Α. Απόψεις/προηάζεις ηες εηαιρείας Forthnet AE επί ηες Δεμόζιας Διαβούλεσζες για ηεν Προζθορά Αναθοράς Χονδρικής Εσρσδωνικής Πρόζβαζες OTE 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Απόψεις/προηάζεις ηες εηαιρείας Forthnet AE επί ηες Δεμόζιας Διαβούλεσζες για ηεν Προζθορά Αναθοράς Χονδρικής Εσρσδωνικής Πρόζβαζες OTE 2011"

Transcript

1 Α. Απόψεις/προηάζεις ηες εηαιρείας Forthnet AE επί ηες Δεμόζιας Διαβούλεσζες για ηεν Προζθορά Αναθοράς Χονδρικής Εσρσδωνικής Πρόζβαζες OTE 2011 Γεληθέο Παξαηεξήζεηο: 1. Γεδνκέλεο ηεο ζπλάθεηαο ησλ ζεκάησλ πνπ ζίγνληαη ζηηο πξνηεηλφκελεο Πξνζθνξέο Αλαθνξάο ΟΣΔ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο (RBO) θαη Αδεζκνπνίεζεο ηνπ Σνπηθνχ Βξφρνπ(RUO), ηδίσο σο πξνο ηελ παξνρή ππεξεζηψλ VDSL, δελ θαηαλννχκε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε ζπδήηεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ απφ ηνλ ΟΣΔ RBO πξνεγήζεθε ηεο ζπδήηεζεο γηα ην πξνηεηλφκελν RUO. Δμαηηίαο απηνχ δε θαινχκαζηε λα θαηαζέζνπκε ηηο απφςεηο καο γηα ην RBO ρσξίο λα γλσξίδνπκε εάλ θξίζηκα γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κέζσ ηεο ηερλνινγίαο VDSL αληηκεησπίδνληαη αληίζηνηρα θαη επαξθψο ζην πξνηεηλφκελν θείκελν ηνπ RUO. Γη απηφ ην ιφγν αηηνχκαζηε ηελ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο γηα ην RBO OTE 2011 γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε δεκφζηα δηαβνχιεπζε γηα ην RUO OTE 2011, άιισο λα καο παξαζρεζεί απφ ηελ ΔΔΣΣ ε δπλαηφηεηα λα ππνβάιινπκε ζπκπιεξσκαηηθά ζρφιηα ζηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε γηα ην RBO αθφκε θαη κεηά ηε ιήμε ηεο παξνχζαο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο. 2. Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε πεξαηηέξσ δηάδνζε ηεο επξπδσληθφηεηαο ζηελ Διιάδα, κέζα ζην ζπλερψο επηδεηλνχκελν καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζεσξνχκε φηη είλαη ζεκαληηθή ε απεκπινθή ηεο παξνρήο ΑΡΤ απφ ηελ χπαξμε ππεξεζίαο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο. Έηζη, ζα πξέπεη λα δίλεηαη θαη ε δπλαηφηεηα παξνρήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ρσξίο δπλαηφηεηα ζηαζεξήο ηειεθσλίαο (naked-dsl). Η δπλαηφηεηα παξνρήο κφλν επξπδσληθήο πξφζβαζεο, ζεσξνχκε φηη ζα δηεπθνιχλεη ηελ νηθνλνκηθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, θάηη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ πξνθεηκέλνπ λα παξακείλεη ε επξπδσληθή πξφζβαζε πξνζηηή ζηελ πιεηνςεθία ησλ ειιεληθψλ λνηθνθπξηψλ. 3. Δπηπιένλ, ζεσξνχκε φηη ε ΥΔΠ ζα πξέπεη λα γίλεη πην επέιηθηε ππεξεζία, κε δπλαηφηεηα παξνρήο θαη POTS ηειεθσλίαο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πθηζηάκελε ππνδνκή ηνπ Σ.Π φρη κφλν ηελ ππνδνκή ηειεθσλίαο ηνπ ΟΣΔ (κέζα απφ ηελ πξνεπηινγή θνξέα ή ηε ρνλδξηθή εθκίζζσζε γξακκψλ) δειαδή λα επηηξέπεηαη ν ζπλδπαζκφο παξνρήο ππεξεζηψλ ΑΡΤ κε ππεξεζίεο ΑΠΣΒ. ηελ πεξίπησζε απηή, ν ΟΣΔ ζα ρξεζηκνπνηεί ην βξφρν γηα ηελ πινπνίεζε κφλν ηεο ΥΔΠ, ελψ ν Πάξνρνο ζα ρξεζηκνπνηεί ην βξφρν γηα ηελ παξνρή ηειεθσλίαο κε φπνηνλ ηξφπν ζεσξεί βέιηηζην, δειαδή είηε κέζα απφ ηηο δηθέο ηνπ ππνδνκέο εθκεηαιιεπφκελνο ηηο δπλαηφηεηεο ηεο αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν (πρ θπζηθή ζπλεγθαηάζηαζε), είηε κε ρνλδξηθή εθκίζζσζε γξακκψλ ή πξνεπηινγή θνξέα, είηε απιά κέζσ VoIP. Άξα ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα, αληί ν ΟΣΔ λα ηεξκαηίζεη ηελ θσλή ζην δηθφ ηνπ switch, γηα λα παξάζρεη ππεξεζίεο WLR, λα απνδψζεη ην ηκήκα ηεο θσλήο ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ ζηνλ θεληξηθφ θαηαλεκεηή ηεο Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο. Απηή ηελ πινπνίεζε αθνινπζεί ηερληθά θαη ν ΟΣΔ γηα ην ιηαληθφ ηνπ άθξν.πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε παξνρή πξνεγκέλσλ ππεξεζηψλ πεξηερνκέλνπ απφ ηνπο Δλαιιαθηηθνχο Παξφρνπο πάλσ απφ ΥΔΠ, ζα πξέπεη ε ππεξεζία ΑΡΤ λα ππνζηεξίδεη θαη θάπνηαο κνξθήο QoS (πρ κέζσ δηαθνξεηηθψλ VLANs). Πξνο ην παξφλ, κφλν ην ιηαληθφ ζθέινο ηνπ ΟΣΔ έρεη δπλαηφηεηα λα παξέρεη πξνεγκέλεο ππεξεζίεο πεξηερνκέλνπ (π.ρ. IPTV), κε απνηέιεζκα νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη λα πθίζηαληαη δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε

2 ζε ζρέζε κε ην ιηαληθφ άθξν ηνπ ΟΣΔ. Ο δηαρσξηζκφο ησλ ππεξεζηψλ ζε επίπεδν VLAN εμαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο ζε φιν ην ελδηάκεζν δίθηπν ηνπ ΟΣΔ απφ ην DSLAM έσο ην ζεκείν ζχλδεζεο ηεο ππεξεζίαο ΟΚΤΑ. Δλδεηθηηθά, ζα ζέιακε λα πξνηείλνπκε ηελ ππνζηήξημε 3-5 επηπέδσλ QoS (data, voice, video θιπ). 4. Λακβάλνληαο ππφςηλ ηα παξαπάλσ ζα ζέιακε λα εθθξάζνπκε ηε δηαθσλία καο κε ηελ απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ λα εγθξίλεη ηα ηηκνιφγηα ηνπ ΟΣΔ γηα ηηο ππεξεζίεο ρνλδξηθή επξπδσληθήο πξφζβαζεο κέζσ VDSL πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο δηαβνχιεπζεο θαη ηελ ζέζε ζε ηζρχ ηνπ ππφ δηαβνχιεπζε RBO. ε θάζε πεξίπησζε, θξίλνπκε ζθφπηκν λα επηζεκάλνπκε φηη ε 6κελε πξνζεζκία γηα ηελ δηάζεζε ησλ ιηαληθψλ ππεξεζηψλ VDSL απφ ηνλ ΟΣΔ δελ είλαη δπλαηφλ λα εθθηλήζεη πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ λένπ RBO θαη ηελ έγθξηζε απφ ηελ ΔΔΣΣ θαη δηάζεζε ζηνπο παξφρνπο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο. 5. ηελ ππ αξηζκ. 614/12/ (ΦΔΚ 1983/ ) ΑΠ ΔΔΣΣ «Οξηζκφο Δζληθήο Αγνξάο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο, Καζνξηζκφο Δπηρεηξήζεσλ κε εκαληηθή Ιζρχ ζηελ ελ ιφγσ Αγνξά θαη Τπνρξεψζεηο απηψλ (3νο Γχξνο Αλάιπζεο)», πξνβιέπεηαη φηη ν ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα δεκνζηεχεη, σο κέξνο ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο, πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ππεξεζίαο (Quality Of Service, QOS) νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: (i) χληνκε ηερληθή πεξηγξαθή ηεο ηερληθήο πινπνίεζεο/ ζρεδίαζεο/ιχζεο ηνπ βαζηθνχ πξντφληνο ιηαληθήο πξφζβαζεο θαη ρνλδξηθήο πξφζβαζεο (ΑΡΤ) κε πνηφηεηα best effort. (ii) χληνκε ηερληθή πεξηγξαθή ηεο ηερληθήο πινπνίεζεο/ζρεδίαζεο/ιχζεο ηνπ βαζηθνχ πξντφληνο ιηαληθήο πξφζβαζεο κε ζπγθεθξηκέλε εγγπεκέλε πνηφηεηα αλψηεξε απφ best effort, ζε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ πξνβεί ζηελ εκπνξηθή εηζαγσγή λέσλ ιηαληθψλ πξντφλησλ ηα νπνία πινπνηνχληαη κε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλεο εγγπεκέλεο πνηφηεηαο (αλψηεξεο απφ επίπεδν best effort). Θα πξέπεη ηα παξαπάλσ λα πεξηιεθζνχλ ζηελ Πξνζθνξά Αλαθνξάο ΟΣΔ. 6. Δλψ ζηελ απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ γηα ηνλ θνζηνινγηθφ έιεγρν ηνπ ΟΣΔ 2011 πξνβιέπνληαη ηα παξαθάησ θφζηε, ζηελ παξνχζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο δελ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ δπλαηφηεηα ππνβνιήο νχηε πεξηγξάθνληαη νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο ππνβνιήο ζπλδπαζκέλνπ αηηήκαηνο Υ.Δ.Γ. θαη Α.ΡΤ.. : Κφζηνο Μεηάβαζεο Πιήξε ΣνΒ ζε ΥΔΓ & Α.ΡΤ. Κφζηνο Μεηάβαζεο Μεξηδφκελνπ ΣνΒ ζε ΥΔΓ & Α.ΡΤ.. Κφζηνο χλδεζεο ΥΔΓ & Α.ΡΤ.. ζε πθηζηάκελε ηειεθσληθή ζχλδεζε Θα πξέπεη νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο, πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ ππνβνιή ζπλδπαζηηθψλ αηηεκάησλ ΥΔΓ & ΑΡΤ, λα πξνβιεθζνχλ ζηελ παξνχζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο. Δπίζεο πξέπεη λα πξνβιεθηεί ε παξνρή NAKED VDSL. 7. ην θείκελν ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ ΟΣΔ κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα ππνβάιινληαη θαη δηεθπεξαηψλνληαη φια ηα αηηήκαηα ησλ παξφρσλ, σζηφζν δελ πξνζδηνξίδεηαη επαθξηβψο ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζήο ηνπ.

3 Δπηκέξνπο παξαηεξήζεηο: Κεθάλαιο Προζθοράς Αναθοράς ΟΤΕ Παράγραθος Σχόλια Forthnet Προτάσεις-Σχόλια 1.Γελ ππάξρνπλ νη νξηζκνί «Σνπηθφο βξφρνο», «Σνπηθφο ππν-βξφρνο», «Μεξηδφκελε Πξφζβαζε ζηνλ ηνπηθφ βξφρν», «Δλεξγφο ηνπηθφο βξφρνο» 1.Να πξνζηεζνχλ νη ζρεηηθνί νξηζκνί Γελ ππάξρεη νξηζκφο ησλ «εξγαζίκσλ σξψλ» 3. Ωο «Σειηθφο ρξήζηεο» νξίδεηαη ν ζπλδξνκεηήο PSTN/ISDN-BRA ηειεθσληθήο ζχλδεζεο ηνπ ΟΣΔ ή άιινπ ΠΑΡΟΥΟΤ (κέζσ ηεο ππεξεζίαο Υνλδξηθήο Δθκίζζσζεο Γξακκήο WLR) 2. Να πξνζηεζεί ν ζρεηηθφο νξηζκφο 3. ε ζπλέρεηα ησλ γεληθψλ ζρνιίσλ καο αλσηέξσ, θξίλνπκε ζθφπηκν λα δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπλδξνκεηέο ΣνΒ λα ζπλδπάδνπλ ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο κε ππεξεζίεο ΑΡΤ Πξνβιέπεηαη σο πξνυπφζεζε γηα ηελ δηάζεζε ππεξεζίαο ΑΡΤ ε χπαξμε PSTN/ISDN ζχλδεζεο Να δηεπθξηληζηεί θαη ζην ζεκείν απηφ φηη ε ζχλδεζε PSTN/ISDN-BRA κπνξεί λα είλαη θαη άιινπ Παξφρνπ, π.ρ. κέζσ πιήξνπο αδεζκνπνίεηνπ βξφρνπ Θα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ην ζεκείν πνπ απνηειεί ηελ

4 Αλαθέξεηαη φηη: «Η ελεξγνπνίεζε ή/θαη ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο ΑΡΤ δελ είλαη εθηθηή ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε PSTN ή ISDN-BRA ηειεθσληθή ζχλδεζε ηνπ Σειηθνχ Υξήζηε παξέρεηαη κέζσ γξακκψλ κε απνηξεπηηθά κεγάιν κήθνο» αθεηεξία κέηξεζεο ηεο απφζηαζεο. Γηα παξάδεηγκα έλαο ζπλδξνκεηήο πνπ βξίζθεηαη ζε κεγάιε απφζηαζε απφ ην ΑΚ ζην νπνίν αλήθεη, κπνξεί λα απέρεη κεξηθέο δεθάδεο κέηξα απφ ην εγγχηεξν (ππαίζξην) DSLAM Δίλαη αφξηζηε ε πξφβιεςε φηη «Η ελεξγνπνίεζε ή/θαη ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο Α.ΡΤ.. δχλαηαη λα θαζπζηεξήζεη ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα πφξσλ ηνπ DSL δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ.» Θα πξέπεη λα νξηζηεί αλψηαηνο ρξφλνο θαζπζηέξεζεο θαζψο θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο ηνπ ΣΠ αλαθνξηθά κε ηελ πξνβιεπφκελε εκεξνκελία δηαζεζηκφηεηαο πφξσλ Οξίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε αίηεζεο κεηαθνξάο ηειεθσληθήο ζχλδεζεο εληφο ηεο ίδηαο αζηηθήο πεξηνρήο, ε πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο κεηαθεξφκελεο ηειεθσληθήο ζχλδεζεο επηθέξεη θαη ηελ ηαπηφρξνλε δηαθνπή ηεο ππεξεζίαο Α.ΡΤ.. Δπηζπκνχκε λα παξακείλεη ε δηαδηθαζία σο έρεη ζήκεξα, ρσξίο δειαδή λα βγαίλεη ειιηπήο κηα ΑΡΤ Γελ ππάξρνπλ νη επηινγέο ζην WCRM γηα Μεηαηξνπή απφ ΠΣνΒ ζε ΑΡΤ θαη απφ ΑΡΤdslam ζε Α.ΡΤ.. bras Γελ πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα κεηάβαζεο ηνπ επξπδσληθνχ ηκήκαηνο ηνπ πιήξνπο ηνπηθνχ βξφρνπ ζε ΑΡΤ Θα πξέπεη λα ππάξμεη ζρεηηθή πξφβιεςε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο θαζψο θαη λα θαζνξηζηνχλ νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο κεηαηξνπήο. Δπίζεο, εθφζνλ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ε ζχλδεζε PSTN/ISDN-BRA λα είλαη θαη άιινπ παξφρνπ (π.ρ. κέζσ ηνπηθνχ βξφρνπ), ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο κεηάβαζεο γηα ην επξπδσληθφ ηκήκα ηνπ πιήξνπο ηνπηθνχ βξφρνπ ζε ΑΡΤ, πξνθεηκέλνπ ε ππεξεζία ηεο ηειεθσλίαο λα εμαθνινπζεί λα παξέρεηαη απφ ηνλ άιιν

5 πάξνρν (π.ρ. κέζσ ηνπηθνχ βξφρνπ) Πξνβιέπεηαη φηη: «ε πεξίπησζε βιάβεο ηεο ππεξεζίαο Α.ΡΤ.. πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ πάξνρν ελψ ιεηηνπξγεί θαλνληθά ε ππεξεζία θσλήο, ν πάξνρνο ππνρξενχηαη αξρηθά λα δηεξεπλήζεη θαη λα εληνπίζεη ηε βιάβε κε βάζε ηα ζπζηήκαηα επνπηείαο θαη δηαρείξηζεο πνπ δηαζέηεη. Δάλ δηαπηζηψζεη φηη ε βιάβε νθείιεηαη ζην ηκήκα ηνπ δηθηχνπ ην νπνίν ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ, απνθαζηζηά ηε βιάβε. Δάλ δηαπηζηψζεη φηη ε βιάβε δελ εληνπίδεηαη ζε απηφ, αιιά ζην ηκήκα αξκνδηφηεηαο ηνπ ΟΣΔ, αλαγγέιιεη ηε βιάβε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ελφηεηα ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο» Καζψο ηα DSLAM αλήθνπλ ζηνλ ΟΣΔ, δελ είλαη εθηθηή ε δηεξεχλεζε ή/θαη ν εληνπηζκφο ηεο βιάβεο απφ ηνλ πάξνρν κε ηα ζπζηήκαηα επνπηείαο θαη δηαρείξηζεο πνπ δηαζέηεη. Θα δηεπθφιπλε ε πξφζβαζε ηνπ πάξνρνπ ζε ζχζηεκα επνπηείαο (πρ κέζσ ηνπ WCRM) ψζηε λα είλαη εθηθηή ε παξαθνινχζεζε ησλ επξπδσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ Πξνβιέπεηαη φηη: «Ο ΟΣΔ ελεκεξψλεη ηνλ πάξνρν κέζσ ηνπ Π.. γηα ην ζχλνιν ησλ αλαγγειιφκελσλ βιαβψλ πνπ έρνπλ αξζεί θαη γηα ηηο βιάβεο πνπ είλαη ζε εθθξεκφηεηα, αλαθέξνληαο ηα αθξηβή αίηηα ηεο βιάβεο» Αηηία, είδνο εξγαζίαο θαη ζέζε βιάβεο δελ εκθαλίδνληαη ζηα ζηνηρεία ηεο ιίζηαο ησλ βιαβψλ αιιά ζηελ θαξηέια ηεο θάζε βιάβεο. Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν δελ είλαη δπλαηή ε καδηθή δηαρείξηζε ησλ βιαβψλ πνπ άξζεθαλ. Θα βνεζνχζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία λα εκθαλίδνληαη ζηε ιίζηα ησλ βιαβψλ (φπσο ζπκβαίλεη ζην WCRM-LLU) θαη λα κπνξνχλ λα εμάγνληαη ζε αξρείν. 2

6 Πξνβιέπεηαη φηη: «ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν ΟΣΔ δειψλεη ηελ επηδηφξζσζε κηαο βιάβεο θαη ν πάξνρνο δηαπηζηψλεη φηη ε βιάβε δελ έρεη απνθαηαζηαζεί, ηφηε απνζηέιιεη κέζσ ηνπ Π.. ζρεηηθή ελεκέξσζε αλαθέξνληαο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε θαη νη νπνίνη απνδεηθλχνπλ ηελ κε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο». Αλαθνξηθά κε ηελ παξαπάλσ πξφβιεςε έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε ηα εμήο: 1) Η εκπεηξία καο έρεη δείμεη φηη ε απφξξηςε απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο νδεγεί ζπρλά ζε επαλαδήισζε ηεο βιάβεο εθφζνλ θαη κεηά ηνλ 2 ν έιεγρν ελδέρεηαη λα κελ ππάξμεη απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο. 2) Σν ρξνληθφ δηάζηεκα 4 σξψλ πνπ δίλεηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο βιάβεο πξνθεηκέλνπ λα απνδερζεί ή λα απνξξίςεη ν πάξνρνο ηελ απνθαηάζηαζε είλαη πνιχ κηθξφ θαη είλαη ζρεδφλ αδχλαηνο ν έιεγρνο ησλ βιαβψλ κέζα ζην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα. Ωο εθ ηνχηνπ ζε πεξίπησζε κε απνθαηάζηαζεο νδεγνχκαζηε θαη πάιη ζε επαλαδήισζε. 3)Γελ δηεπθξηλίδεηαη εάλ θαηά ηελ άξζε ηεο ζπλδεδεκέλεο βιάβεο κε ππαηηηφηεηα ΟΣΔ ζα ηζρχεη ε ίδηα ππαηηηφηεηα θαη γηα ηελ αξρηθή ζπλδεφκελε βιάβε.

7 Πξνβιέπεηαη φηη: «ε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ δηαπηζηψζεη φηη ε βιάβε ηεο ππεξεζίαο Α.ΡΤ. πνπ ηνπ αλαγγέιζεθε απφ ηνλ Πάξνρν πξνο άξζε δελ εληνπίδεηαη ζην δίθηπν αξκνδηφηεηαο ηνπ, ρξεψλεη ζηνλ πάξνρν ηέινο άζθνπεο κεηάβαζεο ζπλεξγείνπ ή άζθνπεο απαζρφιεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα ηηκνθαηάινγν ηνπ» Η δηαπίζησζε κε χπαξμεο βιάβεο εληφο δηθηχνπ ΟΣΔ ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο πξφηππεο κεηξήζεηο πνπ ζα θαηαρσξνχληαη απφ ηνλ ΟΣΔ ζην Π ΟΣΔ. Απφ ηελ θαηαρψξεζεο ησλ ζρεηηθψλ κεηξήζεσλ απφ ηνλ ΟΣΔ ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη εάλ γηα ηελ άξζε ηεο βιάβεο ήηαλ ηερληθά αλαγθαία ε κεηαθίλεζε ηνπ ηερληθνχ ζπλεξγείνπ ή ε βιάβε κπνξνχζε λα απνθαηαζηαζεί κέζσ απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο δηαρείξηζεο. ε θάζε πεξίπησζε, γηα ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο νξζήο απφδνζεο ηεο ππαηηηφηεηαο έθαζηεο βιάβεο είλαη θξίζηκε ε θαηαρψξεζε ησλ ηερληθψλ γλσξηζκάησλ ηεο βιάβεο. Σέινο, επεηδή έρεη παξαηεξεζεί ζηελ πξάμε ν ΟΣΔ λα ρξεψλεη ηνπο παξφρνπο κε ην ηέινο άζθνπεο κεηάβαζεο ζπλεξγείνπ αλεμαξηήησο εάλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί φλησο ε κεηάβαζε, ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ξεηά φηη ν ΟΣΔ νθείιεη λα δηαηεξεί ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα Πξνβιέπεηαη φηη: «ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε βιάβε ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη, ν ΟΣΔ θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ πάξνρν δχλαηαη λα επηθνηλσλεί κε ηνλ ηειηθφ ρξήζηε θαη λα κεηαβαίλεη ζπλεξγείν ηνπ ζην ρψξν ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε γηα λα ειέγρεη ηε ζχλδεζε Α.ΡΤ. ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην θεθάιαην 6 ηεο παξνχζαο πξνζθνξάο» Η επηθνηλσλία ΟΣΔ θαη ηειηθνχ ρξήζηε ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη, πάληα θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ πάξνρν, γηα θάζε κεηάβαζε ζπλεξγείνπ ΟΣΔ θαη γηα φιεο ηηο βιάβεο, φρη κφλν γηα φζεο ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη.

8 3 3.1 Ο Πάξνρνο δχλαηαη λα ιάβεη ηελ ππεξεζία ΟΚΤΑ DSLAM κφλν ζηα Α/Κ ζηα νπνία ν ΟΣΔ δελ δχλαηαη λα παξέρεη ζπλεγθαηάζηαζε ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζηελ αγνξά Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν. Γελ θαηαλννχκε ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν ε δπλαηφηεηα παξνρήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο πεξηνξίδεηαη κφλν ζηα Α/Κ ζηα νπνία ν ΟΣΔ δελ δχλαηαη λα παξέρεη ζπλεγθαηάζηαζε Θεσξνχκε φηη ζα πξέπεη ε ππεξεζία ΟΚΤΑ DSLAM λα παξέρεηαη ζε φια ηα Α/Κ ΟΣΔ Πξνβιέπεηαη φηη ε ππεξεζία ΟΚΤΑ ΣΤΠΟΤ Β ΦΤΠ-BRAS-ΔΘΝ ζπλδέεηαη ζην θεληξηθφ Π ΔΔΑΠ (Κσιέηηε- ΝΤΜΑ) κε κηα ηνπιάρηζηνλ θπζηθή δηαζχλδεζε (έλα δεχγνο νπηηθψλ ηλψλ) Δίλαη αλαγθαία γηα ιφγνπο εθεδξείαο ε ρξήζε δχν δεπγψλ νπηηθψλ ηλψλ (4 ίλεο) ζηε δηαζχλδεζε κεηαμχ ΦΤΠ θαη ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΣΟ θαη γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλνπκε λα πξνβιεθζεί φηη: «Πξνθεηκέλνπ ν Πάξνρνο λα απνθηήζεη ηελ ππεξεζία ΟΚΤΑ ΣΤΠΟΤ Β ΦΤΠ-BRAS-ΔΘΝ ζπλδέεηαη κε δχν ηνπιάρηζηνλ θπζηθέο δηαζπλδέζεηο (δχν δεχγε νπηηθψλ ηλψλ) Η παξάγξαθνο απηή ρξήδεη δηεπθξηλήζεσλ θαζψο επίζεο θαη πεξηζζφηεξσλ ηερληθψλ πιεξνθνξηψλ Θα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ δηαθνξεηηθψλ θιάζεσλ κε εγγπεκέλε πνηφηεηα. Θα πξέπεη λα δνζνχλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά ηα vlan (αλ ζα είλαη αλά ΑΚ ή αλά DSLAM) Θα πξέπεη λα ελνπνηεζεί ζε έλα θείκελν ε πιεξνθνξία πνπ πεξηέρεηαη ζην circuit-id tag

9 3 Η πξφζβαζε ηχπνπ Γ παξέρεηαη ζε πεξηπηψζεηο χπαξμεο εμνπιηζκνχ DSLAM ζε ππαίζξηα θακπίλα ΟΣΔ Ο ΟΣΔ νθείιεη λα αλαθνηλψλεη θαη λα επηθαηξνπνηεί ζην Π ΟΣΔ ηελ ζρεηηθή πιεξνθνξία, δειαδή ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ππάξρεη εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκφο DSLAM ζε ππαίζξηεο θακπίλεο ΟΣΔ (5) Πξνβιέπεηαη φηη αθχξσζε ηεο αίηεζεο κεηά ηελ παξέιεπζε 10 εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ρξεψλεηαη κε ηέινο αθχξσζεο, εθφζνλ πθίζηαηαη. Γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο ζα πξέπεη λα νξίδεηαη ξεηά εάλ ην ηέινο αθχξσζεο ζα πθίζηαηαη ή φρη (5) Πξνβιέπεηαη φηη αθχξσζε ηεο αίηεζεο κεηά ηελ παξέιεπζε 10 εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ρξεψλεηαη κε ηέινο αθχξσζεο, εθφζνλ πθίζηαηαη. Γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο ζα πξέπεη λα νξίδεηαη ξεηά εάλ ην ηέινο αθχξσζεο ζα πθίζηαηαη ή φρη (5) Πξνβιέπεηαη φηη αθχξσζε ηεο αίηεζεο κεηά ηελ παξέιεπζε 10 εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ρξεψλεηαη κε ηέινο αθχξσζεο, εθφζνλ πθίζηαηαη. Γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο ζα πξέπεη λα νξίδεηαη ξεηά εάλ ην ηέινο αθχξσζεο ζα πθίζηαηαη ή φρη (5) Πξνβιέπεηαη φηη αθχξσζε ηεο αίηεζεο κεηά ηελ παξέιεπζε 10 εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ρξεψλεηαη κε ηέινο αθχξσζεο, εθφζνλ πθίζηαηαη. Γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο ζα πξέπεη λα νξίδεηαη ξεηά εάλ ην ηέινο αθχξσζεο ζα πθίζηαηαη ή φρη.

10 Πξνβιέπεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν πάξνρνο επηζπκεί κεηαβνιή ζηηο παξερφκελεο ζε απηφλ ππεξεζίεο ΟΚΤΑ ηχπνπ Α, Β θαη Γ θαηαβάιιεη ην αληίζηνηρν ηέινο, εθφζνλ πθίζηαηαη. Γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο ζα πξέπεη λα νξίδεηαη ξεηά εάλ ην ηέινο αθχξσζεο ζα πθίζηαηαη ή φρη Γελ νξίδεηαη κέζα ζε πφζεο εκέξεο νθείιεη ν ΟΣΔ λα πινπνηήζεη ηελ θαηάξγεζε ηεο ππεξεζίαο Να πξνβιεθζεί ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα εληφο ηνπ νπνίνπ ν ΟΣΔ νθείιεη λα πινπνηήζεη ηελ θαηάξγεζε ηεο ππεξεζίαο «Οη βιάβεο ηνπ παξφρνπ ζα αλαγγέιινληαη κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ΟΣΔ. Γηα ην δηάζηεκα κέρξη ηελ πινπνίεζε ηνπ Π, νη βιάβεο ζα αλαγγέιινληαη ζην Δληαίν Βιαβνιεπηηθφ Κέληξν ηνπ ΟΣΔ ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζε 24σξε βάζε 365 κέξεο ην ρξφλν κέζσ fax: to ηειέθσλν επηθνηλσλίαο είλαη ». Η δηαδηθαζία αλαγγειίαο ησλ βιαβψλ κέζσ fax είλαη ρξνλνβφξα θαη δελ δηαζθαιίδεη ηελ ηζηνξηθφηεηα ησλ βιαβψλ. Οη βιάβεο ζα πξέπεη λα αλαγγέιινληαη εμ αξρήο ζην Π. ε θάζε πεξίπησζε, εθφζνλ απαηηείηαη πξνζαξκνγή ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ ΟΣΔ, απηή ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί έσο ηελ ζέζε ζε ηζρχ ηεο Πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ ΟΣΔ κε ηελ ελ ιφγσ ππνρξέσζή ηνπ ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ξεηά ε επηβνιή θπξψζεσλ ζηνλ ΟΣΔ (2) Πξνβιέπεηαη φηη: Σν 95% ησλ ειεθηξνληθψλ αηηεκάησλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζην Π ΟΣΔ απφ ηνλ Πάξνρν ή ηελ ΔΔΣΣ ζα πξέπεη λα ηπγράλεη άκεζεο ζπζηεκηθήο επεμεξγαζίαο. Έρεη παξαιεηθζεί ε πξφβιεςε φηη ν ρξφλνο Να επαλέιζεη ε ζπγθεθξηκέλε πξφβιεςε θαζψο επίζεο θαη νη κέζνδνη κέηξεζεο ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ ζπηήκαηνο.

11 απφθξηζεο ζα πξέπεη λα είλαη ιηγφηεξν απφ 2 δεπηεξφιεπηα (3) Η πξνζεζκία ελεκέξσζεο ησλ παξφρσλ, ήηνη νη 5 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ αιιαγψλ, ζεσξείηαη εμαηξεηηθά ζχληνκε. Η πξνβιεπφκελε πξνζεζκία δελ επηηξέπεη ζηνπο παξφρνπο λα πξνζαξκφζνπλ ηα ζπζηήκαηά ηνπο ζχκθσλα κε ηηο επεξρφκελεο αιιαγέο θαη λα πξνβνχλ ζε ζρεηηθέο δνθηκέο πξνθεηκέλνπ λα κελ αληηκεησπίζνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα θαηά ηε κεηάβαζε ζηε λέα εθδνρή ηνπ πζηήκαηνο. Θα πξέπεη λα νξηζηεί ελδηάκεζν ζηάδην (1 κήλα πξηλ ηελ έληαμε ησλ αιιαγψλ) φπνπ νη πάξνρνη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο ηειηθά specifications θαη νη 5 ΔΗ λα ππάξρνπλ γηα δνθηκέο ηηο ππνπαξαγξάθνπο 3 & 4 έρεη πξνζηεζεί ε θξάζε «εθφζνλ θάηη ηέηνην είλαη εθηθηφ θαη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη ηαρχηεξεο δηαθνπήο ηηο ιεηηνπξγίαο» Γίλεηαη δηαρσξηζκφο κεηαμχ απιήο θαη εθηεηακέλεο πξνγξακκαηηζκέλεο δηαθνπήο ρσξίο λα δηεπθξηλίδεηαη πφηε κηα πξνγξακκαηηζκέλε δηαθνπή ζεσξείηαη απιή θαη πφηε εθηεηακέλε. Γεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα πξνγξακκαηηζκέλεο δηαθνπέο νη ιφγνη ηαρχηεξεο δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλνη θαη λα πξνβιέπνληαη ξεηά ζηελ Πξνζθνξά. Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί ζε ηη ζπλίζηαηαη ε απιή θαη ζε ηη ε εθηεηακέλε δηαθνπή ππεξεζίαο θαζψο θαη λα πξνβιεθζεί ξεηή ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ λα αλαθέξεη ζηελ ελεκέξσζε γηα ηελ πξνγξακκαηηζκέλε δηαθνπή πξνο ηνπο Παξφρνπο εάλ ε δηαθνπή ζα είλαη απιή ή εθηεηακέλε (1) «Θέζε εμνπιηζκνχ Dslam θαη πεξηνρή θάιπςεο» Η πιεξνθνξία απηήο ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ζε ηέηνηα κνξθή ψζηε λα κπνξεί λα εηζαρζεί (π.ρ.) ζε GIS ζχζηεκα (5) Δπηζπκνχκε λα έρνπκε αλαιπηηθή ελεκέξσζε γηα ηνπο ρξήζηεο

12 Γελ πξνβιέπεηαη αλαιπηηθή ελεκέξσζε επεξεαδφκελσλ ρξεζηψλ. Οη πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ ΟΣΔ θαη ηα ζαββαηνθχξηαθα εληφο σξψλ αηρκήο. πνπ ζα επεξεαζηνχλ απφ πξνγξακκαηηδφκελεο εξγαζίεο. Δπηζπκνχκε λα νξηζηεί ξεηά φηη σο δηάζηεκα εθηφο σξψλ αηρκήο θαηά ην νπνίν δχλαληαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο ην δηάζηεκα κεηαμχ 24:00 θαη 06:00 φισλ ησλ εκεξψλ ηεο εβδνκάδαο εξγάζηκσλ ή κε. Σν απηφ ζα πξέπεη λα ηζρχεη θαη γηα ηηο επίζεκεο αξγίεο (2) Γελ ζπκθσλνχκε κε ηελ πξφβιεςε φηη ζε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ηα ηέιε επηβαξχλνληαη κε ηνλ λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαθέξεηαη ζην ηηκνιφγην θαη επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηε ζπλαιιαθηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Παξφρνπ ζηα πιαίζηα ησλ ελεξγεηψλ Γηαζθάιηζεο ησλ Δζφδσλ ηνπ ΟΣΔ. Ο ηφθνο ππεξεκεξίαο βαξχλεη ηνλ Πάξνρν απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ην ηηκνιφγην θαηέζηε ιεμηπξφζεζκν θαη απαηηεηφ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο. Δπίζεο ε πξφβειςε φηη ε εθπξφζεζκε θαηαβνιή επεξεάδεη αξλεηηθά ηε ζπλαιιαθηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Παξφρνπ είλαη αζαθήο θαη αφξηζηε θαη ρξήδεη δηεπθξίληζεο (7) Η πξφβιεςε φηη νη πξνθαηαβνιέο ηνπ κεληαίνπ παγίνπ ηέινπο, ζηελ πεξίπησζε θαηάξγεζεο ηεο ππεξεζίαο, ζπκςεθίδνληαη ή επηζηξέθνληαη ζε επφκελν ηηκνιφγην είλαη αφξηζηε. Θα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη φηη ηα πηζησηηθά ζεκεηψκαηα ζα εθδίδνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ ηελ ακέζσο επφκελε πεξίνδν ρξέσζεο (6) Γελ ζπκθσλνχκε κε ηελ πξφβιεςε φηη ν ΟΣΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηηκψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηηκνθαηάινγφ ηνπ. Η πξφβιεςε απηή ζα πξέπεη λα δηαγξαθή θαζψο νη ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο εγθξίλνληαη εηεζίσο απφ ηελ ΔΔΣΣ ζην πιαίζην δηεμαγσγήο ηνπ θνζηνινγηθνχ ειέγρνπ ηνπ ΟΣΔ (10) Γελ ζπκθσλνχκε κε ηελ πξφβιεςε φηη ν Η πξφβιεςε απηή ζα πξέπεη λα δηαγξαθή θαζψο νη ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο εγθξίλνληαη

13 ΟΣΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηηκψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηηκνθαηάινγφ ηνπ. εηεζίσο απφ ηελ ΔΔΣΣ ζην πιαίζην δηεμαγσγήο ηνπ θνζηνινγηθνχ ειέγρνπ ηνπ ΟΣΔ Να πξνβιεθζεί ξεηά φηη: «ε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ ακθηζβεηήζεη ην χςνο ησλ ξεηξψλ πνπ αηηείηαη ν ΣΠ, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ ελφηεαη 5.7 ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο, γηα ηελ αλαζηνιή ηεο πιεξσκήο ηνπ ππφ ακθηζβήηεζε πνζνχ ξεηξψλ, ν ΟΣΔ ππνρξενχηαη, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηνλ ΣΠ, λα θαηαβάιεη εγγπεηηθή επηζηνιή ε νπνία λα θαιχπηεη ην 100% ηνπ πνζνχ ηεο ακθηζβήηεζεο. εκεηψλνπκε φηη ε αλσηέξσ πξφβιεςε πεξηιακβάλεηαη θαη ζηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο 5 5.7(5) Πξνβιέπεηαη φηη νη πίλαθεο κε ηα ζηνηρεία ησλ ξεηξψλ ζα ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζηνλ ΟΣΔ Θα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ αηηνχκελσλ ξεηξψλ, φπσο ζπκβαίλεη κε ηνλ Σνπηθφ Βξφρν Ο έιεγρνο θαηά πφζνλ ν πάξνρνο θαηέζηε ππεξήκεξνο αλαθνξηθά κε ηελ θαηαβνιή ησλ νθεηιψλ ηνπ πξνο ηνλ ΟΣΔ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη αθελφο ζηηο ππεξεζίεο ηηο νπνίεο αθνξά ε εγγχεζε θαη φρη ζην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ απφ ηνλ ΟΣΔ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη αθεηέξνπ ζηε ρξνληθή πεξίνδν ησλ ηειεπηαίσλ 12 1.Να πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζην πξνηεηλφκελν θείκελν. Δλαιιαθηηθά πξνηείλνπκε, εθφζνλ ν Πάξνρνο δελ θαηέζηε ππεξήκεξνο ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν, ην αλψηαην χςνο ηεο αηηνχκελεο εγγχεζεο λα νξίδεηαη ζην κηζφ ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο. 2.Να αλαδηαηππσζεί ν ζρεηηθφ φξνο ψζηε λα πξνβιέπεηαη φηη ν ΟΣΔ δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ παξνρή εγγπήζεσλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη αλαινγηθφηεηαο, ηεο

14 κελψλ. Η νιηγνήκεξε θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο (ελδεηθηηθά θαζπζηέξεζε 1-5 εκέξεο) δελ ζα πξέπεη λα παξέρεη απηνκάησο ζηνλ ΟΣΔ ην δηθαίσκα λα δεηά εγγπήζεηο απφ ηνλ πάξνρν, φηαλ ν ηειεπηαίνο είλαη απνδεδεηγκέλα ζπλεπήο πξνο ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο απέλαληη ζηνλ ΟΣΔ. δηαθάλεηαο θαη ακεξνιεςίαο θαη νθείιεη λα αζθεί ην δηθαίσκά ηνπ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 2. Παξαηεξείηαη ε απαινηθή ηεο αλαθνξάο ζηηο αξρέο ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο πνπ ζα πξέπεη λα ηεξεί ν ΟΣΔ θαηά ηελ εμέηαζε ηεο θεξεγγπφηεηαο έθαζηνπ παξφρνπ Ο ΟΣΔ ζηελ πξάμε δελ ιακβάλεη πνηέ ππφςηλ ηνπ ηελ πξφβιεςε ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ πνπ θάλεη ιφγν γηα αλψηαην χςνο ηεο πξνζθνκηζηέαο εγγχεζεο θαη δεηά απφ φινπο ηνπο παξφρνπο αλεμαηξέησο θαη ρσξίο θακία αμηνιφγεζε ηεο θεξεγγπφηεηαο ηνπο ην αλψηαην πνζφ ηεο εγγχεζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα ηχπν. Θα πξέπεη λα πξνβιεθζεί δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν ΣΠ ζα κπνξεί λα ππνβάιιεη εχινγν αίηεκα επαλεμέηαζεο ηνπ χςνπο ηεο αηηνχκελεο εγγχεζεο απφ ηνλ ΟΣΔ, πξνζθνκίδνληαο ζρεηηθά ππνζηεξηθηηθά ζηνηρεία. Γελ πξνζδηνξίδεηαη ρξνληθά πφηε ν ΟΣΔ νθείιεη λα πξνβεί ζηε ζρεηηθή αμηνιφγεζε, κε απνηέιεζκα ν ππνινγηζκφο ηνπ χςνπο

15 ηεο εγγχεζεο λα θαζίζηαηαη αδηαθαλήο (6) Γελ ζπκθσλνχκε κε ηελ πξφβιεςε φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ΣΠ δελ θαηέζηε ππεξήκεξνο ηελ ηειεπηαία δηεηία ν ΟΣΔ δελ απαηηεί θάπνηαο κνξθήο εγγχεζε, πιένλ ηεο εγγχεζεο πνπ πξνζθνκίζηεθε πξνζπκβαηηθά γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ΣΠ δελ έρεη θαηαζηεί ππεξήκεξνο θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία αλαθνξηθά κε ηελ θαηαβνιή νθεηιψλ πξνο ηνλ ΟΣΔ απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δπλάκεη ππνγξαθείζαο κε ηνλ ΟΣΔ ζχκβαζεο, ζα απαιιάζζεηαη πιήξσο απφ ηελ ππνρξέσζε θαηάζεζεο εγγπήζεσλ, ηπρφλ δε εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνπ ΟΣΔ ζα επηζηξέθεηαη ακειιεηί, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εγγχεζεο πνπ πξνζθνκίζηεθε πξνζπκβαηηθά γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο (8) Γελ ζπκθσλνχκε κε ηελ θαη εμαίξεζε αλαπξνζαξκνγή ηνπ πνζνχ ηεο εγγπεηηθήο ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη επηδείλσζε ηεο νηθνλνκηθήο θεξεγγπφηεηαο ηνπ ΣΠ. Η πξφβιεςε είλαη αφξηζηε θαη εκπεξηέρεη ζηνηρεία ππνθεηκεληθφηεηαο. Να δηαγξαθεί ε πξφβιεςε ζην ζχλνιφ ηεο (5) Γελ ζπκθσλνχκε κε ηελ δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο ηνπ είδνπο ηεο ήδε πξνζθνκηζζείζαο εγγχεζεο φηαλ δηαπηζηψζεη ν ΟΣΔ απμεκέλν θίλδπλν. Η πξφβιεςε είλαη αφξηζηε θαη εκπεξηέρεη ζηνηρεία Να δηαγξαθεί ε πξφβιεςε ζην ζχλνιφ ηεο.

16 ππνθεηκεληθφηεηαο (5) Γελ θαηαλννχκε ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν νθείιεη ν ΣΠ λα πξνζθνκίζεη αλαλέσζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 35 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πθηζηάκελεο Να ηξνπνπνηεζεί ε ζρεηηθή πξφβιεςε ψζηε λα πεξηνξηζηεί ζην ειάρηζην δπλαηφ ε πξνζεζκία πξνζθφκηζεο ηεο αλαλέσζεο Ο ΟΣΔ δεηάεη απφ ηνπο παξφρνπο ελ γέλεη ππέξκεηξεο εγγπήζεηο, ρσξίο λα ιακβάλεη ππφςηλ ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Απφδεημε απηνχ απνηειεί ην γεγνλφο φηη απαηηεί απφ ηνπο παξφρνπο λα πξνζθνκίζνπλ ζεηηθή αμηνιφγεζε κεγάισλ νίθσλ ηελ νπνία, ηε δεδνκέλε ζηηγκή, νχηε ν ίδηνο δελ δχλαηαη λα πξνζθνκίζεη Η ΔΔΣΣ ζα πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ην ζχζηεκα παξνρήο εγγπήζεσλ πξνο ηνλ ΟΣΔ, ιακβάλνληαο ππφςηλ ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο & Η εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο απφδνζεο πνηληθψλ ξεηξψλ ζηελ πξάμε έρεη απνδείμεη φηη, κνινλφηη ν ΟΣΔ θηλείηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαζ ππέξβαζε ηνπ Basic SLA, εμαηηίαο ηνπ πξνβιεπφκελνπ κνληέινπ ππνινγηζκνχ αιιά θαη ηνπ χςνπο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ Πξνζθνξά Αλαθνξάο ξεηξψλ, νη πξνβιεπφκελεο πνηληθέο ξήηξεο Θα πξέπεη λα αλαζεσξεζεί ην πξνηεηλφκελν κνληέιν ψζηε λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε.

17 δελ έρνπλ απνηξεπηηθφ ραξαθηήξα (1) «Αξρηθά ν πάξνρνο νθείιεη λα δηεξεπλήζεη κε ηα ζπζηήκαηα επνπηείαο θαη δηαρείξηζεο πνπ δηαζέηεη, εάλ ε αλαθεξζείζα βιάβε πξνέξρεηαη απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε, ή απφ ην ηκήκα ηνπ δηθηχνπ ηνπ ή απφ ην ηκήκα ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ.» Καζψο ηα DSLAM αλήθνπλ ζηνλ ΟΣΔ, δελ είλαη εθηθηή ε δηεξεχλεζε ή/θαη ν εληνπηζκφο ηεο βιάβεο απφ ηνλ πάξνρν κε ηα ζπζηήκαηα επνπηείαο θαη δηαρείξηζεο πνπ δηαζέηεη. Θα δηεπθφιπλε ε πξφζβαζε ηνπ πάξνρνπ ζε ζχζηεκα επνπηείαο (πρ κέζσ ηνπ WCRM) ψζηε λα είλαη εθηθηή ε παξαθνινχζεζε ησλ επξπδσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (1) Πξαγκαηηθνί ρξφλνη άξζεο βιάβεο Οη 3ΔΗ ζα πξέπεη λα κεησζνχλ θαζψο επίζεο θαη λα νξηζηεί πνηνο είλαη ν κέγηζηνο ρξφλνο άξζεο ηεο βιάβεο γηα ην ελαπνκείλαλ πνζνζηφ (15%) (2) Γελ ζπκθσλνχκε κε ηελ πξφβιεςε φηη σο αλαγγειζείζεο βιάβεο λννχληαη φιεο νη βιάβεο πνπ εμεηάζζεθαλ απφ ηνλ ΟΣΔ Θα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί σο εμήο: «Ωο αλαγγειζείζεο βιάβεο λννχληαη φιεο νη βιάβεο πνπ εηζήρζεζαλ απφ ηνλ ΣΠ ζην Π ΟΣΔ, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο (3) Γελ ζπκθσλνχκε κε ηελ πξφβιεςε φηη σο αλαγγειζείζεο βιάβεο λννχληαη φιεο νη βιάβεο πνπ εμεηάζζεθαλ απφ ηνλ ΟΣΔ Θα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί σο εμήο: «Ωο αλαγγειζείζεο βιάβεο λννχληαη φιεο νη βιάβεο πνπ εηζήρζεζαλ απφ ηνλ ΣΠ ζην Π ΟΣΔ, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 Γ.2 Σν VDSL δχλαηαη λα ιεηηνπξγεί θαη ζε bridged θαη ζε PPPoE Να απαιεηθζεί ε απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπ πξσηνθφιινπ PPPoE απφ ην ζεκείν Γ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ Γεληθές παραηερήζεης: Α. Δπί ηεο αξρήο ε Δηαηξεία καο θξίλεη ζεηηθή ηελ εθθίλεζε εκπνξηθήο δηάζεζεο ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο VDSL, θαζψο ζεσξνχκε φηη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ 1. Ως προς ηο Άρζρο 2.2 «Προϋποζέζεης δηάζεζες ηες σπερεζίας VPU» «Προϋπόζεζε 1: Ο Πάροτος ζα πρέπεη λα σπογράυεη ηελ ηζτύοσζα ύκβαζε RUO, ε οποία λα ηοσ δίλεη

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ «Παξνρή από ηελ εηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο (ΟΣΔ Α.Δ.)» ηεο ππεξεζίαο ρνλδξηθήο κε ηελ νλνκαζία Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Δηθνληθά Μεξηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ Γεληθέο παξαηεξήζεηο: 1. Ωο πξνο ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ «premium» ADSL παθέησλ Σαρχηεηαο Πξφζβαζεο: Οη ελ ιφγσ ππεξεζίεο δελ ζπληζηνχλ κηα απιή πξνζζήθε δηαθνξνπνηεκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ. Διδικόηεπα: Ι. Ππόζβαζη ζηον ΣοΒ:

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ. Διδικόηεπα: Ι. Ππόζβαζη ζηον ΣοΒ: Α. Απόψεισ/προτάςεισ τησ εταιρείασ Forthnet AE επί τησ Δημόςιασ Διαβοφλευςησ για την Προςφορά Αναφοράσ Αδεςμοποίητησ Πρόςβαςησ ςτον Τοπικό Βρόχο OTE 2012 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Η παξνχζα ηξνπνπνίεζε ηεο Πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΓΕΝΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: Δπί ηεο αξρήο ε Δηαηξεία καο θξίλεη ζεηηθή ηελ πξφηαζε πινπνίεζεο λένπ πξντφληνο Virtual Partially Unbundled Light (VPU light), θαζψο ε πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Ο Σ Δ Α Γ Δ Μ Ο Π Ο Η Ζ Σ Ζ Π Ρ Ο Β Α Ζ Σ Ο Ν Σ Ο Π Η Κ Ο Β Ρ Ο Υ Ο & Υ Δ Σ Η Κ Δ ΤΠ Ζ Ρ Δ Η Δ

Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Ο Σ Δ Α Γ Δ Μ Ο Π Ο Η Ζ Σ Ζ Π Ρ Ο Β Α Ζ Σ Ο Ν Σ Ο Π Η Κ Ο Β Ρ Ο Υ Ο & Υ Δ Σ Η Κ Δ ΤΠ Ζ Ρ Δ Η Δ Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Ο Σ Δ Α Γ Δ Μ Ο Π Ο Η Ζ Σ Ζ Π Ρ Ο Β Α Ζ Σ Ο Ν Σ Ο Π Η Κ Ο Β Ρ Ο Υ Ο & Υ Δ Σ Η Κ Δ ΤΠ Ζ Ρ Δ Η Δ 2009 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ... 2 1. ΓΔΝΗΚΑ... 6 1.1. ΚΟΠΟ... 6 1.2 OΡΗΜΟΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ OTE TV Μέζυ Γοπςθόπος 1. Ανηικείμενο 1.1 Με ηελ παξνχζα ζχκβαζε ν ΟΣΔ παξαρσξεί ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν (ζην εμήο πλδξνκεηήο ) ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο OTE TV Μέζσ Γνξπθφξνπ (ζην εμήο «Τπεξεζία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Πξνζθνξά Αλαθνξάο Οξγαληζκνύ Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ Υνλδξηθήο Δθκίζζσζεο Γξακκώλ

Πξνζθνξά Αλαθνξάο Οξγαληζκνύ Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ Υνλδξηθήο Δθκίζζσζεο Γξακκώλ Πξνζθνξά Αλαθνξάο Οξγαληζκνύ Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ Υνλδξηθήο Δθκίζζσζεο Γξακκώλ 2011 1 Πεξηερόκελα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 535 1.1. Αληηθείκελν... 535 1.2. Νξηζκνί... 535 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γεληθέο παξαηεξήζεηο/επηζεκάλζεηο αλαθνξηθά κε ηε δπλαηόηεηα κεηάβαζεο από πάξνρν ζε πάξνρν

Α. Γεληθέο παξαηεξήζεηο/επηζεκάλζεηο αλαθνξηθά κε ηε δπλαηόηεηα κεηάβαζεο από πάξνρν ζε πάξνρν Απόςεηο/πξνηάζεηο ηεο εηαηξείαο Forthnet AE επί ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο αλαθνξηθά κε ηελ Τξνπνπνίεζε θαη Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Φνξεηόηεηαο Αξηζκώλ ζηελ Διιεληθή Αγνξά Α. Γεληθέο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΕΕΣΣ),

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΕΕΣΣ), Μαξνύζη, 04-06-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 693/011 ΑΠΟΦΑΗ Εμέηαζε ηνπ ππνβιεζέληνο πξνο έιεγρν ζηελ ΕΕΣΣ αηηήκαηνο παξάηαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ πξνγξακκάησλ κε ηηο νλνκαζίεο «OTΕ Conn-x VDSL 30», «ΟΣΕ Double play VDSL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΩΝ. Μαξνύζη, 11-10-2011 Α.Π.: 623/44 ΑΠΟΦΑΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΩΝ. Μαξνύζη, 11-10-2011 Α.Π.: 623/44 ΑΠΟΦΑΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΩΝ Μαξνύζη, 11-10-2011 Α.Π.: 623/44 ΑΠΟΦΑΗ Εμέηαζε ηεο ππνβιεζείζεο πξνο έιεγρν ζηελ ΕΕΣΣ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο «Conn-x internet & Οκηιία

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ Αρχική θάζε Οη ζρέζεηο x= Aεκσt π = π max ζπλσt α = - α max εκσt ηζρύνπλ, όηαλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο (x=0) θαη θηλείηαη θαηά

Διαβάστε περισσότερα

Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006]

Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006] Απαληήζεηο ηεο ΕΕΣΣ ζηηο παξαηεξήζεηο ησλ ηειεπηθνηλσληαθώλ παξόρσλ επί ηεο από 20.05.2011 δηεμαρζείζαο Εζληθήο Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηνλ 2ν γύξν αλάιπζεο ηεο ΕΕΣΣ γηα ηνλ νξηζκό, ηελ αλάιπζε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα