Α. Απόψεις/προηάζεις ηες εηαιρείας Forthnet AE επί ηες Δεμόζιας Διαβούλεσζες για ηεν Προζθορά Αναθοράς Χονδρικής Εσρσδωνικής Πρόζβαζες OTE 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Απόψεις/προηάζεις ηες εηαιρείας Forthnet AE επί ηες Δεμόζιας Διαβούλεσζες για ηεν Προζθορά Αναθοράς Χονδρικής Εσρσδωνικής Πρόζβαζες OTE 2011"

Transcript

1 Α. Απόψεις/προηάζεις ηες εηαιρείας Forthnet AE επί ηες Δεμόζιας Διαβούλεσζες για ηεν Προζθορά Αναθοράς Χονδρικής Εσρσδωνικής Πρόζβαζες OTE 2011 Γεληθέο Παξαηεξήζεηο: 1. Γεδνκέλεο ηεο ζπλάθεηαο ησλ ζεκάησλ πνπ ζίγνληαη ζηηο πξνηεηλφκελεο Πξνζθνξέο Αλαθνξάο ΟΣΔ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο (RBO) θαη Αδεζκνπνίεζεο ηνπ Σνπηθνχ Βξφρνπ(RUO), ηδίσο σο πξνο ηελ παξνρή ππεξεζηψλ VDSL, δελ θαηαλννχκε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε ζπδήηεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ απφ ηνλ ΟΣΔ RBO πξνεγήζεθε ηεο ζπδήηεζεο γηα ην πξνηεηλφκελν RUO. Δμαηηίαο απηνχ δε θαινχκαζηε λα θαηαζέζνπκε ηηο απφςεηο καο γηα ην RBO ρσξίο λα γλσξίδνπκε εάλ θξίζηκα γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κέζσ ηεο ηερλνινγίαο VDSL αληηκεησπίδνληαη αληίζηνηρα θαη επαξθψο ζην πξνηεηλφκελν θείκελν ηνπ RUO. Γη απηφ ην ιφγν αηηνχκαζηε ηελ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο γηα ην RBO OTE 2011 γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε δεκφζηα δηαβνχιεπζε γηα ην RUO OTE 2011, άιισο λα καο παξαζρεζεί απφ ηελ ΔΔΣΣ ε δπλαηφηεηα λα ππνβάιινπκε ζπκπιεξσκαηηθά ζρφιηα ζηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε γηα ην RBO αθφκε θαη κεηά ηε ιήμε ηεο παξνχζαο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο. 2. Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε πεξαηηέξσ δηάδνζε ηεο επξπδσληθφηεηαο ζηελ Διιάδα, κέζα ζην ζπλερψο επηδεηλνχκελν καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζεσξνχκε φηη είλαη ζεκαληηθή ε απεκπινθή ηεο παξνρήο ΑΡΤ απφ ηελ χπαξμε ππεξεζίαο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο. Έηζη, ζα πξέπεη λα δίλεηαη θαη ε δπλαηφηεηα παξνρήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ρσξίο δπλαηφηεηα ζηαζεξήο ηειεθσλίαο (naked-dsl). Η δπλαηφηεηα παξνρήο κφλν επξπδσληθήο πξφζβαζεο, ζεσξνχκε φηη ζα δηεπθνιχλεη ηελ νηθνλνκηθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, θάηη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ πξνθεηκέλνπ λα παξακείλεη ε επξπδσληθή πξφζβαζε πξνζηηή ζηελ πιεηνςεθία ησλ ειιεληθψλ λνηθνθπξηψλ. 3. Δπηπιένλ, ζεσξνχκε φηη ε ΥΔΠ ζα πξέπεη λα γίλεη πην επέιηθηε ππεξεζία, κε δπλαηφηεηα παξνρήο θαη POTS ηειεθσλίαο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πθηζηάκελε ππνδνκή ηνπ Σ.Π φρη κφλν ηελ ππνδνκή ηειεθσλίαο ηνπ ΟΣΔ (κέζα απφ ηελ πξνεπηινγή θνξέα ή ηε ρνλδξηθή εθκίζζσζε γξακκψλ) δειαδή λα επηηξέπεηαη ν ζπλδπαζκφο παξνρήο ππεξεζηψλ ΑΡΤ κε ππεξεζίεο ΑΠΣΒ. ηελ πεξίπησζε απηή, ν ΟΣΔ ζα ρξεζηκνπνηεί ην βξφρν γηα ηελ πινπνίεζε κφλν ηεο ΥΔΠ, ελψ ν Πάξνρνο ζα ρξεζηκνπνηεί ην βξφρν γηα ηελ παξνρή ηειεθσλίαο κε φπνηνλ ηξφπν ζεσξεί βέιηηζην, δειαδή είηε κέζα απφ ηηο δηθέο ηνπ ππνδνκέο εθκεηαιιεπφκελνο ηηο δπλαηφηεηεο ηεο αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν (πρ θπζηθή ζπλεγθαηάζηαζε), είηε κε ρνλδξηθή εθκίζζσζε γξακκψλ ή πξνεπηινγή θνξέα, είηε απιά κέζσ VoIP. Άξα ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα, αληί ν ΟΣΔ λα ηεξκαηίζεη ηελ θσλή ζην δηθφ ηνπ switch, γηα λα παξάζρεη ππεξεζίεο WLR, λα απνδψζεη ην ηκήκα ηεο θσλήο ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ ζηνλ θεληξηθφ θαηαλεκεηή ηεο Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο. Απηή ηελ πινπνίεζε αθνινπζεί ηερληθά θαη ν ΟΣΔ γηα ην ιηαληθφ ηνπ άθξν.πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε παξνρή πξνεγκέλσλ ππεξεζηψλ πεξηερνκέλνπ απφ ηνπο Δλαιιαθηηθνχο Παξφρνπο πάλσ απφ ΥΔΠ, ζα πξέπεη ε ππεξεζία ΑΡΤ λα ππνζηεξίδεη θαη θάπνηαο κνξθήο QoS (πρ κέζσ δηαθνξεηηθψλ VLANs). Πξνο ην παξφλ, κφλν ην ιηαληθφ ζθέινο ηνπ ΟΣΔ έρεη δπλαηφηεηα λα παξέρεη πξνεγκέλεο ππεξεζίεο πεξηερνκέλνπ (π.ρ. IPTV), κε απνηέιεζκα νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη λα πθίζηαληαη δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε

2 ζε ζρέζε κε ην ιηαληθφ άθξν ηνπ ΟΣΔ. Ο δηαρσξηζκφο ησλ ππεξεζηψλ ζε επίπεδν VLAN εμαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο ζε φιν ην ελδηάκεζν δίθηπν ηνπ ΟΣΔ απφ ην DSLAM έσο ην ζεκείν ζχλδεζεο ηεο ππεξεζίαο ΟΚΤΑ. Δλδεηθηηθά, ζα ζέιακε λα πξνηείλνπκε ηελ ππνζηήξημε 3-5 επηπέδσλ QoS (data, voice, video θιπ). 4. Λακβάλνληαο ππφςηλ ηα παξαπάλσ ζα ζέιακε λα εθθξάζνπκε ηε δηαθσλία καο κε ηελ απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ λα εγθξίλεη ηα ηηκνιφγηα ηνπ ΟΣΔ γηα ηηο ππεξεζίεο ρνλδξηθή επξπδσληθήο πξφζβαζεο κέζσ VDSL πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο δηαβνχιεπζεο θαη ηελ ζέζε ζε ηζρχ ηνπ ππφ δηαβνχιεπζε RBO. ε θάζε πεξίπησζε, θξίλνπκε ζθφπηκν λα επηζεκάλνπκε φηη ε 6κελε πξνζεζκία γηα ηελ δηάζεζε ησλ ιηαληθψλ ππεξεζηψλ VDSL απφ ηνλ ΟΣΔ δελ είλαη δπλαηφλ λα εθθηλήζεη πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ λένπ RBO θαη ηελ έγθξηζε απφ ηελ ΔΔΣΣ θαη δηάζεζε ζηνπο παξφρνπο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο. 5. ηελ ππ αξηζκ. 614/12/ (ΦΔΚ 1983/ ) ΑΠ ΔΔΣΣ «Οξηζκφο Δζληθήο Αγνξάο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο, Καζνξηζκφο Δπηρεηξήζεσλ κε εκαληηθή Ιζρχ ζηελ ελ ιφγσ Αγνξά θαη Τπνρξεψζεηο απηψλ (3νο Γχξνο Αλάιπζεο)», πξνβιέπεηαη φηη ν ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα δεκνζηεχεη, σο κέξνο ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο, πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ππεξεζίαο (Quality Of Service, QOS) νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: (i) χληνκε ηερληθή πεξηγξαθή ηεο ηερληθήο πινπνίεζεο/ ζρεδίαζεο/ιχζεο ηνπ βαζηθνχ πξντφληνο ιηαληθήο πξφζβαζεο θαη ρνλδξηθήο πξφζβαζεο (ΑΡΤ) κε πνηφηεηα best effort. (ii) χληνκε ηερληθή πεξηγξαθή ηεο ηερληθήο πινπνίεζεο/ζρεδίαζεο/ιχζεο ηνπ βαζηθνχ πξντφληνο ιηαληθήο πξφζβαζεο κε ζπγθεθξηκέλε εγγπεκέλε πνηφηεηα αλψηεξε απφ best effort, ζε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ πξνβεί ζηελ εκπνξηθή εηζαγσγή λέσλ ιηαληθψλ πξντφλησλ ηα νπνία πινπνηνχληαη κε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλεο εγγπεκέλεο πνηφηεηαο (αλψηεξεο απφ επίπεδν best effort). Θα πξέπεη ηα παξαπάλσ λα πεξηιεθζνχλ ζηελ Πξνζθνξά Αλαθνξάο ΟΣΔ. 6. Δλψ ζηελ απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ γηα ηνλ θνζηνινγηθφ έιεγρν ηνπ ΟΣΔ 2011 πξνβιέπνληαη ηα παξαθάησ θφζηε, ζηελ παξνχζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο δελ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ δπλαηφηεηα ππνβνιήο νχηε πεξηγξάθνληαη νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο ππνβνιήο ζπλδπαζκέλνπ αηηήκαηνο Υ.Δ.Γ. θαη Α.ΡΤ.. : Κφζηνο Μεηάβαζεο Πιήξε ΣνΒ ζε ΥΔΓ & Α.ΡΤ. Κφζηνο Μεηάβαζεο Μεξηδφκελνπ ΣνΒ ζε ΥΔΓ & Α.ΡΤ.. Κφζηνο χλδεζεο ΥΔΓ & Α.ΡΤ.. ζε πθηζηάκελε ηειεθσληθή ζχλδεζε Θα πξέπεη νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο, πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ ππνβνιή ζπλδπαζηηθψλ αηηεκάησλ ΥΔΓ & ΑΡΤ, λα πξνβιεθζνχλ ζηελ παξνχζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο. Δπίζεο πξέπεη λα πξνβιεθηεί ε παξνρή NAKED VDSL. 7. ην θείκελν ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ ΟΣΔ κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα ππνβάιινληαη θαη δηεθπεξαηψλνληαη φια ηα αηηήκαηα ησλ παξφρσλ, σζηφζν δελ πξνζδηνξίδεηαη επαθξηβψο ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζήο ηνπ.

3 Δπηκέξνπο παξαηεξήζεηο: Κεθάλαιο Προζθοράς Αναθοράς ΟΤΕ Παράγραθος Σχόλια Forthnet Προτάσεις-Σχόλια 1.Γελ ππάξρνπλ νη νξηζκνί «Σνπηθφο βξφρνο», «Σνπηθφο ππν-βξφρνο», «Μεξηδφκελε Πξφζβαζε ζηνλ ηνπηθφ βξφρν», «Δλεξγφο ηνπηθφο βξφρνο» 1.Να πξνζηεζνχλ νη ζρεηηθνί νξηζκνί Γελ ππάξρεη νξηζκφο ησλ «εξγαζίκσλ σξψλ» 3. Ωο «Σειηθφο ρξήζηεο» νξίδεηαη ν ζπλδξνκεηήο PSTN/ISDN-BRA ηειεθσληθήο ζχλδεζεο ηνπ ΟΣΔ ή άιινπ ΠΑΡΟΥΟΤ (κέζσ ηεο ππεξεζίαο Υνλδξηθήο Δθκίζζσζεο Γξακκήο WLR) 2. Να πξνζηεζεί ν ζρεηηθφο νξηζκφο 3. ε ζπλέρεηα ησλ γεληθψλ ζρνιίσλ καο αλσηέξσ, θξίλνπκε ζθφπηκν λα δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπλδξνκεηέο ΣνΒ λα ζπλδπάδνπλ ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο κε ππεξεζίεο ΑΡΤ Πξνβιέπεηαη σο πξνυπφζεζε γηα ηελ δηάζεζε ππεξεζίαο ΑΡΤ ε χπαξμε PSTN/ISDN ζχλδεζεο Να δηεπθξηληζηεί θαη ζην ζεκείν απηφ φηη ε ζχλδεζε PSTN/ISDN-BRA κπνξεί λα είλαη θαη άιινπ Παξφρνπ, π.ρ. κέζσ πιήξνπο αδεζκνπνίεηνπ βξφρνπ Θα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ην ζεκείν πνπ απνηειεί ηελ

4 Αλαθέξεηαη φηη: «Η ελεξγνπνίεζε ή/θαη ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο ΑΡΤ δελ είλαη εθηθηή ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε PSTN ή ISDN-BRA ηειεθσληθή ζχλδεζε ηνπ Σειηθνχ Υξήζηε παξέρεηαη κέζσ γξακκψλ κε απνηξεπηηθά κεγάιν κήθνο» αθεηεξία κέηξεζεο ηεο απφζηαζεο. Γηα παξάδεηγκα έλαο ζπλδξνκεηήο πνπ βξίζθεηαη ζε κεγάιε απφζηαζε απφ ην ΑΚ ζην νπνίν αλήθεη, κπνξεί λα απέρεη κεξηθέο δεθάδεο κέηξα απφ ην εγγχηεξν (ππαίζξην) DSLAM Δίλαη αφξηζηε ε πξφβιεςε φηη «Η ελεξγνπνίεζε ή/θαη ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο Α.ΡΤ.. δχλαηαη λα θαζπζηεξήζεη ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα πφξσλ ηνπ DSL δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ.» Θα πξέπεη λα νξηζηεί αλψηαηνο ρξφλνο θαζπζηέξεζεο θαζψο θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο ηνπ ΣΠ αλαθνξηθά κε ηελ πξνβιεπφκελε εκεξνκελία δηαζεζηκφηεηαο πφξσλ Οξίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε αίηεζεο κεηαθνξάο ηειεθσληθήο ζχλδεζεο εληφο ηεο ίδηαο αζηηθήο πεξηνρήο, ε πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο κεηαθεξφκελεο ηειεθσληθήο ζχλδεζεο επηθέξεη θαη ηελ ηαπηφρξνλε δηαθνπή ηεο ππεξεζίαο Α.ΡΤ.. Δπηζπκνχκε λα παξακείλεη ε δηαδηθαζία σο έρεη ζήκεξα, ρσξίο δειαδή λα βγαίλεη ειιηπήο κηα ΑΡΤ Γελ ππάξρνπλ νη επηινγέο ζην WCRM γηα Μεηαηξνπή απφ ΠΣνΒ ζε ΑΡΤ θαη απφ ΑΡΤdslam ζε Α.ΡΤ.. bras Γελ πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα κεηάβαζεο ηνπ επξπδσληθνχ ηκήκαηνο ηνπ πιήξνπο ηνπηθνχ βξφρνπ ζε ΑΡΤ Θα πξέπεη λα ππάξμεη ζρεηηθή πξφβιεςε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο θαζψο θαη λα θαζνξηζηνχλ νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο κεηαηξνπήο. Δπίζεο, εθφζνλ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ε ζχλδεζε PSTN/ISDN-BRA λα είλαη θαη άιινπ παξφρνπ (π.ρ. κέζσ ηνπηθνχ βξφρνπ), ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο κεηάβαζεο γηα ην επξπδσληθφ ηκήκα ηνπ πιήξνπο ηνπηθνχ βξφρνπ ζε ΑΡΤ, πξνθεηκέλνπ ε ππεξεζία ηεο ηειεθσλίαο λα εμαθνινπζεί λα παξέρεηαη απφ ηνλ άιιν

5 πάξνρν (π.ρ. κέζσ ηνπηθνχ βξφρνπ) Πξνβιέπεηαη φηη: «ε πεξίπησζε βιάβεο ηεο ππεξεζίαο Α.ΡΤ.. πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ πάξνρν ελψ ιεηηνπξγεί θαλνληθά ε ππεξεζία θσλήο, ν πάξνρνο ππνρξενχηαη αξρηθά λα δηεξεπλήζεη θαη λα εληνπίζεη ηε βιάβε κε βάζε ηα ζπζηήκαηα επνπηείαο θαη δηαρείξηζεο πνπ δηαζέηεη. Δάλ δηαπηζηψζεη φηη ε βιάβε νθείιεηαη ζην ηκήκα ηνπ δηθηχνπ ην νπνίν ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ, απνθαζηζηά ηε βιάβε. Δάλ δηαπηζηψζεη φηη ε βιάβε δελ εληνπίδεηαη ζε απηφ, αιιά ζην ηκήκα αξκνδηφηεηαο ηνπ ΟΣΔ, αλαγγέιιεη ηε βιάβε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ελφηεηα ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο» Καζψο ηα DSLAM αλήθνπλ ζηνλ ΟΣΔ, δελ είλαη εθηθηή ε δηεξεχλεζε ή/θαη ν εληνπηζκφο ηεο βιάβεο απφ ηνλ πάξνρν κε ηα ζπζηήκαηα επνπηείαο θαη δηαρείξηζεο πνπ δηαζέηεη. Θα δηεπθφιπλε ε πξφζβαζε ηνπ πάξνρνπ ζε ζχζηεκα επνπηείαο (πρ κέζσ ηνπ WCRM) ψζηε λα είλαη εθηθηή ε παξαθνινχζεζε ησλ επξπδσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ Πξνβιέπεηαη φηη: «Ο ΟΣΔ ελεκεξψλεη ηνλ πάξνρν κέζσ ηνπ Π.. γηα ην ζχλνιν ησλ αλαγγειιφκελσλ βιαβψλ πνπ έρνπλ αξζεί θαη γηα ηηο βιάβεο πνπ είλαη ζε εθθξεκφηεηα, αλαθέξνληαο ηα αθξηβή αίηηα ηεο βιάβεο» Αηηία, είδνο εξγαζίαο θαη ζέζε βιάβεο δελ εκθαλίδνληαη ζηα ζηνηρεία ηεο ιίζηαο ησλ βιαβψλ αιιά ζηελ θαξηέια ηεο θάζε βιάβεο. Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν δελ είλαη δπλαηή ε καδηθή δηαρείξηζε ησλ βιαβψλ πνπ άξζεθαλ. Θα βνεζνχζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία λα εκθαλίδνληαη ζηε ιίζηα ησλ βιαβψλ (φπσο ζπκβαίλεη ζην WCRM-LLU) θαη λα κπνξνχλ λα εμάγνληαη ζε αξρείν. 2

6 Πξνβιέπεηαη φηη: «ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν ΟΣΔ δειψλεη ηελ επηδηφξζσζε κηαο βιάβεο θαη ν πάξνρνο δηαπηζηψλεη φηη ε βιάβε δελ έρεη απνθαηαζηαζεί, ηφηε απνζηέιιεη κέζσ ηνπ Π.. ζρεηηθή ελεκέξσζε αλαθέξνληαο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε θαη νη νπνίνη απνδεηθλχνπλ ηελ κε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο». Αλαθνξηθά κε ηελ παξαπάλσ πξφβιεςε έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε ηα εμήο: 1) Η εκπεηξία καο έρεη δείμεη φηη ε απφξξηςε απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο νδεγεί ζπρλά ζε επαλαδήισζε ηεο βιάβεο εθφζνλ θαη κεηά ηνλ 2 ν έιεγρν ελδέρεηαη λα κελ ππάξμεη απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο. 2) Σν ρξνληθφ δηάζηεκα 4 σξψλ πνπ δίλεηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο βιάβεο πξνθεηκέλνπ λα απνδερζεί ή λα απνξξίςεη ν πάξνρνο ηελ απνθαηάζηαζε είλαη πνιχ κηθξφ θαη είλαη ζρεδφλ αδχλαηνο ν έιεγρνο ησλ βιαβψλ κέζα ζην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα. Ωο εθ ηνχηνπ ζε πεξίπησζε κε απνθαηάζηαζεο νδεγνχκαζηε θαη πάιη ζε επαλαδήισζε. 3)Γελ δηεπθξηλίδεηαη εάλ θαηά ηελ άξζε ηεο ζπλδεδεκέλεο βιάβεο κε ππαηηηφηεηα ΟΣΔ ζα ηζρχεη ε ίδηα ππαηηηφηεηα θαη γηα ηελ αξρηθή ζπλδεφκελε βιάβε.

7 Πξνβιέπεηαη φηη: «ε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ δηαπηζηψζεη φηη ε βιάβε ηεο ππεξεζίαο Α.ΡΤ. πνπ ηνπ αλαγγέιζεθε απφ ηνλ Πάξνρν πξνο άξζε δελ εληνπίδεηαη ζην δίθηπν αξκνδηφηεηαο ηνπ, ρξεψλεη ζηνλ πάξνρν ηέινο άζθνπεο κεηάβαζεο ζπλεξγείνπ ή άζθνπεο απαζρφιεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα ηηκνθαηάινγν ηνπ» Η δηαπίζησζε κε χπαξμεο βιάβεο εληφο δηθηχνπ ΟΣΔ ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο πξφηππεο κεηξήζεηο πνπ ζα θαηαρσξνχληαη απφ ηνλ ΟΣΔ ζην Π ΟΣΔ. Απφ ηελ θαηαρψξεζεο ησλ ζρεηηθψλ κεηξήζεσλ απφ ηνλ ΟΣΔ ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη εάλ γηα ηελ άξζε ηεο βιάβεο ήηαλ ηερληθά αλαγθαία ε κεηαθίλεζε ηνπ ηερληθνχ ζπλεξγείνπ ή ε βιάβε κπνξνχζε λα απνθαηαζηαζεί κέζσ απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο δηαρείξηζεο. ε θάζε πεξίπησζε, γηα ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο νξζήο απφδνζεο ηεο ππαηηηφηεηαο έθαζηεο βιάβεο είλαη θξίζηκε ε θαηαρψξεζε ησλ ηερληθψλ γλσξηζκάησλ ηεο βιάβεο. Σέινο, επεηδή έρεη παξαηεξεζεί ζηελ πξάμε ν ΟΣΔ λα ρξεψλεη ηνπο παξφρνπο κε ην ηέινο άζθνπεο κεηάβαζεο ζπλεξγείνπ αλεμαξηήησο εάλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί φλησο ε κεηάβαζε, ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ξεηά φηη ν ΟΣΔ νθείιεη λα δηαηεξεί ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα Πξνβιέπεηαη φηη: «ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε βιάβε ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη, ν ΟΣΔ θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ πάξνρν δχλαηαη λα επηθνηλσλεί κε ηνλ ηειηθφ ρξήζηε θαη λα κεηαβαίλεη ζπλεξγείν ηνπ ζην ρψξν ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε γηα λα ειέγρεη ηε ζχλδεζε Α.ΡΤ. ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην θεθάιαην 6 ηεο παξνχζαο πξνζθνξάο» Η επηθνηλσλία ΟΣΔ θαη ηειηθνχ ρξήζηε ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη, πάληα θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ πάξνρν, γηα θάζε κεηάβαζε ζπλεξγείνπ ΟΣΔ θαη γηα φιεο ηηο βιάβεο, φρη κφλν γηα φζεο ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη.

8 3 3.1 Ο Πάξνρνο δχλαηαη λα ιάβεη ηελ ππεξεζία ΟΚΤΑ DSLAM κφλν ζηα Α/Κ ζηα νπνία ν ΟΣΔ δελ δχλαηαη λα παξέρεη ζπλεγθαηάζηαζε ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζηελ αγνξά Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν. Γελ θαηαλννχκε ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν ε δπλαηφηεηα παξνρήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο πεξηνξίδεηαη κφλν ζηα Α/Κ ζηα νπνία ν ΟΣΔ δελ δχλαηαη λα παξέρεη ζπλεγθαηάζηαζε Θεσξνχκε φηη ζα πξέπεη ε ππεξεζία ΟΚΤΑ DSLAM λα παξέρεηαη ζε φια ηα Α/Κ ΟΣΔ Πξνβιέπεηαη φηη ε ππεξεζία ΟΚΤΑ ΣΤΠΟΤ Β ΦΤΠ-BRAS-ΔΘΝ ζπλδέεηαη ζην θεληξηθφ Π ΔΔΑΠ (Κσιέηηε- ΝΤΜΑ) κε κηα ηνπιάρηζηνλ θπζηθή δηαζχλδεζε (έλα δεχγνο νπηηθψλ ηλψλ) Δίλαη αλαγθαία γηα ιφγνπο εθεδξείαο ε ρξήζε δχν δεπγψλ νπηηθψλ ηλψλ (4 ίλεο) ζηε δηαζχλδεζε κεηαμχ ΦΤΠ θαη ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΣΟ θαη γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλνπκε λα πξνβιεθζεί φηη: «Πξνθεηκέλνπ ν Πάξνρνο λα απνθηήζεη ηελ ππεξεζία ΟΚΤΑ ΣΤΠΟΤ Β ΦΤΠ-BRAS-ΔΘΝ ζπλδέεηαη κε δχν ηνπιάρηζηνλ θπζηθέο δηαζπλδέζεηο (δχν δεχγε νπηηθψλ ηλψλ) Η παξάγξαθνο απηή ρξήδεη δηεπθξηλήζεσλ θαζψο επίζεο θαη πεξηζζφηεξσλ ηερληθψλ πιεξνθνξηψλ Θα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ δηαθνξεηηθψλ θιάζεσλ κε εγγπεκέλε πνηφηεηα. Θα πξέπεη λα δνζνχλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά ηα vlan (αλ ζα είλαη αλά ΑΚ ή αλά DSLAM) Θα πξέπεη λα ελνπνηεζεί ζε έλα θείκελν ε πιεξνθνξία πνπ πεξηέρεηαη ζην circuit-id tag

9 3 Η πξφζβαζε ηχπνπ Γ παξέρεηαη ζε πεξηπηψζεηο χπαξμεο εμνπιηζκνχ DSLAM ζε ππαίζξηα θακπίλα ΟΣΔ Ο ΟΣΔ νθείιεη λα αλαθνηλψλεη θαη λα επηθαηξνπνηεί ζην Π ΟΣΔ ηελ ζρεηηθή πιεξνθνξία, δειαδή ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ππάξρεη εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκφο DSLAM ζε ππαίζξηεο θακπίλεο ΟΣΔ (5) Πξνβιέπεηαη φηη αθχξσζε ηεο αίηεζεο κεηά ηελ παξέιεπζε 10 εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ρξεψλεηαη κε ηέινο αθχξσζεο, εθφζνλ πθίζηαηαη. Γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο ζα πξέπεη λα νξίδεηαη ξεηά εάλ ην ηέινο αθχξσζεο ζα πθίζηαηαη ή φρη (5) Πξνβιέπεηαη φηη αθχξσζε ηεο αίηεζεο κεηά ηελ παξέιεπζε 10 εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ρξεψλεηαη κε ηέινο αθχξσζεο, εθφζνλ πθίζηαηαη. Γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο ζα πξέπεη λα νξίδεηαη ξεηά εάλ ην ηέινο αθχξσζεο ζα πθίζηαηαη ή φρη (5) Πξνβιέπεηαη φηη αθχξσζε ηεο αίηεζεο κεηά ηελ παξέιεπζε 10 εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ρξεψλεηαη κε ηέινο αθχξσζεο, εθφζνλ πθίζηαηαη. Γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο ζα πξέπεη λα νξίδεηαη ξεηά εάλ ην ηέινο αθχξσζεο ζα πθίζηαηαη ή φρη (5) Πξνβιέπεηαη φηη αθχξσζε ηεο αίηεζεο κεηά ηελ παξέιεπζε 10 εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ρξεψλεηαη κε ηέινο αθχξσζεο, εθφζνλ πθίζηαηαη. Γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο ζα πξέπεη λα νξίδεηαη ξεηά εάλ ην ηέινο αθχξσζεο ζα πθίζηαηαη ή φρη.

10 Πξνβιέπεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν πάξνρνο επηζπκεί κεηαβνιή ζηηο παξερφκελεο ζε απηφλ ππεξεζίεο ΟΚΤΑ ηχπνπ Α, Β θαη Γ θαηαβάιιεη ην αληίζηνηρν ηέινο, εθφζνλ πθίζηαηαη. Γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο ζα πξέπεη λα νξίδεηαη ξεηά εάλ ην ηέινο αθχξσζεο ζα πθίζηαηαη ή φρη Γελ νξίδεηαη κέζα ζε πφζεο εκέξεο νθείιεη ν ΟΣΔ λα πινπνηήζεη ηελ θαηάξγεζε ηεο ππεξεζίαο Να πξνβιεθζεί ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα εληφο ηνπ νπνίνπ ν ΟΣΔ νθείιεη λα πινπνηήζεη ηελ θαηάξγεζε ηεο ππεξεζίαο «Οη βιάβεο ηνπ παξφρνπ ζα αλαγγέιινληαη κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ΟΣΔ. Γηα ην δηάζηεκα κέρξη ηελ πινπνίεζε ηνπ Π, νη βιάβεο ζα αλαγγέιινληαη ζην Δληαίν Βιαβνιεπηηθφ Κέληξν ηνπ ΟΣΔ ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζε 24σξε βάζε 365 κέξεο ην ρξφλν κέζσ fax: to ηειέθσλν επηθνηλσλίαο είλαη ». Η δηαδηθαζία αλαγγειίαο ησλ βιαβψλ κέζσ fax είλαη ρξνλνβφξα θαη δελ δηαζθαιίδεη ηελ ηζηνξηθφηεηα ησλ βιαβψλ. Οη βιάβεο ζα πξέπεη λα αλαγγέιινληαη εμ αξρήο ζην Π. ε θάζε πεξίπησζε, εθφζνλ απαηηείηαη πξνζαξκνγή ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ ΟΣΔ, απηή ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί έσο ηελ ζέζε ζε ηζρχ ηεο Πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ ΟΣΔ κε ηελ ελ ιφγσ ππνρξέσζή ηνπ ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ξεηά ε επηβνιή θπξψζεσλ ζηνλ ΟΣΔ (2) Πξνβιέπεηαη φηη: Σν 95% ησλ ειεθηξνληθψλ αηηεκάησλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζην Π ΟΣΔ απφ ηνλ Πάξνρν ή ηελ ΔΔΣΣ ζα πξέπεη λα ηπγράλεη άκεζεο ζπζηεκηθήο επεμεξγαζίαο. Έρεη παξαιεηθζεί ε πξφβιεςε φηη ν ρξφλνο Να επαλέιζεη ε ζπγθεθξηκέλε πξφβιεςε θαζψο επίζεο θαη νη κέζνδνη κέηξεζεο ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ ζπηήκαηνο.

11 απφθξηζεο ζα πξέπεη λα είλαη ιηγφηεξν απφ 2 δεπηεξφιεπηα (3) Η πξνζεζκία ελεκέξσζεο ησλ παξφρσλ, ήηνη νη 5 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ αιιαγψλ, ζεσξείηαη εμαηξεηηθά ζχληνκε. Η πξνβιεπφκελε πξνζεζκία δελ επηηξέπεη ζηνπο παξφρνπο λα πξνζαξκφζνπλ ηα ζπζηήκαηά ηνπο ζχκθσλα κε ηηο επεξρφκελεο αιιαγέο θαη λα πξνβνχλ ζε ζρεηηθέο δνθηκέο πξνθεηκέλνπ λα κελ αληηκεησπίζνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα θαηά ηε κεηάβαζε ζηε λέα εθδνρή ηνπ πζηήκαηνο. Θα πξέπεη λα νξηζηεί ελδηάκεζν ζηάδην (1 κήλα πξηλ ηελ έληαμε ησλ αιιαγψλ) φπνπ νη πάξνρνη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο ηειηθά specifications θαη νη 5 ΔΗ λα ππάξρνπλ γηα δνθηκέο ηηο ππνπαξαγξάθνπο 3 & 4 έρεη πξνζηεζεί ε θξάζε «εθφζνλ θάηη ηέηνην είλαη εθηθηφ θαη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη ηαρχηεξεο δηαθνπήο ηηο ιεηηνπξγίαο» Γίλεηαη δηαρσξηζκφο κεηαμχ απιήο θαη εθηεηακέλεο πξνγξακκαηηζκέλεο δηαθνπήο ρσξίο λα δηεπθξηλίδεηαη πφηε κηα πξνγξακκαηηζκέλε δηαθνπή ζεσξείηαη απιή θαη πφηε εθηεηακέλε. Γεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα πξνγξακκαηηζκέλεο δηαθνπέο νη ιφγνη ηαρχηεξεο δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλνη θαη λα πξνβιέπνληαη ξεηά ζηελ Πξνζθνξά. Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί ζε ηη ζπλίζηαηαη ε απιή θαη ζε ηη ε εθηεηακέλε δηαθνπή ππεξεζίαο θαζψο θαη λα πξνβιεθζεί ξεηή ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ λα αλαθέξεη ζηελ ελεκέξσζε γηα ηελ πξνγξακκαηηζκέλε δηαθνπή πξνο ηνπο Παξφρνπο εάλ ε δηαθνπή ζα είλαη απιή ή εθηεηακέλε (1) «Θέζε εμνπιηζκνχ Dslam θαη πεξηνρή θάιπςεο» Η πιεξνθνξία απηήο ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ζε ηέηνηα κνξθή ψζηε λα κπνξεί λα εηζαρζεί (π.ρ.) ζε GIS ζχζηεκα (5) Δπηζπκνχκε λα έρνπκε αλαιπηηθή ελεκέξσζε γηα ηνπο ρξήζηεο

12 Γελ πξνβιέπεηαη αλαιπηηθή ελεκέξσζε επεξεαδφκελσλ ρξεζηψλ. Οη πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ ΟΣΔ θαη ηα ζαββαηνθχξηαθα εληφο σξψλ αηρκήο. πνπ ζα επεξεαζηνχλ απφ πξνγξακκαηηδφκελεο εξγαζίεο. Δπηζπκνχκε λα νξηζηεί ξεηά φηη σο δηάζηεκα εθηφο σξψλ αηρκήο θαηά ην νπνίν δχλαληαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο ην δηάζηεκα κεηαμχ 24:00 θαη 06:00 φισλ ησλ εκεξψλ ηεο εβδνκάδαο εξγάζηκσλ ή κε. Σν απηφ ζα πξέπεη λα ηζρχεη θαη γηα ηηο επίζεκεο αξγίεο (2) Γελ ζπκθσλνχκε κε ηελ πξφβιεςε φηη ζε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ηα ηέιε επηβαξχλνληαη κε ηνλ λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαθέξεηαη ζην ηηκνιφγην θαη επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηε ζπλαιιαθηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Παξφρνπ ζηα πιαίζηα ησλ ελεξγεηψλ Γηαζθάιηζεο ησλ Δζφδσλ ηνπ ΟΣΔ. Ο ηφθνο ππεξεκεξίαο βαξχλεη ηνλ Πάξνρν απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ην ηηκνιφγην θαηέζηε ιεμηπξφζεζκν θαη απαηηεηφ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο. Δπίζεο ε πξφβειςε φηη ε εθπξφζεζκε θαηαβνιή επεξεάδεη αξλεηηθά ηε ζπλαιιαθηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Παξφρνπ είλαη αζαθήο θαη αφξηζηε θαη ρξήδεη δηεπθξίληζεο (7) Η πξφβιεςε φηη νη πξνθαηαβνιέο ηνπ κεληαίνπ παγίνπ ηέινπο, ζηελ πεξίπησζε θαηάξγεζεο ηεο ππεξεζίαο, ζπκςεθίδνληαη ή επηζηξέθνληαη ζε επφκελν ηηκνιφγην είλαη αφξηζηε. Θα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη φηη ηα πηζησηηθά ζεκεηψκαηα ζα εθδίδνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ ηελ ακέζσο επφκελε πεξίνδν ρξέσζεο (6) Γελ ζπκθσλνχκε κε ηελ πξφβιεςε φηη ν ΟΣΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηηκψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηηκνθαηάινγφ ηνπ. Η πξφβιεςε απηή ζα πξέπεη λα δηαγξαθή θαζψο νη ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο εγθξίλνληαη εηεζίσο απφ ηελ ΔΔΣΣ ζην πιαίζην δηεμαγσγήο ηνπ θνζηνινγηθνχ ειέγρνπ ηνπ ΟΣΔ (10) Γελ ζπκθσλνχκε κε ηελ πξφβιεςε φηη ν Η πξφβιεςε απηή ζα πξέπεη λα δηαγξαθή θαζψο νη ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο εγθξίλνληαη

13 ΟΣΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηηκψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηηκνθαηάινγφ ηνπ. εηεζίσο απφ ηελ ΔΔΣΣ ζην πιαίζην δηεμαγσγήο ηνπ θνζηνινγηθνχ ειέγρνπ ηνπ ΟΣΔ Να πξνβιεθζεί ξεηά φηη: «ε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ ακθηζβεηήζεη ην χςνο ησλ ξεηξψλ πνπ αηηείηαη ν ΣΠ, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ ελφηεαη 5.7 ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο, γηα ηελ αλαζηνιή ηεο πιεξσκήο ηνπ ππφ ακθηζβήηεζε πνζνχ ξεηξψλ, ν ΟΣΔ ππνρξενχηαη, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηνλ ΣΠ, λα θαηαβάιεη εγγπεηηθή επηζηνιή ε νπνία λα θαιχπηεη ην 100% ηνπ πνζνχ ηεο ακθηζβήηεζεο. εκεηψλνπκε φηη ε αλσηέξσ πξφβιεςε πεξηιακβάλεηαη θαη ζηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο 5 5.7(5) Πξνβιέπεηαη φηη νη πίλαθεο κε ηα ζηνηρεία ησλ ξεηξψλ ζα ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζηνλ ΟΣΔ Θα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ αηηνχκελσλ ξεηξψλ, φπσο ζπκβαίλεη κε ηνλ Σνπηθφ Βξφρν Ο έιεγρνο θαηά πφζνλ ν πάξνρνο θαηέζηε ππεξήκεξνο αλαθνξηθά κε ηελ θαηαβνιή ησλ νθεηιψλ ηνπ πξνο ηνλ ΟΣΔ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη αθελφο ζηηο ππεξεζίεο ηηο νπνίεο αθνξά ε εγγχεζε θαη φρη ζην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ απφ ηνλ ΟΣΔ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη αθεηέξνπ ζηε ρξνληθή πεξίνδν ησλ ηειεπηαίσλ 12 1.Να πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζην πξνηεηλφκελν θείκελν. Δλαιιαθηηθά πξνηείλνπκε, εθφζνλ ν Πάξνρνο δελ θαηέζηε ππεξήκεξνο ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν, ην αλψηαην χςνο ηεο αηηνχκελεο εγγχεζεο λα νξίδεηαη ζην κηζφ ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο. 2.Να αλαδηαηππσζεί ν ζρεηηθφ φξνο ψζηε λα πξνβιέπεηαη φηη ν ΟΣΔ δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ παξνρή εγγπήζεσλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη αλαινγηθφηεηαο, ηεο

14 κελψλ. Η νιηγνήκεξε θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο (ελδεηθηηθά θαζπζηέξεζε 1-5 εκέξεο) δελ ζα πξέπεη λα παξέρεη απηνκάησο ζηνλ ΟΣΔ ην δηθαίσκα λα δεηά εγγπήζεηο απφ ηνλ πάξνρν, φηαλ ν ηειεπηαίνο είλαη απνδεδεηγκέλα ζπλεπήο πξνο ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο απέλαληη ζηνλ ΟΣΔ. δηαθάλεηαο θαη ακεξνιεςίαο θαη νθείιεη λα αζθεί ην δηθαίσκά ηνπ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 2. Παξαηεξείηαη ε απαινηθή ηεο αλαθνξάο ζηηο αξρέο ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο πνπ ζα πξέπεη λα ηεξεί ν ΟΣΔ θαηά ηελ εμέηαζε ηεο θεξεγγπφηεηαο έθαζηνπ παξφρνπ Ο ΟΣΔ ζηελ πξάμε δελ ιακβάλεη πνηέ ππφςηλ ηνπ ηελ πξφβιεςε ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ πνπ θάλεη ιφγν γηα αλψηαην χςνο ηεο πξνζθνκηζηέαο εγγχεζεο θαη δεηά απφ φινπο ηνπο παξφρνπο αλεμαηξέησο θαη ρσξίο θακία αμηνιφγεζε ηεο θεξεγγπφηεηαο ηνπο ην αλψηαην πνζφ ηεο εγγχεζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα ηχπν. Θα πξέπεη λα πξνβιεθζεί δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν ΣΠ ζα κπνξεί λα ππνβάιιεη εχινγν αίηεκα επαλεμέηαζεο ηνπ χςνπο ηεο αηηνχκελεο εγγχεζεο απφ ηνλ ΟΣΔ, πξνζθνκίδνληαο ζρεηηθά ππνζηεξηθηηθά ζηνηρεία. Γελ πξνζδηνξίδεηαη ρξνληθά πφηε ν ΟΣΔ νθείιεη λα πξνβεί ζηε ζρεηηθή αμηνιφγεζε, κε απνηέιεζκα ν ππνινγηζκφο ηνπ χςνπο

15 ηεο εγγχεζεο λα θαζίζηαηαη αδηαθαλήο (6) Γελ ζπκθσλνχκε κε ηελ πξφβιεςε φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ΣΠ δελ θαηέζηε ππεξήκεξνο ηελ ηειεπηαία δηεηία ν ΟΣΔ δελ απαηηεί θάπνηαο κνξθήο εγγχεζε, πιένλ ηεο εγγχεζεο πνπ πξνζθνκίζηεθε πξνζπκβαηηθά γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ΣΠ δελ έρεη θαηαζηεί ππεξήκεξνο θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία αλαθνξηθά κε ηελ θαηαβνιή νθεηιψλ πξνο ηνλ ΟΣΔ απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δπλάκεη ππνγξαθείζαο κε ηνλ ΟΣΔ ζχκβαζεο, ζα απαιιάζζεηαη πιήξσο απφ ηελ ππνρξέσζε θαηάζεζεο εγγπήζεσλ, ηπρφλ δε εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνπ ΟΣΔ ζα επηζηξέθεηαη ακειιεηί, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εγγχεζεο πνπ πξνζθνκίζηεθε πξνζπκβαηηθά γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο (8) Γελ ζπκθσλνχκε κε ηελ θαη εμαίξεζε αλαπξνζαξκνγή ηνπ πνζνχ ηεο εγγπεηηθήο ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη επηδείλσζε ηεο νηθνλνκηθήο θεξεγγπφηεηαο ηνπ ΣΠ. Η πξφβιεςε είλαη αφξηζηε θαη εκπεξηέρεη ζηνηρεία ππνθεηκεληθφηεηαο. Να δηαγξαθεί ε πξφβιεςε ζην ζχλνιφ ηεο (5) Γελ ζπκθσλνχκε κε ηελ δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο ηνπ είδνπο ηεο ήδε πξνζθνκηζζείζαο εγγχεζεο φηαλ δηαπηζηψζεη ν ΟΣΔ απμεκέλν θίλδπλν. Η πξφβιεςε είλαη αφξηζηε θαη εκπεξηέρεη ζηνηρεία Να δηαγξαθεί ε πξφβιεςε ζην ζχλνιφ ηεο.

16 ππνθεηκεληθφηεηαο (5) Γελ θαηαλννχκε ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν νθείιεη ν ΣΠ λα πξνζθνκίζεη αλαλέσζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 35 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πθηζηάκελεο Να ηξνπνπνηεζεί ε ζρεηηθή πξφβιεςε ψζηε λα πεξηνξηζηεί ζην ειάρηζην δπλαηφ ε πξνζεζκία πξνζθφκηζεο ηεο αλαλέσζεο Ο ΟΣΔ δεηάεη απφ ηνπο παξφρνπο ελ γέλεη ππέξκεηξεο εγγπήζεηο, ρσξίο λα ιακβάλεη ππφςηλ ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Απφδεημε απηνχ απνηειεί ην γεγνλφο φηη απαηηεί απφ ηνπο παξφρνπο λα πξνζθνκίζνπλ ζεηηθή αμηνιφγεζε κεγάισλ νίθσλ ηελ νπνία, ηε δεδνκέλε ζηηγκή, νχηε ν ίδηνο δελ δχλαηαη λα πξνζθνκίζεη Η ΔΔΣΣ ζα πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ην ζχζηεκα παξνρήο εγγπήζεσλ πξνο ηνλ ΟΣΔ, ιακβάλνληαο ππφςηλ ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο & Η εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο απφδνζεο πνηληθψλ ξεηξψλ ζηελ πξάμε έρεη απνδείμεη φηη, κνινλφηη ν ΟΣΔ θηλείηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαζ ππέξβαζε ηνπ Basic SLA, εμαηηίαο ηνπ πξνβιεπφκελνπ κνληέινπ ππνινγηζκνχ αιιά θαη ηνπ χςνπο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ Πξνζθνξά Αλαθνξάο ξεηξψλ, νη πξνβιεπφκελεο πνηληθέο ξήηξεο Θα πξέπεη λα αλαζεσξεζεί ην πξνηεηλφκελν κνληέιν ψζηε λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε.

17 δελ έρνπλ απνηξεπηηθφ ραξαθηήξα (1) «Αξρηθά ν πάξνρνο νθείιεη λα δηεξεπλήζεη κε ηα ζπζηήκαηα επνπηείαο θαη δηαρείξηζεο πνπ δηαζέηεη, εάλ ε αλαθεξζείζα βιάβε πξνέξρεηαη απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε, ή απφ ην ηκήκα ηνπ δηθηχνπ ηνπ ή απφ ην ηκήκα ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ.» Καζψο ηα DSLAM αλήθνπλ ζηνλ ΟΣΔ, δελ είλαη εθηθηή ε δηεξεχλεζε ή/θαη ν εληνπηζκφο ηεο βιάβεο απφ ηνλ πάξνρν κε ηα ζπζηήκαηα επνπηείαο θαη δηαρείξηζεο πνπ δηαζέηεη. Θα δηεπθφιπλε ε πξφζβαζε ηνπ πάξνρνπ ζε ζχζηεκα επνπηείαο (πρ κέζσ ηνπ WCRM) ψζηε λα είλαη εθηθηή ε παξαθνινχζεζε ησλ επξπδσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (1) Πξαγκαηηθνί ρξφλνη άξζεο βιάβεο Οη 3ΔΗ ζα πξέπεη λα κεησζνχλ θαζψο επίζεο θαη λα νξηζηεί πνηνο είλαη ν κέγηζηνο ρξφλνο άξζεο ηεο βιάβεο γηα ην ελαπνκείλαλ πνζνζηφ (15%) (2) Γελ ζπκθσλνχκε κε ηελ πξφβιεςε φηη σο αλαγγειζείζεο βιάβεο λννχληαη φιεο νη βιάβεο πνπ εμεηάζζεθαλ απφ ηνλ ΟΣΔ Θα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί σο εμήο: «Ωο αλαγγειζείζεο βιάβεο λννχληαη φιεο νη βιάβεο πνπ εηζήρζεζαλ απφ ηνλ ΣΠ ζην Π ΟΣΔ, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο (3) Γελ ζπκθσλνχκε κε ηελ πξφβιεςε φηη σο αλαγγειζείζεο βιάβεο λννχληαη φιεο νη βιάβεο πνπ εμεηάζζεθαλ απφ ηνλ ΟΣΔ Θα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί σο εμήο: «Ωο αλαγγειζείζεο βιάβεο λννχληαη φιεο νη βιάβεο πνπ εηζήρζεζαλ απφ ηνλ ΣΠ ζην Π ΟΣΔ, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 Γ.2 Σν VDSL δχλαηαη λα ιεηηνπξγεί θαη ζε bridged θαη ζε PPPoE Να απαιεηθζεί ε απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπ πξσηνθφιινπ PPPoE απφ ην ζεκείν Γ

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ «Παξνρή από ηελ εηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο (ΟΣΔ Α.Δ.)» ηεο ππεξεζίαο ρνλδξηθήο κε ηελ νλνκαζία Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Δηθνληθά Μεξηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ Γεληθές παραηερήζεης: Α. Δπί ηεο αξρήο ε Δηαηξεία καο θξίλεη ζεηηθή ηελ εθθίλεζε εκπνξηθήο δηάζεζεο ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο VDSL, θαζψο ζεσξνχκε φηη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΓΕΝΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: Δπί ηεο αξρήο ε Δηαηξεία καο θξίλεη ζεηηθή ηελ πξφηαζε πινπνίεζεο λένπ πξντφληνο Virtual Partially Unbundled Light (VPU light), θαζψο ε πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Ο Σ Δ Α Γ Δ Μ Ο Π Ο Η Ζ Σ Ζ Π Ρ Ο Β Α Ζ Σ Ο Ν Σ Ο Π Η Κ Ο Β Ρ Ο Υ Ο & Υ Δ Σ Η Κ Δ ΤΠ Ζ Ρ Δ Η Δ

Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Ο Σ Δ Α Γ Δ Μ Ο Π Ο Η Ζ Σ Ζ Π Ρ Ο Β Α Ζ Σ Ο Ν Σ Ο Π Η Κ Ο Β Ρ Ο Υ Ο & Υ Δ Σ Η Κ Δ ΤΠ Ζ Ρ Δ Η Δ Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Ο Σ Δ Α Γ Δ Μ Ο Π Ο Η Ζ Σ Ζ Π Ρ Ο Β Α Ζ Σ Ο Ν Σ Ο Π Η Κ Ο Β Ρ Ο Υ Ο & Υ Δ Σ Η Κ Δ ΤΠ Ζ Ρ Δ Η Δ 2009 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ... 2 1. ΓΔΝΗΚΑ... 6 1.1. ΚΟΠΟ... 6 1.2 OΡΗΜΟΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ 1. Ως προς ηο Άρζρο 2.2 «Προϋποζέζεης δηάζεζες ηες σπερεζίας VPU» «Προϋπόζεζε 1: Ο Πάροτος ζα πρέπεη λα σπογράυεη ηελ ηζτύοσζα ύκβαζε RUO, ε οποία λα ηοσ δίλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΩΝ. Μαξνύζη, 11-10-2011 Α.Π.: 623/44 ΑΠΟΦΑΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΩΝ. Μαξνύζη, 11-10-2011 Α.Π.: 623/44 ΑΠΟΦΑΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΩΝ Μαξνύζη, 11-10-2011 Α.Π.: 623/44 ΑΠΟΦΑΗ Εμέηαζε ηεο ππνβιεζείζεο πξνο έιεγρν ζηελ ΕΕΣΣ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο «Conn-x internet & Οκηιία

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γεληθέο παξαηεξήζεηο/επηζεκάλζεηο αλαθνξηθά κε ηε δπλαηόηεηα κεηάβαζεο από πάξνρν ζε πάξνρν

Α. Γεληθέο παξαηεξήζεηο/επηζεκάλζεηο αλαθνξηθά κε ηε δπλαηόηεηα κεηάβαζεο από πάξνρν ζε πάξνρν Απόςεηο/πξνηάζεηο ηεο εηαηξείαο Forthnet AE επί ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο αλαθνξηθά κε ηελ Τξνπνπνίεζε θαη Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Φνξεηόηεηαο Αξηζκώλ ζηελ Διιεληθή Αγνξά Α. Γεληθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006]

Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006] Απαληήζεηο ηεο ΕΕΣΣ ζηηο παξαηεξήζεηο ησλ ηειεπηθνηλσληαθώλ παξόρσλ επί ηεο από 20.05.2011 δηεμαρζείζαο Εζληθήο Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηνλ 2ν γύξν αλάιπζεο ηεο ΕΕΣΣ γηα ηνλ νξηζκό, ηελ αλάιπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ

Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ ηεξκαηηζκνύ ρνλδξηθήο ζε ζηαζεξά δίθηπα ζύκθσλα κε ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ελίδα από 44 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΟΗΜΗΟ... 3 Άρθρο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ για ηην Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015)

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015) ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΠΡΟ: Κάζε Δλδηαθεξφκελν Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα Μ.Σ.. Γλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκήκα Πξνκεζεηψλ ΚΟΙΝ.: ΝΙΜΣ/ΓΟΤ Σει.: 210-72 88 136 137 ΝΙΜΣ/ΣΜ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ FAX: 210-72 11 223 Φ.800/09/6236.1195

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Η ππεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ («Τπεξεζία»)

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ Θέκα: Ξαξνρή δηεπθξηλήζεσλ γηα ηνλ Γηεζλή Αλνηθηφ Γηαγσληζκφ γηα ην Έξγν «Ρν Τεθηαθφ Άικα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ: Ζιεθηξνληθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας ΓΖΛΩΖ ΓΗΚΣΤΟΤ 2011

Έκδοση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας ΓΖΛΩΖ ΓΗΚΣΤΟΤ 2011 Έκδοση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας ΓΖΛΩΖ ΓΗΚΣΤΟΤ 2011 ΑΘΖΝΑ, 2011 ΠΡΟΛΟΓΟ Ο Οξγαληζκφο ηδεξνδξφκσλ Διιάδαο (ΟΔ Α.Δ.) δεκνζηεχεη ηελ παξνχζα Γήισζε Γηθηχνπ, ε νπνία αθνξά φιν ην δίθηπν ηνπ ΟΔ, ζχκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ. ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΤΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟΤΡΝΑΡΗ 55, 104 32 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 6 2 1 9 1 3 HMEΡOMHNIA : 23.10.09 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ : N 1 HMEΡΟΜΗΝΙΑ : 30.10.09 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ. Σν Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκψλ & Μνπζείν Σερλνινγίαο «ΝΟΗΙ» ηελ κε πξφζθιεζε επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ:

ΠΡΟΚΛΗΗ. Σν Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκψλ & Μνπζείν Σερλνινγίαο «ΝΟΗΙ» ηελ κε πξφζθιεζε επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ: 1 Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ & Μνπζείν Σερλνινγίαο «ΝΟΗΙ» 6ν ρικ. Οδόο Υαξηιάνπ Θέξκεο, 57001 Θέξκε Θεζζαινλίθεο, Κηίξην Γηνίθεζεο Πιεξνθνξίεο: θ. Κ. Σάλεο Σει. 2310483000 (εζωη. 108) Fax. 23104803020 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΪηξα : 24-07-2015 ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ Αξ. Πξση.: 794 ΓΔΝ.Γ/ΝΖ ΟΗΚ.-ΓΗΟΗΚ. ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜ.ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Πιεξνθνξίεο: Β. Μαθξπγηψξγνο Σει: 2613 610327 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα