ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού Ταχ. Κώδικας: Αθήνα Πληροφορίες για τους όρους της Διακήρυξης: Φ. Κοντραφούρη Τηλέφωνο: Ε-mail: Αθήνα, Αρ. πρωτ. οικ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΙΜΗΣ, ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ , για την παροχή υπηρεσιών ηχητικής, φωτιστικής κάλυψης και προώθησης του Μουσικού Φεστιβάλ SCHOOLWAVE 2015 Έχοντας υπόψη: 1) Τον Ν. 3852/ που αφορά στην «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α/ ) και τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ /Α/ ) και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 186 παρ.ιι κεφ.η. 2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/ (ΦΕΚ 238/ )- Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 162/2011 απόφαση του Π. Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής και δημοσιεύθηκε στο με αρ. φύλλου 2494/ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 3) Τον Ν.2286/95 περί «Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων» 4) Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» 5) Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» και ιδίως του αρ.133παρ.3εδ.α 6) Τις διατάξεις της παρ. Ζ. του Ν. 4152/2013 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (ΦΕΚ Α 107/ ) 7) Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις- καταργήσεις, συγχωνεύσεις νομικών προσώπων και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ τ.α/74/ ) (κατάργηση επικυρώσεων) 8) Τις διατάξεις του αρ. 157 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. 9) Την υπ αρ / απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/τ.Β/2542/ περί Ανάθεσης Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες - 1 -

2 10) Την υπ αρ / απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 599/ περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Αττικής 11) Την υπ αρ / Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ. Β 3203/ περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης. 12) Την απόφαση 15/ της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα δαπάνης ύψους συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τη στήριξη της διοργάνωσης του Μουσικού Φεστιβάλ SCHOOLWAVE ) Το με αρ. πρωτ / έγγραφο της Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού με το συνημμένο σ αυτό έγγραφο 14) Την υπ αριθμ. 804/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την στήριξη της διοργάνωσης του μουσικού φεστιβάλ SCHOOLWAVE 2015 (έξοδα προώθησης, ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης) 15) Την υπ αρ. πρωτ / (ΑΔΑ:ΩΟ4Ν7Λ7-ΥΣΨ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 16) Την υπ αρ. 1037/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «παροχή υπηρεσιών ηχητικής, φωτιστικής κάλυψης και προώθησης του Μουσικού Φεστιβάλ SCHOOLWAVE 2015» 17) Την υπ αρ. 1323/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό αρ. 28 της γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμών της Π.Α. με το οποίο απορρίφθηκε η μοναδική προσφορά στο διαγωνισμό λόγω μη κατάθεσης εγγυητικής επιστολής και εγκρίθηκε η διενέργεια διαπραγμάτευσης Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΕΙ Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιθυμούν να καταθέσουν οικονομική προσφορά ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής για την παροχή υπηρεσιών ηχητικής, φωτιστικής κάλυψης και προώθησης του Μουσικού Φεστιβάλ SCHOOLWAVE 2015 που θα διεξαχθεί από τις 9 έως τις 11 Ιουλίου 2015 στο θέατρο Βράχων, συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. [ για ηχητική και φωτιστική κάλυψη (ΟΜΑΔΑ Α) και για έξοδα προώθησης(ομαδα Β)]. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν την Τετάρτη 24η και ώρα 13:00μ.μ. στο κτίριο που βρίσκεται επί της Λεωφ. Συγγρού (6ος όροφος). 1) ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, 6 Ος ΟΡΟΦΟΣ, ΤΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 24/06/2015 Τετάρτη μ.μ

3 1) Μετά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, όσοι συμμετέχοντες κηρυχθούν μειοδότες, υποχρεούνται να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, ότι: - αποδέχονται όλες τις προδιαγραφές και ελάχιστες απαιτήσεις, όπως αναφέρονται στη Διακήρυξης 4/2015 για τη διενέργεια Δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ηχητικής, φωτιστικής κάλυψης και προώθησης του Μουσικού Φεστιβάλ SCHOOLWAVE 2015, και ότι δεσμεύονται για την τήρηση όλων των όρων της Διακήρυξης αυτής και των όρων των Παραρτημάτων της. 2) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας της διαπραγμάτευσης. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. 3) Ο Ανάδοχος προ της υπογραφής της συμβάσεως θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης η οποία ανέρχεται στο 5% επί του συμβατικού ποσού χωρίς ΦΠΑ. 6) Κατά τα λοιπά η διαπραγμάτευση θα γίνει σύμφωνα με: α) Τη Διακήρυξη 4/2015, τα Παραρτήματά της και τις από 08/06/2015 Διευκρινήσεις τις υπηρεσίας που επισυνάπτονται. β) Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». γ) Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων». Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διαπραγμάτευσης παρέχονται από την Υπηρεσία. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Χ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ - 3 -

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ(1): Ο Η Όνομα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία γέννησης(2): Τόπος Γέννησης: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: Δ/νση Ηλεκτρ. Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Ταχυδρομείου (Εmail): Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: αποδέχομαι/-όμαστε όλες τις προδιαγραφές και ελάχιστες απαιτήσεις, όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη 4/2015 για τη διενέργεια Δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ηχητικής, φωτιστικής κάλυψης και προώθησης του Μουσικού Φεστιβάλ SCHOOLWAVE 2015, και ότι δεσμεύομαι για την τήρηση όλων των όρων της Διακήρυξης και των όρων των Παραρτημάτων της Ημερομηνία: /./2015 Ο Η Δηλ. (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τη διοργάνωση του μουσικού φεστιβάλ SCHOOLWAVE που θα λάβει χώρα στο θέατρο Βράχων. Οι τεχνικές απαιτήσεις περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω ως προς τις ποσότητες και το είδος των μηχανημάτων. Όλος ο εξοπλισμός απαιτείται να είναι σύγχρονος και από professional σειρές αναγνωρισμένων εταιριών. Η παράδοση, εγκατάσταση και απεγκατάσταση όλου του τεχνικού εξοπλισμού θα πρέπει να γίνει από άρτια εξειδικευμένο προσωπικό με προϋπηρεσία σε ανάλογα φεστιβάλ. Η παράδοση, εγκατάσταση και απεγκατάσταση όλου του τεχνικού εξοπλισμού θα πρέπει να γίνει μέσα στο χρονοδιάγραμμα που ορίζεται παρακάτω και πρέπει να πληροί όλους τους κανόνες ασφάλειας. ΟΜΑΔΑ Α Ηχητική και φωτιστική κάλυψη φεστιβάλ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 ) Α1) Backline DRUMS 1 x drums set 1 x BD 22 2 x snare 14 + stand 1 x HH 14 + stand 1 xtom 12 1 x Tom -14 1xFloor tom 16 1xFloor tom 18 6 x cymbals stand (HEAVU DUTY) 2 x διπλοπεταλο 2 x DRUMS THRONES (ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ) 1 x ΕΧΤΡΑ ΔΕΡΜΑ ΓΙΑ BD 1 x EXTRA ΔΕΡΜΑ ΓΙΑ SNARE 2 x EXTRA STAND ΓΙΑ SNARE ΔΕΡΜΑΤΑ : POWERSTROKE CYMBALS: RIDE CRASH τεμ CHINA 16 SPLASH 12 Amplifier BASS 4x κεφαλες amp.bass 2 x CABINET 8 x 10 speaker bass - 5 -

6 Μεγάλα μεγαφωνικά καλώδια Amplifier GTR 4 x speaker gtr 4*12 4 x κεφαλες amp.gtr με τα πετελια τους 2ch καθαρο ηχο και 2ch καναλια με παραμορφωση 3 x ΒΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΕΣ ΓΙΑ ΚΕΥ (ΟΧΙ SPIDER) 4 x BASEIS ΓΙΑ EL. GTR 4 x ANALOGIA x FOTAKIA ME LED 1 x επαγγελματικο cd player 1 x Ηλεκτρικό Πιάνο Χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης και αποξήλωσης τεχνικού εξοπλισμού 8 Ιουλίου 2015 τοποθέτηση και εγκατάσταση όλου του τεχνικού εξοπλισμού. Παράδοση στις 13:00μμ. Η αποξήλωση όλου του τεχνικού εξοπλισμού θα γίνει με τη λήξη του φεστιβάλ στις 11 Ιουλίου 2015 και θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 10:00πμ 12 Ιουλίου 2015 Α2) ΕΞΕΔΡΑ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ, ΤΕΝΤΕΣ Εξοπλισμός 1 εξέδρα 14m x 12m heavy duty και Κάγκελα στις δύο πλαϊνές και στην πίσω πλευρά της παραπάνω εξέδρας Σκάλα δεξιά και αριστερά με σκαλιά 2μ πλάτος με κάγκελα δεξιά και αριστερά. 1 εξέδρα 6m x 4m ύψος 1,60m στο μέσο αυτής τοποθετημένη δεξιά της παραπάνω εξέδρας 1 εξέδρα 6m x 4m ύψος 0,50cm στα 15μ απόσταση από την παραπάνω εξέδρα στο κέντρο 2 εξέδρες 2m x 2m ύψος 1,60m 250 m κάγκελα περίφραξης ελαφριού τύπου 30 m μπάρα βαρέως τύπου (Mojo) 1 τέντα 4m x 2m βαρέως τύπου 1 τέντα 3m x 3m βαρέως τύπου 8 raiser με ρόδες 2m x 1m Χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης και αποξήλωσης τεχνικού εξοπλισμού 8 Ιουλίου 2015 τοποθέτηση και εγκατάσταση όλου του τεχνικού εξοπλισμού. Παράδοση στις 13:00μμ. Η αποξήλωση όλου του τεχνικού εξοπλισμού θα γίνει με τη λήξη του φεστιβάλ στις 11 Ιουλίου 2015 και θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 10:00πμ 12 Ιουλίου 2015 Α3) ΚΙΝΗΤΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1 AYTOKINOYMENO ΗΧΟΜΟΝΩΜΕΝΟ Η/Ζ 200 KVΑ. Τεχνική κάλυψη χειριστή για όλες τις ημέρες του φεστιβάλ - 6 -

7 Συμπεριλαμβανομένων των Καυσίμων που θα καταναλώσει το Η/Ζ κατά τιs ώρεs λειτουργίαs του( 4 ώρεs λειτουργίαs στις 8/7/2015 και 12 ώρες ανά ημέρα εκδήλωσης 9,10,11 Ιουλίου 2015 ). Απαραίτητοs εξοπλισμόs παροχικά καλώδια και crosscable 40m Χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης και αποξήλωσης τεχνικού εξοπλισμού 8 Ιουλίου 2015 τοποθέτηση και εγκατάσταση όλου του τεχνικού εξοπλισμού. Παράδοση στις 13:00. Η αποξήλωση όλου του τεχνικού εξοπλισμού θα γίνει με τη λήξη του φεστιβάλ στις 11 Ιουλίου 2015 και θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 10:00πμ 12 Ιουλίου 2015 Α4) ΣΚΕΠΑΣΤΟ STAGE, ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Σκεπαστό Stage Roof support heavy duty διαστάσεων 14 μέτρα πλάτος 12 μέτρα βάθος και 11 μέτρα ύψος το οποίο να περιλαμβάνει και εξωτερικά πόδια για κρέμασμα ηχείων ηχητικού συστήματος Επιπλέον truss 60 μέτρα truss 30cm 14 moter Κάλυψη του stage με μαύρο διάτρητο πανί στις δύο πλαινές πλευρές και στην πίσω πλευρά. Φωτιστικός εξοπλισμός 12 τεμάχια moving heads 1200watt spot 12 τεμάχια moving heads 600watt wash 10 led bars 8 moving head beam 6 lamb par 8 fourlight 8 fresnel 2 kw 2 smoke machines atmosphere 60 κανάλια dimer 1 κονσόλα φωτιστική Ενδοεπικοινωνία 3 καναλιών Όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης τους απαραίτητους πίνακες για τα παραπάνω. Ηχητικός Εξοπλισμός Ένα πλήρες ηχητικό σύστημα τύπου Line array με τα απαραίτητα sub. Η τοποθέτηση θα πρέπει να γίνει με τον βέλτιστο τρόπο ώστε να μπορεί να έχει την καλύτερη κάλυψη στο χώρο. Επιπλέον απαιτείται η δυνατότητα το κοντρόλ με τους επεξεργαστές να βρίσκεται στη θέση του ηχολήπτη F.O.H. F.O.H setup Μία ψηφιακή κονσόλα 48ch 1 ηχείο αυτοενισχυόμενο 10 1 μικρόφωνο με διακόπτη 1 cd player 1 ενσύρματη ενδοεπικοινωνία δύο καναλιών Monitor Set up - 7 -

8 Μία ψηφιακή κονσόλα 48ch 20 ηχεία μόνιτορ 15 active με τους ενισχυτές τους 4 side fill 3way active με τους ενισχυτές τους 1 splitter active 2 set up μικροφώνων για τύμπανα 10 μικρόφωνα για φωνές 26 di box 30 γερανούς μικροφώνων 2 ασύρματα μικρόφωνα χειρός 4 κάψες για όργανα Όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης και τους πίνακες ρεύματος για τα παραπάνω Χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης και αποξήλωσης τεχνικού εξοπλισμού 8 Ιουλίου 2015 τοποθέτηση και εγκατάσταση όλου του τεχνικού εξοπλισμού. Παράδοση στις 22:00 00:00 για πρόβα ηχητικού και φωτιστικού συστήματος. 9,10,11 Ιουλίου 2015 ημέρες schoolwave festival απαιτούνται 4 τεχνικοί ήχου από τις 08:00 εως τις 00:00 και 3 τεχνικοί φωτισμού από τις 15:00 έως τις 00:00. Η αποξήλωση όλου του τεχνικού εξοπλισμού θα γίνει με τη λήξη του φεστιβάλ στις 11 Ιουλίου 2015 και θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 10:00πμ 12 Ιουλίου 2015 A5) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Οι απαιτήσεις σε τεχνικό προσωπικό για το schoolwave περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω: Το προσωπικό θα πρέπει να είναι από άρτια εξειδικευμένο προσωπικό με προϋπηρεσία σε ανάλογα φεστιβάλ. Τεχνικός Διευθυντής: Σχεδιασμός και επίβλεψη του συνόλου του έργου. Τήρηση Χρονοδιαγράμματος, Λήψη αποφάσεων, Διαχείριση Κρίσης, Έλεγχος Ασφάλειας Έργου, απαραίτητη προϋπηρεσία σε έργο ανάλογου μεγέθους. Ηχολήπτης F.O.H: Σχεδιασμός και επίβλεψη ηχητικών αναγκών, ηχοληψία στο φεστιβάλ καθόλη τη διάρκεια, απαραίτητη προϋπηρεσία σε έργο ανάλογου μεγέθους. Ηχολήπτης μόνιτορ: Σχεδιασμός και επίβλεψη ηχητικών αναγκών, ηχοληψία στο φεστιβάλ καθόλη τη διάρκεια, απαραίτητη προϋπηρεσία σε έργο ανάλογου μεγέθους. Stage Manager: Υπεύθυνος για τη ροή των συγκροτημάτων και το πρόγραμμα του φεστιβάλ. Υπεύθυνος για τις ανάγκες επάνω στο stage, απαραίτητη προϋπηρεσία σε έργο ανάλογου μεγέθους. Βοηθός Stage Manager: Υπεύθυνος για τη ροή των συγκροτημάτων και το πρόγραμμα του φεστιβάλ. Υπεύθυνος για τις ανάγκες επάνω στο stage, απαραίτητη προϋπηρεσία σε έργο ανάλογου μεγέθους. Φωτιστής: Σχεδιασμός και επίβλεψη φωτιστικών αναγκών και χειρισμό φώτων στο φεστιβάλ, καθόλη τη διάρκεια, απαραίτητη προϋπηρεσία σε έργο ανάλογου μεγέθους. Χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης και αποξήλωσης τεχνικού εξοπλισμού Απαραίτητη παρουσία σε όλες τις συναντήσεις που θα πραγματοποιούνται 10 ημέρες πριν από το Φεστιβάλ

9 8 Ιουλίου 2015 τοποθέτηση και εγκατάσταση όλου του τεχνικού εξοπλισμού. Παράδοση στις 22:00 00:00 για πρόβα ηχητικού και φωτιστικού συστήματος. 9,10,11 Ιουλίου 2015 ημέρες schoolwave festival απαιτείται να είναι στις θέσεις εργασίας τους από τις 08:00 έως τις 00:00. ΟΜΑΔΑ Β ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 ) Τα έξοδα προώθησης του φεστιβάλ περιλαμβάνουν τις παρακάτω εκτυπώσεις: 1) Flyer A5, 2 όψεων, 4χρωμα, βέλβετ 150γρ., τεμάχια 2) Αφίσες: α) Διαστάσεων 50 χ 70 εκ., 4χρωμη, poster parer 160γρ., τεμάχια β) Διαστάσεων 32 χ 47,8 εκ., 4χρωμη, βέλβετ 170γρ., 500 τεμάχια 3) Εισιτήρια α) Ημερήσια: διαστάσεων 25 χ 9, 1 όψη 4χρωμη, 1 όψη α/μ, βέλβετ 115γρ., 3 αριθμήσεις, 2 περφορέ, μπλόκ των 50., συνολικά τεμάχια (4.000 τεμάχια για κάθε μέρα με διαφορετικό γραφιστικό φυσικά) β) Τριημέρου: διαστάσεων 25 χ 9, 1 όψη 4χρωμη, 1 όψη α/μ, βέλβετ 115γρ., 5 αριθμήσεις, 4 περφορέ, μπλόκ των 50., τεμάχια 4) Banner χώρου: Μουσαμάς PVC LAMINATE 450γρ., τετραγωνικά μέτρα, maximum 10 τεμάχια 5) Stage Banners: MESH (Δίχτυ), διαστάσεων 120 x μανίκι με σωλήνα 5φ και διάσταση σωλήνα 1,50μ για να το πιάσουμε στην truss, 2 τεμάχια - 9 -

10 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2015 «Δημόσιος Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός σε ευρώ για την παροχή υπηρεσιών ηχητικής, φωτιστικής κάλυψης και προώθησης του Μουσικού Φεστιβάλ schoolwave 2015» ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β (ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ) προϋπολογισμού 9,000 συμπ. ΦΠΑ. Διευκρινίζεται ότι στην ανωτέρω τιμή ή προσφορά περιλαμβάνεται και η αμοιβή για υπηρεσίες γραφίστα από 15/06/2015 μέχρι 05/07/2015 για τη δημιουργία όλων των γραφιστικών (αφίσες, flyers, banners χώρου, stage banners, ηλεκτρονικά banners, καταχωρήσεις σε έντυπα) και αφισοκόλληση για αφίσες σε διάφορα σημεία της Αθήνας. Επίσης, ο μειοδότης θα πρέπει να προσφέρει και - υπηρεσίες μοντάζ/σκηνοθεσίας για τη δημιουργία 11 προωθητικών spot από πρωτογενές υλικό που θα παρέχουν οι διοργανωτές - Υπηρεσίες φωτογράφου από 8/7 έως 11/7, 8 ώρες κάθε μέρα - Υπηρεσίες προώθησης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε δημοφιλή site με αγορά διαφημίσεων αξίας Σημείωση: Για όλες τις υπηρεσίες είναι απαραίτητη η προϋπηρεσία σε έργο ανάλογου μεγέθους. Όλες οι προωθητικές ενέργειες θα πρέπει να προεγκρίνονται από τους διοργανωτές

15PROC002998163 2015-08-27

15PROC002998163 2015-08-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: οικ. 165790 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 08/10/2015 Αρ. Πρωτ. Οικ.: 193261 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 7: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ"

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 7: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Δημοτικό Κατάστημα Ανέζας Ταχ. Κωδ. : 47100 Ανέζα Άρτας Τηλ. : 26810 71919 Fax. : 26810 23593 Πληροφορίες: Φλούδας Ευστράτιος Άρτα, 12/11/2014 Αρ. Πρωτ.: 1479 ΘΕΜΑ: "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002789678 2015-05-20

15PROC002789678 2015-05-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/05/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 103283 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 03 /09/2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 03 /09/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 03 /09/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΚΚ/ΔΟ/2207 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ «Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707450 2015-04-15

15PROC002707450 2015-04-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15/4/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 66001 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 26/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 1167

Άρτα, 26/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 1167 Ταχ. Δ/νση : Πρώην Δημαρχείο Φιλοθέης Ταχ. Κωδ. : 47 042 Φιλοθέη Άρτας Τηλ. : 26810 71919 Fax. : 26810 23593 Πληροφορίες: Ευστράτιος Φλούδας Άρτα, 26/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 1167 ΘΕΜΑ: "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 07/05/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 92605 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος ιαγωνισµού Χρόνος ιενέργειας ιαγωνισµού Κριτήριο Κατακύρωσης. Χαµηλότερη Τιµή 4.400,00 Οικονοµικού

Τόπος ιαγωνισµού Χρόνος ιενέργειας ιαγωνισµού Κριτήριο Κατακύρωσης. Χαµηλότερη Τιµή 4.400,00 Οικονοµικού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 15PROC002826836 ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2015-06-05 Ρόδος, 5/6/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΡ / Ο/1731 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σητεία 30-06-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σητεία 30-06-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σητεία 30-06-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΔΑΣΤΚ/644 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ «ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Γεώργιος Κοσμίδης e-mail: giorgos@olympusfd.gr Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ E-Mail : afragiadaki@patt.gov.gr

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ E-Mail : afragiadaki@patt.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 24/2/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 37358 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.E. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες: Α. Φραγκιαδάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια ξυλείας πεύκης τεμαχισμένης σε σανίδια και πασσάλους.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια ξυλείας πεύκης τεμαχισμένης σε σανίδια και πασσάλους. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. www.saltworks.gr ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισμός: 10.000 (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση του στείρου χώρου της Α Χ.Υ. Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση του στείρου χώρου της Α Χ.Υ. Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΣΦ1Η-Κ9Λ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα 16/12/ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/000/1557 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002460310 2014-12-09

14PROC002460310 2014-12-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 10/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 239693,239679 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.E. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α/27.12.2010 Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής) και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/04-11-2011).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α/27.12.2010 Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής) και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/04-11-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 02-12-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: οικ. 237761 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Ποσειδώνος 14-16 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την ανάθεση του έργου κοπής, φόρτωσης & συσκευασίας αλατιού της αλυκής Κίτρους

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την ανάθεση του έργου κοπής, φόρτωσης & συσκευασίας αλατιού της αλυκής Κίτρους ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. www.saltworks.gr ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισμός: 35.000 (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση των Εργασιών Συγκομιδής Αλατιού των Αλυκών Λέσβου έτους 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση των Εργασιών Συγκομιδής Αλατιού των Αλυκών Λέσβου έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. www.saltworks.gr ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισμός: 160.000 + ΦΠΑ (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002310032 2014-09-26

14PROC002310032 2014-09-26 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ταχ. /νση: Πλ. Ελευθερίας 1 Χανιά Πληροφορίες: ηµήτρης Κατσαβριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, 28 Νοεμβρίου 2012 Αρ.Πρωτ.: 3797/Α2/5-10 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ» του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22-04-2015 ΑΡ. ΙΑΚ/ΞΗΣ: 7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Χίος 25-02-2015 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 674 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Χίος 25-02-2015 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 674 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Χίος 25-02-2015 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 674 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Θεοδώρου 1, Χίος ΠΡΟΣ : ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 15.000 συν ΦΠΑ 3.450, συνολικά 18.450 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 23/12/2014

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 15.000 συν ΦΠΑ 3.450, συνολικά 18.450 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 23/12/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα 5/12/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 0/002/000/1219 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:Β43Ξ46Ψ8Β0-ΨΦΧ. Για το Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού Ο Πρόεδρος. Τριαντάφυλλος Αθ. Αλμπάνης Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΑΔΑ:Β43Ξ46Ψ8Β0-ΨΦΧ. Για το Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού Ο Πρόεδρος. Τριαντάφυλλος Αθ. Αλμπάνης Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ταχ. Δ/νση :Πρώην Δημαρχείο Φιλοθέης Ταχ. Κωδ. :47 042-Φιλοθέη Άρτας Τηλ. :26810 71919 Fax:26810 23593 Πληροφορίες :Βασιλική Τάλλαρου Άρτα, 19 Οκτωβρίου 2012 Αρ. Πρωτ.: 1133 ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος ιαγωνισµού Χρόνος ιενέργειας ιαγωνισµού Κριτήριο Κατακύρωσης. Χαµηλότερη Τιµή 4.100,00 Οικονοµικού

Τόπος ιαγωνισµού Χρόνος ιενέργειας ιαγωνισµού Κριτήριο Κατακύρωσης. Χαµηλότερη Τιµή 4.100,00 Οικονοµικού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 15PROC002738923 ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2015-04-29 Ρόδος, 29/4/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΡ / Ο/1096 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την κάλυψη των εγκαταστάσεων όλων των αλυκών της Εταιρείας με κάμερες παρακολούθησης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την κάλυψη των εγκαταστάσεων όλων των αλυκών της Εταιρείας με κάμερες παρακολούθησης ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. www.saltworks.gr ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισμός: 25.000 (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα