Βιογραφικό Σημείωμα. Κωνσταντίνου Ι. Δραγογιάννη. Εκπαιδευτικοφ Τεχνολόγου Ηλεκτρονικοφ Μηχανικοφ M. Sc. Ηλεκτρονικήσ και Ραδιοηλεκτρολογίασ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιογραφικό Σημείωμα. Κωνσταντίνου Ι. Δραγογιάννη. Εκπαιδευτικοφ Τεχνολόγου Ηλεκτρονικοφ Μηχανικοφ M. Sc. Ηλεκτρονικήσ και Ραδιοηλεκτρολογίασ"

Transcript

1 Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνου Ι. Δραγογιάννη Εκπαιδευτικοφ Τεχνολόγου Ηλεκτρονικοφ Μηχανικοφ M. Sc. Ηλεκτρονικήσ και Ραδιοηλεκτρολογίασ

2 Ι. Π Ρ Ο Χ Π Ι Κ Δ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Δ Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε : Άγακνο Ηιηθία : 34 ηξαηησηηθέο ππνρξεώζεηο : Δθπιεξσκέλεο Σόπνο γέλλεζεο : Αζήλα Ι Ι. Π Ο Τ Γ Δ Α. Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Δ Π Ο Τ Γ Δ ζήκεξα Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ (Δ.Κ.Π.Α.) Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Π.Σ.Γ.Δ.) Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ: «Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία θαη Αλάπηπμε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ» ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Κ.Π.Α. ζε ζύκπξαμε κε ην Γεληθό Σκήκα Μαζεκαηηθώλ ηεο ρνιήο Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ ηνπ Σ.Δ.Ι. Πεηξαηά. Δπηηπρήο εμέηαζε ζε δώδεθα (12) από ηα δώδεθα (12) καζήκαηα πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ιήςε ηνπ κεηαπηπρηαθνύ δηπιώκαηνο. Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ (Δ.Κ.Π.Α.) Σκήκαηα: Φπζηθήο θαη Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ: «Ηιεθηξνληθή θαη Ραδηνειεθηξνινγία» Βαθμόρ πηςσίος : 7,76 (Λίαλ Καιώο) Δπηηπρήο εμέηαζε ζε είθνζη έμη (26) καζήκαηα. Β. Π Ρ Ο Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Δ Π Ο Τ Γ Δ ζήκεξα Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ (Δ.Κ.Π.Α.) ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Φπζηθήο Δπηηπρήο εμέηαζε ζε 34 από ηα 49 καζήκαηα πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ. ρνιή Δθπαηδεπηηθώλ Λεηηνπξγώλ Δπαγγεικαηηθήο θαη Σερληθήο Δθπαίδεπζεο Αλσηέξα ρνιή Δθπαηδεπηηθώλ Σερλνιόγσλ Μεραληθώλ (Α..Δ.ΣΔ.Μ.) Πηςσίο : Δθπαηδεπηηθνύ Σερλνιόγνπ Ηιεθηξνληθνύ Μεραληθνύ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ : Αζύξκαηε παξνρή ακθίδξνκσλ νπηηθναθνπζηηθώλ ππεξεζηώλ Βαθμόρ πηςσίος : 7,57 (Πνιύ Καιά) Σειπά καηάηαξηρ : Σξίηνο (3 νο ) ζην ζύλνιν ησλ 38 πηπρηνύρσλ ηνπ αθαδ. έηνπο. Δπηηπρήο εμέηαζε ζε εθαηό (100) καζήκαηα: ελλέα (9) γεληθά, είθνζη έμη (26) παηδαγσγηθά θαη εμήληα πέληε (65) ηερλνινγηθά καζήκαηα ππνδνκήο. Ι Ι Ι. Τ Ν Δ Γ Ρ Ι Α Δπηζηεκνληθή Έλσζε Δθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο γηα ηε Γηάδνζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ Δθπαίδεπζε Παξαθνινύζεζε εξγαζηώλ ηνπ 8 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ «Σν ςεθηαθό ζρνιείν». Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ (Δ.Κ.Π.Α.) Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Π.Σ.Γ.Δ.) Παξαθνινύζεζε εξγαζηώλ ηνπ «2 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Δπηζηεκώλ Δθπαίδεπζεο». I V. Δ Μ Ι Ν Α Ρ Ι Α Δ Π Ι Μ Ο Ρ Φ Χ Δ Ι 2012 Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Π.Δ.) Άκθηζζαο Παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζην πιαίζην ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, κε ζέκα: «Κνξηλζηαθόο: Έλα ηδηαίηεξν θαη επαίζζεην ζαιάζζην νηθνζύζηεκα» δηάξθεηαο δύν (2) εκεξώλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Άκθηζζα. 2/12

3 Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο Ιλζηηηνύην Γηαξθνύο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Ι.Γ.ΔΚ.Δ.) Παξαθνινύζεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: «Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηώλ Δλειίθσλ» δηάξθεηαο εθαηό (100) σξώλ (25 ώξεο δηά δώζεο θαη 75 ώξεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε). Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Αηησιναθαξλαλίαο ρνιηθόο ύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο Ν. Αηησιναθαξλαλίαο Δπηηπρήο παξαθνινύζεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ: «Αμηνπνίεζε Σερληθώλ Αζύγρξνλεο θαη Δμ Απνζηάζεσο Γηδαζθαιίαο κέζα από ην Πεξηβάιινλ Ηιεθηξνληθήο Μάζεζεο Moodle» δηάξθεηαο είθνζη έμη (26) εβδνκάδσλ. Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο Ιλζηηηνύην Γηαξθνύο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Ι.Γ.ΔΚ.Δ.) Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζεκηλαξίνπ: «Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηώλ Δθπαηδεπηώλ» δηάξθεηαο πέληε (5) σξώλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα. Γεθέκβξηνο Γεθέκβξηνο Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Π.Δ.) Άκθηζζαο Παξαθνινύζεζε επηκνξθσηηθνύ ζεκηλαξίνπ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο κε ζέκα: «Πεξηβάιινλ Γηθαίσκά κνπ. Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε» δηάξθεηαο ηξηώλ (3) εκεξώλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Άκθηζζα. Διιεληθόο Δξπζξόο ηαπξόο (Δ.Δ..) Πεξηθεξεηαθό Σκήκα Λακίαο Παξαθνινύζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο κε ζέκα: «Πξώηεο Βνήζεηεο» δηάξθεηαο νθηώ (8) σξώλ. Πεξηθεξεηαθό Δπηκνξθσηηθό Κέληξν (Π.Δ.Κ.) Λακίαο Παξαθνινύζεζε ηεο Α θάζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο Δηζαγσγηθήο Δπηκόξθσζεο Νενδηόξηζησλ Δθπαηδεπηηθώλ Γ.Δ. ζρνιηθνύ έηνπο -. Δζληθό Κέληξν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.) Ιλζηηηνύην Δπηκόξθσζεο (ΙΝ.ΔΠ.) Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν: «Γηαρείξηζε Κηλδύλσλ θαη Κξίζεσλ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηηο ρνιηθέο Δθπαηδεπηηθέο κνλάδεο» δηάξθεηαο ηξηάληα πέληε (35) σξώλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα. Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο Ιλζηηηνύην Γηαξθνύο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Ι.Γ.ΔΚ.Δ.) Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: «Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηώλ ζηηο Δμειίμεηο ηεο Σερλνινγίαο αλά Σνκέα Δηδηθνηήησλ» δηάξθεηαο είθνζη πέληε (25) σξώλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα. CONCEPTUM Α.Δ. Παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίνπ κε ζέκαηα: Photoshop (5 ώξεο), θαη Premier (5 ώξεο). Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ηιείαο Παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίνπ κε ζέκα: «ρνιείν θαη Μνπζείν: Από ηε δηδαζθαιία ζην βίσκα» δηάξθεηαο πέληε (5) σξώλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αξραία Οιπκπία. επηέκβξηνο Π.Δ.Κ. Παηξώλ Παξαθνινύζεζε ηεο Α θάζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο Δηζαγσγηθήο Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ δηάξθεηαο πέληε (5) εκεξώλ. 3/12

4 Έλσζε Διιήλσλ Φπζηθώλ (Δ.Δ.Φ.) Παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίσλ Πιεξνθνξηθήο κε ζέκαηα: Java (60 ώξεο) θαη Δπεμεξγαζία Δηθόλαο (40 ώξεο). Δζληθό Κέληξν Έξεπλαο Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ (Δ.Κ.Δ.Φ.Δ.) Γεκόθξηηνο Παξαθνινύζεζε ζεξηλνύ ζεκηλαξίνπ πξνζαλαηνιηζκνύ θαη ελεκέξσζεο ζε εξεπλεηηθά ζέκαηα Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο Μηθξνειεθηξνληθήο Σειεπηθνηλσληώλ. V. Η Μ Δ Ρ Ι Γ Δ Γηεύζπλζε Μνπζείσλ, Δθζέζεσλ θαη Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ Ι Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζζηθώλ Αξραηνηήησλ Παξαθνινύζεζε επηκνξθσηηθήο εκεξίδαο κε ζέκα: «Παηδεία θαη Αξραηνινγία 2», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνπο Γειθνύο. Γεθέκβξηνο 2 ν Γξαθείν Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Πεηξαηά Παξαθνινύζεζε εκεξίδαο κε ζέκα: «Βία θαη Δθεβεία», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Πλεπκαηηθό Κέληξν ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινύ. Γξαθείν ρνιηθώλ πκβνύισλ Β /βάζκηαο Δθπαίδεπζεο Παξαθνινύζεζε επηκνξθσηηθήο εκεξίδαο εθπαηδεπηηθώλ εηδηθόηεηαο Ηιεθηξνληθνύ κε ζέκα: «ύγρξνλεο Σερλνινγηθέο Τπνδνκέο Γηθηύνπ Οπηηθώλ Ιλώλ Δπξπδσληθέο Τπεξεζίεο θαη Δπξπδσληθά Γίθηπα Ο.Σ.Δ.». V I. Ξ Δ Ν Δ Γ Λ Χ Δ Α γ γ ι η θ ά EDEXCEL London Tests of English Level 5 Proficient Communication Επίπεδο : Άξηζηε γλώζε (Γ2/C2) Απξίιηνο Test of English for International Communication (TOEIC) Βαθμόρ : 890 (Listening score = 440, Reading score = 450) Επίπεδο : Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1) Αύγνπζηνο Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Βαθμόρ: 213 (Computer based) = 550 (Paper based) 1998 University of Michigan Certificate of Competency in English Επίπεδο : Καιή γλώζε (Β2) V I I. Γ Ι Γ Α Κ Σ Ι Κ Η Δ Μ Π Δ Ι Ρ Ι Α A. Γ Δ Τ Σ Δ Ρ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Δ Κ Π Α Ι Γ Δ Τ Η Αύγνπζηνο ζήκεξα Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Φσθίδαο Θέζη : Δθπαηδεπηηθόο θιάδνπ ΠΔ17.04 Σύνολο: 1 έηνο θαη 7 κήλεο Βαθμόρ: Δ ρνιηθό έηνο 2012: Δπαγγεικαηηθό Λύθεην (ΔΠΑ.Λ.) Άκθηζζαο Γηδαζθαιία ζηελ Α ηάμε ηνπ ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο: «Δπεςνηηική Δπγαζία (Project)» (2 ώξεο/εβδ.). Γηδαζθαιία ζηε Β ηάμε ηνπ Ηιεθηξνινγηθνύ ηνκέα ησλ εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ: «Ηλεκηποηεσνία Ι» (3 ώξεο/εβδ.), «Ηλεκηπικοί Αςηομαηιζμοί και ηοισεία Ηλεκηπονικήρ» (3 ώξεο/εβδ.) θαη ηνπ ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο: «Ηλεκηπικοί Αςηομαηιζμοί και ηοισεία Ηλεκηπονικήρ» (2 ώξεο/εβδ.). Γηδαζθαιία ζηε Γ ηάμε ηεο εηδηθόηεηαο Ηιεθηξνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηιεθηξνινγηθνύ ηνκέα ησλ εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ: «Αςηομαηιζμοί και ςζηήμαηα Αςηομάηος Δλέγσος» (4 ώξεο/εβδ.), 4/12

