Ασφαλιστικό Γεγονός: Γεγονός που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και καλύπτεται από αυτό.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασφαλιστικό Γεγονός: Γεγονός που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και καλύπτεται από αυτό."

Transcript

1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ABC Health Care 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός αυτού του Συμπληρωματικού Συμβολαίου αναγράφεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. Η Εταιρία συμφωνεί να καταβάλει τις παροχές που αναφέρονται στους αντίστοιχους Όρους αυτού του Συμπληρωματικού Συμβολαίου, σύμφωνα με τα ποσά παροχών της Σελίδας Ειδικών Στοιχείων που επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο και για το οποίο έχουν καταβληθεί τα αντίστοιχα ασφάλιστρα που ορίζονται από την Εταιρία. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση αμφιβολίας οι Όροι και οι διατάξεις του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ως ειδικότεροι υπερισχύουν των Όρων του Ασφαλιστηρίου Σύνθετης Προστασίας. 2. ΟΡΙΣΜΟΙ Αντισυμβαλλόμενος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνάπτει την ασφαλιστική σύμβαση, καταβάλλει τα ασφάλιστρα και έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση. Μπορεί να είναι ο ίδιος ο Ασφαλισμένος ή διαφορετικό πρόσωπο. Ασφαλισμένος: Το πρόσωπο το οποίο καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο, εφόσον έχει κριθεί ασφαλίσιμο, και το όνομα του οποίου αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων ως κυρίως Ασφαλισμένος. Καλυπτόμενο Μέλος: Ο/η σύζυγος του Ασφαλισμένου και τα άγαμα τέκνα αυτού ή της συζύγου του, εφόσον έχουν κριθεί ασφαλίσιμα, σύμφωνα με τους όρους, τους περιορισμούς και τις εξαιρέσεις του παρόντος, καθώς και κάθε Συμπληρωματικού Συμβολαίου που επισυνάπτεται σε αυτό το Ασφαλιστήριο. Οι καλύψεις που παρέχονται στον Ασφαλισμένο σύμφωνα με τους Όρους αυτού του Ασφαλιστηρίου ισχύουν και για τα Καλυπτόμενα Μέλη, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος. Ασφαλιστικό Έτος: Το χρονικό διάστημα τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών που ξεκινά από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος ή ανανέωσης του Συμπληρωματικού Συμβολαίου. Ασφαλιστικό Γεγονός: Γεγονός που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και καλύπτεται από αυτό. Γιατρός: Το άτομο που εξασκεί την ιατρική επιστήμη δια του επαγγέλματος του Γιατρού ή του Χειρουργού, ή του Αναισθησιολόγου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νόμου και διαθέτει την απαραίτητη άδεια προς τούτο, με εξαίρεση τον προτεινόμενο για ασφάλιση ή μέλος της οικογένειάς του με συγγένεια 1ου ή 2ου βαθμού. Εσωτερικός Ασθενής: Το άτομο που εισήχθη σε νοσοκομείο για νοσηλεία, όπως αυτή ορίζεται παρακάτω, μετά από νόμιμη διαδικασία εισαγωγής, χρεώθηκε από το νοσοκομείο με το κόστος δωματίου και τροφής τουλάχιστον μίας (1) ημέρας και παρέμεινε συνεχώς νοσηλευόμενο κάτω από την επαγγελματική παρακολούθηση γιατρού ή χειρουργού. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 01/05/2014 Σελίδα 1 από 22

2 1. Ασκεί τη λειτουργία του σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και έχει σε ισχύ άδεια λειτουργίας (εφόσον απαιτείται). 2. Λειτουργεί για την υποδοχή, την περίθαλψη και τη νοσηλεία εσωτερικών ασθενών. 3. Λειτουργεί είκοσι τέσσερις (24) ώρες την ημέρα και επτά (7) ημέρες την εβδομάδα. 4. Διαθέτει είκοσι τέσσερις (24) ώρες την ημέρα και επτά (7) ημέρες την εβδομάδα εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, αποτελούμενο από Γιατρούς και από διπλωματούχους νοσηλευτές. 5. Διαθέτει την απαραίτητη υποδομή και οργανωμένες εγκαταστάσεις για τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων και χειρουργικών επεμβάσεων. Δεν εμπίπτει στην έννοια του Νοσοκομείου κάθε εξωτερικό ιατρείο, αναπαυτήριο ή αναρρωτήριο ή ανάλογο ίδρυμα, σανατόριο, ψυχιατρική κλινική, γηροκομείο, κέντρο αποκατάστασης υγείας και κίνησης, ή κέντρο αποκατάστασης για χρήστες ναρκωτικών και αλκοολικούς. Δεν εμπίπτει στην έννοια του νοσοκομείου κάθε κέντρο εναλλακτικής ιατρικής, όπως είναι ενδεικτικά τα κέντρα βελονισμού. Δεν εμπίπτει στην έννοια του νοσοκομείου η κατοικία του Ασφαλισμένου ή του Καλυπτόμενου Μέλους. Νοσηλεία: Η συνεχής παραμονή του Ασφαλισμένου σε Νοσοκομειακή κλίνη, ως εσωτερικού ασθενή, για ιατρικό πρόβλημα που καλύπτεται από το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω παραμονή λαμβάνει χώρα προκειμένου να υποβληθεί ο Ασφαλισμένος σε θεραπεία που είναι ιατρικώς αναγκαία να παρέχεται εντός Νοσοκομείου. Τυχόν παραμονή του Ασφαλισμένου εντός του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τα παραπάνω, για χρονικό διάστημα πέραν αυτού που κρίνεται ιατρικά επιβεβλημένο ή για την υποβολή του αποκλειστικά και μόνο σε εξετάσεις που δεν συνάδουν με την αντιμετώπιση του αιτίου εισαγωγής, δηλαδή της πάθησης που αντιμετωπίζει ο Ασφαλισμένος, δεν θεωρείται Νοσηλεία και δεν καλύπτεται με βάση αυτό το Ασφαλιστήριο. Θέση Νοσηλείας: Η κατηγορία θέσης και υπηρεσιών εντός του νοσηλευτικού ιδρύματος που έχει επιλέξει ο Ασφαλισμένος και αναγράφεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων. Ο Ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα επιλογής θέσης σύμφωνα με τις παρακάτω αναφερόμενες κατηγορίες: Μονόκλινο: Δωμάτιο με ένα (1) κρεβάτι Δίκλινο: Δωμάτιο με δύο (2) κρεβάτια Τρίκλινο: Δωμάτιο με τρία (3) κρεβάτια Συμβεβλημένα Νοσοκομεία / Μέλη του Advanced Benefit Club: Τα Νοσοκομεία εκείνα με τα οποία η Εταιρία έχει σε ισχύ σύμβαση συνεργασίας κατά την έναρξη νοσηλείας του Ασφαλισμένου. Ο Ασφαλισμένος ενημερώνεται για τις εκάστοτε ισχύουσες συνεργασίες μέσω της 24ωρης Τηλεφωνικής Υπηρεσίας. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Νοσοκομεία του Advanced Benefit Club, ακόμα και να αφαιρέσει κάποια εξ αυτών χωρίς να τα αντικαταστήσει. Μη Συμβεβλημένα Νοσοκομεία / εκτός Advanced Benefit Club: Τα Νοσοκομεία εκείνα με τα οποία η Εταιρία δεν έχει σε ισχύ σύμβαση συνεργασίας κατά την έναρξη νοσηλείας του Ασφαλισμένου. Προϋπάρχουσες Ασθένειες: Οποιαδήποτε διαταραχή της υγείας ή σωματική βλάβη ως συνέπεια ασθένειας ή ατυχήματος ή γενετικής ανωμαλίας, η οποία είτε είχε παρουσιάσει συμπτώματα, είτε είχε διαγνωστεί, είτε αντιμετωπιστεί με ιατρική ή/και φαρμακευτική αγωγή 01/05/2014 Σελίδα 2 από 22

3 πριν την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος του παρόντος και δεν δηλώθηκε στην Αίτηση ασφάλισης ή Επαναφοράς σε ισχύ. Φάρμακα: Τα παρασκευάσματα που φέρουν υδατογραφημένη ταινία (κουπόνι) και είναι αναγνωρισμένα από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) ή τον Ευρωπαϊκό, και τον αντίστοιχο οργανισμό σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Τυχόν παρασκευάσματα όπως φυτικά, ομοιοπαθητικά κτλ. δεν θεωρούνται φάρμακα και δεν καλύπτονται. Εκπιπτόμενο Ποσό ανά Νοσηλεία: Το ποσό που αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων και αφαιρείται από το σύνολο των Αναγνωριζομένων Εξόδων για κάθε Νοσηλεία που καλύπτεται από αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο, σύμφωνα με τον αντίστοιχο Όρο. Ανώτατο Όριο Αποζημίωσης: Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας ανά Ασφαλιστικό Έτος. Στην περίπτωση πραγματοποίησης μίας ή περισσοτέρων νοσηλειών μέσα στο ίδιο Ασφαλιστικό Έτος, το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας προς αποζημίωση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό που αναγράφεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων που επισυνάπτεται σ αυτό το Ασφαλιστήριο. 3. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Ως Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης ορίζεται η ημερομηνία που αναγράφεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων, με την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το ασφάλιστρο ή η πρώτη (1η) δόση ασφαλίστρου, εφόσον έχει συμφωνηθεί τμηματική καταβολή αυτού, που επίσης αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων. Μετά την έναρξη το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο συνεχίζει να ισχύει με την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης καταβολής των αναλογούντων ασφαλίστρων, για όσο χρονικό διάστημα παρέχεται κάλυψη σύμφωνα με το Μικτό Πληρωτέο Ασφάλιστρο που αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων. 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ Η διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης είναι ένα (1) έτος από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, όπως αυτή αναγράφεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. 5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο μπορεί να ανανεώνεται για κάθε Ασφαλιστικό Έτος σύμφωνα με τα παρακάτω, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Πριν τη λήξη του Ασφαλιστικού Έτους, η Εταιρία θα αποστέλλει στον Αντισυμβαλλόμενο γραπτή ειδοποίηση που θα περιέχει τα ασφάλιστρα, καθώς και κάθε τυχόν μεταβολή των Όρων που θα ισχύουν για το επόμενο Ασφαλιστικό Έτος. Διευκρινίζεται ότι τα νέα ασφάλιστρα ισχύουν για ένα (1) Ασφαλιστικό Έτος και αντικαθιστούν κάθε προηγούμενα. Το νέο ασφάλιστρο που θα αντιστοιχεί στον κάθε Ασφαλισμένο είναι αυτό που θα αναγράφεται στην παραπάνω γραπτή ειδοποίηση και θα αντιστοιχεί στην τρέχουσα, κατά την ανανέωση της ασφαλιστικής κάλυψης, ηλικία του Ασφαλισμένου όπως αυτή προκύπτει σύμφωνα με τα τελευταία συμπληρωμένα γενέθλιά του. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανανέωση του παρόντος Συμπληρωματικού Συμβολαίου είναι η εμπρόθεσμη πληρωμή των ασφαλίστρων για το επόμενο Ασφαλιστικό Έτος, σύμφωνα με τον τρόπο καταβολής ασφαλίστρων που αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. Εφόσον η πληρωμή των ασφαλίστρων γίνει εμπρόθεσμα, η Εταιρία δεν απαιτεί έλεγχο της ασφαλισιμότητας του Ασφαλισμένου προκειμένου να προβεί σε ανανέωση του παρόντος Συμπληρωματικού Συμβολαίου. 01/05/2014 Σελίδα 3 από 22

4 Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής των ασφαλίστρων, η ανανέωση του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου γίνεται με απόδειξη ασφαλισιμότητας του Ασφαλισμένου σύμφωνα με τα κριτήρια της Εταιρίας και κατά την κρίση της. Αντιθέτως, η μη πληρωμή των ασφαλίστρων για επόμενο Ασφαλιστικό Έτος σύμφωνα με τον τρόπο καταβολής ασφαλίστρων που αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη έχει ως συνέπεια τη μη ανανέωσή του. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα στην επέτειο του Συμπληρωματικού Συμβολαίου να τροποποιεί τους Όρους, τις εξαιρέσεις, τις παροχές και το ύψος τους για το σύνολο των Ασφαλισμένων που καλύπτονται με το παρόν. Δεν είναι δυνατή η ανανέωση του παρόντος Συμπληρωματικού Συμβολαίου μετά την επέτειο που ακολουθεί το εβδομηκοστό (70ό) έτος γενεθλίων του Ασφαλισμένου. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα ανανέωσης μετά το εβδομηκοστό (70ό) έτος εφόσον έχει επιλεγεί το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο Ανανέωση Νοσοκομειακής Περίθαλψης ABC Health Care μετά τα 70. Η Εταιρία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να καταργήσει το παρόν ασφαλιστικό πρόγραμμα για το σύνολο των Ασφαλισμένων. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον η Εταιρία διαθέτει αντίστοιχο ασφαλιστικό πρόγραμμα, θα γνωστοποιήσει στον Αντισυμβαλλόμενο τους Όρους, τις Παροχές και το ύψος αυτών προκειμένου ο τελευταίος να αποφασίσει, αν επιθυμεί, τη συνέχιση της ασφαλιστικής κάλυψης με το πρόγραμμα αυτό. 6. ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο μπορεί να ακυρωθεί από τον Αντισυμβαλλόμενο την ημερομηνία που απαιτείται οποιοδήποτε ασφάλιστρο, με γραπτή αίτησή του στην Εταιρία. Η ασφάλιση που παρέχεται σύμφωνα με αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο λήγει σε όποια από τις παρακάτω περιπτώσεις συμβεί πρώτη: α) Με τον θάνατο του Ασφαλισμένου. β) Αν οποιοδήποτε ασφάλιστρο δεν καταβληθεί την ημερομηνία που απαιτείται μέχρι τη λήξη της περιόδου των τριάντα (30) ημερών, όπως αυτή ορίζεται στο Ασφαλιστήριο Σύνθετης Προστασίας. γ) Σε περίπτωση καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου Σύνθετης Προστασίας. Σε αυτή την περίπτωση δεν παρέχεται η δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με τον αντίστοιχο Όρο. δ) Η ασφάλιση λήγει για τα Καλυπτόμενα Μέλη, χωρίς να επηρεάζει την κάλυψη του Ασφαλισμένου στις ακόλουθες περιπτώσεις: Σε περίπτωση όπου ο/η σύζυγος του Ασφαλισμένου είναι Καλυπτόμενο Μέλος, όταν αυτός/-ή δεν είναι πλέον κατά νόμο σύζυγος. Σε περίπτωση όπου το/-α τέκνο/-α του Ασφαλισμένου είναι Καλυπτόμενο/-α Μέλος/-η, στη λήξη του Ασφαλιστικού Έτους που ακολουθεί το εικοστό πρώτο (21ο) έτος γενεθλίων του Καλυπτόμενου Μέλους ή το εικοστό τέταρτο (24ο) έτος γενεθλίων, εφόσον σπουδάζει και εξαρτάται οικονομικά από τον Ασφαλισμένο. Εγγύηση ασφαλισιμότητας Καλυπτόμενων Μελών Η κάλυψη συζύγου και Καλυπτόμενων Μελών του Ασφαλισμένου θα συνεχίζεται χωρίς έλεγχο ασφαλισιμότητας και με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό το Ασφαλιστήριο, με την ασφάλισή τους με νέο Ασφαλιστήριο του ίδιου ασφαλιστικού προγράμματος. 01/05/2014 Σελίδα 4 από 22

5 Σε περίπτωση που το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο έχει καταργηθεί για το σύνολο των Ασφαλισμένων από την Εταιρία, θα προτείνεται ασφαλιστικό πρόγραμμα αντίστοιχης κάλυψης, εφόσον παρέχεται εκείνη τη χρονική περίοδο από την Εταιρία, χωρίς έλεγχο ασφαλισιμότητας. Μετά τη λήξη του Συμβολαίου ή της κάλυψης που προσφέρεται στον Ασφαλισμένο ή τα Καλυπτόμενα Μέλη, σύμφωνα με κάποιον από τους πιο πάνω Όρους, παύει και η απαίτηση του ανάλογου ασφαλίστρου. Μεταγενέστερη πληρωμή ή από λάθος αποδοχή οποιουδήποτε ασφαλίστρου δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση στην Εταιρία και κάθε τέτοιο ασφάλιστρο θα επιστρέφεται στον Ασφαλισμένο. 7. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΙΣΧΥ Η Εταιρία, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, έχει τη δυνατότητα κατόπιν σχετικής αιτήσεως του Αντισυμβαλλομένου να επαναφέρει το Ασφαλιστήριο σε ισχύ κατά τη διάρκεια του Ασφαλιστικού Έτους. Για την επαναφορά του Ασφαλιστηρίου σε ισχύ απαιτείται να συντρέχουν όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) γραπτή αίτηση του Αντισυμβαλλομένου και του Ασφαλισμένου, εάν είναι διαφορετικά πρόσωπα, β) ικανοποιητική απόδειξη της ασφαλισιμότητας και της καλής υγείας του Ασφαλισμένου, σύμφωνα με την κρίση της Εταιρίας. Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο, καθώς και τυχόν Συμπληρωματικά που επισυνάπτονται σε αυτό, μπορούν να επαναφερθούν σε ισχύ για το υπόλοιπο του Ασφαλιστικού Έτους, όπως αυτό έχει οριστεί στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων. Δεν καλύπτονται απώλειες από ατύχημα που συμβαίνει ή ασθένεια που εμφανίζεται πριν την ημερομηνία της επαναφοράς σε ισχύ. Σε περίπτωση που το Ασφαλιστικό Γεγονός επέλθει, όταν το Ασφαλιστήριο δεν βρίσκεται σε ισχύ και πριν την έκδοση της αντίστοιχης Πρόσθετης Πράξης Επαναφοράς, η Εταιρία δεν έχει υποχρέωση καταβολής παροχών. 8. ΠΑΡΟΧΕΣ Α. ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η Εταιρία θα καταβάλει αποζημίωση για έξοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα νοσηλείας, όπως περιγράφονται στον Όρο Αναγνωριζόμενα Έξοδα, με βάση τις πρωτότυπες αποδείξεις αναφορικά με τα Αναγνωριζόμενα Έξοδα και με Ανώτατο Όριο Αποζημίωσης το ποσό που αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων. Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον ο Ασφαλισμένος κατά τη διάρκεια ισχύος αυτού του Συμβολαίου εισαχθεί σε νοσοκομείο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, εφόσον προβλέπεται σχετική κάλυψη, και νοσηλευτεί ως εσωτερικός ασθενής στη Θέση Νοσηλείας (όπως αυτή ορίζεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων της Σελίδας Ειδικών Στοιχείων) για την αντιμετώπιση ασθένειας ή ατυχήματος. Β. ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Στα έξοδα που αναγνωρίζονται από αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο περιλαμβάνονται και έξοδα για την επείγουσα αερομεταφορά εντός της Ελληνικής Επικράτειας του 01/05/2014 Σελίδα 5 από 22

6 Ασφαλισμένου σε Νοσοκομείο με ελικόπτερο ή αεροσκάφος της πολιτικής ή πολεμικής αεροπορίας. Το παραπάνω ισχύει στην περίπτωση που λόγω ατυχήματος ή έκτακτης ασθένειας που καλύπτεται από το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο κριθεί απαραίτητη από το γιατρό που επιλήφθηκε του περιστατικού, και μετά από εντολή των Τοπικών Υγειονομικών Αρχών, η επείγουσα αερομεταφορά του Ασφαλισμένου. Το ποσό των καταβαλλόμενων εξόδων δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων. Γ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ Το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αυτό καλύπτει απώλειες που θα συμβούν από οδήγηση δικύκλου οχήματος, με την προϋπόθεση καταβολής του αναλογούντος επασφαλίστρου για δίκυκλα με κινητήρα κυβισμού μεγαλύτερου των εκατόν είκοσι πέντε (125) κ.ε. Σε περίπτωση όμως που δεν καταβάλλεται το επασφάλιστρο αυτό, η Εταιρία θα καταβάλει ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) των αποζημιώσεων που προβλέπονται από τις παροχές του Συμπληρωματικού Συμβολαίου. 9. ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ Κάθε ασθένεια που έχει δηλωθεί στην Αίτηση ασφάλισης, η οποία έγινε δεκτή από την Εταιρία και για την οποία παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη από αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο: α) Σε περίπτωση που εμφανίστηκε στο χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών πριν την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος αυτού του Συμπληρωματικού Συμβολαίου θα καλύπτεται αντίστοιχα είκοσι τέσσερις (24) μήνες μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος. β) Σε περίπτωση που εμφανίστηκε πριν το χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, όπως ορίζεται πιο πάνω, και δεν υποτροπίασε ή δεν εκδήλωσε συμπτώματα εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος, καθώς και κάθε ασθένεια που εμφανίστηκε για πρώτη (1η) φορά μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος του Συμπληρωματικού Συμβολαίου θα καλύπτεται τριάντα (30) ημέρες μετά την πιο πάνω ημερομηνία. Διευκρινίζεται ότι για κάθε ασθένεια που έχει δηλωθεί στην Αίτηση ασφάλισης, η οποία έχει αξιολογηθεί από την Εταιρία και για την οποία καταβάλλεται πρόσθετο ασφάλιστρο, θα παρέχεται κάλυψη τριάντα (30) ημέρες μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος αυτού του Συμπληρωματικού Συμβολαίου. 10. ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ Η ασφαλιστική κάλυψη των παρακάτω παθήσεων θα παρέχεται μετά από δώδεκα (12) μήνες από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος είτε είχαν δηλωθεί στην Αίτηση ασφάλισης είτε όχι: ρήξη μηνίσκου, αμυγδαλεκτομή, κήλη λευκής γραμμής, κοιλιοκήλη, βουβωνοκήλη, ομφαλοκήλη, υδροκήλη και κιρσοκήλη, χολοκυστεκτομή και κύστη ωοθήκης (δεν εφαρμόζεται περίοδος αναμονής σε περίπτωση ρήξης ωχρού σωματίου). 11. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Τα έξοδα που αναγνωρίζονται (εφεξής καλούμενα Αναγνωριζόμενα Έξοδα) είναι τα ακόλουθα και αποζημιώνονται σύμφωνα με τον Όρο Προϋποθέσεις Αποζημίωσης : Χρέωση του Νοσοκομείου για έξοδα Δωματίου και Τροφής για κάθε μέρα παραμονής στη δικαιούμενη Θέση Νοσηλείας ή σε μονάδα εντατικής θεραπείας ή για νοσηλεία στο εξωτερικό, εφόσον προβλέπεται σχετική κάλυψη, μέχρι τις τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες για ασθένεια ή ατύχημα που καλύπτεται από αυτό το 01/05/2014 Σελίδα 6 από 22

7 Συμπληρωματικό Συμβόλαιο και μέχρι του ποσού ημερήσιας χρέωσης που τυχόν ορίζεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων. Χρέωση του Νοσοκομείου για έξοδα δωματίου και τροφής γονέα, ο οποίος συνοδεύει το νοσηλευόμενο ασφαλισμένο τέκνο του, ηλικίας κάτω των δεκατεσσάρων (14) ετών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υποβάλλει έξοδα για αποκλειστική νοσοκόμα. Έξοδα που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του Ασφαλισμένου και αφορούν αναγκαίες για τη θεραπεία της διαγνωσθείσας πάθησης εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις, μεταγγίσεις αίματος και πλάσματος αίματος, φυσικοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή θεραπεία με ραδιοϊσότοπα, μόνο για εκείνα τα περιστατικά όπου κρίνεται ιατρικώς επιβεβλημένη η νοσηλεία του Ασφαλισμένο από τον θεράποντα Γιατρό. Έξοδα που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του Ασφαλισμένου και αφορούν αναγκαίες για τη θεραπεία της διαγνωσθείσας πάθησης ενδοφλέβιες ή ενδομυϊκές ενέσεις, σχετιζόμενα με την πάθηση φάρμακα που παρέχονται με συνταγή του θεράποντος Γιατρού και το νοσηλευτικό υλικό που είναι απόλυτα απαραίτητο για την ενδεδειγμένη θεραπεία που απαιτείται. Έξοδα για χρήση χειρουργείου, υγειονομικό υλικό, επιδέσμους, κοινούς νάρθηκες, γύψινα εκμαγεία, τεχνητά μέλη και ορθοπεδικές ζώνες, εφόσον αυτά έχουν άμεση συνάφεια με την ασθένεια ή το ατύχημα για το οποίο νοσηλεύεται ο Ασφαλισμένος και έγινε χρήση τους κατά τη διάρκεια της Νοσηλείας ή στα πλαίσια της αποκατάστασης. Δεν καλύπτεται η αντικατάσταση τεχνητών μελών λόγω φθοράς ή παλαιότητας. Έξοδα τοποθέτησης μοσχεύματος κερατοειδούς, ενδοφακού, μοσχεύματος αρτηριών βαλβίδας καρδιάς, βηματοδότου, απεινιδωτού και υλικών οστεοσύνθεσης, υπό την προϋπόθεση ότι η τοποθέτηση αυτών είναι απαραίτητη, ως συνέπεια ατυχήματος ή ασθένειας που καλύπτεται από αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο. Έξοδα για μεταφορά με ασθενοφόρο, υπηρεσίες που παρέχονται από αποκλειστικούς νοσοκόμους, μόνο στην περίπτωση που οι υπηρεσίες αυτές κρίνονται απαραίτητες και έχουν υποδειχθεί από τον θεράποντα γιατρό. Όλες οι αναγνωριζόμενες Νοσοκομειακές Υπηρεσίες πρέπει να έχουν εκτελεστεί ή προσφερθεί από το αρμόδιο νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου και να αφορούν συγκεκριμένα και μόνο στη θεραπεία του αιτίου ή των αιτίων για τα οποία ο Ασφαλισμένος έχει εισαχθεί στο Νοσοκομείο. Στις Νοσοκομειακές Υπηρεσίες που καλύπτει αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο δεν περιλαμβάνονται υπηρεσίες του Νοσοκομείου που δεν αφορούν άμεσα στη θεραπεία του ατυχήματος ή της ασθένειας και δεν αναφέρονται πιο πάνω. Έξοδα για χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπείες, είτε ο Ασφαλισμένος νοσηλευτεί ως εσωτερικός ασθενής είτε όχι, υπό την προϋπόθεση συμμετοχής του Ασφαλιστικού Φορέα και σύμφωνα με τον Όρο Προϋποθέσεις Αποζημίωσης. 01/05/2014 Σελίδα 7 από 22

8 Κάλυψη Αμοιβής Γιατρού i) Σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο, μέλος του Advanced Benefit Club, η Εταιρία θα καλύπτει ως Αναγνωριζόμενα Έξοδα την αμοιβή του θεράποντος γιατρού για την παρακολούθηση και παροχή υπηρεσιών εντός Νοσοκομείου σχετιζόμενων με τη νοσηλεία του Ασφαλισμένου. ii) Σε μη Συμβεβλημένο Νοσοκομείο, η Εταιρία θα καλύπτει ως Αναγνωριζόμενα Έξοδα την αμοιβή του θεράποντος γιατρού για την παρακολούθηση και παροχή υπηρεσιών εντός Νοσοκομείου σχετιζόμενων με τη νοσηλεία του Ασφαλισμένου μέχρι τα ανώτατα όρια που αναφέρονται στον Πίνακα Ορίων Αμοιβών Γιατρών αυτού του Συμπληρωματικού Συμβολαίου ανάλογα με τη διάρκεια νοσηλείας του Ασφαλισμένου. Κάλυψη Αμοιβής Χειρουργού, βοηθού Χειρουργού, Αναισθησιολόγου i) Σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο, μέλος του Advanced Benefit Club, η Εταιρία θα καλύπτει ως Αναγνωριζόμενα Έξοδα την αμοιβή του χειρουργού, βοηθού χειρουργού και αναισθησιολόγου για την παροχή υπηρεσιών εντός Νοσοκομείου σχετιζόμενων με τη νοσηλεία του Ασφαλισμένου. ii) Σε μη Συμβεβλημένο Νοσοκομείο, η Εταιρία θα καλύπτει ως Αναγνωριζόμενα Έξοδα την αμοιβή του χειρουργού, βοηθού χειρουργού και αναισθησιολόγου μέχρι τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στον αντίστοιχο Πίνακα Ορίων Αμοιβών αυτού του Συμπληρωματικού Συμβολαίου και ανάλογα με τη βαρύτητα της επέμβασης, όπως αυτή ορίζεται στον Πίνακα Χειρουργικών και Λοιπών Επεμβάσεων. Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια νοσηλείας, ο Ασφαλισμένος υποβληθεί σε δύο (2) ή περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις κατά την ίδια χειρουργική διαδικασία, οι οποίες διενεργούνται από τον ίδιο χειρουργό, αυτές θα θεωρούνται ως μία (1) επέμβαση και το ανώτατο όριο αμοιβής χειρουργού θα καθορίζεται σε ποσό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στη βαρύτερη επέμβαση που έγινε, σύμφωνα με τον Πίνακα Ορίων Αμοιβών Χειρουργών αυτού του Συμπληρωματικού Συμβολαίου. Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια νοσηλείας ο Ασφαλισμένος υποβληθεί σε δύο (2) ή περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις κατά την ίδια χειρουργική διαδικασία, οι οποίες διενεργούνται από χειρουργό διαφορετικής ειδικότητας, το ανώτατο όριο αμοιβής εκάστου χειρουργού για κάθε μία από αυτές καθορίζεται σε ποσό ίσο με αυτό που αναγράφεται στον Πίνακα Ορίων Αμοιβών Χειρουργών αυτού του Συμπληρωματικού Συμβολαίου. Για χειρουργική επέμβαση που δεν αναγράφεται στον Πίνακα Χειρουργικών και Λοιπών Επεμβάσεων αυτού του Συμπληρωματικού Συμβολαίου, το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας θα είναι ίσο με αυτό που προβλέπεται για χειρουργική επέμβαση ανάλογης βαρύτητας, σύμφωνα με την κρίση της ιατρικής υπηρεσίας της Εταιρίας. iii) Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τον Πίνακα Χειρουργικών και Λοιπών Επεμβάσεων ακολουθώντας την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και των σύγχρονων μεθόδων χειρουργικών επεμβάσεων. Ειδικές περιπτώσεις καταβολής χειρουργικών εξόδων Στα Αναγνωριζόμενα Έξοδα που αναφέρονται παραπάνω περιλαμβάνονται και έξοδα για ειδικές περιπτώσεις που ο Ασφαλισμένος έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την οποία δεν ήταν ιατρικά επιβεβλημένο να παραμείνει ως εσωτερικός ασθενής σε Νοσοκομείο, 01/05/2014 Σελίδα 8 από 22

9 υπό την προϋπόθεση ότι τα έξοδα έχουν άμεση σχέση με την πραγματοποιηθείσα επέμβαση και έγιναν την ίδια ημέρα. 12. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 1. ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ABC Η αποζημίωση που καταβάλλεται με βάση αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο, είναι ίση με το εκατό τοις εκατό (100%) του ποσού των Αναγνωριζομένων Εξόδων για περιπτώσεις νοσηλείας σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο, μέλος του Advanced Benefit Club, αφού αφαιρεθεί το Εκπιπτόμενο Ποσό σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω στην παράγραφο ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΤΟΣ ABC, εφόσον προβλέπεται σχετική κάλυψη Η αποζημίωση που καταβάλλεται με βάση αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο είναι ίση με το ενενήντα τοις εκατό (90%) του ποσού των Αναγνωριζομένων Εξόδων για περιπτώσεις νοσηλείας σε μη Συμβεβλημένο Νοσοκομείο, εκτός των περιπτώσεων νοσηλείας στις Η.Π.Α και Καναδά όπου η καταβληθείσα αποζημίωση είναι ίση με το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του ποσού των αντίστοιχων Αναγνωριζομένων Εξόδων, αφού αφαιρεθεί το Εκπιπτόμενο Ποσό σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω στην παράγραφο 4. Σε περίπτωση νοσηλείας στο εξωτερικό, εφόσον προβλέπεται σχετική κάλυψη, ο Ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να μεταφράσει, καθώς και να επικυρώσει τα αποδεικτικά έγγραφα νοσηλείας του και τις πρωτότυπες αποδείξεις στην πλησιέστερη Ελληνική Προξενική Αρχή ή στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. 3. ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ α) Σε περίπτωση νοσηλείας σε Κρατικό Νοσοκομείο εντός της Ελλάδας, η Εταιρία για τον υπολογισμό της αποζημίωσης του ποσού των Αναγνωριζομένων Εξόδων που τελικά υποβάλλονται θα καλύπτει το εκατό τοις εκατό (100%) των Αναγνωριζομένων Εξόδων χωρίς να αφαιρεί το Εκπιπτόμενο Ποσό. β) Σε περίπτωση νοσηλείας σε Κρατικό Νοσοκομείο εντός της Ελλάδας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υποβλήθηκαν έξοδα νοσηλείας για αποζημίωση, η Εταιρία θα καταβάλει το Ημερήσιο Επίδομα Νοσηλείας, όπως αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων της Σελίδας Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου. Το Ημερήσιο Επίδομα Νοσηλείας θα προσαυξάνεται κατά το ποσό που ορίζεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων σε περίπτωση πραγματοποίησης μίας (1) ή περισσοτέρων χειρουργικών επεμβάσεων. Σε κάθε όμως περίπτωση, το παραπάνω Ημερήσιο Επίδομα Νοσηλείας θα καταβάλλεται με ανώτατο όριο τις δεκαπέντε (15) ημέρες ανά νοσηλεία και δεν θα ξεπερνά συνολικά τις τριάντα (30) ημέρες ανά Ασφαλιστικό Έτος. 4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΝΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ α) Από το σύνολο Αναγνωριζομένων Εξόδων για κάθε Νοσηλεία που καλύπτεται από αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο θα αφαιρείται το Εκπιπτόμενο Ποσό που αντιστοιχεί σε Νοσηλεία σε Νοσοκομείο μέλος του Advanced Benefit Club ή εκτός Advanced Benefit 01/05/2014 Σελίδα 9 από 22

10 Club, εφόσον προβλέπεται σχετική κάλυψη, σύμφωνα με τα ποσά που αναφέρονται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων. β) Στην περίπτωση κάθε επαναλαμβανόμενης νοσηλείας για την ίδια αιτία, εφόσον η νοσηλεία αυτή έγινε στη διάρκεια των επόμενων δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία λήξης της πρώτης νοσηλείας, τότε θα εφαρμόζεται το τριάντα τοις εκατό (30%) του Εκπιπτόμενου Ποσού που προβλέπεται για την περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο (4α). γ) Δύο (2) διαδοχικές νοσηλείες που οφείλονται στην ίδια αιτία και απέχουν χρονικά, η έναρξη της δεύτερης (2ης) από τη λήξη της πρώτης (1ης), λιγότερο από ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες θα θεωρούνται ως η ίδια νοσηλεία. Σε περίπτωση που μία εκ των δύο διαδοχικών νοσηλειών λάβει χώρα σε μη Συμβεβλημένο με την Εταιρία Νοσοκομείο, τότε από το σύνολο των εξόδων των δύο (2) νοσηλειών θα αφαιρείται το Εκπιπτόμενο Ποσό που αντιστοιχεί σε Νοσηλεία σε Νοσοκομείο εκτός Advanced Benefit Club εφόσον προβλέπεται σχετική κάλυψη, όπως αυτό αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων. Διευκρινίζεται ότι η μη αφαίρεση δεύτερου (2ου) Εκπιπτόμενου Ποσού όπως περιγράφεται παραπάνω θα εφαρμόζεται μόνο μία (1) φορά για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη της πρώτης (1ης) νοσηλείας. Για κάθε τυχόν επόμενη διαδοχική νοσηλεία πέραν των δύο (2) πρώτων ισχύουν τα όσα περιγράφονται στην παράγραφο (4β) πιο πάνω. 5. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ α) Νοσηλεία σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο, μέλος του Advanced Benefit Club με Αποζημίωση από άλλο Ασφαλιστικό Φορέα μεγαλύτερη του Εκπιπτόμενου Ποσού: Εάν η νοσηλεία λάβει χώρα σε Συμβεβλημένο με την Εταιρία Νοσοκομείο και το ποσό της αποζημίωσης για τη νοσηλεία αυτή από άλλο Ασφαλιστικό Φορέα υπερβαίνει το Εκπιπτόμενο Ποσό ανά Νοσηλεία, όπως αυτό ορίζεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων, τότε η Εταιρία καλύπτει τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ των Αναγνωριζομένων Εξόδων και του ποσού της αποζημίωσης του Ασφαλιστικού Φορέα προς εκατό τοις εκατό (100%) χωρίς να αφαιρεί το Εκπιπτόμενο Ποσό. β) Νοσηλεία σε μη Συμβεβλημένο Νοσοκομείο, εφόσον προβλέπεται σχετική κάλυψη, με Αποζημίωση από άλλο Ασφαλιστικό Φορέα μεγαλύτερη ή ίση του Εκπιπτόμενου Ποσού: Α. Εφόσον το ποσό που έχει εισπράξει ο Ασφαλισμένος από άλλο Ασφαλιστικό Φορέα είναι μεγαλύτερο του Εκπιπτόμενου Ποσού ανά Νοσηλεία που αναγράφεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων και η νοσηλεία λάβει χώρα σε μη Συμβεβλημένο Νοσοκομείο, το ποσό αποζημίωσης υπολογίζεται ως εξής: Η συμμετοχή της Εταιρίας στα Αναγνωριζόμενα Έξοδα ανέρχεται στο ενενήντα τοις εκατό (90%). Στις περιπτώσεις νοσηλείας σε ΗΠΑ και Καναδά η αντίστοιχη συμμετοχή είναι εβδομήντα τοις εκατό (70%). Επομένως, η συμμετοχή του Ασφαλισμένου είναι αντιστοίχως δέκα (10%) ή τριάντα τοις εκατό (30%). Από το ποσό των Αναγνωριζομένων Εξόδων που προκύπτει μετά τη συμμετοχή της Εταιρίας αφαιρείται το ποσό αποζημίωσης από τον άλλο Ασφαλιστικό Φορέα. Στη συνέχεια υπολογίζεται η διαφορά μεταξύ του ποσού αποζημίωσης από τον άλλο Ασφαλιστικό Φορέα και του Εκπιπτόμενου ποσού. Το ποσό που προκύπτει αφαιρείται από το ποσό συμμετοχής του Ασφαλισμένου στα Αναγνωριζόμενα Έξοδα. Β. Εφόσον το ποσό που έχει εισπράξει ο Ασφαλισμένος από άλλο Ασφαλιστικό Φορέα είναι ίσο με το Εκπιπτόμενο Ποσό που αναγράφεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων και η νοσηλεία λάβει χώρα σε μη Συμβεβλημένο Νοσοκομείο, το ποσό αποζημίωσης υπολογίζεται ως εξής: 01/05/2014 Σελίδα 10 από 22

11 Η Εταιρία υπολογίζει τη διαφορά μεταξύ Αναγνωριζομένων Εξόδων και του ποσού αποζημίωσης από τον άλλο Ασφαλιστικό Φορέα (ή Εκπιπτόμενου Ποσού) χωρίς να αφαιρεί το Εκπιπτόμενο Ποσό εφαρμόζοντας συμμετοχή του Ασφαλισμένου κατά δέκα τοις εκατό (10%). Στις περιπτώσεις νοσηλείας σε ΗΠΑ και τον Καναδά η αντίστοιχη συμμετοχή είναι τριάντα τοις εκατό (30%). γ) Νοσηλεία με Αποζημίωση από άλλο Ασφαλιστικό Φορέα μικρότερη του Εκπιπτόμενου Ποσού - Bonus χρήσης άλλου Ασφαλιστικού Φορέα: Εφόσον το ποσό που έχει εισπράξει ο Ασφαλισμένος από άλλο Ασφαλιστικό Φορέα είναι μικρότερο του Εκπιπτόμενου Ποσού ανά Νοσηλεία όπως αναγράφεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων, ανεξάρτητα αν η νοσηλεία λάβει χώρα σε Συμβεβλημένο ή μη Νοσοκομείο, το ποσό αποζημίωσης υπολογίζεται ως εξής: Η Εταιρία καλύπτει τη διαφορά μεταξύ Αναγνωριζομένων Εξόδων και Εκπιπτόμενου Ποσού ανά Νοσηλεία, το οποίο θα είναι μειωμένο κατά το ποσό της αποζημίωσης από τον άλλο Ασφαλιστικό Φορέα. Σε καμία περίπτωση το συνολικό ποσό της αποζημίωσης που καταβάλει η Εταιρία μαζί με το ποσό αποζημίωσης από άλλο Φορέα δεν μπορεί να υπερβεί το σύνολο των Αναγνωριζομένων Εξόδων. 6.ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΗΣ Σε περίπτωση νοσηλείας του Ασφαλισμένου σε θέση διαφορετική από αυτή που ορίζεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων, λόγω αδυναμίας του Νοσοκομείου ή αλλαγής επιλογής του Ασφαλισμένου, ισχύουν τα παρακάτω: 1. Εάν ο Ασφαλισμένος νοσηλευτεί σε θέση ανώτερη από αυτή που ορίζεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων, τότε το σύνολο των Αναγνωριζομένων Εξόδων της νοσηλείας μειώνεται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) για κάθε ανώτερη Θέση Νοσηλείας. 2. Εάν ο Ασφαλισμένος νοσηλευτεί σε θέση κατώτερη από αυτή που ορίζεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων, τότε το Εκπιπτόμενο Ποσό θα μειώνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για κάθε κατώτερη Θέση Νοσηλείας. 13. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Η ασφάλιση σύμφωνα με αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο δεν καλύπτει περιπτώσεις που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε: 1. Εκούσιες σωματικές βλάβες ή απόπειρα αυτοκτονίας, ανεξάρτητα από τη διανοητική κατάσταση του Ασφαλισμένου. 2. Εκ γενετής ανωμαλίες και παθήσεις, καθώς και συνθήκες που προέρχονται από αυτές, εκτός αν δηλωθούν στην Αίτηση Ασφάλισης ή Επαναφοράς, αξιολογηθούν από την Εταιρία και αποφασισθεί η υπό όρους κάλυψή τους. 3. Οποιαδήποτε νοσοκομειακή περίθαλψη ή εγχείρηση για κάθε ασθένεια κατά τις πρώτες τριάντα (30) ημέρες και στην περίπτωση νοσηλείας στο εξωτερικό, εφόσον προβλέπεται σχετική κάλυψη, τις πρώτες εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος αυτού του Συμπληρωματικού Συμβολαίου. 4. Αισθητική ή πλαστική χειρουργική επέμβαση, εκτός αν η επέμβαση αυτή απαιτείται για να διορθώσει σωματική βλάβη από ατύχημα ή αποκατάσταση σε συνέχεια επέμβασης κακοηθών όγκων μαστού, που καλύπτεται από αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο. 01/05/2014 Σελίδα 11 από 22

12 5. Συνήθεις σωματικές ή άλλες εξετάσεις (Check-up), όταν δεν προκύπτουν αντικειμενικές ενδείξεις για βλάβη της υγείας ή εργαστηριακές διαγνώσεις και απεικονιστικές εξετάσεις, εκτός από όσες θα γίνουν με αιτία ατύχημα ή ασθένεια που διαπιστώθηκε από προηγούμενη ιατρική εξέταση. 6. Κύηση, τοκετό ή αποβολή και επιπλοκές τους, καθώς και θεραπείες ή/και εξετάσεις σχετικές με έκτρωση, αντισύλληψη, γονιμοποίηση σε σωλήνα, τεχνητή γονιμοποίηση. 7. Οποιεσδήποτε διανοητικές, νευροφυτικές διαταραχές, ψυχικά νοσήματα. 8. Οδοντιατρική θεραπεία ή χειρουργική, εκτός αν είναι απαραίτητη λόγω ατυχήματος που καλύπτεται με αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο και εφόσον προσκομιστεί ο αντίστοιχος απεικονιστικός έλεγχος. 9. Πάσης φύσεως θεραπείες ή χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, καθώς και τις επιπλοκές τους. 10. Θεραπείες ή επεμβάσεις για τη διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών των οφθαλμών. 11. Πειραματικές, μη αναγνωρισμένες ή αναπόδεικτες ως προς την αποτελεσματικότητα θεραπείες και φαρμακευτικές αγωγές που δεν είναι ιατρικά αποδεκτές. 12. Ασθένειες, συμπτώματα, παθολογικές καταστάσεις ή σωματικές βλάβες, για τις οποίες ο Ασφαλισμένος έχει νοσηλευτεί ή έχει συμβουλευτεί γιατρό ή έχει ακολουθήσει φαρμακευτική ή άλλη θεραπευτική αγωγή και δεν το δήλωσε στη συνημμένη Αίτηση ασφάλισης ή στο έντυπο τροποποίησης του Ασφαλιστηρίου. 13. Ατυχήματα που θα συμβούν κατά τον χρόνο της υπηρεσίας του Ασφαλισμένου στις ένοπλες δυνάμεις οποιασδήποτε χώρας ή διεθνούς αρχής σε καιρό πολέμου ή σε καιρό ειρήνης, καθώς και σε περίπτωση εισβολής, ενέργειας ξένης δύναμης, εχθροπραξιών, εμφυλίου πολέμου, επανάστασης, εξέγερσης, στάσης, επιβολής στρατιωτικού νόμου ή κατάστασης πολιορκίας, συλλήψεων ή καραντίνας. Η εξαίρεση αυτή δεν θα επηρεάζεται από καμία τροποποίηση, εκτός αν αναφέρεται ειδικά σε αυτή συνολικά ή μερικά. 14. Επιδράσεις ατομικής ή πυρηνικής ενέργειας, εκτός εάν είναι αποτέλεσμα βλάβης οργάνου ή μηχανήματος στη διάρκεια θεραπείας που υποβάλλεται ο Ασφαλισμένος ή εξέτασης που συνάδει με την αντιμετώπιση του αιτίου εισαγωγής, δηλαδή της πάθησης που αντιμετωπίζει ο Ασφαλισμένος. Χρήση φαρμάκων εκτός της συνιστώμενης δοσολογίας ή των οδηγιών γιατρού. Χρήση ναρκωτικών ουσιών και μέθη οδηγού, όπως αυτή ορίζεται από τον Νόμο, και εφόσον η περιεκτικότητα οινοπνεύματος στο αίμα είναι πάνω από 0,80 g/l. 15. Πτήση του Ασφαλισμένου ως πιλότου ή μέλους του πληρώματος οποιουδήποτε αεροσκάφους ή ως επιβάτη ιδιωτικής χρήσης ή στρατιωτικού αεροσκάφους και γενικά αεροσκάφους που δεν έχει άδεια μεταφοράς προσώπων ή/και που δεν εκτελεί κανονικά δρομολόγια, τακτικά ή έκτακτα, ή/και άλλου μηχανήματος αεροπλοΐας. 16. Μηχανική υποστήριξη ζωής (life support machine) άνω των τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών Νοσηλείας. 17. Νοσηλείες του δότη για μεταμόσχευση οργάνου προς Ασφαλισμένο. Καλύπτεται μόνο η νοσηλεία Ασφαλισμένου λήπτη μοσχεύματος. Τυχόν δαπάνες που συνδέονται με το κόστος αφαίρεσης, μεταφοράς, επεξεργασίας, αποθήκευσης, προετοιμασίας του μοσχεύματος δεν καλύπτονται. 01/05/2014 Σελίδα 12 από 22

13 18. Νοσηλεία για επέμβαση ρινικού διαφράγματος, εκτός αν αυτό προήλθε από ατύχημα και τεκμηριώνεται από ακτινολογικό έλεγχο, ο οποίος λαμβάνει χώρα μετά το αποδεδειγμένο ατύχημα και πριν την επέμβαση. 19. Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (AIDS), όπως αυτό ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, εκτός από νοσηλεία για την αντιμετώπιση αποτελεσμάτων που οφείλονται σε ατύχημα. 01/05/2014 Σελίδα 13 από 22

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ / ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ (σε Ευρώ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ Έως ΜΙΚΡΕΣ Έως 500 Έως 200 ΜΕΣΑΙΕΣ Έως Έως 300 ΜΕΓΑΛΕΣ Έως Έως 450 ΒΑΡΕΙΕΣ Έως Έως 500 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ Έως Έως 650 ΕΙΔΙΚΕΣ Έως Έως 850 Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ (σε Ευρώ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΗ ΒΟΗΘΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ Έως 100 ΜΕΓΑΛΕΣ Έως 100 ΒΑΡΕΙΕΣ Έως 200 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ Έως 200 ΕΙΔΙΚΕΣ Έως 200 Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ (σε Ευρώ) ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑΤΡΟΥ Έως 5 ημέρες Έως 80 ανά ημέρα 6-20 ημέρες Έως 60 ανά ημέρα 21 ημέρες και άνω Έως 40 ανά ημέρα 01/05/2014 Σελίδα 14 από 22

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Απολίνωση κιρσού φλεβός Ακρωτηριασμός δακτύλου (χεριού, ποδιού) Εκτομή κιρσού ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Συρραφή αγγείου (αρτηρίας, φλέβας) κατόπιν τραύματος Στεφανιογραφία Σαφηνεκτομή απλή ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Ακρωτηριασμός άκρου (ποδός, κνήμης, μηρού, χεριού, πήχεος, βραχίονος) Εγχείρηση κιρσών ενός σκέλους ή δύο σκελών Αρτηριακή εμβολεκτομή-θρομβεκτομή Οσφυϊκή συμπαθεκτομή Σύγκλιση ρήξης αγγείου (αρτηρίας-φλέβας) μετά καθετηριασμό fistula για αιμοδιάλυση ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Αορτο-λαγόνιος ή μηριαία παράκαμψη με πλαστική αρτηριακή πρόθεση Καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή Υποκλείδιο - υποκλείδιο φλεβική αρτηριακή παράκαμψη με φλέβα ή αρτηριακή πρόθεση Φλεβική θρομβεκτομή (μάσχαλο - υποκλειδίου, λαγονομηριαίας, κάτω κοίλης φλέβας) Αγγειοπλαστική Εκτομή ανευρύσματος περιφερικής αρτηρίας Εκτομή ψευδούς ανευρύσματος περιφερικής Αρτηρίας ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Αορτο-αμφω-μηριαία-ιγνυακή παράκαμψη Αορτο-νεφρική-αρτηριακή παράκαμψη Αορτο-σπλαχνική αρτηριακή παράκαμψη Αορτο-καρωτιδική ή αορτο-υποκλείδιο παράκαμψη Αρτηριοπλαστική νεφρικής αρτηρίας Εγχείρηση κοιλιακής αορτής Εγχείρηση καρδιάς με εξωσωματική ή μη Εγχείρηση τραύματος μεγάλου αγγείου Ανευρύσματα κοιλιακής αορτής, λαγονίου αρτηρίας, μηριαίας αρτηρίας Θωρακικό ανεύρισμα Εγχείρηση αορτοεντερικής επικοινωνίας ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Παρακέντηση κύστεως Διάνοιξη αποστήματος ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Αφαίρεση αθηρωματώδους κύστης, μικρού λιπώματος, ινώματος, θηλώματος Ονυχεκτομή Αφαίρεση θηλώματος, Βιοψία δέρματος, μυός, κροταφικής αρτηρίας, λεμφαδένων Συρραφή τραύματος Οσφυική παρακέντηση Διαστολή δακτυλίου Ακρωτηριασμός δακτύλου Τοποθέτηση κεντρικής φλέβας ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Εκτεταμένα θλαστικά τραύματα αντιμετωπισθέντα με γενική νάρκωση Πλαστική κήλης (βουβωνοκήλη χωρίς τοποθέτηση πλέγματος, μηροκήλη, ομφαλοκήλη, μετεγχειρητική κήλη) Σκωληκοειδεκτομή Παροχέτευση περιγεγραμμένου ενδοκοιλιακού αποστήματος Χολοκυστοστομία Αφαίρεση ευμεγέθων επιπολής όγκων Εκτομή περιεδρικού συριγγίου, ραγάδος Αιμορροϊδεκτομή Εκτομή κύστης κόκκυγος, διάνοιξη περιεδρικού αποστήματος Εκτομή κονδυλωμάτων, θηλωμάτων, 01/05/2014 Σελίδα 15 από 22

16 πολυπόδων Συστροφή όρχεως- ορχεοπηξία, διόρθωση κρυψορχίας, ορχεκτομή Επιδιδυμιδεκτομή Υδροκήλη Κιρσοκήλη Εκτομή κύστεων - συριγγίων τραχήλου Αφαίρεση υπογνάθιου σιελογόνου αδένος Τεταρτεκτομή μαστού Αφαίρεση όγκου μαστού Αφαίρεση πολύποδα εντέρου ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕlΣ Ακρωτηριασμός μηρού κνήμης, βραχίονος, αντιβραχίου, καρπού, ταρσού Περισφιγμένη βουβωνοκήλη ή βουβωνοκήλη με πλέγμα Ερευνητική λαπαροτομία Αφαίρεση εχινόκοκκου, κύστης ήπατος ή κοιλίας Κολοστομία - νηστιδοστομία ειλεοστομία, γαστροστομία κυστεοστομία Γαστρεκτομή μερική Βαγοτομή - αναστόμωση ή πυλωροπλαστική Εντεροαναστόμωση ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Μαστεκτομή απλή ή ριζική Παρωτιδεκτομή Ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου-βουβώνων, μασχαλιαίων, πυέλου, λαγονίου Θυρεοειδεκτομή ολική ή υφολική Χολοκυστεκτομή και έρευνα χοληδόχου πόρου Εκτομή λεπτού εντέρου Πλαστική διαφραγματοκήλης Κολεκτομή (μερική) Περιτονίτις (διάτρηση έλκους ή σκωληκοειδούς απόφυσης) Σπληνεκτομή - λαπαροσκοπική βιοψία ήπατος Εσωτερική ή εξωτερική παροχέτευση κύστης/παγκρέατος Διακοιλιακή διόρθωση προπτώσεως ορθού Νεφρεκτομή Απεμπλοκή ουρητήρων από οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση Ριζική εκτομή ουροδόχου κύστης Ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός πυέλου Χολοκυστεκτομή χοληδοχοτομή ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Επινεφριδεκτομή Ολική θυρεοειδεκτομή (για ca θυρεοειδούς νόσο GRAVES) Χολοκυστεκτομή - σφιγκτηροπλαστική ή χολοπεπτική αναστόμωση ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Ηπατεκτομή WIPPLE (παγκρεατοδωδεκαλεκτομή συν μετάθεση χοληδόχου πόρου συν γαστροεντεροαναστόμωση) Κολεκτομή (ολική) Παγκρεατεκτομή (μερική ή ολική) Οισοφαγεκτομή (μερική ή ολική) Ολική γαστρεκτομή Παγκρεατεκτομή (μερική ή ολική) Τυπική λοβεκτομή ήπατος-τραύμα ήπατοςτραύμα παγκρέατος Κοιλιοπερινεϊκή εκτομή ορθού Ολική ή μερική εξεντέρωση πυέλου ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Μεταμόσχευση μυελού των οστών ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕlΣ Κρυοπηξία τραχήλου Αφαίρεση πολύποδα τραχήλου Εξάχνωση τραχήλου-μαρσιποποίηση ή εξαίρεση Βαρθολινείου Αδένος Θεραπευτική απόξεση Καυτηριασμός κονδυλωμάτων ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Κωνοειδής εκτομή τραχήλου Επεμβατική λαπαροσκόπηση-επεμβατική υστεροσκόπηση Τραχηλεκτομή Αφαίρεση κύστης ωοθήκης - σφηνοειδής εκτομή ωοθήκης Απολίνωση σαλπίγγων ή εκτομή Συνδεσμοπηξία μήτρας Αφαίρεση βαρθολινείου αδένος Εκτομή αιδοίου (laser) ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Ωοθηκεκτομή - σαλπιγγεκτομή Εκπυρήνηση ινομυώματος μήτρας - 01/05/2014 Σελίδα 16 από 22

17 αφαίρεση ινομυώματος Προσθία, οπισθία κολπορραφή Προσθοπισθία κολπορραφή ΒΑΡΕlΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Ριζική εκτομή αιδοίου με βουβωνικό λεμφαδενικό καθαρισμό άμφω Ριζική υστερεκτομή με λεμφαδενικό καθαρισμό Ολική υστερεκτομή με ή χωρίς τα εξαρτήματα Ολική κολπική υστερεκτομή ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Χρόνιο υποσκληρίδιο αιμάτωμα Κρανιοανάρτηση Αγγειογραφία εγκεφάλου με C-ARM ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Κρανιοπλαστική/μηνιγγοπλαστική Πεταλεκτομή Τοποθέτηση βαλβίδας εγκεφάλου ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Διασωλήνωση θώρακος Παροχέτευση - εκκενωτική παρακέντηση θώρακος Βρογχοσκόπηση ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Μεσοθωρακοσκόπηση με ή χωρίς βιοψία Αντικατάσταση βηματοδότη ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Πλευροδεσία Τραχειοτομή ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Μυοτομή οισοφάγου - εκτομή όγκων θωρακικού τοιχώματος Αφαίρεση όγκων μεσοθωρακείου με στερνοτομή Λοβεκτομή Αφαίρεση εχινόκοκκου πνεύμονος - τμηματεκτομή πνεύμονος Ολική πνευμονεκτομή Οισοφαγεκτομή Τραχειοπλαστική Εκτομή όγκων θωρακικού τοιχώματος Λοβεκτομή Σφηνεκτομή πνεύμονος Πνευμοθώρακας με θωρακοτομή Ερευνητική θωρακοτομή Τοποθέτηση stent τραχείας ή βρόγχου ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Αυχενική - θωρακική δισκεκτομή Σπονδυλοδεσία Οσφυϊκή δισκεκτομή, μικροδισκεκτομή Συμπατοτομή Στερεοταξία ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Αγγειακή δυσπλασία εγκεφάλου Διασφηνοειδής υποφυσεκτομή/αδενωμεκτομή Όγκοι νωτιαίου μυελού Ανευρύσματα εγκεφάλου Ενδομυελικοί όγκοι νωτιαίου μυελού - πολλαπλές σπονδυλοδεσίες Όγκοι κρανίου Αφαίρεση μηνιγγιώματος Κρανιοτομία Γλοιοβλάστωμα-Αφαίρεση ακουστικού νευρινώματος ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Αφαίρεση όνυχος Τοποθέτηση σκελετικής έλξης ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Διάνοιξη καρπιαίου σωλήνος Διάνοιξη ελύτρου τένοντος (π.χ. εκτεινασσόμενος δάκτυλος, στενωτική τενοντοελυτρίτιδα De Quervain) Κινητοποίηση αρθρώσεων υπό γεν. αναισθησία Συρραφή μεμονωμένων εκτεινόντων τενόντων δακτύλων Ανάταξη καταγμάτων - εξαρθρημάτων υπό 01/05/2014 Σελίδα 17 από 22

18 γενική αναισθησία ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Τοποθέτηση κρανιακής έλξης ΗaΙΙο με ή χωρίς κηδεμόνα Minerva Αφαίρεση μικρών καλοηθών όγκων Οστεοσύνθεση καταγμάτων αντιβραχίου, άκρας χειρός, σφυρών, άκρου ποδός, ωλεκράνου, αποσπαστικών καταγμάτων επικονδύλων Διορθωτικές επεμβάσεις επί βλαισού μεγάλου δακτύλου ή παραμορφώσεων δακτύλων ή πτώσεων μεταταρσίων Συρραφή ρήξης συνδέσμων πλην χιαστών Συρραφή διατομής τενόντων ή νεύρων Αφαίρεση εν τω βάθει ξένου σώματος εκ των άκρων Επεμβάσεις επί οστεοχονδρίτιδος Αφαίρεση παλαμιαίας απονεύρωσης επί νόσου Dupuytren Ακρωτηριασμοί άκρων στο ύψος άκρας Χειρουργική ανασυγκόλληση άκρων χειρός ή άκρου ποδός δακτύλων Αφαίρεση υλικών πλην σύρματος Αντιμετώπιση κατάγματος - εξαρθρήματος Kirschner ή μεμονωμένου κοχλίου Σύνδρομο συμπιέσεως νεύρων άνω και κάτω άκρων Τρυπανισμοί οστών επί οστεομυελίτiδας Χειρουργική αντιμετώπιση καταγμάτων ή ακρωτηριαστικών τραυμάτων ενός ή δύο δακτύλων Διαδερμική τοποθέτηση βελόνων Kirschner ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Χειρουργική αρθροσκοπική επέμβαση γόνατος ή ώμου Πλαστική χιαστών συνδέσμων γόνατος Χειρουργική αντιμετώπιση καταγμάτων κνημιαίων ή μηρiαίων κονδύλων ή άλλων ενδοαρθρικών καταγμάτων αγκώνος - τροχιλίας Μηνισκεκτομή Λήψη οστικών μοσχευμάτων Χειρουργική αντιμετώπιση ρήξεως τενοντίου πετάλου ώμου (Rotetor Cuff) Κάταγμα επιγονατίδος - οστεοσύνθεση (εάν έχει βίδες) Οστεοτομία ισχίου και λοιπών μακρών οστών Ρήξη Αχίλλειου τένοντος Πολλαπλές τενοντοσυρραφές, πολλαπλές συρραφές νεύρων Αντιμετώπιση καταγμάτων βραχιονίου, μηρού, λεκάνης δια εξωτερικής οστεοσυνθέσεως Αρθροδεσία μεσαίου μεγέθους αρθρώσεων π.χ. ποδοκνημικής-υπαστραγαλικών Χειρουργική αντιμετώπιση εξαρθρήματος ακρωμιοκλειδικής, στερνοκλειδικής Αφαίρεση καλοηθών οστικών όγκων Οστεοσύνθεση καταγμάτων βραχιονίου κνήμης, μηρού λεκάνης, κατάγματα PILON Χειρουργική αντιμετώπιση καθ' έξιν εξαρθρήματος του ώμου και της επιγονατίδος Αρθροδεσία καρπού - ταρσού Χειρουργική αντιμετώπιση ψευδαρθρώσεως μεγάλων αυλοειδών οστών (μηριαίου, κνήμης, βραχιονίου) ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ισχίου Δισκεκτομή (με πεταλεκτομή) Χειρουργική αφαίρεση μεγάλων όγκων μαλακών μορίων Μεταφορά αγγειουμένων μοσχευμάτων και εκτενών μίσχων ή ελευθέρων μυϊκών κρημνών Ενδαρθρικά - υπερκονδύλια κατάγματα αγκώνος και γόνατος - ώμου Ολική αρθροπλαστική ισχίου, γόνατος, ώμου Χειρουργική αντιμετώπιση καταγμάτων πυέλου, κοτύλης Επανασυγκόληση άκρων (πάνω από το επίπεδο των δακτύλων) Χειρουργική αντιμετώπιση καταγμάτων σπονδυλικής στήλης, σπονδυλοδεσίες ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Αναθεώρηση ολικών αρθροπλαστικών μεγάλων αρθρώσεων (revision) Χειρουργική αντιμετώπιση όγκων σπονδυλικής στήλης και κακοηθών όγκων μακρών οστών και λεκάνης 01/05/2014 Σελίδα 18 από 22

19 Συρραφή βασικών ιστών, αγγείων, νεύρων δια μικροχειρουργικής και οστεοσυνθετικής ανασυγκόλησης μελών Απολίνωση και εκτομή σπερματικού πόρου Διόρθωση κρυψορχίας - συστροφή όρχεων ορχεοπηξία Περιτομή Απεξάρθρωση ισχίου ή ώμου βασικών ιστών, αγγείων, νεύρων δια μικροχειρουργικής και οστεοσύνθεση οστών ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Ενδοσκοπική αφαίρεση μεγάλου όγκου κύστης ή πολλαπλών όγκων Πλαστική συριγγίου και στενώματος Σπονδυλοδεσία άνω των δύο επιπέδων ουρήθρας Τραύμα και ρήξη ουρήθρας εξωπυελική Υπερηβική προστατεκτομή ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Πλαστική ακράτειας ούρων σε γυναίκες Αφαίρεση κύστης νεφρού ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Ριζική ορχεκτομή επί καρκίνου Βιοψία προστάτη Αφαίρεση εκκολπώματος ουροδόχου Βιοψία όρχεως κύστης Μετατραυματική ρήξη κύστης ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Ανοικτή νεφροστομία Κυστεοσκόπηση με λήψη βιοψίας ουροδόχου κύστης Διουρηθρική αφαίρεση θηλωμάτων Διουρηθρική όγκου κύστης Ουρηθροκυστεοσκόπηση Μερική ή ολική πεεκτομή με βιοψία Παρακέντηση αποστήματος προστάτη βουβωνικών λεμφαδένων Διαστολή ουρητηρικού στομίου Ουρηθρεκτομή Διάνοιξη στομίου ουρήθρας Ουρητηρολιθοτομία/Ουρητηρόλυση Εκκένωση αιματοκύστης Ουρητηροστομία Τοποθέτηση Pig-tail Πλαστική σηραγγωδών σωμάτων Διατομή βραχέος χαληνού Εμφύτευση ουρητήρα καθώς και αντιπαλινδρομική εμφύτευση ουρητήρα ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ετερόπλευρα ή αμφοτερόπλευρα Κυστεοσκόπηση και τοποθέτηση μονίμων καθετήρων ετερόπλευρα ή αμφοτερόπλευρα με ανιούσα Μερική ουρητηρεκτομή με τελικοτελική αναστόμωση Ολική ουρητηρεκτομή ουρητηροπυελογραφία Ορχεκτομή ετερόπλευρη καi αμφοτερόπλευρη Πλαστική βουβωνοκήλης, ορχεοκήλης Υδροκήλη Πλαστική στομίου ουρήθρας Ενδοσκοπική αφαίρεση λίθου ουρητήρα Ενδοσκοπική ουρηθροτομία Υπερηβική κυστεοτομία Ενδοσκοπική μηχανική ή δι υπερήχων λιθοτριψία λίθων ουροδόχου κύστης Ενδοσκοπική αφαίρεση μικρού όγκου κύστης Διαδερμική νεφροστομία Επιδιδυμιδεκτομή Κιρσοκήλη Λιθοτριψία νεφρού ή ουρητήρων (με υπερήχους) ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Υπερηβική κυστεοτομία Πυελική λεμφαδενεκτομή Νεφρεκτομή (μερική ή ολική) Μερική κυστεκτομή ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Ριζική αφαίρεση πέους με λεμφαδενεκτομή Ριζική προστατεκτομή επί καρκίνου προστάτου με πυελική λεμφαδενεκτομή Ριζική κυστεκτομή επί καρκίνου κύστης με πυελική λεμφαδενεκτομή Ριζική οπισθοπεριτοναϊκή και πυελική λεμφαδενεκτομή αμφοτερόπλευρα Ριζική νεφρεκτομή ή επινεφριδεκτομή επί Καρκίνου 01/05/2014 Σελίδα 19 από 22

20 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Αμφοτερόπλευρος νεφρεκτομή Αυτομεταμόσχευση Αφαίρεση νεφρού ή νεφρών για μεταμόσχευση Πλαστική κύστης επί εκστροφία κύστης Στεγανή παροχέτευση ούρων και δημιουργίας νεοκύστης ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Συρραφή κερατοειδούς Αφαίρεση χαλαζίου Αφαίρεση πτερυγίου Τραύμα επιφανειακό βλεφάρων επιπεφυκότος Διάνοιξη - καθετηριασμός δακρυϊκού πόρου Καθετηριασμός και πλύση δακρυϊκών οδών Ταρσοραφή-Βλεφαροραφή Απόξεση επιθηλίου κερατοειδούς Ανάταξη φακού- παρακέντηση προσθίου θαλάμου-δευτερογενής καταρράκτης καψουλοτομή Μεμβρανεκτομή Συρραφή κερατοειδούς Ένθεση βαλβίδας Μοlteno μετά από πρόσφατη αντιγλαυκωματική επέμβαση Συρραφή επιπεφυκότος- τραύμα σκληρού επιφανειακό Αφαίρεση κύστης- ογκιδίου Βιτρεκτομή πρόσθια Βιοψία δακρυϊκού αδένος - ογκιδίου - οφθαλμικών ιστών Εγχείρηση καταρράκτου Αφαίρεση κρυσταλλοειδούς φακού Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς Βιτρεκτομή οπίσθια - χειρ.ώχρας Ασκορινοστομία Μεταμόσχευση σκληρού - Limbus Μεταμόσχευση κερατοειδούς Χειρουργική αποκατάσταση προαθίου ημιμορίου Τραύμα σκληρού κερατοειδούς - υαλώδους Κερατοπρόθεση ένθεση Α στάδιο - Β στάδιο Εξόρυξη και μεταμόσχευση βολβού (σκληρού - μεταμόσχευση ένθεση αλομοσχεύματος βολβού) Εκκένωση κόγχου ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕlΣ Βιοψία δέρματος Διάνοιξη κύστεως σμηγματογόνου Ηλεκτροχειρουργική ή κρυοχειρουργική αφαίρεση μυρμηκιάς - κονδυλώματος Ηλεκτροχειρουργική αφαίρεση ολίγων θηλωμάτων ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Ηλεκτροχειρουργική αφαίρεση πολλαπλών θηλωμάτων, μυρμηγκιών κονδυλωμάτων Αφαiρεση - καθαρισμός μολυσματικής τερμίνθου ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Αφαίρεση κακοηθών όγκων BCC. SCC. ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Ιριδοπλαστική Ένθεση ενδοφακού - αφαίρεση ενδοφακού Ένθεση Μοlteno ή τύπου Μοlteno Εντρόπιο - Εκτρόπιο Μεταμόσχευση επιπεφυκότος Αντιγλαυκωματική επέμβαση ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Στραβισμός Σκληροπλαστική Εκτομή κερατοειδούς αστιγματική με ή άνευ συρραφής ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Αφαίρεση κακοηθών όγκων κατά MOHS ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Συρραφή διατομής τενόντων ή νεύρων μεμονωμένων ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Διόρθωση ουλών Εσχαρεκτομή εγκαυμάτων και 01/05/2014 Σελίδα 20 από 22

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ LADYCARE ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Χειρουργικής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Χειρουργικής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 11. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 11. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ MEDICASH 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 39. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 39. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDIPLAN 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται, και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ MEDICASH 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDIPLAN 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται, και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικοί πίνακες για το βαθµό σοβαρότητας επεµβάσεων

Ενδεικτικοί πίνακες για το βαθµό σοβαρότητας επεµβάσεων Στους παρακάτω πίνακες θα βρείτε τις χειρουργικές επεµβάσεις ανάλογα µε το βαθµό σοβαρότητάς τους και σύµφωνα µε τα ιατρικά δεδοµένα που ισχύουν κάθε φορά. Οι πίνακες αυτοί είναι ενδεικτικοί και δεν περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει αναφερθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμός Πρόσθετης Πράξης:

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμός Πρόσθετης Πράξης: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμός Πρόσθετης Πράξης: Η παρούσα Πρόσθετη Πράξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Σύνθετης Προστασίας με αριθμό... Με την παρούσα Πρόσθετη Πράξη κατόπιν αιτήσεως του Αντισυμβαλλόμενου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΙ ΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΙ ΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Πίνακας Ανωτάτων Ορίων Αµοιβών Χειρουργού και Αναισθησιολόγου Ανώτατα όρια αµοιβών ανά κατηγορία χειρουργικής επέµβασης Κατηγορία Επέµβασης Ανώτατη Αµοιβή Χειρουργού Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2ης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ 30 Εγχειρήσεις Δέρματος και Εξαρτημάτων 95 155 95 95 95 190 510 45 680 180 65-130

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ 30 Εγχειρήσεις Δέρματος και Εξαρτημάτων 95 155 95 95 95 190 510 45 680 180 65-130 ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Ιατρική Εξέταση στο Ιατρείο 30 Εγχειρήσεις Δέρματος και Εξαρτημάτων 1. Αφαίρεση σμηγματογόνου κύστεως μικρής (μεσαίας Χ 2 και μεγάλης Χ 3)

Διαβάστε περισσότερα

2. ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

2. ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ LADY CARE 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Η MetLife Alico που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο την Ασφαλισμένη που αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 40 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΓΕΙΑΣ MEDIcash «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

ΑΚΥΡΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 40 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΓΕΙΑΣ MEDIcash «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 40 ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΓΕΙΑΣ MEDIcash «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

λαπαροσκοπική sleeve-γαστρεκτομή 16/5/2017 πλαστική αποκατάσταση και τοποθέτηση πλέγματος [αρ] βουβωνοκήλης 16/5/2017

λαπαροσκοπική sleeve-γαστρεκτομή 16/5/2017 πλαστική αποκατάσταση και τοποθέτηση πλέγματος [αρ] βουβωνοκήλης 16/5/2017 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΣ: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ Δ/ΝΤΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Σας διαβιβάζουμε την λίστα έκτακτων χειρουργικών επεμβασεων από 16/5/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 07/07/2017 ΠΙΘΑΝΗ ΗΜ.ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 07/07/2017 ΠΙΘΑΝΗ ΗΜ.ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 11 2 06/07/2017 06/07/2017 12/07/2017 12 2 06/07/2017 06/07/2017 12/07/2017 56 3 02/06/2017 07/06/2017 17/07/2017 ΘΡΟΜΒΟΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία)

ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία) ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία) Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου από φυσιολογικά αίτια ή ατύχημα καταβάλλεται στους δικαιούχους το ποσό των: 10.000 (έως 40 ετών), 5.000 (41-50 ετών) και

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι

Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι ΚΩΔ. ΚΑΛ. 218/01/01/0708 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, η Εταιρία καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό 2. Νοσηλεία Θεωρείται η θεραπευτική αγωγή που πρέπει σύµφωνα µε ιατρική γνωµάτευση να γίνει εντός Νοσηλευτικού Ιδρύµατος και για την οποία είναι ιατρικώς αναγκαία και επιβεβληµένη, η παραµονή του Ασφαλισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ. 80 + κόστος γύψου. Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ. 80 + κόστος γύψου. Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας 80 + κόστος γύψου Χειρουργική Θεραπεία 800 150 Κάταγμα κεφαλής και αυχένος βραχιονίου

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). Σελίδα 1 από 31 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ. H παρούσα Πρόσθετη Πράξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου με αριθμό.. Με την παρούσα Πρόσθετη Πράξη τροποποιείται το Συμπληρωματικό Συμβολαίου Ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467

MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467 MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ (Εταιρία ή Ασφαλιστής) καλύπτει τον Ασφαλισμένο και τα μέλη της οικογένειάς

Διαβάστε περισσότερα

MEGACARE 500 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 486

MEGACARE 500 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 486 MEGACARE 500 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 486 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ (Εταιρία ή Ασφαλιστής) καλύπτει τον Ασφαλισμένο και τα μέλη της οικογένειάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Τι είναι το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο; 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Τι είναι το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο; 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ {Εδώ περιγράφονται όλα όσα ισχύουν και πρέπει να έχετε υπόψη σας για την ισχύ του Ασφαλιστηρίου σας. Οι όροι αυτοί εφαρμόζονται μαζί με τους Ειδικούς Όρους των καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας}

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101)

Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101) Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101) Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης Α. Δαπάνες Νοσοκομειακής Περίθαλψης Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος, εξαιτίας ασθενείας ή ατυχήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ Ποιοι καλύπτονται Α. Όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας από την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας MEDISYSTEM MEDIHOSPITAL Freedom Ιατρικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDICARE GOLD 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDICARE GOLD 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 45 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDICARE GOLD 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Ποιο είναι το ανώτατο ποσό και ποσοστό κάλυψης; 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Ποιο είναι το ανώτατο ποσό και ποσοστό κάλυψης; 1 ΟΡΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ «SUPER» {Καλύπτεται η Νοσηλεία του Ασφαλισμένου σε Νοσοκομεία (Ιδιωτικά ή Δημόσια) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πριν από τη νοσηλεία, μπορείτε να ενημερωθείτε για τα Συνεργαζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Απαντήσεις*

Ερωτήσεις / Απαντήσεις* Ερωτήσεις / Απαντήσεις* * Οι αναφερόµενες απαντήσεις είναι για κατανόηση των όρων του ασφαλιστηρίου και σε καµία περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν Ερώτηση 1 Πως λειτουργεί το ανώτατο όριο της νοσοκομειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΛΙΣΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ. Συντηρητική ανάταξη κατάγματος. Ερευνητική λαπαροτομή (Μικρά)

ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΛΙΣΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ. Συντηρητική ανάταξη κατάγματος. Ερευνητική λαπαροτομή (Μικρά) ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΛΙΣΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Συντηρητική ανάταξη κατάγματος Ερευνητική λαπαροτομή (Μικρά) Εξάρθρημα ιερολαγόνιας / μικρόσωμα Εντεροτομή Κάταγμα γενειακής

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο

Βασική Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Βασική Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού Συµβούλου Περιγραφή - Πλεονεκτήµατα Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας βαρύτητας χειρουργικών επεμβάσεων

Πίνακας βαρύτητας χειρουργικών επεμβάσεων ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Καθαρισμός τραύματος Καθαρισμός τραύματος δακτύλου Ακρωτηριασμός δακτύλου (χεριού, ποδιού) Απλή απολίνωση κιρσού Απολίνωση μείζονος σαφηνούς φλεβός Ακρωτηριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Ε.ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε Κωδικός: 12039 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ 60 Άνδρας Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ FAMILY

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ FAMILY ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ FAMILY ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ 1. Θάνατος από ατύχηµα 2. Μόνιµη Ολική Ανικανότητα από Ατύχηµα (εφάπαξ ποσό) & Μηνιαία σύνταξη για 10 έτη 3. Μόνιµη Μερική Ανικανότητα (%) από

Διαβάστε περισσότερα

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ )

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ ) Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ. 30252) Η Εταιρία καλύπτει τα Αναγνωρισμένα Έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω, με ανώτατο ετήσιο όριο, ανά Περιστατικό Νοσηλείας και

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρέσεις Παραρτήματος Νοσοκομειακής Περίθαλψης Νοσοκομειακού επιδόματος & Περίοδος αναμονών:

Εξαιρέσεις Παραρτήματος Νοσοκομειακής Περίθαλψης Νοσοκομειακού επιδόματος & Περίοδος αναμονών: Εξαιρέσεις Γενικών Όρων: Το ασφαλιστήριο ομαδικής ασφάλισης δεν καλύπτει: Προϋπάρχουσες της ασφάλισης Ασθένειες, παθήσεις, αναπηρίες ή σωματικές βλάβες οι οποίες ήταν γνωστές και δεν δηλώθηκαν ή οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ Ομαδικό Πελατών ΙNTERAMERICAN & INFOTRUST 3 εναλλακτικά σχέδια Υγείας ετησίως ανανεούμενα Σχέδιο 3 Σχέδιο 2 Σχέδιο 1 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ 1 Νοσοκομειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο, η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Μηνιαία σύνταξη για 10 χρόνια. 5. Μ.Μ.Α. (%) από ατύχηµα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Μηνιαία σύνταξη για 10 χρόνια. 5. Μ.Μ.Α. (%) από ατύχηµα ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1. Ιατροφαρµακευτικές δαπάνες κατά περίπτωση ατυχήµατος ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΦ-1 ΠΦ-2 1.000 1.500 2. Νοσοκοµειακή Περίθαλψη (από ασθένεια ή ατύχηµα) 80% ετησίως Αµοιβές χειρουργών,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Ορισµοί. 1.4. Απολογιστική Αποζηµίωση

Άρθρο 1. Ορισµοί. 1.4. Απολογιστική Αποζηµίωση ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ PREMIUM HEALTH (Α - 6000) (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30217) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30217 / 09.2010 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον κυρίως Ασφαλισµένο

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Ορισµοί. 1.2. Αναπροσαρµογή ανώτατου ετήσιου ορίου προγράµµατος

Άρθρο 1. Ορισµοί. 1.2. Αναπροσαρµογή ανώτατου ετήσιου ορίου προγράµµατος ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Premium Group Β Θέση Νοσηλεία (Β - 1500) (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30220) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30220 / 09.2010 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον

Διαβάστε περισσότερα

Έκπτωση 30% σε ιατρικές πράξεις

Έκπτωση 30% σε ιατρικές πράξεις Δωρεάν Eτήσιο Check up Γενική αίματος, Γενική ούρων, Ηλεκτροκαρδιογράφημα * Ιατρική εκτίμηση αποτελεσμάτων. Απεριόριστες δωρεάν επισκέψεις για τις ειδικότητες των γιατρών της κλινικής μας εφόσον προκύψει

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ. Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω.

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ. Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Premium 100% - B θέση Νοσηλείας (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30219) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30219 / 09.2010 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 59 ExtraMed 7

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 59 ExtraMed 7 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΦΑΠΑΞ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ EXTRAMED 7 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

Το ποσοστό κατά το οποίο συµµετέχει ο Ασφαλισµένος στα έξοδα νοσηλείας.

Το ποσοστό κατά το οποίο συµµετέχει ο Ασφαλισµένος στα έξοδα νοσηλείας. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ PREMIUM CLASSIC (Β 80%) (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30214) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30214 / 09.2010 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον κυρίως Ασφαλισµένο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΓΙΑΝΟΥ Κωδικός: 03332 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ 53 Γυναίκα Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ανατομίας Μεθοδολογία της Έρευνας

Βασικές Αρχές Ανατομίας Μεθοδολογία της Έρευνας Κλινική και Χειρουργική Ανατομία Α εξάμηνο Βασικές Αρχές Ανατομίας Μεθοδολογία της Έρευνας 1. Ανατομία και κλάδοι της - εισαγωγή 2. Τοπογραφική ανατομία της κεφαλής - εγκεφάλου 3. Τοπογραφική ανατομία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1.1.2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1.1.2011 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1.1.2011 Ενηµέρωση: 27.12.2010 Είδος Παροχής Ανώτατο ετήσιο όριο για όλες τις περιπτώσεις παροχών του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ικαιούχοι παροχών ιατήρηση παροχών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων Ατυχήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ Κωδικός: 03272 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ 34 Generali Medical Family

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ 1 23/6/2017 ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 69Α17 ΕΙΔΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΩΔΗΣ ΜΗΤΡΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΟΛΙΚΗ ΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ Κωδικός: 03626 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: 48 Άνδρας Generali Medical Safety ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 10,48 10,48 0139 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΡΑΜΜΑΤΩΝ 0132 ΒΑΛΒΙ ΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ( ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΙΞΗ)

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 10,48 10,48 0139 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΡΑΜΜΑΤΩΝ 0132 ΒΑΛΒΙ ΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ( ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΙΞΗ) 0001 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ - ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΛΙΚΑ 0137 LASER : LASER : ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ LASER ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ 25% ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΣΤΟ Π. /ΓΜΑ ΤΙΜΩΝ. 0116 ΑΣΚΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 10,48 10,48

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωδικός: 06178 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: 60 Γυναίκα Generali Medical Safety ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ------------------------------------------------- σελ. 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ -----------------------------------------------------------------------σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). Σελίδα 1 από 31 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ. Η παρούσα Πρόσθετη Πράξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου με αριθμό.. Με την παρούσα Πρόσθετη Πράξη τροποποιείται το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο Ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Η INTERAMERICAN με μια ματιά Από το 2001 ανήκει στον Ολλανδικό Όμιλο Achmea Το πιο δημοφιλές Brand στην ελληνική ασφαλιστική αγορά Το Brand με την υψηλότερη αναγνωρισιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Π.Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γ. Ζωγράφος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Παροχή Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, οι δικαιούχοι δικαιούνται να εισπράξουν το ποσό που ορίζεται από το Συμβόλαιο για την κάλυψη αυτή (28 μηνιαίους μισθούς).

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω.

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Premium Comfort B 1500 (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30245) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30245 / 06.2012 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

1.9. Συµβεβληµένο Νοσοκοµείο. 1.10. Μη Συµβεβληµένο

1.9. Συµβεβληµένο Νοσοκοµείο. 1.10. Μη Συµβεβληµένο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Premium 100% - Α Θέση Νοσηλείας (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30248) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30248 / 06.2012 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ

1. ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1. ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ Διεγχειρητικό Υπερηχογράφημα Ενδαγγειακή τοποθέτηση καθετήρος (πλην φλεβοκαθετήρος) Καθαρισμός & Συρραφή μικρού τραύματος έως 4 εκ. χωρίς συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω.

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Premium Comfort Α 1500 (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30243) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30243 / 06.2012 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία για όλους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Χαρακτηριστικά προϊόντος 11 Όροι 13 Τιμολόγηση 19

Υγεία για όλους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Χαρακτηριστικά προϊόντος 11 Όροι 13 Τιμολόγηση 19 Υγεία για όλους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασική Περίθαλψη για όλους Χαρακτηριστικά προϊόντος 2 Όροι 4 Τιμολόγηση 10 Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Χαρακτηριστικά προϊόντος 11 Όροι 13 Τιμολόγηση 19 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας βαρύτητας χειρουργικών επεμβάσεων. (αφορά την κάλυψη Νοσοκομειακής Περίθαλψης)

Πίνακας βαρύτητας χειρουργικών επεμβάσεων. (αφορά την κάλυψη Νοσοκομειακής Περίθαλψης) Πίνακας βαρύτητας χειρουργικών επεμβάσεων (αφορά την κάλυψη Νοσοκομειακής Περίθαλψης) 53 Το Ασφαλιστήριο της Υγείας σας - Mediσυν 2 Αγγειοχειρουργικές επεβάσεις 1. Πολύ μικρές επεμβάσεις Καθαρισμός και

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 1.1. Επιδημιολογία... 3 1.2. Μηχανισμοί κάκωσης - Ταξινόμηση... 3 1.3. Διαγνωστική προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ATLAS PROTECTION

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ATLAS PROTECTION ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ATLAS PROTECTION ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Με αυτή τη Συµπληρωµατική Ασφάλιση που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του Ασφαλιστηρίου Ζωής, η Εταιρία δηλώνει τα εξής : I. έχεται την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ AΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο, η Εταιρία καλύπτει, με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ/ΥΓΕΙΑΣ Νο 252

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ/ΥΓΕΙΑΣ Νο 252 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Λ. Μεσογείων 71 & Ήλιδος 36, 115 26 Αθήνα 210 7454000 ATLANTIKI@ATLANTIKI.GR ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Προστασία οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης

Ετήσιο πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης Ετήσιο πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης ..με μια ματιά 3 Νέο Νοσοκομειακό πρόγραμμα Ετήσιας Διάρκειας Κάλυψη Ετησίως ανανεούμενη Κεφάλαιο 500.000 Απαλλαγές 0 ή 1.500 Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: Η απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α ΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην

Διαβάστε περισσότερα

1.14. Περίοδος αναµονής Ο αριθµός των µηνών, πριν από την παρέλευση των οποίων καµία αποζηµίωση δεν καταβάλλεται. 1.15. Προϋπάρχουσες παθήσεις

1.14. Περίοδος αναµονής Ο αριθµός των µηνών, πριν από την παρέλευση των οποίων καµία αποζηµίωση δεν καταβάλλεται. 1.15. Προϋπάρχουσες παθήσεις ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ PREMIUM CLASSIC Economy(Β 80%) (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30234) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30234 / 01.2012 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον κυρίως Ασφαλισµένο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΥΡΙΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ. Ετήσιος καθαρός συντελεστής ασφαλίστρου 221,57. Ετήσια καθαρά ασφάλιστρα 221,74 0, ,26 255,00 Β.

Α. ΚΥΡΙΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ. Ετήσιος καθαρός συντελεστής ασφαλίστρου 221,57. Ετήσια καθαρά ασφάλιστρα 221,74 0, ,26 255,00 Β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Λ.Ε.Α..... ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/6256/13 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 )

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 ) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ( κωδ. καλ. LIFE ) ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ Σ. ΜΠΕΝΑΚΗ Επ. Καθηγητή Ακτινολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση Έκδοση αναθεωρημένη ISBN 960-90471-0-6 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Ασφάλιση 38,61 Νοσοκομειακή Περίθαλψη Απόλυτη Προστασία 1.662,25

Βασική Ασφάλιση 38,61 Νοσοκομειακή Περίθαλψη Απόλυτη Προστασία 1.662,25 ΚΑΛΥΨΗ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ Βασική Ασφάλιση 38,61 Νοσοκομειακή Περίθαλψη Απόλυτη Προστασία 1.662,25 Εγγ. Εισφορά 0,29 Ετήσιο Κόστος 1.701,15 Μηνιαία 147,43 Πρώτη όση 154,77 Στα παραπάνω ασφάλιστρα συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ AΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-9 -2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-9 -2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-9 -2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ. Y7α/Γ.Π οικ.85787 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Πλήρης Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Για πρωτοβάθµια περίθαλψη και Για δευτεροβάθµια περίθαλψη Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό Department: Sales Department Country: Greece Generali Hellas Medical Easy Νοσοκομειακό Generali Hellas Athens March, 0 Medical Easy Νοσοκομειακό Ας το γνωρίσουμε!!!! Generali Hellas Athens March, 0 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες,

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες, Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015 Αγαπητοί Συνεργάτες, Το τελευταία χρόνια βιώνουμε σημαντικές αλλαγές στον Ασφαλιστικό κλάδο με κύριο χαρακτηριστικό την ένταση του ανταγωνισμού αναφορικά με το κόστος ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα