ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ - ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ - ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ρ Ο Ν Ι Α Φ Ο ΙΝ ΙΚ Α Σ I I I I I» Α Ι Μ 1 **»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ - ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ - ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ρ Ο Ν Ι Α Φ Ο ΙΝ ΙΚ Α Σ 1 9 4 9-1 9 9 9 I I I I I» Α Ι Μ 1 **»"

Transcript

1

2

3 ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ - ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ - ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ 50 Χ Ρ Ο Ν Ι Α Φ Ο ΙΝ ΙΚ Α Σ I I I I I» Α Ι Μ 1 **»

4

5 To ονειρο του Φοίνικα που δεν πραγματοποιήθηκε 1961 To AlOlkHTIKO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ "ΦΟΙΝΙΚΑ ΕΤΟΣ 1999 ΠΡΟΕΑΡΟΣ: ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: \ΥΠΠΡΟΕΔΡΟΣ: TW1I νσ: ΜΕΛΗ: Ανδρία: Κιοσε; Κώστα: Μα/αιρα; \ix.o: Πεσιιπτζης Νίκος Φοτοπονλο: Αλτχος Μαχρής Αριστείδη; Βοαν.ας Βασίλης Ππρσ,τονα: Γιάννη; Πολινανδριώτη; Eryrvioc Μανήαοακα; 3

6

7 Πρόλογος ιστορία ξεκίνησε καποια μερα τον Σεπτέμβρη τον 1949 (15/9/49). ετ σι απλά. Μία παρέα (film, νιων τη; ΚαλΙίπολης, σκέφτηκε να ιδρ\νει ένα Σύλλογο αθλητικό στην αρχή. αλλα στην πορεία Γκτός απο τον αθλητισμό να καλύπτει και «/.λ?; κοινωηχές, μορφωτικές και πολιτιστική δραστηριότητες. Στο σπίτι τον Δαμιανόν Στρονμπούλη ο<\κ Σημιτον αριθ. 2.1 μαζεντηκαν οι ((ΐλοδοξοι νέοι, χωρίς μέοα αλλα μι οράματα να </ τια~ονν ενα σνλλογο καμαρι τη: περιοχής. Με τα από σνζητήσας κατελη'ζαν στην ιδρντικη διακίνηση. όπως ακριβακ διατνπωνεται στη σελίδα I τον παρόντος. Οπως αχχιφερεται εκει. ορίστηκε πειταμελης προσωρινή Διοικονσα επιτροπή από τον: Δαμιανό Στρονμπονλη. \ικόλαο Δρι/ia, lit an/.η Ισοπονλο. Κων/νο Ζωη και Δημ. Παπαόόπονλο. πον α ν ε λ φ να κάνει ολες τι; απαραίτητες ενεργειες για την αναγνώριση τον Σννδεσμον και να σιγκαλεσει την Iη Γεν. Σννιλενση μεσα στον /ι/νοναριο τον Σιγκεντρωσαν και άλλον; για να σνμπληρωθει ο ελάχιστος αριθμός μελών πον χρειαζόταν για την ιοριπη Σωματειον. Ετσι σι^κιντρωθηκαν σννολικα 19 μέλη, πον απετελεσαν τα "ιδρντικα μέλη τον ΦΟΙΜΚ \. \((ον πέρασε ενα τετράμηνο αναμονή; μέχρι την αναγνώριση τον Σωματειον από το Πιχοτοδικειο. τα ώρντικα μελη σννηλθαν σι Γενική Σννέλενση στις 29 Ιανοναριον 1950 στο σπίτι τον Δαμιανόν Στρονμπονλη. Το Πρακτικό τη; πρώτη; Γεν. Σννελενσης τον "ΦΟΙΝΙΚΑ", παρατίθεται στη σελίδα 2. ενο) στη σελιδα?αναφέροπαι τα ονοματα των ιδρντικων μελών. Σ τι; 26/6/1950 σν,ν.αλειται ικτακτη Γεν. Σννελενση και οπως αναηερεται στα θέματα τη; Ημερήσιας Διαταξης. έκτο; απο τις ανακοινώσεις, σνζηωύπαι τροποι εξενρεσης πορών για τη διαρνθμιση και κατασκενη τον γηπέόον στον παραχωρηθι ναι χωρο. Προταθηκε να κνκλοφορησει λαχείο η νιι καταηνγονν σε δανεισμό Οπως προκνπτει απο τι; <«/ ηγησεις μελών και παραγοηων τη; εποχής εκείνης. Διοίκηση και μελη τον Σνλλογον. εργάστηκαν και κόπιασαν μεταφεροπας χώματα για να μπαζωθεί το γήπεδο, δίπλα στο σημερινό πον νπαοχει στην Πειραϊκη. \Ιεχρι 31/1/60 σνμγωνα μι το καταστατικό, ο πρόεδρός εκλεγόταν απ' ειϋειας απο την Γεν. Σννελενση και εκτοτε απο τα μελη πον είχαν πλειοι/ψισει κ.ατα τις αρχαιρεσίες της Γεν. Σννελενσης. Απο τοτι μέχρι σήμερα ο "ΦΟΙΝΙΚΑΣ" εγραψι ιστορία στο χωρο τον αθλητισμόν με πάμπολλες πολιτιστικές δραστηριότητες. Οπως θα φανεί απο την αναδρομή στα πρακτικά τον Δ.Σ. νπηοξαν αρκετά μελη πον προσεφεραν εργασία και οικονομική νποστηριξη για να γίνει πράξη η ιδέα τον ερασιτεχνικόν αθλητισμόν. Μεσα σι μια πραγματικότητα πον σννεχως παρακινεί τον; νέονς αθλητές προς τον επαγγελματισμό και το κέρδος, ο "ΦΟΙΝΙΚΑΣ" αγωνίζεται για να διατηρησει τον ερασιτεχνικό αθλητισμό μακρνα απο τι; οικονομικές σκοπιμότητες, όσο τονλάχιστον τον επιτρεπονν οι σημερινες σιηϋηκ.ες και οι πρακτικές πον εχονν νιοθιτηθιι απο το σννολο σχεδόν των ερασιτεχνικών σωματείων. ΙΙιστενονμε οτι μέχρι σήμερα στην 50-χρονη ιστορία τον το εχιι κατορθώσει. Στο πρώτο μέρος τον λευκώματος δίνεται με σνντομια η ιστορία τον "ΦΟΙΝΙΚΑ" μεσα απο τα πρακτικα των Δ.Σ και στο δεντεμι αναγερονται οι Γ.Σ. και τα προεδρεία πον εκλεχτηκαν ως σήμερα. Το λενκωμα εμπλοιηίζεται με πλονσιο φιοτογραφικο νλικό απο το αρχείο τον ΦΟΙΝΙΚΑ" και μελών πον τις προσεφεραν απο την προσωπική τονς σνλλογη. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ανδρέας Κιοοέ; Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κων/νος Μαχαιρας

8 Ιδρυτική πράξη ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΔΕΚΑΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ (Ι5Η Ν ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (1949) ΚΑΙ ΩΡΑΝ 6ΗΝ Μ Μ ΣΥΝΗΛΘΟΜΕΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΨΟΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΝ ΤΟΥ Κ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ ΚΕΙΜΕΝΗΝ ΕΝ ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΙ ΟΔΟΣ ΣΗΜΙΤΟΥ ΑΡΙΘ. 23 ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕΝ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝ ΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΚΟΠΟΝ ΟΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΤΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ, ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ. ΜΕΤΑ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΙΝ ΕΝΕΚΡΙΝΑΜΕΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕΝ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΜΕΝ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ ΕΚ ΤΩΝ Κ Κ. ΔΑΜ ΙΑΝΟΥ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΡΙΒΑ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΣΟΠΟΥΛΟΥ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΗΣΕΙ ΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΓΚΑΛΛΕΣΕΙ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΝ ΤΟΥ 1950 ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΜΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΛΛΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΛΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ 01 ΙΔΡΥΤΑΙ Ο ι ιδουιέχ.. 1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 2) ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 3) ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 4) ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 5) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΙΒΑΣ 6) ΕΛΕΝΗ ΔΡΙΒΑ 7) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 8) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΗΣ 9) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΣΟΠΟΥΛΟΣ 11) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ 12) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 13) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΤΣΑΚΟΣ 14) ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΤΣΑΚΟΥ 15) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 16) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 17) ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ 18) ΑΝΝΑ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ 19) ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ 10) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΣΟΠΟΥΛΟΥ

9 Πρακτικό ί.σ. της 29 Ιον ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΗΛ0ΟΝ ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ό ΦΟΙΝ1Γ ΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΕΝ ΤΗ ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ. ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΕΝ ΤΗ ΟΔΩ ΣΗΜΙΤΟΥ ΑΡΙΘ 23, ΤΗΝ 29ΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1950 ΗΜΕΡΑΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΚΑΙ ΩΡΑΝ 3ΗΝ Μ Μ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ I) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 2) ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ ΑΡΧΕΤΑΙ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ. ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Κ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ Ο Κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΙΒΑΣ ΕΙΤΑ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΣ ΑΝΝΑΣ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ, Κ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Κ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΖΩΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΝ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΤΩ ΑΡΘΡΩ 2 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΕΛΑΒΟΝ ΨΗΦΟΥ 01 ΚΑΤΩΘΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΞΕΛΕΓΗΙΑΝ ΔΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 01 ΚΑΤΩΘΙ 1) ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ 2) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΤΣΑΚΟΣ ΜΕΛΟΣ 3) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΙΒΑΣ ΜΕΛΟΣ 4) ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΜΕΛΟΣ 5) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΕΛ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ 1 ΒΑΣ ΙΣΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΑΝΝΑ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ 3 ΚΩΝ ΖΩΗΣ 7

10 Ομοδο A ΦΟΙΝΙΞ ΚοφοροπουΑος Μποκας Σοκελοριου X πείρος Σορογος Βερυκακης Θεοδοσίου Φακίρης Βωκος, Ανοσταοοπουλος Τοομης ΕΤΟΣ Γ

11 Αηοοηαομα από το Βιβλίον Πρακτικών ίβνικών luvekuoeov. Από τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 19/1/55 Παραχώρηση του γηπέδου στην Πειραϊκη έναντι του ποσού των 500 δρχ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 26/1/55 Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. που προέκυψε από τη Γεν. ΣυνέΑευση της 23/1/55 με πρόεδρό τον I. Βλοντακη. Γεν. Γραμματέα τον Β. ΑναστασοπουΑο. ταμία τον Κων. Βουκαινα. Εφορο μπασκετ τον Δ. ΔιαμαντόπουΑο και μέλη τους Ν. ΣουΑτανακη και Αντ. Μοσχονά Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. επι προεδρειας I. ΒΑοντακη εγενοντο στο γραφείο του Ι.Ν. της Αγ. Παρασκευής τις Κυριακές και ωρα 11 π.μ και μετέπειτα καθε Τρίτη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 22/3/55 Προτεινεται η πρόσληψη του προπονητου κ. Αλ. Σπανουδάκη έναντι του ποσού των 400 δρχ.. η οποία δεν πραγματοποιήθηκε Αογω οικονομικής αδυναμίας του Σωματείου. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 14/10/55 Ειδοποίηση προς το Σωματείο για να πληρωθεί η ετήσια καταβολή μισθώματος προς τον Ο.Λ.Π για το γήπεδο. Α Ομαδα OOINL ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 29/10/55 Αίτηση παραίτησης του Αντ. Μοσχονα, που δεν έγινε αποδέκτη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 18/1/56 Εγγραφή νέου μέλους του κ. Νικ. Χατζηϊωαννίδη που μετέχει στο νέο Δ.Σ που συγκροτείται από τους κ. I. Βλοντάκη πρόεδρο. Β. Αναστασοπουλο Γεν. Γραμματέα, Νικ Χατζηϊωαννίδη ταμία. Αντ. Μοσχονά και Γ Κουκα Εφορους μπάσκετ και Κ. Χατζηγιαννη μέλος.

12 ^ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2/3/5 6 Εγκρινεται η μετεγγραφή στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ του αθλητή Π. Μπετσάκου. Εγγραφη νεων μελών: Στε- φοπουλου. Μεντζελόπουλου και Ιωαν. Σκαρμττουνη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 20/3/57 Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα: Πρόεδρός I. Βλοντακης, Γεν. Γραμματέας Α. Στεφόττουλος. ταμίας Ιωαν. Σκαρμπουνης και μέλη οι Μοσχονάς, Τοξοπουλος και Γ. Κούκας, έφορος εκδρομών ο Β. Αναστασοττουλος. Εγγραφή νέων μελών: Α. Κανοοιι, Γ. Μαντζώρου, Δ. Σταματιάδη, Α. Κουτοούκη, Κ. Δημητροκαλη και Ε. Μαστρογιάννη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 24/10/57 Επιβολή ποινής 6-μηνου αποκλεισμού στον αθλητη Κ. Ε. και κοινοποίηση της ποινής στους οικείους του. κατόπιν προταοεως του έφορου κ. Κουκα και ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. Ανακοινώθηκε οτι υπεγραφη η μίσθωση του γηπέδου. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 6/11/5 7 Εγκρινεται η έγγραφη ως νέου μέλους του Ε. Δερματη. διαφωνουντος του Γ. Κούκα. ^ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 12/3/58 Σύσταση σε σώμα του νεου Δ.Σ.: Πρόεδρός ο I. Βλοντακης. Γεν. Γραμματέας και έφορος εκδρομών ο Β Αναστασόπουλος. ταμίας ο κ. I. Σκαρμπουνης και Εφορος μπασκετ ο Μ. Τοξοπουλος. Μελη οι Κούκας και Μοσχονας. Παραίτηση του Γ. Κουκα λόγω υγείας και συμπλήρωση του Δ.Σ. από τον Ε. Δημητροπουλο. Εγγραφη ως νέο μέλος του Π. Σκλαβουνου. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 8 /8/5 8 Αναφερονται τα ονόματα των αθλητών: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ. ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ. ΠΑΥΛΑΤΟΣ, ΠΕΠΑΡΑΙΔΗΣ, ΒΟΥΚΑΙΝΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ. ΚΟΥΚΑΣ. ΣΚΑΡΜΟΥΝΗΣ ΖΩΗΣ. Διαγραφή μελών που δεν επέδειξαν ενδιαφερον. Αναφερεται επίσης ο ιοολογισμος του 1958: ΕΣΟΔΑ δρχ ΕΞΟΔΑ δρχ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ δρχ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2/2/5 9 Σύσταση σε σώμα του νέου Δ.Σ. : Πρόεδρός ο Ιωάν. Σκαρμπουνης, Γεν Γραμματέας και έφορος εκδρομών ο Β Αναστασόπουλος, Β ΕΟΝΙΚΗ 1979 ΕΦΟΡΟΣ Ε Καρυδοκης Ικο υ ρλης. Θεοδοσίου Λιβονος. Πονογοπουλος Ευθυμίου. Φίλιππου Καμπασης. Ροδιιης. Κουτσουρπς. Γκιοκος

13 ταμίας ο Μ. Τοξόπουλος, έφορος μπάσκετ ο Γ. Κούκας και μέλη οι Α. Μοσχονας και Γ. Βερνάρδος. Εγκρινεται η πρόσληψη του προπονητού Αλ. Σπανουδάκη, έναντι του ποοου των 500 δρχ. Για δυο προπονήσεις την εβδομάδα. Εγγραφή νέων μελών (Ν. Συμιακός, Φ. Βουρμάκης. Ελ. Μαρκουλη). ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 3 /8 /5 9 Αναγιγνώσκεται επιστολή στο Δ.Σ. του Π.Σ. Ό ΠΟΡΦΥΡΑΣ' με την οποία ζητείται η παραχώρηση του γηπέδου μας κάθε Τρίτη και Πέμπτη και απο ωρες 6-8 μ.μ. εκτός της χρησεως των αποδυτηρίων, που ενεκρίθη σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. Εγγραφες νέων μελών: Τζένη Παπαδακη, Κων. Μανδαράκα. Ιωαν. Παναγιωτακη. Δημ. Καραγιαννη. Δημ. Μαντζωρου και Δημ Παπουλια. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 5 /1/1960 Εγγραφη ως νέου μέλους του Γ. Ανδρεακου. Απολογισμος ετου< 1959: ΕΣΟΔΑ δρχ. ΕΞΟΔΑ δρχ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Ι 4 /2/ Σύσταση σε σώμα του νεου Δ.Σ.: Πρόεδρός ο I. Βλοντακης, Γεν. Γραμματέας ο Σπ. Ραλλης. ταμίας ο Μ. Τοξοπουλος. Εφορος αθλοπαιδιών ο Α Μοσχονας και μελη οι κ.κ. Σκαρμπουνης και Στρουμπουλής. Γ Κουκας. Β Αγγελοπουλος. Ν Μ ουτοκιόης. Κ Βουκενας Α Κεκος Ν Σουλτανακης. I. Μ αρίνος. Κ Μανδαρακας Ν θεοχα ριδης Α Ανδρεακος Αποφασιστηκε να απονεμηθει κύπελλο ήθους στον αθλητη Βουκαινα. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 20/5/60 Ανακοινώνεται η άνοδος του ΦΟΙΝΙΚΑ στην Α2 Κατηγορία του μπασκετ. μετα τον νικηφορο αγώνα με το Π. Φάληρο ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 17/6/60 Ανακοινώνεται η έναρξη του πρωταθλήματος Α2 κατηγορίας Κατόπιν τουτου. ορίζονται ως επόπτες ταξεως του γηπέδου κατα την τέλεση των αγωνων. οι κ.κ. Βασίλης Αγγελοπουλος και Κων/νος Μανδαρακας. μετα του έφορου αθλοπαιδιών. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 7 /7 /60 Α Ομαδο ΦΟΙΝΙΚΑΣ Ροδίτης Πανογοπουλος Ευθυμίου Συριανός Κουτσουρης Ετος Καταβολή μισθώματος γηπέδου έτους 1 60 στο Υπ Οικονομικών δρχ 300 Καταβολή στον ΣΕΓΑΣ για συμμέτοχη στο πρωτάθλημά δρχ 100 Αποδοοη στον ΣΕΓΑΣ ποσοστού εισπράξεων απο 4 αγώνες στο γήπεδο μας δρχ 58

14 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 16/6/6 0 Αναφερονται θλιβερά επεισόδια στο γήπεδο του ΕΣΠΕΡΟΥ και λιθοβολισμός πούλμαν με καταστροφές εκ μέρους φιλάθλων, αθλητών και μελών του ΔΣ. του ΕΣΠΕΡΟΥ. Εγγραφη νέων μελών: Βαλόπιπας Βασ., Σφήνας Ιωάν., Κωστούρος Δημ. και Σταματιάδης Μάριος. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 5/8/60 Εκφράζει τη χαρά του για την αποκατάσταση της υγείας του προέδρου I. Βλοντάκη και του I. Σκαρμπούνη. που αναλαμβανουν απο σήμερα και μετά από πολύμηνη απουσία τα καθήκοντά τους. Εγγραφες νέων μελών: Δημ. Μενεγάκη και Δημ. Σταματιάδη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 19/8/60 Εγκρινεται η παραχώρηση του γηπέδου στο Σύλλογο Ό ΚΡΙΤΩΝ- για προπονηση της ομάδας του μπασκει με καταβολή 50 δρχ. για καθε προπόνηση. Κατατίθεται το τελικό σχέδιο διαμόρφωσης του γηπέδου απο τον μηχανικό κ. Συγγελακη ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 30/10/60 Μνημόσυνό στη μνημη του μέλους του ΔΣ Ιωαννου Σκαρμπουνη. Προτεινεται τουρνουά στη μνήμη του και να αναρτηθει η φωτογραφία του στα γραφεία του Συλλογου ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 10/11/60 Ανακοινώνεται η πρόσληψη προπονητη της ομαδας μπασκετ κ. Ευαγγ Σεβδινογλου. αντί του ποσού των 700 δρχ. μηνιαιως. ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. (δεν υπάρχει ημερομηνία) Πρόταση για την τροποποίηση του άρθρου 10α του Καταστατικού: Την εκτέλεση των εργασιών του Συνδέσμου δυναται να αναλάβει έμμισθος Διευθυντής, οποτε ο Γεν. Γραμματέας περιορίζεται εις τοιουτον το Δ.Σ Ο Διευθυντής υπογράφει τα υπηρεσιακό έγγραφα, πρόίοταται ολοκλήρου του έμμισθου προσωπικού, δικαιούμενος την πειθαρχικήν εξουσία επ αυτου και ενεργεί τας μικροδαπανας. αποφασει του Δ.Σ. Εισηγειται στο Δ.Σ και εκτελεί τας αποφασεις αυτου'. Στην πράξη αυτη χωρίς ημερομηνία αλλα και στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ. στις 30/10/60. αναγιγνώσκεται επιστολή του κ. Γ. Κουκα. ο οποίος δεν αποδεχεται τη συμμέτοχη του στις συνέδρια σεις του Δ.Σ διότι κατα την τρέχουσα περίοδο δεν εθεσε υποψηφιότητα Την πρόταση αυτή δεν αποδεχτηκε το Δ Σ διότι κανένα απο τα μελη του Δ Σ δεν ειχε θέσει υποψηφιότητα, αλλα ολοι επιστρατευθηκαν για το καλό του ΦΟΙΝΙΚΑ Εγγραφες νεων μελών: Μαυριδογλου Ελευθ. Ρεβιθης Χ ρ. Κουτρουλης Ανδρ.. Ευστάθιου Ηλιας και Δήμου Κων/νος.

15 _ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Ι 3 0 /1 2 /6 0 Παρεχωρηθη το γήπεδο μας. στους συλλογους ΕΘΝΙΚΟ L ΠΟΡΦΥΡΑ, για τους αγώνες του πρωταθλήματος τους. Οι εν λογω σύλλογοι θα καταβαλουν για καθε συνάντηση δρχ 50. Αποφασιζεται να τιμηθεί δια του ΧΡΥΣΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ, ο αθλητής Κώστας Καραγιαννης. για την εν γένει αθλητική του δράση και διαγωγή. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2 6/2/61 Συγκρότηση σε σωμα του νέου Δ.Σ.: Πρόεδρός Μιχ Παπαδακης. Αντιπρόεδρός Βαο. Αναστασοπουλος. Γεν. Γραμματέας Βαο. Αγγελοπουλος. ταμίας Αθαν. Κουτσουκης, Εφορος αθλοπαιδιών Γ. Κουκας και μελη Βαο. Βαλοπιττας, Αντ. Μοσχονάς. Δημ. Παπαδόπουλος. Ανατεθηκε η επιμελεια σύνταξης του δελτίου του Συνδέσμου σε τριμελή επιτροπή αποτελουμενη απο τους Μιχ. Παπαδακη, Δημ. Αναστασοπουλο και Βαο. Αγγελοπουλο. Εφορος γηπέδων και εγκαταστασεων ορίστηκε ο Δημ Παπαδοπουλος. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 15/6/61 Δοξολογία στην Αγ Παρασκευή 17/9/61 (12η Επετειος) Εγγραφη νέων μελών: Μιχ. Σορτιος. Ν. Βαλοπιττας. Ευστ. Καρυδακης, Ν. Κουβακας. Αδαμ. Μαρη και Μιλτ. Καρυδακης. Επιβολή ποινής αποκλεισμού ενός μηνος σε αθλητή για αναρμοστη συμπεριφορά προς τον κ. Αναστασοπουλο σε αγώνα με το πλήρωμα του Αμερικάνικου πολεμικού πλοίου COTTON'. Η ποινή ήταν με αναστολή. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 28/10/61 Πρόσληψη του προπονητου Σωκράτη Αποστολιδη. με αντιμισθία I 000 δρχ. Οι αθλητές Παν Ζορμπας. Αναστ. Παναγάκης. Πάνος Γκουβερης και Δημ Κουβακας. ζητούν ακρόαση από το ΔΣ. διαμαρτυρομενοι για την απόλυση του προπονητη Βαγ. Σεβδινογλου. Για τον λογο αυτόν απείχαν απο τις προπονήσεις. Συζητείται η τιμωρία ωρισμένων εξ αυτών, αλλά αναβαλλεται η απόφαση για αλλη συνεδρίαση. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 10/11/61 Συζητηοη για τιμωρία του αθλητή Π. Γκουβερη. Επίσης κλήση σε απολογία των κ. Ραλλη και Τοξόπουλου. οι οποίοι επραγματοποίησαν τρεις εκδρομες σε ημερομηνίες κατα τις οποίες ειχε προγραμματίσει εκδρομή ο ΦΟΙΝΙΚΑΣ'.

16 Προκαλειται επεισόδιο στο ΔΣ μεταξύ των κκ Αγγελοπουλου και Μοσχσνά ΑκολοιΧίει όξίμκ]. Ο κ. Μοσχονας υπεβαλλε την παραίτησή του και οι κκ Ράλλης και Τοξοπουλος κληθεντες σε απολογία, απαξίωσαν να απολογηθουν. Το ΔΣ επειδή εκ του καταστατικού του δεν έχει δικαίωμα να επιβάλει τιμωρία, προτείνει την αναβολή και ληψη αποφασεως από την Γ.Σ. Ο κ Μαυριδογλου Ελ. καταλαμβανει την κενωθείσα θεση στο Δ.Σ. μετα την παραίτηση του κ. Μοσχονα. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙ,7 /3/6 2 Συγκρότηση νεου Δ.Σ. : Πρόεδρός Μιχ. Παπαδακης. Αντιπρόεδρός Δαμ. Στρουμπουλής. Γεν. Γραμματέας Δημ. Διαμαντοπουλος. ταμίας Αθαν. Κουτσούκης και μελη Βασ Αναστασόπουλος. Δημ Παπαδόπουλος. Γεωρ Κουκας. Ελευθ. Μαυριδογλου και Κυρ. Δημητροκαλης. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 4/4/6 2 Ιδρυση κολυμβητικου τμήματος με ομοφωνη απόφαση Ως προπονητης. ευγενώς προσεφερθη ο κ. Ιωαννιδης Εφορος του τμήματος, ωρισθη ο κ. Δημητροκαλης Υποβολή έγγραφου παραίτησης του κ. Διαμαντόπουλου για το θεμα της μη αντικατάστασης του προπονητου. Την κενωθείσα θέση καταλαμβανει ο κ Βαο Αναστασοπουλος. Εκληθη επίσης ο πρώτος αναπληρωματικός κ. Δημ. Σταματιαδης. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2 5/4/62 Αναφερεται η μεταγραφή του αθλητή Β. Μουζακιωτη απο τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ με ελεύθερος Προτείνεται η κατασκευή κρηπιδώματος προστατευτικού με καταβύθιση ογκολίθων για την κατασκευή κολυμβητηρίου. προϋπολογισμού δαπάνης περίπου ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 1 3 /6 /6 2 Υποβαλλεται συμπληρωματική αναφορα των αθλητών Ζορμπα. Παναγάκη και Χατζηκοκκινου. οι οποίοι ζήτησαν μετεγγραφή για τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ, η οποία απερρίφθη Αποφασιζεται η αντικατασταση του προπονητού κ. Αποστολιδη λόγω ανεπάρκειας. Μετα απο αυτο επανήλθαν οι παραπανω αθλητές και ζήτησαν να συμπεριληφθουν στην ομαδα και να αρχίσουν τις προπονήσεις. Εγκρινεται η έγγραφη ως μέλους του Παν. Ξαγοραρη και απορρίπτεται αίτηση ελεύθερης μετεγγραφής του αθλητή Κ. Καραγιάννη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 3 /8 //6 2 Αποφασιζεται όπως για το κύπελλο ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΚΑΡΜΠΟΥΝΗ. προσκληθούν οι ομάδες ΣΠΟΓΤΙΓΚ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ. ΕΥΡΙΠΟΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΕΑΠ ΠΑΤΡΩΝ. Τα έξοδα οδοιπορικών και ύττνου για τις ομάδες της επαρχίας, θα επιβαρυνθεί ο ΦΟΙΝΙΚΑΣ Εγγραφη νέων μελών: Κων. Σκαρμπουνης, Βασ. Μουζακιώτης. Βασ. Σιδηροπουλος και Γ Περοοπου-

17 λος. Στον τελευταίο αποφασιζεται να ανατεθεί η Εφορια του κολυμβητικού. Μετα την παραίτηση του κ. Δημητροκαλη καλείται ο πρώτος επιλαχών κ. Αντ. Μοσχονας να καταλαβει την κενωθεισα θέση. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 3 1 /8 /6 2 Αποφασιζεται η πρόσληψη δυο προπονητών του κ. Θεοδ. Βαμβακουση για τις ομάδες έφηβων και παιδων και του κ. Κιμ. Αγαθού για την ανδρική ομαδα. Η αμοιβή τους συμφωνήθηκε σε 500 και 800 δρχ αντίστοιχα κατα μηνα. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 28/9/62 Μνημόσυνό για τον εκλιποντα πατέρα του κ. Βαο. Αναστασοπουλου. ιδρυτικου ται η διαγραφή του αθλητη Χωριατη για πρόκληση σοβαρού επεισοδίου στα αποδυτήρια. μέλους. Αποφάσιζε- ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Ι 16/12/62 Παραίτηση Κουκα-Μοσχονα και τιμωρία αθλητου για ψευδή καταμήνυοη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Ι 7/1/63 Αναφερεται η διοργάνωση Επταήμερου Εκδρομής στη Κωνσταντινούπολη και επίσκεψη στο Πατριαρχείο. Η εκδρομή πραγματοποιήθηκε με πούλμαν ι 500 δρχ κατ άτομο ). Τους 38 εκδρομείς υποδεχθηκε ο Επίσκοπος ΜΥΡΩΝ. Το κέρδος ανήλθε στο ποσο των δρχ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 14/2/63 Αγώνας στο χωμάτινο γήπεδο Μετα απο διεξαχθεισα ερευνά και εκδοθεντος πορίσματος αποφασιζεται: 1) Η διαγραφή του αθλητου Π. Λ. 2) Αυστηρά επίπληξη στον αθλητη Π. Ζ. 3) Η μη αναθεση αθλητικής Εφορίας επ αρκετό χρονικο διάστημά στο Συμβουλο κ. Γ. Κούκο. 4) Εισήγηση του Δ.Σ. προς την Γεν. Συνελευση να διαγραφει απο τακτικό μέλος ο κ. Αντ. Μοσχονας. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 17/2/63 Συγκρότηση σε οωμα του νέου Δ.Σ : Πρόεδρός Μιχ. Παπαδάκης, Αντιπρόεδρός Δαμ Στρουμπουλής. Γεν. Γραμματέας Βαο. Αναστασόπουλος. ταμίας Αθαν Κουτοουκης και μελη Γ. Κουκας. Δημ Παπαδόπουλος. Ελευθ. Μαυριδογλου. Δημ. Παπουλιας και Δημ. Πολλάτος. Η Εφορία μπάοκετ ανατεθηκε στον κ. Δημ. Πολλατο 15

18 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 26/4/63 Αγοράστηκε ύφασμα για παντελονάκια αθλητών με προσφορά δωρεάν ραφή εκ μέρους της Κας Κούβακα. Αποφασίστηκε η πρόσληψη εισπρακτορα με ποοοστο 20% για την είσπραξη των συνδρομών. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 9 /5 /6 3 Ανακοινώθηκε ο απολογισμός της εκδρομής στην Κωνσταντινούπολη. Την αποστολή υποδέχτηκε ο επίσκοπος ΜΥΡΩΝ. Απο τις εκδρομες που πραγματοποιήθηκαν στο ίδιο χρονικό διάστημά υπήρξε ο παρακατω απολογιομος: Εκδρομή Κων/πολης ατομα 38 Εκδρομή Πηλίου άτομα 33 Εκδρομή Πρωτομαγιας ατομα 40 κέρδος δρχ κέρδος 85 δρχ κέρδος 275 δρχ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2 0/6/63 Αναφερονται επεισόδια στο γήπεδο του ΦΟΙΝΙΚΑ σε αγώνα του προς τον ΤΥΦΩΝΑ κατα του διαιτητή κ. Δήμου, ο οποίος απειληθηκε απο φιλάθλους. Ο αγώνας διεκοπη και εζητηθη σπο τους διαιτητας. αποκλεισμος του γηπέδου. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 7/8/63 Εγγραφη αναφορα κ. Διαμαντοπουλου για την συμπεριφορά του Μ. Τοξοπουλου εις βάρος των συμφερόντων του ΦΟΙΝΙΚΑ. Απο την εκδήλωση 12ης Επετείου 17/9/61 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2 2/8/63 Αναφέρθηκαν οι παρακάτω εκδρομές, που πραγματοποιήθηκαν κατα την διάρκεια του έτους 1963: Μούλκι-Αγ. Νικόλαος άτομα 18 κέρδος 25 δρχ Ραφήνα-Κοκκινο Λιμανάκι άτομα 36 κέρδος 300 δρχ Κινέττα ατομα 70 κέρδος 397 δρχ Σπέτσες άτομα 22 κέρδος 50 δρχ Κρουαζιέρα στο Σαρωνικό άτομα 285 κέρδος 1195 δρχ IYUEAPIAIH Α Ι 5 /0 /6 3 Αποφασιζεται η τέλεση αρτοκλασίας για τη 14η επέτειο από της ιδρύσεως του ΦΟΙΝΙΚΑ στον I

19 Ναό της Αγ. Παρασκευής, στην οποία θα χοροστατήσει ευγενως προοφερομενος ο παρευρισκομενος Μητροπολίτης Μύρων του Πατριαρχείου Κων/λεως. Στην ιδια συνεδρίαση αναφερεται η επιστροφή της επιστολής προς τον κ. Τοξοπουλο χωρίς να ανοιχθεί. Το Δ.Σ, αποφασίζει να δοθεί η υπόθεση σε δικηγορο και να επιδοθεί με δικαστικό κλητηρα. Γίνονται δεκτες οι υποβληθειοες παραιτήσεις των Τακτικών Μελών κκ Μιχ, Τοξοπουλου. Λ.Φαρου- τσια, Α. Μοσχονα, Γιαννουλακη, Μ. Δουβιτσα, Κων. Χατζηγιαννη. Σ. Μαλαμα. Γ. Βερνάρδου, Ελ. Βλο- ντακη και Αλ, Λιβάνου. Η απόσχιση αυτών ουνετελεοε στην ενίσχυση της ομαδας του ΠΟΡΦΥΡΑ'. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 1 5/11/63 Εγγραφές νεων μελών: Αναστ. Παναγακης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 19/12/63 Αποφασιζεται η ενοικιαοη αίθουσας για να χρησιμοποιηθεί ως λέσχη του Συλλογου Προταθηκε το πρώην κέντρο ΑΡΓΥΡΗ με ενοίκιο 1000 δρχ. μηνιαιως Επεβληθη ποινή αποκλεισμού ενος έτους απο τις προπονήσεις σε αθλητή για εξύβριση του προπονητου ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 1 6/1/64 Το ΣΕΓΑΣ απηλλαξε τον αθλητη διότι οπως αποδειχτηκε δεν εξύβρισε τον διαιτητη Τουρνουά Α λεξανδρη ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2 8 /1 /8 4 Αποφαοιστηκε τελικά ως περισσότερό συμφερουσα, η ενοικιαοη καταστήματος επι της ακτής Θεμιστοκλέους 288 ιδιοκτησίας Γ Ν. Γριβα αντι 600 δρχ μηνιαιως απο 14/2/64 για να χρησιμοποιηθεί ως λέσχη του Συλλογου ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 1 8/2/64 Επιβολή ποινών σε αθλητές του ΦΟΙΝΙΚΑ λογω απειθαρχίας προς τον προπονητη. Και οι δυο ποι νές δόθηκαν με αναστολή. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 3 /3/1964 Συγκρότηση σε σωμα του νέου Δ Σ : Πρόεδρός Μιχ. Παπαδακης, Αντιπρόεδρος Δαμ Στρουμπουλής, Γεν. Γραμματέας Δ. Διαμαντόπουλος, ταμίας Δημ Κουτοουκης, Εφορος μπαοκετ Βαο. Ανασταοόπου- Αος και μέλη Ελ Μαυριδογλου. Γεωρ Κούκος. Δημ Παπουλιας και Βασ. Βαποπιττας

20 1ΥΝΕΔΡ1ΑΙΗ.ΔΙ 2 5 /4 /6 4 Η κρουαζιέρα με το π/κ ΣΑΡΩΝΙΣ. ειχε μεγάλη επιτυχία με συμμετοχή 500 ατόμων και κέρδος δρχ 9000 ΙΥΝΕΔΡ1ΑΙΗ ΔΣ 7 /5 /6 4 Ανάθεση καθηκόντων Εφόρων - βοηθών: Γηπέδου και εγκαταστασεων Βαο. Βαλοπιττας με βοηθό τον Μιχ. Βωλο Καλαθοσφαίρισης Βαο. Αναστασόπουλος με βοηθό τον Κων/νο Σκαρμπουνη Εκδρομών Αν. Παναγάκης με βοηθό τον Γ. Καρυδάκη Βιβλιοθήκης Ο Γ. Αϊβαλιωτης με βοηθό την κ. Μαίρη Γυφτοπουλου Περιοδικού οι Ν. Γρίβας. Δημ. Ικερετος και κ. Πισιμίοης Πετοοφαιρα ο Γ. Κουκας με βοηθο τον Β. Σιδηρόπουλο Μορφωτ. Εκδηλώσεις η κα Αννα Στρουμπουλή με βοηθο την κα Ηλιοπουλου Εντευκτηρίου ο κ. Παν. Μαυριδογλου με βοηθό τον κ. Δημ. Παπαδόπουλο Μελών ο κ. Ελευθ. Μαυριδογλου με βοηθο τον κ. I. Γιαννούλη Υπηρεσία χρηματικής διαχείρηοης κ. Δημ. Κουβακας Συζητήθηκε η εξεύρεση ανθρώπου να αναλαβει το κυλικείο με ποσοστά ΙΥΝΕΔΡ1ΑΙΗ Α Ι 14/5/64 Ανατεθηκε η Εφορία του κολυμβητικου τμήματος στον κ. Γεωρ. Κουκά με τεχνική συμβουλο την κα Εφρ. Κουκα. Εγγραφή νέου μέλους Γ. Βολίκα. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Ι 11/6/64 Απαλλαγή του κ Αγάθου από τα καθήκοντα του προπονητη και ανάθεση καθηκόντων στον κ. Ν. Πουλακίδα. ΙΥΝΕΔ ΡΙΑ ΙΗ Δ Ι L&/6/64 Το ΔΣ αφου έλαβε υπ όψιν του τις πολλαπλές προσφορές του μέλους κ. I. Σφήνα, ανακηρυσοει αυτόν παμψηφει ως πρώτον Δωρητή του ΦΟΙΝΙΚΑ. ΙΥΝΕΔΡΙΑΙΗ Λ Ι 3 0 /7 /6 4 Τιμωρία αθλητή με τρίμηνο αποκλεισμό από τους αγώνες του πρωταθλήματος για πειθαρχικα παραπτώματα κατά συρροή. Καλεστηκε και ο πατέρας του από το Δ.Σ. και παραδέχτηκε ότι ο γυιος του έχει ζωηρό και περήφανο χαρακτήρα. Μετά από συγγνώμη που ζήτησε ο παίκτης από το Δ.Ι το συμβουλιο του επέτρεψε να μετέχει στις προπονήσεις και μετέτρεψε την ποινή με αναστολή

21 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2 2 /10/64 Εγκρινεται η μετεγγραφή του παίκτη Ιωαν. Παυλατου. Αποφασιζεται η έναρξη εργασιών για την εκ σκάφη και ιοοπεδωση του χώρου για τη δημιουργία νεου γηπέδου μπασκετ. λόγω απαγόρευσης των έργων στο πρώτο από την αρχαιολογική υπηρεσία ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 12/11/64 Πρόσληψη του προπονητη Αλ. Σπανουδακη με αμοιβή 1500 δρχ μηνιαιως. Επίσης προοεληφθη νεα γυναίκα με μισθό 000 δρχ το μηνα για τη λέσχη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 30/11/64 Επεισόδια στον αγώνα ΦΟΙΜΞ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ την 27 11/64. Τραυματισμός του διαιτητη Λυκουρεση υπο άγνωστων φίλαθλων Ανεπαρκής η διαιτησία αλλα και κακές ενεργειες φίλαθλων και θεατων-αθλητων ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 1,7/1/65 Συγκρότηση σε σώμα του νεου Λ Σ Πρόεδρός ο Δαμ Στρουμπουλής. Αντιπρόεδρός Δημ Παπουλιας Γεν Γραμματέας Βαο. Ανασταοοπουλος. ταμίας Ελευθ Μαυριδογλου και μελη Βαο Α»ελοπουλος Βαο Βαλοπιττας. Γεωργ. Κουκας. Βαο. Σιδηροπουλος και Κων Πα>ιζιλογλου Εφοροι καλαθοσφαίρισης ορίσθηκαν οι Βαο Σιδηροπουλος Βαο Α»ελοπουλος και Βαο Βαλοπιττας. Εφορος κολύμβησης ορίστηκε ο Γεωρ Κουκας και έφορος Δημοσίων Σχεοεων η κα Αννα Στρουμπουλή ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 8 /4/6 5 Εγινε έγγραφο προς τον ΣΕΓΑΣ περι μετεγγραφής του αθλητη Μαργετη. οτι αρνουμαστε την ελεύθερη μετεγγραφή του και ζητείται 14-μηνος αποκλεισμός. Επίσης εκφραζεται διαμαρτυρία οτι είναι απαραδεκτος ο τροπος απόσπασης των καλυτέρων αθλητών kjv μικρών Σωματείων απο τα μεγαλα Σωματεία. ΦΟΙΝΙΞ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Περιδος ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 15/4/65 Εγκρίθηκε δαπάνη για τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο νεο γήπεδο Εγκριθηκε η ελεύθερη μετεγγραφή του αθλητη Κ Καραγιαννη. ε \υ απορριφθηκε η αίτηση μετεγγραφής του αθλητή Δημ. Χατζηκοκκινου

22 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 6 /5 /6 5 Εληξαν τα μαθήματα του ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ το οποίο λειτούργησε στη λέσχη του ΦΟΙΝΙΚΑ, με διαλέξεις κάθε Δεύτερα. Δεύτερη νικήτρια στην κολύμβηση η Ηβη Δουκάτου στα 25μ. Και επιτυχίες των κολυμβητών μας Ροδίτη και Βογιατζή. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2 0 /5 /6 5 Αποφασιζεται η αύξηση της συνδρομής από 10 σε 20 δρχ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2 7 /5 /6 5 Ενοικιαοη του πλοίου ΝΕΡΑΙΔΑ για την πραγματοποίηση κρουαζιέρας την 30/6 με ποσό δρχ 700 Ο κ. Ο. Μακρυγιάννης. αναλαμβανει την επιστασία του γηπέδου έναντι δρχ 250 μηνιαιως. Απαλλαγή απο τα καθήκοντά του του προπονητη κ Αλ. Σπανουδακη και αντικατασταοη του από τον κ Βασ. Σιδηροπουλο. Τη θέοη του στο Δ.Σ. κατελαβε ο κ Γαβρ Κατοουλης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Σ 2 /]2 /6 5 Λόγω συνεχών απουσιών του κ. Γαβρ. Κατοουλη. αντικαθίσταται απο τον κ. Ηλ. Μπιρμπακο. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 16/12/65 Τιμωρία αθλητών: Ποινή διαγραφής σε αθλητη και ενος έτους αποκλειομος σε άλλον για ασέβεια προς το Δ.Σ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 10 /2 /66 Συγκρότηση σε οωμα του νέου Δ Σ.: Πρόεδρός ο Δαμ. Στρουμπουλής. Αντιπρόεδρός Ιωαν Σφήνας Γεν. Γραμματέας Ελευθ. Μαυριδογλου. ταμίας Δημ Λαουδης. Εφορος μπαοκετ Βαο Αναστασοπου λος. κολύμβησης ο Γ Κουκας. εκδρομών ο Βαο. Βαλοπιττας. περιοδικού ο κ Αρβανίτης, εντευκτηρίου ο κ. Γ Βολικας και Δημ Σχεσεων η κ Αννα Στρουμπουλή. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 24/2 /6 6 Παραίτηση του κ. Βαο Σιδηροπουλου από τη θέοη του προπονητη και επάνοδος στην ταξη των αθλητών και πρόσληψη του κ Κιμωνα Αγαθού ως προπονητή με μηνιαία αποζημίωση 1500 δρχ ΤΥΝΓΛΠΑΙΗ Λ Ι 29/9/66 Εγγραφη ως μέλους του κ. Δημ. Κουβακα

23 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 10/10/66 Επεισόδιο στον αγώνα ΦΟΙΝΙΞ-ΕΣΠΕΡΟΣ. (Ξυλοδαρμος του διαιτητού Τσαγκαμίλη υπο αθλητου ο οποίος τιμωρήθηκε με 15μηνο αποκλεισμό από τον Φοίνικα. Η ομάδα μηδενίσθηκε. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Ι 13/10/66 Εγγραφή νέων μελών: οι κ. Μιχ. Σφήνας και Μιχ. Διαμαντόπουλος. Αποστολή τηλεγραφήματος στην Ε.Ο.Α.Π. για τον μηδενισμό της ομαδας του ΦΟΙΝΙΚΑ στον αγώνα με τον ΕΣΠΕΡΟ. Ασκήθηκε έφεση κατά της απόφασης, που απερριφθη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 26/1/67 Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ.: Πρόεδρός ο Δαμ. Στρουμπουλής, Αντιπρόεδρός Ιωαν. Σφήνας. Γεν. Γραμματέας Παν. Αρβανίτης, ταμίας Ελευθ. Μαυριδογλου και μέλη οι Βασ. Ανασταοοπουλος. Γ. Κουκας. Βασ Βαλόπιπας. Μιχ. Διαμαντόπουλος και Δημ. Κουβακας ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 29/10/67 Παραίτηση του προέδρου κ. Δαμιανού Στρουμπουλή και ούγκλιση έκτακτης Γεν. Συνέλευσης για την εκλογή νεου Δ.Σ. την 10/11/67. Πρώτοι Α θλητές (Κολύμβησης) ΦΟΙΝΙΚΑΣ Συμμέτοχη Εθνική Ελλάδος ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 1 0/1 1/67 _ Συγκρότηση σε σωμα του νέου Δ.Σ.: Πρόεδρός ο κ Βαο. Ανασταοοπουλος. Αντιπρόεδρός ο κ. Ιωαν. Σφήνας, Γεν. Γραμματέας ο κ. Παν. Μαυριδογλου, ταμίας ο κ. Δημ. Κουβακας και μελη οι Γ. Κουκας, Βαο Βαλόπιπας, Παν. Αρβανίτης. Μιχ. Παπαδάκης και Νικ. Συμιακος. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 21/12/67 ι Παραίτηση του κ. Παν Αρβανίτη, αποδοχή αυτής από το Δ.Σ. και αντικατάστασή του στο Δ.Σ. από τον κ. Π. Ξαγοράρη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 10/4/68 Παραίτηση του κ. Π Ξαγοράρη λόγω στράτευσης. Τη θέση του στο Δ.Σ ανέλαβε ο κ. Βαο. Σιδηροπουλος. Εκδήλωση

24 ΙΥ Μ ΙΑ Μ Α ΙΗ A I 8 /W r t Σύσταση σε οωμα του νεου Δ.Σ: Πρόεδρός ο κ. Βαο. Ανασταοοπουλος, Αντιπρόεδρος ο κ. Ιωαν. Σφήνας Γεν. Γραμματέας ο κ. Π. Μαυριδογλου. Ειδ. Γραμματέας ο κ. Ν. Συμιακός. ταμίας ο κ. Αθαν. ΚουτοοΟκης και μελη οι κ Μ. Παπαδάκης, Γ. Κουκάς. 1. Λιμτττ και Σ. Βοερρακος. Απρεπης ουμπεριφορα αθλητη προς τον προπονητή κ. Αποστολίδη. ο οποίος τελικά παραιτηθηκε. - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Ι 24/9/68 Απονομή του ΧΡΥΣΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ οτον παλαίμαχο αθλητη του ΦΟΙΝΙΚΑ' Δημ Κουβακα για την αρι- στη διαγωγή του επι σειράν ετων. Επίσης έπαινος επί περγαμηνης. στον έφορο κ. Γ Κουκα. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙ 2/1/6 9 Εγινε εκτεταμενη ουζητηοη για την οργάνωση του χορού του ΦΟΙΝΙΚΑ και αποφασιστηκε ομοφωνα να αναλαβει την καλλιτεχνική διευθυνοη ο κ. Μ Παπαδακης. Αποφασιστηκε η πρόσληψη της ορχηστας RICARDO αποτελουμενης απο 5 όργανα και ένα τραγουδιστή ορχήστρας, αντί του ποοου των δρχ Επιοης αποφασιστηκε η πρόσληψη του χορευτικού συγκροτήματος Γ. Κοτοιαδη αντί του ποοου των δρχ Την προοληψη του τραγουδιστή Σωτου Παναγοπουλου του οποίου η αμοιβή θα ρυθμιστεί αργότερα Την διακοομηοη της αίθουσας θα αναλαβει ο κ Μιχ Διαμαντοπουλος βοηθουμενος απο τον κ. Α Αγγελοπουλο.. «Ν ΙΑ Ρ ΙΑ ΙΗ Δ Ι 4 /3 /6 9 Ο πρόεδρός εξεφραοε την ευαρέσκεια του προς τα μελη του Δ.Σ. και ολους οοους ουνετελεοαν στην επιτυχία της χοροεσπερίδας του Συνδεομου την 23/2/69 στην αιθουοα του Πειραικου Συνδέσμου που η συμμέτοχη ξεπεραοε καθε προσδοκία και ειχε και σημαντικό κέρδος υπερ του ΦΟΙΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Ι 8/7/69 Αποφασιζεται ομοφωνα η χορηγηοη μεταγραφής στους αθλητές μας Παναγακη Ανδρ Κασση Ευαγ. Σκριβάνο Στ Αναγνώστου Γεώργ. στον ΓΡΑΝΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ, στον Κων/νο Καραγιαννη στον ΓΣ ΑΡΙΩΝΑ ΑΘΗΝΩΝ, στους Ναννο Ιωάννη και Μαργετη Ιωάννη οτον ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΦΣ και τέλος στον Γεώργιο Μαί- οπουλο στον ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 15/7/69 Συγκρότηση οε οωμα του νεου Δ Σ οεδρος Στ Βοερρακος Γεν Γραμματέας Παν. Μαυριδογλου Ειδ Γραμματέας Νικ Συμιακος. Στα σχοινο

25 ταμίας Νικ. Μυτιληναίος, Εφορος μπάσκετ Παντ. Ξαγοράρης, Εφορος κολύμβησης ο Γ. Κουκας και μέλη οι Θ. Καρράς και Κ. Γράος. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2 9 /7 /6 9 Επαθλο δρχ I 000 απονεμηθηκε στον καλαθοσφαιριστή Ιωάννη Ροδίτη, ο οποίος, όπως φαίνεται από το πιστοποιητικο σπουδών του Β Γυμνάσιου Αρρένων Πειραιώς, προήχθη από την Ε στην ΣΤ' τάξη. με βαθμό 19 3/11, ως καλύτερον μαθητήν, ο οποίος μετείχε ανελλιπώς στις προπονήσεις και τους αγώνες. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Ι S /8 /6 9 Για το πρωτάθλημα υδατοσφαιρησεως Α Κατηγορίας, ο 'ΦΟΙΝΙΚΑΣ' είχε τα πιο κάτω αποτελέσματα: ΦΟΙΝΙΞ Ν.Ο. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 7-1 ΦΟΙΝΙΞ Ν.Ο.ΧΙΟΥ 10-1 ΦΟΙΝΙΞ Ν.Ο.ΧΑΛΚΙΔΟΣ 8-5 ΦΟΙΝΙΞ Ν.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 7-1 ΦΟΙΝΙΞ Ν.Ο ΒΟΛΟΥ 5-3 και ανεκυρήχθη πρωταθλητης, χωρίς καμμία ήττα και προήχθη εις την ΕΘΝΙΚΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝ. Εκφραζονται θερμά συγχαρητήρια εις τον Εφορον κ Γ Κουκά για το εργο που επιτελεστηκε στο κολυμβητικο τμήμα ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2/9/6 9 Στους διεξαχθεντες αγώνες υδατοσφαίρισης για το πρωτάθλημά Α Κατηγορίας, ο ΦΟΙΝΙΚΑΣ ανακυρήχθηκε πρωταθλητης χωρίς καμμια ηπα και ανέβηκε στην Εθνική Κατηγορία, ενικησε δε τον Ν.Ο ΚΕΡΚΥΡΑΣ με 7-1 και τον Ν.Ο ΒΟΛΟΥ με 5-3. Εγγραφη ως παρεδρου μέλους του κ Ευστράτιου Καρυδακη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 8/9/6 9 Με την επέτειο των 20 χρόνων απο την ίδρυση του Συλλογου. οργανώθηκε ημερησια εκδρομή στην Αγια Σωτηρα. όπου ψάλθηκε στον ομώνυμο ναο δοξολογία με αρτοκλασία στις 25/9/69 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ,7/10/69 Ομάδα του ΦΟΙΝΙΚΑ 1965 Τριβάς. Νάνος. X κόκκινος, ΣυμιακΟς και Μαγιοπουλος Αποφασιστηκε η ενοικιαοη εντευκτηρίου επι της οδου Καζανόβα και Λυγίνου, οίκημα Α Μαργαρη, αντί του ποοου των δρχ 800 μηνιαιως. Για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών του οικήματος, ενεκρίθη ποοο δρχ , το οποίο θα συμψηφισθεί με το μίσθιον από Ι/Ι 1/69

26 - m ie A P la IH A I 1/1 ί/μ Επιβληθηκε ποινή απο την Γ.Γ.Α. στον προπονητη καλαθοσφαίρισης κ. Βαμβακουση. J Μ W Αναφερεται η διεξαχθείοα χοροεσπερίδα της 8/3/70 και ο οικονομικός απολογισμος με έσοδα δρχ και έξοδα και καθαρό κέρδος δρχ Μνημονεύεται η επιτυχία αυτής με την ορχήστρα ΛΑΟΥΤΑΡΗ Τραγούδησαν ο Ιωτος Παναγοπουλος και η ευγενως προοφερθείσα Σασα Κωστουρα και ο Γιώργος Νταλαρας. στον Πειραικο Σύνδεσμο. - t l f t m f l A I H Μ 2 / 4 / 7 0 Παραίτηση του προπονητη του κολυμβητικου τμήματος κ. Μούρτζη και αντικαταστασή του απο τον κ. Μοναστηριωτη. Παραίτηση του κ. Γεωρ. Κουκα απο την Εφορια κολύμβησης και της θεσεώς του στο Δ.Σ. γίνεται δέκτη απο το Δ.Σ. Στη θέση του τοποθετήθηκε ο κ. Γ. Κοντογιαννης ως πρώτος επιλαχών. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Ι 9/7/70 Συγκρότηση οε οωμα του νεου Δ.Σ. Πρόεδρός ο Παντ Ξαγοραρης. Αντιπρόεδρός Βαο Αγγελοπουλος. Γεν Γραμματέας Παν Μαυριδογλου. Ειδ. Γραμματέας Στυλ Βορρεακος. ταμίας Γεωργ Κοντογιαν- νης. Εφορια μπασκετ Ν. Μυτιληναίος, κολύμβησης Μιχ Παπαδακης και εκδρομών Στ Βορρεακος ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 24/9/70 Για δεύτερη συνεχή χρονιά, βραβεύεται ο αθλητης Ιωάννης Ροδίτης ως καλύτερος μαθητης-αθλητης Δωρητης χρυοου δακτυλιδιου ο κ. Κωοτελενος ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 21/10/70 Μετα την παραιτηοη του προέδρου κ. Π Ξαγοραρη λογω επαγγελματικών υποχρεωοεων στο εξω τερικο τη θεοη του ως Συμβουλου καταλαμβανει ο κ Δημ Κουβακας το Δ Σ δε συγκροτείται οε οωμα ως εξης: Πρόεδρός Βαο Ανασταοοπουλος. Αντιπρόεδρός Δημ Κουβακας. Γεν. Γραμματέας Π Μαυριδογλου. Ειδ Γραμματέας Σ Βοερρακος. ταμίας ο Γ Κοντογιαννης Εφορος μπαοκετ ο Ν Μυ τιληναιος. κολύμβησης ο Μ Παπαδακης εκδρομών ο Β Ανασταοοπουλος. Μορφωτικων Εκδήλωσε ων ο Δαμ Στρουμπουλής Δημ Σχεοεων ο Μ Παπαδακης, Λέσχης και εγκατασταοεω\ ο Ο Καρρας Επιοης αντικαθιοταται ο προπονητης κολύμβησης κ. Μοναστηριωτης υπο ίου κ Αντ Μουδατοου ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 10/3/71 Διαφωνία των κκ Παπαδακη Στρουμπουλή και υποβολή παραιτήσεων τους Κατόπιν ψηφοφορίας γίνεται δέκτη η παραίτηση του κ Παπαδακη

27 m a m a p. u r n Συγκρότηση οε οωμα του νέου Δ.Σ.: Πρόεδρός Δαμ. Στρουμπουλής. Αντιπρόεδρος Σ. Κρεζιάς, Γεν. Γραμματέας Π. Μαυριδογλου. Ειδ. Γραμματέας Απόστ. Χατζηελευθεριάδης. ταμίας 0. Καρράς, Εφορος μπασκετ Βαο. Ανασταοοπουλος, κολύμβησης Σ. Βοερράκος, εκδρομών Σ. Κρεζιάς, Μορφ. Εκδηλώσεων Δημοσ. Σχέσεων Δαμ. Στρουμπουλής και εγκαταστάσεων Ν. Συμιακος. Ορίζεται επίσης βοηθος προπονητου ο κ. I Ροδίτης με αμοιβή δρχ το μηνα. Πρόσληψη ως προπονητή του κολυμβητικου τμήματος του κ Αγ Μοναστηριωτη. έναντι ποσού 3000 δρχ μηνιαιως από 1/9/71 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 21/10/70 Εγγραφη ως παρεδρου μέλους του κ. Μιχ. Στρουμπουλή ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 8/12/71 Παραίτηση λογω επαγγελματικών υποχρεωοεων του Ο. Καρρα και αντικατασταση του απο τον Παντ Ξαγοραρη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2 0 /7/72 Τουρνουά Α νοιξη 98- Συγκρότηση σε οωμα του νεου Δ.Σ Πρόεδρός Δαμ Στρουμπουλής. Αντιπρόεδρός Σπ. Κρεζιάς, Γεν Γραμματέας Παν Μαυριδογλου ταμίας Αθαν Κοτσουκης Εφορος μπασκετ Βασ Ανασταοοπουλος. κολύμβησης Σπ Βοερράκος και Νικ Συμιακος. Εφορος εκδρομών και Ειδ Γραμματέας Β Βαλοπιττας και Εφορος εγκαταστασεων Δημ Παπουλιας Αποφασιζεται η πρόσληψη επιστατριας για τη λέσχη της κας Ευαγγ Βαμβακουση απο 15 /10/72 με μηνιαίο μιοθο 800 δρχ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 19/7/73 Συγκρότηση σε σωμα του νεου Δ Σ Πρόεδρός Δαμ Στρουμπουλής. Αντιπρόεδρός Βασ Βαλοπιττας. Γεν Γραμματέας Παν Μαυριδογλου. Ειδ Γραμματέας Δημ Παπουλιας ταμίας Σπ Κρεζιάς και μελη οι Βασ Ανασταοοπουλος Νικ Μυτιληνοιος Ηλ Παπουλιας και Γ Κοντογιαννης Αποφασιζεται η επαναλειτουργία του τμήματος πετοσφαιρισης απο τον προσεχή Σεπ- ττ τε μ β ρ ίο Τουρνουο Ακοδημιων Ανοιξη 98 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 7/3/74 Αναγιγνώσκεται επιστολή του Δήμου Πειραιώς υπ αριθμ Περι εκκενωσεως του γηπέδου εντός 10 ήμερων Επ αυτου αποφασιζεται οπως συνεχισθουν αρμοδιως οι ενεργπες ποος διατηρηση του γηπέδου

28 lynlipiaih A I 1 2 /4 /7 4 I ΕΚΤΑΚΤΗ) Αναγγελία θανάτου του τέως Γ.Γ. Παναγιώτη Μαυριδόγλου. Κατόπιν των σχετικών ενεργειών και των προσκομισθέντων σχετικών εγγράφων, διεπιστώθη ότι το γήπεδο δεν ανήκει στον Δήμο του Πειραιά και ως εκ τουτου είναι παράνομη η απόφαση εξώσεώς μας. Σχετικό έγγραφο - σχέδιο του ΟΛΠ της παραλιακής περιοχής το οποίο περιλαμβάνει το γήπεδο του συλλόγου, που δεν παρεχωρήθη στον Δημο του Πειραια. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Ι 18/4/74 Συμπλήρωσή του Δ.Σ. με τρία νέα αναπληρωματικό μελη. λόγω του θανατου του τέως Γεν. Γραμματέα κ Παν Μαυριδογλου της παραιτησεως του μέλους του Δ.Σ. κ. Κοντογιαννη και της συνεχούς απουσίας του μέλους Ν. Μυτιληναιου Τα νεα μελη είναι οι Σπ. Βοερράκος, Μιχ Στρουμπουλής και Ν, Συμιακος. ο οποίος καταλαμβανει και τη θέση του Γεν. Γραμματέα. ΙΥΝΕΔΡ1ΑΙΗ Δ Ι 2 /5/7 4 Συζητηθηκε η πρόσληψη υπάλληλου για τη λειτουργία του εντευκτηρίου Ο μισθός του καθορίστηκε στο ποσο των I 500 δρχ μηνιαιως και θα παραμενει ανοικτο απο τις 6 ως τις 9 μ.μ. Τελικά προσεληφθη ο κ Θεόδωρός Μακρυγιαννης. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Ι 24/6/74 Μετα απο σχετικες ενεργειες προσκομίστηκαν έγγραφα που αποδεικνυουν οτι το γήπεδο δεν ανήκει στο Δημο Πειραια. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 5/6/7 4 Παραληφθηκε απο τον Ο.Λ Π σχέδιο της παραλιακής περιοχής, που περιλαμβάνει το γήπεδο του ΦΟΙΝΙΚΑ', που δεν εχει παραχωρηθει στον Δημο Πειραια ΙΥΝΕΔΡ1ΑΙΗ Δ Ι 2 7 /6 /7 4 Ιδρύεται αθλητικό τμήμα Αντισφαίρισης και ανατίθεται η εφορια οτον Ηλ Πα- πουλια ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 1/8/74 Ο Πρόεδρός ανακοινώνει οτι ματαιώθηκε η προκυρηχθεισα για την 25/7/74 Γ.Σ των μελών του Φοίνικα, λογω της επιστράτευσης των περισσότερων μελών και κατόπιν ανακοίνωσε ως του ΓΓΝΑ οι ουνε Πολσψαχοι 1996

29 λεύσεις αναβάλλονται και οι νυν διοικήσεις θα ουνεχίοουν το έργο τους. ΙΥΝΕΔΡ1ΑΙΗ Α Ι 5 /9 /7 4 Αποφασιστηκε να μη δοθεί μετεγγραφή στον αθλητή Λίβανο για τον 'ΠΟΡΦΥΡΑ', αλλά στη συνέχεια ούτε και για την ομαδα των ΊΩΑΝΝΙΝΩΝ'. Αντικαθίσταται ο προπονητης 0. Βαμβακουοης από τον παλαιό αθλητή Ιωάν. Μαργέτη, έναντι αμοιβής δρχ μηνιαιως. ΙΥΝΕΑΡ1ΑΙΗ Δ Ι 1 0 /1 0 /7 4 - Πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός για τα 25 χρόνια του "ΦΟΙΝΙΚΑ' με μεγάλη επιτυχία στην αίθουσα του ξενοδοχείου 'ΔΙΟΓΕΝΗΣ' με παρουσία 150 και πλέον ατόμων. Μίλησαν οι κ. Στρουμπουλής και Βλοντάκης. Με επιστολή προς την Εφορία Δημοσίων Κτημάτων ζητήθηκε η ανανέωση της μίσθωσης του γηπέδου. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ^ Δ Ι 24/10/74 Συγκρότηση σε σωμα του νέου Δ.Σ; Πρόεδρος Δαμ. Στρουμπουλής, Αντιπρόεδρός Βασ. Αναστασόπουλος. Γεν. Γραμματέας Στυλ. Βοερράκος. ταμίας Γ. Συμιακος. Ειδ. Γραμματέας Μιχ. Στρουμπουλής. Εφορος μπάσκετ Βασ. Ανασταοοπουλος με βοηθό τον Αναστ. Παναγακη. Εφορος πετοσφαιρισης ο κ. Ομ. Πολυχρονόπουλος. Εφορος εκδρομών Σ Κρεζιάς με βοηθο τον Ηλ. Παπουλια. Εφορος εγκαταστάσεων γηπέδου ο Βαο. Βαλοπιττας. Εφορος λέσχης ο κ. Μιχ. Στρουμπουλής και κολύμβησης ο κ. Δημ. Παπουλιας με εντολή διερευνησης του θέματος αναουστάοεως του τμήματος. Εφορος Δημοσ. Σχεοεων και Μορφωτ. Εκδηλώσεων ο Νικ. Συμιακος. Τουρνουά Ανοιξη 98 Συζητήθηκε ακόμη η κάλυψη των πλευρών του γηπέδου με διαφημίσεις για την προστασία του από τις καιρικές συνθήκες και αύξηση των εσόδων του Σωματείου. Τουρνουο Ανοιξη 98 ΙΥΝΕΑΡΙΑΙΗ Α Ι 1 6 /4 /7 5. Ο αθλητής Ιωάννης Ροδίτης, πήρε το πτυχίο από την Νομική Σχολή του Παν Αθηνών Το ΔΣ αποφασίζει να τον τιμήση. Κατατάσεται τιμητικά μεταξύ των μελών και θα τον δεξιωθει με την οικογενειά του. ε υ μ γ λ ρ ια λ ι m m Συγκρότηση σε οωμα του νέου Δ.Σ.: Πρόεδρος Δαμ. Στρουμπουλής. Αντιπρόεδρός Βαο. Ανασταοο

30 πουλος, Γεν. Γραμματέας Στυλ, Βοερράκος, ταμίας Γεώργ. Ιυμιακός, Ειδ. Γραμματέας Μιχ. Στρουμπουλής Εφορος μπάσκετ Β. Σιδηροπουλος, πετόοφαιρας Ηλ. Παπουλιας, εκδρομών Ευστρ. Καρυδάκης και Β. Βαλόπιπας. Εγγραφη νέων μελών: Παν. ΚουΒάτοος, Ιωάν. Πολυκανδριώτης, Γ. Φυλακτού. Γεν. Γραμματέας Β. Βαλόπιπας, ταμίας Γ. Ιυμιακός, Ειδ. Γραμματέας Μιχ. Στρουμπούλης, Εφορος μπάοκετ Γεώργ. Φυλακτού, πετόοφαιρας Ηλ. Παπούλιας, εκδρομών Ευστρ. Καρυδάκης, Εντευκτηρίου Ηλ. Αρκουδης. ΙΥΝΕΑΡΙΑΙΗ Α Ι 1 3 /3 /7 7 Η εκδρομή της 13/3/77 στον Ανω Βάλτο Κορινθίας, επέτυχε πλήρως, το δε Δ Ι συγχαίρει τον έφορο κ. Τάκη Καρυδακη, ο οποίος προοέφερε δύο χοίρους στη οούβλα, οτους εκδρομείς. ΔΣ 23/6/77 Το Δ.Σ. αποφάσισε να εργαστεί οε προσωπική βάση στις 29/6/77 για την βαφή των κιγκλιδωμάτων του γηπέδου. ΙΥΝΕΑΡΙΑΙΗ Δ Ι 1 3/10/77 Συγκρότηση οε οωμα του νέου Δ.Σ.: Πρόεδρος Βαο. Αναστασόπουλος. Αντιπρόεδρος Ν. Συμιακος, Γεν. Γραμματέας Βαο. Βαλόπιπας. ταμίας Γ. Συμιακος, Ειδ. Γραμματέας Μιχ. Στρουμπούλης, Εφορος μπασκετ Ευστρ. Καρυδάκης, πετόοφαιρας Ηλ. Παπούλιας. εκδρομών Β. Ρουοοχατζάκης, εγκαταστάσεων και εντευκτηρίου Γεωρ. Φυλακτού. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 27/10/77 Πρεσεληφθη ο κ. Σπύρος Συρίγος. για να καθαρίζει τα αποδυτήρια και το γήπεδο, έναντι δρχ μηνιαιως. Τ-YNFAPIAIH Α 116/ΙΟ /7Β Συγκρότηση οε σώμα του νέου Δ.Σ. Πρόεδρος Βασ, Αναστασόπουλος. Αντιπρόεδρός Ν. Συμιακος. Γεν. Γραμματέας Στ. Βοερράκος, Ειδ. Γραμματέας Μιχ. Στρουμπουλής, ταμίας Γ. Συμιακος, Εφορος μπάσκετ Ευστρ. Καρυδακης και μέλη οι Β. Βαλόπιπας, Β. Αγγελοπουλος και Στ. Σπηλιόπουλος. ΙΥΝΕΑΡΙΑΙΗ Α Ι 6 /U / Συγκρότηση οε οωμα του νέου Δ.Σ.: Πρό- Αγγελόπουλος, Μουτομαρης. Μοοτ(»γιαννης, Βουκενος. θεοχοριδης, Σουτονοκης, ΜβτοράγΜς

31 εδρος Boc. Αναστασόπουλος, Αντιπρόεδρος Ν. Συμιακός, Γεν. Γραμματέας Βασ. Αγγελόπουλος, ταμίας Γ. Συμιακός. Ειδ. Γραμματέας Μιχ. Στρουμπουλής, Εφορος μπάσκετ Ευστρ. Καρυδάκης με Βοηθο τον Γ. Κουκά, Δημοσ. Σχεοεων Στ. Βοερράκος, μέλος Δημ. Χατζηκόκκινος. Επίσης ανατίθενται Εφορίες στα παρακάτω μέλη του Σωματείου: Εφορος εκδρομών Παν. Κουβάτοος, μελών I. Ροδίτης, αντισφαίρισης Ν. Χατζηϊωαννίδης και εγκαταστάσεων Β. Βαλόπιττας. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Ι 2977/7 6 Αποφαοιστηκε η αντικατασταση του προπονητη κ. Μαργέτη από τον κ. Ιωαν. Νάνο. ο οποίος θα είναι και προπονητής της ομάδας βόλλεϋ. με αμοιβή δρχ μηνιαιως και για τα δυο τμήματα. _ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 19/1/77 Συγκρότηση σε σώμα του νεου Δ.Σ.: Πρόεδρός Βασ. Αναστασοπουλος. Αντιπρόεδρός Ν. Συμιακός. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 9/9/8 0 Οπως μας πληροφορεί το Γραφείο του Υπουργου Πολιτισμού και Επιστήμων με αίτηση μας για ενίσχυση των πολιτιστικών εκδηλώσεων, εγκριθηκε ποοο δρχ. Νοέμβριος 1962 Κ ολυμβητές και Κ ολυμβήτριες ύιοκρινονται: Πρόεδρός Μιχ Ποπαδοκης. Εφορος Μ Στομοτιοδπς. Προπονητης Ντινος Μ ουρτζης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 14/10/80 Συγκρότηση σε σωμα του νέου Δ.Σ.: Πρόεδρός Βασ. Αγγελοπουλος, Αντιπρόεδρός Ν. Συμιακός. Γεν. Γραμματέας Γ. Συμιακος. Ταμίας Περ. Αλεβίζος. Ειδ. Γραμματέας Μιχ. Στρουμπουλής. Εφορος μπασκετ Ν. Κουκας. αντισφαίρισης Δ. Μαρκουλης και μελη οι Ν. Χατζηϊωαννίδης και Ε Καρυδακης. Επίσης ορίστηκαν από τα μέλη του Σωματείου; Εφορος εγκαταστάσεων Β Βαλόπιττας, μελών I. Ροδίτης και λέσχης Δ. ΚουΒακας. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 14/10/80 Για την υπόθεση της μετεγγραφής του Α. ΛιΒανου, ο δικηγόρος Εκδρμη Δ ελφούς 1962 κ. Καραδημήτρης μελετά την υπόθεση και πρόκειται να προσκομιστούν τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία. IYNEAPIAIH Λ Ι 13/10/81 Συγκρότηση σε σωμα του νέου Δ.Σ.: Πρόεδρος Περ. Αλεβίζος. Αντιπρόεδρος Ιωαν Αγγελοπουλος,

32 Γεν. Γραμματέας Αν. Δημητρακόπουλος. ταμίας Στ. Μαστρογιάννης, Ειδ. Γραμματέας Β. Χλαμπάνης, Εφορος μττάσκετ Γ. Κουκάς, αντισφαίρισης Ν. Μπάκας και μέλη Ν. Χατζηϊωαννίδης και Δ. Μαρκουλής. Επίσης ορίστηκαν: Εφορος εκδρομών Μ. Παπαδάκης, μελών και Δημοσ. Σχέσεων Ι.Ροδίτης, Λέσχης Μ. Αλεβίζος και εγκαταστάσεων Β. Βαλόπιττας. Ο παραιτηθείς Δ. Μαρκουλής από το Δ.Σ. του 'ΦΟΙΝΙΚΑ", αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος κ. Μαϊόπουλο. _ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Λ Ι 10/11/81. Κατόπιν προτασεως του Προέδρου κ. Περ. Αλεβίζου, αποφασίζεται ομόφωνα η απονομή του ΧΡΥΣΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ' στον παλαιό αθλητή του Συλλόγου μας κ. Ιωάν. Ροδίτη. -ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Σ.1 2 /1 0 /8 2. Συγκρότηση σε σωμα του νεου Δ.Σ.: Πρόεδρος Περ. Αλεβίζος, Αντιπρόεδρος Ν. Συμιακός, Γεν. Γραμματέας Ευστρ. Καρυδακης, ταμίας Γεώργ. Κουκάς. Ειδ. Γραμματέας Βασ. Χλαμπάνης, Εφορος μπάσκετ Βασ. Σιδηροπουλος. αντισφαίρισης Γ. Κουκάς. μέλη Βασ, Αναστασόπουλος, Βασ. Αγγελόπουλος και Γ. Κατοούλης. Την Εφορία λέσχης και γηπέδου αναλαμβάνει ο Γαβρ. Κατσούλης. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Ι 2/5/83 Μνημόσυνο για τον αποβιωοαντα Μιλτ. Καρυδακη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Ι 23/5/83 Πρόσληψη του κ. Ποτοσογλου ως προπονητου της ανδρ. Ομαδας μπάσκετ. έναντι του ποσού των δρχ. μηνιαιως. ΙΎΜΛΡΙΑΜ ΛΤ..1.9/10/83.. Πρόταση του Βασ. Αναστασοπουλου να προταθει στην Γεν. Συνέλευση να ανακυρηχθεί ο κ. Χατζηελευθεριάδης Απόστ. ως δωρητής. Επίσης πρότεινε την οριοθέτηση των όρων 'ΔΩΡΗΤΗΣ' για παροχή συνδρομών και άνω μέχρι και 'ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ' από συνδρομές και άνω. Η πρόταση εγινε ομοφωνα αποδεκτή. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. ΔΣ.7/1 1 /8 3 Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ.: Πρόεδρός Βασ. Αναστασόπουλος. Αντιπρόεδρός Ν. Συμιακός, Γεν. Γραμματέας Βαο. Αγγελοπουλος. ταμίας Μιχ. Στρουμπουλής, Ειδ. Γραμματέας Παν. Ξαγοραρης, Εφορος μπάσκετ Βασ Σιδηροπουλος. πετοσφαίρισης Γ Κουκάς, εγκαταστάσεων Β Βαλόπιπας, βοηθος μπάσκετ Ν. Μπακας, Δημοσ. Σχέσεων Ν. Συμιακός, μελών Βασ. Αγγελοπουλος. αντισφαίρισης Ξ Ξαγοραρης και εκδρομών Αν Παναγακης. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ. 5 /1 2 /8 3. _ Για πρώτη φορα αναφερετοι η αναληψη προσπάθειας αγορας ακινήτου του Φοίνικα.

33 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 9 /1 /8 4 Προτείνεται όπως στην ετηοια χοροεσπερίδα το κέντρο ΚΑΒΟΥΡΑΣ, να απονεμηθεί περγαμηνή στον κ. Απ. Χατζηελευθεριαδη, για την δωρεά και την μέχρι σήμερα οικονομική συνδρομή του και να αναρτηθεί στη λέσχη του Φοίνικα Πλακεττα στην οποία να αναγράφονται οι μέχρι σήμερα και μελλοντικοί ΔΩΡΗΤΕΣ και ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2 /4 /8 4 Μνημόσυνό για τον θανατο (δολοφονία) του παλαιού πρωταθλητου και αρχηγού της ομαδας υδατοσφαίρισης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΓΓΟΥΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 24/10/84 Συγκρότηση σε οωμα του νεου Δ.Σ. Πρόεδρός Βασ. Ανασταοοπουλος Αντιπρόεδρός Ν Συμιακος. Γεν Γραμματέας I Ροδίτης. ταμίας Μιχ Στρουμπουλής. Εφορος μπαοκετ Ευστρ. Καρυδακης. πετοσφαιριοης Ν Μπακας. μελη Βαο. Σιδηροπουλος Γ Συμιακος και Αριοτ Βρακας που ορίζεται και ως βοηθος του Εφορου μπασκετ. εκδρομών Αν Παναγακης. μορφωτικών εκδηλωοεων Γ Συμιακος και εγκαταστασεων και γηπέδου Β Βαλόπιπας 1969 Απο Πατρα προς Πειραια και παλι πρω ταθλητές και ηττητοι στην μεγάλη Κατηγορίαν Απο οριστερα Κα Αννα Καρυδοκη Κος Στέλιος Βοερράκος. Κα Μάκρη Ξαγορορη Κος Π αντελής Ξογορορης Κος Δημητριος Κουβακας Κος Γιώργος Λιονης Κος Τακης Καρυδακης και Αναστασιος Παναγακης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 19/11/84 Το Δ Σ καλοοωριζει το μέλος του Γεωρ Συμιακο. μετα απο ολιγοημερη απουσία οτο εξωτερικό συνοδεύοντας τον ασθενή αδελφό του και αντιπρόεδρό του Συλλογου Νικ. Συμιακο Επανήλθε στις συνεδριάσεις του Δ Σ και ενημερωοε το Δ Σ για την σύντομη επάνοδο του Νικ. Συμιακου στα καθήκοντα του Η ΚΕ.Δ. με το υπ αριθ 1287,1030/Φ έγγραφό της. μας γνωρίζει οτι η κυριότητα του Δημοσίου ακίνητου Β Κ 93. επι του οποίου βρίσκεται το γήπεδο του ΦΟΙΝΙΚΑ. περιηλθε με την Π / απόφαση του ΥΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ οτον Δημο Πειραιά και στον οποίο πρεπει να ανανεωθεί η μίσθωση. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 6/5/8 5 Αποφασιζεται να ειοηγηθει οτην ΓΣ της 20/5/85 να απονεμηθεί ο τίτλος του Δωρητου στον Ανάργυρο Αγγελοπουλο για το μεγεθος της προσφοράς του στο σύλλογο Επιοης να σταλεί επιστολή στον Μιχαλη 0 Ακαδημαϊκός Σπυρος Μ έλος εκφω νεί ιον πανηγυρικό της Συριανό, να κληθεί ενώπιον της ΓΣ να του ημέρας Ανθεοτηρια Μάιος 1961 απονεμηθεί ο Χρυοους Φοίνικας

34 T.Y M F A P IA f H. M Ά Ά ϋ Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Ι.: Πρόεδρος Περ. Αλεβίζος. Αντιπρόεδρος Ευστρ. Καρυδάκης, Γεν. Γραμματέας I. Ροδίτης, ταμίας Γ. Συμιακος, Ειδ. Γραμματέας Μιχ. Στρουμπούλης και μέλη οι Γ. Μεντζινίγος, Ηλ. Αλεξανδρής. Αριστ. Βράκας και Δημ. Ζαχαρόπουλος. Αναπληρωματικά μέλη οι Παν. Σωτηρίου, Βασ. Σιδηροπουλος και Αναστ. Παναγάκης. ΧΪΝΕΔΡΙΑΙϋ JH -2Z /8/& 5. Ο κ. Ιωάν. Ροδίτης παραιτήθηκε από μέλος του Δ.Σ. για να ενισχυοει την ομαδα σαν αθλητής. Εγκριθηκε η εγγραφή του Ανδρ. Κιοσέ σαν παρέδρου μέλους., ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 1 7/9/85 Διοργανώθηκε τουρνουά εις μνημη του Παν. Μάγγουρα, παρουσία του Δημάρχου κ. Ιωαν. Παπασττύρου, της χήρας του δολοφονηθεντος αθλητή, αθλητικών παραγόντων και πλήθους φίλαθλων, με πληρη επιτυχία και πρώτο νικητή τον ΠΕΙΡΑίΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΙΥΝΕΑΡΙΑΙΗ ΑΙ 3/12/85 Ο κ Καρυδακης προτείνει την ίδρυση τμήματος μπασκετ γυναικών Συστήνεται επιτροπή απο τους κκ Αλεβιζο-Καρυδακη, για να ερευνήσει το θέμα ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.ΔΣ.3/2/86 Την Κυριακή 2/2/86 εγινε συγκέντρωση στο γήπεδο με 30 περίπου κορίτσια και παρουσία γονέων και μελών Αποφασιστηκε η ίδρυση τμήματος γυναικών, με έφορο την κ Αννα Καρυδακη και προπονητρια την Διδα Ελένη Κολιαδήμα με μισθό μηνιαιως _ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 22/4/86 Η ΔΕΗ διέκοψε την παροχή του ρεύματος, λογω μη πληρωμής του λογ/σμου απο τον Δημο Πειραια. Πρεπει να σημειωθεί οτι ο Δήμος Πειραιά, ενω είχε υποσχεθεί δωρεάν παροχή ρεύματος, δεν αρχιοε ακόμη να πληρώνει τον λογαριασμο Αποφασιστηκε να γίνει παραοταοη στον Δήμαρχο απο μελη του Δ Σ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 23/5 /8 6 Συγκρότηση οε οωμα του νέου Δ Σ. Πρόεδρός Περ Αλεβίζος. Αντιπρόεδρός Βαο Σιδηροπουλος. Γεν Γραμματέας I Ροδίτης, ταμίας Μιχ. Στρουμπούλης, Ειδ. Γραμματέας Παν. Σωτήριου. Γεν. Αρχηγός Βαο Σιδηροπουλος, Εφορος μπασκετ (ανδρων. εφήβων, Αγωνος ΦΟΙΝΙΞ AtponJtovofopo ορ κπ

35 παιδων) Αριστ. Βράκας με βοηθό τον Ανδρ. Κιοοέ, Εφορος μπάσκετ γυναικών Αννα Καρυδάκη και Εγκατασταοεων Παν. Σωτήριου. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2 1 /7 /8 6 Υστερα απο παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. Κ. Διογου, αναλαμβανει ο κ. Κ. Μανδαρακας, που καταλαμβάνει και τη θέση του ταμία. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2 8 /7 /8 6 Εγκρίθηκε η αίτηση έγγραφης ως παρεδρου μέλους του κ Γε- ωργ. Σαμοθρακη ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 18/8/86 Μετά απο ενέργειες του Δήμου Πειραια. τοποθετήθηκε στο γήπεδο του Φοίνικα, φωτεινό ταμπλο, με ενδειξη Β ΠΕΙΡΑ1ΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΙΡΑΙΚΗΣ εττι Δημαρχιας ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, χωρίς να ερωτηθουμε και χωρίς καμμια προηγούμενη συνεννόηση Το ΔΣ αποφασισε σύγκληση Εκτακτης Γεν Συνελευοης των Μελών γι αυτό θέμα και παρουσία οσο το δυνατόν περισσοτέρων παλαιών μελών του Συλλογου ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 1/9/86 Παραίτηση του κ. Μιχ. Στρουμπουλή απο μέλος του Δ.Σ. και αντικατάσταση του απο τον Γαβρ Κατσουλη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 17/9/86 Αναφερεται η αντιδικία του ΔΣ με τον Δήμαρχο Ιωάννη Παπα Αγώ νας ΦΟΙΝΙΞ - Αεροπλανοφορο Φ ορεστ σπυρου. η τοποθέτηση ταμπελλας με τα στοιχεία του Φοίνικα, η απαίτηση του για εγκαίνια και οι απειλες του ότι θα τελεσει εγκαίνια ερημην του συλλόγου, κοψιμο κορδελλας και καθαίρεση της επιγραφής. Οι ως ανω απειλές και ενεργειες, εκρίθηοαν αξιοκατακριτες και καταδικαστέες. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 26/1/87 Παραίτηση του Γ Συμιακου, λογω της ανοχής που επέδειξε το Δ Σ για τους αθλητές Κατσουλη και Φακίρη γιο επεισόδια που δημιούργησαν σε αγώνα εις βάρος του διαιτητή Αντικατασταθηκε απο τον κ Αντωνιαδη Στη συνέχεια εκλήθηκε σε απολογία ο ΦΟΙΝΙΚΑΣ' απο τη ΕΣΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 * * * * * Στην Καλλιθέα σήμερα, 22 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Αριθ. Πρωτ. 299 Βόλος 27/6/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αφού έλαβε υπόψη της: 1.- Το καταστατικό της. 2.- Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.)

«ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίαση της 2 ης Σεπτεμβρίου 2016 Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) Στη Σκύδρα σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα. 3/10/2009

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα. 3/10/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα. 3/10/2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ /νση: Παν/πολη-Πάτρα Αρ. Πρωτ. Τ.Κ. : 265.00 ΤΗΛ κ FAX : 2610-993055 Προς : Όλα τα µέλη της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26) (η «Εταιρία»)

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:38066/19.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:38066/19.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:38066/19.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 33 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 19.08.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου Πρακτικό 2 ο /2009 Τακτικής Συνεδρίασης του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου Στο Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου σήμερα την 31 η Ιανουαρίου 2009 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της με αριθμ.19ης/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Κυριακή 23 του μηνός Οκτωβρίου 2011.

Από τα πρακτικά της με αριθμ.19ης/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Κυριακή 23 του μηνός Οκτωβρίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ.19ης/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Κυριακή 23 του μηνός Οκτωβρίου 2011. Αριθ.απόφασης 210-19/2011

Διαβάστε περισσότερα

του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου Πρακτικό 2 ο /2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου Στον Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Ψαθοπύργου Δ.Ε. Ρίου Δ. Πατρέων, σήμερα την 12 η Φλεβάρη 2014 ημέρα Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 105 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΜΕ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 105 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΜΕ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 105 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΜΕ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Εν Λαρίση σήμερα την 28/03/2015 ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα 09:00 στην αίθουσα συγκεντρώσεων της εταιρείας μας στο 6 ο ΧΛΜ ΠΕΟ Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι :

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι : Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Σας στέλνουμε προκήρυξη πρωταθλημάτων και έντυπα δηλώσεων συμμετοχής στα πρωταθλήματα υποδομής ποδ/κής περιόδου 2014-2015 της Ένωσής μας και παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Τίτλος 1- Ίδρυση, ονομασια, έδρα και σκοπός του σωματείου Κεφάλαιο Ι- Ίδρυση, ονομασία και έδρα Άρθρο 1 : Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 21.09.2012 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. ========================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

της 19ης Οκτωβρίου 2016

της 19ης Οκτωβρίου 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΟΜ ΥΠ. ΑΡΙΘ 11/2016 της 19ης Οκτωβρίου 2016 Την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 15:00, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Αλέξανδρου Αθανασιάδη, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

63 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος»

63 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος» 63 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος» Στην Αθήνα σήμερα, 19 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 17:00 συνήλθε στα επί της οδού Χατζηγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 Aρ. Πρωτ:3692/27.09.07 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΔΑ: Β491469ΗΙΔ-Τ6Θ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ Άρθρο 1 ο Ορισμοί 1. Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α., για κάθε αναγνωρισμένη, από τη Διεθνή Ομοσπονδία του αθλήματος (Ι.Τ.Τ.F.),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ7ΛΡ-ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ7ΛΡ-ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013 ΘΕΜΑ: 20 ο Τρικάλων. Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 28/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 28/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 28/05-12-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 859-28/05-12-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σήμερα ημέρα Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σήμερα ημέρα Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 14ης/2015, κατεπείγουσας συνεδρίασης, λόγω εκπνοής προθεσμίας, την Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 με τηλεδιάσκεψη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Λούης Χατζηθωμάς- στάλθηκε πρόσκληση αλλά ενημέρωσε ότι θα απουσιάζει λόγω ασθενείας

1. Λούης Χατζηθωμάς- στάλθηκε πρόσκληση αλλά ενημέρωσε ότι θα απουσιάζει λόγω ασθενείας Σελίδα: 1 από σελίδες: 5 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Πρακτικά Συνεδριάσεων του Συμβουλίου Εγγραφής 4 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 20 ης Σεπτεμβρίου 2013 Παρόντες: 1. Κυριάκος Πλατρίτης 2. Κυριάκος Ελπιδώρου 3. Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» Σήμερα Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2008, στο επί της οδού Μπουμπουλίνας 30 γραφείο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έγινε η πρώτη συνάντηση του Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/06/2004

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/06/2004 Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/06/2004 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ 29 και 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ 6 ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΓΥΡΟΥ Τη Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 9/24 Σεπτεμβρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 9/24 Σεπτεμβρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το με αριθμό 9/24 Σεπτεμβρίου 2014 ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης. Π ε ρ ί λ η ψ η Θ έ μ α τ ο ς Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES - COSMOTE» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN)

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES - COSMOTE» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) «1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES - COSMOTE» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) 8 24 / 5 / 15 Το Καβούρι Tennis Club, προκηρύσσει το «Γ τουρνουά Ανδρών / Γυναικών, 1 Ο KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES - COSMOTE». Το

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αρ. πρωτ Χαλκίδα 07/12/2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αρ. πρωτ Χαλκίδα 07/12/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αρ. πρωτ. 2458 Χαλκίδα 07/12/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΪΝΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ -ΧΑΛΚΙΔΑ (34100) τηλ.:2221061285-86, FAX:61287

Διαβάστε περισσότερα

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN)

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) «1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ Το Καβούρι Tennis Club, προκηρύσσει το «1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» που θα διαρκέσει από Νοέμβριο 2014 έως και Νοέμβριο

Διαβάστε περισσότερα

του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου Πρακτικό 4 ο /2008 Τακτικής Συνεδρίασης του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου Στο Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου σήμερα την 12 η Απριλίου 2008 ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00 συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 2 Ιουνίου 2012 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 2 Ιουνίου 2012 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 2 Ιουνίου 2012 στην Κέρκυρα. Αριθ. απόφασης 116-8/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 11/28 Αυγούστου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 11/28 Αυγούστου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 11/28 Αυγούστου 2013 ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ N 99 Του Διοικητικού Συμβουλίου για Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΚΟΥΡΟΣ -ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 20-05-2015 Στα

Διαβάστε περισσότερα

του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου Πρακτικό 1 ο /2010 Τακτικής Συνεδρίασης του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου Στο Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου σήμερα την 23 η Ιανουαρίου 2010 ημέρα Σαββάτο και ώρα 18:30 συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία (Σωματείο), με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ», με έδρα την Αθήνα, Σοφίας Σλήμαν 48

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού ΣΑΑΚ Ανατόλια Άρθρο 2ο Προστίθεται στο άρθρο 2 νέα παράγραφος ως εξής : Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απ oφ.: 576 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Αριθμ. 12/14-6-2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Αριθμ. 12/14-6-2012 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Αριθμ. 12/14-6-2012 Στη Λαμία σήμερα 14-6-2012 ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ7ΛΡ-7Ν4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 898/2013

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ7ΛΡ-7Ν4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 898/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 898/2013 ΘΕΜΑ 7 ο Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καρδίτσας.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ============================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Αρ. Πρωτ. 0ΧΧ / 2015 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ : Όλα τα αεραθλητικά σωµατεία Επιτροπές Αεραθληµάτων ΘΕΜΑ : Πρόσκληση 84 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κύριοι, Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ.Αποφ.35/ 2015 Θέμα: 4 ο Ρύθμιση οφειλών λαϊκής αγοράς και άλλων ενοικιαστών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ.Αποφ.35/ 2015 Θέμα: 4 ο Ρύθμιση οφειλών λαϊκής αγοράς και άλλων ενοικιαστών ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Βόλος 9 / 6 / 2011 Αρ. Πρωτ. Π Ρ Ο Σ : Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 17 / 06-09-2011 συνεδρίασης. Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 17 / 06-09-2011 συνεδρίασης. Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.πρωτ.: 11782/14-09-2011 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 17 / 06-09-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Πρακτικό αρ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α2 ΑΝΔΡΩΝ «2017» ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ.πρωτ 6217/Ε Αθήνα 14/11/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Α2 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 380 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 380 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 380 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Στο Χαλάνδρι Αττικής σήμερα, 29 Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "ΑΛΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κ4-01-006 10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την 10η Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : 53960 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : 53960 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. Πρωτ. : 53960 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 539/2014 Από το Πρακτικό της 44ης/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Περί εγκρίσεως ισολογισµού οικ. έτους 2008» Αρίθµ. Απόφαση: 212 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Περί εγκρίσεως ισολογισµού οικ. έτους 2008» Αρίθµ. Απόφαση: 212 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 18/31-8-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης. Στη Σαµοθράκη σήµερα 31-8-2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 µ.µ. το Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική

Διαβάστε περισσότερα

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN)

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) «1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) 21 27/ 06 / 15 Το Καβούρι Tennis Club, προκηρύσσει το «Δ τουρνουά Διπλών Ανδρών / Γυναικών, 1 Ο KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES». Το οποίο εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΑΝΔΡΩΝ «2017» ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ.πρωτ..5144/Ε Αθήνα 7 Οκτωβρίου 2016 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-204 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 228-09/09-04-204 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό υπ αριθμόν 8 Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» της 01/09/2016

Πρακτικό υπ αριθμόν 8 Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» της 01/09/2016 Πρακτικό υπ αριθμόν 8 Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» της 01/09/2016 Στην Αθήνα σήμερα, την 01 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 1 Ιουλίου 2012 στην Κεφαλονιά.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 1 Ιουλίου 2012 στην Κεφαλονιά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 1 Ιουλίου 2012 στην Κεφαλονιά. Αριθ. απόφασης 144-10/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42Χ7ΛΡ-Θ2Β. ΘΕΜΑ: 37 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Π.Ε. Τρικάλων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β42Χ7ΛΡ-Θ2Β. ΘΕΜΑ: 37 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Π.Ε. Τρικάλων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1220/2012 ΘΕΜΑ: 37 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Π.Ε. Τρικάλων. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Θ Η Ρ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Α Ν Θ Η Ρ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Α Ν Θ Η Ρ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Α ρ. Μ. Α. Ε. 6 7 9 4 9 / 1 0 / Β / 0 9 / 0 7 Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο : Μ Ε Γ Α Λ Η Χ Ω Ρ Α - Ν Ε Α Π Ο Λ Η Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο Υ Τ Η Λ & F A X :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 19/9/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 141

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 19/9/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 141 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 19/9/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 141 Πρακτικό της με αριθμ. 20ης/19.9.2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2015 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2015 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡ. ΜΕΤ. ΕΚΠΡ/ΠΟΙ 1. Δημήτριος Σαρμάς Μπόταση 3 Πειραιάς αυτ\πως 2. Χρήστος Σαρμάς Μπόταση 3 Πειραιάς 113 >> 3.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡ. ΜΕΤ. ΕΚΠΡ/ΠΟΙ 1. Δημήτριος Σαρμάς Μπόταση 3 Πειραιάς αυτ\πως 2. Χρήστος Σαρμάς Μπόταση 3 Πειραιάς 113 >> 3. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. 21 ΤΗΣ «ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ» Της 17 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013. Στον Πειραιά σήμερα 17 Ιουνίου 2013 ημέρα Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η με αριθ. 6. ΘΕΜΑ : «Ορισμός Επιτροπών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006»

Π Ρ Α Ξ Η με αριθ. 6. ΘΕΜΑ : «Ορισμός Επιτροπών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Ξ Η με αριθ. 6 ΘΕΜΑ : «Ορισμός Επιτροπών σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 1 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 1 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 1 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Σήμερα 22 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» 7 η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΦΗΒΩΝ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ

Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΦΗΒΩΝ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ Αριθ. Πρωτ. : 600 Πάτρα : 01-08-2016 Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΦΗΒΩΝ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ 2016 2017 Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου, των καταστατικώνκανονισμών, της Ε.Ο.Κ καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2014-2015 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φερών 6 Office2@hafdeaf.gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 1 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης Σήμερα 3 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 30 η Mαρτίου 2013 στην Λευκάδα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 30 η Mαρτίου 2013 στην Λευκάδα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 30 η Mαρτίου 2013 στην Λευκάδα. Αριθ. Απόφασης 62-8/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ T.E.I. OF EPIRUS ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF INFORMATICS AND ΤELECOMMUNICATIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι 16-09-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. πρωτ. 9784 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 11/2015 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών Σήμερα στις 10 του

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 1/7/2015 Κανονισμός μελών Α.Σ.Μ. Γλυφάδας Αγωνιστική περίοδος 2015-2016 1 Μέλη και αθλητές 1.1 Μέλη του συλλόγου μπορούν να είναι και αθλητές του με δικαίωμα συμμετοχής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το προβλεπόμενο στην διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Σήμερα 30 Μαΐου 2016, ημέρα Δεύτερα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ης TOΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΕΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ης TOΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΕΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ης TOΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΕΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Θεσσαλονίκη, 21.09. 2015 Αρ. Πρωτ.: - 963 - Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα