Βιογραφικό Σημείωμα. Κωνσταντίνου Ι. Δραγογιάννη. Εκπαιδευτικοφ Τεχνολόγου Ηλεκτρονικοφ Μηχανικοφ M. Sc. Ηλεκτρονικήσ και Ραδιοηλεκτρολογίασ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιογραφικό Σημείωμα. Κωνσταντίνου Ι. Δραγογιάννη. Εκπαιδευτικοφ Τεχνολόγου Ηλεκτρονικοφ Μηχανικοφ M. Sc. Ηλεκτρονικήσ και Ραδιοηλεκτρολογίασ"

Transcript

1 Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνου Ι. Δραγογιάννη Εκπαιδευτικοφ Τεχνολόγου Ηλεκτρονικοφ Μηχανικοφ M. Sc. Ηλεκτρονικήσ και Ραδιοηλεκτρολογίασ

2 Ι. Π Ρ Ο Χ Π Ι Κ Δ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Δ Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε : Άγακνο Ηιηθία : 34 ηξαηησηηθέο ππνρξεώζεηο : Δθπιεξσκέλεο Σόπνο γέλλεζεο : Αζήλα Ι Ι. Π Ο Τ Γ Δ Α. Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Δ Π Ο Τ Γ Δ ζήκεξα Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ (Δ.Κ.Π.Α.) Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Π.Σ.Γ.Δ.) Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ: «Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία θαη Αλάπηπμε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ» ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Κ.Π.Α. ζε ζύκπξαμε κε ην Γεληθό Σκήκα Μαζεκαηηθώλ ηεο ρνιήο Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ ηνπ Σ.Δ.Ι. Πεηξαηά. Δπηηπρήο εμέηαζε ζε δώδεθα (12) από ηα δώδεθα (12) καζήκαηα πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ιήςε ηνπ κεηαπηπρηαθνύ δηπιώκαηνο. Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ (Δ.Κ.Π.Α.) Σκήκαηα: Φπζηθήο θαη Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ: «Ηιεθηξνληθή θαη Ραδηνειεθηξνινγία» Βαθμόρ πηςσίος : 7,76 (Λίαλ Καιώο) Δπηηπρήο εμέηαζε ζε είθνζη έμη (26) καζήκαηα. Β. Π Ρ Ο Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Δ Π Ο Τ Γ Δ ζήκεξα Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ (Δ.Κ.Π.Α.) ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Φπζηθήο Δπηηπρήο εμέηαζε ζε 34 από ηα 49 καζήκαηα πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ. ρνιή Δθπαηδεπηηθώλ Λεηηνπξγώλ Δπαγγεικαηηθήο θαη Σερληθήο Δθπαίδεπζεο Αλσηέξα ρνιή Δθπαηδεπηηθώλ Σερλνιόγσλ Μεραληθώλ (Α..Δ.ΣΔ.Μ.) Πηςσίο : Δθπαηδεπηηθνύ Σερλνιόγνπ Ηιεθηξνληθνύ Μεραληθνύ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ : Αζύξκαηε παξνρή ακθίδξνκσλ νπηηθναθνπζηηθώλ ππεξεζηώλ Βαθμόρ πηςσίος : 7,57 (Πνιύ Καιά) Σειπά καηάηαξηρ : Σξίηνο (3 νο ) ζην ζύλνιν ησλ 38 πηπρηνύρσλ ηνπ αθαδ. έηνπο. Δπηηπρήο εμέηαζε ζε εθαηό (100) καζήκαηα: ελλέα (9) γεληθά, είθνζη έμη (26) παηδαγσγηθά θαη εμήληα πέληε (65) ηερλνινγηθά καζήκαηα ππνδνκήο. Ι Ι Ι. Τ Ν Δ Γ Ρ Ι Α Δπηζηεκνληθή Έλσζε Δθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο γηα ηε Γηάδνζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ Δθπαίδεπζε Παξαθνινύζεζε εξγαζηώλ ηνπ 8 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ «Σν ςεθηαθό ζρνιείν». Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ (Δ.Κ.Π.Α.) Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Π.Σ.Γ.Δ.) Παξαθνινύζεζε εξγαζηώλ ηνπ «2 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Δπηζηεκώλ Δθπαίδεπζεο». I V. Δ Μ Ι Ν Α Ρ Ι Α Δ Π Ι Μ Ο Ρ Φ Χ Δ Ι 2012 Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Π.Δ.) Άκθηζζαο Παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζην πιαίζην ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, κε ζέκα: «Κνξηλζηαθόο: Έλα ηδηαίηεξν θαη επαίζζεην ζαιάζζην νηθνζύζηεκα» δηάξθεηαο δύν (2) εκεξώλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Άκθηζζα. 2/12

3 Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο Ιλζηηηνύην Γηαξθνύο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Ι.Γ.ΔΚ.Δ.) Παξαθνινύζεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: «Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηώλ Δλειίθσλ» δηάξθεηαο εθαηό (100) σξώλ (25 ώξεο δηά δώζεο θαη 75 ώξεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε). Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Αηησιναθαξλαλίαο ρνιηθόο ύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο Ν. Αηησιναθαξλαλίαο Δπηηπρήο παξαθνινύζεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ: «Αμηνπνίεζε Σερληθώλ Αζύγρξνλεο θαη Δμ Απνζηάζεσο Γηδαζθαιίαο κέζα από ην Πεξηβάιινλ Ηιεθηξνληθήο Μάζεζεο Moodle» δηάξθεηαο είθνζη έμη (26) εβδνκάδσλ. Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο Ιλζηηηνύην Γηαξθνύο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Ι.Γ.ΔΚ.Δ.) Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζεκηλαξίνπ: «Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηώλ Δθπαηδεπηώλ» δηάξθεηαο πέληε (5) σξώλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα. Γεθέκβξηνο Γεθέκβξηνο Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Π.Δ.) Άκθηζζαο Παξαθνινύζεζε επηκνξθσηηθνύ ζεκηλαξίνπ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο κε ζέκα: «Πεξηβάιινλ Γηθαίσκά κνπ. Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε» δηάξθεηαο ηξηώλ (3) εκεξώλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Άκθηζζα. Διιεληθόο Δξπζξόο ηαπξόο (Δ.Δ..) Πεξηθεξεηαθό Σκήκα Λακίαο Παξαθνινύζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο κε ζέκα: «Πξώηεο Βνήζεηεο» δηάξθεηαο νθηώ (8) σξώλ. Πεξηθεξεηαθό Δπηκνξθσηηθό Κέληξν (Π.Δ.Κ.) Λακίαο Παξαθνινύζεζε ηεο Α θάζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο Δηζαγσγηθήο Δπηκόξθσζεο Νενδηόξηζησλ Δθπαηδεπηηθώλ Γ.Δ. ζρνιηθνύ έηνπο -. Δζληθό Κέληξν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.) Ιλζηηηνύην Δπηκόξθσζεο (ΙΝ.ΔΠ.) Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν: «Γηαρείξηζε Κηλδύλσλ θαη Κξίζεσλ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηηο ρνιηθέο Δθπαηδεπηηθέο κνλάδεο» δηάξθεηαο ηξηάληα πέληε (35) σξώλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα. Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο Ιλζηηηνύην Γηαξθνύο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Ι.Γ.ΔΚ.Δ.) Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: «Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηώλ ζηηο Δμειίμεηο ηεο Σερλνινγίαο αλά Σνκέα Δηδηθνηήησλ» δηάξθεηαο είθνζη πέληε (25) σξώλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα. CONCEPTUM Α.Δ. Παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίνπ κε ζέκαηα: Photoshop (5 ώξεο), θαη Premier (5 ώξεο). Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ηιείαο Παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίνπ κε ζέκα: «ρνιείν θαη Μνπζείν: Από ηε δηδαζθαιία ζην βίσκα» δηάξθεηαο πέληε (5) σξώλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αξραία Οιπκπία. επηέκβξηνο Π.Δ.Κ. Παηξώλ Παξαθνινύζεζε ηεο Α θάζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο Δηζαγσγηθήο Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ δηάξθεηαο πέληε (5) εκεξώλ. 3/12

4 Έλσζε Διιήλσλ Φπζηθώλ (Δ.Δ.Φ.) Παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίσλ Πιεξνθνξηθήο κε ζέκαηα: Java (60 ώξεο) θαη Δπεμεξγαζία Δηθόλαο (40 ώξεο). Δζληθό Κέληξν Έξεπλαο Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ (Δ.Κ.Δ.Φ.Δ.) Γεκόθξηηνο Παξαθνινύζεζε ζεξηλνύ ζεκηλαξίνπ πξνζαλαηνιηζκνύ θαη ελεκέξσζεο ζε εξεπλεηηθά ζέκαηα Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο Μηθξνειεθηξνληθήο Σειεπηθνηλσληώλ. V. Η Μ Δ Ρ Ι Γ Δ Γηεύζπλζε Μνπζείσλ, Δθζέζεσλ θαη Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ Ι Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζζηθώλ Αξραηνηήησλ Παξαθνινύζεζε επηκνξθσηηθήο εκεξίδαο κε ζέκα: «Παηδεία θαη Αξραηνινγία 2», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνπο Γειθνύο. Γεθέκβξηνο 2 ν Γξαθείν Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Πεηξαηά Παξαθνινύζεζε εκεξίδαο κε ζέκα: «Βία θαη Δθεβεία», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Πλεπκαηηθό Κέληξν ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινύ. Γξαθείν ρνιηθώλ πκβνύισλ Β /βάζκηαο Δθπαίδεπζεο Παξαθνινύζεζε επηκνξθσηηθήο εκεξίδαο εθπαηδεπηηθώλ εηδηθόηεηαο Ηιεθηξνληθνύ κε ζέκα: «ύγρξνλεο Σερλνινγηθέο Τπνδνκέο Γηθηύνπ Οπηηθώλ Ιλώλ Δπξπδσληθέο Τπεξεζίεο θαη Δπξπδσληθά Γίθηπα Ο.Σ.Δ.». V I. Ξ Δ Ν Δ Γ Λ Χ Δ Α γ γ ι η θ ά EDEXCEL London Tests of English Level 5 Proficient Communication Επίπεδο : Άξηζηε γλώζε (Γ2/C2) Απξίιηνο Test of English for International Communication (TOEIC) Βαθμόρ : 890 (Listening score = 440, Reading score = 450) Επίπεδο : Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1) Αύγνπζηνο Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Βαθμόρ: 213 (Computer based) = 550 (Paper based) 1998 University of Michigan Certificate of Competency in English Επίπεδο : Καιή γλώζε (Β2) V I I. Γ Ι Γ Α Κ Σ Ι Κ Η Δ Μ Π Δ Ι Ρ Ι Α A. Γ Δ Τ Σ Δ Ρ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Δ Κ Π Α Ι Γ Δ Τ Η Αύγνπζηνο ζήκεξα Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Φσθίδαο Θέζη : Δθπαηδεπηηθόο θιάδνπ ΠΔ17.04 Σύνολο: 1 έηνο θαη 7 κήλεο Βαθμόρ: Δ ρνιηθό έηνο 2012: Δπαγγεικαηηθό Λύθεην (ΔΠΑ.Λ.) Άκθηζζαο Γηδαζθαιία ζηελ Α ηάμε ηνπ ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο: «Δπεςνηηική Δπγαζία (Project)» (2 ώξεο/εβδ.). Γηδαζθαιία ζηε Β ηάμε ηνπ Ηιεθηξνινγηθνύ ηνκέα ησλ εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ: «Ηλεκηποηεσνία Ι» (3 ώξεο/εβδ.), «Ηλεκηπικοί Αςηομαηιζμοί και ηοισεία Ηλεκηπονικήρ» (3 ώξεο/εβδ.) θαη ηνπ ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο: «Ηλεκηπικοί Αςηομαηιζμοί και ηοισεία Ηλεκηπονικήρ» (2 ώξεο/εβδ.). Γηδαζθαιία ζηε Γ ηάμε ηεο εηδηθόηεηαο Ηιεθηξνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηιεθηξνινγηθνύ ηνκέα ησλ εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ: «Αςηομαηιζμοί και ςζηήμαηα Αςηομάηος Δλέγσος» (4 ώξεο/εβδ.), 4/12

5 «Ηλεκηποηεσνία ΙΙ» θαη ηνπ ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο: «Αςηομαηιζμοί και ςζηήμαηα Αςηομάηος Δλέγσος» (3 ώξεο/εβδ.) (2 ώξεο/εβδ.). ρνιηθό έηνο : Δπαγγεικαηηθό Λύθεην (ΔΠΑ.Λ.) Άκθηζζαο Γηδαζθαιία ζηελ Α ηάμε ηνπ Σερλνινγηθνύ θύθινπ ηνπ ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο: «σολικόρ Δπαγγ/κορ Πποζ/ζμορ Πεπιβάλλον επγαζίαρ» (2 ώξεο/εβδ.). Γηδαζθαιία ζηελ Α ηάμε ηνπ θύθινπ Τπεξεζηώλ ηνπ ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο: «Σεσνολογία και Ανάπηςξη» (2 ώξεο/εβδ.). Γηδαζθαιία ζηε Β ηάμε ηνπ Ηιεθηξνινγηθνύ ηνκέα ησλ εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ: «Ηλεκηποηεσνία Ι» (3 ώξεο/εβδ.), «Ηλεκηπικοί Αςηομαηιζμοί και ηοισεία Ηλεκηπονικήρ» (3 ώξεο/εβδ.) θαη ηνπ ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο: «Ηλεκηπικοί Αςηομαηιζμοί και ηοισεία Ηλεκηπονικήρ» (2 ώξεο/εβδ.). Γηδαζθαιία ζηε Γ ηάμε ηεο εηδηθόηεηαο Ηιεθηξνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηιεθηξνινγηθνύ ηνκέα ησλ εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ: «Αςηομαηιζμοί και ςζηήμαηα Αςηομάηος Δλέγσος» (4 ώξεο/εβδ.), «Ηλεκηποηεσνία ΙΙ» (3 ώξεο/εβδ.) θαη ηνπ ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο: «Αςηομαηιζμοί και ςζηήμαηα Αςηομάηος Δλέγσος» (2 ώξεο/εβδ.). επηέκβξηνο Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Ηιείαο, 1 ν ΔΠΑ.Λ. Πύξγνπ Θέζη: Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο θιάδνπ ΠΔ17.04 Σύνολο: 9 κήλεο θαη 24 εκέξεο Γηδαζθαιία ζηε Β ηάμε ηνπ ηνκέα «Ηιεθηξνληθήο» ησλ ζεσξεηηθώλ καζεκάησλ: «Αναλογικά Ηλεκηπονικά» (2 ώξεο/εβδ.), «Φηθιακά Ηλεκηπονικά» (2 ώξεο/εβδ.). Γηδαζθαιία ζηε Γ ηάμε ηεο εηδηθόηεηαο «Ηιεθηξνληθώλ πζηεκάησλ Δπηθνηλσληώλ» ησλ ζεσξεηηθώλ καζεκάησλ: «ςζηήμαηα Αναλογικών Ηλεκηπονικών» (2 ώξεο/εβδ.), «ςζηήμαηα Φηθιακών Ηλεκηπονικών» (2 ώξεο/εβδ.), «Ηλεκηπονικέρ Δπικοινυνίερ» (2 ώξεο/εβδ.), «Σεσνολογία Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών» (2 ώξεο/εβδ.), «Παπαγυγή και Δπεξεπγαζία ήμαηορ» (3 ώξεο/εβδ.) θαη ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο: «Σεσνολογία Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών» (3 ώξεο/εβδ.). Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Ηιείαο Πξόζζεηε Γηδαθηηθή ηήξημε 1 νπ ΔΠΑ.Λ. Πύξγνπ Θέζη: Χξνκίζζηνο θαζεγεηήο Σύνολο ωπών : 67 Γηδαζθαιία ζηε Γ ηάμε ηεο εηδηθόηεηαο «Ηιεθηξνληθώλ πζηεκάησλ Δπηθνηλσληώλ» ηνπ ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο: «Ηλεκηπονικέρ Δπικοινυνίερ» (3 ώξεο/εβδ.). Οξγαληζκόο Απαζρόιεζεο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ (Ο.Α.Δ.Γ.) Σερληθό Δπαγγεικαηηθό Δθπαηδεπηήξην (Σ.Δ.Δ.) Καιακαθίνπ Θέζη: Χξνκίζζηνο θαζεγεηήο Σύνολο ωπών : 58 Γηδαζθαιία ζην Β Κύθιν ηνπ ηνκέα Ηιεθηξνληθώλ ησλ ζεσξεηηθώλ καζεκάησλ: «Παπαγυγή και Δπεξεπγαζία ήμαηορ» (3 ώξεο/εβδ.), «Δκπομπή και Λήτη Ραδιοθυνικού ήμαηορ» (4 ώξεο/εβδ.) θαη ησλ εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ: «Δκπομπή και Λήτη Σηλεοπηικού ήμαηορ» (3 ώξεο/εβδ.), «Παπαγυγή και Δπεξεπγαζία ήμαηορ» (3 ώξεο/εβδ.) θαη «Δκπομπή και Λήτη Ραδιοθυνικού ήμαηορ» (3 ώξεο/εβδ.). ηβηηαλίδεηνο Γεκόζηα ρνιή Σερλώλ & Δπαγγεικάησλ (.Γ..Σ.Δ.), 2 ν Σ.Δ.Δ. Θέζη: Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο θιάδνπ ΠΔ17.04 Σύνολο: 8 κήλεο θαη 24 εκέξεο Γηδαζθαιία ζηελ Β ηάμε ηνπ Α Κύθινπ ηεο εηδηθόηεηαο «Ηιεθηξνληθόο Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ θαη Γηθηύσλ» ησλ ζεσξεηηθώλ καζεκάησλ: «ςζηήμαηα Δκπομπήρ και Λήτηρ» (8 ώξεο/εβδ.) θαη «Φηθιακά Ηλεκηπονικά» (6 ώξεο/εβδ.). 5/12

6 Γηδαζθαιία ζηνλ B Κύθιν ηεο εηδηθόηεηαο «Ηιεθηξνληθόο Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ θαη Γηθηύσλ» ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο: «Γίκηςα Τπολογιζηών» (6 ώξεο/εβδ.). επη , επη. 2003, Γεθ επηέκβξηνο 2003, επη. Ινύλ. 2003, 2001 Γεθέκβξηνο 2001 θαη Γεληθό Ννζνθνκείν Παίδσλ «Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ», Σ.Δ.Δ. Θέζη: Χξνκίζζηνο θαζεγεηήο Σύνολο ωπών : 326 Γηδαζθαιία ζηνλ Α Κύθιν ηεο εηδηθόηεηαο «Βνεζώλ Ννζειεπηώλ»: ηνπ ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο «Δθαπμογέρ Η/Τ» ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο «Υπήζη Η/Τ» (3 ώξεο/εβδ.) θαη (1 ώξα/εβδ.). Γεληθό Ννζνθνκείν Αζελώλ «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟ», Σ.Δ.Δ. Θέζη: Χξνκίζζηνο θαζεγεηήο Σύνολο ωπών : 191 Γηδαζθαιία ζηνλ Α Κύθιν ηεο εηδηθόηεηαο «Βνεζώλ Ννζειεπηώλ»: ηνπ ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο «Δθαπμογέρ Η/Τ» ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο «Υπήζη Η/Τ» (3 ώξεο/εβδ.) θαη (1 ώξα/εβδ.). Πεξηθεξεηαθό Γεληθό Ννζνθνκείν Ννζεκάησλ Θώξαθνο Αζελώλ «Η ΧΣΗΡΙΑ» Σ.Δ.Δ. «ΟΦΙΑ ΛΗΜΑΝ» Θέζη: Χξνκίζζηνο θαζεγεηήο Σύνολο ωπών : 227 Γηδαζθαιία ζηνλ Α Κύθιν ηεο εηδηθόηεηαο «Βνεζώλ Ννζειεπηώλ»: ηνπ ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο «Δθαπμογέρ Η/Τ» ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο «Υπήζη Η/Τ» 2 ν Σ.Δ.Δ. Ηιηνύπνιεο Θέζη: Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο θιάδνπ ΠΔ17.04 Γηδαζθαιία ησλ εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ: «Δκπομπή και Λήτη Σηλεοπηικού ήμαηορ», «Δκπομπή και Λήτη Ραδιοθυνικού ήμαηορ», «Τλικό Τπολογιζηών», «Δπγαζηήπιο Η/Τ για Ηλεκηπονικούρ ΙΙ», «Δπεξεπγαζία και Αναπαπαγυγή Δικόναρ και Ήσος» και «Σεσνολογία Γιαηάξευν Ηλεκηπονικήρ». (3 ώξεο/εβδ.) θαη (1 ώξα/εβδ.). Β. Μ Δ Σ Α Γ Δ Τ Σ Δ Ρ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Δ Κ Π Α Ι Γ Δ Τ Η Σύνολο : 6 κήλεο θαη 18 εκέξεο Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο Ιλζηηηνύην Γηαξθνύο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Ι.Γ.ΔΚ.Δ.) Θέζη: Χξνκίζζηνο εθπαηδεπηήο Σύνολο ωπών : 165 Γηδαζθαιία ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Κέληξα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ» ηνπ Δ.Π. κε ηίηιν «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» ζηα Κέληξα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Κ.Δ.Δ.) Φσθίδαο θαη Αζήλαο ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ: «Πληποθοπική ΙΙ: Βαζικέρ έννοιερ Η/Τ ζηη ζημεπινή Κοινυνία ηηρ Πληποθοπίαρ». Ι.Γ.ΔΚ.Δ. Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο από Απόζηαζε (ΚΔ.ΓΒΜ.ΑΠ.) Θέζη: Χξνκίζζηνο εθπαηδεπηήο Σύνολο ωπών : 50 Γηδαζθαιία ζηα πιαίζηα ηεο Πξάμεο «ρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο κέζσ ηνπ Κέληξνπ Γηα Βίνπ Μάζεζεο από Απόζηαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηά Βίνπ Μάζεζεο ΑΠ 7» ηεο εθπαηδεπηηθήο ελόηεηαο: «Διζαγυγή ζε Τπολογιζηικά Φύλλα Παποςζιάζειρ Βάζειρ Γεδομένυν». Ιλζηηηνύην Μηθξώλ Δπηρεηξήζεσλ (Ι.Μ.Δ.), Γ..Δ.Β.Δ.Δ. Θέζη: Χξνκίζζηνο θαζεγεηήο Σύνολο ωπών : 70 ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο κε ηίηιν «ΠΓΒΔ 2 Βαζηθέο Γλώζεηο Πιεξνθνξηθήο»: α) Γηδαζθαιία, θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 8/3/ έσο 26/3/, ησλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ: 6/12

7 «Φύλλα Δπγαζίαρ» (20 ώξεο) θαη «Ηλεκηπονική Δπικοινυνία» (10 ώξεο). β) Γηδαζθαιία, θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 14/4/ έσο 9/5/, ησλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ: «Υπήζη ηος ςπολογιζηή και διασείπιζη απσείυν» (15 ώξεο), «Δπεξεπγαζία κειμένος» (20 ώξεο) θαη «Φύλλα Δπγαζίαρ» (5 ώξεο). Γ ε κ ό ζ η α Ι λ ζ η η η ν ύ η α Δ π α γ γ ε ι κ α η η θ ή ο Κ α η ά ξ η η ζ ε ο ( Ι. Δ. Κ. ) 2007 θαη Οξγαληζκόο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.), Γεκόζην Ι.Δ.Κ. Πύξγνπ Θέζη: Χξνκίζζηνο εθπαηδεπηήο Σύνολο ωπών : 10 Γηδαζθαιία ηνπ ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο ηνπ Γ εμακήλνπ ηνπ εαξηλνύ έηνπο θαηάξηηζεο : «Ηλεκηπονικά ςζηήμαηα Αζθαλείαρ» (2 ώξεο/εβδ.) ζηελ εηδηθόηεηα «Φύιαθαο Μνπζείσλ θαη Αξραηνινγηθώλ Υώξσλ». ηβηηαλίδεηνο Γεκόζηα ρνιή Σερλώλ & Δπαγγεικάησλ, Ι.Δ.Κ. Θέζη: Χξνκίζζηνο εθπαηδεπηήο Σύνολο ωπών : 78 Γηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπ θζηλνπσξηλνύ εμακήλνπ ηνπ έηνπο θαηάξηηζεο 2007: «Γίκηςα» (Δξγαζηήξην 2 ώξεο/εβδ.) ζηελ εηδηθόηεηα «Σερληθόο Η/Τ Δπηθνηλσληώλ θαη Γηθηύσλ» θαη «Δπικοινυνίερ» (Θεσξία 2 ώξεο/εβδ.) ζηελ εηδηθόηεηα «Σερληθόο Ραδηνηειενπηηθώλ & Ηιεθηξναθνπζηηθώλ Γηαηάμεσλ». Γηδαζθαιία ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο ηνπ θζηλνπσξηλνύ εμακήλνπ ηνπ έηνπο θαηάξηηζεο : «Λειηοςπγικά ςζηήμαηα DOS/WINDOWS» (4 ώξεο/εβδ.) ζηελ εηδηθόηεηα «ρεδηαζηήο κέζσ πζηεκάησλ Η/Τ». Γ. Σ Ρ Ι Σ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Δ Κ Π Α Ι Γ Δ Τ Η Α λ ώ η α η α Δ θ π α η δ ε π η η θ ά Ι δ ξ ύ κ α η α ( Α. Δ. Ι. ) 2012 ζήκεξα Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα (Σ.Δ.Ι.) Λακίαο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Ηιεθηξνληθήο Θέζη : Χξνκίζζηνο εθπαηδεπηηθόο Σύνολο ωπών : Βαθμίδα : Δξγαζηεξηαθόο ζπλεξγάηεο Γηδαζθαιία ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο ηνπ εαξηλνύ εμακήλνπ: «Φηθιακέρ Σηλεπικοινυνίερ» (4 ώξεο/εβδ.). Αλώηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.) Σκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Ηιεθηξνληθήο Θέζη : Χξνκίζζηνο εθπαηδεπηηθόο Σύνολο ωπών : 68 Βαθμίδα : Δξγαζηεξηαθόο ζπλεξγάηεο Γηδαζθαιία ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο ηνπ εαξηλνύ εμακήλνπ: «Σηλεπικοινυνιακά ςζηήμαηα ΙΙ» (4 ώξεο/εβδ.). Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα (Σ.Δ.Ι.) Υαιθίδαο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Ηιεθηξνινγίαο Θέζη : Χξνκίζζηνο εθπαηδεπηηθόο Σύνολο ωπών : 204 Βαθμίδα : Δξγαζηεξηαθόο ζπλεξγάηεο Γηδαζθαιία ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο ηνπ εαξηλνύ εμακήλνπ: «Ηλεκηπονικά Ι» (6 ώξεο/εβδ.). Γηδαζθαιία ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο ηνπ ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ: «Ηλεκηπονικά Ι» (6 ώξεο/εβδ.). 7/12

8 Απξίιηνο Ιαλνπάξηνο επηέκβξηνο θαη Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα (Σ.Δ.Ι.) Πάηξαο Παξάξηεκα Πύξγνπ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο Θέζη : Χξνκίζζηνο εθπαηδεπηηθόο Σύνολο ωπών : 77 Βαθμίδα : Δξγαζηεξηαθόο ζπλεξγάηεο Γηδαζθαιία ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο ηνπ εαξηλνύ εμακήλνπ: «Σεσνολογία web» (6 ώξεο/εβδ.). Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ Σύνολο ωπών : 72 Δπηθνπξία κειώλ Γ.Δ.Π. ζηελ άζθεζε θνηηεηώλ θαη ζηε δηόξζσζε αζθήζεσλ ζηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα: «Ηλεκηπονική Δθαπμογέρ ζηην Πληποθοπική» (6 ώξεο/εβδ.) θαη «Φηθιακέρ Δπικοινυνίερ» (3 ώξεο/εβδ.). Α λ ώ η ε ξ ε ο η ξ α η η σ η η θ έ ο ρ ν ι έ ο Τ π α μ η σ κ α η η θ ώ λ ( Α... Τ. ) ρνιή Σερληθώλ Τπαμησκαηηθώλ Αεξνπνξίαο (.Σ.Τ.Α.) Θέζη: Χξνκίζζηνο θαζεγεηήο Σύνολο ωπών : 493 Αθαδεκατθό έηνο (179 ώξεο): Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηνπ ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ (Α εξάμηνο): «Μικποκςμαηικέρ Γιαηάξειρ» ζηελ εηδηθόηεηα ησλ Σερληθώλ Σειεπηθνηλσληώλ. Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηνπ εαξηλνύ εμακήλνπ (Β εξάμηνο): «Γπαμμέρ μεηαθοπάρ Κεπαίερ» ζηελ εηδηθόηεηα ησλ Σερληθώλ Σειεπηθνηλσληώλ. Αθαδεκατθό έηνο (314 ώξεο): Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηνπ ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ: «Ηλεκηπονικά» ζηελ εηδηθόηεηα ησλ Μεραλνζπλζεηώλ. Γηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπ εαξηλνύ εμακήλνπ: «Ηλεκηπονικά Ι» ζηελ εηδηθόηεηα ησλ Οπινπξγώλ, «Ηλεκηπονικά» ζηελ εηδηθόηεηα ησλ Μεραληθώλ Μεηαθνξηθώλ Μέζσλ & Μεραλεκάησλ θαη «Σεσνολογία Ηλεκηπονικών Δξαπηημάηυν» ζηελ εηδηθόηεηα ησλ Διεγθηώλ Αλαραίηηζεο. ρνιή Μόληκσλ Τπαμησκαηηθώλ Ναπηηθνύ (.Μ.Τ.Ν.) Θέζη: Χξνκίζζηνο θαζεγεηήο Σύνολο ωπών : 294 Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηνπ ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ: «Ηλεκηπονικοί Τπολογιζηέρ» (12 ώξεο/εβδ.). Γηδαζθαιία ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο ηνπ εαξηλνύ εμακήλνπ: «Ηλεκηπονικοί Τπολογιζηέρ» (6 ώξεο/εβδ.). Α θ α δ ε κ ί ε ο Δ κ π ν ξ η θ ν ύ Ν α π η η θ ν ύ ( Α. Δ. Ν. ) Α.Δ.Ν. Αζπξόππξγνπ Θέζη : Χξνκίζζηνο εθπαηδεπηηθόο Σύνολο ωπών : 147 Βαθμίδα : Δξγαζηεξηαθόο ζπλεξγάηεο κε πιήξε πξνζόληα Γηδαζθαιία ζηε ρνιή Πινηάξρσλ ηνπ καζήκαηνο ηνπ ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ: «Δπγαζηήπια Η/Τ» (4 ώξεο/εβδ.). Γηδαζθαιία ζηε ρνιή Μεραληθώλ ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο ηνπ ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ: «Πληποθοπική Η/Τ» (8 ώξεο/εβδ.). V I I I. Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Η Δ Μ Π Δ Ι Ρ Ι Α Ιαλνπάξηνο επηέκβξηνο OTEplus Α.Δ. Σερληθέο θαη Δπηρεηξεκαηηθέο Λύζεηο Θέζη: Τπάιιεινο Σειεθσληθήο Τπνζηήξημεο Σύνολο μηνών : Δπηά (7) Παξνρή ππεξεζηώλ εμεηδηθεπκέλεο ηειεθσληθήο ππνζηήξημεο ζε πειάηεο ADSL γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «Παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο ηνπ ADSL Help Desk 1242 ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηώλ ηνπ ΟΣΔ». Δλαζρόιεζε κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ πειαηώλ γηα ηε ζύλδεζε ηνπ routermodem κε ηνλ Η/Τ, ηελ παξακεηξνπνίεζε όισλ ησλ ηύπσλ routers-modems πνπ δηαζέηεη ν ΟΣΔ, ηελ άξζε βιαβώλ ησλ πειαηώλ από ηελ θεληξηθή δηαρείξηζε ηνπ ADSL δηθηύνπ θαη ηελ θαζνδήγεζε ησλ πειαηώλ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ADSL ππεξεζηώλ (Conn-x school, Conn-x view, IPTV θ.η.ι.). 8/12

9 Αύγνπζηνο Αύγνπζηνο Ιαλνπάξηνο 2001 FLASH ΠΟΛΤΜΔΑ Α.Δ. Θέζη: Σερληθόο Σύνολο μηνών : Γεθαελλέα (19) Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. «Γεκόθξηηνο», Ιλζηηηνύην Δπηζηήκεο Τιηθώλ Θέζη: Σερληθόο έξεπλαο Σύνολο μηνών : Πέληε (5) Ανηικείμενο επγαζίαρ: πληήξεζε επηζηεκνληθώλ νξγάλσλ θαη ειεθηξνληθέο θαηαζθεπέο πκκεηνρή ζην εξεπλεηηθό πξόγξακκα «Νέα γελεά Αηζζεηήξσλ θαη Γηαηάμεσλ Αθηηλνβνιίαο γηα Φεθηαθέο Απεηθνλίζεηο ζε Πξαγκαηηθό Υξόλν. Δθαξκνγέο ζηελ Αζθάιεηα Αεξνδξνκίσλ», κε επηζηεκνληθό ππεύζπλν ηνλ Γξ. Βαζίιεην Φπράξε. I X. Π Ρ Ο Θ Δ Σ Δ Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Δ Γ Ρ Α Σ Η Ρ Ι Ο Σ Η Σ Δ Αύγνπζηνο επηέκβξηνο 1999 Δπηηεδεπκαηίαο Λεηηνπξγία πξνζσπηθήο επηρείξεζεο κε δξαζηεξηόηεηεο: Κύξηα : Γεληθέο δεκόζηεο ππεξεζίεο Γεπηεξεύνπζα : Τπεξεζίεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Γεπηεξεύνπζα : Τπεξεζίεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο π.δ.θ.α. Γεπηεξεύνπζα : Τπεξεζίεο κεηαδεπηεξνβάζκηαο κε ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Γεπηεξεύνπζα : Τπεξεζίεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. «Γεκόθξηηνο», Ιλζηηηνύην Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ πκκεηνρή ζην πξόγξακκα «Αζύξκαηε παξνρή ακθίδξνκσλ ππεξεζηώλ θαη ςεθηαθνύ video κε κεγάιν εύξνο δώλεο, ζε θηλνύκελνπο ρξήζηεο» κε επηζηεκνληθό ππεύζπλν ηνλ Γξ. Αλαζηάζην Κνύξηε. Δλαζρόιεζε κε ηε κειέηε, πινπνίεζε, εγθαηάζηαζε θαη αμηνιόγεζε ελόο αζύξκαηνπ δηθηύνπ ππνινγηζηώλ παξνρήο ακθίδξνκσλ ππεξεζηώλ πνιπκέζσλ (εηθνλνδηάζθεςεο, ηαηλίεο θαηά παξαγγειία θ.η.ι.). Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. «Γεκόθξηηνο», Ιλζηηηνύην Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ πκκεηνρή, ζηα πιαίζηα εμάκελεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ζην έξγν «Αζύξκαηε παξνρή ακθίδξνκσλ ππεξεζηώλ θαη ςεθηαθνύ video κε κεγάιν εύξνο δώλεο, ζε θηλνύκελνπο ρξήζηεο» ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Γεκνέξεπλα 99», κε επηζηεκνληθό ππεύζπλν ηνλ Γξ. Αλαζηάζην Κνύξηε. Δλαζρόιεζε κε ηε κειέηε, πινπνίεζε, εγθαηάζηαζε θαη αμηνιόγεζε ελόο αζύξκαηνπ δηθηύνπ ππνινγηζηώλ παξνρήο ακθίδξνκσλ ππεξεζηώλ πνιπκέζσλ (εηθνλνδηάζθεςεο, ηαηλίεο θαηά παξαγγειία θ.η.ι.). X. Γ Η Μ Ο Ι Δ Τ Δ Ι 1. Γξαγνγηάλλεο, Κ., Λαιάο, Υξ., αΐηε, Α. Μηα εθαξκνγή βάζεο ηζηνξηθώλ δεδνκέλσλ ζε έξγν ηνπ etwinning. 8 ν πλέδξην Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο Δθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο (ΔΔΔΠ) γηα ηε Γηάδνζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θη Δπηθνηλσλίαο ζηελ Δθπαίδεπζε (ΓΣΠΔ) «Σν Φεθηαθό ρνιείν», Οθησβξίνπ, Αζήλα, ζζ Γεσξγίνπ, Α., Γξαγνγηάλλεο, Κ., Λαιάο, Υξ., αΐηε, Α. Μαζεηηθή εθεκεξίδα κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ QuarkXPress. 8 ν πλέδξην Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο Δθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο (ΔΔΔΠ) γηα ηε Γηάδνζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θη Δπηθνηλσλίαο ζηελ Δθπαίδεπζε (ΓΣΠΔ) «Σν Φεθηαθό ρνιείν», Οθησβξίνπ, Αζήλα, ζζ Γξαγνγηάλλεο, Κ. Γηείζδπζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία καζεκάησλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ειεύζεξε πξόζβαζε. Μειέηε Πεξίπησζεο. 1 ν Δζληθό πλέδξην Διιεληθήο Μαζεκαηηθήο Δηαηξείαο (Δ.Μ.Δ.) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Δπηρεηξεζηαθώλ Δξεπλώλ (E.E.E.E.) "Δθαξκνγέο ησλ Μαζεκαηηθώλ ζηε Γηνίθεζε, ζηελ Οηθνλνκία, ζηελ Παξαγσγή & ζηελ Δθπαίδεπζε", Ινπλίνπ, Αζήλα. 4. Γξαγνγηάλλεο, Κ., Παπαδνπνύινπ, Π. Γείθηεο επηηπρίαο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Μειέηε Πεξίπησζεο: Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Μ.Μ.Δ. ηνπ Σ.Δ.Ι. Πάηξαο. 1 ν Δζληθό πλέδξην Διιεληθήο Μαζεκαηηθήο Δηαηξείαο (Δ.Μ.Δ.) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Δπηρεηξεζηαθώλ Δξεπλώλ (E.E.E.E.) "Δθαξκνγέο ησλ Μαζεκαηηθώλ ζηε Γηνίθεζε, ζηελ Οηθνλνκία, ζηελ Παξαγσγή & ζηελ Δθπαίδεπζε", Ινπλίνπ, Αζήλα. 5. Παληεινπνύινπ, η., Γξαγνγηάλλεο, Κ., Υξήζηνπ,., Γθνξηζά, Μ., Μπνγηαηδηδάθε, Δ. Απνινγηζηηθή αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ Μειέηε πεξίπησζεο, 2 ν Παλειιήλην πλέδξην Δπηζηεκώλ Δθπαίδεπζεο, Μαΐνπ, Αζήλα. 9/12

10 X I. Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Δ Ρ Γ Ο Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο καζήκαηνο «Σεσνολογία web» γηα ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη Μ.Μ.Δ. ηνπ Σ.Δ.Ι. Πάηξαο () [https://static.eudoxus.gr/books/28/full pdf]. εκεηώζεηο ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο «Ηλεκηπονικά» γηα ηνπο ζπνπδαζηέο ηεο ρνιήο Σερληθώλ Τπαμησκαηηθώλ Αεξνπνξίαο (.Σ.Τ.Α.) ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο (2004). εκεηώζεηο ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο «Σεσνολογία Ηλεκηπονικών Δξαπηημάηυν» γηα ηνπο ζπνπδαζηέο ηεο ρνιήο Σερληθώλ Τπαμησκαηηθώλ Αεξνπνξίαο (.Σ.Τ.Α.) ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο (2004). εκεηώζεηο ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο «Ηλεκηπονικοί Τπολογιζηέρ» γηα ηνπο ζπνπδαζηέο ηεο ρνιήο Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Ναπηηθνύ (.Μ.Τ.Ν.) ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ (2001). Πηπρηαθή εξγαζία κε ηίηιν «Αζύξκαηε παξνρή ακθίδξνκσλ νπηηθναθνπζηηθώλ ππεξεζηώλ». Η εξγαζία απηή εθπνλήζεθε ζην εξγαζηήξην Αζύξκαησλ Φεθηαθώλ Δπηθνηλσληώλ ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ ηνπ Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. "Γεκόθξηηνο", κε επίβιεςε ηνπ θαζεγεηή ηεο Α..Δ.ΣΔ.Μ..Δ.Λ.Δ.Σ.Δ. Γξ. Γ. Παγηαηάθε, θαη ηεο νκάδαο ηνπ εξγαζηεξίνπ Αζύξκαησλ Φεθηαθώλ Δπηθνηλσληώλ, απνηεινύκελεο από ηνλ Γξ. Α. Κνύξηε θαη ηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα Δ. Πάιιε. X I I. Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Ι Τ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Δ X I I I. Π Ι Σ Ο Π Ο Ι Η Δ Ι Α. S o f t w a r e Γλώζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ MS DOS, XP, Vista θαη 7. Γλώζεηο πξνγξακκαηηζκνύ ζε γιώζζεο Q-basic, Turbo Pascal, HTML, C θαη Java (βαζηθέο γλώζεηο). Γλώζε ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνύ MS Office, XP, 2007, (Word, Excel, Access, PowerPoint θαη Outlook), Photoshop θαη CorelDraw. Γλώζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνύ Visio Technical, Electronics Workbench, Matlab θαη Simulink. Γλώζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο OPENeCLASS θαη Moodle. Γλώζε ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο ινγηζκηθνύ ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο SPSS Β. H a r d w a r e Γλώζε hardware ππνινγηζηώλ. Γλώζε θαη εκπεηξία ζε εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε αζύξκαησλ δηθηύσλ LAN. Γλώζε ησλ πξσηνθόιισλ TCP/IP. Απξίιηνο 2005 Δζληθό Κέληξν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.) Ιλζηηηνύην Δπηκόξθσζεο (ΙΝ.ΔΠ.) Δπηηπρήο ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν: «Γηαρείξηζε Κηλδύλσλ θαη Κξίζεσλ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηηο ρνιηθέο Δθπαηδεπηηθέο κνλάδεο». Δπηηξνπή Δπηκόξθσζεο ζηηο Σ.Π.Δ. Δπηηπρήο ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο δεμηνηήησλ θαη γλώζεσλ ζηηο Σερλνινγίεο πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληώλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ ζηελ Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ) ζηελ Δθπαίδεπζε», κε ηα αθόινπζα πνζνζηά ζσζηώλ απαληήζεσλ αλά ζεκαηηθή ελόηεηα: Δηζαγσγηθέο Έλλνηεο Βαθμολογία: 100% Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ Βαθμολογία: 100% Τπνινγηζηηθά Φύιια Βαθμολογία: 75% Γηαρείξηζε Πιεξνθνξηώλ θαη Δπηθνηλσλίαο Βαθμολογία: 100% Λνγηζκηθό Παξνπζίαζεο Βαθμολογία: 100% Microsoft Microsoft Office User Specialist (MOUS) Microsoft Office Word Expert Βαθμολογία: 822 Microsoft Office PowerPoint Βαθμολογία: /12

11 X I V. Α Γ Δ Ι Δ Α Κ Η Η Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ο 2003 Απξίιηνο 2004 Γηεύζπλζε Μεηαθνξώλ & Δπηθνηλσληώλ Ννκαξρία Αζήλαο Άδεηα Άζθεζεο Δπαγγέικαηνο Ραδηνειεθηξνιόγνπ Β (Αξ. άδεηαο: ). Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Α Αζήλαο Άδεηα Γηδαζθαιίαο ζε Φξνληηζηήξηα Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζύκθσλα κε ηελ ππ αξηζκό 1686/ απόθαζε ηνπ 3 νπ Γξαθείνπ Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Α Αζελώλ. X V. Μ Η Σ Ρ Χ Α Δ Γ Γ Ρ Α Φ Η Αύγνπζηνο Γεθέκβξηνο Γεθέκβξηνο Μεηξών Αμηνινγεηώλ Δλδηάκεζνπ Φνξέα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» (Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ.) Απ. Μηηπώος : Έληαμε ζην Μεηξών Αμηνινγεηώλ Δλδηάκεζνπ Φνξέα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» (Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ.) ζηνλ ηνκέα «Καηάξηηζε». Απ. Μηηπώος : Μεηξών Δκπεηξνγλσκόλσλ ηνπ Corallia Έληαμε ζην Μεηξών Δκπεηξνγλσκόλσλ ηνπ Corallia κε αληηθείκελν ηελ Δπαιήζεπζε / Πηζηνπνίεζε ηνπ Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Φάζε-2 Δλίζρπζεο Διιεληθώλ Σερλνινγηθώλ πλεξγαηηθώλ ρεκαηηζκώλ ζηε Μηθξνειεθηξνληθή». Δληαίν Μεηξών Αμηνινγεηώλ (Δ.Μ.Α.) Απ. Μηηπώος ΕΜΑ : 2071 Απ. απόθαζηρ : /νηθ / Έληαμε ζην Δληαίν Μεηξών Αμηνινγεηώλ (Δ.Μ.Α.) ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο πληνληζκνύ θαη Παξαθνινύζεζεο Γξάζεσλ Δπξσπατθνύ θαη Κνηλσληθνύ Σακείνπ (Δ.Τ..Δ.Κ.Σ.) ζηα ζεκαηηθά πεδία: Παηδαγσγηθή (4.1), Πιεξνθνξηθή (6.1), θαη Σερληθά Δπαγγέικαηα (9.2). Απ. Μηηπώος : 91/ Έληαμε ζην Μεηξών Γηδαζθόλησλ Κνιιεγίσλ. Μεηξών Γηδαζθόλησλ Κνιιεγίσλ Μεηξών Κύξηνπ Γηδαθηηθνύ Πξνζσπηθνύ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. Κωδ. αίηηζηρ : 7616 Απ. απόθαζηρ : 22624/ Έληαμε ζην Πξνζσξηλό Μεηξών Κύξηνπ Γηδαθηηθνύ Πξνζσπηθνύ ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.). Κωδ. ειζηγηηή : Μεηξών Δηζεγεηώλ Ο.Α.Δ.Γ. Λ.Α.Δ.Κ. Έληαμε ζην Δηζαγσγηθό Μεηξών Δηζεγεηώλ Λνγαξηαζκνύ γηα ηελ Απαζρόιεζε θαη ηελ Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε (Λ.Α.Δ.Κ.) ηνπ Οξγαληζκνύ Απαζρόιεζεο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ (Ο.Α.Δ.Γ.). X V I. Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Δ Ι Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο πγρξεκαηνδνηνύκελσλ Δλεξγεηώλ από ην ΔΚΣ πκκεηνρή, σο αλεμάξηεηνο αμηνινγεηήο, ζηε δηαδηθαζία ηερληθήο αμηνιόγεζεο πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζην πιαίζην αλνηρηνύ δεκόζηνπ δηεζλνύο δηαγσληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρσλ ησλ έξγσλ: «Καηάξηηζε αλέξγσλ ζε βαζηθέο δεμηόηεηεο ρξήζεο ΣΠΔ», «Παξνρή Τπεξεζηώλ Ηιεθηξνληθήο Μάζεζεο ΣΠΔ ζε Αλέξγνπο», θαη «Καηάξηηζε αλέξγσλ ζε εμεηδηθεπκέλεο δεμηόηεηεο ρξήζεο ΣΠΔ». X V I I. Δ Π Ι Σ Η Μ Ο Ν Ι Κ Δ Δ Ν Χ Δ Ι ζήκεξα Διιεληθή Δπηζηεκνληθή Έλσζε Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο & Δπηθνηλσληώλ ζηελ Δθπαίδεπζε (Δ.Σ.Π.Δ.) Απ. Μηηπώος : Γόθηκν κέινο. 11/12

12 ζήκεξα Διιεληθή Δηαηξεία Δπηζηεκόλσλ θαη Δπαγγεικαηηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ Απ. Μηηπώος : 3761 Σαθηηθό κέινο από ηνλ Ινύιην έσο ζήκεξα θαη ζπνπδαζηηθό κέινο από ηνλ Οθηώβξην έσο ηνλ Ινύιην. X V I I I. Γ Ι Α Γ Χ Ν Ι Μ Ο Ι Α.. Δ. Π. 5Π/ (Φ.Δ.Κ. 530/15-10-/η. Πξνθεξύμεσλ Α..Δ.Π.) Αξ. Φ.Δ.Κ. : 1018/ πλνιηθή Βαζκνινγία : εηξά θαηάηαμεο : Σξίηνο (3 νο ) πκκεηνρή ζην δηαγσληζκό εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θιάδνπ ΠΔ 1740 Ηιεθηξνληθώλ ηνπ Α..Δ.Π., θξηζείο σο δηνξηζηένο κε ζπλνιηθή βαζκνινγία κνξίσλ θαη κε ζεηξά θαηάηαμεο ηξίηνο (3 νο ). 1Σ/2007 (Φ.Δ.Κ. 522/ /η. Πξνθεξύμεσλ Α..Δ.Π. Αξ. Φ.Δ.Κ. : 319/6-5-/η. Γ πλνιηθή Βαζκνινγία : πκκεηνρή ζηελ Δηδηθή Γξαπηή Γνθηκαζία (test) επί γεληθόηεξσλ θαη πξαθηηθώλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ, κε ζπλνιηθή βαζκνινγία κνξίσλ. 27/1Π/ (Φ.Δ.Κ. 270/14-8-/η. Πξνθεξύμεσλ Α..Δ.Π.) Αξ. Φ.Δ.Κ. : 171/ πλνιηθή Βαζκνινγία : εηξά θαηάηαμεο : Πξώηνο (1 νο ) πκκεηνρή ζην δηαγσληζκό εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θιάδνπ ΠΔ 1740 Ηιεθηξνληθώλ ηνπ Α..Δ.Π., θξηζείο σο δηνξηζηένο κε ζπλνιηθή βαζκνινγία κνξίσλ θαη κε ζεηξά θαηάηαμεο πξώηνο (1 νο ). X I X. Α Υ Ο Λ Ι Δ Κ Α Ι Δ Ν Γ Ι Α Φ Δ Ρ Ο Ν Σ Α Σαμίδηα, θηλεκαηνγξάθνο θαη κνπζηθή. 12/12

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Oλνκαηεπώλπκν: Ησάλλεο Αξακπαηδήο Παηξώλπκν: Θσκάο Ζκ/λία, ηόπνο γέλλεζεο: 9 Ηνπιίνπ 1957, Καβάια Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ 2009-2013 Βαθμός Πηστίοσ: 9,00 «Άριζηα» 2009 19 και 7/10 «Άριζηα» ΓΙΑΚΡΙ ΔΙ Απρίλιος 2012 Τποηροθία ΙΚΤ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ 2009-2013 Βαθμός Πηστίοσ: 9,00 «Άριζηα» 2009 19 και 7/10 «Άριζηα» ΓΙΑΚΡΙ ΔΙ Απρίλιος 2012 Τποηροθία ΙΚΤ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΥΜΟ: Γεκεηξάθε ΟΝΟΜΑ: Εσή ΖΜ. ΓΔΝΝΖΣΖΣ: 17/04/1991 ΤΟΠΟΣ ΓΔΝΝΖΣΖΣ: Φαιθίδα-Δύβνηαο ΔΗΓΗΚΟΤΖΤΑ: Δθπαηδεπηηθόο Πξσηνβάζκηαο (Γεκνηηθό Σρνιείν) ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΤΑΣΤΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Προζφπικά Σηοιτεία. Διεύθσνζη: Oικία: Γραθείο:

Προζφπικά Σηοιτεία. Διεύθσνζη: Oικία: Γραθείο: Προζφπικά Σηοιτεία Διεύθσνζη: Oικία: Γραθείο: Ππζάξη, Αθξσηεξίνπ Πνιπηερλείν Κξήηεο, 73100 Υαληά, Διιάδα Βηβιηνζήθε 731 00 Υαληά, Διιάδα Ταχυδρομική: Αξηζηείδεο Μειεηίνπ, Σ.Θ. 148, ΥΑΝΗΑ 73110 Tηλ.: 28210-66884

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: (1) Με πηζηνπνηεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: (1) Με πηζηνπνηεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1 1o Πεδίν ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΟΛΖ ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκεζε ΒΑΖ 2014 2015 90% Γηαθνξά Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ 20200 19964 236 Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ 20700 20759-59 Αξρεηνλνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ςπ' απιθμ. ΟΥ 1/2013 για ηη ζύνατη ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ςπ' απιθμ. ΟΥ 1/2013 για ηη ζύνατη ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΑΛΜΧΠΙΑ ΛΟΤΣΡΑ ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΛΟΤΣΡΧΝ ΜΔ ΣΟΝ ΓΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ Α.Φ.Μ. 090090279 Γ.Ο.Τ. ΑΡΙΓΑΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 69112 / 57 / Β /

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ηνπ ΒΑΙΛΗ ΒΟΓΚΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ηνπ ΒΑΙΛΗ ΒΟΓΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ηνπ ΒΑΙΛΗ ΒΟΓΚΑ επηέκβξεο, 2013 ει. 1 - Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ Βηνγξαθηθό ζεκείσκα Europass Πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο Δπώλπκν / Όλνκα Γηεύζπλζε Βαζίιεο Βόγθαο νθνθιή Βεληδέινπ 36 Υαιάλδξη

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09 Γ Γ - Γ- - - - Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ 09.00 09 ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σηρ ΜΔ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΔ)

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σηρ ΜΔ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΔ) ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ (Α.Α.Η. Α.Δ. ΟΣΑ) ------------------------------------------------------- Οδόρ. Μοςζηακλή, Παγκπήηιο ηάδιο Σηλ: 2180 264560/2810215080 Απιθμ. Ππυη ΜΔ1/2011.:

Διαβάστε περισσότερα

CTP Development Σεμινάπιο

CTP Development Σεμινάπιο 1 CTP Development Σεμινάπιο Σκοπόρ Σν εκηλάξην Certified Training Professional Development (CTP Development) έρεη ζρεδηαζηεί κε ζηόρν λα πξνζθέξεη ηηο απαξαίηεηεο παηδαγσγηθέο, δηδαθηηθέο θαη ηερληθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ.

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ. Αγαπεηνί πλεξγάηεο, ΘΕΜΑ: ςνάνηηζη Επγαζίαρ (workshop) μεηαξύ μελών ηος θοπέα εθαπμοζμένηρ ηεσνολογίαρ HL7 Hellas, επισειπήζευν πληποθοπικήρ & επικοινυνιών και ηος ΤΤΚΑ, ενότει ηος Δ ΚΠ αο ελεκεξώλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΔΞΑ.Ι. Ρα καζήκαηα ζηα νπνία δηαγσλίδνληαη παλειιαδηθά νη ηειεηόθνηηνη ηνπ Γ ΔΞΑΙ (θαη νη ζπληειεζηέο καζεκάησλ) γηα λα εηζαρζνύλ ζε:

Γ ΔΞΑ.Ι. Ρα καζήκαηα ζηα νπνία δηαγσλίδνληαη παλειιαδηθά νη ηειεηόθνηηνη ηνπ Γ ΔΞΑΙ (θαη νη ζπληειεζηέο καζεκάησλ) γηα λα εηζαρζνύλ ζε: Γ ΔΞΑ.Ι. Ρα καζήκαηα ζηα νπνία δηαγσλίδνληαη παλειιαδηθά νη ηειεηόθνηηνη ηνπ Γ ΔΞΑΙ (θαη νη ζπληειεζηέο καζεκάησλ) γηα λα εηζαρζνύλ ζε: 1. ΣΔΙ 2. ΑΠΑΙΣΔ (Αλώηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θ Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο)

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες

Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες «Με απώηεξν ζηόρν ηελ ωθέιεηα ηωλ επαίζζεηωλ θνηλωληθώλ νκάδωλ όπωο νη κεηαλάζηεο, ε αλαγθαηόηεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο είλαη δεδνκέλε.

Διαβάστε περισσότερα

Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ. Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην

Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ. Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην Καιωζήξζαηε! Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην Απνζηνιή ηεο ΔΔΓΔ Δίλαη ε κειέηε, δηάδνζε θαη εμάπιωζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 555 ης σνεδρίαζης (4-3-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ ηεο Διιάδνο Α.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΖ9-Υ5Φ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ (ΠΔΚ) ΚΟΕΑΝΖ -----

ΑΔΑ: ΒΙΡΖ9-Υ5Φ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ (ΠΔΚ) ΚΟΕΑΝΖ ----- ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ (ΠΔΚ) ΚΟΕΑΝΖ ----- Σαρ. Γηεύζπλζε : Μαθξπγηάλλε 22 Σαρ. Κώδηθαο : 501 00 Πόιε : Κνδάλε Σαρ. Θπξίδα : 301 Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Ζκεξνκελία : 23/09/2014 Αξ.Πξση. : 79279 ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

Δξγάδεηαη ωο θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε

Δξγάδεηαη ωο θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε A.K. 0410 Δπώλπκν Γνκηδίδεο Όλνκα Απόζηνινο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα/όλνκα νκάδαο Θίαζνο θηώλ «Σα παξακύζηα ηνπ Καξαγθηόδε» Σόπνο γελλήζεωο Θεζζαινλίθε Ζκεξνκελία γελλήζεωο 10 Ινπιίνπ 1978 Ζκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

6 th Conference on Informatics in Education Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Πξόγξακκα

6 th Conference on Informatics in Education Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Πξόγξακκα 6 th Conference on Informatics in Education Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε Ηόλην Παλεπηζηήκην, 10-12 Οθησβξίνπ 2014 Γηθηπαθόο ηόπνο ζπλεδξίνπ: http://di.ionio.gr/cie/ Πξόγξακκα Σν ζπλέδξην CIE2014 δηνξγαλώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΜΑΛΗΝΓΡΔΣΟΤ ΜΑΣΟΤΛΑ ΖR SPECIALIST

ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΜΑΛΗΝΓΡΔΣΟΤ ΜΑΣΟΤΛΑ ΖR SPECIALIST 1. 2. ΚΟΝΚΑΣ ΑΣΔ Means4 ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΜΑΛΗΝΓΡΔΣΟΤ ΜΑΣΟΤΛΑ ΖR SPECIALIST 3. Δκδόζεις Κριηική Διέλε αληάξκε Τπεύζπλε Παξαγσγήο 210 8093247, 2108093282 Γ. Μαθξίδεο 2102838224, fax.210283829

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν.

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν. Μπαμπανέλοσ Δέζποινα Γαπγακήισλ 8, Άλσ Ηιίζηα 15771 Εσγξάθνπ Σει. εξγαζίαο: 2103327734 Θηλεηό ηει: 6973001178 Ζκεξνκελία Γέλλεζεο: 02/09/68 Σόπνο Γέλλεζεο: Βέξνηα Ζκαζίαο Σποσδές 1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ : ΚΤΡΗΑΚΖ - ΜΠΗΣΕΑΡΟ ΟΝΟΜΑ : ΔΤΣΑΘΗΟ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ : ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 30/3/1965 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ: ΚΔΡΚΤΡΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ : Σκήκα Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ, ΣΔΗ Πεηξαηά Π. Ράιιε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ Αθήνα, 05.12.2014 ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο

Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο Γνκέο Γηαθιάδσζεο Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο Δλόηεηα: Δπίπεδν: Αιγνξηζκηθή Σθέςε - Πξνγξακκαηηζκόο ζε ζύγρξνλεο Δθαξκνγέο Β Τάμε Γπκλαζίνπ, 15 εηώλ Σηόρνο: Οη καζεηέο λα αλαπηύμνπλ Αιγνξηζκηθή Σθέςε γηα λα επηιύνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

TUESDAY 13/05/2014. Your name and Professional title. 2. Title of your Seminar Topic. A summary of your Seminar Topic (50-100 words)

TUESDAY 13/05/2014. Your name and Professional title. 2. Title of your Seminar Topic. A summary of your Seminar Topic (50-100 words) TUESDAY 13/05/2014 Your Seminar Topic Please insert your information in the empty cell under the required item or prepare a separate Microsoft Word document. Your name and Professional title 2. Title of

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗ Η ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗ ΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗ Η ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗ ΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B.A.) ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

«3D Studio MAX Design» (50 ώπερ)

«3D Studio MAX Design» (50 ώπερ) Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «3D Studio MAX Design» (50 ώπερ) Πεπιγπαθή: Τν πξόγξακκα KeyCert 3D Studio MAX Design απεπζύλεηαη ζε άηνκα αλεμαξηήησο θνηλσληθήο νκάδαο, ειηθίαο ή επηπέδνπ κόξθσζεο. Δίλαη ζπλνιηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

3. Σν πξνβιεπόκελν ζην άξζξν 2, παξ.1 (γ) ηνπ Ν. 3614/2007 ύζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ, όπσο ηζρύεη,

3. Σν πξνβιεπόκελν ζην άξζξν 2, παξ.1 (γ) ηνπ Ν. 3614/2007 ύζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ, όπσο ηζρύεη, ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ Δ.Ξ. ΚΝΛΑΓΑ Α2 Σαρ. Γ/λζε : Κσλζηαληηλνππόιεσο 45-49 Σαρ. Κώδηθαο : 8 55 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν : Παλαγηώηεο ηεξγίνπ Όλνκα Παηξόο : Θωκάο Δηδηθόηεηα : Αθηηλνδηαγλωζηηθή E-mail : stergioupanos@gmail.com ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Απόθνηηνο 27 νπ Λπθείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ. Διοίκηζη Έργοσ (Project Management): Σετνικές τεδιαζμού και Ελέγτοσ m124

ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ. Διοίκηζη Έργοσ (Project Management): Σετνικές τεδιαζμού και Ελέγτοσ m124 ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ Διοίκηζη Έργοσ (Project Management): Σετνικές τεδιαζμού και Ελέγτοσ m124 ΑΘΑΝΑΙΟ ΛΑΠΑΣΙΝΑ ΛΕΚΣΟΡΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ... 3 2. ΓΗΑΣΗ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΒΙΒΛΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ

ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΒΙΒΛΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 28/03/1971 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Λεσθόξνο Γεκνθξαηίαο 1, 85100 Ρόδνο. Σει.:(22410) 99147. Φαμ: (22410) 27785. E-mail: dgouvias @rhodes.aegean.gr ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: Παληξεκέλνο, κε έλα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ

ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 1 ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 7ν ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΝΔΩΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΩΝ Πεξηβάιινλ θαη Βηώζηκε Αλάπηπμε. Η πξόθιεζε ηεο Πξάζηλεο Οηθνλνκίαο.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary Θέμα: Χορηγική Πρόταση Mystery Shopping Executive Summary Η Α' Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ, Γεληθό Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο «Παπαγεσξγίνπ» θαη ε Δηαηξεία Πεξηγελλεηηθήο Ιαηξηθήο Ννηηναλαηνιηθήο

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΖ. Έρνληαο ππόςε, 1. Tηο δηαηάμεηο:

AΠΟΦΑΖ. Έρνληαο ππόςε, 1. Tηο δηαηάμεηο: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Γηεύζπλζε Γηεζλνύο Δπηζηεκνληθήο θαη Σερλνινγηθήο πλεξγαζίαο Πιεξ.: Κ. Γαιαλνύ, Υ. Ηιηάθε Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. ΔΙΡΗΝΗ I. ΝΙΚΑΝΓΡΟΤ, Ph.D Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλίαο Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ nikandr@aueb.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. ΔΙΡΗΝΗ I. ΝΙΚΑΝΓΡΟΤ, Ph.D Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλίαο Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ nikandr@aueb. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΔΙΡΗΝΗ I. ΝΙΚΑΝΓΡΟΤ, Ph.D Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλίαο Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ nikandr@aueb.gr Ι. ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Α. Απαζρόιεζε ζην Οηθνλνκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1994-1996 πνπδέο Στεδιαζμού & Καηαζκεσής Κοζμήμαηος ζηελ ηδησηηθή ζρνιή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1994-1996 πνπδέο Στεδιαζμού & Καηαζκεσής Κοζμήμαηος ζηελ ηδησηηθή ζρνιή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Αθξνδίηε Ενύθε Κ. Υνιέβα 39, 45221 Ησάλληλα Σει. 2651005715, 6972847376 Γελλεκέλε ζηηο 24/3/1975 Διιεληθήο ππεθνόηεηαο ΠΟΤΓΔ 1992 Απολσηήριο Λσκείοσ (4 ν Λύθεην Ησαλλίλσλ), κε βαζκό

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΗ ΑΓΧΓΗ-ΠΣΤΥΙΟ ΜΑΣΕΡ ηόσορ Σν κεηαπηπρηαθό απηό πξόγξακκα πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ζε εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ, αιιά θαη ζε ζπλαθείο επαγγεικαηίεο, λα πξνρσξήζνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Γηεπζύλνπζα: Διέλε Καηζαξνύ, Δπίθ. Καζεγήηξηα Παηδαγσγηθήο ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2013 1 1) Ιζηνξηθό Σν Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΗΘΖΣΗΚΖ-ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ Σαρ.Γ/λζε: ίλδνο Θεζ/λίθεο Σ.Κ.57400 ΣΘ 141 3. ΡΗΕΟΠΑΣΖ Πιεξνθνξίεο: Υξ.

ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΗΘΖΣΗΚΖ-ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ Σαρ.Γ/λζε: ίλδνο Θεζ/λίθεο Σ.Κ.57400 ΣΘ 141 3. ΡΗΕΟΠΑΣΖ Πιεξνθνξίεο: Υξ. Θεζζαινλίθε 22/06/2011 Αξ. Πξωη. ΓΦ 16.2/Α/3767 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ [Α.ΣΔΙ Θ] Πξνο ηεο Δθεκεξίδεο ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ 1. ΑΓΓΔΛΗΟΦΟΡΟ ΣΜΖΜΑ: ΑΗΘΖΣΗΚΖ-ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα