1. Επιτειρημαηική δραζηηριόηηηα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Επιτειρημαηική δραζηηριόηηηα"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος Φεβρουάριος 2013 Επισκόπηση οικονομικών ειδήσεων από τον αλβανικό τύπο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Τιράνων 1. Επιτειρημαηική δραζηηριόηηηα 1.1. Ελέξγεηα Έγθξηζε εθρώξεζεο δηθαησκάησλ ηξηώλ κηθξώλ ηνπηθώλ Τ/Η ζηαζκώλ Δλέθξηλε ηε ρνξήγεζε κε ην θαζεζηψο εθρψξεζεο δηθαησκάησλ ηχπνπ ΒΟΣ (θαηαζθεπή, δηαρείξηζε, κεηαθνξά), ηξηψλ κηθξψλ ηνπηθψλ Τ/Ζ ζηαζκψλ (Ventresh, Bigas&Veleshnje θαη Priska 1 θαη 2), ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ηεο 23 εο Ηαλνπαξίνπ η.ε. Δάλεην ύςνπο 1 εθ. δνι. ΗΠΑ δεηά ε Sky Petroleum Ζ Sky Petroleum αλαθνίλσζε ηε δεχηεξε εβδνκάδα Ηαλνπαξίνπ η.ε., ηελ πξφζεζε λα δαλεηζηεί έλα εθ. δνι. ΖΠΑ, γηα λα ρξεκαηνδνηήζεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Αιβαλία. Απνεπέλδπζε ζηελ Αιβαλία Αλαθιήζεθε ζηηο 21 Ηαλνπαξίνπ, ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο δηαλνκήο ειεθηξηθήο Δλέξγεηαο CEZ, ηζερηθψλ ζπκθεξφλησλ, κεηά απφ απφθαζε ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο ηεο Αιβαλίαο, έπεηηα απφ δηακάρε ελφο έηνπο ε νπνία αθνξνχζε αλεμφθιεηα ηηκνιφγηα απφ θξαηηθέο επηρεηξήζεηο θαη επηρεηξήζεηο θνηλήο σθειείαο ηεο Αιβαλίαο, αιιά θαη κή θαηαβνιή θφξσλ εθ κέξνπο ηεο ηζερηθήο εηαηξείαο. χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ηεο CEZ ζηελ Πξάγα, ε απφθαζε απηή κπνξεί λα θνζηίζεη 200 εθ. ζηελ ηζερηθή εηαηξεία ε νπνία εμαγφξαζε ηνλ ηνκέα δηαλνκήο ηεο θξαηηθήο επηρείξεζεο ειεθηξηζκνχ ηεο Αιβαλίαο, αληί 102 εθ. ην 2009, κε επηπιένλ ππφζρεζε επέλδπζεο εθ. ζε έξγα επηζθεπψλ θαη επέθηαζεο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο. χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ηεο Αιβαλίαο θ. Ρίληβαλ Μπφληε, ζηηο 12 Ηαλνπαξίνπ η.ε., «ε Αιβαλία δελ κπνξεί λα ζπζηάζεη ηα ζπκθέξνληα ησλ πνιηηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ζεκαληηθψλ επελδπηψλ». ε πξνβιήκαηα ηεο CEZ νθείιεηαη ε αλάθιεζε ηεο αδείαο Απνηέιεζκα ηεο θαθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο, ε νπνία επήιζε σο απνηέιεζκα πνιηηηθψλ απνθάζεσλ ήηαλ ε πξφζθαηε απνηπρία ζηελ αιβαληθή αγνξά, ηεο εηαηξείαο ηζερηθψλ ζπκθεξφλησλ CEZ, ζχκθσλα κε δήισζε ηνπ αξκφδηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ΓΝΣ, θ. Ilahi ζε ζρεηηθή εξψηεζε ζε ζπλέληεπμε ηνπ ζηηο 27 Ηαλνπαξίνπ η.ε. Η ηνπξθηθή KURUM ληθήηξηα ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηνπο 4 Τ/Η ζηαζκνύο Δλεθξίζε ζηηο 9 Ηαλνπαξίνπ η.ε., ε απφθαζε αλαθήξπμεο σο πιεηνδφηξηαο ηεο εηαηξείαο ηνπξθηθψλ ζπκθεξφλησλ KURUM, ζηνλ Γεκφζην Γηεζλή Γηαγσληζκφ γηα ηελ απνθξαηηθνπνίεζε ησλ ηεζζάξσλ Τ/Ζ ζηαζκψλ «Bistrica 1 θαη 2», «Ulez» θαη «Shkopet», ζπλνιηθήο ηζρχνο 400 ΜWh εηεζίσο, ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θχθινο Σελίδα 1 από13

2 εξγαζηψλ αλέξρεηαη ζηα 20 εθ., πεξίπνπ. Ζ ζπλνιηθή πξνζθνξά αλέξρεηαη ζηελ ηηκή ησλ 109,5 εθ. ( 52 εθ. γηα ηε Bistrica 1 θαη 2, ζην λνκφ Γειβίλνπ θαη 57 γηα ηα δχν ππφινηπα επί ηνπ πνηακνχ Μαη ζηε Βφξεηα Αιβαλία) απφ ηελ νπνία ε θπβέξλεζε ζα αθαηξέζεη ην πνζφ πνπ νθείιεη ε εηαηξεία ζε ΦΠΑ. Δθ φζνλ ε δηαδηθαζία νινθιεξσζεί, κε ηελ θαηάζεζε ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο πνπ απαηηείηαη, ζα πξφθεηηαη γηα ηε κφλε επηηπρεκέλε ηδησηηθνπνίεζε ζηελ Αιβαλία, ην Ζ Kurum ζρεδηάδεη λα απμήζεη ηελ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ησλ ηεζζάξσλ ζηαζκψλ θαηά 20%. θνπφο ηεο εμαγνξάο είλαη ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηαο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ ηεο Kurum νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Αιβαλία ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εμφξπμεο ζηδεξνρξσκίνπ, ζχκθσλα κε δήισζε ηνπ θ. Εέθη Κάγηα ζηηο 10 Ηαλνπαξίνπ η.ε.. Ωζηφζν, ζχκθσλα κε δήισζε ζηηο 1 Φεβξνπαξίνπ η.ε., ηνπ βνπιεπηή ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο, θ. Δληνπάξλη άιζη, ε πψιεζε ησλ ηεζζάξσλ Τ/Ζ απνηειεί πξάμε δηαθζνξάο. Απνηπρία ηδησηηθνπνίεζεο Albpetrol Σελ θξαηηθή εηαηξεία πεηξειαίνπ Albpetrol, πξνζθέξζεθε λα αγνξάζεη ν φκηινο ηνπξθηθψλ ζπκθεξφλησλ Kurum, σζηφζν ν ζρεηηθφο δηαγσληζκφο αθπξψζεθε ιφγσ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ ζηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Δπίζεο, ε εηαηξεία Vetro αιβαλνακεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ, ε νπνία αλαδείρζεθε πιεηνδφηξηα γηα ηελ αγνξά ηεο Albpetrol, έραζε δεχηεξε επίζεκε πξνζεζκία γηα θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο, γηα ηελ αγνξά ηεο εηαηξείαο έλαληη 850 εθ. Δπξψ. ΣΑΡ, ζπκθσλία θαηά ην Παγθόζκηνπ Οηθνλνκηθνύ Φόξνπκ ηνπ Νηαβόο χκθσλα κε ηνλ αιβαληθφ Σχπν, νη Τπνπξγνί ηεο Ηηαιίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Διβεηίαο επηβεβαίσζαλ ην ελδηαθέξσλ ησλ ρσξψλ ηνπο γηα ηνλ αγσγφ θπζηθνχ αεξίνπ ΣΑΡ ζην Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ ηνπ Νηαβφο, φπνπ ζπκκεηείραλ θαη εθπξφζσπνη ηνπ ΣΑΡ. ηηο 2 Φεβξνπαξίνπ 2013 ε αιβαληθή θπβέξλεζε αλαθνίλσζε φηη ζηηο 13 Φεβξνπαξίνπ 2013 ζα ππνγξάςεη καδί κε ηελ Ηηαιία θαη ηελ Διιάδα, ηελ ζπκθσλία γηα ηνλ αγσγφ θπζηθνχ αεξίνπ ΣΑΡ Σειεπηθνηλσλίεο Πξνζθνξά ππεξεζηώλ 3G από Eagle Mobile Ζ εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλίαο Albanian Eagle Mobile, ηνπξθηθψλ ζπκθεξφλησλ, αλαθνίλσζε ζηηο 14 Ηαλνπαξίνπ η.ε., φηη ζα μεθηλήζεη ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ 3G εληφο ηνπ Ηαλνπαξίνπ χκθσλα κε ηελ αιβαληθή Αξρή Ζιεθηξνληθψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ Δπηθνηλσληψλ (ΑΚΔΡ), ε Eagle Mobile κε 1,1 εθ. ζπλδξνκεηέο, βξίζθεηαη ζηελ ηξίηε ζέζε, απφ άπνςε αξηζκνχ ζπλδξνκψλ, ελψ πξψηε είλαη ε AMC κε 1,9 εθ. ζπλδξνκεηέο θαη δεχηεξε ε Vodafone κε 1,8 εθ.. Οη AMC θαη Vodafone παξέρνπλ εδψ θαη αξθεηφ θαηξφ ππεξεζίεο 3G ζηελ αιβαληθή αγνξά. Εγθαίληα «έμππλνπ θαηαζηήκαηνο» ζηελ Αιβαλία Σν πξψην «έμππλν θαηάζηεκα», 300 η.κ, εγθαηλίαζε ε Vodafone Αιβαλίαο, ζηα Σίξαλα, ζηηο 21 Ηαλνπαξίνπ η.ε., «ζρεδηαζκέλν γηα ηηο αλάγθεο ησλ αιβαλψλ θαηαλαισηψλ», πξνβάιινληαο έηζη ην «λέν φξακα ιηαληθήο» ηεο εηαηξείαο, ζηελ αιβαληθή αγνξά, φπσο Σελίδα 2 από13

3 επεζήκαλε ν εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο θ. Θεφδσξνο Παππάο, ν νπνίνο ηφληζε φηη ε Αιβαλία είλαη απφ ηηο πξψηεο ρψξεο φπνπ εγθαηληάζηεθαλ ηέηνηα θαηαζηήκαηα Μεηαθνξέο Εθπόλεζε κειέηεο ζθνπηκόηεηαο γηα ην ηξάκ ησλ Σηξάλσλ Ξεθίλεζε ε εθπφλεζε κειέηεο ζθνπηκφηεηαο γηα ην ηξάκ ησλ Σηξάλσλ, ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο εηαηξείαο Egis, γαιιηθψλ ζπκθεξφλησλ, ζηηο 14 Ηαλνπαξίνπ η.ε. Αλαγλώξηζε αδεηώλ νδήγεζεο πνπ έρνπλ ρνξεγήζεη άιιεο ρώξεο Σελ αλαγλψξηζε ησλ αδεηψλ νδήγεζεο νη νπνίεο έρνπλ ρνξεγεζεί ζε αιβαλνχο πνιίηεο, απφ άιιεο ρψξεο, φπσο Διιάδα, Ηηαιία θ.ά. δήηεζε ν Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα, ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ηεο 23 εο Ηαλνπαξίνπ η.ε.. πκθσλία κε Ειιάδα, ακνηβαίαο αλαγλώξηζεο αδεηώλ νδήγεζεο Ο ΤΠΔΞ ηεο Αιβαλίαο θ. Παλαξίηη ζε ζπλέληεπμε ηνπ ζηηο 22 Ηαλνπαξίνπ, ζην θαλάιη Ora News, δήισζε φηη επηδηψθεηαη λα ππνγξαθεί κε ηελ Διιάδα πκθσλία ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο ησλ αδεηψλ νδήγεζεο Σνκέαο εμόξπμεο Ξεθηλάεη ηηο εξγαζίεο ε Tirex Οινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο φισλ ησλ απαξαίηεησλ έγγξαθσλ θαη αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο ζηελ Tirex, ψζηε λα μεθηλήζεη ηηο δηαδηθαζίεο εμφξπμεο ζηελ Αιβαλία Σξαπεδηθόο Σνκέαο Δεκνπξαζία νκνιόγσλ δηεηνύο σξίκαλζεο Σελ δεκνπξαζία ζηηο 17 Ηαλνπαξίνπ η.ε., νκνιφγσλ δηεηνχο σξίκαλζεο ζπλνιηθήο αμίαο EUR 28.7mn αλαθνίλσζε ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο ζηηο 14 Ηαλνπαξίνπ η.ε. Δεκνπξαζία T-Bills Σελ δεκνπξαζία ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ η.ε., Σ-Bills ζπλνιηθήο αμίαο 119,5 εθ. Δπξψ αλαθνίλσζε ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο. Ιθαλνπνηεηηθό ην Σξαπεδηθό ζύζηεκα ηεο Αιβαλίαο, ζύκθσλα κε ην ΔΝΣ. χκθσλα κε ηνλ αξκφδην εθπξφζσπν ηνπ ΓΝΣ θ. Ilahi, «ε θαηάζηαζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Αιβαλία είλαη θαιχηεξε απ φ,ηη ζηελ Δπξψπε» φπσο δήισζε ζε εξψηεζε γηα ηελ αχμεζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ ζηελ Αιβαλία, ζε ζπλέληεπμε ηνπ ζηε «θσλή ηεο Ακεξηθήο» ζηηο 27 Ηαλνπαξίνπ η.ε. Σελίδα 3 από13

4 Ο νίθνο Fitch αμηνινγεί ζην B+,ηελ ProCredit Bank Albania Σελ αμηνιφγεζε σο Β+ ηεο ProCredit Bank Albania αλαθνίλσζε ν Γηεζλήο νίθνο αμηνιφγεζεο Fitch ζηηο 30 Ηαλνπαξίνπ Εθζέζεηο θαη ινηπέο εθδειώζεηο 2ε Δηεζλήο Έθζεζε Constructions Albania Ndertime 2013 H εηαηξία NEW GENESIS δηνξγαλψλεη γηα δεχηεξε ζπλερή ρξνληά ηελ εθζεζε CONSTRUCTIONS ALBANIA NDERTIME 2013 (www.kataskeves.com.gr), ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί απν Μαξηίνπ 2013 ζην πλεδξηαθφ Κέληξν ησλ Σηξάλσλ. θνπφο ηεο έθζεζεο είλαη ε νινθιεξσκέλε ελεκέξσζε ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ηνπ θνηλνχ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ έθζεζε γηα ηα λέα πξάζηλα πξντφληα, ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ Καηαζθεπψλ θαη ηεο Πξάζηλεο Γφκεζεο, θαζψο ε έθζεζε απνηειεί ηελ κνλαδηθή ζηνρεπκέλε έθζεζε ηνπ Καηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Αιβαλία. Οη Αιβαληθνί Φνξείο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ν Αιβαληθφο χλδεζκνο Δλέξγεηαο, ν χλδεζκνο Καηαζθεπαζηψλ Αιβαλίαο, ν χλδεζκνο Αξρηηεθηφλσλ Αιβαλίαο, ν χλδεζκνο πκβνχισλ Μεραληθψλ Αιβαλίαο, θαζψο θαη πνιινί αθφκε δεκφζηνη θνξείο, ππνδέρνληαη θαη ππνζηεξίδνπλ κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ηελ Έθζεζε CONSTRUCTIONS NDERTIME Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ηελ Πέκπηε ζηηο 28 Μαξηίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εμεηδηθεπκέλε Ζκεξίδα κε ζέκα «Μεγάια Έξγα Τπνδνκήο- Δλέξγεηα» (Infrastructures Energy) ζηνλ ζπλεδξηαθφ ρψξν ηνπ Δθζεζηαθνχ Κέληξνπ, κε νκηιεηέο εθιεθηνχο επηζηήκνλεο θαη επαγγεικαηίεο απφ εηαηξείεο θνινζζνχο απφ Διιάδα θαη Αιβαλία νη νπνίνη ζα θαηαζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζε ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη εθαξκνγέο ζηνλ ηνκέα ησλ έξγσλ ππνδνκήο θαη ελέξγεηαο. Παξνπζίαζε ειιεληθήο γαζηξνλνκίαο ζηα Σίξαλα Sundays of Greek Buffet Με πξσηνβνπιία ηνπ Γξαθείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο ζηα Σίξαλα, ην θαζηεξσκέλν brunch ηνπ μελνδνρείνπ Sheraton, γηα ηξεηο ζπλερφκελεο Κπξηαθέο, ζπγθεθξηκέλα 24 Μαξηίνπ, 31 Μαξηίνπ θαη 7 Απξηιίνπ η.ε., ζα είλαη αθηεξσκέλν ζηελ Διιεληθή Κνπδίλα, κε δηαθνξεηηθφ θάζε θνξά κελνχ. Σν κπνπθέ ηνπ Sheraton, ζα ζπκπεξηιακβάλεη παξαδνζηαθά πηάηα απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο πνπ ζα πξνεηνηκάζεη, κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα, ν ζεθ ηνπ μελνδνρείνπ θαη ε νκάδα ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ειιεληθά πξντφληα θαη πξψηεο χιεο, ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα ζηελ Αιβαληθή αγνξά. Οη επηζθέπηεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνιαχζνπλ ην θαγεηφ ηνπο, κε ηε ζπλνδεία επψλπκσλ ειιεληθψλ θξαζηψλ, «Σζάληαιε» θαη «Γεξνβαζηιείνπ», πνπ ζα πξνζθεξζνχλ δσξεάλ απφ ηελ Διιεληθή Πξεζβεία θαη ην Γξαθείν Ο.Δ.Τ. ζηα Σίξαλα, κε ηελ επγεληθή ππνζηήξημε ησλ ρνξεγψλ TIRANA BANK, AGNA GROUP, ΚΣΖΜΑ ΓΔΡΟΒΑΗΛΔΗΟΤ θαη VILLA ALEXANDER. Γεληθή Έθζεζε «Ηκέξα Καινθαηξηνύ 2013» Ζ 16ε Γεληθή Έθζεζε «Ζκέξα Καινθαηξηνχ 2013», ε νπνία δηνξγαλψλεηαη απφ ην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Δικπαζάλ, ηνλ Γήκν Δικπαζάλ θαη ηελ Σελίδα 4 από13

5 εηαηξεία Albexpo Group, πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ην δηάζηεκα Μαξηίνπ 2013, ζην Αζιεηηθφ Κέληξν «Tomorr Sinan». 4o Παξεπμείλην Επηρεηξεκαηηθό Φόξνπκ (Θεζζαινλίθε, ) ην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθήο εμσζηξέθεηαο ν ΔΒ, ην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο ν χλδεζκνο Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο, ν χλδεζκνο Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδνο, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ δηνξγαλψλνπλ ην 4o Παξεπμείλην Δπηρεηξεκαηηθφ Φφξνπκ ζηε Θεζζαινλίθε, ηελ Πέκπηε 28 Μαξηίνπ θαη ηελ Παξαζθεπή 29 Μαξηίνπ Ζ εθδήισζε είλαη ζε ζπλέρεηα ηνπ αληίζηνηρνπ Φφξνπκ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε επηηπρία ηνλ Φεβξνπάξην 2012 θαη έρεη ζηφρν λα ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ειιεληθψλ εηαηξηψλ ζηηο αγνξέο ηνπ Παξεπμείληνπ ηφμνπ, κία κεγάιε γεσγξαθηθή πεξηνρή κε επθαηξίεο θαη δπλαηφηεηεο. Ζ εθδήισζε απεπζχλεηαη θπξίσο ζε εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο θιάδνπο δνκηθψλ πιηθψλ-θαηαζθεπψλ, ελέξγεηαο (θιηκαηηζκφο, ζέξκαλζε, αλαλεψζηκεο), ηξνθίκσλ-πνηψλ, ρεκηθψλ-θαξκαθεπηηθψλ-θαιιπληηθψλ-πγείαο, ράξηνπ-πιαζηηθψλζπζθεπαζηψλ, ηνπξηζκνχ, αγνξάο αθηλήησλ. Θα πξνζθιεζνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ 40 επηιεγκέλεο επηρεηξήζεηο απφ Ρσζία, Σνπξθία, Οπθξαλία, Αδεξκπατηδάλ, Ρνπκαλία, Βνπιγαξία, εξβία, Αιβαλία, πγγμ, Γεσξγία νη νπνίεο είλαη εηαηξείεο εηζαγσγήο, δηαλνκήο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ απηψλ ζηηο ηνπηθέο αγνξέο ή αλαδεηνχλ ζπκπξάμεηο θαη ζπλεξγαζίεο. Οη ειιεληθέο εηαηξίεο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζα έρνπλ αηνκηθφ πξφγξακκα πξνθαζνξηζκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαληήζεσλ κε ηηο μέλεο εηαηξίεο (10-15 θαηά κέζν φξν) χζηεξα απφ επεμεξγαζία ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο δήηεζεο θαη κε βάζε ην επηρεηξεκαηηθφ ελδηαθέξνλ θάζε εηαηξίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο, πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ παξνπζηάζεηο απφ Έιιελεο πκβνχινπο ΟΔΤ γηα ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Αιβαλία, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ νη ειιεληθέο εηαηξίεο γηα ηηο επθαηξίεο θαη δπλαηφηεηεο εηζφδνπ ή επέθηαζεο ζηηο αγνξέο απηέο. Greek Exports Forum 2013 (Αζήλα, ) Ζ Έλσζε Γηπισκαηηθψλ Τπαιιήισλ Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ (ΔΝΓΤ ΟΔΤ) θαη ε Ethos Media AE, δηνξγαλψλνπλ δηήκεξν ζπλέδξην αθηεξσκέλν ζηηο εμαγσγέο, κε ηίηιν «Greek Exports Forum 2013», ζηηο 29 θαη 30 Μαξηίνπ 2013, ζην μελνδνρείν Athenaeum Intercontinental. Ζ δνκή ηνπ ζπλεδξίνπ, ην νπνίν έρεη ηεζεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΤΠΔΞ, πεξηιακβάλεη ην θπξίσο ζπλέδξην, εηδηθή δξάζε (επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο Διιήλσλ εμαγσγέσλ κε εηζαγσγείο απφ επηπιεγκέλεο ρψξεο), εηδηθά εξγαζηήξηα, παξνπζηάζεηο εηαηξεηψλ θαη εηδηθή εθδήισζε απνλνκήο 10 εμαγσγηθψλ βξαβείσλ. Σν θεληξηθφ βξαβείν έρεη πξνζθιεζεί λα απνλείκεη ν Πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο Άιιεο εηδήζεηο επηρεηξεκαηηθνύ ελδηαθέξνληνο Παξαγσγή ράιπβα κε θνύξλν ειεθηξηθνύ ηόμνπ Σελ παξαγσγή ράιπβα κε θνχξλν ειεθηξηθνχ ηφμνπ γηα ηελ ηήμε ζξαπζκάησλ ζηδήξνπ, ζην ραιπβνπξγείν ηνπ Δικπαζάλ, αλαθνίλσζε ε εηαηξεία ηνπξθηθψλ ζπκθεξφλησλ Σελίδα 5 από13

6 Kurum. Ζ παξαγσγή αλήιζε ζε 500 ηφλνπο ην 2012 θαη πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζηνπο 600 ηφλνπο ην 2013, ζχκθσλα κε ηνλ θ. Zeki Kaya, δηεπζπληή ηεο Kurum Αιβαλίαο, ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζηηο 10 Ηαλνπαξίνπ η.ε. ν νπνίνο επεζήκαλε φηη "πξάζηλε ελέξγεηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαγσγή ράιπβα είλαη κηα θαιή βηνκεραληθή ελνπνίεζε γηα ηε δεκηνπξγία κηαο αληαγσληζηηθήο πεξηθεξεηαθήο βηνκεραλίαο ζηδήξνπ θαη ράιπβα». Ζ Kurum απφ ηo 2004 έρεη ζηξαθεί ζηελ έξεπλα εθκεηάιιεπζεο ελαιιαθηηθψλ πεγψλ Δλέξγεηαο, ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ δηθηχνπ παξνρήο ειεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζηελ Αιβαλία. Πξνζθπγή ζην Δηεζλή Δηαηηεζία ηεο CEZ Σελ πξνζθπγή ζηε Γηεζλή Γηαηηεζία θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ξήηξαο ηνπ «βνεζεηηθνχ πξνγξάκκαηνο» εγγχεζεο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, χςνπο 60 εθ. αλαθνίλσζε ε θα Pulpanova, εθπξφζσπνο Σχπνπ ηεο CEZ ζηελ Πξάγα, ζηηο 12 Ηαλνπαξίνπ η.ε., Πηώζε ηεο κεηνρήο ηεο CEZ Πηψζε θαηά 0,9% θαηέγξαςε ε κεηνρή ηεο CEZ, ζε 641,7 θνξψλεο ζηηο 12 Ηαλνπαξίνπ η.ε. γεγνλφο πνπ αληηζηνηρεί ζε κέζε πηψζε 5,8% ην Ζ εηαηξεία ζρεδηάδεη λα δηαζέζεη ην 76% ησλ κεηνρψλ ηεο CEZ Αιβαλίαο, ζε εηαηξεία δηαλνκήο ειεθηξηθήο Δλέξγεηαο, αγγιηθψλ ζπκθεξφλησλ. Πίζησζε γηα ρξεκαηνδόηεζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε, πίζησζε χςνπο ελφο εθ. Δπξψ, έιαβε απφ ηελ EBRD ν Αιβαληθφο Οξγαληζκφο Landlease, γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Εμαγνξά EUROMAX θαη Albanian Chrome Σελ εηαηξεία αιπζίδαο supermarket EUROMAX θαη ηελ Albanian Chrome, εμαγφξαζε ε εηαηξεία Balfin, ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ζηηο 28 Ηαλνπαξίνπ η.ε. H Intra πιεηνδόηξηα γηα e-vote Ζ ηζπαληθή εηαηξεία Intra αλαδείρζεθε πιεηνδφηξηα ζηε πξνθαηαξθηηθή θάζε ηνπ Γηεζλνχο Γηαγσληζκνχ γηα ην αιβαληθφ ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο (e-vote) Δπζθνιίεο ησλ ακεξηθαληθώλ εηαηξεηώλ ζηελ Αιβαλία Οη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ακεξηθαληθέο επηρεηξήζεηο ιφγσ ησλ αιιεπάιιεισλ εθνξηαθψλ ειέγρσλ, ηεο έιιεηςεο δηαθάλεηαο ζηελ θαηάξηηζε ηνπ λένπ λφκνπ γηα ην ΦΠΑ, ηεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο θ.ά., θαηεγξάθεζαλ ζε ζπλάληεζε ζηηο 1 Φεβξνπαξίνπ η.ε., εθπξνζψπσλ ηνπ Ακεξηθαληθνχ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ζηελ Αιβαλία, κε ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. Ridvan Bode θαη ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο Δθνξίαο θ. Gazmir Spahija. Καηάρξεζε ε πξόζιεςε ηεο Patton Boggs, ζύκθσλα κε ην Κ Γηα θαηάρξεζε ηνπ ρξεκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηεγφξεζε ην νζηαιηζηηθφ θφκκα ηνλ Πξσζππνπξγφ θ. αιί Μπεξίζα, ζρεηηθά κε ηελ πξφζιεςε ηεο εηαηξείαο Γεκνζίσλ ρέζεσλ Patton Boggs, γηα ηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο ρψξαο, ζηηο ΖΠΑ. Σελίδα 6 από13

7 Πηώζε ηεο Δηεζλνύο Αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο Αιβαλίαο χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηηο 11 Ηαλνπαξίνπ η.ε. ε Αιβαλία ππνρψξεζε ζηε ζρεηηθή «Παγθφζκηα Καηάηαμε Οηθνλνκηθήο Διεπζέξηαο» ελψ ππνρψξεζε θαη ζηελ 102 ζέζε ζηελ θαηάηαμε ηεο «Παγθφζκηαο Διεπζεξίαο ηνπ Σχπνπ, ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ζηηο 28 Ηαλνπαξίνπ η.ε. Πξνζθπγή 400 αιβαλώλ πξώελ ηδηνθηεηώλ ζην Δηθαζηήξην ηνπ ηξαζβνύξγνπ χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηελ Σξίηε εβδνκάδα Ηαλνπαξίνπ, πεξίπνπ 400 αιβαλνί πξψελ ηδηνθηήηεο, έρνπλ πξνζθχγεη ζην Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηνπ ηξαζβνχξγνπ, δεηψληαο απνδεκίσζε γηα ηηο πεξηνπζίεο πνπ ηνπο είρε θαηαζρέζεη ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο ζηελ Αιβαλία θαη γηα ηηο νπνίεο δελ ηνπο έρεη απνδεκηψζεη ην αιβαληθφ θξάηνο. Σν δηθαζηήξην, ηνπ νπνίνπ νη απνθάζεηο ζην παξειζφλ ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία δηθαίσζαλ ηνπο πξψελ ηδηνθηήηεο, εμεηάδεη πεξίπνπ 250 θαθέινπο, ελψ ηνπο ππφινηπνπο ζα ηνπο εμεηάζεη ηα επφκελα ρξφληα. ηηο απνθάζεηο απηέο, ην Γηθαζηήξην δεηά απφ ην αιβαληθφ θξάηνο λα απνδεκηψζεη ηνπο πξψελ ηδηνθηήηεο κε ηηο ζεκεξηλέο ηηκέο αγνξάο. Άλζεζε ηεο ηνθνγιπθίαο ζηελ Αιβαλία Ζ νηθνλνκηθή θξίζε, ε έιιεηςε ξεπζηνχ ρξήκαηνο θαη νη επηπξφζζεηνη φξνη πνπ ζέηνπλ νη ηξάπεδεο πξνθεηκέλνπ λα δψζνπλ δάλεηα ζε επηρεηξήζεηο, επλνεί ηελ ηνθνγιπθία, έλα θαηλφκελν, ην νπνίν νδήγεζε ηε ρψξα ζηηο ηαξαρέο ηνπ 1997, ζχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ζηηο 1 Φεβξνπαξίνπ η.ε. Έιιελεο θαη Ιηαινί κεηαλάζηεο ζηελ Αιβαλία χκθσλα κε δεκνζηέπκαηα ζηηο 28 Ηαλνπαξίνπ η.ε., ηα νπνία επηθαινχληαη ζηνηρεία ηεο Δζληθήο Τπεξεζίαο Απαζρφιεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ Ηηαιψλ θαη Διιήλσλ πνιηηψλ πνπ έρνπλ απνθηήζεη άδεηα εξγαζίαο γηα ην χκθσλα κε ηελ Δζληθή Τπεξεζία Απαζρφιεζεο, ην 2012 απέθηεζαλ άδεηα εξγαζίαο ζηελ Αιβαλία 372 Ηηαινί θαη 388 Έιιελεο πνιίηεο. Μλεκόλην πλεξγαζίαο κε ΗΠΑ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ εγθιήκαηνο Μλεκφλην πλεξγαζίαο γηα ηε Γηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ θαηάζρνπλ νη αξρέο απφ εγθιεκαηηθέο νξγαλψζεηο, ππεγξάθε ζηηο 9 Ηαλνπαξίνπ η.ε. κεηαμχ Αιβαλίαο θαη ΖΠΑ Επελδύζεηο 1,5 δηζ. ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα Όπσο δήισζε ν Τπνπξγφο Γεσξγίαο θ. Genc Ruli, ζε ζπλέδξην κε ηίηιν «Partners for change in rural zones: empowerment of citizens for development through participation», πνπ έιαβε ρψξα ζηηο , ηελ ηειεπηαία 8εηία πξαγκαηνπνηήζεθαλ επελδχζεηο χςνπο 1,5 δηζ. ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. Ο θ. Τπνπξγφο δήισζε, επίζεο, φηη ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ζα ζπλερίζεη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα, ελψ ν θ. Francois Begeot, εθπξφζσπνο ηεο Αληηπξνζσπείαο ηεο ΔΔ ζηα Σίξαλα, ζεκείσζε φηη νη αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, ζηηο νπνίεο θαηνηθεί ην 50% πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνχ, ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ πξνηεξαηφηεηα, πξνζζέηνληαο φηη απφ ην 2008 ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη πξνζθέξεη πεξίπνπ 28 εθ. γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ελ ιφγσ ηνκέα. Σελίδα 7 από13

8 2. Η αλβανική οικονομία Η αιβαληθή νηθνλνκία «αληηζηάζεθε» ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε Ζ αιβαληθή νηθνλνκία «αληηζηάζεθε» ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ζχκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ γηα ηηο νηθνλνκίεο ησλ βαιθαληθψλ θξαηψλ, ε νπνία αλαθνηλψζεθε ζηηο 10 Ηαλνπαξίνπ η.ε. Ζ κείσζε ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο, ε δηεπζέηεζε ησλ επηζθαιψλ δαλείσλ θαη ε επηηάρπλζε ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ, απνηεινχλ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηελ Αιβαλία. Μείσζε βαζηθνύ επηηνθίνπ από ΚηΑ ε κείσζε θαηά 25 κνλάδεο βάζεο ηνπ βαζηθνχ επηηνθίνπ αλαρξεκαηνδφηεζεο, ζην ηζηνξηθφ ρακειφ ηνπ 3,75%, πξνέβε ζην ηέινο Ηαλνπαξίνπ 2013 ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο (ΚηΑ), θαζψο νη πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο θπκάλζεθαλ ζε ρακειφ επίπεδν ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, ζε ζπλέρεηα κείσζεο ηνπ επηηνθίνπ θαηα 75 κνλάδεο βάζεο ην ην 2% θπκάλζεθε ε κέζε ηηκή πιεζσξηζκνύ ην 2012 χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο ΚηΑ, ζηηο 30 Ηαλνπαξίνπ η.ε., ν εηήζηνο πιεζσξηζκφο θέηνο πξνβιέπεηαη λα θπκαλζεί κεηαμχ 0,8 θαη 3,8%, ελψ ε κέζε ηηκή πιεζσξηζκνχ ην 2012 θπκάλζεθε ζην 2%. Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ζηνρεχεη ζε πιεζσξηζκφ ηεο ηάμεσο ηνπ 3%, ζπλ / πιελ 1 εθαηνζηηαία κνλάδα. Αλεζπρεηηθό ην όξην ηνπ αιβαληθνύ ρξένπο Αλεζπρεηηθφ ην φξην ηνπ αιβαληθνχ ρξένπο ην νπνίν ζεσξείηαη απφ ηα πην πςειά ζηε Βαιθαληθή. To Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν κε αλαθνίλσζε ζηηο 14 Ηαλνπαξίνπ 2013 δήηεζε απφ ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε λα αλαζεσξήζεη ηα ζεζκηθά φξηα ηνπ επίζεκνπ δεκνζίνπ ρξένπο ηεο Αιβαλίαο θαη λα απμήζεη ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη ΦΠΑ. Δμάιινπ, ζε ζπλέληεπμε ηνπ ζηηο 27 Ηαλνπαξίνπ η.ε., ν εθπξφζσπνο ηνπ ΓΝΣ θ. Ilahi, δήισζε φηη ην Γεκφζην Υξένο είλαη πνιχ πςειφ θαη παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζην κέιινλ, θαη φηη ε θπβέξλεζε πξέπεη λα ιάβεη κέηξα ιφγσ ηεο απνηπρίαο ηεο γξήγνξεο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο Albpetrol, πξνζζέηνληαο φηη ε πψιεζε ησλ ηεζζάξσλ κηθξψλ Τ/Ζ ζηαζκψλ ελέξγείαο δελ ζα επεξεάζεη ζεηηθά ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο. Η εμσηεξηθή δήηεζε κνριό ηεο αλάπηπμεο ζηελ Αιβαλία ην 2012 χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο ΚηΑ, θ. Αξληηάλ Φνπιάλη, ε εμσηεξηθή δήηεζε απνηέιεζε ηνλ βαζηθφ ζπληειεζηή νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ην Σν ΑΔΠ ηεο Αιβαλίαο απμήζεθε θαηά 2,7% εηεζίσο. Ζ εγρψξηα δήηεζε θπκάλζεθε ζε ρακειφ επίπεδν, ιφγσ δεκνζηνλνκηθψλ θηλήηξσλ, ρακεινχ επηπέδνπ θαηαλάισζεο θαη ηελ επηβξάδπλζε ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ. Ωζηφζν, ζχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, Ρηληβάλ Μπφληε, δελ θξχβεη ηελ απνγνήηεπζή ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνλ πεξαζκέλν ρξφλν ήηαλ κφλν 1,5%. Σελίδα 8 από13

9 Αύμεζε κέζνπ κηζζνύ ζηελ Αιβαλία ηηο ALL (πεξίπνπ 405) αλέξρεηαη πιένλ ν κέζνο κεληαίνο κηζζφο ζηελ Αιβαλία ζχκθσλα κε ηνλ Πξσζππνπξγφ θ. αιί Μπεξίζα, αλαθνηλψλνληαο παξάιιεια αχμεζε κηζζψλ ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα θαζψο θαη ησλ ζπληάμεσλ παξά ηηο αληίζεηεο ζπζηάζεηο ηνπ ΓΝΣ. Δπηπιένλ ν θ. Μπεξίζα δήισζε φηη ζχληνκα ζα εηζάγεη λφκν ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ζα απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κηζζνί θάησ ησλ ALL (πεξίπνπ 213). ην 2% ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Αιβαλίαο ην 2013 ε έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο, αλαθέξεηαη φηη ε Αιβαλία αλακέλεηαη λα παξνπζηάζεη νηθνλνκηθή αλάπηπμε κέρξη 2% ην 2013, ζχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ αιβαληθνχ Σχπνπ ζηηο 27 Ηαλνπαξίνπ η.ε. ΔΝΣ: Σν 2013 δύζθνιε ρξνληά γηα ηελ Αιβαλία ρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Αιβαλίαο ην 2012 θαη ην πψο αληηκεηψπηζε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηεο επξσδψλεο, ν αξκφδηνο ηνπ ΓΝΣ θ. Ilahi δήισζε ζε ζπλέληεπμε ηνπ ζηηο 27 Ηαλνπαξίνπ η.ε., φηη «ε νηθνλνκηθή πξφνδνο ήηαλ κηθξή, αιιά ε Αιβαλία απέθπγε ηε ζπξξίθλσζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο». ρεηηθά κε ηα αληηθαηηθά απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ην ΓΝΣ, ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Αιβαλίαο, ν θ. Ilahi δήισζε πσο απηή ηελ αζηαζή πεξίνδν νη πξνβιέςεηο είλαη δχζθνιεο θαη φηη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1%. Οη εγρώξηεο επηρεηξήζεηο δηαθόπηνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηηο ειιεληθέο χκθσλα κε άξζξν ηεο Γθαδέηα θηπηάξε ζηηο 27 Ηαλνπαξίνπ η.ε., ε πεξηνρή ηεο Κνξπηζάο έρεη επεξεαζηεί απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηεο Διιάδνο, ππνζηεξίδνληαο φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εηαηξεηψλ έλδπζεο θαη ππφδεζεο ιεηηνπξγνχλ κε παξαγγειίεο απφ ηε ρψξα καο. Μφλν ηνλ ηειεπηαίν κήλα, ζεκεηψλεη ην άξζξν, ηνπιάρηζηνλ 15 επηρεηξήζεηο έρνπλ δηαθφςεη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, θαη νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Κνξπηζά έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Σξεηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζηελ Κνξπηζά έρνπλ θεξχμεη πηψρεπζε κέζα ζηνλ Ννέκβξην, ελψ ζε πνιιέο άιιεο επηρεηξήζεηο έρεη κεησζεί αηζζεηά ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ. Απιήξσηνη 90 ρηι. δεκόζηνη ππάιιεινη από ηνλ Δεθέκβξην Γελ έρεη θαηαβιεζεί αθφκε ν κηζζφο Γεθεκβξίνπ 2012 ζε πεξίπνπ 90 ρηι. ππαιιήινπο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ζχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ζηηο 9 Ηαλνπαξίνπ η.ε. γηα ηερληθνχο ιφγνπο ζχκθσλα κε ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε, ελψ ε αληηπνιίηεπζε ηζρπξίδεηαη φηη ε θπβέξλεζε δελ θαηαβάιεη ηνπο κηζζνχο, επεηδή «ηα ηακεία έρνπλ θαηαξξεχζεη». Σελίδα 9 από13

10 3. Εσρωπαϊκή προοπηική Ο Σζέρνο Π/Θ απεηιεί λα εκπνδίζεη ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε ηεο ρώξαο Ζ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο απφ ηελ ηζέρηθε εηαηξεία δηαλνκήο ειεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζηελ Αιβαλία, CEZ, πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ ηεο Σζερίαο θ. Peter Necas, ν νπνίνο δήισζε ζηηο 22 Ηαλνπαξίνπ η.ε., φηη ε ρψξα ηνπ δελ απνθιείεηαη λα κπινθάξεη ηελ επξσπατθή πνξεία ηεο Αιβαλίαο. πλάληεζε Μπξέγθνπ - Πξέζβπ θ. Ρνθαλά Σνλ Πξέζβε ηεο Διιάδνο ζηα Σίξαλα, θ. Λεσλίδα Ρνθαλά δέρζεθε ε Τπνπξγφο Οινθιήξσζεο θα. Ματιίληα Μπξέγθνπ, ζηηο 27 Ηαλνπαξίνπ η.ε. Ο θ. Ρνθαλάο επηβεβαίσζε ηελ ππνζηήξημε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζηελ πξφνδν ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο ηεο Αιβαλίαο, επηζεκαίλνληαο φηη ε Διιάδα είλαη κηα απφ ηηο ρψξεο πνπ ππνζηεξίδεη ηε δηεχξπλζε ηεο ΔΔ κε ηηο ρψξεο ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ. «Φεθίζηε ηνπο ηξεηο λόκνπο» απαηηεί ην Επξσθνηλνβνύιην Ο επηθεθαιήο ηεο αληηπξνζσπείαο ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ γηα ηελ ΝΑ Δπξψπε, θ. Δληνπάξλη Κνχθαλ, δήισζε ζηηο 27 Ηαλνπαξίνπ η.ε., επεζήκαλε ηελ αλαγθαηφηεηα ςήθηζεο ηξηψλ λφκσλ πνπ έρεη νξίζεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, γεγνλφο πνπ ζα άλνηγε ηνλ δξφκν ζηελ Αιβαλία γηα λα ιάβεη ην θαζεζηψο ηεο ππνςήθηαο πξνο έληαμε ζηελ ΔΔ ρψξαο. Ο θ. Κνχθαλ, αλαθέξζεθε επίζεο θαη ζηηο εθινγέο ηεο 23 εο Ηνπλίνπ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα δηεμαρζνχλ βάζεη ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ. «Δεκνςήθηζκα» ζην Facebook γηα ηνπο ηξεηο λόκνπο. Ο Π/Θ ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα, ζηηο 27 Ηαλνπαξίνπ η.ε., δήηεζε απφ ηνπο θίινπο ηνπ ζην Facebook λα ηνπνζεηεζνχλ σο πξνο ηελ ςήθηζε ησλ ηξηψλ λφκσλ, πνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επξσπατθή πνξεία ηεο ρψξαο, 4. Διεθνείς Οικονομικές Στέζεις Η Αιβαλία ζηελ αληηπξνεδξία ηνπ ECOSOC Μέινο ηνπ Οηθνλνκηθνχ θαη Κνηλσληθνχ πκβνπιίνπ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ECOSOC), ππφ ηελ ηδηφηεηα ηεο αληηπξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ, εμειέγε ε Αιβαλία, ζχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ αιβαληθνχ Σχπνπ ζηηο 31 Ηαλνπαξίνπ η.ε. Επίζθεςε αιβαλνύ ΤΠΕΞ ζην Ακπνύ Νηάκπη ηελ ηξίηε χλνδν ηνπ Γηεζλνχο Πξαθηνξείνπ Αλαλεψζηκεο Δλέξγεηαο IRENA, ζηηο 13 θαη 14 Ηαλνπαξίνπ ζην Ακπνχ Νηάκπη ζπκκεηείρε ν ΤΠΔΞ Αιβαλίαο θ. Δληκφλη Παλαξίηη, φπνπ παξνπζίαζε ηηο δξάζεηο ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο θαη αλάπηπμεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηελ Αιβαλία. ην πεξηζψξην ησλ εξγαζηψλ ηεο πλφδνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζεηξά δηκεξψλ ζπλαληήζεσλ κε ππνπξγνχο δηαθφξσλ ρσξψλ, γηα ηελ πξνψζεζε ησλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο ζηελ Αιβαλία. Σελίδα 10 από13

11 Ο ππνπξγόο Εξγαζίαο ηεο Αιβαλίαο, δέρζεθε ηνλ Πξέζβε ηεο Ειιάδνο Μεηά απφ ηηο ζπλαληήζεηο πνπ είρε κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο, ηνλ Π/Θ, ηνλ ΤΠΔΞ θ.ά., ν πξέζβεο ηεο Διιάδνο ζηελ Αιβαλία θ. Λ. Ρνθαλάο ζπλαληήζεθε ζηηο 27 Ηαλνπαξίνπ η.ε., κε ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο ηεο Αιβαλίαο, θ. πχξν Ξέξξα. Ο ππνπξγφο, επεζήκαλε, φηη ε Αιβαλία ελδηαθέξεηαη λα εληζρχζεη ηηο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Διιάδα, ηε γεηηνληθή θαη θίιε ρψξα, ε νπνία ζπλερίδεη λα είλαη ν θπξηφηεξνο επελδπηήο ζηελ Αιβαλία θαη ζηελ νπνία, παξά ηελ θξίζε, ζπλερίδνπλ λα δνπλ θαη εξγάδνληαη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο αιβαλνί, παξακέλνληαο έηζη ε ρψξα ε νπνία θηινμελεί ηνπο πεξηζζφηεξνπο αιβαλνχο κεηαλάζηεο. Ο Πξέζβεο θ. Ρνθαλάο, δηαβεβαίσζε φηη «ε δηκεξήο ζπλεξγαζία ζα πξνσζεζεί εθεί φπνπ ππάξρεη θαη ζα μεθηλήζεη θαη ζε άιινπο ηνκείο», ελψ επηζεκάλζεθε απφ ηνλ εδψ Σχπν, ε δήισζε «γηα ηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο γηα ηελ πξνψζεζε δηακεζνξεηαθψλ πξνγξακκάησλ», ηεο θαο Παγψλαο Λάξδα, επηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ Σηξάλσλ. πλάληεζε Νηζάλη-Niksic Σνλ Πξσζππνπξγφ ηεο Βνζλίαο θ. Νεξκίλ Νίθζηηο, ππνδέρζεθε ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο θ. Μπνπγηάξ Νηζάλη, ζηηο 31 Ηαλνπαξίνπ η.ε. Ο θ. Νηζάλη εμήξε ηηο θαιέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ θαη δήισζε φηη ππάξρνπλ πνιιά πεξηζψξηα γηα ηελ ελίζρπζή ηνπο 5. Διάθορα Θέμαηα Σα Σίξαλα αληηκέησπα κε ηελ Αζήλα ζηνλ ΟΗΕ γηα ηα ζαιάζζηα ζύλνξα «Σν αιβαληθφ ΤΠΔΞ πξφθεηηαη λα εμεηάζεη ηε ζηάζε πνπ ζα ηεξήζεη απέλαληη ζηελ Αζήλα, ζε πεξίπησζε πνπ ε Διιάδα θαηαζέζεη κνλνκεξψο ζηνλ ΟΖΔ ηνπο ράξηεο νξηνζέηεζεο ησλ ζαιαζζίσλ ζπλφξσλ ηεο κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο». Μεηά απφ ζρεηηθφ δεκνζίεπκα ηεο ειιεληθήο εθεκεξίδαο ΣΟ ΒΖΜΑ. χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ θαζεγεηή Γηεζλνχο Γηθαίνπ θ. Γθηφλ Μπνξίηζη, «κνλνκεξήο πξάμε απφ πιεπξάο ηεο Διιάδαο ζα εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ην Γηεζλέο Γίθαην». Σελίδα 11 από13

12 Πξόγξακκα εθζεζηαθώλ εθδειώζεσλ ζηελ Αιβαλία Αξ. Δηνξγαλσηήο Εθδήισζε Ηκεξνκελία Σόπνο Δηνξγάλσζεο 1 GREEN TIRANA Rr. Sami Frasheri 17/, Ap 28 kati 9 Tirane, ALABNAI Tel./Fax: ALBEXPO GROUP Rr. Jan Kukuzel, Pall.3, Dyqani 1 Tirane, ALBANIA Mobile: & ΕΝΧΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΞΤΛΕΙΑ Rr. "Themistokli Gërmenji" Pallati Pegaso, Nr.6, Tirana, ALBANIA 3 NEW GENESIS SA Exhibition & Event Organizing, Magazines Vouliagmenis 312, Ag. Dimitriou Athens, GREECE 4 EΘΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΑΥΟΛΗΗ Blvd. Bajram Curri, Prane ish Hotel Arbana Tel & EXPOVISION ALBANIA Rr. Thanas Ziko, P. 65/1, shk. 3, ap. 9 Tirane, ΑLΒΑΝΗΑ Mobile : Tel./Fax: EΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΚΘΕΕΧΝ Rr."George WBush", Kulla nr.1, perballe Parlamentit, Tirane, ALBANIA Tel.: Mobile: Yπνπξγείν Γεσξγίαο, Σξνθίκσλ & Πξνζηαζηαο Καηαλαισηώλ & CONFINDUSTRIA Rr. Ismail Qemali, Pallati Fratari, Nr. 30, Tirane Mr. Agim BUFI, General Secretary Tel.: Fax : BALKAN WINE EXPO FURNITURE ALBANIA 2013 CONSTRUCTIONS ALBANIA NDERTIME 2013 EMPLOYMENT AND TRAINING HORIZONS CHILDREN, THE BOOK AND EUROPE INTERNATIONAL TECHNOLOGY AND QUALITY FAIR 28 Φεβξνπαξίνπ - 1 Μαξηίνπ Μαξηίνπ Μαξηίνπ Απξηιίνπ Μαΐνπ Μαΐνπ Ξελνδνρείν SHERATON Δζληθφ Μνπζείν 7 Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Σξνθίκσλ & Πξνζηαζίαο AGROBUSINESS Σελίδα 12 από13

13 Καηαλαισηώλ Sheshi Skenderbej, nr.2, Tirane Tel./Fax: & Τπνπξγείν Σνπξηζκνύ, Παηδείαο, Νενιαίαο θαη Αζιεηηζκνύ Rr. e Kavajës, Tiranë, Shqiperi, 8 EMΠOΡIKO & BIOMHXANIKO EΠIMEΛHTHΡIO TIΡΑΝΧΝ Pallati i Kultures, Tirana, Albania Tel.: , Fax : KLIK EKSPO GROUP Blvd. Deshmoret e Kombit, Rogner Europapark, Tirana / Albania Tel: ; ; ; Fax: Mob EΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΚΘΕΕΧΝ Rr."George WBush", Kulla nr.1, perballe Parlamentit, Tirane, ALBANIA Tel.: Mobile: LEORON GROUP Mr. Argjent Aziri Mobile: Mrs. Ornela Gace Mobile: GREEN TIRANA SHPK Rr. Sami Frasheri 17/1, Ap. 28 Tirane, ALBANIA Tel./Fax: Web: 12 KLIK EKSPO GROUP Blvd. Deshmoret e Kombit, Rogner Europapark, Tirana / Albania Tel: ; ; ; Fax: Mob & TOURISM 2013 επηεκβξίνπ LABOUR WORK & STUDY ALMEX ΗΗΗ Albnaian Military Exhibition EXPOMEDIC.AL Tirana III BALKAN FOOD EXPO 20 th International Trade Fair Οθησβξίνπ Οθησβξίνπ 31Οθησβξίνπ - 2 Ννεκβξίνπ Ννεκβξίνπ 23 27Ννεκβξίνπ Ξελνδνρείν SHERATON Σελίδα 13 από13

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν)

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) Υπεύθυνος Έκδοζης: Υξήζηνο Φαξκάθεο-ύκβνπινο ΟΔΤ Α Επιμέλεια: πύξνο Οηθνλόκνπ-Γξακκαηέαο ΟΔΤ Α Πξεζβεία ηεο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο E-News Letter Τεύτος 17ο 19-25/11/2011 Παρασκεσή 25/11/2011 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ υνάντηση Απμένιου Ππωθυπουπγού με Ρώσο ομόλογό του. ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Δ.Τ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: πγθξηηηθή επηζθφπεζε εθξνψλ ειιεληθψλ ΞΑΔ ζην εμσηεξηθφ θαη εηζξνψλ αιινδαπψλ ΞΑΔ ζηελ Διιάδα. Ζ Διιάδα έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση έτους 2007

Ετήσια Έκθεση έτους 2007 Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Ετήσια Έκθεση έτους 2007 Για την Αλβανική Οικονομία και τις Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδος -Αλβανίας 1 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ B4 Γ/λζε Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ Γηκεξείο Oηθνλνκηθέο θαη Δκπνξηθέο πλαιιαγέο Αζήλα, Απξίιηνο 2011 Σν Ζλ.Βαζίιεην

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Γεθεμβρίοσ 2009 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξψπεο ΜΗΝΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Πεξηθεξεηαθέο πξσηνβνπιίεο ζην

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Σα ξσζηθά ΜΜΔ γηα ηελ ζπκθσλία GAZPROM-ΓΔΠΑ γηα κείσζε ηεο ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ.

Σα ξσζηθά ΜΜΔ γηα ηελ ζπκθσλία GAZPROM-ΓΔΠΑ γηα κείσζε ηεο ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ. Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Φ Ο 4 2 Υ Ε Β Ρ Ο Τ Α Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Σα ξσζηθά ΜΜΔ γηα ηελ ζπκθσλία GAZPROM-ΓΔΠΑ γηα κείσζε ηεο ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ. Π

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΗ ΣΔΡΓΗΟ ΣΑΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Πηςσιακή επγαζία Γπαζηηπιόηηηερ και Πποοπηικέρ Δλληνικών Πολςεθνικών Δπισειπήζεων Τποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Εοςμποςλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Δάλ είζηε γπλαίθα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην ζειαζκό, ζαο θαισζνξίδνπκε ζηηο κεληαίεο θηιηθέο ζπλαληήζεηο καο πνπ θηινμελνύληαη ζε ζπίηηα κειώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό δελτίο ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ. ύνοδος Κορυφής 24ης - 25ης Μαρτίου. Τόμος 1 - Τεύχος 5. 16-31 Μαρτίου 2011

Οικονομικό δελτίο ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ. ύνοδος Κορυφής 24ης - 25ης Μαρτίου. Τόμος 1 - Τεύχος 5. 16-31 Μαρτίου 2011 Τόμος 1 - Τεύχος 5 16-31 Μαρτίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Οικονομικό δελτίο Σημεία Ιδιαίηεπος Δνδιαθέπονηορ Γειψζεηο Peter Praet, ππνςήθηνπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ Πεξίιεςε ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα νη ζρέζεηο ΔΔ-Ρσζίαο, κέζα απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ Μειέηε πξνο ηε Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ - ΜΟΓ ΑΔ Γηάλλεο Καινγήξνπ, Αλ. Καζεγεηήο Σερλνινγηθήο Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Ιανοσαρίοσ 2010 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο & Πεξηβάιινληνο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Σν

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10 Νοεμβρίοσ 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 10 Νοεμβρίοσ 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 10 Νοεμβρίοσ 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : έναρ κόζμορ νέων δςναηοηήηων για ηοςρ Έλληνερ εξαγωγείρ ζηο διαδίκηςο, μια ακόμη ππωηοβοςλία οςζίαρ ηηρ Eurobank για ανάπηςξη με αισμή ηην εξωζηπέθεια Έλαο λένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

3rd International Symposium

3rd International Symposium 3rd International Symposium RE+D Magazine Ξνπ εληνπίδνπλ ην πξόβιεκα επελδπηέο, μελνδόρνη, operators θαη πξάθηνξεο Ζ ΔΙΙΑΓΑ ΣΟΔΗΑΕΔΡΑΗ ΛΔΑ ΡΝΟΗΠΡΗΘΑ ΞΟΝΪΝΛΡΑ Ξεξηζζόηεξα από 800 ζηειέρε θαη επηθεθαιήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α Κεθάιαην 1 Ζ Διιάδα αιιάδεη. Σν εζληθό ζρέδην αλαζπγθξόηεζεο γηα ηελ Διιάδα ηεο δεκηνπξγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΗ ΠΔΡΗΟΥΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΑΣΔΡΗΝΖ ΠΟΤΓΑTΡΗΔ : ΑΜΠΑΣΕΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Φεβροσαρίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΝΟΣΗΟΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΔΤΡΩΠΖ Πεξηερόκελα Πξνθιήζεηο θαη πξνβιήκαηα ηεο Βνζλίαο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π

News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π 14,5 News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π ΑΠΡΙ ΛΙΟ - Μ ΑΙΟ 2 012 / ΣΕΤΦΟ 20 CYTA ΕΛΛΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε. Ζ Cyta, ν Δζληθφο Νξγαληζκφο Τειεπηθνηλσληψλ Θχπξνπ, κε 50εηή

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ρίηου Διμθτρα Α.Μ: 10009. Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ

Ρίηου Διμθτρα Α.Μ: 10009. Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Προζδιοριζμός ηων επιπηώζεων ηων δύο πεηρελαϊκών κρίζεων ( 1973, 1979) ζηη δημιοσργία ηοσ θαινομένοσ ηων προβλημαηικών επιτειρήζεων ζηην Δλληνική οικονομία». Ρίηου Διμθτρα Α.Μ: 10009 Παλεπηζηήκην Παηξώλ,

Διαβάστε περισσότερα