ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2000/0004(COD) 2 Οκτωβρίου 2001 ***I ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τις µηχανές και για τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ (COM(2000) 899 C5-0035/ /0004(COD)) Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Εισηγητής: Rainer Wieland PR\ doc PE

2 Υπόµνηµα για τα χρησιµοποιούµενα σύµβολα * ιαδικασία διαβούλευσης πλειοψηφία των ψηφισάντων **I ιαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση) πλειοψηφία των ψηφισάντων **II ιαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση) πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης *** Σύµφωνη γνώµη πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός από τις περιπτώσεις που µνηµονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ ***I ιαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση) πλειοψηφία των ψηφισάντων ***II ιαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση) πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης ***III ιαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση) πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου (Η ενδεικνυόµενη διαδικασία στηρίζεται στη νοµική βάση που πρότεινε η Επιτροπή) Τροπολογίες σε νοµοθετικό κείµενο Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήµανση γίνεται µε έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήµανση µε απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νοµοθετικού κειµένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειµένου (για παράδειγµα, στοιχεία εµφανώς λανθασµένα ή που έχουν παραλειφθεί σε µια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρµόδιων τεχνικών υπηρεσιών. PE /68 PR\ doc

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ιστορικό της διαδικασίας... 4 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ... 5 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ... PR\ doc 3/68 PE

4 Ιστορικό της διαδικασίας Με την από 26 Ιανουαρίου 2001 επιστολή της, η Επιτροπή υπέβαλε στο Κοινοβούλιο, σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τις µηχανές και για τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ (COM(2000) /0004 (COD)). Κατά τη συνεδρίαση της 12 Φεβρουαρίου 2001, η Πρόεδρος του Κοινοβουλίου ανακοίνωσε ότι παρέπεµψε την εν λόγω πρόταση, για εξέταση επί της ουσίας, στην Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς και, για γνωµοδότηση, στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών καθώς και στην Επιτροπή Βιοµηχανίας, Εξωτερικού Εµπορίου, Έρευνας και Ενέργειας (C5-0035/2001). Κατά τη συνεδρίασή της στις 27 Φεβρουαρίου 2001, η Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς όρισε εισηγητή τον κ. Rainer Wieland. Κατά τη συνεδρίασή της/τις συνεδριάσεις της στις... και..., η επιτροπή εξέτασε την πρόταση της Επιτροπής καθώς και το σχέδιο έκθεσης. Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο νοµοθετικού ψηφίσµατος µε... ψήφους υπέρ,... ψήφους κατά και... αποχή/ές/οµόφωνα. Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές... (πρόεδρος/ασκών/ασκούσα την προεδρία),... (αντιπρόεδρος),... (αντιπρόεδρος),... (εισηγητής/ήτρια),...,... (αναπλ....),... (αναπλ...., σύµφωνα µε το άρθρο 153, παράγραφος 2, του Κανονισµού),... και.... Οι γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών επισυνάπτονται στην παρούσα έκθεση η Επιτροπή Βιοµηχανίας, Εξωτερικού Εµπορίου, Έρευνας και Ενέργειας αποφάσισε στις 21 Μαρτίου 2001 να µη γνωµοδοτήσει. Η έκθεση κατατέθηκε στις... Η προθεσµία κατάθεσης τροπολογιών θα αναγράφεται στο σχέδιο ηµερήσιας διάταξης της περιόδου συνόδου κατά την οποία θα εξετασθεί η έκθεση. PE /68 PR\ doc

5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τις µηχανές και για τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ (COM(2000) 899 C5-0035/ /0004(COD)) Η εν λόγω πρόταση τροποποιείται ως ακολούθως: Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή 1 Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου Τροπολογία του Rainer Wieland Τροπολογία 1 Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα) Αφετέρου, για τη διασφάλιση του νοµοθετικού ρόλου του Κοινοβουλίου κατά την περαιτέρω εξέλιξη της νοµοθεσίας στον εν λόγω τοµέα πρέπει να παραχωρηθούν στην Επιτροπή, υπό τον τίτλο της απλούστευσης, εκτεταµένες εξουσίες, έστω και µόνον για προσαρµογές σε θέµατα ουσιαστικού δικαίου. Σοβαρό λάθος αποτελούν επίσης οι διάφοροι παντού διεισδύοντες "οδηγοί". Η τάση να ερµηνεύονται οι νοµικοί κανόνες ως δεσµευτικοί δεν ανταποκρίνεται στο ρόλο που έχει ανατεθεί στην Επιτροπή στο πλαίσιο του νοµικού συστήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτονόητη. 1 ΕΕ C 154 της 29 Μαΐου 2001, σελ PR\ doc 5/68 PE

6 Τροπολογία του Rainer Wieland Τροπολογία 2 Αιτιολογική σκέψη 17 (17) Η σήµανση "CE" πρέπει να αναγνωρισθεί σαφώς ως η µόνη σήµανση η οποία εγγυάται τη συµµόρφωση της µηχανής προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Οι σηµάνσεις που θα µπορούσαν να παραπλανήσουν τους τρίτους ως προς τη σηµασία ή τη γραφική απεικόνιση της σήµανσης "CE", πρέπει να απαγορεύονται. (17) Η σήµανση "CE" πρέπει να αναγνωρισθεί σαφώς ως σήµανση η οποία εγγυάται τη συµµόρφωση της µηχανής προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Οι σηµάνσεις που θα µπορούσαν να παραπλανήσουν τους τρίτους ως προς τη σηµασία ή τη γραφική απεικόνιση της σήµανσης "CE", πρέπει να απαγορεύονται. Η συµµόρφωση µε την οδηγία µπορεί να βεβαιώνεται και µε άλλα σήµατα. Ωστόσο, η σηµασία του κοινοτικού σήµατος πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθεί. Τροπολογία 3 Αιτιολογική σκέψη 17(α) (νέα) Είναι αναγνωρισµένο ότι προαιρετικά συστήµατα πιστοποίησης και σήµανσης, που αναπτύσσουν οργανώσεις καταναλωτών, κατασκευαστές, φορείς εκµετάλλευσης και άλλοι συµµετέχοντες στον κλάδο, συµβάλλουν στον προσανατολισµό της αγοράς προς τον ανταγωνισµό και αποτελούν χρήσιµο µέσο για την αύξηση της εµπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα. Τα κράτη µέλη θα µπορούσαν να υποστηρίξουν τέτοια συστήµατα, στο βαθµό που αυτά συµµορφώνονται στους κανόνες περί ανταγωνισµού που καθορίζει η Συνθήκη. Η συγκεκριµένη διατύπωση αντιστοιχεί στην οδηγία 1999/5 σχετικά µε το ραδιοεξοπλισµό και τον τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό και την αµοιβαία αναγνώριση της συµµόρφωσης των εξοπλισµών αυτώ, ΕΕ L 91, , σελ. 10. PE /68 PR\ doc

7 Τροπολογία 4 Αιτιολογική σκέψη 22 (22) Σύµφωνα µε το άρθρο 2 της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή, τα µέτρα εφαρµογής της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπίζονται, ανάλογα µε την περίπτωση, είτε µε τη διαδικασία της συµβουλευτικής επιτροπής που προβλέπεται από το άρθρο 3 της εν λόγω απόφασης είτε µε τη διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής που προβλέπεται από το άρθρο 5 της ίδιας απόφασης. ιαγράφεται Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας 30 (διαγραφή του άρθρου 8). Τροπολογία 5 Άρθρο 1, Πεδίο εφαρµογής 1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στα προϊόντα που µνηµονεύονται στα ακόλουθα: (α) στα προϊόντα που ορίζονται στο άρθρο 2, δεύτερο εδάφιο, σηµεία (α) έως (η), (β) στα οχήµατα που έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί για την εκτέλεση και άλλων εργασιών εκτός από την απλή µεταφορά προσώπων και τα οποία χρησιµοποιούνται τόσο στα αεροδρόµια όσο και στην εξορυκτική βιοµηχανία. 1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στα προϊόντα που µνηµονεύονται στο άρθρο 2: α) Μηχανές, β) εναλλάξιµοι εξοπλισµοί, γ) δοµικά στοιχεία ασφαλείας, PR\ doc 7/68 PE

8 2. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας: (α) τα δοµικά στοιχεία, περιλαµβανοµένων των στοιχείων ασφάλειας, ή οι εξοπλισµοί, περιλαµβανοµένων των εναλλάξιµων, που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν ως ανταλλακτικά για την αντικατάσταση πανοµοιότυπων δοµικών στοιχείων ή εξοπλισµών και τα οποία παρέχει είτε ο κατασκευαστής της αρχικής µηχανής, είτε τρίτος σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. (β) ο ειδικός εξοπλισµός πανηγύρεων και πάρκων αναψυχής, (γ) οι µηχανές οι οποίες έχουν σχεδιασθεί ειδικά ή λειτουργούν για χρήση σχετική µε την πυρηνική ενέργεια και των οποίων η βλάβη µπορεί να προκαλέσει εκποµπή ραδιενέργειας, (δ) τα πυροβόλα όπλα, (ε) τα µεταφορικά µέσα, περιλαµβανοµένων των ρυµουλκουµένων τους, (στ) οι κινητές µονάδες ανοικτής θαλάσσης καθώς και οι µηχανές που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας και είναι εγκατεστηµένες επί των εν λόγω µονάδων, (ζ) οι µηχανές που είναι ειδικά σχεδιασµένες και κατασκευασµένες για τις ένοπλες δυνάµεις ή για τις δυνάµεις τήρησης της δηµόσιας τάξης, δ) ανυψωτικά εξαρτήµατα, ε) κινητές διατάξεις µηχανικής µετάδοσης, 2. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας: (α) τα δοµικά στοιχεία ασφάλειας που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν ως ανταλλακτικά για την αντικατάσταση πανοµοιότυπων δοµικών στοιχείων ή εξοπλισµών και τα οποία παρέχει ο κατασκευαστής της αρχικής µηχανής. (β) ειδικές διατάξεις για πανηγύρεις και πάρκα αναψυχής, (γ) οι µηχανές οι οποίες έχουν σχεδιασθεί ειδικά ή λειτουργούν για χρήση σχετική µε την πυρηνική ενέργεια και των οποίων η βλάβη µπορεί να προκαλέσει εκποµπή ραδιενέργειας, δ) τα πυροβόλα όπλα, ε) µέσα µεταφοράς, δηλ. τα οχήµατα, περιλαµβανοµένων των ρυµουλκουµένων τους, που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά προσώπων ή εµπορευµάτων σε δηµόσια δίκτυα µεταφορών, καθώς και γεωργικοί και δασικοί ελκυστήρες σύµφωνα µε το άρθρο 1, παρ. 1, της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ. Εξαιρούνται επίσης οχήµατα που χρησιµοποιούνται στην εξορυκτική βιοµηχανία, εφόσον, λόγω κατασκευής, ανταποκρίνονται στα προαναφερθέντα οχήµατα για τη µεταφορά σε δηµόσια δίκτυα. στ) τα πλοία και οι κινητές µονάδες ανοικτής θαλάσσης καθώς και οι µηχανές που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας και είναι εγκατεστηµένες επί των εν λόγω µονάδων, (ζ) οι µηχανές που είναι ειδικά σχεδιασµένες και κατασκευασµένες για τις ένοπλες δυνάµεις ή για τις δυνάµεις τήρησης της δηµόσιας τάξης, PE /68 PR\ doc

9 (η) οι ανελκυστήρες φρεάτων ορυχείου, (θ) οι ανυψωτήρες προσώπων σε σκηνικά, (ι) τα προϊόντα που σχετίζονται µε τους ακόλουθους τοµείς: (i) ηλεκτρικά υλικά οικιακής χρήσεως, (ii) οπτικοακουστικούς εξοπλισµούς, (iii) εξοπλισµούς της τεχνολογίας των πληροφοριών, (iv) µηχανές και υλικά γραφείου, (v) αποζεύκτες και διακόπτες, (ια) οι ακόλουθοι ηλεκτρικοί εξοπλισµοί υψηλής τάσεως: (i) συσκευές σύνδεσης και ελέγχου, (ii) µετασχηµατιστές, (ιβ) οι κινητήρες παντός τύπου, (ιγ) οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις θεωρούµενες στο σύνολό τους, όπως τα πετροχηµικά εργοστάσια καθώς και οι µονάδες παραγωγής θέρµανσης και ηλεκτρικής ενέργειας, (ιδ) ιατροτεχνολογικά προϊόντα. (η) οι ανελκυστήρες φρεάτων ορυχείου, (θ) οι µηχανές που προορίζονται για την µετακίνηση ατόµων κατά τη διάρκεια καλλιτεχνικών παραστάσεων, (ι) τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα που σχετίζονται µε τους ακόλουθους τοµείς, εάν και εφόσον καλύπτονται από την οδηγία περί χαµηλής τάσης: (i) οικιακές συσκευές, (ii) οπτικοακουστικοί εξοπλισµοί, (iii) εξοπλισµοί της τεχνολογίας των πληροφοριών, iv) αποζεύκτες και διακόπτες, ηλεκτρονόµοι και διατάξεις αποσύνδεσης, v) γεννήτριες, (ια) οι ακόλουθοι ηλεκτρικοί εξοπλισµοί υψηλής τάσεως, εάν και εφόσον δεν εµπερικλείουν µηχανικούς κινδύνους: (i) συσκευές σύνδεσης και ελέγχου, (ii) µετασχηµατιστές και γεννήτριες, (ιβ) οι κινητήρες παντός τύπου, εάν και εφόσον δεν εµπερικλείουν µηχανικούς κινδύνους: (ιγ) βιοµηχανικές εγκαταστάσεις στο σύνολό τους προϊόντα σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 1, που προορίζονται για σύνδεση στις εν λόγω εγκαταστάσεις, δεν εµπίπτουν στην παρούσα εξαίρεση, (ιδ) ιατροτεχνολογικά προϊόντα, (ιε) µηχανές οι οποίες, λόγω σχήµατος, µεγέθους, λειτουργίας ή προορισµού και λόγω της ενέργειας που έχει αποθηκευθεί σ' αυτές, δεν εµπερικλείουν κινδύνους. Η τροπολογία αυτή περιέχει ορισµένες αποσαφηνίσεις στην πρόταση της Επιτροπής που είναι αυτονόητες στο κείµενο. Με την προσθήκη του εδαφίου (ιδ) εξαιρούνται µηχανές, όπως π.χ. τα ρολόγια. PR\ doc 9/68 PE

10 Τροπολογία 6 Άρθρο 2 Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας µε τον όρο "µηχανή" νοούνται τα προϊόντα που ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο, σηµεία (α) έως (η) του παρόντος άρθρου καθώς και στα οχήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο (β). Ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: (α) "µηχανή εν στενή εννοία": (i) σύνολο, εξοπλισµένο ή το οποίο Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας µε τον όρο "µηχανή" νοούνται τα προϊόντα που ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο, σηµεία (α) έως (η) του παρόντος άρθρου καθώς και στα οχήµατα Ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: α) «Μηχανή»: (i) σύνολο, εξοπλισµένο ή το οποίο πρόκειται να εξοπλισθεί µε σύστηµα µεταδόσεως της κίνησης εκτός από την άµεσα εφαρµοζόµενη µυϊκή δύναµη, απαρτιζόµενο από συνδεδεµένα µεταξύ τους τµήµατα ή όργανα, από τα οποία ένα τουλάχιστον είναι κινητό και τα οποία είναι συνενωµένα συµπαγώς. Εδώ συγκαταλέγονται επίσης συσκευές για τη θέση σε λειτουργία, τη διεύθυνση, τον έλεγχο και τον εφοδιασµό µε ενέργεια άλλων µηχανών. Επίσης θεωρούνται µηχανές οι ανυψωτικές διατάξεις που κινούνται µε την άµεση εφαρµογή µυϊκής δύναµης. αα) «πλήρης µηχανή» είναι η µηχανή που εγκαθίσταται, συναρµολογείται ή συνδέεται στην παροχή ενέργειας για τον προκαθορισµένο σκοπό της σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης. ββ) «οιονεί µηχανή» µια µηχανή στην οποία πρέπει να προσαρτηθούν περαιτέρω απαραίτητα µέρη ή η οποία προορίζεται να ενσωµατωθεί σε µια άλλη µηχανή ή να συνδεθεί µε άλλες µηχανές για να αποτελέσουν ένα σύνολο µηχανών, ή η οποία αποτελεί απλώς µονάδα κίνησης µιας µηχανής (γγ) "σύνολο µηχανών": σύνολο µηχανών ή/και οιονεί µηχανών οι οποίες έχουν διαταχθεί και ο χειρισµός τους γίνεται κατά τρόπο ώστε να λειτουργούν σε συσχέτιση µεταξύ τους, µε σκοπό την επίτευξη ενός και του αυτού αποτελέσµατος PE /68 PR\ doc

11 πρόκειται να εξοπλισθεί µε σύστηµα µεταδόσεως της κίνησης εκτός από την άµεσα εφαρµοζόµενη ανθρώπινη ή ζωική δύναµη, απαρτιζόµενο από συνδεδεµένα µεταξύ τους τµήµατα ή όργανα, από τα οποία ένα τουλάχιστον είναι κινητό και τα οποία είναι συνενωµένα συµπαγώς, µε σκοπό συγκεκριµένη εφαρµογή, (ii) µηχανή που µνηµονεύεται στο σηµείο i) από την οποία λείπουν µόνο τα στοιχεία σύνδεσης στο χώρο χρήσης ή ένωσης µε πηγές ενέργειας και κίνησης, (iii) µηχανή που µνηµονεύεται στο σηµείο i) έτοιµη προς εγκατάσταση, η οποία δεν µπορεί να λειτουργήσει όπως έχει παρά µόνο µετά τη συναρµογή της σε όχηµα ή την εγκατάστασή της σε κτίριο ή σε κατασκεύασµα, (iv) ανυψωτικό µηχάνηµα, του οποίου πηγή ενέργειας είναι η άµεσα εφαρµοζόµενη ανθρώπινη δύναµη (β) "σύνολο µηχανών": σύνολο µηχανών ή/και οιονεί µηχανών οι οποίες έχουν διαταχθεί και ο χειρισµός τους γίνεται κατά τρόπο ώστε να λειτουργούν σε συσχέτιση µεταξύ τους, µε σκοπό την επίτευξη ενός και του αυτού αποτελέσµατος (γ) "εναλλάξιµος εξοπλισµός": εξοπλισµός, ο οποίος µετά την έναρξη χρήσεως µηχανής ή ελκυστήρα, συναρµολογείται επ αυτών από τον ίδιο το χειριστή προκειµένου να τροποποιηθεί η λειτουργία τους ή να προστεθεί µια νέα λειτουργία, εφόσον ο εν λόγω εξοπλισµός δεν αποτελεί ανταλλακτικό ή εργαλείο (δ) "δοµικό στοιχείο ασφαλείας": δοµικό στοιχείο το οποίο διατίθεται χωριστά στην αγορά προκειµένου να εγκατασταθεί επί λειτουργούσης µηχανής ή επί µεταχειρισµένης µηχανής, και το οποίο περιλαµβάνεται στον ακόλουθο κατάλογο: (β) "εναλλάξιµος εξοπλισµός": εξοπλισµός, ο οποίος προορίζεται να συναρµολογείται από το χειριστή µηχανής ή ελκυστήρα µετά από την εκκίνησή τους, προκειµένου να τροποποιηθεί η λειτουργία τους ή να προστεθεί µια νέα λειτουργία, εφόσον ο εν λόγω εξοπλισµός δεν αποτελεί ανταλλακτικό ή εργαλείο (γ) "δοµικό στοιχείο ασφαλείας": δοµικό στοιχείο - που εξυπηρετεί τη λειτουργία ενός χαρακτηριστικού ασφαλείας και PR\ doc 11/68 PE

12 (i) δοµικά στοιχεία που µνηµονεύονται στα σηµεία 19 και 20 του παραρτήµατος IV, (ii) λογική ενότητα ασφάλειας του κυκλώµατος πεδήσεως ανάγκης και ελέγχου των κινητών προφυλακτήρων, (iii) ηλεκτροβαλβίδες ελέγχου επικινδύνων κινήσεων των µηχανών, (iv) σύστηµα απαγωγής καπνού ή σκόνης που προορίζεται για µηχανές, (v) προφυλακτήρες και προστατευτικές διατάξεις, καθώς και οι διατάξεις µανδάλωσής τους που προορίζονται για µηχανές, (vi) διάταξη ελέγχου καταπονήσεως των ανυψωτικών µηχανηµάτων και διατάξεις κατά της πτώσεως βαρούλκων, (vii) διάταξη κατά της σύγκρουσης ανυψωτικών µηχανηµάτων, (viii) ζώνη ασφαλείας και σύστηµα συγκράτησης προσώπων στο κάθισµά τους, (ix) βαλβίδα αντεπιστροφής προς τοποθέτηση στα υδραυλικά κυκλώµατα, (x) προφυλακτήρας κινητών διατάξεων µηχανικής µετάδοσης (ε) "ανυψωτικό εξάρτηµα": δοµικό στοιχείο ή στοιχείο εξοπλισµού το οποίο δεν συνδέεται µε τη µηχανή ανύψωσης, επιτρέπει τη συγκράτηση του φορτίου και τοποθετείται είτε µεταξύ της µηχανής και του φορτίου, είτε επί του ιδίου του φορτίου, είτε αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του φορτίου. Θεωρούνται επίσης ως - διατίθεται ξεχωριστά και - του οποίου η αστοχία ή βλάβη συνεπάγεται κίνδυνο για την ασφάλεια των προσώπων στην περιοχή λειτουργίας της µηχανής, και - δεν είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της µηχανής ή µπορεί να αντικατασταθεί από συνηθισµένα δοµικά στοιχεία για τη λειτουργία της µηχανής (δ) "ανυψωτικό εξάρτηµα": δοµικό στοιχείο ή στοιχείο εξοπλισµού το οποίο δεν συνδέεται µε τη µηχανή ανύψωσης, επιτρέπει τη συγκράτηση του φορτίου και τοποθετείται είτε µεταξύ της µηχανής και του φορτίου, είτε επί του ιδίου του φορτίου, είτε προορίζεται να αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του φορτίου και PE /68 PR\ doc

13 ανυψωτικά εξαρτήµατα οι αρτάνες και τα δοµικά τους στοιχεία (στ) "κινητή διάταξη µηχανικής µετάδοσης": κινητό δοµικό στοιχείο που προορίζεται για τη µετάδοση ισχύος µεταξύ κινητήριας µηχανής ή ελκυστήρα και µηχανής υποδοχής, το οποίο τα συνδέει µε το πρώτο σταθερό έδρανο. Τουλάχιστον µία από τις δύο εν λόγω µηχανές πρέπει να είναι κινητή (ζ) "προφυλακτήρας των κινητών διατάξεων µηχανικής µετάδοσης": διάταξη που διασφαλίζει την προστασία των προσώπων τα οποία διατρέχουν κίνδυνο να παρασυρθούν από κινητή διάταξη µηχανικής µετάδοσης (η) "φορητό µηχάνηµα µε εκρηκτικό φορτίο": φορητό µηχάνηµα που προορίζεται για βιοµηχανικούς ή τεχνικούς σκοπούς µε χρήση εκρηκτικού φορτίου, υπό µορφή φυσιγγίου, για: (i) τη στερέωση µεταλλικού τµήµατος σε εξάρτηµα, ή (ii) τη σφαγή ζώων, ή (iii) τη σήµανση αντικειµένου µε χάραξη εν ψυχρώ, ή (iv) τη σύνδεση καλωδίων µε σύνθλιψη (θ) "οιονεί µηχανή": σύνολο, εξοπλισµένο ή το οποίο πρόκειται να εξοπλισθεί µε σύστηµα µετάδοσης της κίνησης, που απαρτίζεται από τµήµατα ή µηχανικά όργανα συνδεδεµένα µεταξύ τους, τα οποία σχεδόν αποτελούν µηχανή, αλλά δεν µπορούν να διασφαλίσουν µόνα τους συγκεκριµένη εφαρµογή. Η οιονεί µηχανή προορίζεται να ενσωµατώνεται ή να συναρµολογείται σε µια ή περισσότερες µηχανές ή σε άλλες οιονεί µηχανές, προκειµένου να αποτελούν ενιαία µηχανή στην οποία εφαρµόζεται η παρούσα οδηγία (ι) "διάθεση στην αγορά": διάθεση για πρώτη φορά στην Κοινότητα, τιµής ένεκεν ή δωρεάν, µηχανής που προορίζεται για διατίθεται ξεχωριστά. Θεωρούνται επίσης ως ανυψωτικά εξαρτήµατα οι αρτάνες και τα δοµικά τους στοιχεία (ε) "κινητή διάταξη µηχανικής µετάδοσης": κινητό δοµικό στοιχείο που προορίζεται για τη µετάδοση ισχύος µεταξύ κινητήριας µηχανής ή ελκυστήρα και µηχανής υποδοχής, το οποίο τα συνδέει µε το πρώτο σταθερό έδρανο. Τουλάχιστον µία από τις δύο εν λόγω µηχανές πρέπει να είναι κινητή (στ) "προφυλακτήρας των κινητών διατάξεων µηχανικής µετάδοσης": διάταξη που διασφαλίζει την προστασία των προσώπων τα οποία διατρέχουν κίνδυνο να παρασυρθούν από κινητή διάταξη µηχανικής µετάδοσης (ζ) "φορητό µηχάνηµα µε εκρηκτικό φορτίο": φορητό µηχάνηµα που προορίζεται για χρήση εκρηκτικού φορτίου, υπό µορφή φυσιγγίου, για: (i) τη στερέωση µεταλλικού τµήµατος σε εξάρτηµα, ή (ii) τη σφαγή ζώων, ή (iii) τη σήµανση αντικειµένου µε χάραξη εν ψυχρώ, ή (iv) τη σύνδεση καλωδίων µε σύνθλιψη (η) "κατασκευαστής": οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που φέρει την ευθύνη για την ανάπτυξη ή την παραγωγή µηχανής που εµπίπτει στο πεδίο PR\ doc 13/68 PE

14 τους τελικούς χρήστες (ια) "κατασκευαστής": οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο αρµόδιο για το σχεδιασµό και την κατασκευή µηχανής που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, ενόψει της διάθεσης της τελευταίας στην αγορά, µε το όνοµα ή το εµπορικό σήµα του εν λόγω προσώπου θεωρείται επίσης ως κατασκευαστής: (i) οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο σχεδιάζει ή αναθέτει τη σχεδίαση, κατασκευάζει ή αναθέτει την κατασκευή, για δική του χρήση, µηχανής που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, (ii) οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο έχει αναλάβει, µε το δικό του όνοµα ή το δικό του εµπορικό σήµα, την ευθύνη συµµόρφωσης προς την παρούσα οδηγία µιας µηχανής η οποία εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, για εµπορικούς σκοπούς ή για ιδιωτική χρήση, ή στο όνοµα του οποίου η συγκεκριµένη µηχανή διατίθεται στην αγορά κατασκευαστής θεωρείται επίσης, εφόσον δεν ορίζεται ρητά άλλως στην οδηγία, (αα) οποιοσδήποτε αναλαµβάνει, µε το δικό του όνοµα ή το δικό του εµπορικό σήµα, την ευθύνη συµµόρφωσης προς την παρούσα οδηγία µιας µηχανής η οποία εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας (ββ) ο εντολοδόχος ενός κατασκευαστή (γγ) 0 διαθέτων στην αγορά µια µηχανή (θ) "διάθεση στην αγορά": διάθεση για πρώτη φορά στην Κοινότητα, έναντι πληρωµής ή δωρεάν, µηχανής καλυπτόµενης από τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας που προορίζεται να λειτουργήσει, να χρησιµοποιηθεί ή να συναρµολογηθεί άλλο σύστηµα Οι εξαιρέσεις πρέπει να διατυπωθούν σαφέστερα. Τούτο αφορά κυρίως τα οχήµατα (κατά βάση διατήρηση των ισχυουσών διατάξεων) και τους ανυψωτήρες προσώπων σε σκηνικά (εξειδίκευση της εξαίρεσης για µηχανές που χρησιµοποιούνται σε καλλιτεχνικές παραστάσεις). Οι κινητήρες πρέπει γενικά να εξαιρεθούν, εάν και εφόσον δεν συνεπάγονται µηχανικούς κινδύνους. PE /68 PR\ doc

15 Πρέπει επίσης να βελτιωθεί ο ορισµός των «οιονεί µηχανών». Ο κατάλογος των δοµικών στοιχείων ασφαλείας είναι ελλιπής. Η οδηγία εµπεριέχει υπερβολικά πολλούς ατελείς ορισµούς ή παραδείγµατα. Για λόγους νοµικής ασφάλειας πρέπει να προτιµώνται οι ορισµοί. Ορισµοί που αφορούν ορισµένα οριζόντια ζητήµατα (άρθρο 2, παρ. ι-ιδ) πρέπει να προσαρµοστούν στους ήδη υπάρχοντες ορισµούς προς όφελος της ασφάλειας και της συνοχής. Η περίπτωση θ) πρέπει να διαγραφεί, διότι οι οιονεί µηχανές ορίζονται στην παρ. 2 περ. ββ). Οι περιπτώσεις i και ii του άρθρου 2 παρ. ια) καλύπτονται από τις τροποποιήσεις της παραγράφου η). Ο ορισµός του κατασκευαστή περιλαµβάνεται στην περίπτωση (η) για λόγους γλωσσικής περαιτέρω απλούστευσης του κειµένου. Τροπολογία 7 Άρθρο 3, παράγραφος 2 2. Για τις µηχανές που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν από τους καταναλωτές, όσον αφορά τις διατάξεις που αποσκοπούν στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας οι οποίες δεν ρυθµίζονται ούτε από την παρούσα οδηγία, ούτε από άλλα ειδικά κοινοτικά κείµενα, εφαρµόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 92/59/ΕΟΚ του Συµβουλίου 1. ιαγράφεται ΕΕ L 228 της , σελ. 24. Η διαγραφή της παραγράφου 2 συνιστάται διότι η χρήση µηχανών από µη ειδικούς θα πρέπει τελικά να εξακολουθήσει να εµπίπτει στη ρύθµιση της οδηγίας 92/59/ΕΟΚ. Τροπολογία 8 Άρθρο 4 1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν κάθε αναγκαίο µέτρο ώστε οι µηχανές να µπορούν να διατίθενται στην αγορά ή/και να αρχίσουν να χρησιµοποιούνται µόνον αν δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των προσώπων και, ενδεχοµένως, των κατοικίδιων ζώων ή των αγαθών, αφ ης στιγµής ιαγράφεται PR\ doc 15/68 PE

16 εγκαθίστανται, συντηρούνται καταλλήλως και χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τον προορισµό τους ή υπό λογικά προβλέψιµες συνθήκες. 2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε οι οιονεί µηχανές να µπορούν να διατίθενται στην αγορά µόνο εφόσον πληρούν τις διατάξεις της οδηγίας που τις αφορούν. 3. Τα κράτη µέλη εγκαθιδρύουν ή ορίζουν τις αρµόδιες αρχές για τον έλεγχο της συµµόρφωσης των µηχανών προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και Τα κράτη µέλη καθορίζουν τα καθήκοντα, την οργάνωση και τις αρµοδιότητες των αρµόδιων αρχών. Ενηµερώνουν σχετικά την Επιτροπή καθώς και τα άλλα κράτη µέλη, ενώ τους γνωστοποιούν και κάθε µεταγενέστερη τροποποίηση. Το άρθρο 4 πρέπει να διαγραφεί διότι οι διατάξεις που περιέχει η πρόταση της Επιτροπής σε διάφορα σηµεία σχετικά µε τον έλεγχο της αγοράς έχουν συγκεντρωθεί, για λόγους βελτίωσης της διαφάνειας, σε ένα νέο άρθρο 17α. Τροπολογία 9 Άρθρο 5 1. Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του, πριν από τη διάθεση στην αγορά ή/και την έναρξη χρήσεως µιας µηχανής, πρέπει να βεβαιώνεται: α) ότι αυτή πληροί τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που παρατίθενται στο παράρτηµα Ι, β) ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας που προβλέπονται στο άρθρο Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του, πριν από τη διάθεση στην αγορά, πρέπει : α) να βεβαιώνεται, ότι αυτή πληροί τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που παρατίθενται στο παράρτηµα Ι, β) να εκτελεί τις διαδικασίες ελέγχου συµµόρφωσης σύµφωνα µε το άρθρο 12, γ) να επιδεικνύει και να επιθέτει στη µηχανή τη δήλωση συµµόρφωσης σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ Α, δ) να επιθέτει το σήµα CE σύµφωνα µε το PE /68 PR\ doc

17 2. Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του, πριν από τη διάθεση στην αγορά οιονεί µηχανής, πρέπει να βεβαιώνεται ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του, πριν να κινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12, οφείλει να διαθέτει τα απαραίτητα µέσα ή να έχει πρόσβαση σε αυτά, προκειµένου να είναι σε θέση να διασφαλίζει τη συµµόρφωση της µηχανής προς τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας του παραρτήµατος Ι. 4. Εάν οι µηχανές αποτελούν επίσης αντικείµενο άλλων κοινοτικών οδηγιών, οι οποίες αφορούν άλλα θέµατα και προβλέπουν την επίθεση της σήµανσης "CE", η εν λόγω σήµανση υποδηλώνει τη συµµόρφωση των µηχανών προς τις διατάξεις και αυτών των άλλων οδηγιών. Αν, ωστόσο, µια ή περισσότερες από τις ανωτέρω οδηγίες επιτρέπουν στον κατασκευαστή ή στον εντολοδόχο του να επιλέξει, κατά τη διάρκεια µιας µεταβατικής περιόδου, το σύστηµα που θα εφαρµόζει, η σήµανση "CE" υποδηλώνει τη συµµόρφωση µόνο προς τις διατάξεις των οδηγιών που εφαρµόζει ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του. άρθρο 16, και ε) να διαθέτει τις αναγκαίες πληροφορίες, όπως οι οδηγίες χρήσης. 2. Ο κατασκευαστής µιας οιονεί µηχανής, πριν από τη διάθεση της οιονεί µηχανής στην αγορά ή τη διάθεση µιας οιονεί µηχανής σε άλλο κατασκευαστή οφείλει: (α) να βεβαιώνεται, ότι η οιονεί µηχανή πληροί τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που παρατίθενται στο παράρτηµα Ι, όσον αφορά τους κινδύνους που δεν µπορούν πλέον να επηρεαστούν από την ολοκλήρωση της µηχανής, (β) να συντάσσει και να επιθέτει στην οιονεί µηχανή δήλωση ενσωµάτωσης και οδηγίες συναρµολόγησης σύµφωνα µε το άρθρο 13, (γ) να διαθέτει τις αναγκαίες πληροφορίες που χρειάζεται ο κατασκευαστής της οιονεί µηχανής για να συντάξει το εγχειρίδιο οδηγιών. 3. Αν ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα στην Κοινότητα, οι υποχρεώσεις των παραγράφων 1 και 2 βαρύνουν τον εισαγωγέα. PR\ doc 17/68 PE

18 Τα στοιχεία των εφαρµοζόµενων οδηγιών, όπως αυτά δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αναγράφονται στη δήλωση πιστότητας ΕΚ που συνοδεύει τη µηχανή. Η τροπολογία αποσκοπεί στην αποσαφήνιση των απαιτήσεων που απορρέουν από την οδηγία. Η διαγραφή της παραγράφου 4 οφείλεται στο γεγονός ότι το παράρτηµα ΙΙ Α 5 περιλαµβάνει το περιεχόµενο της δήλωσης συµµόρφωσης. Τροπολογία 10 Άρθρο 6 Ελεύθερη κυκλοφορία 1. Τα κράτη µέλη δεν µπορούν να απαγορεύουν, να περιορίζουν ή να παρεµποδίζουν στο έδαφός τους τη διάθεση στην αγορά ή/και την έναρξη χρήσεως των µηχανών που πληρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τους κινδύνους που προβλέπονται σε αυτή. 1. Τα κράτη µέλη δεν µπορούν να απαγορεύουν, να περιορίζουν ή να παρεµποδίζουν στο έδαφός τους τη διάθεση στην αγορά ή/και την έναρξη χρήσεως των µηχανών που πληρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Ο συγκεκριµένος περιορισµός είναι περιττός, διότι οι δυνατότητες περιορισµού που απορρέουν από την ίδια τη Συνθήκη έχουν ούτως ή άλλως προτεραιότητα έναντι της οδηγίας. Συνεπώς, η διατύπωση πρέπει να είναι κατά το δυνατόν σαφής και απλή. Τροπολογία 11 Άρθρο 7 1. Τα κράτη µέλη θεωρούν ότι είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας οι µηχανές που φέρουν τη σήµανση "CE" και συνοδεύονται από τη δήλωση πιστότητας ΕΚ που προβλέπεται στο παράρτηµα II, µέρος Α. 2. Η µηχανή που κατασκευάζεται σύµφωνα µε εναρµονισµένο πρότυπο, τα στοιχεία του οποίου έχουν δηµοσιευθεί στην 1. Τα κράτη µέλη θεωρούν ότι είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας οι µηχανές που φέρουν τη σήµανση "CE" και συνοδεύονται από τη δήλωση πιστότητας ΕΚ που προβλέπεται στο παράρτηµα II, µέρος Α. 2. Η µηχανή που κατασκευάζεται σύµφωνα µε εναρµονισµένο πρότυπο, τα στοιχεία του οποίου έχουν δηµοσιευθεί στην PE /68 PR\ doc

19 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, θεωρείται σύµφωνη µε τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που προβλέπονται στο εν λόγω εναρµονισµένο πρότυπο. Επίσηµη Εφηµερίδα, θεωρείται σύµφωνη µε τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που καλύπτονται από το εν λόγω πρότυπο. Απλούστευση του κειµένου. Τροπολογία 12 Άρθρο 8 Ειδικά µέτρα 1. Η Επιτροπή µπορεί να λαµβάνει, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 22, παράγραφος 3, κάθε αναγκαίο µέτρο για την εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν τα ακόλουθα σηµεία: (α) την ενηµέρωση του καταλόγου δοµικών στοιχείων ασφαλείας που προβλέπεται στο άρθρο 2, δεύτερο εδάφιο, σηµείο (δ), (β) τους όρους συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών που προβλέπονται στο άρθρο 19, (γ) την ενηµέρωση του καταλόγου των µηχανών που µνηµονεύονται στο παράρτηµα Ι, σηµείο , για τις οποίες είναι απαραίτητη η εγκατάσταση συστήµατος προστασίας σε περίπτωση ανατροπής, (δ) την ενηµέρωση του καταλόγου των µηχανών που µνηµονεύονται στο παράρτηµα Ι, σηµείο , για τις οποίες πρέπει να παρέχονται πληροφορίες όσον αφορά την εκποµπή µη ιοντίζουσας ακτινοβολίας, (ε) την απαγόρευση διάθεσης στην αγορά των µηχανών που µνηµονεύονται στο άρθρο Η Επιτροπή µπορεί να λαµβάνει, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου ιαγράφεται PR\ doc 19/68 PE

20 22, παράγραφος 2, κάθε αναγκαίο µέτρο για τη θέση σε ισχύ και την πρακτική εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. Η διαδικασία ρύθµισης δεν µπορεί να υποκαθιστά τις νοµοθετικές εργασίες. Τούτο σηµαίνει ότι οι αρµοδιότητες της προβλεπόµενης επιτροπής πρέπει να περιοριστούν, στην καλύτερη περίπτωση, στη συγκεκριµενοποίηση τεχνικών ζητηµάτων. Μια τέτοια διαδικασία ρύθµισης µπορεί να είναι ιδιαίτερα σκόπιµη στις περιπτώσεις όταν νέα επιστηµονικά ή τεχνικά στοιχεία απαιτούν τη βραχυπρόθεσµη εκπόνηση προδιαγραφών για την ικανοποίηση των απαιτήσεων ασφάλειας και υγιεινής, όπως συµβαίνει π.χ. µε τη νοµοθεσία περί επικινδύνων ουσιών. Για τους κινδύνους που καλύπτονται από την οδηγία σχετικά µε τις µηχανές δεν είναι αναγκαίες τέτοιες βραχυπρόθεσµες τροποποιήσεις χωρίς νοµοθετική διαδικασία. Τροπολογία 13 Άρθρο 9 Ειδικά µέτρα που αφορούν τις κατηγορίες εν δυνάµει επικίνδυνων µηχανών Αν ένα κράτος µέλος θεωρεί ότι για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας, όσον αφορά συγκεκριµένη κατηγορία µηχανών, είναι απαραίτητη η απαγόρευση ή ο περιορισµός της διάθεσης τους στην αγορά ή η υποβολή τους σε συγκεκριµένες προϋποθέσεις, λαµβάνει ή προβλέπει τη λήψη όλων των αναγκαίων και δικαιολογηµένων µεταβατικών µέτρων. Ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη, εκθέτοντας τους λόγους του. Η Επιτροπή διενεργεί διαβουλεύσεις µε τα κράτη µέλη καθώς και µε άλλα ενδιαφερόµενα µέρη, αναφέροντας σε αυτά τα µέτρα που προτίθεται να λάβει σε κοινοτικό επίπεδο. Εφόσον τα εθνικά µέτρα είναι δικαιολογηµένα και εφόσον µια κοινοτική δράση µπορεί να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών, η Επιτροπή εγκρίνει τα αναγκαία κοινοτικά µέτρα σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 22, παράγραφος 3. ιαγράφεται ιαγράφεται PE /68 PR\ doc

21 Η διαδικασία του άρθρου 11 επαρκεί για την αντιµετώπιση ιδιαίτερων κινδύνων. Τροπολογία 14 Άρθρο 12, παράγραφος 1 1. Συνεπεία της ανάλυσης των κινδύνων, που περιγράφεται στο παράρτηµα Ι, σηµείο 1.1.2, ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του εφαρµόζουν µία από τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας που περιγράφονται στις παραγράφους 2 έως Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του εφαρµόζουν ανάλυση κινδύνων µε βάση µία από τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας που περιγράφονται στις παραγράφους 2 έως 5, µε γνώµονα τις θεµελιώδεις αρχές για την ενσωµάτωση του στοιχείου της ασφάλειας (Παράρτηµα Ι, σηµείο ). Στην πρόταση της Επιτροπής η αναφορά στο Παράρτηµα Ι, σηµείο για την ανάλυση των κινδύνων δεν είναι εντελώς σαφής. Τροπολογία 15 Άρθρο 12, παράγραφος 4 4. Όταν η ανάλυση των κινδύνων δεν επέτρεψε να συναχθεί ότι δεν υπάρχει πρακτικό αποτέλεσµα της οδηγίας και η µηχανή µνηµονεύεται στο παράρτηµα ΙV και έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε τα εναρµονισµένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 7, παράγραφος 2, και καθόσον τα πρότυπα αυτά καλύπτουν το σύνολο των συναφών κινδύνων, ο κατασκευαστής, ή ο εντολοδόχος του, προκειµένου να βεβαιώσει την πιστότητα της µηχανής προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, εφαρµόζει µία από τις ακόλουθες διαδικασίες: (α) τη διαδικασία προσαρµογής στα 4. Όταν η ανάλυση των κινδύνων δεν επέτρεψε να συναχθεί ότι δεν υπάρχει πρακτικό αποτέλεσµα της οδηγίας και η µηχανή µνηµονεύεται στο παράρτηµα ΙV και έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε τα εναρµονισµένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 7, παράγραφος 2, και καθόσον τα πρότυπα αυτά καλύπτουν το σύνολο των συναφών κινδύνων, ο κατασκευαστής, ή ο εντολοδόχος του, προκειµένου να βεβαιώσει την πιστότητα της µηχανής προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, εφαρµόζει την ακόλουθη διαδικασία: α) τη διαδικασία αξιολόγησης πιστότητας που προβλέπεται στο Παράρτηµα VΙΙ µε εσωτερικό έλεγχο του τελικού προϊόντος (β) τη διαδικασία προσαρµογής στα PR\ doc 21/68 PE

22 εναρµονισµένα πρότυπα που προβλέπεται στο παράρτηµα ΙΧ, (β) τη διαδικασία εξέτασης τύπου ΕΚ, η οποία προβλέπεται στο παράτηµα Χ, (γ) τη διαδικασία πλήρους διασφάλισης της ποιότητας που προβλέπεται στο παράρτηµα ΧΙ. εναρµονισµένα πρότυπα που προβλέπεται στο παράρτηµα ΙΧ, (γ) τη διαδικασία εξέτασης τύπου ΕΚ, η οποία προβλέπεται στο παράτηµα Χ, (δ) τη διαδικασία πλήρους διασφάλισης της ποιότητας που προβλέπεται στο παράρτηµα ΧΙ. Εφόσον υπάρχουν εναρµονισµένα πρότυπα τα οποία καλύπτουν πλήρως τους κινδύνους της κάθε µηχανής και ο κατασκευαστής τα εφαρµόζει, µπορεί ενδεχοµένως να παραλειφθεί επίσης ο έλεγχος από τρίτους. Ο εσωτερικός έλεγχος του τελικού προϊόντος, σύµφωνα µε το Παράρτηµα VΙΙ, διασφαλίζει την τεχνική τεκµηρίωση που είναι επιδεκτική ελέγχου και προσιτή στην εποπτεία της αγοράς. Εξάλλου, η έκθεση Molitor τάσσεται ρητά υπέρ της πρόβλεψης διευκολύνσεων όταν µία µηχανή έχει κατασκευασθεί µε εναρµονισµένα πρότυπα. Η διενέργεια ελέγχου από τρίτους επαφίεται απόλυτα στους κατασκευαστές. Τροπολογία 16 Άρθρο 12, παράγραφος 5 ιαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας των µηχανών 5. Όταν η ανάλυση των κινδύνων δεν επέτρεψε να συναχθεί ότι δεν υπάρχει πρακτικό αποτέλεσµα της οδηγίας και η µηχανή µνηµονεύεται στο παράρτηµα ΙV και έχει κατασκευαστεί χωρίς να έχουν τηρηθεί καθόλου, ή να έχουν τηρηθεί απλώς εν µέρει, τα εναρµονισµένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 7, παράγραφος 2, ή εάν δεν υπάρχουν εναρµονισµένα πρότυπα για την εν λόγω µηχανή, ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του, προκειµένου να βεβαιώσουν την πιστότητα της µηχανής προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, εφαρµόζουν µία από τις ακόλουθες διαδικασίες: (α) τη διαδικασία εξέτασης τύπου ΕΚ, η οποία προβλέπεται στο παράρτηµα Χ, (β) τη διαδικασία πλήρους διασφάλισης ποιότητας, η οποία προβλέπεται στο παράρτηµα ΧΙ. 5. Όταν η ανάλυση των κινδύνων δεν επέτρεψε να συναχθεί ότι δεν υπάρχει πρακτικό αποτέλεσµα της οδηγίας και η µηχανή µνηµονεύεται στο παράρτηµα ΙV και έχει κατασκευαστεί χωρίς να έχουν τηρηθεί καθόλου, ή να έχουν τηρηθεί απλώς εν µέρει, τα εναρµονισµένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 7, παράγραφος 2, ή εάν δεν υπάρχουν εναρµονισµένα πρότυπα για την εν λόγω µηχανή, ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του, προκειµένου να βεβαιώσουν την πιστότητα της µηχανής προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, εφαρµόζουν µία από τις ακόλουθες διαδικασίες: (α) τη διαδικασία εξέτασης τύπου ΕΚ, η οποία προβλέπεται στο παράρτηµα Χ, (β) τη διαδικασία πλήρους διασφάλισης ποιότητας, η οποία προβλέπεται στο παράρτηµα ΧΙ. 6. Εάν και εφόσον η παρούσα οδηγία PE /68 PR\ doc

23 αφορά µόνο εν µέρει ορισµένες µηχανές, οι ανωτέρω παράγραφοι εφαρµόζονται ανάλογα. 7. Σε περίπτωση που αµφισβητείται το εάν και κατά πόσον οι συµµετέχοντες ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα οδηγία, η εκπλήρωσή τους βαρύνει τελικά εκείνον ο οποίος πράγµατι εισάγει τη µηχανή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή την θέτει εκεί σε λειτουργία. 8. Εκείνος που διεξάγει τον έλεγχο συµµόρφωσης πρέπει να διαθέτει τα αναγκαία µέσα και την πρόσβαση στη µηχανή, προκειµένου να διασφαλίζεται η τήρηση των βασικών απαιτήσεων ασφάλειας και υγιεινής που προβλέπονται στο Παράρτηµα Ι. Η παράγραφος 6 αποφεύγει κενά ερµηνείας. Με την εγγραφή της παραγράφου 7 λαµβάνεται µέριµνα ώστε να υπάρχει πάντα ένας υπεύθυνος συµµόρφωσης. Τροπολογία 17 Άρθρο 13 ιαδικασία για τις οιονεί µηχανές Ο κατασκευαστής µιας οιονεί µηχανής ή ο εντολοδόχος του, πριν από τη διάθεση στην αγορά, οφείλει: (α) να συντάξει δήλωση ενσωµάτωσης, η οποία περιγράφεται στο παράρτηµα ΙΙ, µέρος Β, η οποία πρέπει να συνοδεύει την οιονεί µηχανή, (β) να καταρτίσει έντυπο οδηγιών συναρµολόγησης, σύµφωνα µε το παράρτηµα V. Ο κατασκευαστής µιας οιονεί µηχανής, πριν από τη διάθεση στην αγορά οφείλει: (α) να συντάξει δήλωση ενσωµάτωσης, η οποία περιγράφεται στο παράρτηµα ΙΙ, µέρος Β, η οποία πρέπει να συνοδεύει την οιονεί µηχανή, (β) να καταρτίσει έντυπο οδηγιών συναρµολόγησης, σύµφωνα µε το παράρτηµα V. Όπως διευκρινίζει το άρθρο 2, στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας εµπίπτουν επίσης οι οιονεί µηχανές. Συνεπώς, οι οιονεί µηχανές υπόκεινται στις διατάξεις περί υγιεινής και ασφαλείας. Από την άλλη πλευρά πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η περιορισµένη ευθύνη του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα για τη συµµόρφωση της µηχανής. PR\ doc 23/68 PE

24 Τροπολογία 18 Άρθρο 14 Γνωστοποιηµένοι οργανισµοί 1. Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη µέλη τους οργανισµούς στους οποίους έχουν αναθέσει τη διενέργεια της αξιολόγησης της πιστότητας ενόψει της διάθεσης στην αγορά, σύµφωνα µε το άρθρο 12, παράγραφοι 4 και 5, καθώς και τα ειδικά καθήκοντα που τους έχουν αναθέσει επίσης, γνωστοποιούν τους αριθµούς αναγνώρισης που έχουν εκ των προτέρων χορηγηθεί από την Επιτροπή στους εν λόγω οργανισµούς. 2. Η Επιτροπή δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ενηµερωτικά, κατάλογο των γνωστοποιηµένων οργανισµών µε τους αριθµούς αναγνώρισής τους καθώς και µε τα καθήκοντα για τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί. Φροντίζει επίσης για την ενηµέρωση του ανωτέρω καταλόγου. 3. Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτηµα ΧIΙ για την αξιολόγηση των προς γνωστοποίηση οργανισµών. Οι οργανισµοί οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης που προβλέπονται στα συναφή εναρµονισµένα πρότυπα, των οποίων τα στοιχεία δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δυνάµει της παρούσας οδηγίας, θεωρείται ότι ανταποκρίνονται στα εν λόγω κριτήρια. 4. Το κράτος µέλος που έχει ορίσει συγκεκριµένο οργανισµό, οφείλει να ανακαλέσει τη γνωστοποίησή του, εφόσον διαπιστώσει: α) ότι ο οργανισµός αυτός δεν πληροί πλέον τα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτηµα XIΙ, ή β) ότι, κατ' επανάληψη, εκδόθηκαν βεβαιώσεις για µοντέλα µηχανών που δεν ανταποκρίνονται στις βασικές απαιτήσεις ιαγράφεται PE /68 PR\ doc

25 ασφάλειας και υγείας, οι οποίες προβλέπονται στο παράρτηµα Ι. Ενηµερώνει αµέσως σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη. Το άρθρο 14 µεταφέρεται και επανεγγράφεται ως άρθρο 17β (νέο). Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας 21 (άρθρο 17β (νέο)). Τροπολογία 19 Άρθρο 16 Σήµανση "CE" 3. Απαγορεύεται η επίθεση στις µηχανές σηµάνσεων που θα µπορούσαν να παραπλανήσουν τους τρίτους ως προς τη σηµασία ή τη γραφική απεικόνιση της σήµανσης "CE". Οποιαδήποτε άλλη σήµανση µπορεί να επιτίθεται στις µηχανές υπό την προϋπόθεση ότι δεν καθιστά λιγότερο ευδιάκριτη, ευανάγνωστη ή κατανοητή τη σήµανση "CE". 3. εν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση σηµάτων ή επιγραφών που ενδέχεται να παραπλανήσουν τρίτους ως προς τη σηµασία και τη γραφική απεικόνιση του σήµατος CE. Οποιαδήποτε άλλη σήµανση µπορεί να επιτίθεται στις µηχανές µόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζει ανάρµοστα τη σήµανση "CE". 4. Οι οιονεί µηχανές υπό την έννοια του άρθρου 2α (ββ) δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου. Η παράγραφος 3 αντιστοιχεί στη διατύπωση που περιλαµβάνεται στην οδηγία 1999/5/ΕΚ σχετικά µε το ραδιοεξοπλισµό και τον τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό. Για παρεµφερείς απαιτήσεις πρέπει να χρησιµοποιείται παράλληλη διατύπωση. Η εξαίρεση των οιονεί µηχανών από το άρθρο 4 προκύπτει ήδη από την παράγραφο 2, ωστόσο η διευκρίνιση φαίνεται σκόπιµη. Τροπολογία 20 Άρθρο 17 α (νέο) Εποπτεία της αγοράς 1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν κάθε αναγκαίο µέτρο ώστε οι µηχανές να PR\ doc 25/68 PE

26 µπορούν να διατίθενται στην αγορά ή/και να αρχίσουν να χρησιµοποιούνται µόνον αν πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, αφ ης στιγµής εγκαθίστανται, συντηρούνται καταλλήλως και χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τον προορισµό τους ή υπό λογικά προβλέψιµες συνθήκες. 2. Τα κράτη µέλη εγκαθιδρύουν ή ορίζουν τους αρµόδιους οργανισµούς για την άσκηση του ελέγχου της συµµόρφωσης των µηχανών προς τις διατάξεις της παραγράφου 1. Τα κράτη µέλη διαθέτουν κατά κανόνα µόνο ένα σύστηµα εποπτείας της αγοράς για καθένα από τα προϊόντα που περιλαµβάνονται στην εσωτερική αγορά. Οι πτυχές αυτές πρέπει να ρυθµίζονται οριζόντια, και εφόσον τούτο δεν συµβαίνει ακόµα, να προσαρµόζονται στις κατάλληλες διατάξεις. Συνεπώς, τα άρθρα που αφορούν την εποπτεία της αγοράς θα έπρεπε να είναι διαρθρωµένα καλύτερα. Τροπολογία 21 Άρθρο 17 β (νέο) Γνωστοποιηµένοι οργανισµοί 1. Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη µέλη τους οργανισµούς στους οποίους έχουν αναθέσει τη διενέργεια της αξιολόγησης της πιστότητας ενόψει της διάθεσης στην αγορά, σύµφωνα µε το άρθρο 12, παράγραφοι 4 και 5, καθώς και τα ειδικά καθήκοντα που τους έχουν αναθέσει επίσης, γνωστοποιούν τους αριθµούς αναγνώρισης που έχουν εκ των προτέρων χορηγηθεί από την Επιτροπή στους εν λόγω οργανισµούς. Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη ενδεχόµενες µεταγενέστερες τροποποιήσεις. 2. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν την τακτική εποπτεία των γνωστοποιηµένων οργανισµών όσον αφορά τη διαρκή τήρηση των κριτηρίων του PE /68 PR\ doc

27 παραρτήµατος ΧΙΙ. Εφόσον του ζητηθεί, ο γνωστοποιηµένος οργανισµός παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων των δηµοσιονοµικών φακέλων, προκειµένου τα κράτη µέλη να µπορούν να ελέγξουν αν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του παραρτήµατος. 3. Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτηµα ΧIΙ για την αξιολόγηση των ήδη γνωστοποιηµένων οργανισµών. 4. Η Επιτροπή δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ενηµερωτικά, κατάλογο των γνωστοποιηµένων οργανισµών µε τους αριθµούς αναγνώρισής τους καθώς και µε τα καθήκοντα για τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί. Φροντίζει επίσης για την ενηµέρωση του ανωτέρω καταλόγου. 5. Οι οργανισµοί οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης που προβλέπονται στα συναφή εναρµονισµένα πρότυπα, των οποίων τα στοιχεία δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δυνάµει της παρούσας οδηγίας, θεωρείται ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια του παραρτήµατος XII. 6. Αν ένας γνωστοποιηµένος οργανισµός διαπιστώσει ότι ο κατασκευαστής δεν πληροί ή έπαψε να πληροί τις σχετικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, ή ότι δεν θα έπρεπε να έχει εκδοθεί ένα πιστοποιητικό, αναστέλλει - τηρουµένης της αρχής της αναλογικότητας - το εκδοθέν πιστοποιητικό ή το ανακαλεί ή επιβάλλει περιορισµούς, εκτός αν ο κατασκευαστής λάβει διορθωτικά µέτρα για τη συµµόρφωσή του προς τις απαιτήσεις. Ο γνωστοποιηµένος οργανισµός ενηµερώνει τις οριζόµενες από το άρθρο 17α) αρµόδιες αρχές σε περίπτωση αναστολής ή ανάκλησης του πιστοποιητικού ή επιβολής περιορισµών, ή αν κριθεί αναγκαία η παρέµβαση της αρµόδιας αρχής. Το κράτος µέλος πληροφορεί σχετικά την Επιτροπή και τα PR\ doc 27/68 PE

28 άλλα κράτη µέλη. 7. Η Επιτροπή οργανώνει την ανταλλαγή πείρας µεταξύ α) των αρµόδιων για τη γνωστοποίηση και την εποπτεία αρχών των κρατών µελών και β) των γνωστοποιηµένων οργανισµών για την ενιαία εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. 8. Το κράτος µέλος που έχει γνωστοποιήσει συγκεκριµένο οργανισµό, οφείλει να ανακαλέσει τη γνωστοποίησή του, εφόσον διαπιστώσει: α) ότι ο οργανισµός αυτός δεν πληροί πλέον τα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτηµα XIΙ, ή β) ότι, κατ' επανάληψη, ο οργανισµός αυτός έχει εκδώσει βεβαιώσεις για µοντέλα µηχανών σύµφωνα µε τα παραρτήµατα ΙΧ έως ΧΙ, που δεν ανταποκρίνονται στις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, οι οποίες προβλέπονται στο παράρτηµα Ι, ή γ) έχει παραβιάσει κατάφωρα το άρθρο 17 β (νέο), παράγραφος 5. Ενηµερώνει αµέσως σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη. (Μεταφορά: βλ. τροπολογία 18 -άρθρο 14, µε τροποποιήσεις) Το παρόν άρθρο βασίζεται στο πρώην άρθρο 14 (µε τροποποιήσεις). Οι απαιτήσεις για γνωστοποιηµένους οργανισµούς πρέπει να ρυθµίζονται οµοιόµορφα στον τοµέα της εσωτερικής αγοράς. Επιπλέον, τα κράτη µέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι γνωστοποιηµένοι οργανισµοί εκτελούν όντως τα καθήκοντά τους. Οι γνωστοποιηµένοι οργανισµοί πρέπει να υποχρεούνται να ανακαλούν ενδεχοµένως πιστοποιητικά που έχουν εκδώσει. Αν οι γνωστοποιηµένοι οργανισµοί δεν ανταποκρίνονται στις ορισθείσες απαιτήσεις, τα κράτη µέλη πρέπει να υποχρεούνται να ανακαλούν τη γνωστοποίησή τους. Στο πλαίσιο της τροποποίησης του Παραρτήµατος ΧΙΙ πρέπει η συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής να µην αποτελεί απλώς ανταλλαγή πείρας. PE /68 PR\ doc

29 Τροπολογία 22 Άρθρο 18 Υποχρέωση εχεµύθειας Με τηv επιφύλαξη τωv υφιστάµενων εθvικών διατάξεων και πρακτικών όσον αφoρά τo απόρρητo, τα κράτη µέλη µεριµνούν για τη δέσµευση όλωv τωv εµπλεκόµεvωv στηv εφαρµoγή της παρoύσας oδηγίας µερώv σχετικά µε τηv τήρηση τoυ εµπιστευτικoύ χαρακτήρα τωv πληρoφoριώv πoυ τoυς περιέρχovται κατά τηv άσκηση τωv καθηκόvτωv τoυς και οι οποίες αποτελούν επαγγελµατικό απόρρητο, εκτός εάν η κοινοποίησή τους επιβάλλεται για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου δεv επηρεάζουν τις υπoχρεώσεις τωv κρατώv µελώv και των γνωστοποιηµένων oργαvισµώv όσov αφoρά τηv αµoιβαία εvηµέρωση και γνωστοπoίηση τωv πρoειδoπoιήσεωv, oύτε τις υπoχρεώσεις τωv εµπλεκόµεvωv πρoσώπωv σχετικά µε τηv παρoχή πληρoφoριών, δυνάµει τoυ πoινικoύ κώδικα. Οι αποφάσεις που λαµβάνουν τα κράτη µέλη καθώς και η Επιτροπή βάσει των άρθρων 9 και 11 δηµοσιοποιούνται. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου οι υπάλληλοί τους καθώς και όλοι οι οργανισµοί που είναι επιφορτισµένοι µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας να υποχρεούνται να τηρούν το απόρρητο των πληροφοριών που συλλέγονται βάσει της παρούσας οδηγίας, οι οποίες λόγω της φύσης τους αποτελούν εµπορικά µυστικά ή έχουν διαβιβαστεί εµπιστευτικά. Οι αποφάσεις που λαµβάνουν τα κράτη µέλη καθώς και η Επιτροπή βάσει του άρθρου 11 δηµοσιοποιούνται. Εφόσον τεκµηριώνονται δηµόσια, πρέπει να εφαρµόζεται η πρώτη πρόταση του εν λόγω άρθρου. Η εµπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας πρέπει να διασφαλίζεται σε όλους τους τοµείς. Παράλληλα, η διατύπωση της συγκεκριµένης υποχρέωσης πρέπει να είναι παρόµοια σε όλους τους τοµείς. (Η διατύπωση αυτή αντιστοιχεί στο αποτέλεσµα της πρώτης ανάγνωσης της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την αδειοδότηση υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.) PR\ doc 29/68 PE

30 Τροπολογία 23 Άρθρο Η Επιτροπή επικουρείται από µία επιτροπή, αποκαλούµενη "επιτροπή για τις µηχανές", την οποία αποτελούν αντιπρόσωποι των κρατών µελών και της οποίας προεδρεύει αντιπρόσωπος της Επιτροπής. 2. Όταν γίνεται παραποµπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζεται η διαδικασία της συµβουλευτικής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 και του άρθρου Όταν γίνεται παραποµπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζεται η διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 5 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 και του άρθρου 8. Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ καθορίζεται σε τρεις µήνες. ιαγράφεται Απορρέει από τη διαγραφή του άρθρου 8. Η ύπαρξη επιτροπής χωρίς εξουσίες θα ήταν παράλογη. Τροπολογία 24 Άρθρο 24 Τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ Η οδηγία 95/16/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 1, οι παράγραφοι 2 και 3, αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο: "2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως ανελκυστήρας νοείται Η οδηγία 95/16/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 1, οι παράγραφοι 2 και 3, αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο: "2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως ανελκυστήρας νοείται PE /68 PR\ doc

31 µηχάνηµα το οποίο εξυπηρετεί καθορισµένα επίπεδα µέσω αναβατορίου κινούµενου κατά µήκος άκαµπτων οδηγών µε κλίση, ως προς το οριζόντιο επίπεδο, άνω των 15 µοιρών, προοριζόµενου για τη µεταφορά: - προσώπων, - προσώπων και αντικειµένων. Τα µηχανήµατα των οποίων το αναβατόριο µετακινείται σε διαδροµή πλήρως καθορισµένη στο χώρο, ακόµη και εάν αυτά δεν µετακινούνται κατά µήκος άκαµπτων οδηγών, εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας. 3. Από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας εξαιρούνται: - τα µηχανήµατα ανύψωσης προσώπων ή προσώπων και αντικειµένων, των οποίων η ταχύτητα µετακίνησης είναι ίση ή µικρότερη από 0,15 µέτρα ανά δευτερόλεπτο, - οι εγκαταστάσεις που λειτουργούν µε συρµατόσχοινα, περιλαµβανοµένων των σχοινοσιδηροδρόµων, - οι ανελκυστήρες που έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί ειδικά για στρατιωτικούς σκοπούς ή για την τήρηση της τάξεως, - οι εξέδρες που προορίζονται για την άνοδο και την κάθοδο προσώπων και από τις οποίες µπορούν να πραγµατοποιηθούν εργασίες, µηχάνηµα το οποίο εξυπηρετεί καθορισµένα επίπεδα µέσω εξαρτηµάτων ανύψωσης κινούµενο κατά µήκος άκαµπτων οδηγών µε κλίση, ως προς το οριζόντιο επίπεδο, άνω των 15 µοιρών, και δεν προορίζεται αποκλειστικά για τη µεταφορά αντικειµένων. Τα µηχανήµατα των οποίων το αναβατόριο µετακινείται σε διαδροµή πλήρως καθορισµένη στο χώρο, ακόµη και εάν αυτά δεν µετακινούνται κατά µήκος άκαµπτων οδηγών, εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας. 3. Από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας εξαιρούνται: α) ανελκυστήρες για τη µεταφορά ασθενών ή ηλικιωµένων µε περιορισµένη κινητικότητα εφόσον η ταχύτητα αυτών των ανελκυστήρων δεν υπερβαίνει το 0,1 µέτρο/δευτερόλεπτο και το ύψος της µεταφοράς δεν υπερβαίνει τα 4 µέτρα, διαθέτουν δε επαρκή ασφάλεια, ακόµη και σε περίπτωση ανεπίτρεπτης χρήσης β) τα µηχανήµατα για πρόσωπα µε µειωµένη κινητικότητα, των οποίων το εξάρτηµα ανύψωσης µετακινείται ακολουθώντας την κλίση κλίµακας, γ) οι κυλιόµενες κλίµακες και οι κυλιόµενοι διάδροµοι, δ) - οι εγκαταστάσεις που λειτουργούν µε συρµατόσχοινα, περιλαµβανοµένων των σχοινοσιδηροδρόµων, - οι ανελκυστήρες που έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί ειδικά για στρατιωτικούς σκοπούς ή για την τήρηση της τάξεως, - οι εξέδρες που προορίζονται για την άνοδο και την κάθοδο προσώπων και από τις οποίες µπορούν να πραγµατοποιηθούν εργασίες, - οι ανελκυστήρες φρεάτων ορυχείων, - οι ανελκυστήρες φρεάτων ορυχείων, - οι ανυψωτήρες προσώπων σε σκηνικά, - οι ανυψωτήρες προσώπων σε σκηνικά, - οι ανελκυστήρες που είναι - οι ανελκυστήρες που είναι PR\ doc 31/68 PE

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς 16 Ιανουαρίου 2002 ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-3 Σχέδιο έκθεσης (PE 301.518) Rainer Wieland σχετικά µε την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την προσέγγιση

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την προσέγγιση Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 213 της 07/09/1995

Διαβάστε περισσότερα

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την 31995L0016 Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 95/16/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 95/16/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 95/16/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή - Εισαγωγή - Γενικά Στοιχεία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - Πεδίο εφαρµογής, διάθεση στην αγορά και ελεύθερη κυκλοφορία Αρθρα 1-7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1971 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 97 25 Ιουνίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 57 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδη γία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

της οδηγίας 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα

της οδηγίας 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Οδηγός για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα 2η έκδοση Ιούνιος 2010 Εισαγωγή στη 2η έκδοση Η οδηγία 2006/42/ΕΚ συνιστά αναθεωρημένη έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1997 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα

ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα 1990L0385 EL 11.10.2007 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2007/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Σεπτεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΑ 2007/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 21.9.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 247/21 ΟΔΗΓΙΑ 2007/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 για τροποποίηση της οδηγίας 90/385/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1993L0042 EL 11.10.2007 005.001 1. ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

1993L0042 EL 11.10.2007 005.001 1. ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 1993L0042 EL 11.10.2007 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21.

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21. Κείµενο της Οδηγίας EMC 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε από: την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σχετικά µε τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 377/93 Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις Οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και 91/368/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε τις µηχανές. (ΦΕΚ 160/Α/15-9-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2006/42/ΕΚ «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ» 1 / 16 ΕΣΥ ΚΟ-ΜΗΧΑΝΕΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 987/Β/27-5-1999)

(Φ.Ε.Κ. 987/Β/27-5-1999) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθµ. οικ. 16289/330/1999 Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση (Φ.Ε.Κ. 987/Β/27-5-1999) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Β.17081/2964/96

Αριθ. Β.17081/2964/96 Αριθ. Β.17081/2964/96 ΦΕΚ 157/Β/13-03-1996 Συσκευές και συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες ατµόσφαιρες. ΟI ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

31989L0106. κή έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόµος 17 σ. 0185

31989L0106. κή έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόµος 17 σ. 0185 31989L0106 Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 390/24 31.12.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/108/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης εκεµβρίου 2004 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, Αφού

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (13), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ:

Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (13), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Οδηγία 92/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 σχετικά µε τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΕΛ/01/04/16-1-2014 1/136 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 26-05-2004 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ 30.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Στ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) Επιστ. υπεύθυνος: Θεσσαλονίκη, 6 10 Ιουνίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Έννοια της νέας προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

(αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 197/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.7.2012 ΟΔΗΓΙΑ 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών),

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 144 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- «Οδηγία 1999/5/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα