ΠΡΟ: ΟΠΩ Ο ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟ: ΟΠΩ Ο ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΕΩ 31/08/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΕΝΣΤΠΩΝ Ακινα, 28/05/2013 & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΕΩΝ Α.Π /2013 Σμιμα Ραδιοτθλεοπτικών Θεμάτων Σαχ.διεφκ/νςθ: Φραγκοφδθ 11 & Αλ. Πάντου Καλλικζα, Ακινα, Σ.Κ Πλθρ.: Γλυκερία Μθτροποφλου, τθλ Μαρίνα Παπαναςταςίου, τθλ ΠΡΟ: ΟΠΩ Ο ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ Θζμα: Πράςινθ βίβλοσ με τίτλο «Προετοιμαςία προσ μία πλιρθ φγκλιςθ του Οπτικοακουςτικοφ Κόςμου: Ανάπτυξθ, Δθμιουργία και Αξίεσ» Δθμόςια διαβοφλευςθ χετικό ζγγραφο: - Σο Α.Π. 8644/ θλεκτρονικό μινυμα τθσ Μόνιμθσ Ελλθνικισ Αντιπροςωπείασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Α. ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟ ΜΕ ΣΙΣΛΟ «ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΡΟ ΜΙΑ ΠΛΗΡΗ ΤΓΚΛΙΗ ΣΟΤ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΟΤ ΚΟΜΟΤ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕ» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ τισ 24 Απριλίου 2013, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι εξζδωςε Πράςινθ βίβλο με τίτλο «Προετοιμαςία προσ μία πλήρη Σφγκλιςη του Οπτικοακουςτικοφ Κόςμου: Ανάπτυξη, Δημιουργία και Αξίεσ» [COM(2013)231 final]. τόχοσ τθσ Πράςινθσ βίβλου είναι θ ζναρξθ ενόσ ευρζοσ δθμοςίου διαλόγου ςχετικά με τισ απορρζουςεσ επιπτϊςεισ από τθν διαρκι μεταβολι του οπτικοακουςτικοφ πεδίου, το οποίο χαρακτθρίηεται από τθν αυξανόμενθ ςφγκλιςθ των παραδοςιακϊν ραδιοτθλεοπτικϊν υπθρεςιϊν και του διαδικτφου (ψθφιακι ςφγκλιςθ) και τθν ανάδυςθ τθσ Διαςυνδεδεμζνθσ Σθλεόραςθσ (Connected TV). Όπωσ επιςθμαίνει θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, όραμά τθσ είναι να αδράξει τθν ευκαιρία τθσ αλλαγισ που ςυντελείται ςτο επίπεδο τθσ τεχνολογίασ, προκειμζνου να διαςφαλίςει τθν ευρφτερθ δυνατι πρόςβαςθ όλων των Ευρωπαίων ςτο ποικίλο ευρωπαϊκό περιεχόμενο και τθν ευρφτερθ δυνατι επιλογι προςφερομζνων υπθρεςιϊν υψθλισ ποιότθτασ. Η δυνατότθτα που παρζχει θ τεχνολογία αναφορικά με τθν διανομι περιεχομζνου, νόμιμα προςβάςιμου από τουσ κεατζσ ολόκλθρθσ τθσ Ευρϊπθσ, κα μποροφςε να αποτελζςει κίνθτρο για τθν δθμιουργία νζων μορφϊν περιεχομζνου από τουσ φορείσ τθσ αγοράσ.

2 το πλαίςιο αυτό, εγκαινιάηεται ευρεία διαβοφλευςθ, μεταξφ των ενδιαφερομζνων φορζων, βάςει ςυγκεκριμζνων ερωτθμάτων που διατυπώνονται ςτθν Πράςινθ βίβλο. Η δθμόςια διαβοφλευςθ κα ολοκλθρωκεί ςτισ Σο πρωτότυπο κείμενο τθσ Πράςινθσ βίβλου για τθν Connected TV, ςτθν αγγλικι γλϊςςα, μπορείτε να το αναηθτιςετε ςτον θλεκτρονικό ςφνδεςμο: Η ζκδοςθ τθσ Πράςινθσ βίβλου για τθν Connected TV ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, όπωσ αυτι μεταφράςτθκε από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, βρίςκεται ςτον θλεκτρονικό ςφνδεςμο: Οι απαντιςεισ ςτα ερωτιματα τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ κα πρζπει να αποςταλοφν είτε ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ CNECT-CONVERGENCE- είτε ταχυδρομικά ςτθν διεφκυνςθ: EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Communications Networks, Content and Technology Unit G1, Office BU25 05/181, B 1049 Brussels, BELGIQUE Οι απαντιςεισ μποροφν να διατυπωκοφν ςε μία από τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ελλθνικισ. Ωςτόςο, θ χριςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ κεωρείται προτιμότερθ από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι για τθν άμεςθ αξιοποίθςθ του ςυνολικοφ όγκου των απαντιςεων. ε περίπτωςθ που ςυμμετάςχετε ςτθ διαβοφλευςθ, παρακαλοφμε όπωσ μασ ενθμερϊςετε εμπρόκεςμα για τθ ςυμμετοχι ςασ. Επίςθσ, εάν επικυμείτε να μασ γνωςτοποιιςετε τισ απαντιςεισ ςασ, μπορείτε να τισ αποςτείλετε ςτθν ακόλουκθ θλεκτρονικι διεφκυνςθ: Θζτουμε, επίςθσ, υπ όψιν ςασ ότι θ Τπθρεςία μασ προτίκεται να διοργανϊςει θμερίδα, κατά το προςεχζσ διάςτθμα, με ςκοπό τθν ανταλλαγι απόψεων μεταξφ των δθμόςιων και ιδιωτικϊν φορζων τθσ χϊρασ, για τα ηθτιματα που κζτει θ Πράςινθ βίβλοσ. θμειϊνουμε, δε, ότι ςτον ιςτότοπο τθσ ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ (http://www.minpress.gr/minpress) μπορείτε να βρείτε: α) τουσ θλεκτρονικοφσ ςυνδζςμουσ πρόςβαςθσ ςτθν Πράςινθ βίβλο, β) επεξθγθματικό ςθμείωμα (ςτθν αγγλικι γλϊςςα) τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, ςχετικά με τα ςυνικθ ερωτιματα που διατυπϊνονται για τθν Πράςινθ βίβλο (frequently asked questions), κακϊσ και γ) το παρόν ζγγραφο, ςτο οποίο επιςθμαίνουμε τα ςθμαντικότερα ςθμεία τθσ Πράςινθσ βίβλου, και επιςυνάπτουμε παράρτθμα με τα ερωτιματα που κζτει, κατόπιν επεξεργαςίασ ςυγκζντρωςθσ και απόδοςισ τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, από το Σμιμα Ραδιοτθλεοπτικϊν Θεμάτων τθσ Διεφκυνςισ μασ, με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ τθσ ςυμμετοχισ ςασ ςτθν τρζχουςα Δθμόςια διαβοφλευςθ.

3 Β. ΣΑ ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΕΡΑ ΗΜΕΙΑ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟΤ, ΜΕ ΣΙΣΛΟ «ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΡΟ ΜΙΑ ΠΛΗΡΗ ΤΓΚΛΙΗ ΣΟΤ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΟΤ ΚΟΜΟΤ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕ» (CONNECTED TV) Η ανάγκθ των ιδιωτικϊν οικονομικϊν παραγόντων να καινοτομιςουν περαιτζρω, όπωσ και θ αναγκαιότθτα διαςφάλιςθσ του ςωςτοφ ρυκμιςτικοφ πλαιςίου και αναηιτθςθσ λφςεων ςε κζματα δθμόςιασ πολιτικισ, εγείρει τα ακόλουκα ηθτιματα: - Σθν μετατροπι τθσ διαδικαςίασ ςφγκλιςθσ ςε οικονομικι ανάπτυξθ και επιχειρθματικι καινοτομία ςτθν Ευρϊπθ. - Σθν διερεφνθςθ των επιπτϊςεων τθσ ςφγκλιςθσ όςον αφορά αξίεσ, όπωσ θ ελευκερία και πολυφωνία των ΜΜΕ, θ πολιτιςτικι πολυμορφία, θ προςταςία των καταναλωτϊν, ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνονται ειδικζσ ομάδεσ, όπωσ είναι λ.χ. οι ανιλικοι, τα άτομα με αναπθρία κ.α. Η ςφγκλιςθ αναμζνεται να επθρεάςει τα υφιςτάμενα νομικά εργαλεία, ςτα οποία ςυμπεριλαμβάνεται και θ Οδθγία Τπθρεςιϊν Οπτικοακουςτικϊν Μζςων (ΤΟΑΜ) 2010/13/ΕΕ - ςτθν οποία επικεντρϊνεται θ εν λόγω βίβλοσ - θ Οδθγία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) και θ δζςμθ ρυκμίςεων για τισ θλεκτρονικζσ επικοινωνίεσ. Σο υφιςτάμενο κανονιςτικό πλαίςιο ενδζχεται να μθν επαρκεί για τθν ρφκμιςθ τθσ νζασ πραγματικότθτασ που κα προκφψει από τθν ψθφιακι ςφγκλιςθ. Σα οφζλθ για τθν οπτικοακουςτικι βιομθχανία προβλζπεται να είναι τεράςτια, κακϊσ οι τωρινζσ εμπορικζσ ςχζςεισ αναμζνεται να ανακεωρθκοφν, ενϊ πρόκειται να αναδυκοφν πολυάρικμεσ νζεσ επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ. Επιπλζον, θ φπαρξθ ορίων πρακτικισ φφςεωσ για τθν επιβολι ρυκμιςτικϊν κανόνων ςτουσ φορείσ που δρουν ςτο Διαδίκτυο (online entities) κακιςτά αναγκαία τθν αναηιτθςθ λφςεων ςτο πλαίςιο τθσ αυτορρφκμιςθσ ι/και τθσ ςυρρφκμιςθσ. Οι τομείσ που αναμζνεται να αντιμετωπίςουν πολλζσ προκλιςεισ λόγω τθσ ανάπτυξθσ τθσ Connected TV είναι οι ακόλουκοι: Β.1 Ανάπτυξθ και καινοτομία Είναι προφανείσ οι τεράςτιεσ ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ και καινοτομίασ που δθμιουργοφνται: -για τουσ καταςκευαςτζσ εξοπλιςμοφ, όςον αφορά τισ φιλικζσ προσ τον χριςτθ ςυςκευζσ που κα εξαςφαλίςουν τθν ευρφτερθ δυνατι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο, -για τουσ διαχειριςτζσ δικτφου, όςον αφορά τισ επενδφςεισ ςε δίκτυα υψθλισ ταχφτθτασ, -για τουσ δθμιουργοφσ περιεχομζνου, όςον αφορά τθν καινοτόμο παραγωγι και κατανομι περιεχομζνου,

4 -για τουσ ραδιοτθλεοπτικοφσ οργανιςμοφσ, όςον αφορά τισ νζεσ πλατφόρμεσ μετάδοςθσ του περιεχομζνου τουσ. Β.2. Θζματα αγοράσ ε ζναν κόςμο που κυριαρχείται από το διαδίκτυο, οι διαχειριςτζσ δικτφου και οι νζοι πάροχοι online ο/α περιεχομζνου, χωρίσ περιοριςμοφσ εδαφικισ πρόςβαςθσ, μποροφν: α) να αποκτιςουν ςθμαντικά ςυγκριτικά πλεονεκτιματα ςε ςχζςθ με τουσ παραδοςιακοφσ παίκτεσ και β) να αποτελζςουν πρόκλθςθ για τθν πολιτιςτικι και γλωςςικι πολυμορφία που χαρακτθρίηει τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όπωσ ςυμβαίνει ςυχνά με τουσ παίκτεσ των ΗΠΑ, οι οποίοι κινοφνται με επιτυχία ςτθν κατακερματιςμζνθ αγορά τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. το πλαίςιο τθσ διαβοφλευςθσ, αναηθτοφνται οι λόγοι αναχαίτιςθσ τθσ ανάπτυξθσ των επιχειριςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Η ενιαία ψθφιακι αγορά δθμιουργεί ευκαιρίεσ και κζτει προκλιςεισ για τθν πνευματικι ιδιοκτθςία, για τθν οποία ζχει διεξαχκεί ειδικι ευρωπαϊκι δθμόςια διαβοφλευςθ, ςε ςυνζχεια ςχετικισ Πράςινθσ βίβλου τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Αναφορικά, δε, με τον ανταγωνιςμό αναφφονται τα ακόλουκα ηθτιματα, τα οποία πρζπει να αντιμετωπιςτοφν προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ φπαρξθ μίασ αγοράσ που κα κινείται γριγορα και αποτελεςματικά ςτο νζο ψθφιακό κόςμο που ςυγκλίνει όλο και περιςςότερο. Σα ηθτιματα που αναφφονται ςχετίηονται με: - τα εμπόδια ειςόδου νζων παικτϊν ςτθν αγορά, - τθν δεςπόηουςα κζςθ εταιριϊν ο/α υπθρεςιϊν, - τα προβλιματα που προκφπτουν από τθν δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε βάςεισ δεδομζνων χρθςτϊν, - τον προβλθματιςμό ςχετικά με τθν χρθματοδότθςθ των δθμοςίων ΜΜΕ και με τισ ενδεχόμενεσ επιπτϊςεισ αυτισ ςτον ανταγωνιςμό, - τθν ρφκμιςθ δικαιωμάτων μετάδοςθσ γεγονότων μείηονοσ ςθμαςίασ, τθν κατοχφρωςθ τθσ μετάδοςθσ ςφντομων ακλθτικϊν αποςπαςμάτων κακϊσ και τθν πρόςβαςθ ςε πρόςφατεσ κινθματογραφικζσ επιτυχίεσ. Β.3. Μοντζλα χρθματοδότθςθσ Η προοδευτικι ςφγκλιςθ αλλάηει τθν ςυμπεριφορά των καταναλωτϊν και ςυμβάλλει ςτθν ανάδυςθ νζων επιχειρθματικϊν μοντζλων με αποτζλεςμα τθν αναηιτθςθ νζων τρόπων χρθματοδότθςθσ τθσ οπτικοακουςτικισ παραγωγισ (κιν/φικζσ ταινίεσ, τθλεοπτικζσ εκπομπζσ κ.ά.). Β.4. Διαλειτουργικότθτα τθσ Connected TV Προκειμζνου να αντιμετωπιςτεί το ηιτθμα τθσ διαςυνοριακισ ςυμβατότθτασ του εξοπλιςμοφ τθσ Connected TV, εξετάηεται θ ςκοπιμότθτα προτυποποίθςθσ

5 (standardisation) του εξοπλιςμοφ, με ςτόχο τθν αξιοποίθςθ των πλεονεκτθμάτων (διαλειτουργικότθτα και διευκόλυνςθ οικονομιϊν κλίμακασ) και τθν αντιμετϊπιςθ των μειονεκτθμάτων (κίνδυνοσ αναχαίτιςθσ καινοτομίασ), ϊςτε να υπερκεραςκεί ο κατακερματιςμόσ τθσ ευρωπαϊκισ αγοράσ. Β.5. Τποδομζσ και φάςμα Ερωτιματα τίκενται, επίςθσ, αναφορικά με τθν επανεξζταςθ των υποδομϊν και του φάςματοσ, που επιβάλλει θ ανάπτυξθ τθσ ςφγκλιςθσ. Β.6. Αξίεσ/Κανονιςτικό πλαίςιο Η ςφγκλιςθ αποτελεί πρόκλθςθ και για το υφιςτάμενο κανονιςτικό πλαίςιο των οπτικοακουςτικϊν υπθρεςιϊν, οι οποίεσ ρυκμίηονται από τθν Οδθγία 2010/13/ΕΕ (Οδθγία ΤΟΑΜ), και διατυπϊνονται ερωτιματα προσ διαβοφλευςθ που αφοροφν βαςικζσ αρχζσ (όπωσ θ αρχι τθσ χϊρασ προζλευςθσ) και το ενδεχόμενο ςτρζβλωςθσ τθσ αγοράσ από τθν υφιςτάμενθ διαφορετικι ρφκμιςθ ανάμεςα ςτισ γραμμικζσ και τισ μθ γραμμικζσ υπθρεςίεσ. Διατυπϊνεται, επίςθσ, προβλθματιςμόσ ςχετικά με τθν ςκοπιμότθτα υπαγωγισ των νζων παικτϊν που κα προκφψουν από τθν ςφγκλιςθ ςτο ρυκμιςτικό πλαίςιο τθσ Οδθγίασ 2010/13/ΕΕ (Οδθγία ΤΟΑΜ) και αναηθτοφνται και άλλοι τρόποι για τθν προςταςία των αξιϊν. Με δεδομζνο τον παγκόςμιο και πολυςφνκετο χαρακτιρα του διαδικτφου, αναηθτοφνται οι τομείσ ςτουσ οποίουσ θ αυτορρφκμιςθ ι/και θ ςυρρφκμιςθ (που ιδθ προβλζπονται ςτθν ΤΟΑΜ) κα λειτουργιςει ςυμπλθρωματικά, προκειμζνου να διαςφαλιςκεί θ αποτελεςματικότερθ ρφκμιςθ του νζου τοπίου που προκφπτει από τθν ςφγκλιςθ. Επίςθσ, αναηθτοφνται πρωτοβουλίεσ, θ ανάλθψθ των οποίων κα μποροφςε να ςυμβάλει ςτθ βελτίωςθ του επιπζδου τθσ Παιδείασ για τα ΜΜΕ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. Β.7. Ελευκερία των ΜΜΕ και Πολυφωνία Ενϊ οι υφιςτάμενοι πάροχοι οπτικοακουςτικϊν υπθρεςιϊν, μεταξφ των οποίων και θ Δθμόςια Σθλεόραςθ, ζςπευςαν να χαιρετιςουν τισ νζεσ υπθρεςίεσ τθσ Connected TV, δεν μπορεί να αγνοθκεί το γεγονόσ ότι θ ανάπτυξθ τθσ Connected TV ενδζχεται να οδθγιςει μεςοπρόκεςμα ςε περιοριςμό τθσ πολυφωνίασ των ΜΜΕ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όπωσ και ςε απϊλεια οικονομικισ δραςτθριότθτασ των «παραδοςιακϊν οργανιςμϊν ΜΜΕ». Οι ανωτζρω εξελίξεισ είναι πικανό να ζχουν επιπτϊςεισ ςτθν νομοκεςία που διζπει ςε ευρωπαϊκό επίπεδο τα ΜΜΕ και τον Ανταγωνιςμό. Εξάλλου, ςε ζνα περιβάλλον, όπου κυριαρχεί θ ςφγκλιςθ των μζςων μετάδοςθσ περιεχομζνου, τίκεται το ερϊτθμα τθσ αναγκαιότθτασ διαςφάλιςθσ τθσ πρόςβαςθσ των χρθςτϊν ςε περιεχόμενο γενικοφ ενδιαφζροντοσ.

6 Β.8. Εμπορικζσ διαφθμίςεισ Σα ερωτιματα, που τίκενται προσ διαβοφλευςθ, αφοροφν ςτθν επάρκεια των υφιςτάμενων κανόνων τθσ ΤΟΑΜ για τθν ρφκμιςθ των εμπορικϊν διαφθμίςεων ςτθ νζα πραγματικότθτα, τθν αναηιτθςθ των πλζον κατάλλθλων εργαλείων για τθν αντιμετϊπιςθ των ταχζωσ μεταβαλλόμενων διαφθμιςτικϊν τεχνικϊν, τθν δυνατότθτα αυτορρφκμιςθσ ι /και ςυρρφκμιςθσ του τοπίου, τισ εμπορικζσ επικαλφψεισ, τθν ςυγκεκαλυμμζνθ διαφιμιςθ ι άλλεσ καινοτόμεσ τεχνικζσ επί τθσ οκόνθσ. Β.9. Προςταςία ανθλίκων Σα ερωτιματα που τίκενται προσ διαβοφλευςθ αφοροφν ςτθν καταλλθλότθτα των κανόνων τθσ Οδθγίασ ΤΟΑΜ για τθν αντιμετϊπιςθ των προκλιςεων που τίκενται για τθν προςταςία των ανθλίκων. Παρά το γεγονόσ ότι, ςε ςυςκευζσ και ςε πλατφόρμεσ που χρθςιμοποιοφνται για πρόςβαςθ ςε περιεχόμενο, τα εργαλεία ελζγχου είναι όλο και περιςςότερο διακζςιμα, θ χριςθ τουσ από τουσ γονείσ είναι ζωσ ςιμερα περιοριςμζνθ. Αναηθτοφνται, επομζνωσ, οι κατάλλθλοι μθχανιςμοί προκειμζνου να ενθμερωκοφν οι γονείσ γι αυτά τα εργαλεία και να καταςτεί αποτελεςματικότεροσ ο γονεϊκόσ ζλεγχοσ. Β.10. Προςβαςιμότθτα ατόμων με αναπθρία Σα ερωτιματα που τίκενται αφοροφν ςτισ πρόςκετεσ προςπάκειεσ προτυποποίθςθσ (standardization) που, ενδεχομζνωσ, πρζπει να καταβλθκοφν ςε αυτό τον τομζα, προκειμζνου να αξιοποιθκοφν οι ευκαιρίεσ που παρζχει θ τεχνολογία για τθν αφξθςθ τθσ προςβαςιμότθτασ των ατόμων με αναπθρία ςτο περιεχόμενο που διαχζεται, πλζον, με τα νζα μζςα και, κυρίωσ, μζςω διαδικτφου, ενϊ δίνεται ζμφαςθ και ςτα κίνθτρα που κα μποροφςαν να δοκοφν για τθν ενκάρρυνςθ των επενδφςεων ςε καινοτόμεσ υπθρεςίεσ προσ όφελοσ των ατόμων με αναπθρία. Εν κατακλείδι, θ Πράςινθ βίβλοσ για τθν Connected TV προςφζρει μία ευκαιρία για προβλθματιςμό ςε ζναν αρικμό αλλθλζνδετων τομζων, ςθμαντικϊν όχι μόνο για τισ ευρωπαϊκζσ οικονομίεσ, αλλά και για τθν λειτουργία των ευρωπαϊκϊν δθμοκρατιϊν. Κρίνεται ςκόπιμο, επίςθσ, να τονιςτεί ότι θ διαβοφλευςθ δεν προχποκζτει τθν εξαγωγι ςυγκεκριμζνων ςυμπεραςμάτων, ωςτόςο μπορεί να προετοιμάςει το ζδαφοσ για πικανζσ νομοκετικζσ ενζργειεσ ι άλλεσ δράςεισ πολιτικισ ςτο μζλλον, ειδικότερα με τθ διαςφνδεςθ πρωτοβουλιϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, όπωσ είναι θ υμμαχία για Καλφτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά (Better Internet for Kids Coalition), πικανϊν δράςεων ςε ςυνζχεια τθσ ζκκεςθσ τθσ Ομάδασ Τψθλοφ Επιπζδου για τθν Ελευκερία και τθν Πολυφωνία των ΜΜΕ, κακϊσ επίςθσ και πρωτοβουλιϊν για ηθτιματα αυτορρφκμιςθσ ι/και ςυρρφκμιςθσ.

7 Παραμζνοντασ ςτθν διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε περαιτζρω πλθροφορία, ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία. Η Προϊςταμζνθ τθσ Διεφκυνςθσ κ.α.α Αλεξία Καμποφρθ ΤΝΗΜΜΕΝΟ: Ερωτιματα Πράςινθσ βίβλου - απόδοςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα (Παράρτθμα) ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γραφείο Τφυπουργοφ ςτον Πρωκυπουργό και κυβερνθτικοφ εκπροςϊπου, κ.. Κεδίκογλου Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Μζςων Ενθμζρωςθσ, κ. Ι. Παναγιωτόπουλου Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ, κ. Α. Κατςανιϊτθ Διεφκυνςθ Πλθροφόρθςθσ, υπ όψιν κ. Μ. Λουκόπουλου Διεφκυνςθ Αναλφςεων και Σεκμθρίωςθσ, υπ όψιν, κ. τ. Αγουρίδθ Διεφκυνςθ Τπθρεςιϊν Εξωτερικοφ υπ όψιν, κ. Β. Καραβαςίλθ Διεφκυνςθ Δθμοςίων χζςεων υπ όψιν, κ. Π. Αγραφιϊτθ Διεφκυνςθ Εποπτείασ Εντφπων & Επαγγελματικϊν Οργανϊςεων - Σμιμα Εποπτείασ και Διακίνθςθσ Σφπου, υπ όψιν κ. Ευ. Βαλμά - Σμιμα Επαγγελματικϊν Ενϊςεων & Πρακτορείων Ειδιςεων, υπ όψιν κασ Αλ. Καμποφρθ - Σμιμα Διοικθτικισ Εποπτείασ ΜΜΕ, υπ όψιν κασ Π. Γιαννακάκου Διεφκυνςθ Πλθροφορικισ, υπ όψιν κ. Ι. Παπαγιαννόπουλου Ομάδα Διοίκθςθσ Ζργου ςτθν ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ για τθν προετοιμαςία τθσ Ελλθνικισ Προεδρίασ του υμβουλίου τθσ ΕΕ κατά το Αϋ εξάμθνο ζτουσ 2014, υπ όψιν Προζδρου κ. Π. Αγραφιϊτθ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ Μόνιμθ Ελλθνικι Αντιπροςωπεία ςτθν Ε. Ζνωςθ Rue Jacques de Lalaing, B-1040 Brussels, Belgique Τπ όψιν: - ΑΜΑ, Πρζςβθ κ. Ανδρζα Παπαςταφρου - κασ Άννασ Δαλαμάγκα

8 Ευρωπαϊκι Επιτροπι - Αντιπροςωπεία ςτθν Ελλάδα Βαςιλίςςθσ οφίασ 2, ΣΚ ΑΘΗΝΑ Τπ όψιν Επικεφαλισ Αντιπροςωπείασ, κ. Πάνου Καρβοφνθ Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο Γραφείο για τθν Ελλάδα Λ. Αμαλίασ 8, ΣΚ ΑΘΗΝΑ Τπ όψιν Επικεφαλισ Γραφείου Ενθμερϊςεωσ ΕΚ ςτθν Ελλάδα, κ. Λεωνίδα Αντωνακόπουλου

9 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟ «ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΡΟ ΜΙΑ ΠΛΗΡΗ ΤΓΚΛΙΗ ΣΟΝ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΟ ΚΟΜΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕ» (Για γλωςςάρι των ςχετικών όρων βλ. ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ (1) Ποιοι είναι οι παράγοντεσ που ςυμβάλλουν ςτθν εδραίωςθ τθσ επιτυχοφσ παρουςίασ των εταιρειϊν των ΗΠΑ ςτθν κατακερματιςμζνθ ευρωπαϊκι αγορά, παρά τθν φπαρξθ γλωςςικϊν και πολιτιςτικϊν εμποδίων, ενϊ αντικζτωσ πολλζσ εταιρείεσ τθσ ΕΕ αγωνίηονται να επιτφχουν τθν εδραίωςι τουσ; Ποιοι είναι οι παράγοντεσ που αποτελοφν εμπόδιο για τισ εταιρείεσ τθσ ΕΕ; (2) Ποιοι είναι οι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ διακεςιμότθτα του περιεχομζνου υψθλισ ηιτθςθσ; Τπάρχουν ςιμερα πρακτικζσ που αφοροφν το περιεχόμενο υψθλισ ηιτθςθσ ςε επίπεδο χονδρικισ πϊλθςθσ, οι οποίεσ επθρεάηουν τθν πρόςβαςθ ςτθν αγορά και τισ βιϊςιμεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ; Εάν ναι, ποιοσ είναι ο αντίκτυπόσ τουσ ςτουσ καταναλωτζσ; Τπάρχει ανάγκθ για ρυκμιςτικι παρζμβαςθ, πζραν τθσ εφαρμογισ των ιςχυόντων κανόνων ανταγωνιςμοφ; (3) Τπάρχουν εμπόδια ςχετικά με τθν πρόςβαςθ ςε πλατφόρμεσ, για τθν αντιμετϊπιςθ των οποίων απαιτείται ρφκμιςθ; ΜΟΝΣΕΛΑ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ (4) Αποτελοφν οι ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ οδθγίασ ΤΟΑΜ το βζλτιςτο μζςο για τθν προϊκθςθ τθσ δθμιουργίασ, τθσ διανομισ, τθσ διακεςιμότθτασ και τθσ εμπορικισ ελκυςτικότθτασ των ευρωπαϊκϊν ζργων; (5) Με ποιον τρόπο θ ςφγκλιςθ και θ αλλαγι τθσ ςυμπεριφοράσ των καταναλωτϊν κα επθρεάςουν το ιςχφον ςφςτθμα χρθματοδότθςθσ του περιεχομζνου; Με ποιον τρόπο οι διάφοροι ςυντελεςτζσ τθσ νζασ αξιακισ αλυςίδασ ςυμβάλλουν ςτθ χρθματοδότθςθ; ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ CONNECTED TV (6) Τπάρχει ανάγκθ για ανάλθψθ δράςθσ εκ μζρουσ τθσ ΕΕ, προκειμζνου να αντιμετωπιςτεί ζνασ πραγματικόσ ι δυνθτικόσ κατακερματιςμόσ και να εξαςφαλιςτεί θ διαλειτουργικότθτα ςε διαςυνοριακό επίπεδο; Τπάρχει ανάγκθ για τθν ανάπτυξθ νζων ι επικαιροποιθμζνων προτφπων ςτθν αγορά;

10 ΤΠΟΔΟΜΕ ΚΑΙ ΦΑΜΑ (7) Πόςο ςθμαντικζσ είναι οι διαφορζσ μεταξφ των επιμζρουσ πλατφορμϊν που χρθςιμοποιοφνται για διανομι περιεχομζνου (π.χ. επίγεια και δορυφορικι μετάδοςθ, ενςφρματεσ ευρυηωνικζσ ςυνδζςεισ - ςυμπεριλαμβανομζνων των καλωδιακϊν - κινθτζσ ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ) όςον αφορά τουσ χριςτεσ και τισ υποχρεϊςεισ για τθν παροχι υπθρεςιϊν δθμοςίου ςυμφζροντοσ (public interest obligations); (8) Ποια μοντζλα κατανομισ και καταμεριςμοφ ςυχνοτιτων μποροφν να δθμιουργιςουν ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ για ραδιοτθλεοπτικζσ μεταδόςεισ, για ευρυηωνικζσ ςυνδζςεισ δικτφων κινθτισ τθλεφωνίασ (mobile broadband) και για άλλεσ εφαρμογζσ (όπωσ εξοπλιςμό παραγωγισ προγραμμάτων) που χρθςιμοποιοφνται ςτισ ίδιεσ ηϊνεσ ςυχνοτιτων; (9) Ποιεσ ςυγκεκριμζνεσ ερευνθτικζσ ανάγκεσ ςχετικά με το ραδιοφάςμα πρζπει να αντιμετωπιςτοφν προκειμζνου να διευκολυνκεί θ ανάπτυξθ ςτον τομζα αυτό; ΑΞΙΕ (10) Δεδομζνθσ τθσ ςφγκλιςθσ των μζςων μαηικισ επικοινωνίασ, είναι δυνατό να κεωρθκεί ότι ρυκμιςτικζσ διαφοροποιιςεισ μεταξφ γραμμικϊν και μθ γραμμικϊν υπθρεςιϊν προκαλοφν ςτρεβλϊςεισ ςτθν αγορά; Εάν ναι, ποιοσ κα ιταν ο καλφτεροσ τρόποσ αντιμετϊπιςθσ αυτϊν των ςτρεβλϊςεων, διαφυλάςςοντασ παράλλθλα τισ αξίεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται το κοινοτικό ρυκμιςτικό πλαίςιο ςχετικά με τισ υπθρεςίεσ οπτικοακουςτικϊν μζςων επικοινωνίασ; (11) Τπάρχει ανάγκθ να προςαρμοςτεί ο οριςμόσ των παρόχων ι/και του πεδίου εφαρμογισ τθσ οδθγίασ ΤΟΑΜ, προκειμζνου όςοι δεν υπάγονται, επί του παρόντοσ, ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ οδθγίασ, να υπαχκοφν ςε αυτζσ, είτε ςυνολικά είτε κατά μζροσ, ι υπάρχουν άλλοι τρόποι για τθν προςταςία των αξιϊν; ε ποιουσ τομείσ κα μποροφςε να δοκεί ζμφαςθ ςτθν αυτορρφκμιςθ ι ςτθ ςυρρφκμιςθ; (12) Ποιεσ κα ιταν οι επιπτϊςεισ από μια ενδεχόμενθ αλλαγι τθσ κανονιςτικισ προςζγγιςθσ, που διζπει τον οπτικοακουςτικό τομζα, ςχετικά με τθν αρχι τθσ χϊρασ προζλευςθσ και, κατά ςυνζπεια, ςχετικά με τθν ενιαία αγορά; (13) Μιπωσ θ αυξθμζνθ ςφγκλιςθ ςτο οπτικοακουςτικό τοπίο κζτει ςε δοκιμαςία τθ ςχζςθ μεταξφ των διατάξεων τθσ οδθγίασ ΤΟΑΜ και τθσ οδθγίασ για το θλεκτρονικό εμπόριο, και ςε ποιουσ τομείσ; Θα μποροφςατε να δϊςετε ςυγκεκριμζνα παραδείγματα; (14) Ποιεσ πρωτοβουλίεσ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο κα μποροφςαν να ςυμβάλουν ςτθ βελτίωςθ του επιπζδου τθσ παιδείασ για τα ΜΜΕ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ;

11 ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΤΦΩΝΙΑ ΣΑ ΜΜΕ (15) Η δυνατότθτα προκακοριςμζνθσ επιλογισ μζςω μθχανιςμϊν φιλτραρίςματοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των μθχανϊν αναηιτθςθσ, κα ζπρεπε να υπόκειται ςε δθμόςια παρζμβαςθ ςε επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ; (16) Ποιο πρζπει να είναι το πεδίο εφαρμογισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ςχετικά με τθν πρόςβαςθ (άρκρο 6 τθσ Οδθγίασ για τθν «πρόςβαςθ») και τθν κακολικι υπθρεςία (άρκρο 31 τθσ Οδθγίασ για τθν «κακολικι υπθρεςία»), ενόψει τθσ αυξανόμενθσ ςφγκλιςθσ των γραμμικϊν και μθ γραμμικϊν υπθρεςιϊν ςε κοινζσ πλατφόρμεσ; το ςυγκλίνον περιβάλλον ραδιοτθλεοπτικϊν μεταδόςεων/ευρυηωνικότθτασ, είναι ιδιαιτζρωσ αναγκαίο να εξαςφαλίηεται θ προςβαςιμότθτα και θ ευκολία εφρεςθσ και παρακολοφκθςθσ «περιεχομζνου γενικοφ ενδιαφζροντασ»; ΕΜΠΟΡΙΚΕ (ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ (17) Οι ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ οδθγίασ ΤΟΑΜ ςχετικά με τισ εμπορικζσ (διαφημιςτικζσ) ανακοινϊςεισ κα εξακολουκοφν να είναι κατάλλθλεσ, κακϊσ θ εμπειρία τθσ ςφγκλιςθσ κακίςταται ςταδιακά πραγματικότθτα; Θα μποροφςατε να δϊςετε ςυγκεκριμζνα παραδείγματα; (18) Ποιά κα ιταν τα πλζον κατάλλθλα ρυκμιςτικά εργαλεία όςον αφορά τισ ταχζωσ μεταβαλλόμενεσ τεχνικζσ διαφιμιςθσ; Τπάρχει ευρφτερο περικϊριο για αυτορρφκμιςθ/ςυρρφκμιςθ; (19) Ποιοσ πρζπει να ζχει τον τελικό λόγο για το εάν πρζπει να γίνουν αποδεκτζσ ι όχι οι επικαλυπτικζσ διαφθμίςεισ ι άλλεσ καινοτόμεσ τεχνικζσ ανακοινϊςεων επί τθσ οκόνθσ; ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (20) Οι ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ οδθγίασ ΤΟΑΜ είναι κατάλλθλεσ για τθν αντιμετϊπιςθ των προκλιςεων που ςχετίηονται με τθν προςταςία των ανθλίκων ςε ζνα ςυγκλίνον περιβάλλον ΜΜΕ; (21) Μολονότι οι ςυςκευζσ και οι πλατφόρμεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν πρόςβαςθ ςε περιεχόμενο περιζχουν, ολοζνα και περιςςότερο, εργαλεία γονικοφ ελζγχου, θ διάδοςθ αυτϊν των εργαλείων φαίνεται μζχρι ςτιγμισ περιοριςμζνθ. Ποιοι μθχανιςμοί κα απαιτοφνταν για τθν ενθμζρωςθ των γονζων ςχετικά με αυτά τα εργαλεία; (22) Ποια μζτρα κα ιταν κατάλλθλα για τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ τθσ θλικίασ των χρθςτϊν επιγραμμικοφ (διαδικτυακοφ) οπτικοακουςτικοφ περιεχομζνου;

12 (23) Πρζπει θ οδθγία ΤΟΑΜ να τροποποιθκεί, προκειμζνου να καλφπτει κυρίωσ το γονικό ζλεγχο και το χαρακτθριςμό περιεχομζνου ςε όλουσ τουσ διαφλουσ μετάδοςθσ; (24) Πρζπει οι χριςτεσ να διακζτουν καλφτερθ ενθμζρωςθ και δυνατότθτεσ όςον αφορά τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μποροφν να υποβάλλουν παρατθριςεισ ι καταγγελίεσ ςχετικά με διάφορεσ μορφζσ περιεχομζνου; Είναι κατάλλθλοι οι ιςχφοντεσ(χρθματοδότθςθ, ρυκμιςτικά ι άλλα μζςα) μθχανιςμοί διεκπεραίωςθσ των καταγγελιϊν; (25) Σα μζςα (μζςα χρθματοδότθςθσ, ρυκμιςτικά ι άλλα μζςα) με τα οποία διεκπεραιϊνονται οι καταγγελίεσ, είναι κατάλλθλα για τθν παροχι επαρκοφσ πλθροφόρθςθσ ςε ςυνζχεια αναφορϊν για επιβλαβζσ ι παράνομο περιεχόμενο, ιδιαίτερα όςον αφορά παιδιά; Ποιοι πρζπει να είναι οι αντίςτοιχοι ρόλοι και αρμοδιότθτεσ των δθμοςίων αρχϊν, των μθ Κυβερνθτικϊν Οργανϊςεων και των παρόχων προϊόντων και υπθρεςιϊν, ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ παροχι επαρκοφσ πλθροφόρθςθσ ςτα άτομα που ζχουν υποβάλει αναφορζσ και καταγγελίεσ για επιβλαβζσ ι παράνομο περιεχόμενο; ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΑΣΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (26) Πιςτεφετε ότι απαιτοφνται πρόςκετεσ προςπάκειεσ προτυποποίθςθσ ςε αυτόν τον τομζα; (27) Ποια κίνθτρα κα μποροφςαν να δοκοφν για τθν ενκάρρυνςθ των επενδφςεων ςε καινοτόμεσ υπθρεςίεσ προσ όφελοσ των ατόμων με αναπθρία;

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟΤ «Προετοιμαςία προσ μια πλιρθ φγκλιςθ του Οπτικοακουςτικοφ Κόςμου Ανάπτυξθ, Δθμιουργία και Αξίεσ» ςτο πλαίςιο Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Παρατηρητήριο Σιμϊν Σηλεπικοινωνιακϊν και Σαχυδρομικϊν Προϊόντων Λιανικήσ Αναθζτουςα Αρχή: Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων Προχπολογιςμόσ: 397.560,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΘΓΘΣΕΛΣ ΓΛΑ ΚΑΤΕΥΚΥΝΤΘΛΕΣ ΓΑΜΜΕΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΕΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΣΘΓΘΣΕΛΣ ΓΛΑ ΚΑΤΕΥΚΥΝΤΘΛΕΣ ΓΑΜΜΕΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΕΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΕΚ ΕΙΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΓΡΑΜΜΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ Μάρτιοσ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 4 2.1 ΡΑΓΚΟΣΜΛΑ ΕΝΕΓΕΛΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 4 2.2 ΕΥΩΡΑΪΚΑ ΕΝΕΓΕΛΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΡΛΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΑΓΛΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ

ΤΟΡΛΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΑΓΛΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ ΤΟΡΛΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΑΓΛΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ ΣΕΡΤΕΜΒΛΟΣ 2015 ΤΣΔ ΑΓΛΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ ΣΕΡΤΕΜΒΛΟΣ 2015 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Το παρόν αποτελεί το Τοπικό Σχζδιο Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα 20. Εμπειρογνωμοςφνθ για τθ διαμόρφωςθ και διατφπωςθ προτάςεων ςτρατθγικισ και 20.1 Εταιρικότθτα Για τθν προετοιμαςία τθσ παρόντοσ κειμζνου προτάςεων ελιφκθςαν υπόψθ οι κζςεισ των Ξοινωνικϊν Εταίρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Σφςτθμα παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ ςτρατθγικισ αειφορίασ για τον Διμο Σθτείασ και εφαρμογζσ θλεκτρονικισ δθμοκρατίασ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Σθτείασ Ρροχπολογιςμόσ: 202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΘΦΙΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΑΡΧΕΙΟΤ ΣΘ ΙΕΡΑ ΤΝΟΔΟΤ ΚΑΙ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΘ ΑΞΙΑ» (Τποζργο1 τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ: «Θλεκτρονικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1 ΟΟΞΟΘΕΣΙΜΟ ΠΝΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1.1 ΕΤΡΩΠΑΛΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ Οριςμζνεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ ζχουν

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Τεφχοσ 32 - Ιοφλιοσ 2014 Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking Ακαδημία Πίζηηρ Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Διαγωνιζμόρ «i-bank Καινοηομία & Τεσνολογία» Εηαιπική Κοινωνική Εςθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ Ρροχπολογιςμόσ: 246.130,00 (χωρίσ ΦΡΑ) Διάρκεια: 15 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Διεκνισ με

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Επαναλθπτικοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Επαναλθπτικοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Επαναλθπτικοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Καινοτόμεσ και Ανοιχτζσ Υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ ςυμμετοχισ (e-participation) και ζνταξθσ (e-inclusion) των πολιτϊν του Διμου Φυλισ ςτο δθμόςιο διάλογο και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα : Ψθφιακι φγκλιςθ e-security «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επικαιροποίθςθ των χρονικϊν παραμζτρων ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ "περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Υπθρεςίεσ Δικτφου Κοινωνικισ Φροντίδασ Δθμοτϊν «E-Βοικεια Στο Σπίτι» Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Αμπελοκιπων- Μενεμζνθσ Ρροχπολογιςμόσ: 209.666,67 (χωρίσ ΦΠΑ) Διάρκεια: 14

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΕΕΥΝΘΣΘ ΤΟΥ ΒΑΚΜΟΥ ΥΛΟΚΕΤΘΣΘΣ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΩΝ ΣΤΘ ΓΕΩΓΛΑ: Θ ΡΕΛΡΤΩΣΘ ΤΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΛΛΑΣ

ΔΛΕΕΥΝΘΣΘ ΤΟΥ ΒΑΚΜΟΥ ΥΛΟΚΕΤΘΣΘΣ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΩΝ ΣΤΘ ΓΕΩΓΛΑ: Θ ΡΕΛΡΤΩΣΘ ΤΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΛΛΑΣ ΑΛΣΤΟΤΕΛΕΛΟ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΓΕΩΡΟΝΛΚΘ ΣΧΟΛΘ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΕΛΔΛΚΕΥΣΘ «ΑΓΟΤΛΚΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΑ» ΔΛΕΕΥΝΘΣΘ ΤΟΥ ΒΑΚΜΟΥ ΥΛΟΚΕΤΘΣΘΣ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΩΝ ΣΤΘ ΓΕΩΓΛΑ: Θ ΡΕΛΡΤΩΣΘ ΤΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Έκθεςη για την ενι ςχυςη των βαςικων δεξιοτη των των ενηλι κων ςτην Κυ προ (με ε μφαςη ςτισ ευα λωτεσ ομα δεσ πληθυςμου ) ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 Ιούλιοσ 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ ΕΛΧΑΓΩΓΘ...5 1 ΦΩΚΠΛΧΕΛΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΚΩΓΦΑΠΠΛΧΘ ΨΘΧ ΞΩΥΦΣΩ ΠΕ ΨΘ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘ ΨΘΧ ΕΡΩΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΥΡΘ, ΒΛΩΧΛΠΘ ΞΑΛ ΧΩΦΛΧ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 2010 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά για το Ρλαίςιο τθσ Ρροκθρυςςόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Περιεχόμενα ΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Ημερίδα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχείρθςθ» 5 Διακρίςεισ ςτα βραβεία ΧΡΗΞΑ-Γεϊργιοσ Ουηοφνθσ 6 Τπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θζμα: Διερεφνθςθ Κοινωνικϊν Ανιςοτιτων ςε Ρλθκυςμό Μεταναςτϊν: Μελζτθ Ρερίπτωςθσ ςτο Ρεριφερειακό

Διαβάστε περισσότερα