5 «Ηλεκηποηεσνία ΙΙ» θαη ηνπ ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο: «Αςηομαηιζμοί και ςζηήμαηα Αςηομάηος Δλέγσος» (3 ώξεο/εβδ.) (2 ώξεο/εβδ.). ρνιηθό έηνο : Δπαγγεικαηηθό Λύθεην (ΔΠΑ.Λ.) Άκθηζζαο Γηδαζθαιία ζηελ Α ηάμε ηνπ Σερλνινγηθνύ θύθινπ ηνπ ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο: «σολικόρ Δπαγγ/κορ Πποζ/ζμορ Πεπιβάλλον επγαζίαρ» (2 ώξεο/εβδ.). Γηδαζθαιία ζηελ Α ηάμε ηνπ θύθινπ Τπεξεζηώλ ηνπ ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο: «Σεσνολογία και Ανάπηςξη» (2 ώξεο/εβδ.). Γηδαζθαιία ζηε Β ηάμε ηνπ Ηιεθηξνινγηθνύ ηνκέα ησλ εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ: «Ηλεκηποηεσνία Ι» (3 ώξεο/εβδ.), «Ηλεκηπικοί Αςηομαηιζμοί και ηοισεία Ηλεκηπονικήρ» (3 ώξεο/εβδ.) θαη ηνπ ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο: «Ηλεκηπικοί Αςηομαηιζμοί και ηοισεία Ηλεκηπονικήρ» (2 ώξεο/εβδ.). Γηδαζθαιία ζηε Γ ηάμε ηεο εηδηθόηεηαο Ηιεθηξνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηιεθηξνινγηθνύ ηνκέα ησλ εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ: «Αςηομαηιζμοί και ςζηήμαηα Αςηομάηος Δλέγσος» (4 ώξεο/εβδ.), «Ηλεκηποηεσνία ΙΙ» (3 ώξεο/εβδ.) θαη ηνπ ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο: «Αςηομαηιζμοί και ςζηήμαηα Αςηομάηος Δλέγσος» (2 ώξεο/εβδ.). επηέκβξηνο Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Ηιείαο, 1 ν ΔΠΑ.Λ. Πύξγνπ Θέζη: Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο θιάδνπ ΠΔ17.04 Σύνολο: 9 κήλεο θαη 24 εκέξεο Γηδαζθαιία ζηε Β ηάμε ηνπ ηνκέα «Ηιεθηξνληθήο» ησλ ζεσξεηηθώλ καζεκάησλ: «Αναλογικά Ηλεκηπονικά» (2 ώξεο/εβδ.), «Φηθιακά Ηλεκηπονικά» (2 ώξεο/εβδ.). Γηδαζθαιία ζηε Γ ηάμε ηεο εηδηθόηεηαο «Ηιεθηξνληθώλ πζηεκάησλ Δπηθνηλσληώλ» ησλ ζεσξεηηθώλ καζεκάησλ: «ςζηήμαηα Αναλογικών Ηλεκηπονικών» (2 ώξεο/εβδ.), «ςζηήμαηα Φηθιακών Ηλεκηπονικών» (2 ώξεο/εβδ.), «Ηλεκηπονικέρ Δπικοινυνίερ» (2 ώξεο/εβδ.), «Σεσνολογία Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών» (2 ώξεο/εβδ.), «Παπαγυγή και Δπεξεπγαζία ήμαηορ» (3 ώξεο/εβδ.) θαη ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο: «Σεσνολογία Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών» (3 ώξεο/εβδ.). Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Ηιείαο Πξόζζεηε Γηδαθηηθή ηήξημε 1 νπ ΔΠΑ.Λ. Πύξγνπ Θέζη: Χξνκίζζηνο θαζεγεηήο Σύνολο ωπών : 67 Γηδαζθαιία ζηε Γ ηάμε ηεο εηδηθόηεηαο «Ηιεθηξνληθώλ πζηεκάησλ Δπηθνηλσληώλ» ηνπ ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο: «Ηλεκηπονικέρ Δπικοινυνίερ» (3 ώξεο/εβδ.). Οξγαληζκόο Απαζρόιεζεο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ (Ο.Α.Δ.Γ.) Σερληθό Δπαγγεικαηηθό Δθπαηδεπηήξην (Σ.Δ.Δ.) Καιακαθίνπ Θέζη: Χξνκίζζηνο θαζεγεηήο Σύνολο ωπών : 58 Γηδαζθαιία ζην Β Κύθιν ηνπ ηνκέα Ηιεθηξνληθώλ ησλ ζεσξεηηθώλ καζεκάησλ: «Παπαγυγή και Δπεξεπγαζία ήμαηορ» (3 ώξεο/εβδ.), «Δκπομπή και Λήτη Ραδιοθυνικού ήμαηορ» (4 ώξεο/εβδ.) θαη ησλ εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ: «Δκπομπή και Λήτη Σηλεοπηικού ήμαηορ» (3 ώξεο/εβδ.), «Παπαγυγή και Δπεξεπγαζία ήμαηορ» (3 ώξεο/εβδ.) θαη «Δκπομπή και Λήτη Ραδιοθυνικού ήμαηορ» (3 ώξεο/εβδ.). ηβηηαλίδεηνο Γεκόζηα ρνιή Σερλώλ & Δπαγγεικάησλ (.Γ..Σ.Δ.), 2 ν Σ.Δ.Δ. Θέζη: Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο θιάδνπ ΠΔ17.04 Σύνολο: 8 κήλεο θαη 24 εκέξεο Γηδαζθαιία ζηελ Β ηάμε ηνπ Α Κύθινπ ηεο εηδηθόηεηαο «Ηιεθηξνληθόο Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ θαη Γηθηύσλ» ησλ ζεσξεηηθώλ καζεκάησλ: «ςζηήμαηα Δκπομπήρ και Λήτηρ» (8 ώξεο/εβδ.) θαη «Φηθιακά Ηλεκηπονικά» (6 ώξεο/εβδ.). 5/12

6 Γηδαζθαιία ζηνλ B Κύθιν ηεο εηδηθόηεηαο «Ηιεθηξνληθόο Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ θαη Γηθηύσλ» ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο: «Γίκηςα Τπολογιζηών» (6 ώξεο/εβδ.). επη , επη. 2003, Γεθ επηέκβξηνο 2003, επη. Ινύλ. 2003, 2001 Γεθέκβξηνο 2001 θαη Γεληθό Ννζνθνκείν Παίδσλ «Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ», Σ.Δ.Δ. Θέζη: Χξνκίζζηνο θαζεγεηήο Σύνολο ωπών : 326 Γηδαζθαιία ζηνλ Α Κύθιν ηεο εηδηθόηεηαο «Βνεζώλ Ννζειεπηώλ»: ηνπ ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο «Δθαπμογέρ Η/Τ» ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο «Υπήζη Η/Τ» (3 ώξεο/εβδ.) θαη (1 ώξα/εβδ.). Γεληθό Ννζνθνκείν Αζελώλ «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟ», Σ.Δ.Δ. Θέζη: Χξνκίζζηνο θαζεγεηήο Σύνολο ωπών : 191 Γηδαζθαιία ζηνλ Α Κύθιν ηεο εηδηθόηεηαο «Βνεζώλ Ννζειεπηώλ»: ηνπ ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο «Δθαπμογέρ Η/Τ» ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο «Υπήζη Η/Τ» (3 ώξεο/εβδ.) θαη (1 ώξα/εβδ.). Πεξηθεξεηαθό Γεληθό Ννζνθνκείν Ννζεκάησλ Θώξαθνο Αζελώλ «Η ΧΣΗΡΙΑ» Σ.Δ.Δ. «ΟΦΙΑ ΛΗΜΑΝ» Θέζη: Χξνκίζζηνο θαζεγεηήο Σύνολο ωπών : 227 Γηδαζθαιία ζηνλ Α Κύθιν ηεο εηδηθόηεηαο «Βνεζώλ Ννζειεπηώλ»: ηνπ ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο «Δθαπμογέρ Η/Τ» ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο «Υπήζη Η/Τ» 2 ν Σ.Δ.Δ. Ηιηνύπνιεο Θέζη: Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο θιάδνπ ΠΔ17.04 Γηδαζθαιία ησλ εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ: «Δκπομπή και Λήτη Σηλεοπηικού ήμαηορ», «Δκπομπή και Λήτη Ραδιοθυνικού ήμαηορ», «Τλικό Τπολογιζηών», «Δπγαζηήπιο Η/Τ για Ηλεκηπονικούρ ΙΙ», «Δπεξεπγαζία και Αναπαπαγυγή Δικόναρ και Ήσος» και «Σεσνολογία Γιαηάξευν Ηλεκηπονικήρ». (3 ώξεο/εβδ.) θαη (1 ώξα/εβδ.). Β. Μ Δ Σ Α Γ Δ Τ Σ Δ Ρ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Δ Κ Π Α Ι Γ Δ Τ Η Σύνολο : 6 κήλεο θαη 18 εκέξεο Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο Ιλζηηηνύην Γηαξθνύο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Ι.Γ.ΔΚ.Δ.) Θέζη: Χξνκίζζηνο εθπαηδεπηήο Σύνολο ωπών : 165 Γηδαζθαιία ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Κέληξα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ» ηνπ Δ.Π. κε ηίηιν «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» ζηα Κέληξα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Κ.Δ.Δ.) Φσθίδαο θαη Αζήλαο ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ: «Πληποθοπική ΙΙ: Βαζικέρ έννοιερ Η/Τ ζηη ζημεπινή Κοινυνία ηηρ Πληποθοπίαρ». Ι.Γ.ΔΚ.Δ. Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο από Απόζηαζε (ΚΔ.ΓΒΜ.ΑΠ.) Θέζη: Χξνκίζζηνο εθπαηδεπηήο Σύνολο ωπών : 50 Γηδαζθαιία ζηα πιαίζηα ηεο Πξάμεο «ρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο κέζσ ηνπ Κέληξνπ Γηα Βίνπ Μάζεζεο από Απόζηαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηά Βίνπ Μάζεζεο ΑΠ 7» ηεο εθπαηδεπηηθήο ελόηεηαο: «Διζαγυγή ζε Τπολογιζηικά Φύλλα Παποςζιάζειρ Βάζειρ Γεδομένυν». Ιλζηηηνύην Μηθξώλ Δπηρεηξήζεσλ (Ι.Μ.Δ.), Γ..Δ.Β.Δ.Δ. Θέζη: Χξνκίζζηνο θαζεγεηήο Σύνολο ωπών : 70 ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο κε ηίηιν «ΠΓΒΔ 2 Βαζηθέο Γλώζεηο Πιεξνθνξηθήο»: α) Γηδαζθαιία, θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 8/3/ έσο 26/3/, ησλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ: 6/12

7 «Φύλλα Δπγαζίαρ» (20 ώξεο) θαη «Ηλεκηπονική Δπικοινυνία» (10 ώξεο). β) Γηδαζθαιία, θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 14/4/ έσο 9/5/, ησλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ: «Υπήζη ηος ςπολογιζηή και διασείπιζη απσείυν» (15 ώξεο), «Δπεξεπγαζία κειμένος» (20 ώξεο) θαη «Φύλλα Δπγαζίαρ» (5 ώξεο). Γ ε κ ό ζ η α Ι λ ζ η η η ν ύ η α Δ π α γ γ ε ι κ α η η θ ή ο Κ α η ά ξ η η ζ ε ο ( Ι. Δ. Κ. ) 2007 θαη Οξγαληζκόο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.), Γεκόζην Ι.Δ.Κ. Πύξγνπ Θέζη: Χξνκίζζηνο εθπαηδεπηήο Σύνολο ωπών : 10 Γηδαζθαιία ηνπ ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο ηνπ Γ εμακήλνπ ηνπ εαξηλνύ έηνπο θαηάξηηζεο : «Ηλεκηπονικά ςζηήμαηα Αζθαλείαρ» (2 ώξεο/εβδ.) ζηελ εηδηθόηεηα «Φύιαθαο Μνπζείσλ θαη Αξραηνινγηθώλ Υώξσλ». ηβηηαλίδεηνο Γεκόζηα ρνιή Σερλώλ & Δπαγγεικάησλ, Ι.Δ.Κ. Θέζη: Χξνκίζζηνο εθπαηδεπηήο Σύνολο ωπών : 78 Γηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπ θζηλνπσξηλνύ εμακήλνπ ηνπ έηνπο θαηάξηηζεο 2007: «Γίκηςα» (Δξγαζηήξην 2 ώξεο/εβδ.) ζηελ εηδηθόηεηα «Σερληθόο Η/Τ Δπηθνηλσληώλ θαη Γηθηύσλ» θαη «Δπικοινυνίερ» (Θεσξία 2 ώξεο/εβδ.) ζηελ εηδηθόηεηα «Σερληθόο Ραδηνηειενπηηθώλ & Ηιεθηξναθνπζηηθώλ Γηαηάμεσλ». Γηδαζθαιία ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο ηνπ θζηλνπσξηλνύ εμακήλνπ ηνπ έηνπο θαηάξηηζεο : «Λειηοςπγικά ςζηήμαηα DOS/WINDOWS» (4 ώξεο/εβδ.) ζηελ εηδηθόηεηα «ρεδηαζηήο κέζσ πζηεκάησλ Η/Τ». Γ. Σ Ρ Ι Σ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Δ Κ Π Α Ι Γ Δ Τ Η Α λ ώ η α η α Δ θ π α η δ ε π η η θ ά Ι δ ξ ύ κ α η α ( Α. Δ. Ι. ) 2012 ζήκεξα Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα (Σ.Δ.Ι.) Λακίαο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Ηιεθηξνληθήο Θέζη : Χξνκίζζηνο εθπαηδεπηηθόο Σύνολο ωπών : Βαθμίδα : Δξγαζηεξηαθόο ζπλεξγάηεο Γηδαζθαιία ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο ηνπ εαξηλνύ εμακήλνπ: «Φηθιακέρ Σηλεπικοινυνίερ» (4 ώξεο/εβδ.). Αλώηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.) Σκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Ηιεθηξνληθήο Θέζη : Χξνκίζζηνο εθπαηδεπηηθόο Σύνολο ωπών : 68 Βαθμίδα : Δξγαζηεξηαθόο ζπλεξγάηεο Γηδαζθαιία ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο ηνπ εαξηλνύ εμακήλνπ: «Σηλεπικοινυνιακά ςζηήμαηα ΙΙ» (4 ώξεο/εβδ.). Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα (Σ.Δ.Ι.) Υαιθίδαο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Ηιεθηξνινγίαο Θέζη : Χξνκίζζηνο εθπαηδεπηηθόο Σύνολο ωπών : 204 Βαθμίδα : Δξγαζηεξηαθόο ζπλεξγάηεο Γηδαζθαιία ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο ηνπ εαξηλνύ εμακήλνπ: «Ηλεκηπονικά Ι» (6 ώξεο/εβδ.). Γηδαζθαιία ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο ηνπ ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ: «Ηλεκηπονικά Ι» (6 ώξεο/εβδ.). 7/12

8 Απξίιηνο Ιαλνπάξηνο επηέκβξηνο θαη Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα (Σ.Δ.Ι.) Πάηξαο Παξάξηεκα Πύξγνπ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο Θέζη : Χξνκίζζηνο εθπαηδεπηηθόο Σύνολο ωπών : 77 Βαθμίδα : Δξγαζηεξηαθόο ζπλεξγάηεο Γηδαζθαιία ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο ηνπ εαξηλνύ εμακήλνπ: «Σεσνολογία web» (6 ώξεο/εβδ.). Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ Σύνολο ωπών : 72 Δπηθνπξία κειώλ Γ.Δ.Π. ζηελ άζθεζε θνηηεηώλ θαη ζηε δηόξζσζε αζθήζεσλ ζηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα: «Ηλεκηπονική Δθαπμογέρ ζηην Πληποθοπική» (6 ώξεο/εβδ.) θαη «Φηθιακέρ Δπικοινυνίερ» (3 ώξεο/εβδ.). Α λ ώ η ε ξ ε ο η ξ α η η σ η η θ έ ο ρ ν ι έ ο Τ π α μ η σ κ α η η θ ώ λ ( Α... Τ. ) ρνιή Σερληθώλ Τπαμησκαηηθώλ Αεξνπνξίαο (.Σ.Τ.Α.) Θέζη: Χξνκίζζηνο θαζεγεηήο Σύνολο ωπών : 493 Αθαδεκατθό έηνο (179 ώξεο): Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηνπ ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ (Α εξάμηνο): «Μικποκςμαηικέρ Γιαηάξειρ» ζηελ εηδηθόηεηα ησλ Σερληθώλ Σειεπηθνηλσληώλ. Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηνπ εαξηλνύ εμακήλνπ (Β εξάμηνο): «Γπαμμέρ μεηαθοπάρ Κεπαίερ» ζηελ εηδηθόηεηα ησλ Σερληθώλ Σειεπηθνηλσληώλ. Αθαδεκατθό έηνο (314 ώξεο): Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηνπ ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ: «Ηλεκηπονικά» ζηελ εηδηθόηεηα ησλ Μεραλνζπλζεηώλ. Γηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπ εαξηλνύ εμακήλνπ: «Ηλεκηπονικά Ι» ζηελ εηδηθόηεηα ησλ Οπινπξγώλ, «Ηλεκηπονικά» ζηελ εηδηθόηεηα ησλ Μεραληθώλ Μεηαθνξηθώλ Μέζσλ & Μεραλεκάησλ θαη «Σεσνολογία Ηλεκηπονικών Δξαπηημάηυν» ζηελ εηδηθόηεηα ησλ Διεγθηώλ Αλαραίηηζεο. ρνιή Μόληκσλ Τπαμησκαηηθώλ Ναπηηθνύ (.Μ.Τ.Ν.) Θέζη: Χξνκίζζηνο θαζεγεηήο Σύνολο ωπών : 294 Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηνπ ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ: «Ηλεκηπονικοί Τπολογιζηέρ» (12 ώξεο/εβδ.). Γηδαζθαιία ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο ηνπ εαξηλνύ εμακήλνπ: «Ηλεκηπονικοί Τπολογιζηέρ» (6 ώξεο/εβδ.). Α θ α δ ε κ ί ε ο Δ κ π ν ξ η θ ν ύ Ν α π η η θ ν ύ ( Α. Δ. Ν. ) Α.Δ.Ν. Αζπξόππξγνπ Θέζη : Χξνκίζζηνο εθπαηδεπηηθόο Σύνολο ωπών : 147 Βαθμίδα : Δξγαζηεξηαθόο ζπλεξγάηεο κε πιήξε πξνζόληα Γηδαζθαιία ζηε ρνιή Πινηάξρσλ ηνπ καζήκαηνο ηνπ ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ: «Δπγαζηήπια Η/Τ» (4 ώξεο/εβδ.). Γηδαζθαιία ζηε ρνιή Μεραληθώλ ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο ηνπ ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ: «Πληποθοπική Η/Τ» (8 ώξεο/εβδ.). V I I I. Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Η Δ Μ Π Δ Ι Ρ Ι Α Ιαλνπάξηνο επηέκβξηνο OTEplus Α.Δ. Σερληθέο θαη Δπηρεηξεκαηηθέο Λύζεηο Θέζη: Τπάιιεινο Σειεθσληθήο Τπνζηήξημεο Σύνολο μηνών : Δπηά (7) Παξνρή ππεξεζηώλ εμεηδηθεπκέλεο ηειεθσληθήο ππνζηήξημεο ζε πειάηεο ADSL γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «Παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο ηνπ ADSL Help Desk 1242 ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηώλ ηνπ ΟΣΔ». Δλαζρόιεζε κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ πειαηώλ γηα ηε ζύλδεζε ηνπ routermodem κε ηνλ Η/Τ, ηελ παξακεηξνπνίεζε όισλ ησλ ηύπσλ routers-modems πνπ δηαζέηεη ν ΟΣΔ, ηελ άξζε βιαβώλ ησλ πειαηώλ από ηελ θεληξηθή δηαρείξηζε ηνπ ADSL δηθηύνπ θαη ηελ θαζνδήγεζε ησλ πειαηώλ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ADSL ππεξεζηώλ (Conn-x school, Conn-x view, IPTV θ.η.ι.). 8/12

9 Αύγνπζηνο Αύγνπζηνο Ιαλνπάξηνο 2001 FLASH ΠΟΛΤΜΔΑ Α.Δ. Θέζη: Σερληθόο Σύνολο μηνών : Γεθαελλέα (19) Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. «Γεκόθξηηνο», Ιλζηηηνύην Δπηζηήκεο Τιηθώλ Θέζη: Σερληθόο έξεπλαο Σύνολο μηνών : Πέληε (5) Ανηικείμενο επγαζίαρ: πληήξεζε επηζηεκνληθώλ νξγάλσλ θαη ειεθηξνληθέο θαηαζθεπέο πκκεηνρή ζην εξεπλεηηθό πξόγξακκα «Νέα γελεά Αηζζεηήξσλ θαη Γηαηάμεσλ Αθηηλνβνιίαο γηα Φεθηαθέο Απεηθνλίζεηο ζε Πξαγκαηηθό Υξόλν. Δθαξκνγέο ζηελ Αζθάιεηα Αεξνδξνκίσλ», κε επηζηεκνληθό ππεύζπλν ηνλ Γξ. Βαζίιεην Φπράξε. I X. Π Ρ Ο Θ Δ Σ Δ Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Δ Γ Ρ Α Σ Η Ρ Ι Ο Σ Η Σ Δ Αύγνπζηνο επηέκβξηνο 1999 Δπηηεδεπκαηίαο Λεηηνπξγία πξνζσπηθήο επηρείξεζεο κε δξαζηεξηόηεηεο: Κύξηα : Γεληθέο δεκόζηεο ππεξεζίεο Γεπηεξεύνπζα : Τπεξεζίεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Γεπηεξεύνπζα : Τπεξεζίεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο π.δ.θ.α. Γεπηεξεύνπζα : Τπεξεζίεο κεηαδεπηεξνβάζκηαο κε ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Γεπηεξεύνπζα : Τπεξεζίεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. «Γεκόθξηηνο», Ιλζηηηνύην Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ πκκεηνρή ζην πξόγξακκα «Αζύξκαηε παξνρή ακθίδξνκσλ ππεξεζηώλ θαη ςεθηαθνύ video κε κεγάιν εύξνο δώλεο, ζε θηλνύκελνπο ρξήζηεο» κε επηζηεκνληθό ππεύζπλν ηνλ Γξ. Αλαζηάζην Κνύξηε. Δλαζρόιεζε κε ηε κειέηε, πινπνίεζε, εγθαηάζηαζε θαη αμηνιόγεζε ελόο αζύξκαηνπ δηθηύνπ ππνινγηζηώλ παξνρήο ακθίδξνκσλ ππεξεζηώλ πνιπκέζσλ (εηθνλνδηάζθεςεο, ηαηλίεο θαηά παξαγγειία θ.η.ι.). Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. «Γεκόθξηηνο», Ιλζηηηνύην Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ πκκεηνρή, ζηα πιαίζηα εμάκελεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ζην έξγν «Αζύξκαηε παξνρή ακθίδξνκσλ ππεξεζηώλ θαη ςεθηαθνύ video κε κεγάιν εύξνο δώλεο, ζε θηλνύκελνπο ρξήζηεο» ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Γεκνέξεπλα 99», κε επηζηεκνληθό ππεύζπλν ηνλ Γξ. Αλαζηάζην Κνύξηε. Δλαζρόιεζε κε ηε κειέηε, πινπνίεζε, εγθαηάζηαζε θαη αμηνιόγεζε ελόο αζύξκαηνπ δηθηύνπ ππνινγηζηώλ παξνρήο ακθίδξνκσλ ππεξεζηώλ πνιπκέζσλ (εηθνλνδηάζθεςεο, ηαηλίεο θαηά παξαγγειία θ.η.ι.). X. Γ Η Μ Ο Ι Δ Τ Δ Ι 1. Γξαγνγηάλλεο, Κ., Λαιάο, Υξ., αΐηε, Α. Μηα εθαξκνγή βάζεο ηζηνξηθώλ δεδνκέλσλ ζε έξγν ηνπ etwinning. 8 ν πλέδξην Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο Δθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο (ΔΔΔΠ) γηα ηε Γηάδνζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θη Δπηθνηλσλίαο ζηελ Δθπαίδεπζε (ΓΣΠΔ) «Σν Φεθηαθό ρνιείν», Οθησβξίνπ, Αζήλα, ζζ Γεσξγίνπ, Α., Γξαγνγηάλλεο, Κ., Λαιάο, Υξ., αΐηε, Α. Μαζεηηθή εθεκεξίδα κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ QuarkXPress. 8 ν πλέδξην Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο Δθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο (ΔΔΔΠ) γηα ηε Γηάδνζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θη Δπηθνηλσλίαο ζηελ Δθπαίδεπζε (ΓΣΠΔ) «Σν Φεθηαθό ρνιείν», Οθησβξίνπ, Αζήλα, ζζ Γξαγνγηάλλεο, Κ. Γηείζδπζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία καζεκάησλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ειεύζεξε πξόζβαζε. Μειέηε Πεξίπησζεο. 1 ν Δζληθό πλέδξην Διιεληθήο Μαζεκαηηθήο Δηαηξείαο (Δ.Μ.Δ.) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Δπηρεηξεζηαθώλ Δξεπλώλ (E.E.E.E.) "Δθαξκνγέο ησλ Μαζεκαηηθώλ ζηε Γηνίθεζε, ζηελ Οηθνλνκία, ζηελ Παξαγσγή & ζηελ Δθπαίδεπζε", Ινπλίνπ, Αζήλα. 4. Γξαγνγηάλλεο, Κ., Παπαδνπνύινπ, Π. Γείθηεο επηηπρίαο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Μειέηε Πεξίπησζεο: Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Μ.Μ.Δ. ηνπ Σ.Δ.Ι. Πάηξαο. 1 ν Δζληθό πλέδξην Διιεληθήο Μαζεκαηηθήο Δηαηξείαο (Δ.Μ.Δ.) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Δπηρεηξεζηαθώλ Δξεπλώλ (E.E.E.E.) "Δθαξκνγέο ησλ Μαζεκαηηθώλ ζηε Γηνίθεζε, ζηελ Οηθνλνκία, ζηελ Παξαγσγή & ζηελ Δθπαίδεπζε", Ινπλίνπ, Αζήλα. 5. Παληεινπνύινπ, η., Γξαγνγηάλλεο, Κ., Υξήζηνπ,., Γθνξηζά, Μ., Μπνγηαηδηδάθε, Δ. Απνινγηζηηθή αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ Μειέηε πεξίπησζεο, 2 ν Παλειιήλην πλέδξην Δπηζηεκώλ Δθπαίδεπζεο, Μαΐνπ, Αζήλα. 9/12

10 X I. Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Δ Ρ Γ Ο Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο καζήκαηνο «Σεσνολογία web» γηα ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη Μ.Μ.Δ. ηνπ Σ.Δ.Ι. Πάηξαο () [https://static.eudoxus.gr/books/28/full pdf]. εκεηώζεηο ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο «Ηλεκηπονικά» γηα ηνπο ζπνπδαζηέο ηεο ρνιήο Σερληθώλ Τπαμησκαηηθώλ Αεξνπνξίαο (.Σ.Τ.Α.) ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο (2004). εκεηώζεηο ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο «Σεσνολογία Ηλεκηπονικών Δξαπηημάηυν» γηα ηνπο ζπνπδαζηέο ηεο ρνιήο Σερληθώλ Τπαμησκαηηθώλ Αεξνπνξίαο (.Σ.Τ.Α.) ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο (2004). εκεηώζεηο ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο «Ηλεκηπονικοί Τπολογιζηέρ» γηα ηνπο ζπνπδαζηέο ηεο ρνιήο Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Ναπηηθνύ (.Μ.Τ.Ν.) ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ (2001). Πηπρηαθή εξγαζία κε ηίηιν «Αζύξκαηε παξνρή ακθίδξνκσλ νπηηθναθνπζηηθώλ ππεξεζηώλ». Η εξγαζία απηή εθπνλήζεθε ζην εξγαζηήξην Αζύξκαησλ Φεθηαθώλ Δπηθνηλσληώλ ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ ηνπ Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. "Γεκόθξηηνο", κε επίβιεςε ηνπ θαζεγεηή ηεο Α..Δ.ΣΔ.Μ..Δ.Λ.Δ.Σ.Δ. Γξ. Γ. Παγηαηάθε, θαη ηεο νκάδαο ηνπ εξγαζηεξίνπ Αζύξκαησλ Φεθηαθώλ Δπηθνηλσληώλ, απνηεινύκελεο από ηνλ Γξ. Α. Κνύξηε θαη ηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα Δ. Πάιιε. X I I. Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Ι Τ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Δ X I I I. Π Ι Σ Ο Π Ο Ι Η Δ Ι Α. S o f t w a r e Γλώζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ MS DOS, XP, Vista θαη 7. Γλώζεηο πξνγξακκαηηζκνύ ζε γιώζζεο Q-basic, Turbo Pascal, HTML, C θαη Java (βαζηθέο γλώζεηο). Γλώζε ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνύ MS Office, XP, 2007, (Word, Excel, Access, PowerPoint θαη Outlook), Photoshop θαη CorelDraw. Γλώζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνύ Visio Technical, Electronics Workbench, Matlab θαη Simulink. Γλώζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο OPENeCLASS θαη Moodle. Γλώζε ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο ινγηζκηθνύ ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο SPSS Β. H a r d w a r e Γλώζε hardware ππνινγηζηώλ. Γλώζε θαη εκπεηξία ζε εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε αζύξκαησλ δηθηύσλ LAN. Γλώζε ησλ πξσηνθόιισλ TCP/IP. Απξίιηνο 2005 Δζληθό Κέληξν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.) Ιλζηηηνύην Δπηκόξθσζεο (ΙΝ.ΔΠ.) Δπηηπρήο ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν: «Γηαρείξηζε Κηλδύλσλ θαη Κξίζεσλ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηηο ρνιηθέο Δθπαηδεπηηθέο κνλάδεο». Δπηηξνπή Δπηκόξθσζεο ζηηο Σ.Π.Δ. Δπηηπρήο ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο δεμηνηήησλ θαη γλώζεσλ ζηηο Σερλνινγίεο πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληώλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ ζηελ Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ) ζηελ Δθπαίδεπζε», κε ηα αθόινπζα πνζνζηά ζσζηώλ απαληήζεσλ αλά ζεκαηηθή ελόηεηα: Δηζαγσγηθέο Έλλνηεο Βαθμολογία: 100% Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ Βαθμολογία: 100% Τπνινγηζηηθά Φύιια Βαθμολογία: 75% Γηαρείξηζε Πιεξνθνξηώλ θαη Δπηθνηλσλίαο Βαθμολογία: 100% Λνγηζκηθό Παξνπζίαζεο Βαθμολογία: 100% Microsoft Microsoft Office User Specialist (MOUS) Microsoft Office Word Expert Βαθμολογία: 822 Microsoft Office PowerPoint Βαθμολογία: /12

11 X I V. Α Γ Δ Ι Δ Α Κ Η Η Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ο 2003 Απξίιηνο 2004 Γηεύζπλζε Μεηαθνξώλ & Δπηθνηλσληώλ Ννκαξρία Αζήλαο Άδεηα Άζθεζεο Δπαγγέικαηνο Ραδηνειεθηξνιόγνπ Β (Αξ. άδεηαο: ). Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Α Αζήλαο Άδεηα Γηδαζθαιίαο ζε Φξνληηζηήξηα Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζύκθσλα κε ηελ ππ αξηζκό 1686/ απόθαζε ηνπ 3 νπ Γξαθείνπ Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Α Αζελώλ. X V. Μ Η Σ Ρ Χ Α Δ Γ Γ Ρ Α Φ Η Αύγνπζηνο Γεθέκβξηνο Γεθέκβξηνο Μεηξών Αμηνινγεηώλ Δλδηάκεζνπ Φνξέα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» (Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ.) Απ. Μηηπώος : Έληαμε ζην Μεηξών Αμηνινγεηώλ Δλδηάκεζνπ Φνξέα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» (Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ.) ζηνλ ηνκέα «Καηάξηηζε». Απ. Μηηπώος : Μεηξών Δκπεηξνγλσκόλσλ ηνπ Corallia Έληαμε ζην Μεηξών Δκπεηξνγλσκόλσλ ηνπ Corallia κε αληηθείκελν ηελ Δπαιήζεπζε / Πηζηνπνίεζε ηνπ Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Φάζε-2 Δλίζρπζεο Διιεληθώλ Σερλνινγηθώλ πλεξγαηηθώλ ρεκαηηζκώλ ζηε Μηθξνειεθηξνληθή». Δληαίν Μεηξών Αμηνινγεηώλ (Δ.Μ.Α.) Απ. Μηηπώος ΕΜΑ : 2071 Απ. απόθαζηρ : /νηθ / Έληαμε ζην Δληαίν Μεηξών Αμηνινγεηώλ (Δ.Μ.Α.) ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο πληνληζκνύ θαη Παξαθνινύζεζεο Γξάζεσλ Δπξσπατθνύ θαη Κνηλσληθνύ Σακείνπ (Δ.Τ..Δ.Κ.Σ.) ζηα ζεκαηηθά πεδία: Παηδαγσγηθή (4.1), Πιεξνθνξηθή (6.1), θαη Σερληθά Δπαγγέικαηα (9.2). Απ. Μηηπώος : 91/ Έληαμε ζην Μεηξών Γηδαζθόλησλ Κνιιεγίσλ. Μεηξών Γηδαζθόλησλ Κνιιεγίσλ Μεηξών Κύξηνπ Γηδαθηηθνύ Πξνζσπηθνύ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. Κωδ. αίηηζηρ : 7616 Απ. απόθαζηρ : 22624/ Έληαμε ζην Πξνζσξηλό Μεηξών Κύξηνπ Γηδαθηηθνύ Πξνζσπηθνύ ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.). Κωδ. ειζηγηηή : Μεηξών Δηζεγεηώλ Ο.Α.Δ.Γ. Λ.Α.Δ.Κ. Έληαμε ζην Δηζαγσγηθό Μεηξών Δηζεγεηώλ Λνγαξηαζκνύ γηα ηελ Απαζρόιεζε θαη ηελ Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε (Λ.Α.Δ.Κ.) ηνπ Οξγαληζκνύ Απαζρόιεζεο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ (Ο.Α.Δ.Γ.). X V I. Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Δ Ι Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο πγρξεκαηνδνηνύκελσλ Δλεξγεηώλ από ην ΔΚΣ πκκεηνρή, σο αλεμάξηεηνο αμηνινγεηήο, ζηε δηαδηθαζία ηερληθήο αμηνιόγεζεο πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζην πιαίζην αλνηρηνύ δεκόζηνπ δηεζλνύο δηαγσληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρσλ ησλ έξγσλ: «Καηάξηηζε αλέξγσλ ζε βαζηθέο δεμηόηεηεο ρξήζεο ΣΠΔ», «Παξνρή Τπεξεζηώλ Ηιεθηξνληθήο Μάζεζεο ΣΠΔ ζε Αλέξγνπο», θαη «Καηάξηηζε αλέξγσλ ζε εμεηδηθεπκέλεο δεμηόηεηεο ρξήζεο ΣΠΔ». X V I I. Δ Π Ι Σ Η Μ Ο Ν Ι Κ Δ Δ Ν Χ Δ Ι ζήκεξα Διιεληθή Δπηζηεκνληθή Έλσζε Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο & Δπηθνηλσληώλ ζηελ Δθπαίδεπζε (Δ.Σ.Π.Δ.) Απ. Μηηπώος : Γόθηκν κέινο. 11/12

12 ζήκεξα Διιεληθή Δηαηξεία Δπηζηεκόλσλ θαη Δπαγγεικαηηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ Απ. Μηηπώος : 3761 Σαθηηθό κέινο από ηνλ Ινύιην έσο ζήκεξα θαη ζπνπδαζηηθό κέινο από ηνλ Οθηώβξην έσο ηνλ Ινύιην. X V I I I. Γ Ι Α Γ Χ Ν Ι Μ Ο Ι Α.. Δ. Π. 5Π/ (Φ.Δ.Κ. 530/15-10-/η. Πξνθεξύμεσλ Α..Δ.Π.) Αξ. Φ.Δ.Κ. : 1018/ πλνιηθή Βαζκνινγία : εηξά θαηάηαμεο : Σξίηνο (3 νο ) πκκεηνρή ζην δηαγσληζκό εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θιάδνπ ΠΔ 1740 Ηιεθηξνληθώλ ηνπ Α..Δ.Π., θξηζείο σο δηνξηζηένο κε ζπλνιηθή βαζκνινγία κνξίσλ θαη κε ζεηξά θαηάηαμεο ηξίηνο (3 νο ). 1Σ/2007 (Φ.Δ.Κ. 522/ /η. Πξνθεξύμεσλ Α..Δ.Π. Αξ. Φ.Δ.Κ. : 319/6-5-/η. Γ πλνιηθή Βαζκνινγία : πκκεηνρή ζηελ Δηδηθή Γξαπηή Γνθηκαζία (test) επί γεληθόηεξσλ θαη πξαθηηθώλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ, κε ζπλνιηθή βαζκνινγία κνξίσλ. 27/1Π/ (Φ.Δ.Κ. 270/14-8-/η. Πξνθεξύμεσλ Α..Δ.Π.) Αξ. Φ.Δ.Κ. : 171/ πλνιηθή Βαζκνινγία : εηξά θαηάηαμεο : Πξώηνο (1 νο ) πκκεηνρή ζην δηαγσληζκό εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θιάδνπ ΠΔ 1740 Ηιεθηξνληθώλ ηνπ Α..Δ.Π., θξηζείο σο δηνξηζηένο κε ζπλνιηθή βαζκνινγία κνξίσλ θαη κε ζεηξά θαηάηαμεο πξώηνο (1 νο ). X I X. Α Υ Ο Λ Ι Δ Κ Α Ι Δ Ν Γ Ι Α Φ Δ Ρ Ο Ν Σ Α Σαμίδηα, θηλεκαηνγξάθνο θαη κνπζηθή. 12/12

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Προζφπικά Σηοιτεία. Διεύθσνζη: Oικία: Γραθείο:

Προζφπικά Σηοιτεία. Διεύθσνζη: Oικία: Γραθείο: Προζφπικά Σηοιτεία Διεύθσνζη: Oικία: Γραθείο: Ππζάξη, Αθξσηεξίνπ Πνιπηερλείν Κξήηεο, 73100 Υαληά, Διιάδα Βηβιηνζήθε 731 00 Υαληά, Διιάδα Ταχυδρομική: Αξηζηείδεο Μειεηίνπ, Σ.Θ. 148, ΥΑΝΗΑ 73110 Tηλ.: 28210-66884

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Oλνκαηεπώλπκν: Ησάλλεο Αξακπαηδήο Παηξώλπκν: Θσκάο Ζκ/λία, ηόπνο γέλλεζεο: 9 Ηνπιίνπ 1957, Καβάια Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο,

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραθικό ημείφμα. και. Τπόμνημα Δργαζιών

Βιογραθικό ημείφμα. και. Τπόμνημα Δργαζιών ΝΙΚΟΛΑΟ Γ. ΡΑΠΣΗ Βιογραθικό ημείφμα και Τπόμνημα Δργαζιών Βιογραθικό ημείφμα και Τπόμνημα Δργαζιών Βιογραθικό ημείφμα 1. Αηομικά ζηοιτεία Όλνκα: Νηθόιανο Δπώλπκν: Ράπηεο Ηκεξνκελία γέλλεζεο: 30 Μαΐνπ

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ Π. ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ Π. ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ Π. ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΒΔΡΟΗ 1, Σ.Κ. 59100, ΒΔΡΟΙΑ ΣΗΛ. ΟΙΚΙΑ 23310-71012, ΣΗΛ. ΓΡΑΦΔΙΟΤ 23310-28383, ΣΗΛΔΟΜΟΙΟΣΤΠΟ (FAX) 23310-28383, ΚΙΝ. 6978 777950 E-MAIL: papageor@anhma.gr ΠΡΟΧΠΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

6 th Conference on Informatics in Education Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Πξόγξακκα

6 th Conference on Informatics in Education Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Πξόγξακκα 6 th Conference on Informatics in Education Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε Ηόλην Παλεπηζηήκην, 10-12 Οθησβξίνπ 2014 Γηθηπαθόο ηόπνο ζπλεδξίνπ: http://di.ionio.gr/cie/ Πξόγξακκα Σν ζπλέδξην CIE2014 δηνξγαλώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ 2009-2013 Βαθμός Πηστίοσ: 9,00 «Άριζηα» 2009 19 και 7/10 «Άριζηα» ΓΙΑΚΡΙ ΔΙ Απρίλιος 2012 Τποηροθία ΙΚΤ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ 2009-2013 Βαθμός Πηστίοσ: 9,00 «Άριζηα» 2009 19 και 7/10 «Άριζηα» ΓΙΑΚΡΙ ΔΙ Απρίλιος 2012 Τποηροθία ΙΚΤ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΥΜΟ: Γεκεηξάθε ΟΝΟΜΑ: Εσή ΖΜ. ΓΔΝΝΖΣΖΣ: 17/04/1991 ΤΟΠΟΣ ΓΔΝΝΖΣΖΣ: Φαιθίδα-Δύβνηαο ΔΗΓΗΚΟΤΖΤΑ: Δθπαηδεπηηθόο Πξσηνβάζκηαο (Γεκνηηθό Σρνιείν) ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΤΑΣΤΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν.

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν. Μπαμπανέλοσ Δέζποινα Γαπγακήισλ 8, Άλσ Ηιίζηα 15771 Εσγξάθνπ Σει. εξγαζίαο: 2103327734 Θηλεηό ηει: 6973001178 Ζκεξνκελία Γέλλεζεο: 02/09/68 Σόπνο Γέλλεζεο: Βέξνηα Ζκαζίαο Σποσδές 1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ : ΚΤΡΗΑΚΖ - ΜΠΗΣΕΑΡΟ ΟΝΟΜΑ : ΔΤΣΑΘΗΟ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ : ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 30/3/1965 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ: ΚΔΡΚΤΡΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ : Σκήκα Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ, ΣΔΗ Πεηξαηά Π. Ράιιε

Διαβάστε περισσότερα

1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

1o Παλειιήλην πλέδξην  Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ 2012 Aκθηζέαηξν "Βαζίιεηνο Κπξηαδόπνπινο" (Μεηεσξνζθνπείν), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε.

Διαβάστε περισσότερα

CTP Development Σεμινάπιο

CTP Development Σεμινάπιο 1 CTP Development Σεμινάπιο Σκοπόρ Σν εκηλάξην Certified Training Professional Development (CTP Development) έρεη ζρεδηαζηεί κε ζηόρν λα πξνζθέξεη ηηο απαξαίηεηεο παηδαγσγηθέο, δηδαθηηθέο θαη ηερληθέο

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ»

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ.) www.elliepek.gr 5 ο ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ 7, 8 θαη 9 ΜΑΨΟΤ 2010 «ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» Ππόγπαμμα ςνεδπίος Παπαζκεςή 7 Μαΐος 2010 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Γηεπζύλνπζα: Διέλε Καηζαξνύ, Δπίθ. Καζεγήηξηα Παηδαγσγηθήο ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2013 1 1) Ιζηνξηθό Σν Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1.1 Αηομικά ζηοιτεία ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Αλδξνλίθε Σζνπριαξάθε ηνπ Λεσλίδα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 5 Ηνπιίνπ 1966 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ ΤΠΖΚΟΟΣΖΣΑ ΟΗΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΡΔΥΟΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy 1 To ζύζηεκα ηεο Αλώηεξεο Δθπαίδεπζεο (ΑΔ) ηεο Κύπξνπ αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Μπνιόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε)

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε) ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ.. Μνλήο Πεηξάθε 12-ΑΘΗΝΑ Σ.Κ. : 11 5 21 Σει.: 7288130-131 Αξ.Πξση.Φ.471/8811 Αξ.ρ.: 2430 Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2009 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε) Πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ελελήληα έμη (96)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΒΙΒΛΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ

ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΒΙΒΛΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 28/03/1971 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Λεσθόξνο Γεκνθξαηίαο 1, 85100 Ρόδνο. Σει.:(22410) 99147. Φαμ: (22410) 27785. E-mail: dgouvias @rhodes.aegean.gr ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: Παληξεκέλνο, κε έλα

Διαβάστε περισσότερα

Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ 5, 731 33 Υαληά Όλνκα: Θενδώξα Σειέθσλν: 2821037749 Όλνκα Παηξόο: Υξηζηόδνπινο e-mail: tpapadam@isc.tuc.gr tpapadam@hotmail.

Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ 5, 731 33 Υαληά Όλνκα: Θενδώξα Σειέθσλν: 2821037749 Όλνκα Παηξόο: Υξηζηόδνπινο e-mail: tpapadam@isc.tuc.gr tpapadam@hotmail. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ Δπώλπκν: Παπαδάκ Γηεύζπλζε θαηνηθίαο: Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ 5, 731 33 Υαληά Όλνκα: Θενδώξα Σειέθσλν: 2821037749 Όλνκα Παηξόο: Υξηζηόδνπινο e-mail: tpapadam@isc.tuc.gr tpapadam@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΜΟ ΣΗΝΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Δπαγγειηζηξίαο 72 Σήλνο 3 Ννεκβξίνπ 2009 Σαρ. Κώδηθαο : 842 00 Πιεξνθνξίεο : Παλ. αληακνύξεο Αξηζ. Πξση.: 7109 Σει. : 2283360140 FAX : 2283360139

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006 ΠΡΟΛΟΓΟ Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, που

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Σκήκα Πιαζηηθώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο. Γλσζηηθό αληηθείκελν: «Δηθαζηηθέο Σέρλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραθικό Σημείωμα Χριζηόθορου Μήηζιου www.chrismitsios.eu chris@chrismitsios.eu

Βιογραθικό Σημείωμα Χριζηόθορου Μήηζιου www.chrismitsios.eu chris@chrismitsios.eu Σπουδέσ Εκπαίδευςη Αύγουστος 2015 2015: Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηηο Δπξσπατθέο Σπνπδέο γηα Σηειέρε Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκώλ, Τκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Οηθνλνκηθώλ Σπνπδώλ, Σρνιή Οηθνλνκηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΙΟΤΥΧΝ Σ.Δ.Ι. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ

ΟΓΗΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΙΟΤΥΧΝ Σ.Δ.Ι. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΟΓΗΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΙΟΤΥΧΝ Σ.Δ.Ι. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Αθήνα 2008 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ... 1.1. Κξηηήξηα επηινγήο επαγγέικαηνο 1.2. Σξφπνο ρξήζεο ηνπ Οδεγνχ Δπαγγέικαηνο 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ηνπ ΒΑΙΛΗ ΒΟΓΚΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ηνπ ΒΑΙΛΗ ΒΟΓΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ηνπ ΒΑΙΛΗ ΒΟΓΚΑ επηέκβξεο, 2013 ει. 1 - Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ Βηνγξαθηθό ζεκείσκα Europass Πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο Δπώλπκν / Όλνκα Γηεύζπλζε Βαζίιεο Βόγθαο νθνθιή Βεληδέινπ 36 Υαιάλδξη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ

ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΘΖΝΑ, MAΪΟ 2012 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΖ & ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ζελ. 3 2. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα