ΑΚΥΡΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 40 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΓΕΙΑΣ MEDIcash «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΚΥΡΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 40 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΓΕΙΑΣ MEDIcash «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 40 ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΓΕΙΑΣ MEDIcash «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ Q61

2 ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σύμφωνα με τους όρους του προσαρτήματος αυτού και όσα αναγράφονται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του ασφαλιστηρίου, η Εταιρία, καλύπτει τον κυρίως ασφαλιζόμενο και τα εξαρτώμενα από αυτόν πρόσωπα (εφόσον συμπεριλαμβάνονται στην ασφάλιση), για: νοσηλεία τους εντός Νοσοκομείου εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος καταβάλλοντας ημερήσιο επίδομα νοσηλείας. χειρουργικές επεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν εντός Νοσοκομείου ή στα εξωτερικά ιατρεία αυτού, εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος καταβάλλοντας χειρουργικό επίδομα ανάλογα με την βαρύτητα της επέμβασης όπως αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του ασφαλιστηρίου. ΑΡΘΡΟ 2 ΟΡΙΣΜΟΙ Για την εφαρμογή του παρόντος προσαρτήματος θεωρούνται: «Ασφαλιζόμενος», κάθε καλυπτόμενο από το παρόν προσάρτημα πρόσωπο, δηλαδή, κατά περίπτωση, ο κυρίως ασφαλιζόμενος που κατονομάζεται στο ασφαλιστήριο και τα τυχόν εξαρτώμενα πρόσωπα που αναφέρονται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του ασφαλιστηρίου. «Εξαρτώμενα πρόσωπα», αυτά που αναγράφονται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του ασφαλιστηρίου και μπορεί να είναι αποκλειστικά η/ο σύζυγος του ασφαλιζόμενου και τα άγαμα παιδιά τους που έχουν ηλικία μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών και μικρότερη των είκοσι (20) ετών. «Ατύχημα», κάθε περιστατικό (συμβάν) που οφείλεται σε αιτία εξωτερική, βίαιη, αιφνίδια και ξένη προς την πρόθεση του ασφαλιζόμενου, που του προκαλεί σαν αποκλειστική αιτία και ανεξάρτητα από κάθε άλλη, σωματική βλάβη. «Ασθένεια», κάθε μεταβολή της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισμού, που δεν οφείλεται σε ατύχημα. «Νοσοκομείο», κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα (δημόσιο ή ιδιωτικό) με νόμιμη άδεια λειτουργίας για περίθαλψη και θεραπεία ασθενών και τραυματιών, που διαθέτει πλήρη νοσοκομειακό εξοπλισμό και μόνιμο ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό. Στην έννοια «Νοσοκομείο» δεν περιλαμβάνονται εξωτερικά ιδιωτικά ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα, σανατόρια, φυσιοθεραπευτήρια, αναρρωτήρια, οίκοι ευγηρίας ή παρόμοια ιδρύματα, κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα ή χώρος στον οποίο ασκείται μη επιστημονικά αποδεκτή ιατρική, καθώς και ιδρύματα για την αποθεραπεία αλκοολικών και τοξικομανών. «Νοσηλεία», το αναγκαίο και απαραίτητο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τα ιατρικά δεδομένα, που απαιτείται να παραμείνει ο ασφαλιζόμενος: εντός Νοσοκομείου προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία για τη συγκεκριμένη αιτία για την οποία έγινε η εισαγωγή, η οποία (θεραπεία) δεν μπορεί να χορηγηθεί εκτός Νοσοκομείου. Νοσηλεία δεν θεωρείται η παραμονή του ασφαλιζόμενου εντός του Νοσοκομείου για χρονικό διάστημα πέραν του ιατρικώς απαραίτητου, όπως τούτο το διάστημα έχει καθιερωθεί από την ιατρική πρακτική και καθορίζεται σύμφωνα με τις επιστημονικές μεθόδους θεραπείας και την τεχνολογία που εφαρμόζονται. Νοσηλεία δεν θεωρείται επίσης η παραμονή του ασφαλιζόμενου εντός του Νοσοκομείου για να υποβληθεί μόνο σε διαγνωστικές εξετάσεις. Αν ο ασφαλιζόμενος επανεισαχθεί στο Νοσοκομείο εντός περιόδου ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας εξόδου του για την ίδια αιτία ή επιπλοκή αυτής, τότε η νοσηλεία θεωρείται ως συνέχεια της προηγούμενης και αντιμετωπίζεται σαν ενιαία νοσηλεία. εντός Νοσοκομείου ή στα εξωτερικά ιατρεία αυτού προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για τη συγκεκριμένη αιτία για την οποία έγινε η νοσηλεία. «Χειρουργική επέμβαση» εκείνη που γίνεται μέσα σε Νοσοκομείο ή στα εξωτερικά ιατρεία του, από εξειδικευμένο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση ιατρό. Διπλές ή πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις, οι οποίες είτε γίνονται ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια της ίδιας διαδικασίας και υπό την ίδια αναισθησία, είτε οφείλονται στην ίδια πάθηση ή επιπλοκές της και γίνονται κατά τη διάρκεια μίας Νοσηλείας θεωρούνται ως μία επέμβαση και καταβάλλεται μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στη βαρύτερη επέμβαση, σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα. Επίσης, δύο ή περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις για την ίδια αιτία, ή επιπλοκές εντός περιόδου ενενήντα (90) ημερών θεωρούνται σαν μία χειρουργική επέμβαση και η Εταιρία καταβάλλει μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στη βαρύτερη επέμβαση, σύμφωνα με τον ίδιο Πίνακα «Θεραπεία», η διαδικασία που αποσκοπεί στην ίαση ασθενών και την αποκατάσταση της σωματικής τους βλάβης, με χειρουργική ή συντηρητική μέθοδο, η οποία είναι τεκμηριωμένη και ιατρικά αποδεκτή και πραγματοποιείται εντός Νοσοκομείου με όλα τα σύγχρονα μέσα. «Ιατρός», κάθε φυσικό πρόσωπο που κατέχει τα νόμιμα προσόντα και ασκεί ειδικότητα αναγνωρισμένη από τους Ιατρικούς Συλλόγους της Ελλάδος. «Ασφαλιστικό Έτος», το χρονικό διάστημα που αρχίζει από την κάθε επέτειο έναρξης ισχύος του ασφαλιστηρίου και λήγει την προηγούμενη ημέρα της επόμενης επετείου. «Έναρξη ισχύος» η έναρξη ισχύος του παρόντος προσαρτήματος αρχίζει από την έκδοσή του και υπό την προϋπόθεση ότι έχει εξοφληθεί ολόκληρο το ασφάλιστρο ή ολόκληρη η πρώτη δόση του αν έχει συμφωνηθεί καταβολή σε δόσεις και ότι μέχρι την

3 έκδοσή του και την εξόφλησή ολοκλήρου του πληρωτέου ποσού δεν έχει επέλθει εν τω μεταξύ μεταβολή της υγείας και των υπολοίπων συνθηκών που επηρεάζουν την ασφαλισιμότητα του κάθε ασφαλιζομένου από το παρόν προσάρτημα. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 1) Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας Το ημερήσιο επίδομα νοσηλείας καταβάλλεται για κάθε διανυκτέρευση που θα πραγματοποιήσει το καλυπτόμενο πρόσωπο σε Νοσοκομείο ως εσωτερικός ασθενής εξ αιτίας ασθένειας ή ατυχήματος, που είναι αναγκαία σύμφωνα με ιατρικά κριτήρια, για θεραπεία η οποία απαιτείται για την αιτία για την οποία έγινε η νοσηλεία και το ποσό του οποίου αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του ασφαλιστηρίου. Προϋπόθεση για την καταβολή της παροχής είναι, να διαρκέσει η νοσηλεία τουλάχιστον μία νύκτα. Ανώτατο όριο Το μέγιστο διάστημα νοσηλείας για την ίδια αιτία δεν θα πρέπει να ξεπερνά σε σύνολο τις εκατόν ογδόντα (180) ημέρες κατά ανώτατο όριο. Διπλασιασμός Το ημερήσιο επίδομα νοσηλείας διπλασιάζεται: α) για όσες μέρες παρέμεινε ο ασφαλιζόμενος νοσηλευόμενος στη Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης του Νοσοκομείου και μέχρι τριάντα (30) ημέρες κατά ανώτατο όριο. β) για όσες μέρες παρέμεινε ο ασφαλιζόμενος νοσηλευόμενος σε Νοσοκομείο εκτός Ελλάδος και μέχρι δέκα (10) ημέρες κατά ανώτατο όριο. Αν σε κάποια νοσηλεία υπάρξει συρροή αξιώσεων διπλασιασμού με βάση τις παραπάνω αξιώσεις α και β, ο διπλασιασμός ισχύει μόνο για μια από αυτές και πάντως την ευνοϊκότερη για τον ασφαλιζόμενο. 2) Χειρουργικό επίδομα Η Εταιρία, σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης, καταβάλλει στον ασφαλιζόμενο το ποσό του χειρουργικού επιδόματος που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του Ασφαλιστηρίου, ανάλογα με την βαρύτητα της χειρουργικής επέμβασης σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των χειρουργικών επεμβάσεων όπως αυτή περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα. Η καταβολή του χειρουργικού επιδόματος γίνεται: Ανεξάρτητα από τα πραγματοποιηθέντα έξοδα κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Ανεξάρτητα από την αποζημίωση που μπορεί να εισπράξει ο ασφαλιζόμενος για την ίδια χειρουργική επέμβαση από οποιαδήποτε άλλη πηγή. Ανεξάρτητα από τον αριθμό και την ειδικότητα των ιατρών χειρουργών που συμμετέχουν στην χειρουργική επέμβαση. Σε περίπτωση συμμετοχής περισσοτέρων ιατρών χειρουργών της αυτής ή διαφορετικής ειδικότητας, η Εταιρία καταβάλλει το ποσό του χειρουργικού επιδόματος που αντιστοιχεί στη βαρύτερη επέμβαση, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των χειρουργικών επεμβάσεων όπως αυτή περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα. Το χειρουργικό επίδομα διπλασιάζεται σε περίπτωση που η χειρουργική επέμβαση πραγματοποιήθηκε εντός Νοσοκομείου ή στα εξωτερικά ιατρεία αυτού, εκτός Ελλάδος. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Απολίνωση κιρσού - φλεβός Ακρωτηριασμός δακτύλου (χεριού, ποδιού) Ακρωτηριασμός άκρου (ποδός, κνήμης, μηρού, χεριού, πήχεος, βραχίονος) Συρραφή αγγείου (αρτηρίας, φλέβας) κατόπιν τραύματος Αρτηριακή εμβολεκτομή - θρομβεκτομή Αφαίρεση αυχενικής πλευράς Διατομή ή εκτομή προσθίου σκαληνού μυός Οσφυϊκή συμπαθεκτομή Εγχείρηση κιρσών ενός σκέλους ή δύο σκελών Αορτο - λαγόνιος ή μηριαία παράκαμψη με πλαστική αρτηριακή πρόθεση Καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή Υποκλείδιο - υποκλείδιο φλεβική - αρτηριακή παράκαμψη με φλέβα ή αρτηριακή πρόθεση Φλεβική θρομβεκτομή (μάσχαλο - υποκλειδίου, λαγονομηριαίας, κάτω κοίλης φλέβας) Αορτο - αμφω - μηριαία - ιγνυακή παράκαμψη Αορτο - νεφρική - αρτηριακή παράκαμψη Αορτο - σπλαχνική αρτηριακή παράκαμψη Αορτο - καρωτιδική ή αορτο - υποκλείδιο παράκαμψη Αρτηριοπλαστική νεφρικής αρτηρίας Εγχείρηση κοιλιακής αορτής Εγχείρηση καρδιάς με εξωσωματική ή μη ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Αφαίρεση αθηρωματώδους κύστης, μικρού λιπώματος, ινώματος, θηλώματος, σπίλου κλπ. Διατομή βραχέος χαλινού Εκτεταμένα θλαστικά τραύματα αντιμετωπισθέντα με γενική νάρκωση Πλαστική κήλης (βουβωνοκήλη, μηροκήλη, ομφαλοκήλη, μετεγχειρητική κήλη, κλπ.)

4 Σκωληκοειδεκτομή Παροχέτευση περιγεγραμμένου ενδοκοιλιακού αποστήματος Χολοκυστοστομία Εκτομή περιεδρικού συριγγίου, ραγάδος Αιμορροϊδεκτομή Εκτομή κύστης κόκκυγος Εκτομή κονδυλωμάτων, θηλωμάτων, πολυπόδων Συστροφή όρχεως - ορχεοπηξία Επιδιδυμιδεκτομή Υδροκήλη Κιρσοκήλη Εκτομή συγγενών κύστεων - συριγγίων τραχήλου Αφαίρεση υπογνάθιου σιελογόνου αδένος Τεταρτεκτομή μαστού Ερευνητική λαπαροτομία Κολοστομία - νηστιδοστομία - ειλεοστομία Βαγοτομή + αναστόμωση ή πυλωροπλαστική Εντεροεντεροαναστόμωση Μαστεκτομή απλή Παρωτιδεκτομή Ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός - τραχήλου - βουβώνων Θυρεοειδεκτομή υφολική Κολεκτομή Εσωτερική ή εξωτερική παροχέτευση κύστης/ παγκρέατος Σπληνεκτομή Γαστρεκτομή μερική Μαστεκτομή ριζική Θυρεοειδεκτομή ολική Χολοκυστεκτομή Εκτομή λεπτού εντέρου Πλαστική διαφραγματοκήλης Αφαίρεση εχινοκόκκου κύστης ήπατος ή κοιλίας Διακοιλιακή διόρθωση προπτώσεως ορθού Νεφρεκτομή Απεμπλοκή ουρητήρων από οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση Ριζική εκτομή ουροδόχου κύστης Ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός πυέλου Χολοκυστεκτομή & χοληδοχοτομή Οισοφαγεκτομή (μερική ή ολική) Ολική γαστρεκτομή Παγκρεατεκτομή (ολική-μερική) Τυπική λοβεκτομή ήπατος Ολική κολεκτομή Κοιλιοπερινεϊκή εκτομή ορθού Χολοκυστεκτομή & σφιγκτηροπλαστική ή χολοπεπτική αναστόμωση Επινεφριδεκτομή ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Wipple (παγκρατοδωδεκαλεκτομή μεταθ. χοληδόχου πόρου) ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Αφαίρεση πολύποδα τραχήλου Κρυοπηξία και εξάχνωση τραχήλουμαρσιποποίηση Βαρθολινείου Αδένος Διαγνωστική απόξεση Κωνοειδής εκτομή τραχήλου Εξαίρεση Βαρθολινείου Αδένος Διακοπή κυήσεως επιβεβλημένη Πρόσθια, οπίσθια κολπορραφή Διαγνωστική λαπαροσκόπηση - επεμβατική/ Διαγνωστική υστεροσκόπηση - επεμβατική Τραχηλεκτομή Αφαίρεση κύστης ωοθήκης Απολίνωση σαλπίγγων Ωοθηκεκτομή Εκτομή σαλπίγγων Πλαστική σαλπίγγων (υδροσάλπιγγες) Εκτομή αιδοίου (laser) Εκπυρήνηση ινομυώματος μήτρας Ολική υστερεκτομή με ή χωρίς τα εξαρτήματα Ολική κολπική υστερεκτομή Ευρεία ολική υστερεκτομή Ριζική εκτομή αιδοίου με βουβωνικό λεμφαδενικό καθαρισμό άμφω Ριζική υστερεκτομή με λεμφαδενικό καθαρισμό ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Διασωλήνωση θώρακος Παροχέτευση Μεσοθωρακοσκόπηση με ή χωρίς βιοψία Σφηνεκτομή πνεύμονος Πνευμοθώρακας με θωρακοτομή Ερευνητική θώρακος Λοβεκτομή Ολική πνευμονεκτομή Αφαίρεση όγκων μεσοθωρακείου με στερνοτομή

5 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Κρανιοανάτρηση Υποσκληρίδιο αιμάτωμα Οσφυϊκή δισκεκτομή, πεταλεκτομή Τοποθέτηση βαλβίδας εγκεφάλου Αυχενική - θωρακική δισκεκτομή Κρανιοπλαστική / μηνιγγοπλαστική Σπονδυλοδεσία Διασφηνοειδής υποφυσεκτομή / αδενωμεκτομή Όγκοι νωτιαίου μυελού ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Ανευρύσματα εγκεφάλου Ενδομυελικοί όγκοι νωτιαίου μυελού Αγγειακή δυσπλασία εγκεφάλου Αφαίρεση μηνιγγιώματος Σπονδυλοδεσία άνω των δύο επιπέδων Όγκοι κρανίου ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Συρραφή τραύματος Αφαίρεση γαγγλίου, επιπολής ευρισκομένων όγκων και ξένων σωμάτων Διάνοιξη καρπιαίου σωλήνος Διάνοιξη ελύτρου τένοντος (π.χ. εκτεινασσόμενος δάκτυλος, στενωτική τενοντοελυτρίτιδα De Quervain) Κινητοποίηση αρθρώσεων υπό γεν. αναισθησία Συρραφή μεμονωμένων εκτεινόντων τενόντων δακτύλων Τοποθέτηση κρανιακής έλξης Hallo με ή χωρίς κηδεμόνα Minerva Διαδερμική τοποθέτηση βελόνων Kirschner Διαγνωστική αρθροσκόπηση Οστεοσύνθεση καταγμάτων αντιβραχίου, άκρας χειρός, σφυρών, άκρου ποδός, ωλεκράνου, αποσπαστικών καταγμάτων επικονδύλων Διορθωτικές επεμβάσεις επί μεμονωμένου βλαισού μεγάλου δακτύλου ή μεμονωμένων παραμορφώσεων δακτύλων ή πτώσεων μεταταρσίων Συρραφή ρήξης μεμονωμένων συνδέσμων πλην χιαστών Συρραφή διατομής τενόντων ή νεύρων μεμονωμένα Αφαίρεση εν τω βάθει ξένου σώματος εκ των άκρων Επεμβάσεις επί οστεοχονδρίτιδος Ακρωτηριασμοί άκρων στο ύψος άκρας χειρός ή άκρου ποδός Αφαίρεση υλικών πλην σύρματος Kirschner ή μεμονωμένου κοχλίου Επανασυγκόληση δακτύλων Αφαίρεση παλαμιαίας απονεύρωσης επί νόσου Dupuytren Λήψη μοσχευμάτων Χειρουργική αρθροσκοπική επέμβαση γόνατος ή ώμου Πλαστική χιαστών συνδέσμων γόνατος Χειρουργική αντιμετώπιση καταγμάτων κνημιαίων ή μηριαίων κονδύλων ή άλλων ενδοαρθρικών καταγμάτων - αγκώνος - τροχιλίας Πολλαπλές τενοντοσυρραφές, πολλαπλές συρραφές νεύρων Αντιμετώπιση καταγμάτων βραχιονίου, μηρού, λεκάνης δια εξωτερικής οστεοσυνθέσεως Αρθροδεσία μεσαίου μεγέθους αρθρώσεων π.χ. ποδοκνημικής - υπαστραγαλικών Χειρουργική αντιμετώπιση εξαρθρήματος ακρωμιοκλειδικής, στερνοκλειδικής Αφαίρεση καλοηθών οστικών όγκων Οστεοσύνθεση καταγμάτων βραχιονίου κνήμης, μηρού λεκάνης, κατάγματα PILON Χειρουργική αντιμετώπιση καθ έξιν εξαρθρήματος του ώμου και της επιγονατίδος Αρθροδεσία καρπού ταρσού Αντιμετώπιση κατάγματος - εξαρθρήματος ισχίου Χειρουργική αντιμετώπιση ψευδαρθρώσεως μεγάλων αυλοειδών οστών (μηριαίου, κνήμης, βραχιονίου) Δισκεκτομή (με πεταλεκτομή) Χειρουργική αφαίρεση μεγάλων όγκων μαλακών μορίων Μεταφορά αγγειουμένων μοσχευμάτων και εκτενών μισχών ή ελευθέρων μυϊκών κρημνών Ενδαρθρικά - υπερκονδύλια κατάγματα αγκώνος και γόνατος Χειρουργική αντιμετώπιση καταγμάτων πυέλου, κοτύλης Ολική αρθροπλαστική ισχίου ή γόνατος Επανασυγκόλληση άκρων (πάνω από το επίπεδο των δακτύλων) Χειρουργική αντιμετώπιση καταγμάτων σπονδυλικής στήλης, σπονδυλοδεσίες Συρραφή βασικών ιστών, αγγείων, νεύρων δια μικρο-χειρουργικής και οστεοσύνθεσηεπανασυγκόλληση μελών ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Αναθεώρηση ολικών αρθροπλαστικών μεγάλων αρθρώσεων (revision) Χειρουργική αντιμετώπιση όγκων σπονδυλικής στήλης και κακοηθών όγκων μακρών οστών και λεκάνης

6 Εκτεταμένες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με διπλή προσπέλαση (πρόσθια-οπίσθια) Απεξάρθρωση ισχίου ή ώμου βασικών ιστών, αγγείων νεύρων δια μικροχειρουργικής. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Κυστεοσκόπηση με λήψη βιοψίας ουροδόχου κύστης Βιοψία προστάτη Απολίνωση και εκτομή σπερματικού πόρου Βιοψία όρχεως Πλαστική στομίου ουρήθρας Περιτομή Ενδοσκοπική αφαίρεση λίθου ουρητήρα Ενδοσκοπική ουρηθροτομία Ενδοσκοπική μηχανική ή δι υπερήχων λιθοτριψία λίθων ουροδόχου κύστης Ενδοσκοπική αφαίρεση μικρού όγκου κύστης Διαδερμική νεφροστομία Λιθοτριψία νεφρού ή ουρητήρων Ενδοσκοπική αφαίρεση μεγάλου όγκου κύστης ή πολλαπλών όγκων Πλαστική συριγγίου και στενώματος ουρήθρας Ριζική ορχεκτομή Τραύμα και ρήξη ουρήθρας εξωπυελική Πυελική λεμφαδενεκτομή Προστατεκτομή Πλαστική ακράτειας ούρων σε γυναίκες Νεφρεκτομή Πυελοπλαστική Μερική κυστεκτομή Αφαίρεση εκκολπώματος ουροδόχου κύστης Μετατραυματική ρήξη κύστης Υπερηβική κυστεοτομία Ριζική αφαίρεση πέους με λεμφαδενεκτομή Ριζική προστατεκτομή επί καρκίνου προστάτου με πυελική λεμφαδενεκτομή Ριζική κυστεκτομή επί καρκίνου κύστης με πυελική λεμφαδενεκτομή ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Αμφοτερόπλευρος νεφρεκτομή Ριζική οπισθοπεριτοναική και πυελική λεμφαδενεκτομή αφμοτερόπλευρα Στεγανή παροχέτευση ούρων και δημιουργία νεοκύστης ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Συρραφή κερατοειδούς Αφαίρεση χαλαζίου Αφαίρεση πτερυγίου Τραύμα επιφανειακό βλεφάρων επιπεφυκότος Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς Εντρόπιο - εκτρόπιο Καταρράκτης Αφαίρεση κρυσταλλοειδούς φακού Γλαύκωμα Βλεφαροπλαστική - πτώση βλεφάρου Αφαίρεση ή αντικατάσταση ενδοφακού Τραύμα σκληρού κερατοειδούς - υαλώδους Εξόρυξη & πρόθεση Μεταμόσχευση κερατοειδούς ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Αφαίρεση αιμορραγικού πολύποδα ή άλλης εξεργασίας ρινικού διαφράγματος Καυτηριασμός ρινικών κογχών Παρακέντηση και πλύση ιγμορείου άντρου - μετωπιαίου κόλπου Λύση συμφύσεων ρινικής κοιλότητας Ανάταξη απλού κατάγματος ρινικών οστών Παρακέντηση τυμπάνου και τοποθέτηση σωληνίσκου αερισμού Αφαίρεση πολύποδος ωτός Διάνοιξη περιαμυγδαλικού αποστήματος Αδενοειδεκτομή Διατομή χαλινού γλώσσας Αφαίρεση ογκιδίου γλώσσας Κογχοτομή Πλαστική ρινικού διαφράγματος (χειρουργική αποκατάσταση σκολίωσης ριν. διαφράγματος) Ανάταξη επιπλεγμένου κατάγματος ρινός Αφαίρεση εξοστόσεως ή οστεώματος από τον έξω ακουστικό πόρο Αμυγδαλεκτομή Αφαίρεση όγκων εδάφους στόματος Αφαίρεση πολύποδα ή κομβίου φωνητικών χορδών Τραχειοστομία Αποκατάσταση μετά τραχειοτομία

7 Ανάτρηση ιγμορείου και άλλων παραρινίων κόλπων Ενδορινική ηθμοειδεκτομή, απλή Απολίνωση έξω καρωτίδος Β ) Νοσηλεία ή χειρουργική επέμβαση εκτός Ελλάδος Επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών ο ασφαλιζόμενος οφείλει να επικυρώσει τα αποδεικτικά έγγραφα της νοσηλείας του στην πλησιέστερη Ελληνική Προξενική Αρχή. Τυμπανοπλαστικές Απλή - ριζική μαστοειδεκτομή Γλωσσεκτομή Αφαίρεση όγκων εδάφους στόματος με εκσκαφή Αφαίρεση φαρυγγικού εκκολπώματος Λαρυγγεκτομή Ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου Λαρυγγοπλαστική Γναθεκτομή Ολική γναθεκτομή με εξόρυξη του οφθαλμού (χειρουργική commando) Αφαίρεση ακουστικού νευρινώματος Εκτομή λιθοειδούς σε όγκους ωτός Φαρυγγεκτομή Φαρυγγολαρυγγεκτομή Ειδικά και μόνο για τις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις καταβάλλεται το χειρουργικό επίδομα που αντιστοιχεί στις «ειδικές επεμβάσεις» εκτός από τις επεμβάσεις εμφύτευσης αφαίρεσης ή αλλαγής βηματοδότη και τις επεμβάσεις αγγειοπλαστικής για τις οποίες καταβάλλεται το χειρουργικό επίδομα που αντιστοιχεί στις «βαρείες επεμβάσεις». Σε περίπτωση κατά την οποία η συγκεκριμένη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο ασφαλιζόμενος, δεν περιλαμβάνεται σε καμιά από τις κατηγορίες του παραπάνω Πίνακα, η Εταιρία θα καταβάλει το χειρουργικό επίδομα το οποίο προβλέπεται για χειρουργική επέμβαση ανάλογης βαρύτητας. ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Α) Νοσηλεία ή χειρουργική επέμβαση εντός Ελλάδος Σε περίπτωση νοσηλείας ή χειρουργικής επέμβασης εντός Ελλάδος, που καλύπτεται σύμφωνα με τους όρους του προσαρτήματος αυτού, ο ασφαλιζόμενος οφείλει να προσκομίσει στην Εταιρία: Για νοσηλεία: Το εξιτήριο και το ενημερωτικό σημείωμα του Νοσοκομείου όπου νοσηλεύτηκε. Για χειρουργική επέμβαση: Το εξιτήριο, το πρακτικό του χειρουργείου και το ενημερωτικό σημείωμα του Νοσοκομείου στο οποίο πραγματοποιήθηκε η χειρουργική επέμβαση. Επίσης, ο ασφαλιζόμενος οφείλει να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο απαραίτητο στοιχείο κατά τα προβλεπόμενα στη παράγραφο γ του άρθρου 6. Γ) Αχρεώστητη καταβολή Σε περίπτωση που εκ των υστέρων αποδειχθεί ότι η νοσηλεία εξαιρείται και δεν καλύπτεται από το προσάρτημα ή ότι τυχόν καταβλήθηκε από την Εταιρία για οποιοδήποτε λόγο, ποσό μεγαλύτερο από το οφειλόμενο σύμφωνα με το προσάρτημα αυτό, τότε ο συμβαλλόμενος όσο και ο ασφαλιζόμενος υποχρεούται, ο καθένας σε ολόκληρο, στην απόδοση στην Εταιρία του ποσού που καταβλήθηκε αχρεώστητα. Το ποσό αποδίδεται άτοκα μεν εντός τριών (3) μηνών από την όχλησή τους, έντοκα δε σε περίπτωση υπερημερίας. Πάντως η Εταιρία δικαιούται οποτεδήποτε να συμψηφίσει την παραπάνω απαίτησή της με κάθε ποσό που είναι πληρωτέο από αυτή στο συμβαλλόμενο, ασφαλιζόμενο ή δικαιούχο από κάθε άλλη αιτία ανεξάρτητα του αν έχει προηγηθεί ή όχι όχληση. ΑΡΘΡΟ 5 ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Επιπλέον καλύπτονται οι ακόλουθες περιπτώσεις υπό προϋποθέσεις: Επεμβάσεις από Πλαστικό Χειρουργό Καλύπτονται οι επεμβάσεις που πραγματοποιούνται από πλαστικούς χειρουργούς και είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση των συνεπειών ατυχήματος ή κακοηθών όγκων μαστού και κακοηθών όγκων δέρματος, που συνέβησαν κατά τη διάρκεια ισχύος του προσαρτήματος και καλύπτονται σύμφωνα με τους όρους του προσαρτήματος αυτού. Επίσης καλύπτονται οι επεμβάσεις που πραγματοποιούνται από πλαστικούς χειρουργούς, εφόσον καλύπτονται από το παρόν προσάρτημα και υπό την προϋπόθεση ότι προηγουμένως έχουν ελεγχθεί από ιατρό που θα ορίσει η εταιρία. Για τις περιπτώσεις αυτές εκτός του νοσοκομειακού επιδόματος καταβάλλεται και χειρουργικό επίδομα αντίστοιχης χειρουργικής ειδικότητας και βαρύτητας χειρουργικής επέμβασης. Διακοπή κύησης Καλύπτεται η επιβεβλημένη ιατρικά διακοπή κύησης, που οφείλεται σε χρωμοσωμιακές ή ανατομικές ανωμαλίες και η οποία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικού εργαστηριακού ελέγχου. Καμία άλλη περίπτωση ηθελημένης διακοπής κύησης δεν καλύπτεται. Προγενέστερες ασθένειες ή ατυχήματα To προσάρτημα καλύπτει οποιονδήποτε κίνδυνο που η πραγματοποίηση του οφείλεται ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα σε ασθένεια ή ατύχημα καθώς και τα επακόλουθα και τις επιπλοκές τους που είναι προγενέστερα της ημερομηνίας έναρξη ισχύος του προσαρτήματος αυτού, εφόσον αυτό παρέμεινε σε

8 ισχύ επί είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον συνεχείς μήνες από την ημερομηνία έναρξη ισχύος του και υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν ήταν γνωστές στον ασφαλιζόμενο κατά το χρόνο της αίτησης προς ασφάλιση, ή προς επαναφορά σε ισχύ του προσαρτήματος ή τροποποίησή του, κατά περίπτωση. Αν όμως έχει συμφωνηθεί, για συγκεκριμένη ασθένεια ή ατύχημα, ειδική εξαίρεση με διάρκεια μεγαλύτερη των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία έναρξη ισχύος του παρόντος προσαρτήματος (ή μετά από επαναφορά ή μετά από τροποποίησή του), τότε η συγκεκριμένη περίπτωση στην οποία αφορά η εξαίρεση, δεν καλύπτεται ακόμη και μετά την παρέλευση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. Διευκρινίζεται ότι, ως προγενέστερη ασθένεια ορίζεται η ασθένεια η οποία, ανεξάρτητα του γεγονότος ότι δεν ήταν γνωστή στον ασφαλιζόμενο κατά το χρόνο αίτησής του προς ασφάλιση, αυτή προϋπήρχε της ασφάλισης σύμφωνα με ιατρικά κριτήρια. Περιπτώσεις που καλύπτονται έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του προσαρτήματος Περιεδρικό συρίγγιο, πολύποδες μήτρας, πολύποδες εντέρου, χαλάζιο, κύστη κόκκυγα, κακοήθεις νεοπλασίες μήτρας, μαστού, θυρεοειδούς, μελάνωμα (για νοσηλεία, θεραπεία και επιπλοκές τους), εφόσον το προσάρτημα παρέμεινε σε ισχύ έξι (6) τουλάχιστον μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτού, (αρχικής ή μετά από επαναφορά) ή μετά την τροποποίησή του κατά περίπτωση και υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν ήταν γνωστές στον ασφαλιζόμενο κατά το χρόνο της αίτησης προς ασφάλιση ή προς επαναφορά σε ισχύ του προσαρτήματος ή τροποποίηση του, κατά περίπτωση. Περιπτώσεις που καλύπτονται δώδεκα μήνες μετά την έναρξη ισχύος του προσαρτήματος Αμυγδαλεκτομή, εκτομή αδενοειδών εκβλαστήσεων, κιρσοί κάτω άκρων, παθήσεις και ατυχήματα κατά γόνυ αρθρώσεων, βουβωνοκήλη, χειρουργική θεραπεία της αιμοροιδοπάθειας, καταρράκτη, γλαύκωμα, ινομυώματα, ενδομητρίωση, παθήσεις χολής, νεφρολιθίαση, σκολίωση ρινικού διαφράγματος, καλοήθεις παθήσεις δέρματος, παθήσεις μαστού, πλην κακοηθών νεοπλασιών, παθήσεις θυρεοειδούς, πλην κακοηθών νεοπλασιών, συγγενείς κακοήθεις όγκοι, εφόσον το προσάρτημα παρέμεινε σε ισχύ, εφόσον το προσάρτημα παρέμεινε σε ισχύ δώδεκα (12) τουλάχιστον μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτού(αρχικής ή μετά από επαναφορά) ή μετά την τροποποίησή του, κατά περίπτωση, και υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν ήταν γνωστές στον ασφαλιζόμενο κατά το χρόνο της αίτησης προς ασφάλιση ή προς επαναφορά σε ισχύ του προσαρτήματος ή τροποποίησή του, κατά περίπτωση. Περιπτώσεις που καλύπτονται πέντε τουλάχιστον έτη μετά την έναρξη ισχύος του προσαρτήματος Νοσηλείες και χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και της διαφραγματοκήλης, καλύπτονται εφόσον το προσάρτημα παρέμεινε σε ισχύ πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτού, (αρχικής ή μετά από επαναφορά). Σημειώνεται ότι η περίπτωση της παχυσαρκίας θα καλύπτεται αποκλειστικά και μόνο εφόσον πρόκειται για Νοσογόνο παχυσαρκία (Δείκτης Σωματικής Μάζας >40), που θα πιστοποιείται μετά από σχετική εξέταση από ιατρό που θα ορίσει η εταιρία. Ασθένεια που εκδηλώνεται εντός μηνός, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του προσαρτήματος ή τη νέα έναρξη ισχύος λόγω επαναφοράς του σε ισχύ, καλύπτεται μετά τη παρέλευση είκοσι τεσσάρων μηνών (24) από την ημερομηνία έναρξη ισχύος του και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν ήταν γνωστή στον ασφαλιζόμενο κατά το χρόνο της αίτησης προς ασφάλιση, ή προς επαναφορά σε ισχύ του προσαρτήματος ή τροποποίησή του, κατά περίπτωση.περιπτώσεις συγγενών παθήσεων, καλύπτονται μετά την παρέλευση είκοσι τεσσάρων (24) τουλάχιστον συνεχών μηνών από την ημερομηνία έναρξη ισχύος του προσαρτήματος, οι συγγενείς παθήσεις αποκλειστικά και μόνον του αναπνευστικού, πεπτικού, γεννητικού και ουροποιητικού συστήματος, εκτός της κυστικής ίνωσης, των πολυκυστικών νεφρών και της οικογενούς πολυποδίασης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν ήταν γνωστές στον ασφαλιζόμενο κατά το χρόνο της αίτησης προς ασφάλιση, ή προς επαναφορά σε ισχύ του προσαρτήματος ή τροποποίησή του, κατά περίπτωση. Χημειοθεραπείες Καλύπτονται οι χημειοθεραπείες στις οποίες υποβάλλεται ο ασφαλιζόμενος για την θεραπεία κακοηθών νεοπλασιών, που εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια ισχύος του προσαρτήματος και καλύφθηκαν από αυτό. ΑΡΘΡΟ 6 ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Α) Το προσάρτημα δεν καλύπτει οποιονδήποτε κίνδυνο που η πραγματοποίησή του οφείλεται μερικά ή ολικά, άμεσα ή έμμεσα σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες αιτίες: Πολεμικά γεγονότα, πολιτική ή στρατιωτική στάση. επανάσταση, συμμετοχή σε διαδηλώσεις και ταραχές γενικά, καθώς και κάθε μορφής τρομοκρατική ενέργεια. Επιδράσεις ατομικής, πυρηνικής ενέργειας, ιοντίζουσες ακτινοβολίες ή χημικής μόλυνσης Αλκοολική ηπατοπάθεια και μέθη οδηγού, όπως αυτή προσδιορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί οδικής κυκλοφορίας, χρήση ναρκωτικών και παραισθησιογόνων ουσιών, καθώς και τις επιπλοκές τους. Ψυχιατρικές παθήσεις, Νευροφυτικές διαταραχές και τις επιπλοκές τους. Απόπειρα αυτοκτονίας του ασφαλιζομένου και τις επιπλοκές της, ανεξάρτητα από τη διανοητική του κατάσταση. Υπογονιμότητα, αντισύλληψη, εξωσωματική γονιμοποίηση, καθώς και τις επιπλοκές όλων αυτών.

9 Εγκυμοσύνη και Τοκετό. Σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) και τις επιπλοκές του. Εμφανείς κατά την ασφάλιση ανωμαλίες. Συγγενείς παθήσεις, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 5. B) Το προσάρτημα δεν καλύπτει κινδύνους που η επέλευσή τους: Έχει άμεση αιτία διάπραξη εκ μέρους του ασφαλιζομένου ποινικά τιμωρουμένης πράξης, εκτός αν αυτή είναι πταίσμα. Οφείλεται σε συμμετοχή του ασφαλιζόμενου σε επαγγελματικούς ή ερασιτεχνικούς αγώνες ταχύτητας με μηχανοκίνητα μέσα Οφείλεται σε συμμετοχή του ασφαλιζομένου σε επαγγελματικούς ή ερασιτεχνικούς αγώνες ή προπονήσεις πυγμαχίας ή πάλης, ή οφείλεται σε κατάδυση, αλεξιπτωτισμό, αιωροπτερισμό, ανεμοπτερισμό και πτήση με αερόστατο. Γ) Ομοίως, το προσάρτημα δεν καλύπτει: Χειρουργικές επεμβάσεις ονύχων, τοποθέτηση σκελετικής έλξης, συρραφής μικρού μεγέθους τραυμάτων χωρίς συμμετοχή νεύρων, τενόντων ή αγγείων. Επεμβάσεις και θεραπεία για τη διόρθωση των διαθλαστικών διαταραχών των οφθαλμών, επεμβάσεις και θεραπεία των οδόντων, των φατνίων και των ούλων, καθώς και την επέμβαση αναβολεκτομής. Νοσηλεία για ασθένεια εκτός χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών, πριν την παρέλευση έξι (6) τουλάχιστον μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κάλυψης. Πρόσωπα τα οποία δεν έχουν μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα. Θεραπείες με γονίδια ή ένζυμα. Θεραπευτικοί μέθοδοι και νοσηλείες, που έχουν σχέση με παλίνδρομη κύηση καθώς και με καθ έξιν αποβολές. Μεταμοσχεύσεις οργάνων που η πάθησή τους οφείλεται σε συγγενή ανωμαλία. Επεμβάσεις πλαστικής ή αισθητικής χειρουργικής. ΑΡΘΡΟ 7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ α) Κατά τη σύναψη της ασφάλισης Κατά τη σύναψη της ασφάλισης ο συμβαλλόμενος και ο ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένοι να περιγράψουν με ειλικρίνεια στην Εταιρία την κατάσταση της υγείας του ασφαλιζόμενου, τις συνθήκες του επαγγέλματός του και γενικά να δηλώσουν όλα τα περιστατικά που είναι απαραίτητα για να εκτιμήσει η Εταιρία τον κίνδυνο που αναλαμβάνει όπως όλες αυτές οι πληροφορίες ζητούνται στην αίτηση για ασφάλιση. Αν ο συμβαλλόμενος ή ο ασφαλιζόμενος από δόλο κάνει ψευδή δήλωση ή αποσιωπήσει σχετικά με οποιαδήποτε από τις ανωτέρω πληροφορίες, η Εταιρία έχει δικαίωμα να καταγγείλει την ασφάλιση μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε που έλαβε γνώση της ψευδούς δήλωσης ή της αποσιώπησης. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας (τερματισμός της ισχύος της ασφάλισης) επέρχονται αμέσως από την πραγματοποίησή της. Αν όμως η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω προθεσμίας, ή πριν περιέλθει η ψευδής δήλωση ή αποσιώπηση σε γνώση της Εταιρίας, αυτή απαλλάσσεται της υποχρέωσής της προς καταβολή του ασφαλίσματος. β) Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης Ο συμβαλλόμενος και ο ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν στην Εταιρία κάθε μεταβολή του επαγγέλματος και της διεύθυνσης εργασίας ή της κατοικίας τους. γ) Για την καταβολή αποζημίωσης Για την καταβολή οποιασδήποτε ασφαλιστικής αποζημίωσης ο συμβαλλόμενος, ο ασφαλιζόμενος ή ο δικαιούχος, κατά περίπτωση, υποχρεούται να καταθέσει εντός οκτώ (8) ημερών γραπτή αναγγελία στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας. Επίσης υποχρεούται να δώσει στην Εταιρία όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που κατέχει ή που μπορεί να αποκτήσει, ως μόνος νομιμοποιούμενος που σχετίζονται με τις περιστάσεις και τις συνέπειες της επέλευσης του κινδύνου που θα του ζητήσει η Εταιρία για την απόδειξη των προϋποθέσεων του δικαιώματός του, απόδειξη που συμφωνείται ότι τον βαρύνει κατά την αξίωση ασφαλιστικής αποζημίωσης. Η Εταιρία έχει δικαίωμα να εξετάζει τον ασφαλιζόμενο με έξοδά της και με γιατρό που η ίδια ορίζει. Πριν υποβληθούν όλα τα απαραίτητα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά, ή δεν ολοκληρωθούν από την Εταιρία όλες οι ενέργειες που έχουν σχέση με το περιστατικό η Εταιρία δεν υποχρεούται σε πληρωμή ασφαλίσματος. Ενέργειες της Εταιρίας που αποβλέπουν στην εξακρίβωση των συνθηκών του περιστατικού ή των συνεπειών του, δεν μπορούν ποτέ να θεωρηθούν αναγνώριση υποχρέωσής της για καταβολή ασφαλιστικής αποζημίωσης. Κάθε καταβολή της Εταιρίας οποιασδήποτε φύσης που σχετίζεται με το ασφάλισμα γίνεται στα κεντρικά γραφεία της (άρσιμη οφειλή). ΑΡΘΡΟ 8 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Α) Η ισχύς του προσαρτήματος τερματίζεται πάντοτε με τον τερματισμό της ισχύος της βασικής ασφάλειας ζωής για οποιονδήποτε λόγο. Β) Όταν η βασική ασφάλεια ζωής έχει συμφωνηθεί με ισόβια διάρκεια, η ισχύς του προσαρτήματος για τον

10 ασφαλιζόμενο ή την/τον σύζυγο είναι και αυτή ισόβια. Aν όμως, το προσάρτημα δεν βρισκόταν σε ισχύ για πέντε (5) συνεχή χρόνια πριν από την επέτειο του ασφαλιστηρίου την πλησιέστερη προς την εξηκοστή πέμπτη (65) επέτειο της γέννησης του ασφαλιζόμενου ή της/του συζύγου, η ισχύς του προσαρτήματος τερματίζεται για αυτούς, κατά την παραπάνω επέτειο. Γ) Για τα τέκνα, η ισχύς του προσαρτήματος τερματίζεται με το γάμο τους ή με την επέτειο του ασφαλιστηρίου την πλησιέστερη προς την εικοστή (20) επέτειο της γέννησής τους ή προς την εικοστή πέμπτη (25), αν φοιτούν αποδεδειγμένα σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ασφάλιστρα που καταβλήθηκαν για το προσάρτημα μετά τον, για οποιοδήποτε λόγο, τερματισμό της ισχύος του δεν δημιουργούν καμία υποχρέωση για την Εταιρία παρά μόνο για άτοκη επιστροφή τους. ΑΡΘΡΟ 9 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στον Νόμο, η Εταιρία έχει επιπλέον το δικαίωμα να καταγγείλει είτε την βασική ασφάλεια ζωής (οπότε τερματίζεται η ισχύς ολοκλήρου του ασφαλιστηρίου, δηλαδή περιλαμβανομένων και των τυχόν προσαρτημάτων), είτε μόνο ένα ή περισσότερα προσαρτήματα (οπότε τερματίζεται μόνο η ισχύς αυτού ή αυτών) σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις: 1. Παραμονής του ασφαλιζόμενου σε φυλακή επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον λόγω καταδίκης του από ποινικό δικαστήριο, έστω και μη τελεσίδικης, για το οποίο γεγονός αυτός υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Εταιρία εντός οκτώ (8) ημερών από τη συμπλήρωση του ανωτέρω χρόνου. Το δικαίωμα καταγγελίας δεν μπορεί να ασκηθεί μετά παρέλευση ενός (1) μηνός από τότε που περιήλθε σε γνώση της Εταιρίας ο λόγος της καταγγελίας και σε κάθε περίπτωση μετά την αποφυλάκιση του ασφαλιζόμενου. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται, σε περίπτωση μεν παράλειψης της παραπάνω ειδοποίησης αμέσως, διαφορετικά δε μετά παρέλευση δέκα πέντε (15) ημερών από τότε που η καταγγελία θα περιέλθει στον ασφαλιζόμενο. Αν το ασφαλιστικό συμβάν επέλθει εντός της προθεσμίας άσκησης της καταγγελίας, στην περίπτωση παράληψης της ειδοποίησης η Εταιρία απαλλάσσεται της υποχρέωσής της προς καταβολή του ασφαλίσματος. 2. Εκ μέρους του ασφαλιζόμενου παραπλάνησης ή απόπειρας παραπλάνησης της Εταιρίας όσον αφορά την ύπαρξη αξίωσής του προς λήψη ασφαλιστικής αποζημίωσης. Το δικαίωμα καταγγελίας ασκείται εντός ενός (1) μηνός από τότε που ο λόγος της καταγγελίας περιήλθε σε γνώση της Εταιρίας και τα αποτελέσματά της επέρχονται αμέσως. Αν το ασφαλιστικό συμβάν επέλθει εντός της προθεσμίας άσκησης της καταγγελίας η Εταιρία απαλλάσσεται της υποχρέωσής της προς καταβολή του ασφαλίσματος. ΑΡΘΡΟ 10 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Σε περίπτωση τερματισμού της ισχύος της βασικής ασφάλειας ζωής λόγω θανάτου του ασφαλιζόμενου και κατά συνέπεια και του τερματισμού της τυχόν υπάρχουσας κάλυψης οποιουδήποτε εξαρτώμενου προσώπου από το παρόν προσάρτημα, οποιοδήποτε από τα πρόσωπα αυτά έχει το σύμφωνα με τα παρακάτω δικαίωμα: Να ασφαλιστεί εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τον παραπάνω τερματισμό, με ατομικό ασφαλιστήριο ζωής, και να ζητήσει εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, χωρίς απόδειξη της ασφαλισιμότητάς του, τη συνέχιση της κάλυψής του με ίδιο προσάρτημα εφόσον η Εταιρία εξακολουθεί τότε να το πωλεί ή με τυχόν άλλο παρεμφερές προσάρτημα αυτής που τυχόν θα πωλεί τότε και πάντως σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες της. Προϋπόθεση για την προαναφερόμενη κάλυψη είναι ότι το πρόσωπο θα αποδεχθεί, για τη βασική ασφάλεια ζωής του εν λόγω ατομικού ασφαλιστηρίου που θα ζητήσει, τον τύπο της ασφάλισης και το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο που θα ορίσει η Εταιρία. Το παραπάνω δικαίωμα έχει οποιοδήποτε από τα τυχόν καλυπτόμενα από το παρόν προσάρτημα άγαμα παιδιά του κυρίως ασφαλιζόμενου επίσης και στην περίπτωση κατά την οποία η κάλυψη του παιδιού από το παρόν προσάρτημα τερματίζεται λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας του. ΑΡΘΡΟ 11 ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ Οι όροι που περιέχονται στο τμήμα του ασφαλιστηρίου στο οποίο αναγράφονται τα εξατομικευμένα στοιχεία της σύμβασης (δηλαδή στο τμήμα του που τελειώνει στο σημείο που αρχίζουν οι Γενικοί Όροι της ασφάλειας ζωής) και οι Γενικοί όροι του πρώτου κεφαλαίου της ασφάλειας ζωής, εφαρμόζονται ανάλογα και στο προσάρτημα αυτό εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στο προσάρτημα αυτό, ή δεν μπορούν να εφαρμοσθούν λόγω του χαρακτήρα τους. Επίσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου για την «Ασφαλιστική Σύμβαση». ΑΡΘΡΟ 12 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ Α) Η Εταιρία, σε κάθε επέτειο από την ημερομηνία ισχύος του ασφαλιστηρίου, θα αναπροσαρμόζει το ποσό του ημερησίου επιδόματος νοσηλείας και του χειρουργικού επιδόματος που αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του ασφαλιστηρίου σε ποσοστό από πενήντα τοις εκατό (50%) έως εκατό τοις εκατό (100%) του ποσοστού του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, το οποίο διαμορφώθηκε το μήνα Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους σε σύγκριση με τον αντίστοιχο προηγούμενο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

11 Β) Εκτός από την παραπάνω αναπροσαρμογή, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει σε κάθε επέτειο από την ημερομηνία ισχύος του ασφαλιστηρίου το ποσό που αφορά την κάλυψη (δηλαδή παροχή και ασφάλιστρα) και αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του ασφαλιστηρίου σχετικά με το προσάρτημα αυτό. Το ποσοστό της αναπροσαρμογής, συμπεριλαμβανομένης και της αναπροσαρμογής που θα έχει εφαρμοστεί με βάση τα προβλεπόμενα στην αμέσως παραπάνω παράγραφο Α αυτού του άρθρου, μπορεί να φτάνει μέχρι δέκα τοις εκατό (10%), μέχρι δε το ποσοστό της αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, το οποίο διαμορφώθηκε το μήνα Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο προηγούμενο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή αν αυτό υπερβαίνει το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%). Γ) Ο προσδιορισμός του αρχικού ασφαλίστρου του παρόντος προσαρτήματος έγινε με βάση τους παρακάτω παράγοντες: Την ηλικία του ασφαλιζόμενου. Τις επιστημονικές μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας που εφαρμόζονται και την τεχνολογία που χρησιμοποιείται από τα νοσοκομεία. Τη σχέση μεταξύ αποζημιώσεων και ασφαλίστρων του προσαρτήματος (συντελεστής αποζημιώσεων). Την αναλογιστική τεχνική που εφαρμόζεται για την τιμολόγηση του προσαρτήματος και τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτει τόσο η Εταιρία όσο και Ελληνικοί και Διεθνείς οργανισμοί. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το ασφάλιστρο του προσαρτήματος όταν μεταβάλλεται οποιοσδήποτε από τους παραπάνω παράγοντες είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με οποιονδήποτε από τους υπόλοιπους. Κάθε αναπροσαρμογή γίνεται από την Εταιρία κατά δίκαιη κρίση και μόνο σε οποιαδήποτε επέτειο από την ημερομηνία ισχύος του ασφαλιστηρίου.

Ενδεικτικοί πίνακες για το βαθµό σοβαρότητας επεµβάσεων

Ενδεικτικοί πίνακες για το βαθµό σοβαρότητας επεµβάσεων Στους παρακάτω πίνακες θα βρείτε τις χειρουργικές επεµβάσεις ανάλογα µε το βαθµό σοβαρότητάς τους και σύµφωνα µε τα ιατρικά δεδοµένα που ισχύουν κάθε φορά. Οι πίνακες αυτοί είναι ενδεικτικοί και δεν περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Τι είναι το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο; 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Τι είναι το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο; 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ {Εδώ περιγράφονται όλα όσα ισχύουν και πρέπει να έχετε υπόψη σας για την ισχύ του Ασφαλιστηρίου σας. Οι όροι αυτοί εφαρμόζονται μαζί με τους Ειδικούς Όρους των καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας}

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ LADYCARE ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Χειρουργικής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Χειρουργικής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ MEDICASH 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 11. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 11. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ MEDICASH 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDIPLAN 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται, και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του

Διαβάστε περισσότερα

MEGACARE 500 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 486

MEGACARE 500 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 486 MEGACARE 500 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 486 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ (Εταιρία ή Ασφαλιστής) καλύπτει τον Ασφαλισμένο και τα μέλη της οικογένειάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΙ ΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΙ ΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Πίνακας Ανωτάτων Ορίων Αµοιβών Χειρουργού και Αναισθησιολόγου Ανώτατα όρια αµοιβών ανά κατηγορία χειρουργικής επέµβασης Κατηγορία Επέµβασης Ανώτατη Αµοιβή Χειρουργού Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας MEDISYSTEM MEDIHOSPITAL Freedom Ιατρικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467

MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467 MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ (Εταιρία ή Ασφαλιστής) καλύπτει τον Ασφαλισμένο και τα μέλη της οικογένειάς

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 39. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 39. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDIPLAN 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται, και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ Ομαδικό Πελατών ΙNTERAMERICAN & INFOTRUST 3 εναλλακτικά σχέδια Υγείας ετησίως ανανεούμενα Σχέδιο 3 Σχέδιο 2 Σχέδιο 1 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ 1 Νοσοκομειακή

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Η INTERAMERICAN με μια ματιά Από το 2001 ανήκει στον Ολλανδικό Όμιλο Achmea Το πιο δημοφιλές Brand στην ελληνική ασφαλιστική αγορά Το Brand με την υψηλότερη αναγνωρισιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

AKYPO. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το MEDICASH Χειρουργικό, ένα πρόγραµµα ασφάλισης υγείας, µε την εγγύηση της INTERAMERICAN.

AKYPO. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το MEDICASH Χειρουργικό, ένα πρόγραµµα ασφάλισης υγείας, µε την εγγύηση της INTERAMERICAN. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το MEDICASH Χειρουργικό, ένα πρόγραµµα ασφάλισης υγείας, µε την εγγύηση της INTERAMERICAN. Tο MEDICASH Χειρουργικό, είναι ένα πρόγραµµα που σε περίπτωση που χρειαστεί να

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & E x t r a ( Α 3 5 )

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & E x t r a ( Α 3 5 ) Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ M E D I h o s p i t a l S m a r t & E x t r a ( Α 3 5 ) FH Smart & Extra Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣHΣ Σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου και όσα αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

AKYPO. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το MEDICASH Ολοκληρωµένο, ένα πρόγραµµα ασφάλισης υγείας, µε την εγγύηση της INTERAMERICAN.

AKYPO. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το MEDICASH Ολοκληρωµένο, ένα πρόγραµµα ασφάλισης υγείας, µε την εγγύηση της INTERAMERICAN. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το MEDICASH Ολοκληρωµένο, ένα πρόγραµµα ασφάλισης υγείας, µε την εγγύηση της INTERAMERICAN. Tο MEDICASH Ολοκληρωµένο, είναι ένα πρόγραµµα που σε περίπτωση που χρειαστεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ 30 Εγχειρήσεις Δέρματος και Εξαρτημάτων 95 155 95 95 95 190 510 45 680 180 65-130

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ 30 Εγχειρήσεις Δέρματος και Εξαρτημάτων 95 155 95 95 95 190 510 45 680 180 65-130 ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Ιατρική Εξέταση στο Ιατρείο 30 Εγχειρήσεις Δέρματος και Εξαρτημάτων 1. Αφαίρεση σμηγματογόνου κύστεως μικρής (μεσαίας Χ 2 και μεγάλης Χ 3)

Διαβάστε περισσότερα

AKYPO. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το MEDICASH Νοσοκοµειακό, ένα πρόγραµµα ασφάλισης υγείας, µε την εγγύηση της INTERAMERICAN.

AKYPO. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το MEDICASH Νοσοκοµειακό, ένα πρόγραµµα ασφάλισης υγείας, µε την εγγύηση της INTERAMERICAN. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το MEDICASH Νοσοκοµειακό, ένα πρόγραµµα ασφάλισης υγείας, µε την εγγύηση της INTERAMERICAN. Tο MEDICASH Νοσοκοµειακό, είναι ένα πρόγραµµα που σε περίπτωση που χρειαστεί να

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α )

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α ) Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α ) FH Smart & Flexi Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου και όσα αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων

Διαβάστε περισσότερα

λαπαροσκοπική sleeve-γαστρεκτομή 16/5/2017 πλαστική αποκατάσταση και τοποθέτηση πλέγματος [αρ] βουβωνοκήλης 16/5/2017

λαπαροσκοπική sleeve-γαστρεκτομή 16/5/2017 πλαστική αποκατάσταση και τοποθέτηση πλέγματος [αρ] βουβωνοκήλης 16/5/2017 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΣ: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ Δ/ΝΤΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Σας διαβιβάζουμε την λίστα έκτακτων χειρουργικών επεμβασεων από 16/5/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 07/07/2017 ΠΙΘΑΝΗ ΗΜ.ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 07/07/2017 ΠΙΘΑΝΗ ΗΜ.ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 11 2 06/07/2017 06/07/2017 12/07/2017 12 2 06/07/2017 06/07/2017 12/07/2017 56 3 02/06/2017 07/06/2017 17/07/2017 ΘΡΟΜΒΟΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α )

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α ) Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α ) FH Smart & Flexi Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου και όσα αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

2. ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

2. ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ LADY CARE 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Η MetLife Alico που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο την Ασφαλισμένη που αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ. 80 + κόστος γύψου. Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ. 80 + κόστος γύψου. Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας 80 + κόστος γύψου Χειρουργική Θεραπεία 800 150 Κάταγμα κεφαλής και αυχένος βραχιονίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ FAMILY

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ FAMILY ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ FAMILY ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ 1. Θάνατος από ατύχηµα 2. Μόνιµη Ολική Ανικανότητα από Ατύχηµα (εφάπαξ ποσό) & Μηνιαία σύνταξη για 10 έτη 3. Μόνιµη Μερική Ανικανότητα (%) από

Διαβάστε περισσότερα

AKYPO ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ(136) ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

AKYPO ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ(136) ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ(136) ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ FL136V1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Στα επόμενα, για συντομία, αποκαλούνται: «Εταιρία» (Aσφαλιστής): Η INTERAMERICAN, Eλληνική Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικό Γεγονός: Γεγονός που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και καλύπτεται από αυτό.

Ασφαλιστικό Γεγονός: Γεγονός που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και καλύπτεται από αυτό. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ABC Health Care 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Μηνιαία σύνταξη για 10 χρόνια. 5. Μ.Μ.Α. (%) από ατύχηµα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Μηνιαία σύνταξη για 10 χρόνια. 5. Μ.Μ.Α. (%) από ατύχηµα ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1. Ιατροφαρµακευτικές δαπάνες κατά περίπτωση ατυχήµατος ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΦ-1 ΠΦ-2 1.000 1.500 2. Νοσοκοµειακή Περίθαλψη (από ασθένεια ή ατύχηµα) 80% ετησίως Αµοιβές χειρουργών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Ποιο είναι το ανώτατο ποσό και ποσοστό κάλυψης; 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Ποιο είναι το ανώτατο ποσό και ποσοστό κάλυψης; 1 ΟΡΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ «SUPER» {Καλύπτεται η Νοσηλεία του Ασφαλισμένου σε Νοσοκομεία (Ιδιωτικά ή Δημόσια) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πριν από τη νοσηλεία, μπορείτε να ενημερωθείτε για τα Συνεργαζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

AKYPO FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

AKYPO FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό 2. Νοσηλεία Θεωρείται η θεραπευτική αγωγή που πρέπει σύµφωνα µε ιατρική γνωµάτευση να γίνει εντός Νοσηλευτικού Ιδρύµατος και για την οποία είναι ιατρικώς αναγκαία και επιβεβληµένη, η παραµονή του Ασφαλισµένου

Διαβάστε περισσότερα

AKYPO FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

AKYPO FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ 4 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861 Α. ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Αριθμός Ομαδικού Ασφαλιστηρίου, Συμβαλλόμενος, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.,

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101)

Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101) Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101) Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης Α. Δαπάνες Νοσοκομειακής Περίθαλψης Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος, εξαιτίας ασθενείας ή ατυχήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ATLAS PROTECTION

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ATLAS PROTECTION ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ATLAS PROTECTION ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Με αυτή τη Συµπληρωµατική Ασφάλιση που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του Ασφαλιστηρίου Ζωής, η Εταιρία δηλώνει τα εξής : I. έχεται την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία)

ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία) ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία) Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου από φυσιολογικά αίτια ή ατύχημα καταβάλλεται στους δικαιούχους το ποσό των: 10.000 (έως 40 ετών), 5.000 (41-50 ετών) και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ3Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα και με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων Ατυχήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι

Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι ΚΩΔ. ΚΑΛ. 218/01/01/0708 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, η Εταιρία καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ή ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ! ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Μ αυτό το Παράρτημα, που αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). Σελίδα 1 από 31 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ. H παρούσα Πρόσθετη Πράξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου με αριθμό.. Με την παρούσα Πρόσθετη Πράξη τροποποιείται το Συμπληρωματικό Συμβολαίου Ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙ Α ΠΑΙ ΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙ Α ΠΑΙ ΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙ Α ΠΑΙ ΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΟΡΙΣΜΟΙ Οι παρακάτω ορισµοί ισχύουν µε την ίδια έννοια σε οποιοδήποτε σηµείο του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου και των Προσαρτηµάτων όπου αυτοί αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ )

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ ) Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ. 30252) Η Εταιρία καλύπτει τα Αναγνωρισμένα Έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω, με ανώτατο ετήσιο όριο, ανά Περιστατικό Νοσηλείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Παροχή Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, οι δικαιούχοι δικαιούνται να εισπράξουν το ποσό που ορίζεται από το Συμβόλαιο για την κάλυψη αυτή (28 μηνιαίους μισθούς).

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ4Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2ης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Π.Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γ. Ζωγράφος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ Ποιοι καλύπτονται Α. Όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας από την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ανατομίας Μεθοδολογία της Έρευνας

Βασικές Αρχές Ανατομίας Μεθοδολογία της Έρευνας Κλινική και Χειρουργική Ανατομία Α εξάμηνο Βασικές Αρχές Ανατομίας Μεθοδολογία της Έρευνας 1. Ανατομία και κλάδοι της - εισαγωγή 2. Τοπογραφική ανατομία της κεφαλής - εγκεφάλου 3. Τοπογραφική ανατομία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΛΙΣΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ. Συντηρητική ανάταξη κατάγματος. Ερευνητική λαπαροτομή (Μικρά)

ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΛΙΣΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ. Συντηρητική ανάταξη κατάγματος. Ερευνητική λαπαροτομή (Μικρά) ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΛΙΣΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Συντηρητική ανάταξη κατάγματος Ερευνητική λαπαροτομή (Μικρά) Εξάρθρημα ιερολαγόνιας / μικρόσωμα Εντεροτομή Κάταγμα γενειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 59 ExtraMed 7

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 59 ExtraMed 7 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΦΑΠΑΞ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ EXTRAMED 7 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Ε.ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε Κωδικός: 12039 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ 60 Άνδρας Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Το Anytime Health First Care σας προσφέρει την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών για επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ AΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ 1 23/6/2017 ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 69Α17 ΕΙΔΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΩΔΗΣ ΜΗΤΡΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΟΛΙΚΗ ΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AKYPO F A M I L Y L I F E - ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ (ΜΕ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ (091)

AKYPO F A M I L Y L I F E - ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ (ΜΕ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ (091) F A M I L Y L I F E - ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ (ΜΕ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ (091) 2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ 4. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΑΣΦΑΛΙΣΤΉΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί Όροι, οι Ειδικοί Κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Τα προγράμματα ασφαλίσεων υγείας της INTERAMERICAN καλύπτουν κάθε βαθμίδα υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Απαντήσεις*

Ερωτήσεις / Απαντήσεις* Ερωτήσεις / Απαντήσεις* * Οι αναφερόµενες απαντήσεις είναι για κατανόηση των όρων του ασφαλιστηρίου και σε καµία περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν Ερώτηση 1 Πως λειτουργεί το ανώτατο όριο της νοσοκομειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ Σ. ΜΠΕΝΑΚΗ Επ. Καθηγητή Ακτινολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση Έκδοση αναθεωρημένη ISBN 960-90471-0-6 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ AΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α ΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής.. Ημερομηνία έκδοσης προσφοράς. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τα ασφαλιστικά προγράμματα MICRO

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ. Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω.

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ. Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Premium 100% - B θέση Νοσηλείας (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30219) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30219 / 09.2010 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει αναφερθεί

Διαβάστε περισσότερα

Το ποσοστό κατά το οποίο συµµετέχει ο Ασφαλισµένος στα έξοδα νοσηλείας.

Το ποσοστό κατά το οποίο συµµετέχει ο Ασφαλισµένος στα έξοδα νοσηλείας. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ PREMIUM CLASSIC (Β 80%) (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30214) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30214 / 09.2010 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον κυρίως Ασφαλισµένο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Ορισµοί. 1.4. Απολογιστική Αποζηµίωση

Άρθρο 1. Ορισµοί. 1.4. Απολογιστική Αποζηµίωση ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ PREMIUM HEALTH (Α - 6000) (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30217) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30217 / 09.2010 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον κυρίως Ασφαλισµένο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Ορισµοί. 1.2. Αναπροσαρµογή ανώτατου ετήσιου ορίου προγράµµατος

Άρθρο 1. Ορισµοί. 1.2. Αναπροσαρµογή ανώτατου ετήσιου ορίου προγράµµατος ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Premium Group Β Θέση Νοσηλεία (Β - 1500) (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30220) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30220 / 09.2010 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ Κωδικός: 03272 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ 34 Generali Medical Family

Διαβάστε περισσότερα

PERSONAL FREEDOM. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΟΡΙΣΜΟΙ

PERSONAL FREEDOM. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΟΡΙΣΜΟΙ PERSONAL FREEDOM ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: Οι Γενικοí Όροι, οι Ειδικές Διατάξεις των καλύψεων, οι Ειδικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 3 FL 292

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 3 FL 292 FL 292 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ(292) ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Στα επόµενα, για συντοµία, αποκαλούνται: «Εταιρία» (Ασφαλιστής): Η «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ATLAS PROTECTION ECONOMY

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ATLAS PROTECTION ECONOMY ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ATLAS PROTECTION ECONOMY ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Με αυτή τη Συµπληρωµατική Ασφάλιση που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του Ασφαλιστηρίου Ζωής, η Εταιρία δηλώνει τα εξής : I. έχεται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΓΙΑΝΟΥ Κωδικός: 03332 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ 53 Γυναίκα Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νέο Προϊόν Ασφάλισης Υγείας

ΘΕΜΑ: Νέο Προϊόν Ασφάλισης Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 52282 Αθήνα, 30 Απριλίου 2012 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο, η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ Κωδικός: 03626 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: 48 Άνδρας Generali Medical Safety ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN)

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN) ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΡΟΥ: 504052 Άρθρο 1o: Ορισµοί Ανώτατο όριο κάλυψης: Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης είναι το συνολικό ποσό αποζηµίωσης που θα καταβάλλει η Εταιρία ανά έτος για

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρέσεις Παραρτήματος Νοσοκομειακής Περίθαλψης Νοσοκομειακού επιδόματος & Περίοδος αναμονών:

Εξαιρέσεις Παραρτήματος Νοσοκομειακής Περίθαλψης Νοσοκομειακού επιδόματος & Περίοδος αναμονών: Εξαιρέσεις Γενικών Όρων: Το ασφαλιστήριο ομαδικής ασφάλισης δεν καλύπτει: Προϋπάρχουσες της ασφάλισης Ασθένειες, παθήσεις, αναπηρίες ή σωματικές βλάβες οι οποίες ήταν γνωστές και δεν δηλώθηκαν ή οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1.1.2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1.1.2011 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1.1.2011 Ενηµέρωση: 27.12.2010 Είδος Παροχής Ανώτατο ετήσιο όριο για όλες τις περιπτώσεις παροχών του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ικαιούχοι παροχών ιατήρηση παροχών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ/ΥΓΕΙΑΣ Νο 252

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ/ΥΓΕΙΑΣ Νο 252 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Λ. Μεσογείων 71 & Ήλιδος 36, 115 26 Αθήνα 210 7454000 ATLANTIKI@ATLANTIKI.GR ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Προστασία οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωδικός: 06178 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: 60 Γυναίκα Generali Medical Safety ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ! ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (ΚΑΛΥΨΗ Ι ) ΚΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ! ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (ΚΑΛΥΨΗ Ι ) ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ1 ΘΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ! ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (ΚΑΛΥΨΗ Ι ) ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΚΑΛΥΨΗ ΙΙ ) Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα