ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ - ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ - ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ρ Ο Ν Ι Α Φ Ο ΙΝ ΙΚ Α Σ I I I I I» Α Ι Μ 1 **»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ - ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ - ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ρ Ο Ν Ι Α Φ Ο ΙΝ ΙΚ Α Σ 1 9 4 9-1 9 9 9 I I I I I» Α Ι Μ 1 **»"

Transcript

1

2

3 ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ - ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ - ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ 50 Χ Ρ Ο Ν Ι Α Φ Ο ΙΝ ΙΚ Α Σ I I I I I» Α Ι Μ 1 **»

4

5 To ονειρο του Φοίνικα που δεν πραγματοποιήθηκε 1961 To AlOlkHTIKO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ "ΦΟΙΝΙΚΑ ΕΤΟΣ 1999 ΠΡΟΕΑΡΟΣ: ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: \ΥΠΠΡΟΕΔΡΟΣ: TW1I νσ: ΜΕΛΗ: Ανδρία: Κιοσε; Κώστα: Μα/αιρα; \ix.o: Πεσιιπτζης Νίκος Φοτοπονλο: Αλτχος Μαχρής Αριστείδη; Βοαν.ας Βασίλης Ππρσ,τονα: Γιάννη; Πολινανδριώτη; Eryrvioc Μανήαοακα; 3

6

7 Πρόλογος ιστορία ξεκίνησε καποια μερα τον Σεπτέμβρη τον 1949 (15/9/49). ετ σι απλά. Μία παρέα (film, νιων τη; ΚαλΙίπολης, σκέφτηκε να ιδρ\νει ένα Σύλλογο αθλητικό στην αρχή. αλλα στην πορεία Γκτός απο τον αθλητισμό να καλύπτει και «/.λ?; κοινωηχές, μορφωτικές και πολιτιστική δραστηριότητες. Στο σπίτι τον Δαμιανόν Στρονμπούλη ο<\κ Σημιτον αριθ. 2.1 μαζεντηκαν οι ((ΐλοδοξοι νέοι, χωρίς μέοα αλλα μι οράματα να </ τια~ονν ενα σνλλογο καμαρι τη: περιοχής. Με τα από σνζητήσας κατελη'ζαν στην ιδρντικη διακίνηση. όπως ακριβακ διατνπωνεται στη σελίδα I τον παρόντος. Οπως αχχιφερεται εκει. ορίστηκε πειταμελης προσωρινή Διοικονσα επιτροπή από τον: Δαμιανό Στρονμπονλη. \ικόλαο Δρι/ia, lit an/.η Ισοπονλο. Κων/νο Ζωη και Δημ. Παπαόόπονλο. πον α ν ε λ φ να κάνει ολες τι; απαραίτητες ενεργειες για την αναγνώριση τον Σννδεσμον και να σιγκαλεσει την Iη Γεν. Σννιλενση μεσα στον /ι/νοναριο τον Σιγκεντρωσαν και άλλον; για να σνμπληρωθει ο ελάχιστος αριθμός μελών πον χρειαζόταν για την ιοριπη Σωματειον. Ετσι σι^κιντρωθηκαν σννολικα 19 μέλη, πον απετελεσαν τα "ιδρντικα μέλη τον ΦΟΙΜΚ \. \((ον πέρασε ενα τετράμηνο αναμονή; μέχρι την αναγνώριση τον Σωματειον από το Πιχοτοδικειο. τα ώρντικα μελη σννηλθαν σι Γενική Σννέλενση στις 29 Ιανοναριον 1950 στο σπίτι τον Δαμιανόν Στρονμπονλη. Το Πρακτικό τη; πρώτη; Γεν. Σννελενσης τον "ΦΟΙΝΙΚΑ", παρατίθεται στη σελίδα 2. ενο) στη σελιδα?αναφέροπαι τα ονοματα των ιδρντικων μελών. Σ τι; 26/6/1950 σν,ν.αλειται ικτακτη Γεν. Σννελενση και οπως αναηερεται στα θέματα τη; Ημερήσιας Διαταξης. έκτο; απο τις ανακοινώσεις, σνζηωύπαι τροποι εξενρεσης πορών για τη διαρνθμιση και κατασκενη τον γηπέόον στον παραχωρηθι ναι χωρο. Προταθηκε να κνκλοφορησει λαχείο η νιι καταηνγονν σε δανεισμό Οπως προκνπτει απο τι; <«/ ηγησεις μελών και παραγοηων τη; εποχής εκείνης. Διοίκηση και μελη τον Σνλλογον. εργάστηκαν και κόπιασαν μεταφεροπας χώματα για να μπαζωθεί το γήπεδο, δίπλα στο σημερινό πον νπαοχει στην Πειραϊκη. \Ιεχρι 31/1/60 σνμγωνα μι το καταστατικό, ο πρόεδρός εκλεγόταν απ' ειϋειας απο την Γεν. Σννελενση και εκτοτε απο τα μελη πον είχαν πλειοι/ψισει κ.ατα τις αρχαιρεσίες της Γεν. Σννελενσης. Απο τοτι μέχρι σήμερα ο "ΦΟΙΝΙΚΑΣ" εγραψι ιστορία στο χωρο τον αθλητισμόν με πάμπολλες πολιτιστικές δραστηριότητες. Οπως θα φανεί απο την αναδρομή στα πρακτικά τον Δ.Σ. νπηοξαν αρκετά μελη πον προσεφεραν εργασία και οικονομική νποστηριξη για να γίνει πράξη η ιδέα τον ερασιτεχνικόν αθλητισμόν. Μεσα σι μια πραγματικότητα πον σννεχως παρακινεί τον; νέονς αθλητές προς τον επαγγελματισμό και το κέρδος, ο "ΦΟΙΝΙΚΑΣ" αγωνίζεται για να διατηρησει τον ερασιτεχνικό αθλητισμό μακρνα απο τι; οικονομικές σκοπιμότητες, όσο τονλάχιστον τον επιτρεπονν οι σημερινες σιηϋηκ.ες και οι πρακτικές πον εχονν νιοθιτηθιι απο το σννολο σχεδόν των ερασιτεχνικών σωματείων. ΙΙιστενονμε οτι μέχρι σήμερα στην 50-χρονη ιστορία τον το εχιι κατορθώσει. Στο πρώτο μέρος τον λευκώματος δίνεται με σνντομια η ιστορία τον "ΦΟΙΝΙΚΑ" μεσα απο τα πρακτικα των Δ.Σ και στο δεντεμι αναγερονται οι Γ.Σ. και τα προεδρεία πον εκλεχτηκαν ως σήμερα. Το λενκωμα εμπλοιηίζεται με πλονσιο φιοτογραφικο νλικό απο το αρχείο τον ΦΟΙΝΙΚΑ" και μελών πον τις προσεφεραν απο την προσωπική τονς σνλλογη. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ανδρέας Κιοοέ; Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κων/νος Μαχαιρας

8 Ιδρυτική πράξη ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΔΕΚΑΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ (Ι5Η Ν ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (1949) ΚΑΙ ΩΡΑΝ 6ΗΝ Μ Μ ΣΥΝΗΛΘΟΜΕΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΨΟΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΝ ΤΟΥ Κ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ ΚΕΙΜΕΝΗΝ ΕΝ ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΙ ΟΔΟΣ ΣΗΜΙΤΟΥ ΑΡΙΘ. 23 ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕΝ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝ ΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΚΟΠΟΝ ΟΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΤΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ, ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ. ΜΕΤΑ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΙΝ ΕΝΕΚΡΙΝΑΜΕΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕΝ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΜΕΝ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ ΕΚ ΤΩΝ Κ Κ. ΔΑΜ ΙΑΝΟΥ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΡΙΒΑ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΣΟΠΟΥΛΟΥ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΗΣΕΙ ΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΓΚΑΛΛΕΣΕΙ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΝ ΤΟΥ 1950 ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΜΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΛΛΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΛΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ 01 ΙΔΡΥΤΑΙ Ο ι ιδουιέχ.. 1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 2) ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 3) ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 4) ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 5) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΙΒΑΣ 6) ΕΛΕΝΗ ΔΡΙΒΑ 7) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 8) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΗΣ 9) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΣΟΠΟΥΛΟΣ 11) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ 12) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 13) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΤΣΑΚΟΣ 14) ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΤΣΑΚΟΥ 15) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 16) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 17) ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ 18) ΑΝΝΑ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ 19) ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ 10) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΣΟΠΟΥΛΟΥ

9 Πρακτικό ί.σ. της 29 Ιον ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΗΛ0ΟΝ ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ό ΦΟΙΝ1Γ ΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΕΝ ΤΗ ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ. ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΕΝ ΤΗ ΟΔΩ ΣΗΜΙΤΟΥ ΑΡΙΘ 23, ΤΗΝ 29ΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1950 ΗΜΕΡΑΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΚΑΙ ΩΡΑΝ 3ΗΝ Μ Μ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ I) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 2) ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ ΑΡΧΕΤΑΙ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ. ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Κ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ Ο Κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΙΒΑΣ ΕΙΤΑ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΣ ΑΝΝΑΣ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ, Κ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Κ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΖΩΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΝ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΤΩ ΑΡΘΡΩ 2 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΕΛΑΒΟΝ ΨΗΦΟΥ 01 ΚΑΤΩΘΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΞΕΛΕΓΗΙΑΝ ΔΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 01 ΚΑΤΩΘΙ 1) ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ 2) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΤΣΑΚΟΣ ΜΕΛΟΣ 3) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΙΒΑΣ ΜΕΛΟΣ 4) ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΜΕΛΟΣ 5) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΕΛ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ 1 ΒΑΣ ΙΣΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΑΝΝΑ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ 3 ΚΩΝ ΖΩΗΣ 7

10 Ομοδο A ΦΟΙΝΙΞ ΚοφοροπουΑος Μποκας Σοκελοριου X πείρος Σορογος Βερυκακης Θεοδοσίου Φακίρης Βωκος, Ανοσταοοπουλος Τοομης ΕΤΟΣ Γ

11 Αηοοηαομα από το Βιβλίον Πρακτικών ίβνικών luvekuoeov. Από τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 19/1/55 Παραχώρηση του γηπέδου στην Πειραϊκη έναντι του ποσού των 500 δρχ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 26/1/55 Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. που προέκυψε από τη Γεν. ΣυνέΑευση της 23/1/55 με πρόεδρό τον I. Βλοντακη. Γεν. Γραμματέα τον Β. ΑναστασοπουΑο. ταμία τον Κων. Βουκαινα. Εφορο μπασκετ τον Δ. ΔιαμαντόπουΑο και μέλη τους Ν. ΣουΑτανακη και Αντ. Μοσχονά Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. επι προεδρειας I. ΒΑοντακη εγενοντο στο γραφείο του Ι.Ν. της Αγ. Παρασκευής τις Κυριακές και ωρα 11 π.μ και μετέπειτα καθε Τρίτη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 22/3/55 Προτεινεται η πρόσληψη του προπονητου κ. Αλ. Σπανουδάκη έναντι του ποσού των 400 δρχ.. η οποία δεν πραγματοποιήθηκε Αογω οικονομικής αδυναμίας του Σωματείου. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 14/10/55 Ειδοποίηση προς το Σωματείο για να πληρωθεί η ετήσια καταβολή μισθώματος προς τον Ο.Λ.Π για το γήπεδο. Α Ομαδα OOINL ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 29/10/55 Αίτηση παραίτησης του Αντ. Μοσχονα, που δεν έγινε αποδέκτη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 18/1/56 Εγγραφή νέου μέλους του κ. Νικ. Χατζηϊωαννίδη που μετέχει στο νέο Δ.Σ που συγκροτείται από τους κ. I. Βλοντάκη πρόεδρο. Β. Αναστασοπουλο Γεν. Γραμματέα, Νικ Χατζηϊωαννίδη ταμία. Αντ. Μοσχονά και Γ Κουκα Εφορους μπάσκετ και Κ. Χατζηγιαννη μέλος.

12 ^ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2/3/5 6 Εγκρινεται η μετεγγραφή στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ του αθλητή Π. Μπετσάκου. Εγγραφη νεων μελών: Στε- φοπουλου. Μεντζελόπουλου και Ιωαν. Σκαρμττουνη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 20/3/57 Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα: Πρόεδρός I. Βλοντακης, Γεν. Γραμματέας Α. Στεφόττουλος. ταμίας Ιωαν. Σκαρμπουνης και μέλη οι Μοσχονάς, Τοξοπουλος και Γ. Κούκας, έφορος εκδρομών ο Β. Αναστασοττουλος. Εγγραφή νέων μελών: Α. Κανοοιι, Γ. Μαντζώρου, Δ. Σταματιάδη, Α. Κουτοούκη, Κ. Δημητροκαλη και Ε. Μαστρογιάννη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 24/10/57 Επιβολή ποινής 6-μηνου αποκλεισμού στον αθλητη Κ. Ε. και κοινοποίηση της ποινής στους οικείους του. κατόπιν προταοεως του έφορου κ. Κουκα και ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. Ανακοινώθηκε οτι υπεγραφη η μίσθωση του γηπέδου. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 6/11/5 7 Εγκρινεται η έγγραφη ως νέου μέλους του Ε. Δερματη. διαφωνουντος του Γ. Κούκα. ^ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 12/3/58 Σύσταση σε σώμα του νεου Δ.Σ.: Πρόεδρός ο I. Βλοντακης. Γεν. Γραμματέας και έφορος εκδρομών ο Β Αναστασόπουλος. ταμίας ο κ. I. Σκαρμπουνης και Εφορος μπασκετ ο Μ. Τοξοπουλος. Μελη οι Κούκας και Μοσχονας. Παραίτηση του Γ. Κουκα λόγω υγείας και συμπλήρωση του Δ.Σ. από τον Ε. Δημητροπουλο. Εγγραφη ως νέο μέλος του Π. Σκλαβουνου. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 8 /8/5 8 Αναφερονται τα ονόματα των αθλητών: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ. ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ. ΠΑΥΛΑΤΟΣ, ΠΕΠΑΡΑΙΔΗΣ, ΒΟΥΚΑΙΝΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ. ΚΟΥΚΑΣ. ΣΚΑΡΜΟΥΝΗΣ ΖΩΗΣ. Διαγραφή μελών που δεν επέδειξαν ενδιαφερον. Αναφερεται επίσης ο ιοολογισμος του 1958: ΕΣΟΔΑ δρχ ΕΞΟΔΑ δρχ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ δρχ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2/2/5 9 Σύσταση σε σώμα του νέου Δ.Σ. : Πρόεδρός ο Ιωάν. Σκαρμπουνης, Γεν Γραμματέας και έφορος εκδρομών ο Β Αναστασόπουλος, Β ΕΟΝΙΚΗ 1979 ΕΦΟΡΟΣ Ε Καρυδοκης Ικο υ ρλης. Θεοδοσίου Λιβονος. Πονογοπουλος Ευθυμίου. Φίλιππου Καμπασης. Ροδιιης. Κουτσουρπς. Γκιοκος

13 ταμίας ο Μ. Τοξόπουλος, έφορος μπάσκετ ο Γ. Κούκας και μέλη οι Α. Μοσχονας και Γ. Βερνάρδος. Εγκρινεται η πρόσληψη του προπονητού Αλ. Σπανουδάκη, έναντι του ποοου των 500 δρχ. Για δυο προπονήσεις την εβδομάδα. Εγγραφή νέων μελών (Ν. Συμιακός, Φ. Βουρμάκης. Ελ. Μαρκουλη). ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 3 /8 /5 9 Αναγιγνώσκεται επιστολή στο Δ.Σ. του Π.Σ. Ό ΠΟΡΦΥΡΑΣ' με την οποία ζητείται η παραχώρηση του γηπέδου μας κάθε Τρίτη και Πέμπτη και απο ωρες 6-8 μ.μ. εκτός της χρησεως των αποδυτηρίων, που ενεκρίθη σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. Εγγραφες νέων μελών: Τζένη Παπαδακη, Κων. Μανδαράκα. Ιωαν. Παναγιωτακη. Δημ. Καραγιαννη. Δημ. Μαντζωρου και Δημ Παπουλια. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 5 /1/1960 Εγγραφη ως νέου μέλους του Γ. Ανδρεακου. Απολογισμος ετου< 1959: ΕΣΟΔΑ δρχ. ΕΞΟΔΑ δρχ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Ι 4 /2/ Σύσταση σε σώμα του νεου Δ.Σ.: Πρόεδρός ο I. Βλοντακης, Γεν. Γραμματέας ο Σπ. Ραλλης. ταμίας ο Μ. Τοξοπουλος. Εφορος αθλοπαιδιών ο Α Μοσχονας και μελη οι κ.κ. Σκαρμπουνης και Στρουμπουλής. Γ Κουκας. Β Αγγελοπουλος. Ν Μ ουτοκιόης. Κ Βουκενας Α Κεκος Ν Σουλτανακης. I. Μ αρίνος. Κ Μανδαρακας Ν θεοχα ριδης Α Ανδρεακος Αποφασιστηκε να απονεμηθει κύπελλο ήθους στον αθλητη Βουκαινα. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 20/5/60 Ανακοινώνεται η άνοδος του ΦΟΙΝΙΚΑ στην Α2 Κατηγορία του μπασκετ. μετα τον νικηφορο αγώνα με το Π. Φάληρο ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 17/6/60 Ανακοινώνεται η έναρξη του πρωταθλήματος Α2 κατηγορίας Κατόπιν τουτου. ορίζονται ως επόπτες ταξεως του γηπέδου κατα την τέλεση των αγωνων. οι κ.κ. Βασίλης Αγγελοπουλος και Κων/νος Μανδαρακας. μετα του έφορου αθλοπαιδιών. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 7 /7 /60 Α Ομαδο ΦΟΙΝΙΚΑΣ Ροδίτης Πανογοπουλος Ευθυμίου Συριανός Κουτσουρης Ετος Καταβολή μισθώματος γηπέδου έτους 1 60 στο Υπ Οικονομικών δρχ 300 Καταβολή στον ΣΕΓΑΣ για συμμέτοχη στο πρωτάθλημά δρχ 100 Αποδοοη στον ΣΕΓΑΣ ποσοστού εισπράξεων απο 4 αγώνες στο γήπεδο μας δρχ 58

14 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 16/6/6 0 Αναφερονται θλιβερά επεισόδια στο γήπεδο του ΕΣΠΕΡΟΥ και λιθοβολισμός πούλμαν με καταστροφές εκ μέρους φιλάθλων, αθλητών και μελών του ΔΣ. του ΕΣΠΕΡΟΥ. Εγγραφη νέων μελών: Βαλόπιπας Βασ., Σφήνας Ιωάν., Κωστούρος Δημ. και Σταματιάδης Μάριος. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 5/8/60 Εκφράζει τη χαρά του για την αποκατάσταση της υγείας του προέδρου I. Βλοντάκη και του I. Σκαρμπούνη. που αναλαμβανουν απο σήμερα και μετά από πολύμηνη απουσία τα καθήκοντά τους. Εγγραφες νέων μελών: Δημ. Μενεγάκη και Δημ. Σταματιάδη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 19/8/60 Εγκρινεται η παραχώρηση του γηπέδου στο Σύλλογο Ό ΚΡΙΤΩΝ- για προπονηση της ομάδας του μπασκει με καταβολή 50 δρχ. για καθε προπόνηση. Κατατίθεται το τελικό σχέδιο διαμόρφωσης του γηπέδου απο τον μηχανικό κ. Συγγελακη ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 30/10/60 Μνημόσυνό στη μνημη του μέλους του ΔΣ Ιωαννου Σκαρμπουνη. Προτεινεται τουρνουά στη μνήμη του και να αναρτηθει η φωτογραφία του στα γραφεία του Συλλογου ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 10/11/60 Ανακοινώνεται η πρόσληψη προπονητη της ομαδας μπασκετ κ. Ευαγγ Σεβδινογλου. αντί του ποσού των 700 δρχ. μηνιαιως. ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. (δεν υπάρχει ημερομηνία) Πρόταση για την τροποποίηση του άρθρου 10α του Καταστατικού: Την εκτέλεση των εργασιών του Συνδέσμου δυναται να αναλάβει έμμισθος Διευθυντής, οποτε ο Γεν. Γραμματέας περιορίζεται εις τοιουτον το Δ.Σ Ο Διευθυντής υπογράφει τα υπηρεσιακό έγγραφα, πρόίοταται ολοκλήρου του έμμισθου προσωπικού, δικαιούμενος την πειθαρχικήν εξουσία επ αυτου και ενεργεί τας μικροδαπανας. αποφασει του Δ.Σ. Εισηγειται στο Δ.Σ και εκτελεί τας αποφασεις αυτου'. Στην πράξη αυτη χωρίς ημερομηνία αλλα και στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ. στις 30/10/60. αναγιγνώσκεται επιστολή του κ. Γ. Κουκα. ο οποίος δεν αποδεχεται τη συμμέτοχη του στις συνέδρια σεις του Δ.Σ διότι κατα την τρέχουσα περίοδο δεν εθεσε υποψηφιότητα Την πρόταση αυτή δεν αποδεχτηκε το Δ Σ διότι κανένα απο τα μελη του Δ Σ δεν ειχε θέσει υποψηφιότητα, αλλα ολοι επιστρατευθηκαν για το καλό του ΦΟΙΝΙΚΑ Εγγραφες νεων μελών: Μαυριδογλου Ελευθ. Ρεβιθης Χ ρ. Κουτρουλης Ανδρ.. Ευστάθιου Ηλιας και Δήμου Κων/νος.

15 _ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Ι 3 0 /1 2 /6 0 Παρεχωρηθη το γήπεδο μας. στους συλλογους ΕΘΝΙΚΟ L ΠΟΡΦΥΡΑ, για τους αγώνες του πρωταθλήματος τους. Οι εν λογω σύλλογοι θα καταβαλουν για καθε συνάντηση δρχ 50. Αποφασιζεται να τιμηθεί δια του ΧΡΥΣΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ, ο αθλητής Κώστας Καραγιαννης. για την εν γένει αθλητική του δράση και διαγωγή. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2 6/2/61 Συγκρότηση σε σωμα του νέου Δ.Σ.: Πρόεδρός Μιχ Παπαδακης. Αντιπρόεδρός Βαο. Αναστασοπουλος. Γεν. Γραμματέας Βαο. Αγγελοπουλος. ταμίας Αθαν. Κουτσουκης, Εφορος αθλοπαιδιών Γ. Κουκας και μελη Βαο. Βαλοπιττας, Αντ. Μοσχονάς. Δημ. Παπαδόπουλος. Ανατεθηκε η επιμελεια σύνταξης του δελτίου του Συνδέσμου σε τριμελή επιτροπή αποτελουμενη απο τους Μιχ. Παπαδακη, Δημ. Αναστασοπουλο και Βαο. Αγγελοπουλο. Εφορος γηπέδων και εγκαταστασεων ορίστηκε ο Δημ Παπαδοπουλος. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 15/6/61 Δοξολογία στην Αγ Παρασκευή 17/9/61 (12η Επετειος) Εγγραφη νέων μελών: Μιχ. Σορτιος. Ν. Βαλοπιττας. Ευστ. Καρυδακης, Ν. Κουβακας. Αδαμ. Μαρη και Μιλτ. Καρυδακης. Επιβολή ποινής αποκλεισμού ενός μηνος σε αθλητή για αναρμοστη συμπεριφορά προς τον κ. Αναστασοπουλο σε αγώνα με το πλήρωμα του Αμερικάνικου πολεμικού πλοίου COTTON'. Η ποινή ήταν με αναστολή. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 28/10/61 Πρόσληψη του προπονητου Σωκράτη Αποστολιδη. με αντιμισθία I 000 δρχ. Οι αθλητές Παν Ζορμπας. Αναστ. Παναγάκης. Πάνος Γκουβερης και Δημ Κουβακας. ζητούν ακρόαση από το ΔΣ. διαμαρτυρομενοι για την απόλυση του προπονητη Βαγ. Σεβδινογλου. Για τον λογο αυτόν απείχαν απο τις προπονήσεις. Συζητείται η τιμωρία ωρισμένων εξ αυτών, αλλά αναβαλλεται η απόφαση για αλλη συνεδρίαση. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 10/11/61 Συζητηοη για τιμωρία του αθλητή Π. Γκουβερη. Επίσης κλήση σε απολογία των κ. Ραλλη και Τοξόπουλου. οι οποίοι επραγματοποίησαν τρεις εκδρομες σε ημερομηνίες κατα τις οποίες ειχε προγραμματίσει εκδρομή ο ΦΟΙΝΙΚΑΣ'.

16 Προκαλειται επεισόδιο στο ΔΣ μεταξύ των κκ Αγγελοπουλου και Μοσχσνά ΑκολοιΧίει όξίμκ]. Ο κ. Μοσχονας υπεβαλλε την παραίτησή του και οι κκ Ράλλης και Τοξοπουλος κληθεντες σε απολογία, απαξίωσαν να απολογηθουν. Το ΔΣ επειδή εκ του καταστατικού του δεν έχει δικαίωμα να επιβάλει τιμωρία, προτείνει την αναβολή και ληψη αποφασεως από την Γ.Σ. Ο κ Μαυριδογλου Ελ. καταλαμβανει την κενωθείσα θεση στο Δ.Σ. μετα την παραίτηση του κ. Μοσχονα. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙ,7 /3/6 2 Συγκρότηση νεου Δ.Σ. : Πρόεδρός Μιχ. Παπαδακης. Αντιπρόεδρός Δαμ. Στρουμπουλής. Γεν. Γραμματέας Δημ. Διαμαντοπουλος. ταμίας Αθαν. Κουτσούκης και μελη Βασ Αναστασόπουλος. Δημ Παπαδόπουλος. Γεωρ Κουκας. Ελευθ. Μαυριδογλου και Κυρ. Δημητροκαλης. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 4/4/6 2 Ιδρυση κολυμβητικου τμήματος με ομοφωνη απόφαση Ως προπονητης. ευγενώς προσεφερθη ο κ. Ιωαννιδης Εφορος του τμήματος, ωρισθη ο κ. Δημητροκαλης Υποβολή έγγραφου παραίτησης του κ. Διαμαντόπουλου για το θεμα της μη αντικατάστασης του προπονητου. Την κενωθείσα θέση καταλαμβανει ο κ Βαο Αναστασοπουλος. Εκληθη επίσης ο πρώτος αναπληρωματικός κ. Δημ. Σταματιαδης. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2 5/4/62 Αναφερεται η μεταγραφή του αθλητή Β. Μουζακιωτη απο τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ με ελεύθερος Προτείνεται η κατασκευή κρηπιδώματος προστατευτικού με καταβύθιση ογκολίθων για την κατασκευή κολυμβητηρίου. προϋπολογισμού δαπάνης περίπου ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 1 3 /6 /6 2 Υποβαλλεται συμπληρωματική αναφορα των αθλητών Ζορμπα. Παναγάκη και Χατζηκοκκινου. οι οποίοι ζήτησαν μετεγγραφή για τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ, η οποία απερρίφθη Αποφασιζεται η αντικατασταση του προπονητού κ. Αποστολιδη λόγω ανεπάρκειας. Μετα απο αυτο επανήλθαν οι παραπανω αθλητές και ζήτησαν να συμπεριληφθουν στην ομαδα και να αρχίσουν τις προπονήσεις. Εγκρινεται η έγγραφη ως μέλους του Παν. Ξαγοραρη και απορρίπτεται αίτηση ελεύθερης μετεγγραφής του αθλητή Κ. Καραγιάννη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 3 /8 //6 2 Αποφασιζεται όπως για το κύπελλο ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΚΑΡΜΠΟΥΝΗ. προσκληθούν οι ομάδες ΣΠΟΓΤΙΓΚ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ. ΕΥΡΙΠΟΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΕΑΠ ΠΑΤΡΩΝ. Τα έξοδα οδοιπορικών και ύττνου για τις ομάδες της επαρχίας, θα επιβαρυνθεί ο ΦΟΙΝΙΚΑΣ Εγγραφη νέων μελών: Κων. Σκαρμπουνης, Βασ. Μουζακιώτης. Βασ. Σιδηροπουλος και Γ Περοοπου-

17 λος. Στον τελευταίο αποφασιζεται να ανατεθεί η Εφορια του κολυμβητικού. Μετα την παραίτηση του κ. Δημητροκαλη καλείται ο πρώτος επιλαχών κ. Αντ. Μοσχονας να καταλαβει την κενωθεισα θέση. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 3 1 /8 /6 2 Αποφασιζεται η πρόσληψη δυο προπονητών του κ. Θεοδ. Βαμβακουση για τις ομάδες έφηβων και παιδων και του κ. Κιμ. Αγαθού για την ανδρική ομαδα. Η αμοιβή τους συμφωνήθηκε σε 500 και 800 δρχ αντίστοιχα κατα μηνα. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 28/9/62 Μνημόσυνό για τον εκλιποντα πατέρα του κ. Βαο. Αναστασοπουλου. ιδρυτικου ται η διαγραφή του αθλητη Χωριατη για πρόκληση σοβαρού επεισοδίου στα αποδυτήρια. μέλους. Αποφάσιζε- ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Ι 16/12/62 Παραίτηση Κουκα-Μοσχονα και τιμωρία αθλητου για ψευδή καταμήνυοη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Ι 7/1/63 Αναφερεται η διοργάνωση Επταήμερου Εκδρομής στη Κωνσταντινούπολη και επίσκεψη στο Πατριαρχείο. Η εκδρομή πραγματοποιήθηκε με πούλμαν ι 500 δρχ κατ άτομο ). Τους 38 εκδρομείς υποδεχθηκε ο Επίσκοπος ΜΥΡΩΝ. Το κέρδος ανήλθε στο ποσο των δρχ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 14/2/63 Αγώνας στο χωμάτινο γήπεδο Μετα απο διεξαχθεισα ερευνά και εκδοθεντος πορίσματος αποφασιζεται: 1) Η διαγραφή του αθλητου Π. Λ. 2) Αυστηρά επίπληξη στον αθλητη Π. Ζ. 3) Η μη αναθεση αθλητικής Εφορίας επ αρκετό χρονικο διάστημά στο Συμβουλο κ. Γ. Κούκο. 4) Εισήγηση του Δ.Σ. προς την Γεν. Συνελευση να διαγραφει απο τακτικό μέλος ο κ. Αντ. Μοσχονας. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 17/2/63 Συγκρότηση σε οωμα του νέου Δ.Σ : Πρόεδρός Μιχ. Παπαδάκης, Αντιπρόεδρός Δαμ Στρουμπουλής. Γεν. Γραμματέας Βαο. Αναστασόπουλος. ταμίας Αθαν Κουτοουκης και μελη Γ. Κουκας. Δημ Παπαδόπουλος. Ελευθ. Μαυριδογλου. Δημ. Παπουλιας και Δημ. Πολλάτος. Η Εφορία μπάοκετ ανατεθηκε στον κ. Δημ. Πολλατο 15

18 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 26/4/63 Αγοράστηκε ύφασμα για παντελονάκια αθλητών με προσφορά δωρεάν ραφή εκ μέρους της Κας Κούβακα. Αποφασίστηκε η πρόσληψη εισπρακτορα με ποοοστο 20% για την είσπραξη των συνδρομών. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 9 /5 /6 3 Ανακοινώθηκε ο απολογισμός της εκδρομής στην Κωνσταντινούπολη. Την αποστολή υποδέχτηκε ο επίσκοπος ΜΥΡΩΝ. Απο τις εκδρομες που πραγματοποιήθηκαν στο ίδιο χρονικό διάστημά υπήρξε ο παρακατω απολογιομος: Εκδρομή Κων/πολης ατομα 38 Εκδρομή Πηλίου άτομα 33 Εκδρομή Πρωτομαγιας ατομα 40 κέρδος δρχ κέρδος 85 δρχ κέρδος 275 δρχ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2 0/6/63 Αναφερονται επεισόδια στο γήπεδο του ΦΟΙΝΙΚΑ σε αγώνα του προς τον ΤΥΦΩΝΑ κατα του διαιτητή κ. Δήμου, ο οποίος απειληθηκε απο φιλάθλους. Ο αγώνας διεκοπη και εζητηθη σπο τους διαιτητας. αποκλεισμος του γηπέδου. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 7/8/63 Εγγραφη αναφορα κ. Διαμαντοπουλου για την συμπεριφορά του Μ. Τοξοπουλου εις βάρος των συμφερόντων του ΦΟΙΝΙΚΑ. Απο την εκδήλωση 12ης Επετείου 17/9/61 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2 2/8/63 Αναφέρθηκαν οι παρακάτω εκδρομές, που πραγματοποιήθηκαν κατα την διάρκεια του έτους 1963: Μούλκι-Αγ. Νικόλαος άτομα 18 κέρδος 25 δρχ Ραφήνα-Κοκκινο Λιμανάκι άτομα 36 κέρδος 300 δρχ Κινέττα ατομα 70 κέρδος 397 δρχ Σπέτσες άτομα 22 κέρδος 50 δρχ Κρουαζιέρα στο Σαρωνικό άτομα 285 κέρδος 1195 δρχ IYUEAPIAIH Α Ι 5 /0 /6 3 Αποφασιζεται η τέλεση αρτοκλασίας για τη 14η επέτειο από της ιδρύσεως του ΦΟΙΝΙΚΑ στον I

19 Ναό της Αγ. Παρασκευής, στην οποία θα χοροστατήσει ευγενως προοφερομενος ο παρευρισκομενος Μητροπολίτης Μύρων του Πατριαρχείου Κων/λεως. Στην ιδια συνεδρίαση αναφερεται η επιστροφή της επιστολής προς τον κ. Τοξοπουλο χωρίς να ανοιχθεί. Το Δ.Σ, αποφασίζει να δοθεί η υπόθεση σε δικηγορο και να επιδοθεί με δικαστικό κλητηρα. Γίνονται δεκτες οι υποβληθειοες παραιτήσεις των Τακτικών Μελών κκ Μιχ, Τοξοπουλου. Λ.Φαρου- τσια, Α. Μοσχονα, Γιαννουλακη, Μ. Δουβιτσα, Κων. Χατζηγιαννη. Σ. Μαλαμα. Γ. Βερνάρδου, Ελ. Βλο- ντακη και Αλ, Λιβάνου. Η απόσχιση αυτών ουνετελεοε στην ενίσχυση της ομαδας του ΠΟΡΦΥΡΑ'. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 1 5/11/63 Εγγραφές νεων μελών: Αναστ. Παναγακης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 19/12/63 Αποφασιζεται η ενοικιαοη αίθουσας για να χρησιμοποιηθεί ως λέσχη του Συλλογου Προταθηκε το πρώην κέντρο ΑΡΓΥΡΗ με ενοίκιο 1000 δρχ. μηνιαιως Επεβληθη ποινή αποκλεισμού ενος έτους απο τις προπονήσεις σε αθλητή για εξύβριση του προπονητου ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 1 6/1/64 Το ΣΕΓΑΣ απηλλαξε τον αθλητη διότι οπως αποδειχτηκε δεν εξύβρισε τον διαιτητη Τουρνουά Α λεξανδρη ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2 8 /1 /8 4 Αποφαοιστηκε τελικά ως περισσότερό συμφερουσα, η ενοικιαοη καταστήματος επι της ακτής Θεμιστοκλέους 288 ιδιοκτησίας Γ Ν. Γριβα αντι 600 δρχ μηνιαιως απο 14/2/64 για να χρησιμοποιηθεί ως λέσχη του Συλλογου ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 1 8/2/64 Επιβολή ποινών σε αθλητές του ΦΟΙΝΙΚΑ λογω απειθαρχίας προς τον προπονητη. Και οι δυο ποι νές δόθηκαν με αναστολή. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 3 /3/1964 Συγκρότηση σε σωμα του νέου Δ Σ : Πρόεδρός Μιχ. Παπαδακης, Αντιπρόεδρος Δαμ Στρουμπουλής, Γεν. Γραμματέας Δ. Διαμαντόπουλος, ταμίας Δημ Κουτοουκης, Εφορος μπαοκετ Βαο. Ανασταοόπου- Αος και μέλη Ελ Μαυριδογλου. Γεωρ Κούκος. Δημ Παπουλιας και Βασ. Βαποπιττας

20 1ΥΝΕΔΡ1ΑΙΗ.ΔΙ 2 5 /4 /6 4 Η κρουαζιέρα με το π/κ ΣΑΡΩΝΙΣ. ειχε μεγάλη επιτυχία με συμμετοχή 500 ατόμων και κέρδος δρχ 9000 ΙΥΝΕΔΡ1ΑΙΗ ΔΣ 7 /5 /6 4 Ανάθεση καθηκόντων Εφόρων - βοηθών: Γηπέδου και εγκαταστασεων Βαο. Βαλοπιττας με βοηθό τον Μιχ. Βωλο Καλαθοσφαίρισης Βαο. Αναστασόπουλος με βοηθό τον Κων/νο Σκαρμπουνη Εκδρομών Αν. Παναγάκης με βοηθό τον Γ. Καρυδάκη Βιβλιοθήκης Ο Γ. Αϊβαλιωτης με βοηθό την κ. Μαίρη Γυφτοπουλου Περιοδικού οι Ν. Γρίβας. Δημ. Ικερετος και κ. Πισιμίοης Πετοοφαιρα ο Γ. Κουκας με βοηθο τον Β. Σιδηρόπουλο Μορφωτ. Εκδηλώσεις η κα Αννα Στρουμπουλή με βοηθο την κα Ηλιοπουλου Εντευκτηρίου ο κ. Παν. Μαυριδογλου με βοηθό τον κ. Δημ. Παπαδόπουλο Μελών ο κ. Ελευθ. Μαυριδογλου με βοηθο τον κ. I. Γιαννούλη Υπηρεσία χρηματικής διαχείρηοης κ. Δημ. Κουβακας Συζητήθηκε η εξεύρεση ανθρώπου να αναλαβει το κυλικείο με ποσοστά ΙΥΝΕΔΡ1ΑΙΗ Α Ι 14/5/64 Ανατεθηκε η Εφορία του κολυμβητικου τμήματος στον κ. Γεωρ. Κουκά με τεχνική συμβουλο την κα Εφρ. Κουκα. Εγγραφή νέου μέλους Γ. Βολίκα. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Ι 11/6/64 Απαλλαγή του κ Αγάθου από τα καθήκοντα του προπονητη και ανάθεση καθηκόντων στον κ. Ν. Πουλακίδα. ΙΥΝΕΔ ΡΙΑ ΙΗ Δ Ι L&/6/64 Το ΔΣ αφου έλαβε υπ όψιν του τις πολλαπλές προσφορές του μέλους κ. I. Σφήνα, ανακηρυσοει αυτόν παμψηφει ως πρώτον Δωρητή του ΦΟΙΝΙΚΑ. ΙΥΝΕΔΡΙΑΙΗ Λ Ι 3 0 /7 /6 4 Τιμωρία αθλητή με τρίμηνο αποκλεισμό από τους αγώνες του πρωταθλήματος για πειθαρχικα παραπτώματα κατά συρροή. Καλεστηκε και ο πατέρας του από το Δ.Σ. και παραδέχτηκε ότι ο γυιος του έχει ζωηρό και περήφανο χαρακτήρα. Μετά από συγγνώμη που ζήτησε ο παίκτης από το Δ.Ι το συμβουλιο του επέτρεψε να μετέχει στις προπονήσεις και μετέτρεψε την ποινή με αναστολή

21 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2 2 /10/64 Εγκρινεται η μετεγγραφή του παίκτη Ιωαν. Παυλατου. Αποφασιζεται η έναρξη εργασιών για την εκ σκάφη και ιοοπεδωση του χώρου για τη δημιουργία νεου γηπέδου μπασκετ. λόγω απαγόρευσης των έργων στο πρώτο από την αρχαιολογική υπηρεσία ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 12/11/64 Πρόσληψη του προπονητη Αλ. Σπανουδακη με αμοιβή 1500 δρχ μηνιαιως. Επίσης προοεληφθη νεα γυναίκα με μισθό 000 δρχ το μηνα για τη λέσχη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 30/11/64 Επεισόδια στον αγώνα ΦΟΙΜΞ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ την 27 11/64. Τραυματισμός του διαιτητη Λυκουρεση υπο άγνωστων φίλαθλων Ανεπαρκής η διαιτησία αλλα και κακές ενεργειες φίλαθλων και θεατων-αθλητων ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 1,7/1/65 Συγκρότηση σε σώμα του νεου Λ Σ Πρόεδρός ο Δαμ Στρουμπουλής. Αντιπρόεδρός Δημ Παπουλιας Γεν Γραμματέας Βαο. Ανασταοοπουλος. ταμίας Ελευθ Μαυριδογλου και μελη Βαο Α»ελοπουλος Βαο Βαλοπιττας. Γεωργ. Κουκας. Βαο. Σιδηροπουλος και Κων Πα>ιζιλογλου Εφοροι καλαθοσφαίρισης ορίσθηκαν οι Βαο Σιδηροπουλος Βαο Α»ελοπουλος και Βαο Βαλοπιττας. Εφορος κολύμβησης ορίστηκε ο Γεωρ Κουκας και έφορος Δημοσίων Σχεοεων η κα Αννα Στρουμπουλή ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 8 /4/6 5 Εγινε έγγραφο προς τον ΣΕΓΑΣ περι μετεγγραφής του αθλητη Μαργετη. οτι αρνουμαστε την ελεύθερη μετεγγραφή του και ζητείται 14-μηνος αποκλεισμός. Επίσης εκφραζεται διαμαρτυρία οτι είναι απαραδεκτος ο τροπος απόσπασης των καλυτέρων αθλητών kjv μικρών Σωματείων απο τα μεγαλα Σωματεία. ΦΟΙΝΙΞ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Περιδος ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 15/4/65 Εγκρίθηκε δαπάνη για τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο νεο γήπεδο Εγκριθηκε η ελεύθερη μετεγγραφή του αθλητη Κ Καραγιαννη. ε \υ απορριφθηκε η αίτηση μετεγγραφής του αθλητή Δημ. Χατζηκοκκινου

22 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 6 /5 /6 5 Εληξαν τα μαθήματα του ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ το οποίο λειτούργησε στη λέσχη του ΦΟΙΝΙΚΑ, με διαλέξεις κάθε Δεύτερα. Δεύτερη νικήτρια στην κολύμβηση η Ηβη Δουκάτου στα 25μ. Και επιτυχίες των κολυμβητών μας Ροδίτη και Βογιατζή. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2 0 /5 /6 5 Αποφασιζεται η αύξηση της συνδρομής από 10 σε 20 δρχ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2 7 /5 /6 5 Ενοικιαοη του πλοίου ΝΕΡΑΙΔΑ για την πραγματοποίηση κρουαζιέρας την 30/6 με ποσό δρχ 700 Ο κ. Ο. Μακρυγιάννης. αναλαμβανει την επιστασία του γηπέδου έναντι δρχ 250 μηνιαιως. Απαλλαγή απο τα καθήκοντά του του προπονητη κ Αλ. Σπανουδακη και αντικατασταοη του από τον κ Βασ. Σιδηροπουλο. Τη θέοη του στο Δ.Σ. κατελαβε ο κ Γαβρ Κατοουλης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Σ 2 /]2 /6 5 Λόγω συνεχών απουσιών του κ. Γαβρ. Κατοουλη. αντικαθίσταται απο τον κ. Ηλ. Μπιρμπακο. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 16/12/65 Τιμωρία αθλητών: Ποινή διαγραφής σε αθλητη και ενος έτους αποκλειομος σε άλλον για ασέβεια προς το Δ.Σ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 10 /2 /66 Συγκρότηση σε οωμα του νέου Δ Σ.: Πρόεδρός ο Δαμ. Στρουμπουλής. Αντιπρόεδρός Ιωαν Σφήνας Γεν. Γραμματέας Ελευθ. Μαυριδογλου. ταμίας Δημ Λαουδης. Εφορος μπαοκετ Βαο Αναστασοπου λος. κολύμβησης ο Γ Κουκας. εκδρομών ο Βαο. Βαλοπιττας. περιοδικού ο κ Αρβανίτης, εντευκτηρίου ο κ. Γ Βολικας και Δημ Σχεσεων η κ Αννα Στρουμπουλή. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 24/2 /6 6 Παραίτηση του κ. Βαο Σιδηροπουλου από τη θέοη του προπονητη και επάνοδος στην ταξη των αθλητών και πρόσληψη του κ Κιμωνα Αγαθού ως προπονητή με μηνιαία αποζημίωση 1500 δρχ ΤΥΝΓΛΠΑΙΗ Λ Ι 29/9/66 Εγγραφη ως μέλους του κ. Δημ. Κουβακα

23 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 10/10/66 Επεισόδιο στον αγώνα ΦΟΙΝΙΞ-ΕΣΠΕΡΟΣ. (Ξυλοδαρμος του διαιτητού Τσαγκαμίλη υπο αθλητου ο οποίος τιμωρήθηκε με 15μηνο αποκλεισμό από τον Φοίνικα. Η ομάδα μηδενίσθηκε. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Ι 13/10/66 Εγγραφή νέων μελών: οι κ. Μιχ. Σφήνας και Μιχ. Διαμαντόπουλος. Αποστολή τηλεγραφήματος στην Ε.Ο.Α.Π. για τον μηδενισμό της ομαδας του ΦΟΙΝΙΚΑ στον αγώνα με τον ΕΣΠΕΡΟ. Ασκήθηκε έφεση κατά της απόφασης, που απερριφθη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 26/1/67 Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ.: Πρόεδρός ο Δαμ. Στρουμπουλής, Αντιπρόεδρός Ιωαν. Σφήνας. Γεν. Γραμματέας Παν. Αρβανίτης, ταμίας Ελευθ. Μαυριδογλου και μέλη οι Βασ. Ανασταοοπουλος. Γ. Κουκας. Βασ Βαλόπιπας. Μιχ. Διαμαντόπουλος και Δημ. Κουβακας ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 29/10/67 Παραίτηση του προέδρου κ. Δαμιανού Στρουμπουλή και ούγκλιση έκτακτης Γεν. Συνέλευσης για την εκλογή νεου Δ.Σ. την 10/11/67. Πρώτοι Α θλητές (Κολύμβησης) ΦΟΙΝΙΚΑΣ Συμμέτοχη Εθνική Ελλάδος ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 1 0/1 1/67 _ Συγκρότηση σε σωμα του νέου Δ.Σ.: Πρόεδρός ο κ Βαο. Ανασταοοπουλος. Αντιπρόεδρός ο κ. Ιωαν. Σφήνας, Γεν. Γραμματέας ο κ. Παν. Μαυριδογλου, ταμίας ο κ. Δημ. Κουβακας και μελη οι Γ. Κουκας, Βαο Βαλόπιπας, Παν. Αρβανίτης. Μιχ. Παπαδάκης και Νικ. Συμιακος. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 21/12/67 ι Παραίτηση του κ. Παν Αρβανίτη, αποδοχή αυτής από το Δ.Σ. και αντικατάστασή του στο Δ.Σ. από τον κ. Π. Ξαγοράρη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 10/4/68 Παραίτηση του κ. Π Ξαγοράρη λόγω στράτευσης. Τη θέση του στο Δ.Σ ανέλαβε ο κ. Βαο. Σιδηροπουλος. Εκδήλωση

24 ΙΥ Μ ΙΑ Μ Α ΙΗ A I 8 /W r t Σύσταση σε οωμα του νεου Δ.Σ: Πρόεδρός ο κ. Βαο. Ανασταοοπουλος, Αντιπρόεδρος ο κ. Ιωαν. Σφήνας Γεν. Γραμματέας ο κ. Π. Μαυριδογλου. Ειδ. Γραμματέας ο κ. Ν. Συμιακός. ταμίας ο κ. Αθαν. ΚουτοοΟκης και μελη οι κ Μ. Παπαδάκης, Γ. Κουκάς. 1. Λιμτττ και Σ. Βοερρακος. Απρεπης ουμπεριφορα αθλητη προς τον προπονητή κ. Αποστολίδη. ο οποίος τελικά παραιτηθηκε. - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Ι 24/9/68 Απονομή του ΧΡΥΣΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ οτον παλαίμαχο αθλητη του ΦΟΙΝΙΚΑ' Δημ Κουβακα για την αρι- στη διαγωγή του επι σειράν ετων. Επίσης έπαινος επί περγαμηνης. στον έφορο κ. Γ Κουκα. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙ 2/1/6 9 Εγινε εκτεταμενη ουζητηοη για την οργάνωση του χορού του ΦΟΙΝΙΚΑ και αποφασιστηκε ομοφωνα να αναλαβει την καλλιτεχνική διευθυνοη ο κ. Μ Παπαδακης. Αποφασιστηκε η πρόσληψη της ορχηστας RICARDO αποτελουμενης απο 5 όργανα και ένα τραγουδιστή ορχήστρας, αντί του ποοου των δρχ Επιοης αποφασιστηκε η πρόσληψη του χορευτικού συγκροτήματος Γ. Κοτοιαδη αντί του ποοου των δρχ Την προοληψη του τραγουδιστή Σωτου Παναγοπουλου του οποίου η αμοιβή θα ρυθμιστεί αργότερα Την διακοομηοη της αίθουσας θα αναλαβει ο κ Μιχ Διαμαντοπουλος βοηθουμενος απο τον κ. Α Αγγελοπουλο.. «Ν ΙΑ Ρ ΙΑ ΙΗ Δ Ι 4 /3 /6 9 Ο πρόεδρός εξεφραοε την ευαρέσκεια του προς τα μελη του Δ.Σ. και ολους οοους ουνετελεοαν στην επιτυχία της χοροεσπερίδας του Συνδεομου την 23/2/69 στην αιθουοα του Πειραικου Συνδέσμου που η συμμέτοχη ξεπεραοε καθε προσδοκία και ειχε και σημαντικό κέρδος υπερ του ΦΟΙΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Ι 8/7/69 Αποφασιζεται ομοφωνα η χορηγηοη μεταγραφής στους αθλητές μας Παναγακη Ανδρ Κασση Ευαγ. Σκριβάνο Στ Αναγνώστου Γεώργ. στον ΓΡΑΝΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ, στον Κων/νο Καραγιαννη στον ΓΣ ΑΡΙΩΝΑ ΑΘΗΝΩΝ, στους Ναννο Ιωάννη και Μαργετη Ιωάννη οτον ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΦΣ και τέλος στον Γεώργιο Μαί- οπουλο στον ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 15/7/69 Συγκρότηση οε οωμα του νεου Δ Σ οεδρος Στ Βοερρακος Γεν Γραμματέας Παν. Μαυριδογλου Ειδ Γραμματέας Νικ Συμιακος. Στα σχοινο

25 ταμίας Νικ. Μυτιληναίος, Εφορος μπάσκετ Παντ. Ξαγοράρης, Εφορος κολύμβησης ο Γ. Κουκας και μέλη οι Θ. Καρράς και Κ. Γράος. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2 9 /7 /6 9 Επαθλο δρχ I 000 απονεμηθηκε στον καλαθοσφαιριστή Ιωάννη Ροδίτη, ο οποίος, όπως φαίνεται από το πιστοποιητικο σπουδών του Β Γυμνάσιου Αρρένων Πειραιώς, προήχθη από την Ε στην ΣΤ' τάξη. με βαθμό 19 3/11, ως καλύτερον μαθητήν, ο οποίος μετείχε ανελλιπώς στις προπονήσεις και τους αγώνες. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Ι S /8 /6 9 Για το πρωτάθλημα υδατοσφαιρησεως Α Κατηγορίας, ο 'ΦΟΙΝΙΚΑΣ' είχε τα πιο κάτω αποτελέσματα: ΦΟΙΝΙΞ Ν.Ο. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 7-1 ΦΟΙΝΙΞ Ν.Ο.ΧΙΟΥ 10-1 ΦΟΙΝΙΞ Ν.Ο.ΧΑΛΚΙΔΟΣ 8-5 ΦΟΙΝΙΞ Ν.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 7-1 ΦΟΙΝΙΞ Ν.Ο ΒΟΛΟΥ 5-3 και ανεκυρήχθη πρωταθλητης, χωρίς καμμία ήττα και προήχθη εις την ΕΘΝΙΚΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝ. Εκφραζονται θερμά συγχαρητήρια εις τον Εφορον κ Γ Κουκά για το εργο που επιτελεστηκε στο κολυμβητικο τμήμα ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2/9/6 9 Στους διεξαχθεντες αγώνες υδατοσφαίρισης για το πρωτάθλημά Α Κατηγορίας, ο ΦΟΙΝΙΚΑΣ ανακυρήχθηκε πρωταθλητης χωρίς καμμια ηπα και ανέβηκε στην Εθνική Κατηγορία, ενικησε δε τον Ν.Ο ΚΕΡΚΥΡΑΣ με 7-1 και τον Ν.Ο ΒΟΛΟΥ με 5-3. Εγγραφη ως παρεδρου μέλους του κ Ευστράτιου Καρυδακη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 8/9/6 9 Με την επέτειο των 20 χρόνων απο την ίδρυση του Συλλογου. οργανώθηκε ημερησια εκδρομή στην Αγια Σωτηρα. όπου ψάλθηκε στον ομώνυμο ναο δοξολογία με αρτοκλασία στις 25/9/69 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ,7/10/69 Ομάδα του ΦΟΙΝΙΚΑ 1965 Τριβάς. Νάνος. X κόκκινος, ΣυμιακΟς και Μαγιοπουλος Αποφασιστηκε η ενοικιαοη εντευκτηρίου επι της οδου Καζανόβα και Λυγίνου, οίκημα Α Μαργαρη, αντί του ποοου των δρχ 800 μηνιαιως. Για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών του οικήματος, ενεκρίθη ποοο δρχ , το οποίο θα συμψηφισθεί με το μίσθιον από Ι/Ι 1/69

26 - m ie A P la IH A I 1/1 ί/μ Επιβληθηκε ποινή απο την Γ.Γ.Α. στον προπονητη καλαθοσφαίρισης κ. Βαμβακουση. J Μ W Αναφερεται η διεξαχθείοα χοροεσπερίδα της 8/3/70 και ο οικονομικός απολογισμος με έσοδα δρχ και έξοδα και καθαρό κέρδος δρχ Μνημονεύεται η επιτυχία αυτής με την ορχήστρα ΛΑΟΥΤΑΡΗ Τραγούδησαν ο Ιωτος Παναγοπουλος και η ευγενως προοφερθείσα Σασα Κωστουρα και ο Γιώργος Νταλαρας. στον Πειραικο Σύνδεσμο. - t l f t m f l A I H Μ 2 / 4 / 7 0 Παραίτηση του προπονητη του κολυμβητικου τμήματος κ. Μούρτζη και αντικαταστασή του απο τον κ. Μοναστηριωτη. Παραίτηση του κ. Γεωρ. Κουκα απο την Εφορια κολύμβησης και της θεσεώς του στο Δ.Σ. γίνεται δέκτη απο το Δ.Σ. Στη θέση του τοποθετήθηκε ο κ. Γ. Κοντογιαννης ως πρώτος επιλαχών. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Ι 9/7/70 Συγκρότηση οε οωμα του νεου Δ.Σ. Πρόεδρός ο Παντ Ξαγοραρης. Αντιπρόεδρός Βαο Αγγελοπουλος. Γεν Γραμματέας Παν Μαυριδογλου. Ειδ. Γραμματέας Στυλ Βορρεακος. ταμίας Γεωργ Κοντογιαν- νης. Εφορια μπασκετ Ν. Μυτιληναίος, κολύμβησης Μιχ Παπαδακης και εκδρομών Στ Βορρεακος ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 24/9/70 Για δεύτερη συνεχή χρονιά, βραβεύεται ο αθλητης Ιωάννης Ροδίτης ως καλύτερος μαθητης-αθλητης Δωρητης χρυοου δακτυλιδιου ο κ. Κωοτελενος ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 21/10/70 Μετα την παραιτηοη του προέδρου κ. Π Ξαγοραρη λογω επαγγελματικών υποχρεωοεων στο εξω τερικο τη θεοη του ως Συμβουλου καταλαμβανει ο κ Δημ Κουβακας το Δ Σ δε συγκροτείται οε οωμα ως εξης: Πρόεδρός Βαο Ανασταοοπουλος. Αντιπρόεδρός Δημ Κουβακας. Γεν. Γραμματέας Π Μαυριδογλου. Ειδ Γραμματέας Σ Βοερρακος. ταμίας ο Γ Κοντογιαννης Εφορος μπαοκετ ο Ν Μυ τιληναιος. κολύμβησης ο Μ Παπαδακης εκδρομών ο Β Ανασταοοπουλος. Μορφωτικων Εκδήλωσε ων ο Δαμ Στρουμπουλής Δημ Σχεοεων ο Μ Παπαδακης, Λέσχης και εγκατασταοεω\ ο Ο Καρρας Επιοης αντικαθιοταται ο προπονητης κολύμβησης κ. Μοναστηριωτης υπο ίου κ Αντ Μουδατοου ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 10/3/71 Διαφωνία των κκ Παπαδακη Στρουμπουλή και υποβολή παραιτήσεων τους Κατόπιν ψηφοφορίας γίνεται δέκτη η παραίτηση του κ Παπαδακη

27 m a m a p. u r n Συγκρότηση οε οωμα του νέου Δ.Σ.: Πρόεδρός Δαμ. Στρουμπουλής. Αντιπρόεδρος Σ. Κρεζιάς, Γεν. Γραμματέας Π. Μαυριδογλου. Ειδ. Γραμματέας Απόστ. Χατζηελευθεριάδης. ταμίας 0. Καρράς, Εφορος μπασκετ Βαο. Ανασταοοπουλος, κολύμβησης Σ. Βοερράκος, εκδρομών Σ. Κρεζιάς, Μορφ. Εκδηλώσεων Δημοσ. Σχέσεων Δαμ. Στρουμπουλής και εγκαταστάσεων Ν. Συμιακος. Ορίζεται επίσης βοηθος προπονητου ο κ. I Ροδίτης με αμοιβή δρχ το μηνα. Πρόσληψη ως προπονητή του κολυμβητικου τμήματος του κ Αγ Μοναστηριωτη. έναντι ποσού 3000 δρχ μηνιαιως από 1/9/71 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 21/10/70 Εγγραφη ως παρεδρου μέλους του κ. Μιχ. Στρουμπουλή ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 8/12/71 Παραίτηση λογω επαγγελματικών υποχρεωοεων του Ο. Καρρα και αντικατασταση του απο τον Παντ Ξαγοραρη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2 0 /7/72 Τουρνουά Α νοιξη 98- Συγκρότηση σε οωμα του νεου Δ.Σ Πρόεδρός Δαμ Στρουμπουλής. Αντιπρόεδρός Σπ. Κρεζιάς, Γεν Γραμματέας Παν Μαυριδογλου ταμίας Αθαν Κοτσουκης Εφορος μπασκετ Βασ Ανασταοοπουλος. κολύμβησης Σπ Βοερράκος και Νικ Συμιακος. Εφορος εκδρομών και Ειδ Γραμματέας Β Βαλοπιττας και Εφορος εγκαταστασεων Δημ Παπουλιας Αποφασιζεται η πρόσληψη επιστατριας για τη λέσχη της κας Ευαγγ Βαμβακουση απο 15 /10/72 με μηνιαίο μιοθο 800 δρχ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 19/7/73 Συγκρότηση σε σωμα του νεου Δ Σ Πρόεδρός Δαμ Στρουμπουλής. Αντιπρόεδρός Βασ Βαλοπιττας. Γεν Γραμματέας Παν Μαυριδογλου. Ειδ Γραμματέας Δημ Παπουλιας ταμίας Σπ Κρεζιάς και μελη οι Βασ Ανασταοοπουλος Νικ Μυτιληνοιος Ηλ Παπουλιας και Γ Κοντογιαννης Αποφασιζεται η επαναλειτουργία του τμήματος πετοσφαιρισης απο τον προσεχή Σεπ- ττ τε μ β ρ ίο Τουρνουο Ακοδημιων Ανοιξη 98 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 7/3/74 Αναγιγνώσκεται επιστολή του Δήμου Πειραιώς υπ αριθμ Περι εκκενωσεως του γηπέδου εντός 10 ήμερων Επ αυτου αποφασιζεται οπως συνεχισθουν αρμοδιως οι ενεργπες ποος διατηρηση του γηπέδου

28 lynlipiaih A I 1 2 /4 /7 4 I ΕΚΤΑΚΤΗ) Αναγγελία θανάτου του τέως Γ.Γ. Παναγιώτη Μαυριδόγλου. Κατόπιν των σχετικών ενεργειών και των προσκομισθέντων σχετικών εγγράφων, διεπιστώθη ότι το γήπεδο δεν ανήκει στον Δήμο του Πειραιά και ως εκ τουτου είναι παράνομη η απόφαση εξώσεώς μας. Σχετικό έγγραφο - σχέδιο του ΟΛΠ της παραλιακής περιοχής το οποίο περιλαμβάνει το γήπεδο του συλλόγου, που δεν παρεχωρήθη στον Δημο του Πειραια. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Ι 18/4/74 Συμπλήρωσή του Δ.Σ. με τρία νέα αναπληρωματικό μελη. λόγω του θανατου του τέως Γεν. Γραμματέα κ Παν Μαυριδογλου της παραιτησεως του μέλους του Δ.Σ. κ. Κοντογιαννη και της συνεχούς απουσίας του μέλους Ν. Μυτιληναιου Τα νεα μελη είναι οι Σπ. Βοερράκος, Μιχ Στρουμπουλής και Ν, Συμιακος. ο οποίος καταλαμβανει και τη θέση του Γεν. Γραμματέα. ΙΥΝΕΔΡ1ΑΙΗ Δ Ι 2 /5/7 4 Συζητηθηκε η πρόσληψη υπάλληλου για τη λειτουργία του εντευκτηρίου Ο μισθός του καθορίστηκε στο ποσο των I 500 δρχ μηνιαιως και θα παραμενει ανοικτο απο τις 6 ως τις 9 μ.μ. Τελικά προσεληφθη ο κ Θεόδωρός Μακρυγιαννης. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Ι 24/6/74 Μετα απο σχετικες ενεργειες προσκομίστηκαν έγγραφα που αποδεικνυουν οτι το γήπεδο δεν ανήκει στο Δημο Πειραια. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 5/6/7 4 Παραληφθηκε απο τον Ο.Λ Π σχέδιο της παραλιακής περιοχής, που περιλαμβάνει το γήπεδο του ΦΟΙΝΙΚΑ', που δεν εχει παραχωρηθει στον Δημο Πειραια ΙΥΝΕΔΡ1ΑΙΗ Δ Ι 2 7 /6 /7 4 Ιδρύεται αθλητικό τμήμα Αντισφαίρισης και ανατίθεται η εφορια οτον Ηλ Πα- πουλια ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 1/8/74 Ο Πρόεδρός ανακοινώνει οτι ματαιώθηκε η προκυρηχθεισα για την 25/7/74 Γ.Σ των μελών του Φοίνικα, λογω της επιστράτευσης των περισσότερων μελών και κατόπιν ανακοίνωσε ως του ΓΓΝΑ οι ουνε Πολσψαχοι 1996

29 λεύσεις αναβάλλονται και οι νυν διοικήσεις θα ουνεχίοουν το έργο τους. ΙΥΝΕΔΡ1ΑΙΗ Α Ι 5 /9 /7 4 Αποφασιστηκε να μη δοθεί μετεγγραφή στον αθλητή Λίβανο για τον 'ΠΟΡΦΥΡΑ', αλλά στη συνέχεια ούτε και για την ομαδα των ΊΩΑΝΝΙΝΩΝ'. Αντικαθίσταται ο προπονητης 0. Βαμβακουοης από τον παλαιό αθλητή Ιωάν. Μαργέτη, έναντι αμοιβής δρχ μηνιαιως. ΙΥΝΕΑΡ1ΑΙΗ Δ Ι 1 0 /1 0 /7 4 - Πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός για τα 25 χρόνια του "ΦΟΙΝΙΚΑ' με μεγάλη επιτυχία στην αίθουσα του ξενοδοχείου 'ΔΙΟΓΕΝΗΣ' με παρουσία 150 και πλέον ατόμων. Μίλησαν οι κ. Στρουμπουλής και Βλοντάκης. Με επιστολή προς την Εφορία Δημοσίων Κτημάτων ζητήθηκε η ανανέωση της μίσθωσης του γηπέδου. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ^ Δ Ι 24/10/74 Συγκρότηση σε σωμα του νέου Δ.Σ; Πρόεδρος Δαμ. Στρουμπουλής, Αντιπρόεδρός Βασ. Αναστασόπουλος. Γεν. Γραμματέας Στυλ. Βοερράκος. ταμίας Γ. Συμιακος. Ειδ. Γραμματέας Μιχ. Στρουμπουλής. Εφορος μπάσκετ Βασ. Ανασταοοπουλος με βοηθό τον Αναστ. Παναγακη. Εφορος πετοσφαιρισης ο κ. Ομ. Πολυχρονόπουλος. Εφορος εκδρομών Σ Κρεζιάς με βοηθο τον Ηλ. Παπουλια. Εφορος εγκαταστάσεων γηπέδου ο Βαο. Βαλοπιττας. Εφορος λέσχης ο κ. Μιχ. Στρουμπουλής και κολύμβησης ο κ. Δημ. Παπουλιας με εντολή διερευνησης του θέματος αναουστάοεως του τμήματος. Εφορος Δημοσ. Σχεοεων και Μορφωτ. Εκδηλώσεων ο Νικ. Συμιακος. Τουρνουά Ανοιξη 98 Συζητήθηκε ακόμη η κάλυψη των πλευρών του γηπέδου με διαφημίσεις για την προστασία του από τις καιρικές συνθήκες και αύξηση των εσόδων του Σωματείου. Τουρνουο Ανοιξη 98 ΙΥΝΕΑΡΙΑΙΗ Α Ι 1 6 /4 /7 5. Ο αθλητής Ιωάννης Ροδίτης, πήρε το πτυχίο από την Νομική Σχολή του Παν Αθηνών Το ΔΣ αποφασίζει να τον τιμήση. Κατατάσεται τιμητικά μεταξύ των μελών και θα τον δεξιωθει με την οικογενειά του. ε υ μ γ λ ρ ια λ ι m m Συγκρότηση σε οωμα του νέου Δ.Σ.: Πρόεδρος Δαμ. Στρουμπουλής. Αντιπρόεδρός Βαο. Ανασταοο

30 πουλος, Γεν. Γραμματέας Στυλ, Βοερράκος, ταμίας Γεώργ. Ιυμιακός, Ειδ. Γραμματέας Μιχ. Στρουμπουλής Εφορος μπάσκετ Β. Σιδηροπουλος, πετόοφαιρας Ηλ. Παπουλιας, εκδρομών Ευστρ. Καρυδάκης και Β. Βαλόπιπας. Εγγραφη νέων μελών: Παν. ΚουΒάτοος, Ιωάν. Πολυκανδριώτης, Γ. Φυλακτού. Γεν. Γραμματέας Β. Βαλόπιπας, ταμίας Γ. Ιυμιακός, Ειδ. Γραμματέας Μιχ. Στρουμπούλης, Εφορος μπάοκετ Γεώργ. Φυλακτού, πετόοφαιρας Ηλ. Παπούλιας, εκδρομών Ευστρ. Καρυδάκης, Εντευκτηρίου Ηλ. Αρκουδης. ΙΥΝΕΑΡΙΑΙΗ Α Ι 1 3 /3 /7 7 Η εκδρομή της 13/3/77 στον Ανω Βάλτο Κορινθίας, επέτυχε πλήρως, το δε Δ Ι συγχαίρει τον έφορο κ. Τάκη Καρυδακη, ο οποίος προοέφερε δύο χοίρους στη οούβλα, οτους εκδρομείς. ΔΣ 23/6/77 Το Δ.Σ. αποφάσισε να εργαστεί οε προσωπική βάση στις 29/6/77 για την βαφή των κιγκλιδωμάτων του γηπέδου. ΙΥΝΕΑΡΙΑΙΗ Δ Ι 1 3/10/77 Συγκρότηση οε οωμα του νέου Δ.Σ.: Πρόεδρος Βαο. Αναστασόπουλος. Αντιπρόεδρος Ν. Συμιακος, Γεν. Γραμματέας Βαο. Βαλόπιπας. ταμίας Γ. Συμιακος, Ειδ. Γραμματέας Μιχ. Στρουμπούλης, Εφορος μπασκετ Ευστρ. Καρυδάκης, πετόοφαιρας Ηλ. Παπούλιας. εκδρομών Β. Ρουοοχατζάκης, εγκαταστάσεων και εντευκτηρίου Γεωρ. Φυλακτού. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 27/10/77 Πρεσεληφθη ο κ. Σπύρος Συρίγος. για να καθαρίζει τα αποδυτήρια και το γήπεδο, έναντι δρχ μηνιαιως. Τ-YNFAPIAIH Α 116/ΙΟ /7Β Συγκρότηση οε σώμα του νέου Δ.Σ. Πρόεδρος Βασ, Αναστασόπουλος. Αντιπρόεδρός Ν. Συμιακος. Γεν. Γραμματέας Στ. Βοερράκος, Ειδ. Γραμματέας Μιχ. Στρουμπουλής, ταμίας Γ. Συμιακος, Εφορος μπάσκετ Ευστρ. Καρυδακης και μέλη οι Β. Βαλόπιπας, Β. Αγγελοπουλος και Στ. Σπηλιόπουλος. ΙΥΝΕΑΡΙΑΙΗ Α Ι 6 /U / Συγκρότηση οε οωμα του νέου Δ.Σ.: Πρό- Αγγελόπουλος, Μουτομαρης. Μοοτ(»γιαννης, Βουκενος. θεοχοριδης, Σουτονοκης, ΜβτοράγΜς

31 εδρος Boc. Αναστασόπουλος, Αντιπρόεδρος Ν. Συμιακός, Γεν. Γραμματέας Βασ. Αγγελόπουλος, ταμίας Γ. Συμιακός. Ειδ. Γραμματέας Μιχ. Στρουμπουλής, Εφορος μπάσκετ Ευστρ. Καρυδάκης με Βοηθο τον Γ. Κουκά, Δημοσ. Σχεοεων Στ. Βοερράκος, μέλος Δημ. Χατζηκόκκινος. Επίσης ανατίθενται Εφορίες στα παρακάτω μέλη του Σωματείου: Εφορος εκδρομών Παν. Κουβάτοος, μελών I. Ροδίτης, αντισφαίρισης Ν. Χατζηϊωαννίδης και εγκαταστάσεων Β. Βαλόπιττας. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Ι 2977/7 6 Αποφαοιστηκε η αντικατασταση του προπονητη κ. Μαργέτη από τον κ. Ιωαν. Νάνο. ο οποίος θα είναι και προπονητής της ομάδας βόλλεϋ. με αμοιβή δρχ μηνιαιως και για τα δυο τμήματα. _ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 19/1/77 Συγκρότηση σε σώμα του νεου Δ.Σ.: Πρόεδρός Βασ. Αναστασοπουλος. Αντιπρόεδρός Ν. Συμιακός. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 9/9/8 0 Οπως μας πληροφορεί το Γραφείο του Υπουργου Πολιτισμού και Επιστήμων με αίτηση μας για ενίσχυση των πολιτιστικών εκδηλώσεων, εγκριθηκε ποοο δρχ. Νοέμβριος 1962 Κ ολυμβητές και Κ ολυμβήτριες ύιοκρινονται: Πρόεδρός Μιχ Ποπαδοκης. Εφορος Μ Στομοτιοδπς. Προπονητης Ντινος Μ ουρτζης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 14/10/80 Συγκρότηση σε σωμα του νέου Δ.Σ.: Πρόεδρός Βασ. Αγγελοπουλος, Αντιπρόεδρός Ν. Συμιακός. Γεν. Γραμματέας Γ. Συμιακος. Ταμίας Περ. Αλεβίζος. Ειδ. Γραμματέας Μιχ. Στρουμπουλής. Εφορος μπασκετ Ν. Κουκας. αντισφαίρισης Δ. Μαρκουλης και μελη οι Ν. Χατζηϊωαννίδης και Ε Καρυδακης. Επίσης ορίστηκαν από τα μέλη του Σωματείου; Εφορος εγκαταστάσεων Β Βαλόπιττας, μελών I. Ροδίτης και λέσχης Δ. ΚουΒακας. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 14/10/80 Για την υπόθεση της μετεγγραφής του Α. ΛιΒανου, ο δικηγόρος Εκδρμη Δ ελφούς 1962 κ. Καραδημήτρης μελετά την υπόθεση και πρόκειται να προσκομιστούν τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία. IYNEAPIAIH Λ Ι 13/10/81 Συγκρότηση σε σωμα του νέου Δ.Σ.: Πρόεδρος Περ. Αλεβίζος. Αντιπρόεδρος Ιωαν Αγγελοπουλος,

32 Γεν. Γραμματέας Αν. Δημητρακόπουλος. ταμίας Στ. Μαστρογιάννης, Ειδ. Γραμματέας Β. Χλαμπάνης, Εφορος μττάσκετ Γ. Κουκάς, αντισφαίρισης Ν. Μπάκας και μέλη Ν. Χατζηϊωαννίδης και Δ. Μαρκουλής. Επίσης ορίστηκαν: Εφορος εκδρομών Μ. Παπαδάκης, μελών και Δημοσ. Σχέσεων Ι.Ροδίτης, Λέσχης Μ. Αλεβίζος και εγκαταστάσεων Β. Βαλόπιττας. Ο παραιτηθείς Δ. Μαρκουλής από το Δ.Σ. του 'ΦΟΙΝΙΚΑ", αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος κ. Μαϊόπουλο. _ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Λ Ι 10/11/81. Κατόπιν προτασεως του Προέδρου κ. Περ. Αλεβίζου, αποφασίζεται ομόφωνα η απονομή του ΧΡΥΣΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ' στον παλαιό αθλητή του Συλλόγου μας κ. Ιωάν. Ροδίτη. -ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Σ.1 2 /1 0 /8 2. Συγκρότηση σε σωμα του νεου Δ.Σ.: Πρόεδρος Περ. Αλεβίζος, Αντιπρόεδρος Ν. Συμιακός, Γεν. Γραμματέας Ευστρ. Καρυδακης, ταμίας Γεώργ. Κουκάς. Ειδ. Γραμματέας Βασ. Χλαμπάνης, Εφορος μπάσκετ Βασ. Σιδηροπουλος. αντισφαίρισης Γ. Κουκάς. μέλη Βασ, Αναστασόπουλος, Βασ. Αγγελόπουλος και Γ. Κατοούλης. Την Εφορία λέσχης και γηπέδου αναλαμβάνει ο Γαβρ. Κατσούλης. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Ι 2/5/83 Μνημόσυνο για τον αποβιωοαντα Μιλτ. Καρυδακη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Ι 23/5/83 Πρόσληψη του κ. Ποτοσογλου ως προπονητου της ανδρ. Ομαδας μπάσκετ. έναντι του ποσού των δρχ. μηνιαιως. ΙΎΜΛΡΙΑΜ ΛΤ..1.9/10/83.. Πρόταση του Βασ. Αναστασοπουλου να προταθει στην Γεν. Συνέλευση να ανακυρηχθεί ο κ. Χατζηελευθεριάδης Απόστ. ως δωρητής. Επίσης πρότεινε την οριοθέτηση των όρων 'ΔΩΡΗΤΗΣ' για παροχή συνδρομών και άνω μέχρι και 'ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ' από συνδρομές και άνω. Η πρόταση εγινε ομοφωνα αποδεκτή. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. ΔΣ.7/1 1 /8 3 Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ.: Πρόεδρός Βασ. Αναστασόπουλος. Αντιπρόεδρός Ν. Συμιακός, Γεν. Γραμματέας Βαο. Αγγελοπουλος. ταμίας Μιχ. Στρουμπουλής, Ειδ. Γραμματέας Παν. Ξαγοραρης, Εφορος μπάσκετ Βασ Σιδηροπουλος. πετοσφαίρισης Γ Κουκάς, εγκαταστάσεων Β Βαλόπιπας, βοηθος μπάσκετ Ν. Μπακας, Δημοσ. Σχέσεων Ν. Συμιακός, μελών Βασ. Αγγελοπουλος. αντισφαίρισης Ξ Ξαγοραρης και εκδρομών Αν Παναγακης. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ. 5 /1 2 /8 3. _ Για πρώτη φορα αναφερετοι η αναληψη προσπάθειας αγορας ακινήτου του Φοίνικα.

33 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 9 /1 /8 4 Προτείνεται όπως στην ετηοια χοροεσπερίδα το κέντρο ΚΑΒΟΥΡΑΣ, να απονεμηθεί περγαμηνή στον κ. Απ. Χατζηελευθεριαδη, για την δωρεά και την μέχρι σήμερα οικονομική συνδρομή του και να αναρτηθεί στη λέσχη του Φοίνικα Πλακεττα στην οποία να αναγράφονται οι μέχρι σήμερα και μελλοντικοί ΔΩΡΗΤΕΣ και ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2 /4 /8 4 Μνημόσυνό για τον θανατο (δολοφονία) του παλαιού πρωταθλητου και αρχηγού της ομαδας υδατοσφαίρισης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΓΓΟΥΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 24/10/84 Συγκρότηση σε οωμα του νεου Δ.Σ. Πρόεδρός Βασ. Ανασταοοπουλος Αντιπρόεδρός Ν Συμιακος. Γεν Γραμματέας I Ροδίτης. ταμίας Μιχ Στρουμπουλής. Εφορος μπαοκετ Ευστρ. Καρυδακης. πετοσφαιριοης Ν Μπακας. μελη Βαο. Σιδηροπουλος Γ Συμιακος και Αριοτ Βρακας που ορίζεται και ως βοηθος του Εφορου μπασκετ. εκδρομών Αν Παναγακης. μορφωτικών εκδηλωοεων Γ Συμιακος και εγκαταστασεων και γηπέδου Β Βαλόπιπας 1969 Απο Πατρα προς Πειραια και παλι πρω ταθλητές και ηττητοι στην μεγάλη Κατηγορίαν Απο οριστερα Κα Αννα Καρυδοκη Κος Στέλιος Βοερράκος. Κα Μάκρη Ξαγορορη Κος Π αντελής Ξογορορης Κος Δημητριος Κουβακας Κος Γιώργος Λιονης Κος Τακης Καρυδακης και Αναστασιος Παναγακης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 19/11/84 Το Δ Σ καλοοωριζει το μέλος του Γεωρ Συμιακο. μετα απο ολιγοημερη απουσία οτο εξωτερικό συνοδεύοντας τον ασθενή αδελφό του και αντιπρόεδρό του Συλλογου Νικ. Συμιακο Επανήλθε στις συνεδριάσεις του Δ Σ και ενημερωοε το Δ Σ για την σύντομη επάνοδο του Νικ. Συμιακου στα καθήκοντα του Η ΚΕ.Δ. με το υπ αριθ 1287,1030/Φ έγγραφό της. μας γνωρίζει οτι η κυριότητα του Δημοσίου ακίνητου Β Κ 93. επι του οποίου βρίσκεται το γήπεδο του ΦΟΙΝΙΚΑ. περιηλθε με την Π / απόφαση του ΥΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ οτον Δημο Πειραιά και στον οποίο πρεπει να ανανεωθεί η μίσθωση. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 6/5/8 5 Αποφασιζεται να ειοηγηθει οτην ΓΣ της 20/5/85 να απονεμηθεί ο τίτλος του Δωρητου στον Ανάργυρο Αγγελοπουλο για το μεγεθος της προσφοράς του στο σύλλογο Επιοης να σταλεί επιστολή στον Μιχαλη 0 Ακαδημαϊκός Σπυρος Μ έλος εκφω νεί ιον πανηγυρικό της Συριανό, να κληθεί ενώπιον της ΓΣ να του ημέρας Ανθεοτηρια Μάιος 1961 απονεμηθεί ο Χρυοους Φοίνικας

34 T.Y M F A P IA f H. M Ά Ά ϋ Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Ι.: Πρόεδρος Περ. Αλεβίζος. Αντιπρόεδρος Ευστρ. Καρυδάκης, Γεν. Γραμματέας I. Ροδίτης, ταμίας Γ. Συμιακος, Ειδ. Γραμματέας Μιχ. Στρουμπούλης και μέλη οι Γ. Μεντζινίγος, Ηλ. Αλεξανδρής. Αριστ. Βράκας και Δημ. Ζαχαρόπουλος. Αναπληρωματικά μέλη οι Παν. Σωτηρίου, Βασ. Σιδηροπουλος και Αναστ. Παναγάκης. ΧΪΝΕΔΡΙΑΙϋ JH -2Z /8/& 5. Ο κ. Ιωάν. Ροδίτης παραιτήθηκε από μέλος του Δ.Σ. για να ενισχυοει την ομαδα σαν αθλητής. Εγκριθηκε η εγγραφή του Ανδρ. Κιοσέ σαν παρέδρου μέλους., ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 1 7/9/85 Διοργανώθηκε τουρνουά εις μνημη του Παν. Μάγγουρα, παρουσία του Δημάρχου κ. Ιωαν. Παπασττύρου, της χήρας του δολοφονηθεντος αθλητή, αθλητικών παραγόντων και πλήθους φίλαθλων, με πληρη επιτυχία και πρώτο νικητή τον ΠΕΙΡΑίΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΙΥΝΕΑΡΙΑΙΗ ΑΙ 3/12/85 Ο κ Καρυδακης προτείνει την ίδρυση τμήματος μπασκετ γυναικών Συστήνεται επιτροπή απο τους κκ Αλεβιζο-Καρυδακη, για να ερευνήσει το θέμα ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.ΔΣ.3/2/86 Την Κυριακή 2/2/86 εγινε συγκέντρωση στο γήπεδο με 30 περίπου κορίτσια και παρουσία γονέων και μελών Αποφασιστηκε η ίδρυση τμήματος γυναικών, με έφορο την κ Αννα Καρυδακη και προπονητρια την Διδα Ελένη Κολιαδήμα με μισθό μηνιαιως _ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 22/4/86 Η ΔΕΗ διέκοψε την παροχή του ρεύματος, λογω μη πληρωμής του λογ/σμου απο τον Δημο Πειραια. Πρεπει να σημειωθεί οτι ο Δήμος Πειραιά, ενω είχε υποσχεθεί δωρεάν παροχή ρεύματος, δεν αρχιοε ακόμη να πληρώνει τον λογαριασμο Αποφασιστηκε να γίνει παραοταοη στον Δήμαρχο απο μελη του Δ Σ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 23/5 /8 6 Συγκρότηση οε οωμα του νέου Δ Σ. Πρόεδρός Περ Αλεβίζος. Αντιπρόεδρός Βαο Σιδηροπουλος. Γεν Γραμματέας I Ροδίτης, ταμίας Μιχ. Στρουμπούλης, Ειδ. Γραμματέας Παν. Σωτήριου. Γεν. Αρχηγός Βαο Σιδηροπουλος, Εφορος μπασκετ (ανδρων. εφήβων, Αγωνος ΦΟΙΝΙΞ AtponJtovofopo ορ κπ

35 παιδων) Αριστ. Βράκας με βοηθό τον Ανδρ. Κιοοέ, Εφορος μπάσκετ γυναικών Αννα Καρυδάκη και Εγκατασταοεων Παν. Σωτήριου. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2 1 /7 /8 6 Υστερα απο παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. Κ. Διογου, αναλαμβανει ο κ. Κ. Μανδαρακας, που καταλαμβάνει και τη θέση του ταμία. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2 8 /7 /8 6 Εγκρίθηκε η αίτηση έγγραφης ως παρεδρου μέλους του κ Γε- ωργ. Σαμοθρακη ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 18/8/86 Μετά απο ενέργειες του Δήμου Πειραια. τοποθετήθηκε στο γήπεδο του Φοίνικα, φωτεινό ταμπλο, με ενδειξη Β ΠΕΙΡΑ1ΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΙΡΑΙΚΗΣ εττι Δημαρχιας ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, χωρίς να ερωτηθουμε και χωρίς καμμια προηγούμενη συνεννόηση Το ΔΣ αποφασισε σύγκληση Εκτακτης Γεν Συνελευοης των Μελών γι αυτό θέμα και παρουσία οσο το δυνατόν περισσοτέρων παλαιών μελών του Συλλογου ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 1/9/86 Παραίτηση του κ. Μιχ. Στρουμπουλή απο μέλος του Δ.Σ. και αντικατάσταση του απο τον Γαβρ Κατσουλη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 17/9/86 Αναφερεται η αντιδικία του ΔΣ με τον Δήμαρχο Ιωάννη Παπα Αγώ νας ΦΟΙΝΙΞ - Αεροπλανοφορο Φ ορεστ σπυρου. η τοποθέτηση ταμπελλας με τα στοιχεία του Φοίνικα, η απαίτηση του για εγκαίνια και οι απειλες του ότι θα τελεσει εγκαίνια ερημην του συλλόγου, κοψιμο κορδελλας και καθαίρεση της επιγραφής. Οι ως ανω απειλές και ενεργειες, εκρίθηοαν αξιοκατακριτες και καταδικαστέες. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 26/1/87 Παραίτηση του Γ Συμιακου, λογω της ανοχής που επέδειξε το Δ Σ για τους αθλητές Κατσουλη και Φακίρη γιο επεισόδια που δημιούργησαν σε αγώνα εις βάρος του διαιτητή Αντικατασταθηκε απο τον κ Αντωνιαδη Στη συνέχεια εκλήθηκε σε απολογία ο ΦΟΙΝΙΚΑΣ' απο τη ΕΣΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 * * * * * Στην Καλλιθέα σήμερα, 22 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Αρ. πρωτ.1024 Προς Όλα τα σωματεία μας Παλλήνη 30/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κύριε Πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ7ΛΡ-ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ7ΛΡ-ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013 ΘΕΜΑ: 20 ο Τρικάλων. Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» Σήμερα Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2008, στο επί της οδού Μπουμπουλίνας 30 γραφείο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έγινε η πρώτη συνάντηση του Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα. 3/10/2009

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα. 3/10/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα. 3/10/2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ /νση: Παν/πολη-Πάτρα Αρ. Πρωτ. Τ.Κ. : 265.00 ΤΗΛ κ FAX : 2610-993055 Προς : Όλα τα µέλη της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το προβλεπόμενο στην διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 1/7/2015 Κανονισμός μελών Α.Σ.Μ. Γλυφάδας Αγωνιστική περίοδος 2015-2016 1 Μέλη και αθλητές 1.1 Μέλη του συλλόγου μπορούν να είναι και αθλητές του με δικαίωμα συμμετοχής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 21.09.2012 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. ========================================================

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 105 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΜΕ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 105 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΜΕ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 105 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΜΕ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Εν Λαρίση σήμερα την 28/03/2015 ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα 09:00 στην αίθουσα συγκεντρώσεων της εταιρείας μας στο 6 ο ΧΛΜ ΠΕΟ Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι : ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30 Στη Βέροια σήμερα 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 πμ συνήλθαν κατόπιν του υπ αριθ. 118 / 27-04-2015 Πρακτικού Σύγκλησης του Δ.Σ της Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 25 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 66

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 66 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Αρ. Πρωτ. 0ΧΧ / 2015 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ : Όλα τα αεραθλητικά σωµατεία Επιτροπές Αεραθληµάτων ΘΕΜΑ : Πρόσκληση 84 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κύριοι, Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1 ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1ο Ιδρύεται, με την επωνυμία «ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ» και με διακριτική ονομασία «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» μη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KALHOTELS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KALHOTELS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KALHOTELS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ/Μ.Α.Ε 9815/20/Β/86/32 ΑΡ.ΓΕΜΗ 122272299000 ΤΗΣ 16/05/2015 Της Τακτικής Συνέλευσης, των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

JUNIOR S B (γεν. 2004-06)

JUNIOR S B (γεν. 2004-06) JUNIOR S B (γεν. 2004-06) ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ. Για την εύρυθμη και ομαλή διεξαγωγή του τουρνουά συγκροτείται Επιτροπή Πρωταθλήματος που αποτελείται από δύο μέλη του Πανιωνίου Γ.Σ.Σ., δύο μέλη

Διαβάστε περισσότερα

1. Λούης Χατζηθωμάς- στάλθηκε πρόσκληση αλλά ενημέρωσε ότι θα απουσιάζει λόγω ασθενείας

1. Λούης Χατζηθωμάς- στάλθηκε πρόσκληση αλλά ενημέρωσε ότι θα απουσιάζει λόγω ασθενείας Σελίδα: 1 από σελίδες: 5 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Πρακτικά Συνεδριάσεων του Συμβουλίου Εγγραφής 4 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 20 ης Σεπτεμβρίου 2013 Παρόντες: 1. Κυριάκος Πλατρίτης 2. Κυριάκος Ελπιδώρου 3. Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-204 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 228-09/09-04-204 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/20-03-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/20-03-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/20-03-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 156-06/20-03-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και το Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και το Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12.

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12. Σχέδιο Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2014 των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN)

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) «1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) 21 27/ 06 / 15 Το Καβούρι Tennis Club, προκηρύσσει το «Δ τουρνουά Διπλών Ανδρών / Γυναικών, 1 Ο KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES». Το οποίο εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ.Αποφ.35/ 2015 Θέμα: 4 ο Ρύθμιση οφειλών λαϊκής αγοράς και άλλων ενοικιαστών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ.Αποφ.35/ 2015 Θέμα: 4 ο Ρύθμιση οφειλών λαϊκής αγοράς και άλλων ενοικιαστών ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH SOCCER OPEN 2012 21-24 Ιουνίου 2012 Η Πανελλήνια Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Άμμου στην προσπάθεια της για ανάπτυξη του αθλήματος του beach soccer στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (Ε.Γ.Ο.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (Ε.Γ.Ο.) Αθήνα, 15/02/2012 αρ. πρωτ. 375 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (Ε.Γ.Ο.) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας:

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία: «ORACON ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ORACON».

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 1/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών και δικαιωµάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το Ο.Ε. 2015

Αριθ. Απόφασης 1/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών και δικαιωµάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το Ο.Ε. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014

Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014 Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν όπως αναρτηθούν στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 193-09/27-03-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 14ο: Τήρηση Τραπεζικού λογαριασμού διαχείρισης διαθεσίμων & μισθοδοσίας Δήμου Σύρου - Ερμούπολης

ΘΕΜΑ 14ο: Τήρηση Τραπεζικού λογαριασμού διαχείρισης διαθεσίμων & μισθοδοσίας Δήμου Σύρου - Ερμούπολης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 12/3/2015 με αριθμ. 5 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 104 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2015, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2015 που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 481-17/01-08-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1054/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1054/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1054/2013 ΘΕΜΑ 22 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Ι. Σύνταγμα της Ελλάδος και Ευρωπαϊκές Συνθήκες. ΙIΙ. Αυτοτελείς διατάξεις τροποποίησης και συμπλήρωσης του Ν 2725/1999

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Ι. Σύνταγμα της Ελλάδος και Ευρωπαϊκές Συνθήκες. ΙIΙ. Αυτοτελείς διατάξεις τροποποίησης και συμπλήρωσης του Ν 2725/1999 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... IX ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Ι. Σύνταγμα της Ελλάδος και Ευρωπαϊκές Συνθήκες [1] Σύνταγμα της Ελλάδος [1975/1986/2001]...3 [2] Συνθήκη της Λισσαβώνας για την τροποποίηση της Συνθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/20-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/20-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/20-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 416-16/20-06-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κοπή της Πίτας και βράβευση των Πρωταθλητών του Ν.Ο.Τ.Κ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κοπή της Πίτας και βράβευση των Πρωταθλητών του Ν.Ο.Τ.Κ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κοπή της Πίτας και βράβευση των Πρωταθλητών του Ν.Ο.Τ.Κ Ευχές για Καλή Χρονιά και αναμνηστικά βραβεία στους πρωταθλητές μοιράσθηκαν στην Κοπή της Πίτας του Ναυταθλητικού Ομίλου Τζιτζιφιών-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1249/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1249/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1249/2014 ΘΕΜΑ: 24 ο Συνδιοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων της Π.Ε.Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Περαία, 15.05.2015 Αριθμ. Πρωτ.: -9.651 - Προς : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 15/07/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 15/07/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 15/07/2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 15 Ιουλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 17-1-2013 Αριθ. Πρωτ. : 680 Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4 ης Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 23/2013 Έγκριση τροποποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αποτελούμενο από τους Δικαστές Άννα Κουσιοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Κοζάνης, Αντωνία Βαρελά, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Serve It Smash It Win It Love It

Serve It Smash It Win It Love It ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2 ο TENNIS4U Junir Tennis Open 2015 Το TENNIS4U.gr προκηρύσσει το 2 ο Tennis 4u Junir Tennis Open Απρίλιος 2015. Έναρξη Αγώνων Η έναρξη των αγώνων θα γίνει από Παρασκευή 3 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 191-07/27-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013 ΘΕΜΑ 6 ο Έγκριση παράτασης χρόνου λήξης πέραν της από 14.10.2013 δίμηνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 96 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΕΚΡ ΤΡΙΤΗ 30-3-2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 96 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΕΚΡ ΤΡΙΤΗ 30-3-2010 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ. 090220030 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ - Τ.Θ. 407 85100 ΡΟΔΟΣ Τηλ.: (22410) - 38713/38758 Fax : (22410) 38678 e-mail: info@dekr.gr www.dekr.gr ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 96 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 190-07/27-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία ιδρύθηκε, από σκυριανούς το 1980 για να λύσει το πιεστικό πρόβλημα της ακτοπλοϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟΜ της 30 ής Μαρτίου 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟΜ της 30 ής Μαρτίου 2013 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟΜ της 30 ής Μαρτίου 2013 Στην Αθήνα και στα επί της οδού Φειδιππίδου 30 ιδιόκτητα γραφεία της Ε.Ο.Μ., έγινε σήμερα την 30/03/2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Ιουνίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Ιουνίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Αρ. Πρωτ. 36 / 2009 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2009 ΠΡΟΣ : Όλα τα σωματεία - μέλη ΕΛΑΟ ΘΕΜΑ : Πρόσκληση 77 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κύριοι, Το ιοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στον Πειραιά σήμερα 13 η Μαΐου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΛ DIGITAL Α.Ε. ----------------------------------- Σήμερα, την 28 η Ιουνίου 2013, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 ο : Σύλλογος Βέροιας (ΟΑΜΒ) σελίδα 1/9

ΘΕΜΑ 4 ο : Σύλλογος Βέροιας (ΟΑΜΒ) σελίδα 1/9 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αριθ. 9/ της 7 ης Οκτωβρίου 2009 Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 16.00 μετά από πρόσκληση του Προέδρου, το Δ.Σ. της ΕΟΜ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 19 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 19 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 36029/31.07.2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 19 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 274/2015 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για τη διαμόρφωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 858-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθμ.πρωτ. 824 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη : 1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα, 2. Το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : kethi@kethi.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/7-5-2015, κατεπείγουσας συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, λόγω των νέων δεδομένων που προκύπτουν από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011. Αριθ. απόφασης 84-9/2011 επτανησιακής

Διαβάστε περισσότερα

1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού

1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού Αρχηγοί εκδρομών μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 17-9-2015 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 461 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 17-9-2015 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 461 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 17-9-2015 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 461 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Αθλητική Ομοσπονδία TAE KWON-DO Ελλάδος σε συνεργασία με τον ΑΣ Απόλλων Δράμας, προκηρύσσει Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:13/2014 Θέμα 1 ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα