Βιογραφικό Σημείωμα. Κωνσταντίνου Ι. Δραγογιάννη. Εκπαιδευτικοφ Τεχνολόγου Ηλεκτρονικοφ Μηχανικοφ M. Sc. Ηλεκτρονικήσ και Ραδιοηλεκτρολογίασ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιογραφικό Σημείωμα. Κωνσταντίνου Ι. Δραγογιάννη. Εκπαιδευτικοφ Τεχνολόγου Ηλεκτρονικοφ Μηχανικοφ M. Sc. Ηλεκτρονικήσ και Ραδιοηλεκτρολογίασ"

Transcript

1 Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνου Ι. Δραγογιάννη Εκπαιδευτικοφ Τεχνολόγου Ηλεκτρονικοφ Μηχανικοφ M. Sc. Ηλεκτρονικήσ και Ραδιοηλεκτρολογίασ

2 Ι. Π Ρ Ο Χ Π Ι Κ Δ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Δ Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε : Άγακνο Ηιηθία : 34 ηξαηησηηθέο ππνρξεώζεηο : Δθπιεξσκέλεο Σόπνο γέλλεζεο : Αζήλα Ι Ι. Π Ο Τ Γ Δ Α. Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Δ Π Ο Τ Γ Δ ζήκεξα Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ (Δ.Κ.Π.Α.) Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Π.Σ.Γ.Δ.) Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ: «Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία θαη Αλάπηπμε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ» ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Κ.Π.Α. ζε ζύκπξαμε κε ην Γεληθό Σκήκα Μαζεκαηηθώλ ηεο ρνιήο Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ ηνπ Σ.Δ.Ι. Πεηξαηά. Δπηηπρήο εμέηαζε ζε δώδεθα (12) από ηα δώδεθα (12) καζήκαηα πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ιήςε ηνπ κεηαπηπρηαθνύ δηπιώκαηνο. Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ (Δ.Κ.Π.Α.) Σκήκαηα: Φπζηθήο θαη Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ: «Ηιεθηξνληθή θαη Ραδηνειεθηξνινγία» Βαθμόρ πηςσίος : 7,76 (Λίαλ Καιώο) Δπηηπρήο εμέηαζε ζε είθνζη έμη (26) καζήκαηα. Β. Π Ρ Ο Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Δ Π Ο Τ Γ Δ ζήκεξα Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ (Δ.Κ.Π.Α.) ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Φπζηθήο Δπηηπρήο εμέηαζε ζε 34 από ηα 49 καζήκαηα πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ. ρνιή Δθπαηδεπηηθώλ Λεηηνπξγώλ Δπαγγεικαηηθήο θαη Σερληθήο Δθπαίδεπζεο Αλσηέξα ρνιή Δθπαηδεπηηθώλ Σερλνιόγσλ Μεραληθώλ (Α..Δ.ΣΔ.Μ.) Πηςσίο : Δθπαηδεπηηθνύ Σερλνιόγνπ Ηιεθηξνληθνύ Μεραληθνύ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ : Αζύξκαηε παξνρή ακθίδξνκσλ νπηηθναθνπζηηθώλ ππεξεζηώλ Βαθμόρ πηςσίος : 7,57 (Πνιύ Καιά) Σειπά καηάηαξηρ : Σξίηνο (3 νο ) ζην ζύλνιν ησλ 38 πηπρηνύρσλ ηνπ αθαδ. έηνπο. Δπηηπρήο εμέηαζε ζε εθαηό (100) καζήκαηα: ελλέα (9) γεληθά, είθνζη έμη (26) παηδαγσγηθά θαη εμήληα πέληε (65) ηερλνινγηθά καζήκαηα ππνδνκήο. Ι Ι Ι. Τ Ν Δ Γ Ρ Ι Α Δπηζηεκνληθή Έλσζε Δθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο γηα ηε Γηάδνζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ Δθπαίδεπζε Παξαθνινύζεζε εξγαζηώλ ηνπ 8 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ «Σν ςεθηαθό ζρνιείν». Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ (Δ.Κ.Π.Α.) Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Π.Σ.Γ.Δ.) Παξαθνινύζεζε εξγαζηώλ ηνπ «2 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Δπηζηεκώλ Δθπαίδεπζεο». I V. Δ Μ Ι Ν Α Ρ Ι Α Δ Π Ι Μ Ο Ρ Φ Χ Δ Ι 2012 Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Π.Δ.) Άκθηζζαο Παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζην πιαίζην ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, κε ζέκα: «Κνξηλζηαθόο: Έλα ηδηαίηεξν θαη επαίζζεην ζαιάζζην νηθνζύζηεκα» δηάξθεηαο δύν (2) εκεξώλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Άκθηζζα. 2/12

3 Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο Ιλζηηηνύην Γηαξθνύο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Ι.Γ.ΔΚ.Δ.) Παξαθνινύζεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: «Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηώλ Δλειίθσλ» δηάξθεηαο εθαηό (100) σξώλ (25 ώξεο δηά δώζεο θαη 75 ώξεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε). Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Αηησιναθαξλαλίαο ρνιηθόο ύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο Ν. Αηησιναθαξλαλίαο Δπηηπρήο παξαθνινύζεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ: «Αμηνπνίεζε Σερληθώλ Αζύγρξνλεο θαη Δμ Απνζηάζεσο Γηδαζθαιίαο κέζα από ην Πεξηβάιινλ Ηιεθηξνληθήο Μάζεζεο Moodle» δηάξθεηαο είθνζη έμη (26) εβδνκάδσλ. Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο Ιλζηηηνύην Γηαξθνύο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Ι.Γ.ΔΚ.Δ.) Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζεκηλαξίνπ: «Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηώλ Δθπαηδεπηώλ» δηάξθεηαο πέληε (5) σξώλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα. Γεθέκβξηνο Γεθέκβξηνο Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Π.Δ.) Άκθηζζαο Παξαθνινύζεζε επηκνξθσηηθνύ ζεκηλαξίνπ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο κε ζέκα: «Πεξηβάιινλ Γηθαίσκά κνπ. Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε» δηάξθεηαο ηξηώλ (3) εκεξώλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Άκθηζζα. Διιεληθόο Δξπζξόο ηαπξόο (Δ.Δ..) Πεξηθεξεηαθό Σκήκα Λακίαο Παξαθνινύζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο κε ζέκα: «Πξώηεο Βνήζεηεο» δηάξθεηαο νθηώ (8) σξώλ. Πεξηθεξεηαθό Δπηκνξθσηηθό Κέληξν (Π.Δ.Κ.) Λακίαο Παξαθνινύζεζε ηεο Α θάζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο Δηζαγσγηθήο Δπηκόξθσζεο Νενδηόξηζησλ Δθπαηδεπηηθώλ Γ.Δ. ζρνιηθνύ έηνπο -. Δζληθό Κέληξν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.) Ιλζηηηνύην Δπηκόξθσζεο (ΙΝ.ΔΠ.) Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν: «Γηαρείξηζε Κηλδύλσλ θαη Κξίζεσλ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηηο ρνιηθέο Δθπαηδεπηηθέο κνλάδεο» δηάξθεηαο ηξηάληα πέληε (35) σξώλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα. Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο Ιλζηηηνύην Γηαξθνύο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Ι.Γ.ΔΚ.Δ.) Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: «Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηώλ ζηηο Δμειίμεηο ηεο Σερλνινγίαο αλά Σνκέα Δηδηθνηήησλ» δηάξθεηαο είθνζη πέληε (25) σξώλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα. CONCEPTUM Α.Δ. Παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίνπ κε ζέκαηα: Photoshop (5 ώξεο), θαη Premier (5 ώξεο). Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ηιείαο Παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίνπ κε ζέκα: «ρνιείν θαη Μνπζείν: Από ηε δηδαζθαιία ζην βίσκα» δηάξθεηαο πέληε (5) σξώλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αξραία Οιπκπία. επηέκβξηνο Π.Δ.Κ. Παηξώλ Παξαθνινύζεζε ηεο Α θάζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο Δηζαγσγηθήο Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ δηάξθεηαο πέληε (5) εκεξώλ. 3/12

4 Έλσζε Διιήλσλ Φπζηθώλ (Δ.Δ.Φ.) Παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίσλ Πιεξνθνξηθήο κε ζέκαηα: Java (60 ώξεο) θαη Δπεμεξγαζία Δηθόλαο (40 ώξεο). Δζληθό Κέληξν Έξεπλαο Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ (Δ.Κ.Δ.Φ.Δ.) Γεκόθξηηνο Παξαθνινύζεζε ζεξηλνύ ζεκηλαξίνπ πξνζαλαηνιηζκνύ θαη ελεκέξσζεο ζε εξεπλεηηθά ζέκαηα Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο Μηθξνειεθηξνληθήο Σειεπηθνηλσληώλ. V. Η Μ Δ Ρ Ι Γ Δ Γηεύζπλζε Μνπζείσλ, Δθζέζεσλ θαη Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ Ι Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζζηθώλ Αξραηνηήησλ Παξαθνινύζεζε επηκνξθσηηθήο εκεξίδαο κε ζέκα: «Παηδεία θαη Αξραηνινγία 2», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνπο Γειθνύο. Γεθέκβξηνο 2 ν Γξαθείν Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Πεηξαηά Παξαθνινύζεζε εκεξίδαο κε ζέκα: «Βία θαη Δθεβεία», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Πλεπκαηηθό Κέληξν ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινύ. Γξαθείν ρνιηθώλ πκβνύισλ Β /βάζκηαο Δθπαίδεπζεο Παξαθνινύζεζε επηκνξθσηηθήο εκεξίδαο εθπαηδεπηηθώλ εηδηθόηεηαο Ηιεθηξνληθνύ κε ζέκα: «ύγρξνλεο Σερλνινγηθέο Τπνδνκέο Γηθηύνπ Οπηηθώλ Ιλώλ Δπξπδσληθέο Τπεξεζίεο θαη Δπξπδσληθά Γίθηπα Ο.Σ.Δ.». V I. Ξ Δ Ν Δ Γ Λ Χ Δ Α γ γ ι η θ ά EDEXCEL London Tests of English Level 5 Proficient Communication Επίπεδο : Άξηζηε γλώζε (Γ2/C2) Απξίιηνο Test of English for International Communication (TOEIC) Βαθμόρ : 890 (Listening score = 440, Reading score = 450) Επίπεδο : Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1) Αύγνπζηνο Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Βαθμόρ: 213 (Computer based) = 550 (Paper based) 1998 University of Michigan Certificate of Competency in English Επίπεδο : Καιή γλώζε (Β2) V I I. Γ Ι Γ Α Κ Σ Ι Κ Η Δ Μ Π Δ Ι Ρ Ι Α A. Γ Δ Τ Σ Δ Ρ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Δ Κ Π Α Ι Γ Δ Τ Η Αύγνπζηνο ζήκεξα Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Φσθίδαο Θέζη : Δθπαηδεπηηθόο θιάδνπ ΠΔ17.04 Σύνολο: 1 έηνο θαη 7 κήλεο Βαθμόρ: Δ ρνιηθό έηνο 2012: Δπαγγεικαηηθό Λύθεην (ΔΠΑ.Λ.) Άκθηζζαο Γηδαζθαιία ζηελ Α ηάμε ηνπ ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο: «Δπεςνηηική Δπγαζία (Project)» (2 ώξεο/εβδ.). Γηδαζθαιία ζηε Β ηάμε ηνπ Ηιεθηξνινγηθνύ ηνκέα ησλ εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ: «Ηλεκηποηεσνία Ι» (3 ώξεο/εβδ.), «Ηλεκηπικοί Αςηομαηιζμοί και ηοισεία Ηλεκηπονικήρ» (3 ώξεο/εβδ.) θαη ηνπ ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο: «Ηλεκηπικοί Αςηομαηιζμοί και ηοισεία Ηλεκηπονικήρ» (2 ώξεο/εβδ.). Γηδαζθαιία ζηε Γ ηάμε ηεο εηδηθόηεηαο Ηιεθηξνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηιεθηξνινγηθνύ ηνκέα ησλ εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ: «Αςηομαηιζμοί και ςζηήμαηα Αςηομάηος Δλέγσος» (4 ώξεο/εβδ.), 4/12

5 «Ηλεκηποηεσνία ΙΙ» θαη ηνπ ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο: «Αςηομαηιζμοί και ςζηήμαηα Αςηομάηος Δλέγσος» (3 ώξεο/εβδ.) (2 ώξεο/εβδ.). ρνιηθό έηνο : Δπαγγεικαηηθό Λύθεην (ΔΠΑ.Λ.) Άκθηζζαο Γηδαζθαιία ζηελ Α ηάμε ηνπ Σερλνινγηθνύ θύθινπ ηνπ ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο: «σολικόρ Δπαγγ/κορ Πποζ/ζμορ Πεπιβάλλον επγαζίαρ» (2 ώξεο/εβδ.). Γηδαζθαιία ζηελ Α ηάμε ηνπ θύθινπ Τπεξεζηώλ ηνπ ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο: «Σεσνολογία και Ανάπηςξη» (2 ώξεο/εβδ.). Γηδαζθαιία ζηε Β ηάμε ηνπ Ηιεθηξνινγηθνύ ηνκέα ησλ εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ: «Ηλεκηποηεσνία Ι» (3 ώξεο/εβδ.), «Ηλεκηπικοί Αςηομαηιζμοί και ηοισεία Ηλεκηπονικήρ» (3 ώξεο/εβδ.) θαη ηνπ ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο: «Ηλεκηπικοί Αςηομαηιζμοί και ηοισεία Ηλεκηπονικήρ» (2 ώξεο/εβδ.). Γηδαζθαιία ζηε Γ ηάμε ηεο εηδηθόηεηαο Ηιεθηξνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηιεθηξνινγηθνύ ηνκέα ησλ εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ: «Αςηομαηιζμοί και ςζηήμαηα Αςηομάηος Δλέγσος» (4 ώξεο/εβδ.), «Ηλεκηποηεσνία ΙΙ» (3 ώξεο/εβδ.) θαη ηνπ ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο: «Αςηομαηιζμοί και ςζηήμαηα Αςηομάηος Δλέγσος» (2 ώξεο/εβδ.). επηέκβξηνο Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Ηιείαο, 1 ν ΔΠΑ.Λ. Πύξγνπ Θέζη: Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο θιάδνπ ΠΔ17.04 Σύνολο: 9 κήλεο θαη 24 εκέξεο Γηδαζθαιία ζηε Β ηάμε ηνπ ηνκέα «Ηιεθηξνληθήο» ησλ ζεσξεηηθώλ καζεκάησλ: «Αναλογικά Ηλεκηπονικά» (2 ώξεο/εβδ.), «Φηθιακά Ηλεκηπονικά» (2 ώξεο/εβδ.). Γηδαζθαιία ζηε Γ ηάμε ηεο εηδηθόηεηαο «Ηιεθηξνληθώλ πζηεκάησλ Δπηθνηλσληώλ» ησλ ζεσξεηηθώλ καζεκάησλ: «ςζηήμαηα Αναλογικών Ηλεκηπονικών» (2 ώξεο/εβδ.), «ςζηήμαηα Φηθιακών Ηλεκηπονικών» (2 ώξεο/εβδ.), «Ηλεκηπονικέρ Δπικοινυνίερ» (2 ώξεο/εβδ.), «Σεσνολογία Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών» (2 ώξεο/εβδ.), «Παπαγυγή και Δπεξεπγαζία ήμαηορ» (3 ώξεο/εβδ.) θαη ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο: «Σεσνολογία Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών» (3 ώξεο/εβδ.). Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Ηιείαο Πξόζζεηε Γηδαθηηθή ηήξημε 1 νπ ΔΠΑ.Λ. Πύξγνπ Θέζη: Χξνκίζζηνο θαζεγεηήο Σύνολο ωπών : 67 Γηδαζθαιία ζηε Γ ηάμε ηεο εηδηθόηεηαο «Ηιεθηξνληθώλ πζηεκάησλ Δπηθνηλσληώλ» ηνπ ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο: «Ηλεκηπονικέρ Δπικοινυνίερ» (3 ώξεο/εβδ.). Οξγαληζκόο Απαζρόιεζεο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ (Ο.Α.Δ.Γ.) Σερληθό Δπαγγεικαηηθό Δθπαηδεπηήξην (Σ.Δ.Δ.) Καιακαθίνπ Θέζη: Χξνκίζζηνο θαζεγεηήο Σύνολο ωπών : 58 Γηδαζθαιία ζην Β Κύθιν ηνπ ηνκέα Ηιεθηξνληθώλ ησλ ζεσξεηηθώλ καζεκάησλ: «Παπαγυγή και Δπεξεπγαζία ήμαηορ» (3 ώξεο/εβδ.), «Δκπομπή και Λήτη Ραδιοθυνικού ήμαηορ» (4 ώξεο/εβδ.) θαη ησλ εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ: «Δκπομπή και Λήτη Σηλεοπηικού ήμαηορ» (3 ώξεο/εβδ.), «Παπαγυγή και Δπεξεπγαζία ήμαηορ» (3 ώξεο/εβδ.) θαη «Δκπομπή και Λήτη Ραδιοθυνικού ήμαηορ» (3 ώξεο/εβδ.). ηβηηαλίδεηνο Γεκόζηα ρνιή Σερλώλ & Δπαγγεικάησλ (.Γ..Σ.Δ.), 2 ν Σ.Δ.Δ. Θέζη: Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο θιάδνπ ΠΔ17.04 Σύνολο: 8 κήλεο θαη 24 εκέξεο Γηδαζθαιία ζηελ Β ηάμε ηνπ Α Κύθινπ ηεο εηδηθόηεηαο «Ηιεθηξνληθόο Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ θαη Γηθηύσλ» ησλ ζεσξεηηθώλ καζεκάησλ: «ςζηήμαηα Δκπομπήρ και Λήτηρ» (8 ώξεο/εβδ.) θαη «Φηθιακά Ηλεκηπονικά» (6 ώξεο/εβδ.). 5/12

6 Γηδαζθαιία ζηνλ B Κύθιν ηεο εηδηθόηεηαο «Ηιεθηξνληθόο Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ θαη Γηθηύσλ» ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο: «Γίκηςα Τπολογιζηών» (6 ώξεο/εβδ.). επη , επη. 2003, Γεθ επηέκβξηνο 2003, επη. Ινύλ. 2003, 2001 Γεθέκβξηνο 2001 θαη Γεληθό Ννζνθνκείν Παίδσλ «Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ», Σ.Δ.Δ. Θέζη: Χξνκίζζηνο θαζεγεηήο Σύνολο ωπών : 326 Γηδαζθαιία ζηνλ Α Κύθιν ηεο εηδηθόηεηαο «Βνεζώλ Ννζειεπηώλ»: ηνπ ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο «Δθαπμογέρ Η/Τ» ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο «Υπήζη Η/Τ» (3 ώξεο/εβδ.) θαη (1 ώξα/εβδ.). Γεληθό Ννζνθνκείν Αζελώλ «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟ», Σ.Δ.Δ. Θέζη: Χξνκίζζηνο θαζεγεηήο Σύνολο ωπών : 191 Γηδαζθαιία ζηνλ Α Κύθιν ηεο εηδηθόηεηαο «Βνεζώλ Ννζειεπηώλ»: ηνπ ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο «Δθαπμογέρ Η/Τ» ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο «Υπήζη Η/Τ» (3 ώξεο/εβδ.) θαη (1 ώξα/εβδ.). Πεξηθεξεηαθό Γεληθό Ννζνθνκείν Ννζεκάησλ Θώξαθνο Αζελώλ «Η ΧΣΗΡΙΑ» Σ.Δ.Δ. «ΟΦΙΑ ΛΗΜΑΝ» Θέζη: Χξνκίζζηνο θαζεγεηήο Σύνολο ωπών : 227 Γηδαζθαιία ζηνλ Α Κύθιν ηεο εηδηθόηεηαο «Βνεζώλ Ννζειεπηώλ»: ηνπ ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο «Δθαπμογέρ Η/Τ» ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο «Υπήζη Η/Τ» 2 ν Σ.Δ.Δ. Ηιηνύπνιεο Θέζη: Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο θιάδνπ ΠΔ17.04 Γηδαζθαιία ησλ εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ: «Δκπομπή και Λήτη Σηλεοπηικού ήμαηορ», «Δκπομπή και Λήτη Ραδιοθυνικού ήμαηορ», «Τλικό Τπολογιζηών», «Δπγαζηήπιο Η/Τ για Ηλεκηπονικούρ ΙΙ», «Δπεξεπγαζία και Αναπαπαγυγή Δικόναρ και Ήσος» και «Σεσνολογία Γιαηάξευν Ηλεκηπονικήρ». (3 ώξεο/εβδ.) θαη (1 ώξα/εβδ.). Β. Μ Δ Σ Α Γ Δ Τ Σ Δ Ρ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Δ Κ Π Α Ι Γ Δ Τ Η Σύνολο : 6 κήλεο θαη 18 εκέξεο Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο Ιλζηηηνύην Γηαξθνύο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Ι.Γ.ΔΚ.Δ.) Θέζη: Χξνκίζζηνο εθπαηδεπηήο Σύνολο ωπών : 165 Γηδαζθαιία ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Κέληξα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ» ηνπ Δ.Π. κε ηίηιν «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» ζηα Κέληξα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Κ.Δ.Δ.) Φσθίδαο θαη Αζήλαο ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ: «Πληποθοπική ΙΙ: Βαζικέρ έννοιερ Η/Τ ζηη ζημεπινή Κοινυνία ηηρ Πληποθοπίαρ». Ι.Γ.ΔΚ.Δ. Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο από Απόζηαζε (ΚΔ.ΓΒΜ.ΑΠ.) Θέζη: Χξνκίζζηνο εθπαηδεπηήο Σύνολο ωπών : 50 Γηδαζθαιία ζηα πιαίζηα ηεο Πξάμεο «ρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο κέζσ ηνπ Κέληξνπ Γηα Βίνπ Μάζεζεο από Απόζηαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηά Βίνπ Μάζεζεο ΑΠ 7» ηεο εθπαηδεπηηθήο ελόηεηαο: «Διζαγυγή ζε Τπολογιζηικά Φύλλα Παποςζιάζειρ Βάζειρ Γεδομένυν». Ιλζηηηνύην Μηθξώλ Δπηρεηξήζεσλ (Ι.Μ.Δ.), Γ..Δ.Β.Δ.Δ. Θέζη: Χξνκίζζηνο θαζεγεηήο Σύνολο ωπών : 70 ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο κε ηίηιν «ΠΓΒΔ 2 Βαζηθέο Γλώζεηο Πιεξνθνξηθήο»: α) Γηδαζθαιία, θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 8/3/ έσο 26/3/, ησλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ: 6/12

7 «Φύλλα Δπγαζίαρ» (20 ώξεο) θαη «Ηλεκηπονική Δπικοινυνία» (10 ώξεο). β) Γηδαζθαιία, θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 14/4/ έσο 9/5/, ησλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ: «Υπήζη ηος ςπολογιζηή και διασείπιζη απσείυν» (15 ώξεο), «Δπεξεπγαζία κειμένος» (20 ώξεο) θαη «Φύλλα Δπγαζίαρ» (5 ώξεο). Γ ε κ ό ζ η α Ι λ ζ η η η ν ύ η α Δ π α γ γ ε ι κ α η η θ ή ο Κ α η ά ξ η η ζ ε ο ( Ι. Δ. Κ. ) 2007 θαη Οξγαληζκόο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.), Γεκόζην Ι.Δ.Κ. Πύξγνπ Θέζη: Χξνκίζζηνο εθπαηδεπηήο Σύνολο ωπών : 10 Γηδαζθαιία ηνπ ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο ηνπ Γ εμακήλνπ ηνπ εαξηλνύ έηνπο θαηάξηηζεο : «Ηλεκηπονικά ςζηήμαηα Αζθαλείαρ» (2 ώξεο/εβδ.) ζηελ εηδηθόηεηα «Φύιαθαο Μνπζείσλ θαη Αξραηνινγηθώλ Υώξσλ». ηβηηαλίδεηνο Γεκόζηα ρνιή Σερλώλ & Δπαγγεικάησλ, Ι.Δ.Κ. Θέζη: Χξνκίζζηνο εθπαηδεπηήο Σύνολο ωπών : 78 Γηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπ θζηλνπσξηλνύ εμακήλνπ ηνπ έηνπο θαηάξηηζεο 2007: «Γίκηςα» (Δξγαζηήξην 2 ώξεο/εβδ.) ζηελ εηδηθόηεηα «Σερληθόο Η/Τ Δπηθνηλσληώλ θαη Γηθηύσλ» θαη «Δπικοινυνίερ» (Θεσξία 2 ώξεο/εβδ.) ζηελ εηδηθόηεηα «Σερληθόο Ραδηνηειενπηηθώλ & Ηιεθηξναθνπζηηθώλ Γηαηάμεσλ». Γηδαζθαιία ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο ηνπ θζηλνπσξηλνύ εμακήλνπ ηνπ έηνπο θαηάξηηζεο : «Λειηοςπγικά ςζηήμαηα DOS/WINDOWS» (4 ώξεο/εβδ.) ζηελ εηδηθόηεηα «ρεδηαζηήο κέζσ πζηεκάησλ Η/Τ». Γ. Σ Ρ Ι Σ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Δ Κ Π Α Ι Γ Δ Τ Η Α λ ώ η α η α Δ θ π α η δ ε π η η θ ά Ι δ ξ ύ κ α η α ( Α. Δ. Ι. ) 2012 ζήκεξα Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα (Σ.Δ.Ι.) Λακίαο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Ηιεθηξνληθήο Θέζη : Χξνκίζζηνο εθπαηδεπηηθόο Σύνολο ωπών : Βαθμίδα : Δξγαζηεξηαθόο ζπλεξγάηεο Γηδαζθαιία ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο ηνπ εαξηλνύ εμακήλνπ: «Φηθιακέρ Σηλεπικοινυνίερ» (4 ώξεο/εβδ.). Αλώηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.) Σκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Ηιεθηξνληθήο Θέζη : Χξνκίζζηνο εθπαηδεπηηθόο Σύνολο ωπών : 68 Βαθμίδα : Δξγαζηεξηαθόο ζπλεξγάηεο Γηδαζθαιία ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο ηνπ εαξηλνύ εμακήλνπ: «Σηλεπικοινυνιακά ςζηήμαηα ΙΙ» (4 ώξεο/εβδ.). Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα (Σ.Δ.Ι.) Υαιθίδαο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Ηιεθηξνινγίαο Θέζη : Χξνκίζζηνο εθπαηδεπηηθόο Σύνολο ωπών : 204 Βαθμίδα : Δξγαζηεξηαθόο ζπλεξγάηεο Γηδαζθαιία ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο ηνπ εαξηλνύ εμακήλνπ: «Ηλεκηπονικά Ι» (6 ώξεο/εβδ.). Γηδαζθαιία ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο ηνπ ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ: «Ηλεκηπονικά Ι» (6 ώξεο/εβδ.). 7/12

8 Απξίιηνο Ιαλνπάξηνο επηέκβξηνο θαη Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα (Σ.Δ.Ι.) Πάηξαο Παξάξηεκα Πύξγνπ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο Θέζη : Χξνκίζζηνο εθπαηδεπηηθόο Σύνολο ωπών : 77 Βαθμίδα : Δξγαζηεξηαθόο ζπλεξγάηεο Γηδαζθαιία ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο ηνπ εαξηλνύ εμακήλνπ: «Σεσνολογία web» (6 ώξεο/εβδ.). Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ Σύνολο ωπών : 72 Δπηθνπξία κειώλ Γ.Δ.Π. ζηελ άζθεζε θνηηεηώλ θαη ζηε δηόξζσζε αζθήζεσλ ζηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα: «Ηλεκηπονική Δθαπμογέρ ζηην Πληποθοπική» (6 ώξεο/εβδ.) θαη «Φηθιακέρ Δπικοινυνίερ» (3 ώξεο/εβδ.). Α λ ώ η ε ξ ε ο η ξ α η η σ η η θ έ ο ρ ν ι έ ο Τ π α μ η σ κ α η η θ ώ λ ( Α... Τ. ) ρνιή Σερληθώλ Τπαμησκαηηθώλ Αεξνπνξίαο (.Σ.Τ.Α.) Θέζη: Χξνκίζζηνο θαζεγεηήο Σύνολο ωπών : 493 Αθαδεκατθό έηνο (179 ώξεο): Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηνπ ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ (Α εξάμηνο): «Μικποκςμαηικέρ Γιαηάξειρ» ζηελ εηδηθόηεηα ησλ Σερληθώλ Σειεπηθνηλσληώλ. Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηνπ εαξηλνύ εμακήλνπ (Β εξάμηνο): «Γπαμμέρ μεηαθοπάρ Κεπαίερ» ζηελ εηδηθόηεηα ησλ Σερληθώλ Σειεπηθνηλσληώλ. Αθαδεκατθό έηνο (314 ώξεο): Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηνπ ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ: «Ηλεκηπονικά» ζηελ εηδηθόηεηα ησλ Μεραλνζπλζεηώλ. Γηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπ εαξηλνύ εμακήλνπ: «Ηλεκηπονικά Ι» ζηελ εηδηθόηεηα ησλ Οπινπξγώλ, «Ηλεκηπονικά» ζηελ εηδηθόηεηα ησλ Μεραληθώλ Μεηαθνξηθώλ Μέζσλ & Μεραλεκάησλ θαη «Σεσνολογία Ηλεκηπονικών Δξαπηημάηυν» ζηελ εηδηθόηεηα ησλ Διεγθηώλ Αλαραίηηζεο. ρνιή Μόληκσλ Τπαμησκαηηθώλ Ναπηηθνύ (.Μ.Τ.Ν.) Θέζη: Χξνκίζζηνο θαζεγεηήο Σύνολο ωπών : 294 Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηνπ ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ: «Ηλεκηπονικοί Τπολογιζηέρ» (12 ώξεο/εβδ.). Γηδαζθαιία ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο ηνπ εαξηλνύ εμακήλνπ: «Ηλεκηπονικοί Τπολογιζηέρ» (6 ώξεο/εβδ.). Α θ α δ ε κ ί ε ο Δ κ π ν ξ η θ ν ύ Ν α π η η θ ν ύ ( Α. Δ. Ν. ) Α.Δ.Ν. Αζπξόππξγνπ Θέζη : Χξνκίζζηνο εθπαηδεπηηθόο Σύνολο ωπών : 147 Βαθμίδα : Δξγαζηεξηαθόο ζπλεξγάηεο κε πιήξε πξνζόληα Γηδαζθαιία ζηε ρνιή Πινηάξρσλ ηνπ καζήκαηνο ηνπ ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ: «Δπγαζηήπια Η/Τ» (4 ώξεο/εβδ.). Γηδαζθαιία ζηε ρνιή Μεραληθώλ ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο ηνπ ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ: «Πληποθοπική Η/Τ» (8 ώξεο/εβδ.). V I I I. Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Η Δ Μ Π Δ Ι Ρ Ι Α Ιαλνπάξηνο επηέκβξηνο OTEplus Α.Δ. Σερληθέο θαη Δπηρεηξεκαηηθέο Λύζεηο Θέζη: Τπάιιεινο Σειεθσληθήο Τπνζηήξημεο Σύνολο μηνών : Δπηά (7) Παξνρή ππεξεζηώλ εμεηδηθεπκέλεο ηειεθσληθήο ππνζηήξημεο ζε πειάηεο ADSL γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «Παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο ηνπ ADSL Help Desk 1242 ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηώλ ηνπ ΟΣΔ». Δλαζρόιεζε κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ πειαηώλ γηα ηε ζύλδεζε ηνπ routermodem κε ηνλ Η/Τ, ηελ παξακεηξνπνίεζε όισλ ησλ ηύπσλ routers-modems πνπ δηαζέηεη ν ΟΣΔ, ηελ άξζε βιαβώλ ησλ πειαηώλ από ηελ θεληξηθή δηαρείξηζε ηνπ ADSL δηθηύνπ θαη ηελ θαζνδήγεζε ησλ πειαηώλ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ADSL ππεξεζηώλ (Conn-x school, Conn-x view, IPTV θ.η.ι.). 8/12

9 Αύγνπζηνο Αύγνπζηνο Ιαλνπάξηνο 2001 FLASH ΠΟΛΤΜΔΑ Α.Δ. Θέζη: Σερληθόο Σύνολο μηνών : Γεθαελλέα (19) Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. «Γεκόθξηηνο», Ιλζηηηνύην Δπηζηήκεο Τιηθώλ Θέζη: Σερληθόο έξεπλαο Σύνολο μηνών : Πέληε (5) Ανηικείμενο επγαζίαρ: πληήξεζε επηζηεκνληθώλ νξγάλσλ θαη ειεθηξνληθέο θαηαζθεπέο πκκεηνρή ζην εξεπλεηηθό πξόγξακκα «Νέα γελεά Αηζζεηήξσλ θαη Γηαηάμεσλ Αθηηλνβνιίαο γηα Φεθηαθέο Απεηθνλίζεηο ζε Πξαγκαηηθό Υξόλν. Δθαξκνγέο ζηελ Αζθάιεηα Αεξνδξνκίσλ», κε επηζηεκνληθό ππεύζπλν ηνλ Γξ. Βαζίιεην Φπράξε. I X. Π Ρ Ο Θ Δ Σ Δ Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Δ Γ Ρ Α Σ Η Ρ Ι Ο Σ Η Σ Δ Αύγνπζηνο επηέκβξηνο 1999 Δπηηεδεπκαηίαο Λεηηνπξγία πξνζσπηθήο επηρείξεζεο κε δξαζηεξηόηεηεο: Κύξηα : Γεληθέο δεκόζηεο ππεξεζίεο Γεπηεξεύνπζα : Τπεξεζίεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Γεπηεξεύνπζα : Τπεξεζίεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο π.δ.θ.α. Γεπηεξεύνπζα : Τπεξεζίεο κεηαδεπηεξνβάζκηαο κε ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Γεπηεξεύνπζα : Τπεξεζίεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. «Γεκόθξηηνο», Ιλζηηηνύην Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ πκκεηνρή ζην πξόγξακκα «Αζύξκαηε παξνρή ακθίδξνκσλ ππεξεζηώλ θαη ςεθηαθνύ video κε κεγάιν εύξνο δώλεο, ζε θηλνύκελνπο ρξήζηεο» κε επηζηεκνληθό ππεύζπλν ηνλ Γξ. Αλαζηάζην Κνύξηε. Δλαζρόιεζε κε ηε κειέηε, πινπνίεζε, εγθαηάζηαζε θαη αμηνιόγεζε ελόο αζύξκαηνπ δηθηύνπ ππνινγηζηώλ παξνρήο ακθίδξνκσλ ππεξεζηώλ πνιπκέζσλ (εηθνλνδηάζθεςεο, ηαηλίεο θαηά παξαγγειία θ.η.ι.). Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. «Γεκόθξηηνο», Ιλζηηηνύην Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ πκκεηνρή, ζηα πιαίζηα εμάκελεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ζην έξγν «Αζύξκαηε παξνρή ακθίδξνκσλ ππεξεζηώλ θαη ςεθηαθνύ video κε κεγάιν εύξνο δώλεο, ζε θηλνύκελνπο ρξήζηεο» ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Γεκνέξεπλα 99», κε επηζηεκνληθό ππεύζπλν ηνλ Γξ. Αλαζηάζην Κνύξηε. Δλαζρόιεζε κε ηε κειέηε, πινπνίεζε, εγθαηάζηαζε θαη αμηνιόγεζε ελόο αζύξκαηνπ δηθηύνπ ππνινγηζηώλ παξνρήο ακθίδξνκσλ ππεξεζηώλ πνιπκέζσλ (εηθνλνδηάζθεςεο, ηαηλίεο θαηά παξαγγειία θ.η.ι.). X. Γ Η Μ Ο Ι Δ Τ Δ Ι 1. Γξαγνγηάλλεο, Κ., Λαιάο, Υξ., αΐηε, Α. Μηα εθαξκνγή βάζεο ηζηνξηθώλ δεδνκέλσλ ζε έξγν ηνπ etwinning. 8 ν πλέδξην Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο Δθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο (ΔΔΔΠ) γηα ηε Γηάδνζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θη Δπηθνηλσλίαο ζηελ Δθπαίδεπζε (ΓΣΠΔ) «Σν Φεθηαθό ρνιείν», Οθησβξίνπ, Αζήλα, ζζ Γεσξγίνπ, Α., Γξαγνγηάλλεο, Κ., Λαιάο, Υξ., αΐηε, Α. Μαζεηηθή εθεκεξίδα κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ QuarkXPress. 8 ν πλέδξην Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο Δθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο (ΔΔΔΠ) γηα ηε Γηάδνζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θη Δπηθνηλσλίαο ζηελ Δθπαίδεπζε (ΓΣΠΔ) «Σν Φεθηαθό ρνιείν», Οθησβξίνπ, Αζήλα, ζζ Γξαγνγηάλλεο, Κ. Γηείζδπζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία καζεκάησλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ειεύζεξε πξόζβαζε. Μειέηε Πεξίπησζεο. 1 ν Δζληθό πλέδξην Διιεληθήο Μαζεκαηηθήο Δηαηξείαο (Δ.Μ.Δ.) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Δπηρεηξεζηαθώλ Δξεπλώλ (E.E.E.E.) "Δθαξκνγέο ησλ Μαζεκαηηθώλ ζηε Γηνίθεζε, ζηελ Οηθνλνκία, ζηελ Παξαγσγή & ζηελ Δθπαίδεπζε", Ινπλίνπ, Αζήλα. 4. Γξαγνγηάλλεο, Κ., Παπαδνπνύινπ, Π. Γείθηεο επηηπρίαο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Μειέηε Πεξίπησζεο: Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Μ.Μ.Δ. ηνπ Σ.Δ.Ι. Πάηξαο. 1 ν Δζληθό πλέδξην Διιεληθήο Μαζεκαηηθήο Δηαηξείαο (Δ.Μ.Δ.) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Δπηρεηξεζηαθώλ Δξεπλώλ (E.E.E.E.) "Δθαξκνγέο ησλ Μαζεκαηηθώλ ζηε Γηνίθεζε, ζηελ Οηθνλνκία, ζηελ Παξαγσγή & ζηελ Δθπαίδεπζε", Ινπλίνπ, Αζήλα. 5. Παληεινπνύινπ, η., Γξαγνγηάλλεο, Κ., Υξήζηνπ,., Γθνξηζά, Μ., Μπνγηαηδηδάθε, Δ. Απνινγηζηηθή αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ Μειέηε πεξίπησζεο, 2 ν Παλειιήλην πλέδξην Δπηζηεκώλ Δθπαίδεπζεο, Μαΐνπ, Αζήλα. 9/12

10 X I. Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Δ Ρ Γ Ο Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο καζήκαηνο «Σεσνολογία web» γηα ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη Μ.Μ.Δ. ηνπ Σ.Δ.Ι. Πάηξαο () [https://static.eudoxus.gr/books/28/full pdf]. εκεηώζεηο ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο «Ηλεκηπονικά» γηα ηνπο ζπνπδαζηέο ηεο ρνιήο Σερληθώλ Τπαμησκαηηθώλ Αεξνπνξίαο (.Σ.Τ.Α.) ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο (2004). εκεηώζεηο ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο «Σεσνολογία Ηλεκηπονικών Δξαπηημάηυν» γηα ηνπο ζπνπδαζηέο ηεο ρνιήο Σερληθώλ Τπαμησκαηηθώλ Αεξνπνξίαο (.Σ.Τ.Α.) ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο (2004). εκεηώζεηο ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο «Ηλεκηπονικοί Τπολογιζηέρ» γηα ηνπο ζπνπδαζηέο ηεο ρνιήο Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Ναπηηθνύ (.Μ.Τ.Ν.) ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ (2001). Πηπρηαθή εξγαζία κε ηίηιν «Αζύξκαηε παξνρή ακθίδξνκσλ νπηηθναθνπζηηθώλ ππεξεζηώλ». Η εξγαζία απηή εθπνλήζεθε ζην εξγαζηήξην Αζύξκαησλ Φεθηαθώλ Δπηθνηλσληώλ ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ ηνπ Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. "Γεκόθξηηνο", κε επίβιεςε ηνπ θαζεγεηή ηεο Α..Δ.ΣΔ.Μ..Δ.Λ.Δ.Σ.Δ. Γξ. Γ. Παγηαηάθε, θαη ηεο νκάδαο ηνπ εξγαζηεξίνπ Αζύξκαησλ Φεθηαθώλ Δπηθνηλσληώλ, απνηεινύκελεο από ηνλ Γξ. Α. Κνύξηε θαη ηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα Δ. Πάιιε. X I I. Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Ι Τ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Δ X I I I. Π Ι Σ Ο Π Ο Ι Η Δ Ι Α. S o f t w a r e Γλώζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ MS DOS, XP, Vista θαη 7. Γλώζεηο πξνγξακκαηηζκνύ ζε γιώζζεο Q-basic, Turbo Pascal, HTML, C θαη Java (βαζηθέο γλώζεηο). Γλώζε ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνύ MS Office, XP, 2007, (Word, Excel, Access, PowerPoint θαη Outlook), Photoshop θαη CorelDraw. Γλώζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνύ Visio Technical, Electronics Workbench, Matlab θαη Simulink. Γλώζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο OPENeCLASS θαη Moodle. Γλώζε ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο ινγηζκηθνύ ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο SPSS Β. H a r d w a r e Γλώζε hardware ππνινγηζηώλ. Γλώζε θαη εκπεηξία ζε εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε αζύξκαησλ δηθηύσλ LAN. Γλώζε ησλ πξσηνθόιισλ TCP/IP. Απξίιηνο 2005 Δζληθό Κέληξν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.) Ιλζηηηνύην Δπηκόξθσζεο (ΙΝ.ΔΠ.) Δπηηπρήο ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν: «Γηαρείξηζε Κηλδύλσλ θαη Κξίζεσλ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηηο ρνιηθέο Δθπαηδεπηηθέο κνλάδεο». Δπηηξνπή Δπηκόξθσζεο ζηηο Σ.Π.Δ. Δπηηπρήο ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο δεμηνηήησλ θαη γλώζεσλ ζηηο Σερλνινγίεο πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληώλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ ζηελ Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ) ζηελ Δθπαίδεπζε», κε ηα αθόινπζα πνζνζηά ζσζηώλ απαληήζεσλ αλά ζεκαηηθή ελόηεηα: Δηζαγσγηθέο Έλλνηεο Βαθμολογία: 100% Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ Βαθμολογία: 100% Τπνινγηζηηθά Φύιια Βαθμολογία: 75% Γηαρείξηζε Πιεξνθνξηώλ θαη Δπηθνηλσλίαο Βαθμολογία: 100% Λνγηζκηθό Παξνπζίαζεο Βαθμολογία: 100% Microsoft Microsoft Office User Specialist (MOUS) Microsoft Office Word Expert Βαθμολογία: 822 Microsoft Office PowerPoint Βαθμολογία: /12

11 X I V. Α Γ Δ Ι Δ Α Κ Η Η Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ο 2003 Απξίιηνο 2004 Γηεύζπλζε Μεηαθνξώλ & Δπηθνηλσληώλ Ννκαξρία Αζήλαο Άδεηα Άζθεζεο Δπαγγέικαηνο Ραδηνειεθηξνιόγνπ Β (Αξ. άδεηαο: ). Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Α Αζήλαο Άδεηα Γηδαζθαιίαο ζε Φξνληηζηήξηα Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζύκθσλα κε ηελ ππ αξηζκό 1686/ απόθαζε ηνπ 3 νπ Γξαθείνπ Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Α Αζελώλ. X V. Μ Η Σ Ρ Χ Α Δ Γ Γ Ρ Α Φ Η Αύγνπζηνο Γεθέκβξηνο Γεθέκβξηνο Μεηξών Αμηνινγεηώλ Δλδηάκεζνπ Φνξέα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» (Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ.) Απ. Μηηπώος : Έληαμε ζην Μεηξών Αμηνινγεηώλ Δλδηάκεζνπ Φνξέα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» (Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ.) ζηνλ ηνκέα «Καηάξηηζε». Απ. Μηηπώος : Μεηξών Δκπεηξνγλσκόλσλ ηνπ Corallia Έληαμε ζην Μεηξών Δκπεηξνγλσκόλσλ ηνπ Corallia κε αληηθείκελν ηελ Δπαιήζεπζε / Πηζηνπνίεζε ηνπ Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Φάζε-2 Δλίζρπζεο Διιεληθώλ Σερλνινγηθώλ πλεξγαηηθώλ ρεκαηηζκώλ ζηε Μηθξνειεθηξνληθή». Δληαίν Μεηξών Αμηνινγεηώλ (Δ.Μ.Α.) Απ. Μηηπώος ΕΜΑ : 2071 Απ. απόθαζηρ : /νηθ / Έληαμε ζην Δληαίν Μεηξών Αμηνινγεηώλ (Δ.Μ.Α.) ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο πληνληζκνύ θαη Παξαθνινύζεζεο Γξάζεσλ Δπξσπατθνύ θαη Κνηλσληθνύ Σακείνπ (Δ.Τ..Δ.Κ.Σ.) ζηα ζεκαηηθά πεδία: Παηδαγσγηθή (4.1), Πιεξνθνξηθή (6.1), θαη Σερληθά Δπαγγέικαηα (9.2). Απ. Μηηπώος : 91/ Έληαμε ζην Μεηξών Γηδαζθόλησλ Κνιιεγίσλ. Μεηξών Γηδαζθόλησλ Κνιιεγίσλ Μεηξών Κύξηνπ Γηδαθηηθνύ Πξνζσπηθνύ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. Κωδ. αίηηζηρ : 7616 Απ. απόθαζηρ : 22624/ Έληαμε ζην Πξνζσξηλό Μεηξών Κύξηνπ Γηδαθηηθνύ Πξνζσπηθνύ ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.). Κωδ. ειζηγηηή : Μεηξών Δηζεγεηώλ Ο.Α.Δ.Γ. Λ.Α.Δ.Κ. Έληαμε ζην Δηζαγσγηθό Μεηξών Δηζεγεηώλ Λνγαξηαζκνύ γηα ηελ Απαζρόιεζε θαη ηελ Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε (Λ.Α.Δ.Κ.) ηνπ Οξγαληζκνύ Απαζρόιεζεο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ (Ο.Α.Δ.Γ.). X V I. Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Δ Ι Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο πγρξεκαηνδνηνύκελσλ Δλεξγεηώλ από ην ΔΚΣ πκκεηνρή, σο αλεμάξηεηνο αμηνινγεηήο, ζηε δηαδηθαζία ηερληθήο αμηνιόγεζεο πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζην πιαίζην αλνηρηνύ δεκόζηνπ δηεζλνύο δηαγσληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρσλ ησλ έξγσλ: «Καηάξηηζε αλέξγσλ ζε βαζηθέο δεμηόηεηεο ρξήζεο ΣΠΔ», «Παξνρή Τπεξεζηώλ Ηιεθηξνληθήο Μάζεζεο ΣΠΔ ζε Αλέξγνπο», θαη «Καηάξηηζε αλέξγσλ ζε εμεηδηθεπκέλεο δεμηόηεηεο ρξήζεο ΣΠΔ». X V I I. Δ Π Ι Σ Η Μ Ο Ν Ι Κ Δ Δ Ν Χ Δ Ι ζήκεξα Διιεληθή Δπηζηεκνληθή Έλσζε Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο & Δπηθνηλσληώλ ζηελ Δθπαίδεπζε (Δ.Σ.Π.Δ.) Απ. Μηηπώος : Γόθηκν κέινο. 11/12

12 ζήκεξα Διιεληθή Δηαηξεία Δπηζηεκόλσλ θαη Δπαγγεικαηηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ Απ. Μηηπώος : 3761 Σαθηηθό κέινο από ηνλ Ινύιην έσο ζήκεξα θαη ζπνπδαζηηθό κέινο από ηνλ Οθηώβξην έσο ηνλ Ινύιην. X V I I I. Γ Ι Α Γ Χ Ν Ι Μ Ο Ι Α.. Δ. Π. 5Π/ (Φ.Δ.Κ. 530/15-10-/η. Πξνθεξύμεσλ Α..Δ.Π.) Αξ. Φ.Δ.Κ. : 1018/ πλνιηθή Βαζκνινγία : εηξά θαηάηαμεο : Σξίηνο (3 νο ) πκκεηνρή ζην δηαγσληζκό εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θιάδνπ ΠΔ 1740 Ηιεθηξνληθώλ ηνπ Α..Δ.Π., θξηζείο σο δηνξηζηένο κε ζπλνιηθή βαζκνινγία κνξίσλ θαη κε ζεηξά θαηάηαμεο ηξίηνο (3 νο ). 1Σ/2007 (Φ.Δ.Κ. 522/ /η. Πξνθεξύμεσλ Α..Δ.Π. Αξ. Φ.Δ.Κ. : 319/6-5-/η. Γ πλνιηθή Βαζκνινγία : πκκεηνρή ζηελ Δηδηθή Γξαπηή Γνθηκαζία (test) επί γεληθόηεξσλ θαη πξαθηηθώλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ, κε ζπλνιηθή βαζκνινγία κνξίσλ. 27/1Π/ (Φ.Δ.Κ. 270/14-8-/η. Πξνθεξύμεσλ Α..Δ.Π.) Αξ. Φ.Δ.Κ. : 171/ πλνιηθή Βαζκνινγία : εηξά θαηάηαμεο : Πξώηνο (1 νο ) πκκεηνρή ζην δηαγσληζκό εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θιάδνπ ΠΔ 1740 Ηιεθηξνληθώλ ηνπ Α..Δ.Π., θξηζείο σο δηνξηζηένο κε ζπλνιηθή βαζκνινγία κνξίσλ θαη κε ζεηξά θαηάηαμεο πξώηνο (1 νο ). X I X. Α Υ Ο Λ Ι Δ Κ Α Ι Δ Ν Γ Ι Α Φ Δ Ρ Ο Ν Σ Α Σαμίδηα, θηλεκαηνγξάθνο θαη κνπζηθή. 12/12

Βιογραφικό Σημείωμα. Κωνσταντίνου Ι. Δραγογιάννη. Εκπαιδευτικοφ Τεχνολόγου Ηλεκτρονικοφ Μηχανικοφ M. Sc. Ηλεκτρονικήσ και Ραδιοηλεκτρολογίασ

Βιογραφικό Σημείωμα. Κωνσταντίνου Ι. Δραγογιάννη. Εκπαιδευτικοφ Τεχνολόγου Ηλεκτρονικοφ Μηχανικοφ M. Sc. Ηλεκτρονικήσ και Ραδιοηλεκτρολογίασ Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνου Ι. Δραγογιάννη Εκπαιδευτικοφ Τεχνολόγου Ηλεκτρονικοφ Μηχανικοφ M. Sc. Ηλεκτρονικήσ και Ραδιοηλεκτρολογίασ Διεφθυνση κατοικίας ΕΡΙΦΥΛΗΣ 13 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.: 11634 Αρ. τηλ.: 210722619

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Δλληνική ηαηιζηική Απσή. Οπγανική θέζη: ΠΔ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ-ηαηηζηηθήο,, Γεληθή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Δλληνική ηαηιζηική Απσή. Οπγανική θέζη: ΠΔ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ-ηαηηζηηθήο,, Γεληθή ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ονομαηεπώνςμο: Όνομα Παηπόρ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαξία-Αγγειηθή ηακνύιε Κσλζηαληίλνο Νοέμβριος 1996 Ιούνιος 2002 Γηδαθηνξηθό ζηελ Πληποθοπική ηηρ Τγείαρ, Δζληθό & Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Oλνκαηεπώλπκν: Ησάλλεο Αξακπαηδήο Παηξώλπκν: Θσκάο Ζκ/λία, ηόπνο γέλλεζεο: 9 Ηνπιίνπ 1957, Καβάια Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο,

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: (1) Με πηζηνπνηεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ 2009-2013 Βαθμός Πηστίοσ: 9,00 «Άριζηα» 2009 19 και 7/10 «Άριζηα» ΓΙΑΚΡΙ ΔΙ Απρίλιος 2012 Τποηροθία ΙΚΤ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ 2009-2013 Βαθμός Πηστίοσ: 9,00 «Άριζηα» 2009 19 και 7/10 «Άριζηα» ΓΙΑΚΡΙ ΔΙ Απρίλιος 2012 Τποηροθία ΙΚΤ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΥΜΟ: Γεκεηξάθε ΟΝΟΜΑ: Εσή ΖΜ. ΓΔΝΝΖΣΖΣ: 17/04/1991 ΤΟΠΟΣ ΓΔΝΝΖΣΖΣ: Φαιθίδα-Δύβνηαο ΔΗΓΗΚΟΤΖΤΑ: Δθπαηδεπηηθόο Πξσηνβάζκηαο (Γεκνηηθό Σρνιείν) ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΤΑΣΤΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

Προζφπικά Σηοιτεία. Διεύθσνζη: Oικία: Γραθείο:

Προζφπικά Σηοιτεία. Διεύθσνζη: Oικία: Γραθείο: Προζφπικά Σηοιτεία Διεύθσνζη: Oικία: Γραθείο: Ππζάξη, Αθξσηεξίνπ Πνιπηερλείν Κξήηεο, 73100 Υαληά, Διιάδα Βηβιηνζήθε 731 00 Υαληά, Διιάδα Ταχυδρομική: Αξηζηείδεο Μειεηίνπ, Σ.Θ. 148, ΥΑΝΗΑ 73110 Tηλ.: 28210-66884

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: (1) Με πηζηνπνηεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Δπώνσμο: ΦΑΠΙΓΗΣ Όνομα: ΜΑΤΘΑΙΟΣ Οικογενειακή καηάζηαζη: Έγγακνο Σηλέθωνο Δπικοινωνίας: 6945-935361 e.mail: mchapidis@gmail.com ΠΟΤΓΔ 2006 Association of Chartered Certified

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. ΜΑΝΟ Ν. ΚΟΝΟΛΑ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. ΜΑΝΟ Ν. ΚΟΝΟΛΑ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΑΝΟ Ν. ΚΟΝΟΛΑ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Α. Γνωζηικό ανηικείμενο: Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία θαη εθαξκνγέο ηεο Β. ποσδές: Παηδαγσγηθά ζηε ζρνιή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΜΔ ΤΜΒΑΔΙ ΔΡΓΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΜΔ ΤΜΒΑΔΙ ΔΡΓΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι) ΑΘΗΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Αγ. Σππξίδσλνο, 122 10 ΑΙΓΑΛΔΩ Σειέθωλν : 210 5385174

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. : Γελλαηά Μηθειάηνπ Δπζπκία ηνπ Νηθνιάνπ : mikelatouefi@gmail.com ΠΟΤΓΔ: ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ ΒΑΙΚΟ ΠΣΤΥΙΟ ΑΠΟΦΟΙΣΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. : Γελλαηά Μηθειάηνπ Δπζπκία ηνπ Νηθνιάνπ : mikelatouefi@gmail.com ΠΟΤΓΔ: ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ ΒΑΙΚΟ ΠΣΤΥΙΟ ΑΠΟΦΟΙΣΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: Email : Γελλαηά Μηθειάηνπ Δπζπκία ηνπ Νηθνιάνπ : mikelatouefi@gmail.com ΠΟΤΓΔ: ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ Ιαηξηθήο ρνιήο Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Απξίιηνο 2009 Θέκα: «Πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραθικό Σημείωμα Χριζηόθορου Μήηζιου www.chrismitsios.eu chris@chrismitsios.eu

Βιογραθικό Σημείωμα Χριζηόθορου Μήηζιου www.chrismitsios.eu chris@chrismitsios.eu Σπουδέσ Εκπαίδευςη Αύγουστος 2015 2015: Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηηο Δπξσπατθέο Σπνπδέο γηα Σηειέρε Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκώλ, Τκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Οηθνλνκηθώλ Σπνπδώλ, Σρνιή Οηθνλνκηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 9/12/2015 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ηξίκελν 2015 Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) παξνπζηάδεη ηνλ ηξηκεληαίν Γείθηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο

Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο 1 Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο ηει: 26510-05693 θαμ: 26510-05845, email: chkonsta@ uoi.gr Ηδηόηεηα-Γλσζηηθό Αληηθείκελν: Καζεγεηήο ρνιηθήο Παηδαγσγηθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Αμηνιόγεζεο ζην Παηδαγσγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ςπ' απιθμ. ΟΥ 1/2013 για ηη ζύνατη ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ςπ' απιθμ. ΟΥ 1/2013 για ηη ζύνατη ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΑΛΜΧΠΙΑ ΛΟΤΣΡΑ ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΛΟΤΣΡΧΝ ΜΔ ΣΟΝ ΓΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ Α.Φ.Μ. 090090279 Γ.Ο.Τ. ΑΡΙΓΑΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 69112 / 57 / Β /

Διαβάστε περισσότερα

CTP Development Σεμινάπιο

CTP Development Σεμινάπιο 1 CTP Development Σεμινάπιο Σκοπόρ Σν εκηλάξην Certified Training Professional Development (CTP Development) έρεη ζρεδηαζηεί κε ζηόρν λα πξνζθέξεη ηηο απαξαίηεηεο παηδαγσγηθέο, δηδαθηηθέο θαη ηερληθέο

Διαβάστε περισσότερα

«Γνλείο.gr» & «e-θπαηδεπηείηε» ύγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο επξείαο θιίκαθαο γηα ηελ ππνζηήξημε γνλέσλ καζεηώλ θαη θνηηεηώλ

«Γνλείο.gr» & «e-θπαηδεπηείηε» ύγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο επξείαο θιίκαθαο γηα ηελ ππνζηήξημε γνλέσλ καζεηώλ θαη θνηηεηώλ «Γνλείο.gr» & «e-θπαηδεπηείηε» ύγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο επξείαο θιίκαθαο γηα ηελ ππνζηήξημε γνλέσλ καζεηώλ θαη θνηηεηώλ Γεληθό πιαίζην Αλαβάζκηζε ηνπ λένπ αλζξώπηλνπ θεθαιαίνπ Αζθαιήο ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τποποποίηζη Αποθάζευν πεπί Σςζηάζευρ και Οπγανώζευρ Πεπιθεπειακών Γπαθείυν ηηρ ΕΕΤΤ ζηιρ πόλειρ Θεζζαλονίκη, Ηπάκλειο και Πάηπα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τποποποίηζη Αποθάζευν πεπί Σςζηάζευρ και Οπγανώζευρ Πεπιθεπειακών Γπαθείυν ηηρ ΕΕΤΤ ζηιρ πόλειρ Θεζζαλονίκη, Ηπάκλειο και Πάηπα Μαπούζι, 13-01-2011 ΑΠ. 589/023 ΑΠΟΦΑΣΗ Τποποποίηζη Αποθάζευν πεπί Σςζηάζευρ και Οπγανώζευρ Πεπιθεπειακών Γπαθείυν ηηρ ΕΕΤΤ ζηιρ πόλειρ Θεζζαλονίκη, Ηπάκλειο και Πάηπα Η Ολομέλεια ηηρ Εθνικήρ Επιηποπήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαίερ Αλλαγέρ ηηρ Κοινωνίαρ

Ραγδαίερ Αλλαγέρ ηηρ Κοινωνίαρ Σηήξημε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ Δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ, ησλ Εθπαηδεπηηθώλ ησλ Εθπαηδεπηώλ πνπ εξγάδνληαη κε αγνξά ππεξεζηώλ. Σεηάξηε, 19 Μαΐνπ 2010 Ραγδαίερ Αλλαγέρ ηηρ Κοινωνίαρ Αναμόπθωζη ηος Δκπαιδεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1 1o Πεδίν ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΟΛΖ ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκεζε ΒΑΖ 2014 2015 90% Γηαθνξά Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ 20200 19964 236 Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ 20700 20759-59 Αξρεηνλνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

5 th Conference on Informatics in Education Ζ Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Πξόγξακκα

5 th Conference on Informatics in Education Ζ Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Πξόγξακκα 5 th Conference on Informatics in Education Ζ Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο, 11-13 Οθησβξίνπ 2013 Γηθηπαθόο ηόπνο ζπλεδξίνπ: http://di.ionio.gr/cie/ Πξόγξακκα Σν ζπλέδξην CIE2013 δηνξγαλώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΤΚΕΙΟ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

ΝΕΟ ΛΤΚΕΙΟ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΝΕΟ ΛΤΚΕΙΟ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΙ ΙΥΤΔ ΣΙ ΘΑ ΙΥΤΔΙ ειίδα 1 από 8 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Η Α Σάμε Γεληθνύ Λπθείνπ απνηειεί ηάμε απνθιεηζηηθά γεληθήο παηδείαο, ζηελ νπνία εθαξκόδεηαη πξόγξακκα καζεκάηωλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππόγπαμμα Επιμόπθωζηρ Επιμοπθωηών ζηην ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/ μάθηζηρ Ππογπαμμαηιζμόρ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο»

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο» ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κιλκίρ, 29/11/ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ Απιθμ. Ππυη.: 4289 ΠΔΡΙΦ. Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Π.Δ. ΚΙΛΚΙ Γ/νζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09 Γ Γ - Γ- - - - Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ 09.00 09 ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1. Γενικά Βιογπαθικά ηοισεία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1. Γενικά Βιογπαθικά ηοισεία 1. Γενικά Βιογπαθικά ηοισεία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Ολνκαηεπώλπκν: Καηεξίλεο Παλαγηώηεο ηνπ Δπαγγέινπ. Γ/λζε-ηειέθσλν: Τκήκα Πιεξνθνξηθήο, Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Παηεζίσλ 76, 10434 ΑΘΗΝΑ 210-8203557.

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες

Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες «Με απώηεξν ζηόρν ηελ ωθέιεηα ηωλ επαίζζεηωλ θνηλωληθώλ νκάδωλ όπωο νη κεηαλάζηεο, ε αλαγθαηόηεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο είλαη δεδνκέλε.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΘΕΚΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ A.Σομέας Εγγείων Βελτιώσεων & Γεωργ. Οικονομίας 1.Θέζεηο Δπηζηεκνληθώλ ζπλεξγαηώλ κε γλσζηηθό αληηθείκελν Αγξνκεηεσξνινγία Αγξνκεηεσξνινγία 2 ώξεο /εβδνκάδα Μεηεσξνινγία-Κιηκαηνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ

ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ Γηεύζπλζε: Π. Σζαιδάξε 1, Β Κηήξην 69100, Κνκνηελή Σκήκα Γιώζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ Παξεπμείληωλ ρωξώλ Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο e-mail: marynazaretian4@yahoo.gr Τπό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σηρ ΜΔ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΔ)

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σηρ ΜΔ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΔ) ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ (Α.Α.Η. Α.Δ. ΟΣΑ) ------------------------------------------------------- Οδόρ. Μοςζηακλή, Παγκπήηιο ηάδιο Σηλ: 2180 264560/2810215080 Απιθμ. Ππυη ΜΔ1/2011.:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ηνπ ΒΑΙΛΗ ΒΟΓΚΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ηνπ ΒΑΙΛΗ ΒΟΓΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ηνπ ΒΑΙΛΗ ΒΟΓΚΑ επηέκβξεο, 2013 ει. 1 - Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ Βηνγξαθηθό ζεκείσκα Europass Πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο Δπώλπκν / Όλνκα Γηεύζπλζε Βαζίιεο Βόγθαο νθνθιή Βεληδέινπ 36 Υαιάλδξη

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραθικό ημείφμα. και. Τπόμνημα Δργαζιών

Βιογραθικό ημείφμα. και. Τπόμνημα Δργαζιών ΝΙΚΟΛΑΟ Γ. ΡΑΠΣΗ Βιογραθικό ημείφμα και Τπόμνημα Δργαζιών Βιογραθικό ημείφμα και Τπόμνημα Δργαζιών Βιογραθικό ημείφμα 1. Αηομικά ζηοιτεία Όλνκα: Νηθόιανο Δπώλπκν: Ράπηεο Ηκεξνκελία γέλλεζεο: 30 Μαΐνπ

Διαβάστε περισσότερα

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ.

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ. Αγαπεηνί πλεξγάηεο, ΘΕΜΑ: ςνάνηηζη Επγαζίαρ (workshop) μεηαξύ μελών ηος θοπέα εθαπμοζμένηρ ηεσνολογίαρ HL7 Hellas, επισειπήζευν πληποθοπικήρ & επικοινυνιών και ηος ΤΤΚΑ, ενότει ηος Δ ΚΠ αο ελεκεξώλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Π E P I E X O M E N A

Π E P I E X O M E N A i Π E P I E X O M E N A Σελ. Σςνηομογπαθίερ... iv Καλωζόπιζμα... vii M E P O A' ΓENIKE OΔHΓIE 1. Όξγαλα Γηνίθεζεο ηνπ Τκήκαηνο Φ.Π.Χ.... 3 2. Πξόγξακκα Σπνπδώλ ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Χ.... 5 3. Πξαθηηθή άζθεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΔΞΑ.Ι. Ρα καζήκαηα ζηα νπνία δηαγσλίδνληαη παλειιαδηθά νη ηειεηόθνηηνη ηνπ Γ ΔΞΑΙ (θαη νη ζπληειεζηέο καζεκάησλ) γηα λα εηζαρζνύλ ζε:

Γ ΔΞΑ.Ι. Ρα καζήκαηα ζηα νπνία δηαγσλίδνληαη παλειιαδηθά νη ηειεηόθνηηνη ηνπ Γ ΔΞΑΙ (θαη νη ζπληειεζηέο καζεκάησλ) γηα λα εηζαρζνύλ ζε: Γ ΔΞΑ.Ι. Ρα καζήκαηα ζηα νπνία δηαγσλίδνληαη παλειιαδηθά νη ηειεηόθνηηνη ηνπ Γ ΔΞΑΙ (θαη νη ζπληειεζηέο καζεκάησλ) γηα λα εηζαρζνύλ ζε: 1. ΣΔΙ 2. ΑΠΑΙΣΔ (Αλώηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θ Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο)

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ. του ΓΔΩΡΓΙΟΥ Μ. ΚΟΛΙΟΡΑΓΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ. του ΓΔΩΡΓΙΟΥ Μ. ΚΟΛΙΟΡΑΓΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ του ΓΔΩΡΓΙΟΥ Μ. ΚΟΛΙΟΡΑΓΑΚΗ ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Δπώλπκν : ΚΟΛΗΟΡΑΓΑΚΖ Όλνκα : ΓΔΧΡΓΗΟ Όλνκα παηξόο : ΜΙΥΑΗΛ Ηκεξνκελία γέλλεζεο : 17 OKTΩΒΡΙΟΤ 1957 Σόπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Τευμξλξγική και Πξιξςική Υπεοξυή ρςη Διαυείοιρη Επικίμδσμωμ Ιαςοικώμ Απξβλήςωμ: «Κ.Ε.Μ.Α. Βξοείξσ Ελλάδξπ»

Τευμξλξγική και Πξιξςική Υπεοξυή ρςη Διαυείοιρη Επικίμδσμωμ Ιαςοικώμ Απξβλήςωμ: «Κ.Ε.Μ.Α. Βξοείξσ Ελλάδξπ» Τευμξλξγική και Πξιξςική Υπεοξυή ρςη Διαυείοιρη Επικίμδσμωμ Ιαςοικώμ Απξβλήςωμ: «Κ.Ε.Μ.Α. Βξοείξσ Ελλάδξπ» Αικαηεπίνη Μανοςζίδος, Γιπλ. Φημικόρ Μησανικόρ Υπεύθςνη Παπαγωγήρ & Ποιοηικού Δλέγσος Sterimed

Διαβάστε περισσότερα