Κριτήρια και διαδικασία αναγνώρισης και εποπτείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κριτήρια και διαδικασία αναγνώρισης και εποπτείας"

Transcript

1 ΥΑ 336//2000 (ΥΑ ΦΕΚ Β ): Αναγνώριση,εποπτεία Κέντρων Περίθαλψης Ειδών Αγριας Πανίδας (286301) ΦΕΚ Β` 223/ Αριθ Κριτήρια και διαδικασία αναγνώρισης και εποπτείας Κέντρων Περίθαλψης Ειδών της `Αγριας Πανίδας (ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ `Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α)της περίπτωσης στ τηςπαρ.6 του άρθρου 258 του Ν. Δ.86/1969"Δασικός Κώδιξ" (Α 7), όπως η παρ.6 προστέθηκε με την περίπτωση β της παρ.5 του άρθρου 57 του Ν. 2637/1998 "Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και "Εταιρίας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης" Α.Ε. και άλλες διατάξεις" (Α 200). β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Kυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα" (Α 137), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 "Pύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του Ν.

2 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις" (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.2469/1997 "Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις" (Α 38). 2. Την 3396/ απόφαση του Πρωuυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Κωνσταντίνο Βρεττό και Παρασκευά Φουντά" (Β 922). 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αρθρο :1 `Αρθρο 1 1. Ως περίθαλψη και επανένταξη αγρίων ζώων ορίζουμε τις πρώτες βοήθειες, την κτηνιατρική περίθαλψη και την προσωρινή φροντίδα σε συνθήκες αιχμαλωσίας με επιστημονικές μεθόδους ειδών της άγριας πανίδας μη ικανών να επιβιώσουν μόνα τους χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, ήτοι τραυματισμένων, ορφανών (ενώ ακόμα εξαρτώνται από τους γονείς τους), άρρωστων, εξαντλημένων, χαμένων και ευρισκόμενων εκτός βιοτόπου, παράνομα αιχμαλωτισμένων άγριων ζώων με πρώτιστο στόχο την επιτυχή επανένταξή τους στον κατάλληλο για αυτά βιότοπο όταν είναι υγιή ικανά να επιβιώσουν και να αναπαραχθούν και δεν αποτελούν κίνδυνο για τον άγριο ιθαγενή πληθυσμό.

3 2. Για την επίτευξη του σκοπού της παρ. 1 ιδρύονται Κέντρα Περίθαλψης Ειδών της `Αγριας Πανίδας (ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.), τα οποία θα υποδέχονται, θα φυλάσσουν και θα περιθάλπουν τα είδη της άγριας πανίδας. Αρθρο :2 `Αρθρο 2 Σκοποί και στόχοι των Κέντρων Περίθαλψης Ειδών της `Αγριας Πανίδας είναι: α) Η αύξηση της βιωσιμότητας των άγριων ζώων, που δεν μπορούν να επιβιώσουν μόνα τους, η αποκατάσταση της υγείας τους και η επανένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον, εφόσον αυτό είναι δυνατό, ενώ για τα μη απελευθερώσιμα ζώα η μέριμνα για την ευζωία τους. Για την επίτευξη του στόχου της επανένταξης, είναι απαραίτητη η παρακολούθηση της πορείας των απελευθερωμένων ζώων με κατάλληλες μεθόδους, για την εξαγωγή επιστημονικών συμπερασμάτων. β) Η υπεύθυνη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τα προβλήματα και απειλές που αντιμετωπίζουν τα είδη της άγριας πανίδας με σκοπό την πρόληψη ανθρωπογενών πιέσεων και την προστασία των ειδών και των βιοτόπων. γ) Η συλλογή στοιχείων σχετικών με την περίθαλψη, τη βιολογία και τη συμπεριφορά των ειδών της άγριας πανίδας, καθώς και την επανένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον, με στόχο την περαιτέρω μελέτη και διατύπωση

4 προτάσεων για την αποτελεσματικότερη περίθαλψη και προστασία. Αρθρο :3 `Αρθρο 3 1. Δυνατότητα να ιδρύσουν και να λειτουργούν Κέντρα Περίθαλψης Ειδών της `Αγριας Πανίδας έχουν: α) Το Δημόσιο (Υπουργείο Γεωργίας). β) Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Εθνικό `Ιδρυμα Αγροτικής `Ερευνας, Ο.Τ.Α Α` και Β` βαθμού). γ) Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που στους στόχους του καταστατικού τους περιλαμβάνουν την προστασία και περίθαλψη ειδών της άγριας πανίδας. 2. Είναι δυνατή η σύναψη συμβάσεων μεταξύ Υπουργείου Γεωργίας και Ο.Τ.Α. (Α` και Β` βαθμού) για την ίδρυση και λειτουργία δύο (2) Κέντρων Περίθαλψης Ειδών της `Αγριας Πανίδας σε εθνικό επίπεδο. Αρθρο :4

5 `Αρθρο 4 Τα Κέντρα Περίθαλψης Ειδών της `Αγριας Πανίδας διακρίνονται σε: α) Κέντρα Περίθαλψης Ειδών της `Αγριας Πανίδας (ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.) για το σύνολο των ειδών της άγριας πανίδας. β) Κέντρα Περίθαλψης Ειδών της `Αγριας Πανίδας (ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.) για συγκεκριμένα είδη (αρκούδες, φώκιες κ.ά.). Τα ανωτέρω ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. μπορεί να οργανώσουν εθελοντικό δίκτυο διάσωσης και μεταφοράς ειδών της άγριας πανίδας που χρήζουν περίθαλψης και να ιδρύσουν σταθμούς Πρώτων Βοηθειών. Αρθρο :5 `Αρθρο 5 1. Ανώτερη εποπτεύουσα αρχή όλων των Κέντρων Περίθαλψης Ειδών της `Αγριας Πανίδας σε εθνικό επίπεδο ορίζεται η Διεύθυνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του Υπουργείου Γεωργίας. 2. `Αμεσα εποπτεύουσα αρχή των Κέντρων Περίθαλψης Ειδών της `Αγριας Πανίδας είναι οι κατά τόπους δασικές αρχές της χώρας. 3. Οι αρχές των προηγουμένων παραγράφων παρακολουθούν και εποπτεύουν

6 τη λειτουργία των ΚΕ.Π.Ε.Α.Π., εισηγούνται στον Υπουργό Γεωργίας την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών, καθώς και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας, εάν διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι όροι που τίθενται στην παρούσα απόφαση. Αρθρο :6 `Αρθρο 6 Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, συγκροτείται πενταμελής γνωμοδοτική επιτροπή αποτελούμενη από δύo (2) Δασολόγους, έναν (1) κτηνίατρο, έναν (1) Ιχθυολόγο και έναν (1) Βιολόγο- Ζωολόγο, υπαλλήλους τους Υπουργείου Γεωργίας ή του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής `Ερευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.). `Εργο της επιτροπής είναι: α) Η μελέτη και εξέταση, συμπεριλαμβανομένης και της αυτοψίας, αιτημάτων ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Περίθαλψης Ειδών της `Αγριας Πανίδας. β) Η γνωμοδότηση σχετικά με τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Περίθαλψης Ειδών της `Αγριας Πανίδας. γ) Η γνωμοδότηση σχετικά με την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Περίθαλψης Ειδών της `Αγριας Πανίδας. Αρθρο :7

7 `Αρθρο 7 Η Διεύθυνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του Υπουργείου Γεωργίας προκειμένου να προωθήσει τα αιτήματα που αφορούν την ίδρυση Κέντρων Περίθαλψης Ειδών της `Αγριας Πανίδας, εξετάζει τη σκοπιμότητα ίδρυσης, λαμβάνοντα υπόψη τα επόμενα στοιχεία: α) Τον προβλεπόμενο αριθμό περιθαλπομένων ειδών της άγριας πανίδας, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες στον τομέα της περίθαλψης ειδών της άγριας πανίδας στη χώρα μας. β) Την ύπαρξη ανάλογων κέντρων καθώς και τον αριθμό των προς περίθαλψη ειδών της άγριας πανίδας για τα εξειδικευμένα ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. (συγκεκριμένων ειδών). γ) Την ύπαρξη άλλων ανάλογων κέντρων στην ίδια περιφέρεια - χωροταξική διασπορά των ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. σε σχέση με τις ανάγκες σε εθνικό επίπεδο. Αρθρο :8 `Αρθρο 8 1. Ο αιτών τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. υποβάλλει στη Διεύθυνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του Υπουργείου Γεωργίας πλήρη φάκελο με τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

8 α) Τίτλοι κυριότητας της έκτασης β) Μία σειρά τοπογραφικών σχεδίων, που θα απεικονίζονται και οι θέσεις των κτιρίων, καθώς και μία σειρά των κτιριακών σχεδίων που στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν και για την έκδοση οικοδομικής άδειας. γ) Προέγκριση χωροθέτησης των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων `Εργων, καθώς και έγκριση περιβαλλοντικών όρων, όπου απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις. Δ) Σχεδιασμό και περιγραφή των χώρων υποδομής του απαιτούμενου εξοπλισμού, του ανθρώπινου δυναμικού που θα στελεχώσει το ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.,του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, των ειδικών προδιαγραφών, καθώς και των ειδικών πρωτοκόλλων που πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με το συνημμένο στο άρθρο 13 Παράρτημα Προδιαγραφών. 2. Οι θέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Περίθαλψης Ειδών της `Αγριας Πανίδας πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 2 της Υ 1β/2000/ απόφασης των Υπουργών Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων `Εργων "Υγειονομική διάταξη "περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων". (Β 343). 3. Η εκτέλεση των εγκεκριμένων, σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσης, κτιριακών και άλλων έργων υποδομής, η προμήθεια του προβλεπόμενου εξοπλισμού, καθώς και η έκδοση των προβλεπόμενων υγειονομικών και άλλων αδειών, πραγματοποιούνται από τον αιτούντα μέσα σε χρονικό διάστημα

9 τριών(3) ετών από το χρόνο έκδοσης της άδειας ίδρυσης του ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. Αρθρο :9 `Αρθρο 9 Ο αιτών τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρου Περίθαλψης Ειδών της `Αγριας Πανίδας υποβάλλει στη Διεύθυνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του Υπουργείου Γεωργίας πλήρη φάκελο με τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά: α) Αίτηση στην οποία θα βεβαιώνεται η υλοποίηση των αναφερομένων στην παρ. 3 του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης υποχρεώσεων. β) Αντίγραφο της απόφασης άδειας ίδρυσης του ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. και των εγκεκριμένων συνοδευτικών αυτής. γ) Αντίγραφα όλων των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία σχετικών αδειών (Πολεοδομίας, Υγειονομικής, Κτηνιατρικής κ.ά.). Αρθρο :10

10 `Αρθρο Ο αιτών τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. υποβάλλει στη Διεύθυνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του Υπουργείου Γεωργίας πλήρη φάκελο με τα αναφερόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 δικαιολογητικά. Η ανωτέρω Διεύθυνση ελέγχει την πληρότητα του φακέλου και τους τίτλους ιδιοκτησίας της έκτασης, εξετάζει τη σκοπιμότητα σε σχέση με το άρθρο 7 της παρούσας και διαβιβάζει το φάκελο στην Επιτροπή του άρθρου 6. Αιτήματα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα ανωτέρω θέματα (πληρότητα, ιδιοκτησιακό καθεστώς έκτασης, σκοπιμότητα) δεν διαβιβάζονται στην Επιτροπή του άρθρου 6 και επιστρέφονται εγγράφως στον αιτούντα. Η επιτροπή εξετάζει τα στοιχεία του φακέλου, γνωμοδοτεί σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας απόφασης και επιστρέφει το φάκελο μαζί με τη γνωμάτευσή της (πρόταση) στη Διεύθυνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας, η οποία μόνον επί θετικής πρότασης της επιτροπής εισηγείται στον Υπουργό Γεωργίας την έκδοση της άδειας ίδρυσης του ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. 2. Ο αιτών την έκδοση άδειας λειτουργίας Κέντρου Περίθαλψης Ειδών της `Αγριας Πανίδας υποβάλλει στη Διεύθυνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του Υπουργείου Γεωργίας πλήρη φάκελο με όλα τα αναφερόμενα σχετικά στο άρθρο 9 της παρούσας απόφασης. Η ανωτέρω Διεύθυνση, μετά τον έλεγχο του φακέλου και των σχετικών αυτού διαβιβάζει το φάκελο στην επιτροπή του άρθρου 6 της παρούσας.

11 Η επιτροπή μελετά το φάκελο, πραγματοποιεί σε συνεργασία με την τοπική δασική αρχή αυτοψία για τον έλεγχο της εκτέλεσης των έργων υποδομής και άλλων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8, γνωμοδοτεί για τη χορήγηση ή μη της αιτούμενης άδειας λειτουργίας και διαβιβάζει αυτή με το σχετικό φάκελο στη Διεύθυνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας, η οποία επίθετικής πρότασης της επιτροπής εισηγείται στον Υπουργό Γεωργίας την έκδοση άδειας λειτουργίας ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. Αρθρο :11 `Αρθρο 11 Τα ήδη λειτουργούντα ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. με προσωρινή άδεια του υπουργείου Γεωργίας ή χωρίς άδεια, υποχρεούνται εντός τριετίας να εκδώσουν άδεια λειτουργίας,τηρουμένης της διαδικασίας που προβλέπεται από την παρούσα απόφαση, καθώς και τις όποιες άδειες προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, άλλως ανακλείται η προσωρινή άδεια και διατάσσεται η παύση της λειτουργίας τους από την εποπτεύουσα αρχή. Αρθρο :12 `Αρθρο 12

12 1. Τα ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. υποχρεούνται κατ` έτος (Ιανουάριο) να στέλνουν στην εποπτεύουσα υπηρεσία αναλυτική έκθεση με τα πεπραγμένα τους, στατιστικά στοιχεία των δραστηριοτήτων τους για το προηγούμενο έτος, καθώς και όποιο άλλο σχετικό τους ζητηθεί καθ` όλο το έτος. 2. Η εποπτεύουσα αρχή δύναται να προβαίνει οποτεδήποτε σε επιτόπιους ελέγχους και να διαπιστώνει την καλή λειτουργία του ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. 3. Η εποπτεύουσα αρχή συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα στατιστικά στοιχεία των ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. (δημιουργεί τράπεζα πληροφοριών) και συντάσσει κατ` έτος συνολική έκθεση για την περίθαλψη κ.λ.π. της άγριας πανίδας στη Χώρα μας την οποία υποβάλλει στην ανώτερη εποπτεύουσα αρχή. 4. Η περίπτωση β του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης υλοποιείται πάντα σε συνεργασία με την εποπτεύουσα αρχή. 5. Η τήρηση των υγειονομικών και λοιπών διατάξεων γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 6. Με την παρούσα απόφαση δεν θίγονται διατάξεις νομοθεσίας άλλων κρατικών φορέων. Αρθρο :13

13 `Αρθρο 13 Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης το κατωτέρω παράρτημα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ Α) Υποδομή χώρων Για τις ανάγκες των ειδών της άγριας πανίδας τα Κέντρα Περίθαλψης πρέπει να διαθέτουν τους εξής χώρους: α) Χώρο ιατρείου και φαρμακείου β) Εργαστήριο για τη διενέργεια κτηνιατρικών εξετάσεων με εξοπλισμό που να πληρεί αυτή τη λειτουργία. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται η σωστή διατήρηση των δειγμάτων, ως και η έγκαιρη ανάλυσή τους από τα συνεργαζόμενα εργαστήρια. γ) Χώρος γραφείου που πιθανόν να περιέχεται και στο εργαστήριο δ) Παρασκευαστήριο τροφής ε) Χώρος υγιεινής του προσωπικού στ) Θάλαμοι περίθαλψης (εντατική θεραπεία, ενδιάμεση θεραπεία) ζ) Ειδικοί χώροι επανένταξης

14 η) Ειδικοί χώροι φιλοξενίας ζώων μη απελευθερώσιμων, που μπορούν όμως να ζήσουν με καλές συνθήκες διαβίωσης ή συνεργασία με κέντρα που διαθέτουν τέτοιους χώρους. Οι θάλαμοι περίθαλψης κλειστοί ή ανοικτοί πρέπει να είναι κατασκευασμένοι ανάλογα με τις ανάγκες κάθε είδους, την κατάστασή του και την ηλικία του. `Ολοι οι χώροι πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από κατάλληλα υλικά, ώστε να μπορούν να καθαρίζονται επαρκώς και να απολυμαίνονται. Επίσης πρέπει να υπάρχουν φράχτες περιορισμού των ζώων, κατασκευασμένοι με τρόπο που να μην επιτρέπει τη διαφυγή τους, από ανθεκτικό υλικό που δεν έχει τον κίνδυνο να τραυματίσει τα ζώα. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να έχουν δυνατότητα λειτουργίας όλο το 24ωρο. Οι εγκαταστάσεις στο σύνολό τους θα πρέπει να πληρούν τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Β) Απαιτούμενος εξοπλισμός Για τις ανάγκες των ειδών της άγριας πανίδας τα Κέντρα Περίθαλψης Ειδών της `Αγριας Πανίδας πρέπει να διαθέτουν: α) Εξοπλισμό για ελεγχόμενη θερμοκρασία και υγρασία στους κλειστούς θαλάμους. β) Εξοπλισμό υγιεινής. γ) Ψυγεία και καταψύκτες για φύλαξη τροφών, φαρμάκων και ξεχωριστά για φύλαξη δειγμάτων έως την ανάλυσή τους. δ) Εργαλεία παρασκευής φαγητού.

15 ε) Ζυγαριές ζώων. στ) Βασικά διαγνωστικά μέσα ή πρόσβαση σε αυτά. ζ) Εξοπλισμό χειρουργείου, ανάλογο με τα είδη που περιθάλπονται η) Κυτία πρώτων βοηθειών που περιέχουν φάρμακα άμεσης ανάγκης, εργαλεία πρώτων βοηθειών και υλικά και εργαλεία πρώτων κτηνιατρικών εξετάσεων. θ) Ειδικά φορεία και κλουβιά μεταφοράς ζώων. ι) Αναλώσιμα περίθαλψης: γάντια, μάσκες, σύριγγες, όργανα αιμοληψίας και άλλων δειγματοληψιών, σκουφάκια, ποδονάρια κτλ. ια) Εργαλεία αναλώσιμα καθαρισμού και απολύμανσης. ιβ) Πλήρες φαρμακείο με φάρμακα κοινά και για επείγουσα ανάγκη και με τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό (θερμόμετρο, στηθοσκόπιο, εξοπλισμός ορών κ.τ.λ.). ιγ) Κυτίο νεκροψιών. ιδ) Εξοπλισμό γραφείου: τηλέφωνο, τηλεφωνητής, fax. Επίσης πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, φωτοτυπικό μηχάνημα, e-maii. ιε) Εξοπλισμό παρακολούθησης ζώων μετά την απελευθέρωση (όργανα και αναλώσιμα μαρκαρίσματος κ.τ.λ.).

16 ιστ) Υλικό ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. ιζ) Πρόσβαση σε απαραίτητα μεταφορικά μέσα. Ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις πρέπει να συντηρούνται σε τακτική βάση, ενώ τα ιατρικά αναλώσιμα και φάρμακα πρέπει να ανανεώνονται πριν την ημερομηνία λήξη τους. Γ) Ανθρώπινο Δυναμικό Κάθε Κέντρο Περίθαλψης Ειδών της `Αγριας Πανίδας πρέπει να έχει: α) Υπεύθυνο του Κέντρου, με ειδική εκπαίδευση και εμπειρία στην οργάνωση ανάλογου κέντρου περίθαλψης που θα έχει αναλάβει τη συνολική οργάνωση του Κέντρου και την υπευθυνότητα των ερευνητικών δραστηριοτήτων που συμπεριλαμβάνονται β) Υπεύθυνο Κτηνίατρο, εκπαιδευμένο στην περίθαλψη των ειδών που περιθάλπονται. Οποιαδήποτε ιατρική πράξη συμπεριλαμβανομένων και των χειρουργικών επεμβάσεων εκτελούνται είτε από κτηνίατρο του κέντρου, είτε κάτω από την επίβλεψή του. γ) Βιολόγο, ειδικό στη βιολογία και οικολογία των ειδών που περιθάλπονται με συμβολή σε όλη τη διαδικασία της περίθαλψης και την προετοιμασία των ζώων για επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον και τη μετέπειτα παρακολούθησή τους. Η συνεργασία αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από επίσημη συνεργασία με σχετικό επιστημονικό φορέα. δ) Νοσηλευτικό προσωπικό ειδικά εκπαιδευμένο σε αριθμό ανάλογο με τα είδη, τον αριθμό και τις ανάγκες των ζώων.

17 ε) Υπεύθυνο Ενημέρωσης. στ) Γραμματειακή υποστήριξη ζ) Δίκτυο διάσωσης και μεταφοράς ζώων Εκτός από το παραπάνω προσωπικό είναι δυνατή η συμβολή εθελοντών στη λειτουργία του ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. Τα ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. μπορεί να συνεργάζονται με επιστημονικούς συμβούλους σε θέματα κτηνιατρικά, βιολογίας, οικολογίας, αγρίων ζώων και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Δ) Κανονισμός Λειτουργίας των Κέντρων Περίθαλψης Ειδών της `Αγριας Πανίδας Η διάσωση, περίθαλψη και προσπάθεια επανένταξης των ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον, η παρακολούθησή τους μετά την απελευθέρωση και η παραμονή ζώων μη απελευθερώσιμων σε συνθήκες αιχμαλωσίας, πρέπει να διέπονται από ειδικά πρωτόκολλα, βασισμένα στις διεθνείς προδιαγραφές περίθαλψης άγριας πανίδας και προσαρμοσμένα στο δεδομένα των ελληνικών ειδών. Τα πρωτόκολλα αυτά μεταξύ άλλων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους την ελληνική και διεθνή νομοθεσία και τη στρατηγική για την προστασία των ειδών. Η τήρηση των πρωτοκόλλων αυτών είναι πρωταρχικής σημασίας για τη σωστή και ελεγχόμενη οργάνωση και λειτουργία του ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. και για τη σωστή θεραπεία και επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον των ζώων που περιθάλπονται στο Κέντρο. Το προσωπικό και οι εθελοντές πρέπει να εκπαιδεύονται στην τήρηση των πρωτοκόλλων αυτών και η εφαρμογή τους

18 εποπτεύεται από τον υπεύθυνο του Κέντρου. Ενδεικτικά τα πρωτόκολλα πρέπει να περιλαμβάνουν: α) Αντίδραση σε μήνυμα επείγοντος περιστατικού β) Πρώτη εξέταση, απόφαση τρόπου δράσης και πρώτες βοήθειες γ) Απόφαση για μεταφορά ή όχι στο ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. και τρόπος αυτής δ) Κτηνιατρικές εξετάσεις κατά την εισαγωγή του ζώου, επίσης σε τακτική και έκτακτη βάση ε) Πρωτόκολλο θεραπείας που καθορίζεται μετά τις κτηνιατρικές εξετάσεις από τον κτηνίατρο του Κέντρου στ) Πρόγραμμα διατροφής και τρόπος χορήγησης της τροφής ανάλογα με την ηλικία και την κατάσταση του ζώου ζ) Πρωτόκολλο υγιεινής για την προστασία των ζώων και του νοσηλευτικού προσωπικού η) Πρωτόκολλο παρατήρησης και συλλογής στοιχείων για τη θεραπεία, την ανάπτυξη και τη συμπεριφορά των ζώων στο κέντρο θ) Πρωτόκολλο προετοιμασίας για την ένταξη στο φυσικό περιβάλλον ι) Πρωτόκολλο απελευθέρωσης στο φυσικό περιβάλλον ια) Πρωτόκολλο νεκροψιών, συλλογής, διατήρησης και διάθεσης δειγμάτων ιβ) Πρωτόκολλο αντίδρασης σε μαζική θνησιμότητα

19 Στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας κάθε Κέντρου θα περιγράφεται λεπτομερώς η λειτουργία, οι όροι υγιεινής, καθαριότητας και ασφάλειας ανθρώπων και ζώων, ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου Α` βοηθειών, καθώς και οι υποχρεώσεις και ευθύνες των εθελοντών. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2000 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡ. ΦΟΥΝΤΑΣ

Ν. 3013/1-5-02 (ΦΕΚ-102 Α') Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ν. 3013/1-5-02 (ΦΕΚ-102 Α') Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ν. 3013/1-5-02 (ΦΕΚ-102 Α') Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ - ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του

Διαβάστε περισσότερα

Είδος: Αριθμός: Έτος: ΦΕΚ: Τέθηκε σε ισχύ: Ημ.Υπογραφής: Τίτλος: Προοίμιο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Είδος: Αριθμός: Έτος: ΦΕΚ: Τέθηκε σε ισχύ: Ημ.Υπογραφής: Τίτλος: Προοίμιο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 79 Έτος: 2007 ΦΕΚ: Α 95 20070503 Τέθηκε σε ισχύ: 03.05.2007 Ημ.Υπογραφής: 30.04.2007 Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ αριθμ. 178/2002, 852/2004,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1. Κτηνοτροφική εγκατάσταση είναι το ζωικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ».

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ». ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ - ALZHEIMER 1. Συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο Nόμου «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο Nόμου «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο Nόμου «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Επί της Αρχής του σχεδίου Νόμου: Με τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός & περιεχόμενα Σκοπός του Νόμου είναι η καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ενθάρρυνσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και λοιπές διατάξεις. Κεφάλαιο Πρώτο ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και λοιπές διατάξεις. Κεφάλαιο Πρώτο ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και λοιπές διατάξεις Κεφάλαιο Πρώτο ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές Αρχές 1. Το κράτος µεριµνά και εγγυάται την παροχή υπηρεσιών υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Εφαρμοστέες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Άρθρο 2 - Γενικές Προδιαγραφές Άρθρο 3 - Ειδικές

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Εφαρμοστέες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Άρθρο 2 - Γενικές Προδιαγραφές Άρθρο 3 - Ειδικές ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Εφαρμοστέες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Άρθρο 2 - Γενικές Προδιαγραφές Άρθρο 3 - Ειδικές Προδιαγραφές α) Για τα ιατρεία των Μ.Ι.Υ.Α. β) Για το εξεταστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Β45ΑΛ-Θ2Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 1. Kτηνοτροφική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικό Πλαίσιο Οργάνωσης & Λειτουργίας Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Το βασικό θεσμικό πλαίσιο που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν.(ΕΚ)834/2007 του Συμβουλίου «για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις.

Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής Ελληνική ΑΔΑ: 45ΒΝΝ-8Ρ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 44403 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2123 1 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 121929/Η Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας Φορέων χορή γησης Πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΕΙΣ, ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ»/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΕΙΣ, ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ»/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4235/2014 ΦΕΚ Α 32 11.02.2014 Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των

ΝΟΜΟΣ 4235/2014 ΦΕΚ Α 32 11.02.2014 Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των ΝΟΜΟΣ 4235/2014 ΦΕΚ Α 32 11.02.2014 Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος» ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 2741 Έτος: 1999 ΦΕΚ: Α 199 19990928 Τέθηκε σε ισχύ: 28.09.1999 Ηµ.Υπογραφής: 28.09.1999 Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων Τίτλος: αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου»

ΘΕΜΑ: «Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα - -2010 Αριθ. Πρωτ.: Ταχ.Δ/νση: Συγγρού 150

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» *********************

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* Στην Αθήνα σήµερα την 2-11-2004 αυτοί που υπογράφουν παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπ όψιν :

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπ όψιν : ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης, τη λειτουργία και τη διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης της άδειας Έχοντας υπ όψιν : 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ Ν.4235/ΦΕΚ Α 32/11-2-2014 ΜΕΡΟΣ Β Άρθρο 46, για την τροποποίηση του Ν. 4039

ΝΟΜΟΣ Ν.4235/ΦΕΚ Α 32/11-2-2014 ΜΕΡΟΣ Β Άρθρο 46, για την τροποποίηση του Ν. 4039 ΝΟΜΟΣ Ν.4235/ΦΕΚ Α 32/11-2-2014 ΜΕΡΟΣ Β Άρθρο 46, για την τροποποίηση του Ν. 4039 1. Το άρθρο 1 του ν. 4039/2012 τροποποιείται ως ακολούθως: α) Η περίπτωση στ' του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «στ)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 Μέτρο: 1.2.3 A: Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 Μέτρο: 1.2.3 A: Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 Μέτρο: 1.2.3 A: Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ «Κ.Ο.ΔΗ.Π»

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ «Κ.Ο.ΔΗ.Π» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ «Κ.Ο.ΔΗ.Π» Ιούλιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Άρθρο 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα