ÅëëÜäá âñßóêåôáé óôï åðßêåíôñï. áíôéìýôùðïé óå óêëçñü ìýôñá êáé êñéôéêþ ìå Üãíùóôç äéüñêåéá. áíáæçôïýí ëýóåéò. Ôï äýóêïëï

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÅëëÜäá âñßóêåôáé óôï åðßêåíôñï. áíôéìýôùðïé óå óêëçñü ìýôñá êáé êñéôéêþ ìå Üãíùóôç äéüñêåéá. áíáæçôïýí ëýóåéò. Ôï äýóêïëï"

Transcript

1

2 ôï ãñüììá ôþò óýíôáîçò Õðïäå üìáóôå ôçí ùñáéüôåñç åðï Þ ôïõ ñüíïõ ìå áéóéïäïîßá êáé üñáìá êáé ðñùôßóôùò ìå åëðßäá êáé èåôéêþ óêýøç, ðáñüëï ðïõ ç ãåíéêüôåñç êáôüóôáóç áðáéôåß ðåñéóõëëïãþ êáé åãêñüôåéá óõíáéóèçìüôùí. Óå üëï áõôü ôï ðíåýìá áñùãü âñßóêïõìå ôçí áíáêáéíéóìýíç ÊëéíéêÞ ìáò «Õãåßáò ÌÝëáèñïí» ç ïðïßá åêóõã ñïíßóôçêå, åîïðëßóôçêå óýìöùíá ìå ôéò áðáéôþóåéò ôùí êáéñþí êáé Ýãéíå ðåñéóóüôåñï Üíåôç êáé ëåéôïõñãéêþ. Ïé åñãáóßåò ïëïêëçñþèçêáí åðéôõ þò êáé ç ðñüïäïò óôçí ðáñï Þ õðçñåóéþí õãåßáò åßíáé Ýêäçëç. Óå óýã ñïíï ðëýïí ðåñéâüëëïí, ôï ðñïóùðéêü, éáôñéêü, ðáñáúáôñéêü, íïóçëåõôéêü êáé äéïéêçôéêü, åðéäåéêíýåé êáèçìåñéíü ôï æþëï ôïõ ãéá ôçí åîõðçñýôçóç ôùí áóöáëéóìýíùí ìáò êáé ôùí ìåëþí ôùí ïéêïãåíåéþí ôïõò. Ç äéáóöüëéóç ôçò õãåßáò êáé ôçò áîéïðñýðåéáò áðïôåëåß ôï êýñéï ìýëçìá êáé üñáìá ôçò ÄéïéêÞóåùò ôïõ Ô.Õ.Ð.Å.Ô. Ç õãåßá åßíáé ôï õðýñôáôï áãáèü ôï ïðïßï âïçèüåé ôïí Üíèñùðï íá ðáëýøåé óôá äåéíü ôùí êáéñþí. Óôï ðýñáóìá ôùí ñüíùí, ïé ðñüãïíïß ìáò ãíþñéóáí áñêåôýò ðñïêëþóåéò êáé ìßá ôáñá þäç éóôïñßá ìå ðïëýìïõò êáé äõóêïëßåò. ÓÞìåñá, óôï êáôþöëé ôçò äåýôåñçò äåêáåôßáò ôïõ 21ïõ áéþíá, ç åëëçíéêþ äçìïóéïíïìéêþ êáé ïéêïíïìéêþ ð ñ á ã ì á ô é ê ü ôç ôá åêôõëßóóåôáé óå Ýíá êáèçìåñéíü èñßëåñ ðïõ áðáó ïëåß ôïí åã þñéï áëëü êáé ôïí äéåèíþ ôýðï. Á äéá ì ö é ó â Þ ô ç ô á, ç ÅëëÜäá âñßóêåôáé óôï åðßêåíôñï ôïõ ðáãêüóìéïõ åíäéáöýñïíôïò êáé ïé ëëçíåò ðïëßôåò áíôéìýôùðïé óå óêëçñü ìýôñá êáé êñéôéêþ ìå Üãíùóôç äéüñêåéá. Ôá óõóóùñåõìýíá ïéêïíïìéêü ðñïâëþìáôá óå óõíäõáóìü ìå ôçí êáêþ äéá åßñéóç áíáæçôïýí ëýóåéò. Ôï äýóêïëï ìýëëïí Üãíùóôï áëëü äåí îå íüìå ðïôý ôï «üóï áíáðíýù åëðßæù» (dum spiro spero). Ìßá ôýôïéá ðéíåëéü áéóéïäïîßáò åíüíôéá óôçí êáôþöåéá ôçò åðéêáéñüôçôáò åëðßæïõìå íá áðïôåëýóåé ü é ìüíï ç Ýëåõóç ôçò ά íïéîçò áëëü êáé ôï êáéíïýñãéï ôåý ïò ôïõ ðåñéïäéêïý ôïõ Ôáìåßïõ ìáò. ¼ðùò Þ- äç ðñïëïãßóáìå, ç õðüó åóç ôçò Äéïßêçóçò íá ðáñáäþóåé óôá ìýëç ôïõ Ô.Õ.Ð.Å.Ô. ìßá ÊëéíéêÞ ðñüôõðï ãéá ôá åëëçíéêü äåäïìýíá ôçñþèçêå ìå óõíýðåéá êáé åõèýíç. Óôï ðåñéïäéêü öéëïîåíïýìå ôï Üñèñï ôïõ ïìüôéìïõ êáèçãçôþ Âáóéëåßïõ ÃïëåìÜôç, Åðéóôçìïíéêïý ÄéåõèõíôÞ ôïõ «Õãåßáò ÌÝëáèñïí» ôï ïðïßï áíáöýñåôáé óôï åëðéäïöüñï áõôü Ýñãï. Ç ðñüïäïò üìùò êáé ç åîýëéîç ôïõ Ô.Õ.Ð.Å.Ô. óõíå ßæåôáé. Óôï Üñèñï ãéá ôçí åöáñìïãþ ôïõ ÏëïêëçñùìÝíïõ Ðëçñïöïñéáêïý ÓõóôÞìáôïò óôï Ôáìåßï, ï ê. Ãåþñãéïò Ìðïëéþôçò, Óýìâïõëïò Ìç- áíïãñáöéêþò ÏëïêëÞñùóçò Ô.Õ.Ð.Å.Ô., ðåñéãñüöåé ôá ðëåïíåêôþìáôá êáèþò êáé ôéò äéêëåßäåò áóöáëåßáò ðïõ ðñïóöýñåé ôï áíùôýñù óýóôçìá. ÅðéðëÝïí, èá åíçìåñùèåßôå ãéá ôá ðåðñáãìýíá ôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôïõ Ô.Õ.Ð.Å.Ô. ôçò 22áò Ìáñôßïõ, êáôü ôçí ïðïßá óõæçôþèçêáí ï Áðïëïãéóìüò, ï Éóïëïãéóìüò ôïõ ðáñåëèüíôïò Ýôïõò êáèþò êáé ï ðñïûðïëïãéóìüò ôïõ Åðßóçò, ðñïåôïéìáæüìåíïé ãéá ôç èåñéíþ ëåéôïõñãßá ôùí êáôáóêçíþóåþí ìáò ôï ó åôéêü åíçìåñùôéêü Üñèñï óêïðü Ý åé íá «îåóçêþóåé» ôïõò ìéêñïýò ìáò ößëïõò íá âñåèïýí êáé åöýôïò óôçí êáôáóêçíùôéêþ áãêáëéü ôïõ Ô.Õ.Ð.Å.Ô. ôïõ ïðïßïõ ç ìáêñï ñüíéá åìðåéñßá õðüó åôáé îåãíïéáóéü êáé Üöèïíï ðáéãíßäé óå óõíäõáóìü ìå ìßá Üñéóôç äéáôñïöþ. ÁîÝ áóôåò üìùò åìðåéñßåò ðñïóöýñïõí óôïõò óõììåôý ïíôåò êáé ôá ðñïãñüììáôá ïéêïãåíåéáêþí äéáêïðþí êáé áíôáëëáãþí. Óôï ó åôéêü Üñèñï èá åíçìåñùèåßôå ãéá ôïõò ðñïïñéóìïýò, ôá ñïíéêü ðåñéèþñéá õðïâïëþò ôùí áéôþóåùí êáèþò êáé ôéò çìåñïìçíßåò äéåîáãùãþò ôùí ðñïãñáììüôùí. ÔÝëïò, ðñïóåããßæïõìå ôçí åðßêáéñç Ãåñìáíßá ìå Ýíá èýìá ðïëéôéóôéêü ðïõ áöïñü óôï åëëçíéóôéêü èáýìá ôïõ Âùìïý ôïõ Äßá, ôï ïðïßï âñýèçêå óôï ôïõñêéêü ðëýïí Ýäáöïò ôçò ÐåñãÜìïõ êáé ìåôáöýñèçêå óôç ãåñìáíéêþ ðñùôåýïõóá. Åëðßæïíôáò üôé ôï ôåý ïò èá óáò åíçìåñþóåé êáé èá óáò óõíôñïöåýóåé äçìéïõñãéêü, áíáíåþíïõìå ôï ñáíôåâïý ìáò êáé óáò åõ üìáóôå ïëüèåñìá Õãåßá & ÑÉÓÔÏÓ ÁÍÅÓÔÇ!

3 ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ: ÔÁ ÍÅÁ ÔÏÕ Ô.Õ.Ð.Å.Ô. - ÊÙÄ ÔÅÕ ÏÓ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 Éäéïêôçóßá: Ô.Õ.Ð.Å.Ô. - ÓïöïêëÝïõò 15, ÁèÞíá - Ô (Äéïßêçóç) (Õðçñåóßåò) - E: - ÅÊÄÏÔÇÓ Ãåþñãéïò ÌåíåîÞò ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÔÕÐÏÕ ÉùÜííçò ØùìéÜäçò, Ðáíáãéþôçò ÓêõëáêÜêçò, Ãåùñãßá ÓáññÞ ÓõíôïíéóôÞò: ÄçìÞôñéïò ÊáñêáôóÝëçò ÓõíôáêôéêÞ ÅðéìÝëåéá - ÅðéìÝëåéá ¾ëçò: Á ëåîüíäñá ÂáóóÜëïõ, ÖùôåéíÞ ÐåñäéêÜñç, ÅëÝíç ÁëåîáíäñÞ ÄéåèíÞ: ÅëÝíç ÁëåîáíäñÞ, ÁëÝîçò ÊñÜïõò Äçìéïõñãéêü - Åêôýðùóç - Âéâëéïäåóßá: TYPOGRAFICA ART T t y p o g r a f i c a a r yahoo. g r - m o s x o v i p. g r ð å ñ é å ü ì å í á 02 à ñüììá ôçò Óýí ôáîçò 04 ÅéäÞóåé ò - ΑðïöÜóåéò 06 Ετήσια Γεν ική Συν έλ ευ ση ΤΥΠΕΤ χρόνια ΤΥΠΕΤ 10 Κ ατασκηνώσεις Π ρο γράμματα Αν ταλλ αγών Ανακαίνιση Υ.Μ. 18 Εφαρμογή Ο.Π.Σ. στο ΤΥΠΕΤ 20 Κ αλή σω ματική & ψυχική υγεία 22 Η εξέταση της μελέτης ύπνο υ 24 Κ ακο ήθ ες μελάνω μα 26 Έρευνα ΤΥΠΕΤ, Πρωτάθλ ημα ξαν ά! 28 Βωμός του Δία, Πέργαμος 30 Οικογενειακές Διακο πές ÄùñåÝò - Åõ áñéóôþñé á w w w. t y p e t. g r

4 ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ INATEL ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ Ï Ïñãáíéóìüò ôçò INATEL, ìå ôïí ïðïßï áðü ôï Ýôïò 2000 óõíåñãáæüìáóôå óôï ðëáßóéï ôùí Áíôáëëáãþí óå ðñïãñüììáôá åíçëßêùí, ëüãù åóùôåñéêþí ðñïâëçìüôùí êáôþããåéëå ôçí õðüñ ïõóá óýìâáóç êáé ìáò ðñïôåßíåé íýá ìïñöþ óõíåñãáóßáò. ÅðåéäÞ ç ðñïôåéíüìåíç óõíåñãáóßá áíôßêåéôáé óôï ðíåýìá ôùí Áíôáëëáãþí åíþ ðáñüëëçëá áõîüíåé óçìáíôéêü ôï êüóôïò óõììåôï Þò ãéá ôá ìýëç ìáò, ôï Ôáìåßï áðïöüóéóå íá óôáìáôþóåé - ôïõëü éóôïí ðñïò ôï ðáñüí - ôç óõíåñãáóßá ôïõ ìå ôï óõãêåêñéìýíï Ïñãáíéóìü. ΝΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΕΤ Ôï ÔÕÐÅÔ ðñï þñçóå óôçí áãïñü óýã ñïíïõ åîïðëéóìïý ãéá ôéò áíüãêåò ôüóï ôïõ öõóéêïèåñáðåõôçñßïõ üóï êáé ôïõ Ãõìíáóôçñßïõ ôïõ ðïõ ëåéôïõñãïýí óôïí 7ï üñïöï ôïõ êôçñßïõ åðß ôçò ÓïöïêëÝïõò 15, ìå óêïðü ôçí áíáâüèìéóç ôùí ðáñå üìåíùí õðçñåóéþí êáé ôçí êáëýôåñç åîõðçñýôçóç ôùí ìåëþí ôïõ. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΕΤ Åíçìåñþíïõìå ôá áóöáëéóìýíá ìýëç ôïõ ÔÕÐÅÔ óôç Èåóóáëïíßêç ôá ïðïßá ñþæïõí öõóéêïèåñáðåéþí, üôé ìðïñïýí íá ôéò ðñáãìáôïðïéþóïõí ùñßò êáìßá ïéêïíïìéêþ åðéâüñõíóç óôï óõìâåâëçìýíï öõóéêïèåñáðåõôþ ê. Ãåþñãéï Áãéáóþôç, Ãñçãïñßïõ ÐáëáìÜ 15, ðåñéï Þ Íáõáñßíïõ. Óçìåéþíïõìå üôé ðñýðåé íá ðñïçãåßôáé ó åôéêþ åíçìýñùóç ôïõ Ôáìåßïõ óôá ôçëýöùíá Þ Ôá áíùôýñù éó ýïõí êáé ãéá ìýëç ðïõ ãéá åîáéñåôéêü óïâáñïýò éáôñéêïýò ëüãïõò ñþæïõí êáô ïßêïí öõóéêïèåñáðåéþí. Õðåíèõìßæåôáé üôé ãéá ôçí Ýíáñîç ôùí öõóéêïèåñáðåéþí åßíáé áðáñáßôçôï ôï ðáñáðåìðôéêü ôïõ èåñüðïíôïò éáôñïý, êáèþò êáé ç ðñïýãêñéóç áðü ôïí Ïñèïðáéäéêü ôïõ Ôáìåßïõ. ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ Ó åôéêü ìå ôç ïñþãçóç ôïõ åìâïëßïõ êáôü ôïõ éïý ôùí áíèñþðéíùí èçëùìüôùí (HPV), ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Ôáìåßïõ, óå ðñüóöáôç ÏëïìÝëåéÜ ôïõ, áðïöüóéóå ôï ìçäåíéêü ðïóïóôü óõììåôï Þò ôùí áóöáëéóìýíùí ðïõ ßó õå ìý ñé ôçí çëéêßá ôùí 15 åôþí íá åðåêôáèåß Ýùò ôçí çëéêßá ôùí 18 åôþí. ÊáôÜ ôá ëïéðü, ðáñáìýíïõí ïé ßäéïé üñïé êáé ðñïûðïèýóåéò ïñþãçóçò êáé óõíôáãïãñüöçóçò ôïõ ó åôéêïý åìâïëßïõ.

5 ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΤΕ Ï ÄéåõèõíôÞò ôùí Áóöáëéóôéêþí Ïñãáíéóìþí ôçò ÅÔÅ óõí. Âáóßëçò ÌçôñÜêïò êáôü ôçí åêäþëùóç êïðþò ôçò ðñùôï ñïíéüôéêçò ðßôáò, áðýíåéìå ôéìçôéêþ ðëáêýôá óôïí Ðñüåäñï ôïõ ÔÕÐÅÔ óõí. Ãéþñãï ÌåíåîÞ, ùò åðéâñüâåõóç ãéá ôéò õøçëïý åðéðýäïõ õðçñåóßåò Õãåßáò & Ðñüíïéáò ðïõ ðáñý åé ôï Ôáìåßï ìáò óôá ìýëç ôïõ. ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. ΣΤΟ ΤΥΠΕΤ Την Πέμπτη 11/02 υπεγράφη τριμερής σύμβαση (ΕΤΕ, ΤΥΠΕΤ, Εργολήπτρια Εταιρία) για την εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Το νέο Ο.Π.Σ. θα αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής, ενώ θα αντικαταστήσει, πρακτικά, το σύνολο των υφιστάμενων εφαρμογών μηχανογράφησης του Ταμείου μας. ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) Õðåíèõìßæïõìå óôá áóöáëéóìýíá ìýëç ìáò, ôá ïðïßá Ý ïõí áðïêôþóåé ôïí Áñéèìü Ìçôñþïõ ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóÞò ôïõò (ÁÌÊÁ) êáé äåí Ý ïõí åíçìåñþóåé ôï ÔÕÐÅÔ, üôé ðñýðåé ôï óõíôïìüôåñï äõíáôüí íá óôåßëïõí óôï ÔìÞìá Ìçôñþïõ ôïõ Ôáìåßïõ ôï ó åôéêü Ýíôõðï ðïõ áíáãñüöåé ôüóï ôïí äéêü ôïõò ÁÌÊÁ üóï êáé ôùí ìåëþí ðïõ áóöáëßæïõí, óôï fax (19525). Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ìðïñåßôå í á åðéêïéíùíåßôå óôá ôçëýöùíá: ( ), ( ) ê á é ó ô ï (19531). ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κ.Υ.Θ.) Ìå ðñüóöáôç áðüöáóç ôïõ Ä.Ó. ôïõ Ôáìåßïõ ìáò åãêñßèçêå äáðüíç ãéá ôçí áíáêáßíéóç ôùí þñùí ôïõ ÊÝíôñïõ Õãåßáò Èåóóáëïíßêçò. Óêïðüò ôïõ Ä.Ó. Þôáí ç áíáìüñöùóç ôùí þñùí, þóôå íá ãßíïõí ðéï ëåéôïõñãéêïß ãéá ôçí êáëýôåñç åîõðçñýôçóç ôùí áóöáëéóìýíùí ìåëþí ìáò, áëëü êáé ôç âåëôßùóç ôùí óõíèçêþí åñãáóßáò ôùí õðáëëþëùí (éáôñþí & äéïéêçôéêþí).

6 Ετήσια ΓΕΝΙΚΗ ο συν. Σταύρος Κούκος (ΠΡΟ Ε ΔΡΟΣ Ο ΤΟ Ε) ε πι σή μα νε: Η Ο ΤΟ Ε, πά ντο τε στη ρί ζει τους θε σμούς των Τα μεί ων Υγεί ας, που σή με ρα βρίσκο νται α ντι μέ τω ποι με ση μα ντι κά προ - βλή μα τα. Κύ ριος στό χος μας εί - ναι το Ε νιαί ο Τα μεί ο Υ γεί ας Τρα - πε ζο ϋ παλ λή λων (Ε.Τ.Υ.Τ.) και θα κά νου με τα πά ντα για τη δη - μιουρ γί α του. ο συν. ΓιώργοςΓιαννακόπουλος (ΠΡΟ Ε ΔΡΟΣ ΣΥΕ ΤΕ) τό νι σε: Το ΤΥ ΠΕΤ α πο τε λεί το ασφα λές λι μά νι για κά θε ερ γα - ζό με νο, συ ντα ξιού χο και για την οι κο γέ νειά του σε ο ποια δή - πο τε φά ση της ζω ής του. Ο ΣΥΕ ΤΕ στη ρί ζει το Δ.Σ. του ΤΥ ΠΕΤ στις προ σπά θειες που κα τα βάλ λει κα θη μερι νά στην ορ θο λο γι κο ποί η ση της λει - τουρ γί ας του και στην α νά πτυ - ξή του προς ό φε λος των α σφα - λι σμέ νων. ο συν. Γιώργος Μενεξής (ΠΡΟ Ε ΔΡΟΣ ΤΥ ΠΕΤ) με τα ξύ άλ λων δήλω σε: Μο νό δρο μος για το Τα μεί ο μας εί ναι η πο λι τι κή α νά πτυ ξης ποιο τι κών πα ροχών υ γεί ας προς τα α σφα λι σμέ να μέ λη μας. Στό χος μας πα ρα μέ νει τό - σο η συ νέχι ση των έρ γων στο συ γκρό τη μα του «Υ γεί ας Μέ λα - θρον», ό σο και η α να καί νιση του Κ.Υ.Θ. και η α νέ γερ ση του κτη ρί ου ε πί της ο δού Αμ βρο σί - ου στη Θεσ σα λονί κη.

7 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τ Υ Π Ε Τ Ô ï áðüãåõìá ôçò ÄåõôÝñáò 22 Ìáñôßïõ 2010, óôç óüëá ôïõ Êåíôñéêïý ÊáôáóôÞìáôïò ôçò ÅÔÅ (040) äéåîþ èç ç ÅôÞóéá ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôïõ Ôáìåßïõ ìáò ðáñïõóßá 200 ðåñßðïõ óõíáäýëöùí, üðïõ åãêñßèçêáí ï Áðïëïãéóìüò (Äéïéêçôéêüò êáé Ïéêïíïìéêüò) ôïõ ðáñåëèüíôïò Ýôïõò êáé ï Ðñïûðïëïãéóìüò ãéá ôï Ïé åêðñüóùðïé üëùí ôùí ðáñáôüîåùí ðïõ Ýëáâáí ôï ëüãï, Ýäåéîáí ôçí åõáéóèçóßá ôïõò ãéá ôá èýìáôá ôçò Õãåßáò êáé ôçí áãùíßá ôïõò ãéá ôçí ðïñåßá ôïõ Ôáìåßïõ óôç óçìåñéíþ äýóêïëç ðåñßïäï, üðïõ ç áãïñü õãåßáò çãåìïíåýåé êáé åìðïñåõìáôïðïéåßôáé. Ðñüåäñïò óôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç åêëý èçêå ï óõí. ÍßêïòÊÞðïò (Ôáìßáò ÓÕÅÔÅ), åíþ ðáñáâñýèçêáí ùò åêðñüóùðïé ôùí áäåëöþí Ôáìåßùí ïé óõíüäåëöïé ÃéþñãïòÌáëáìÞò (Ðñüåäñïò ÔÕÐÁÔÅ) êáé ÃéþñãïòÊáñðÝôáò (Ðñüåäñïò ÁÔÐÓÕÔÅ), ï Ðñüåäñïò ôçò ÏÔÏÅ óõí. ÓôáýñïòÊïýêïò êáé ï Ðñüåäñïò ôïõ ÓÓÅÔÅ óõí. ÁëÝêïòÔæïýëçò. Ô ç ñï íéü ðïõ ðý ñá óå - ìéá ñï íéü äý óêï ëç ãéá ü ëá ôá á óöá ëé óôé êü ôá ìåß á êáé ü é ìü íï - ôï Äéïé êç ôé êü Óõì âïý ëéï ôïõ Ôá ìåß ïõ ìáò óõ - íý é óå ôçí ðñï óðü èåéü ôïõ, þ óôå ìý óá óôéò á íôß îï åò ïé êï íï ìé êýò óõí èþ êåò ðïõ âéþ íïõ ìå, íá ìðï ñý óåé íá ðñï óöý ñåé ü óï ôï äõ íá ôüí êá ëý ôå ñåò õ ðç ñå óß åò õ ãåß - áò óôá á óöá ëé óìý íá ìý ëç ôïõ êáé ôï óç ìá íôé êü ôå ñï, ù ñßò ôçí ïé êï íï ìé êþ ôïõò å ðé âü ñõí óç. Á íý ðôõ îå, âåë ôß ù óå êáé å ðý êôåé íå ôçí õ ðüñ ïõ óá õ ðï äï ìþ ðïõ äéá èý ôåé óå ðñù ôï âüè ìéï êáé äåõ ôå ñï âüè ìéï å ðß ðå äï (Êëé íé êþ, Ï äï íôéá ôñé êü ÊÝ íôñï, Å îù ôå ñé êü Éá ôñåß á, Åñ - ãá óôþ ñéá) ðñï óðá èþ íôáò íá ðñï óöý ñåé ôï êáë ëß ôå ñï äõ íá ôüí á ðï ôý ëå óìá óôïõò á óöá ëé óìý íïõò ôïõ. ÌÝ óá óôéò äý óêï ëåò ðñáã ìá ôé êü ç ìý ñåò ðïõ äéá íý - ïõ ìå, ôï Ô.Õ.Ð.Å.Ô. óõ íå ß æåé íá á íá ðôýó óå ôáé. ¹ äç ïëï êëç ñþ èç êå ç á îéï ðïß ç óç ôïõ êôé ñß ïõ å ðß ôçò ï äïý Èå ñåéá íïý 4á (äß ðëá óôï «Õ ãåß áò ÌÝ ëá èñïí») ü ðïõ ìå ôá öýñ èç êáí êáé ëåé ôïõñ ãïýí ôá å îù ôå ñé êü éá ôñåß á êáé ïé äéïé êç ôé êýò õ ðç ñå óß åò ðïõ óôå ãü æï íôáí óôçí Êëé íé êþ ìáò, á ðå ëåõ èå ñþ íï íôáò þ ñïõò ãéá ôç äç - ìéïõñ ãß á ðå ñéó óü ôå ñùí èá ëü ìùí íï óç ëåß áò. Îå êß íç óå å ðß óçò êáé ï ëï êëç ñþ èç êå óôï ôý ëïò ôïõ ñü íïõ ç ìåñé êþ á íá êáß íé óç ôçò Êëé íé êþò (é óü ãåéï & 5ïò ü ñï - öïò) êá èþò êáé ç á íá íý ù óç ôïõ éá ôñé êïý êáé îå íï äï - åéá êïý å îï ðëé óìïý. ¹ äç îå êß íç óå ç å öáñ ìï ãþ ôïõ ïëï êëç ñù ìý íïõ Ðëç ñï öï ñéá êïý Óõ óôþ ìá ôïò ôïõ Ôá - ìåß ïõ, ôï ï ðïß ï ìå ôá îý Üë ëùí èá ðå ñé ëáì âü íåé ç ëå - êôñï íé êü éá ôñé êü öü êå ëï êáé êüñ ôá á óöá ëé óìý íïõ, åíþ ôáõ ôü ñï íá èá á ðï ôå ëåß Ý íá âá óé êü åñ ãá ëåß ï äéá - åß ñé óçò êáé Ü íôëç óçò ðëç ñï öï ñéþí ãéá ôç Äéïß êç óç ôïõ Ôá ìåß ïõ. Ôï ÔÕ ÐÅÔ á îéï ëï ãþ íôáò ôéò íý åò óõí èþ êåò, Ý åé îå - êé íþ óåé ìéá ðñï óðü èåéá å îá óöü ëé óçò ìá êñü ñï íçò âéù óé ìü ôç ôáò êáé ðå ñáé ôý ñù á íü ðôõ îçò ôùí õ ðç ñå - óéþí ôïõ, èý ôï íôáò óáí êå íôñé êü óôü ï ôç âåë ôß ù óç êáé ôç äéåý ñõí óç ôçò ðïéü ôç ôáò ôùí ðá ñå ü ìå íùí õ ðç ñå - óéþí ôïõ. Å ðé ìý ñïõò óôü ïé ôçò ðñï óðü èåéáò áõ ôþò åß - íáé: ç óõ ãêñü ôç óç ôùí á óèå íþí å íôüò ôùí äï ìþí ôïõ ÔÕ ÐÅÔ êáé ç äéåý ñõí óç ôçò á óöá ëé óôé êþò ôïõ âü óçò, ç å ðß ôåõ îç ïé êï íï ìéþí êëß ìá êáò óôá óç ìåß á ðá ñï Þò õðç ñå óéþí õ ãåß áò êáé ç âåë ôß ù óç ôçò äéá åß ñé óçò ôùí ðü ñùí óõ íï ëé êü. Óç ìá íôé êü ôå ñïò ðá ñü ãï íôáò óôçí ðå ñáé ôý ñù ðï ñåß á ôïõ Ôá ìåß ïõ åß íáé ç óõ íý é óç ôçò ñç ìá ôï äü ôç óçò á ðü ôç Äéïß êç óç ôçò Å èíé êþò ÔñÜ ðå æáò ôïõ ðñï ãñüì ìá ôïò á íü ðôõ îçò êáé âéù óé ìü ôç ôáò, ðñï êåé ìý íïõ íá ï ëï êëç - ñù èïýí ïé åñ ãá óß åò óôá õ ðüñ ï íôá êôþ ñéá êáé íá áíáãåñ èïýí ôü óï ôï êôþ ñéï å ðß ôçò Ëå ù öü ñïõ Á ëå - îüíäñáò, ü óï êáé áõ ôü å ðß ôçò ï äïý Áì âñï óß ïõ óôç Èåó óá ëï íß êç. ¼ ðùò ðñï á íá öýñ èç êå, ï ëï êëç ñþ èç êå ç ìå ëý ôç õëï ðïß ç óçò ôïõ Ï ëï êëç ñù ìý íïõ Ðëç ñï öï ñéá êïý Óõ - óôþ ìá ôïò ãéá ôï Ôá ìåß ï, ôïõ ï ðïß ïõ ç Ý íáñ îç äñï ìï ëï - ãåß ôáé óôéò áñ Ýò ôïõ 2010 êáé ìå ôü ôçí õ ðï ãñá öþ ôñé - ìå ñïýò óýì âá óçò (Å ÔÅ, ÔÕ ÐÅÔ, ÅÑ ÃÏ ËÇ ÐÔÑÉÁ Å ÔÁÉ - ÑΕÉÁ), ìå âá óé êü óôü ï ôç óõ íï ëé êþ á íá âüè ìé óç ôïõ ÔÕÐÅÔ (á óöü ëé óç êáé ðá ñï Þ Õ ðç ñå óéþí Õ ãåß áò). Ìå ôçí ï ëï êëþ ñù óç ôïõ Ï.Ð.Ó. èá å ðé ôåõ èïýí å ðé åé ñç - ìá ôé êü ï öý ëç, ü ðùò êáé ç ðëþ ñçò á îéï ðïß ç óç ôçò å ðé - åé ñç ìá ôé êþò ðëç ñï öï ñß áò êáé ç äõ íá ôü ôç ôá ìý ôñç óçò ôùí äá ðá íþí êáé ìå ãé óôï ðïß ç óçò ôùí å óü äùí. Ðá ñüë ëç ëá, ôï Ä.Ó. ôïõ Ôá ìåß ïõ ìå ñç óôþ äéá åß ñé - óç êáé å îïñ èï ëï ãé óìü ôùí äéá äé êá óéþí ðñï ìç èåéþí êáé å ëýã ùí, êá ôü öå ñå íá ðå ôý åé áêü ìç ìå ãá ëý ôå ñç ìåß ù óç ôïõ ëåé ôïõñ ãé êïý êü óôïõò, ìå ôáõ ôü ñï íç á íá - âüè ìé óç ôçò ðïéü ôç ôáò ôùí õ ðç ñå óéþí ôïõ. Ôï Ô.Õ.Ð.Å.Ô. á íá ðôýó óï íôáò ôç äñü óç ôïõ ìå âü óç áõ ôü ôï ìï íôý ëï, åß ôå ìü íï åß ôå óå óõ íåñ ãá óß á ìå ôá Üë ëá Áõ ôï äéá åé ñé æü ìå íá Ôá ìåß á, óôï ðëáß óéï ôçò Ï.Á.Ô.Õ.Å. (Ï ìï óðïí äß áò Áõ ôï äéá åé ñé æü ìå íùí Ôá ìåß - ùí Õ ãåß áò Åë ëü äïò), á ðï ôå ëåß á óöá ëé óôé êü äß êôõ ðñï - óôá óß áò ãéá ôá ìý ëç ôïõ. Óôü ïò ìáò ðá ñá ìý íåé ç äç ìéïõñ ãß á ôïõ Å íéáß ïõ Ôáìåß ïõ Õ ãåß áò Ôñá ðå æï û ðáë ëþ ëùí ìå ðõ ñþ íá ôï ÔÕÐÅÔ, á öïý õ ðüñ ïõí êáé ç õ ðï äï ìþ áë ëü êáé óç ìá - íôé êü á ðï èå ìá ôé êü, ìå á ðï ôý ëå óìá ï êëü äïò ìáò íá áðï êôþ óåé Ý íá Ôá ìåß ï ðïõ èá ðñï óöý ñåé ðïéï ôé êýò õðç ñå óß åò óôï þ ñï ôçò Õ ãåß áò.

8 80 χρόνια ΤΥΠΕΤ Του κ. Δαμιανού Βαρέλη Επίτιμου Προέδρου Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Τ ο ΤΥ ΠΕΤ φέ τος συ μπλη ρώ νει 80 χρό νια λει - τουρ γί ας πα ρέ χο ντας στους α σφα λι σμέ νους και τα μέ λη των οι κο γε νειών τους υ ψη λού επι πέ δου υ πηρε σί ες, πρω τί στως, υ γεί ας αλ λά και πρό νοιας. Α πο τε λεί ε πι τυ χη μέ νο πρό τυ πο Αυ το δια χει - ρι ζό με νου/αλ λη λο βο η θη τι κού Τα μεί ου Υ γεί ας για τη χώ - ρα μας και ό χι μό νο. Το ε ρώ τη μα που γεν νά ται ό μως και α πα σχο λεί τα μέ λη του εί ναι αν υ πάρ χει μέλ λον, ά με σο α πώ τε ρο, για το Τα - μεί ο κα θώς και με ποιο τρό πο μπο ρεί να δια τη ρη θεί το υψη λό ε πί πε δο πε ρί θαλ ψης. Έ χο ντας υ πη ρε τή σει σε ό λες σχε δόν τις θέ σεις της Διοί κη σης του ΤΥ ΠΕΤ α πό το 1982 έ ως και το 2005, δι - καιού μαι να κα τα θέ σω τις σκέ ψεις μου. Πριν ό μως προ - χωρή σω στη μό νη πρό τα ση προ ο πτι κής του λά χι στον μί ας α σφα λι στι κής γε νιάς, πρέ πει να α πα ντη θούν τα α κό λου θα ε ρω τή μα τα που α φο ρούν στο ε πί μα χο αυ τό θέ μα της βιω - σι μό τη τας: Δε δο μέ νης της α να λο γί ας που ι σχύ ει σή με ρα εν ενερ γεί α και συ ντα ξιούχων α σφα λι σμέ νων, δύ να ται το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. να α ντε πε ξέλ θει οι κο νο μι κά; Μπο ρεί και θέ λει η Ε θνι κή Τρά πε ζα να ε νι σχύ σει τα έσο δα του Τ.Υ.Π.Ε.Τ και ε άν ναι, η ε νί σχυ ση αυ τή μπο ρεί να δώ σει λύ σεις; Τέ λος, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. μπο ρεί, θέ λει και πρέ πει να μειώ - σει τα έ ξο δά του. Ποιο θα εί ναι λοι πόν, το κό στος, το ό φε - λος; Και σε τε λι κή α νά λυ ση με τις πα ρεμ βάσεις αυ τές μπο ρεί να υ πάρ ξει βιω σι μό τη τα για το Τ.Υ.Π.Ε.Τ.; Α να λύ ο ντας τους δη μο σιευ μέ νους Ι σο λο γι σμούς του Τα μεί ου τα τε λευ ταί α χρό νια, δια πι στώ νου με τα ε ξής: Σο βα ρή μεί ω ση των τα κτι κών και βά σει Σ.Σ.Ε. ε σό - δων τα ο ποί α προ έρ χο νται α πό τις ει σφο ρές με λών και τις συ νει σφο ρές της Τρά πε ζας, με τις πρώ τες μάλι στα να υπερ βαί νουν τις τε λευ ταί ες. Αυ τό ο φεί λε ται στη γή ραν ση του πληθυ σμού, στις συ ντα ξιο δο τή σεις και τις ε θε λού σιες ε ξό δους, με α πο τέ λε σμα σή με ρα η α να λο γί α εν ενερ γεί α και συ ντα ξιού χων να εί ναι 0,90:1. Α πό το 2005 και ε ντεύ θεν, ε νώ το Τα μεί ο πα ρου σιά - ζει ορ γα νι κά ελ λείμ μα τα (δια φο ρά τα κτι κών ε σό δων με τα κτι κά έ ξο δα), στο σύ νο λο της χρή σης του ο Ι σολο γι σμός εμ φα νί ζε ται πλε ο να σμα τι κός κα θώς προ στί θε νται έ κτα - κτα έ σο δα, τα ο ποί α ο φεί λο νται εί τε σε πω λή σεις ακι νή - των (α κί νη το Α γί ας Πα ρα σκευ ής) εί τε σε έ σο δα Κε φα λαί - ου (με ρί σμα τα με το χών). Τα δύ ο τε λευ ταί α έ τη όμως οι ισο λο γι σμοί εμ φα νί ζουν έλ λειμ μα χρή σης. Πιο α να λυ τι - κά, το 2008 ση μειώ νε ται έλ λειμ μα 2,6 ε κ., ε νώ για το έ τος 2009 προ ϋ πο λο γί ζε ται έλ λειμ μα χρή σης 4,9 ε κ.. Για να γί νει α ντι λη πτό το πρό βλη μα, θα πα ρα θέ σω σε αυ τό το ση μεί ο εν δει κτι κά στοι χεί α που πα ρου σί α σα στη Γε νι κή Συ νέ λευ ση των με λών του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. τον Α πρί λιο του 2009: Το σύ νο λο των τα κτι κών ε σό δων δια χεί ρι σης, δη λα δή ει σφο ρές, συ νει σφορές και έ σο δα πα ρε πό με νων ασχο - λιών και υ πη ρε σιών σε τρί τους, α νήλ θε την τε τρα ε τί α στο συ νο λι κό πο σό των 235,3 ε κ.. Για την α νω τέ ρω χρο νι κή πε ρί ο δο το σύ νο λο των τα - κτι κών ε ξό δων δια χείρι σης, δη λα δή δα πά νες πε ρί θαλ ψης κα ει δι κές δα πά νες (α μοι βές προ σω πι κού, α να λω θέ ντα, α μοι βές έ ξο δα τρί των ) α νήλ θε στο συ νο λι κό πο σό των 257,5 ε κ.. Η δια φο ρά (έλ λειμ μα) των 22,2 ε κ. που προ έ κυ ψε κα λύ φθη κε α πό τα έ σο δα κε φα λαί ου (α ξιο ποί η ση του χαρ το φυ λα κί ου) τα ο ποί α α νήλ θαν την εν λό γω τε τρα ε τί - α στο συ νο λι κό πο σό των 22,7 ε κ.. Η θε τι κή ό μως αυ τή συ γκυ ρί α α ξιο ποί η σης του χαρ το φυ λα κί ου τη δε δο μέ νη χρο νι κή στιγ μή δεν ση μαί νει ό τι το ίδιο μπο ρεί να ε πα να - λαμ βά νε ται συ νέ χεια. Ε ξάλ λου, α ξί ζει να ση μειω θεί ό τι στο μέλ λον και αυ τή η συ γκυ ρί α δεν αρ κεί α φού οι δα πά - νες αυ ξά νο νται πο λύ πε ρισ σό τε ρο λό γω της αύ ξη σης του προσ δό κι μου ε πι βί ω σης, της νέ ας βιο ϊ α τρι κής τε χνο λο γί - ας, κα θώς και της ε κρη κτι κής αύ ξη σης και α λό γι στης χρή σης φαρ μά κων.

9 χ θ ε ς... σ ή μ ε ρ α... α ύ ρ ι ο... ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ή? Εν δει κτι κά: Το 2002 οι φαρ μα κευ τι κές δα πά - νες στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. α νέρ χο νταν σε 9,5 ε κα τομ μύ ρια, σε σύ νο λο δα πα - νών πε ρί θαλ ψης 31,3 εκ., κα λύ - πτο ντας δη λα δή το 30,4% των δα πα - νών πε ρί θαλ ψης. Το 2008 ό μως οι ί διες δα πά νες ανήλ θαν σε 21,3 εκ., σε σύ νο λο δα πα νών πε ρί θαλ ψης 44,6 εκ., κα - λύ πτο ντας δη λα δή το 47,8% των δα - πα νών πε ρί θαλ ψης! Συ μπε ρα σμα τι κά και χω ρίς άλ λες επι μέ ρους α να λύ σεις του Ι σο λο γι - σμού, το πρό βλη μα του Τα μεί ου εστιά ζε ται στο πρό βλη μα των Τα κτι - κών Εσό δων και συνε πώς το ε ρώ τη - μα που προ κύ πτει εί ναι με ποιο τρό - πο δύ να νται αυ τά να αυ ξηθούν: E Με αύ ξη ση των ει σφο ρών; Αδύ να τον κα θώς υ περ βαί νου με το πο σο στό που ο ρίζει ο νό μος, δη λα δή το 2,55%, ε νώ σε ε μάς αγ γί ζει πε ρί - που το 3,5%, συ μπε ρι λαμ βα νο - μένων των έμ με σων με λών, με γα λύ - τε ρο α πό όλα τα Τα μεί α. Ε πι προ σθέ - τως, το όποιο ό φε λος στην ει σφο ρά των έμ με σων με λών εί ναι α σή μα ντο. E Με αύ ξη ση της συ νει σφο ράς του ερ γο δό τη; Το πο σο στό της ση με - ρι νής ερ γο δοτι κής ει σφο ράς η ο ποί α προ βλέ πε ται μό νο για τους εν ε νερ - γεί α εί ναι βά σει νό μου 6,25%. Α κό - μη ό μως και αν η Τρά πε ζα έ παιρ νε την πρω το βου λί α να α πο δώ σει την ερ γο δο τι κή ει σφο ρά, το πρό βλη μα θα αντι με τω πι ζό ταν για μί α πε ντα ε - τία. Με τά τι; E Για τους ει δή μο νες των πραγ μά - των, η ό ποια με λέ τη βιω σι μό τη τας θα εί ναι επι τυ χής μό νο με την αύ ξη - ση των τα κτι κών ε σό δων, εί τε με στα θε ρά πο σο στά επί συ γκε κρι μέ νης βά σης (δα πά νες προ σω πι κού Τρά πε - ζας) εί τε συ μπλη ρώ νω ε γώ με διεύ ρυν ση α σφα λι στι κής βά σης. Εν κα τα κλεί δι, βά σει ό λων των ανω τέ ρω που προ κύ πτουν α πό τα οι - κο νο μι κά στοι χεί α του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., η μό νη βιώ σι μη λύ ση με προ ο πτι κή μιας α σφα λι στι κής γε νιάς εί ναι η δη - μιουρ γί α του Ε νιαί ου Τα μεί ου Υ γεί ας Τρα πε ζο ϋ παλ λή λων (Ε.Τ.Υ.Τ.). Η λύ - ση αυ τή α πο τε λεί α πό φα ση προ η - γού με νων συ νε δρί ων της Ο.Τ.Ο.Ε., επικυ ρω μέ νη μά λι στα α πό το τε λευ - ταί ο 29ο συ νέ δριό της. Το Ε.Τ.Υ.Τ. δη μιουρ γεί ται α πό τη συγ χώ νευ ση δύ ο Τα μεί ων Ν.Π.Ι.Δ. του κλά δου, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και το Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε., και των τριών τα μεί ων υ γεί ας Ν.Π.Δ.Δ. που ε ντά χθηκαν στο ΤΑΥ ΤΕ ΚΩ. Στο νέ ο Τα μεί ο, το οποί ο θα έ χει νο μι κή μορ φή Ι διω τι - κού Δικαί ου, ει σέρ χο νται και οι εν ενερ γεί α α σφα λι σμέ νοι στο Ι.Κ.Α. Υγεί ας. Στο Διοι κη τι κό Συμ βού λιο θα συμ με τέ χουν ερ γα ζό με νοι και εργοδό τες. Στο ση μεί ο αυ τό α ξί ζει να ση μειω - θεί το γε γο νός ό τι για πρώ τη φο ρά η Ο.Τ.Ο.Ε. α σχο λή θη κε με το εν λό γω θέ μα τον τε λευ ταί ο χρό νο συ στή - νοντας Ε πι τρο πή με ευ θύ νη της Γραμ μα τεί ας Α σφα λι στι κού - στην οποί α συμ με τεί χα και ο ί διος. Η Ε πι - τρο πή έχει ο λο κλη ρω μέ νο σχέ διο με έ τοι μο και το κα τα στα τι κό του νέ ου Τα μεί ου. Εί ναι λοι πόν χρέ ος Ο ΛΩΝ ΜΑΣ και έ χο ντας την ευ θύ νη α πέ να ντι στον ε - αυ τό μας, τις οι κο γέ νειές μας και πρω τί στως τους ι δρυ τές πριν α πό 80 χρό νια του Τ.Υ.Π.Ε.Τ, να μην τρέ χου - με πί σω α πό τε τε λε σμέ να γε γο νό τα χω ρίς α πο τέ λε σμα αλλά να δώ σου με ως πρώ τη προ τε ραιό τη τα και μέ ρι - μνα τον Α ΓΩ ΝΑ ί δρυ σης του Ενιαί ου Τα μεί ου Υ γεί ας. Ό πως ή δη ε πι ση μάν θη κε, το νέ ο Τα μεί ο ου σια στι κά θα γί νει με βά ση το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ως Ν.Π.Ι.Δ. χω ρίς να επι βα ρύ νει τους ερ γο δό τες αλ λά ού - τε και τον κρα τι κό προ ϋ πο λο γι σμό. Συ νε πώς, η ί δρυ σή του δεν δυ - σκο λεύ ει ού τε ε πι βα ρύ νει την Κυ - βέρ νη ση η ο ποί α αρ κεί να α πο δε - σμεύ σει τα τρί α Τα μεί α Τρα πε ζών Ν.Π.Δ.Δ., που έ χουν ε ντα χθεί στο ΤΑΥ ΤΕ ΚΩ. Κρί νο ντας ό τι σε αυ τό το θέ μα θα κρι θούν και οι προ θέ σεις ό λων, θε - ωρώ ό τι η ε πι τα κτι κή αυ τή πρό τα ση α πο τε λεί την τε λευ ταί α ευ και ρί α προ ο πτι κής της πε ρί θαλ ψής μας. Αν δεν τα κα τα φέ ρου με την ε πό - μενη 10ε τί α το μέλ λον εί ναι δε δο - μέ νο.

10 ÐÅ ÑÉÏ ÄÏÉ ËÅÉ ÔÏÕÑ ÃÉÁÓ - Ç ËÉ ÊÉÅÓ ÐÁÉ ÄÉÙÍ ÊÁ ÔÁ ÓÊÇ ÍÙ ÓÇ Á ÐÅ ÑÉÏ ÄÏÓ 18/6/10-7/7/10 Â ÐÅ ÑÉÏ ÄÏÓ 9/7/10-28/7/10 Ã ÐÅ ÑÉÏ ÄÏÓ 30/7/10-18/8/10 ÄÉÏ ÍÕ ÓÏÓ 800 èý óåéò ÌÉ ÊÑÁ ÌÉ ÊÑÁ ôç ãýí íç óçò: & 2003 ÌÅ ÃÁ ËÁ ÌÅ ÃÁ ËÁ ôç ãýí íç óçò: & 1999 ÌÅ ÃÁ ËÁ ÌÅ ÃÁ ËÁ ôç ãýí íç óçò: & 1999 Ó Ï ËÇ ÓÔÅ ËÅ ÙÍ: Ó Ï ËÇ ÓÔÅ ËÅ ÙÍ: ôïò ãýí íç óçò 1994 ÁË ÊÉ ÄÉ ÊÇ 400 èý óåéò ÌÉ ÊÑÁ ÌÉ ÊÑÁ ôç ãýí íç óçò: & 2003 ÌÅ ÃÁ ËÁ ÌÅ ÃÁ ËÁ ôç ãýí íç óçò: & 1999 Ó Ï ËÇ ÓÔÅ ËÅ ÙÍ Ó Ï ËÇ ÓÔÅ ËÅ ÙÍ ôïò ãýí íç óçò 1994 ËÏÕ ÔÓÁ ÐÑÅ ÂÅÆÇÓ 300 èý óåéò ÌÉ ÊÑÁ ÌÉ ÊÑÁ ôç ãýí íç óçò: & 2003 ÌÅ ÃÁ ËÁ ÌÅ ÃÁ ËÁ ôç ãýí íç óçò: & 1999 Πρόγραμμα κατασκηνώσεων 2010

11 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΥΠΕΤ σημαίνει... ευτυχισμένες διακοπές! δ ι α κ ο π έ ς μ έ σ α σ τ η φ ύ σ η... καλή παρέα ομαδική ζωή! π α ι γ ν ί δ ι α σ τ η θ ά λ α σ σ α...

12 Η διατροφή είναι μία από τις κυριότερες φροντίδες των κατασκηνώσεών μας. Για το μαγείρεμα χρησιμοποιούνται τα πιο φρέσκα υλικά και οι πλέον σύγχρονες διαδικασίες παρασκευής. Όλα τα γεύματα παρασκευάζονται μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης από επιτελείο μαγείρων - ζαχαροπλαστών και από υλικά επώνυμα και επιλεγμένα. Διατροιφή - Διαιτολόγιο

13 Οάσεις Χαράς... οι κατασκηνώσεις του Τ Υ Π Ε Τ Κ άποτε,ότανείμαστανμικράπαιδιά,είχαμεαλάνεςκαιγειτονιές.εκείχανόμαστανγιαώρεςαπότα σπίτιαμαςκαιμετιςπαρεούλεςμαςχαιρόμαστανξέγνοιαστατηφύσηζώνταςπραγματικάμοναδικές εμπειρίες. Δυστυχώς όμως στη σημερινή εποχή, τα παιδιά μας στερούνται αυτά που απολαμβάναμε εμείςκάποτε. Μέσασεαυτότοπεριβάλλον,οικατασκηνώσειςτουΤ.Υ.Π.Ε.Τ.βοηθούνσημαντικάταπαιδιάνααπαγκιστρωθούναπόεμάς,νασυμβιώσουνσεέναειδυλλιακόκαιάνετοπεριβάλλον,νααποκτήσουνπνεύμαομαδικότητας, νααυτοεξυπηρετηθούν,ναδιαλέξουνμόνατουςφίλουςκαιναγίνουνενεργοίκαιχρήσιμοιπολίτεςστηνκοινωνία.επιθυμίαόλωνμαςείναιναβρούμενέουςτρόπουςδημιουργικήςαπασχόλησηςπουτονίζουντηναυτοπεποίθησηκαιαναπτύσουντηνπροσωπικότητα.στόχοςείναιταπαιδιάναεφοδιαστούνμεθάρρος,ικανότητεςγιαέναφωτεινότερομέλλον,μεόνειρακαιπροσδοκίεςγιατηζωή. Οι κατασκηνώσειςτουτ.υ.π.ε.τ.αποτελούνπραγματικόπρότυποστοείδοςτους. Είναιαπότιςπλέον σύγχρονεςκαιλειτουργικέςκαιδίνουνσταπαιδιάμιαευκαιρίααναψυχής,μακριάαπότοοικογενειακόκαισχολικότουςπεριβάλλον. Κατάτηδιάρκειατηςεικοσαήμερηςδιαμονήςτουςστιςκατασκηνώσειςμας,ταπαιδιάπροετοιμάζονταιγια τηνένταξήτουςστηνκοινωνίατωνενηλίκων. Αυτοεξυπηρετούνται,συμμετέχουνστοκοινωνικόσύνολο,γίνονταιπερισσότεροκοινωνικά.Ευαισθητοποιούνταιωςπροςτηνπροστασίατουπεριβάλλοντοςκαιαναπτύσσουντόσοτοαίσθηματηςκαλαισθησίας,όσοκαι αυτότουαυτοσεβασμού. Αςαποφορτίσουμελοιπόνταπαιδιάμαςαπότηνκούρασηκαιτηνέντασητηςσχολικήςχρονιάς,αςτααπομακρύνουμεγιαλίγοαπότοστενόοικογενειακόπεριβάλλονκαιαςτααφήσουμεναπροσαρμοστούνστηνομαδικήζωή. ΤοΤ.Υ.Π.Ε.Τμετοάρισταεπιλεγμένοπροσωπικότου,προσφέρεισταπαιδιάμαςταπερισσότερααπόαυτά πουαναζητούν. Άνετηκαιυγιεινήδιαβίωση,σωστήκαιπολλαπλήψυχαγωγία,καλήκαιυγιεινήδιατροφή,νέεςδραστηριότητεςμεμεγάλοενδιαφέρον.Κύριοςστόχοςμαςείναινασυμβάλλουμεστηδημιουργικήαπασχόλησητωνπαιδιών καιστηνανάδειξητηςκαλλιτεχνικήςτουςέκφρασηςμέσααπόπρογράμματαδημιουργικήςφύσεως. Αςστείλουμελοιπόνταπαιδιάμαςστηνκατασκήνωση. Αςτουςδώσουμετηδυνατότητανασυμμετέχουν,ναδημιουργήσουν,ναψυχαγωγηθούν. Ναμάθουντηνκατασκηνωτικήζωή,ναδιαλέξουνφίλους, νασυνυπάρξουναρμονικάμεάλλαπαιδιάμέσασεμιαδημοκρατική,μικρήκοινωνία. Για πληροφορίες και αιτήσεις επικοινωνήστε με την αρμόδια υπηρεσία στα τηλέφωνα: , , , Fax: ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΤΥΠΕΤ (www.typet.gr).

14 Κύπρος Τυνησία Μαρόκο ÐñïãñÜììáôá ïéêïãåíåéáêþí äéáêïðþí óôï åîùôåñéêü: ÔÕ ÍÇ ÓÉÁ 22/6 Ý ùò 1/7/2010, άôï ìá 36. ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 700,00 x / άτομο ÌÁ ÑÏ ÊÏ 20/6 Ý ùò 29/6/2010, ά ôï ìá 36. ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 830,00 x / άτομο ÊÕ ÐÑÏÓ I 26/6 Ý ùò 5/7/2010, ά ôï ìá 26. ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 690,00 x / άτομο ÊÕ ÐÑÏÓ II 28/8 Ý ùò 6/9/2010, ά ôï ìá 26. ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 690,00 x / άτομο ÁÉ ÔÇ ÓÅÉÓ ÓÕÌ ÌÅ ÔÏ ÇÓ: Äé êáß ù ìá óõì ìå ôï Þò Ý ïõí ü ëá ôá áóöáëé óìý íá ìý ëç ôïõ Ôá ìåß ïõ. Áé ôþ óåéò èá ãß íï íôáé äå êôýò ìý ñé ôçí ÐáñáóêåõÞ 7 Ìá À ïõ Áí ïé áé ôþ óåéò åß íáé ðå ñéó óü ôå ñåò á ðü ôéò ðñïâëå ðü ìå íåò èý óåéò, èá ãß íåé êëþ ñù óç óôá ãñá öåß á ôïõ ÔÕ ÐÅÔ (Áéü ëïõ 68á - 5ïò ü ñï öïò), ôç ÄåõôÝñá 10 Ìá À ïõ 2010 & þ ñá Ðñï ç ãïý íôáé ðü íôï ôå ïé óõ íü äåë öïé ðïõ äåí Ý ïõí êüíåé ñþ óç áíüëïãùí ðñï ãñáì ìü ôùí óôï ðá ñåë èüí. Óôçí ôé ìþ óõì ìå ôï Þò συμðå ñé ëáì âü íï íôáé ôá á å ñï ðï ñé êü åéóé ôþ ñéá, ôá Ý îï äá äéá ìï íþò êáé ðëþ ñïõò äéáôñï öþò (ðëçí ôçò Êý ðñïõ ðïõ êá ëý ðôå ôáé ç ìé äéá ôñï öþ), êá èþò êáé ïé ìå ôá êé íþ óåéò êáé îåíáãþóåéò των óõì öù íç èý íôων ðñï ãñαì ìάτων. Ãéá ðëç ñï öï ñß åò êáé áé ôþ óåéò åðéêïéíùíåßóôå óôá ôçëýöùíá: & Fax:

15 ÐñïãñÜììáôá êáôáóêçíþóåùí óôï åîùôåñéêü: ÃÁË ËÉÁ FRANCAS DE BELFORT 10/7 Ý ùò 21/7/2010, ά ôï ìá 36. (18 á ãü ñéá + 18 êï ñß ôóéá) ôç ãýí íç óçò: 1994 & ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 450,00 x / παιδί MAIRIE DE LANESTER 13/7 Ý ùò 26/7/2010, ά ôï ìá 20. (10 á ãü ñéá + 10 êï ñß ôóéá) ôç ãýí íç óçò: 1994 & ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 420,00 x / παιδί ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ (DEUTSCHE SCHREBERJUGEND) 24/7 Ý ùò 5/8/2010, ά ôï ìá 15. (8 á ãü ñéá + 7 êï ñß ôóéá) ôç ãýí íç óçò: 1994 & ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 280,00 x / παιδί ÊÕÐÑÏÓ (ETYK) 2/7 Ý ùò 12/7/2010, ά ôï ìá 20. (10 á ãü ñéá + 10 êï ñß ôóéá) ôç ãýí íç óçò: 1994 & ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 250,00 x / παιδί Κύπρος Γαλλία Γερμανία ÁÉ ÔÇ ÓÅÉÓ ÓÕÌ ÌÅ ÔÏ ÇÓ: Äé êáß ù ìá óõì ìå ôï Þò Ý ïõí ôá ðáé äéü ôùí á óöá ëé óìý íùí ìå ëþí ôïõ Ôá ìåß ïõ ðïõ åß íáé ãåí íç ìý íá óôéò ñï íï ëï - ãß åò ðïõ ðñï âëý ðï íôáι. Äåν äé êáéïý íôáé óõì ìå ôï Þò ü óá ðáé äéü Ý ïõí ëü âåé ìý ñïò óôï ðñü ãñáì ìá á íôáë ëá ãþí ôá ðñï ç ãïý ìå íá ñü íéá. ¼ ëåò ïé áé ôþ óåéò èá ðñý ðåé íá Ý ïõí öôü óåé óôï ÔÕÐÅÔ ìý ñé ôçí ÐáñáóêåõÞ 30 Απριλίου Áí ïé áé ôþ óåéò åß íáé ðå ñéó óü ôå ñåò á ðü ôéò ðñï âëåðüìå íåò èý óåéò, èá ãß íåé êëþ ñù óç ôç ÄåõôÝñá 3 Ìá À ïõ 2010 & þñá óôá ãñá öåß á ôïõ ÔÕ ÐÅÔ (Áéü ëïõ 68á - 5ïò üñï öïò). Ôá ðáé äéü Ý ïõí äé êáß ù ìá óõì ìå ôï Þò óå Ý íá ìü íï ðñü ãñáì ìá êá ôá óêþ íù óçò åß ôå óôçí Åë ëü äá åß ôå óôï åîù ôå ñé êü. Ãéá ðëç ñï öï ñß åò êáé áé ôþ óåéò åðéêïéíùíåßóôå óôá ôçëýöùíá: & Fax:

16 Του κ. Βασιλείου Χ. Γολεμάτη Ομότιμου Καθηγητή Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστημονικού Διευθυντή «Υγείας Μέλαθρον» Η ανακαινισμένη Κλινική «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» Το «Υ γεί ας Μέ λα θρον» α να νε ω μέ νο εί ναι σή με ρα κό σμη μα στην υγειο νο μι - κή πε ρί θαλ ψη της χώ ρας μας και το κα μά ρι των υ παλ λή λων της Ε θνι κής Τρά - πε ζας. Η κα λή του φή μη έ χει ξε πε ρά σει τα ό ρια του Τα μεί ου και των α σφαλι - σμέ νων του και α πο τε λεί σή με ρα το κα τα φύ γιο των με λών του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και ό χι μό νον, οι ο ποί οι έ χουν τη δυ να τό τη τα να ζη τή σουν βο ή θεια ο ποια δή ποτε ώ ρα του 24ώ ρου.

17 Ηα να και νι σμέ νη Κλι νι κή «Υ γεί ας Μέ λα θρον» ξε κί - νη σε τη λει τουρ γί α της την 11η Ια νουα ρί ου Oι ση μα ντι κές κτη ριο λο γι κές αλ λα γές ε πέ - τρεψαν μια πιο ορ θο λο γι κή κα τα νο μή των χώ ρων, ώ στε να αυ ξη θούν οι θά λα μοι νοση λεί ας αλ λά και τα ια τρεί α - γρα - φεί α των ια τρών εκ των ο ποί ων τα νέ α, με την α να διάρ - θρω ση του πέ ριξ κτη ρί ου, ε πι κοι νω νούν με την Κλι νι κή. Στη δια μόρ φω ση ό μως των χώ ρων της Κλι νι κής ι διαί τε - ρη έμ φα ση δό θη κε ό χι μό νον στη λει τουρ γι κό τη τα αλ λά και στην αι σθη τι κή, α φού ε πι λέ χθη καν χρωμα τι κές α πο - χρώ σεις αρ μο νι κά συν δυα σμέ νες με πί να κες ζω γρα φι κής. Το νο σο κο μεί ο «Υ γεί ας Μέ λα θρον» του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ξε κί - νη σε πριν πολ λά χρό νια με τη μορ φή α πλών ια τρεί ων για τους α σφα λι σμέ νους για να ε ξε λι χθεί σή με ρα σ έ να σύγ - χρο νο Νο σο κο μεί ο, ε ξο πλι σμέ νο με ό λη τη νέ α ια τρι κή τεχνο λογί α. Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. αυ το διοι κού με νο τα μεί ο υ γεί ας με Δ.Σ. που εκ προ σω πεί τους α σφαλι σμέ νους ερ γά ζε ται με αί - σθημα συλ λο γι κής ευ θύ νης για τη συ νε χή βελ τί ωση των ασφα λι σμέ νων σ ό λα τα ε πί πε δα. Θε ω ρώ ό τι εί ναι έ να πρό τυ πο λει τουρ γί ας ευέ λι κτο και α πο τε λε σμα τι κό, για τί στη ρί ζε ται στη σω στή κα τα νο μή των πό ρων, τον διαρ κή έ λεγ χο και τη συνε χή πα ρα κο λού θη ση της ποιό τη τας των υ πη ρε σιών. Κα τά κοι νή ο μο λο γί α οι τρεις πυ λώ νες Ια τρι κό - Νο ση - λευ τι κό - Διοι κη τικό Προ σω πι κό εί ναι η βά ση της κα λής λει τουρ γί ας του Νο σο κο μεί ου. Το «Υ γεί ας Μέ λα θρον» α πο τε λεί σή με ρα το κα τα φύ γιο των α σφα λι σμέ νων του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και ό χι μό νον, οι ο ποί οι έ χουν τη δυ να τό τη τα να ζη τή σουν βο ή θεια ο ποια - δή πο τε ώ ρα του 24ώ ρου. Τα ρα ντε βού για τους α σθε νείς κλεί νο νται σε λο γι κό χρό νο α να μο νής και οι α σθε νείς α ντι - με τω πί ζο νται με ευ γέ νεια και σε βα σμό α πό τους προ σε κτι - κά ε πι λεγ μέ νους ια τρούς και το πρό θυ μο νο ση λευτι κό και διοι κη τι κό προ σω πι κό του. Το Νο σο κο μεί ο βρί σκε ται στο κέ ντρο της Α θή νας, στο Πε δί ον Ά ρε ως, και διαθέ τει ά νε τα μο νό κλι να και δί κλι να δω μά τια νο ση λεί ας. Λει τουρ γεί με ό λες τις βα σι κές ει δι κό - τη τες της ια τρι κής και χω ρί ζε ται σε τρεις το μείς, τον Πα θο - λο γι κό, τον Χει ρουρ γι κό και τον Ερ γα στη ρια κό. Α να λυ τι κό - τε ρα οι το μείς α πο τε λού νται α πό τα ε ξής τμή μα τα: Στον Πα θο λο γι κό Το μέ α α νή κουν το Καρ διο λο γι κό, Γαστρε ντε ρο λο γι κό/εν δοσκο πι κό και Νευ ρο λο γι κό Τμή μα. Την τε λευ ταί α χρο νιά ε ξε τά στη καν στο ε ξωτε ρι κό πα θο λο - γι κό ια τρεί ο α σθε νείς και στην Κλι νι κή νο ση λεύ τη - καν 671 ασθε νείς. Ε πι πλέ ον, την ί δια χρο νιά στο γα στρε - ντε ρο λο γι κό ε ξω τε ρι κό ια τρεί ο ε ξε τά στη καν α σθε - νείς και πραγ μα το ποι ή θη καν 910 γα στρο σκο πή σεις, 686 κολο νο σκο πή σεις, 124 ορ θο σιγ μο ει δο σκο πή σεις και 441 πο λυ πο δε κτο μές. Το νί ζουμε ε πί σης, ό τι στο νευ ρο λο γι κό τμή μα πραγ μα το ποιού νται, πα ράλ λη λα με τον πλή ρη íåõñï ëï ãé êü έ λεγ χο, ε γκε φα λο γρα φή μα τα και η λε κτρο - μυογρα φή μα τα. Στον Χει ρουρ γι κό Το μέ α α νή κουν τα τμή μα τα ου ρο λο γι - κό, νευ ρο χει ρουρ γικό, αγ γειο χει ρουρ γι κό, γνα θο χει ρουρ - γι κό, γυ ναι κο λο γι κό, ο φθαλ μο λο γι κό, ΩΡΛ, τα ο ποί α δια - θέ τουν σύγ χρο να δια γνω στι κά μέ σα και προ σφέ ρουν πο - λύ τιμες υ πη ρε σί ες, ει δι κό τε ρα στο κομ μά τι της πρό λη ψης. Ε πι πλέ ον, λει τουρ γεί Μο νά δα Λα πα ρο σκό πη σης και Παχυ σαρ κί ας υ ψη λών προ δια γρα φών με ε ξει δι κευ μέ νους χει ρουρ γούς και με ά ρι στα α πο τε λέ σμα τα. Ε πί σης, στο Νευ ρο χει ρουργι κό Τμή μα πραγ μα το ποιού νται ε πεμ βά σεις στή ρι ξης της σπον δυ λι κής στήλης. Σχε τι κά με την πα ρα - γωγι κό τη τα του Χει ρουρ γι κού Το μέ α του τε λευ ταί ου έ τους έ γι ναν εγ χει ρή σεις μι κρής, μέ σης και με γά λης βαρύ τη τας. Στον Ερ γα στη ρια κό Το μέ α υ πά γο νται τα τμή μα τα αι μα το - λο γι κό, μι κρο βιο λογι κό, βιο χη μι κό, α κτι νο λο γι κό. Α ξί ζει να ση μειω θεί ό τι το Α κτι νο δια γνωστι κό Τμή μα δια θέ τει σύγ - χρο να δια γνω στι κά μη χα νή μα τα με γά λης α κρί βειας. Στην καθ η μέ ραν πρά ξη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και με με γά λη δια γνω - στι κή α ξιο πι στία εί ναι οι υ πέ ρη χοι. Εί ναι μια ε ξέ τα ση α πλή, φτη νή και ε ντε λώς α κίν δυ νη για τί δεν ε πι βα ρύ νε ται ο áóèå íþò με α κτι νο βο λί α. Η υ πε ρη χο γρα φί α με την πλέ ον σύγ χρο νη τε χνο λο γί α εί ναι ε ξέ τα ση ρου τί νας στο α κτι νο - λο γι κό ερ γαστή ριο και το καρ διο λο γι κό τμή μα του νο σο κο - μεί ου μας και συ νι στά ται α νεπι φύ λα κτα ως πρώ τη μέ θο - δος εκλο γής με τά την κλι νι κή ε ξέ τα ση του αρ ρώ στου. Σχε - τι κά με το αι μα το λο γι κό και μι κρο βιο λο γι κό γί νο νται και οι πλέον σύγχρο νες ε ξε τά σεις. Ε πί σης, στην Κλι νι κή λει τουρ γούν ια τρεί α μα στού, υ πέρ - τα σης, ρευ μα το λο γικό, πνευ μο νο λο γι κό, εν δο κρι νο λο γι - κό, δερ μα το λο γι κό. Βά σει των στα τι στι κών στοι χεί ων της τε λευ ταί ας χρο νιάς ε ξε τά στη καν συνο λι κά στα ια τρεί α της Θε ρεια νού α σθε νείς. Οι ια τροί ό λων των τμη μά των εί ναι υ ψη λού ε πι πέ δου, πα ρα κο λου θούν τις ε ξελί ξεις της Ια τρι κής σε ελ λη νι κά και διε θνή συ νέ δρια κα θώς και σε γνω στά ια τρι κά κέ ντρα του ε ξω τε ρι κού και ε νη με ρώ νο νται για τις και νούρ γιες μεθό - δους διά γνω σης και θε ρα πεί ας. Το «Υ γεί ας Μέ λα θρον» α να νε ω μέ νο εί ναι σή με ρα κό - σμη μα στην υ γειο νο μι κή πε ρί θαλ ψη της χώ ρας μας και το κα μά ρι των υ παλ λή λων της Ε θνι κής Τρά πε ζας. Η κα λή του φή μη έ χει ξε πε ρά σει τα ό ρια του Τα μεί ου και των α σφα λι - σμέ νων του. Μια νέ α ε πο χή λοι πόν, ξε κι νά ει για τους α σφα λι σμέ νους που θα νο ση λεύ ο νται στην Κλι νι κή τους. Η α να νέ ω ση του ε ξο πλι σμού της Κλι νι κής α φο ρά ό μως και στα και νούρ για κρε βά τια που έ χουν πα ραγ γελ θεί και εί ναι τα πλέ ον σύγχρο να «αυ το δια χει ρι ζό με να» α πό τον ί διο τον α σθε νή, ό πως το Τα μεί ο τους, ώστε να παίρ νουν την ε πι θυ μη τή θέση. Πι στεύ ω ό τι το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. με τα ε κά στο τε Δ.Σ. βρί σκε ται μπρο στά στις ε ξε λί ξεις στο χώ ρο της υ γεί ας και χά ρη στην ά ρι στη συ νερ γα σί α με το προ σω πι κό της Κλι νι κής παίρ νει τις σω στές α πο φά σεις και πα ρεμ βαί νει, ό ταν χρειά ζε ται, για την ο μα λή λει τουρ γί α των υ πη ρε σιών του. Συγ χαί ρω το Δ.Σ. του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. που α ντλώ ντας τη δύ να - μη του α πό τους α σφα λι σμένους, τους ο ποί ους και εκ προ - σω πεί, πή ρε τη ση μα ντι κή αυ τή α πό φα ση για την α να καί νι - ση της Κλι νι κής, και εί μαι σί γου ρος ό τι θα ση μα το δο τή σει έ να καινούρ γιο ξε κί νη μα για την α να κού φι ση του πό νου, πιο αι σιό δο ξο και πιο ελ πι δο φό ρο.

18 Έναρξη υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Μ Ι Α Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Η Γ Ι Α Τ Ο Τ Υ Π Ε Τ Με την εγκατάσταση του νέου Ο.Π.Σ., το ΤΥΠΕΤ φιλοδοξεί να καταστεί πρότυπο για τη χώρα μας, ως το πρώτο Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης με πλήρως μηχανογραφημένη επιχειρησιακή λειτουργία. Σ ε μί α ε πο χή ο ξεί ας οι κο νο μι κής κρί σης - διο - γκω μέ νης ί σως αλ λά α ναμ φι σβή τη τα και πραγ - μα τι κής - ό που τό σο στον ι διω τι κό ό σο και στον δημό σιο το μέ α προ κρί νο νται πε ριο ρι στι κές πο λι τι κές, εί - ναι ι διαί τε ρα εν θαρ ρυ ντι κό το γε γο νός ό τι το Τα μεί ο μας ε πι τα χύ νει την υ λο ποί η ση του επενδυ τι κού προ γράμ μα - τος α νά πτυ ξης και εκ συγ χρο νι σμού του. Στο πλαί σιο αυ τό, την Πέ μπτη 11/02 υ πε γρά φη η σύμ - βα ση για την ε γκα τά στα ση Ο λοκλη ρω μέ νου Πλη ρο φο - ρια κού Συ στή μα τος (Ο.Π.Σ.) στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Το νέ ο Ο.Π.Σ. θα α ξιοποιεί τε χνο λο γί ες αιχ μής, ε νώ θα α ντι κα τα στή σει, πρα κτι κά, το σύ νο λο των υ φι στά με νων ε φαρ μο γών μη χα - νο γρά φη σης του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Με τη χρή ση ε νός ε νιαί ου και σύγ χρο νου μη χα νο γρα - φι κού συ στή μα τος για την κά λυ ψη των λει τουρ γι κών α να - γκών του, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. α πο σκο πεί στην ε πί λυ ση σει ράς χρο νί ων προ βλη μά των και δυ σλει τουρ γιών, με τα ξύ των ο ποί ων τα α κόλου θα: η παν σπερ μί α των δια φό ρων α νε ξάρ τη των ε φαρ μο - γών / συ στη μά των, που συ ντε λεί στo υ ψη λό κό στος συ - ντή ρη σης και δια θε σι μό τη τάς τους, η πο λυ πλο κό τη τα των α παι τού με νων δια συν δέ σε ων, δι κτυα κών υ πο δο μών και διε πα φών, προ κει μέ νου να δια - σφα λί ζε ται ε παρ κής δια θε σι μό τη τα των πλη ρο φο ριών που κρί νο νται α να γκαί ες για την εύ ρυθ μη, α πο τε λε σμα τι - κή και απο δο τι κή λει τουρ γί α του Τα μεί ου, η έλ λει ψη ε νιαί ας κε ντρι κής βά σης δε δο μέ νων, που ο φεί λει να α πο τε λεί τη γέ φυ ρα ε πι κοι νω νί ας με τα ξύ των ε φαρ μο γών, η δια κί νη ση με γά λου ό γκου έγ γρα φης / χει ρό γρα φης πλη ρο φο ρί ας, εί τε μετα ξύ δια φο ρε τι κών Υπη ρε σιών του Τα μεί ου και α νε ξαρ τή τως χω ρο θέ τη σης είτε με ε ξω τε ρι -

19 κές πη γές πλη ρο φό ρη σης / επικοι νω νί ας που πα ρέ χουν ση μα ντικά στοι χεί α για την ο λο κλή ρω ση ζω τι κής ση μα σί - ας ερ γα σιών του ΤΥΠΕΤ, η α νά γκη πολ λα πλής κα τα χώ ρη σης της πλη ρο φο ρί ας στις ε τε ρο γε νείς ε φαρμο γές τής κά θε Διεύ θυν σης / Μο - νά δας, που ο δη γεί στην έλ λει ψη ο μοιο μορ φίας και ο λο - κλη ρω μέ νης τή ρη σης των στοι χεί ων και στην α νά γκη δ ι εν έ ρ γ ε ι α ς πολ λα πλών ε λέγ χων για τον ε ντο πι σμό πι θα νών λα θών, η μη έ γκυ ρη και έ γκαι ρη κα τα χώ ρη ση και α νά κτη ση της πλη ρο φο ρί ας, η α που σί α ο λο κλη ρω μέ νης πο λι τι κής α σφα λεί ας, ώστε να ε ξα σφα λί ζε ται η ε νιαί α α να φο ρά ι χνη λα σι μό τη - τας (audit trails) του συ στή μα τος, αλ λά και ο έλεγ χος δι - καιω μά των και πρό σβα σης των χρη στών στα πλη ρο φο - ρια κά συ στή μα τα, η α δυ να μί α αυ τό μα της πα ρα γω γής α να φο ρών, ειδι κό - τε ρα σε πε ρι πτώ σεις όπου α παι τού νται στοι χεί α που τη - ρού νται σε ε τε ρο γε νείς και α τε λώς συν δεδε μέ νες ε φαρ - μο γές, η, ως α πο τέ λε σμα των α νω τέ ρω, συ χνά χρο νο βό ρα ή α νε παρ κής ε ξυ πη ρέ τη ση των α σφα λι σμέ νων κα τά τις συ - ναλ λα γές τους με το Τα μεί ο. Με την ε γκα τά στα ση του νέ ου Ο.Π.Σ., το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. φι λο δο ξεί να κα τα στεί πρό τυπο για τη χώ ρα μας, ως το πρώ το Τα μεί ο Κοι νω νι κής Ασφά λι σης με πλή ρως μη χανο γρα φη μέ νη επι - χει ρη σια κή λει τουρ γί α, μέ σω της ο ποί ας θα δια - σφα λι στεί: Βελ τί ω ση των οι κο νο μι κών με γε θών του Ταμεί ου Βελ τι στο ποί η ση της δια χεί ρι σης των δια - θέ σι μων πό ρων Με γι στο ποί η ση ε σό δων / Πε ρι στο λή δα - πα νών Ποιο τι κή α να βάθ μι ση των πα ρε χό με νων υ πη - ρε σιών Μεί ω ση της γρα φειο κρα τί ας Βελ τί ω ση της πλη ρο φό ρη σης των α σφα λι σμέ - νων και της τα χύ τη τας ε ξυ πηρέ τη σής τους Ε λα χι στο ποί η ση λα θών Βελ τί ω ση της πα ρα γω γι κό τη τας / α πο δο τι κό τη τας και ερ γα σια κής ι κα νοποί η σης του προ σω πι κού Α να βάθ μι ση ε σω τε ρι κού ερ γα σια κού πε ρι βάλ λο ντος Α πλού στευ ση, αλ λά και δια σφά λι ση α πο τε λε σμα τι κότη τας στη διεκ πε ραίω ση κα θη με ρι νών ερ γα σιών Δια χεί ρι ση και α ξιο ποί η ση αν θρώ πινου δυ να μι κού Ε πι χει ρη σια κή α να βάθ μι ση των αρ μό διων διευ θύν - σε ων / υ πη ρε σιών και προ σαρ μο γή τους στα πρό τυ πα λει τουρ γί ας σύγ χρο νων ε πι χει ρη μα τι κών πρα κτι κών Πα ρο χή πρό τυ πων υ γειο νο μι κών υ πη ρε σιών, τό σο δια χει ρι στι κών, ό σο και - κυ ρί ως - ια τρο νο ση λευ τι κών, με την πλή ρη εκ με τάλ λευ ση των υ φι στά με νων τε χνο λο γι - κών δυ να το τή των. Πα ρα γω γή α ξιό πι στης, ε παρ κούς και υ ψη λής προ στι - θέ με νης α ξί ας διοι κητι κής πλη ρο φό ρη σης για την υ πο - στή ρι ξη των δια δι κα σιών λή ψης α πο φά σε ων. Η υ λο ποί η ση του Ο.Π.Σ. του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. χρη μα το δο τεί ται εξ ο λο κλή ρου α πό την Ε.Τ.Ε. Η Διοί κη ση του Τα μεί ου επι - θυ μεί να ευ χα ρι στή σει τη νέ α Διοί κη ση της Τρά πε ζας, για την α μέ ρι στη συν δρο μή της στη στή ρι ξη του Προ γράμ μα - τος Βιω σιμό τη τας και Α νά πτυ ξής του, και τη δια βε βαιώ νει ό τι ή δη κα τα βάλ λε ται κά θε δυ να τή προ σπά θεια, ώ στε να γί νει ε φι κτή στο συ ντο μό τε ρο δυ να τό χρο νι κό διά στη μα η ο λο - κλή ρω σή του προς όφε λος του Τα μεί ου, των α σφα λι σμέ νων του, κατ ε πέ κτα ση δε και της ί διας.

20 ΚΑΛΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Σ την ε πο χή μας, η τε χνο λο γι κή πρό ο δος των ανα πτυγ μέ νων και α ναπτυσ σό με νων κρα τών έ χει το τί μη μά της. Α παι τή σεις και ευ θύ νες λυ γί ζουν τον αν θρώ πι νο ορ - γα νι σμό με α πο τέ λε σμα άγ χος, κα κο δια θε σί α και ψυ χι - κές με τα πτώ σεις. Η κα τα πο λέ μη ση αγ χω δών κατα στά - σε ων εί ναι το α ντι κεί με νο πο λυά ριθ μων με λε τών, οι οποί ες α πο δει κνύουν ό τι με τη συ στη μα τι κή ά σκη ση προ κα λεί ται ευ φο ρί α στον αν θρώ πι νο ορ γα νι σμό με απο τέ λε σμα τη θε τι κή σκέ ψη, την αι σιο δο ξί α και την κα λή ψυ χι κή διά θε ση, βελ τιώ νο ντας ση μα ντι κά την ποιό τη τα ζω ής του α τό μου. ΜΕ ΑΣΚΗΣΗ 30 λε πτά γυ μνα στι κής τρεις φο ρές την ε βδο μά δα αρ - κούν για να βελ τιώ σουν την ε σω τε ρι κή και ε ξω τε ρι κή ει κό να του α σκού με νου. Με την ά σκη ση α να κτά ται η αυ το πε ποί θη ση και η αυ το ε κτί μη ση. Εί ναι έ να δώ ρο από τον άν θρω πο προς τον ί διο του τον ε αυ τό και κατ ε πέ κτα ση προς τους αν θρώ πους του πε ρι βάλ λο ντός του, κα θώς η κα λή ψυ χι κή υ γεί α βο η θά να γί νει κά - ποιος «σω στός» σύ ντρο φος, φί λος, ερ γα ζό με νος, γο - νιός. Ε πί σης, η σω μα τι κή δρα στη ριό τη τα συ ντελεί εν μέ ρει στη μεί ω ση του σω μα τι κού βά ρους, ε νώ πα ράλ - λη λα εν δυ να μώ νει το μυ ϊ κό σύ στη μα. Με άλ λα λό για η ά σκη ση βο η θά τον σύγ χρο νο άν -

21 θρω πο, ο ο ποί ος έ χει α πο μα κρυνθεί α πό τη Φύ ση και δια κα τέ χε ται α πό το άγ χος να ε πι τύ χει ψυ χι κή ι σορ - ροπί α και βελ τί ω ση ή δια τή ρη ση της σω μα τι κής ει κό νας του. Ας ε πι ση μαν θεί ό τι τον ση μα ντι κό ρό λο που παί ζει στην ψυ χή και στο σώ μα η ά σκη ση τον εί χαν εκ φρά σει οι αρ χαί οι πρό γο νοί μας. Κα τά τον Ξε νο φώ ντα, όταν τα σώ μα τα γί νο νται μαλ θα κά και οι ψυ χές γί νο νται πιο αδύ να τες. Η ά σκηση γί νε ται δεύ τε ρη φύ ση, σύμ φω να και με τον Α ρι στο τέ λη, για τον άν θρω πο που α σκεί ται τα κτι κά και για με γά λο χρο νι κό διά στη μα. Η ά σκη ση μπο ρεί να γί νε ται ε ντός ή ε κτός τοί - χων. Το κλει δί εί ναι το άτο μο να βρει τη δρα - στη ριό τη τα και τον τύ πο της ά σκη σης ή ά θλη σης που το ευ χα ριστεί και το α να νε ώ νει ε ντάσ σο ντάς τον στο ε β δ ο μ α δ ι α ί ο πρό γραμ μά του. Α ε ρόβια ή α να ε ρό βια εί ναι θέ μα ε πι λο γής και προ σω πι - κής προ τί μη σης. Περ πά - τημα, τρέ ξι μο, χο ρός αλ - λά α κό μη και οι κια κές ασχο λί ες, ό πως εί ναι η κη που ρι κή, μπο ρούν να βο η θή - σουν τον άν θρω πο να α παλ λα γεί α πό την κα τή φεια, την γκρίνια και τη δυ σθυ μί α. Η ά θλη ση έ χει αγ χο λυ τι κή δρά ση σε ό λες τις η λι κί ες. Στις πό λεις η εγ γρα φή σε ένα γυ μνα στή ριο δί νει τη δυ να τό τη τα πρό σβα σης σε ομα δι κά ή α το μι κά προ γράμ μα τα γυ μνα στι κής. Ε πί σης, η γιό γκα, η ο ποί α προ έρχε ται α πό τη φι λο σο φί α α σια τι - κών κρα τών, στο χεύ ει στην ε ναρ μό νι ση της ψυ χής και του πνεύ μα τος βελ τιώ νο ντας πα ράλ λη λα και το σώ μα του α σκού με νου. Βα σί ζε ται στο συν δυα σμό α να πνο ών, στά σε ων (asana ό πως λέ γο νται στη yoga) και κινή σε ων του σώ μα τος, στην αρ μο νί α και τη χα λά ρω ση. Υ πάρ - χουν ό μως και άν θρωποι που κα τα πο λε μούν το στρες α θλού με νοι σε υ παί θριους χώ ρους παί ζο ντας πο δό - σφαι ρο, τέ νις ή κά νο ντας πο δη λα σί α, ψά ρε μα, κο λύμ - βη ση. Η ά θλη ση σε οποια δή πο τε μορ φή α πο τε λεί πρό - κλη ση για τον σύγ χρο νο άν θρω πο. Στους γρή γορους ρυθ μούς της σύγ χρο νης πραγ μα τι κό τη τας, της η λε - κτρο νι κής ε νη μέ ρωσης και ε πι κοι νω νί ας εί ναι πράγ μα - τι ά θλος για τον άν θρω πο να ε ξοι κο νο μήσει λί γα λε πτά ά σκη σης για την υ γεί α του, το σώ μα του, την ο μορ φιά του και φυσι κά για τη βελ τί ω ση της ψυ χι κής του διά θε - σης, ου σια στι κή πα ρά με τρο για τη «φι λο σο φί α» της ζω - ής και των συν θη κών της. Ω στό σο, ο ποια δή πο τε μορ φή σω μα τι κής ά σκη σης πρέ πει να γί νε ται με προ σοχή. Κα ταρ χήν, ο α σκού με - νος πρέ πει να προ σαρ μό σει την έ ντα ση και το ρυθ μό στις δυ νά μεις, την α ντο χή και κυ ρί ως την η λι κί α του. Επί σης, πο λύ ση μα ντι κός κα νό νας εί ναι η ο ποια δή πο τε δρα στη ριό τη τα να ξε κι νά ει αρ γά, πο τέ α πό τομα, το λε - γό με νο «ζέ στα μα των μυών» και να τε λειώ νει με τον ίδιο τρό πο. Η έ ντα ση πρέ πει να αυ ξά νε ται προ ο δευ τι κά. Οι δια τα τι κές α σκή σεις ή stretching (τέ ντωμα) στην αγ - γλι κή γλώσ σα παί ζουν πο λύ ση μα ντι κό ρό λο στην αρ χή και στο τέ λος κα θώς στο χεύ ουν στη μυ ϊ κή ευ λυ γι σί α και την ε λα στι κό τη τα. Οι δια τά σεις τε ντώ νουν και ε πι - μη κύ νουν τους μύ ες και πρέ πει να γί νο νται για ό λο το σώμα και με ι διαί τε ρη προ σο χή για τις μυ ϊ κές ο μά δες που θα δε χτούν ή δέ χτηκαν ε πι βά ρυν ση κα τά τη διάρ - κεια της ά σκη σης. Με αυ τό τον τρό πο α πο φεύ γο νται οι τραυ μα τι σμοί και ε πι τυγ - χά νε ται στα δια κά η ι σορ - ρο πί α με τα ξύ της σωμα - τι κής εν δυ νά μω σης, δύ - να μης, και της ευ λυ γι - σίας, ε λα στι κό τη τας με ο ρα τό α πο τέ λε σμα την κα λύ τε ρη στά ση του σώ - μα τος. Ε πι πλέ ον, οι ασκού με νοι πρέπει να εκτε λούν με προ σο χή κά θε ά σκη ση για να μην ε πι βα ρύ νουν τη σπον δυ - λική τους στή λη γι αυ τό το λό γο οι κοι λια κοί και οι ρα χιαί οι δεν πρέ πει να πα ρα λεί πο νται. Τέ - λος, η σω στή υ πό δη ση βο η θά στην α πο φυ γή τραυ μα τι - σμών και πρέ πει να ε πι λέ γε ται α νά λο γα με τη δρα στη - ριό τη τα. Σε αυ τό τον το μέ α έ χει στη θεί ο λό κλη ρη βιο - μη χα νί α που στο χεύ ει και στην ψυ χο λο γί α του ασκούμε νου, του α θλού με νου και του ε παγ γελ μα τί α αθλη τή κα θώς συν δυά ζουν το προϊ όν και με την α θλη - τι κή α πό δο ση. Η ά σκη ση δρα ευερ γε τι κά στην υ γεί α κα θώς μειώ νει την αρ τη ρια κή πί ε ση, αυξά νει την κα λή χο λη στε ρό λη και ε λατ τώ νει την κα κή. Ό λα αυ τά συ ντε λούν στην α πο - φυ γή του κιν δύ νου για υ πέρ τα ση, ε γκε φα λι κό και καρ - δια κές α σθέ νειες. Κα θώς η ά σκη ση συ ντε λεί και στη μεί ω ση του σω μα τι κού βά ρους, παί ζει σημα ντι κό ρό λο και για τον Δια βή τη τύ που II, την α σθέ νεια η ο ποί α αυ - ξά νε ται σημα ντι κά στην ε πο χή μας. Για τα παι διά και τους νέ ους η ά σκη ση εί ναι ό χι μό νο α ντί δο το στο άγ χος, αλλά ε πι πλέ ον και μέ σο, σε κά ποιο βαθ μό, α πο φυ γής του κα πνί σμα τος και των εξαρ τη σιο - γό νων ου σιών - ναρ κω τι κών. Συ νο ψί ζο ντας, τα ο φέ λη, ο ρα τά και μη, εί ναι για ό λες τις η λι κί ες α πό παι διά και ε φή βους έ ως και η λι κιω μέ - νους. Το κα λο καί ρι ει δι κά, κα θώς και η η μέ ρα εί ναι με - γα λύ τε ρη και ο και ρός το ε πι τρέ πει, εί ναι ευ και ρί α για του λά χι στον μι σής ώ ρας ά σκη ση τρεις φο ρές την ε βδο - μά δα. Εί ναι μί α διέ ξο δος α πό το στρες κα θώς μειώ νει την πνευ μα τι κή σύγ χυ ση, βελ τιώ νει την ψυ χι κή διά θε - ση και αυ ξά νει την κοι νω νι κό τη τα. Carpe diem (ά δρα ξε την η μέ ρα) λοι πόν, για ά σκη ση και ά θλη ση. Ôης ê. ΕλένηςΑλεξανδρή

22 H εξέταση της μελέτης ύπνου & οι συνεπαγωγές της Η παθοφυσιολογική βάση των προβλημάτων του ύπνου είναι οι πολύ μεγάλες στενώσεις ή αποφράξεις που δημιουργούνται σε κάποιο επίπεδο εντός του φάρυγγος Η α πνο ϊ κή συν δρο μή εί ναι μια πα θο λο γι κή κα - τάστα ση χα ρα κτη ριζό με νη α πό πολ λα πλά επεισό δια δια κο πής της α να πνο ής κα τά τη διάρ - κεια του ύ πνου. Ο ο ρι σμός του ε πει σο δί ου πε ρι λαμ βά νει στα μά τη μα της α να πνο ής του λά χιστον 10 sec. Η κα τά στα ση αυ τή συ νο - δεύ ε ται συ νή θως α πό πα θο λο γι κό ρο χα λη τό. Ε πιπρό σθε - τες κα τα στά σεις οι ο ποί ες ε μπλέ κο νται στην πα θο λο γί α του ύ πνου εί ναι η γα στρο οι σο φα γι κή πα λιν δρό μη ση, η τε λευ - ταί ως βε βαιω θεί σα ως α νεξάρ τη τη κα τά στα ση, η λα ρυγ - γο φα ρυγ γι κή πα λιν δρό μη ση και η συν δρο μή αυ ξημέ νων α ντι στά σε ων του α νώ τε ρου α να πνευ στι κού. Η πα θο φυ σιο λο γι κή βά ση των προ βλη μά των του ύ πνου εί ναι οι πο λύ με γά λες στε νώ σεις ή α πο φρά ξεις που δη - μιουρ γού νται σε κά ποιο ε πί πε δο ε ντός του φάρυγ γος. Δια τού το και ο ό ρος υ πό τον ο ποί ο φέ ρε ται σή με ρα εί ναι «ανε πάρ κεια του α νώ τε ρου α να πνευ στι κού». Ο τρό πος διά γνω σης εί ναι μέ σω μιας ο λο νυ κτί ου ε ξε τά - σε ως κα τά τον ύ πνο ονο μα ζό με νης «πο λυ σω μα το - καταγρα φι κή α νά λυ ση ύ πνου» ή α πλώς «με λέ τη ύ πνου». Η υ πνι κή ά πνοια δια κρί νε ται σε πε ρι φε ρι κή - α πο φρα κτι κή, κε ντρι κή και μει κτή. Εί ναι μια κα τά στα ση η ο ποί α προ - σβάλ λει ό λες τις η λι κί ες και τα δύ ο φύ λα. Φυ σι κά οι αιτιολο γι κοί πα ρά γο ντες εί ναι δια φο ρε τι κοί σε παι διά και ενη λί κους. Η κλι νι κή εκ δή λω ση εμ φα νί ζε ται με τη μορ φή της «συνδρο μής χρο νί ας κο πώσε ως και ε ντό νου υ πνη λί ας». Ε πί σης, δυ να τόν να συ νυ πάρ χουν κε φα λαλ γί α, μελαγ χο - λία, δια τα ρα χές μνή μης, σε ξουα λι κές δυ σλει τουρ γί ες, υπέρ τα ση. Οι ά με σες δια τα ρα χές α φο ρούν υ περ κα πνί α με τα χύ - πνοια πο λύ πνοια, προ ϊού σης δε αυ τής κα τα στο λή του

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011 Τεύχος 40 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Σε μια χρο νι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Π.Α.Κ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Äïýêáò Ðáíáãéþôçò

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή αλλά και χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 1 ο Τακτικό Συνέδριο που διοργανώνει η νεοσυσταθείσα Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Θεραπευτικής με Laser

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1-3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΩΝΙΑ ΟΔΩΝ Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) Ημερήσιο Σεμινάριο Προπονητικής Βόλεϊ Ημερήσιο Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε μπλέκουν τε χνο λο γί ες που χρη σι μο ποιούν το υ πάρ χον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 65 διάλογος ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Θά θέ λα με νά σᾶς ἐ νη με ρώ σου με ὅ τι τό πε ρι ο δι κό μας, «Δι ά λο γος», κυ κλοφο ρεῖ σέ 6.000 ἀν τί

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

Σκο πός του πα ρό ντος άρ θρου είναι η σε γε νι κές γραμ μές πα ρου σί α ση

Σκο πός του πα ρό ντος άρ θρου είναι η σε γε νι κές γραμ μές πα ρου σί α ση ΤΟ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟ ASD S2000M International Specification for Materiel Management Integrated Data Processing for Military Equipment ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΥΠ) Πα να γιώ της Γκιώ νης Εφ. Αν θλγος (ΥΠ) Κων στα ντί νος

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Αγκαλιά με παραμύθια ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής

Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής Ε ρευ νη τι κή Θέ μα ει δικoύ εργα σί α εν δια φέρoντoς EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2005,16(4):294-301 2005,16(4):294- Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής Δ.Ι. ΓOΥ ΛΕΣ Η ε πε ξή γη

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΠΟΙ ΟΙ ΚΑ ΤΕ ΣΤΡΕ ΨΑΝ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙ ΟΥΣ ΝΑ ΟΥΣ; (β μέρος)

διάλογος ΠΟΙ ΟΙ ΚΑ ΤΕ ΣΤΡΕ ΨΑΝ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙ ΟΥΣ ΝΑ ΟΥΣ; (β μέρος) ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008, ΤΕΥΧΟΣ 53 διάλογος ΠΟΙ ΟΙ ΚΑ ΤΕ ΣΤΡΕ ΨΑΝ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙ ΟΥΣ ΝΑ ΟΥΣ; (β μέρος) τοῦ Πρω το πρ. Κυ ρια κοῦ Τσου ροῦ, Γραμ μα τέ ως τῆς Σ. Ἐ. ἐ πί τῶν αἱ ρέ σε ων. Αὐ τά, λοι πόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

management 15 O Ðανελλήνιο Συνέδριο Õ πηρεσιών Υγείας 11-12 Οκτωβρίου 2013 Αριστεία ΚΑΙ ιαφάνεια Νοσοκοµεία Αθήνα, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ ΟñãÜíùóç

management 15 O Ðανελλήνιο Συνέδριο Õ πηρεσιών Υγείας 11-12 Οκτωβρίου 2013 Αριστεία ΚΑΙ ιαφάνεια Νοσοκοµεία Αθήνα, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ ΟñãÜíùóç ΟñãÜíùóç ÕÐÏ ÔÇÍ ÁÉÃÉÄÁ ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò 15 O Ðανελλήνιο Συνέδριο management Õ πηρεσιών Υγείας Αριστεία ΚΑΙ ιαφάνεια ΣΤΑ ηµόσια Νοσοκοµεία Πρόγραµµα 11-12 Οκτωβρίου 2013 Επίσηµος Χορηγός Αθήνα, ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε 21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ Ἦχος ι Θε ος Κυ υ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ι ου Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας

Έκδοση του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας Έκδοση του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας EKΔOTΗΣ: Σάββας Τουμανίδης ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Ηλίας Τσούγκος Δημήτριος Φαρμάκης ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ίνα Καπάτου ΓPAMMATEIA:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουστίνου τοῦ Φιλοσόφου, καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η Γα η µιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ïäçãïó óðïõäùí 2015-2016 Ð ñ ï å ä ñ ß á Êáèçãçôή πετρου π. σφηκακη ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ Áêáäçìáúêïý ôïõò 2015-2016

ïäçãïó óðïõäùí 2015-2016 Ð ñ ï å ä ñ ß á Êáèçãçôή πετρου π. σφηκακη ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ Áêáäçìáúêïý ôïõò 2015-2016 ïäçãïó óðïõäùí 2015-2016 Ð ñ ï å ä ñ ß á Êáèçãçôή πετρου π. σφηκακη ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ Áêáäçìáúêïý ôïõò 2015-2016 A È H N A Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 5 ÅÈÍÉ ÊÏΝ ÊÁÉ ÊÁ ÐÏ ÄÉ ÓÔÑÉÁ ÊÏΝ ÐÁ ÍÅ ÐÉ ÓÔÇ ÌÉÏΝ ÁÈÇ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 11-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν Θ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν η µιν ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΛΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 02. Η απάντηση των Τρικαλινών στην Μέρκελ... ΣΑΛΟΣ!!

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΛΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 02. Η απάντηση των Τρικαλινών στην Μέρκελ... ΣΑΛΟΣ!! ΜΕΓΑΛΟ ΔΩΡΟ! με το voukino apple υπολογιστής ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ 499,90 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΛΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 02 Η απάντηση των Τρικαλινών στην Μέρκελ... vs Ζάτς Κωνστάντο!!! Αργυρούσης vs Χατζηνικολάου Δέχτηκα

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο 21-05-2015 ΠΕΠΤΗ ΤΗΣ Ϛʹ ΕΟΑΟΣ. Η ΑΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΩ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. νήµη τῶν Ἁγίων ἐνδόξων, µεγάλων, θεοστέπτων καὶ Ἰσαποστόλων ασιλέων, Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης. Ἦχος ι Θε ος Κυ

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΙ - ΣΤΟΧΟΙ - ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου Συνεργάστηκαν: Ανδρέας Αυγερινός Θωμάς Κουρτέσης Γιώργος Τζέτζης Παναγιώτης Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΚΑΛ - Π.ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.

ΙΑΤΡΟΚΑΛ - Π.ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ΙΑΤΡΟΚΑΛ - Π.ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ > Η ε ται ρεία μας ΙΑ ΤΡΟ ΚΑ Λ-Π.ΚΑ ΛΑ ΘΙΑ ΝΑ ΚΗΣ Ε.Π.Ε. Ιδρύ θη κε στις αρ χές του 2000 στον Άλι μο και δρα στη ριο ποιεί ται στον το μέα της ει σα γω γής

Διαβάστε περισσότερα

Αι τιολο γί α και πα θο γέ νεια της συ στη ματι κής σκλη ρο δερ μίας

Αι τιολο γί α και πα θο γέ νεια της συ στη ματι κής σκλη ρο δερ μίας Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):35-54 Αι τιολο γί α και πα θο γέ νεια της συ στη ματι κής σκλη ρο δερ μίας κ.θ. Τεμποσ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η προ ο δευ τι κή συ στη μα τι κή σκλή ρυν ση (ή συ στη

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

15-03-2015 Γ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

15-03-2015 Γ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο 15-03-2015 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ 15-03-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΡΟΣΚΥΗΣΕΩΣ νήµη τῶν Ἁγίων αρτύρων, Ἀγαπίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Αλεξανδρής, PhD. Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Κων/νος Αλεξανδρής, PhD. Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κων/νος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΚΑΛ - Π.ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.

ΙΑΤΡΟΚΑΛ - Π.ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ΙΑΤΡΟΚΑΛ - Π.ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ > Η ε ται ρεία μας ΙΑ ΤΡΟ ΚΑ Λ-Π.ΚΑ ΛΑ ΘΙΑ ΝΑ ΚΗΣ Ε.Π.Ε. Ιδρύ θη κε στις αρ χές του 2000 στον Άλι μο και δρα στη ριο ποιεί ται στον το μέα της ει σα γω γής

Διαβάστε περισσότερα

Erol User, 2011 Εικόνας εξωφύλλου: STOCK Photography. Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2011 ΙSBN 978-960-496-343-0

Erol User, 2011 Εικόνας εξωφύλλου: STOCK Photography. Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2011 ΙSBN 978-960-496-343-0 ΣΕΙΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: ETHICAL ECONOMY Από τις Εκδόσεις Cinius, Κωνσταντινούπολη 2009 TIΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ηθική Οικονομία ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Erol User ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Βάσω Κρις ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKH - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 16ο ΕΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

OIKONOMIKH - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 16ο ΕΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 OIKONOMIKH - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 16ο ΕΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ÔÉÌÇ: 17,OO ISSN 1107-9886 ΝΕΑ ΥΛΗ ΝΕΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΑ ΕΝΘΕΤΑ # 09 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Χ. Θεοχάρης Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ 15-02-2015 ΗΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ 15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ νήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ÔÅÕ ÏÓ 33 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ÔÅÕ ÏÓ 33 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ÔÅÕ ÏÓ 33 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.e xanatolis.gr Ïé èñéáìâåõôýò ôùí ðñüóöáôùí åêëïãþí ôá åßðáí óáí ðýíôå êáëïß ößëïé 5 ÄÞìáñ ïé ôïéìïé ãéá üëá åí üøåé

Διαβάστε περισσότερα

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Είναι αλή θεια ό τι, ό ταν έχεις πίσω σου σαρά ντα χρό νια αδιά κοπης και αξιό λογης καλλιτεχνικής παραγωγής, πρέπει να μπορείς κά θε φορά να διαχειρίζεσαι τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ).

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ). Ε Λ Λ Η ΝΙ Κ Η Η Μ ΟΚ Ρ Α ΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΠΑΙ ΕΙ ΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙ ΑΚΗ / ΝΣΗ Π/ ΘΜΙ ΑΣ & / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙ ΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΑΣ / ΝΣΗ / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙ ΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙ Ο ΝΑΟΥΣΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινά άµεσα και ο διαγωνισµός για το Θριάσιο

Ξεκινά άµεσα και ο διαγωνισµός για το Θριάσιο www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2724 Τρίτη 26 Μα ου 2015 ôïò 21ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σύλληψη 57χρονου για λαθρεµπόριο τσιγάρων στο Ζεφύρι Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10.698 πακέτα τσιγάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα του Εκδότη. Xριστίνα Αντωνίου

Σημείωμα του Εκδότη. Xριστίνα Αντωνίου Σημείωμα του Εκδότη Το περιοδικό Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Αφροδισιολογίας (πρώην Αρχεία του Νοσοκομείου Ανδρέου Συγγρού) έχει μακρά παράδοση στην ειδικότητά μας από το 1937, έχοντας δημοσιεύσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι ςοχαλσ Σιλενοζ/Σηαγρατη Ναιµ Αρναυδ Α 16 Β Χ ςερσε 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι µεν 23 Κνε βλετ ι τυν γσιννετσ λεν κερ φαλλερ ϕεγ φρα Ι κκε 25 λενγερ ϖιλ ϕεγϖαερε βολ τετ φαστ ι ϖε µο δι γηε τενσ αν

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαῖο Περιοδικὸ Πρωτοποριακῆς Ἔρευνας

Μηνιαῖο Περιοδικὸ Πρωτοποριακῆς Ἔρευνας Ἱδρυτὴς - ἰδιοκτήτης, ἐκδότης - διευθυντὴς ΗΜ. Ι. ΛΑΜΠΡΟΥ Κυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Ἀθήνα. Τηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655 Τηλομοιότυπος: 2103314997 ΙΑ ΙΚΤΥΟ: http://www.davlos.gr Ἠλεκτρονικὴ

Διαβάστε περισσότερα

www.orosimo.com Ãéá åðéôõ ßá óôéò êáëýôåñåò ó ïëýò. Για Θεωρητική Για Θετική Για Τεχνολογική ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

www.orosimo.com Ãéá åðéôõ ßá óôéò êáëýôåñåò ó ïëýò. Για Θεωρητική Για Θετική Για Τεχνολογική ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Ãéá åðéôõ ßá óôéò êáëýôåñåò ó ïëýò. ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΠΑΝΟΣ 19282 ΜΟΡΙΑ Νομικής Αθήνας ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19.624 Μόρια Ιατρική ΣΣΑΣ ΠΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ 19.700 Μόρια Οδοντιατρική Αθήνα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΚΗΣ 19388 ΜΟΡΙΑ Ηλεκτ.Μηχ.&Μηχ.Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Ἔτος 25, Φεβρουάριος 2006, Ἀριθ. 288

Ἔτος 25, Φεβρουάριος 2006, Ἀριθ. 288 Ἱδρυτὴς - ἰδιοκτήτης, ἐκδότης - διευθυντὴς ΗΜ. Ι. ΛΑΜΠΡΟΥ Κυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Ἀθήνα. Τηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655 Τηλεομοιότυπος: 2103314997 ΙΑ ΙΚΤΥΟ: http://www.davlos.gr Ἠλεκτρονικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. α/α: KOΡ 04

ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. α/α: KOΡ 04 ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ α/α: KOΡ 04 Τοποθεσία Ακινήτου Το ακίνητο με εμβαδόν 4985 μ. βρίσκεται επί της Π.Ε.Ο Κορίνθου - Πατρών 6 χιλ. μετά την Κόρινθο, δεξιά, και 9 χιλ. πριν το Κιάτο. ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 80 lt ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 Λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της µηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Τρίτη 29 Μαΐου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr) 2 Γρηγορίου

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 Τι πρέπει να γνωρίζεις Θεωρία 6.1 Να αναφέρεις τις τρεις φυσικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένα υλικό σώμα. Όπως και

Διαβάστε περισσότερα

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ IFILIOS IFILIOS Ακολουθήστε τα βήματα που οδηγούν στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΕ Ο ΗΓΕΙ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟ ΝΑ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΚΤΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΥ ΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα