ΠΡΟ: ΟΠΩ Ο ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟ: ΟΠΩ Ο ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΕΩ 31/08/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΕΝΣΤΠΩΝ Ακινα, 28/05/2013 & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΕΩΝ Α.Π /2013 Σμιμα Ραδιοτθλεοπτικών Θεμάτων Σαχ.διεφκ/νςθ: Φραγκοφδθ 11 & Αλ. Πάντου Καλλικζα, Ακινα, Σ.Κ Πλθρ.: Γλυκερία Μθτροποφλου, τθλ Μαρίνα Παπαναςταςίου, τθλ ΠΡΟ: ΟΠΩ Ο ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ Θζμα: Πράςινθ βίβλοσ με τίτλο «Προετοιμαςία προσ μία πλιρθ φγκλιςθ του Οπτικοακουςτικοφ Κόςμου: Ανάπτυξθ, Δθμιουργία και Αξίεσ» Δθμόςια διαβοφλευςθ χετικό ζγγραφο: - Σο Α.Π. 8644/ θλεκτρονικό μινυμα τθσ Μόνιμθσ Ελλθνικισ Αντιπροςωπείασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Α. ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟ ΜΕ ΣΙΣΛΟ «ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΡΟ ΜΙΑ ΠΛΗΡΗ ΤΓΚΛΙΗ ΣΟΤ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΟΤ ΚΟΜΟΤ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕ» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ τισ 24 Απριλίου 2013, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι εξζδωςε Πράςινθ βίβλο με τίτλο «Προετοιμαςία προσ μία πλήρη Σφγκλιςη του Οπτικοακουςτικοφ Κόςμου: Ανάπτυξη, Δημιουργία και Αξίεσ» [COM(2013)231 final]. τόχοσ τθσ Πράςινθσ βίβλου είναι θ ζναρξθ ενόσ ευρζοσ δθμοςίου διαλόγου ςχετικά με τισ απορρζουςεσ επιπτϊςεισ από τθν διαρκι μεταβολι του οπτικοακουςτικοφ πεδίου, το οποίο χαρακτθρίηεται από τθν αυξανόμενθ ςφγκλιςθ των παραδοςιακϊν ραδιοτθλεοπτικϊν υπθρεςιϊν και του διαδικτφου (ψθφιακι ςφγκλιςθ) και τθν ανάδυςθ τθσ Διαςυνδεδεμζνθσ Σθλεόραςθσ (Connected TV). Όπωσ επιςθμαίνει θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, όραμά τθσ είναι να αδράξει τθν ευκαιρία τθσ αλλαγισ που ςυντελείται ςτο επίπεδο τθσ τεχνολογίασ, προκειμζνου να διαςφαλίςει τθν ευρφτερθ δυνατι πρόςβαςθ όλων των Ευρωπαίων ςτο ποικίλο ευρωπαϊκό περιεχόμενο και τθν ευρφτερθ δυνατι επιλογι προςφερομζνων υπθρεςιϊν υψθλισ ποιότθτασ. Η δυνατότθτα που παρζχει θ τεχνολογία αναφορικά με τθν διανομι περιεχομζνου, νόμιμα προςβάςιμου από τουσ κεατζσ ολόκλθρθσ τθσ Ευρϊπθσ, κα μποροφςε να αποτελζςει κίνθτρο για τθν δθμιουργία νζων μορφϊν περιεχομζνου από τουσ φορείσ τθσ αγοράσ.

2 το πλαίςιο αυτό, εγκαινιάηεται ευρεία διαβοφλευςθ, μεταξφ των ενδιαφερομζνων φορζων, βάςει ςυγκεκριμζνων ερωτθμάτων που διατυπώνονται ςτθν Πράςινθ βίβλο. Η δθμόςια διαβοφλευςθ κα ολοκλθρωκεί ςτισ Σο πρωτότυπο κείμενο τθσ Πράςινθσ βίβλου για τθν Connected TV, ςτθν αγγλικι γλϊςςα, μπορείτε να το αναηθτιςετε ςτον θλεκτρονικό ςφνδεςμο: Η ζκδοςθ τθσ Πράςινθσ βίβλου για τθν Connected TV ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, όπωσ αυτι μεταφράςτθκε από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, βρίςκεται ςτον θλεκτρονικό ςφνδεςμο: Οι απαντιςεισ ςτα ερωτιματα τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ κα πρζπει να αποςταλοφν είτε ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ CNECT-CONVERGENCE- είτε ταχυδρομικά ςτθν διεφκυνςθ: EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Communications Networks, Content and Technology Unit G1, Office BU25 05/181, B 1049 Brussels, BELGIQUE Οι απαντιςεισ μποροφν να διατυπωκοφν ςε μία από τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ελλθνικισ. Ωςτόςο, θ χριςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ κεωρείται προτιμότερθ από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι για τθν άμεςθ αξιοποίθςθ του ςυνολικοφ όγκου των απαντιςεων. ε περίπτωςθ που ςυμμετάςχετε ςτθ διαβοφλευςθ, παρακαλοφμε όπωσ μασ ενθμερϊςετε εμπρόκεςμα για τθ ςυμμετοχι ςασ. Επίςθσ, εάν επικυμείτε να μασ γνωςτοποιιςετε τισ απαντιςεισ ςασ, μπορείτε να τισ αποςτείλετε ςτθν ακόλουκθ θλεκτρονικι διεφκυνςθ: Θζτουμε, επίςθσ, υπ όψιν ςασ ότι θ Τπθρεςία μασ προτίκεται να διοργανϊςει θμερίδα, κατά το προςεχζσ διάςτθμα, με ςκοπό τθν ανταλλαγι απόψεων μεταξφ των δθμόςιων και ιδιωτικϊν φορζων τθσ χϊρασ, για τα ηθτιματα που κζτει θ Πράςινθ βίβλοσ. θμειϊνουμε, δε, ότι ςτον ιςτότοπο τθσ ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ (http://www.minpress.gr/minpress) μπορείτε να βρείτε: α) τουσ θλεκτρονικοφσ ςυνδζςμουσ πρόςβαςθσ ςτθν Πράςινθ βίβλο, β) επεξθγθματικό ςθμείωμα (ςτθν αγγλικι γλϊςςα) τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, ςχετικά με τα ςυνικθ ερωτιματα που διατυπϊνονται για τθν Πράςινθ βίβλο (frequently asked questions), κακϊσ και γ) το παρόν ζγγραφο, ςτο οποίο επιςθμαίνουμε τα ςθμαντικότερα ςθμεία τθσ Πράςινθσ βίβλου, και επιςυνάπτουμε παράρτθμα με τα ερωτιματα που κζτει, κατόπιν επεξεργαςίασ ςυγκζντρωςθσ και απόδοςισ τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, από το Σμιμα Ραδιοτθλεοπτικϊν Θεμάτων τθσ Διεφκυνςισ μασ, με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ τθσ ςυμμετοχισ ςασ ςτθν τρζχουςα Δθμόςια διαβοφλευςθ.

3 Β. ΣΑ ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΕΡΑ ΗΜΕΙΑ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟΤ, ΜΕ ΣΙΣΛΟ «ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΡΟ ΜΙΑ ΠΛΗΡΗ ΤΓΚΛΙΗ ΣΟΤ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΟΤ ΚΟΜΟΤ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕ» (CONNECTED TV) Η ανάγκθ των ιδιωτικϊν οικονομικϊν παραγόντων να καινοτομιςουν περαιτζρω, όπωσ και θ αναγκαιότθτα διαςφάλιςθσ του ςωςτοφ ρυκμιςτικοφ πλαιςίου και αναηιτθςθσ λφςεων ςε κζματα δθμόςιασ πολιτικισ, εγείρει τα ακόλουκα ηθτιματα: - Σθν μετατροπι τθσ διαδικαςίασ ςφγκλιςθσ ςε οικονομικι ανάπτυξθ και επιχειρθματικι καινοτομία ςτθν Ευρϊπθ. - Σθν διερεφνθςθ των επιπτϊςεων τθσ ςφγκλιςθσ όςον αφορά αξίεσ, όπωσ θ ελευκερία και πολυφωνία των ΜΜΕ, θ πολιτιςτικι πολυμορφία, θ προςταςία των καταναλωτϊν, ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνονται ειδικζσ ομάδεσ, όπωσ είναι λ.χ. οι ανιλικοι, τα άτομα με αναπθρία κ.α. Η ςφγκλιςθ αναμζνεται να επθρεάςει τα υφιςτάμενα νομικά εργαλεία, ςτα οποία ςυμπεριλαμβάνεται και θ Οδθγία Τπθρεςιϊν Οπτικοακουςτικϊν Μζςων (ΤΟΑΜ) 2010/13/ΕΕ - ςτθν οποία επικεντρϊνεται θ εν λόγω βίβλοσ - θ Οδθγία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) και θ δζςμθ ρυκμίςεων για τισ θλεκτρονικζσ επικοινωνίεσ. Σο υφιςτάμενο κανονιςτικό πλαίςιο ενδζχεται να μθν επαρκεί για τθν ρφκμιςθ τθσ νζασ πραγματικότθτασ που κα προκφψει από τθν ψθφιακι ςφγκλιςθ. Σα οφζλθ για τθν οπτικοακουςτικι βιομθχανία προβλζπεται να είναι τεράςτια, κακϊσ οι τωρινζσ εμπορικζσ ςχζςεισ αναμζνεται να ανακεωρθκοφν, ενϊ πρόκειται να αναδυκοφν πολυάρικμεσ νζεσ επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ. Επιπλζον, θ φπαρξθ ορίων πρακτικισ φφςεωσ για τθν επιβολι ρυκμιςτικϊν κανόνων ςτουσ φορείσ που δρουν ςτο Διαδίκτυο (online entities) κακιςτά αναγκαία τθν αναηιτθςθ λφςεων ςτο πλαίςιο τθσ αυτορρφκμιςθσ ι/και τθσ ςυρρφκμιςθσ. Οι τομείσ που αναμζνεται να αντιμετωπίςουν πολλζσ προκλιςεισ λόγω τθσ ανάπτυξθσ τθσ Connected TV είναι οι ακόλουκοι: Β.1 Ανάπτυξθ και καινοτομία Είναι προφανείσ οι τεράςτιεσ ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ και καινοτομίασ που δθμιουργοφνται: -για τουσ καταςκευαςτζσ εξοπλιςμοφ, όςον αφορά τισ φιλικζσ προσ τον χριςτθ ςυςκευζσ που κα εξαςφαλίςουν τθν ευρφτερθ δυνατι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο, -για τουσ διαχειριςτζσ δικτφου, όςον αφορά τισ επενδφςεισ ςε δίκτυα υψθλισ ταχφτθτασ, -για τουσ δθμιουργοφσ περιεχομζνου, όςον αφορά τθν καινοτόμο παραγωγι και κατανομι περιεχομζνου,

4 -για τουσ ραδιοτθλεοπτικοφσ οργανιςμοφσ, όςον αφορά τισ νζεσ πλατφόρμεσ μετάδοςθσ του περιεχομζνου τουσ. Β.2. Θζματα αγοράσ ε ζναν κόςμο που κυριαρχείται από το διαδίκτυο, οι διαχειριςτζσ δικτφου και οι νζοι πάροχοι online ο/α περιεχομζνου, χωρίσ περιοριςμοφσ εδαφικισ πρόςβαςθσ, μποροφν: α) να αποκτιςουν ςθμαντικά ςυγκριτικά πλεονεκτιματα ςε ςχζςθ με τουσ παραδοςιακοφσ παίκτεσ και β) να αποτελζςουν πρόκλθςθ για τθν πολιτιςτικι και γλωςςικι πολυμορφία που χαρακτθρίηει τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όπωσ ςυμβαίνει ςυχνά με τουσ παίκτεσ των ΗΠΑ, οι οποίοι κινοφνται με επιτυχία ςτθν κατακερματιςμζνθ αγορά τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. το πλαίςιο τθσ διαβοφλευςθσ, αναηθτοφνται οι λόγοι αναχαίτιςθσ τθσ ανάπτυξθσ των επιχειριςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Η ενιαία ψθφιακι αγορά δθμιουργεί ευκαιρίεσ και κζτει προκλιςεισ για τθν πνευματικι ιδιοκτθςία, για τθν οποία ζχει διεξαχκεί ειδικι ευρωπαϊκι δθμόςια διαβοφλευςθ, ςε ςυνζχεια ςχετικισ Πράςινθσ βίβλου τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Αναφορικά, δε, με τον ανταγωνιςμό αναφφονται τα ακόλουκα ηθτιματα, τα οποία πρζπει να αντιμετωπιςτοφν προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ φπαρξθ μίασ αγοράσ που κα κινείται γριγορα και αποτελεςματικά ςτο νζο ψθφιακό κόςμο που ςυγκλίνει όλο και περιςςότερο. Σα ηθτιματα που αναφφονται ςχετίηονται με: - τα εμπόδια ειςόδου νζων παικτϊν ςτθν αγορά, - τθν δεςπόηουςα κζςθ εταιριϊν ο/α υπθρεςιϊν, - τα προβλιματα που προκφπτουν από τθν δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε βάςεισ δεδομζνων χρθςτϊν, - τον προβλθματιςμό ςχετικά με τθν χρθματοδότθςθ των δθμοςίων ΜΜΕ και με τισ ενδεχόμενεσ επιπτϊςεισ αυτισ ςτον ανταγωνιςμό, - τθν ρφκμιςθ δικαιωμάτων μετάδοςθσ γεγονότων μείηονοσ ςθμαςίασ, τθν κατοχφρωςθ τθσ μετάδοςθσ ςφντομων ακλθτικϊν αποςπαςμάτων κακϊσ και τθν πρόςβαςθ ςε πρόςφατεσ κινθματογραφικζσ επιτυχίεσ. Β.3. Μοντζλα χρθματοδότθςθσ Η προοδευτικι ςφγκλιςθ αλλάηει τθν ςυμπεριφορά των καταναλωτϊν και ςυμβάλλει ςτθν ανάδυςθ νζων επιχειρθματικϊν μοντζλων με αποτζλεςμα τθν αναηιτθςθ νζων τρόπων χρθματοδότθςθσ τθσ οπτικοακουςτικισ παραγωγισ (κιν/φικζσ ταινίεσ, τθλεοπτικζσ εκπομπζσ κ.ά.). Β.4. Διαλειτουργικότθτα τθσ Connected TV Προκειμζνου να αντιμετωπιςτεί το ηιτθμα τθσ διαςυνοριακισ ςυμβατότθτασ του εξοπλιςμοφ τθσ Connected TV, εξετάηεται θ ςκοπιμότθτα προτυποποίθςθσ

5 (standardisation) του εξοπλιςμοφ, με ςτόχο τθν αξιοποίθςθ των πλεονεκτθμάτων (διαλειτουργικότθτα και διευκόλυνςθ οικονομιϊν κλίμακασ) και τθν αντιμετϊπιςθ των μειονεκτθμάτων (κίνδυνοσ αναχαίτιςθσ καινοτομίασ), ϊςτε να υπερκεραςκεί ο κατακερματιςμόσ τθσ ευρωπαϊκισ αγοράσ. Β.5. Τποδομζσ και φάςμα Ερωτιματα τίκενται, επίςθσ, αναφορικά με τθν επανεξζταςθ των υποδομϊν και του φάςματοσ, που επιβάλλει θ ανάπτυξθ τθσ ςφγκλιςθσ. Β.6. Αξίεσ/Κανονιςτικό πλαίςιο Η ςφγκλιςθ αποτελεί πρόκλθςθ και για το υφιςτάμενο κανονιςτικό πλαίςιο των οπτικοακουςτικϊν υπθρεςιϊν, οι οποίεσ ρυκμίηονται από τθν Οδθγία 2010/13/ΕΕ (Οδθγία ΤΟΑΜ), και διατυπϊνονται ερωτιματα προσ διαβοφλευςθ που αφοροφν βαςικζσ αρχζσ (όπωσ θ αρχι τθσ χϊρασ προζλευςθσ) και το ενδεχόμενο ςτρζβλωςθσ τθσ αγοράσ από τθν υφιςτάμενθ διαφορετικι ρφκμιςθ ανάμεςα ςτισ γραμμικζσ και τισ μθ γραμμικζσ υπθρεςίεσ. Διατυπϊνεται, επίςθσ, προβλθματιςμόσ ςχετικά με τθν ςκοπιμότθτα υπαγωγισ των νζων παικτϊν που κα προκφψουν από τθν ςφγκλιςθ ςτο ρυκμιςτικό πλαίςιο τθσ Οδθγίασ 2010/13/ΕΕ (Οδθγία ΤΟΑΜ) και αναηθτοφνται και άλλοι τρόποι για τθν προςταςία των αξιϊν. Με δεδομζνο τον παγκόςμιο και πολυςφνκετο χαρακτιρα του διαδικτφου, αναηθτοφνται οι τομείσ ςτουσ οποίουσ θ αυτορρφκμιςθ ι/και θ ςυρρφκμιςθ (που ιδθ προβλζπονται ςτθν ΤΟΑΜ) κα λειτουργιςει ςυμπλθρωματικά, προκειμζνου να διαςφαλιςκεί θ αποτελεςματικότερθ ρφκμιςθ του νζου τοπίου που προκφπτει από τθν ςφγκλιςθ. Επίςθσ, αναηθτοφνται πρωτοβουλίεσ, θ ανάλθψθ των οποίων κα μποροφςε να ςυμβάλει ςτθ βελτίωςθ του επιπζδου τθσ Παιδείασ για τα ΜΜΕ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. Β.7. Ελευκερία των ΜΜΕ και Πολυφωνία Ενϊ οι υφιςτάμενοι πάροχοι οπτικοακουςτικϊν υπθρεςιϊν, μεταξφ των οποίων και θ Δθμόςια Σθλεόραςθ, ζςπευςαν να χαιρετιςουν τισ νζεσ υπθρεςίεσ τθσ Connected TV, δεν μπορεί να αγνοθκεί το γεγονόσ ότι θ ανάπτυξθ τθσ Connected TV ενδζχεται να οδθγιςει μεςοπρόκεςμα ςε περιοριςμό τθσ πολυφωνίασ των ΜΜΕ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όπωσ και ςε απϊλεια οικονομικισ δραςτθριότθτασ των «παραδοςιακϊν οργανιςμϊν ΜΜΕ». Οι ανωτζρω εξελίξεισ είναι πικανό να ζχουν επιπτϊςεισ ςτθν νομοκεςία που διζπει ςε ευρωπαϊκό επίπεδο τα ΜΜΕ και τον Ανταγωνιςμό. Εξάλλου, ςε ζνα περιβάλλον, όπου κυριαρχεί θ ςφγκλιςθ των μζςων μετάδοςθσ περιεχομζνου, τίκεται το ερϊτθμα τθσ αναγκαιότθτασ διαςφάλιςθσ τθσ πρόςβαςθσ των χρθςτϊν ςε περιεχόμενο γενικοφ ενδιαφζροντοσ.

6 Β.8. Εμπορικζσ διαφθμίςεισ Σα ερωτιματα, που τίκενται προσ διαβοφλευςθ, αφοροφν ςτθν επάρκεια των υφιςτάμενων κανόνων τθσ ΤΟΑΜ για τθν ρφκμιςθ των εμπορικϊν διαφθμίςεων ςτθ νζα πραγματικότθτα, τθν αναηιτθςθ των πλζον κατάλλθλων εργαλείων για τθν αντιμετϊπιςθ των ταχζωσ μεταβαλλόμενων διαφθμιςτικϊν τεχνικϊν, τθν δυνατότθτα αυτορρφκμιςθσ ι /και ςυρρφκμιςθσ του τοπίου, τισ εμπορικζσ επικαλφψεισ, τθν ςυγκεκαλυμμζνθ διαφιμιςθ ι άλλεσ καινοτόμεσ τεχνικζσ επί τθσ οκόνθσ. Β.9. Προςταςία ανθλίκων Σα ερωτιματα που τίκενται προσ διαβοφλευςθ αφοροφν ςτθν καταλλθλότθτα των κανόνων τθσ Οδθγίασ ΤΟΑΜ για τθν αντιμετϊπιςθ των προκλιςεων που τίκενται για τθν προςταςία των ανθλίκων. Παρά το γεγονόσ ότι, ςε ςυςκευζσ και ςε πλατφόρμεσ που χρθςιμοποιοφνται για πρόςβαςθ ςε περιεχόμενο, τα εργαλεία ελζγχου είναι όλο και περιςςότερο διακζςιμα, θ χριςθ τουσ από τουσ γονείσ είναι ζωσ ςιμερα περιοριςμζνθ. Αναηθτοφνται, επομζνωσ, οι κατάλλθλοι μθχανιςμοί προκειμζνου να ενθμερωκοφν οι γονείσ γι αυτά τα εργαλεία και να καταςτεί αποτελεςματικότεροσ ο γονεϊκόσ ζλεγχοσ. Β.10. Προςβαςιμότθτα ατόμων με αναπθρία Σα ερωτιματα που τίκενται αφοροφν ςτισ πρόςκετεσ προςπάκειεσ προτυποποίθςθσ (standardization) που, ενδεχομζνωσ, πρζπει να καταβλθκοφν ςε αυτό τον τομζα, προκειμζνου να αξιοποιθκοφν οι ευκαιρίεσ που παρζχει θ τεχνολογία για τθν αφξθςθ τθσ προςβαςιμότθτασ των ατόμων με αναπθρία ςτο περιεχόμενο που διαχζεται, πλζον, με τα νζα μζςα και, κυρίωσ, μζςω διαδικτφου, ενϊ δίνεται ζμφαςθ και ςτα κίνθτρα που κα μποροφςαν να δοκοφν για τθν ενκάρρυνςθ των επενδφςεων ςε καινοτόμεσ υπθρεςίεσ προσ όφελοσ των ατόμων με αναπθρία. Εν κατακλείδι, θ Πράςινθ βίβλοσ για τθν Connected TV προςφζρει μία ευκαιρία για προβλθματιςμό ςε ζναν αρικμό αλλθλζνδετων τομζων, ςθμαντικϊν όχι μόνο για τισ ευρωπαϊκζσ οικονομίεσ, αλλά και για τθν λειτουργία των ευρωπαϊκϊν δθμοκρατιϊν. Κρίνεται ςκόπιμο, επίςθσ, να τονιςτεί ότι θ διαβοφλευςθ δεν προχποκζτει τθν εξαγωγι ςυγκεκριμζνων ςυμπεραςμάτων, ωςτόςο μπορεί να προετοιμάςει το ζδαφοσ για πικανζσ νομοκετικζσ ενζργειεσ ι άλλεσ δράςεισ πολιτικισ ςτο μζλλον, ειδικότερα με τθ διαςφνδεςθ πρωτοβουλιϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, όπωσ είναι θ υμμαχία για Καλφτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά (Better Internet for Kids Coalition), πικανϊν δράςεων ςε ςυνζχεια τθσ ζκκεςθσ τθσ Ομάδασ Τψθλοφ Επιπζδου για τθν Ελευκερία και τθν Πολυφωνία των ΜΜΕ, κακϊσ επίςθσ και πρωτοβουλιϊν για ηθτιματα αυτορρφκμιςθσ ι/και ςυρρφκμιςθσ.

7 Παραμζνοντασ ςτθν διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε περαιτζρω πλθροφορία, ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία. Η Προϊςταμζνθ τθσ Διεφκυνςθσ κ.α.α Αλεξία Καμποφρθ ΤΝΗΜΜΕΝΟ: Ερωτιματα Πράςινθσ βίβλου - απόδοςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα (Παράρτθμα) ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γραφείο Τφυπουργοφ ςτον Πρωκυπουργό και κυβερνθτικοφ εκπροςϊπου, κ.. Κεδίκογλου Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Μζςων Ενθμζρωςθσ, κ. Ι. Παναγιωτόπουλου Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ, κ. Α. Κατςανιϊτθ Διεφκυνςθ Πλθροφόρθςθσ, υπ όψιν κ. Μ. Λουκόπουλου Διεφκυνςθ Αναλφςεων και Σεκμθρίωςθσ, υπ όψιν, κ. τ. Αγουρίδθ Διεφκυνςθ Τπθρεςιϊν Εξωτερικοφ υπ όψιν, κ. Β. Καραβαςίλθ Διεφκυνςθ Δθμοςίων χζςεων υπ όψιν, κ. Π. Αγραφιϊτθ Διεφκυνςθ Εποπτείασ Εντφπων & Επαγγελματικϊν Οργανϊςεων - Σμιμα Εποπτείασ και Διακίνθςθσ Σφπου, υπ όψιν κ. Ευ. Βαλμά - Σμιμα Επαγγελματικϊν Ενϊςεων & Πρακτορείων Ειδιςεων, υπ όψιν κασ Αλ. Καμποφρθ - Σμιμα Διοικθτικισ Εποπτείασ ΜΜΕ, υπ όψιν κασ Π. Γιαννακάκου Διεφκυνςθ Πλθροφορικισ, υπ όψιν κ. Ι. Παπαγιαννόπουλου Ομάδα Διοίκθςθσ Ζργου ςτθν ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ για τθν προετοιμαςία τθσ Ελλθνικισ Προεδρίασ του υμβουλίου τθσ ΕΕ κατά το Αϋ εξάμθνο ζτουσ 2014, υπ όψιν Προζδρου κ. Π. Αγραφιϊτθ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ Μόνιμθ Ελλθνικι Αντιπροςωπεία ςτθν Ε. Ζνωςθ Rue Jacques de Lalaing, B-1040 Brussels, Belgique Τπ όψιν: - ΑΜΑ, Πρζςβθ κ. Ανδρζα Παπαςταφρου - κασ Άννασ Δαλαμάγκα

8 Ευρωπαϊκι Επιτροπι - Αντιπροςωπεία ςτθν Ελλάδα Βαςιλίςςθσ οφίασ 2, ΣΚ ΑΘΗΝΑ Τπ όψιν Επικεφαλισ Αντιπροςωπείασ, κ. Πάνου Καρβοφνθ Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο Γραφείο για τθν Ελλάδα Λ. Αμαλίασ 8, ΣΚ ΑΘΗΝΑ Τπ όψιν Επικεφαλισ Γραφείου Ενθμερϊςεωσ ΕΚ ςτθν Ελλάδα, κ. Λεωνίδα Αντωνακόπουλου

9 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟ «ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΡΟ ΜΙΑ ΠΛΗΡΗ ΤΓΚΛΙΗ ΣΟΝ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΟ ΚΟΜΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕ» (Για γλωςςάρι των ςχετικών όρων βλ. ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ (1) Ποιοι είναι οι παράγοντεσ που ςυμβάλλουν ςτθν εδραίωςθ τθσ επιτυχοφσ παρουςίασ των εταιρειϊν των ΗΠΑ ςτθν κατακερματιςμζνθ ευρωπαϊκι αγορά, παρά τθν φπαρξθ γλωςςικϊν και πολιτιςτικϊν εμποδίων, ενϊ αντικζτωσ πολλζσ εταιρείεσ τθσ ΕΕ αγωνίηονται να επιτφχουν τθν εδραίωςι τουσ; Ποιοι είναι οι παράγοντεσ που αποτελοφν εμπόδιο για τισ εταιρείεσ τθσ ΕΕ; (2) Ποιοι είναι οι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ διακεςιμότθτα του περιεχομζνου υψθλισ ηιτθςθσ; Τπάρχουν ςιμερα πρακτικζσ που αφοροφν το περιεχόμενο υψθλισ ηιτθςθσ ςε επίπεδο χονδρικισ πϊλθςθσ, οι οποίεσ επθρεάηουν τθν πρόςβαςθ ςτθν αγορά και τισ βιϊςιμεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ; Εάν ναι, ποιοσ είναι ο αντίκτυπόσ τουσ ςτουσ καταναλωτζσ; Τπάρχει ανάγκθ για ρυκμιςτικι παρζμβαςθ, πζραν τθσ εφαρμογισ των ιςχυόντων κανόνων ανταγωνιςμοφ; (3) Τπάρχουν εμπόδια ςχετικά με τθν πρόςβαςθ ςε πλατφόρμεσ, για τθν αντιμετϊπιςθ των οποίων απαιτείται ρφκμιςθ; ΜΟΝΣΕΛΑ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ (4) Αποτελοφν οι ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ οδθγίασ ΤΟΑΜ το βζλτιςτο μζςο για τθν προϊκθςθ τθσ δθμιουργίασ, τθσ διανομισ, τθσ διακεςιμότθτασ και τθσ εμπορικισ ελκυςτικότθτασ των ευρωπαϊκϊν ζργων; (5) Με ποιον τρόπο θ ςφγκλιςθ και θ αλλαγι τθσ ςυμπεριφοράσ των καταναλωτϊν κα επθρεάςουν το ιςχφον ςφςτθμα χρθματοδότθςθσ του περιεχομζνου; Με ποιον τρόπο οι διάφοροι ςυντελεςτζσ τθσ νζασ αξιακισ αλυςίδασ ςυμβάλλουν ςτθ χρθματοδότθςθ; ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ CONNECTED TV (6) Τπάρχει ανάγκθ για ανάλθψθ δράςθσ εκ μζρουσ τθσ ΕΕ, προκειμζνου να αντιμετωπιςτεί ζνασ πραγματικόσ ι δυνθτικόσ κατακερματιςμόσ και να εξαςφαλιςτεί θ διαλειτουργικότθτα ςε διαςυνοριακό επίπεδο; Τπάρχει ανάγκθ για τθν ανάπτυξθ νζων ι επικαιροποιθμζνων προτφπων ςτθν αγορά;

10 ΤΠΟΔΟΜΕ ΚΑΙ ΦΑΜΑ (7) Πόςο ςθμαντικζσ είναι οι διαφορζσ μεταξφ των επιμζρουσ πλατφορμϊν που χρθςιμοποιοφνται για διανομι περιεχομζνου (π.χ. επίγεια και δορυφορικι μετάδοςθ, ενςφρματεσ ευρυηωνικζσ ςυνδζςεισ - ςυμπεριλαμβανομζνων των καλωδιακϊν - κινθτζσ ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ) όςον αφορά τουσ χριςτεσ και τισ υποχρεϊςεισ για τθν παροχι υπθρεςιϊν δθμοςίου ςυμφζροντοσ (public interest obligations); (8) Ποια μοντζλα κατανομισ και καταμεριςμοφ ςυχνοτιτων μποροφν να δθμιουργιςουν ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ για ραδιοτθλεοπτικζσ μεταδόςεισ, για ευρυηωνικζσ ςυνδζςεισ δικτφων κινθτισ τθλεφωνίασ (mobile broadband) και για άλλεσ εφαρμογζσ (όπωσ εξοπλιςμό παραγωγισ προγραμμάτων) που χρθςιμοποιοφνται ςτισ ίδιεσ ηϊνεσ ςυχνοτιτων; (9) Ποιεσ ςυγκεκριμζνεσ ερευνθτικζσ ανάγκεσ ςχετικά με το ραδιοφάςμα πρζπει να αντιμετωπιςτοφν προκειμζνου να διευκολυνκεί θ ανάπτυξθ ςτον τομζα αυτό; ΑΞΙΕ (10) Δεδομζνθσ τθσ ςφγκλιςθσ των μζςων μαηικισ επικοινωνίασ, είναι δυνατό να κεωρθκεί ότι ρυκμιςτικζσ διαφοροποιιςεισ μεταξφ γραμμικϊν και μθ γραμμικϊν υπθρεςιϊν προκαλοφν ςτρεβλϊςεισ ςτθν αγορά; Εάν ναι, ποιοσ κα ιταν ο καλφτεροσ τρόποσ αντιμετϊπιςθσ αυτϊν των ςτρεβλϊςεων, διαφυλάςςοντασ παράλλθλα τισ αξίεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται το κοινοτικό ρυκμιςτικό πλαίςιο ςχετικά με τισ υπθρεςίεσ οπτικοακουςτικϊν μζςων επικοινωνίασ; (11) Τπάρχει ανάγκθ να προςαρμοςτεί ο οριςμόσ των παρόχων ι/και του πεδίου εφαρμογισ τθσ οδθγίασ ΤΟΑΜ, προκειμζνου όςοι δεν υπάγονται, επί του παρόντοσ, ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ οδθγίασ, να υπαχκοφν ςε αυτζσ, είτε ςυνολικά είτε κατά μζροσ, ι υπάρχουν άλλοι τρόποι για τθν προςταςία των αξιϊν; ε ποιουσ τομείσ κα μποροφςε να δοκεί ζμφαςθ ςτθν αυτορρφκμιςθ ι ςτθ ςυρρφκμιςθ; (12) Ποιεσ κα ιταν οι επιπτϊςεισ από μια ενδεχόμενθ αλλαγι τθσ κανονιςτικισ προςζγγιςθσ, που διζπει τον οπτικοακουςτικό τομζα, ςχετικά με τθν αρχι τθσ χϊρασ προζλευςθσ και, κατά ςυνζπεια, ςχετικά με τθν ενιαία αγορά; (13) Μιπωσ θ αυξθμζνθ ςφγκλιςθ ςτο οπτικοακουςτικό τοπίο κζτει ςε δοκιμαςία τθ ςχζςθ μεταξφ των διατάξεων τθσ οδθγίασ ΤΟΑΜ και τθσ οδθγίασ για το θλεκτρονικό εμπόριο, και ςε ποιουσ τομείσ; Θα μποροφςατε να δϊςετε ςυγκεκριμζνα παραδείγματα; (14) Ποιεσ πρωτοβουλίεσ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο κα μποροφςαν να ςυμβάλουν ςτθ βελτίωςθ του επιπζδου τθσ παιδείασ για τα ΜΜΕ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ;

11 ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΤΦΩΝΙΑ ΣΑ ΜΜΕ (15) Η δυνατότθτα προκακοριςμζνθσ επιλογισ μζςω μθχανιςμϊν φιλτραρίςματοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των μθχανϊν αναηιτθςθσ, κα ζπρεπε να υπόκειται ςε δθμόςια παρζμβαςθ ςε επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ; (16) Ποιο πρζπει να είναι το πεδίο εφαρμογισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ςχετικά με τθν πρόςβαςθ (άρκρο 6 τθσ Οδθγίασ για τθν «πρόςβαςθ») και τθν κακολικι υπθρεςία (άρκρο 31 τθσ Οδθγίασ για τθν «κακολικι υπθρεςία»), ενόψει τθσ αυξανόμενθσ ςφγκλιςθσ των γραμμικϊν και μθ γραμμικϊν υπθρεςιϊν ςε κοινζσ πλατφόρμεσ; το ςυγκλίνον περιβάλλον ραδιοτθλεοπτικϊν μεταδόςεων/ευρυηωνικότθτασ, είναι ιδιαιτζρωσ αναγκαίο να εξαςφαλίηεται θ προςβαςιμότθτα και θ ευκολία εφρεςθσ και παρακολοφκθςθσ «περιεχομζνου γενικοφ ενδιαφζροντασ»; ΕΜΠΟΡΙΚΕ (ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ (17) Οι ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ οδθγίασ ΤΟΑΜ ςχετικά με τισ εμπορικζσ (διαφημιςτικζσ) ανακοινϊςεισ κα εξακολουκοφν να είναι κατάλλθλεσ, κακϊσ θ εμπειρία τθσ ςφγκλιςθσ κακίςταται ςταδιακά πραγματικότθτα; Θα μποροφςατε να δϊςετε ςυγκεκριμζνα παραδείγματα; (18) Ποιά κα ιταν τα πλζον κατάλλθλα ρυκμιςτικά εργαλεία όςον αφορά τισ ταχζωσ μεταβαλλόμενεσ τεχνικζσ διαφιμιςθσ; Τπάρχει ευρφτερο περικϊριο για αυτορρφκμιςθ/ςυρρφκμιςθ; (19) Ποιοσ πρζπει να ζχει τον τελικό λόγο για το εάν πρζπει να γίνουν αποδεκτζσ ι όχι οι επικαλυπτικζσ διαφθμίςεισ ι άλλεσ καινοτόμεσ τεχνικζσ ανακοινϊςεων επί τθσ οκόνθσ; ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (20) Οι ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ οδθγίασ ΤΟΑΜ είναι κατάλλθλεσ για τθν αντιμετϊπιςθ των προκλιςεων που ςχετίηονται με τθν προςταςία των ανθλίκων ςε ζνα ςυγκλίνον περιβάλλον ΜΜΕ; (21) Μολονότι οι ςυςκευζσ και οι πλατφόρμεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν πρόςβαςθ ςε περιεχόμενο περιζχουν, ολοζνα και περιςςότερο, εργαλεία γονικοφ ελζγχου, θ διάδοςθ αυτϊν των εργαλείων φαίνεται μζχρι ςτιγμισ περιοριςμζνθ. Ποιοι μθχανιςμοί κα απαιτοφνταν για τθν ενθμζρωςθ των γονζων ςχετικά με αυτά τα εργαλεία; (22) Ποια μζτρα κα ιταν κατάλλθλα για τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ τθσ θλικίασ των χρθςτϊν επιγραμμικοφ (διαδικτυακοφ) οπτικοακουςτικοφ περιεχομζνου;

12 (23) Πρζπει θ οδθγία ΤΟΑΜ να τροποποιθκεί, προκειμζνου να καλφπτει κυρίωσ το γονικό ζλεγχο και το χαρακτθριςμό περιεχομζνου ςε όλουσ τουσ διαφλουσ μετάδοςθσ; (24) Πρζπει οι χριςτεσ να διακζτουν καλφτερθ ενθμζρωςθ και δυνατότθτεσ όςον αφορά τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μποροφν να υποβάλλουν παρατθριςεισ ι καταγγελίεσ ςχετικά με διάφορεσ μορφζσ περιεχομζνου; Είναι κατάλλθλοι οι ιςχφοντεσ(χρθματοδότθςθ, ρυκμιςτικά ι άλλα μζςα) μθχανιςμοί διεκπεραίωςθσ των καταγγελιϊν; (25) Σα μζςα (μζςα χρθματοδότθςθσ, ρυκμιςτικά ι άλλα μζςα) με τα οποία διεκπεραιϊνονται οι καταγγελίεσ, είναι κατάλλθλα για τθν παροχι επαρκοφσ πλθροφόρθςθσ ςε ςυνζχεια αναφορϊν για επιβλαβζσ ι παράνομο περιεχόμενο, ιδιαίτερα όςον αφορά παιδιά; Ποιοι πρζπει να είναι οι αντίςτοιχοι ρόλοι και αρμοδιότθτεσ των δθμοςίων αρχϊν, των μθ Κυβερνθτικϊν Οργανϊςεων και των παρόχων προϊόντων και υπθρεςιϊν, ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ παροχι επαρκοφσ πλθροφόρθςθσ ςτα άτομα που ζχουν υποβάλει αναφορζσ και καταγγελίεσ για επιβλαβζσ ι παράνομο περιεχόμενο; ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΑΣΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (26) Πιςτεφετε ότι απαιτοφνται πρόςκετεσ προςπάκειεσ προτυποποίθςθσ ςε αυτόν τον τομζα; (27) Ποια κίνθτρα κα μποροφςαν να δοκοφν για τθν ενκάρρυνςθ των επενδφςεων ςε καινοτόμεσ υπθρεςίεσ προσ όφελοσ των ατόμων με αναπθρία;

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟΤ «Προετοιμαςία προσ μια πλιρθ φγκλιςθ του Οπτικοακουςτικοφ Κόςμου Ανάπτυξθ, Δθμιουργία και Αξίεσ» ςτο πλαίςιο Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Ευρωπαϊκι πρωτοβουλία για το μζλλον του καταςκευαςτικοφ κλάδου ΕΕ: μελζτθ και χζδιο Δράςθσ Τποβλικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Ενότητα 5 η : Η Μζθοδοσ Simplex Παρουςίαςη τησ μεθόδου Κων/νοσ Κουνετάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Νίκοσ Χατηθςταμοφλου, Υπ. Δρ. Οικονομικισ Επιςτιμθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης ΠΡΟΟΧΘ! ΑΤΣΟ Ο ΟΔΘΓΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΑΛΛΑ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΤΚΟΛΑ Ε ΠΑΛΙΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙ ΩΦΕΛΘΕΙ... Μια προςφορά του http://nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186 Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Ειςαγωγή To Cisco ATA 186 αποτελεί μία ΑΤΑ (Analog Telephone Adapter) ςυςκευι, θ οποία υποςτθρίηει το πρωτόκολλο SIP, ςυνδζεται ςτο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Γιώργοσ Πιερράκοσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ Επιχειρθματικι πρόκεςθ Περιεχόμενα Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Ιωάννθσ Φερμαντηισ Γεν. Γραμματεία Αγροτικισ Πολιτικισ και Διεκνϊν Σχζςεων New LIFE in AgroEnvironment Electra Palace Athens 1 θ Ιουνίου 2012 Περίλθψθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 1. Γενικές ερωτήσεις

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 1. Γενικές ερωτήσεις ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Γενικές ερωτήσεις θμειϊνεται ότι θ ζκκεςθ απθχεί αποκλειςτικά τισ απόψεισ των μελϊν τθσ Ομάδασ Τψθλοφ Επιπζδου. Η ζκκεςθ δεν αντανακλά και δεν προδικάηει τισ κζςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -----

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ Αϋ ------- Σαχ.Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Σπφροσ Τάςςθσ, Δικθγόροσ

Σπφροσ Τάςςθσ, Δικθγόροσ Το Σχζδιο Νόμου για τθν "Εγκατάςταςθ Εκνικισ Υποδομισ Δικτφου Οπτικϊν Ινϊν Ανοικτισ Πρόςβαςθσ" και θ ςθμαςία του για τθν αγορά θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. Σπφροσ Τάςςθσ, Δικθγόροσ Τον Αφγουςτο του 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

European Commission, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology 1

European Commission, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology 1 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ςτο πλαίςιο των ςυςτάςεων τησ ανεξάρτητησ ζκθεςησ τησ Ομάδασ Τψηλοφ Επιπζδου για την Ελευθερία και την Πολυφωνία ςτα ΜΜΕ Ζρευνα και Επεξεργαςία Διεφθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Γραφείο Περιφερειάρχθ Σαχ. Δ/νςθ Σθλζφωνο : Κουμουνδοφρου Παπαναςταςίου, Διοικθτιριο, 411 10 ΛΑΡΙΑ : 2413 506 552/553 ΠΡΟ: Λάριςα, 17-11-2015 α.π.: 2854 Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν ΚΟΙΝ: Ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ ICiSnet Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων Μάιοσ 2010 Ι. Ηλεκτρονικι Ρρόςβαςθ Εξωτερικϊν Χρθςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ Ζκδοςθ 1.1 Τελευταία Ενθμζρωςθ: Ιανουάριοσ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αυκεντικοποίθςθ... 3 2. Μενοφ Διαχείριςθσ... 4 3. Επιφάνεια Εργαςίασ... 4 3.1 Φόρμεσ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Ανκι Χαραλάμπουσ Διευκφντρια Ενεργειακοφ Γραφείου Κυπρίων Πολιτϊν Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν Παρασκευή, 21

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα