ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 6977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετονομασία του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμ βουλίου Ανώτατο όριο ταχύτητας πλοίων στον Πατραϊκό κόλ πο που αποπλέουν και καταπλέουν στο λιμένα Πατρών Καθορισμός διαδικασίας παραγραφής των ανεξό φλητων αυτούσιων παρακαταθηκών που υπάγο νται στις ρυθμίσεις της παρ. 2 του άρθρου 179 του Ν. 4270/2014 (Α 143) περί παραγραφής και ρυθμίσεις των σχετικών θεμάτων Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία εις βά ρος του MORKOS DIA του SAMIR BASSILY Τροποποίηση της αριθμ. 9212/2010(ΦΕΚ 2106/Β / ) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Περι φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταφοράς υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί ου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ καθαριστών/ στριών από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μά θησης και Θρησκευμάτων στους νέους Καλλικρα τικούς Δήμους του Νομού Χαλκιδικής Δημοσίευση της υπ αριθμ. 340/2014 απόφασης Δη μοτικού Συμβουλίου Νεάπολης Συκεών αναφορι κά με την διαπίστωση επάρκειας προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής για άσκηση αρμοδιοτή των της Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών Δήμου Νεάπολης Συκεών Τροποποίηση απόφασης διορισμού ληξιάρχου στη Ληξιαρχική Περιφέρεια Ερείκουσας του Δήμου Κέρκυρας Προσθήκη τμημάτων σπουδών του Πολυφωνικού Ωδείου Καρδίτσας με την επωνυμία «Ε. ΓΟΥΡ ΓΟΥΛΙΑ Κ. ΝΕΣΤΟΡΙΔΟΥ» Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλου Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών/ΙΤΕ Επιπλέον απασχόληση μόνιμου προσωπικού ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Μετονομασία του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1. Τις διατάξεις: α) της παρ. 1 του άρθρου 146Β του Ν. 3528/2007 «Κύ ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α 26), όπως ισχύει, β) της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999 «Κύ ρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α 45), γ) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α 98), δ) του Π.Δ 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά πτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α 185), όπως ισχύει, ε) του Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α 20), στ) του Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 21). 2. Την ΔΙΔΑΔ/Φ.58/341/οικ / εγκύκλιο του Υ.Δ.Μ.Η.Δ. με θέμα «Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων». 3. Την υπ αρ /ΔΙΟΕ 1180/ απόφαση με θέμα «Σύσταση Συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Πειθαρ χικού Συμβουλίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Αντα γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και τους φορείς που υπάγονται σε αυτό (ήτοι Γενικές Γραμματείες και Ν.Π.Δ.Δ.)» (Β 3196). 4. Την υπ αρ. 8078/ απόφαση με θέμα «Συ γκρότηση Ορισμός μελών στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρ χικό Συμβούλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγω νιστικότητας και τους φορείς που υπάγονται σε αυτό». 5. Την υπ αρ. 7273/ΔΙΟΕ 162/ απόφαση με θέμα «Μετονομασία του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου» (Β 474).

2 6978 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. Την υπ αρ. ΕΜΠ 26245/Π.Σ.34/2015 επιστολή της Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου με θέμα: «Μετο νομασία του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου». 7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Μετονομάζουμε το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβού λιο, το οποίο είχε συσταθεί με την υπ αρ. (3) ανωτέρω απόφαση, σε Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρι σμού (του εδ. α της παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 24/2015). Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αρ. (3) ανωτέρω απόφασή μας. Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Αριθμ /2015/3156/2015 (2) Ανώτατο όριο ταχύτητας πλοίων στον Πατραϊκό κόλπο που αποπλέουν και καταπλέουν στο λιμένα Πατρών. Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 141 του Ν.Δ. 187/1973 (Α 261) «Περί Κωδικός Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου», β) των άρθρων 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Πάτρας (Β 217/78), γ) την αριθμ. πρωτ /27/ Διαταγή ΥΕΝ/ ΔΛΑ Α, δ) την αριθμ. πρωτ. 3119/29/97/ απόφαση Κ.Λ. Πάτρας, ε) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98), στ) του άρθρου 30 παράγραφος 1 του Π.Δ. 81/2014 (Α 125), ζ) την ΩΠ:081453/ Διαταγή Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ./ ΔΙ.Γ.Α.ΚΑ.Λ Α. η) Τις α/α 27/2014 (αριθμ. φακ /14/Α.Σ.6305/ ) και α/α 31/2014 (αριθμ. φακ /14/Α.Σ.8264/ ) αποφάσεις Κ.Λ. Πάτρας «περί συγκρότησης επιτροπής για επικαιροποίηση της ισχύουσας Απόφασης καθορι σμού ορίων ταχύτητας Ε/Γ Ο/Γ πλοίων εντός του Πα τραϊκού Κόλπου», θ) Το από 13/03/2015 πρακτικό επιτροπής εμπειρογνω μόνων, η οποία συγκλήθηκε με τις α/α 27/2014 (αριθμ. φακ /14/Α.Σ.6305/ ) και α/α 31/2014 (αριθμ. φακ /14/Α.Σ.8264/ ) αποφάσεις Κ.Λ. Πάτρας. 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού. 3. Την ανάγκη επικαιροποίησης της ανωτέρω (δ) σχε τικής απόφασης Κ.Λ. Πάτρας για μείωση της ταχύτητας στον Πατραϊκό Κόλπο των καταπλεόντων και αποπλε όντων πλοίων από το λιμένα Πάτρας (Βόρειο Νότιο), προς αποφυγή των παρενεργειών από τον προκαλού μενο κυματισμό σε ακτές, μικρά σκάφη και λουόμενους αποφασίζουμε: 1. Όλα τα πλοία που αποπλέουν και καταπλέουν στο λιμένα Πάτρας (Βόρειο Νότιο) οφείλουν να τηρούν κατά τον είσπλου και έκπλου στον Πατραϊκό κόλπο κατά τη θερινή περίοδο (από 01/06 έως 30/09) κάθε έτους, τα παρακάτω καθοριζόμενα όρια ασφαλούς πλεύσης και ταχύτητας: α) κατά τον είσπλου από την παράλλαξη Άκρας Πάππα μέγιστο όριο ταχύτητας 19 κόμβους και σε απόσταση 5 ν.μ. από το φωτοσημαντήρα της νότιας εισόδου του Νότιου (νέου) λιμένα Πατρών μέγιστο όριο ταχύτητας 15 κόμβους και β) κατά τον έκπλου μέγιστο όριο ταχύτητας 15 κόμβων μέχρι απόστασης 5 ν.μ. από το φωτοσημαντήρα της νότιας εισόδου του Νότιου (νέου) λιμένα Πατρών και ακολούθως μέγιστο όριο ταχύτητας 19 κόμβους μέχρι την παράλλαξη Άκρας Πάππα. 2. Παρέκκλιση του ορίου αυτού είναι επιτρεπτή μόνο σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών που επι βάλλουν την παροδική μεταβολή της ταχύτητας για τον είσπλου ή έκπλου στον λιμένα κατόπιν άδειας από το Κέντρο Παρακολούθησης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας (VTS) Πάτρας. 3. Οι παραβάτες της παρούσας Απόφασης ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/1973 (Α 261), το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του οποίου τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 381/1995 (Α 214), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 193/2001 (Α 156), όπως συ μπληρώθηκε με το Π.Δ. 105/2007 (Α 131). 4. Η αριθμ. πρωτ. 3119/29/97/ απόφαση Κ.Λ. Πάτρας καταργείται. 5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως. Πάτρα, 13 Μαρτίου 2015 Ο Κεντρικός Λιμενάρχης ΤΡΥΦΩΝ ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ Αριθμ. 2/20219/ΔΠΔΑ (3) Καθορισμός διαδικασίας παραγραφής των ανεξόφλη των αυτούσιων παρακαταθηκών που υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρ. 2 του άρθρου 179 του Ν. 4270/2014 (Α 143) περί παραγραφής και ρυθμίσεις των σχετι κών θεμάτων. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 179 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113A). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 95/1996 «Οργανισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» (ΦΕΚ 76A). 4. Το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178A) «Οργανισμός του Υπουρ γείου Οικονομικών».

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το αρθρ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρ νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ). 6. Το Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21Α ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 7. Την αριθ. Υ59/ (ΦΕΚ 256Β ) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα». 8. Το απόσπασμα πρακτικών της αριθμ. 3537/4/ απόφασης του Δ.Σ. του Τ. Π. και Δανείων σχετικά με το θέμα παραγραφής των αυτούσιων παρακαταθηκών. 9. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Τ.Π. και Δανείων, αποφα σίζουμε: Η παραγραφή των ανεξόφλητων αυτούσιων παρα καταθηκών, που υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρ. 2 του άρθρου 179 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α ), πραγμα τοποιείται σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία: 1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Καταστημάτων του Τ.Π. και Δανείων και των Γρα φείων Παρακαταθηκών όπως λειτουργούν σήμερα, συ ντάσσουν καταλόγους με όλες τις παραγραφόμενες αυτούσιες παρακαταθήκες, αναγράφοντας τον αριθμό του γραμματίου παρακαταθήκης, το έτος σύστασης και το περιεχόμενο εκάστης, όπως αυτά προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία του Τ.Π. και Δανείων. Ο αριθμός των γραμματίων παρακαταθήκης και το έτος σύστασης τους επιβεβαιώνονται από τις Οικονομικές Καταστάσεις του Τ.Π. και Δανείων. 2. Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των δύο (2) μηνών από τη δεύτερη και τελευταία δημοσίευση της πρόσκλησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβου λίου του Τ.Π. δε Δανείων, εκδίδεται σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π. δε Δανείων με την οποία κηρύσσονται παραγραμμένες όλες οι ανε ξόφλητες αυτούσιες παρακαταθήκες της παρ. 2 του άρθρου 179 του Ν. 4270/2014 οι οποίες συστάθηκαν στην Κεντρική Υπηρεσία, στα Καταστήματα και στα Γραφεία Παρακαταθηκών πριν την , πλην αυτών για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήματα σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 179 του Ν. 4270/2014. Η απόφαση του Δ.Σ. θα ενέχει θέση διαπιστωτικής πράξης και η ισχύς της θα ανατρέχει στην ημερομηνία της παρ. 3.β του άρθρου 179 του Ν. 4270/ Η διάκριση των παραγραφομένων αυτούσιων πα ρακαταθηκών σε ειδικότερες κατηγορίες, η διαδικασία αποσφράγισης, εκτίμησης και εκποίησης τους ανά κα τηγορία θα καθοριστούν με νέα υπουργική απόφαση και το συνολικό ποσό που θα προκύψει θα αποτελέσει έσοδο του Τ.Π. και Δανείων και θα εγγραφεί σε τηρού μενο σχετικό λογαριασμό. 4. Ειδικότερα το ποσό που θα προκύψει από τη με τατροπή σε ευρώ του συναλλάγματος που αποτελεί αντικείμενο των παραγραφομένων ως άνω αυτούσι ων παρακαταθηκών και έχει κατατεθεί στην Τράπεζα Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 8 του Ν. 1468/1984 (ΦΕΚ 109Α ), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του αρθ. 10 του Ν. 2526/1997 (ΦΕΚ 205Α ), θα αποτελέσει μέρος του συνολικού ως άνω εσόδου, μετά την έκδοση της απόφασης διαπιστωτικής πράξης του Δ.Σ. της παραγράφου 2 της παρούσας. 5. Με απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Π. και Δανείων συγκρο τείται Επιτροπή από υπαλλήλους του και έναν εκπρό σωπο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για την οργάνωση, παρακο λούθηση και ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας. Για τις απαραίτητες ενέργειες υλοποίησης τους συγκρο τούνται ομάδες εργασίας από υπαλλήλους του Τ.Π. και Δανείων με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 23 Μαρτίου 2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία εις βάρος του MORKOS DIA του SAMIR BASSILY. Με την με αριθμ. 225/2014/2015/ Καταλογι στική Πράξη της Διευθύντριας του Τελωνείου Αερολι μένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», επιβλήθηκαν, κατ άρθρο 150 παρ.1 α του Ν. 2960/2001, στον MORKOS DIA του SAMIR BASSILY με αριθμό αιγυπτιακού διαβατηρίου Α , αγνώστου διαμονής, όπως αυτό προκύπτει από το με αριθμ. πρωτ. 1020/ /Β/ έγγραφο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής Υποδ/νση Εσωτ. Λειτουργιών Τμήμα Αρχείου και Διεκπεραίω σης Γραφείο Εξακριβώσεων, πολλαπλά τέλη ύψους έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (11.589,21 ), πλέον ΤΧ και ΟΓΑ (2.4%) διακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (278,14 ), ήτοι συνολικά έντεκα χιλιάδων οκτα κοσίων εξήντα επτά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (11.867,35 ), για λαθρεμπορία καπνικών καθόσον στα Σπάτα Αττικής και συγκεκριμένα στον Διεθνή Αερολι μένα Αθηνών, την , ημέρα Παρασκευή και ώρα κατά την άφιξη του στην Αθήνα από Κάιρο με την πτήση MS 747, κατελήφθη να κατέχει στις αποσκευές του δεκαπέντε (15) κιλά καπνό για ναργιλέ, τα οποία εισήγαγε στην Ελλάδα με τρόπο που συνιστά το αδίκη μα της λαθρεμπορίας. Με τον τρόπο αυτό επιχείρησε να στερήσει το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση από δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις συνολικού ύψους 3.863,07 για τα τσιγάρα, οι συσκευασίες των οποίων δεν έφεραν τις ένσημες ταινίες φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών, από τις οποίες αποδει κνύεται η καταβολή αυτών και η νόμιμη προέλευση των καπνικών ειδών. Η παραπάνω πράξη του αποτελεί τελωνειακή παράβα ση κατ άρθ. 142 παρ. 2 και 155 παρ. 1 α του Ν. 2960/2001. Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ (4)

4 6980 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ (5) Τροποποίηση της αριθμ. 9212/2010(ΦΕΚ 2106/Β / ) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Περιφέρει ας Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταφοράς υπαλλή λων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ καθαριστών/στριών από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευ μάτων στους νέους Καλλικρατικούς Δήμους του Νο μού Χαλκιδικής. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138/Α / ) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» 2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6 και 283 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδι οίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α / ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο νίας Θράκης». 4. Το με αρ. 9536/ έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργί ας ΟΤΑ της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών. 5. Την αριθμ. 9212/2010(ΦΕΚ 2106/Β / ) από φαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 6. Το γεγονός ότι η Διεύθυνση Α /βάθμιας Εκπαίδευ σης Χαλκιδικής, λόγω παραδρομής, δεν έστειλε το φά κελο της Μαναζή Αικατερίνης στην Περιφέρεια Κεντρι κής Μακεδονίας ώστε να ολοκληρωθεί η μεταφορά της στο Δήμο Αριστοτέλη εντός των προθεσμιών που όριζε ο Ν. 3870/2010, θεωρώντας ότι η εν λόγω υπάλληλος είχε αποχωρήσει από την Υπηρεσία λόγω νόσου, ενώ η αναφερόμενη βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια άνευ αποδοχών από την Υπηρεσία της διότι της είχε χορη γηθεί από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ προσωρινή αναπηρική σύνταξη από έως και δεδομένου ότι η σχέση εργασίας της δεν έχει λυθεί. 7. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α / ) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» σε συνδυασμό με την αρ. 4/2015 (ΦΕΚ 24/Α / ) Πράξη του υπουργικού Συμβουλίου περί «Αποδοχή παραίτησης των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώ ρας, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθμ. 9212/2010(ΦΕΚ 2106/Β / ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέ ρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως προς το Δήμο Αριστο τέλη και προσθέτουμε και 18ο άτομο ως εξής: Α) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ.Σ. ΜΕΓ. 18 ΜΑΝΑΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 9212/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μακε δονίας (ΦΕΚ 2106/Β / ). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Θεσσαλονίκη, 6 Μαρτίου 2015 Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ Αριθμ. Οικ (6) Δημοσίευση της υπ αριθμ. 340/2014 απόφασης Δημο τικού Συμβουλίου Νεάπολης Συκεών αναφορικά με την διαπίστωση επάρκειας προσωπικού και υλικοτε χνικής υποδομής για άσκηση αρμοδιοτήτων της Δι εύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών Δήμου Νεάπολης Συκεών. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 214, 225, 226, 227, 238 και 285 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α / ), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης» (ΦΕΚ 235/A / ). 2. Την αριθμ. 4/ (ΦΕΚ 24 τ. Α / ) πράξη Υπουργικού Συμβουλίου σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 τ. Α / ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 142/ (ΦΕΚ 235/Α / ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ νης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης». 4. Τις διατάξεις του άρθρο 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 256/ ) όπως κυρώθηκε με τον Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ Α 98/ ) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α 93/ ). 5. Τις διατάξεις περίπτωση Α της παρ. 1 του άρθρου 95 του Ν. 3852/ Την υπ αριθμ. 340/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβου λίου Νεάπολης Συκεών αναφορικά με την διαπίστωση επάρκειας προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής για άσκηση αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών Δήμου Νεάπολης Συκεών. 7. Το με ΑΠ Δ 6608/ έγγραφο του Εθνικού Τυπογραφείου, αποφασίζουμε: Θεωρούμε ότι η υπ αριθμ. 340/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεάπολης Συκεών όπως παρα τίθεται παρακάτω ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα της και βρέθηκε νόμιμη: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Αριθμ. απόφασης 340/2014 «Διαπίστωση επάρκειας προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής για άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυν σης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών, από τον Δήμο Νεάπολης Συκεών» (Ν. 3852/2010 άρθρα 65, 94 και 95 παρ. 1α καθώς και η από ΠΝΠ άρθρο 1 παρ. 2 όπως τροποποιήθηκε με. τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 4257/2014) Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση αφού έλαβε υπόψη: 1) όσα ο Πρόεδρος, ο Δήμαρχος και τα μέλη του Δ.Σ. εξέθεσαν και αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνη τοφωνημένα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης,

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) την υπ αριθμ. πρωτ / εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 3) Ν. 3852/2010 άρθρα 65, 94 και 95 παρ. 1α καθώς και η από ΠΝΠ άρθρο 1 παρ. 2 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 4257/2014, 4) τον ΟΕΥ του Δήμου Νεάπολης Συκεών όπως εγκρί θηκε και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1962/ ) το από έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Νεάπολης Συκεών και 6) τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τ. Α ) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης). ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Διαπιστώνει την επάρκεια προσωπικού και υλικοτε χνικής υποδομής (σύμφωνα με την από ΠΝΠ άρθρο 1 παρ. 2 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 31του Ν. 4257/2014) για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν στους Δήμους στο πλαίσιο των οριζομένων στην περίπτωση α της παρ. 1 του άρθρου 95 του Ν. 3582/2010, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι αρμοδιότητες που αναλυτικά περιγράφονται στον εγκριθέντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου Νεά πολης Συκεών στην Δ/νση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών με τα παρακάτω τμήματα: α) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης β) Τμήμα Ελέγχου Δόμησης και γ) Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών, Τοπογραφίας, Απαλλοτριώσεων, Κτηματολογίου, Δημοτικής Περιου σίας και Γεωχωρικών Πληροφοριών (G.I.S.), και καθο ρίζει τον χρόνο έναρξης της άσκησης τους από την δημοσίευση της παρούσης στο Φ.Ε.Κ., σύμφωνα με όσα αναλυτικότερα αναφέρονται στην με αριθ. πρωτ / εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσία που αναλυτικά καταγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης απόφασης. Συκιές 30/09/2014 Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. Θεσσαλονίκη, 19 Μαρτίου 2015 Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ Αριθμ. 3140/1672 (7) Τροποποίηση απόφασης διορισμού ληξιάρχου στη Ληξιαρχική Περιφέρεια Ερείκουσας του Δήμου Κέρκυρας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Έχοντες υπόψιν: 1. Τις διατάξεις: i. των άρθρων ι και 2 του Ν. 344/1976 (ΦΕΚ 143Α ) «Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 9 15, 16 και 17 του Ν. 2307/1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητος Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». ii. τις διατάξεις του Ν. 4144/2013 (Φ.Ε.Κ. 88Α / ) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατά ξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι κής Ασφάλισης και Πρόνοιας» iii. του άρθρου 280Ι του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλι κράτης». iν. της υπ αριθμ. Φ /57460/10 αποφάσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 1984Β ) «Υποδιαίρεση Ληξιαρχικής Περιφέρειας Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010». ν. Του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμί σεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93Α ) vi. της υπ αριθ. 4/15 (ΦΕΚ 24Α ) Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου. 2. Την υπ αριθμ. 65/ /57510/ Εγκύκλιο του Υπουργείου εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης «Περί των ληξιαρχικών βιβλίων των νέων Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. με τον Ν. 3852/2010». 3. Την υπ αριθ. 9/131360/12503/2013/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Τροποποιήσεις Ληξιαρχικού Νόμου 344/1976 και άλλες διατάξεις». 4. Την υπ αριθ /8866/ (ΦΕΚ 2521/τ. Β / ) απόφαση μας περί διορισμού Ληξιάρχων στις Ληξιαρχικές Περιφέρειες του Δήμου Κέρκυρας. 5. Το υπ αριθμ. 8804/ έγγραφο του Δήμου Κέρκυρας με το οποίο προτάθηκε ως Ληξίαρχος η Δημοτικός Υπάλληλος Ειρήνη Ράντου του Γερασίμου κλάδου ΔΕ Διοικητικού με Βαθμό Ε για την Ληξιαρχική Περιφέρεια της Δ.Ε. Ερείκουσας του Δήμου Κέρκυρας σε αντικατάσταση της υπαλλήλου Αλεξάνδρας Τριβυζά του Νικολάου λόγω συνταξιοδότησής της, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε, την υπ αριθ /8866/ (ΦΕΚ Β / ) απόφασή μας ως εξής: Διορίζουμε ληξίαρχο στη Ληξιαρχική Περιφέρεια Ερεί κουσας του Δήμου Κέρκυρας τη Δημοτική Υπάλληλο Ειρήνη Ράντου του Γερασίμου κλάδου ΔΕ Διοικητικού κλάδου με βαθμό Ε, σε αντικατάσταση της υπαλλήλου Αλεξάνδρας Τριβυζά του Νικολάου, υπαλλήλου του ιδίου Δήμου, λόγω συνταξιοδότησής της. Από τις διατάξεις της παρούσης προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου Κέρκυρας οικονομικών ετών 2014 και εξής, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων και θα καθορίζεται βάσει των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του Ν. 344/1976, όπως εδάφια αυτής αντι καταστάθηκαν με το άρθρο 9 17 του Ν. 2307/1995, καθώς και του άρθρου 49 του Ν. 3584/2007. Κέρκυρα, 18 Μαρτίου 2015 Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

6 6982 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. αποφ. 257/2015 (8) Προσθήκη τμημάτων σπουδών του Πολυφωνικού Ωδεί ου Καρδίτσας με την επωνυμία «Ε. ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑ Κ. ΝΕΣΤΟΡΙΔΟΥ». Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ α. Το άρθρο 75 παρ. Ι τομέας στο στοιχείο 28 Ν. 3463/ 2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010. β. Την παρ. 1ζ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. γ. Την παρ. Ι του άρθρου 280 του Ν.3852/2010. δ. Τις διατάξεις του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θε μάτων που αφορούν τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ 90/Α /1976). ε. Τις διατάξεις του Β.Δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α /1966). στ. Την ΚΥΑ ΥΠΠΟΤ/οικ /1216/ (ΦΕΚ 693/ τ. Β ). στ. Το άρθρο 10 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις». ζ. Την αρ. ΥΠΠΟ/78036/2473/ υπουργική από φαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β /2004). η. Την αριθ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/ απόφαση «Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκ παιδευτηρίων» (ΦΕΚ 123/Β / )(150 ). θ. Την υπ αριθ /2068/ απόφαση του ΥΠ/ΠΟ (ΦΕΚ 1310 τ. Β /2007), με την οποία χορηγήθη κε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του Ωδείου και την υπ αριθ. 6/2012 απόφαση Αντιδημάρχου Καρδίτσας για την τροποποίηση της ιδρυτικής απόφασης (ΦΕΚ 1588/ ). ι. Την υπ αριθ. 5717/ αίτηση της «Ε. ΓΟΥΡ ΓΟΥΛΙΑ Κ. ΝΕΣΤΟΡΙΔΟΥ O.E.», για την τροποποίηση της ιδρυτικής απόφασης τη άδειας λειτουργίας του Πολυφωνικού Ωδείου Καρδίτσας, προκειμένου να προ στεθούν τα παρακάτω αναφερόμενα τμήματα, ήτοι: Σαξόφωνο, Δ/νση Χορωδίας, Δ/νση Ορχήστρας, τμήμα Μελοδραματικής (Σχολή Μονωδίας) και τμήμα Κλαβι κυμβάλου, αποφασίζουμε: Α. Εγκρίνουμε την τροποποίηση της ιδρυτικής απόφα σης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Πολυφωνι κού Ωδείου Καρδίτσας με την Επωνυμία «Ε. ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑ Κ. ΝΕΣΤΟΡΙΔΟΥ», το οποίο στεγάζεται σε κτήριο της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 48 της Δημοτικής Κοινότη τας Καρδίτσας του Δήμου Καρδίτσας, λόγω προσθήκης των παρακάτω τμημάτων σπουδών, ήτοι: Σαξόφωνο, Δ/ νση Χορωδίας, Δ/νση Ορχήστρας, τμήμα Μελοδραματι κής (Σχολή Μονωδίας) και τμήμα Κλαβικυμβάλου. Κατά τα άλλα παραμένουν σε ισχύ, όσα αναφέρονται στην αριθ /2068/ ιδρυτικής απόφαση και τροποποιητική αυτής. Β. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δήμου. Καρδίτσα, 23 Μαρτίου 2015 Ο Δήμαρχος ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ Αριθμ. απόφ. 304/20 5/ (9) Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλου Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών/ΙΤΕ. ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 1. Τον Ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη Επιστημονικής και Τε χνολογικής Έρευνας». 2. Το Π.Δ. 432/1987 «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιω τικού δικαίου με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ». 3. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΙΤΕ (ΦΕΚ Β 1584/ ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Β 2193/ ). 4 Την απόφαση του Υπουργείο» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με αριθμό 6373/ , (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 212/ ) για τον ορισμό Διευθυντή της ΚΔ του ITE και την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με αριθμό ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 154/ Τις προβλέψεις του Ν. 4024/2011 όπως τροποποιή θηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α ). 6. Τα άρθρο 32 παρ. 7 της ΥΠΑΣΥΔ (αρ. 5058/ΕΥΘΥ138 ΦΕΚ 292/Β / ) για την υπερωριακή απασχόληση σε έργα ΕΣΠΑ, αποφασίζει: Την χορήγηση 120 ωρών υπερωριακής απασχόλησης στον υπάλληλο του ΙΥΜ/ΙΤΕ, Τεχνολόγο Εφαρμογών για την κάλυψη απολύτως επειγουσών υπηρεσιακών ανα γκών των έργων του ΙΥΜ/ΙΤΕ για το Α εξάμηνο του Η συνολική δαπάνη που προκαλείται από την ανωτέ ρω υπερωριακή απασχόληση ανέρχεται στο ποσό των 805,56 (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών). Το Δ.Σ. δέσμευσε τα απαραίτητα προς τού το κονδύλια εις βάρος των οποίων θα καταβληθεί η σχετική δαπάνη. Ηράκλειο, 19 Μαρτίου 2015 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κ. ΦΩΤΑΚΗΣ Αριθμ. απόφ. 325/2015/5 (10) Επιπλέον απασχόληση μόνιμου προσωπικού. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΙ Δ.Τ. «ΕΔΕΤ Α.Ε.» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1) Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσο πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » (ΦΕΚ Α 226/ ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2) Της υπ αριθμ. οικ.2/41768/0022/ του Ανα πληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Κοινοποίηση διατάξεων περί τροποποίησης της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 σχετικά με την υπερωριακή εργασία» (ΑΔΑ: ΒΙΙΩΗ 0ΗΠ).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) Της από απόφασης της 325ης Συνεδρίας (Θέμα 5) του Δ.Σ. της ΕΔΕΤ Α.Ε. 5) Το γεγονός ότι η ΕΔΕΤ ΑΕ λειτουργεί με τo μο ντέλο της μικρής και ευέλικτης Α.Ε. του δημοσίου για την υλοποίηση του έργου της και ότι στο πλαίσιο αυτό, τo μόνιμο προσωπικό της ΕΔΕΤ ΑΕ αποτελείται από εννέα (9) άτομα και μία νομική σύμβουλο. Τα δέκα (10) αυτά άτομα εξυπηρετούν όλες τις βασικές λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας (διοικητικές, οικονομικές, νομικές, λογιστικές). 6) Το γεγονός ότι η υπόλοιπη λειτουργία της εταιρείας καθώς και η υλοποίηση των στόχων και των έργων της εκτελείται από μια ομάδα εξωτερικών συνεργατών που δεν αποτελούν μόνιμο προσωπικό της καθώς επίσης και ότι το μόνιμο προσωπικό μαζί με τη νομική σύμβουλο εξυπηρετούν τις ανάγκες όλων των εξωτερικών συνερ γατών της Εταιρείας που εργάζονται για την υλοποίηση των έργων της, του ΔΣ, του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Προέδρου αυτής. 7) Το γεγονός ότι στο πλαίσιο των ως άνω, και για την υλοποίηση όλων των σκοπών και κυρίως των ευ ρωπαϊκών έργων της ΕΔΕΤ ΑΕ, καθίσταται αναγκαία η απασχόληση του μόνιμου προσωπικού της, πλέον του ωραρίου, στη βάση των αναγκών της ΕΔΕΤ και συχνά πέραν των καθηκόντων που ορίζονται από τις συμβάσεις τους, αποφασίζουμε: 1. Την απασχόληση του μόνιμου προσωπικού της ΕΔΕΤ ΛΕ πλέον του ωραρίου στη βάση των αναγκών της ΕΔΕΤ και συχνά πέραν των καθηκόντων που ορίζονται από τις συμβάσεις τους. 2. Τις υπερωρίες για Α και Β εξάμηνο του 2015 στον αριθμό των διακοσίων σαράντα (240) ωρών ανά εργα ζόμενο κατά μέγιστο. 3. Το μέγιστο ποσό για το σύνολο των ως άνω υπερω ριών για το χρονικό διάστημα από Α έως Β εξάμηνο να ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων δεκαπέντε ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών ( ,14). Το ποσό αυτό έχει ήδη δεσμευθεί και θα καλυφθεί από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα στα οποία συμμετέχει η ΕΔΕΤ ΑΕ (overhcads). 4. Την παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της εταιρείας για την έγκριση πληρωμής των ως άνω υπε ρωριών όποτε αυτές εκτελούνται. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2015 O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Π. ΤΣΑΝΑΚΑΣ

8 6984 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1798 20 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Άδειας Κολλεγίου στο «Globaltraining College».... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22843 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1529 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγόρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2032 25 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/266/8788/ 02.09.2013 απόφασης κατανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3286 9 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον Rashed jalal Khlled.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1370 6 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/34287/ΔΥΕΠ/2 4 2013 κοινής υπουργικής απόφασης Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1316 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Είδος και ποσοστό δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3533 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3682 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση του είδους καθώς και του τρόπου και της διαδικασίας επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1284 29 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέ ραν του κανονικού ωραρίου, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1465 14 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απονομή επαίνου σε υπάλληλο του Υπουργείου Εξω τερικών.... 1 2η τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 124 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία εις βά ρος του Παπαγιάννη Χαραλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 996 29 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτε ρινές ώρες καθώς και εργασία κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 937 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 89 19 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης μετα βολών που υποχρεωτικά υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9787 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 642 14 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2645 6 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή προμήθειας ανταλλαγής τίτλων του Ελ ληνικού Δημοσίου.... 1 Απονομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11787 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 689 26 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΔΕΔΕΚΟ 50051/ ΔΕΚ02348/21.11.2012... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 290 10 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιότητας στις Υπηρεσίες Δημοσιονομι κού Ελέγχου στα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 548 7 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυ σίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 479 30 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγ γράφονται στο Π.Δ.Ε. προς τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4687 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 361 16 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παγίου κατ αποκοπή χορηγήματος κα θαριότητας για την Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1211 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παγίου κατ αποκοπή χορηγήματος κα θαριότητας για την Π.Υ.Τ. Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1810 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/3203/0025/28.3.2011 (ΦΕΚ Β 820) απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3356 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων στο Γραφείο του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2285 26 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων του Α/ΓΕΣ, σε Ανώτατους Αξκούς του ΣΞ, από αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα