Ώκεξηθαληθήο ΐάζεο ηνπ Δξαθιείνπ Κξήηεο. Ίσλαο Μνζρνλάο, «Δ πξντζηνξία ηεο ειιεληθήο ηειεφξαζεο», Ώθηέξσκα ζηελ ειιεληθή ηειεφξαζε, πεξηνδηθφ «7 εκέξεο», Καζεκερηλή ηες Κσρηαθής, 0/0/996, ζει Σν πξφγξακκα ηνπ ζηαζκνχ ηειενξάζεσο ηεο ΑΒΔ ήηαλ ην εμήο: 9.0: Έλαξμηο 9.5: Κνπθινζέαηξν 9.50: Σα ειηθφπηεξα (θηικ) 0.00: Βηδήζεηο 0.05: ηα θηεξά ηεο πξνθνπήο 0.5: Σν ειιεληθφ ρνξφδξακα 0.0: Ο κεγάινο καο θφζκνο.00: Πξνζθεθιεκέλνη ηεο ΑΒΔ.5: Ο κεγάινο καο θφζκνο.40: Μαίξε Λσ Νίθπ Γηάθνβιεθ.00: Καιελχρηα Θεζζαινλίθε Μαλψιεο Υαηξεηάθεο, Τειεόραζε θαη δηαθήκηζε, ε ειιεληθή περίπηφζε, νπ. π., ζει. 0 9

31 Σν πξφγξακκα ηνπ «ηαζκνχ Σειενξάζεσο ηεο ΑΒΔ» είρε ςπραγσγηθφ ραξαθηήξα θαη απφ ηηο πξψηεο θηφιαο κέξεο ηεο γέλλεζήο ηεο, απνηέιεζε κέζν δηαθήκηζεο. Σν πξψην πξνζθεξφκελν πξφγξακκα ζηε ηειεφξαζε ηεο ΑΒΔ (ην νπνίν παξνπζηαδφηαλ απφ ηνλ Άιθε ηέα) έγηλε απφ ηε ζνθαιαηνπνηία Παπιίδνπ. 65 Βπίζεο, βηνκεραλίεο φπσο ε θαπλνβηνκεραλία Μαηζάγγνπ, ε Κιίλεμ θαη ΜελαΎδεο-Φσηηάδεο ήηαλ νη πξψηνη ρνξεγνί πξνγξακκάησλ (ηειεθσληθφ παηρλίδη, ηαιέληα θαη επηδείμεηο καλεθέλ αληίζηνηρα) 66 Δ πξνζπάζεηα απηή απφ ηελ ηειεφξαζε ηεο ΑΒΔ, δελ είρε ζπλέρεηα θαη κεηά ηελ Έθζεζε ηεο Θεζζαινλίθεο, ιφγσ αλεζπρηψλ ηνπ Β.Ε.Ρ., κήπσο ην αγαζφ ηεο ηειεφξαζεο θαξπσζεί εζαεί ε Αεκφζηα Βπηρείξεζε Διεθηξηζκνχ θαη έηζη πξφβαιε βέην, «επηηπγράλνληαο» ηε ιήμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ηειεφξαζεο. 67 Σα δπν επφκελα ρξφληα ην ειιεληθφ θξάηνο παξέκεηλε ζεαηήο κπξνζηά ζηα αιιεινζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα ησλ πνιπεζληθψλ πνπ επεδίσθαλ λα θαξπσζνχλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ειιεληθήο ηειεφξαζεο. 68 Ώθνινχζεζαλ αλεμήγεηεο θαζπζηεξήζεηο, αλεθκεηάιιεπηεο επθαηξίεο θαη έιιεηςε βνχιεζεο γηα ηελ έλαξμε ηεο ειιεληθήο ηειενξάζεσο. 69 Δ θαζπζηέξεζε ζηελ άθημε ηεο ηειεφξαζεο νθεηιφηαλ θαη ζηε δπζθνιία ηεο θπβέξλεζεο λα επηηχρεη ηθαλνπνηεηηθέο δηεζλείο πξνζθνξέο γηα ηελ θαηαζθεπή ηειενπηηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά θαη ελ κέξεη ζηελ αληίζεζε ησλ εθδνηψλ εθεκεξίδσλ θαη ησλ ηδηνθηεηψλ θηλεκαηνγξαθηθψλ αηζνπζψλ. Καη βέβαηα, ε πνιηηηθή αζηάζεηα πνπ ππήξρε ζηελ Βιιάδα ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 960 ζπλέβαιε αθφκα πεξηζζφηεξν ζηελ αλαπνθαζηζηηθφηεηα γηα ηελ έλαξμε ηεο ηειεφξαζεο, θαζψο Μαλψιεο Υαηξεηάθεο, Τειεόραζε θαη δηαθήκηζε, ε ειιεληθή περίπηφζε, νπ. π., ζει Ibid, ζει. 04. Σν Β.Ε.Ρ., ζχκθσλα κε ηε πληαθηηθή Πξάμε 54/ είρε ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα παξαγσγήο θαη εθπνκπήο ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 68 Γηψξγνο Κάξηεξ, «Καη εγέλεην ηειεφξαζηο!», Ώθηέξσκα ζηελ ειιεληθή ηειεφξαζε, πεξηνδηθφ «7 εκέξεο», Καζεκερηλή ηες Κσρηαθής, 0/0/996, ζει Υαξαθηεξηζηηθά, ην Β.Ε.Ρ. αξλήζεθε ην 964 λα λνηθηάζεη γηα έλα ρξφλν κεραλήκαηα ηεο R.A.I. έλαληη ηνπ ζπκβνιηθνχ πνζνχ ησλ δξαρκψλ, πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζνπλ πεηξακαηηθέο εθπνκπέο. Μαλψιεο Υαηξεηάθεο, Τειεόραζε θαη δηαθήκηζε, ε ειιεληθή περίπηφζε, νπ. π., ζει. 06 0

32 ππήξραλ πνιχ πην επείγνληα δεηήκαηα πνπ νη κεηαβαηηθέο θπβεξλήζεηο θαινχληαλ λα αληηκεησπίζνπλ. 70 Δ πξψηε δνθηκαζηηθή ηερληθή εθπνκπή κεηαδίδεηαη απφ ην ζηνχληην ησλ ξαδηνζαιάκσλ ηνπ Γαππείνπ, ζηηο επηεκβξίνπ 965, αιιά δπν εκέξεο αξγφηεξα δηαηάζζεηαη ε δηαθνπή ησλ πξνγξακκάησλ. Μεηά απφ πίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ νη εθπνκπέο μαλαξρίδνπλ. Πξνθεξχζζεηαη δηαγσληζκφο ηειεπαξνπζηαζηξηψλ 7 θαη ζηηο Φεβξνπαξίνπ 966 αξρίδεη ε πεηξακαηηθή εθπνκπή πξνγξακκάησλ, απφ έλαλ πνκπφ πνπ βξίζθεηαη ζην κέγαξν ηνπ ΟΣΒ (ην ςειφηεξν θηίξην ηεο Ώζήλαο ηφηε), ελψ ε κεηάδνζε απιψλεηαη θπθιηθά απφ ηνλ Ώζπξφππξγν κέρξη ηελ Βθάιε. 7 ηηο 8.0 νη.00 έσο.500 ζπζθεπέο ηεο πξσηεχνπζαο θσηίδνληαη θαη εκθαλίδεηαη ε καθέηα: «ΒΕΡ - ηειεφξαζηο - θαλάιη 5», ην ζήκα ηνπ ζηαζκνχ (έλα θηνλφθξαλν πνπ ζρεδίαζε ε Έιιε νινκσλίδνπ) θαη ε θσλή ηνπ πξψηνπ δηεπζπληή πξνγξάκκαηνο, Γηψξγνπ Κάξηεξ αθνχγεηαη λα δίλεη ηηο ηειεπηαίεο νδεγίεο: «Καιή αξρή! Έηνηκνη; Βιέλε, πην θπζηθή ζε παξαθαιψ. Έηνηκνη. Φέηλη άνπη, θάκεξα. έηνηκε ε θάκεξα. Πάκε» 7 Λίγεο κέξεο αξγφηεξα, ηελ Κπξηαθή 7 Φεβξνπαξίνπ 966 κεηαδίδεηαη απφ ην θαλάιη 0 ε πξψηε εθπνκπή ηεο ΣΒΑ (Σειεφξαζε Βλφπισλ Απλάκεσλ), απφ κηα θεξαία χςνπο 6 κέηξσλ πνπ είρε ζηεζεί ζηελ ηαξάηζα ηνπ ηξηψξνθνπ ηεο Γεσγξαθηθήο Τπεξεζίαο ηξαηνχ, δίπια ζην Πεδίν ηνπ Άξεσο, 74 θαη κε ηερλνινγηθή βνήζεηα πνπ είρε πξνζθεξζεί απφ ηελ θπβέξλεζε ησλ Δλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Δ ΣΒΑ, 70 Πάληεην Παλεπηζηήκην Ώζελψλ, Αεκήηξεο Κ. Φπρνγηφο ζει. 7 7 Βπηθξαηέζηεξεο ήηαλ νη: φληα Γσίδνπ, Ώιέθα Μαβίιε θαη Βιέλε Κππξαίνπ, ε νπνία θαη θέξδηζε ηνλ δηαγσληζκφ. Γηψξγνο Κάξηεξ, «Καη εγέλεην ηειεφξαζηο!», νπ. π., ζει. 7 7 Μαλψιεο Υαηξεηάθεο, Τειεόραζε θαη δηαθήκηζε, ε ειιεληθή περίπηφζε, νπ. π., ζει Γηψξγνο Κάξηεξ, «Καη εγέλεην ηειεφξαζηο!», νπ. π., ζει Σν Πξφγξακκα Βλφπισλ Απλάκεσλ ζηηο 7/0 είρε σο εμήο (Μεζεκβρηλή, 7/0/966, ζει. 6): 7.00: Έλαξμηο - ζήκα ζηαζκνχ 7.0: Κέξθπξα (ληνθπκαληέξ) 7.5: Βζνδεία γλψζεσλ 7.45: Αηάιεηκκα 7.55: Ώλαθάιπςε ηεο πεληθηιίλεο 8.0: Γηα λα γλσξίζεηε ηνλ Καλαδά 9.0: Σέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο - Βζληθφο Όκλνο

33 ηεο νπνίαο πξψηε εθθσλήηξηα ήηαλ ε Μαξία Φαξηαλνχ, εγθαηλίαζε ηελ πξαθηηθή πψιεζεο ρξφλνπ ζηνπο παξαγσγνχο, πνπ εμέπεκπαλ δηάθνξα πξνγξάκκαηα, ηα νπνία πεξηειάκβαλαλ δηαθεκίζεηο, ελψ ηα δηαθεκηζηηθά γξαθεία άξπαμαλ ηελ επθαηξία λα γίλνπλ «ρνξεγνί» ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ Δ ηειεφξαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηξαηησηηθήο δηθηαηνξίαο ηίζεηαη ππφ ηνλ έιεγρν ησλ ζηξαηησηηθψλ (έλα απφ ηα πξψηα θηίξηα πνπ θαηέιαβαλ ήηαλ ην θηίξην ηνπ ΒΕΡ), ε αμηνπηζηία ηεο εθκεδελίδεηαη θαη ν απφιπηνο θξαηηθφο έιεγρνο ζπλερίδεη φρη κφλν κέρξη ηελ πηψζε ησλ πληαγκαηαξρψλ, ην 974, αιιά παξαδφμσο θαη ηα επφκελα ρξφληα. Δ Τπεξεζία Βλεκεξψζεσο Βλφπισλ Απλάκεσλ (ΤΒΝΒΑ) πνπ αληηθαηέζηεζε ην «Βλφπισλ», κε απφθαζε ηεο ρνχληαο, είρε ζαλ ζηφρν λα πξνζθέξεη «εζληθή εζηθή θαη θνηλσληθή δηαπαηδαγψγεζε» ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο θαη ζην θνηλφ. 78 Με παγθφζκηα πξσηνηππία φκσο, ε ειιεληθή ηειεφξαζε παξακέλεη θάησ απφ ηνλ έιεγρν ηνπ ζηξαηνχ αθφκα θαη θάησ απφ θαζεζηψο θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο (!) 79 Δ ηειεφξαζε γηα ηελ Βιιάδα, φπσο θαη ην ξαδηφθσλν, απφ ην μεθίλεκά ηεο ζρεδφλ απνηέιεζε έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν πξνπαγάλδαο. Αελ κεηέδηδε εηδήζεηο ζρεηηθέο κε ηα θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο, δηφηη ζχκθσλα κε ηηο θπβεξλήζεηο, 75 Σν πξψην πξφγξακκα ηνπ ζηαζκνχ κε δηαθεκηζηηθή ρνξεγία ήηαλ ην «Βπηθίλδπλε Ώπνζηνιή» (Mission Impossible) ην νπνίν πξφζθεξαλ εηαηξείεο νηλνπλεπκαησδψλ. ζει Δ «θάξηα» ηεο Σειεφξαζεο Βλφπισλ Απλάκεσλ. Πεξηνδηθφ «7 εκέξεο», Καζεκερηλή ηες Κσρηαθής, 0/0/996, ζει Δ καθέηα ηεο Σειεφξαζεο Βλφπισλ Απλάκεσλ πνπ έδεηρλε ηνλ «Αίαπιν» εθπνκπήο ηνπ ζηαζκνχ. Ibid, ζει Δ ρνχληα είρε ζαλ ηειηθφ ζηφρν ηεο λα «αλακνξθψζεη» ηνλ ειιεληθφ ιαφ, θαη γη απηφ έιεγρε φια ηα ειιεληθά καδηθά κέζα. ζει Δ ΤΒΝΒΑ παξέκεηλε ζηε δηθαηνδνζία ηνπ Τπνπξγείνπ Βζληθήο Ώκχλεο κέρξη ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 98. Μαλψιεο Υαηξεηάθεο, Τειεόραζε θαη δηαθήκηζε, ε ειιεληθή περίπηφζε, νπ. π., ζει.

34 έπξεπε λα πεξηνξίδεηαη ζε «πνιηηηθέο εηδήζεηο» θαη ηέηνηεο ήηαλ κφλν νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο θπβέξλεζεο. Δ ζέζε ηνπ Γεληθνχ Αηεπζπληή ηεο ΒΡΣ είρε ραξαθηεξηζηεί σο «ειεθηξηθή θαξέθια», γηαηί φζνη ηελ θαηείραλ δελ επηβίσλαλ πνιχ. Δ θξαηηθή ξαδηνηειεφξαζε έρεη απνβεί κέζν πξνβνιήο ησλ θπβεξλεηηθψλ απφςεσλ θαη επηινγψλ, κε απνηέιεζκα ε θπβεξλεηηθή ινγνθξηζία θαη παξέκβαζε λα απνηειεί θνηλή πξαθηηθή. 80 Υαξαθηεξηζηηθέο ήηαλ νη «δηψμεηο» ησλ δηεπζπληψλ ή ησλ ζηειερψλ ησλ θξαηηθψλ θαλαιηψλ ζηηο πεξηπηψζεηο, πνπ ε εθάζηνηε θπβέξλεζε έθξηλε φηη δελ πξνσζνχληαλ φπσο έπξεπε ηα ζπκθέξνληά ηεο, κέζσ ηεο θξαηηθήο ξαδηνηειεφξαζεο. κσο φρη κφλν νη αλψηεξεο δηνηθεηηθέο ζέζεηο αιιά θαη φιεο νη κε-κφληκεο ζέζεηο ειέγρνληαλ απφ ηελ θπβέξλεζε. Ώθφκα θαη νη εζνπνηνί ησλ δηαθφξσλ εθπνκπψλ εγθξίλνληαλ κε βάζε ηελ θνκκαηηθή ηνπο έληαμε. 8 Δ δεκφζηα ηειεφξαζε είρε ζπρλά ραξαθηεξηζηεί σο ε «πξνίθα ηεο θπβέξλεζεο», ήηαλ δειαδή ην Μέζν πνπ απηφκαηα κε ηελ εθινγή λέαο θπβέξλεζεο εθάξκνδε ηελ πνιηηηθή ηεο θαη αγλννχζε ηελ αληηπνιίηεπζε πνπ κέρξη ηφηε ππεξεηνχζε. 8 Δ ηειεφξαζε απνηέιεζε επίζεο εξγαιείν απνπξνζαλαηνιηζκνχ θαη εθηξνπήο ηεο πξνζνρήο ησλ Βιιήλσλ πνιηηψλ απφ ηα δεηήκαηα πνπ ε εθάζηνηε θπβέξλεζε ήζειε λα απνθχγεη. 8 Σν 975, κε ηε κεηαπνιίηεπζε, ην Β.Ε.Ρ.Σ κεηαηξέπεηαη ζε Βιιεληθή Ραδηνθσλία Σειεφξαζε (Β.Ρ.Σ) κε ζθνπφ ηελ «ελεκέξσζε, ηελ επηκφξθσζε θαη ηελ ςπραγσγία ηνπ Βιιεληθνχ ιανχ», 84 ελψ ην 989 πξαγκαηνπνηείηαη ε απνξχζκηζε ηνπ ξαδηνηειενπηηθνχ πεδίνπ, αλαηξέπνληαο ην θξαηηθφ κνλνπψιην. Με ηελ άθημε ηεο ηδησηηθήο ηειεφξαζεο ζηελ Βιιάδα, φια αιιάδνπλ. Δ ηδησηηθή ηειεφξαζε ήξζε κε ηξφπν άλαξρν θαη απξνγξακκάηηζην, ρσξίο ππνδνκή θαη ζρεδηαζκφ. εμππεξεηψληαο πεξηζζφηεξν πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο παξά ην «δεκφζην ζπκθέξνλ», κε απνηέιεζκα ην πνιηηηθφ «δξάκα» ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ λα θαηαιήμεη ζ' έλα ξαδηνηειενπηηθφ «θηάζθν» ηέιηνο Παπαζαλαζφπνπινο, Απειεσζερώλοληας ηελ ηειεόραζε, εθδφζεηο Καζηαληψηε, Ώζήλα, 99, ζει ζει. 0 8 Βίλαη ραξαθηεξηζηηθά ηα ιφγηα ηνπ Ώληξέα Παπαλδξένπ: «ηελ Βιιάδα δελ έρνπκε αλεμάξηεηνπο ηδησηηθνχο ζηαζκνχο. Έρνπκε θξαηηθή ηειεφξαζε, ηεο νπνίαο ε επζχλε αλήθεη ζηελ εθιεγκέλε θπβέξλεζε. Γηα ηνχην εθείλνη πνπ δηνξίδνληαη ζηε δηνίθεζή ηεο πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηελ πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο θαη φρη ηε δηθή ηνπο». Ibid, ζει. 8 ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 970, κε εληνιή ησλ θπβεξλήζεσλ ηεο Ν.Α., ε ΒΡΣ κεηέδηδε εμαηξεηηθά δεκνθηιείο πνδνζθαηξηθνχο αγψλεο θαηά ηε δηάξθεηα κεγάισλ απεξγηψλ. Δ ρνχληα επίζεο κεηέδηδε ζηελ ηειεφξαζε πνδφζθαηξν ζε κέξεο επεηείσλ πνπ κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ δηαδειψζεηο θαηά ηεο ρνχληαο. Ibid, ζει ηέιηνο Παπαζαλαζφπνπινο, Απειεσζερώλοληας ηελ ηειεόραζε, νπ. π., ζει. 7

35 Γ.. Η ςποδοσή ηηρ ηηλεόπαζηρ από ηιρ εθημεπίδερ ηο 960 Σν 960 ην επηθνηλσληαθφ πεδίν ζηελ Βιιάδα ραξαθηεξίδεηαη απφ κηθξή ρξήζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ ΜΜΒ, ζε ζρέζε κε ηα επφκελα ρξφληα. Σφζν νη εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά φζν θαη ην ξαδηφθσλν βξίζθνληαη ζην ρακειφηεξν ζεκείν ρξήζεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60. Ώθφκα θαη ν δεκνθηιήο θηλεκαηνγξάθνο δελ έρεη θηάζεη αθφκα ζην απφγεην ηεο δφμαο ηνπ. 86 Σελ επνρή απηή ζηελ Βιιάδα δελ ππάξρνπλ ηειενπηηθέο ζπζθεπέο, πέξα απφ θάπνηεο ειάρηζηεο ζηα ζαιφληα κεξηθψλ ζπηηηψλ, νη νπνίεο ρξεζηκεχνπλ σο έπηπιν ή σο δηαθνζκεηηθφ ζηνηρείν πνπ ηαηξηάδεη κε ην λέν αξρηηεθηνληθφ χθνο πνπ θάλεη ζηελ Βιιάδα ηελ εκθάληζή ηνπ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60. Δ ηειεφξαζε εκθαλίδεηαη ζηηο επηεκβξίνπ ηνπ 960, ζην πιαίζην ηεο Αηεζλνχο Έθζεζεο Θεζζαινλίθεο θαη ιεηηνπξγεί γηα κφιηο κέξεο (κέρξη ηηο 4 επηεκβξίνπ), φζν πεξίπνπ ζα δηαξθέζεη ε Έθζεζε. Δ επίδεημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα απφ ηα πην δεκνθηιή πεξίπηεξα ηεο Έθζεζεο, ζε απηφ ηεο ΑΒΔ θαη ε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηληάδεηαη απφ ηνλ ηφηε πξσζππνπξγφ, Κσλζηαληίλν Καξακαλιή, ν νπνίνο απεπζχλεη κήλπκα ζηνπο Θεζζαινληθείο απφ ην λέν απηφ Μέζν. Δ νκηιία ηνπ πξσζππνπξγνχ, θαζψο θαη θάπνησλ ππνπξγψλ ζηε ζπλέρεηα, ε ηειεηή έλαξμεο ηεο Έθζεζεο θαη άιιεο πξνγξακκαηηζκέλεο εθπνκπέο, κεηαδίδνληαη απφ πεξίπνπ 00 ζπζθεπέο πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε θεληξηθά ζεκεία ηεο πφιεο. Γηα ηελ Αεκφζηα Βπηρείξεζε Διεθηξηζκνχ, ε εγθαηάζηαζε ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ ζεσξήζεθε έλα κεγάιν βήκα πνπ ζα έβξηζθε αληαπφθξηζε θαη ζα θαηαθηνχζε ηελ Βιιάδα. 87 Ώο δνχκε φκσο πσο ππνδέρηεθαλ ηξεηο εθεκεξίδεο ηεο επνρήο εθείλεο, ην λέν απηφ Μέζν γηα ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, πφζε ζεκαζία ηνπ απέδσζαλ θαη αλ απνηέιεζε άκεζε πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ εηδεζενγξαθηθή ηνπο δνκή. 86 Σν 960 νη εθεκεξίδεο πσινχλ 6,9 εθαηνκκχξηα θχιια έλαληη 60,8 ην 966 θαη ηα πεξηνδηθά 8,9 εθαηνκκχξηα ηεχρε έλαληη 4,6 ην 966. Σε ρξνληά απηή ιεηηνπξγνχλ ζηελ Βιιάδα ξαδηνθσληθέο ζπζθεπέο (67 κφιηο ζπζθεπέο αλά 000 άηνκα), έλαληη ηνπ 966 (9 ζπζθεπέο αλά 000 άηνκα). ζν γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ην 960 δηαηίζεληαη πεξίπνπ 0 εηζηηήξηα αλά άηνκν ην ρξφλν, ελψ ν κέγηζηνο αξηζκφο εηζηηεξίσλ πσιείηαη ην 968 (πεξίπνπ 5 εηζηηήξηα αλά άηνκν ηνλ ρξφλν θαη 6% πεξηζζφηεξα εηζηηήξηα απ φ,ηη ην 960). Μαλψιεο Υαηξεηάθεο, Τειεόραζε θαη δηαθήκηζε, ε ειιεληθή περίπηφζε, νπ. π., ζει θαη Βπίζεο βιέπε παξάξηεκα, ζει. i-ii 87 «Με ηελ εγθαηάζηαζηλ ηνπ ζηαζκνχ ηειενξάζεσο εηο ηελ πξνζερή Α.Β.Θ., ε Α.Β.Δ. θηινδνμεί φπσο δψζεη κηα παξαζηαηηθή εηθφλα ιεηηνπξγίαο απηήο, δνζέληνο φηη ε ηειεφξαζηο απνηειεί κίαλ εηζέηη εθαξκνγή ηνπ ειεθηξηζκνχ, ε νπνία θαηέθηεζελ φιαο ηαο ηερληθψο πξννδεπκέλαο ρψξαο ηνπ θφζκνπ, ζπληφκσο δε πξφθεηηαη λα θαηαθηήζεη θαη ηελ Βιιάδα». Ibid, ζει. 0 4

36 Ακρόπολις, Απογεσμαηινή, Τα Νέα πσο έρεη αλαθεξζεί, επηιέρηεθαλ νη δπν πξψηεο ζε θπθινθνξία εθεκεξίδεο γηα ηελ πεξηνρή Ώζελψλ-Πεηξαηά (Τα Νέα θαη Αθρόποιης), γηα ηελ Βπαξρία (Αθρόποιης θαη Απογεσκαηηλή) θαη γηα ην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο (Τα Νέα θαη Αθρόποιης). 88 Βπνκέλσο, ζπλνιηθά ηξεηο εθεκεξίδεο, εθ ησλ νπνίσλ νη δχν είλαη ζπληεξεηηθέο (Αθρόποιης θαη Απογεσκαηηλή) θαη ε ηξίηε (Τα Νέα) αλήθεη ζην ρψξν ηνπ θέληξνπ. Μειεηψληαο ηηο ηξεηο απηέο εθεκεξίδεο γηα ηελ πεξίνδν 7 Ώπγνχζηνπ έσο 0 επηεκβξίνπ 960 δειαδή κηα εβδνκάδα πξηλ θαη κηα εβδνκάδα κεηά ηα εγθαίληα ηνπ πεξηπηέξνπ ηεο ΑΒΔ θαη ηελ κεηάδνζε ηεο ηειεηήο έλαξμεο ηεο 5 εο ΑΒΘ απφ ηειενξάζεσο ( επηεκβξίνπ 960), δηαπηζηψλνπκε, αληίζεηα ίζσο κε φ,ηη ζα πεξίκελε θαλείο, φηη ππήξμαλ κφλν 6 αλαθνξέο γηα ηελ ηειεφξαζε. Βίλαη κάιηζηα εληππσζηαθφ φηη ε ππνδνρή κηαο λέαο γηα ηελ Βιιάδα ηερλνινγίαο, ε νπνία ήηαλ επξέσο γλσζηή ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο απνηειψληαο θνκκάηη ηεο εθεί θαζεκεξηλφηεηαο, φρη κφλν δελ εληππσζίαζε, αιιά ζα έιεγε θαλείο φηη δελ δεκηνχξγεζε θαλ αίζζεζε. ε ζρέζε κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, ηηο δξακαηνπνηεκέλεο εηδήζεηο θαη ηνπο ηεξάζηηνπο ηίηινπο, νη εθεκεξίδεο ηνπ 960 δίλνπλ ηελ εληχπσζε φηη κεηαδίδνπλ ηελ είδεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ηειεφξαζεο γηα πξψηε θνξά ζηελ Βιιάδα, απιά θαη κφλν γηα λα κελ αδηθήζνπλ ην πεξίπηεξν ηεο ΑΒΔ. Καλέλα ζρφιην, θακηά θξηηηθή, θαλέλα άξζξν γλψκεο, αιιά κηα απιή, νπδέηεξε αλαθνίλσζε ηεο επίδεημεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ Μέζνπ. Ώπφ απηέο ηηο 6 αλαθνξέο γηα ηελ ηειεφξαζε, κφιηο νη 0 ήηαλ άξζξα, 89 νη δπν ήηαλ δηαθεκίζεηο ηειενπηηθψλ ζπζθεπψλ, ππήξραλ δχν γεινηνγξαθίεο, θαη ηέινο δεπηεξεχνπζεο αλαθνξέο γηα ηελ ηειεφξαζε. 90 Βίλαη επίζεο ραξαθηεξηζηηθφ φηη θακηά απφ ηηο εθεκεξίδεο πνπ απνδειηηψζεθαλ δελ αζρνιήζεθε κε ηελ θξηηηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ εμέπεκπαλ απηέο νη 00 ζπζθεπέο επί κέξεο, ή κε ηηο ηερληθέο επηδψζεηο ηεο πεηξακαηηθήο απηήο πξνζπάζεηαο (πνηφηεηα ήρνπ, εηθφλαο θιπ). Οχηε θαλ ε αίζζεζε ηεο πξψηεο νκηιίαο απφ ηειενξάζεσο (ηνπ πξσζππνπξγνχ θ. Καξακαλιή) ή ε εληχπσζε πνπ πξνθάιεζε ε ηειενπηηθή ηειεηή έλαξμεο ηεο 5 εο 88 Μαλψιεο Υαηξεηάθεο, Διιεληθός εκερήζηος ποιηηηθός Τύπος θαη ποιηηηθή επηθοηλφλία. Κσθιοθορηαθές ηάζεης θαη εθιογηθά αποηειέζκαηα, νπ. π., ζει Σα 7 ήηαλ ζε ζπλάξηεζε κε ηε ΑΒΘ θαη κφλν γηα ηελ ηειεφξαζε απνθιεηζηηθά 90 Άξζξν ην νπνίν έδηλε έκθαζε ζε άιιν δήηεκα θαη παξεκπηπηφλησο έθαλε αλαθνξά θαη ζηελ ηειεφξαζε 5

37 Αηεζλνχο Βθζέζεσο Θεζζαινλίθεο απνηέιεζαλ αληηθείκελν ησλ άξζξσλ ησλ εθεκεξίδσλ. Απιθμόρ αναθοπών για 5 ημέπερ (ηπειρ εθημεπίδερ) Άπθπο για ΓΔΘ - TV Άπθπο για TV Γιαθήμιζη Σκίηζο Γεςηεπεύοςζα αναθοπά κσο, αθφκα πην εληππσζηαθφ είλαη ην γεγνλφο φηη απφ ηα 7 άξζξα γηα ηε ΑΒΘ φπνπ γηλφηαλ αλαθνξά ζηελ ηειεφξαζε, κφιηο ην είρε ζαλ ζέκα ηνπ απνθιεηζηηθά ηελ ηειεφξαζε! Πξφθεηηαη γηα έλα κηθξφ άξζξν ηνπ αληαπνθξηηή ηεο εθεκεξίδαο Τα Νέα ζηελ Θεζζαινλίθε, πνπ αλαθέξεηαη ζηε ΑΒΘ, αθηεξψλεη φκσο φιν ην άξζξν ζηα εγθαίληα ηεο ηειεφξαζεο, ζην πιαίζην ηεο Έθζεζεο. 9 Ώπφ ηα άξζξα πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ επηθαηξφηεηα ηεο ΑΒΘ, κε ηα πεξίπηεξα, ηνπο επηζθέπηεο, ηηο ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο πνπ εγθαηληάζηεθαλ ζην πιαίζην ηεο Έθζεζεο, νχηε ην έλα ηξίην απφ απηά δελ είρε αλαθνξά ζην λέν Μέζν, δίλνληαο έηζη ειάρηζην «ρψξν» ζην γεγνλφο ηεο άθημεο ηεο ηειεφξαζεο ζηελ Βιιάδα. πγθεθξηκέλα, απφ ηα 4 άξζξα πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηε ΑΒΘ, ηα 7 ζεψξεζαλ ηελ ηειεφξαζε σο ζέκα άμην αλαθνξάο, θαη απφ απηά ηα 7, κφλν ην, φπσο αλαθέξζεθε, αθηεξψζεθε απνθιεηζηηθά ζην ζέκα ηεο ηειεφξαζεο. Απν άξζξα αλαθέξζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ «θαη ζηελ ηειεφξαζε», 4 κίιεζαλ «δεπηεξεπφλησο γηα ηελ ηειεφξαζε» θαη ηα ππφινηπα 7 δελ αζρνιήζεθαλ θαζφινπ, παξφιν πνπ θάπνηα απ απηά ήηαλ αξθεηά εθηελή θαη έδσζαλ ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ γεγνλφησλ. 9 Βθηφο απφ ηα άξζξα πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηε Αηεζλή Έθζεζε, ζηηο 9 «Βγθαηληάδεηαη ζήκεξνλ ε Έθζεζηο Θεζζαινλίθεο. Βθέηνο ζπκκεηέρνπλ ζπλνιηθψο 0 μέλα θξάηε - Ο θ. Καξακαλιήο ζα νκηιήζεη απφ ηεο ηειενξάζεσο», /9/960, Σα Νέα, ζει. 6 9 πρ. Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή πεξηπηέξνπ ΟΣΒ, πεξηπηέξνπ Βζληθήο Αξαζηεξηφηεηνο, Γηνπγθνζιαβηθνχ, Βιβεηηθνχ, Γαιιηθνχ θαη νβηεηηθνχ πεξηπηέξνπ Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα αθφινπζα άξζξα: - «Υψξαη θαη απφ ηαο 4 επείξνπο κεηέρνπλ εηο ηε Αηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο», 6/9/960, Αθρόποιης, ζει. 6

38 εθεκεξίδεο δεκνζηεχηεθαλ θαη 0 δηαθεκίζεηο πεξηπηέξσλ, πξντφλησλ ή ρσξψλ, θακηά φκσο απφ ηηο θαηαρσξήζεηο δελ ήηαλ γηα ην πεξίπηεξν ηεο ΑΒΔ. 9 Άπθπα για ΓΔΘ - Αναθοπά ζηην ηηλεόπαζη 0 4 Άπθπα για ΓΔΘ Άπθπα για ΓΔΘ με αναθοπά ζηην ηηλεόπαζη Γιαθημίζειρ πεπιπηέπων ΓΔΘ 0 Άπθπα για ΓΔΘ Άπθπα για ΓΔΘ με αναθοπά ζηην ηηλεόπαζη Γιαθημίζειρ πεπιπηέπων ΓΔΘ Άπθπα για ΓΔΘ - Αναθοπά ζε ηηλεόπαζη % για ηηλεόπαζη Και για ηηλεόπαζη Γεςηεπεςόνηωρ για ηηλεόπαζη Καθόλος για ηηλεόπαζη - «Δ εθεηηλή Αηεζλήο Έθζεζηο Θεζζαινλίθεο», 6/9/960, Αθρόποιης, ζει. 7 - «Σν πεξίπηεξνλ ηεο εζληθήο δξαζηεξηφηεηνο ζπγθεληξψλεη ήδε ην γεληθφλ ελδηαθέξνλ», 7/9/960, Αθρόποιης, ζει. - «Γσεξνηέξα θίλεζεο επηζθεπηψλ ζεκεηνχηαη εθέηνο εηο ηελ Έθζεζηλ ηεο Θεζζαινλίθεο», 6/9/960, Απογεσκαηηλή, ζει. 6 - «Άλεπ πξνεγνπκέλνπ θίλεζηο παξαηεξείηαη εθέηνο εηο ηελ 5ελ Αηεζλή Έθζεζηλ ηεο Θεζζαινλίθεο», 6/9/960, Τα Νέα, ζει. 8 - «Χξαίν θαη εληππσζηαθφ ην πεξίπηεξν ηνπ ΟΣΒ ζηελ Έθζεζη Θεζ/λίθεο», 7/9/960, Τα Νέα, ζει. 4 9 πγθεθξηκέλα ηα πεξίπηεξα πνπ δηαθεκίζηεθαλ ήηαλ ηα εμήο: - Πεξίπηεξν Βζληθήο Σξάπεδαο (Αθρόποιης, 8/8/960, ζει. 7, Απογεσκαηηλή, 8/8/960, ζει. θαη Απογεσκαηηλή, /9/960, ζει. 4) - Πεξίπηεξν Μεηαμά (Αθρόποιης, 7/9/960, ζει., Απογεσκαηηλή, 6/9/960, ζει. θαη Τα Νέα, 5/9/960, ζει. 6) - ΐνπιγαξηθφ πεξίπηεξν (Αθρόποιης, 6/9/960, ζει. ) - Πεξίπηεξν ηεο Γεξκαληθήο Αεκνθξαηίαο (Απογεσκαηηλή, /9/960, ζει. 4) - Πεξίπηεξν γηα νβηεηηθά ηξαθηέξ «Μπειαξνχο» (Αθρόποιης, 0/9/960, ζει. 5) - Πεξίπηεξν γηα Βιαηνδηαρσξηζηήξεο «BALKAN» (Αθρόποιης, 0 /9/960, ζει. 5) 7

39 Δ αλαθνξέο ζηελ ηειεφξαζε είλαη κνηξαζκέλεο ζηηο εβδνκάδεο πξηλ θαη κεηά ηελ ε επηεκβξίνπ, εκέξα εγθαηλίσλ. Τπάξρνπλ δειαδή 8 αλαθνξέο πξηλ ηα εγθαίληα θαη 8 κεηά, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη δελ πξνθάιεζε θάπνηα ηδηαίηεξε εληχπσζε ην γεγνλφο ηεο κεηάδνζεο ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ κάιηζηα φηη Τα Νέα έρνπλ πεξηζζφηεξα δεκνζηεχκαηα πξηλ ηα εγθαίληα ηνπ πεξηπηέξνπ ηεο ΑΒΔ, απ φ,ηη κεηά. Γημοζιεύμαηα για TV ππιν και μεηά ηα εγκαίνια ηηρ ΓΔΘ Αςγ - Σεπη -0 Σεπη Γημοζιεύμαηα για TV ππιν και μεηά ηα εγκαίνια ηηρ ΓΔΘ Αςγ - Σεπη -0 Σεπη 0 Ακπόπ ολιρ Απ ογεςμαηινή Νέα 8

40 Μάιηζηα, φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα, πξηλ απφ ηα επίζεκα εγθαίληα ππήξραλ ζρεδφλ θαζεκεξηλέο αλαθνξέο, ελψ κεηά ηα εγθαίληα, κπνξεί λα είρακε ηνλ ίδην αξηζκφ δεκνζηεπκάησλ, αιιά ιηγφηεξν ζπρλά. 4 Απιθμόρ αναθοπών ανά ημέπα (ηπειρ εθημεπίδερ) 0 7/8 8/8 9/8 0/8 /8 /9 /9 /9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 0/9 Σα πεξηζζφηεξα δεκνζηεχκαηα γηα ηελ ηειεφξαζε ζηηο 5 απηέο κέξεο πνπ κειεηάκε, εκθαλίδνληαη ζηελ εθεκεξίδα Τα Νέα, αθνινπζεί ε Απογεσκαηηλή, θαη ζηε ζπλέρεηα ε εθεκεξίδα Αθρόποιης. Απιθμόρ αναθοπών ανά εθημεπίδα 8 Ακπόπολιρ Απογεςμαηινή Τα Νέα 5 9

41 Σέινο, είλαη ελδηαθέξνλ λα δνχκε πφζν «ρψξν» αθηέξσζαλ νη εθεκεξίδεο ζην γεγνλφο ηεο πξψηεο εκθάληζεο ηεο ηειεφξαζεο ζηελ Βιιάδα, έζησ ζε κηα κφλν πφιε ηεο γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. ΐιέπνπκε ινηπφλ, φηη πέξα απφ ην γεγνλφο φηη πνιχ ιίγεο αλαθνξέο γίλνληαη ζηελ ηειεφξαζε, αθφκα ιηγφηεξεο απφ απηέο έρνπλ έλα κέγεζνο πνπ ζα ηνπο επέηξεπε λα ζρνιηάζνπλ ζε βάζνο ηελ έιεπζε ηεο ηειεφξαζεο. Ώπφ ηα άξζξα πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ ηειεφξαζε, ηα πεξηζζφηεξα είλαη κηθξνχ κεγέζνπο (κέρξη 00 ιέμεηο), φκσο δελ αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε απηήλ. Ώληίζεηα, ζε κεγάιν βαζκφ, κφλν έλα κηθξφ κέξνο ηνπο (θπξίσο ζηα κεγάια άξζξα) αλαθέξεηαη ζηνλ ηειενπηηθφ ζηαζκφ ηεο ΑΒΔ Απιθμόρ λέξεων άπθπος για ΓΔΘ Απιθμόρ άπθπων Λέξειρ για ΓΔΘ και για TV άπθπο ζςνολικά Λέξειρ για TV

42 Ώπφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε είδεζε γηα ηελ πξψηε ηειενπηηθή εθπνκπή ζηελ Βιιάδα ήηαλ θάηη ιηγφηεξν απφ δεπηεξεχνπζα ζηηο εθεκεξίδεο ηεο κεγάιεο θπθινθνξίαο, θπξίσο γηα ηηο δπν ζπληεξεηηθέο εθεκεξίδεο θαη πην πνιχ γηα ηελ εθεκεξίδα Αθρόποιης, πνπ θάλεθε λα αγλνεί ην λέν Μέζν, δεκνζηεχνληαο κφιηο έλα άξζξν 50 πεξίπνπ ιέμεσλ, εθ ησλ νπνίσλ κφλν νη 0 ήηαλ γηα ηελ ηειεφξαζε (!) θαη κηα δηαθήκηζε ηεο εηαηξίαο «Φίιηπο» πνπ δηέζεζε ηηο 00 ζπζθεπέο γηα ηηο ηειενπηηθέο κεηαδφζεηο, ζηηο θαη 4 επηεκβξίνπ αληίζηνηρα. Λέξειρ για TV ανά εθημεπίδα 5 4 Μέσπι 50 λέξειρ λέξειρ Πάνω απ ό 00 λέξειρ 0 Ακπόπ ολιρ Απ ογεςμαηινή Τα Νέα Σςνηηπηηικέρ Φιλελεύθεπερ 4

43 Ακρόπολις Δ εθεκεξίδα Αθρόποιης, μεθηλά ηηο (ειάρηζηεο) αλαθνξέο ηεο ζηελ ηειεφξαζε, ηελ Κπξηαθή 8/8/960 δεκνζηεχνληαο ζηε 0 ε ζειίδα κηα έγρξσκε γεινηνγξαθία, κε ηίηιν «ηαλ ε ηειεφξαζηο είλε κηθξή» θαη ζέκα ηελ ηειεφξαζε θαη ηνπο Οιπκπηαθνχο Ώγψλεο, πνπ είραλ μεθηλήζεη ήδε ζηηο 5 Ώπγνχζηνπ ζηε Ρψκε. πγθεθξηκέλα παξνπζηάδεηαη ην βάζξν κε ηνπο ηξεηο ληθεηέο, κέζα απφ κηα ζρεηηθά κηθξή νζφλε ηειεφξαζεο. Ο πξψηνο νιπκπηνλίθεο, πνπ βξίζθεηαη ζην ςειφηεξν ζθαιί ηνπ βάζξνπ ρηππάεη ην θεθάιη ηνπ ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο, θαζψο ε ζπζθεπή δελ ηνλ ρσξάεη! Σν άββαην /9/960, εκέξα εγθαηλίσλ ηεο Έθζεζεο, ε Αθρόποιης, δεκνζίεπζε φπσο αλαθέξζεθε έλα άξζξν 50 ιέμεσλ πεξίπνπ, ζηελ έθηε ηεο ζειίδα, κε ηίηιν «ήκεξνλ εγθαηληάδεηαη ε Αηεζλήο Έθζεζηο Θεζζαινλίθεο παξνπζία ηνπ θ. Καξακαλιή - Βπίδεημηο ζηαζκνχ ηειενξάζεσο ηεο Α.Β.Δ.». ε ειάρηζηεο γξακκέο αλαθνηλψλεηαη φηη ζην πιαίζην ησλ εγθαηλίσλ ηεο 5εο ΑΒΘ, έγηλε επίδεημε πνκπνχ ηειεφξαζεο ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Σχπνπ απφ ην πεξίπηεξν ηεο ΑΒΔ. Σν ππφινηπν άξζξν αζρνιείηαη κε ηε Αηεζλή Έθζεζε γεληθά. (πεξίπηεξν Σζερνζινβαθίαο, αλακνλή γηα ηα εγθαίληα, νη ζπκκεηνρέο ησλ ρσξψλ, νη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ). Σελ άρξσκε θαη νπδέηεξε αλαθνίλσζε ηεο άθημεο κηαο θαηλνχξηαο ηερλνινγίαο ζηελ Βιιάδα, δηαδέρεηαη ηελ επφκελε κέξα, Κπξηαθή 04/09, κηα πεξηζζφηεξν ελζνπζηψδεο θαηαρψξεζε, πιεξσκέλε απηή ηε θνξά. Βίλαη ε δηαθήκηζε ηεο εηαηξίαο «Φίιηπο», ζε αξθεηά κεγάιν κέγεζνο, ζηε ζειίδα ηνπ θχιινπ. Μέζα απφ ην ζρέδην κηα νζφλεο ηειεφξαζεο θαίλεηαη ην κήλπκα: «ΦΕΛΕΠ, ν πξψηνο ζηαζκφο ηειενξάζεσο ελ Βιιάδη!». Καη ζηε ζπλέρεηα: «Δ ΦΕΛΕΠ πξψηε ζηελ Βιιάδα εκειέηεζε θαη εγθαηέζηεζε πιήξε πνκπφλ ηειενξάζεσο ζηε ΑΕΒΘΝΔ ΒΚΘΒΕ ΘΒ/ΚΔ (πεξίπηεξνλ ΑΒΔ). Πνιπάξηζκνη δέθηαη ΦΕΛΕΠ ηνπνζεηεκέλνη εηο ηα πην επίθαηξα ζεκεία ηεο πφιεσο ζα επηηξέπνπλ ηελ θαζεκεξηλήλ 4

44 παξαθνινχζεζηλ ησλ κεηαδηδνκέλσλ πξνγξακκάησλ». Δ θαηαρψξεζε απηή είλαη κηα απφ ηηο δπν κφλν δηαθεκίζεηο γηα ηελ ηειεφξαζε πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηηο ηξεηο εθεκεξίδεο, ζην δηάζηεκα ησλ 5 εκεξψλ, θάηη πνπ βέβαηα είλαη αλακελφκελν. Ο ηδηαίηεξα θησρφο απνινγηζκφο ησλ αλαθνξψλ ζηελ ηειεφξαζε απφ ηελ εθεκεξίδα Αθρόποιης απεηθνλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Ακπόπολιρ - απιθμόρ αναθοπών 0 7/8 8/8 0/8 /8 /9 /9 /9 4/9 6/9 7/9 8/9 9/9 0/9 4

45 Απογεσμαηινή Σν πξψην δεκνζίεπκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηειεφξαζε, είλαη κηα γεινηνγξαθία, ζηελ ε ζειίδα, 94 ηνπ αββάηνπ 7 Ώπγνχζηνπ 960. Βίλαη έλα ζθίηζν ρσξίο ιφγηα, πνπ παξνπζηάδεη έλα θαξάβη ζηε κέζε ηνπ σθεαλνχ λα βνπιηάδεη, θαη κηα ηειεφξαζε, πξνθαλψο πξνεξρφκελε απφ ην λαπάγην, έηνηκε λα εμαθαληζηεί κέζα ζην λεξφ. Ώπφ ηελ νζφλε ηεο, ν παξνπζηαζηήο παληθφβιεηνο θσλάδεη, δεηψληαο βνήζεηα Σα άξζξα ησλ εθεκεξίδσλ, ιφγσ ηεο νπδέηεξεο ζηάζεο πνπ αθνινχζεζαλ θαη ηεο άρξσκεο πεξηγξαθήο ηνπο, δελ καο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαιάβνπκε αλ ε ζπγθεθξηκέλε γεινηνγξαθία αληηθαηνπηξίδεη ηηο πξνζκνλέο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ Μέζνπ ζηελ Βιιάδα. Ώλ δειαδή νη δεκνζηνγξάθνη πηζηεχνπλ φηη ην εγρείξεκα απηφ ζα θαηαιήμεη ζε λαπάγην, κελ έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζεί ζηα ηφηε ειιεληθά δεδνκέλα. Σν πξψην άξζξν ηεο Απογεσκαηηλής ζε ζρέζε κε ηελ ηειεφξαζε εκθαλίδεηαη ηελ Σεηάξηε /08, ζηελ 8 ε ζειίδα, κε ηίηιν «Μήλπκα απφ ηελ ηειεφξαζηλ ηεο Αηεζλνχο Βθζέζεσο Θεζζαινλίθεο πηζαλφλ λα απεπζχλεη ν θ. Καξακαλιήο» θαη ππφηηηιν «Σα πξνγξάκκαηα ζα κεηαδίδσληαη δη' εθαηφλ ζπζθεπψλ». Ώπφ ηηο 00 πεξίπνπ ιέμεηο ηνπ άξζξνπ, κφλν νη 00 αλαθέξνληαη ζηελ ηειεφξαζε. Ώλαθνηλψλεηαη ζηνπο αλαγλψζηεο φηη είλαη πηζαλφλ ν πξσζππνπξγφο θ. Καξακαλιήο λα απεπζχλεη κήλπκα απφ ηνλ πεηξακαηηθφ ζηαζκφ ηειενξάζεσο πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί απφ ηε ΑΒΔ ζην πεξίπηεξφ ηεο. Σα πξνγξάκκαηα ηνπ ζηαζκνχ ζα κεηαδίδνληαη απφ 00 ζπζθεπέο ζε φιε ηε Θεζζαινλίθε, ελψ ζα κηιήζνπλ απφ ηειενξάζεσο θαη άιινη ππνπξγνί (Μάξηεο, Σξηαληαθπιάθνο θαη Θενινγίηεο). Σν επφκελν άξζξν έξρεηαη ηελ εκέξα εγθαηλίσλ ηεο ΑΒΘ, άββαην 0/09, ζηε ζειίδα 8. Ο ηίηινο «Βγθαηληάδεηαη ζήκεξνλ ε 5ε Αηεζλήο Έθζεζε ηεο Θεζζαινλίθεο, παξνπζία ηνπ θ. Καξακαλιή» θαη ν ππφηηηινο «Τπεξβαίλεη ηαο Δ δεχηεξε ζειίδα ηεο Απογεσκαηηλής είλαη αθηεξσκέλε ζηηο ηέρλεο, ην ζέαηξν, ηελ θνζκηθή δσή, αιιά θαη ζε αλέθδνηα, γεινηνγξαθίεο, ζηαπξφιεμα θιπ 44

46 ην ζχλνινλ ησλ εθζεηψλ», δελ πξναλαγγέιινπλ αλαθνξά ζηελ ηειεφξαζε, φκσο απφ ηηο 00 πεξίπνπ ιέμεηο ηνπ άξζξνπ, νη 90 αλαθέξνπλ φηη κεηά ηελ ηειεηή ησλ εγθαηλίσλ, ε νπνία ζα κεηαδνζεί απφ ηελ ηειεφξαζε, ν Πξφεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο ζα απεπζχλεη κήλπκα ζην ιαφ ηεο Θεζζαινλίθεο. Σν άξζξν ζπκπιεξψλεη φηη ζηνλ πεξίβνιν ηεο ΑΒΘ θαη ζε θεληξηθά ζεκεία ηεο πφιεο έρνπλ εγθαηαζηαζεί απφ ηελ εηαηξεία «Φίιηπο», «ππεξεθαηφλ ζπζθεπαί ηειενξάζεσο δηα ησλ νπνίσλ ζα κεηαδίδεηαη εηο ηελ πφιηλ ην πξφγξακκα ηνπ Πεηξακαηηθνχ ηαζκνχ» Σε Αεπηέξα 05/09, ζηε ζειίδα 0, ε Απογεσκαηηλή δεκνζηεχεη έλα αθφκα άξζξν γηα ηελ Έθζεζε, κε ηίηιν «Μνξθήλ αλζξσπνζαιάζζεο ελεθάληδε ηελ ρζεζηλή λχρηα ν ρψξνο ηεο Αηεζλνχο Βθζέζεσο εηο ηελ Θεζζαινλίθελ». Σν άξζξν, κε 700 πεξίπνπ ιέμεηο θάλεη κηα ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ πεξηπηέξσλ ηεο Έθζεζεο θαη ηνπ θιίκαηνο πνπ επηθξαηεί. Μηιά γηα ηνπο ρηιηάδεο επηζθέπηεο, γηα ηα εγθαίληα ηνπ πεξηπηέξνπ ηνπ ΟΣΒ θαη ηηο ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο πνπ πξνηείλεη. 95 Δ επίδεημε ησλ ηερλνινγηθψλ λεσηεξηζκψλ ηνπ ΟΣΒ, πξνεγείηαη ζην άξζξν απφ ην πεξίπηεξν ηεο ΑΒΔ κε ηελ ηειεφξαζε. Ώλαθνηλψλεηαη φηη άξρηζε ε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνχ ηειενξάζεσο ζην πεξίπηεξν ηεο ΑΒΔ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία «Φίιηπο», φηη ηα πξνγξάκκαηα ζα κεηαδίδνληαη απφ 00 ζπζθεπέο ηνπνζεηεκέλεο ζε φιε ηελ πφιε θαη φηη απφ ηελ ηειεφξαζε ζα κεηαδνζεί ζπλέληεπμε ηνπ ππνπξγνχ ΐνξείνπ Βιιάδνο (θ. Θενινγίηε) θαη ηνπ δηεπζπληή ηεο ΑΒΔ (θ. Πεδφπνπινπ). Μφιηο 65 απφ ηηο 700 ιέμεηο ηνπ άξζξνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηειεφξαζε, ελψ αθνινπζεί πεξηγξαθή ησλ εγθαηλίσλ ηεο ΑΒΘ (πνηνη νκίιεζαλ, ην γεχκα πνπ παξεηέζε, ν ιφγνο ηνπ Καξακαλιή γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θιπ) Σέινο, ε Απογεσκαηηλή δεκνζηεχεη έλα άξζξν, πεξίπνπ 550 ιέμεσλ, ζην νπνίν αλαθέξεηαη κελ ζηελ ηειεφξαζε, φρη φκσο ζην πιαίζην ηνπ ειιεληθνχ πεηξάκαηνο ζηε ΑΒΘ, αιιά γηα ηελ ακεξηθαληθή ηειενπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Σν άββαην 0/09, ζηε ζειίδα θαη ζπλέρεηα ζηε ζειίδα 4, δεκνζηεχεηαη έλα άξζξν κε ηίηιν «Ομεία πξνεθινγηθή κάρε απφ ηεο ηειενξάζεσο Νίμνλ θαη Κέλλεληπ» θαη ππφηηηιν «Δ γλψκε ησλ αλεξκαηίζησλ». Σν άξζξν αζρνιείηαη κε ηελ πξνεθινγηθή εθζηξαηεία ησλ Νίμνλ θαη Κέλλεληπ ζηηο Δλσκέλεο Πνιηηείεο, δίλνληαο κηα πξαγκαηηθά ελδηαθέξνπζα εηθφλα ηεο πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο ζηελ Ώκεξηθή ηνπ 60, φηαλ ζηελ Βιιάδα ε «κηθξή νζφλε» θαη επνκέλσο ε «αμηνπνίεζή» ηεο απφ ηνπο πνιηηηθνχο είλαη αθφκα αλχπαξθηε, φηαλ δελ έρνπλ «εθεπξεζεί» αθφκα νη δεκφζηεο ζρέζεηο θαη 95 Βπίδεημε ζπζηήκαηνο απηφκαηεο ηειεθσληθήο ζχλδεζεο κε άιιε πφιε, επίδεημε ηειαπηνγξάθνπ θαη ηειεθσληθήο ζχλδεζεο απφ απηνθίλεην. 45

47 νη «επηθνηλσληνιφγνη» θαη ην «πνιηηηθφ κάξθεηηλγθ» πεξηνξίδεηαη ζε πεξηνδείεο ησλ πνιηηηθψλ ζηελ επαξρία. 96 Βίλαη ην πξψην θαη κνλαδηθφ δεκνζίεπκα πνπ εθθξάδεη γλψκε γηα ην λέν απηφ Μέζν πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ Βιιάδα, θαη ε εηθφλα πνπ κέλεη γηα ηελ ηειεφξαζε είλαη δηηηή. Πξψηνλ φηη πξφθεηηαη γηα έλα πνιχ ηζρπξφ Μέζν πνπ δχλαηαη ππφ πξνυπνζέζεηο λα επεξεάζεη ηα εθινγηθά απνηειέζκαηα θαη δεχηεξνλ ηεθκαίξεηαη φηη είλαη έλα Μέζν πνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. Σν άξζξν μεθηλά κε ρηνχκνξ ιέγνληαο φηη νη δπν ππνςήθηνη, Νίμνλ θαη Κέλλεληπ, έρνπλ κεηαβιεζεί ζε αζηέξεο ηεο ηειεφξαζεο, θαζψο δελ πεξλά κέξα πνπ λα κελ εκθαληζηνχλ ζηελ «κηθξή νζφλε». Με απηφλ ηνλ ηξφπν έξρνληαη ζε επαθή κε 75 εθαηνκκχξηα πνιίηεο, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο είλαη «αλεξκάηηζηνη» αθφκα. Οη ηειενπηηθέο απηέο εκθαλίζεηο έρνπλ κεγάιε ζπνπδαηφηεηα, γηαηί «κηα επηηπρήο θαη εηο ηελ θαηάιιεινλ ςπρνινγηθήλ ζηηγκήλ εκθάληζηο» δελ απνθιείεηαη «λα πξνζπνξίζε εηο ηνλ ελδηαθεξφκελνλ εθαηνληάδαο ρηιηάδσλ αλ κε θαη εθαηνκκπξίσλ ςεθνθφξσλ!». πσο ζπλερίδεη ην άξζξν, κε απηφ ην ζέκα αζρνιήζεθε ην πεξηνδηθφ «Νηνπζγνπήθ», πξνζπαζψληαο λα αλαιχζεη ηηο εληππψζεηο ησλ ηειεζεαηψλ απφ ηηο εκθαλίζεηο ησλ ππνςεθίσλ ζηελ ηειεφξαζε. Σν άξζξν παξαζέηεη αλαιπηηθά ην πφζν ζεκαληηθφ είλαη ζην «γπαιί» ην ληχζηκν, ην ρηέληζκα, ην ρακφγειν, ε «γιψζζα ηνπ ζψκαηνο», αθφκα θαη ην γεγνλφο φηη ν θχξηνο Νίμνλ εκθαλίδεηαη θπξίσο αμχξηζηνο!. 97 Σν άξζξν ζπλερίδεη θάλνληαο αλαθνξά ζην ηειενπηηθφ debate πξηλ ηηο εθινγέο, (πνπ ηειηθά έκεηλε ζηελ ηζηνξία), ζην νπνίν «νη θ.θ. Νίμνλ θαη Κέλλεληπ ζα εθζέζνπλ κε ηελ ζεηξά ηνπ ν θαζείο θαη κε ηνλ πιένλ δεκνθξαηηθφλ ηξφπνλ ην πξφγξακκά ησλ, ηελ πνιηηηθήλ ηελ νπνία ζα αθνινπζήζε έθαζηνο αλ εθιεγή Σνχηνλ είλαη θάηη ην νπνίνλ νπδέπνηε έγηλε άιιελ θνξάλ εηο ηελ ηζηνξίαλ ησλ Αεκνθξαηηθψλ πξνεδξηθψλ εθινγψλ». Σέινο, ην άξζξν θαηαιήγεη ζρνιηάδνληαο 96 ήκεξα, ζην πεδίν ηεο πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο, εθηφο απφ ηηο πξνεθινγηθέο εθζηξαηείεο, εκπίπηνπλ κεηαμχ άιισλ θαη ζέκαηα φπσο ε πνιηηηθή δηαθήκηζε, νη ηειενπηηθέο πνιηηηθέο «κνλνκαρίεο», ε αλάιπζε ηεο πνιηηηθήο εηδεζενγξαθίαο, νη πνιηηηθνί ζεζκνί, ε πνιηηηθή ξεηνξηθή, ε γιψζζα θαη ην ζέακα, ε πνιηηηθή θνπιηνχξα, ε πξνπαγάλδα, νη ηερληθέο δηαπξαγκάηεπζεο, ε θαηαζθεπή ησλ ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ κέζα απφ ηα ΜΜΒ, θιπ. Νίθνο Αεκεξηδήο, Ποιηηηθή Δπηθοηλφλία, Γηαθηλδύλεσζε, Γεκοζηόηεηα, Γηαδίθησο, Βθδφζεηο Παπαδήζε, Ώζήλα 00, ζει Βίλαη ραξαθηεξηζηηθά ηα ζρφιηα γηα ηνλ θ. Νίμνλ: «Σα κάηηα ηνπ είλαη ρσκέλα εηο ηηο θφγρεο ησλ θαη έρνπλ κηαλ κνρζεξάλ κάιινλ έθθξαζηλ. παλίσο ρακνγειά, αιιά θαη φηαλ γίλεηαη απηφ, ην κεηδίακά ηνπ είλαη δηαζθεδαζηηθφλ θαη επηδεξκηθφλ». Καη γηα ηνλ θ. Κέλλεληπ: «Βίλαη σξαίνο λένο. Νηχλεηαη θαιά. Έρεη γνεηεπηηθφλ ρακφγειν. Βίλαη εμαηξεηηθά εηνηκφινγνο». «Ομεία πξνεθινγηθή κάρε απφ ηεο ηειενξάζεσο Νίμνλ θαη Κέλλεληπ», Απογεσκαηηλή 0/9/960, ζει. θαη 4 46

48 φηη νη εκθαλίζεηο απηέο ζηελ ηειεφξαζε είλαη αξθεηά «αικπξέο», θαζψο ζηνηρίδνπλ 6 εθαηνκκχξηα παιαηά γαιιηθά θξάγθα Δ Απογεσκαηηλή ζαθψο θαη αζρνιήζεθε πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηελ εθεκεξίδα Αθρόποιης γηα ην ζέκα ηεο ηειεφξαζεο, δεκνζηεχνληαο ζπλνιηθά ηξία άξζξα γηα ηε ΑΒΘ πνπ έθαλαλ αλαθνξά ζηελ ηειεφξαζε, έλα άξζξν θαζαξά γηα ηελ ηειεφξαζε (αιιά δελ αλαθεξφηαλ ζηελ Βιιάδα) θαη κηα γεινηνγξαθία. Βληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη νη εκεξνκελίεο δεκνζίεπζεο ησλ άξζξσλ δελ αθνινπζνχλ απφιπηα ηελ επηθαηξφηεηα, δεδνκέλνπ φηη πέξα απφ ηηο 0/09 θαη 05/09, ηα ππφινηπα δεκνζηεχκαηα εκθαλίδνληαη αξαηά, αιιά ζε φιν ην δηάζηεκα ησλ 5 εκεξψλ πνπ κειεηήζεθαλ. Σέινο, ην χθνο ησλ άξζξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηειεφξαζε ζην πιαίζην ηεο ΑΒΘ είλαη ηειείσο νπδέηεξν θαη άρξσκν (φπσο θαη ησλ άιισλ εθεκεξίδσλ), φκσο ε αίζζεζε πνπ κέλεη απφ ην άξζξν γηα ηελ ηειενπηηθή αλακέηξεζε ησλ Ώκεξηθαλψλ ππνςεθίσλ είλαη κάιινλ ζεηηθή, ρσξίο ν ζρνιηαζηήο λα παίξλεη θαζαξά ζέζε ππέξ ή θαηά ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο ηειεφξαζεο ζηελ πνιηηηθή δσή. Απογεςμαηινή - απιθμόρ αναθοπών 0 7/8 9/8 0/8 /8 /9 /9 /9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 0/9 Απογεςμαηινή - Χαπακηηπιζμόρ δημοζιεύμαηορ 0 Μάλλον Θεηικό Οςδέηεπο Απνηηικό 47

49 Τα Νέα ηα Νέα έρνπκε ηα πεξηζζφηεξα δεκνζηεχκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηειεφξαζε. πγθεθξηκέλα ππάξρνπλ 8 αλαθνξέο ζην λέν απηφ Μέζν, νη πέληε απφ απηέο είλαη άξζξα, ε κία είλαη δεπηεξεχνπζα αλαθνξά, ελψ ππάξρεη θαη κηα δηαθήκηζε γηα ηειενξάζεηο. Σελ Σξίηε 0 Ώπγνχζηνπ ππάξρνπλ δπν δεκνζηεχκαηα. Σν πξψην είλαη κηα δεπηεξεχνπζα αλαθνξά, ζην πξσηνζέιηδν, ζηε ζηήιε «θαλδηλαβηθά. Έλα πείξακα έλαο θφζκνο» θαη ζπλέρεηα ζηε ζειίδα 5. ηε ζηήιε απηή ε εθεκεξίδα πεξηγξάθεη ηε δσή ησλ ιαψλ ηεο θαλδηλαβίαο, μεθηλψληαο κε ηε Ννξβεγία. Γίλεηαη κηα απιή αλαθνξά ζηελ πξνηίκεζε ησλ Ννξβεγψλ γηα ην βηβιίν έλαληη ηεο ηειεφξαζεο, ζε αληίζεζε κε άιινπο ιανχο. 98 Σελ ίδηα κέξα, 0/08, έρνπκε έλα κηθξφ άξζξν ζηελ 8 ε ζειίδα, πεξίπνπ 00 ιέμεσλ, κε ηίηιν «Ο θ. Μαξθεδίλεο δηα ην ξαδηφθσλνλ θαη ηελ ηειεφξαζηλ». ην άξζξν απηφ απιά αλαθνηλψλεηαη φηη ν αξρεγφο ησλ Πξννδεπηηθψλ, θ. Μαξθεδίλεο, ηάζζεηαη ππέξ ηεο ιεηηνπξγίαο ηειεφξαζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε λα ζηεξηρηεί, καδί κε ην ξαδηφθσλν ζε δχν αξρέο. Σα έζνδά ηνπο ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη κφλν απφ ζπλδξνκέο ή κφλν απφ δηαθεκίζεηο θαη ε θπβέξλεζε ζα πξέπεη λα κεηαβάιιεη ηα δπν απηά Μέζα ζε ππεξθνκκαηηθφ ζεζκφ ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηνπ BBC. Σελ επφκελε κέξα, Σεηάξηε /08, ζηελ 8 ε ζειίδα δεκνζηεχεηαη έλα άξζξν γηα ηε ΑΒΘ κε ηίηιν «9 μέλα θξάηε θαη δηπιάζηνο αξηζκφο Βιιήλσλ κεηέρνπλ εθέηνο εηο ηελ Έθζεζηλ Θεζζαινλίθεο» θαη ππφηηηιν «Ο θ. Καξακαλιήο ζα νκηιήζε απφ ηειεφξαζηλ». Ώπφ ηηο 50 πεξίπνπ ιέμεηο ηνπ άξζξνπ, κφλν νη 5 αλαθέξνληαη ζηελ ηειεφξαζε, θαζψο ε έκθαζε δίλεηαη ζηνλ δηπιάζην αξηζκφ επηζθεπηψλ απφ ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά θαη ηε ιακπξφηεξε κέρξη ζήκεξα Έθζεζε Θεζζαινλίθεο. Ώπιά αλαθνηλψλεηαη φηη νη εξγαζίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε πεηξακαηηθνχ ζηαζκνχ ηειεφξαζεο είλαη ζην ηειεπηαίν ζηάδην θαη φηη πηζαλφηαηα ν πξσζππνπξγφο ζα κηιήζεη ηελ εκέξα ησλ εγθαηλίσλ απφ ηειενξάζεσο Σελ Πέκπηε 0/09, ζηε ζειίδα, Τα Νέα δεκνζηεχνπλ κφλν έλα αξζξίδην πεξίπνπ 00 ιέμεσλ κε ηίηιν «Νίθπ Γηάθνβιεθ - Μαίξε Λσ ζηελ ηειεφξαζη ηεο Α.Β.Δ.». Πξφθεηηαη γηα κηα νπδέηεξε αλαθνίλσζε πνπ γλσζηνπνηεί ζηνπο αλαγλψζηεο φηη νη δεκνθηιείο θαιιηηέρλεο «ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζεηξάλ ηαθηηθψλ 98 «ηελ Ώγγιία επί πέληε αηφκσλ αλαινγεί κηα ζπζθεπή ηειενξάζεσο, ζηε νπεδία κία επί δέθα αηφκσλ, ζηε Ννξβεγία κία επί αηφκσλ», «θαλδηλαβηθά», 0/08/960, Τα Νέα, ζει. 48

50 εκθαλίζεσλ ζην ηαζκφ Σειενξάζεσο ηεο ΑΒΔ πνπ ζα ιεηηνπξγεί θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο Αηεζλνχο Βθζέζεσο». Σν άξζξν ζπλερίδεη θάλνληαο ζρφιηα γηα ηηο πξνεγνχκελεο εκθαλίζεηο ηεο Μαίξεο Λσ, ελψ γηα ηελ αλακελφκελε ηειενπηηθή ηεο εκθάληζε δελ γίλεηαη θαλέλα ζρφιην. 99 Σελ επφκελε κέξα, Παξαζθεπή 0/09, ζηε ζειίδα, Τα Νέα έρνπλ κηα αθφκα δεπηεξεχνπζα αλαθνξά γηα ηελ ηειεφξαζε, ζην άξζξν «Έιιελεο πνπ ζπνπδάδνπλ ζθελνζεζία ζην εμσηεξηθφ», θαη νη νπνίνη κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ζηε ζπλέρεηα ζηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ζηελ ηειεφξαζε. Σν άββαην 0/09, εκέξα ησλ εγθαηλίσλ ηεο ΑΒΘ, Τα Νέα δεκνζηεχνπλ έλα άξζξν ζηε ζειίδα 6, κε αθνξκή ηελ Έθζεζε, φκσο θαη νη 0 πεξίπνπ ιέμεηο ηνπ άξζξνπ είλαη γηα ηελ ηειεφξαζε. Ο ηίηινο είλαη «Βγθαηληάδεηαη ζήκεξνλ ε Έθζεζηο Θεζζαινλίθεο. Βθέηνο ζπκκεηέρνπλ ζπλνιηθψο 0 μέλα θξάηε» θαη ν ππφηηηινο «Ο θ. Καξακαλιήο ζα νκηιήζεη απφ ηεο ηειενξάζεσο». Σν άξζξν κε ζχληνκν ηξφπν αλαθέξεη φηη ηελ εκέξα εθείλε ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα εγθαίληα ηεο Έθζεζεο, ε ηειεηή ησλ νπνίσλ ζα κεηαδνζεί απφ ηελ ηειεφξαζε. Ο ππνπξγφο βηνκεραλίαο θ. Μάξηεο ζα εγθαηληάζεη ην πεξίπηεξν ηεο ΑΒΔ θαη ν πξσζππνπξγφο ζα απεπζχλεη κήλπκα απφ ηειενξάζεσο πξνο ηνπο θαηνίθνπο ηεο Θεζζαινλίθεο. Βπίζεο αλαθέξεη φηη ην πξφγξακκα ηνπ πεηξακαηηθνχ ζηαζκνχ ζα κεηαδίδεηαη απφ πάλσ απφ 00 ζπζθεπέο. Σν χθνο παξακέλεη νπδέηεξν θαη ζρεδφλ ηειεγξαθηθφ. Σέινο, ηε Αεπηέξα 05/09, ζηε ζειίδα, δεκνζηεχεηαη θαη πάιη ε δηαθήκηζε πνπ είρακε δεη ζηελ εθεκεξίδα Αθρόποιης: «Φίιηπο: ν πξψηνο ζηαζκφο ηειενξάζεσο ελ Βιιάδη». 00 Σελ ίδηα κέξα, ζηελ 7 ε ζειίδα δεκνζηεχεηαη αθφκα έλα άξζξν γηα ηελ 5 ε ΑΒΘ κε ηίηιν «Βπίδεημηο αζπξκάηνπ ηειεθσληθήο ζπλδέζεσο κε απηνθίλεηα έγηλαλ εηο ηελ Θεζζαινλίθελ» θαη ππφηηηινπο «Σν ζχζηεκα εθαξκφδεηαη ζπληφκσο εηο Ώζήλαο» θαη «00 ζπζθεπαί ηειενξάζεσο κεηαδίδνπλ εθπνκπάο». Ώπφ ηηο 70 ιέμεηο ηνπ άξζξνπ, κφιηο νη 5 αλαθέξνληαη ζηελ ηειεφξαζε. πγθεθξηκέλα, γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ κεγάιε θίλεζε ζηελ Έθζεζε, ηα εγθαίληα ηνπ πεξηπηέξνπ ηνπ ΟΣΒ θαη ηηο ηειεθσληθέο επηδείμεηο λέαο ηερλνινγίαο. Μφιηο κία θξάζε αλαθέξεηαη ζηελ ηειεφξαζε, ελεκεξψλνληαο ηνπο αλαγλψζηεο φηη έρεη αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί ν ζηαζκφο ηειενξάζεσο, ηα πξνγξάκκαηα ηνπ νπνίνπ κεηαδίδνληαη απφ πάλσ απφ Ο Νίθπ Γηάθνβιεθ θαη ε Μαίξε Λσ ήηαλ, καδί κε άιινπο δεκνζηνγξάθνπο θαη θαιιηηέρλεο, ππεχζπλνη γηα ην πξφγξακκα ησλ πξψησλ εθπνκπψλ. Ίσλαο Μνζρνλάο, νπ. π., πεξηνδηθφ «7 εκέξεο», Καζεκερηλή ηες Κσρηαθής, 0/0/996, ζει Αθρόποιης, 04/09, ζει. 49

51 ζπζθεπέο ζε φιε ηε Θεζζαινλίθε. Σν άξζξν ζπλερίδεη κε ηηο αζθήζεηο ηεο Πνιεκηθήο Ώεξνπνξίαο θαη ηα εγθαίληα ηνπ Βιβεηηθνχ Πεξηπηέξνπ πσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ, Σα Νέα ππνδέρηεθαλ ηνλ πεηξακαηηθφ ζηαζκφ ηεο ΑΒΔ, κε κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ απφ ηηο άιιεο δπν εθεκεξίδεο, αθνχ δεκνζίεπζαλ ηξία άξζξα γηα ηε ΑΒΘ, πνπ πεξηιάκβαλαλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηειεφξαζε, δπν άξζξα, αλ θαη πνιχ κηθξά, απνθιεηζηηθά γηα ην λέν Μέζν, δπν δεπηεξεχνπζεο αλαθνξέο, ελψ δεκνζηεχεηαη θαη κηα δηαθήκηζε. κσο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζρεδφλ φιεο νη αλαθνξέο ησλ Νέφλ εκθαλίδνληαη πξηλ απφ ηα εγθαίληα ή ηελ εκέξα ησλ εγθαηλίσλ ηεο ηειεφξαζεο. ε θάζε πεξίπησζε φπσο ζπλέβε θαη κε φια ζρεδφλ ηα άξζξα ησλ ηξηψλ εθεκεξίδσλ, ηα δεκνζηεχκαηα είλαη νπδέηεξα, ρσξίο ζρνιηαζκφ ή ηνπιάρηζηνλ πιεξνθνξίεο πνπ ζα καο επέηξεπαλ λα δηαπηζηψζνπκε ην θιίκα ηεο επνρήο θαη ηελ ππνδνρή ηεο ηειεφξαζεο απφ ηνπο Έιιελεο πνιίηεο. Τα Νέα - απιθμόρ αναθοπών 0 7/8 9/8 0/8 /8 /9 /9 /9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 0/9 50

52 Σσνηηρηηικές εθημερίδες και Τα Νέα Κάλνληαο κηα ζχγθξηζε γηα ηνλ ηξφπν ππνδνρήο ηεο ηειεφξαζεο κεηαμχ ησλ δπν ζπληεξεηηθψλ εθεκεξίδσλ, Αθρόποιης θαη Απογεσκαηηλή γηα ηελ πεξίνδν 7 Ώπγνχζηνπ έσο 0 επηεκβξίνπ 960, δηαπηζηψλνπκε φηη ε Αθρόποιης αζρνιήζεθε επηδεξκηθά κε ην ζέκα ηεο ηειεφξαζεο, κε κία γεινηνγξαθία θαη έλα κφιηο άξζξν, θαη απηφ ζην πιαίζην ηεο ΑΒΘ, ελψ ε Απογεσκαηηλή αθηέξσζε ιίγν παξαπάλσ ρψξν ζηελ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία πνπ παξνπζηάζηεθε ζην πεξίπηεξν ηεο ΑΒΔ. Ώπφ ηηο εθεκεξίδεο ηνπ θέληξνπ ζηελ κειέηε καο πεξηιακβάλνληαη κφλν Τα Νέα, πνπ αζρνιήζεθαλ φκσο κε ηελ ηειεφξαζε φζν θαη νη δπν καδί ζπληεξεηηθέο εθεκεξίδεο. Σςνηηπηηικέρ Δθημεπίδερ 4 Ακπόπ ολιρ Απ ογεςμαηινή 0 Άπθπο για ΓΔΘ και TV Άπθπο για TV Γιαθημίζειρ Σκίηζο Γεςηεπεύοςζα αναθοπά Τα Νέα 4 0 Άπθπο για ΓΔΘ και TV Άπθπο για TV Γιαθημίζειρ Γεςηεπεύοςζα αναθοπά Σκίηζο 5

53 ΐιέπνπκε δειαδή φηη ζηα Νέα εκθαλίζηεθε αθξηβψο ν ίδηνο αξηζκφο δεκνζηεπκάησλ γηα ηελ ηειεφξαζε κε ηηο δπν ζπληεξεηηθέο εθεκεξίδεο καδί, σζηφζν ην είδνο ηεο αλαθνξάο είλαη πεξίπνπ ην ίδην γηα φιεο ηηο εθεκεξίδεο (έκθαζε ζηα άξζξα γηα ηε ΑΒΘ, πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηειεφξαζε). Απιθμόρ αναθοπών 50% 50% Σςνηηπηηικέρ Δθημεπίδερ Τα Νέα Δίδορ αναθοπάρ Σκίηζο Γεςηεπεύοςζα αναθοπά Γιαθημίζειρ Άπθπο για TV Τα Νέα Σςνηηπηηικέρ Δθημεπίδερ Άπθπο για ΓΔΘ και για TV Ώπφ ηα άξζξα γηα ηε ΑΒΘ πνπ δεκνζηεχνληαη ζηηο ηξεηο εθεκεξίδεο, δηαπηζηψλνπκε φηη ειάρηζηα αθηεξψλνπλ έλα κεγάιν κέξνο ηνπο ζηελ ηειεφξαζε, θπξίσο ζηα Νέα θαη ζηελ Απογεσκαηηλή, ελψ είλαη εληππσζηαθφ φηη θαη ζηηο ηξεηο εθεκεξίδεο ππάξρνπλ πνιιά άξζξα πνπ πεξηγξάθνπλ ηα ηεθηαηλφκελα ζηελ Έθζεζε, ρσξίο λα αθηεξψζνπλ νχηε κηα ιέμε ζηελ ηειεφξαζε. Κάπνηεο θνξέο κάιηζηα 5

54 αλαθέξνληαη ζην πεξίπηεξν ηεο ΑΒΔ, ρσξίο λα αλαθέξνπλ ηελ επίδεημε ηνπ πεηξακαηηθνχ ζηαζκνχ ηειενξάζεσο! 0 Άπθπα για ΓΔΘ ανά εθημεπίδα - αναθοπά ζε ηηλεόπαζη % για ηηλεόπαζη Και για ηηλεόπαζη Γεςηεπεςόνηωρ για ηηλεόπαζη Καθόλος για ηηλεόπαζη 0 Ακπόπ ολιρ Απ ογεςμαηινή Τα Νέα Άπθπα για ΓΔΘ - αναθοπά ζε ηηλεόπαζη % για ηηλεόπαζη Και για ηηλεόπαζη 5 Γεςηεπεςόνηωρ για ηηλεόπαζη Καθόλος για ηηλεόπαζη 0 Σςνηηπηηικέρ Δθημεπίδερ Τα Νέα Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο πνπ θαίλεηαη λα είρε ε έιεπζε ηεο ηειεφξαζεο γηα πξψηε θνξά ζηελ Βιιάδα, ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο ηξεηο εθεκεξίδεο πνπ κειεηήζεθαλ, είλαη ην γεγνλφο φηη απφ ηα 0 κφιηο άξζξα πνπ αζρνιήζεθαλ ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν κε ην ζέκα, κφιηο ηα 4 εκθάληζαλ ηε ιέμε «ηειεφξαζε» ζηνλ ηίηιν ηνπο, άιια 4 ζε ππφηηηιν, ελψ απφ απηά κφλν ζην θείκελφ ηνπο. 0 Κπξίσο νη εθεκεξίδεο αζρνινχληαη κε ην πεξίπηεξν ηνπ ΟΣΒ, ηεο ΑΒΔ (ρσξίο φκσο λα αλαθέξνληαη ζηνλ πεηξακαηηθφ ηειενπηηθφ ζηαζκφ!), ηεο Βζληθήο θαη Βκπνξηθήο Σξάπεδαο, ην πεξίπηεξν Βζληθήο Αξαζηεξηφηεηνο, ησλ ΔΠΏ θαη άιισλ μέλσλ ρσξψλ. Βπίζεο γίλεηαη ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ εγθαηλίσλ θαη ηεο νκηιίαο ηνπ πξσζππνπξγνχ θ. Καξακαλιή θαηά ηελ ηειεηή έλαξμεο, ρσξίο λα αλαθέξεηαη φηη ε ηειεηή απηή θαη ε νκηιία κεηαδφζεθε απφ ηειενξάζεσο 5

55 Ο ηξφπνο δε πνπ αλαθνηλψζεθε ζηνπο Έιιελεο ην γεγνλφο ηεο άθημεο ηεο ηειεφξαζεο ζηε ρψξα, ηε ζηηγκή πνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο ε ηειεφξαζε έρεη ήδε θάλεη ηα πξψηα ηεο βήκαηα θαη απνηειεί θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, είλαη άρξσκνο, νπδέηεξνο θαη ςπρξφο. Βμαηξείηαη κφλν έλα άξζξν ηεο Απογεσκαηηλής, πνπ δελ αζρνιείηαη φκσο κε ηελ ειιεληθή πξνζπάζεηα, αιιά κε ηελ ακεξηθαληθή ηειενπηηθή εκπεηξία. Άπθπα για ηηλεόπαζη - αναθοπά ηηλεόπαζηρ ζηον ηίηλο 4 Τίηλορ Υπ όηιηλορ Ποςθενα 0 Ακπόπ ολιρ Απ ογεςμαηινή Τα Νέα Χαπακηηπιζμόρ δημοζιεύμαηορ (ηπειρ Δθημεπίδερ) 0 Μάλλον Θεηικό Οςδέηεπο Απνηηικό 9 Σέινο, αο δνχκε ηελ εκθάληζε ηεο ηειεφξαζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ηφηε επηθαηξφηεηα θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ ηξηψλ εθεκεξίδσλ. Δ πεξίνδνο ηεο άθημεο ηεο ειιεληθήο ηειεφξαζεο ην επηέκβξε ηνπ 960 ζπκπίπηεη κε έλα γεγνλφο πνπ επηζθηάδεη ζρεδφλ ηα πάληα, φζνλ αθνξά ηηο ζπληεξεηηθέο εθεκεξίδεο. Ώπφ ηελ ε κέρξη θαη ηηο 0 επηεκβξίνπ νη δπν εθεκεξίδεο αθηεξψλνπλ ζρεδφλ θαζεκεξηλά ηα 54

56 πξσηνζέιηδά ηνπο ζηελ πνξεία ηνπ Αηαδφρνπ Κσλζηαληίλνπ πξνο ηε λίθε, ζηνπο 7 νπο Οιπκπηαθνχο Ώγψλεο ηεο Ρψκεο, ζην άζιεκα ηεο ηζηηνπινύαο. 0 Δ Ώπνγεπκαηηλή, πέξα απφ ην ρξπζφ κεηάιιην ηνπ Αηαδφρνπ, δίλεη έκθαζε θαη ζηε δηεζλή επηθαηξφηεηα, θπξίσο ζηε δνινθνλία ηνπ Ενξδαλνχ πξσζππνπξγνχ ζηηο 8/08/960, ζην ςπρξνπνιεκηθφ θιίκα κεηαμχ ΔΠΏ θαη ΒΑ, αιιά θαη ζηε ραψδε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην Κνλγθφ, απφ ηηο αξρέο επηεκβξίνπ 960 θαη θαηαιήγεη ζε εκθχιην. Σα Νέα, αθηεξψλνπλ φια ηνπο ηα πξσηνζέιηδα ζηε δηεζλή επηθαηξφηεηα (θπξίσο ζηελ θαηάζηαζε ζην Κνλγθφ, ηε δνινθνλία ηνπ πξσζππνπξγνχ Μαηδάι ηεο Ενξδαλίαο θαη ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ΔΠΏ θαη νβηεηηθήο Έλσζεο). Παξφιεο φκσο ηηο ζπγθινληζηηθέο εμειίμεηο είλαη θαλεξφ φηη έηζη θη αιιηψο ην ζέκα ηεο ηειεφξαζεο ζα ηχγραλε κηθξήο πξνζνρήο. Πέξα απφ ην γεγνλφο φηη δελ εκθαλίδεηαη ζε θαλέλα πξσηνζέιηδν, δελ ππάξρνπλ ζπρλά δεκνζηεχκαηα νχηε ζηηο ππφινηπεο ζειίδεο. Βίλαη πξνθαλέο φηη ην επηέκβξε ηνπ 960 νη εθεκεξίδεο δελ έθξηλαλ άμην πξνζνρήο ην γεγνλφο ηεο άθημεο ηεο ειιεληθήο ηειεφξαζεο, έζησ θαη πεηξακαηηθά. Έηζη θαη νη ηξεηο εθεκεξίδεο, αθηέξσζαλ ηελ κε πνιηηηθή ηνπο θάιπςε ηεο επηθαηξφηεηαο ζε ζέκαηα πνπ ζεψξεζαλ φηη ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ, φπσο νη επηζθέςεηο δηαζήκσλ ζηαξ ηνπ Υφιπγνπλη ζηελ Βιιάδα, ε θνζκηθή δσή ηεο Ώζήλαο, ηα ζεαηξηθά λέα, νη πξνζπάζεηεο ησλ δπν ππεξδπλάκεσλ λα εμεξεπλήζνπλ ην δηάζηεκα θαη νη ζρέζεηο ησλ δπν θχισλ. 0 0 Υαξαθηεξηζηηθνί είλαη νη ηίηινη απφ ηα πξσηνζέιηδα ηεο εθεκεξίδαο Αθρόποιης: - Πέκπηε /9/960: Ο Αηάδνρνο ήιζε ηξίηνο θαη εηο ηνπο ρζεζηλνχο ηζηηνπιντθνχο αγψλαο ηεο 7εο Οιπκπηάδνο - Παξαζθεπή /9/960: Ο Αηάδνρνο ήιζε πξψηνο εηο ηνλ ρζεζηλφλ γχξνλ ησλ αγψλσλ ηζηηνπινύαο ηεο 7εο Οιπκπηάδνο - άββαην /9/960: Ώπφ ηελ παγθφζκηαλ αζιεηηθήλ αλακέηξεζηλ ηεο 7εο Οιπκπηάδαο - Σεηάξηε 7/9/960: Ο Αηάδνρνο θαηέιαβε ρζεο ηελ ελ ζέζηλ εηο ηε βαζκνινγίαλ ηεο ηζηηνπινύαο - Πέκπηε 8/9/960: Ο Αηάδνρνο αλεδείρζε Οιπκπηνλίθεο! - Παξαζθεπή 9/9/960: Ώπφ ηελ ηζηνξηθήλ νιπκπηαθήλ λίθελ ηνπ Αηαδφρνπ, πνπ εγέκηζελ κε ελζνπζηαζκφλ ηαο ςπράο ησλ Βιιήλσλ - άββαην 0/9/960: Ο Αήκνο Ώζελαίσλ αλέιαβε ρζεο ηελ νξγάλσζηλ ηεο κεγάιεο ππνδνρήο ηνπ Αηαδφρνπ ηελ Αεπηέξαλ 0 Σα δπν ηειεπηαία ζέκαηα παξνπζηάδνληαη κε κεγάιε έκθαζε θαη έρνπλ κφληκεο ζηήιεο ζηηο εθεκεξίδεο. Π.ρ. Τα Νέα: «Σν κεγάιν ξαληεβνχ γεο-άξεσο» (πξσηνζέιηδν θαζεκεξηλά), Απογεσκαηηλή: «Βίλαη ζθφπηκαη αη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ πξν ηνπ γάκνπ;» (ζειίδα, θαζεκεξηλά) 55

57 Γ.. Η ςποδοσή ηηρ ηηλεόπαζηρ από ηιρ εθημεπίδερ ηο 966 Σν 966 ην επηθνηλσληαθφ πεδίν ζηελ Βιιάδα θπξηαξρείηαη απφ ηηο εθεκεξίδεο θαη ην ξαδηφθσλν, 04 ηα πεξηνδηθά απνξξνθνχλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ζπλνιηθήο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο 05 θαη ν θηλεκαηνγξάθνο βξίζθεηαη ζρεδφλ ζην απφγεηφ ηνπ, θφβνληαο,8 εθαηνκκχξηα εηζηηήξηα ηε ρξνληά εθείλε. 06 ηελ Βιιάδα ππάξρνπλ κφιηο.000 ζπζθεπέο ηειεφξαζεο (πνπ αληηζηνηρνχλ ζε,5 ζπζθεπέο αλά 000 θαηνίθνπο), 07 παξφιν πνπ ε ηειεφξαζε δελ ιεηηνπξγεί. Οη ζπζθεπέο, είηε αγνξαζκέλεο ζηελ Βιιάδα είηε θεξκέλεο απφ ηνπο Έιιελεο κεηαλάζηεο ζηε Γεξκαλία, έρνπλ κέρξη ηφηε δηαθνζκεηηθφ ξφιν, δίλνληαο ζηα αζελατθά θπξίσο ζπίηηα έλαλ αέξα Βπξψπεο ή. Ώιβαλίαο. 08 πσο πεξηπαηρηηθά αλαθέξεη άξζξν ηεο Μεζεκβξηλήο: «Έλα βήκα ζπληειείηαη γηα λα εμηζσζνχκε κε ηελ Ώιβαλία (!) πνπ κπνξνχζε λα θαπράηαη φηη δηαζέηεη έλα κέζν ςπραγσγίαο έζησ θαηεπζπλφκελεο πνπ δελ ππάξρεη ζηε γείηνλα Βιιάδα» 09 Κάπνηεο νηθνγέλεηεο φκσο ζηελ Βιιάδα είραλ ήδε απνθηήζεη κηα πξψηε επαθή κε ηελ ηηαιηθή ή αθφκα θαη ηζπαληθή ηειεφξαζε, θαηνξζψλνληαο λα εγθαηαζηήζνπλ θεξαίεο ζηηο δηαθνζκεηηθέο απηέο ζπζθεπέο θαη έρνληαο ηε δπλαηφηεηα, φηαλ είρε θαιφ θαηξφ (θπξίσο Άλνημε θαη Φζηλφπσξν), λα δνπλ πξνγξάκκαηα απφ ηηο γεηηνληθέο ρψξεο (ρσξίο ήρν βέβαηα, αιιά επξφθεηην γηα θαηφξζσκα πνπ θηινμελνχζαλ αθφκα θαη νη εθεκεξίδεο). 0 Ώο δνχκε φκσο πσο αληηκεησπίζηεθε απφ ηέζζεξηο εθεκεξίδεο ηεο επνρήο, ε άθημε ηεο ηειεφξαζεο, ελφο ζηελ νπζία λένπ κέζνπ γηα ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ζηελ δεχηεξε πεξίνδν πνπ μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ηεο, κεηά ην 960, ζηηο Φεβξνπαξίνπ 966 πνπ θάλεη ηελ επίζεκε πξεκηέξα ηεο, έζησ θαη αλ κεηαδίδεη «πεηξακαηηθέο» εθπνκπέο. 04 Σν 966 πσινχληαη 60,8 εθαηνκκχξηα θχιια εθεκεξίδσλ (ζρεδφλ δηπιάζηα θχιια θαη άηνκν ζε ζρέζε κε ην 960-0, έλαληη 9,5 θχιια) θαη ππάξρνπλ ζπζθεπέο ξαδηνθψλνπ. Μαλψιεο Υαηξεηάθεο, Τειεόραζε θαη δηαθήκηζε, ε ειιεληθή περίπηφζε, νπ. π., ζει. 65, χκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, ηελ επφκελε ρξνληά, γηα ηα πεξηνδηθά αλαινγνχζε ην 5, % ηεο ζπλνιηθήο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο, πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιν κέζν. Ibid, ζει. 48 (ΐι. Παξάξηεκα, ζει. iii) 06 Ibid, ζει Ibid, ζει Βπίζεο βιέπε παξάξηεκα, ζει. i-ii 08 Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην απφζπαζκα απφ ηελ εθεκεξίδα Αθρόποιης: «Μεηά ηελ Ώιβαλία, ηελ Σνπξθία, ηε Γθάλα, ην Κνλγθφ, ηε Νηγεξία, απνθηήζακε θη εκείο ηειεφξαζη! Σειεπηαίνη ζε θάζε πξφνδν, φπσο πάληα.», Παλ. Παπαδνχθαο, «Δ θαζπζηεξεκέλε», Αθρόποιης,5/0/966, ζει. 09 Μεζεκβρηλή, «Δ ειιεληθή ηειεφξαζηο αξρίδεη απφςε!», /0/966, ζει. 0 Ίσλαο Μνζρνλάο, νπ. π., πεξηνδηθφ «7 εκέξεο», Καζεκερηλή ηες Κσρηαθής, 0/0/996, ζει. κέξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Αηεζλνχο Έθζεζεο Θεζζαινλίθεο, -4 επηεκβξίνπ

58 Ακρόπολις, Μεζημβρινή, Τα Νέα, Το Βήμα πσο έρεη αλαθεξζεί, επηιέρηεθαλ νη δπν πξψηεο ζε θπθινθνξία εθεκεξίδεο γηα ηελ πεξηνρή Ώζελψλ-Πεηξαηά (Τα Νέα θαη Μεζεκβρηλή), γηα ηελ Βπαξρία (Τα Νέα θαη Αθρόποιης) θαη γηα ην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο (Τα Νέα θαη Βήκα). Βπνκέλσο, ζπλνιηθά ηέζζεξηο εθεκεξίδεο, εθ ησλ νπνίσλ νη δπν είλαη ζπληεξεηηθέο (Αθρόποιης θαη Μεζεκβρηλή) θαη νη άιιεο δπν (Τα Νέα θαη Βήκα) αλήθνπλ ζην ρψξν ηνπ θέληξνπ. Παξφιε ηελ αλππνκνλεζία γηα ηελ εκθάληζε ηεο ηειεφξαζεο, κεηά απφ ρξφληα γξαθεηνθξαηηθψλ, πνιηηηθψλ θαη ινηπψλ εκπνδίσλ, ε ηειεφξαζε έγηλε δεθηή, απφ ηηο εθεκεξίδεο ηνπιάρηζηνλ, κε ζπγθξαηεκέλε απαηζηνδνμία ή αθφκα θαη κε αδηαθνξία. Βίλαη εληππσζηαθφ φηη κέζα απφ ηελ απνδειηίσζε ησλ ηεζζάξσλ εθεκεξίδσλ γηα 5 κέξεο (6 Φεβξνπαξίνπ έσο Μαξηίνπ 966), δειαδή κηα εβδνκάδα πξηλ θαη κηα εβδνκάδα κεηά ηελ πξψηε εθπνκπή ηνπ Β.Ε.Ρ. ζην θαλάιη 5 ( Φεβξνπαξίνπ 966), ππήξμαλ κφλν 40 αλαθνξέο γηα ην λέν Μέζν. Ώπφ απηέο ηηο αλαθνξέο, νη 9 ήηαλ άξζξα γηα ηελ ηειεφξαζε (ηα ηξία απφ απηά είραλ θαη θσηνγξαθίεο ή ζθίηζα), νη 0 ήηαλ αλαθνίλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο εκέξαο (Β.Ε.Ρ. ή θαλάιη Βλφπισλ Απλάκεσλ), 8 ήηαλ δηαθεκίζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ ηειεφξαζε, νη ήηαλ γεινηνγξαθίεο, ελψ ππήξρε θαη κηα δεπηεξεχνπζα αλαθνξά γηα ηελ ηειεφξαζε. 4 Απιθμόρ αναθοπών για 5 ημέπερ (Τέζζεπιρ Δθημεπίδερ) Άπθπο για TV Ππόγπαμμα TV Γιαθήμιζη Σκίηζο Γεςηεπεύοςζα αναθοπά Μαλψιεο Υαηξεηάθεο Διιεληθός εκερήζηος ποιηηηθός Τύπος θαη ποιηηηθή επηθοηλφλία, θσθιοθορηαθές ηάζεης θαη εθιογηθά αποηειέζκαηα, νπ. π., ζει Αηαθεκίζεηο γηα ζπζθεπέο ηειενξάζεσλ, γηα ζπνπδέο ηειεζθελνζεζίαο, αθφκα θαη γηα αεξνπνξηθέο γξακκέο πνπ δηέζεηαλ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ηειενξάζεηο 4 Άξζξν ην νπνίν έδηλε έκθαζε ζε άιιν δήηεκα θαη παξεκπηπηφλησο έθαλε αλαθνξά θαη ζηελ ηειεφξαζε 57

59 Οη αλαθνξέο ζηελ ηειεφξαζε πξηλ ην επίζεκν μεθίλεκά ηεο είλαη κφιηο πέληε ( άξζξα απφ ηελ εθεκεξίδα Αθρόποιης, απφ ην Βήκα θαη απφ ηε Μεζεκβρηλή, θαη κηα δηαθήκηζε γηα ζπνπδέο ηειεζθελνζεζίαο απφ Τα Νέα). Οη πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο ζηελ ηειεφξαζε μεθηλνχλ απφ ηηο Φεβξνπαξίνπ θαη κεηά, αθνινπζψληαο απιψο ην γεγνλφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ Μέζνπ. Απιθμόρ αναθοπών ανά ημέπα (ηέζζεπιρ εθημεπίδερ) / 7/ 8/ 9/ 0/ / / / 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ / / πσο ήηαλ αλακελφκελν ζηηο 4 θαη 5 Φεβξνπαξίνπ νη εθεκεξίδεο αθηεξψλνπλ πεξηζζφηεξν «ρψξν» γηα ηελ ηειεφξαζε, πεξηγξάθνληαο ην μεθίλεκα, ην θιίκα πνπ επηθξαηνχζε, θάλνληαο θξηηηθή γηα ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο, ην πξφγξακκα, ηνλ ήρν, ηα θψηα, αθφκα θαη ην ρακφγειν ηεο πξψηεο ηειεπαξνπζηάζηξηαο, Βιέλεο Κππξαίνπ. Σα πεξηζζφηεξα δεκνζηεχκαηα γηα ηελ ηειεφξαζε εκθαλίδνληαη ζηελ εθεκεξίδα Μεζεκβρηλή, αθνινπζεί ε εθεκεξίδα Αθρόποιης θαη ζηε ζπλέρεηα, κε ηελ ίδηα πνζφηεηα δεκνζηεπκάησλ Τα Νέα θαη Το Βήκα. Σέινο, είλαη ελδηαθέξνλ λα δνχκε πφζν «ρψξν» αθηέξσζαλ νη εθεκεξίδεο ζην γεγνλφο ηεο άθημεο ηεο ειιεληθήο ηειεφξαζεο. Βθηφο δειαδή απφ ηνλ αξηζκφ ησλ άξζξσλ ή ησλ αλαθνξψλ γεληθφηεξα, έρεη ζεκαζία θαη ην κέγεζνο ησλ δεκνζηεπκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα δνχκε θαηά πφζν ην ζέκα ηεο ηειεφξαζεο απνηέιεζε πξνηεξαηφηεηα ή δεπηεξεχνπζα είδεζε γηα ηηο εθεκεξίδεο ηεο επνρήο. Αηαπηζηψλνπκε φηη απφ ηα άξζξα πνπ αλαθέξνληαη ζην λέν Μέζν ηα πεξηζζφηεξα είλαη κέηξηνπ κεγέζνπο ( ιέμεηο), θαιχπηνληαο ζρεηηθά επηθαλεηαθά ην 58

60 μεθίλεκα ηεο ειιεληθήο ηειεφξαζεο, ελψ ηα «κεγάια» άξζξα (πάλσ απφ 500 ιέμεηο) αλήθνπλ θαηά θχξην ιφγν ζηηο ζπληεξεηηθέο εθεκεξίδεο. Απιθμόρ αναθοπών για ηην ηηλεόπαζη ανά εθημεπίδα Ακπόπ ολιρ Μεζημβπινή Τα Νέα Το Βήμα 9 Απιθμόρ λέξεων ηων άπθπων για ηην ηηλεόπαζη Απιθμόρ άπθπων 0 Μέσπι Άπθπα ανά εθημεπίδα Μέσπι 00 λέξειρ λέξειρ λέξειρ λέξειρ 0 Ακπόπ ολιρ Μεζημβπινή Τα Νέα Το Βήμα Σςνηηπηηικέρ Φιλελεύθεπερ 59

61 Ακρόπολις Δ Αθρόποιης, μεθηλά ζηηο 6//966, εκέξα Σεηάξηε, κε έλα κηθξφ άξζξν (πεξίπνπ 80 ιέμεηο) γηα ηελ ηειεφξαζε, ζηελ 8 ε θαη ηειεπηαία ηεο ζειίδα. Με ηίηιν «Μηθηή επηρείξεζηο δηα ηελ ηειεφξαζελ κε ηε ζπκκεηνρήλ ηνπ θξάηνπο θαηά 50%», δίλεη κε έλα ηειείσο νπδέηεξν χθνο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Φνξέα πνπ ζα αλαιάβεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ηειεφξαζεο (ζα είλαη κηθηή επηρείξεζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ θξάηνπο θαηά 50% θαη ησλ ηδησηψλ θαηά 50%). Σν θξάηνο ζα δηαηεξεί ηελ επνπηεία θαη ηελ αξκνδηφηεηα γηα ηηο εηδήζεηο, ελψ ζα πξνθεξπρζεί δηεζλήο δηαγσληζκφο γηα ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ, γηα ην νπνίν ππάξρεη ηδηαίηεξε αλάγθε ζηε Θεζζαινλίθε. Σν άξζξν είλαη ζρεδφλ παλνκνηφηππν κε ην αληίζηνηρν ηεο Μεζεκβρηλής («Δ ηειεφξαζηο ζα ιεηηνπξγήζεη σο κηθηή επηρείξεζηο») θαη ηνπ Βήκαηος («Ώπεθαζίζζε ε ζχζηαζηο κηθηήο επηρεηξήζεσο θξάηνπο - ηδησηψλ δηα ην ζέκα ηεο ηειενξάζεσο») ζηηο 6/0, θάηη πνπ ππνλνεί πσο ζηελ νπζία απιά δεκνζηεχηεθε ην δειηίν ηχπνπ πνπ είρε ζηείιεη ην Β.Ε.Ρ. ζε φιεο ηηο εθεκεξίδεο γηα λα αλαθνηλψζεη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο ηειεφξαζεο. Σν δεχηεξν άξζξν ηεο εθεκεξίδαο Αθρόποιης, έξρεηαη δπν κέξεο κεηά, ηελ Παξαζθεπή 8//966, κε ηίηιν «Δ ηειεφξαζηο». Βίλαη έλα κηθξφ άξζξν (πεξίπνπ 00 ιέμεηο), ζηε ε ζειίδα, ζην πιαίζην ηεο ζηήιεο «Λαθσληθά», φπνπ ζρνιηάδεηαη ε επηθαηξφηεηα. Παξφιν πνπ ραηξεηίδεηαη ε απφθαζε ηεο Κπβέξλεζεο λα πξνρσξήζεη ζηελ εγθαηάζηαζε ηειεφξαζεο, ην χθνο ηνπ άξζξνπ είλαη κάιινλ αξλεηηθφ. Με ηδηαίηεξε επηθξηηηθφηεηα αληηκεησπίδεηαη ην ελδερφκελν λα ζπκκεηέρεη ην θξάηνο αληί ηνπ Β.Ε.Ρ. ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ηειεφξαζεο. πσο αλαθέξεηαη, ε ηειεφξαζε δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη έμσ απφ ην Β.Ε.Ρ., γηαηί ζα θαηαξξεχζεη νηθνλνκηθά. Άιισζηε, ε ιεηηνπξγία θαη ε δηνίθεζε ησλ δπν Μέζσλ (ξαδηνθψλνπ θαη ηειεφξαζεο) πξέπεη λα είλαη θνηλή, φπσο ζπκβαίλεη ζε φιεο ηηο ρψξεο. Σελ επφκελε κέξα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ηειεφξαζεο (ηελ Πέκπηε 4//966), ε εθεκεξίδα δεκνζηεχεη γηα πξψηε θνξά έλα κεγάιν άξζξν (πεξίπνπ 700 ιέμεηο) κε ηδηαίηεξα ζεηηθφ χθνο γηα ην «πείξακα» ησλ ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ. Με ηίηιν «Έλα επνίσλν πξψην βήκα», ζην πξσηνζέιηδν θαη ζπλέρεηα ζηε ζειίδα 7, ε εθεκεξίδα δίλεη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηνπ θιίκαηνο ηεο πξψηεο εθπνκπήο. Σν άξζξν κε ζπγθηλεζηαθφ ηξφπν δίλεη ην ζηίγκα ηεο λέαο επνρήο γηα ην επηθνηλσληαθφ πεδίν ζηελ Βιιάδα: «Καιή αξρή εχρεηαη θαη ην παλειιήληνλ ζηελ σξαία απηή πξνζπάζεηα 60

62 πνπ απφ ρζεο έγηλε πηα πξαγκαηηθφηεο». Γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζην ηη είπε ε εθθσλήηξηα γηα ηνλ ζθνπφ ησλ εθπνκπψλ ηειενξάζεσο (εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ), αθνινπζεί ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηεο πξψηεο ηειενπηηθήο εκπεηξίαο ηνπ ειιεληθνχ θνηλνχ. Σν ζήκα, ην πξφγξακκα, θάπνηα πξνβιήκαηα ιήςεο πίζσ απφ ηνλ Λπθαβεηηφ θαη ηα Σνπξθνβνχληα, ζε γεληθέο γξακκέο φκσο ζχκθσλα κε ην άξζξν ζηελ πξψηε απηή εθπνκπή φια ήηαλ ππέξνρα, αθφκα θη απηή ε «ζπκπαζεηηθή κνξθή ηεο εθθσλήηξηαο». Σελ επφκελε κέξα, Παξαζθεπή 5/0, ε εθεκεξίδα Αθρόποιης θηινμελεί δπν άξζξα γηα ηελ ηειεφξαζε. Σν πξψην, πεξίπνπ 500 ιέμεηο, εκθαλίδεηαη ζην πξσηνζέιηδν, ζηε ζηήιε «ην ρξνληθφ ηεο εκέξαο», ηνπ Παλ. Παπαδνχθα θαη έρεη ηίηιν «ε θαζπζηεξεκέλε». Με κηα δφζε ρηνχκνξ, θαη πνιιέο δφζεηο απαηζηνδνμίαο, ν ζρνιηαζηήο δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην γεγνλφο φηη ηειεπηαία απφ φιεο ηηο ζχγρξνλεο ρψξεο ε Βιιάδα απέθηεζε ηειεφξαζε, θη αθφκα θη απηή είλαη δνθηκαζηηθή. πσο ιέεη, ε ηειεφξαζε ζηελ Βιιάδα είλαη έλα κπζηήξην θαη ε θαζπζηέξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο νθείιεηαη ζε «ζθνηεηλέο δπλάκεηο», ζηελ αηψληα ειιεληθή αλαβιεηηθφηεηα, ζε αληίπαια ζπκθέξνληα. Ώθφκα θαη ε δσξεά κεραλεκάησλ απφ νιιαλδηθή εηαηξεία έκεηλε αλεθκεηάιιεπηε, άγλσζην γηα πνην ιφγν. Σέινο, ζε ζπλάξηεζε κε ην ξαδηφθσλν, εθθξάδνληαη ακθηβνιίεο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ θαη απαηζηνδνμία γηα ην κέιινλ ηνπ εγρεηξήκαηνο ιφγσ νηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ. Υαξαθηεξηζηηθά ν δεκνζηνγξάθνο ιέεη: «Ώλ πάξνπκε σο θξηηήξην ηα πξνγξάκκαηα ησλ ξαδηνθσληθψλ καο ζηαζκψλ, θνβνχκαη φηη δελ δηθαηνινγείηαη αηζηνδνμία» θαη ζηε ζπλέρεηα «.εάλ ηελ ίδηα ηαθηηθή (κε ην ξαδηφθσλν) αθνινπζήζεη θαη ε ηειεφξαζηο, δελ λνκίδσ φηη ε ραξά καο ζα δηαξθέζε πνιχ» Σν δεχηεξν άξζξν ηεο 5 εο Φεβξνπαξίνπ, εκθαλίδεηαη ζηε ε ζειίδα, ζηε ζηήιε «Λαθσληθά» κε δπν ππφηηηινπο («Ώη εθπνκπαί» θαη «θαη ε νπζία ηνπ πξνβιήκαηνο»). ηηο 00 πεξίπνπ ιέμεηο ηνπ άξζξνπ ραηξεηίδεηαη ε άθημε ηεο ηειεφξαζεο, 5 θξίλεηαη σο ζεηηθή ε πξψηε πξνζπάζεηα απφ ηερληθή άπνςε (θαιή εηθφλα θαη ήρνο), αιιά ε νπζία ηνπ δεηήκαηνο ζεσξείηαη ην ζεζκηθφ θαζεζηψο ηεο ηειεφξαζεο (αλ ζα είλαη ππεχζπλν ην Β.Ε.Ρ., νη ηδηψηεο ή ην θξάηνο), ελψ ηνλίδεηαη πσο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε γλψκε ησλ ίδησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Β.Ε.Ρ. 5 «Αελ είλαη δπλαηφλ παξά λα ραηξεηηζζή κε ζπκπάζεηαλ ε έλαξμηο ηεο κεηαδφζεσο ησλ δνθηκαζηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο ηειενξάζεσο ηελ νπνίαλ σξγάλσζε ην Β.Ε.Ρ., ελ ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΣΒ», Αθρόποιης, 5/0/966,, «Λαθσληθά», ζει. 6

63 Δ εθεκεξίδα θηινμελεί επηζηνιή ηνπ πιιφγνπ Πξνζσπηθνχ Ραδηνθσλίαο, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζην θχιιν ηνπ αββάηνπ 6 Φεβξνπαξίνπ, ιφγσ πιεζψξαο χιεο ηελ πξνεγνχκελε εκέξα. ηε ζειίδα, νη εξγαδφκελνη ηνπ Β.Ε.Ρ., κέζα απφ κηα καθξά επηζηνιή ηνπο (πεξίπνπ 750 ιέμεηο), κε ηίηιν «Δ ηειεφξαζηο ζηελ Βιιάδα», πξνζπαζνχλ λα θηλεηνπνηήζνπλ ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ, δηεπθξηλίδνληαο φηη είλαη αδηαλφεηνο ν δηαρσξηζκφο ηεο ξαδηνθσλίαο απφ ηελ ηειεφξαζε (αληί ηνπ Β.Ε.Ρ., λα κεηέρεη ζηελ λέα επηρείξεζε θαηά 50% ην θξάηνο). πσο επηζεκαίλεηαη, θαη απφ άπνςε δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ε ηειεφξαζε δελ πξέπεη λα είλαη ηδησηηθή εκπνξηθή επηρείξεζε, γηαηί ε δεκφζηα ηειεφξαζε «ζα ζπκβάιε εηο ηελ άλνδνλ ηνπ θαιιηηερληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ επηπέδνπ δεκηνπξγνχζα ηαπηνρξφλσο θαη λένπο ηνκείο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηνο θαη απαζρνιήζεσο ηνπ θαιιηηερληθνχ θαη πλεπκαηηθνχ θφζκνπ». Καη ζηε ζπλέρεηα: «ε ηειεφξαζηο ππφ ηελ κνξθήλ Αεκνζίνπ Οξγαληζκνχ δχλαηαη λα απνηειέζεη ηνλ πνιπηηκφηεξνλ βνεζφλ ηνπ Κξάηνπο εηο ηελ πξνζπάζεηάλ ηνπ δηεπξχλζεσο θαη εθζπγρξνληζκνχ ηεο παηδείαο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ». Γηαηί ην θξάηνο αγλνεί ην πξνζσπηθφ ηνπ Β.Ε.Ρ. (ην πιένλ εηδηθφ); πσο πξνθχπηεη απφ ηελ επηζηνιή, εκκέζσο πιελ ζαθψο, ην θξάηνο ζθνπίκσο αθήλεη απ' έμσ ην Β.Ε.Ρ. γηα λα θαξπνχηαη απηφ ηηο ζπλδξνκέο. Σν ηειεπηαίν άξζξν πνπ αθνξά ηελ ηειεφξαζε ζηελ εθεκεξίδα Αθρόποιης, γηα ηελ πεξίνδν πνπ κειεηάκε, δεκνζηεχεηαη ηελ Σξίηε, 0/0/966, ζηε ζειίδα 5, κε ηίηιν «Εθαλνπνηεηηθά ηα πξψηα βήκαηα ηνπ πεηξακαηηθνχ ζηαζκνχ ηεο ηειενξάζεσο». Ώπηή ηε θνξά ην άξζξν, κέζα απφ ηηο 00 πεξίπνπ ιέμεηο ηνπ, αληηκεησπίδεη κε ηδηαίηεξα ζεηηθφ ηξφπν ηηο πξψηεο ηειενπηηθέο εθπνκπέο θαη αθφκα πεξηζζφηεξν ηνπο εξγαδνκέλνπο ζην Β.Ε.Ρ., ράξε ζηνπο νπνίνπο ε Βιιάδα απέθηεζε ηειεφξαζε. πσο επηζεκαίλεηαη, παξά ηε ζπλερή αλαβιεηηθφηεηα ησλ αξκνδίσλ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ ην πεηξακαηηθφ πξφγξακκα ηνπ θαλαιηνχ 5. Μάιηζηα, παξά ηα ειάρηζηα κέζα ( δξρ κφλν θαη κεραλήκαηα αγνξαζκέλα αθφκα θαη απφ ην Γηνπζνπξνχκ!), 6 ην κεξάθη ησλ ππαιιήισλ είρε απνηέιεζκα. Ώθφκα είλαη εκβξπαθφ ην ζηάδην ηεο ειιεληθήο ηειεφξαζεο, αιιά είλαη έλα πξψην βήκα Σέινο νη αλαθνξέο ηεο εθεκεξίδαο Αθρόποιης γηα ηελ ηειεφξαζε ζπκπιεξψλνληαη απφ δπν δηαθεκίζεηο, θαη νη δπν ηελ Σξίηε 0/0. Δ πξψηε 6 Σελ επνρή εθείλε ηφζν νη πνιίηεο φζν θαη νη ζηξαηησηηθνί ηερληθνί ηεο ΣΒΑ έθαλαλ εξάλνπο πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκήζνπλ ρξήκαηα γηα λα αγνξάζνπλ εμαξηήκαηα γηα ηελ ηειεφξαζε, πνιχ ζπρλά απφ παδάξηα, φπσο ην Γηνπζνπξνχκ!. Ίσλαο Μνζρνλάο, νπ. π., πεξηνδηθφ «7 εκέξεο», Καζεκερηλή ηες Κσρηαθής, 0/0/996, ζει. 5 6

64 εκθαλίδεηαη ζηε ζειίδα 4, κε ηίηιν «Δ ηειεφξαζεο θαηαθηά ηελ Βιιάδα» (πξφθεηηαη γηα δηαθήκηζε ησλ ζπζθεπψλ ηειεφξαζεο Nordmende). 7 Δ δεχηεξε δηαθήκηζε, ζηε ζειίδα 7, αθνξά ζπνπδέο γηα εξγαζία ζηε ξαδηνηειεφξαζε, ζηα θξνληηζηήξηα ΚΛΕΜΒΝ. 8 ε γεληθέο γξακκέο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε εθεκεξίδα αληηκεηψπηζε κάιινλ ριηαξά ηελ άθημε ηεο ηειεφξαζεο ζηελ Βιιάδα. Με επηά άξζξα θαη δχν δηαθεκίζεηο ζε πεξίνδν 5 εκεξψλ, έδσζε κηα κάιινλ νπδέηεξε εηθφλα γηα ην λέν Μέζν, πεξηζζφηεξν ζεηηθή γηα ηελ πξνζπάζεηα απηή θαζ απηή θαη πεξηζζφηεξν αξλεηηθή γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ. Ακπόπολιρ - απιθμόρ αναθοπών 4 0 6/ 7/ 8/ 9/ 0/ / 4/ 5/ 6/ 7/ / / Ακπόπολιρ - Χαπακηηπιζμόρ δημοζιεύμαηορ Θεηικό Οςδέηεπο Απνηηικό 7 «Ώθίρζεζαλ θαη ζηελ Βιιάδα αη πεξίθεκνη ζπζθεπαί ηειενξάζεσο NORDMENDE. Βηο εθαηνκκχξηα αλέξρνληαη νη αγνξαζηαί δεθηψλ NORDMENDE εηο Απη. Γεξκαλίαλ θαη γεληθψο αλά ηνλ θφζκνλ. Βθσδηαζκέλνη κε εηδηθφλ ειεθηξνληθφλ ζχζηεκα, εμαζθαιίδνπλ θαζαξήλ εηθφλα θαη δηαπγή ήρνλ απφ πνιχ κεγάιαο απνζηάζεηο. Γεληθφο αληηπξφζσπνο δηα ηελ Βιιάδα: ΚΟΤΐΟΤΣΏΚΔ, νδφο Ώηφινπ αξ. 5, ηειέθσλνλ 6-45» 8 Σν ζπγθεθξηκέλν θξνληηζηήξην δελ έρεη εμεηδηθεπηεί ζην ξαδηφθσλν θαη ηελ ηειεφξαζε, αιιά αζρνιείηαη θαη κε άιινπο ηνκείο δηδαζθαιίαο (ινγηζηηθά, αγγιηθά, δσγξαθηθή, δηαθνζκεηηθή), ελψ νη ζπνπδέο γίλνληαη είηε κέζα απφ ηκήκαηα πξνζσπηθήο θνηηήζεσο, είηε δη αιιεινγξαθίαο (!) 6

65 Μεζημβρινή ηε Μεζεκβρηλή, έρνπκε ηα πεξηζζφηεξα δεκνζηεχκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηειεφξαζε. πγθεθξηκέλα ππάξρνπλ 9 αλαθνξέο ζην λέν απηφ Μέζν, φκσο κφλν νη 7 απ απηέο είλαη άξζξα, άιιεο 7 είλαη αλαθνηλψζεηο ηνπ ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ελψ ππάξρνπλ ηξεηο δηαθεκίζεηο θαη δπν γεινηνγξαθίεο γηα ηελ ηειεφξαζε. Σν πξψην άξζξν, ηελ Σεηάξηε 6 Φεβξνπαξίνπ, έρεη ηίηιν «Δ ηειεφξαζε ζα ιεηηνπξγήζεη σο κηθηή επηρείξεζε». Βίλαη έλα κηθξφ άξζξν (πεξίπνπ 0 ιέμεηο) ζηε δεχηεξε ζειίδα ζην νπνίν απιά αλαθνηλψλεηαη ην θαζεζηψο πνπ ζα ηζρχζεη γηα ην λέν Μέζν (50% ζπκκεηνρή ηνπ θξάηνπο θαη 50% ησλ ηδησηψλ). Σν θξάηνο ζα δηαηεξήζεη ηελ επνπηεία θαη ηελ αξκνδηφηεηα γηα ηηο εηδήζεηο θαη ηελ πξνπαγάλδα, ελψ ζα δηεμαρζεί δηεζλήο δηαγσληζκφο. Σν άξζξν έρεη έλαλ νπδέηεξν ηφλν θαη είλαη ζρεδφλ ίδην κε ην αληίζηνηρν άξζξν ηεο 6 εο Φεβξνπαξίνπ ζηελ εθεκεξίδα Αθρόποιης. 9 Σν επφκελν άξζξν γηα ηελ ηειεφξαζε εκθαλίδεηαη ηελ Σεηάξηε /0, ζην πξσηνζέιηδν ηεο εθεκεξίδαο, κε ηίηιν «Δ ειιεληθή ηειεφξαζηο αξρίδεη απφςε» θαη πεξίπνπ 400 ιέμεηο. «Έλα βήκα ζπληειείηαη γηα λα εμηζσζνχκε κε ηελ Ώιβαλία (!)». Σν άξζξν μεθηλά κε ρηνχκνξ, γηα λα θαηαιήμεη ζε κάιινλ αξλεηηθφ χθνο. Ώλαθέξεηαη φηη πξνο ην παξφλ ζα ππάξρνπλ κφλν καγλεηνζθνπεκέλα πξνγξάκκαηα θαη εηδήζεηο (ειεγρφκελεο απφ ηελ θπβέξλεζε), φηη ππήξμε δηεζλέο ελδηαθέξνλ γηα ηελ ειιεληθή ηειεφξαζε θαη φηη γίλεηαη πξνζπάζεηα απφ ην ζηξαηφ λα απνθηήζεη ηε δηθή ηνπ ηειεφξαζε. ην ηέινο ν ζρνιηαζηήο κηιά γηα ηηο ηερληθέο ειιείςεηο θαη δπζρέξεηεο, γηα ηα γξαθεηνθξαηηθά πξνβιήκαηα θαη ηελ έιιεηςε εκπεηξίαο, θαη ηέινο, γηα ηε «λενειιεληθή ξνπζθεηνινγία» απφδεημε ηεο νπνίαο απνηειεί αθφκα θαη ε επηινγή ηεο εθθσλήηξηαο. Σελ Σεηάξηε /0 ε Μεζεκβρηλή είλαη ε πξψηε απφ ηηο ηέζζεξηο εθεκεξίδεο πνπ εμεηάδνπκε, 0 πνπ εληάζζεη κφληκε ζηήιε γηα ην πξφγξακκα ηεο ηειεφξαζεο ηνπ Β.Ε.Ρ. (θαλάιη 5) θαη δπν κέξεο αξγφηεξα, 5/0 γηα ην Πξφγξακκα Βλφπισλ Απλάκεσλ (θαλάιη 0). Δ ζηήιε, κε ηίηιν «Ώπφςε ζηελ ειιεληθή ηειεφξαζε», εκθαλίδεηαη ζηε ζειίδα 6 θαζεκεξηλά, ηε ζειίδα γηα ην «Ώζελατθφ εκεξνιφγην», 9 Αθρόποιης, «Μηθηή επηρείξεζηο δηα ηελ ηειεφξαζελ κε ηε ζπκκεηνρήλ ηνπ θξάηνπο θαηά 50%», 6/0/966, ζει. 8 0 αθνινπζνχκελε απφ ην ΐήκα ζηηο 7/0/966 Βθηφο απφ ην θχιιν ηνπ αββάηνπ, πνπ ην «Ώζελατθφ εκεξνιφγην» θαη ην ηειενπηηθφ πξφγξακκα εκθαλίδνληαη ζηε ζειίδα 64

66 καδί κε ηα εζηηαηφξηα, ην πξφγξακκα γηα ηα ζέαηξα θαη ηνπο θηλεκαηνγξάθνπο, φρη φκσο θαη ην πξφγξακκα ηνπ ξαδηνθψλνπ πνπ βξίζθεηαη ζηε ζειίδα 4. Σελ Πέκπηε 4 Φεβξνπαξίνπ, επφκελε ηεο επίζεκεο πξεκηέξαο, έρνπκε πέληε δεκνζηεχκαηα ζηε Μεζεκβρηλή, ( άξζξα, γεινηνγξαθία ηνπ θνπιά, δηαθήκηζε θαη ην θαζεκεξηλφ πξφγξακκα ηεο ηειεφξαζεο, πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ έθηε ζειίδα). ην πξσηνζέιηδν, ε γεινηνγξαθία κε ηίηιν «Άξρηζε δεηιά - δεηιά ε Σειεφξαζηο» θαη ην άξζξν «Μειαγρνιηθή ε πξψηε εκέξα ηεο ηειενξάζεσο» ππνδέρνληαη κάιινλ αξλεηηθά ηελ πξψηε ηειενπηηθή εθπνκπή. Δ γεινηνγξαθία παξνπζηάδεη κηα νζφλε ηειεφξαζεο κέζα απφ ηελ νπνία θάπνηνο, ν παξνπζηαζηήο κάιινλ, αλνίγεη δεηιά κηα πφξηα θαη θνβηζκέλνο θαη ακήραλνο εκθαλίδεηαη ζηνπο ηειεζεαηέο. πσο ηνλίδεη ην άξζξν ηνπ Κ. Καδάθνπ, νη Ώζελαίνη παξαθνινχζεζαλ επηθπιαθηηθνί έλα αδηάθνξν πξφγξακκα, πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ απεηξία θαη πξνρεηξφηεηα. Τπήξραλ δηαθνπέο, ηερληθά πξνβιήκαηα, πακπάιαηεο ηαηλίεο. Οη Ώζελαίνη πνπ πέξλαγαλ απφ ηα θαηαζηήκαηα ειεθηξηθψλ εηδψλ ηνπ θέληξνπ, ζηακαηνχζαλ κε πεξηέξγεηα κπξνζηά απφ ηηο βηηξίλεο, αιιά «παξαθνινπζνχζαλ ην κεηαδηδφκελν πξφγξακκα κε πνιιέο επηθπιάμεηο». Αηαηππψλνληαη ακθηβνιίεο γηα ηελ κειινληηθή εμέιημε ηνπ λένπ Μέζνπ, αλ θαη απνηειεί επηρεηξεκαηηθή επθαηξία ε πψιεζε ζπζθεπψλ γηα ηνπο θαηαζηεκαηάξρεο. Σν άξζξν, πεξίπνπ 00 ιέμεσλ, έρεη θαη κηα θσηνγξαθία, ηεο πξψηεο εθθσλήηξηαο, ηεο εζνπνηνχ Βιέλεο Κππξαίνπ. ηε ζειίδα 4 ηεο ίδηαο κέξαο (4/0), μεθηλά θαη κηα αθφκα ζηήιε γηα ηελ ηειεφξαζε κε ηίηιν «Σειε-είδακε», κε ζχληνκε σζηφζν παξνπζία, αθνχ δηαθφπηεηαη Σν πξψην πξφγξακκα ηεο ειιεληθήο ηειεφξαζεο είρε σο εμήο: 6.0: ξα ελάξμεσο εθπνκπήο 6.0: Βπίθαηξα απφ φιν ηνλ θφζκν 6.45: «Γηα ζαο θπξία κνπ» (γαιιηθφ θηικ κφδαο, δηάξθεηα ') 7.00: Ώπζηξαιία, ηαμηδησηηθφ θηικ (δηάξθεηα 5') 7.5: Υέλξπ Μνπξ, ν δηάζεκνο γιχπηεο, αγγιηθήο παξαγσγήο (δηάξθεηα ') 7.55: Δ νξρήζηξα Ώλξχ Λεθά, γαιιηθφ κνπζηθφ ζνξη (δηάξθεηα ') 8.5: «Ο θιέθηεο», βξαδηιηάληθν ζνξη κε ππφζεζη, ρσξίο δηαιφγνπο (δηάξθεηα 5') 8.0: Σέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηα ηηο ππφινηπεο κέξεο, βι. Παξάξηεκα, ζει. vi-viii 65

67 ιίγεο κέξεο κεηά (0/0). Πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε ηειεθξηηηθή, ε νπνία ππνδέρεηαη κάιινλ αξλεηηθά ην ηειενπηηθφ πείξακα. ηηο πεξίπνπ 00 ιέμεηο ηνπ άξζξνπ ε εθεκεξίδα αλαθέξεηαη ζηε ζρεηηθά θαιή ιήςε (θψηα, καθέηεο, αλ θαη ππήξραλ θάπνηεο αηέιεηεο ζηελ αιιαγή ηεο θάκεξαο), ζηνλ άςνγν ήρν ζηα δηαιείκκαηα (θνκκάηηα ηνπ Υαηδεδάθη απφ δίζθν πνπ ζπλφδεπαλ ηηο παχζεηο), αιιά θαη ζην θαθφ ληνπκπιάδ ησλ ηαηληψλ. Σν πξφγξακκα θξίλεηαη σο θαθψο επηιεγκέλν θαη αδηάθνξν. Μάιηζηα γίλεηαη θαη πξφηαζε: εθφζνλ ε ηειεφξαζε είλαη ζέακα, ζα έπξεπε λα επηιεγνχλ πνδνζθαηξηθνί αγψλεο, ζαιάζζηα ζπνξ ή ηαμηδησηηθά θηικ. Δ πξψηε ηειεθξηηηθή θιείλεη κε ηε ζχζηαζε θαη ηελ ειπίδα ε ειιεληθή ηειεφξαζε «λα κελ αθνινπζήζεη ην θαθφ γνχζην, ηα βήκαηα ηνπ ειιεληθνχ ξαδηνθψλνπ.θαη λα δνχκε ζχληνκα πξάγκαηα πην ελδηαθέξνληα» ηε ζειίδα 6 έρνπκε ην θαζεκεξηλφ πξφγξακκα ζηε ζηήιε «Ώπφςε ζηελ ειιεληθή ηειεφξαζε» θαη ηέινο ζηε ζειίδα 7 ηεο ίδηαο κέξαο (4/0) ππάξρεη κηα δηαθήκηζε κε ηίηιν «Μνπζηθή, θηλεκαηνγξάθνο, έγρξσκεο ηειενξάζεηο, εηο ηα αεξνζθάθε ηεο Ώir-France», κε κηα εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ηνπο επηβάηεο λα απνιακβάλνπλ ην ηαμίδη ηνπο παξαθνινπζψληαο ηαηλία κπξνζηά απφ κηα ηεξάζηηα νζφλε ηειεφξαζεο. «Δ Ώir-France ζα πξνζθέξεη ζε φινπο ηνπο επηβάηαο ησλ πηήζεψλ ηεο καθξάο απνζηάζεσο έλα ππέξνρν θεζηηβάι ζηνπο αηζέξεο». ηε δηαθήκηζε αλαθέξεηαη φηη ε αεξνπνξηθή εηαηξία δνθηκάδεη ζε δπν αεξνζθάθε ηεο ηε γαιιηθή κέζνδν έγρξσκνπ ηειεφξαζεο SECAM, κε ηελ νπνία «εμαζθαιίδεηαη απφιπηε πνηφηεο θαη πηζηφηεο ρξσκάησλ». Σελ επφκελε κέξα, Παξαζθεπή 5/0, ε Μεζεκβρηλή έρεη 4 δεκνζηεχκαηα γηα ηελ ηειεφξαζε (κηα γεινηνγξαθία, κηα ηειεθξηηηθή, ην ηειενπηηθφ πξφγξακκα θαη κηα δηαθήκηζε). ην πξσηνζέιηδν, ε γεινηνγξαθία ηνπ ΚΤΡ παξνπζηάδεη έλαλ ζεαηή ζην ζαιφλη ηνπ ζπηηηνχ ηνπ κπξνζηά απφ ηελ νζφλε ηεο ηειεφξαζεο, λα θνηκάηαη, ελψ ν εθθσλεηήο ηεο εθπνκπήο εθλεπξηζκέλνο πξνζπαζεί λα απνζπάζεη ηελ πξνζνρή ηνπ γηα λα παξαθνινπζήζεη ην αδηάθνξν πξνθαλψο πξφγξακκά ηνπ. Σν γαιιηθφ ζχζηεκα SECAM επέιεμε ε θπβέξλεζε Καξακαλιή γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο έγρξσκεο ηειεφξαζεο ζηελ Βιιάδα ην ζει. 9 66

68 ηε ζειίδα 4 εκθαλίδεηαη ε γλσζηή δηαθήκηζε γηα ηηο ηειενξάζεηο Nordmende, πνπ είδακε θαη ζηελ εθεκεξίδα Αθρόποιης, 4 θαη ζηε ζειίδα 6, φπσο πάληα ην θαζεκεξηλφ πξφγξακκα φρη κφλν γηα ην Β.Ε.Ρ., αιιά απφ εδψ θαη ζην εμήο θαη γηα ην θαλάιη Βλφπισλ Απλάκεσλ (θαλάιη 0). 5 ηε ζειίδα 5 έρνπκε ηε δεχηεξε ηειεθξηηηθή κε ηίηιν «Σειε-είδακε (β )». Με 80 ιέμεηο, ην άξζξν είλαη θαη πάιη αξλεηηθφ γηα ηελ εθπνκπή ηεο πξνεγνχκελεο κέξαο. πσο αλαθέξεη, ε εηθφλα ήηαλ ρεηξφηεξε απφ ηελ πξψηε κέξα (κεγάιεο δηαθνπέο, θαθέο καθέηεο) θαη ν ήρνο πεζκέλνο (φρη πνιχ θαιή επηινγή κνπζηθήο, γξαηδνπλίζκαηα απφ ην πηθ-απ). Σν πξφγξακκα παξνπζίαζε κηα ειαθξά βειηίσζε (ήηαλ ιίγν πην ελδηαθέξνλ απφ ηελ πξνεγνχκελε), αιιά παξέκεηλε απειπηζηηθά αλεπίθαηξν. πσο ραξαθηεξηζηηθά ιέεη ν ζρνιηαζηήο «παξέκεηλε ζην απειπηζηηθφ επίπεδν ηεο αλαζθαθήο ζε απνζήθεο». Σν άββαην 6/0, ε κφλε αλαθνξά ζηελ ηειεφξαζε είλαη ην θαζεκεξηλφ ηειενπηηθφ πξφγξακκα («Ώπφςε ζηελ ειιεληθή ηειεφξαζε») γηα ην Β.Ε.Ρ. θαη γηα ην θαλάιη Βλφπισλ Απλάκεσλ, πνπ φκσο ζην ζαββαηηάηηθν θχιιν δεκνζηεχεηαη φρη ζηε ζειίδα 6, αιιά ζηε ζειίδα. Σα επφκελα δεκνζηεχκαηα εκθαλίδνληαη πηα ηε Αεπηέξα 8//966. Πξφθεηηαη γηα κηα ηειεθξηηηθή, έλα πξφγξακκα θαη κηα δηαθήκηζε. ηε ζειίδα 5 ην «(γ) Σειε-είδακε», κε 0 ιέμεηο πεξίπνπ είλαη γηα άιιε κηα θνξά αξλεηηθφ, πεξηγξάθνληαο ην ηειενπηηθφ αββαηνθχξηαθν. Ξεθηλά κε ηα «ιίγα θαιά ζεκεία» (ε θαηλνχξηα ζπήθεξ, ε ηξαγνπδίζηξηα δ. Ώιέθα Μαβίιε, θσηνγελέζηαηε, ε θσλή ηνπ Γηψξγνπ Κάξηεξ ζαπκάζηα, θάπνηα ελδηαθέξνληα πξνγξάκκαηα). Ώθνινπζνχλ «ηα πάληνηε κέηξηα» ζεκεία (επίθαηξα πακπάιαηα, θαθέο καθέηεο, κεγάια δηαιείκκαηα, θαθνί ζπήθεξ θαη ληνπκπιέξ, αλία) Ώθνινπζεί φπσο πάληα ζηε ζειίδα 6 ην πξφγξακκα («Ώπφςε ζηελ ειιεληθή ηειεφξαζε») θαη ζηε ζειίδα 7 κηα δηαθήκηζε κε ηίηιν «Δ ηειεφξαζηο θαη ην ΡαδηνΏζήλαη». Δ δηαθήκηζε δελ αθνξά κφλν αγνξά ζπζθεπψλ, αιιά θαη άιιεο ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηελ ηειεφξαζε. «Ήδε άξρηζε ν πεηξακαηηθφο ζηαζκφο ηνπ 4 Αθρόποιης, 0/0/966, «Δ ηειεφξαζεο θαηαθηά ηελ Βιιάδα», ζει. 4 5 Σν πξψην πξφγξακκα ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ είρε σο εμήο: 7.00: Έλαξμηο (θαλάιη 0) 7.00: Βθδειψζεηο πνιεκηζηψλ Ρηκηληηψλ 7.0: Δ ηζηνξία ηεο «Ώκέξηθαλ Φηιλη έξβηο» 7.5: Δ θιεξνλνκία ηεο ηέρλεο 8.05: Αηάιεηκκα 8.5: Πνδνζθαηξηθφο αγψλ Παλαζελατθνχ - ΏΒΚ 8.5: Ναπηηθνί δφθηκνη 67

69 Β.Ε.Ρ. ηηο εθπνκπέο ηνπ. ε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ε ηειεφξαζηο ζα θαιχπηεη νιφθιεξε ηε ρψξα. Καη ζεηο θπζηθά ζα πξνκεζεπηήηε ηελ ζπζθεπή ζαο αιιά ΠΡΟΒΞΣΒ». Οη θαηαλαισηέο θαινχληαη λα επηζθεθηνχλ ην θαηάζηεκα, γηα ηελ επηινγή θαηάιιειεο θεξαίαο, γηα λα ηνπνζεηήζνπλ ηηο κπξίδεο ηεο ηειεφξαζεο εηδηθνί ηερλίηεο «κε πξνπαίδεηαλ θαη άξηζηελ θαηάξηεζη», γηα λα γίλεη «ζσζηή κέηξεζηο ηεο εληάζεσο ηνπ ζηαζκνχ ζην ζεκείν ηνπνζεηήζεσο ηεο θεξαίαο». Σν ΡαδηνΏζήλαη εγγπάηαη «πιήξε νξγάλσζη γηα ηέιεηα εγθαηάζηαζη θαη ζσζηή ζπληήξεζη, ψζηε λα επηηπγράλεηαη κηα αξίζηε νπηηθή θαη αθνπζηηθή ιήςη». Σελ Σξίηε 0/0 έρνπκε δπν δεκνζηεχκαηα, ην ηειενπηηθφ πξφγξακκα ηεο ζειίδαο 6 θαη ηελ ηειεπηαία ηειεθξηηηθή κε ηίηιν «Σειε-ηέινο», ζηε ζειίδα 4. Δ ηειεπηαία απνηίκεζε ηνπ ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, έλα κηθξφ άξζξν 90 ιέμεσλ πεξίπνπ, κε ηδηαίηεξα επηθξηηηθφ ηξφπν πεξηγξάθεη ηελ εθπνκπή ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο, δίλνληαο έκθαζε ζηα ηερληθά πξνβιήκαηα θαη ηε δηαθνπή ιφγσ βιάβεο («άξρηζε ηνλ πξψην ηεο βήρα ε λεπηαθή καο ηειεφξαζε ρζεο»). Σν «ηειε-ηέινο» είλαη ην ηειεπηαίν άξζξν ηεο ζηήιεο γηα ηελ ηειενπηηθή θξηηηθή, κηαο θαη ζχκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα δελ αμίδεη ηνλ θφπν λα αζρνιείηαη θαλείο. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην ζρφιην: «ΐξίζθνπκε θη εκείο ηελ επθαηξία λα ηειεζηακαηήζνπκε ηελ ηειεθξηηηθή, πνπ έθαλε ζπληξνθηά ζηηο πξψηεο κέξεο ηεο ηειενξάζεσο, κηα πνπ ην επίπεδν ησλ πξνγξακκάησλ δελ επηδέρεηαη θξηηηθή. Θα μαλακηιήζνπκε γη απηφ ην ζέκα, φηαλ ε ίδηα ε αηειήο ηέιιπ καο, δψζε ηελ αθνξκή» πσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ, ε Μεζεκβρηλή έδσζε κεγαιχηεξε έκθαζε απφ ηελ εθεκεξίδα Αθρόποιης ζην γεγνλφο ηεο εκθάληζεο ηεο ηειεφξαζεο ζηελ Βιιάδα. Με 9 ζπλνιηθά δεκνζηεχκαηα γηα ην λέν Μέζν, θαζεκεξηλή ζηήιε γηα ην πξφγξακκα ηεο ηειεφξαζεο θαη γηα ηελ ηειεθξηηηθή ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο (αλ θαη θαηαξγείηαη πξφσξα ε ζηήιε απηή) θαη δχν γεινηνγξαθίεο θάλεη αηζζεηή ηελ άθημε ηεο ηειεφξαζεο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φκσο φηη ην ελδηαθέξνλ μεθηλά θπξίσο απφ ηηο Φεβξνπαξίνπ θαη κεηά (εκέξα έλαξμεο), αιιά θαη φηη απφ ηα άξζξα πνπ αλαθέξνληαη ζην λέν Μέζν, 6 κφιηο έλα έρεη νπδέηεξν χθνο θαη φια ηα ππφινηπα αξλεηηθφ, εζηηάδνληαο θπξίσο ζηελ αλεπάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηηο αληαξέο εθπνκπέο, ζηηο ηερληθέο δπζρέξεηεο, ζηελ έιιεηςε πείξαο θαη ζηελ απνγνήηεπζε ηειεζεαηψλ θαη δεκνζηνγξάθσλ. 6 Βδψ ιακβάλνπκε ππφςε κφλν ηα άξζξα πνπ σο θχξην ζέκα ηνπο είραλ ηελ ηειεφξαζε, δελ εμεηάδνληαη δειαδή δηαθεκίζεηο, ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα θιπ 68

70 Μεζημβπινή - απιθμόρ αναθοπών / 7/ 8/ 9/ / / 4/ 5/ 6/ 8/ / / Μεζημβπινή - Χαπακηηπιζμόρ δημοζιεύμαηορ Οςδέηεπο Απνηηικό 6 69

71 Σσνηηρηηικές εθημερίδες Κάλνληαο κηα ζχγθξηζε γηα ηνλ ηξφπν ππνδνρήο ηεο ηειεφξαζεο κεηαμχ ησλ δπν ζπληεξεηηθψλ εθεκεξίδσλ, γηα ηελ πεξίνδν 6 Φεβξνπαξίνπ έσο Μαξηίνπ 966, δηαπηζηψλνπκε φηη ελψ ε Μεζεκβρηλή έρεη ππθλφηεξεο αλαθνξέο ζην λέν Μέζν, πξφθεηηαη γηα αξλεηηθέο αλαθνξέο, ζε αληίζεζε κε ηελ εθεκεξίδα Αθρόποιης πνπ αζρνιείηαη ιηγφηεξν, αιιά κε πεξηζζφηεξν ζεηηθή πξφζεζε. Σςνηηπηηικέρ Δθημεπίδερ Ακπόπολιρ Μεζημβπινή 0 Άπθπο για TV Ππόγπαμμα TV Γιαθημίζειρ Σκίηζο Γεςηεπεύοςζα αναθοπά Σςνηηπηηικέρ Δθημεπίδερ Ακπόπολιρ Μεζημβπινή 0 Θεηικό Οςδέηεπο Απνηηικό Σέινο, ζα πξέπεη λα δνχκε ηελ εκθάληζε ηεο ηειεφξαζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ηφηε επηθαηξφηεηα θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ δπν εθεκεξίδσλ. Δ πεξίνδνο ηεο άθημεο ηεο ειιεληθήο ηειεφξαζεο ζπκπίπηεη κε έληαζε ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο 70

72 θαη πφισζε κεηαμχ ησλ αληίπαισλ πνιηηηθψλ παξαηάμεσλ (ηεο ΒΡΒ, πνπ κε αξρεγφ ηνλ Κσλζηαληίλν Καξακαλιή είλαη ε Κπβέξλεζε, θαη ηεο Έλσζεο Κέληξνπ, πνπ κε αξρεγφ ηνλ Γεψξγην Παπαλδξένπ απνηειεί ηελ αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε). Δ Μεζεκβρηλή, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηα ζέκαηα ηεο πνιηηηθήο, αζρνιείηαη κε ην «ςπρξνπνιεκηθφ θιίκα» πνπ φπσο ππνζηεξίδεη δεκηνπξγεί ε αληηπνιίηεπζε 7 θαη ηελ επηδίσμε εθινγψλ απφ ην Καζηξί, βξίζθεη σζηφζν ρψξν σο θχξην ζέκα ζε πξσηνζέιηδφ ηεο ε άθημε ηεο ειιεληθήο ηειεφξαζεο ζηηο // Δ εθεκεξίδα Αθρόποιης αληίζεηα, ζηα πξσηνζέιηδά ηεο δίλεη πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηελ θνηλσληθή επηθαηξφηεηα. Βίλαη ε επνρή πνπ ε ειιεληθή θνηλσλία ζπγθινλίδεηαη απφ ην δξάθν ηνπ ετρ νπ θαη ηε ζχιιεςή ηνπ θαη ε Αθρόποιης αθηεξψλεη έμη απφ ηα δψδεθα πξσηνζέιηδα ηεο πεξηφδνπ πνπ κειεηάκε ζηελ ππφζεζε απηή. 9 Σν ζέκα ηεο ηειεφξαζεο εκθαλίδεηαη κφλν δπν θνξέο ζηελ πξψηε ζειίδα (ζηηο 4 θαη 5 Φεβξνπαξίνπ), φρη φκσο σο θχξην ζέκα, δεδνκέλν φηη επηζθηάδεηαη απφ ηελ θαηαδίθε ηνπ Ώξηζηείδε Παγθξαηίδε, σο δξάθνπ ηνπ ετρ νπ, 4 θνξέο ζε ζάλαην απφ ην Πεληακειέο Βθεηείν Θεζζαινλίθεο. 7 Υαξαθηεξηζηηθνί είλαη νη ηίηινη ησλ πξσηνζέιηδσλ - Σεηάξηε 6//966: Αηάρπηνη αλεζπρίαη δηα ην ζπιιαιεηήξηνλ (ην νπνίν κίιεζε ν Γ. Παπαλδξένπ) - Πέκπηε 7//966: Οπδέλ λένλ απφ ην κέησπνλ ηεο Πι. Κιαπζκψλνο (φπνπ έγηλε ην ζπιιαιεηήξην) - Παξαζθεπή 8//966: Ώπφ ην πξνζθήληνλ εηο ηα παξαζθήληα (ζρεηηθά κε ην ζπιιαιεηήξην) - άββαην 9//966: Φπρξνπνιεκηθή ε Β.Κ (Έλσζε Κέληξνπ) 8 Σεηάξηε //966: Κξνχζεηο εηο ηελ ΐνπιήλ & Δ Βιιεληθή ηειεφξαζηο αξρίδεη απφςε 9 Οη ηίηινη ησλ πξσηνζέιηδσλ απφ 8 έσο 5 Φεβξνπαξίνπ είλαη νη αθφινπζνη: - Παξαζθεπή 8//966: Ο ςπρίαηξνο θαη ςπρνπαζήο Ώίαο θιαβνχλνο θαηαγγέιιεηαη φηη είλαη ν δξάθνο ηνπ ετρ-νπ - άββαην 9//966: Ο ςπρίαηξνο θιαβνχλνο ππέζηε θξίζηλ φηαλ έκαζε φηη θαηεγνξήζε σο δξάθνο ηνπ ετρ-νπ - Κπξηαθή 0//966: Ενπιία Λέζζηλγθ: Αξάθνο ηνπ ετρ-νπ είλαη άιινο πινχζηνο επηζηήκσλ ηεο Θεζζαινλίθεο - Σεηάξηε //966: Ο Ώξ. Παγθξαηίδεο 4άθηο εηο ζάλαηνλ - Πέκπηε 4//966: Ο Παγθξαηίδεο θξαπγάδεη απφ ην θειιί ηνπ: «Πέζηε ζηε κάλλα κνπ πσο άδηθα ζα κε ζθνηψζνπλ...» - Παξαζθεπή 5//966: Φφβνη απηνθηνλίαο ηνπ Ώξ. Παγθξαηίδε & Οκνινγήζε ε ζπλάληεζηο Ώλδξέα-Νηπθαίξη 7

73 Τα Νέα ηα Νέα ππάξρνπλ κφιηο 6 δεκνζηεχκαηα γηα ηελ ηειεφξαζε, ηελ πεξίνδν πνπ κειεηάκε (6 Φεβξνπαξίνπ έσο Μαξηίνπ 966), εθ ησλ νπνίσλ κάιηζηα, κφλν ηα ηξία είλαη άξζξα πνπ έρνπλ ζαλ ζέκα ηνπο ηελ άθημε ηνπ λένπ Μέζνπ, έλα δεκνζίεπκα απνηειεί δεπηεξεχνπζα αλαθνξά (κηιά παξεπηπηψλησο θαη επηθαλεηαθά γηα ηελ ηειεφξαζε), ελψ ππάξρνπλ θαη δπν δηαθεκίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηειεφξαζε. Πξηλ απφ ηελ επίζεκε έλαξμε ηνπ θαλαιηνχ 5 απφ ην Β.Ε.Ρ., ηα Νέα δελ θάλνπλ θακία αλαθνξά ζηελ ηειεφξαζε, δεδνκέλνπ φηη ην πξψην δεκνζίεπκα εκθαλίδεηαη ηελ Παξαζθεπή 8/0, αιιά δελ πξφθεηηαη γηα άξζξν, αιιά γηα δηαθήκηζε. Βίλαη γηα άιιε κηα θνξά ηα θξνληηζηήξηα ΚΛΕΜΒΝ, πνπ είρακε δεη ζηελ εθεκεξίδα Αθρόποιης, 0 ππνζρφκελα ιακπξή θαξηέξα ζην ρψξν ηνπ ξαδηνθψλνπ θαη ηεο ηειεφξαζεο. Μάιηζηα νη ζπνπδέο θαη ε θαηάξηηζε πνπ πξνζθέξεη ην θξνληηζηήξην ζα θαηαιήμνπλ θαη ζε επαγγεικαηηθή άδεηα εξγαζίαο απφ ην Τπνπξγείν. Σελ Σεηάξηε, Φεβξνπαξίνπ, εκέξα εγθαηλίσλ ηεο ηειεφξαζεο, ηα Νέα, δεκνζηεχνπλ γηα πξψηε θνξά άξζξν κε ηίηιν «Ώξρίδνπλ νη εθπνκπέο ζηαζκνχ ηειενξάζεσο». Σν άξζξν, παξφιν πνπ εκθαλίδεηαη ζην πξσηνζέιηδν, είλαη ηδηαίηεξα ζχληνκν, ζπκίδνληαο πεξηζζφηεξν αγγειία. Μέζα ζε 50 κφιηο ιέμεηο, ε εθεκεξίδα δίλεη κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηη ζα παξνπζηάδνπλ νη ηειενπηηθέο εθπνκπέο θαη ηη ψξα ζα παίδνπλ. Σν χθνο είλαη ηειείσο νπδέηεξν θαη δελ γίλεηαη θαλέλα ζρφιην πνπ λα πξνδίδεη επηδνθηκαζία ή απνγνήηεπζε. Σελ επφκελε κέξα, Πέκπηε 4/0 ηα Νέα έρνπλ δπν άξζξα γηα ηελ ηειεφξαζε. Σν πξψην εκθαλίδεηαη ζηε ε ζειίδα, ζηε ζηήιε «Ώδηαθξηζίεο» πνπ ζρνιηάδεη ηελ επηθαηξφηεηα, είλαη πεξίπνπ 80 ιέμεηο θαη πεξηιακβάλεη δπν ζθίηζα. ην πξψην παξνπζηάδεηαη κηα νζφλε κέζα απφ ηελ νπνία πξνβάιιεη ρακνγειαζηφ ην πξφζσπν ηεο ηειεπαξνπζηάζηξηαο θαη ην δεχηεξν ζθίηζν παξνπζηάδεη έλαλ «ηειεζεαηή» ζην ζαιφλη ηνπ ζπηηηνχ ηνπ, ν νπνίνο φκσο αληί λα θνηηάδεη πξνο ηελ 0 Αθρόποιης, 0/0/966, ζει. 7 «Μνλαδηθή επθαηξία λα δεκηνπξγήζεηε ιακπξφ κέιινλ. Πιήξεο ΣΒΥΝΕΚΔ ΚΏΣΏΡΣΔΕ θαη ΒΠΏΓΓΒΛΜΏΣΕΚΔ ΏΑΒΕΏ ηνπ ππνπξγείνπ», Τα Νέα, 8/0/966, ζει. 7 7

74 νζφλε ηεο ηειεφξαζεο έρεη γπξηζκέλε ηελ πιάηε ηνπ ζηνλ εθθσλεηή θαη δηαβάδεη ηελ εθεκεξίδα ηνπ. Σν άξζξν ππνζηεξίδεη φηη ηελ χπαξμε ηεο ηειεφξαζεο ηελ ρξσζηάκε ζηνλ Γεψξγην Παπαλδξένπ, πνπ ηελ είρε ππνζηεξίμεη ζεξκά ζην παξειζφλ, θαζψο θαη ζηνπο αξκφδηνπο ππνπξγνχο ηελ επνρή πνπ θπβέξλεζε ήηαλ ε Έλσζε Κέληξνπ. Ο ζρνιηαζηήο κε θαπζηηθφ ηξφπν εθθξάδεη ηηο ακθηβνιίεο ηνπ γηα ην κέιινλ θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ λένπ Μέζνπ ιέγνληαο ραξαθηεξηζηηθά: «Βπρφκεζα έλα θαη κφλν: ε Β.Ε.Ρ. - ηειεφξαζε λα κελ θαηαληήζεη Β.Ε.Ρεδηιφθσλνλ!» (φπσο ην ξαδηφθσλν δειαδή). Πξνο ην παξφλ, φπσο επηζεκαίλεηαη, κε ηα μέλα («θνλζεξβαξηζκέλα») πξνγξάκκαηα δελ ππάξρεη ηέηνηνο θίλδπλνο, αιιά κφιηο έξζνπλ ηα ειιεληθά θαη εηδηθά φηαλ αλαιάβεη ν «πάηξσλ» ηεο ειιεληθήο ηειεφξαζεο, θ. Νφβαο «θαληάδεζηε ηη έρεη λα γίλεη». Σέινο ην άξζξν κε ρηνπκνξηζηηθφ αιιά θαη απαμησηηθφ ηξφπν ζρνιηάδεη ην κνπζηθφ ζήκα, ιέγνληαο ριεπαζηηθά φηη απνηειεί «αξραίν ειιεληθφ κνπζηθφ κνηίβν πνπ άγλσζην πψο απνθξππηνγξαθήζεθε!!!» 4 Σελ ίδηα κέξα (4/0) έρνπκε έλα αθφκα άξζξν ζηελ 7 ε ζειίδα, κε ηίηιν «Δ ηειεφξαζε έθαλε πξεκηέξα ζηελ Ώζήλα». Βίλαη έλα κηθξφ άξζξν, 00 πεξίπνπ ιέμεσλ πνπ ππνδέρεηαη ηελ πξψηε ηειενπηηθή εθπνκπή κε ηξφπν αξλεηηθφ. Υαξαθηεξηζηηθά ιέεη φηη νη.00 ηδηνθηήηεο ζπζθεπψλ ηειεφξαζεο αιιά θαη νη ρηιηάδεο πεξαζηηθνί ηνπ θέληξνπ ηεο Ώζήλαο πνπ παξαθνινχζεζαλ ηελ πξψηε εθπνκπή απφ ηα θαηαζηήκαηα ειεθηξηθψλ εηδψλ, δελ έκεηλαλ θαζφινπ Πξνθαλψο ν ζρνιηαζηήο ζέιεζε λα επηθξίλεη ηα αδηάθνξα πξψηα πξνγξάκκαηα ηεο ειιεληθήο ηειεφξαζεο. Με παξφκνην ηξφπν είρε ζρνιηάζεη ηηο πξψηεο εθπνκπέο θαη ν ζθηηζνγξάθνο ηεο Μεζεκβξηλήο (ν ΚΤΡ), ζην πξσηνζέιηδν ηεο 5 εο Φεβξνπαξίνπ 966 Πξφθεηηαη γηα ηελ απφθαζε ηνπ ηφηε πξσζππνπξγνχ, φπσο αλαθνηλψζεθε απφ ηηο εθεκεξίδεο: «Άκεζνο αμηνπνίεζηο ηνπ ζηαζκνχ ηειενξάζεσο ηεο ΑΒΔ, απεθαζίζζε απφ ηνπ πξσζππνπξγνχ θ. Γηψξγνπ Παπαλδξένπ, θαζψο θαη πξνθήξπμηο δηεζλνχο δηαγσληζκνχ δηα ηελ νξηζηηθήλ ιχζηλ ηνπ δεηήκαηνο Βπζχο σο θαηαζηή δπλαηφλ, ην ΒΕΡ ζα αξρίζε ηελ ζηαδηαθήλ κεηάδνζηλ πξνγξακκάησλ», Γηψξγνο Κάξηεξ, νπ. π., πεξηνδηθφ «7 εκέξεο», Καζεκερηλή ηες Κσρηαθής, 0/0/996, ζει. 6 4 Βπξφθεηην γηα κνπζηθή ππφθξνπζε κε αξραία θηζάξα απφ ηνλ Όκλν ηνπ Πηλδάξνπ πνπ δηαζθεχαζε ν Ώληψλεο Λάβδαο. Ibid, ζει. 7 7

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: «Οι νέοι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη σύγτρονη κοινωνία»

Τίτλος: «Οι νέοι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη σύγτρονη κοινωνία» ρνι. Έηνο 2011-2012 50 ν Γελ. Λύθεην Αζελώλ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 οσ ΤΕΡΑΜΗΝΟΥ Τίτλος: «Οι νέοι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη σύγτρονη κοινωνία» 1 ΟΜΑΓΑ ΜΑΘΖΣΩΝ α/ Δπώλπκν Όλνκα α 1 ΑΓΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα