ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ - ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ - ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ρ Ο Ν Ι Α Φ Ο ΙΝ ΙΚ Α Σ I I I I I» Α Ι Μ 1 **»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ - ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ - ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ρ Ο Ν Ι Α Φ Ο ΙΝ ΙΚ Α Σ 1 9 4 9-1 9 9 9 I I I I I» Α Ι Μ 1 **»"

Transcript

1

2

3 ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ - ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ - ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ 50 Χ Ρ Ο Ν Ι Α Φ Ο ΙΝ ΙΚ Α Σ I I I I I» Α Ι Μ 1 **»

4

5 To ονειρο του Φοίνικα που δεν πραγματοποιήθηκε 1961 To AlOlkHTIKO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ "ΦΟΙΝΙΚΑ ΕΤΟΣ 1999 ΠΡΟΕΑΡΟΣ: ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: \ΥΠΠΡΟΕΔΡΟΣ: TW1I νσ: ΜΕΛΗ: Ανδρία: Κιοσε; Κώστα: Μα/αιρα; \ix.o: Πεσιιπτζης Νίκος Φοτοπονλο: Αλτχος Μαχρής Αριστείδη; Βοαν.ας Βασίλης Ππρσ,τονα: Γιάννη; Πολινανδριώτη; Eryrvioc Μανήαοακα; 3

6

7 Πρόλογος ιστορία ξεκίνησε καποια μερα τον Σεπτέμβρη τον 1949 (15/9/49). ετ σι απλά. Μία παρέα (film, νιων τη; ΚαλΙίπολης, σκέφτηκε να ιδρ\νει ένα Σύλλογο αθλητικό στην αρχή. αλλα στην πορεία Γκτός απο τον αθλητισμό να καλύπτει και «/.λ?; κοινωηχές, μορφωτικές και πολιτιστική δραστηριότητες. Στο σπίτι τον Δαμιανόν Στρονμπούλη ο<\κ Σημιτον αριθ. 2.1 μαζεντηκαν οι ((ΐλοδοξοι νέοι, χωρίς μέοα αλλα μι οράματα να </ τια~ονν ενα σνλλογο καμαρι τη: περιοχής. Με τα από σνζητήσας κατελη'ζαν στην ιδρντικη διακίνηση. όπως ακριβακ διατνπωνεται στη σελίδα I τον παρόντος. Οπως αχχιφερεται εκει. ορίστηκε πειταμελης προσωρινή Διοικονσα επιτροπή από τον: Δαμιανό Στρονμπονλη. \ικόλαο Δρι/ia, lit an/.η Ισοπονλο. Κων/νο Ζωη και Δημ. Παπαόόπονλο. πον α ν ε λ φ να κάνει ολες τι; απαραίτητες ενεργειες για την αναγνώριση τον Σννδεσμον και να σιγκαλεσει την Iη Γεν. Σννιλενση μεσα στον /ι/νοναριο τον Σιγκεντρωσαν και άλλον; για να σνμπληρωθει ο ελάχιστος αριθμός μελών πον χρειαζόταν για την ιοριπη Σωματειον. Ετσι σι^κιντρωθηκαν σννολικα 19 μέλη, πον απετελεσαν τα "ιδρντικα μέλη τον ΦΟΙΜΚ \. \((ον πέρασε ενα τετράμηνο αναμονή; μέχρι την αναγνώριση τον Σωματειον από το Πιχοτοδικειο. τα ώρντικα μελη σννηλθαν σι Γενική Σννέλενση στις 29 Ιανοναριον 1950 στο σπίτι τον Δαμιανόν Στρονμπονλη. Το Πρακτικό τη; πρώτη; Γεν. Σννελενσης τον "ΦΟΙΝΙΚΑ", παρατίθεται στη σελίδα 2. ενο) στη σελιδα?αναφέροπαι τα ονοματα των ιδρντικων μελών. Σ τι; 26/6/1950 σν,ν.αλειται ικτακτη Γεν. Σννελενση και οπως αναηερεται στα θέματα τη; Ημερήσιας Διαταξης. έκτο; απο τις ανακοινώσεις, σνζηωύπαι τροποι εξενρεσης πορών για τη διαρνθμιση και κατασκενη τον γηπέόον στον παραχωρηθι ναι χωρο. Προταθηκε να κνκλοφορησει λαχείο η νιι καταηνγονν σε δανεισμό Οπως προκνπτει απο τι; <«/ ηγησεις μελών και παραγοηων τη; εποχής εκείνης. Διοίκηση και μελη τον Σνλλογον. εργάστηκαν και κόπιασαν μεταφεροπας χώματα για να μπαζωθεί το γήπεδο, δίπλα στο σημερινό πον νπαοχει στην Πειραϊκη. \Ιεχρι 31/1/60 σνμγωνα μι το καταστατικό, ο πρόεδρός εκλεγόταν απ' ειϋειας απο την Γεν. Σννελενση και εκτοτε απο τα μελη πον είχαν πλειοι/ψισει κ.ατα τις αρχαιρεσίες της Γεν. Σννελενσης. Απο τοτι μέχρι σήμερα ο "ΦΟΙΝΙΚΑΣ" εγραψι ιστορία στο χωρο τον αθλητισμόν με πάμπολλες πολιτιστικές δραστηριότητες. Οπως θα φανεί απο την αναδρομή στα πρακτικά τον Δ.Σ. νπηοξαν αρκετά μελη πον προσεφεραν εργασία και οικονομική νποστηριξη για να γίνει πράξη η ιδέα τον ερασιτεχνικόν αθλητισμόν. Μεσα σι μια πραγματικότητα πον σννεχως παρακινεί τον; νέονς αθλητές προς τον επαγγελματισμό και το κέρδος, ο "ΦΟΙΝΙΚΑΣ" αγωνίζεται για να διατηρησει τον ερασιτεχνικό αθλητισμό μακρνα απο τι; οικονομικές σκοπιμότητες, όσο τονλάχιστον τον επιτρεπονν οι σημερινες σιηϋηκ.ες και οι πρακτικές πον εχονν νιοθιτηθιι απο το σννολο σχεδόν των ερασιτεχνικών σωματείων. ΙΙιστενονμε οτι μέχρι σήμερα στην 50-χρονη ιστορία τον το εχιι κατορθώσει. Στο πρώτο μέρος τον λευκώματος δίνεται με σνντομια η ιστορία τον "ΦΟΙΝΙΚΑ" μεσα απο τα πρακτικα των Δ.Σ και στο δεντεμι αναγερονται οι Γ.Σ. και τα προεδρεία πον εκλεχτηκαν ως σήμερα. Το λενκωμα εμπλοιηίζεται με πλονσιο φιοτογραφικο νλικό απο το αρχείο τον ΦΟΙΝΙΚΑ" και μελών πον τις προσεφεραν απο την προσωπική τονς σνλλογη. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ανδρέας Κιοοέ; Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κων/νος Μαχαιρας

8 Ιδρυτική πράξη ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΔΕΚΑΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ (Ι5Η Ν ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (1949) ΚΑΙ ΩΡΑΝ 6ΗΝ Μ Μ ΣΥΝΗΛΘΟΜΕΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΨΟΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΝ ΤΟΥ Κ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ ΚΕΙΜΕΝΗΝ ΕΝ ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΙ ΟΔΟΣ ΣΗΜΙΤΟΥ ΑΡΙΘ. 23 ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕΝ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝ ΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΚΟΠΟΝ ΟΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΤΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ, ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ. ΜΕΤΑ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΙΝ ΕΝΕΚΡΙΝΑΜΕΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕΝ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΜΕΝ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ ΕΚ ΤΩΝ Κ Κ. ΔΑΜ ΙΑΝΟΥ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΡΙΒΑ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΣΟΠΟΥΛΟΥ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΗΣΕΙ ΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΓΚΑΛΛΕΣΕΙ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΝ ΤΟΥ 1950 ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΜΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΛΛΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΛΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ 01 ΙΔΡΥΤΑΙ Ο ι ιδουιέχ.. 1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 2) ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 3) ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 4) ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 5) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΙΒΑΣ 6) ΕΛΕΝΗ ΔΡΙΒΑ 7) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 8) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΗΣ 9) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΣΟΠΟΥΛΟΣ 11) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ 12) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 13) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΤΣΑΚΟΣ 14) ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΤΣΑΚΟΥ 15) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 16) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 17) ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ 18) ΑΝΝΑ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ 19) ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ 10) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΣΟΠΟΥΛΟΥ

9 Πρακτικό ί.σ. της 29 Ιον ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΗΛ0ΟΝ ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ό ΦΟΙΝ1Γ ΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΕΝ ΤΗ ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ. ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΕΝ ΤΗ ΟΔΩ ΣΗΜΙΤΟΥ ΑΡΙΘ 23, ΤΗΝ 29ΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1950 ΗΜΕΡΑΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΚΑΙ ΩΡΑΝ 3ΗΝ Μ Μ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ I) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 2) ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ ΑΡΧΕΤΑΙ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ. ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Κ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ Ο Κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΙΒΑΣ ΕΙΤΑ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΣ ΑΝΝΑΣ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ, Κ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Κ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΖΩΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΝ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΤΩ ΑΡΘΡΩ 2 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΕΛΑΒΟΝ ΨΗΦΟΥ 01 ΚΑΤΩΘΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΞΕΛΕΓΗΙΑΝ ΔΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 01 ΚΑΤΩΘΙ 1) ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ 2) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΤΣΑΚΟΣ ΜΕΛΟΣ 3) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΙΒΑΣ ΜΕΛΟΣ 4) ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΜΕΛΟΣ 5) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΕΛ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ 1 ΒΑΣ ΙΣΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΑΝΝΑ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ 3 ΚΩΝ ΖΩΗΣ 7

10 Ομοδο A ΦΟΙΝΙΞ ΚοφοροπουΑος Μποκας Σοκελοριου X πείρος Σορογος Βερυκακης Θεοδοσίου Φακίρης Βωκος, Ανοσταοοπουλος Τοομης ΕΤΟΣ Γ

11 Αηοοηαομα από το Βιβλίον Πρακτικών ίβνικών luvekuoeov. Από τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 19/1/55 Παραχώρηση του γηπέδου στην Πειραϊκη έναντι του ποσού των 500 δρχ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 26/1/55 Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. που προέκυψε από τη Γεν. ΣυνέΑευση της 23/1/55 με πρόεδρό τον I. Βλοντακη. Γεν. Γραμματέα τον Β. ΑναστασοπουΑο. ταμία τον Κων. Βουκαινα. Εφορο μπασκετ τον Δ. ΔιαμαντόπουΑο και μέλη τους Ν. ΣουΑτανακη και Αντ. Μοσχονά Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. επι προεδρειας I. ΒΑοντακη εγενοντο στο γραφείο του Ι.Ν. της Αγ. Παρασκευής τις Κυριακές και ωρα 11 π.μ και μετέπειτα καθε Τρίτη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 22/3/55 Προτεινεται η πρόσληψη του προπονητου κ. Αλ. Σπανουδάκη έναντι του ποσού των 400 δρχ.. η οποία δεν πραγματοποιήθηκε Αογω οικονομικής αδυναμίας του Σωματείου. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 14/10/55 Ειδοποίηση προς το Σωματείο για να πληρωθεί η ετήσια καταβολή μισθώματος προς τον Ο.Λ.Π για το γήπεδο. Α Ομαδα OOINL ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 29/10/55 Αίτηση παραίτησης του Αντ. Μοσχονα, που δεν έγινε αποδέκτη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 18/1/56 Εγγραφή νέου μέλους του κ. Νικ. Χατζηϊωαννίδη που μετέχει στο νέο Δ.Σ που συγκροτείται από τους κ. I. Βλοντάκη πρόεδρο. Β. Αναστασοπουλο Γεν. Γραμματέα, Νικ Χατζηϊωαννίδη ταμία. Αντ. Μοσχονά και Γ Κουκα Εφορους μπάσκετ και Κ. Χατζηγιαννη μέλος.

12 ^ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2/3/5 6 Εγκρινεται η μετεγγραφή στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ του αθλητή Π. Μπετσάκου. Εγγραφη νεων μελών: Στε- φοπουλου. Μεντζελόπουλου και Ιωαν. Σκαρμττουνη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 20/3/57 Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα: Πρόεδρός I. Βλοντακης, Γεν. Γραμματέας Α. Στεφόττουλος. ταμίας Ιωαν. Σκαρμπουνης και μέλη οι Μοσχονάς, Τοξοπουλος και Γ. Κούκας, έφορος εκδρομών ο Β. Αναστασοττουλος. Εγγραφή νέων μελών: Α. Κανοοιι, Γ. Μαντζώρου, Δ. Σταματιάδη, Α. Κουτοούκη, Κ. Δημητροκαλη και Ε. Μαστρογιάννη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 24/10/57 Επιβολή ποινής 6-μηνου αποκλεισμού στον αθλητη Κ. Ε. και κοινοποίηση της ποινής στους οικείους του. κατόπιν προταοεως του έφορου κ. Κουκα και ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. Ανακοινώθηκε οτι υπεγραφη η μίσθωση του γηπέδου. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 6/11/5 7 Εγκρινεται η έγγραφη ως νέου μέλους του Ε. Δερματη. διαφωνουντος του Γ. Κούκα. ^ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 12/3/58 Σύσταση σε σώμα του νεου Δ.Σ.: Πρόεδρός ο I. Βλοντακης. Γεν. Γραμματέας και έφορος εκδρομών ο Β Αναστασόπουλος. ταμίας ο κ. I. Σκαρμπουνης και Εφορος μπασκετ ο Μ. Τοξοπουλος. Μελη οι Κούκας και Μοσχονας. Παραίτηση του Γ. Κουκα λόγω υγείας και συμπλήρωση του Δ.Σ. από τον Ε. Δημητροπουλο. Εγγραφη ως νέο μέλος του Π. Σκλαβουνου. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 8 /8/5 8 Αναφερονται τα ονόματα των αθλητών: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ. ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ. ΠΑΥΛΑΤΟΣ, ΠΕΠΑΡΑΙΔΗΣ, ΒΟΥΚΑΙΝΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ. ΚΟΥΚΑΣ. ΣΚΑΡΜΟΥΝΗΣ ΖΩΗΣ. Διαγραφή μελών που δεν επέδειξαν ενδιαφερον. Αναφερεται επίσης ο ιοολογισμος του 1958: ΕΣΟΔΑ δρχ ΕΞΟΔΑ δρχ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ δρχ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2/2/5 9 Σύσταση σε σώμα του νέου Δ.Σ. : Πρόεδρός ο Ιωάν. Σκαρμπουνης, Γεν Γραμματέας και έφορος εκδρομών ο Β Αναστασόπουλος, Β ΕΟΝΙΚΗ 1979 ΕΦΟΡΟΣ Ε Καρυδοκης Ικο υ ρλης. Θεοδοσίου Λιβονος. Πονογοπουλος Ευθυμίου. Φίλιππου Καμπασης. Ροδιιης. Κουτσουρπς. Γκιοκος

13 ταμίας ο Μ. Τοξόπουλος, έφορος μπάσκετ ο Γ. Κούκας και μέλη οι Α. Μοσχονας και Γ. Βερνάρδος. Εγκρινεται η πρόσληψη του προπονητού Αλ. Σπανουδάκη, έναντι του ποοου των 500 δρχ. Για δυο προπονήσεις την εβδομάδα. Εγγραφή νέων μελών (Ν. Συμιακός, Φ. Βουρμάκης. Ελ. Μαρκουλη). ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 3 /8 /5 9 Αναγιγνώσκεται επιστολή στο Δ.Σ. του Π.Σ. Ό ΠΟΡΦΥΡΑΣ' με την οποία ζητείται η παραχώρηση του γηπέδου μας κάθε Τρίτη και Πέμπτη και απο ωρες 6-8 μ.μ. εκτός της χρησεως των αποδυτηρίων, που ενεκρίθη σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. Εγγραφες νέων μελών: Τζένη Παπαδακη, Κων. Μανδαράκα. Ιωαν. Παναγιωτακη. Δημ. Καραγιαννη. Δημ. Μαντζωρου και Δημ Παπουλια. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 5 /1/1960 Εγγραφη ως νέου μέλους του Γ. Ανδρεακου. Απολογισμος ετου< 1959: ΕΣΟΔΑ δρχ. ΕΞΟΔΑ δρχ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Ι 4 /2/ Σύσταση σε σώμα του νεου Δ.Σ.: Πρόεδρός ο I. Βλοντακης, Γεν. Γραμματέας ο Σπ. Ραλλης. ταμίας ο Μ. Τοξοπουλος. Εφορος αθλοπαιδιών ο Α Μοσχονας και μελη οι κ.κ. Σκαρμπουνης και Στρουμπουλής. Γ Κουκας. Β Αγγελοπουλος. Ν Μ ουτοκιόης. Κ Βουκενας Α Κεκος Ν Σουλτανακης. I. Μ αρίνος. Κ Μανδαρακας Ν θεοχα ριδης Α Ανδρεακος Αποφασιστηκε να απονεμηθει κύπελλο ήθους στον αθλητη Βουκαινα. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 20/5/60 Ανακοινώνεται η άνοδος του ΦΟΙΝΙΚΑ στην Α2 Κατηγορία του μπασκετ. μετα τον νικηφορο αγώνα με το Π. Φάληρο ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 17/6/60 Ανακοινώνεται η έναρξη του πρωταθλήματος Α2 κατηγορίας Κατόπιν τουτου. ορίζονται ως επόπτες ταξεως του γηπέδου κατα την τέλεση των αγωνων. οι κ.κ. Βασίλης Αγγελοπουλος και Κων/νος Μανδαρακας. μετα του έφορου αθλοπαιδιών. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 7 /7 /60 Α Ομαδο ΦΟΙΝΙΚΑΣ Ροδίτης Πανογοπουλος Ευθυμίου Συριανός Κουτσουρης Ετος Καταβολή μισθώματος γηπέδου έτους 1 60 στο Υπ Οικονομικών δρχ 300 Καταβολή στον ΣΕΓΑΣ για συμμέτοχη στο πρωτάθλημά δρχ 100 Αποδοοη στον ΣΕΓΑΣ ποσοστού εισπράξεων απο 4 αγώνες στο γήπεδο μας δρχ 58

14 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 16/6/6 0 Αναφερονται θλιβερά επεισόδια στο γήπεδο του ΕΣΠΕΡΟΥ και λιθοβολισμός πούλμαν με καταστροφές εκ μέρους φιλάθλων, αθλητών και μελών του ΔΣ. του ΕΣΠΕΡΟΥ. Εγγραφη νέων μελών: Βαλόπιπας Βασ., Σφήνας Ιωάν., Κωστούρος Δημ. και Σταματιάδης Μάριος. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 5/8/60 Εκφράζει τη χαρά του για την αποκατάσταση της υγείας του προέδρου I. Βλοντάκη και του I. Σκαρμπούνη. που αναλαμβανουν απο σήμερα και μετά από πολύμηνη απουσία τα καθήκοντά τους. Εγγραφες νέων μελών: Δημ. Μενεγάκη και Δημ. Σταματιάδη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 19/8/60 Εγκρινεται η παραχώρηση του γηπέδου στο Σύλλογο Ό ΚΡΙΤΩΝ- για προπονηση της ομάδας του μπασκει με καταβολή 50 δρχ. για καθε προπόνηση. Κατατίθεται το τελικό σχέδιο διαμόρφωσης του γηπέδου απο τον μηχανικό κ. Συγγελακη ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 30/10/60 Μνημόσυνό στη μνημη του μέλους του ΔΣ Ιωαννου Σκαρμπουνη. Προτεινεται τουρνουά στη μνήμη του και να αναρτηθει η φωτογραφία του στα γραφεία του Συλλογου ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 10/11/60 Ανακοινώνεται η πρόσληψη προπονητη της ομαδας μπασκετ κ. Ευαγγ Σεβδινογλου. αντί του ποσού των 700 δρχ. μηνιαιως. ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. (δεν υπάρχει ημερομηνία) Πρόταση για την τροποποίηση του άρθρου 10α του Καταστατικού: Την εκτέλεση των εργασιών του Συνδέσμου δυναται να αναλάβει έμμισθος Διευθυντής, οποτε ο Γεν. Γραμματέας περιορίζεται εις τοιουτον το Δ.Σ Ο Διευθυντής υπογράφει τα υπηρεσιακό έγγραφα, πρόίοταται ολοκλήρου του έμμισθου προσωπικού, δικαιούμενος την πειθαρχικήν εξουσία επ αυτου και ενεργεί τας μικροδαπανας. αποφασει του Δ.Σ. Εισηγειται στο Δ.Σ και εκτελεί τας αποφασεις αυτου'. Στην πράξη αυτη χωρίς ημερομηνία αλλα και στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ. στις 30/10/60. αναγιγνώσκεται επιστολή του κ. Γ. Κουκα. ο οποίος δεν αποδεχεται τη συμμέτοχη του στις συνέδρια σεις του Δ.Σ διότι κατα την τρέχουσα περίοδο δεν εθεσε υποψηφιότητα Την πρόταση αυτή δεν αποδεχτηκε το Δ Σ διότι κανένα απο τα μελη του Δ Σ δεν ειχε θέσει υποψηφιότητα, αλλα ολοι επιστρατευθηκαν για το καλό του ΦΟΙΝΙΚΑ Εγγραφες νεων μελών: Μαυριδογλου Ελευθ. Ρεβιθης Χ ρ. Κουτρουλης Ανδρ.. Ευστάθιου Ηλιας και Δήμου Κων/νος.

15 _ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Ι 3 0 /1 2 /6 0 Παρεχωρηθη το γήπεδο μας. στους συλλογους ΕΘΝΙΚΟ L ΠΟΡΦΥΡΑ, για τους αγώνες του πρωταθλήματος τους. Οι εν λογω σύλλογοι θα καταβαλουν για καθε συνάντηση δρχ 50. Αποφασιζεται να τιμηθεί δια του ΧΡΥΣΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ, ο αθλητής Κώστας Καραγιαννης. για την εν γένει αθλητική του δράση και διαγωγή. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2 6/2/61 Συγκρότηση σε σωμα του νέου Δ.Σ.: Πρόεδρός Μιχ Παπαδακης. Αντιπρόεδρός Βαο. Αναστασοπουλος. Γεν. Γραμματέας Βαο. Αγγελοπουλος. ταμίας Αθαν. Κουτσουκης, Εφορος αθλοπαιδιών Γ. Κουκας και μελη Βαο. Βαλοπιττας, Αντ. Μοσχονάς. Δημ. Παπαδόπουλος. Ανατεθηκε η επιμελεια σύνταξης του δελτίου του Συνδέσμου σε τριμελή επιτροπή αποτελουμενη απο τους Μιχ. Παπαδακη, Δημ. Αναστασοπουλο και Βαο. Αγγελοπουλο. Εφορος γηπέδων και εγκαταστασεων ορίστηκε ο Δημ Παπαδοπουλος. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 15/6/61 Δοξολογία στην Αγ Παρασκευή 17/9/61 (12η Επετειος) Εγγραφη νέων μελών: Μιχ. Σορτιος. Ν. Βαλοπιττας. Ευστ. Καρυδακης, Ν. Κουβακας. Αδαμ. Μαρη και Μιλτ. Καρυδακης. Επιβολή ποινής αποκλεισμού ενός μηνος σε αθλητή για αναρμοστη συμπεριφορά προς τον κ. Αναστασοπουλο σε αγώνα με το πλήρωμα του Αμερικάνικου πολεμικού πλοίου COTTON'. Η ποινή ήταν με αναστολή. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 28/10/61 Πρόσληψη του προπονητου Σωκράτη Αποστολιδη. με αντιμισθία I 000 δρχ. Οι αθλητές Παν Ζορμπας. Αναστ. Παναγάκης. Πάνος Γκουβερης και Δημ Κουβακας. ζητούν ακρόαση από το ΔΣ. διαμαρτυρομενοι για την απόλυση του προπονητη Βαγ. Σεβδινογλου. Για τον λογο αυτόν απείχαν απο τις προπονήσεις. Συζητείται η τιμωρία ωρισμένων εξ αυτών, αλλά αναβαλλεται η απόφαση για αλλη συνεδρίαση. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 10/11/61 Συζητηοη για τιμωρία του αθλητή Π. Γκουβερη. Επίσης κλήση σε απολογία των κ. Ραλλη και Τοξόπουλου. οι οποίοι επραγματοποίησαν τρεις εκδρομες σε ημερομηνίες κατα τις οποίες ειχε προγραμματίσει εκδρομή ο ΦΟΙΝΙΚΑΣ'.

16 Προκαλειται επεισόδιο στο ΔΣ μεταξύ των κκ Αγγελοπουλου και Μοσχσνά ΑκολοιΧίει όξίμκ]. Ο κ. Μοσχονας υπεβαλλε την παραίτησή του και οι κκ Ράλλης και Τοξοπουλος κληθεντες σε απολογία, απαξίωσαν να απολογηθουν. Το ΔΣ επειδή εκ του καταστατικού του δεν έχει δικαίωμα να επιβάλει τιμωρία, προτείνει την αναβολή και ληψη αποφασεως από την Γ.Σ. Ο κ Μαυριδογλου Ελ. καταλαμβανει την κενωθείσα θεση στο Δ.Σ. μετα την παραίτηση του κ. Μοσχονα. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙ,7 /3/6 2 Συγκρότηση νεου Δ.Σ. : Πρόεδρός Μιχ. Παπαδακης. Αντιπρόεδρός Δαμ. Στρουμπουλής. Γεν. Γραμματέας Δημ. Διαμαντοπουλος. ταμίας Αθαν. Κουτσούκης και μελη Βασ Αναστασόπουλος. Δημ Παπαδόπουλος. Γεωρ Κουκας. Ελευθ. Μαυριδογλου και Κυρ. Δημητροκαλης. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 4/4/6 2 Ιδρυση κολυμβητικου τμήματος με ομοφωνη απόφαση Ως προπονητης. ευγενώς προσεφερθη ο κ. Ιωαννιδης Εφορος του τμήματος, ωρισθη ο κ. Δημητροκαλης Υποβολή έγγραφου παραίτησης του κ. Διαμαντόπουλου για το θεμα της μη αντικατάστασης του προπονητου. Την κενωθείσα θέση καταλαμβανει ο κ Βαο Αναστασοπουλος. Εκληθη επίσης ο πρώτος αναπληρωματικός κ. Δημ. Σταματιαδης. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2 5/4/62 Αναφερεται η μεταγραφή του αθλητή Β. Μουζακιωτη απο τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ με ελεύθερος Προτείνεται η κατασκευή κρηπιδώματος προστατευτικού με καταβύθιση ογκολίθων για την κατασκευή κολυμβητηρίου. προϋπολογισμού δαπάνης περίπου ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 1 3 /6 /6 2 Υποβαλλεται συμπληρωματική αναφορα των αθλητών Ζορμπα. Παναγάκη και Χατζηκοκκινου. οι οποίοι ζήτησαν μετεγγραφή για τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ, η οποία απερρίφθη Αποφασιζεται η αντικατασταση του προπονητού κ. Αποστολιδη λόγω ανεπάρκειας. Μετα απο αυτο επανήλθαν οι παραπανω αθλητές και ζήτησαν να συμπεριληφθουν στην ομαδα και να αρχίσουν τις προπονήσεις. Εγκρινεται η έγγραφη ως μέλους του Παν. Ξαγοραρη και απορρίπτεται αίτηση ελεύθερης μετεγγραφής του αθλητή Κ. Καραγιάννη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 3 /8 //6 2 Αποφασιζεται όπως για το κύπελλο ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΚΑΡΜΠΟΥΝΗ. προσκληθούν οι ομάδες ΣΠΟΓΤΙΓΚ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ. ΕΥΡΙΠΟΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΕΑΠ ΠΑΤΡΩΝ. Τα έξοδα οδοιπορικών και ύττνου για τις ομάδες της επαρχίας, θα επιβαρυνθεί ο ΦΟΙΝΙΚΑΣ Εγγραφη νέων μελών: Κων. Σκαρμπουνης, Βασ. Μουζακιώτης. Βασ. Σιδηροπουλος και Γ Περοοπου-

17 λος. Στον τελευταίο αποφασιζεται να ανατεθεί η Εφορια του κολυμβητικού. Μετα την παραίτηση του κ. Δημητροκαλη καλείται ο πρώτος επιλαχών κ. Αντ. Μοσχονας να καταλαβει την κενωθεισα θέση. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 3 1 /8 /6 2 Αποφασιζεται η πρόσληψη δυο προπονητών του κ. Θεοδ. Βαμβακουση για τις ομάδες έφηβων και παιδων και του κ. Κιμ. Αγαθού για την ανδρική ομαδα. Η αμοιβή τους συμφωνήθηκε σε 500 και 800 δρχ αντίστοιχα κατα μηνα. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 28/9/62 Μνημόσυνό για τον εκλιποντα πατέρα του κ. Βαο. Αναστασοπουλου. ιδρυτικου ται η διαγραφή του αθλητη Χωριατη για πρόκληση σοβαρού επεισοδίου στα αποδυτήρια. μέλους. Αποφάσιζε- ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Ι 16/12/62 Παραίτηση Κουκα-Μοσχονα και τιμωρία αθλητου για ψευδή καταμήνυοη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Ι 7/1/63 Αναφερεται η διοργάνωση Επταήμερου Εκδρομής στη Κωνσταντινούπολη και επίσκεψη στο Πατριαρχείο. Η εκδρομή πραγματοποιήθηκε με πούλμαν ι 500 δρχ κατ άτομο ). Τους 38 εκδρομείς υποδεχθηκε ο Επίσκοπος ΜΥΡΩΝ. Το κέρδος ανήλθε στο ποσο των δρχ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 14/2/63 Αγώνας στο χωμάτινο γήπεδο Μετα απο διεξαχθεισα ερευνά και εκδοθεντος πορίσματος αποφασιζεται: 1) Η διαγραφή του αθλητου Π. Λ. 2) Αυστηρά επίπληξη στον αθλητη Π. Ζ. 3) Η μη αναθεση αθλητικής Εφορίας επ αρκετό χρονικο διάστημά στο Συμβουλο κ. Γ. Κούκο. 4) Εισήγηση του Δ.Σ. προς την Γεν. Συνελευση να διαγραφει απο τακτικό μέλος ο κ. Αντ. Μοσχονας. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 17/2/63 Συγκρότηση σε οωμα του νέου Δ.Σ : Πρόεδρός Μιχ. Παπαδάκης, Αντιπρόεδρός Δαμ Στρουμπουλής. Γεν. Γραμματέας Βαο. Αναστασόπουλος. ταμίας Αθαν Κουτοουκης και μελη Γ. Κουκας. Δημ Παπαδόπουλος. Ελευθ. Μαυριδογλου. Δημ. Παπουλιας και Δημ. Πολλάτος. Η Εφορία μπάοκετ ανατεθηκε στον κ. Δημ. Πολλατο 15

18 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 26/4/63 Αγοράστηκε ύφασμα για παντελονάκια αθλητών με προσφορά δωρεάν ραφή εκ μέρους της Κας Κούβακα. Αποφασίστηκε η πρόσληψη εισπρακτορα με ποοοστο 20% για την είσπραξη των συνδρομών. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 9 /5 /6 3 Ανακοινώθηκε ο απολογισμός της εκδρομής στην Κωνσταντινούπολη. Την αποστολή υποδέχτηκε ο επίσκοπος ΜΥΡΩΝ. Απο τις εκδρομες που πραγματοποιήθηκαν στο ίδιο χρονικό διάστημά υπήρξε ο παρακατω απολογιομος: Εκδρομή Κων/πολης ατομα 38 Εκδρομή Πηλίου άτομα 33 Εκδρομή Πρωτομαγιας ατομα 40 κέρδος δρχ κέρδος 85 δρχ κέρδος 275 δρχ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2 0/6/63 Αναφερονται επεισόδια στο γήπεδο του ΦΟΙΝΙΚΑ σε αγώνα του προς τον ΤΥΦΩΝΑ κατα του διαιτητή κ. Δήμου, ο οποίος απειληθηκε απο φιλάθλους. Ο αγώνας διεκοπη και εζητηθη σπο τους διαιτητας. αποκλεισμος του γηπέδου. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 7/8/63 Εγγραφη αναφορα κ. Διαμαντοπουλου για την συμπεριφορά του Μ. Τοξοπουλου εις βάρος των συμφερόντων του ΦΟΙΝΙΚΑ. Απο την εκδήλωση 12ης Επετείου 17/9/61 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2 2/8/63 Αναφέρθηκαν οι παρακάτω εκδρομές, που πραγματοποιήθηκαν κατα την διάρκεια του έτους 1963: Μούλκι-Αγ. Νικόλαος άτομα 18 κέρδος 25 δρχ Ραφήνα-Κοκκινο Λιμανάκι άτομα 36 κέρδος 300 δρχ Κινέττα ατομα 70 κέρδος 397 δρχ Σπέτσες άτομα 22 κέρδος 50 δρχ Κρουαζιέρα στο Σαρωνικό άτομα 285 κέρδος 1195 δρχ IYUEAPIAIH Α Ι 5 /0 /6 3 Αποφασιζεται η τέλεση αρτοκλασίας για τη 14η επέτειο από της ιδρύσεως του ΦΟΙΝΙΚΑ στον I

19 Ναό της Αγ. Παρασκευής, στην οποία θα χοροστατήσει ευγενως προοφερομενος ο παρευρισκομενος Μητροπολίτης Μύρων του Πατριαρχείου Κων/λεως. Στην ιδια συνεδρίαση αναφερεται η επιστροφή της επιστολής προς τον κ. Τοξοπουλο χωρίς να ανοιχθεί. Το Δ.Σ, αποφασίζει να δοθεί η υπόθεση σε δικηγορο και να επιδοθεί με δικαστικό κλητηρα. Γίνονται δεκτες οι υποβληθειοες παραιτήσεις των Τακτικών Μελών κκ Μιχ, Τοξοπουλου. Λ.Φαρου- τσια, Α. Μοσχονα, Γιαννουλακη, Μ. Δουβιτσα, Κων. Χατζηγιαννη. Σ. Μαλαμα. Γ. Βερνάρδου, Ελ. Βλο- ντακη και Αλ, Λιβάνου. Η απόσχιση αυτών ουνετελεοε στην ενίσχυση της ομαδας του ΠΟΡΦΥΡΑ'. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 1 5/11/63 Εγγραφές νεων μελών: Αναστ. Παναγακης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 19/12/63 Αποφασιζεται η ενοικιαοη αίθουσας για να χρησιμοποιηθεί ως λέσχη του Συλλογου Προταθηκε το πρώην κέντρο ΑΡΓΥΡΗ με ενοίκιο 1000 δρχ. μηνιαιως Επεβληθη ποινή αποκλεισμού ενος έτους απο τις προπονήσεις σε αθλητή για εξύβριση του προπονητου ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 1 6/1/64 Το ΣΕΓΑΣ απηλλαξε τον αθλητη διότι οπως αποδειχτηκε δεν εξύβρισε τον διαιτητη Τουρνουά Α λεξανδρη ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2 8 /1 /8 4 Αποφαοιστηκε τελικά ως περισσότερό συμφερουσα, η ενοικιαοη καταστήματος επι της ακτής Θεμιστοκλέους 288 ιδιοκτησίας Γ Ν. Γριβα αντι 600 δρχ μηνιαιως απο 14/2/64 για να χρησιμοποιηθεί ως λέσχη του Συλλογου ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 1 8/2/64 Επιβολή ποινών σε αθλητές του ΦΟΙΝΙΚΑ λογω απειθαρχίας προς τον προπονητη. Και οι δυο ποι νές δόθηκαν με αναστολή. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 3 /3/1964 Συγκρότηση σε σωμα του νέου Δ Σ : Πρόεδρός Μιχ. Παπαδακης, Αντιπρόεδρος Δαμ Στρουμπουλής, Γεν. Γραμματέας Δ. Διαμαντόπουλος, ταμίας Δημ Κουτοουκης, Εφορος μπαοκετ Βαο. Ανασταοόπου- Αος και μέλη Ελ Μαυριδογλου. Γεωρ Κούκος. Δημ Παπουλιας και Βασ. Βαποπιττας

20 1ΥΝΕΔΡ1ΑΙΗ.ΔΙ 2 5 /4 /6 4 Η κρουαζιέρα με το π/κ ΣΑΡΩΝΙΣ. ειχε μεγάλη επιτυχία με συμμετοχή 500 ατόμων και κέρδος δρχ 9000 ΙΥΝΕΔΡ1ΑΙΗ ΔΣ 7 /5 /6 4 Ανάθεση καθηκόντων Εφόρων - βοηθών: Γηπέδου και εγκαταστασεων Βαο. Βαλοπιττας με βοηθό τον Μιχ. Βωλο Καλαθοσφαίρισης Βαο. Αναστασόπουλος με βοηθό τον Κων/νο Σκαρμπουνη Εκδρομών Αν. Παναγάκης με βοηθό τον Γ. Καρυδάκη Βιβλιοθήκης Ο Γ. Αϊβαλιωτης με βοηθό την κ. Μαίρη Γυφτοπουλου Περιοδικού οι Ν. Γρίβας. Δημ. Ικερετος και κ. Πισιμίοης Πετοοφαιρα ο Γ. Κουκας με βοηθο τον Β. Σιδηρόπουλο Μορφωτ. Εκδηλώσεις η κα Αννα Στρουμπουλή με βοηθο την κα Ηλιοπουλου Εντευκτηρίου ο κ. Παν. Μαυριδογλου με βοηθό τον κ. Δημ. Παπαδόπουλο Μελών ο κ. Ελευθ. Μαυριδογλου με βοηθο τον κ. I. Γιαννούλη Υπηρεσία χρηματικής διαχείρηοης κ. Δημ. Κουβακας Συζητήθηκε η εξεύρεση ανθρώπου να αναλαβει το κυλικείο με ποσοστά ΙΥΝΕΔΡ1ΑΙΗ Α Ι 14/5/64 Ανατεθηκε η Εφορία του κολυμβητικου τμήματος στον κ. Γεωρ. Κουκά με τεχνική συμβουλο την κα Εφρ. Κουκα. Εγγραφή νέου μέλους Γ. Βολίκα. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Ι 11/6/64 Απαλλαγή του κ Αγάθου από τα καθήκοντα του προπονητη και ανάθεση καθηκόντων στον κ. Ν. Πουλακίδα. ΙΥΝΕΔ ΡΙΑ ΙΗ Δ Ι L&/6/64 Το ΔΣ αφου έλαβε υπ όψιν του τις πολλαπλές προσφορές του μέλους κ. I. Σφήνα, ανακηρυσοει αυτόν παμψηφει ως πρώτον Δωρητή του ΦΟΙΝΙΚΑ. ΙΥΝΕΔΡΙΑΙΗ Λ Ι 3 0 /7 /6 4 Τιμωρία αθλητή με τρίμηνο αποκλεισμό από τους αγώνες του πρωταθλήματος για πειθαρχικα παραπτώματα κατά συρροή. Καλεστηκε και ο πατέρας του από το Δ.Σ. και παραδέχτηκε ότι ο γυιος του έχει ζωηρό και περήφανο χαρακτήρα. Μετά από συγγνώμη που ζήτησε ο παίκτης από το Δ.Ι το συμβουλιο του επέτρεψε να μετέχει στις προπονήσεις και μετέτρεψε την ποινή με αναστολή

21 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2 2 /10/64 Εγκρινεται η μετεγγραφή του παίκτη Ιωαν. Παυλατου. Αποφασιζεται η έναρξη εργασιών για την εκ σκάφη και ιοοπεδωση του χώρου για τη δημιουργία νεου γηπέδου μπασκετ. λόγω απαγόρευσης των έργων στο πρώτο από την αρχαιολογική υπηρεσία ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 12/11/64 Πρόσληψη του προπονητη Αλ. Σπανουδακη με αμοιβή 1500 δρχ μηνιαιως. Επίσης προοεληφθη νεα γυναίκα με μισθό 000 δρχ το μηνα για τη λέσχη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 30/11/64 Επεισόδια στον αγώνα ΦΟΙΜΞ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ την 27 11/64. Τραυματισμός του διαιτητη Λυκουρεση υπο άγνωστων φίλαθλων Ανεπαρκής η διαιτησία αλλα και κακές ενεργειες φίλαθλων και θεατων-αθλητων ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 1,7/1/65 Συγκρότηση σε σώμα του νεου Λ Σ Πρόεδρός ο Δαμ Στρουμπουλής. Αντιπρόεδρός Δημ Παπουλιας Γεν Γραμματέας Βαο. Ανασταοοπουλος. ταμίας Ελευθ Μαυριδογλου και μελη Βαο Α»ελοπουλος Βαο Βαλοπιττας. Γεωργ. Κουκας. Βαο. Σιδηροπουλος και Κων Πα>ιζιλογλου Εφοροι καλαθοσφαίρισης ορίσθηκαν οι Βαο Σιδηροπουλος Βαο Α»ελοπουλος και Βαο Βαλοπιττας. Εφορος κολύμβησης ορίστηκε ο Γεωρ Κουκας και έφορος Δημοσίων Σχεοεων η κα Αννα Στρουμπουλή ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 8 /4/6 5 Εγινε έγγραφο προς τον ΣΕΓΑΣ περι μετεγγραφής του αθλητη Μαργετη. οτι αρνουμαστε την ελεύθερη μετεγγραφή του και ζητείται 14-μηνος αποκλεισμός. Επίσης εκφραζεται διαμαρτυρία οτι είναι απαραδεκτος ο τροπος απόσπασης των καλυτέρων αθλητών kjv μικρών Σωματείων απο τα μεγαλα Σωματεία. ΦΟΙΝΙΞ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Περιδος ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 15/4/65 Εγκρίθηκε δαπάνη για τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο νεο γήπεδο Εγκριθηκε η ελεύθερη μετεγγραφή του αθλητη Κ Καραγιαννη. ε \υ απορριφθηκε η αίτηση μετεγγραφής του αθλητή Δημ. Χατζηκοκκινου

22 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 6 /5 /6 5 Εληξαν τα μαθήματα του ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ το οποίο λειτούργησε στη λέσχη του ΦΟΙΝΙΚΑ, με διαλέξεις κάθε Δεύτερα. Δεύτερη νικήτρια στην κολύμβηση η Ηβη Δουκάτου στα 25μ. Και επιτυχίες των κολυμβητών μας Ροδίτη και Βογιατζή. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2 0 /5 /6 5 Αποφασιζεται η αύξηση της συνδρομής από 10 σε 20 δρχ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2 7 /5 /6 5 Ενοικιαοη του πλοίου ΝΕΡΑΙΔΑ για την πραγματοποίηση κρουαζιέρας την 30/6 με ποσό δρχ 700 Ο κ. Ο. Μακρυγιάννης. αναλαμβανει την επιστασία του γηπέδου έναντι δρχ 250 μηνιαιως. Απαλλαγή απο τα καθήκοντά του του προπονητη κ Αλ. Σπανουδακη και αντικατασταοη του από τον κ Βασ. Σιδηροπουλο. Τη θέοη του στο Δ.Σ. κατελαβε ο κ Γαβρ Κατοουλης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Σ 2 /]2 /6 5 Λόγω συνεχών απουσιών του κ. Γαβρ. Κατοουλη. αντικαθίσταται απο τον κ. Ηλ. Μπιρμπακο. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 16/12/65 Τιμωρία αθλητών: Ποινή διαγραφής σε αθλητη και ενος έτους αποκλειομος σε άλλον για ασέβεια προς το Δ.Σ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 10 /2 /66 Συγκρότηση σε οωμα του νέου Δ Σ.: Πρόεδρός ο Δαμ. Στρουμπουλής. Αντιπρόεδρός Ιωαν Σφήνας Γεν. Γραμματέας Ελευθ. Μαυριδογλου. ταμίας Δημ Λαουδης. Εφορος μπαοκετ Βαο Αναστασοπου λος. κολύμβησης ο Γ Κουκας. εκδρομών ο Βαο. Βαλοπιττας. περιοδικού ο κ Αρβανίτης, εντευκτηρίου ο κ. Γ Βολικας και Δημ Σχεσεων η κ Αννα Στρουμπουλή. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 24/2 /6 6 Παραίτηση του κ. Βαο Σιδηροπουλου από τη θέοη του προπονητη και επάνοδος στην ταξη των αθλητών και πρόσληψη του κ Κιμωνα Αγαθού ως προπονητή με μηνιαία αποζημίωση 1500 δρχ ΤΥΝΓΛΠΑΙΗ Λ Ι 29/9/66 Εγγραφη ως μέλους του κ. Δημ. Κουβακα

23 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 10/10/66 Επεισόδιο στον αγώνα ΦΟΙΝΙΞ-ΕΣΠΕΡΟΣ. (Ξυλοδαρμος του διαιτητού Τσαγκαμίλη υπο αθλητου ο οποίος τιμωρήθηκε με 15μηνο αποκλεισμό από τον Φοίνικα. Η ομάδα μηδενίσθηκε. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Ι 13/10/66 Εγγραφή νέων μελών: οι κ. Μιχ. Σφήνας και Μιχ. Διαμαντόπουλος. Αποστολή τηλεγραφήματος στην Ε.Ο.Α.Π. για τον μηδενισμό της ομαδας του ΦΟΙΝΙΚΑ στον αγώνα με τον ΕΣΠΕΡΟ. Ασκήθηκε έφεση κατά της απόφασης, που απερριφθη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 26/1/67 Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ.: Πρόεδρός ο Δαμ. Στρουμπουλής, Αντιπρόεδρός Ιωαν. Σφήνας. Γεν. Γραμματέας Παν. Αρβανίτης, ταμίας Ελευθ. Μαυριδογλου και μέλη οι Βασ. Ανασταοοπουλος. Γ. Κουκας. Βασ Βαλόπιπας. Μιχ. Διαμαντόπουλος και Δημ. Κουβακας ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 29/10/67 Παραίτηση του προέδρου κ. Δαμιανού Στρουμπουλή και ούγκλιση έκτακτης Γεν. Συνέλευσης για την εκλογή νεου Δ.Σ. την 10/11/67. Πρώτοι Α θλητές (Κολύμβησης) ΦΟΙΝΙΚΑΣ Συμμέτοχη Εθνική Ελλάδος ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 1 0/1 1/67 _ Συγκρότηση σε σωμα του νέου Δ.Σ.: Πρόεδρός ο κ Βαο. Ανασταοοπουλος. Αντιπρόεδρός ο κ. Ιωαν. Σφήνας, Γεν. Γραμματέας ο κ. Παν. Μαυριδογλου, ταμίας ο κ. Δημ. Κουβακας και μελη οι Γ. Κουκας, Βαο Βαλόπιπας, Παν. Αρβανίτης. Μιχ. Παπαδάκης και Νικ. Συμιακος. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 21/12/67 ι Παραίτηση του κ. Παν Αρβανίτη, αποδοχή αυτής από το Δ.Σ. και αντικατάστασή του στο Δ.Σ. από τον κ. Π. Ξαγοράρη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 10/4/68 Παραίτηση του κ. Π Ξαγοράρη λόγω στράτευσης. Τη θέση του στο Δ.Σ ανέλαβε ο κ. Βαο. Σιδηροπουλος. Εκδήλωση

24 ΙΥ Μ ΙΑ Μ Α ΙΗ A I 8 /W r t Σύσταση σε οωμα του νεου Δ.Σ: Πρόεδρός ο κ. Βαο. Ανασταοοπουλος, Αντιπρόεδρος ο κ. Ιωαν. Σφήνας Γεν. Γραμματέας ο κ. Π. Μαυριδογλου. Ειδ. Γραμματέας ο κ. Ν. Συμιακός. ταμίας ο κ. Αθαν. ΚουτοοΟκης και μελη οι κ Μ. Παπαδάκης, Γ. Κουκάς. 1. Λιμτττ και Σ. Βοερρακος. Απρεπης ουμπεριφορα αθλητη προς τον προπονητή κ. Αποστολίδη. ο οποίος τελικά παραιτηθηκε. - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Ι 24/9/68 Απονομή του ΧΡΥΣΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ οτον παλαίμαχο αθλητη του ΦΟΙΝΙΚΑ' Δημ Κουβακα για την αρι- στη διαγωγή του επι σειράν ετων. Επίσης έπαινος επί περγαμηνης. στον έφορο κ. Γ Κουκα. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙ 2/1/6 9 Εγινε εκτεταμενη ουζητηοη για την οργάνωση του χορού του ΦΟΙΝΙΚΑ και αποφασιστηκε ομοφωνα να αναλαβει την καλλιτεχνική διευθυνοη ο κ. Μ Παπαδακης. Αποφασιστηκε η πρόσληψη της ορχηστας RICARDO αποτελουμενης απο 5 όργανα και ένα τραγουδιστή ορχήστρας, αντί του ποοου των δρχ Επιοης αποφασιστηκε η πρόσληψη του χορευτικού συγκροτήματος Γ. Κοτοιαδη αντί του ποοου των δρχ Την προοληψη του τραγουδιστή Σωτου Παναγοπουλου του οποίου η αμοιβή θα ρυθμιστεί αργότερα Την διακοομηοη της αίθουσας θα αναλαβει ο κ Μιχ Διαμαντοπουλος βοηθουμενος απο τον κ. Α Αγγελοπουλο.. «Ν ΙΑ Ρ ΙΑ ΙΗ Δ Ι 4 /3 /6 9 Ο πρόεδρός εξεφραοε την ευαρέσκεια του προς τα μελη του Δ.Σ. και ολους οοους ουνετελεοαν στην επιτυχία της χοροεσπερίδας του Συνδεομου την 23/2/69 στην αιθουοα του Πειραικου Συνδέσμου που η συμμέτοχη ξεπεραοε καθε προσδοκία και ειχε και σημαντικό κέρδος υπερ του ΦΟΙΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Ι 8/7/69 Αποφασιζεται ομοφωνα η χορηγηοη μεταγραφής στους αθλητές μας Παναγακη Ανδρ Κασση Ευαγ. Σκριβάνο Στ Αναγνώστου Γεώργ. στον ΓΡΑΝΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ, στον Κων/νο Καραγιαννη στον ΓΣ ΑΡΙΩΝΑ ΑΘΗΝΩΝ, στους Ναννο Ιωάννη και Μαργετη Ιωάννη οτον ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΦΣ και τέλος στον Γεώργιο Μαί- οπουλο στον ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 15/7/69 Συγκρότηση οε οωμα του νεου Δ Σ οεδρος Στ Βοερρακος Γεν Γραμματέας Παν. Μαυριδογλου Ειδ Γραμματέας Νικ Συμιακος. Στα σχοινο

25 ταμίας Νικ. Μυτιληναίος, Εφορος μπάσκετ Παντ. Ξαγοράρης, Εφορος κολύμβησης ο Γ. Κουκας και μέλη οι Θ. Καρράς και Κ. Γράος. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2 9 /7 /6 9 Επαθλο δρχ I 000 απονεμηθηκε στον καλαθοσφαιριστή Ιωάννη Ροδίτη, ο οποίος, όπως φαίνεται από το πιστοποιητικο σπουδών του Β Γυμνάσιου Αρρένων Πειραιώς, προήχθη από την Ε στην ΣΤ' τάξη. με βαθμό 19 3/11, ως καλύτερον μαθητήν, ο οποίος μετείχε ανελλιπώς στις προπονήσεις και τους αγώνες. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Ι S /8 /6 9 Για το πρωτάθλημα υδατοσφαιρησεως Α Κατηγορίας, ο 'ΦΟΙΝΙΚΑΣ' είχε τα πιο κάτω αποτελέσματα: ΦΟΙΝΙΞ Ν.Ο. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 7-1 ΦΟΙΝΙΞ Ν.Ο.ΧΙΟΥ 10-1 ΦΟΙΝΙΞ Ν.Ο.ΧΑΛΚΙΔΟΣ 8-5 ΦΟΙΝΙΞ Ν.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 7-1 ΦΟΙΝΙΞ Ν.Ο ΒΟΛΟΥ 5-3 και ανεκυρήχθη πρωταθλητης, χωρίς καμμία ήττα και προήχθη εις την ΕΘΝΙΚΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝ. Εκφραζονται θερμά συγχαρητήρια εις τον Εφορον κ Γ Κουκά για το εργο που επιτελεστηκε στο κολυμβητικο τμήμα ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2/9/6 9 Στους διεξαχθεντες αγώνες υδατοσφαίρισης για το πρωτάθλημά Α Κατηγορίας, ο ΦΟΙΝΙΚΑΣ ανακυρήχθηκε πρωταθλητης χωρίς καμμια ηπα και ανέβηκε στην Εθνική Κατηγορία, ενικησε δε τον Ν.Ο ΚΕΡΚΥΡΑΣ με 7-1 και τον Ν.Ο ΒΟΛΟΥ με 5-3. Εγγραφη ως παρεδρου μέλους του κ Ευστράτιου Καρυδακη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 8/9/6 9 Με την επέτειο των 20 χρόνων απο την ίδρυση του Συλλογου. οργανώθηκε ημερησια εκδρομή στην Αγια Σωτηρα. όπου ψάλθηκε στον ομώνυμο ναο δοξολογία με αρτοκλασία στις 25/9/69 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ,7/10/69 Ομάδα του ΦΟΙΝΙΚΑ 1965 Τριβάς. Νάνος. X κόκκινος, ΣυμιακΟς και Μαγιοπουλος Αποφασιστηκε η ενοικιαοη εντευκτηρίου επι της οδου Καζανόβα και Λυγίνου, οίκημα Α Μαργαρη, αντί του ποοου των δρχ 800 μηνιαιως. Για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών του οικήματος, ενεκρίθη ποοο δρχ , το οποίο θα συμψηφισθεί με το μίσθιον από Ι/Ι 1/69

26 - m ie A P la IH A I 1/1 ί/μ Επιβληθηκε ποινή απο την Γ.Γ.Α. στον προπονητη καλαθοσφαίρισης κ. Βαμβακουση. J Μ W Αναφερεται η διεξαχθείοα χοροεσπερίδα της 8/3/70 και ο οικονομικός απολογισμος με έσοδα δρχ και έξοδα και καθαρό κέρδος δρχ Μνημονεύεται η επιτυχία αυτής με την ορχήστρα ΛΑΟΥΤΑΡΗ Τραγούδησαν ο Ιωτος Παναγοπουλος και η ευγενως προοφερθείσα Σασα Κωστουρα και ο Γιώργος Νταλαρας. στον Πειραικο Σύνδεσμο. - t l f t m f l A I H Μ 2 / 4 / 7 0 Παραίτηση του προπονητη του κολυμβητικου τμήματος κ. Μούρτζη και αντικαταστασή του απο τον κ. Μοναστηριωτη. Παραίτηση του κ. Γεωρ. Κουκα απο την Εφορια κολύμβησης και της θεσεώς του στο Δ.Σ. γίνεται δέκτη απο το Δ.Σ. Στη θέση του τοποθετήθηκε ο κ. Γ. Κοντογιαννης ως πρώτος επιλαχών. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Ι 9/7/70 Συγκρότηση οε οωμα του νεου Δ.Σ. Πρόεδρός ο Παντ Ξαγοραρης. Αντιπρόεδρός Βαο Αγγελοπουλος. Γεν Γραμματέας Παν Μαυριδογλου. Ειδ. Γραμματέας Στυλ Βορρεακος. ταμίας Γεωργ Κοντογιαν- νης. Εφορια μπασκετ Ν. Μυτιληναίος, κολύμβησης Μιχ Παπαδακης και εκδρομών Στ Βορρεακος ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 24/9/70 Για δεύτερη συνεχή χρονιά, βραβεύεται ο αθλητης Ιωάννης Ροδίτης ως καλύτερος μαθητης-αθλητης Δωρητης χρυοου δακτυλιδιου ο κ. Κωοτελενος ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 21/10/70 Μετα την παραιτηοη του προέδρου κ. Π Ξαγοραρη λογω επαγγελματικών υποχρεωοεων στο εξω τερικο τη θεοη του ως Συμβουλου καταλαμβανει ο κ Δημ Κουβακας το Δ Σ δε συγκροτείται οε οωμα ως εξης: Πρόεδρός Βαο Ανασταοοπουλος. Αντιπρόεδρός Δημ Κουβακας. Γεν. Γραμματέας Π Μαυριδογλου. Ειδ Γραμματέας Σ Βοερρακος. ταμίας ο Γ Κοντογιαννης Εφορος μπαοκετ ο Ν Μυ τιληναιος. κολύμβησης ο Μ Παπαδακης εκδρομών ο Β Ανασταοοπουλος. Μορφωτικων Εκδήλωσε ων ο Δαμ Στρουμπουλής Δημ Σχεοεων ο Μ Παπαδακης, Λέσχης και εγκατασταοεω\ ο Ο Καρρας Επιοης αντικαθιοταται ο προπονητης κολύμβησης κ. Μοναστηριωτης υπο ίου κ Αντ Μουδατοου ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 10/3/71 Διαφωνία των κκ Παπαδακη Στρουμπουλή και υποβολή παραιτήσεων τους Κατόπιν ψηφοφορίας γίνεται δέκτη η παραίτηση του κ Παπαδακη

27 m a m a p. u r n Συγκρότηση οε οωμα του νέου Δ.Σ.: Πρόεδρός Δαμ. Στρουμπουλής. Αντιπρόεδρος Σ. Κρεζιάς, Γεν. Γραμματέας Π. Μαυριδογλου. Ειδ. Γραμματέας Απόστ. Χατζηελευθεριάδης. ταμίας 0. Καρράς, Εφορος μπασκετ Βαο. Ανασταοοπουλος, κολύμβησης Σ. Βοερράκος, εκδρομών Σ. Κρεζιάς, Μορφ. Εκδηλώσεων Δημοσ. Σχέσεων Δαμ. Στρουμπουλής και εγκαταστάσεων Ν. Συμιακος. Ορίζεται επίσης βοηθος προπονητου ο κ. I Ροδίτης με αμοιβή δρχ το μηνα. Πρόσληψη ως προπονητή του κολυμβητικου τμήματος του κ Αγ Μοναστηριωτη. έναντι ποσού 3000 δρχ μηνιαιως από 1/9/71 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 21/10/70 Εγγραφη ως παρεδρου μέλους του κ. Μιχ. Στρουμπουλή ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 8/12/71 Παραίτηση λογω επαγγελματικών υποχρεωοεων του Ο. Καρρα και αντικατασταση του απο τον Παντ Ξαγοραρη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2 0 /7/72 Τουρνουά Α νοιξη 98- Συγκρότηση σε οωμα του νεου Δ.Σ Πρόεδρός Δαμ Στρουμπουλής. Αντιπρόεδρός Σπ. Κρεζιάς, Γεν Γραμματέας Παν Μαυριδογλου ταμίας Αθαν Κοτσουκης Εφορος μπασκετ Βασ Ανασταοοπουλος. κολύμβησης Σπ Βοερράκος και Νικ Συμιακος. Εφορος εκδρομών και Ειδ Γραμματέας Β Βαλοπιττας και Εφορος εγκαταστασεων Δημ Παπουλιας Αποφασιζεται η πρόσληψη επιστατριας για τη λέσχη της κας Ευαγγ Βαμβακουση απο 15 /10/72 με μηνιαίο μιοθο 800 δρχ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 19/7/73 Συγκρότηση σε σωμα του νεου Δ Σ Πρόεδρός Δαμ Στρουμπουλής. Αντιπρόεδρός Βασ Βαλοπιττας. Γεν Γραμματέας Παν Μαυριδογλου. Ειδ Γραμματέας Δημ Παπουλιας ταμίας Σπ Κρεζιάς και μελη οι Βασ Ανασταοοπουλος Νικ Μυτιληνοιος Ηλ Παπουλιας και Γ Κοντογιαννης Αποφασιζεται η επαναλειτουργία του τμήματος πετοσφαιρισης απο τον προσεχή Σεπ- ττ τε μ β ρ ίο Τουρνουο Ακοδημιων Ανοιξη 98 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 7/3/74 Αναγιγνώσκεται επιστολή του Δήμου Πειραιώς υπ αριθμ Περι εκκενωσεως του γηπέδου εντός 10 ήμερων Επ αυτου αποφασιζεται οπως συνεχισθουν αρμοδιως οι ενεργπες ποος διατηρηση του γηπέδου

28 lynlipiaih A I 1 2 /4 /7 4 I ΕΚΤΑΚΤΗ) Αναγγελία θανάτου του τέως Γ.Γ. Παναγιώτη Μαυριδόγλου. Κατόπιν των σχετικών ενεργειών και των προσκομισθέντων σχετικών εγγράφων, διεπιστώθη ότι το γήπεδο δεν ανήκει στον Δήμο του Πειραιά και ως εκ τουτου είναι παράνομη η απόφαση εξώσεώς μας. Σχετικό έγγραφο - σχέδιο του ΟΛΠ της παραλιακής περιοχής το οποίο περιλαμβάνει το γήπεδο του συλλόγου, που δεν παρεχωρήθη στον Δημο του Πειραια. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Ι 18/4/74 Συμπλήρωσή του Δ.Σ. με τρία νέα αναπληρωματικό μελη. λόγω του θανατου του τέως Γεν. Γραμματέα κ Παν Μαυριδογλου της παραιτησεως του μέλους του Δ.Σ. κ. Κοντογιαννη και της συνεχούς απουσίας του μέλους Ν. Μυτιληναιου Τα νεα μελη είναι οι Σπ. Βοερράκος, Μιχ Στρουμπουλής και Ν, Συμιακος. ο οποίος καταλαμβανει και τη θέση του Γεν. Γραμματέα. ΙΥΝΕΔΡ1ΑΙΗ Δ Ι 2 /5/7 4 Συζητηθηκε η πρόσληψη υπάλληλου για τη λειτουργία του εντευκτηρίου Ο μισθός του καθορίστηκε στο ποσο των I 500 δρχ μηνιαιως και θα παραμενει ανοικτο απο τις 6 ως τις 9 μ.μ. Τελικά προσεληφθη ο κ Θεόδωρός Μακρυγιαννης. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Ι 24/6/74 Μετα απο σχετικες ενεργειες προσκομίστηκαν έγγραφα που αποδεικνυουν οτι το γήπεδο δεν ανήκει στο Δημο Πειραια. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 5/6/7 4 Παραληφθηκε απο τον Ο.Λ Π σχέδιο της παραλιακής περιοχής, που περιλαμβάνει το γήπεδο του ΦΟΙΝΙΚΑ', που δεν εχει παραχωρηθει στον Δημο Πειραια ΙΥΝΕΔΡ1ΑΙΗ Δ Ι 2 7 /6 /7 4 Ιδρύεται αθλητικό τμήμα Αντισφαίρισης και ανατίθεται η εφορια οτον Ηλ Πα- πουλια ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 1/8/74 Ο Πρόεδρός ανακοινώνει οτι ματαιώθηκε η προκυρηχθεισα για την 25/7/74 Γ.Σ των μελών του Φοίνικα, λογω της επιστράτευσης των περισσότερων μελών και κατόπιν ανακοίνωσε ως του ΓΓΝΑ οι ουνε Πολσψαχοι 1996

29 λεύσεις αναβάλλονται και οι νυν διοικήσεις θα ουνεχίοουν το έργο τους. ΙΥΝΕΔΡ1ΑΙΗ Α Ι 5 /9 /7 4 Αποφασιστηκε να μη δοθεί μετεγγραφή στον αθλητή Λίβανο για τον 'ΠΟΡΦΥΡΑ', αλλά στη συνέχεια ούτε και για την ομαδα των ΊΩΑΝΝΙΝΩΝ'. Αντικαθίσταται ο προπονητης 0. Βαμβακουοης από τον παλαιό αθλητή Ιωάν. Μαργέτη, έναντι αμοιβής δρχ μηνιαιως. ΙΥΝΕΑΡ1ΑΙΗ Δ Ι 1 0 /1 0 /7 4 - Πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός για τα 25 χρόνια του "ΦΟΙΝΙΚΑ' με μεγάλη επιτυχία στην αίθουσα του ξενοδοχείου 'ΔΙΟΓΕΝΗΣ' με παρουσία 150 και πλέον ατόμων. Μίλησαν οι κ. Στρουμπουλής και Βλοντάκης. Με επιστολή προς την Εφορία Δημοσίων Κτημάτων ζητήθηκε η ανανέωση της μίσθωσης του γηπέδου. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ^ Δ Ι 24/10/74 Συγκρότηση σε σωμα του νέου Δ.Σ; Πρόεδρος Δαμ. Στρουμπουλής, Αντιπρόεδρός Βασ. Αναστασόπουλος. Γεν. Γραμματέας Στυλ. Βοερράκος. ταμίας Γ. Συμιακος. Ειδ. Γραμματέας Μιχ. Στρουμπουλής. Εφορος μπάσκετ Βασ. Ανασταοοπουλος με βοηθό τον Αναστ. Παναγακη. Εφορος πετοσφαιρισης ο κ. Ομ. Πολυχρονόπουλος. Εφορος εκδρομών Σ Κρεζιάς με βοηθο τον Ηλ. Παπουλια. Εφορος εγκαταστάσεων γηπέδου ο Βαο. Βαλοπιττας. Εφορος λέσχης ο κ. Μιχ. Στρουμπουλής και κολύμβησης ο κ. Δημ. Παπουλιας με εντολή διερευνησης του θέματος αναουστάοεως του τμήματος. Εφορος Δημοσ. Σχεοεων και Μορφωτ. Εκδηλώσεων ο Νικ. Συμιακος. Τουρνουά Ανοιξη 98 Συζητήθηκε ακόμη η κάλυψη των πλευρών του γηπέδου με διαφημίσεις για την προστασία του από τις καιρικές συνθήκες και αύξηση των εσόδων του Σωματείου. Τουρνουο Ανοιξη 98 ΙΥΝΕΑΡΙΑΙΗ Α Ι 1 6 /4 /7 5. Ο αθλητής Ιωάννης Ροδίτης, πήρε το πτυχίο από την Νομική Σχολή του Παν Αθηνών Το ΔΣ αποφασίζει να τον τιμήση. Κατατάσεται τιμητικά μεταξύ των μελών και θα τον δεξιωθει με την οικογενειά του. ε υ μ γ λ ρ ια λ ι m m Συγκρότηση σε οωμα του νέου Δ.Σ.: Πρόεδρος Δαμ. Στρουμπουλής. Αντιπρόεδρός Βαο. Ανασταοο

30 πουλος, Γεν. Γραμματέας Στυλ, Βοερράκος, ταμίας Γεώργ. Ιυμιακός, Ειδ. Γραμματέας Μιχ. Στρουμπουλής Εφορος μπάσκετ Β. Σιδηροπουλος, πετόοφαιρας Ηλ. Παπουλιας, εκδρομών Ευστρ. Καρυδάκης και Β. Βαλόπιπας. Εγγραφη νέων μελών: Παν. ΚουΒάτοος, Ιωάν. Πολυκανδριώτης, Γ. Φυλακτού. Γεν. Γραμματέας Β. Βαλόπιπας, ταμίας Γ. Ιυμιακός, Ειδ. Γραμματέας Μιχ. Στρουμπούλης, Εφορος μπάοκετ Γεώργ. Φυλακτού, πετόοφαιρας Ηλ. Παπούλιας, εκδρομών Ευστρ. Καρυδάκης, Εντευκτηρίου Ηλ. Αρκουδης. ΙΥΝΕΑΡΙΑΙΗ Α Ι 1 3 /3 /7 7 Η εκδρομή της 13/3/77 στον Ανω Βάλτο Κορινθίας, επέτυχε πλήρως, το δε Δ Ι συγχαίρει τον έφορο κ. Τάκη Καρυδακη, ο οποίος προοέφερε δύο χοίρους στη οούβλα, οτους εκδρομείς. ΔΣ 23/6/77 Το Δ.Σ. αποφάσισε να εργαστεί οε προσωπική βάση στις 29/6/77 για την βαφή των κιγκλιδωμάτων του γηπέδου. ΙΥΝΕΑΡΙΑΙΗ Δ Ι 1 3/10/77 Συγκρότηση οε οωμα του νέου Δ.Σ.: Πρόεδρος Βαο. Αναστασόπουλος. Αντιπρόεδρος Ν. Συμιακος, Γεν. Γραμματέας Βαο. Βαλόπιπας. ταμίας Γ. Συμιακος, Ειδ. Γραμματέας Μιχ. Στρουμπούλης, Εφορος μπασκετ Ευστρ. Καρυδάκης, πετόοφαιρας Ηλ. Παπούλιας. εκδρομών Β. Ρουοοχατζάκης, εγκαταστάσεων και εντευκτηρίου Γεωρ. Φυλακτού. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 27/10/77 Πρεσεληφθη ο κ. Σπύρος Συρίγος. για να καθαρίζει τα αποδυτήρια και το γήπεδο, έναντι δρχ μηνιαιως. Τ-YNFAPIAIH Α 116/ΙΟ /7Β Συγκρότηση οε σώμα του νέου Δ.Σ. Πρόεδρος Βασ, Αναστασόπουλος. Αντιπρόεδρός Ν. Συμιακος. Γεν. Γραμματέας Στ. Βοερράκος, Ειδ. Γραμματέας Μιχ. Στρουμπουλής, ταμίας Γ. Συμιακος, Εφορος μπάσκετ Ευστρ. Καρυδακης και μέλη οι Β. Βαλόπιπας, Β. Αγγελοπουλος και Στ. Σπηλιόπουλος. ΙΥΝΕΑΡΙΑΙΗ Α Ι 6 /U / Συγκρότηση οε οωμα του νέου Δ.Σ.: Πρό- Αγγελόπουλος, Μουτομαρης. Μοοτ(»γιαννης, Βουκενος. θεοχοριδης, Σουτονοκης, ΜβτοράγΜς

31 εδρος Boc. Αναστασόπουλος, Αντιπρόεδρος Ν. Συμιακός, Γεν. Γραμματέας Βασ. Αγγελόπουλος, ταμίας Γ. Συμιακός. Ειδ. Γραμματέας Μιχ. Στρουμπουλής, Εφορος μπάσκετ Ευστρ. Καρυδάκης με Βοηθο τον Γ. Κουκά, Δημοσ. Σχεοεων Στ. Βοερράκος, μέλος Δημ. Χατζηκόκκινος. Επίσης ανατίθενται Εφορίες στα παρακάτω μέλη του Σωματείου: Εφορος εκδρομών Παν. Κουβάτοος, μελών I. Ροδίτης, αντισφαίρισης Ν. Χατζηϊωαννίδης και εγκαταστάσεων Β. Βαλόπιττας. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Ι 2977/7 6 Αποφαοιστηκε η αντικατασταση του προπονητη κ. Μαργέτη από τον κ. Ιωαν. Νάνο. ο οποίος θα είναι και προπονητής της ομάδας βόλλεϋ. με αμοιβή δρχ μηνιαιως και για τα δυο τμήματα. _ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 19/1/77 Συγκρότηση σε σώμα του νεου Δ.Σ.: Πρόεδρός Βασ. Αναστασοπουλος. Αντιπρόεδρός Ν. Συμιακός. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 9/9/8 0 Οπως μας πληροφορεί το Γραφείο του Υπουργου Πολιτισμού και Επιστήμων με αίτηση μας για ενίσχυση των πολιτιστικών εκδηλώσεων, εγκριθηκε ποοο δρχ. Νοέμβριος 1962 Κ ολυμβητές και Κ ολυμβήτριες ύιοκρινονται: Πρόεδρός Μιχ Ποπαδοκης. Εφορος Μ Στομοτιοδπς. Προπονητης Ντινος Μ ουρτζης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 14/10/80 Συγκρότηση σε σωμα του νέου Δ.Σ.: Πρόεδρός Βασ. Αγγελοπουλος, Αντιπρόεδρός Ν. Συμιακός. Γεν. Γραμματέας Γ. Συμιακος. Ταμίας Περ. Αλεβίζος. Ειδ. Γραμματέας Μιχ. Στρουμπουλής. Εφορος μπασκετ Ν. Κουκας. αντισφαίρισης Δ. Μαρκουλης και μελη οι Ν. Χατζηϊωαννίδης και Ε Καρυδακης. Επίσης ορίστηκαν από τα μέλη του Σωματείου; Εφορος εγκαταστάσεων Β Βαλόπιττας, μελών I. Ροδίτης και λέσχης Δ. ΚουΒακας. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 14/10/80 Για την υπόθεση της μετεγγραφής του Α. ΛιΒανου, ο δικηγόρος Εκδρμη Δ ελφούς 1962 κ. Καραδημήτρης μελετά την υπόθεση και πρόκειται να προσκομιστούν τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία. IYNEAPIAIH Λ Ι 13/10/81 Συγκρότηση σε σωμα του νέου Δ.Σ.: Πρόεδρος Περ. Αλεβίζος. Αντιπρόεδρος Ιωαν Αγγελοπουλος,

32 Γεν. Γραμματέας Αν. Δημητρακόπουλος. ταμίας Στ. Μαστρογιάννης, Ειδ. Γραμματέας Β. Χλαμπάνης, Εφορος μττάσκετ Γ. Κουκάς, αντισφαίρισης Ν. Μπάκας και μέλη Ν. Χατζηϊωαννίδης και Δ. Μαρκουλής. Επίσης ορίστηκαν: Εφορος εκδρομών Μ. Παπαδάκης, μελών και Δημοσ. Σχέσεων Ι.Ροδίτης, Λέσχης Μ. Αλεβίζος και εγκαταστάσεων Β. Βαλόπιττας. Ο παραιτηθείς Δ. Μαρκουλής από το Δ.Σ. του 'ΦΟΙΝΙΚΑ", αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος κ. Μαϊόπουλο. _ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Λ Ι 10/11/81. Κατόπιν προτασεως του Προέδρου κ. Περ. Αλεβίζου, αποφασίζεται ομόφωνα η απονομή του ΧΡΥΣΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ' στον παλαιό αθλητή του Συλλόγου μας κ. Ιωάν. Ροδίτη. -ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Σ.1 2 /1 0 /8 2. Συγκρότηση σε σωμα του νεου Δ.Σ.: Πρόεδρος Περ. Αλεβίζος, Αντιπρόεδρος Ν. Συμιακός, Γεν. Γραμματέας Ευστρ. Καρυδακης, ταμίας Γεώργ. Κουκάς. Ειδ. Γραμματέας Βασ. Χλαμπάνης, Εφορος μπάσκετ Βασ. Σιδηροπουλος. αντισφαίρισης Γ. Κουκάς. μέλη Βασ, Αναστασόπουλος, Βασ. Αγγελόπουλος και Γ. Κατοούλης. Την Εφορία λέσχης και γηπέδου αναλαμβάνει ο Γαβρ. Κατσούλης. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Ι 2/5/83 Μνημόσυνο για τον αποβιωοαντα Μιλτ. Καρυδακη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Ι 23/5/83 Πρόσληψη του κ. Ποτοσογλου ως προπονητου της ανδρ. Ομαδας μπάσκετ. έναντι του ποσού των δρχ. μηνιαιως. ΙΎΜΛΡΙΑΜ ΛΤ..1.9/10/83.. Πρόταση του Βασ. Αναστασοπουλου να προταθει στην Γεν. Συνέλευση να ανακυρηχθεί ο κ. Χατζηελευθεριάδης Απόστ. ως δωρητής. Επίσης πρότεινε την οριοθέτηση των όρων 'ΔΩΡΗΤΗΣ' για παροχή συνδρομών και άνω μέχρι και 'ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ' από συνδρομές και άνω. Η πρόταση εγινε ομοφωνα αποδεκτή. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. ΔΣ.7/1 1 /8 3 Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ.: Πρόεδρός Βασ. Αναστασόπουλος. Αντιπρόεδρός Ν. Συμιακός, Γεν. Γραμματέας Βαο. Αγγελοπουλος. ταμίας Μιχ. Στρουμπουλής, Ειδ. Γραμματέας Παν. Ξαγοραρης, Εφορος μπάσκετ Βασ Σιδηροπουλος. πετοσφαίρισης Γ Κουκάς, εγκαταστάσεων Β Βαλόπιπας, βοηθος μπάσκετ Ν. Μπακας, Δημοσ. Σχέσεων Ν. Συμιακός, μελών Βασ. Αγγελοπουλος. αντισφαίρισης Ξ Ξαγοραρης και εκδρομών Αν Παναγακης. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ. 5 /1 2 /8 3. _ Για πρώτη φορα αναφερετοι η αναληψη προσπάθειας αγορας ακινήτου του Φοίνικα.

33 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 9 /1 /8 4 Προτείνεται όπως στην ετηοια χοροεσπερίδα το κέντρο ΚΑΒΟΥΡΑΣ, να απονεμηθεί περγαμηνή στον κ. Απ. Χατζηελευθεριαδη, για την δωρεά και την μέχρι σήμερα οικονομική συνδρομή του και να αναρτηθεί στη λέσχη του Φοίνικα Πλακεττα στην οποία να αναγράφονται οι μέχρι σήμερα και μελλοντικοί ΔΩΡΗΤΕΣ και ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2 /4 /8 4 Μνημόσυνό για τον θανατο (δολοφονία) του παλαιού πρωταθλητου και αρχηγού της ομαδας υδατοσφαίρισης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΓΓΟΥΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 24/10/84 Συγκρότηση σε οωμα του νεου Δ.Σ. Πρόεδρός Βασ. Ανασταοοπουλος Αντιπρόεδρός Ν Συμιακος. Γεν Γραμματέας I Ροδίτης. ταμίας Μιχ Στρουμπουλής. Εφορος μπαοκετ Ευστρ. Καρυδακης. πετοσφαιριοης Ν Μπακας. μελη Βαο. Σιδηροπουλος Γ Συμιακος και Αριοτ Βρακας που ορίζεται και ως βοηθος του Εφορου μπασκετ. εκδρομών Αν Παναγακης. μορφωτικών εκδηλωοεων Γ Συμιακος και εγκαταστασεων και γηπέδου Β Βαλόπιπας 1969 Απο Πατρα προς Πειραια και παλι πρω ταθλητές και ηττητοι στην μεγάλη Κατηγορίαν Απο οριστερα Κα Αννα Καρυδοκη Κος Στέλιος Βοερράκος. Κα Μάκρη Ξαγορορη Κος Π αντελής Ξογορορης Κος Δημητριος Κουβακας Κος Γιώργος Λιονης Κος Τακης Καρυδακης και Αναστασιος Παναγακης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 19/11/84 Το Δ Σ καλοοωριζει το μέλος του Γεωρ Συμιακο. μετα απο ολιγοημερη απουσία οτο εξωτερικό συνοδεύοντας τον ασθενή αδελφό του και αντιπρόεδρό του Συλλογου Νικ. Συμιακο Επανήλθε στις συνεδριάσεις του Δ Σ και ενημερωοε το Δ Σ για την σύντομη επάνοδο του Νικ. Συμιακου στα καθήκοντα του Η ΚΕ.Δ. με το υπ αριθ 1287,1030/Φ έγγραφό της. μας γνωρίζει οτι η κυριότητα του Δημοσίου ακίνητου Β Κ 93. επι του οποίου βρίσκεται το γήπεδο του ΦΟΙΝΙΚΑ. περιηλθε με την Π / απόφαση του ΥΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ οτον Δημο Πειραιά και στον οποίο πρεπει να ανανεωθεί η μίσθωση. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 6/5/8 5 Αποφασιζεται να ειοηγηθει οτην ΓΣ της 20/5/85 να απονεμηθεί ο τίτλος του Δωρητου στον Ανάργυρο Αγγελοπουλο για το μεγεθος της προσφοράς του στο σύλλογο Επιοης να σταλεί επιστολή στον Μιχαλη 0 Ακαδημαϊκός Σπυρος Μ έλος εκφω νεί ιον πανηγυρικό της Συριανό, να κληθεί ενώπιον της ΓΣ να του ημέρας Ανθεοτηρια Μάιος 1961 απονεμηθεί ο Χρυοους Φοίνικας

34 T.Y M F A P IA f H. M Ά Ά ϋ Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Ι.: Πρόεδρος Περ. Αλεβίζος. Αντιπρόεδρος Ευστρ. Καρυδάκης, Γεν. Γραμματέας I. Ροδίτης, ταμίας Γ. Συμιακος, Ειδ. Γραμματέας Μιχ. Στρουμπούλης και μέλη οι Γ. Μεντζινίγος, Ηλ. Αλεξανδρής. Αριστ. Βράκας και Δημ. Ζαχαρόπουλος. Αναπληρωματικά μέλη οι Παν. Σωτηρίου, Βασ. Σιδηροπουλος και Αναστ. Παναγάκης. ΧΪΝΕΔΡΙΑΙϋ JH -2Z /8/& 5. Ο κ. Ιωάν. Ροδίτης παραιτήθηκε από μέλος του Δ.Σ. για να ενισχυοει την ομαδα σαν αθλητής. Εγκριθηκε η εγγραφή του Ανδρ. Κιοσέ σαν παρέδρου μέλους., ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 1 7/9/85 Διοργανώθηκε τουρνουά εις μνημη του Παν. Μάγγουρα, παρουσία του Δημάρχου κ. Ιωαν. Παπασττύρου, της χήρας του δολοφονηθεντος αθλητή, αθλητικών παραγόντων και πλήθους φίλαθλων, με πληρη επιτυχία και πρώτο νικητή τον ΠΕΙΡΑίΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΙΥΝΕΑΡΙΑΙΗ ΑΙ 3/12/85 Ο κ Καρυδακης προτείνει την ίδρυση τμήματος μπασκετ γυναικών Συστήνεται επιτροπή απο τους κκ Αλεβιζο-Καρυδακη, για να ερευνήσει το θέμα ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.ΔΣ.3/2/86 Την Κυριακή 2/2/86 εγινε συγκέντρωση στο γήπεδο με 30 περίπου κορίτσια και παρουσία γονέων και μελών Αποφασιστηκε η ίδρυση τμήματος γυναικών, με έφορο την κ Αννα Καρυδακη και προπονητρια την Διδα Ελένη Κολιαδήμα με μισθό μηνιαιως _ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 22/4/86 Η ΔΕΗ διέκοψε την παροχή του ρεύματος, λογω μη πληρωμής του λογ/σμου απο τον Δημο Πειραια. Πρεπει να σημειωθεί οτι ο Δήμος Πειραιά, ενω είχε υποσχεθεί δωρεάν παροχή ρεύματος, δεν αρχιοε ακόμη να πληρώνει τον λογαριασμο Αποφασιστηκε να γίνει παραοταοη στον Δήμαρχο απο μελη του Δ Σ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 23/5 /8 6 Συγκρότηση οε οωμα του νέου Δ Σ. Πρόεδρός Περ Αλεβίζος. Αντιπρόεδρός Βαο Σιδηροπουλος. Γεν Γραμματέας I Ροδίτης, ταμίας Μιχ. Στρουμπούλης, Ειδ. Γραμματέας Παν. Σωτήριου. Γεν. Αρχηγός Βαο Σιδηροπουλος, Εφορος μπασκετ (ανδρων. εφήβων, Αγωνος ΦΟΙΝΙΞ AtponJtovofopo ορ κπ

35 παιδων) Αριστ. Βράκας με βοηθό τον Ανδρ. Κιοοέ, Εφορος μπάσκετ γυναικών Αννα Καρυδάκη και Εγκατασταοεων Παν. Σωτήριου. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2 1 /7 /8 6 Υστερα απο παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. Κ. Διογου, αναλαμβανει ο κ. Κ. Μανδαρακας, που καταλαμβάνει και τη θέση του ταμία. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2 8 /7 /8 6 Εγκρίθηκε η αίτηση έγγραφης ως παρεδρου μέλους του κ Γε- ωργ. Σαμοθρακη ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 18/8/86 Μετά απο ενέργειες του Δήμου Πειραια. τοποθετήθηκε στο γήπεδο του Φοίνικα, φωτεινό ταμπλο, με ενδειξη Β ΠΕΙΡΑ1ΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΙΡΑΙΚΗΣ εττι Δημαρχιας ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, χωρίς να ερωτηθουμε και χωρίς καμμια προηγούμενη συνεννόηση Το ΔΣ αποφασισε σύγκληση Εκτακτης Γεν Συνελευοης των Μελών γι αυτό θέμα και παρουσία οσο το δυνατόν περισσοτέρων παλαιών μελών του Συλλογου ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 1/9/86 Παραίτηση του κ. Μιχ. Στρουμπουλή απο μέλος του Δ.Σ. και αντικατάσταση του απο τον Γαβρ Κατσουλη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 17/9/86 Αναφερεται η αντιδικία του ΔΣ με τον Δήμαρχο Ιωάννη Παπα Αγώ νας ΦΟΙΝΙΞ - Αεροπλανοφορο Φ ορεστ σπυρου. η τοποθέτηση ταμπελλας με τα στοιχεία του Φοίνικα, η απαίτηση του για εγκαίνια και οι απειλες του ότι θα τελεσει εγκαίνια ερημην του συλλόγου, κοψιμο κορδελλας και καθαίρεση της επιγραφής. Οι ως ανω απειλές και ενεργειες, εκρίθηοαν αξιοκατακριτες και καταδικαστέες. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 26/1/87 Παραίτηση του Γ Συμιακου, λογω της ανοχής που επέδειξε το Δ Σ για τους αθλητές Κατσουλη και Φακίρη γιο επεισόδια που δημιούργησαν σε αγώνα εις βάρος του διαιτητή Αντικατασταθηκε απο τον κ Αντωνιαδη Στη συνέχεια εκλήθηκε σε απολογία ο ΦΟΙΝΙΚΑΣ' απο τη ΕΣΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Αθλητικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ» ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται αθλητικό και πολιτιστικό σωματείο με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Η κατά το έτος 1966 ιδρυθείσα «Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και Πετοσφαίρισης» μετά την κατά το έτος 1969, ίδρυση της Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, έχει, έκτοτε, ως ε- πωνυμία αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Στη Ζάκυνθο ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία Του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» Α.Ν.Ο.Ζ. Αγγλικά «ATHLETIC NAUTICAL CLUB OF ZAKYNTHOS» ANOZ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

τέσσερις (4) αγωνιστικές περιόδους.

τέσσερις (4) αγωνιστικές περιόδους. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ - ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ» (Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Κ.) που µετά την από 7-3-1987 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µελών του τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Το Σωματείο, το οποίο αρχικά είχε ιδρυθεί και αναγνωρισθεί με την υπ' αριθ. 4274/1952 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και εγγραφεί στα βιβλία Σωματείων με αριθμό 7120/1952

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Το Σωματείο ιδρύθηκε με την με αριθμό 603/1971

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ A. ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται στη Λευκωσία, στις 2.1.1972, Ομοσπονδία Ξιφασκίας, με την επωνυμία Κυπριακή Ομοσπονδία Ξιφασκίας, με έδρα τη Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής. Η ενασχόληση των νέων με τον αθλητισμό - Μια εμπειρική έρευνα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής. Η ενασχόληση των νέων με τον αθλητισμό - Μια εμπειρική έρευνα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ι δ ΙΎΜΛ Α ν. Μ ακεδο ν ίας κ α ι Θ ράκης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πτυχιακή εονασία Η ενασχόληση των νέων με τον αθλητισμό - Μια εμπειρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οι παρακάτω υπογράφοντες ως ιδρυτικά μέλη, όλοι Έλληνες υπήκοοι και ενήλικοι, υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, υπηρετούντες

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας.

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας. 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (Μ.Α.Σ.Κ.)» «MOTORCYCLE ATHLETIC CLUB OF KALAMPAKA (M.A.S.K.)» ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα Ιδρύεται σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ Ε ΡΑ Η Αερολέσχη Αθηνών είναι Αεραθλητικός Οργανισµός µη κυβερνητικού, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωµατείο) µε την επωνυµία ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ (Α.Α.) µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999) ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Αεραθλητικός Οργανισμός μη Κυβερνητικού μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση -

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΕΠΜΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΙ 2 ΑΟΜ ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΑΙ 3 ΑΟΜΒ ΚΟΡΩΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΑΙ 4 ΑΟΜΨ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΑΙ

1 ΑΕΠΜΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΙ 2 ΑΟΜ ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΑΙ 3 ΑΟΜΒ ΚΟΡΩΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΑΙ 4 ΑΟΜΨ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 13 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Στην Αθήνα και επί της οδού Φειδιππίδου 30 ιδιόκτητα γραφεία της ΕΟΜ, έγινε σήμερα 13/10/2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 η Γενική Συνέλευση των Σωματείων-Μελών,

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας Με την υπ αριθμ. 280/03 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε και ισχύει το νέο Καταστατικό της Εταιρείας μας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΗΛ.: 210.9404825 FAX: 210.9404829 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 Αίθουσα Ναυταθλητικής Μαρίνας Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ THΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ & ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ( Ε.Τ.Ε.Κ.Τ.-Ο.Τ.) ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ THΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ & ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ( Ε.Τ.Ε.Κ.Τ.-Ο.Τ.) ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ THΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ & ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ( Ε.Τ.Ε.Κ.Τ.-Ο.Τ.) ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Συστήνεται επαγγελματικό Σωματείο πανελλαδικού χαρακτήρα των Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1: ΙΔΡΥΣΗ 1. Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Αικατερίνης Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

K Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία «Ελληνικό Σωματείου Μεθόδου Pilates»

K Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία «Ελληνικό Σωματείου Μεθόδου Pilates» K Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία «Ελληνικό Σωματείου Μεθόδου Pilates» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο Επωνυμία 1.1. Ιδρύεται Σωματείο, με την επωνυμία "Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά σ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Η Ε.Σ.Η.Ε.Α. ιδρύθηκε το 1914 "Η δημοσίευση είναι η ψυχή της δικαιοσύνης" Ι.Ι. Μάγερ Αθήναι, 1979 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος 442 Αύγουστος 2011

τεύχος 442 Αύγουστος 2011 τεύχος 442 Αύγουστος 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ OΔΗΓΟΣ Ενέργειες Διπλωματούχου Μηχανικού μετά την απόκτηση του Διπλώματος Επαγγελματικά δικαιώματα και Νομοθεσία Επαγγελματικές διέξοδοι - δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΠ και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης στις 27/2/2010 τίθεται σε λειτουργία ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο ΣΙΣΛΟ ΑΡΘΡΟΤ - ΘΕΜΑ ελ. 1 Κυπριακή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού 3 Αθλητισμού...... 2 Ερμηνεία Ορισμοί... 3 3 Έδρα... 4 4 Διεθνή...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΕΚΚΑ 23-25 Β Όροφος 105 62 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.36.28.168 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού του Συλλόγου Καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Ε.Ο.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ε.Ο.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΚΕΦ. Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 Από τα παρακάτω αναφερόµενα Σωµατεία ιδρύθηκε κατά το έτος 1970 Οµοσπονδία υπό τον τίτλο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΟΦΕΠΑ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΟΦΕΠΑ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ. ΝΕΑ 2009 07/01/09 Συνεδρίαση του Δ.Σ του ΠΟΦΕΠΑ στις 12/01/09... Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ του ΠΟΦΕΠΑ σε συνεδρίαση την ΔΕΥΤΕΡΑ 12/01/09 και ώρα 7 μμ στα γραφεία του Ομίλου στη ΒΟΥΛΑ με τα εξής θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926 Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 1 Άρθρο 1 : Επωνυμία Νομική μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΡΑΤΣΟΛΗΣ Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΟΥΚΑΣ Α' Αντιπρόεδρος - Πρόεδρος Επιτροπής ιαιτησίας- Πρόεδρος Επιτροπής Προµηθειών ΛΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα