ΠΡΟ: ΟΠΩ Ο ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟ: ΟΠΩ Ο ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΕΩ 31/08/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΕΝΣΤΠΩΝ Ακινα, 28/05/2013 & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΕΩΝ Α.Π /2013 Σμιμα Ραδιοτθλεοπτικών Θεμάτων Σαχ.διεφκ/νςθ: Φραγκοφδθ 11 & Αλ. Πάντου Καλλικζα, Ακινα, Σ.Κ Πλθρ.: Γλυκερία Μθτροποφλου, τθλ Μαρίνα Παπαναςταςίου, τθλ ΠΡΟ: ΟΠΩ Ο ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ Θζμα: Πράςινθ βίβλοσ με τίτλο «Προετοιμαςία προσ μία πλιρθ φγκλιςθ του Οπτικοακουςτικοφ Κόςμου: Ανάπτυξθ, Δθμιουργία και Αξίεσ» Δθμόςια διαβοφλευςθ χετικό ζγγραφο: - Σο Α.Π. 8644/ θλεκτρονικό μινυμα τθσ Μόνιμθσ Ελλθνικισ Αντιπροςωπείασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Α. ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟ ΜΕ ΣΙΣΛΟ «ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΡΟ ΜΙΑ ΠΛΗΡΗ ΤΓΚΛΙΗ ΣΟΤ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΟΤ ΚΟΜΟΤ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕ» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ τισ 24 Απριλίου 2013, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι εξζδωςε Πράςινθ βίβλο με τίτλο «Προετοιμαςία προσ μία πλήρη Σφγκλιςη του Οπτικοακουςτικοφ Κόςμου: Ανάπτυξη, Δημιουργία και Αξίεσ» [COM(2013)231 final]. τόχοσ τθσ Πράςινθσ βίβλου είναι θ ζναρξθ ενόσ ευρζοσ δθμοςίου διαλόγου ςχετικά με τισ απορρζουςεσ επιπτϊςεισ από τθν διαρκι μεταβολι του οπτικοακουςτικοφ πεδίου, το οποίο χαρακτθρίηεται από τθν αυξανόμενθ ςφγκλιςθ των παραδοςιακϊν ραδιοτθλεοπτικϊν υπθρεςιϊν και του διαδικτφου (ψθφιακι ςφγκλιςθ) και τθν ανάδυςθ τθσ Διαςυνδεδεμζνθσ Σθλεόραςθσ (Connected TV). Όπωσ επιςθμαίνει θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, όραμά τθσ είναι να αδράξει τθν ευκαιρία τθσ αλλαγισ που ςυντελείται ςτο επίπεδο τθσ τεχνολογίασ, προκειμζνου να διαςφαλίςει τθν ευρφτερθ δυνατι πρόςβαςθ όλων των Ευρωπαίων ςτο ποικίλο ευρωπαϊκό περιεχόμενο και τθν ευρφτερθ δυνατι επιλογι προςφερομζνων υπθρεςιϊν υψθλισ ποιότθτασ. Η δυνατότθτα που παρζχει θ τεχνολογία αναφορικά με τθν διανομι περιεχομζνου, νόμιμα προςβάςιμου από τουσ κεατζσ ολόκλθρθσ τθσ Ευρϊπθσ, κα μποροφςε να αποτελζςει κίνθτρο για τθν δθμιουργία νζων μορφϊν περιεχομζνου από τουσ φορείσ τθσ αγοράσ.

2 το πλαίςιο αυτό, εγκαινιάηεται ευρεία διαβοφλευςθ, μεταξφ των ενδιαφερομζνων φορζων, βάςει ςυγκεκριμζνων ερωτθμάτων που διατυπώνονται ςτθν Πράςινθ βίβλο. Η δθμόςια διαβοφλευςθ κα ολοκλθρωκεί ςτισ Σο πρωτότυπο κείμενο τθσ Πράςινθσ βίβλου για τθν Connected TV, ςτθν αγγλικι γλϊςςα, μπορείτε να το αναηθτιςετε ςτον θλεκτρονικό ςφνδεςμο: Η ζκδοςθ τθσ Πράςινθσ βίβλου για τθν Connected TV ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, όπωσ αυτι μεταφράςτθκε από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, βρίςκεται ςτον θλεκτρονικό ςφνδεςμο: Οι απαντιςεισ ςτα ερωτιματα τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ κα πρζπει να αποςταλοφν είτε ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ CNECT-CONVERGENCE- είτε ταχυδρομικά ςτθν διεφκυνςθ: EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Communications Networks, Content and Technology Unit G1, Office BU25 05/181, B 1049 Brussels, BELGIQUE Οι απαντιςεισ μποροφν να διατυπωκοφν ςε μία από τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ελλθνικισ. Ωςτόςο, θ χριςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ κεωρείται προτιμότερθ από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι για τθν άμεςθ αξιοποίθςθ του ςυνολικοφ όγκου των απαντιςεων. ε περίπτωςθ που ςυμμετάςχετε ςτθ διαβοφλευςθ, παρακαλοφμε όπωσ μασ ενθμερϊςετε εμπρόκεςμα για τθ ςυμμετοχι ςασ. Επίςθσ, εάν επικυμείτε να μασ γνωςτοποιιςετε τισ απαντιςεισ ςασ, μπορείτε να τισ αποςτείλετε ςτθν ακόλουκθ θλεκτρονικι διεφκυνςθ: Θζτουμε, επίςθσ, υπ όψιν ςασ ότι θ Τπθρεςία μασ προτίκεται να διοργανϊςει θμερίδα, κατά το προςεχζσ διάςτθμα, με ςκοπό τθν ανταλλαγι απόψεων μεταξφ των δθμόςιων και ιδιωτικϊν φορζων τθσ χϊρασ, για τα ηθτιματα που κζτει θ Πράςινθ βίβλοσ. θμειϊνουμε, δε, ότι ςτον ιςτότοπο τθσ ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ (http://www.minpress.gr/minpress) μπορείτε να βρείτε: α) τουσ θλεκτρονικοφσ ςυνδζςμουσ πρόςβαςθσ ςτθν Πράςινθ βίβλο, β) επεξθγθματικό ςθμείωμα (ςτθν αγγλικι γλϊςςα) τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, ςχετικά με τα ςυνικθ ερωτιματα που διατυπϊνονται για τθν Πράςινθ βίβλο (frequently asked questions), κακϊσ και γ) το παρόν ζγγραφο, ςτο οποίο επιςθμαίνουμε τα ςθμαντικότερα ςθμεία τθσ Πράςινθσ βίβλου, και επιςυνάπτουμε παράρτθμα με τα ερωτιματα που κζτει, κατόπιν επεξεργαςίασ ςυγκζντρωςθσ και απόδοςισ τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, από το Σμιμα Ραδιοτθλεοπτικϊν Θεμάτων τθσ Διεφκυνςισ μασ, με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ τθσ ςυμμετοχισ ςασ ςτθν τρζχουςα Δθμόςια διαβοφλευςθ.

3 Β. ΣΑ ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΕΡΑ ΗΜΕΙΑ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟΤ, ΜΕ ΣΙΣΛΟ «ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΡΟ ΜΙΑ ΠΛΗΡΗ ΤΓΚΛΙΗ ΣΟΤ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΟΤ ΚΟΜΟΤ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕ» (CONNECTED TV) Η ανάγκθ των ιδιωτικϊν οικονομικϊν παραγόντων να καινοτομιςουν περαιτζρω, όπωσ και θ αναγκαιότθτα διαςφάλιςθσ του ςωςτοφ ρυκμιςτικοφ πλαιςίου και αναηιτθςθσ λφςεων ςε κζματα δθμόςιασ πολιτικισ, εγείρει τα ακόλουκα ηθτιματα: - Σθν μετατροπι τθσ διαδικαςίασ ςφγκλιςθσ ςε οικονομικι ανάπτυξθ και επιχειρθματικι καινοτομία ςτθν Ευρϊπθ. - Σθν διερεφνθςθ των επιπτϊςεων τθσ ςφγκλιςθσ όςον αφορά αξίεσ, όπωσ θ ελευκερία και πολυφωνία των ΜΜΕ, θ πολιτιςτικι πολυμορφία, θ προςταςία των καταναλωτϊν, ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνονται ειδικζσ ομάδεσ, όπωσ είναι λ.χ. οι ανιλικοι, τα άτομα με αναπθρία κ.α. Η ςφγκλιςθ αναμζνεται να επθρεάςει τα υφιςτάμενα νομικά εργαλεία, ςτα οποία ςυμπεριλαμβάνεται και θ Οδθγία Τπθρεςιϊν Οπτικοακουςτικϊν Μζςων (ΤΟΑΜ) 2010/13/ΕΕ - ςτθν οποία επικεντρϊνεται θ εν λόγω βίβλοσ - θ Οδθγία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) και θ δζςμθ ρυκμίςεων για τισ θλεκτρονικζσ επικοινωνίεσ. Σο υφιςτάμενο κανονιςτικό πλαίςιο ενδζχεται να μθν επαρκεί για τθν ρφκμιςθ τθσ νζασ πραγματικότθτασ που κα προκφψει από τθν ψθφιακι ςφγκλιςθ. Σα οφζλθ για τθν οπτικοακουςτικι βιομθχανία προβλζπεται να είναι τεράςτια, κακϊσ οι τωρινζσ εμπορικζσ ςχζςεισ αναμζνεται να ανακεωρθκοφν, ενϊ πρόκειται να αναδυκοφν πολυάρικμεσ νζεσ επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ. Επιπλζον, θ φπαρξθ ορίων πρακτικισ φφςεωσ για τθν επιβολι ρυκμιςτικϊν κανόνων ςτουσ φορείσ που δρουν ςτο Διαδίκτυο (online entities) κακιςτά αναγκαία τθν αναηιτθςθ λφςεων ςτο πλαίςιο τθσ αυτορρφκμιςθσ ι/και τθσ ςυρρφκμιςθσ. Οι τομείσ που αναμζνεται να αντιμετωπίςουν πολλζσ προκλιςεισ λόγω τθσ ανάπτυξθσ τθσ Connected TV είναι οι ακόλουκοι: Β.1 Ανάπτυξθ και καινοτομία Είναι προφανείσ οι τεράςτιεσ ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ και καινοτομίασ που δθμιουργοφνται: -για τουσ καταςκευαςτζσ εξοπλιςμοφ, όςον αφορά τισ φιλικζσ προσ τον χριςτθ ςυςκευζσ που κα εξαςφαλίςουν τθν ευρφτερθ δυνατι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο, -για τουσ διαχειριςτζσ δικτφου, όςον αφορά τισ επενδφςεισ ςε δίκτυα υψθλισ ταχφτθτασ, -για τουσ δθμιουργοφσ περιεχομζνου, όςον αφορά τθν καινοτόμο παραγωγι και κατανομι περιεχομζνου,

4 -για τουσ ραδιοτθλεοπτικοφσ οργανιςμοφσ, όςον αφορά τισ νζεσ πλατφόρμεσ μετάδοςθσ του περιεχομζνου τουσ. Β.2. Θζματα αγοράσ ε ζναν κόςμο που κυριαρχείται από το διαδίκτυο, οι διαχειριςτζσ δικτφου και οι νζοι πάροχοι online ο/α περιεχομζνου, χωρίσ περιοριςμοφσ εδαφικισ πρόςβαςθσ, μποροφν: α) να αποκτιςουν ςθμαντικά ςυγκριτικά πλεονεκτιματα ςε ςχζςθ με τουσ παραδοςιακοφσ παίκτεσ και β) να αποτελζςουν πρόκλθςθ για τθν πολιτιςτικι και γλωςςικι πολυμορφία που χαρακτθρίηει τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όπωσ ςυμβαίνει ςυχνά με τουσ παίκτεσ των ΗΠΑ, οι οποίοι κινοφνται με επιτυχία ςτθν κατακερματιςμζνθ αγορά τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. το πλαίςιο τθσ διαβοφλευςθσ, αναηθτοφνται οι λόγοι αναχαίτιςθσ τθσ ανάπτυξθσ των επιχειριςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Η ενιαία ψθφιακι αγορά δθμιουργεί ευκαιρίεσ και κζτει προκλιςεισ για τθν πνευματικι ιδιοκτθςία, για τθν οποία ζχει διεξαχκεί ειδικι ευρωπαϊκι δθμόςια διαβοφλευςθ, ςε ςυνζχεια ςχετικισ Πράςινθσ βίβλου τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Αναφορικά, δε, με τον ανταγωνιςμό αναφφονται τα ακόλουκα ηθτιματα, τα οποία πρζπει να αντιμετωπιςτοφν προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ φπαρξθ μίασ αγοράσ που κα κινείται γριγορα και αποτελεςματικά ςτο νζο ψθφιακό κόςμο που ςυγκλίνει όλο και περιςςότερο. Σα ηθτιματα που αναφφονται ςχετίηονται με: - τα εμπόδια ειςόδου νζων παικτϊν ςτθν αγορά, - τθν δεςπόηουςα κζςθ εταιριϊν ο/α υπθρεςιϊν, - τα προβλιματα που προκφπτουν από τθν δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε βάςεισ δεδομζνων χρθςτϊν, - τον προβλθματιςμό ςχετικά με τθν χρθματοδότθςθ των δθμοςίων ΜΜΕ και με τισ ενδεχόμενεσ επιπτϊςεισ αυτισ ςτον ανταγωνιςμό, - τθν ρφκμιςθ δικαιωμάτων μετάδοςθσ γεγονότων μείηονοσ ςθμαςίασ, τθν κατοχφρωςθ τθσ μετάδοςθσ ςφντομων ακλθτικϊν αποςπαςμάτων κακϊσ και τθν πρόςβαςθ ςε πρόςφατεσ κινθματογραφικζσ επιτυχίεσ. Β.3. Μοντζλα χρθματοδότθςθσ Η προοδευτικι ςφγκλιςθ αλλάηει τθν ςυμπεριφορά των καταναλωτϊν και ςυμβάλλει ςτθν ανάδυςθ νζων επιχειρθματικϊν μοντζλων με αποτζλεςμα τθν αναηιτθςθ νζων τρόπων χρθματοδότθςθσ τθσ οπτικοακουςτικισ παραγωγισ (κιν/φικζσ ταινίεσ, τθλεοπτικζσ εκπομπζσ κ.ά.). Β.4. Διαλειτουργικότθτα τθσ Connected TV Προκειμζνου να αντιμετωπιςτεί το ηιτθμα τθσ διαςυνοριακισ ςυμβατότθτασ του εξοπλιςμοφ τθσ Connected TV, εξετάηεται θ ςκοπιμότθτα προτυποποίθςθσ

5 (standardisation) του εξοπλιςμοφ, με ςτόχο τθν αξιοποίθςθ των πλεονεκτθμάτων (διαλειτουργικότθτα και διευκόλυνςθ οικονομιϊν κλίμακασ) και τθν αντιμετϊπιςθ των μειονεκτθμάτων (κίνδυνοσ αναχαίτιςθσ καινοτομίασ), ϊςτε να υπερκεραςκεί ο κατακερματιςμόσ τθσ ευρωπαϊκισ αγοράσ. Β.5. Τποδομζσ και φάςμα Ερωτιματα τίκενται, επίςθσ, αναφορικά με τθν επανεξζταςθ των υποδομϊν και του φάςματοσ, που επιβάλλει θ ανάπτυξθ τθσ ςφγκλιςθσ. Β.6. Αξίεσ/Κανονιςτικό πλαίςιο Η ςφγκλιςθ αποτελεί πρόκλθςθ και για το υφιςτάμενο κανονιςτικό πλαίςιο των οπτικοακουςτικϊν υπθρεςιϊν, οι οποίεσ ρυκμίηονται από τθν Οδθγία 2010/13/ΕΕ (Οδθγία ΤΟΑΜ), και διατυπϊνονται ερωτιματα προσ διαβοφλευςθ που αφοροφν βαςικζσ αρχζσ (όπωσ θ αρχι τθσ χϊρασ προζλευςθσ) και το ενδεχόμενο ςτρζβλωςθσ τθσ αγοράσ από τθν υφιςτάμενθ διαφορετικι ρφκμιςθ ανάμεςα ςτισ γραμμικζσ και τισ μθ γραμμικζσ υπθρεςίεσ. Διατυπϊνεται, επίςθσ, προβλθματιςμόσ ςχετικά με τθν ςκοπιμότθτα υπαγωγισ των νζων παικτϊν που κα προκφψουν από τθν ςφγκλιςθ ςτο ρυκμιςτικό πλαίςιο τθσ Οδθγίασ 2010/13/ΕΕ (Οδθγία ΤΟΑΜ) και αναηθτοφνται και άλλοι τρόποι για τθν προςταςία των αξιϊν. Με δεδομζνο τον παγκόςμιο και πολυςφνκετο χαρακτιρα του διαδικτφου, αναηθτοφνται οι τομείσ ςτουσ οποίουσ θ αυτορρφκμιςθ ι/και θ ςυρρφκμιςθ (που ιδθ προβλζπονται ςτθν ΤΟΑΜ) κα λειτουργιςει ςυμπλθρωματικά, προκειμζνου να διαςφαλιςκεί θ αποτελεςματικότερθ ρφκμιςθ του νζου τοπίου που προκφπτει από τθν ςφγκλιςθ. Επίςθσ, αναηθτοφνται πρωτοβουλίεσ, θ ανάλθψθ των οποίων κα μποροφςε να ςυμβάλει ςτθ βελτίωςθ του επιπζδου τθσ Παιδείασ για τα ΜΜΕ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. Β.7. Ελευκερία των ΜΜΕ και Πολυφωνία Ενϊ οι υφιςτάμενοι πάροχοι οπτικοακουςτικϊν υπθρεςιϊν, μεταξφ των οποίων και θ Δθμόςια Σθλεόραςθ, ζςπευςαν να χαιρετιςουν τισ νζεσ υπθρεςίεσ τθσ Connected TV, δεν μπορεί να αγνοθκεί το γεγονόσ ότι θ ανάπτυξθ τθσ Connected TV ενδζχεται να οδθγιςει μεςοπρόκεςμα ςε περιοριςμό τθσ πολυφωνίασ των ΜΜΕ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όπωσ και ςε απϊλεια οικονομικισ δραςτθριότθτασ των «παραδοςιακϊν οργανιςμϊν ΜΜΕ». Οι ανωτζρω εξελίξεισ είναι πικανό να ζχουν επιπτϊςεισ ςτθν νομοκεςία που διζπει ςε ευρωπαϊκό επίπεδο τα ΜΜΕ και τον Ανταγωνιςμό. Εξάλλου, ςε ζνα περιβάλλον, όπου κυριαρχεί θ ςφγκλιςθ των μζςων μετάδοςθσ περιεχομζνου, τίκεται το ερϊτθμα τθσ αναγκαιότθτασ διαςφάλιςθσ τθσ πρόςβαςθσ των χρθςτϊν ςε περιεχόμενο γενικοφ ενδιαφζροντοσ.

6 Β.8. Εμπορικζσ διαφθμίςεισ Σα ερωτιματα, που τίκενται προσ διαβοφλευςθ, αφοροφν ςτθν επάρκεια των υφιςτάμενων κανόνων τθσ ΤΟΑΜ για τθν ρφκμιςθ των εμπορικϊν διαφθμίςεων ςτθ νζα πραγματικότθτα, τθν αναηιτθςθ των πλζον κατάλλθλων εργαλείων για τθν αντιμετϊπιςθ των ταχζωσ μεταβαλλόμενων διαφθμιςτικϊν τεχνικϊν, τθν δυνατότθτα αυτορρφκμιςθσ ι /και ςυρρφκμιςθσ του τοπίου, τισ εμπορικζσ επικαλφψεισ, τθν ςυγκεκαλυμμζνθ διαφιμιςθ ι άλλεσ καινοτόμεσ τεχνικζσ επί τθσ οκόνθσ. Β.9. Προςταςία ανθλίκων Σα ερωτιματα που τίκενται προσ διαβοφλευςθ αφοροφν ςτθν καταλλθλότθτα των κανόνων τθσ Οδθγίασ ΤΟΑΜ για τθν αντιμετϊπιςθ των προκλιςεων που τίκενται για τθν προςταςία των ανθλίκων. Παρά το γεγονόσ ότι, ςε ςυςκευζσ και ςε πλατφόρμεσ που χρθςιμοποιοφνται για πρόςβαςθ ςε περιεχόμενο, τα εργαλεία ελζγχου είναι όλο και περιςςότερο διακζςιμα, θ χριςθ τουσ από τουσ γονείσ είναι ζωσ ςιμερα περιοριςμζνθ. Αναηθτοφνται, επομζνωσ, οι κατάλλθλοι μθχανιςμοί προκειμζνου να ενθμερωκοφν οι γονείσ γι αυτά τα εργαλεία και να καταςτεί αποτελεςματικότεροσ ο γονεϊκόσ ζλεγχοσ. Β.10. Προςβαςιμότθτα ατόμων με αναπθρία Σα ερωτιματα που τίκενται αφοροφν ςτισ πρόςκετεσ προςπάκειεσ προτυποποίθςθσ (standardization) που, ενδεχομζνωσ, πρζπει να καταβλθκοφν ςε αυτό τον τομζα, προκειμζνου να αξιοποιθκοφν οι ευκαιρίεσ που παρζχει θ τεχνολογία για τθν αφξθςθ τθσ προςβαςιμότθτασ των ατόμων με αναπθρία ςτο περιεχόμενο που διαχζεται, πλζον, με τα νζα μζςα και, κυρίωσ, μζςω διαδικτφου, ενϊ δίνεται ζμφαςθ και ςτα κίνθτρα που κα μποροφςαν να δοκοφν για τθν ενκάρρυνςθ των επενδφςεων ςε καινοτόμεσ υπθρεςίεσ προσ όφελοσ των ατόμων με αναπθρία. Εν κατακλείδι, θ Πράςινθ βίβλοσ για τθν Connected TV προςφζρει μία ευκαιρία για προβλθματιςμό ςε ζναν αρικμό αλλθλζνδετων τομζων, ςθμαντικϊν όχι μόνο για τισ ευρωπαϊκζσ οικονομίεσ, αλλά και για τθν λειτουργία των ευρωπαϊκϊν δθμοκρατιϊν. Κρίνεται ςκόπιμο, επίςθσ, να τονιςτεί ότι θ διαβοφλευςθ δεν προχποκζτει τθν εξαγωγι ςυγκεκριμζνων ςυμπεραςμάτων, ωςτόςο μπορεί να προετοιμάςει το ζδαφοσ για πικανζσ νομοκετικζσ ενζργειεσ ι άλλεσ δράςεισ πολιτικισ ςτο μζλλον, ειδικότερα με τθ διαςφνδεςθ πρωτοβουλιϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, όπωσ είναι θ υμμαχία για Καλφτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά (Better Internet for Kids Coalition), πικανϊν δράςεων ςε ςυνζχεια τθσ ζκκεςθσ τθσ Ομάδασ Τψθλοφ Επιπζδου για τθν Ελευκερία και τθν Πολυφωνία των ΜΜΕ, κακϊσ επίςθσ και πρωτοβουλιϊν για ηθτιματα αυτορρφκμιςθσ ι/και ςυρρφκμιςθσ.

7 Παραμζνοντασ ςτθν διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε περαιτζρω πλθροφορία, ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία. Η Προϊςταμζνθ τθσ Διεφκυνςθσ κ.α.α Αλεξία Καμποφρθ ΤΝΗΜΜΕΝΟ: Ερωτιματα Πράςινθσ βίβλου - απόδοςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα (Παράρτθμα) ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γραφείο Τφυπουργοφ ςτον Πρωκυπουργό και κυβερνθτικοφ εκπροςϊπου, κ.. Κεδίκογλου Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Μζςων Ενθμζρωςθσ, κ. Ι. Παναγιωτόπουλου Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ, κ. Α. Κατςανιϊτθ Διεφκυνςθ Πλθροφόρθςθσ, υπ όψιν κ. Μ. Λουκόπουλου Διεφκυνςθ Αναλφςεων και Σεκμθρίωςθσ, υπ όψιν, κ. τ. Αγουρίδθ Διεφκυνςθ Τπθρεςιϊν Εξωτερικοφ υπ όψιν, κ. Β. Καραβαςίλθ Διεφκυνςθ Δθμοςίων χζςεων υπ όψιν, κ. Π. Αγραφιϊτθ Διεφκυνςθ Εποπτείασ Εντφπων & Επαγγελματικϊν Οργανϊςεων - Σμιμα Εποπτείασ και Διακίνθςθσ Σφπου, υπ όψιν κ. Ευ. Βαλμά - Σμιμα Επαγγελματικϊν Ενϊςεων & Πρακτορείων Ειδιςεων, υπ όψιν κασ Αλ. Καμποφρθ - Σμιμα Διοικθτικισ Εποπτείασ ΜΜΕ, υπ όψιν κασ Π. Γιαννακάκου Διεφκυνςθ Πλθροφορικισ, υπ όψιν κ. Ι. Παπαγιαννόπουλου Ομάδα Διοίκθςθσ Ζργου ςτθν ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ για τθν προετοιμαςία τθσ Ελλθνικισ Προεδρίασ του υμβουλίου τθσ ΕΕ κατά το Αϋ εξάμθνο ζτουσ 2014, υπ όψιν Προζδρου κ. Π. Αγραφιϊτθ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ Μόνιμθ Ελλθνικι Αντιπροςωπεία ςτθν Ε. Ζνωςθ Rue Jacques de Lalaing, B-1040 Brussels, Belgique Τπ όψιν: - ΑΜΑ, Πρζςβθ κ. Ανδρζα Παπαςταφρου - κασ Άννασ Δαλαμάγκα

8 Ευρωπαϊκι Επιτροπι - Αντιπροςωπεία ςτθν Ελλάδα Βαςιλίςςθσ οφίασ 2, ΣΚ ΑΘΗΝΑ Τπ όψιν Επικεφαλισ Αντιπροςωπείασ, κ. Πάνου Καρβοφνθ Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο Γραφείο για τθν Ελλάδα Λ. Αμαλίασ 8, ΣΚ ΑΘΗΝΑ Τπ όψιν Επικεφαλισ Γραφείου Ενθμερϊςεωσ ΕΚ ςτθν Ελλάδα, κ. Λεωνίδα Αντωνακόπουλου

9 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟ «ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΡΟ ΜΙΑ ΠΛΗΡΗ ΤΓΚΛΙΗ ΣΟΝ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΟ ΚΟΜΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕ» (Για γλωςςάρι των ςχετικών όρων βλ. ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ (1) Ποιοι είναι οι παράγοντεσ που ςυμβάλλουν ςτθν εδραίωςθ τθσ επιτυχοφσ παρουςίασ των εταιρειϊν των ΗΠΑ ςτθν κατακερματιςμζνθ ευρωπαϊκι αγορά, παρά τθν φπαρξθ γλωςςικϊν και πολιτιςτικϊν εμποδίων, ενϊ αντικζτωσ πολλζσ εταιρείεσ τθσ ΕΕ αγωνίηονται να επιτφχουν τθν εδραίωςι τουσ; Ποιοι είναι οι παράγοντεσ που αποτελοφν εμπόδιο για τισ εταιρείεσ τθσ ΕΕ; (2) Ποιοι είναι οι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ διακεςιμότθτα του περιεχομζνου υψθλισ ηιτθςθσ; Τπάρχουν ςιμερα πρακτικζσ που αφοροφν το περιεχόμενο υψθλισ ηιτθςθσ ςε επίπεδο χονδρικισ πϊλθςθσ, οι οποίεσ επθρεάηουν τθν πρόςβαςθ ςτθν αγορά και τισ βιϊςιμεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ; Εάν ναι, ποιοσ είναι ο αντίκτυπόσ τουσ ςτουσ καταναλωτζσ; Τπάρχει ανάγκθ για ρυκμιςτικι παρζμβαςθ, πζραν τθσ εφαρμογισ των ιςχυόντων κανόνων ανταγωνιςμοφ; (3) Τπάρχουν εμπόδια ςχετικά με τθν πρόςβαςθ ςε πλατφόρμεσ, για τθν αντιμετϊπιςθ των οποίων απαιτείται ρφκμιςθ; ΜΟΝΣΕΛΑ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ (4) Αποτελοφν οι ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ οδθγίασ ΤΟΑΜ το βζλτιςτο μζςο για τθν προϊκθςθ τθσ δθμιουργίασ, τθσ διανομισ, τθσ διακεςιμότθτασ και τθσ εμπορικισ ελκυςτικότθτασ των ευρωπαϊκϊν ζργων; (5) Με ποιον τρόπο θ ςφγκλιςθ και θ αλλαγι τθσ ςυμπεριφοράσ των καταναλωτϊν κα επθρεάςουν το ιςχφον ςφςτθμα χρθματοδότθςθσ του περιεχομζνου; Με ποιον τρόπο οι διάφοροι ςυντελεςτζσ τθσ νζασ αξιακισ αλυςίδασ ςυμβάλλουν ςτθ χρθματοδότθςθ; ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ CONNECTED TV (6) Τπάρχει ανάγκθ για ανάλθψθ δράςθσ εκ μζρουσ τθσ ΕΕ, προκειμζνου να αντιμετωπιςτεί ζνασ πραγματικόσ ι δυνθτικόσ κατακερματιςμόσ και να εξαςφαλιςτεί θ διαλειτουργικότθτα ςε διαςυνοριακό επίπεδο; Τπάρχει ανάγκθ για τθν ανάπτυξθ νζων ι επικαιροποιθμζνων προτφπων ςτθν αγορά;

10 ΤΠΟΔΟΜΕ ΚΑΙ ΦΑΜΑ (7) Πόςο ςθμαντικζσ είναι οι διαφορζσ μεταξφ των επιμζρουσ πλατφορμϊν που χρθςιμοποιοφνται για διανομι περιεχομζνου (π.χ. επίγεια και δορυφορικι μετάδοςθ, ενςφρματεσ ευρυηωνικζσ ςυνδζςεισ - ςυμπεριλαμβανομζνων των καλωδιακϊν - κινθτζσ ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ) όςον αφορά τουσ χριςτεσ και τισ υποχρεϊςεισ για τθν παροχι υπθρεςιϊν δθμοςίου ςυμφζροντοσ (public interest obligations); (8) Ποια μοντζλα κατανομισ και καταμεριςμοφ ςυχνοτιτων μποροφν να δθμιουργιςουν ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ για ραδιοτθλεοπτικζσ μεταδόςεισ, για ευρυηωνικζσ ςυνδζςεισ δικτφων κινθτισ τθλεφωνίασ (mobile broadband) και για άλλεσ εφαρμογζσ (όπωσ εξοπλιςμό παραγωγισ προγραμμάτων) που χρθςιμοποιοφνται ςτισ ίδιεσ ηϊνεσ ςυχνοτιτων; (9) Ποιεσ ςυγκεκριμζνεσ ερευνθτικζσ ανάγκεσ ςχετικά με το ραδιοφάςμα πρζπει να αντιμετωπιςτοφν προκειμζνου να διευκολυνκεί θ ανάπτυξθ ςτον τομζα αυτό; ΑΞΙΕ (10) Δεδομζνθσ τθσ ςφγκλιςθσ των μζςων μαηικισ επικοινωνίασ, είναι δυνατό να κεωρθκεί ότι ρυκμιςτικζσ διαφοροποιιςεισ μεταξφ γραμμικϊν και μθ γραμμικϊν υπθρεςιϊν προκαλοφν ςτρεβλϊςεισ ςτθν αγορά; Εάν ναι, ποιοσ κα ιταν ο καλφτεροσ τρόποσ αντιμετϊπιςθσ αυτϊν των ςτρεβλϊςεων, διαφυλάςςοντασ παράλλθλα τισ αξίεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται το κοινοτικό ρυκμιςτικό πλαίςιο ςχετικά με τισ υπθρεςίεσ οπτικοακουςτικϊν μζςων επικοινωνίασ; (11) Τπάρχει ανάγκθ να προςαρμοςτεί ο οριςμόσ των παρόχων ι/και του πεδίου εφαρμογισ τθσ οδθγίασ ΤΟΑΜ, προκειμζνου όςοι δεν υπάγονται, επί του παρόντοσ, ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ οδθγίασ, να υπαχκοφν ςε αυτζσ, είτε ςυνολικά είτε κατά μζροσ, ι υπάρχουν άλλοι τρόποι για τθν προςταςία των αξιϊν; ε ποιουσ τομείσ κα μποροφςε να δοκεί ζμφαςθ ςτθν αυτορρφκμιςθ ι ςτθ ςυρρφκμιςθ; (12) Ποιεσ κα ιταν οι επιπτϊςεισ από μια ενδεχόμενθ αλλαγι τθσ κανονιςτικισ προςζγγιςθσ, που διζπει τον οπτικοακουςτικό τομζα, ςχετικά με τθν αρχι τθσ χϊρασ προζλευςθσ και, κατά ςυνζπεια, ςχετικά με τθν ενιαία αγορά; (13) Μιπωσ θ αυξθμζνθ ςφγκλιςθ ςτο οπτικοακουςτικό τοπίο κζτει ςε δοκιμαςία τθ ςχζςθ μεταξφ των διατάξεων τθσ οδθγίασ ΤΟΑΜ και τθσ οδθγίασ για το θλεκτρονικό εμπόριο, και ςε ποιουσ τομείσ; Θα μποροφςατε να δϊςετε ςυγκεκριμζνα παραδείγματα; (14) Ποιεσ πρωτοβουλίεσ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο κα μποροφςαν να ςυμβάλουν ςτθ βελτίωςθ του επιπζδου τθσ παιδείασ για τα ΜΜΕ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ;

11 ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΤΦΩΝΙΑ ΣΑ ΜΜΕ (15) Η δυνατότθτα προκακοριςμζνθσ επιλογισ μζςω μθχανιςμϊν φιλτραρίςματοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των μθχανϊν αναηιτθςθσ, κα ζπρεπε να υπόκειται ςε δθμόςια παρζμβαςθ ςε επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ; (16) Ποιο πρζπει να είναι το πεδίο εφαρμογισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ςχετικά με τθν πρόςβαςθ (άρκρο 6 τθσ Οδθγίασ για τθν «πρόςβαςθ») και τθν κακολικι υπθρεςία (άρκρο 31 τθσ Οδθγίασ για τθν «κακολικι υπθρεςία»), ενόψει τθσ αυξανόμενθσ ςφγκλιςθσ των γραμμικϊν και μθ γραμμικϊν υπθρεςιϊν ςε κοινζσ πλατφόρμεσ; το ςυγκλίνον περιβάλλον ραδιοτθλεοπτικϊν μεταδόςεων/ευρυηωνικότθτασ, είναι ιδιαιτζρωσ αναγκαίο να εξαςφαλίηεται θ προςβαςιμότθτα και θ ευκολία εφρεςθσ και παρακολοφκθςθσ «περιεχομζνου γενικοφ ενδιαφζροντασ»; ΕΜΠΟΡΙΚΕ (ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ (17) Οι ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ οδθγίασ ΤΟΑΜ ςχετικά με τισ εμπορικζσ (διαφημιςτικζσ) ανακοινϊςεισ κα εξακολουκοφν να είναι κατάλλθλεσ, κακϊσ θ εμπειρία τθσ ςφγκλιςθσ κακίςταται ςταδιακά πραγματικότθτα; Θα μποροφςατε να δϊςετε ςυγκεκριμζνα παραδείγματα; (18) Ποιά κα ιταν τα πλζον κατάλλθλα ρυκμιςτικά εργαλεία όςον αφορά τισ ταχζωσ μεταβαλλόμενεσ τεχνικζσ διαφιμιςθσ; Τπάρχει ευρφτερο περικϊριο για αυτορρφκμιςθ/ςυρρφκμιςθ; (19) Ποιοσ πρζπει να ζχει τον τελικό λόγο για το εάν πρζπει να γίνουν αποδεκτζσ ι όχι οι επικαλυπτικζσ διαφθμίςεισ ι άλλεσ καινοτόμεσ τεχνικζσ ανακοινϊςεων επί τθσ οκόνθσ; ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (20) Οι ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ οδθγίασ ΤΟΑΜ είναι κατάλλθλεσ για τθν αντιμετϊπιςθ των προκλιςεων που ςχετίηονται με τθν προςταςία των ανθλίκων ςε ζνα ςυγκλίνον περιβάλλον ΜΜΕ; (21) Μολονότι οι ςυςκευζσ και οι πλατφόρμεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν πρόςβαςθ ςε περιεχόμενο περιζχουν, ολοζνα και περιςςότερο, εργαλεία γονικοφ ελζγχου, θ διάδοςθ αυτϊν των εργαλείων φαίνεται μζχρι ςτιγμισ περιοριςμζνθ. Ποιοι μθχανιςμοί κα απαιτοφνταν για τθν ενθμζρωςθ των γονζων ςχετικά με αυτά τα εργαλεία; (22) Ποια μζτρα κα ιταν κατάλλθλα για τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ τθσ θλικίασ των χρθςτϊν επιγραμμικοφ (διαδικτυακοφ) οπτικοακουςτικοφ περιεχομζνου;

12 (23) Πρζπει θ οδθγία ΤΟΑΜ να τροποποιθκεί, προκειμζνου να καλφπτει κυρίωσ το γονικό ζλεγχο και το χαρακτθριςμό περιεχομζνου ςε όλουσ τουσ διαφλουσ μετάδοςθσ; (24) Πρζπει οι χριςτεσ να διακζτουν καλφτερθ ενθμζρωςθ και δυνατότθτεσ όςον αφορά τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μποροφν να υποβάλλουν παρατθριςεισ ι καταγγελίεσ ςχετικά με διάφορεσ μορφζσ περιεχομζνου; Είναι κατάλλθλοι οι ιςχφοντεσ(χρθματοδότθςθ, ρυκμιςτικά ι άλλα μζςα) μθχανιςμοί διεκπεραίωςθσ των καταγγελιϊν; (25) Σα μζςα (μζςα χρθματοδότθςθσ, ρυκμιςτικά ι άλλα μζςα) με τα οποία διεκπεραιϊνονται οι καταγγελίεσ, είναι κατάλλθλα για τθν παροχι επαρκοφσ πλθροφόρθςθσ ςε ςυνζχεια αναφορϊν για επιβλαβζσ ι παράνομο περιεχόμενο, ιδιαίτερα όςον αφορά παιδιά; Ποιοι πρζπει να είναι οι αντίςτοιχοι ρόλοι και αρμοδιότθτεσ των δθμοςίων αρχϊν, των μθ Κυβερνθτικϊν Οργανϊςεων και των παρόχων προϊόντων και υπθρεςιϊν, ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ παροχι επαρκοφσ πλθροφόρθςθσ ςτα άτομα που ζχουν υποβάλει αναφορζσ και καταγγελίεσ για επιβλαβζσ ι παράνομο περιεχόμενο; ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΑΣΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (26) Πιςτεφετε ότι απαιτοφνται πρόςκετεσ προςπάκειεσ προτυποποίθςθσ ςε αυτόν τον τομζα; (27) Ποια κίνθτρα κα μποροφςαν να δοκοφν για τθν ενκάρρυνςθ των επενδφςεων ςε καινοτόμεσ υπθρεςίεσ προσ όφελοσ των ατόμων με αναπθρία;

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟΤ «Προετοιμαςία προσ μια πλιρθ φγκλιςθ του Οπτικοακουςτικοφ Κόςμου Ανάπτυξθ, Δθμιουργία και Αξίεσ» ςτο πλαίςιο Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Ιωάννθσ Φερμαντηισ Γεν. Γραμματεία Αγροτικισ Πολιτικισ και Διεκνϊν Σχζςεων New LIFE in AgroEnvironment Electra Palace Athens 1 θ Ιουνίου 2012 Περίλθψθ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι...

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι... Nα διατθρθκεί μζχρι... Βακμόσ Αςφαλείασ...... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Διεφκυνςθ Λειτουργικϊν Τποδομϊν Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν Σμιμα Β - Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

WIND Ελλάσ Τθλεπικοινωνίεσ ΑΕΒΕ

WIND Ελλάσ Τθλεπικοινωνίεσ ΑΕΒΕ WIND Ελλάσ Τθλεπικοινωνίεσ ΑΕΒΕ Απάντηςη ςτη Δημόςια Διαβοφλευςη τησ ΕΕΤΤ αναφορικά με το ςχζδιο Κανονιςμοφ Διαχείριςησ Φάςματοσ & Ζγχυςησ Ιςχφοσ ςτο δίκτυο πρόςβαςησ Αθήνα Δεκζμβριοσ 2011 Παρατιρθςθ νομικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» Παραςκευή 13 Ιουνίου 2014, 8.30 πμ 2.00μμ Πολιτιςτικό Κζντρο τροβόλου ΠΡΟΚΛΗΗ O Διμοσ τροβόλου και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ςασ προςκαλοφν ςτθν θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Ππόζκληζη Αγαπθτοί υνάδελφοι και Φίλοι, Η Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ ΔΕΠΤ (ΕΕΜ ΔΕΠΤ) ςασ προςκαλεί ςτο 1ο Πανελλήνιο Διεπιςτημονικό υνζδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικήσ Προςοχήσ Τπερκινητικότητασ «Aπό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ IAB HELLAS

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ IAB HELLAS ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ IAB HELLAS Το ΚΑΒ Hellas (Interactive Advertising Bureau Οργανιςμόσ Διαδραςτικισ Επικοινωνίασ) ιδρφκθκε το 2001 και από τότε αποτελεί τον κλαδικό φορζα των εταιρειϊν που αςχολοφνται με

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» ΘΕΜΑ : «SECURITY ECONOMICS»

ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» ΘΕΜΑ : «SECURITY ECONOMICS» ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» ΘΕΜΑ : «SECURITY ECONOMICS» ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ : ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ : 133/08 ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Ακινα Ιοφνιοσ 2012 Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν H Ελλάδα να αποκτιςει θγετικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3. Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ. Πληροφορικήσ ΕΛΣΑΣ

Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3. Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ. Πληροφορικήσ ΕΛΣΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3 Αναςκόπηςη και αναβάθμιςη πολιτικών αςφαλείασ και υλοποίηςή τουσ του κφριου ζργου Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ Πληροφορικήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα»

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Κζντρο Μελετών και Εκπαίδευςησ Χρηματοοικονομικήσ Εργαςτήριο Επενδυτικών Εφαρμογών Τμήμα Οικονομικών Επιςτημών

Διαβάστε περισσότερα

REGATE A.E. Λφςεισ Mobility ςτο Cloud: Κζρδθ για Εςάσ και τουσ Πελάτεσ ςασ. Μάριος Σίνας Εμπορικός Διευθυντής

REGATE A.E. Λφςεισ Mobility ςτο Cloud: Κζρδθ για Εςάσ και τουσ Πελάτεσ ςασ. Μάριος Σίνας Εμπορικός Διευθυντής REGATE A.E. Λφςεισ Mobility ςτο Cloud: Κζρδθ για Εςάσ και τουσ Πελάτεσ ςασ Μάριος Σίνας Εμπορικός Διευθυντής Σι ημαίνει Enterprise Mobility: Επζκταςθ τθσ μθχανογράφθςισ ςασ εκτόσ των ορίων τθσ επιχείρθςθσ.

Διαβάστε περισσότερα

Σρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 Δημαρχείο Καρπενηςίου

Σρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 Δημαρχείο Καρπενηςίου ΗΜΕΡΙΔΑ «INspired GEOdata CLOUD Services (INGEOCLOUDS): Διάκεςθ Γεωχωρικϊν Δεδομζνων και Καινοτόμων Τπθρεςιϊν ςτο Διαδίκτυο, ςτo πλαίςιο τθσ προςταςίασ του πολίτθ» www.ingeoclouds.eu Σρίτη 25 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» ΠΡΟΚΛΗΗ O Διμοσ τροβόλου και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ςασ προςκαλοφν ςτθν θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι 13 Ιουνίου και ώρα 09:00 13:00 με τίτλο «ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ. Η θμερίδα

Διαβάστε περισσότερα

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 τόχοσ εμιναρίου 2012 1) Η διερεφνθςθ του ρόλου που μποροφν να ζχουν οι Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειπημαηικόηηηα μέζω Mobile εθαπμογών: Ανάπηυξη, Ανάλυζη, Διαθήμιζη και Κεπδοθοπία. Νικόλαος Σαλάχας

Επιχειπημαηικόηηηα μέζω Mobile εθαπμογών: Ανάπηυξη, Ανάλυζη, Διαθήμιζη και Κεπδοθοπία. Νικόλαος Σαλάχας Επιχειπημαηικόηηηα μέζω Mobile εθαπμογών: Ανάπηυξη, Ανάλυζη, Διαθήμιζη και Κεπδοθοπία Νικόλαος Σαλάχας 2 Το Mobile computing είναι παντοφ 3 Κατθγορίεσ Κινθτϊν και Λειτουργικϊν ςυςτθμάτων Κατθγορίεσ Κινθτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ Οι τρεισ προτάςεισ που ζχουν κατατεκεί ςτο Υπουργείο Υγείασ (από τον ΕΟΠΥΥ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΣΔΥ, από επιςτθμονικι επιτροπι που ςυγκρότθςε το Υπουργείο Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Επικοινωνίας

Τεχνικές Επικοινωνίας Τεχνικές Επικοινωνίας ΜΕΙΓΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗ (Επικοινωνίασ) Δημόζιες ζτέζεις Άμεζο Μάρκεηιμγκ Προώθηζη πωλήζεωμ Διαθήμιζη Προζωπική πώληζη 1 Διαφήμιςη Κάκε απρόςωπθ μορφι παρουςίαςθσ και προϊκθςθσ ιδεϊν, αγακϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Ε.Ε.Π.

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Ε.Ε.Π. ΑΔΑ: ΒΛΓΓΙΜΛ-Ψ3Φ ΣΑΦΦΦΦΝΑΡΤΗΤΕΟ ΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΧΗ ΕΡΙΤΟΡΗ ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ρ.) Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Υποκζςεων Τμιμα Διοικθτικϊν Υποκζςεων

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ Δικηγόροι &Νομικοί Σύμβουλοι Προαγωγζσ και Νζα Στελζχθ ςτα Γραφεία Λεμεςοφ, Λευκωςίασ και Πάφου Στα πλαίςια τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξθσ και επζνδυςθσ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό μασ, βριςκόμαςτε ςτθν ευχάριςτθ κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Ντζίφα Ιωάννα 1 ΣΥΝΟΨΗ Σο κυρίωσ κζμα τθσ εργαςίασ μασ αποτελεί θ επιχείρθςθ art

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα