Α. Απόψεις/προηάζεις ηες εηαιρείας Forthnet AE επί ηες Δεμόζιας Διαβούλεσζες για ηεν Προζθορά Αναθοράς Χονδρικής Εσρσδωνικής Πρόζβαζες OTE 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Απόψεις/προηάζεις ηες εηαιρείας Forthnet AE επί ηες Δεμόζιας Διαβούλεσζες για ηεν Προζθορά Αναθοράς Χονδρικής Εσρσδωνικής Πρόζβαζες OTE 2011"

Transcript

1 Α. Απόψεις/προηάζεις ηες εηαιρείας Forthnet AE επί ηες Δεμόζιας Διαβούλεσζες για ηεν Προζθορά Αναθοράς Χονδρικής Εσρσδωνικής Πρόζβαζες OTE 2011 Γεληθέο Παξαηεξήζεηο: 1. Γεδνκέλεο ηεο ζπλάθεηαο ησλ ζεκάησλ πνπ ζίγνληαη ζηηο πξνηεηλφκελεο Πξνζθνξέο Αλαθνξάο ΟΣΔ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο (RBO) θαη Αδεζκνπνίεζεο ηνπ Σνπηθνχ Βξφρνπ(RUO), ηδίσο σο πξνο ηελ παξνρή ππεξεζηψλ VDSL, δελ θαηαλννχκε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε ζπδήηεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ απφ ηνλ ΟΣΔ RBO πξνεγήζεθε ηεο ζπδήηεζεο γηα ην πξνηεηλφκελν RUO. Δμαηηίαο απηνχ δε θαινχκαζηε λα θαηαζέζνπκε ηηο απφςεηο καο γηα ην RBO ρσξίο λα γλσξίδνπκε εάλ θξίζηκα γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κέζσ ηεο ηερλνινγίαο VDSL αληηκεησπίδνληαη αληίζηνηρα θαη επαξθψο ζην πξνηεηλφκελν θείκελν ηνπ RUO. Γη απηφ ην ιφγν αηηνχκαζηε ηελ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο γηα ην RBO OTE 2011 γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε δεκφζηα δηαβνχιεπζε γηα ην RUO OTE 2011, άιισο λα καο παξαζρεζεί απφ ηελ ΔΔΣΣ ε δπλαηφηεηα λα ππνβάιινπκε ζπκπιεξσκαηηθά ζρφιηα ζηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε γηα ην RBO αθφκε θαη κεηά ηε ιήμε ηεο παξνχζαο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο. 2. Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε πεξαηηέξσ δηάδνζε ηεο επξπδσληθφηεηαο ζηελ Διιάδα, κέζα ζην ζπλερψο επηδεηλνχκελν καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζεσξνχκε φηη είλαη ζεκαληηθή ε απεκπινθή ηεο παξνρήο ΑΡΤ απφ ηελ χπαξμε ππεξεζίαο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο. Έηζη, ζα πξέπεη λα δίλεηαη θαη ε δπλαηφηεηα παξνρήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ρσξίο δπλαηφηεηα ζηαζεξήο ηειεθσλίαο (naked-dsl). Η δπλαηφηεηα παξνρήο κφλν επξπδσληθήο πξφζβαζεο, ζεσξνχκε φηη ζα δηεπθνιχλεη ηελ νηθνλνκηθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, θάηη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ πξνθεηκέλνπ λα παξακείλεη ε επξπδσληθή πξφζβαζε πξνζηηή ζηελ πιεηνςεθία ησλ ειιεληθψλ λνηθνθπξηψλ. 3. Δπηπιένλ, ζεσξνχκε φηη ε ΥΔΠ ζα πξέπεη λα γίλεη πην επέιηθηε ππεξεζία, κε δπλαηφηεηα παξνρήο θαη POTS ηειεθσλίαο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πθηζηάκελε ππνδνκή ηνπ Σ.Π φρη κφλν ηελ ππνδνκή ηειεθσλίαο ηνπ ΟΣΔ (κέζα απφ ηελ πξνεπηινγή θνξέα ή ηε ρνλδξηθή εθκίζζσζε γξακκψλ) δειαδή λα επηηξέπεηαη ν ζπλδπαζκφο παξνρήο ππεξεζηψλ ΑΡΤ κε ππεξεζίεο ΑΠΣΒ. ηελ πεξίπησζε απηή, ν ΟΣΔ ζα ρξεζηκνπνηεί ην βξφρν γηα ηελ πινπνίεζε κφλν ηεο ΥΔΠ, ελψ ν Πάξνρνο ζα ρξεζηκνπνηεί ην βξφρν γηα ηελ παξνρή ηειεθσλίαο κε φπνηνλ ηξφπν ζεσξεί βέιηηζην, δειαδή είηε κέζα απφ ηηο δηθέο ηνπ ππνδνκέο εθκεηαιιεπφκελνο ηηο δπλαηφηεηεο ηεο αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν (πρ θπζηθή ζπλεγθαηάζηαζε), είηε κε ρνλδξηθή εθκίζζσζε γξακκψλ ή πξνεπηινγή θνξέα, είηε απιά κέζσ VoIP. Άξα ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα, αληί ν ΟΣΔ λα ηεξκαηίζεη ηελ θσλή ζην δηθφ ηνπ switch, γηα λα παξάζρεη ππεξεζίεο WLR, λα απνδψζεη ην ηκήκα ηεο θσλήο ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ ζηνλ θεληξηθφ θαηαλεκεηή ηεο Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο. Απηή ηελ πινπνίεζε αθνινπζεί ηερληθά θαη ν ΟΣΔ γηα ην ιηαληθφ ηνπ άθξν.πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε παξνρή πξνεγκέλσλ ππεξεζηψλ πεξηερνκέλνπ απφ ηνπο Δλαιιαθηηθνχο Παξφρνπο πάλσ απφ ΥΔΠ, ζα πξέπεη ε ππεξεζία ΑΡΤ λα ππνζηεξίδεη θαη θάπνηαο κνξθήο QoS (πρ κέζσ δηαθνξεηηθψλ VLANs). Πξνο ην παξφλ, κφλν ην ιηαληθφ ζθέινο ηνπ ΟΣΔ έρεη δπλαηφηεηα λα παξέρεη πξνεγκέλεο ππεξεζίεο πεξηερνκέλνπ (π.ρ. IPTV), κε απνηέιεζκα νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη λα πθίζηαληαη δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε

2 ζε ζρέζε κε ην ιηαληθφ άθξν ηνπ ΟΣΔ. Ο δηαρσξηζκφο ησλ ππεξεζηψλ ζε επίπεδν VLAN εμαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο ζε φιν ην ελδηάκεζν δίθηπν ηνπ ΟΣΔ απφ ην DSLAM έσο ην ζεκείν ζχλδεζεο ηεο ππεξεζίαο ΟΚΤΑ. Δλδεηθηηθά, ζα ζέιακε λα πξνηείλνπκε ηελ ππνζηήξημε 3-5 επηπέδσλ QoS (data, voice, video θιπ). 4. Λακβάλνληαο ππφςηλ ηα παξαπάλσ ζα ζέιακε λα εθθξάζνπκε ηε δηαθσλία καο κε ηελ απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ λα εγθξίλεη ηα ηηκνιφγηα ηνπ ΟΣΔ γηα ηηο ππεξεζίεο ρνλδξηθή επξπδσληθήο πξφζβαζεο κέζσ VDSL πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο δηαβνχιεπζεο θαη ηελ ζέζε ζε ηζρχ ηνπ ππφ δηαβνχιεπζε RBO. ε θάζε πεξίπησζε, θξίλνπκε ζθφπηκν λα επηζεκάλνπκε φηη ε 6κελε πξνζεζκία γηα ηελ δηάζεζε ησλ ιηαληθψλ ππεξεζηψλ VDSL απφ ηνλ ΟΣΔ δελ είλαη δπλαηφλ λα εθθηλήζεη πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ λένπ RBO θαη ηελ έγθξηζε απφ ηελ ΔΔΣΣ θαη δηάζεζε ζηνπο παξφρνπο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο. 5. ηελ ππ αξηζκ. 614/12/ (ΦΔΚ 1983/ ) ΑΠ ΔΔΣΣ «Οξηζκφο Δζληθήο Αγνξάο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο, Καζνξηζκφο Δπηρεηξήζεσλ κε εκαληηθή Ιζρχ ζηελ ελ ιφγσ Αγνξά θαη Τπνρξεψζεηο απηψλ (3νο Γχξνο Αλάιπζεο)», πξνβιέπεηαη φηη ν ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα δεκνζηεχεη, σο κέξνο ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο, πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ππεξεζίαο (Quality Of Service, QOS) νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: (i) χληνκε ηερληθή πεξηγξαθή ηεο ηερληθήο πινπνίεζεο/ ζρεδίαζεο/ιχζεο ηνπ βαζηθνχ πξντφληνο ιηαληθήο πξφζβαζεο θαη ρνλδξηθήο πξφζβαζεο (ΑΡΤ) κε πνηφηεηα best effort. (ii) χληνκε ηερληθή πεξηγξαθή ηεο ηερληθήο πινπνίεζεο/ζρεδίαζεο/ιχζεο ηνπ βαζηθνχ πξντφληνο ιηαληθήο πξφζβαζεο κε ζπγθεθξηκέλε εγγπεκέλε πνηφηεηα αλψηεξε απφ best effort, ζε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ πξνβεί ζηελ εκπνξηθή εηζαγσγή λέσλ ιηαληθψλ πξντφλησλ ηα νπνία πινπνηνχληαη κε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλεο εγγπεκέλεο πνηφηεηαο (αλψηεξεο απφ επίπεδν best effort). Θα πξέπεη ηα παξαπάλσ λα πεξηιεθζνχλ ζηελ Πξνζθνξά Αλαθνξάο ΟΣΔ. 6. Δλψ ζηελ απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ γηα ηνλ θνζηνινγηθφ έιεγρν ηνπ ΟΣΔ 2011 πξνβιέπνληαη ηα παξαθάησ θφζηε, ζηελ παξνχζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο δελ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ δπλαηφηεηα ππνβνιήο νχηε πεξηγξάθνληαη νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο ππνβνιήο ζπλδπαζκέλνπ αηηήκαηνο Υ.Δ.Γ. θαη Α.ΡΤ.. : Κφζηνο Μεηάβαζεο Πιήξε ΣνΒ ζε ΥΔΓ & Α.ΡΤ. Κφζηνο Μεηάβαζεο Μεξηδφκελνπ ΣνΒ ζε ΥΔΓ & Α.ΡΤ.. Κφζηνο χλδεζεο ΥΔΓ & Α.ΡΤ.. ζε πθηζηάκελε ηειεθσληθή ζχλδεζε Θα πξέπεη νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο, πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ ππνβνιή ζπλδπαζηηθψλ αηηεκάησλ ΥΔΓ & ΑΡΤ, λα πξνβιεθζνχλ ζηελ παξνχζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο. Δπίζεο πξέπεη λα πξνβιεθηεί ε παξνρή NAKED VDSL. 7. ην θείκελν ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ ΟΣΔ κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα ππνβάιινληαη θαη δηεθπεξαηψλνληαη φια ηα αηηήκαηα ησλ παξφρσλ, σζηφζν δελ πξνζδηνξίδεηαη επαθξηβψο ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζήο ηνπ.

3 Δπηκέξνπο παξαηεξήζεηο: Κεθάλαιο Προζθοράς Αναθοράς ΟΤΕ Παράγραθος Σχόλια Forthnet Προτάσεις-Σχόλια 1.Γελ ππάξρνπλ νη νξηζκνί «Σνπηθφο βξφρνο», «Σνπηθφο ππν-βξφρνο», «Μεξηδφκελε Πξφζβαζε ζηνλ ηνπηθφ βξφρν», «Δλεξγφο ηνπηθφο βξφρνο» 1.Να πξνζηεζνχλ νη ζρεηηθνί νξηζκνί Γελ ππάξρεη νξηζκφο ησλ «εξγαζίκσλ σξψλ» 3. Ωο «Σειηθφο ρξήζηεο» νξίδεηαη ν ζπλδξνκεηήο PSTN/ISDN-BRA ηειεθσληθήο ζχλδεζεο ηνπ ΟΣΔ ή άιινπ ΠΑΡΟΥΟΤ (κέζσ ηεο ππεξεζίαο Υνλδξηθήο Δθκίζζσζεο Γξακκήο WLR) 2. Να πξνζηεζεί ν ζρεηηθφο νξηζκφο 3. ε ζπλέρεηα ησλ γεληθψλ ζρνιίσλ καο αλσηέξσ, θξίλνπκε ζθφπηκν λα δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπλδξνκεηέο ΣνΒ λα ζπλδπάδνπλ ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο κε ππεξεζίεο ΑΡΤ Πξνβιέπεηαη σο πξνυπφζεζε γηα ηελ δηάζεζε ππεξεζίαο ΑΡΤ ε χπαξμε PSTN/ISDN ζχλδεζεο Να δηεπθξηληζηεί θαη ζην ζεκείν απηφ φηη ε ζχλδεζε PSTN/ISDN-BRA κπνξεί λα είλαη θαη άιινπ Παξφρνπ, π.ρ. κέζσ πιήξνπο αδεζκνπνίεηνπ βξφρνπ Θα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ην ζεκείν πνπ απνηειεί ηελ

4 Αλαθέξεηαη φηη: «Η ελεξγνπνίεζε ή/θαη ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο ΑΡΤ δελ είλαη εθηθηή ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε PSTN ή ISDN-BRA ηειεθσληθή ζχλδεζε ηνπ Σειηθνχ Υξήζηε παξέρεηαη κέζσ γξακκψλ κε απνηξεπηηθά κεγάιν κήθνο» αθεηεξία κέηξεζεο ηεο απφζηαζεο. Γηα παξάδεηγκα έλαο ζπλδξνκεηήο πνπ βξίζθεηαη ζε κεγάιε απφζηαζε απφ ην ΑΚ ζην νπνίν αλήθεη, κπνξεί λα απέρεη κεξηθέο δεθάδεο κέηξα απφ ην εγγχηεξν (ππαίζξην) DSLAM Δίλαη αφξηζηε ε πξφβιεςε φηη «Η ελεξγνπνίεζε ή/θαη ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο Α.ΡΤ.. δχλαηαη λα θαζπζηεξήζεη ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα πφξσλ ηνπ DSL δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ.» Θα πξέπεη λα νξηζηεί αλψηαηνο ρξφλνο θαζπζηέξεζεο θαζψο θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο ηνπ ΣΠ αλαθνξηθά κε ηελ πξνβιεπφκελε εκεξνκελία δηαζεζηκφηεηαο πφξσλ Οξίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε αίηεζεο κεηαθνξάο ηειεθσληθήο ζχλδεζεο εληφο ηεο ίδηαο αζηηθήο πεξηνρήο, ε πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο κεηαθεξφκελεο ηειεθσληθήο ζχλδεζεο επηθέξεη θαη ηελ ηαπηφρξνλε δηαθνπή ηεο ππεξεζίαο Α.ΡΤ.. Δπηζπκνχκε λα παξακείλεη ε δηαδηθαζία σο έρεη ζήκεξα, ρσξίο δειαδή λα βγαίλεη ειιηπήο κηα ΑΡΤ Γελ ππάξρνπλ νη επηινγέο ζην WCRM γηα Μεηαηξνπή απφ ΠΣνΒ ζε ΑΡΤ θαη απφ ΑΡΤdslam ζε Α.ΡΤ.. bras Γελ πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα κεηάβαζεο ηνπ επξπδσληθνχ ηκήκαηνο ηνπ πιήξνπο ηνπηθνχ βξφρνπ ζε ΑΡΤ Θα πξέπεη λα ππάξμεη ζρεηηθή πξφβιεςε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο θαζψο θαη λα θαζνξηζηνχλ νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο κεηαηξνπήο. Δπίζεο, εθφζνλ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ε ζχλδεζε PSTN/ISDN-BRA λα είλαη θαη άιινπ παξφρνπ (π.ρ. κέζσ ηνπηθνχ βξφρνπ), ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο κεηάβαζεο γηα ην επξπδσληθφ ηκήκα ηνπ πιήξνπο ηνπηθνχ βξφρνπ ζε ΑΡΤ, πξνθεηκέλνπ ε ππεξεζία ηεο ηειεθσλίαο λα εμαθνινπζεί λα παξέρεηαη απφ ηνλ άιιν

5 πάξνρν (π.ρ. κέζσ ηνπηθνχ βξφρνπ) Πξνβιέπεηαη φηη: «ε πεξίπησζε βιάβεο ηεο ππεξεζίαο Α.ΡΤ.. πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ πάξνρν ελψ ιεηηνπξγεί θαλνληθά ε ππεξεζία θσλήο, ν πάξνρνο ππνρξενχηαη αξρηθά λα δηεξεπλήζεη θαη λα εληνπίζεη ηε βιάβε κε βάζε ηα ζπζηήκαηα επνπηείαο θαη δηαρείξηζεο πνπ δηαζέηεη. Δάλ δηαπηζηψζεη φηη ε βιάβε νθείιεηαη ζην ηκήκα ηνπ δηθηχνπ ην νπνίν ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ, απνθαζηζηά ηε βιάβε. Δάλ δηαπηζηψζεη φηη ε βιάβε δελ εληνπίδεηαη ζε απηφ, αιιά ζην ηκήκα αξκνδηφηεηαο ηνπ ΟΣΔ, αλαγγέιιεη ηε βιάβε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ελφηεηα ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο» Καζψο ηα DSLAM αλήθνπλ ζηνλ ΟΣΔ, δελ είλαη εθηθηή ε δηεξεχλεζε ή/θαη ν εληνπηζκφο ηεο βιάβεο απφ ηνλ πάξνρν κε ηα ζπζηήκαηα επνπηείαο θαη δηαρείξηζεο πνπ δηαζέηεη. Θα δηεπθφιπλε ε πξφζβαζε ηνπ πάξνρνπ ζε ζχζηεκα επνπηείαο (πρ κέζσ ηνπ WCRM) ψζηε λα είλαη εθηθηή ε παξαθνινχζεζε ησλ επξπδσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ Πξνβιέπεηαη φηη: «Ο ΟΣΔ ελεκεξψλεη ηνλ πάξνρν κέζσ ηνπ Π.. γηα ην ζχλνιν ησλ αλαγγειιφκελσλ βιαβψλ πνπ έρνπλ αξζεί θαη γηα ηηο βιάβεο πνπ είλαη ζε εθθξεκφηεηα, αλαθέξνληαο ηα αθξηβή αίηηα ηεο βιάβεο» Αηηία, είδνο εξγαζίαο θαη ζέζε βιάβεο δελ εκθαλίδνληαη ζηα ζηνηρεία ηεο ιίζηαο ησλ βιαβψλ αιιά ζηελ θαξηέια ηεο θάζε βιάβεο. Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν δελ είλαη δπλαηή ε καδηθή δηαρείξηζε ησλ βιαβψλ πνπ άξζεθαλ. Θα βνεζνχζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία λα εκθαλίδνληαη ζηε ιίζηα ησλ βιαβψλ (φπσο ζπκβαίλεη ζην WCRM-LLU) θαη λα κπνξνχλ λα εμάγνληαη ζε αξρείν. 2

6 Πξνβιέπεηαη φηη: «ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν ΟΣΔ δειψλεη ηελ επηδηφξζσζε κηαο βιάβεο θαη ν πάξνρνο δηαπηζηψλεη φηη ε βιάβε δελ έρεη απνθαηαζηαζεί, ηφηε απνζηέιιεη κέζσ ηνπ Π.. ζρεηηθή ελεκέξσζε αλαθέξνληαο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε θαη νη νπνίνη απνδεηθλχνπλ ηελ κε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο». Αλαθνξηθά κε ηελ παξαπάλσ πξφβιεςε έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε ηα εμήο: 1) Η εκπεηξία καο έρεη δείμεη φηη ε απφξξηςε απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο νδεγεί ζπρλά ζε επαλαδήισζε ηεο βιάβεο εθφζνλ θαη κεηά ηνλ 2 ν έιεγρν ελδέρεηαη λα κελ ππάξμεη απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο. 2) Σν ρξνληθφ δηάζηεκα 4 σξψλ πνπ δίλεηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο βιάβεο πξνθεηκέλνπ λα απνδερζεί ή λα απνξξίςεη ν πάξνρνο ηελ απνθαηάζηαζε είλαη πνιχ κηθξφ θαη είλαη ζρεδφλ αδχλαηνο ν έιεγρνο ησλ βιαβψλ κέζα ζην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα. Ωο εθ ηνχηνπ ζε πεξίπησζε κε απνθαηάζηαζεο νδεγνχκαζηε θαη πάιη ζε επαλαδήισζε. 3)Γελ δηεπθξηλίδεηαη εάλ θαηά ηελ άξζε ηεο ζπλδεδεκέλεο βιάβεο κε ππαηηηφηεηα ΟΣΔ ζα ηζρχεη ε ίδηα ππαηηηφηεηα θαη γηα ηελ αξρηθή ζπλδεφκελε βιάβε.

7 Πξνβιέπεηαη φηη: «ε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ δηαπηζηψζεη φηη ε βιάβε ηεο ππεξεζίαο Α.ΡΤ. πνπ ηνπ αλαγγέιζεθε απφ ηνλ Πάξνρν πξνο άξζε δελ εληνπίδεηαη ζην δίθηπν αξκνδηφηεηαο ηνπ, ρξεψλεη ζηνλ πάξνρν ηέινο άζθνπεο κεηάβαζεο ζπλεξγείνπ ή άζθνπεο απαζρφιεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα ηηκνθαηάινγν ηνπ» Η δηαπίζησζε κε χπαξμεο βιάβεο εληφο δηθηχνπ ΟΣΔ ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο πξφηππεο κεηξήζεηο πνπ ζα θαηαρσξνχληαη απφ ηνλ ΟΣΔ ζην Π ΟΣΔ. Απφ ηελ θαηαρψξεζεο ησλ ζρεηηθψλ κεηξήζεσλ απφ ηνλ ΟΣΔ ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη εάλ γηα ηελ άξζε ηεο βιάβεο ήηαλ ηερληθά αλαγθαία ε κεηαθίλεζε ηνπ ηερληθνχ ζπλεξγείνπ ή ε βιάβε κπνξνχζε λα απνθαηαζηαζεί κέζσ απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο δηαρείξηζεο. ε θάζε πεξίπησζε, γηα ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο νξζήο απφδνζεο ηεο ππαηηηφηεηαο έθαζηεο βιάβεο είλαη θξίζηκε ε θαηαρψξεζε ησλ ηερληθψλ γλσξηζκάησλ ηεο βιάβεο. Σέινο, επεηδή έρεη παξαηεξεζεί ζηελ πξάμε ν ΟΣΔ λα ρξεψλεη ηνπο παξφρνπο κε ην ηέινο άζθνπεο κεηάβαζεο ζπλεξγείνπ αλεμαξηήησο εάλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί φλησο ε κεηάβαζε, ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ξεηά φηη ν ΟΣΔ νθείιεη λα δηαηεξεί ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα Πξνβιέπεηαη φηη: «ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε βιάβε ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη, ν ΟΣΔ θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ πάξνρν δχλαηαη λα επηθνηλσλεί κε ηνλ ηειηθφ ρξήζηε θαη λα κεηαβαίλεη ζπλεξγείν ηνπ ζην ρψξν ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε γηα λα ειέγρεη ηε ζχλδεζε Α.ΡΤ. ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην θεθάιαην 6 ηεο παξνχζαο πξνζθνξάο» Η επηθνηλσλία ΟΣΔ θαη ηειηθνχ ρξήζηε ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη, πάληα θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ πάξνρν, γηα θάζε κεηάβαζε ζπλεξγείνπ ΟΣΔ θαη γηα φιεο ηηο βιάβεο, φρη κφλν γηα φζεο ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη.

8 3 3.1 Ο Πάξνρνο δχλαηαη λα ιάβεη ηελ ππεξεζία ΟΚΤΑ DSLAM κφλν ζηα Α/Κ ζηα νπνία ν ΟΣΔ δελ δχλαηαη λα παξέρεη ζπλεγθαηάζηαζε ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζηελ αγνξά Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν. Γελ θαηαλννχκε ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν ε δπλαηφηεηα παξνρήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο πεξηνξίδεηαη κφλν ζηα Α/Κ ζηα νπνία ν ΟΣΔ δελ δχλαηαη λα παξέρεη ζπλεγθαηάζηαζε Θεσξνχκε φηη ζα πξέπεη ε ππεξεζία ΟΚΤΑ DSLAM λα παξέρεηαη ζε φια ηα Α/Κ ΟΣΔ Πξνβιέπεηαη φηη ε ππεξεζία ΟΚΤΑ ΣΤΠΟΤ Β ΦΤΠ-BRAS-ΔΘΝ ζπλδέεηαη ζην θεληξηθφ Π ΔΔΑΠ (Κσιέηηε- ΝΤΜΑ) κε κηα ηνπιάρηζηνλ θπζηθή δηαζχλδεζε (έλα δεχγνο νπηηθψλ ηλψλ) Δίλαη αλαγθαία γηα ιφγνπο εθεδξείαο ε ρξήζε δχν δεπγψλ νπηηθψλ ηλψλ (4 ίλεο) ζηε δηαζχλδεζε κεηαμχ ΦΤΠ θαη ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΣΟ θαη γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλνπκε λα πξνβιεθζεί φηη: «Πξνθεηκέλνπ ν Πάξνρνο λα απνθηήζεη ηελ ππεξεζία ΟΚΤΑ ΣΤΠΟΤ Β ΦΤΠ-BRAS-ΔΘΝ ζπλδέεηαη κε δχν ηνπιάρηζηνλ θπζηθέο δηαζπλδέζεηο (δχν δεχγε νπηηθψλ ηλψλ) Η παξάγξαθνο απηή ρξήδεη δηεπθξηλήζεσλ θαζψο επίζεο θαη πεξηζζφηεξσλ ηερληθψλ πιεξνθνξηψλ Θα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ δηαθνξεηηθψλ θιάζεσλ κε εγγπεκέλε πνηφηεηα. Θα πξέπεη λα δνζνχλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά ηα vlan (αλ ζα είλαη αλά ΑΚ ή αλά DSLAM) Θα πξέπεη λα ελνπνηεζεί ζε έλα θείκελν ε πιεξνθνξία πνπ πεξηέρεηαη ζην circuit-id tag

9 3 Η πξφζβαζε ηχπνπ Γ παξέρεηαη ζε πεξηπηψζεηο χπαξμεο εμνπιηζκνχ DSLAM ζε ππαίζξηα θακπίλα ΟΣΔ Ο ΟΣΔ νθείιεη λα αλαθνηλψλεη θαη λα επηθαηξνπνηεί ζην Π ΟΣΔ ηελ ζρεηηθή πιεξνθνξία, δειαδή ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ππάξρεη εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκφο DSLAM ζε ππαίζξηεο θακπίλεο ΟΣΔ (5) Πξνβιέπεηαη φηη αθχξσζε ηεο αίηεζεο κεηά ηελ παξέιεπζε 10 εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ρξεψλεηαη κε ηέινο αθχξσζεο, εθφζνλ πθίζηαηαη. Γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο ζα πξέπεη λα νξίδεηαη ξεηά εάλ ην ηέινο αθχξσζεο ζα πθίζηαηαη ή φρη (5) Πξνβιέπεηαη φηη αθχξσζε ηεο αίηεζεο κεηά ηελ παξέιεπζε 10 εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ρξεψλεηαη κε ηέινο αθχξσζεο, εθφζνλ πθίζηαηαη. Γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο ζα πξέπεη λα νξίδεηαη ξεηά εάλ ην ηέινο αθχξσζεο ζα πθίζηαηαη ή φρη (5) Πξνβιέπεηαη φηη αθχξσζε ηεο αίηεζεο κεηά ηελ παξέιεπζε 10 εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ρξεψλεηαη κε ηέινο αθχξσζεο, εθφζνλ πθίζηαηαη. Γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο ζα πξέπεη λα νξίδεηαη ξεηά εάλ ην ηέινο αθχξσζεο ζα πθίζηαηαη ή φρη (5) Πξνβιέπεηαη φηη αθχξσζε ηεο αίηεζεο κεηά ηελ παξέιεπζε 10 εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ρξεψλεηαη κε ηέινο αθχξσζεο, εθφζνλ πθίζηαηαη. Γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο ζα πξέπεη λα νξίδεηαη ξεηά εάλ ην ηέινο αθχξσζεο ζα πθίζηαηαη ή φρη.

10 Πξνβιέπεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν πάξνρνο επηζπκεί κεηαβνιή ζηηο παξερφκελεο ζε απηφλ ππεξεζίεο ΟΚΤΑ ηχπνπ Α, Β θαη Γ θαηαβάιιεη ην αληίζηνηρν ηέινο, εθφζνλ πθίζηαηαη. Γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο ζα πξέπεη λα νξίδεηαη ξεηά εάλ ην ηέινο αθχξσζεο ζα πθίζηαηαη ή φρη Γελ νξίδεηαη κέζα ζε πφζεο εκέξεο νθείιεη ν ΟΣΔ λα πινπνηήζεη ηελ θαηάξγεζε ηεο ππεξεζίαο Να πξνβιεθζεί ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα εληφο ηνπ νπνίνπ ν ΟΣΔ νθείιεη λα πινπνηήζεη ηελ θαηάξγεζε ηεο ππεξεζίαο «Οη βιάβεο ηνπ παξφρνπ ζα αλαγγέιινληαη κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ΟΣΔ. Γηα ην δηάζηεκα κέρξη ηελ πινπνίεζε ηνπ Π, νη βιάβεο ζα αλαγγέιινληαη ζην Δληαίν Βιαβνιεπηηθφ Κέληξν ηνπ ΟΣΔ ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζε 24σξε βάζε 365 κέξεο ην ρξφλν κέζσ fax: to ηειέθσλν επηθνηλσλίαο είλαη ». Η δηαδηθαζία αλαγγειίαο ησλ βιαβψλ κέζσ fax είλαη ρξνλνβφξα θαη δελ δηαζθαιίδεη ηελ ηζηνξηθφηεηα ησλ βιαβψλ. Οη βιάβεο ζα πξέπεη λα αλαγγέιινληαη εμ αξρήο ζην Π. ε θάζε πεξίπησζε, εθφζνλ απαηηείηαη πξνζαξκνγή ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ ΟΣΔ, απηή ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί έσο ηελ ζέζε ζε ηζρχ ηεο Πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ ΟΣΔ κε ηελ ελ ιφγσ ππνρξέσζή ηνπ ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ξεηά ε επηβνιή θπξψζεσλ ζηνλ ΟΣΔ (2) Πξνβιέπεηαη φηη: Σν 95% ησλ ειεθηξνληθψλ αηηεκάησλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζην Π ΟΣΔ απφ ηνλ Πάξνρν ή ηελ ΔΔΣΣ ζα πξέπεη λα ηπγράλεη άκεζεο ζπζηεκηθήο επεμεξγαζίαο. Έρεη παξαιεηθζεί ε πξφβιεςε φηη ν ρξφλνο Να επαλέιζεη ε ζπγθεθξηκέλε πξφβιεςε θαζψο επίζεο θαη νη κέζνδνη κέηξεζεο ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ ζπηήκαηνο.

11 απφθξηζεο ζα πξέπεη λα είλαη ιηγφηεξν απφ 2 δεπηεξφιεπηα (3) Η πξνζεζκία ελεκέξσζεο ησλ παξφρσλ, ήηνη νη 5 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ αιιαγψλ, ζεσξείηαη εμαηξεηηθά ζχληνκε. Η πξνβιεπφκελε πξνζεζκία δελ επηηξέπεη ζηνπο παξφρνπο λα πξνζαξκφζνπλ ηα ζπζηήκαηά ηνπο ζχκθσλα κε ηηο επεξρφκελεο αιιαγέο θαη λα πξνβνχλ ζε ζρεηηθέο δνθηκέο πξνθεηκέλνπ λα κελ αληηκεησπίζνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα θαηά ηε κεηάβαζε ζηε λέα εθδνρή ηνπ πζηήκαηνο. Θα πξέπεη λα νξηζηεί ελδηάκεζν ζηάδην (1 κήλα πξηλ ηελ έληαμε ησλ αιιαγψλ) φπνπ νη πάξνρνη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο ηειηθά specifications θαη νη 5 ΔΗ λα ππάξρνπλ γηα δνθηκέο ηηο ππνπαξαγξάθνπο 3 & 4 έρεη πξνζηεζεί ε θξάζε «εθφζνλ θάηη ηέηνην είλαη εθηθηφ θαη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη ηαρχηεξεο δηαθνπήο ηηο ιεηηνπξγίαο» Γίλεηαη δηαρσξηζκφο κεηαμχ απιήο θαη εθηεηακέλεο πξνγξακκαηηζκέλεο δηαθνπήο ρσξίο λα δηεπθξηλίδεηαη πφηε κηα πξνγξακκαηηζκέλε δηαθνπή ζεσξείηαη απιή θαη πφηε εθηεηακέλε. Γεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα πξνγξακκαηηζκέλεο δηαθνπέο νη ιφγνη ηαρχηεξεο δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλνη θαη λα πξνβιέπνληαη ξεηά ζηελ Πξνζθνξά. Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί ζε ηη ζπλίζηαηαη ε απιή θαη ζε ηη ε εθηεηακέλε δηαθνπή ππεξεζίαο θαζψο θαη λα πξνβιεθζεί ξεηή ππνρξέσζε ηνπ ΟΣΔ λα αλαθέξεη ζηελ ελεκέξσζε γηα ηελ πξνγξακκαηηζκέλε δηαθνπή πξνο ηνπο Παξφρνπο εάλ ε δηαθνπή ζα είλαη απιή ή εθηεηακέλε (1) «Θέζε εμνπιηζκνχ Dslam θαη πεξηνρή θάιπςεο» Η πιεξνθνξία απηήο ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ζε ηέηνηα κνξθή ψζηε λα κπνξεί λα εηζαρζεί (π.ρ.) ζε GIS ζχζηεκα (5) Δπηζπκνχκε λα έρνπκε αλαιπηηθή ελεκέξσζε γηα ηνπο ρξήζηεο

12 Γελ πξνβιέπεηαη αλαιπηηθή ελεκέξσζε επεξεαδφκελσλ ρξεζηψλ. Οη πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ ΟΣΔ θαη ηα ζαββαηνθχξηαθα εληφο σξψλ αηρκήο. πνπ ζα επεξεαζηνχλ απφ πξνγξακκαηηδφκελεο εξγαζίεο. Δπηζπκνχκε λα νξηζηεί ξεηά φηη σο δηάζηεκα εθηφο σξψλ αηρκήο θαηά ην νπνίν δχλαληαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο ην δηάζηεκα κεηαμχ 24:00 θαη 06:00 φισλ ησλ εκεξψλ ηεο εβδνκάδαο εξγάζηκσλ ή κε. Σν απηφ ζα πξέπεη λα ηζρχεη θαη γηα ηηο επίζεκεο αξγίεο (2) Γελ ζπκθσλνχκε κε ηελ πξφβιεςε φηη ζε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ηα ηέιε επηβαξχλνληαη κε ηνλ λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαθέξεηαη ζην ηηκνιφγην θαη επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηε ζπλαιιαθηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Παξφρνπ ζηα πιαίζηα ησλ ελεξγεηψλ Γηαζθάιηζεο ησλ Δζφδσλ ηνπ ΟΣΔ. Ο ηφθνο ππεξεκεξίαο βαξχλεη ηνλ Πάξνρν απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ην ηηκνιφγην θαηέζηε ιεμηπξφζεζκν θαη απαηηεηφ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο. Δπίζεο ε πξφβειςε φηη ε εθπξφζεζκε θαηαβνιή επεξεάδεη αξλεηηθά ηε ζπλαιιαθηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Παξφρνπ είλαη αζαθήο θαη αφξηζηε θαη ρξήδεη δηεπθξίληζεο (7) Η πξφβιεςε φηη νη πξνθαηαβνιέο ηνπ κεληαίνπ παγίνπ ηέινπο, ζηελ πεξίπησζε θαηάξγεζεο ηεο ππεξεζίαο, ζπκςεθίδνληαη ή επηζηξέθνληαη ζε επφκελν ηηκνιφγην είλαη αφξηζηε. Θα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη φηη ηα πηζησηηθά ζεκεηψκαηα ζα εθδίδνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ ηελ ακέζσο επφκελε πεξίνδν ρξέσζεο (6) Γελ ζπκθσλνχκε κε ηελ πξφβιεςε φηη ν ΟΣΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηηκψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηηκνθαηάινγφ ηνπ. Η πξφβιεςε απηή ζα πξέπεη λα δηαγξαθή θαζψο νη ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο εγθξίλνληαη εηεζίσο απφ ηελ ΔΔΣΣ ζην πιαίζην δηεμαγσγήο ηνπ θνζηνινγηθνχ ειέγρνπ ηνπ ΟΣΔ (10) Γελ ζπκθσλνχκε κε ηελ πξφβιεςε φηη ν Η πξφβιεςε απηή ζα πξέπεη λα δηαγξαθή θαζψο νη ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο εγθξίλνληαη

13 ΟΣΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηηκψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηηκνθαηάινγφ ηνπ. εηεζίσο απφ ηελ ΔΔΣΣ ζην πιαίζην δηεμαγσγήο ηνπ θνζηνινγηθνχ ειέγρνπ ηνπ ΟΣΔ Να πξνβιεθζεί ξεηά φηη: «ε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ ακθηζβεηήζεη ην χςνο ησλ ξεηξψλ πνπ αηηείηαη ν ΣΠ, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ ελφηεαη 5.7 ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο, γηα ηελ αλαζηνιή ηεο πιεξσκήο ηνπ ππφ ακθηζβήηεζε πνζνχ ξεηξψλ, ν ΟΣΔ ππνρξενχηαη, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηνλ ΣΠ, λα θαηαβάιεη εγγπεηηθή επηζηνιή ε νπνία λα θαιχπηεη ην 100% ηνπ πνζνχ ηεο ακθηζβήηεζεο. εκεηψλνπκε φηη ε αλσηέξσ πξφβιεςε πεξηιακβάλεηαη θαη ζηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο 5 5.7(5) Πξνβιέπεηαη φηη νη πίλαθεο κε ηα ζηνηρεία ησλ ξεηξψλ ζα ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζηνλ ΟΣΔ Θα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ αηηνχκελσλ ξεηξψλ, φπσο ζπκβαίλεη κε ηνλ Σνπηθφ Βξφρν Ο έιεγρνο θαηά πφζνλ ν πάξνρνο θαηέζηε ππεξήκεξνο αλαθνξηθά κε ηελ θαηαβνιή ησλ νθεηιψλ ηνπ πξνο ηνλ ΟΣΔ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη αθελφο ζηηο ππεξεζίεο ηηο νπνίεο αθνξά ε εγγχεζε θαη φρη ζην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ απφ ηνλ ΟΣΔ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη αθεηέξνπ ζηε ρξνληθή πεξίνδν ησλ ηειεπηαίσλ 12 1.Να πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζην πξνηεηλφκελν θείκελν. Δλαιιαθηηθά πξνηείλνπκε, εθφζνλ ν Πάξνρνο δελ θαηέζηε ππεξήκεξνο ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν, ην αλψηαην χςνο ηεο αηηνχκελεο εγγχεζεο λα νξίδεηαη ζην κηζφ ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο. 2.Να αλαδηαηππσζεί ν ζρεηηθφ φξνο ψζηε λα πξνβιέπεηαη φηη ν ΟΣΔ δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ παξνρή εγγπήζεσλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη αλαινγηθφηεηαο, ηεο

14 κελψλ. Η νιηγνήκεξε θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο (ελδεηθηηθά θαζπζηέξεζε 1-5 εκέξεο) δελ ζα πξέπεη λα παξέρεη απηνκάησο ζηνλ ΟΣΔ ην δηθαίσκα λα δεηά εγγπήζεηο απφ ηνλ πάξνρν, φηαλ ν ηειεπηαίνο είλαη απνδεδεηγκέλα ζπλεπήο πξνο ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο απέλαληη ζηνλ ΟΣΔ. δηαθάλεηαο θαη ακεξνιεςίαο θαη νθείιεη λα αζθεί ην δηθαίσκά ηνπ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 2. Παξαηεξείηαη ε απαινηθή ηεο αλαθνξάο ζηηο αξρέο ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο πνπ ζα πξέπεη λα ηεξεί ν ΟΣΔ θαηά ηελ εμέηαζε ηεο θεξεγγπφηεηαο έθαζηνπ παξφρνπ Ο ΟΣΔ ζηελ πξάμε δελ ιακβάλεη πνηέ ππφςηλ ηνπ ηελ πξφβιεςε ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ πνπ θάλεη ιφγν γηα αλψηαην χςνο ηεο πξνζθνκηζηέαο εγγχεζεο θαη δεηά απφ φινπο ηνπο παξφρνπο αλεμαηξέησο θαη ρσξίο θακία αμηνιφγεζε ηεο θεξεγγπφηεηαο ηνπο ην αλψηαην πνζφ ηεο εγγχεζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα ηχπν. Θα πξέπεη λα πξνβιεθζεί δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν ΣΠ ζα κπνξεί λα ππνβάιιεη εχινγν αίηεκα επαλεμέηαζεο ηνπ χςνπο ηεο αηηνχκελεο εγγχεζεο απφ ηνλ ΟΣΔ, πξνζθνκίδνληαο ζρεηηθά ππνζηεξηθηηθά ζηνηρεία. Γελ πξνζδηνξίδεηαη ρξνληθά πφηε ν ΟΣΔ νθείιεη λα πξνβεί ζηε ζρεηηθή αμηνιφγεζε, κε απνηέιεζκα ν ππνινγηζκφο ηνπ χςνπο

15 ηεο εγγχεζεο λα θαζίζηαηαη αδηαθαλήο (6) Γελ ζπκθσλνχκε κε ηελ πξφβιεςε φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ΣΠ δελ θαηέζηε ππεξήκεξνο ηελ ηειεπηαία δηεηία ν ΟΣΔ δελ απαηηεί θάπνηαο κνξθήο εγγχεζε, πιένλ ηεο εγγχεζεο πνπ πξνζθνκίζηεθε πξνζπκβαηηθά γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ΣΠ δελ έρεη θαηαζηεί ππεξήκεξνο θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία αλαθνξηθά κε ηελ θαηαβνιή νθεηιψλ πξνο ηνλ ΟΣΔ απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δπλάκεη ππνγξαθείζαο κε ηνλ ΟΣΔ ζχκβαζεο, ζα απαιιάζζεηαη πιήξσο απφ ηελ ππνρξέσζε θαηάζεζεο εγγπήζεσλ, ηπρφλ δε εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνπ ΟΣΔ ζα επηζηξέθεηαη ακειιεηί, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εγγχεζεο πνπ πξνζθνκίζηεθε πξνζπκβαηηθά γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο (8) Γελ ζπκθσλνχκε κε ηελ θαη εμαίξεζε αλαπξνζαξκνγή ηνπ πνζνχ ηεο εγγπεηηθήο ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη επηδείλσζε ηεο νηθνλνκηθήο θεξεγγπφηεηαο ηνπ ΣΠ. Η πξφβιεςε είλαη αφξηζηε θαη εκπεξηέρεη ζηνηρεία ππνθεηκεληθφηεηαο. Να δηαγξαθεί ε πξφβιεςε ζην ζχλνιφ ηεο (5) Γελ ζπκθσλνχκε κε ηελ δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο ηνπ είδνπο ηεο ήδε πξνζθνκηζζείζαο εγγχεζεο φηαλ δηαπηζηψζεη ν ΟΣΔ απμεκέλν θίλδπλν. Η πξφβιεςε είλαη αφξηζηε θαη εκπεξηέρεη ζηνηρεία Να δηαγξαθεί ε πξφβιεςε ζην ζχλνιφ ηεο.

16 ππνθεηκεληθφηεηαο (5) Γελ θαηαλννχκε ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν νθείιεη ν ΣΠ λα πξνζθνκίζεη αλαλέσζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 35 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πθηζηάκελεο Να ηξνπνπνηεζεί ε ζρεηηθή πξφβιεςε ψζηε λα πεξηνξηζηεί ζην ειάρηζην δπλαηφ ε πξνζεζκία πξνζθφκηζεο ηεο αλαλέσζεο Ο ΟΣΔ δεηάεη απφ ηνπο παξφρνπο ελ γέλεη ππέξκεηξεο εγγπήζεηο, ρσξίο λα ιακβάλεη ππφςηλ ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Απφδεημε απηνχ απνηειεί ην γεγνλφο φηη απαηηεί απφ ηνπο παξφρνπο λα πξνζθνκίζνπλ ζεηηθή αμηνιφγεζε κεγάισλ νίθσλ ηελ νπνία, ηε δεδνκέλε ζηηγκή, νχηε ν ίδηνο δελ δχλαηαη λα πξνζθνκίζεη Η ΔΔΣΣ ζα πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ην ζχζηεκα παξνρήο εγγπήζεσλ πξνο ηνλ ΟΣΔ, ιακβάλνληαο ππφςηλ ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο & Η εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο απφδνζεο πνηληθψλ ξεηξψλ ζηελ πξάμε έρεη απνδείμεη φηη, κνινλφηη ν ΟΣΔ θηλείηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαζ ππέξβαζε ηνπ Basic SLA, εμαηηίαο ηνπ πξνβιεπφκελνπ κνληέινπ ππνινγηζκνχ αιιά θαη ηνπ χςνπο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ Πξνζθνξά Αλαθνξάο ξεηξψλ, νη πξνβιεπφκελεο πνηληθέο ξήηξεο Θα πξέπεη λα αλαζεσξεζεί ην πξνηεηλφκελν κνληέιν ψζηε λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε.

17 δελ έρνπλ απνηξεπηηθφ ραξαθηήξα (1) «Αξρηθά ν πάξνρνο νθείιεη λα δηεξεπλήζεη κε ηα ζπζηήκαηα επνπηείαο θαη δηαρείξηζεο πνπ δηαζέηεη, εάλ ε αλαθεξζείζα βιάβε πξνέξρεηαη απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε, ή απφ ην ηκήκα ηνπ δηθηχνπ ηνπ ή απφ ην ηκήκα ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ.» Καζψο ηα DSLAM αλήθνπλ ζηνλ ΟΣΔ, δελ είλαη εθηθηή ε δηεξεχλεζε ή/θαη ν εληνπηζκφο ηεο βιάβεο απφ ηνλ πάξνρν κε ηα ζπζηήκαηα επνπηείαο θαη δηαρείξηζεο πνπ δηαζέηεη. Θα δηεπθφιπλε ε πξφζβαζε ηνπ πάξνρνπ ζε ζχζηεκα επνπηείαο (πρ κέζσ ηνπ WCRM) ψζηε λα είλαη εθηθηή ε παξαθνινχζεζε ησλ επξπδσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (1) Πξαγκαηηθνί ρξφλνη άξζεο βιάβεο Οη 3ΔΗ ζα πξέπεη λα κεησζνχλ θαζψο επίζεο θαη λα νξηζηεί πνηνο είλαη ν κέγηζηνο ρξφλνο άξζεο ηεο βιάβεο γηα ην ελαπνκείλαλ πνζνζηφ (15%) (2) Γελ ζπκθσλνχκε κε ηελ πξφβιεςε φηη σο αλαγγειζείζεο βιάβεο λννχληαη φιεο νη βιάβεο πνπ εμεηάζζεθαλ απφ ηνλ ΟΣΔ Θα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί σο εμήο: «Ωο αλαγγειζείζεο βιάβεο λννχληαη φιεο νη βιάβεο πνπ εηζήρζεζαλ απφ ηνλ ΣΠ ζην Π ΟΣΔ, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο (3) Γελ ζπκθσλνχκε κε ηελ πξφβιεςε φηη σο αλαγγειζείζεο βιάβεο λννχληαη φιεο νη βιάβεο πνπ εμεηάζζεθαλ απφ ηνλ ΟΣΔ Θα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί σο εμήο: «Ωο αλαγγειζείζεο βιάβεο λννχληαη φιεο νη βιάβεο πνπ εηζήρζεζαλ απφ ηνλ ΣΠ ζην Π ΟΣΔ, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο παξνχζαο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 Γ.2 Σν VDSL δχλαηαη λα ιεηηνπξγεί θαη ζε bridged θαη ζε PPPoE Να απαιεηθζεί ε απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπ πξσηνθφιινπ PPPoE απφ ην ζεκείν Γ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ Γεληθές παραηερήζεης: Α. Δπί ηεο αξρήο ε Δηαηξεία καο θξίλεη ζεηηθή ηελ εθθίλεζε εκπνξηθήο δηάζεζεο ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο VDSL, θαζψο ζεσξνχκε φηη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ 1. Ως προς ηο Άρζρο 2.2 «Προϋποζέζεης δηάζεζες ηες σπερεζίας VPU» «Προϋπόζεζε 1: Ο Πάροτος ζα πρέπεη λα σπογράυεη ηελ ηζτύοσζα ύκβαζε RUO, ε οποία λα ηοσ δίλεη

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ «Παξνρή από ηελ εηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο (ΟΣΔ Α.Δ.)» ηεο ππεξεζίαο ρνλδξηθήο κε ηελ νλνκαζία Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Δηθνληθά Μεξηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΓΕΝΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: Δπί ηεο αξρήο ε Δηαηξεία καο θξίλεη ζεηηθή ηελ πξφηαζε πινπνίεζεο λένπ πξντφληνο Virtual Partially Unbundled Light (VPU light), θαζψο ε πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Ο Σ Δ Α Γ Δ Μ Ο Π Ο Η Ζ Σ Ζ Π Ρ Ο Β Α Ζ Σ Ο Ν Σ Ο Π Η Κ Ο Β Ρ Ο Υ Ο & Υ Δ Σ Η Κ Δ ΤΠ Ζ Ρ Δ Η Δ

Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Ο Σ Δ Α Γ Δ Μ Ο Π Ο Η Ζ Σ Ζ Π Ρ Ο Β Α Ζ Σ Ο Ν Σ Ο Π Η Κ Ο Β Ρ Ο Υ Ο & Υ Δ Σ Η Κ Δ ΤΠ Ζ Ρ Δ Η Δ Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Ο Σ Δ Α Γ Δ Μ Ο Π Ο Η Ζ Σ Ζ Π Ρ Ο Β Α Ζ Σ Ο Ν Σ Ο Π Η Κ Ο Β Ρ Ο Υ Ο & Υ Δ Σ Η Κ Δ ΤΠ Ζ Ρ Δ Η Δ 2009 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ... 2 1. ΓΔΝΗΚΑ... 6 1.1. ΚΟΠΟ... 6 1.2 OΡΗΜΟΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γεληθέο παξαηεξήζεηο/επηζεκάλζεηο αλαθνξηθά κε ηε δπλαηόηεηα κεηάβαζεο από πάξνρν ζε πάξνρν

Α. Γεληθέο παξαηεξήζεηο/επηζεκάλζεηο αλαθνξηθά κε ηε δπλαηόηεηα κεηάβαζεο από πάξνρν ζε πάξνρν Απόςεηο/πξνηάζεηο ηεο εηαηξείαο Forthnet AE επί ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο αλαθνξηθά κε ηελ Τξνπνπνίεζε θαη Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Φνξεηόηεηαο Αξηζκώλ ζηελ Διιεληθή Αγνξά Α. Γεληθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006]

Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006] Απαληήζεηο ηεο ΕΕΣΣ ζηηο παξαηεξήζεηο ησλ ηειεπηθνηλσληαθώλ παξόρσλ επί ηεο από 20.05.2011 δηεμαρζείζαο Εζληθήο Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηνλ 2ν γύξν αλάιπζεο ηεο ΕΕΣΣ γηα ηνλ νξηζκό, ηελ αλάιπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Απηή ε Πεξηγξαθή ππεξεζίαο ("Πεξηγξαθή ππεξεζίαο") ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ πειάηε ("εζείο" ή "Πειάηεο") θαη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Εηζαγωγή ζηε ζπκθωλία παξνρήο ππεξεζηώλ ζαο Απηή ε ππεξεζία παξέρεη ηελ απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε ηνπ Πειάηε ζηελ εγθαηάζηαζε, ηε δηακφξθσζε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Η ππεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ («Τπεξεζία»)

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ

Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ ηεξκαηηζκνύ ρνλδξηθήο ζε ζηαζεξά δίθηπα ζύκθσλα κε ηε

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ Always Best Connected Τινπνίεζε κεραληζκψλ επηινγήο δηθηχνπ πξφζβαζεο ζε πεξηβάιινληα θηλεηψλ επηθνηλσληψλ 4 εο Γεληάο Καλτςάσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ για ηην Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 00 / 2014 ( Τ.. / 2014 ) ΤΜΦΩΝΙΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΔΚΔΜ (ΠΡΑΣΗΡΙΟ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ)

ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 00 / 2014 ( Τ.. / 2014 ) ΤΜΦΩΝΙΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΔΚΔΜ (ΠΡΑΣΗΡΙΟ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ) ΔΙΓΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΠΡΑΣΗΡΙΟΤ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 00 / 2014 ( Τ.. / 2014 ) ΤΜΦΩΝΙΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΔΚΔΜ (ΠΡΑΣΗΡΙΟ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ) ( Αληίηππν..

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

University of Piraeus Department of Digital Systems Post graduate program in Digital Systems Security

University of Piraeus Department of Digital Systems Post graduate program in Digital Systems Security University of Piraeus Department of Digital Systems Post graduate program in Digital Systems Security Supervisor: Dr. Konstantinos Labrinoudakis, Ass. Professor Course Student: Nikolaos Yfantopoulos, MTE/0932

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

νοεμβριοσ-δεκεμβριοσ 2010

νοεμβριοσ-δεκεμβριοσ 2010 issn 1791-3896 νοεμβριοσ-δεκεμβριοσ 2010 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ [διατιθεται δωρεαν] IN TITOYTO O TIKOAKOY TIKøN ME øn To περιεχόμενο του φακέλου που ακολουθεί βασίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR Ο παξφλ ηζηφηνπνο («www.younique.gr») απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε επσλπκία Νάζηνπ Νηθφιανο, κε Α.Φ.Μ. 120473910, ΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα