ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 6169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθμ. Διακ. 30/002/000/1620 Το Γενικό Χημείο του Κράτους προκηρύσσει Ηλε κτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύ ρωσης τη χαμηλότερη τιμή και με αριθμό διακήρυ ξης 30/002/000/1620/ (αρ. ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 1796) για την προμήθεια βιομηχα νικών αερίων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ., προϋπολογισθείσας αξίας ,00 με ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και οι προσφορές θα αποσφραγιστούν ηλεκτρονικά την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ. Ως καταληκτική ημερομηνία διαδικτυακής υποβολής προσφορών ορί ζεται η 9η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 03:00 μ.μ. και ως τόπος υποβολής φυσικών δικαιολογη τικών ορίζεται η έδρα του Γ.Χ.Κ. (Αν. Τσόχα 16, ΤΚ Αμπελόκηποι). Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστή ματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) της διαδικτυακής πύλης ή από την ιστοσελίδα Οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014 Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ 29 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ» 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Αριθμ. Διακ. 5 Ανακοινώνεται, ότι στις 14 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τε τάρτη και ώρα 10:00, θα διενεργηθεί δημόσιος ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός, με το μεγαλύτερο ποσοστό επί της % έκπτωσης, στη Λέσχη Αξιωματικών Φρου (1) (2) ράς Κομοτηνής, με ενσφράγιστες προσφορές, για την προμήθεια των Μονάδων της Φρουράς Κομοτηνής, της ΛΑΦ Κομοτηνής και των ΚΑΑΥ Προσκυνητών, με νωπό κρέας. Οι ενδιαφερόμενοι, για να συμμετάσχουν στο διαγω νισμό, πρέπει να υποβάλλουν στην Ταξιαρχία, το αργό τερο μέχρι 5 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 14:00, το φάκελο των προσφορών τους. Η διάθεση των γενικών και ειδικών όρων του διαγω νισμού στους υποψήφιους προμηθευτές, θα γίνεται με την καταβολή του ποσού των δεκαπέντε ευρώ (15,00 ), ως αντίτιμο. Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, θα δίδονται, καθημερινά, από την 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ/4ο ΕΓ τις εργά σιμες ημέρες, από 08:00Ω έως 14:00Ω, στο τηλέφωνο ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Αριθμ. Διακ. 14/2014 Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κρι τήριο κατακύρωσης την πλέον Συμφέρουσα από Οικο νομική Άποψη Προσφορά για την προμήθεια: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλε κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφο ρών 12/02/2015 και ώρα 00:00 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 18/02/2015 και ώρα 17:00 Προϋπολογισμός: ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%). Τόπος εγκατάστασης: Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν από τον προμη θευτή στους αερολιμένες για τους οποίους προορίζο νται. Αερολιμένες προορισμού τεμάχια: ΚΑΘΜ 2, ΚΑΗΚ 3, ΚΑΡΔ 2, ΚΑΚΚ 2, ΚΑΚΩΙ 2, ΚΑΧΝΔ 1, ΚΑΣΡ 1, ΚΑΖΑΣ 1, (3)

2 6170 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΜΤΕ 1, ΚΑΜΚ 1 και ΣΠΟΑ 1. Στους ανωτέρω τόπους θα παραδοθούν τα αντίστοιχα τεχνικά εγχειρίδια, παρελκό μενα, ειδικά όργανα και εργαλεία. Τα ανταλλακτικά θα παραδοθούν στο Λογιστικό Εφοδιαστικό Κέντρο (ΛΕΚ) της ΥΠΑ. Γλώσσα: Ελληνική Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ,00 Με την υπογραφή της Σύμβασης θα κατατεθεί εγ γύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσο με το 5% του συμ βατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προ σφορά. γ) συνεταιρισμοί δ) κοινοπραξίες προμηθευτών Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατα κυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης Το τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται μέσα από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (ΥΠΑ) στις διευθύνσεις ή στο πεδίο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ» όπου δημοσιεύονται και τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις που αφορούν τη Δι ακήρυξη μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του Δια γωνισμού,στη διαδικτυακή πύλη gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (στο πεδίο «Ηλεκτρονικοί Διαγω νισμοί» A/A Συστήματος: 4076 ενώ δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ gr (ΑΔΑ: 7ΦΣΔ1 2ΜΝ)) Πληροφορίες θα δίνονται από την Δ/νση Οικονομικού και Εφοδιασμού, Τμήμα Προμηθειών, καθημερινά και ώρα , τηλ (Δ. Οικονόμου). Ημερομηνία αποστολής στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24/12/2014. Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2014 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Β. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Διακ. 4/ Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος ανακοινώ νει την προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια με αγορά έντεκα (11) τεμαχίων διασωστικών αεροστρωμάτων (CPV: ), για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και παράδοση ελεύθερη σε ΕΥΡΩ, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ενενήντα έξι χιλιάδων εκατόν τριάντα ενός Ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (96.131,22 ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. (4) 2. Η εν λόγω προμήθεια συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και αποτελεί φυσικό αντικείμενο της πρά ξης «Εξοπλισμός Πυροσβεστικού Σώματος για την Πε ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία Θράκη», με κωδικό Έργου 2010ΣΕ (MIS: ). 3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο νικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συ στήματος. 4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www. promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της ποσότητας του είδους. Εναλλα κτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 6. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή διατη ρεί πάντως το δικαίωμα να ζητήσει από την Ένωση, η οποία θα ανακηρυχθεί προσωρινός Ανάδοχος, πριν την υπογραφή της σύμβασης να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή ως εξής: (i) να έχει περιβληθεί τη μορφή της κοινοπραξίας κατά τα οριζόμενα στον Κ.Β.Σ. ή (ii) να έχει περιβληθεί τη μορφή εταιρείας του εμπο ρικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις του εμπορικού νόμου. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη της Ένωσης ή της Κοι νοπραξίας ευθύνονται έκαστο, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου. 7. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό πρέπει να κα τατεθεί, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Γ1 του Παραρ τήματος Γ της Δ/ξης, ποσού που να καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης,προ ΦΠΑ. Επιπροσθέτως, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να κα ταθέσει εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Γ2 του Παραρτήματος Γ της Δ/ξης, που να καλύπτει το 5% της συμβατικής αξίας του είδους, χωρίς Φ.Π.Α. Τέλος, για την καλή λειτουργία του παραδοθέντος είδους, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επι στολή, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Γ3 του Παραρτήματος Γ της Δ/ξης, που να καλύπτει το 2% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. 8. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρού μενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 9. Η προσφορά των συμμετεχόντων πρέπει να συ νοδεύεται από τα αναφερόμενα στα άρθρα 6 και 18 του Π.δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου δικαιολογητικά. Οι λοιποί όροι της κατάθεσης των προσφορών όσον αφορά τα δικαιολογητικά συμμε τοχής, αναγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β της Δ/ξης. 10. Οι τεχνικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, αναγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Δ της Δ/ξης.

3 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέ πεται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι εξουσιο δοτημένοι αντιπρόσωποί τους. 12. Προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθε σία Ν. 3886/2010, μέσω του συστήματος, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου.pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 13. Ο χρόνος παράδοσης είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, εξαιρουμέ νου του μηνός Αυγούστου, εφόσον η ημερομηνία πα ράδοσης συμπίπτει εντός του ανωτέρω μήνα. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι του ¼ αυτού με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημο σίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. 14. Ο τόπος παράδοσης του είδους είναι το Γρα φείο Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών Α.Π.Σ. (με έδρα τις εγκαταστάσεις της πρώην ΔΙ.ΠΥ.Λ.), Θέση «Ξηρό Πηγάδι» ΒΙΠΕ Μάνδρα Αττικής, Τ.Κ , Τηλ.: Η πληρωμή της αξίας του είδους στον προμηθευτή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή αυτού. Ως προς τον τρόπο και τα δικαιολογητικά πληρωμής ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.δ. 118/2007 και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της Δ/ξης. 16. Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακή ρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω σης: Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στην επί σημη ιστοσελίδα του Π.Σ. και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της δια κήρυξης στον Ημερήσιο Τύπο: Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της διακή ρυξης στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων: Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών: και ώρα 08: Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών: και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προ σφοράς στο σύστημα. 22. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γί νεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταλη κτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την και ώρα 10: Η υπ αριθ. 4/2014 Δ/ξη αναρτάται και είναι δια θέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος ( Διαγωνισμοί Προμηθειών Παροχής Υπηρεσιών ) στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ diavgeia.gov.gr/, καθώς και στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ ΔΗΣ) Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2014 Ο Διευθυντής Οικονομικών ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αριθμ. Διακ /1191 Ο Δήμος Πειραιά προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμέ νες προσφορές με σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτω σης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στις τιμές του τιμολογίου κατά ομάδες ειδών ή για το σύνολο των προσφερομένων ειδών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά, σύμφωνα με το τιμολόγιο και τον προϋπολογισμό της μελέτης της Υπηρεσίας για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (1. λαμπτήρες ΦΠΑ, 2. φωτιστικά σώματα ,50 + ΦΠΑ, 3. καλώδια ,20 + ΦΠΑ, 4. υλικά φωτοστο λισμού ,00 + ΦΠΑ) συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης ,70 πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις δια τάξεις της υπουργικής απόφασης 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ), του Π.δ. 60/2007 και της Κοινοτικής Οδηγίας 2004/18/ ΕΚ όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 20/02/2015 και ώρα 9:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27/02/2015 και ώρα 17:00. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες πολίτες και αλ λοδαποί ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί ή ενώσεις προ μηθευτών που ασκούν εμπορία των υπό προμήθεια ειδών. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% της καθαρής προϋπολογισθείσης αξίας (χωρίς το Φ.Π.Α.) της ομάδας ή των ομάδων ειδών για τις οποίες μετέχει ο διαγω νιζόμενος και βεβαιώνεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επι στολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, συντεταγμένης κατά τα οριζόμενα στη διακήρυξη και στον Νόμο. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί 180 τουλάχιστον ημέρες, από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού Προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με την ανα λυτική διακήρυξη. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: ). Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα από το Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής, από το δημόσιο διαδικτυακό τόπο του Δήμου: www. piraeus.gov.gr καθώς και από την επίσημη πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ βάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www. promitheus.gov.gr. Περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο Φ.Ε.Κ./τ. ΔΔΣ και στον τύπο. Τα έξοδα δημοσίευσης (περίπου 700 ) θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Πειραιάς, 23 Δεκεμβρίου 2014 Με ειδική εντολή Δημάρχου Ο Γενικός Γραμματέας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (5)

4 6172 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθμ Ο Δήμος Ρεθύμνης προκηρύσσει Ανοιχτό Επαναληπτι κό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με Σφραγισμένες Προσφορές για την Προμήθεια Τροφίμων (Ειδών Παντοπωλείου, Ιχθυοπωλείου Κατεψυγμένων, Οπωρολαχανοπωλεί ου, Γαλακτοπωλείου) για το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟ ΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΝ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥ ΜΝΗΣ» (ΚΕ.ΔΗ.Ρ.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ,27 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 13% ΚΑΙ 23%). ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: 1. ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί της εκάστοτε ισχύουσας νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το δελτίο τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, για τα είδη τροφίμων των οποίων οι τιμές τελούν σε καθεστώς διατίμησης, ήτοι Είδη ιχθυοπωλείου κατεψυγμένα Οπωρολαχανι κά Ελαιόλαδο 2. ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, για τα είδη τροφίμων που είναι εκτός διατίμησης, ήτοι Είδη παντοπωλείου γαλακτοκομικά είδη κατεψυγ μένα πρωτίστως σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης (λάδι, ζυμαρικά, όσπρια, γάλα, ρύζι, καφέ ελληνικό) και σε περίπτωση ίσης τιμής προσφοράς, στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, η οικονομικότερη προσφορά του συνόλου των προϊόντων ανά κατηγορία για την οποία υποβάλλεται προσφορά. Η δαπάνη προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από ιδί ους πόρους των συγκεκριμένων Νομικών Προσώπων (συγκεκριμένα το ποσό των σε βάρος του προ ϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μου σική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», ,27 σε βάρος του προϋπολογισμού της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ρεθύμνης» (ΚΕ.ΔΗ.Ρ.). Οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή αποκλεισμού την προμήθεια όλων των ειδών της συγκεκριμένης κατηγορίας ή κατηγοριών για την οποία υποβάλλεται προσφορά. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις εξής κατηγορίες: Α. Είδη παντοπωλείου: Ενδεικτικού προϋπολογισμού ,27 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τις δομές των ανωτέρω Νομικών Προσώπων του Δήμου Ρεθύμνης. Β. Είδη ιχθυοπωλείου κατεψυγμένα: Ενδεικτικού προ ϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τις δομές των ανωτέρω Νομικών Προσώπων του Δήμου Ρεθύμνης. Γ. Είδη οπωρολαχανοπωλείου: Ενδεικτικού προυπολο γισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τις δομές των ανωτέρω Νομικών Προσώπων του Δήμου Ρεθύμνης. Δ. Είδη γαλακτοπωλείου: Ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τις δομές των ανωτέρω Νομικών Προσώπων του Δήμου Ρεθύμνης Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ρεθύμνης. Οι συμβάσεις θα υπογραφούν από το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» και/ή την «Κοινω (6) φελή Επιχείρηση Δήμου Ρεθύμνης» (ΚΕ.ΔΗ.Ρ.) ανάλογα με τις ποσότητες τις οποίες έκαστο νομικό πρόσωπο έχει αιτηθεί. Απαραίτητη προϋπόθεση: Όλα τα είδη να είναι άρι στης ποιότητας. Γλώσσα: Ελληνική Νόμισμα: Ευρώ Παραλαβή των υλικών: Η παραλαβή των συγκεκριμέ νων ειδών θα γίνεται τμηματικά στις αντίστοιχες δομές των Νομικών Προσώπων. Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή της αξίας των προ μηθειών της παρούσης θα γίνεται μετά την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής. Χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς: Ένα έτος με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης για το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινω νική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» και την «Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ρεθύμνης» (ΚΕ.ΔΗ.Ρ.) Από τη δημοσίευση του Ν. 3801/2009 ( ) οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επανα ληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή κατά αντιστοιχία με την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες αναδείχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παρα στατικών. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδρι άσεων στο Δημαρχείο Ρεθύμνης επί της οδού Κουντου ριώτη 80 στο Ρέθυμνο στις 12 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα π.μ. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρηθούν εκπρόθε σμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών και αμέσως μετά των οικονομικών προσφορών. Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγ γύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης ανά κατηγορία ή κα τηγορίες που θα υποβληθεί προσφορά, χωρίς το Φ.Π.Α., μέχρι την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015 και ώρα πμ. Πληροφορίες και αντίγραφα της αναλυτικής διακή ρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις ημέρες Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 7.30 έως από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ρεθύμνης. Αρμόδια υπάλληλος: Παπαδάκη Αικατερίνη. Διεύθυνση: Άδελε Ρεθύμνης. Τηλέφωνο: (εσωτ. 20), Ρέθυμνο, 23 Δεκεμβρίου 2014 Ο Αντιδήμαρχος ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Αριθμ. 1/2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ προκη ρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για το ΓΝΑ ΑΛΕ ΞΑΝΔΡΑ με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, προμήθειας σωληνοειδών υλικών [σωληναρίων εργα στηριακών διαφόρων] για τις ετήσιες ανάγκες του Νο σοκομείου μας (CPV: ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗ ΥΛΙΚΑ) Με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. (7)

5 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 6173 Ο προϋπολογισμός θα είναι μέχρι του ποσού των ,25 ευρώ συμπ/νου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 17 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ. Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Διαδικτυακός τόπος (web site) του Νοσοκομείου www. hosp alexandra.gr για την παραλαβή της διακήρυξης του διαγωνισμού ΔΩΡΕΑΝ Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγού μενη εργάσιμη ημέρα και θα κατατίθενται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου (8.00 πμ μμ), όπου θα πρωτοκολλούνται. ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑΪΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Αριθμ. 2/2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ προκη ρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για το ΓΝΑ ΑΛΕ ΞΑΝΔΡΑ με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών διανομής γευμάτων στους ασθενείς και εφημερεύον προσω πικό του Νοσοκομείου, για ένα έτος (CPV: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ). Με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. Ο προϋπολογισμός θα είναι μέχρι του ποσού των ,36 συμπ/νου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 19 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα π.μ. Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Διαδικτυακός τόπος(web site) του Νοσοκομείου www. hosp alexandra.gr για την παραλαβή της διακήρυξης του διαγωνισμού ΔΩΡΕΑΝ Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγού μενη εργάσιμη ημέρα και θα κατατίθενται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου (8.00 πμ μμ), όπου θα πρωτοκολλούνται. ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑΪΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Αριθμ. 3/2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ προκη ρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για το ΓΝΑ ΑΛΕ ΞΑΝΔΡΑ με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, προμήθειας καθετήρων παροχέτευσης καρδιάς για τις ετήσιες ανάγκες του Αιμοδυναμικού τμήματος, της ΜΕΘ και της ΜΑΦ του Νοσοκομείου μας (CPV: ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ). Με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Ο προϋπολογισμός θα είναι μέχρι του ποσού των ,53 ΕΥΡΩ συμπ/νου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 12 Μαρτίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα π.μ. (8) (9) Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Διαδικτυακός τόπος (web site) του Νοσοκομείου www. hosp alexandra.gr για την παραλαβή της διακήρυξης του διαγωνισμού ΔΩΡΕΑΝ. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγού μενη εργάσιμη ημέρα και θα κατατίθενται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου (8.00 πμ μμ), όπου θα πρωτοκολλούνται. ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑΪΝΑΣ (10) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Αριθμ. 4/2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ π ροκη ρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για το ΓΝΑ ΑΛΕ ΞΑΝΔΡΑ με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, προμήθειας φίλτρων τεχνητού νεφρού για τις ετήσιες ανάγκες του Νοσοκομείου μας (CPV: ΦΙΛ ΤΡΑ ΑΕΡΑ). Με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Ο προϋπολογισμός θα είναι μέχρι του ποσού των ,92 ΕΥΡΩ συμπ/νου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 4 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα π.μ. Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Διαδικτυακός τόπος (web site) του Νοσοκομείου www. hosp alexandra.gr για την παραλαβή της διακήρυξης του διαγωνισμού ΔΩΡΕΑΝ Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγού μενη εργάσιμη ημέρα και θα κατατίθενται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου (8.00 πμ μμ), όπου θα πρωτοκολλούνται. ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑΪΝΑΣ (11) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Αριθμ. Διακ. Νο 77/2014 Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑ ΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», έχοντας υπ όψη τις διατάξεις: του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/1995) «Προμήθειες του Δη μοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/2007) «Κανονισμός Προ μηθειών Δημοσίου», του Π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/2007) «Προσαρμογή της Ελ ληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης », του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες φορέων εποπτευο μένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλλη λεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε & συμπληρώθηκε με τον Ν. 3846/2010 και τον Ν. 3867/2010 του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστη μα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 3984/2011 και 4052/2012 προκηρύσσει:

6 6174 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Πρόχειρο ανοικτό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγι σμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χα μηλότερη τιμή. Την , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. για την προμήθεια 400 τεμαχίων ΠΑΚΕΤΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙ ΑΣ με συνοδό εξοπλισμό (CPV: ), για την κάλυψη των αναγκών του Οφθαλμολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου για ένα έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμη θειών του Νοσοκομείου. Το τεύχος της διακήρυξης No 77/14 είναι αναρτημένο στο διαδικτυακό πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και εναλλακτικά μπορεί να παραλαμ βάνεται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 7.30 π.μ. έως μ.μ. από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών κάθε εργάσι μη ημέρα και ώρα, και στο τηλέφωνο Νίκαια, 19 Δεκεμβρίου 2014 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ (12) ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Αριθμ. Διακ. 8/2014 Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εκθεσιακών προθηκών και λοιπών επίπλων Μουσείου Παιχνιδιών. (Η αρίθμηση παραπέμπει στο Παράρτημα του Π.δ. 118/ 2007, Τμήμα Β ). 1. Μουσείο Μπενάκη, Κουμπάρη 1, Αθήνα, Τηλ: M. Κρέτση, Φαξ: www. benaki.gr. 2., 3. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κρι τήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 4. Η σύμβαση αφορά Προμήθεια. 5. Τόπος παροχής των υπηρεσιών: Αθήνα Παλαιό Φάληρο, 6. Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εκθεσιακών προθηκών και λοιπών επίπλων Μουσείου Παιχνιδιών. Προϋπολογισμός: ,00 (χωρίς ΦΠΑ). 7., 8. Διάρ κεια της σύμβασης: 5 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, 9. Εναλλακτικές προσφορές δεν είναι δεκτές, 10., 11.α) Η μελέτη, προδιαγραφές και λοιπά συμπληρω ματικά έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Μουσείου Μπενάκη και στην ανωτέρω διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής. Οι υπηρεσίες του Μουσείου Μπενάκη είναι κλειστές την Παρασκευή. β) Προθεσμία παραλαβής: , μ.μ. Προθεσμία υποβολής ερωτημάτων: γ), 12.α) Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των προσφορών: , πμ, β), γ) Οι προσφορές υποβάλλονται στην ανω τέρω διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής, δ) Οι προ σφορές συντάσσονται στα ελληνικά, 13. α) Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, μπορούν να παρίστανται οι προσφέροντες ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρό σωποί τους, β) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις , ώρα πμ στην ανωτέρω διεύ θυνση της Αναθέτουσας Αρχής, 14. Εγγυητική συμμετο χής 2% του προϋπολογισμού του έργου συμπεριλαμ βανομένου ΦΠΑ, Εγγυητική καλής εκτέλεσης 5% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Εγγυητική προκαταβολής: θα καλύπτει τη διαφορά με ταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, Εγγυητική καλής λειτουργίας 2% μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 15. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή) στο πλαί σιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» του ΕΣΠΑ και το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτι κή συνδρομή και εθνική συμμετοχή), θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό Συλλογικής Από φασης Ένταξης (ΣΑΕ) 2011ΣΕ Προβλέπεται έντοκη προκαταβολή έως 30%, και αποπληρωμή μετά την οριστική παραλαβή των παραδοτέων της σύμβασης. Εφόσον έχει ληφθεί προκαταβολή, θα αποσβεσθεί με την αποπληρωμή. 16. Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβά λουν προσφορά, όμως σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτές υποχρεούνται να περιβληθούν είτε τη μορφή της Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη μορφή εταιρεί ας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τον Εμπορικό Νόμο. 17. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: (α) Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που έχουν νόμιμα συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή τα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμ βάσεων (G.Ρ.Α.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ 139/Α ), ή τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμ φωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό ενός από τα παραπάνω κρά τη, (β) Συνεταιρισμοί εμπορίας, (γ) Ενώσεις Προμηθευ τών των παραπάνω υπό (α) προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι συνεταιρισμοί καθώς και τα μέλη των ενώσεων θα πρέπει να ανήκουν στα πρόσωπα της ως άνω περίπτωσης (α). Α. Αποκλείονται από τη διαδι κασία όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18, και συγκε κριμένα εάν: 1. υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική από φαση εις βάρος των προσφερόντων, για έναν ή περισ σότερους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορί ζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, πα ράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονο μικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότη τες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συ στήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστο γραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δό λιας χρεοκοπίας. 2.α) τελούν υπό πτώχευση ή έχει κι νηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, β) τελούν υπό Διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99

7 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 6175 επ. του Ν. 3588/2007 (Α 153) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν ή υπό διαδικασία θέσης σε Διαδικασία εξυ γίανσης, γ) τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθά ριση του Ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νο μικά πρόσωπα) ή, επίσης, τελούν υπό διαδικασία έκδο σης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανω τέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα), δ) τελούν υπό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του Ν. 3588/2007 (Α 153) όπως έχει προστεθεί, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρό σωπα) ή, επίσης, τελούν υπό διαδικασία έκδοσης από φασης ειδικής εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήμα τος ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα), ε) τελούν υπό αναγκαστι κή διαχείριση ή υπό διαδικασία αναγκαστικής διαχείρι σης, στ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου, ζ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου, η) σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από συνεταιρισμό προμηθευτών, δεν λει τουργεί νόμιμα, θ) υποβάλουν σοβαρές ψευδείς δηλώ σεις κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτού νται από την παρούσα ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές. Β. Αποκλείονται, επίσης, από τη διαδικασία τα πρόσωπα που δεν ασκούν εμπορική ή βιοτεχνική ή βιομηχανική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας και δεν είναι εγγεγραμμέ να στο εμπορικό ή βιοτεχνικό ή βιομηχανικό επιμελη τήριο της έδρας της επιχείρησης. Τα ανωτέρω βεβαι ώνονται στη φάση της προσφοράς με υπεύθυνη δήλωση. Γ. Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ενώσεις προμηθευτών, οι παραπάνω λόγοι απο κλεισμού των σημείων Α, Β ισχύουν για καθένα από τα μέλη της ένωσης. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για ένα μόνο μέλος ένωσης, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό. Δ. Σε περί πτωση που ο προσφέρων σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 2 και 3 και το άρθρο 46 παρ. 3 και 4 του Π.δ. 60/ 2007 επικαλείται τη δυνατότητα άλλων φορέων που δεν μετέχουν ένωσης με αυτόν σχετικά με την εκπλή ρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας που αναφέρονται κατωτέρω στην παρούσα, αποκλείεται όταν ένας ή περισσότεροι εκ των παραπάνω λόγων αποκλεισμού των σημείων Α, Β συ ντρέχουν στο πρόσωπο του τρίτου φορέα. Τεχνική ικα νότητα: Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να έχουν εκτελέσει κατά τα τρία (3) τελευταία έτη (2) προμήθει ες ανάλογων ειδών (ήτοι: προθηκών και ειδικών εκθε σιακών κατασκευών) σε μουσεία και εκθεσιακούς χώ ρους δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα συνολικής δαπάνης τουλάχιστον πρo ΦΠΑ. Σε περίπτωση ενώσε ων προμηθευτών ή κοινοπραξίας είναι αποδεκτή η εκ πλήρωση αυτής της απαιτήσεως από ένα τουλάχιστον των μελών της ή από περισσότερα αθροιστικά. Εξασφά λιση ποιότητας: πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας με βάση το ISO9001/2008 ή ισοδύναμο πρότυπο με πε δίο εφαρμογής την κατασκευή μουσειακών προθηκών και μουσειακών κατασκευών. Σε περίπτωση ενώσεων προμηθευτών ή κοινοπραξίας είναι αποδεκτή η εκπλή ρωση αυτής της απαιτήσεως από ένα τουλάχιστον των μελών της Χρηματοοικονομική ικανότητα: Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του προσφέροντα θα πρέπει να υπερβαίνει κατά τα τρία (3) προηγούμενα του έτους του διαγωνισμού έτη (2011, 2012, 2013), ή, αν λει τουργεί ή ασκεί την σχετική με το αντικείμενο της πα ρούσας δραστηριότητα για μικρότερο χρονικό διάστη μα για το διάστημα αυτό, το 100% του προϋπολογισμού του διαγωνισμού (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Σε περίπτωση ενώσεως προσώπων που υποβάλουν κοι νή προσφορά είναι αποδεκτή η άθροιση της οικονομικής επάρκειας των μελών της. 18., 19., 20. Ισχύς προσφοράς: 6 μήνες, 21., 22. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρου σα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προκήρυξη, 23. Αρμόδιο όργανο για τις διαδικασίες προσφυγής είναι η Αναθέτουσα Αρχή (Μουσείο Μπενάκη). Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προ θεσμίες υποβολής των προσφυγών δίδονται εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή, 24. Δεν έχει δημοσιευθεί προκαταρκτική προκήρυξη. 25. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης για Δημοσίευση στο Συ μπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης: , 26. Η σύμβαση δεν καλύπτεται από τη ΣΔΣ. 27. Το πλήρες κείμενο των τευχών της προκή ρυξης σε ηλεκτρονική μορφή διατίθεται μέσω του Δια δικτύου από την ηλεκτρονική σελίδα του Μουσείου Μπενάκη, στη διεύθυνση όπου επί σης θα αναρτηθούν και τυχόν συμπληρωματικές πλη ροφορίες/διευκρινίσεις. Η Πρόεδρος Διοικητικής Επιτροπής ΑΙΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ (13) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρα κλείου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθε ση του έργου «Αποκατάσταση τομών σε έργα ΔΕΥΑΗ 2014», με προϋπολογισμό ,00 ευρώ. (δαπάνη ερ γασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργα σιών: κατηγορία έργων Οδοποιίας. 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού σε C.D. από την Τε χνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΗ Κ.Χατζηγεωργίου 2 ΤΚ Φοινικιά, με καταβολή ποσού 5 στο ταμείο της ΔΕΥΑΗ, μέχρι και την 15/1/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα μ.μ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το συγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγ μα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλ , AX επικοινωνίας , αρμόδιος για επικοινωνία ο Λάμπρος Ανδριανάκης. 2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20/1/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ (10.00 π.μ. λήξη επίδοσης προ

8 6176 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σφορών), και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με «ανοικτή δημοπρασία» της παραγράφου α) του άρ θρου 3 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα ενι αίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 1. Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις (α) Εγγεγραμμένες στο Μη τρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (β) Προερχόμε νες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπο ρίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ μένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κα τηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. (γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 2. Κοινοπραξίες Ερ γοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους. 4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400,00 ) και ισχύ τουλάχιστον έξη (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημέ ρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη (6) μήνες, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 5. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Ηρακλείου. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Η. Ηράκλειο, 24 Δεκεμβρίου 2014 Ο Πρόεδρος Δ.Σ ΝΙΚ. ΦΑΚΟΥΡΕΛΗΣ (14) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2014», με προϋπολογισμό ,00 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρό βλεπτα και αναθεώρηση). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία έργων Υδραυλικά και Ηλεκτρομηχανολογικά. 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού σε C.D. από την Τε χνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΗ Κ.Χατζηγεωργίου 2 ΤΚ Φοινικιά, με καταβολή ποσού 5 στο ταμείο της ΔΕΥΑΗ, μέχρι και την 22/1/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα μ.μ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το συγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγ μα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλ , AX επικοινωνίας , αρμόδιος για επικοινωνία η Χρυσή Πλευράκη. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27/1/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ (10.00 π.μ. λήξη επίδοσης προ σφορών). Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με «ανοικτή δημοπρασία» της παραγράφου (α) του άρθρου 3 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα επί μέ ρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους πο σοστών του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 1. Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις (α) Εγγεγραμμένες στο Μη τρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή εφόσον ανή κουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗ ΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και στην Α2 τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Πα γκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τη ρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργολη πτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. (γ) Προ ερχόμενες από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επι χειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους. 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους πέντε χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (5.440,00 ) και ισχύ τουλά χιστον έξη (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη (6) μήνες, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 6. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Ηρακλείου. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Η. Ηράκλειο, 24 Δεκεμβρίου 2014 Ο Πρόεδρος Δ.Σ ΝΙΚ. ΦΑΚΟΥΡΕΛΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 744 19 Δεκεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ (1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 812 13 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ (1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 501 25 Ιουλίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ (1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002507356 2014-12-29

14PROC002507356 2014-12-29 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 732 8 Νοεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Αριθμ. διακ. 01.02γ.16/2013 H ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002595664 2015-02-25

15PROC002595664 2015-02-25 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5/2015 Αθήνα 20 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘ. 003/2012 ΕΝΙΑΙΟΥ ANOIKTOY TAKTIKOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘ. 003/2012 ΕΝΙΑΙΟΥ ANOIKTOY TAKTIKOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Μ.Κωστενιάν

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003068821 2015-09-21

15PROC003068821 2015-09-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Μαυριωτίσσης 52100 Καστοριά ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 695 14 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002638963 2015-03-13

15PROC002638963 2015-03-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 12/3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1069 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 135 17 Απριλίου 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002792469 2015-05-21

15PROC002792469 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 29 Ταχ. Κώδικας: Τρίπολη 22100 Πληροφορίες: Κ. Πετρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ 37/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 142.525,89 (ΜΕ Φ.Π.Α.) Κ. Νευροκόπι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 245 19 Απριλίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Ο Δήμος Αλιάρτου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Κ.Η.ΜΗ.ΔΗ.Σ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002762508 2015-05-11

15PROC002762508 2015-05-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου Άγος Νικόλαος ΤΚ. 72100 Τηλέφωνο : 2841 340312 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΔΑ: ΒΙΦΓΟΡ1Υ-8ΡΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 11.4.2014 26.4.2014 2.5.2014 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 2.5.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Αθήνα 11.4.2014 26.4.2014 2.5.2014 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 2.5.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002762330 2015-05-11

15PROC002762330 2015-05-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου Άγος Νικόλαος ΤΚ. 7200 Τηλέφωνο : 28434032 Fax : 2840

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002998797 2015-08-28

15PROC002998797 2015-08-28 ΑΔΑΜ: ΑΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 27/8/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ A.Π. 501079 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗ ΡΥΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/ 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/ 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΣΤ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 4.12.2013 10.12.2013 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΟΚ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Αθήνα 4.12.2013 10.12.2013 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΟΚ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2280/2015

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2280/2015 ΗΜ/ΝΙΑ: 11-06-2015 ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΠΕΛΛΑΣ/157728/93509/2281 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002529917 2015-01-16

15PROC002529917 2015-01-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 16/1/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014. Για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ CPV 15800000-6

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014. Για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ CPV 15800000-6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 8258/04-7-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το έργο :

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το έργο : ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο : Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων και ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα