ÅëëÜäá âñßóêåôáé óôï åðßêåíôñï. áíôéìýôùðïé óå óêëçñü ìýôñá êáé êñéôéêþ ìå Üãíùóôç äéüñêåéá. áíáæçôïýí ëýóåéò. Ôï äýóêïëï

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÅëëÜäá âñßóêåôáé óôï åðßêåíôñï. áíôéìýôùðïé óå óêëçñü ìýôñá êáé êñéôéêþ ìå Üãíùóôç äéüñêåéá. áíáæçôïýí ëýóåéò. Ôï äýóêïëï"

Transcript

1

2 ôï ãñüììá ôþò óýíôáîçò Õðïäå üìáóôå ôçí ùñáéüôåñç åðï Þ ôïõ ñüíïõ ìå áéóéïäïîßá êáé üñáìá êáé ðñùôßóôùò ìå åëðßäá êáé èåôéêþ óêýøç, ðáñüëï ðïõ ç ãåíéêüôåñç êáôüóôáóç áðáéôåß ðåñéóõëëïãþ êáé åãêñüôåéá óõíáéóèçìüôùí. Óå üëï áõôü ôï ðíåýìá áñùãü âñßóêïõìå ôçí áíáêáéíéóìýíç ÊëéíéêÞ ìáò «Õãåßáò ÌÝëáèñïí» ç ïðïßá åêóõã ñïíßóôçêå, åîïðëßóôçêå óýìöùíá ìå ôéò áðáéôþóåéò ôùí êáéñþí êáé Ýãéíå ðåñéóóüôåñï Üíåôç êáé ëåéôïõñãéêþ. Ïé åñãáóßåò ïëïêëçñþèçêáí åðéôõ þò êáé ç ðñüïäïò óôçí ðáñï Þ õðçñåóéþí õãåßáò åßíáé Ýêäçëç. Óå óýã ñïíï ðëýïí ðåñéâüëëïí, ôï ðñïóùðéêü, éáôñéêü, ðáñáúáôñéêü, íïóçëåõôéêü êáé äéïéêçôéêü, åðéäåéêíýåé êáèçìåñéíü ôï æþëï ôïõ ãéá ôçí åîõðçñýôçóç ôùí áóöáëéóìýíùí ìáò êáé ôùí ìåëþí ôùí ïéêïãåíåéþí ôïõò. Ç äéáóöüëéóç ôçò õãåßáò êáé ôçò áîéïðñýðåéáò áðïôåëåß ôï êýñéï ìýëçìá êáé üñáìá ôçò ÄéïéêÞóåùò ôïõ Ô.Õ.Ð.Å.Ô. Ç õãåßá åßíáé ôï õðýñôáôï áãáèü ôï ïðïßï âïçèüåé ôïí Üíèñùðï íá ðáëýøåé óôá äåéíü ôùí êáéñþí. Óôï ðýñáóìá ôùí ñüíùí, ïé ðñüãïíïß ìáò ãíþñéóáí áñêåôýò ðñïêëþóåéò êáé ìßá ôáñá þäç éóôïñßá ìå ðïëýìïõò êáé äõóêïëßåò. ÓÞìåñá, óôï êáôþöëé ôçò äåýôåñçò äåêáåôßáò ôïõ 21ïõ áéþíá, ç åëëçíéêþ äçìïóéïíïìéêþ êáé ïéêïíïìéêþ ð ñ á ã ì á ô é ê ü ôç ôá åêôõëßóóåôáé óå Ýíá êáèçìåñéíü èñßëåñ ðïõ áðáó ïëåß ôïí åã þñéï áëëü êáé ôïí äéåèíþ ôýðï. Á äéá ì ö é ó â Þ ô ç ô á, ç ÅëëÜäá âñßóêåôáé óôï åðßêåíôñï ôïõ ðáãêüóìéïõ åíäéáöýñïíôïò êáé ïé ëëçíåò ðïëßôåò áíôéìýôùðïé óå óêëçñü ìýôñá êáé êñéôéêþ ìå Üãíùóôç äéüñêåéá. Ôá óõóóùñåõìýíá ïéêïíïìéêü ðñïâëþìáôá óå óõíäõáóìü ìå ôçí êáêþ äéá åßñéóç áíáæçôïýí ëýóåéò. Ôï äýóêïëï ìýëëïí Üãíùóôï áëëü äåí îå íüìå ðïôý ôï «üóï áíáðíýù åëðßæù» (dum spiro spero). Ìßá ôýôïéá ðéíåëéü áéóéïäïîßáò åíüíôéá óôçí êáôþöåéá ôçò åðéêáéñüôçôáò åëðßæïõìå íá áðïôåëýóåé ü é ìüíï ç Ýëåõóç ôçò ά íïéîçò áëëü êáé ôï êáéíïýñãéï ôåý ïò ôïõ ðåñéïäéêïý ôïõ Ôáìåßïõ ìáò. ¼ðùò Þ- äç ðñïëïãßóáìå, ç õðüó åóç ôçò Äéïßêçóçò íá ðáñáäþóåé óôá ìýëç ôïõ Ô.Õ.Ð.Å.Ô. ìßá ÊëéíéêÞ ðñüôõðï ãéá ôá åëëçíéêü äåäïìýíá ôçñþèçêå ìå óõíýðåéá êáé åõèýíç. Óôï ðåñéïäéêü öéëïîåíïýìå ôï Üñèñï ôïõ ïìüôéìïõ êáèçãçôþ Âáóéëåßïõ ÃïëåìÜôç, Åðéóôçìïíéêïý ÄéåõèõíôÞ ôïõ «Õãåßáò ÌÝëáèñïí» ôï ïðïßï áíáöýñåôáé óôï åëðéäïöüñï áõôü Ýñãï. Ç ðñüïäïò üìùò êáé ç åîýëéîç ôïõ Ô.Õ.Ð.Å.Ô. óõíå ßæåôáé. Óôï Üñèñï ãéá ôçí åöáñìïãþ ôïõ ÏëïêëçñùìÝíïõ Ðëçñïöïñéáêïý ÓõóôÞìáôïò óôï Ôáìåßï, ï ê. Ãåþñãéïò Ìðïëéþôçò, Óýìâïõëïò Ìç- áíïãñáöéêþò ÏëïêëÞñùóçò Ô.Õ.Ð.Å.Ô., ðåñéãñüöåé ôá ðëåïíåêôþìáôá êáèþò êáé ôéò äéêëåßäåò áóöáëåßáò ðïõ ðñïóöýñåé ôï áíùôýñù óýóôçìá. ÅðéðëÝïí, èá åíçìåñùèåßôå ãéá ôá ðåðñáãìýíá ôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôïõ Ô.Õ.Ð.Å.Ô. ôçò 22áò Ìáñôßïõ, êáôü ôçí ïðïßá óõæçôþèçêáí ï Áðïëïãéóìüò, ï Éóïëïãéóìüò ôïõ ðáñåëèüíôïò Ýôïõò êáèþò êáé ï ðñïûðïëïãéóìüò ôïõ Åðßóçò, ðñïåôïéìáæüìåíïé ãéá ôç èåñéíþ ëåéôïõñãßá ôùí êáôáóêçíþóåþí ìáò ôï ó åôéêü åíçìåñùôéêü Üñèñï óêïðü Ý åé íá «îåóçêþóåé» ôïõò ìéêñïýò ìáò ößëïõò íá âñåèïýí êáé åöýôïò óôçí êáôáóêçíùôéêþ áãêáëéü ôïõ Ô.Õ.Ð.Å.Ô. ôïõ ïðïßïõ ç ìáêñï ñüíéá åìðåéñßá õðüó åôáé îåãíïéáóéü êáé Üöèïíï ðáéãíßäé óå óõíäõáóìü ìå ìßá Üñéóôç äéáôñïöþ. ÁîÝ áóôåò üìùò åìðåéñßåò ðñïóöýñïõí óôïõò óõììåôý ïíôåò êáé ôá ðñïãñüììáôá ïéêïãåíåéáêþí äéáêïðþí êáé áíôáëëáãþí. Óôï ó åôéêü Üñèñï èá åíçìåñùèåßôå ãéá ôïõò ðñïïñéóìïýò, ôá ñïíéêü ðåñéèþñéá õðïâïëþò ôùí áéôþóåùí êáèþò êáé ôéò çìåñïìçíßåò äéåîáãùãþò ôùí ðñïãñáììüôùí. ÔÝëïò, ðñïóåããßæïõìå ôçí åðßêáéñç Ãåñìáíßá ìå Ýíá èýìá ðïëéôéóôéêü ðïõ áöïñü óôï åëëçíéóôéêü èáýìá ôïõ Âùìïý ôïõ Äßá, ôï ïðïßï âñýèçêå óôï ôïõñêéêü ðëýïí Ýäáöïò ôçò ÐåñãÜìïõ êáé ìåôáöýñèçêå óôç ãåñìáíéêþ ðñùôåýïõóá. Åëðßæïíôáò üôé ôï ôåý ïò èá óáò åíçìåñþóåé êáé èá óáò óõíôñïöåýóåé äçìéïõñãéêü, áíáíåþíïõìå ôï ñáíôåâïý ìáò êáé óáò åõ üìáóôå ïëüèåñìá Õãåßá & ÑÉÓÔÏÓ ÁÍÅÓÔÇ!

3 ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ: ÔÁ ÍÅÁ ÔÏÕ Ô.Õ.Ð.Å.Ô. - ÊÙÄ ÔÅÕ ÏÓ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 Éäéïêôçóßá: Ô.Õ.Ð.Å.Ô. - ÓïöïêëÝïõò 15, ÁèÞíá - Ô (Äéïßêçóç) (Õðçñåóßåò) - E: - ÅÊÄÏÔÇÓ Ãåþñãéïò ÌåíåîÞò ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÔÕÐÏÕ ÉùÜííçò ØùìéÜäçò, Ðáíáãéþôçò ÓêõëáêÜêçò, Ãåùñãßá ÓáññÞ ÓõíôïíéóôÞò: ÄçìÞôñéïò ÊáñêáôóÝëçò ÓõíôáêôéêÞ ÅðéìÝëåéá - ÅðéìÝëåéá ¾ëçò: Á ëåîüíäñá ÂáóóÜëïõ, ÖùôåéíÞ ÐåñäéêÜñç, ÅëÝíç ÁëåîáíäñÞ ÄéåèíÞ: ÅëÝíç ÁëåîáíäñÞ, ÁëÝîçò ÊñÜïõò Äçìéïõñãéêü - Åêôýðùóç - Âéâëéïäåóßá: TYPOGRAFICA ART T t y p o g r a f i c a a r yahoo. g r - m o s x o v i p. g r ð å ñ é å ü ì å í á 02 à ñüììá ôçò Óýí ôáîçò 04 ÅéäÞóåé ò - ΑðïöÜóåéò 06 Ετήσια Γεν ική Συν έλ ευ ση ΤΥΠΕΤ χρόνια ΤΥΠΕΤ 10 Κ ατασκηνώσεις Π ρο γράμματα Αν ταλλ αγών Ανακαίνιση Υ.Μ. 18 Εφαρμογή Ο.Π.Σ. στο ΤΥΠΕΤ 20 Κ αλή σω ματική & ψυχική υγεία 22 Η εξέταση της μελέτης ύπνο υ 24 Κ ακο ήθ ες μελάνω μα 26 Έρευνα ΤΥΠΕΤ, Πρωτάθλ ημα ξαν ά! 28 Βωμός του Δία, Πέργαμος 30 Οικογενειακές Διακο πές ÄùñåÝò - Åõ áñéóôþñé á w w w. t y p e t. g r

4 ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ INATEL ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ Ï Ïñãáíéóìüò ôçò INATEL, ìå ôïí ïðïßï áðü ôï Ýôïò 2000 óõíåñãáæüìáóôå óôï ðëáßóéï ôùí Áíôáëëáãþí óå ðñïãñüììáôá åíçëßêùí, ëüãù åóùôåñéêþí ðñïâëçìüôùí êáôþããåéëå ôçí õðüñ ïõóá óýìâáóç êáé ìáò ðñïôåßíåé íýá ìïñöþ óõíåñãáóßáò. ÅðåéäÞ ç ðñïôåéíüìåíç óõíåñãáóßá áíôßêåéôáé óôï ðíåýìá ôùí Áíôáëëáãþí åíþ ðáñüëëçëá áõîüíåé óçìáíôéêü ôï êüóôïò óõììåôï Þò ãéá ôá ìýëç ìáò, ôï Ôáìåßï áðïöüóéóå íá óôáìáôþóåé - ôïõëü éóôïí ðñïò ôï ðáñüí - ôç óõíåñãáóßá ôïõ ìå ôï óõãêåêñéìýíï Ïñãáíéóìü. ΝΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΕΤ Ôï ÔÕÐÅÔ ðñï þñçóå óôçí áãïñü óýã ñïíïõ åîïðëéóìïý ãéá ôéò áíüãêåò ôüóï ôïõ öõóéêïèåñáðåõôçñßïõ üóï êáé ôïõ Ãõìíáóôçñßïõ ôïõ ðïõ ëåéôïõñãïýí óôïí 7ï üñïöï ôïõ êôçñßïõ åðß ôçò ÓïöïêëÝïõò 15, ìå óêïðü ôçí áíáâüèìéóç ôùí ðáñå üìåíùí õðçñåóéþí êáé ôçí êáëýôåñç åîõðçñýôçóç ôùí ìåëþí ôïõ. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΕΤ Åíçìåñþíïõìå ôá áóöáëéóìýíá ìýëç ôïõ ÔÕÐÅÔ óôç Èåóóáëïíßêç ôá ïðïßá ñþæïõí öõóéêïèåñáðåéþí, üôé ìðïñïýí íá ôéò ðñáãìáôïðïéþóïõí ùñßò êáìßá ïéêïíïìéêþ åðéâüñõíóç óôï óõìâåâëçìýíï öõóéêïèåñáðåõôþ ê. Ãåþñãéï Áãéáóþôç, Ãñçãïñßïõ ÐáëáìÜ 15, ðåñéï Þ Íáõáñßíïõ. Óçìåéþíïõìå üôé ðñýðåé íá ðñïçãåßôáé ó åôéêþ åíçìýñùóç ôïõ Ôáìåßïõ óôá ôçëýöùíá Þ Ôá áíùôýñù éó ýïõí êáé ãéá ìýëç ðïõ ãéá åîáéñåôéêü óïâáñïýò éáôñéêïýò ëüãïõò ñþæïõí êáô ïßêïí öõóéêïèåñáðåéþí. Õðåíèõìßæåôáé üôé ãéá ôçí Ýíáñîç ôùí öõóéêïèåñáðåéþí åßíáé áðáñáßôçôï ôï ðáñáðåìðôéêü ôïõ èåñüðïíôïò éáôñïý, êáèþò êáé ç ðñïýãêñéóç áðü ôïí Ïñèïðáéäéêü ôïõ Ôáìåßïõ. ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ Ó åôéêü ìå ôç ïñþãçóç ôïõ åìâïëßïõ êáôü ôïõ éïý ôùí áíèñþðéíùí èçëùìüôùí (HPV), ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Ôáìåßïõ, óå ðñüóöáôç ÏëïìÝëåéÜ ôïõ, áðïöüóéóå ôï ìçäåíéêü ðïóïóôü óõììåôï Þò ôùí áóöáëéóìýíùí ðïõ ßó õå ìý ñé ôçí çëéêßá ôùí 15 åôþí íá åðåêôáèåß Ýùò ôçí çëéêßá ôùí 18 åôþí. ÊáôÜ ôá ëïéðü, ðáñáìýíïõí ïé ßäéïé üñïé êáé ðñïûðïèýóåéò ïñþãçóçò êáé óõíôáãïãñüöçóçò ôïõ ó åôéêïý åìâïëßïõ.

5 ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΤΕ Ï ÄéåõèõíôÞò ôùí Áóöáëéóôéêþí Ïñãáíéóìþí ôçò ÅÔÅ óõí. Âáóßëçò ÌçôñÜêïò êáôü ôçí åêäþëùóç êïðþò ôçò ðñùôï ñïíéüôéêçò ðßôáò, áðýíåéìå ôéìçôéêþ ðëáêýôá óôïí Ðñüåäñï ôïõ ÔÕÐÅÔ óõí. Ãéþñãï ÌåíåîÞ, ùò åðéâñüâåõóç ãéá ôéò õøçëïý åðéðýäïõ õðçñåóßåò Õãåßáò & Ðñüíïéáò ðïõ ðáñý åé ôï Ôáìåßï ìáò óôá ìýëç ôïõ. ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. ΣΤΟ ΤΥΠΕΤ Την Πέμπτη 11/02 υπεγράφη τριμερής σύμβαση (ΕΤΕ, ΤΥΠΕΤ, Εργολήπτρια Εταιρία) για την εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Το νέο Ο.Π.Σ. θα αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής, ενώ θα αντικαταστήσει, πρακτικά, το σύνολο των υφιστάμενων εφαρμογών μηχανογράφησης του Ταμείου μας. ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) Õðåíèõìßæïõìå óôá áóöáëéóìýíá ìýëç ìáò, ôá ïðïßá Ý ïõí áðïêôþóåé ôïí Áñéèìü Ìçôñþïõ ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóÞò ôïõò (ÁÌÊÁ) êáé äåí Ý ïõí åíçìåñþóåé ôï ÔÕÐÅÔ, üôé ðñýðåé ôï óõíôïìüôåñï äõíáôüí íá óôåßëïõí óôï ÔìÞìá Ìçôñþïõ ôïõ Ôáìåßïõ ôï ó åôéêü Ýíôõðï ðïõ áíáãñüöåé ôüóï ôïí äéêü ôïõò ÁÌÊÁ üóï êáé ôùí ìåëþí ðïõ áóöáëßæïõí, óôï fax (19525). Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ìðïñåßôå í á åðéêïéíùíåßôå óôá ôçëýöùíá: ( ), ( ) ê á é ó ô ï (19531). ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κ.Υ.Θ.) Ìå ðñüóöáôç áðüöáóç ôïõ Ä.Ó. ôïõ Ôáìåßïõ ìáò åãêñßèçêå äáðüíç ãéá ôçí áíáêáßíéóç ôùí þñùí ôïõ ÊÝíôñïõ Õãåßáò Èåóóáëïíßêçò. Óêïðüò ôïõ Ä.Ó. Þôáí ç áíáìüñöùóç ôùí þñùí, þóôå íá ãßíïõí ðéï ëåéôïõñãéêïß ãéá ôçí êáëýôåñç åîõðçñýôçóç ôùí áóöáëéóìýíùí ìåëþí ìáò, áëëü êáé ôç âåëôßùóç ôùí óõíèçêþí åñãáóßáò ôùí õðáëëþëùí (éáôñþí & äéïéêçôéêþí).

6 Ετήσια ΓΕΝΙΚΗ ο συν. Σταύρος Κούκος (ΠΡΟ Ε ΔΡΟΣ Ο ΤΟ Ε) ε πι σή μα νε: Η Ο ΤΟ Ε, πά ντο τε στη ρί ζει τους θε σμούς των Τα μεί ων Υγεί ας, που σή με ρα βρίσκο νται α ντι μέ τω ποι με ση μα ντι κά προ - βλή μα τα. Κύ ριος στό χος μας εί - ναι το Ε νιαί ο Τα μεί ο Υ γεί ας Τρα - πε ζο ϋ παλ λή λων (Ε.Τ.Υ.Τ.) και θα κά νου με τα πά ντα για τη δη - μιουρ γί α του. ο συν. ΓιώργοςΓιαννακόπουλος (ΠΡΟ Ε ΔΡΟΣ ΣΥΕ ΤΕ) τό νι σε: Το ΤΥ ΠΕΤ α πο τε λεί το ασφα λές λι μά νι για κά θε ερ γα - ζό με νο, συ ντα ξιού χο και για την οι κο γέ νειά του σε ο ποια δή - πο τε φά ση της ζω ής του. Ο ΣΥΕ ΤΕ στη ρί ζει το Δ.Σ. του ΤΥ ΠΕΤ στις προ σπά θειες που κα τα βάλ λει κα θη μερι νά στην ορ θο λο γι κο ποί η ση της λει - τουρ γί ας του και στην α νά πτυ - ξή του προς ό φε λος των α σφα - λι σμέ νων. ο συν. Γιώργος Μενεξής (ΠΡΟ Ε ΔΡΟΣ ΤΥ ΠΕΤ) με τα ξύ άλ λων δήλω σε: Μο νό δρο μος για το Τα μεί ο μας εί ναι η πο λι τι κή α νά πτυ ξης ποιο τι κών πα ροχών υ γεί ας προς τα α σφα λι σμέ να μέ λη μας. Στό χος μας πα ρα μέ νει τό - σο η συ νέχι ση των έρ γων στο συ γκρό τη μα του «Υ γεί ας Μέ λα - θρον», ό σο και η α να καί νιση του Κ.Υ.Θ. και η α νέ γερ ση του κτη ρί ου ε πί της ο δού Αμ βρο σί - ου στη Θεσ σα λονί κη.

7 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τ Υ Π Ε Τ Ô ï áðüãåõìá ôçò ÄåõôÝñáò 22 Ìáñôßïõ 2010, óôç óüëá ôïõ Êåíôñéêïý ÊáôáóôÞìáôïò ôçò ÅÔÅ (040) äéåîþ èç ç ÅôÞóéá ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôïõ Ôáìåßïõ ìáò ðáñïõóßá 200 ðåñßðïõ óõíáäýëöùí, üðïõ åãêñßèçêáí ï Áðïëïãéóìüò (Äéïéêçôéêüò êáé Ïéêïíïìéêüò) ôïõ ðáñåëèüíôïò Ýôïõò êáé ï Ðñïûðïëïãéóìüò ãéá ôï Ïé åêðñüóùðïé üëùí ôùí ðáñáôüîåùí ðïõ Ýëáâáí ôï ëüãï, Ýäåéîáí ôçí åõáéóèçóßá ôïõò ãéá ôá èýìáôá ôçò Õãåßáò êáé ôçí áãùíßá ôïõò ãéá ôçí ðïñåßá ôïõ Ôáìåßïõ óôç óçìåñéíþ äýóêïëç ðåñßïäï, üðïõ ç áãïñü õãåßáò çãåìïíåýåé êáé åìðïñåõìáôïðïéåßôáé. Ðñüåäñïò óôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç åêëý èçêå ï óõí. ÍßêïòÊÞðïò (Ôáìßáò ÓÕÅÔÅ), åíþ ðáñáâñýèçêáí ùò åêðñüóùðïé ôùí áäåëöþí Ôáìåßùí ïé óõíüäåëöïé ÃéþñãïòÌáëáìÞò (Ðñüåäñïò ÔÕÐÁÔÅ) êáé ÃéþñãïòÊáñðÝôáò (Ðñüåäñïò ÁÔÐÓÕÔÅ), ï Ðñüåäñïò ôçò ÏÔÏÅ óõí. ÓôáýñïòÊïýêïò êáé ï Ðñüåäñïò ôïõ ÓÓÅÔÅ óõí. ÁëÝêïòÔæïýëçò. Ô ç ñï íéü ðïõ ðý ñá óå - ìéá ñï íéü äý óêï ëç ãéá ü ëá ôá á óöá ëé óôé êü ôá ìåß á êáé ü é ìü íï - ôï Äéïé êç ôé êü Óõì âïý ëéï ôïõ Ôá ìåß ïõ ìáò óõ - íý é óå ôçí ðñï óðü èåéü ôïõ, þ óôå ìý óá óôéò á íôß îï åò ïé êï íï ìé êýò óõí èþ êåò ðïõ âéþ íïõ ìå, íá ìðï ñý óåé íá ðñï óöý ñåé ü óï ôï äõ íá ôüí êá ëý ôå ñåò õ ðç ñå óß åò õ ãåß - áò óôá á óöá ëé óìý íá ìý ëç ôïõ êáé ôï óç ìá íôé êü ôå ñï, ù ñßò ôçí ïé êï íï ìé êþ ôïõò å ðé âü ñõí óç. Á íý ðôõ îå, âåë ôß ù óå êáé å ðý êôåé íå ôçí õ ðüñ ïõ óá õ ðï äï ìþ ðïõ äéá èý ôåé óå ðñù ôï âüè ìéï êáé äåõ ôå ñï âüè ìéï å ðß ðå äï (Êëé íé êþ, Ï äï íôéá ôñé êü ÊÝ íôñï, Å îù ôå ñé êü Éá ôñåß á, Åñ - ãá óôþ ñéá) ðñï óðá èþ íôáò íá ðñï óöý ñåé ôï êáë ëß ôå ñï äõ íá ôüí á ðï ôý ëå óìá óôïõò á óöá ëé óìý íïõò ôïõ. ÌÝ óá óôéò äý óêï ëåò ðñáã ìá ôé êü ç ìý ñåò ðïõ äéá íý - ïõ ìå, ôï Ô.Õ.Ð.Å.Ô. óõ íå ß æåé íá á íá ðôýó óå ôáé. ¹ äç ïëï êëç ñþ èç êå ç á îéï ðïß ç óç ôïõ êôé ñß ïõ å ðß ôçò ï äïý Èå ñåéá íïý 4á (äß ðëá óôï «Õ ãåß áò ÌÝ ëá èñïí») ü ðïõ ìå ôá öýñ èç êáí êáé ëåé ôïõñ ãïýí ôá å îù ôå ñé êü éá ôñåß á êáé ïé äéïé êç ôé êýò õ ðç ñå óß åò ðïõ óôå ãü æï íôáí óôçí Êëé íé êþ ìáò, á ðå ëåõ èå ñþ íï íôáò þ ñïõò ãéá ôç äç - ìéïõñ ãß á ðå ñéó óü ôå ñùí èá ëü ìùí íï óç ëåß áò. Îå êß íç óå å ðß óçò êáé ï ëï êëç ñþ èç êå óôï ôý ëïò ôïõ ñü íïõ ç ìåñé êþ á íá êáß íé óç ôçò Êëé íé êþò (é óü ãåéï & 5ïò ü ñï - öïò) êá èþò êáé ç á íá íý ù óç ôïõ éá ôñé êïý êáé îå íï äï - åéá êïý å îï ðëé óìïý. ¹ äç îå êß íç óå ç å öáñ ìï ãþ ôïõ ïëï êëç ñù ìý íïõ Ðëç ñï öï ñéá êïý Óõ óôþ ìá ôïò ôïõ Ôá - ìåß ïõ, ôï ï ðïß ï ìå ôá îý Üë ëùí èá ðå ñé ëáì âü íåé ç ëå - êôñï íé êü éá ôñé êü öü êå ëï êáé êüñ ôá á óöá ëé óìý íïõ, åíþ ôáõ ôü ñï íá èá á ðï ôå ëåß Ý íá âá óé êü åñ ãá ëåß ï äéá - åß ñé óçò êáé Ü íôëç óçò ðëç ñï öï ñéþí ãéá ôç Äéïß êç óç ôïõ Ôá ìåß ïõ. Ôï ÔÕ ÐÅÔ á îéï ëï ãþ íôáò ôéò íý åò óõí èþ êåò, Ý åé îå - êé íþ óåé ìéá ðñï óðü èåéá å îá óöü ëé óçò ìá êñü ñï íçò âéù óé ìü ôç ôáò êáé ðå ñáé ôý ñù á íü ðôõ îçò ôùí õ ðç ñå - óéþí ôïõ, èý ôï íôáò óáí êå íôñé êü óôü ï ôç âåë ôß ù óç êáé ôç äéåý ñõí óç ôçò ðïéü ôç ôáò ôùí ðá ñå ü ìå íùí õ ðç ñå - óéþí ôïõ. Å ðé ìý ñïõò óôü ïé ôçò ðñï óðü èåéáò áõ ôþò åß - íáé: ç óõ ãêñü ôç óç ôùí á óèå íþí å íôüò ôùí äï ìþí ôïõ ÔÕ ÐÅÔ êáé ç äéåý ñõí óç ôçò á óöá ëé óôé êþò ôïõ âü óçò, ç å ðß ôåõ îç ïé êï íï ìéþí êëß ìá êáò óôá óç ìåß á ðá ñï Þò õðç ñå óéþí õ ãåß áò êáé ç âåë ôß ù óç ôçò äéá åß ñé óçò ôùí ðü ñùí óõ íï ëé êü. Óç ìá íôé êü ôå ñïò ðá ñü ãï íôáò óôçí ðå ñáé ôý ñù ðï ñåß á ôïõ Ôá ìåß ïõ åß íáé ç óõ íý é óç ôçò ñç ìá ôï äü ôç óçò á ðü ôç Äéïß êç óç ôçò Å èíé êþò ÔñÜ ðå æáò ôïõ ðñï ãñüì ìá ôïò á íü ðôõ îçò êáé âéù óé ìü ôç ôáò, ðñï êåé ìý íïõ íá ï ëï êëç - ñù èïýí ïé åñ ãá óß åò óôá õ ðüñ ï íôá êôþ ñéá êáé íá áíáãåñ èïýí ôü óï ôï êôþ ñéï å ðß ôçò Ëå ù öü ñïõ Á ëå - îüíäñáò, ü óï êáé áõ ôü å ðß ôçò ï äïý Áì âñï óß ïõ óôç Èåó óá ëï íß êç. ¼ ðùò ðñï á íá öýñ èç êå, ï ëï êëç ñþ èç êå ç ìå ëý ôç õëï ðïß ç óçò ôïõ Ï ëï êëç ñù ìý íïõ Ðëç ñï öï ñéá êïý Óõ - óôþ ìá ôïò ãéá ôï Ôá ìåß ï, ôïõ ï ðïß ïõ ç Ý íáñ îç äñï ìï ëï - ãåß ôáé óôéò áñ Ýò ôïõ 2010 êáé ìå ôü ôçí õ ðï ãñá öþ ôñé - ìå ñïýò óýì âá óçò (Å ÔÅ, ÔÕ ÐÅÔ, ÅÑ ÃÏ ËÇ ÐÔÑÉÁ Å ÔÁÉ - ÑΕÉÁ), ìå âá óé êü óôü ï ôç óõ íï ëé êþ á íá âüè ìé óç ôïõ ÔÕÐÅÔ (á óöü ëé óç êáé ðá ñï Þ Õ ðç ñå óéþí Õ ãåß áò). Ìå ôçí ï ëï êëþ ñù óç ôïõ Ï.Ð.Ó. èá å ðé ôåõ èïýí å ðé åé ñç - ìá ôé êü ï öý ëç, ü ðùò êáé ç ðëþ ñçò á îéï ðïß ç óç ôçò å ðé - åé ñç ìá ôé êþò ðëç ñï öï ñß áò êáé ç äõ íá ôü ôç ôá ìý ôñç óçò ôùí äá ðá íþí êáé ìå ãé óôï ðïß ç óçò ôùí å óü äùí. Ðá ñüë ëç ëá, ôï Ä.Ó. ôïõ Ôá ìåß ïõ ìå ñç óôþ äéá åß ñé - óç êáé å îïñ èï ëï ãé óìü ôùí äéá äé êá óéþí ðñï ìç èåéþí êáé å ëýã ùí, êá ôü öå ñå íá ðå ôý åé áêü ìç ìå ãá ëý ôå ñç ìåß ù óç ôïõ ëåé ôïõñ ãé êïý êü óôïõò, ìå ôáõ ôü ñï íç á íá - âüè ìé óç ôçò ðïéü ôç ôáò ôùí õ ðç ñå óéþí ôïõ. Ôï Ô.Õ.Ð.Å.Ô. á íá ðôýó óï íôáò ôç äñü óç ôïõ ìå âü óç áõ ôü ôï ìï íôý ëï, åß ôå ìü íï åß ôå óå óõ íåñ ãá óß á ìå ôá Üë ëá Áõ ôï äéá åé ñé æü ìå íá Ôá ìåß á, óôï ðëáß óéï ôçò Ï.Á.Ô.Õ.Å. (Ï ìï óðïí äß áò Áõ ôï äéá åé ñé æü ìå íùí Ôá ìåß - ùí Õ ãåß áò Åë ëü äïò), á ðï ôå ëåß á óöá ëé óôé êü äß êôõ ðñï - óôá óß áò ãéá ôá ìý ëç ôïõ. Óôü ïò ìáò ðá ñá ìý íåé ç äç ìéïõñ ãß á ôïõ Å íéáß ïõ Ôáìåß ïõ Õ ãåß áò Ôñá ðå æï û ðáë ëþ ëùí ìå ðõ ñþ íá ôï ÔÕÐÅÔ, á öïý õ ðüñ ïõí êáé ç õ ðï äï ìþ áë ëü êáé óç ìá - íôé êü á ðï èå ìá ôé êü, ìå á ðï ôý ëå óìá ï êëü äïò ìáò íá áðï êôþ óåé Ý íá Ôá ìåß ï ðïõ èá ðñï óöý ñåé ðïéï ôé êýò õðç ñå óß åò óôï þ ñï ôçò Õ ãåß áò.

8 80 χρόνια ΤΥΠΕΤ Του κ. Δαμιανού Βαρέλη Επίτιμου Προέδρου Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Τ ο ΤΥ ΠΕΤ φέ τος συ μπλη ρώ νει 80 χρό νια λει - τουρ γί ας πα ρέ χο ντας στους α σφα λι σμέ νους και τα μέ λη των οι κο γε νειών τους υ ψη λού επι πέ δου υ πηρε σί ες, πρω τί στως, υ γεί ας αλ λά και πρό νοιας. Α πο τε λεί ε πι τυ χη μέ νο πρό τυ πο Αυ το δια χει - ρι ζό με νου/αλ λη λο βο η θη τι κού Τα μεί ου Υ γεί ας για τη χώ - ρα μας και ό χι μό νο. Το ε ρώ τη μα που γεν νά ται ό μως και α πα σχο λεί τα μέ λη του εί ναι αν υ πάρ χει μέλ λον, ά με σο α πώ τε ρο, για το Τα - μεί ο κα θώς και με ποιο τρό πο μπο ρεί να δια τη ρη θεί το υψη λό ε πί πε δο πε ρί θαλ ψης. Έ χο ντας υ πη ρε τή σει σε ό λες σχε δόν τις θέ σεις της Διοί κη σης του ΤΥ ΠΕΤ α πό το 1982 έ ως και το 2005, δι - καιού μαι να κα τα θέ σω τις σκέ ψεις μου. Πριν ό μως προ - χωρή σω στη μό νη πρό τα ση προ ο πτι κής του λά χι στον μί ας α σφα λι στι κής γε νιάς, πρέ πει να α πα ντη θούν τα α κό λου θα ε ρω τή μα τα που α φο ρούν στο ε πί μα χο αυ τό θέ μα της βιω - σι μό τη τας: Δε δο μέ νης της α να λο γί ας που ι σχύ ει σή με ρα εν ενερ γεί α και συ ντα ξιούχων α σφα λι σμέ νων, δύ να ται το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. να α ντε πε ξέλ θει οι κο νο μι κά; Μπο ρεί και θέ λει η Ε θνι κή Τρά πε ζα να ε νι σχύ σει τα έσο δα του Τ.Υ.Π.Ε.Τ και ε άν ναι, η ε νί σχυ ση αυ τή μπο ρεί να δώ σει λύ σεις; Τέ λος, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. μπο ρεί, θέ λει και πρέ πει να μειώ - σει τα έ ξο δά του. Ποιο θα εί ναι λοι πόν, το κό στος, το ό φε - λος; Και σε τε λι κή α νά λυ ση με τις πα ρεμ βάσεις αυ τές μπο ρεί να υ πάρ ξει βιω σι μό τη τα για το Τ.Υ.Π.Ε.Τ.; Α να λύ ο ντας τους δη μο σιευ μέ νους Ι σο λο γι σμούς του Τα μεί ου τα τε λευ ταί α χρό νια, δια πι στώ νου με τα ε ξής: Σο βα ρή μεί ω ση των τα κτι κών και βά σει Σ.Σ.Ε. ε σό - δων τα ο ποί α προ έρ χο νται α πό τις ει σφο ρές με λών και τις συ νει σφο ρές της Τρά πε ζας, με τις πρώ τες μάλι στα να υπερ βαί νουν τις τε λευ ταί ες. Αυ τό ο φεί λε ται στη γή ραν ση του πληθυ σμού, στις συ ντα ξιο δο τή σεις και τις ε θε λού σιες ε ξό δους, με α πο τέ λε σμα σή με ρα η α να λο γί α εν ενερ γεί α και συ ντα ξιού χων να εί ναι 0,90:1. Α πό το 2005 και ε ντεύ θεν, ε νώ το Τα μεί ο πα ρου σιά - ζει ορ γα νι κά ελ λείμ μα τα (δια φο ρά τα κτι κών ε σό δων με τα κτι κά έ ξο δα), στο σύ νο λο της χρή σης του ο Ι σολο γι σμός εμ φα νί ζε ται πλε ο να σμα τι κός κα θώς προ στί θε νται έ κτα - κτα έ σο δα, τα ο ποί α ο φεί λο νται εί τε σε πω λή σεις ακι νή - των (α κί νη το Α γί ας Πα ρα σκευ ής) εί τε σε έ σο δα Κε φα λαί - ου (με ρί σμα τα με το χών). Τα δύ ο τε λευ ταί α έ τη όμως οι ισο λο γι σμοί εμ φα νί ζουν έλ λειμ μα χρή σης. Πιο α να λυ τι - κά, το 2008 ση μειώ νε ται έλ λειμ μα 2,6 ε κ., ε νώ για το έ τος 2009 προ ϋ πο λο γί ζε ται έλ λειμ μα χρή σης 4,9 ε κ.. Για να γί νει α ντι λη πτό το πρό βλη μα, θα πα ρα θέ σω σε αυ τό το ση μεί ο εν δει κτι κά στοι χεί α που πα ρου σί α σα στη Γε νι κή Συ νέ λευ ση των με λών του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. τον Α πρί λιο του 2009: Το σύ νο λο των τα κτι κών ε σό δων δια χεί ρι σης, δη λα δή ει σφο ρές, συ νει σφορές και έ σο δα πα ρε πό με νων ασχο - λιών και υ πη ρε σιών σε τρί τους, α νήλ θε την τε τρα ε τί α στο συ νο λι κό πο σό των 235,3 ε κ.. Για την α νω τέ ρω χρο νι κή πε ρί ο δο το σύ νο λο των τα - κτι κών ε ξό δων δια χείρι σης, δη λα δή δα πά νες πε ρί θαλ ψης κα ει δι κές δα πά νες (α μοι βές προ σω πι κού, α να λω θέ ντα, α μοι βές έ ξο δα τρί των ) α νήλ θε στο συ νο λι κό πο σό των 257,5 ε κ.. Η δια φο ρά (έλ λειμ μα) των 22,2 ε κ. που προ έ κυ ψε κα λύ φθη κε α πό τα έ σο δα κε φα λαί ου (α ξιο ποί η ση του χαρ το φυ λα κί ου) τα ο ποί α α νήλ θαν την εν λό γω τε τρα ε τί - α στο συ νο λι κό πο σό των 22,7 ε κ.. Η θε τι κή ό μως αυ τή συ γκυ ρί α α ξιο ποί η σης του χαρ το φυ λα κί ου τη δε δο μέ νη χρο νι κή στιγ μή δεν ση μαί νει ό τι το ίδιο μπο ρεί να ε πα να - λαμ βά νε ται συ νέ χεια. Ε ξάλ λου, α ξί ζει να ση μειω θεί ό τι στο μέλ λον και αυ τή η συ γκυ ρί α δεν αρ κεί α φού οι δα πά - νες αυ ξά νο νται πο λύ πε ρισ σό τε ρο λό γω της αύ ξη σης του προσ δό κι μου ε πι βί ω σης, της νέ ας βιο ϊ α τρι κής τε χνο λο γί - ας, κα θώς και της ε κρη κτι κής αύ ξη σης και α λό γι στης χρή σης φαρ μά κων.

9 χ θ ε ς... σ ή μ ε ρ α... α ύ ρ ι ο... ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ή? Εν δει κτι κά: Το 2002 οι φαρ μα κευ τι κές δα πά - νες στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. α νέρ χο νταν σε 9,5 ε κα τομ μύ ρια, σε σύ νο λο δα πα - νών πε ρί θαλ ψης 31,3 εκ., κα λύ - πτο ντας δη λα δή το 30,4% των δα πα - νών πε ρί θαλ ψης. Το 2008 ό μως οι ί διες δα πά νες ανήλ θαν σε 21,3 εκ., σε σύ νο λο δα πα νών πε ρί θαλ ψης 44,6 εκ., κα - λύ πτο ντας δη λα δή το 47,8% των δα - πα νών πε ρί θαλ ψης! Συ μπε ρα σμα τι κά και χω ρίς άλ λες επι μέ ρους α να λύ σεις του Ι σο λο γι - σμού, το πρό βλη μα του Τα μεί ου εστιά ζε ται στο πρό βλη μα των Τα κτι - κών Εσό δων και συνε πώς το ε ρώ τη - μα που προ κύ πτει εί ναι με ποιο τρό - πο δύ να νται αυ τά να αυ ξηθούν: E Με αύ ξη ση των ει σφο ρών; Αδύ να τον κα θώς υ περ βαί νου με το πο σο στό που ο ρίζει ο νό μος, δη λα δή το 2,55%, ε νώ σε ε μάς αγ γί ζει πε ρί - που το 3,5%, συ μπε ρι λαμ βα νο - μένων των έμ με σων με λών, με γα λύ - τε ρο α πό όλα τα Τα μεί α. Ε πι προ σθέ - τως, το όποιο ό φε λος στην ει σφο ρά των έμ με σων με λών εί ναι α σή μα ντο. E Με αύ ξη ση της συ νει σφο ράς του ερ γο δό τη; Το πο σο στό της ση με - ρι νής ερ γο δοτι κής ει σφο ράς η ο ποί α προ βλέ πε ται μό νο για τους εν ε νερ - γεί α εί ναι βά σει νό μου 6,25%. Α κό - μη ό μως και αν η Τρά πε ζα έ παιρ νε την πρω το βου λί α να α πο δώ σει την ερ γο δο τι κή ει σφο ρά, το πρό βλη μα θα αντι με τω πι ζό ταν για μί α πε ντα ε - τία. Με τά τι; E Για τους ει δή μο νες των πραγ μά - των, η ό ποια με λέ τη βιω σι μό τη τας θα εί ναι επι τυ χής μό νο με την αύ ξη - ση των τα κτι κών ε σό δων, εί τε με στα θε ρά πο σο στά επί συ γκε κρι μέ νης βά σης (δα πά νες προ σω πι κού Τρά πε - ζας) εί τε συ μπλη ρώ νω ε γώ με διεύ ρυν ση α σφα λι στι κής βά σης. Εν κα τα κλεί δι, βά σει ό λων των ανω τέ ρω που προ κύ πτουν α πό τα οι - κο νο μι κά στοι χεί α του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., η μό νη βιώ σι μη λύ ση με προ ο πτι κή μιας α σφα λι στι κής γε νιάς εί ναι η δη - μιουρ γί α του Ε νιαί ου Τα μεί ου Υ γεί ας Τρα πε ζο ϋ παλ λή λων (Ε.Τ.Υ.Τ.). Η λύ - ση αυ τή α πο τε λεί α πό φα ση προ η - γού με νων συ νε δρί ων της Ο.Τ.Ο.Ε., επικυ ρω μέ νη μά λι στα α πό το τε λευ - ταί ο 29ο συ νέ δριό της. Το Ε.Τ.Υ.Τ. δη μιουρ γεί ται α πό τη συγ χώ νευ ση δύ ο Τα μεί ων Ν.Π.Ι.Δ. του κλά δου, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και το Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε., και των τριών τα μεί ων υ γεί ας Ν.Π.Δ.Δ. που ε ντά χθηκαν στο ΤΑΥ ΤΕ ΚΩ. Στο νέ ο Τα μεί ο, το οποί ο θα έ χει νο μι κή μορ φή Ι διω τι - κού Δικαί ου, ει σέρ χο νται και οι εν ενερ γεί α α σφα λι σμέ νοι στο Ι.Κ.Α. Υγεί ας. Στο Διοι κη τι κό Συμ βού λιο θα συμ με τέ χουν ερ γα ζό με νοι και εργοδό τες. Στο ση μεί ο αυ τό α ξί ζει να ση μειω - θεί το γε γο νός ό τι για πρώ τη φο ρά η Ο.Τ.Ο.Ε. α σχο λή θη κε με το εν λό γω θέ μα τον τε λευ ταί ο χρό νο συ στή - νοντας Ε πι τρο πή με ευ θύ νη της Γραμ μα τεί ας Α σφα λι στι κού - στην οποί α συμ με τεί χα και ο ί διος. Η Ε πι - τρο πή έχει ο λο κλη ρω μέ νο σχέ διο με έ τοι μο και το κα τα στα τι κό του νέ ου Τα μεί ου. Εί ναι λοι πόν χρέ ος Ο ΛΩΝ ΜΑΣ και έ χο ντας την ευ θύ νη α πέ να ντι στον ε - αυ τό μας, τις οι κο γέ νειές μας και πρω τί στως τους ι δρυ τές πριν α πό 80 χρό νια του Τ.Υ.Π.Ε.Τ, να μην τρέ χου - με πί σω α πό τε τε λε σμέ να γε γο νό τα χω ρίς α πο τέ λε σμα αλλά να δώ σου με ως πρώ τη προ τε ραιό τη τα και μέ ρι - μνα τον Α ΓΩ ΝΑ ί δρυ σης του Ενιαί ου Τα μεί ου Υ γεί ας. Ό πως ή δη ε πι ση μάν θη κε, το νέ ο Τα μεί ο ου σια στι κά θα γί νει με βά ση το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ως Ν.Π.Ι.Δ. χω ρίς να επι βα ρύ νει τους ερ γο δό τες αλ λά ού - τε και τον κρα τι κό προ ϋ πο λο γι σμό. Συ νε πώς, η ί δρυ σή του δεν δυ - σκο λεύ ει ού τε ε πι βα ρύ νει την Κυ - βέρ νη ση η ο ποί α αρ κεί να α πο δε - σμεύ σει τα τρί α Τα μεί α Τρα πε ζών Ν.Π.Δ.Δ., που έ χουν ε ντα χθεί στο ΤΑΥ ΤΕ ΚΩ. Κρί νο ντας ό τι σε αυ τό το θέ μα θα κρι θούν και οι προ θέ σεις ό λων, θε - ωρώ ό τι η ε πι τα κτι κή αυ τή πρό τα ση α πο τε λεί την τε λευ ταί α ευ και ρί α προ ο πτι κής της πε ρί θαλ ψής μας. Αν δεν τα κα τα φέ ρου με την ε πό - μενη 10ε τί α το μέλ λον εί ναι δε δο - μέ νο.

10 ÐÅ ÑÉÏ ÄÏÉ ËÅÉ ÔÏÕÑ ÃÉÁÓ - Ç ËÉ ÊÉÅÓ ÐÁÉ ÄÉÙÍ ÊÁ ÔÁ ÓÊÇ ÍÙ ÓÇ Á ÐÅ ÑÉÏ ÄÏÓ 18/6/10-7/7/10 Â ÐÅ ÑÉÏ ÄÏÓ 9/7/10-28/7/10 Ã ÐÅ ÑÉÏ ÄÏÓ 30/7/10-18/8/10 ÄÉÏ ÍÕ ÓÏÓ 800 èý óåéò ÌÉ ÊÑÁ ÌÉ ÊÑÁ ôç ãýí íç óçò: & 2003 ÌÅ ÃÁ ËÁ ÌÅ ÃÁ ËÁ ôç ãýí íç óçò: & 1999 ÌÅ ÃÁ ËÁ ÌÅ ÃÁ ËÁ ôç ãýí íç óçò: & 1999 Ó Ï ËÇ ÓÔÅ ËÅ ÙÍ: Ó Ï ËÇ ÓÔÅ ËÅ ÙÍ: ôïò ãýí íç óçò 1994 ÁË ÊÉ ÄÉ ÊÇ 400 èý óåéò ÌÉ ÊÑÁ ÌÉ ÊÑÁ ôç ãýí íç óçò: & 2003 ÌÅ ÃÁ ËÁ ÌÅ ÃÁ ËÁ ôç ãýí íç óçò: & 1999 Ó Ï ËÇ ÓÔÅ ËÅ ÙÍ Ó Ï ËÇ ÓÔÅ ËÅ ÙÍ ôïò ãýí íç óçò 1994 ËÏÕ ÔÓÁ ÐÑÅ ÂÅÆÇÓ 300 èý óåéò ÌÉ ÊÑÁ ÌÉ ÊÑÁ ôç ãýí íç óçò: & 2003 ÌÅ ÃÁ ËÁ ÌÅ ÃÁ ËÁ ôç ãýí íç óçò: & 1999 Πρόγραμμα κατασκηνώσεων 2010

11 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΥΠΕΤ σημαίνει... ευτυχισμένες διακοπές! δ ι α κ ο π έ ς μ έ σ α σ τ η φ ύ σ η... καλή παρέα ομαδική ζωή! π α ι γ ν ί δ ι α σ τ η θ ά λ α σ σ α...

12 Η διατροφή είναι μία από τις κυριότερες φροντίδες των κατασκηνώσεών μας. Για το μαγείρεμα χρησιμοποιούνται τα πιο φρέσκα υλικά και οι πλέον σύγχρονες διαδικασίες παρασκευής. Όλα τα γεύματα παρασκευάζονται μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης από επιτελείο μαγείρων - ζαχαροπλαστών και από υλικά επώνυμα και επιλεγμένα. Διατροιφή - Διαιτολόγιο

13 Οάσεις Χαράς... οι κατασκηνώσεις του Τ Υ Π Ε Τ Κ άποτε,ότανείμαστανμικράπαιδιά,είχαμεαλάνεςκαιγειτονιές.εκείχανόμαστανγιαώρεςαπότα σπίτιαμαςκαιμετιςπαρεούλεςμαςχαιρόμαστανξέγνοιαστατηφύσηζώνταςπραγματικάμοναδικές εμπειρίες. Δυστυχώς όμως στη σημερινή εποχή, τα παιδιά μας στερούνται αυτά που απολαμβάναμε εμείςκάποτε. Μέσασεαυτότοπεριβάλλον,οικατασκηνώσειςτουΤ.Υ.Π.Ε.Τ.βοηθούνσημαντικάταπαιδιάνααπαγκιστρωθούναπόεμάς,νασυμβιώσουνσεέναειδυλλιακόκαιάνετοπεριβάλλον,νααποκτήσουνπνεύμαομαδικότητας, νααυτοεξυπηρετηθούν,ναδιαλέξουνμόνατουςφίλουςκαιναγίνουνενεργοίκαιχρήσιμοιπολίτεςστηνκοινωνία.επιθυμίαόλωνμαςείναιναβρούμενέουςτρόπουςδημιουργικήςαπασχόλησηςπουτονίζουντηναυτοπεποίθησηκαιαναπτύσουντηνπροσωπικότητα.στόχοςείναιταπαιδιάναεφοδιαστούνμεθάρρος,ικανότητεςγιαέναφωτεινότερομέλλον,μεόνειρακαιπροσδοκίεςγιατηζωή. Οι κατασκηνώσειςτουτ.υ.π.ε.τ.αποτελούνπραγματικόπρότυποστοείδοςτους. Είναιαπότιςπλέον σύγχρονεςκαιλειτουργικέςκαιδίνουνσταπαιδιάμιαευκαιρίααναψυχής,μακριάαπότοοικογενειακόκαισχολικότουςπεριβάλλον. Κατάτηδιάρκειατηςεικοσαήμερηςδιαμονήςτουςστιςκατασκηνώσειςμας,ταπαιδιάπροετοιμάζονταιγια τηνένταξήτουςστηνκοινωνίατωνενηλίκων. Αυτοεξυπηρετούνται,συμμετέχουνστοκοινωνικόσύνολο,γίνονταιπερισσότεροκοινωνικά.Ευαισθητοποιούνταιωςπροςτηνπροστασίατουπεριβάλλοντοςκαιαναπτύσσουντόσοτοαίσθηματηςκαλαισθησίας,όσοκαι αυτότουαυτοσεβασμού. Αςαποφορτίσουμελοιπόνταπαιδιάμαςαπότηνκούρασηκαιτηνέντασητηςσχολικήςχρονιάς,αςτααπομακρύνουμεγιαλίγοαπότοστενόοικογενειακόπεριβάλλονκαιαςτααφήσουμεναπροσαρμοστούνστηνομαδικήζωή. ΤοΤ.Υ.Π.Ε.Τμετοάρισταεπιλεγμένοπροσωπικότου,προσφέρεισταπαιδιάμαςταπερισσότερααπόαυτά πουαναζητούν. Άνετηκαιυγιεινήδιαβίωση,σωστήκαιπολλαπλήψυχαγωγία,καλήκαιυγιεινήδιατροφή,νέεςδραστηριότητεςμεμεγάλοενδιαφέρον.Κύριοςστόχοςμαςείναινασυμβάλλουμεστηδημιουργικήαπασχόλησητωνπαιδιών καιστηνανάδειξητηςκαλλιτεχνικήςτουςέκφρασηςμέσααπόπρογράμματαδημιουργικήςφύσεως. Αςστείλουμελοιπόνταπαιδιάμαςστηνκατασκήνωση. Αςτουςδώσουμετηδυνατότητανασυμμετέχουν,ναδημιουργήσουν,ναψυχαγωγηθούν. Ναμάθουντηνκατασκηνωτικήζωή,ναδιαλέξουνφίλους, νασυνυπάρξουναρμονικάμεάλλαπαιδιάμέσασεμιαδημοκρατική,μικρήκοινωνία. Για πληροφορίες και αιτήσεις επικοινωνήστε με την αρμόδια υπηρεσία στα τηλέφωνα: , , , Fax: ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΤΥΠΕΤ (www.typet.gr).

14 Κύπρος Τυνησία Μαρόκο ÐñïãñÜììáôá ïéêïãåíåéáêþí äéáêïðþí óôï åîùôåñéêü: ÔÕ ÍÇ ÓÉÁ 22/6 Ý ùò 1/7/2010, άôï ìá 36. ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 700,00 x / άτομο ÌÁ ÑÏ ÊÏ 20/6 Ý ùò 29/6/2010, ά ôï ìá 36. ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 830,00 x / άτομο ÊÕ ÐÑÏÓ I 26/6 Ý ùò 5/7/2010, ά ôï ìá 26. ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 690,00 x / άτομο ÊÕ ÐÑÏÓ II 28/8 Ý ùò 6/9/2010, ά ôï ìá 26. ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 690,00 x / άτομο ÁÉ ÔÇ ÓÅÉÓ ÓÕÌ ÌÅ ÔÏ ÇÓ: Äé êáß ù ìá óõì ìå ôï Þò Ý ïõí ü ëá ôá áóöáëé óìý íá ìý ëç ôïõ Ôá ìåß ïõ. Áé ôþ óåéò èá ãß íï íôáé äå êôýò ìý ñé ôçí ÐáñáóêåõÞ 7 Ìá À ïõ Áí ïé áé ôþ óåéò åß íáé ðå ñéó óü ôå ñåò á ðü ôéò ðñïâëå ðü ìå íåò èý óåéò, èá ãß íåé êëþ ñù óç óôá ãñá öåß á ôïõ ÔÕ ÐÅÔ (Áéü ëïõ 68á - 5ïò ü ñï öïò), ôç ÄåõôÝñá 10 Ìá À ïõ 2010 & þ ñá Ðñï ç ãïý íôáé ðü íôï ôå ïé óõ íü äåë öïé ðïõ äåí Ý ïõí êüíåé ñþ óç áíüëïãùí ðñï ãñáì ìü ôùí óôï ðá ñåë èüí. Óôçí ôé ìþ óõì ìå ôï Þò συμðå ñé ëáì âü íï íôáé ôá á å ñï ðï ñé êü åéóé ôþ ñéá, ôá Ý îï äá äéá ìï íþò êáé ðëþ ñïõò äéáôñï öþò (ðëçí ôçò Êý ðñïõ ðïõ êá ëý ðôå ôáé ç ìé äéá ôñï öþ), êá èþò êáé ïé ìå ôá êé íþ óåéò êáé îåíáãþóåéò των óõì öù íç èý íôων ðñï ãñαì ìάτων. Ãéá ðëç ñï öï ñß åò êáé áé ôþ óåéò åðéêïéíùíåßóôå óôá ôçëýöùíá: & Fax:

15 ÐñïãñÜììáôá êáôáóêçíþóåùí óôï åîùôåñéêü: ÃÁË ËÉÁ FRANCAS DE BELFORT 10/7 Ý ùò 21/7/2010, ά ôï ìá 36. (18 á ãü ñéá + 18 êï ñß ôóéá) ôç ãýí íç óçò: 1994 & ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 450,00 x / παιδί MAIRIE DE LANESTER 13/7 Ý ùò 26/7/2010, ά ôï ìá 20. (10 á ãü ñéá + 10 êï ñß ôóéá) ôç ãýí íç óçò: 1994 & ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 420,00 x / παιδί ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ (DEUTSCHE SCHREBERJUGEND) 24/7 Ý ùò 5/8/2010, ά ôï ìá 15. (8 á ãü ñéá + 7 êï ñß ôóéá) ôç ãýí íç óçò: 1994 & ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 280,00 x / παιδί ÊÕÐÑÏÓ (ETYK) 2/7 Ý ùò 12/7/2010, ά ôï ìá 20. (10 á ãü ñéá + 10 êï ñß ôóéá) ôç ãýí íç óçò: 1994 & ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 250,00 x / παιδί Κύπρος Γαλλία Γερμανία ÁÉ ÔÇ ÓÅÉÓ ÓÕÌ ÌÅ ÔÏ ÇÓ: Äé êáß ù ìá óõì ìå ôï Þò Ý ïõí ôá ðáé äéü ôùí á óöá ëé óìý íùí ìå ëþí ôïõ Ôá ìåß ïõ ðïõ åß íáé ãåí íç ìý íá óôéò ñï íï ëï - ãß åò ðïõ ðñï âëý ðï íôáι. Äåν äé êáéïý íôáé óõì ìå ôï Þò ü óá ðáé äéü Ý ïõí ëü âåé ìý ñïò óôï ðñü ãñáì ìá á íôáë ëá ãþí ôá ðñï ç ãïý ìå íá ñü íéá. ¼ ëåò ïé áé ôþ óåéò èá ðñý ðåé íá Ý ïõí öôü óåé óôï ÔÕÐÅÔ ìý ñé ôçí ÐáñáóêåõÞ 30 Απριλίου Áí ïé áé ôþ óåéò åß íáé ðå ñéó óü ôå ñåò á ðü ôéò ðñï âëåðüìå íåò èý óåéò, èá ãß íåé êëþ ñù óç ôç ÄåõôÝñá 3 Ìá À ïõ 2010 & þñá óôá ãñá öåß á ôïõ ÔÕ ÐÅÔ (Áéü ëïõ 68á - 5ïò üñï öïò). Ôá ðáé äéü Ý ïõí äé êáß ù ìá óõì ìå ôï Þò óå Ý íá ìü íï ðñü ãñáì ìá êá ôá óêþ íù óçò åß ôå óôçí Åë ëü äá åß ôå óôï åîù ôå ñé êü. Ãéá ðëç ñï öï ñß åò êáé áé ôþ óåéò åðéêïéíùíåßóôå óôá ôçëýöùíá: & Fax:

16 Του κ. Βασιλείου Χ. Γολεμάτη Ομότιμου Καθηγητή Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστημονικού Διευθυντή «Υγείας Μέλαθρον» Η ανακαινισμένη Κλινική «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» Το «Υ γεί ας Μέ λα θρον» α να νε ω μέ νο εί ναι σή με ρα κό σμη μα στην υγειο νο μι - κή πε ρί θαλ ψη της χώ ρας μας και το κα μά ρι των υ παλ λή λων της Ε θνι κής Τρά - πε ζας. Η κα λή του φή μη έ χει ξε πε ρά σει τα ό ρια του Τα μεί ου και των α σφαλι - σμέ νων του και α πο τε λεί σή με ρα το κα τα φύ γιο των με λών του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και ό χι μό νον, οι ο ποί οι έ χουν τη δυ να τό τη τα να ζη τή σουν βο ή θεια ο ποια δή ποτε ώ ρα του 24ώ ρου.

17 Ηα να και νι σμέ νη Κλι νι κή «Υ γεί ας Μέ λα θρον» ξε κί - νη σε τη λει τουρ γί α της την 11η Ια νουα ρί ου Oι ση μα ντι κές κτη ριο λο γι κές αλ λα γές ε πέ - τρεψαν μια πιο ορ θο λο γι κή κα τα νο μή των χώ ρων, ώ στε να αυ ξη θούν οι θά λα μοι νοση λεί ας αλ λά και τα ια τρεί α - γρα - φεί α των ια τρών εκ των ο ποί ων τα νέ α, με την α να διάρ - θρω ση του πέ ριξ κτη ρί ου, ε πι κοι νω νούν με την Κλι νι κή. Στη δια μόρ φω ση ό μως των χώ ρων της Κλι νι κής ι διαί τε - ρη έμ φα ση δό θη κε ό χι μό νον στη λει τουρ γι κό τη τα αλ λά και στην αι σθη τι κή, α φού ε πι λέ χθη καν χρωμα τι κές α πο - χρώ σεις αρ μο νι κά συν δυα σμέ νες με πί να κες ζω γρα φι κής. Το νο σο κο μεί ο «Υ γεί ας Μέ λα θρον» του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ξε κί - νη σε πριν πολ λά χρό νια με τη μορ φή α πλών ια τρεί ων για τους α σφα λι σμέ νους για να ε ξε λι χθεί σή με ρα σ έ να σύγ - χρο νο Νο σο κο μεί ο, ε ξο πλι σμέ νο με ό λη τη νέ α ια τρι κή τεχνο λογί α. Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. αυ το διοι κού με νο τα μεί ο υ γεί ας με Δ.Σ. που εκ προ σω πεί τους α σφαλι σμέ νους ερ γά ζε ται με αί - σθημα συλ λο γι κής ευ θύ νης για τη συ νε χή βελ τί ωση των ασφα λι σμέ νων σ ό λα τα ε πί πε δα. Θε ω ρώ ό τι εί ναι έ να πρό τυ πο λει τουρ γί ας ευέ λι κτο και α πο τε λε σμα τι κό, για τί στη ρί ζε ται στη σω στή κα τα νο μή των πό ρων, τον διαρ κή έ λεγ χο και τη συνε χή πα ρα κο λού θη ση της ποιό τη τας των υ πη ρε σιών. Κα τά κοι νή ο μο λο γί α οι τρεις πυ λώ νες Ια τρι κό - Νο ση - λευ τι κό - Διοι κη τικό Προ σω πι κό εί ναι η βά ση της κα λής λει τουρ γί ας του Νο σο κο μεί ου. Το «Υ γεί ας Μέ λα θρον» α πο τε λεί σή με ρα το κα τα φύ γιο των α σφα λι σμέ νων του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και ό χι μό νον, οι ο ποί οι έ χουν τη δυ να τό τη τα να ζη τή σουν βο ή θεια ο ποια - δή πο τε ώ ρα του 24ώ ρου. Τα ρα ντε βού για τους α σθε νείς κλεί νο νται σε λο γι κό χρό νο α να μο νής και οι α σθε νείς α ντι - με τω πί ζο νται με ευ γέ νεια και σε βα σμό α πό τους προ σε κτι - κά ε πι λεγ μέ νους ια τρούς και το πρό θυ μο νο ση λευτι κό και διοι κη τι κό προ σω πι κό του. Το Νο σο κο μεί ο βρί σκε ται στο κέ ντρο της Α θή νας, στο Πε δί ον Ά ρε ως, και διαθέ τει ά νε τα μο νό κλι να και δί κλι να δω μά τια νο ση λεί ας. Λει τουρ γεί με ό λες τις βα σι κές ει δι κό - τη τες της ια τρι κής και χω ρί ζε ται σε τρεις το μείς, τον Πα θο - λο γι κό, τον Χει ρουρ γι κό και τον Ερ γα στη ρια κό. Α να λυ τι κό - τε ρα οι το μείς α πο τε λού νται α πό τα ε ξής τμή μα τα: Στον Πα θο λο γι κό Το μέ α α νή κουν το Καρ διο λο γι κό, Γαστρε ντε ρο λο γι κό/εν δοσκο πι κό και Νευ ρο λο γι κό Τμή μα. Την τε λευ ταί α χρο νιά ε ξε τά στη καν στο ε ξωτε ρι κό πα θο λο - γι κό ια τρεί ο α σθε νείς και στην Κλι νι κή νο ση λεύ τη - καν 671 ασθε νείς. Ε πι πλέ ον, την ί δια χρο νιά στο γα στρε - ντε ρο λο γι κό ε ξω τε ρι κό ια τρεί ο ε ξε τά στη καν α σθε - νείς και πραγ μα το ποι ή θη καν 910 γα στρο σκο πή σεις, 686 κολο νο σκο πή σεις, 124 ορ θο σιγ μο ει δο σκο πή σεις και 441 πο λυ πο δε κτο μές. Το νί ζουμε ε πί σης, ό τι στο νευ ρο λο γι κό τμή μα πραγ μα το ποιού νται, πα ράλ λη λα με τον πλή ρη íåõñï ëï ãé êü έ λεγ χο, ε γκε φα λο γρα φή μα τα και η λε κτρο - μυογρα φή μα τα. Στον Χει ρουρ γι κό Το μέ α α νή κουν τα τμή μα τα ου ρο λο γι - κό, νευ ρο χει ρουρ γικό, αγ γειο χει ρουρ γι κό, γνα θο χει ρουρ - γι κό, γυ ναι κο λο γι κό, ο φθαλ μο λο γι κό, ΩΡΛ, τα ο ποί α δια - θέ τουν σύγ χρο να δια γνω στι κά μέ σα και προ σφέ ρουν πο - λύ τιμες υ πη ρε σί ες, ει δι κό τε ρα στο κομ μά τι της πρό λη ψης. Ε πι πλέ ον, λει τουρ γεί Μο νά δα Λα πα ρο σκό πη σης και Παχυ σαρ κί ας υ ψη λών προ δια γρα φών με ε ξει δι κευ μέ νους χει ρουρ γούς και με ά ρι στα α πο τε λέ σμα τα. Ε πί σης, στο Νευ ρο χει ρουργι κό Τμή μα πραγ μα το ποιού νται ε πεμ βά σεις στή ρι ξης της σπον δυ λι κής στήλης. Σχε τι κά με την πα ρα - γωγι κό τη τα του Χει ρουρ γι κού Το μέ α του τε λευ ταί ου έ τους έ γι ναν εγ χει ρή σεις μι κρής, μέ σης και με γά λης βαρύ τη τας. Στον Ερ γα στη ρια κό Το μέ α υ πά γο νται τα τμή μα τα αι μα το - λο γι κό, μι κρο βιο λογι κό, βιο χη μι κό, α κτι νο λο γι κό. Α ξί ζει να ση μειω θεί ό τι το Α κτι νο δια γνωστι κό Τμή μα δια θέ τει σύγ - χρο να δια γνω στι κά μη χα νή μα τα με γά λης α κρί βειας. Στην καθ η μέ ραν πρά ξη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και με με γά λη δια γνω - στι κή α ξιο πι στία εί ναι οι υ πέ ρη χοι. Εί ναι μια ε ξέ τα ση α πλή, φτη νή και ε ντε λώς α κίν δυ νη για τί δεν ε πι βα ρύ νε ται ο áóèå íþò με α κτι νο βο λί α. Η υ πε ρη χο γρα φί α με την πλέ ον σύγ χρο νη τε χνο λο γί α εί ναι ε ξέ τα ση ρου τί νας στο α κτι νο - λο γι κό ερ γαστή ριο και το καρ διο λο γι κό τμή μα του νο σο κο - μεί ου μας και συ νι στά ται α νεπι φύ λα κτα ως πρώ τη μέ θο - δος εκλο γής με τά την κλι νι κή ε ξέ τα ση του αρ ρώ στου. Σχε - τι κά με το αι μα το λο γι κό και μι κρο βιο λο γι κό γί νο νται και οι πλέον σύγχρο νες ε ξε τά σεις. Ε πί σης, στην Κλι νι κή λει τουρ γούν ια τρεί α μα στού, υ πέρ - τα σης, ρευ μα το λο γικό, πνευ μο νο λο γι κό, εν δο κρι νο λο γι - κό, δερ μα το λο γι κό. Βά σει των στα τι στι κών στοι χεί ων της τε λευ ταί ας χρο νιάς ε ξε τά στη καν συνο λι κά στα ια τρεί α της Θε ρεια νού α σθε νείς. Οι ια τροί ό λων των τμη μά των εί ναι υ ψη λού ε πι πέ δου, πα ρα κο λου θούν τις ε ξελί ξεις της Ια τρι κής σε ελ λη νι κά και διε θνή συ νέ δρια κα θώς και σε γνω στά ια τρι κά κέ ντρα του ε ξω τε ρι κού και ε νη με ρώ νο νται για τις και νούρ γιες μεθό - δους διά γνω σης και θε ρα πεί ας. Το «Υ γεί ας Μέ λα θρον» α να νε ω μέ νο εί ναι σή με ρα κό - σμη μα στην υ γειο νο μι κή πε ρί θαλ ψη της χώ ρας μας και το κα μά ρι των υ παλ λή λων της Ε θνι κής Τρά πε ζας. Η κα λή του φή μη έ χει ξε πε ρά σει τα ό ρια του Τα μεί ου και των α σφα λι - σμέ νων του. Μια νέ α ε πο χή λοι πόν, ξε κι νά ει για τους α σφα λι σμέ νους που θα νο ση λεύ ο νται στην Κλι νι κή τους. Η α να νέ ω ση του ε ξο πλι σμού της Κλι νι κής α φο ρά ό μως και στα και νούρ για κρε βά τια που έ χουν πα ραγ γελ θεί και εί ναι τα πλέ ον σύγχρο να «αυ το δια χει ρι ζό με να» α πό τον ί διο τον α σθε νή, ό πως το Τα μεί ο τους, ώστε να παίρ νουν την ε πι θυ μη τή θέση. Πι στεύ ω ό τι το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. με τα ε κά στο τε Δ.Σ. βρί σκε ται μπρο στά στις ε ξε λί ξεις στο χώ ρο της υ γεί ας και χά ρη στην ά ρι στη συ νερ γα σί α με το προ σω πι κό της Κλι νι κής παίρ νει τις σω στές α πο φά σεις και πα ρεμ βαί νει, ό ταν χρειά ζε ται, για την ο μα λή λει τουρ γί α των υ πη ρε σιών του. Συγ χαί ρω το Δ.Σ. του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. που α ντλώ ντας τη δύ να - μη του α πό τους α σφα λι σμένους, τους ο ποί ους και εκ προ - σω πεί, πή ρε τη ση μα ντι κή αυ τή α πό φα ση για την α να καί νι - ση της Κλι νι κής, και εί μαι σί γου ρος ό τι θα ση μα το δο τή σει έ να καινούρ γιο ξε κί νη μα για την α να κού φι ση του πό νου, πιο αι σιό δο ξο και πιο ελ πι δο φό ρο.

18 Έναρξη υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Μ Ι Α Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Η Γ Ι Α Τ Ο Τ Υ Π Ε Τ Με την εγκατάσταση του νέου Ο.Π.Σ., το ΤΥΠΕΤ φιλοδοξεί να καταστεί πρότυπο για τη χώρα μας, ως το πρώτο Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης με πλήρως μηχανογραφημένη επιχειρησιακή λειτουργία. Σ ε μί α ε πο χή ο ξεί ας οι κο νο μι κής κρί σης - διο - γκω μέ νης ί σως αλ λά α ναμ φι σβή τη τα και πραγ - μα τι κής - ό που τό σο στον ι διω τι κό ό σο και στον δημό σιο το μέ α προ κρί νο νται πε ριο ρι στι κές πο λι τι κές, εί - ναι ι διαί τε ρα εν θαρ ρυ ντι κό το γε γο νός ό τι το Τα μεί ο μας ε πι τα χύ νει την υ λο ποί η ση του επενδυ τι κού προ γράμ μα - τος α νά πτυ ξης και εκ συγ χρο νι σμού του. Στο πλαί σιο αυ τό, την Πέ μπτη 11/02 υ πε γρά φη η σύμ - βα ση για την ε γκα τά στα ση Ο λοκλη ρω μέ νου Πλη ρο φο - ρια κού Συ στή μα τος (Ο.Π.Σ.) στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Το νέ ο Ο.Π.Σ. θα α ξιοποιεί τε χνο λο γί ες αιχ μής, ε νώ θα α ντι κα τα στή σει, πρα κτι κά, το σύ νο λο των υ φι στά με νων ε φαρ μο γών μη χα - νο γρά φη σης του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Με τη χρή ση ε νός ε νιαί ου και σύγ χρο νου μη χα νο γρα - φι κού συ στή μα τος για την κά λυ ψη των λει τουρ γι κών α να - γκών του, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. α πο σκο πεί στην ε πί λυ ση σει ράς χρο νί ων προ βλη μά των και δυ σλει τουρ γιών, με τα ξύ των ο ποί ων τα α κόλου θα: η παν σπερ μί α των δια φό ρων α νε ξάρ τη των ε φαρ μο - γών / συ στη μά των, που συ ντε λεί στo υ ψη λό κό στος συ - ντή ρη σης και δια θε σι μό τη τάς τους, η πο λυ πλο κό τη τα των α παι τού με νων δια συν δέ σε ων, δι κτυα κών υ πο δο μών και διε πα φών, προ κει μέ νου να δια - σφα λί ζε ται ε παρ κής δια θε σι μό τη τα των πλη ρο φο ριών που κρί νο νται α να γκαί ες για την εύ ρυθ μη, α πο τε λε σμα τι - κή και απο δο τι κή λει τουρ γί α του Τα μεί ου, η έλ λει ψη ε νιαί ας κε ντρι κής βά σης δε δο μέ νων, που ο φεί λει να α πο τε λεί τη γέ φυ ρα ε πι κοι νω νί ας με τα ξύ των ε φαρ μο γών, η δια κί νη ση με γά λου ό γκου έγ γρα φης / χει ρό γρα φης πλη ρο φο ρί ας, εί τε μετα ξύ δια φο ρε τι κών Υπη ρε σιών του Τα μεί ου και α νε ξαρ τή τως χω ρο θέ τη σης είτε με ε ξω τε ρι -

19 κές πη γές πλη ρο φό ρη σης / επικοι νω νί ας που πα ρέ χουν ση μα ντικά στοι χεί α για την ο λο κλή ρω ση ζω τι κής ση μα σί - ας ερ γα σιών του ΤΥΠΕΤ, η α νά γκη πολ λα πλής κα τα χώ ρη σης της πλη ρο φο ρί ας στις ε τε ρο γε νείς ε φαρμο γές τής κά θε Διεύ θυν σης / Μο - νά δας, που ο δη γεί στην έλ λει ψη ο μοιο μορ φίας και ο λο - κλη ρω μέ νης τή ρη σης των στοι χεί ων και στην α νά γκη δ ι εν έ ρ γ ε ι α ς πολ λα πλών ε λέγ χων για τον ε ντο πι σμό πι θα νών λα θών, η μη έ γκυ ρη και έ γκαι ρη κα τα χώ ρη ση και α νά κτη ση της πλη ρο φο ρί ας, η α που σί α ο λο κλη ρω μέ νης πο λι τι κής α σφα λεί ας, ώστε να ε ξα σφα λί ζε ται η ε νιαί α α να φο ρά ι χνη λα σι μό τη - τας (audit trails) του συ στή μα τος, αλ λά και ο έλεγ χος δι - καιω μά των και πρό σβα σης των χρη στών στα πλη ρο φο - ρια κά συ στή μα τα, η α δυ να μί α αυ τό μα της πα ρα γω γής α να φο ρών, ειδι κό - τε ρα σε πε ρι πτώ σεις όπου α παι τού νται στοι χεί α που τη - ρού νται σε ε τε ρο γε νείς και α τε λώς συν δεδε μέ νες ε φαρ - μο γές, η, ως α πο τέ λε σμα των α νω τέ ρω, συ χνά χρο νο βό ρα ή α νε παρ κής ε ξυ πη ρέ τη ση των α σφα λι σμέ νων κα τά τις συ - ναλ λα γές τους με το Τα μεί ο. Με την ε γκα τά στα ση του νέ ου Ο.Π.Σ., το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. φι λο δο ξεί να κα τα στεί πρό τυπο για τη χώ ρα μας, ως το πρώ το Τα μεί ο Κοι νω νι κής Ασφά λι σης με πλή ρως μη χανο γρα φη μέ νη επι - χει ρη σια κή λει τουρ γί α, μέ σω της ο ποί ας θα δια - σφα λι στεί: Βελ τί ω ση των οι κο νο μι κών με γε θών του Ταμεί ου Βελ τι στο ποί η ση της δια χεί ρι σης των δια - θέ σι μων πό ρων Με γι στο ποί η ση ε σό δων / Πε ρι στο λή δα - πα νών Ποιο τι κή α να βάθ μι ση των πα ρε χό με νων υ πη - ρε σιών Μεί ω ση της γρα φειο κρα τί ας Βελ τί ω ση της πλη ρο φό ρη σης των α σφα λι σμέ - νων και της τα χύ τη τας ε ξυ πηρέ τη σής τους Ε λα χι στο ποί η ση λα θών Βελ τί ω ση της πα ρα γω γι κό τη τας / α πο δο τι κό τη τας και ερ γα σια κής ι κα νοποί η σης του προ σω πι κού Α να βάθ μι ση ε σω τε ρι κού ερ γα σια κού πε ρι βάλ λο ντος Α πλού στευ ση, αλ λά και δια σφά λι ση α πο τε λε σμα τι κότη τας στη διεκ πε ραίω ση κα θη με ρι νών ερ γα σιών Δια χεί ρι ση και α ξιο ποί η ση αν θρώ πινου δυ να μι κού Ε πι χει ρη σια κή α να βάθ μι ση των αρ μό διων διευ θύν - σε ων / υ πη ρε σιών και προ σαρ μο γή τους στα πρό τυ πα λει τουρ γί ας σύγ χρο νων ε πι χει ρη μα τι κών πρα κτι κών Πα ρο χή πρό τυ πων υ γειο νο μι κών υ πη ρε σιών, τό σο δια χει ρι στι κών, ό σο και - κυ ρί ως - ια τρο νο ση λευ τι κών, με την πλή ρη εκ με τάλ λευ ση των υ φι στά με νων τε χνο λο γι - κών δυ να το τή των. Πα ρα γω γή α ξιό πι στης, ε παρ κούς και υ ψη λής προ στι - θέ με νης α ξί ας διοι κητι κής πλη ρο φό ρη σης για την υ πο - στή ρι ξη των δια δι κα σιών λή ψης α πο φά σε ων. Η υ λο ποί η ση του Ο.Π.Σ. του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. χρη μα το δο τεί ται εξ ο λο κλή ρου α πό την Ε.Τ.Ε. Η Διοί κη ση του Τα μεί ου επι - θυ μεί να ευ χα ρι στή σει τη νέ α Διοί κη ση της Τρά πε ζας, για την α μέ ρι στη συν δρο μή της στη στή ρι ξη του Προ γράμ μα - τος Βιω σιμό τη τας και Α νά πτυ ξής του, και τη δια βε βαιώ νει ό τι ή δη κα τα βάλ λε ται κά θε δυ να τή προ σπά θεια, ώ στε να γί νει ε φι κτή στο συ ντο μό τε ρο δυ να τό χρο νι κό διά στη μα η ο λο - κλή ρω σή του προς όφε λος του Τα μεί ου, των α σφα λι σμέ νων του, κατ ε πέ κτα ση δε και της ί διας.

20 ΚΑΛΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Σ την ε πο χή μας, η τε χνο λο γι κή πρό ο δος των ανα πτυγ μέ νων και α ναπτυσ σό με νων κρα τών έ χει το τί μη μά της. Α παι τή σεις και ευ θύ νες λυ γί ζουν τον αν θρώ πι νο ορ - γα νι σμό με α πο τέ λε σμα άγ χος, κα κο δια θε σί α και ψυ χι - κές με τα πτώ σεις. Η κα τα πο λέ μη ση αγ χω δών κατα στά - σε ων εί ναι το α ντι κεί με νο πο λυά ριθ μων με λε τών, οι οποί ες α πο δει κνύουν ό τι με τη συ στη μα τι κή ά σκη ση προ κα λεί ται ευ φο ρί α στον αν θρώ πι νο ορ γα νι σμό με απο τέ λε σμα τη θε τι κή σκέ ψη, την αι σιο δο ξί α και την κα λή ψυ χι κή διά θε ση, βελ τιώ νο ντας ση μα ντι κά την ποιό τη τα ζω ής του α τό μου. ΜΕ ΑΣΚΗΣΗ 30 λε πτά γυ μνα στι κής τρεις φο ρές την ε βδο μά δα αρ - κούν για να βελ τιώ σουν την ε σω τε ρι κή και ε ξω τε ρι κή ει κό να του α σκού με νου. Με την ά σκη ση α να κτά ται η αυ το πε ποί θη ση και η αυ το ε κτί μη ση. Εί ναι έ να δώ ρο από τον άν θρω πο προς τον ί διο του τον ε αυ τό και κατ ε πέ κτα ση προς τους αν θρώ πους του πε ρι βάλ λο ντός του, κα θώς η κα λή ψυ χι κή υ γεί α βο η θά να γί νει κά - ποιος «σω στός» σύ ντρο φος, φί λος, ερ γα ζό με νος, γο - νιός. Ε πί σης, η σω μα τι κή δρα στη ριό τη τα συ ντελεί εν μέ ρει στη μεί ω ση του σω μα τι κού βά ρους, ε νώ πα ράλ - λη λα εν δυ να μώ νει το μυ ϊ κό σύ στη μα. Με άλ λα λό για η ά σκη ση βο η θά τον σύγ χρο νο άν -

21 θρω πο, ο ο ποί ος έ χει α πο μα κρυνθεί α πό τη Φύ ση και δια κα τέ χε ται α πό το άγ χος να ε πι τύ χει ψυ χι κή ι σορ - ροπί α και βελ τί ω ση ή δια τή ρη ση της σω μα τι κής ει κό νας του. Ας ε πι ση μαν θεί ό τι τον ση μα ντι κό ρό λο που παί ζει στην ψυ χή και στο σώ μα η ά σκη ση τον εί χαν εκ φρά σει οι αρ χαί οι πρό γο νοί μας. Κα τά τον Ξε νο φώ ντα, όταν τα σώ μα τα γί νο νται μαλ θα κά και οι ψυ χές γί νο νται πιο αδύ να τες. Η ά σκηση γί νε ται δεύ τε ρη φύ ση, σύμ φω να και με τον Α ρι στο τέ λη, για τον άν θρω πο που α σκεί ται τα κτι κά και για με γά λο χρο νι κό διά στη μα. Η ά σκη ση μπο ρεί να γί νε ται ε ντός ή ε κτός τοί - χων. Το κλει δί εί ναι το άτο μο να βρει τη δρα - στη ριό τη τα και τον τύ πο της ά σκη σης ή ά θλη σης που το ευ χα ριστεί και το α να νε ώ νει ε ντάσ σο ντάς τον στο ε β δ ο μ α δ ι α ί ο πρό γραμ μά του. Α ε ρόβια ή α να ε ρό βια εί ναι θέ μα ε πι λο γής και προ σω πι - κής προ τί μη σης. Περ πά - τημα, τρέ ξι μο, χο ρός αλ - λά α κό μη και οι κια κές ασχο λί ες, ό πως εί ναι η κη που ρι κή, μπο ρούν να βο η θή - σουν τον άν θρω πο να α παλ λα γεί α πό την κα τή φεια, την γκρίνια και τη δυ σθυ μί α. Η ά θλη ση έ χει αγ χο λυ τι κή δρά ση σε ό λες τις η λι κί ες. Στις πό λεις η εγ γρα φή σε ένα γυ μνα στή ριο δί νει τη δυ να τό τη τα πρό σβα σης σε ομα δι κά ή α το μι κά προ γράμ μα τα γυ μνα στι κής. Ε πί σης, η γιό γκα, η ο ποί α προ έρχε ται α πό τη φι λο σο φί α α σια τι - κών κρα τών, στο χεύ ει στην ε ναρ μό νι ση της ψυ χής και του πνεύ μα τος βελ τιώ νο ντας πα ράλ λη λα και το σώ μα του α σκού με νου. Βα σί ζε ται στο συν δυα σμό α να πνο ών, στά σε ων (asana ό πως λέ γο νται στη yoga) και κινή σε ων του σώ μα τος, στην αρ μο νί α και τη χα λά ρω ση. Υ πάρ - χουν ό μως και άν θρωποι που κα τα πο λε μούν το στρες α θλού με νοι σε υ παί θριους χώ ρους παί ζο ντας πο δό - σφαι ρο, τέ νις ή κά νο ντας πο δη λα σί α, ψά ρε μα, κο λύμ - βη ση. Η ά θλη ση σε οποια δή πο τε μορ φή α πο τε λεί πρό - κλη ση για τον σύγ χρο νο άν θρω πο. Στους γρή γορους ρυθ μούς της σύγ χρο νης πραγ μα τι κό τη τας, της η λε - κτρο νι κής ε νη μέ ρωσης και ε πι κοι νω νί ας εί ναι πράγ μα - τι ά θλος για τον άν θρω πο να ε ξοι κο νο μήσει λί γα λε πτά ά σκη σης για την υ γεί α του, το σώ μα του, την ο μορ φιά του και φυσι κά για τη βελ τί ω ση της ψυ χι κής του διά θε - σης, ου σια στι κή πα ρά με τρο για τη «φι λο σο φί α» της ζω - ής και των συν θη κών της. Ω στό σο, ο ποια δή πο τε μορ φή σω μα τι κής ά σκη σης πρέ πει να γί νε ται με προ σοχή. Κα ταρ χήν, ο α σκού με - νος πρέ πει να προ σαρ μό σει την έ ντα ση και το ρυθ μό στις δυ νά μεις, την α ντο χή και κυ ρί ως την η λι κί α του. Επί σης, πο λύ ση μα ντι κός κα νό νας εί ναι η ο ποια δή πο τε δρα στη ριό τη τα να ξε κι νά ει αρ γά, πο τέ α πό τομα, το λε - γό με νο «ζέ στα μα των μυών» και να τε λειώ νει με τον ίδιο τρό πο. Η έ ντα ση πρέ πει να αυ ξά νε ται προ ο δευ τι κά. Οι δια τα τι κές α σκή σεις ή stretching (τέ ντωμα) στην αγ - γλι κή γλώσ σα παί ζουν πο λύ ση μα ντι κό ρό λο στην αρ χή και στο τέ λος κα θώς στο χεύ ουν στη μυ ϊ κή ευ λυ γι σί α και την ε λα στι κό τη τα. Οι δια τά σεις τε ντώ νουν και ε πι - μη κύ νουν τους μύ ες και πρέ πει να γί νο νται για ό λο το σώμα και με ι διαί τε ρη προ σο χή για τις μυ ϊ κές ο μά δες που θα δε χτούν ή δέ χτηκαν ε πι βά ρυν ση κα τά τη διάρ - κεια της ά σκη σης. Με αυ τό τον τρό πο α πο φεύ γο νται οι τραυ μα τι σμοί και ε πι τυγ - χά νε ται στα δια κά η ι σορ - ρο πί α με τα ξύ της σωμα - τι κής εν δυ νά μω σης, δύ - να μης, και της ευ λυ γι - σίας, ε λα στι κό τη τας με ο ρα τό α πο τέ λε σμα την κα λύ τε ρη στά ση του σώ - μα τος. Ε πι πλέ ον, οι ασκού με νοι πρέπει να εκτε λούν με προ σο χή κά θε ά σκη ση για να μην ε πι βα ρύ νουν τη σπον δυ - λική τους στή λη γι αυ τό το λό γο οι κοι λια κοί και οι ρα χιαί οι δεν πρέ πει να πα ρα λεί πο νται. Τέ - λος, η σω στή υ πό δη ση βο η θά στην α πο φυ γή τραυ μα τι - σμών και πρέ πει να ε πι λέ γε ται α νά λο γα με τη δρα στη - ριό τη τα. Σε αυ τό τον το μέ α έ χει στη θεί ο λό κλη ρη βιο - μη χα νί α που στο χεύ ει και στην ψυ χο λο γί α του ασκούμε νου, του α θλού με νου και του ε παγ γελ μα τί α αθλη τή κα θώς συν δυά ζουν το προϊ όν και με την α θλη - τι κή α πό δο ση. Η ά σκη ση δρα ευερ γε τι κά στην υ γεί α κα θώς μειώ νει την αρ τη ρια κή πί ε ση, αυξά νει την κα λή χο λη στε ρό λη και ε λατ τώ νει την κα κή. Ό λα αυ τά συ ντε λούν στην α πο - φυ γή του κιν δύ νου για υ πέρ τα ση, ε γκε φα λι κό και καρ - δια κές α σθέ νειες. Κα θώς η ά σκη ση συ ντε λεί και στη μεί ω ση του σω μα τι κού βά ρους, παί ζει σημα ντι κό ρό λο και για τον Δια βή τη τύ που II, την α σθέ νεια η ο ποί α αυ - ξά νε ται σημα ντι κά στην ε πο χή μας. Για τα παι διά και τους νέ ους η ά σκη ση εί ναι ό χι μό νο α ντί δο το στο άγ χος, αλλά ε πι πλέ ον και μέ σο, σε κά ποιο βαθ μό, α πο φυ γής του κα πνί σμα τος και των εξαρ τη σιο - γό νων ου σιών - ναρ κω τι κών. Συ νο ψί ζο ντας, τα ο φέ λη, ο ρα τά και μη, εί ναι για ό λες τις η λι κί ες α πό παι διά και ε φή βους έ ως και η λι κιω μέ - νους. Το κα λο καί ρι ει δι κά, κα θώς και η η μέ ρα εί ναι με - γα λύ τε ρη και ο και ρός το ε πι τρέ πει, εί ναι ευ και ρί α για του λά χι στον μι σής ώ ρας ά σκη ση τρεις φο ρές την ε βδο - μά δα. Εί ναι μί α διέ ξο δος α πό το στρες κα θώς μειώ νει την πνευ μα τι κή σύγ χυ ση, βελ τιώ νει την ψυ χι κή διά θε - ση και αυ ξά νει την κοι νω νι κό τη τα. Carpe diem (ά δρα ξε την η μέ ρα) λοι πόν, για ά σκη ση και ά θλη ση. Ôης ê. ΕλένηςΑλεξανδρή

22 H εξέταση της μελέτης ύπνου & οι συνεπαγωγές της Η παθοφυσιολογική βάση των προβλημάτων του ύπνου είναι οι πολύ μεγάλες στενώσεις ή αποφράξεις που δημιουργούνται σε κάποιο επίπεδο εντός του φάρυγγος Η α πνο ϊ κή συν δρο μή εί ναι μια πα θο λο γι κή κα - τάστα ση χα ρα κτη ριζό με νη α πό πολ λα πλά επεισό δια δια κο πής της α να πνο ής κα τά τη διάρ - κεια του ύ πνου. Ο ο ρι σμός του ε πει σο δί ου πε ρι λαμ βά νει στα μά τη μα της α να πνο ής του λά χιστον 10 sec. Η κα τά στα ση αυ τή συ νο - δεύ ε ται συ νή θως α πό πα θο λο γι κό ρο χα λη τό. Ε πιπρό σθε - τες κα τα στά σεις οι ο ποί ες ε μπλέ κο νται στην πα θο λο γί α του ύ πνου εί ναι η γα στρο οι σο φα γι κή πα λιν δρό μη ση, η τε λευ - ταί ως βε βαιω θεί σα ως α νεξάρ τη τη κα τά στα ση, η λα ρυγ - γο φα ρυγ γι κή πα λιν δρό μη ση και η συν δρο μή αυ ξημέ νων α ντι στά σε ων του α νώ τε ρου α να πνευ στι κού. Η πα θο φυ σιο λο γι κή βά ση των προ βλη μά των του ύ πνου εί ναι οι πο λύ με γά λες στε νώ σεις ή α πο φρά ξεις που δη - μιουρ γού νται σε κά ποιο ε πί πε δο ε ντός του φάρυγ γος. Δια τού το και ο ό ρος υ πό τον ο ποί ο φέ ρε ται σή με ρα εί ναι «ανε πάρ κεια του α νώ τε ρου α να πνευ στι κού». Ο τρό πος διά γνω σης εί ναι μέ σω μιας ο λο νυ κτί ου ε ξε τά - σε ως κα τά τον ύ πνο ονο μα ζό με νης «πο λυ σω μα το - καταγρα φι κή α νά λυ ση ύ πνου» ή α πλώς «με λέ τη ύ πνου». Η υ πνι κή ά πνοια δια κρί νε ται σε πε ρι φε ρι κή - α πο φρα κτι κή, κε ντρι κή και μει κτή. Εί ναι μια κα τά στα ση η ο ποί α προ - σβάλ λει ό λες τις η λι κί ες και τα δύ ο φύ λα. Φυ σι κά οι αιτιολο γι κοί πα ρά γο ντες εί ναι δια φο ρε τι κοί σε παι διά και ενη λί κους. Η κλι νι κή εκ δή λω ση εμ φα νί ζε ται με τη μορ φή της «συνδρο μής χρο νί ας κο πώσε ως και ε ντό νου υ πνη λί ας». Ε πί σης, δυ να τόν να συ νυ πάρ χουν κε φα λαλ γί α, μελαγ χο - λία, δια τα ρα χές μνή μης, σε ξουα λι κές δυ σλει τουρ γί ες, υπέρ τα ση. Οι ά με σες δια τα ρα χές α φο ρούν υ περ κα πνί α με τα χύ - πνοια πο λύ πνοια, προ ϊού σης δε αυ τής κα τα στο λή του

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE BIMONTHLY FROM under exclusive licence to INSPIRING WOMEN ; IPHONE TOY STEVE DOUBLE 3 // 5,00 Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων... Δημήτρης Νανόπουλος...και η κληρονομική δημοκρατία... 21 6

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/43/1084/Σ.360 Ο ΣΜΑ ΕΣ Γεν. Γραμ ματέας 4 Ιουν 2013 ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 Προς ε νη μέ ρω ση των συ νεταί ρων για τις δρα στη ριό τη τες του Συ νε ται ρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 áåé þñïò ÊÅÉÌ ÅÍÁ ÐÏ ËÅÏÄÏÌÉÁÓ, ÙÑ ÏÔÁÎ ÉÁÓ Ê ÁÉ Á ÍÁÐÔÕÎ ÇÓ ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁÚÏÓ 2004 ÌÁY 2004 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ : Α πο δέ κτες Πί να κα «Α» ΓΕ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙ ΤΕ ΛΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΟΥ/1γ Τη λέφ. 210-6552403 ΚΟΙΝ : ΓΕ Ε ΘΑ/Γ3 Φ.956.2/25/699285 ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ (2) Σ. 5270 Ο ΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θλγος (ΕΜ) Νι κό λα ος Τσα ντί δης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής 40 40 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2009 ΤΑ ΔΙ ΚΤΥΑ ΣΗΜΕ ΡΑ Εί ναι προ φα νές ό τι ο τε χνο

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών

Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών Εν δια φέ ρον Θέ μα EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1:77-97 Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών Ν.Γ. ΓΑ ΛΑ ΝΟ ΠΟΥ ΛΟΣ Γ.Π. ΚΑ ΜΠΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Στην πα ρού

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011 Τεύχος 40 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Σε μια χρο νι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.)

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) Χρο νι κό Α νό δου στην Ε ξου σί α και Δο λο φο νί α του 43 χρό νια πριν ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α Ιω άν νης Αρ. Μερ τζά νης, τ. Κα θη γη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 3, Οκτώβριος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131, Αίγινα 180

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΚΕΙΜΕΝΟ: Αν χης (ΠΖ) Ε λευ θέ ριος Τσώ νης Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια του Με σαί ωνα, κα τη γο ρούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλογος... 11 Πρόλογος της Αμερικάνικης Έκδοσης... 12 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία... 14 Το Παιχνίδι της Χειροσφαίρισης (HANDBALL)... 16 Γήπεδο και εξοπλισμός... 19

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Π.Α.Κ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Äïýêáò Ðáíáãéþôçò

Διαβάστε περισσότερα

εξειδίκευση στη γνώση

εξειδίκευση στη γνώση εξειδίκευση στη γνώση Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 7, Φεβρουάριος 2010 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νος σύ ντα ξης: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2012 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ www.callisto.gr ANOIΞΗ 2008 4 º π À ƒπ À ƒ π - µ À ƒπ π 7-12 ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Φωτογραφία 1 ΠΙΝ ΟΣ Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ το ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο ευτυχισμένο 20 0 8 Σ 2 0 0 8 Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο λύκος στο σχολείο; Πάει...χάλασε και αυτός!

Ο λύκος στο σχολείο; Πάει...χάλασε και αυτός! Νατάσα Μάγκου Ο λύκος στο σχολείο; Πάει...χάλασε και αυτός! Βιωματική προσέγγιση του εγγραμματισμού, των μαθηματικών και άλλων επιστημών μέσα από παιχνίδια ψυχοκινητικής αγωγής Θεσσαλονίκη 2010 Ο λύκος

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Οι Μυ θι κές αρ χές και η με τέ πει τα ε ξέ λι ξη ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Δρ. Δη μή τριος Απ. Κο μη τού δης, Ε πί τι μος Κα θη γη τής Ξι φα σκί ας ΣΣΕ & Δη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι. Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος

Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι. Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος 46 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 τις μέ ρες μας ό λοι μας έ χου με ακού σει

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή

περιεχόμενα Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 8, Μάιος 2011 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νοι σύ ντα ξης: Ευάγγελος Αμπανίδης, Ανδρέας Αυγερινός

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 5/2011 (ΣΕΠ.-ΟΚΤ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2010 Τεύχος 38 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Ο πρό ε δρος

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τ χης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας, Ι στο ρι κός Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ.

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τ χης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας, Ι στο ρι κός Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ. H Α ΝΑ ΔΙΟΡ ΓΑ ΝΩ ΣΗ ΤΩΝ Ε ΝΟ ΠΛΩΝ ΔΥ ΝΑ ΜΕ ΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛ ΛΗ ΝΟ ΤΟΥΡ ΚΙ ΚΟ ΠΟ ΛΕ ΜΟ ΤΟΥ 1897 ΚΑΙ ΤΟ ΕΡ ΓΟ ΤΗΣ ΓΑΛ ΛΙ ΚΗΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΗΣ Α ΠΟ ΣΤΟ ΛΗΣ Υ ΠΟ ΤΟΝ ΤΑ ΞΙΑΡ ΧΟ J. P. EYDOUX ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµα τι κές Ε πεν δύ σεις

Χρηµα τι κές Ε πεν δύ σεις Χρηµα τι κές Ε πεν δύ σεις & Χρη µα το οι κο νο µι κά Ερ γα λεί α των Α γο ρών ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (Ε) Α θα νά σιος Φουρ τού νας, Α πό φοι τος Οικονομικού Πα νε πι στη μί ου Μα κε δο νί ας 40 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 «Το πα ρόν κεί με νο α πο τε λεί προσω πι κό ντο κου μέ ντο για τη Μά χη του Δυ σπη λαί ου, βα σι σμέ νο σε αυ τού σιες μαρτυ ρί ες και οι κο γε νεια κά κει μή λια ε νός εκ των πρω τα γω νι στών της μά

Διαβάστε περισσότερα

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος ...... Το περιβόλι της Γης «Το περιβόλι της Γης» πρωτοκυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγκυρα στη σειρά Σύγχρονη Λογοτεχνία για Νέους Έλληνες Συγγραφείς, με τον τίτλο «Εδώ πλανήτης Γη» Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Αθήνα 2008 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών ευχαριστεί τις Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 2 ISSUE 2

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 2 ISSUE 2 áåé þñïò Ê ÅÉÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, ÙÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔ ÕÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 2 ISSUE 2 NÏÅÌÂÑÉÏÓ 2003 NOVEMBER 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα