1. Επιτειρημαηική δραζηηριόηηηα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Επιτειρημαηική δραζηηριόηηηα"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος Φεβρουάριος 2013 Επισκόπηση οικονομικών ειδήσεων από τον αλβανικό τύπο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Τιράνων 1. Επιτειρημαηική δραζηηριόηηηα 1.1. Ελέξγεηα Έγθξηζε εθρώξεζεο δηθαησκάησλ ηξηώλ κηθξώλ ηνπηθώλ Τ/Η ζηαζκώλ Δλέθξηλε ηε ρνξήγεζε κε ην θαζεζηψο εθρψξεζεο δηθαησκάησλ ηχπνπ ΒΟΣ (θαηαζθεπή, δηαρείξηζε, κεηαθνξά), ηξηψλ κηθξψλ ηνπηθψλ Τ/Ζ ζηαζκψλ (Ventresh, Bigas&Veleshnje θαη Priska 1 θαη 2), ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ηεο 23 εο Ηαλνπαξίνπ η.ε. Δάλεην ύςνπο 1 εθ. δνι. ΗΠΑ δεηά ε Sky Petroleum Ζ Sky Petroleum αλαθνίλσζε ηε δεχηεξε εβδνκάδα Ηαλνπαξίνπ η.ε., ηελ πξφζεζε λα δαλεηζηεί έλα εθ. δνι. ΖΠΑ, γηα λα ρξεκαηνδνηήζεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Αιβαλία. Απνεπέλδπζε ζηελ Αιβαλία Αλαθιήζεθε ζηηο 21 Ηαλνπαξίνπ, ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο δηαλνκήο ειεθηξηθήο Δλέξγεηαο CEZ, ηζερηθψλ ζπκθεξφλησλ, κεηά απφ απφθαζε ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο ηεο Αιβαλίαο, έπεηηα απφ δηακάρε ελφο έηνπο ε νπνία αθνξνχζε αλεμφθιεηα ηηκνιφγηα απφ θξαηηθέο επηρεηξήζεηο θαη επηρεηξήζεηο θνηλήο σθειείαο ηεο Αιβαλίαο, αιιά θαη κή θαηαβνιή θφξσλ εθ κέξνπο ηεο ηζερηθήο εηαηξείαο. χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ηεο CEZ ζηελ Πξάγα, ε απφθαζε απηή κπνξεί λα θνζηίζεη 200 εθ. ζηελ ηζερηθή εηαηξεία ε νπνία εμαγφξαζε ηνλ ηνκέα δηαλνκήο ηεο θξαηηθήο επηρείξεζεο ειεθηξηζκνχ ηεο Αιβαλίαο, αληί 102 εθ. ην 2009, κε επηπιένλ ππφζρεζε επέλδπζεο εθ. ζε έξγα επηζθεπψλ θαη επέθηαζεο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο. χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ηεο Αιβαλίαο θ. Ρίληβαλ Μπφληε, ζηηο 12 Ηαλνπαξίνπ η.ε., «ε Αιβαλία δελ κπνξεί λα ζπζηάζεη ηα ζπκθέξνληα ησλ πνιηηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ζεκαληηθψλ επελδπηψλ». ε πξνβιήκαηα ηεο CEZ νθείιεηαη ε αλάθιεζε ηεο αδείαο Απνηέιεζκα ηεο θαθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο, ε νπνία επήιζε σο απνηέιεζκα πνιηηηθψλ απνθάζεσλ ήηαλ ε πξφζθαηε απνηπρία ζηελ αιβαληθή αγνξά, ηεο εηαηξείαο ηζερηθψλ ζπκθεξφλησλ CEZ, ζχκθσλα κε δήισζε ηνπ αξκφδηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ΓΝΣ, θ. Ilahi ζε ζρεηηθή εξψηεζε ζε ζπλέληεπμε ηνπ ζηηο 27 Ηαλνπαξίνπ η.ε. Η ηνπξθηθή KURUM ληθήηξηα ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηνπο 4 Τ/Η ζηαζκνύο Δλεθξίζε ζηηο 9 Ηαλνπαξίνπ η.ε., ε απφθαζε αλαθήξπμεο σο πιεηνδφηξηαο ηεο εηαηξείαο ηνπξθηθψλ ζπκθεξφλησλ KURUM, ζηνλ Γεκφζην Γηεζλή Γηαγσληζκφ γηα ηελ απνθξαηηθνπνίεζε ησλ ηεζζάξσλ Τ/Ζ ζηαζκψλ «Bistrica 1 θαη 2», «Ulez» θαη «Shkopet», ζπλνιηθήο ηζρχνο 400 ΜWh εηεζίσο, ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θχθινο Σελίδα 1 από13

2 εξγαζηψλ αλέξρεηαη ζηα 20 εθ., πεξίπνπ. Ζ ζπλνιηθή πξνζθνξά αλέξρεηαη ζηελ ηηκή ησλ 109,5 εθ. ( 52 εθ. γηα ηε Bistrica 1 θαη 2, ζην λνκφ Γειβίλνπ θαη 57 γηα ηα δχν ππφινηπα επί ηνπ πνηακνχ Μαη ζηε Βφξεηα Αιβαλία) απφ ηελ νπνία ε θπβέξλεζε ζα αθαηξέζεη ην πνζφ πνπ νθείιεη ε εηαηξεία ζε ΦΠΑ. Δθ φζνλ ε δηαδηθαζία νινθιεξσζεί, κε ηελ θαηάζεζε ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο πνπ απαηηείηαη, ζα πξφθεηηαη γηα ηε κφλε επηηπρεκέλε ηδησηηθνπνίεζε ζηελ Αιβαλία, ην Ζ Kurum ζρεδηάδεη λα απμήζεη ηελ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ησλ ηεζζάξσλ ζηαζκψλ θαηά 20%. θνπφο ηεο εμαγνξάο είλαη ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηαο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ ηεο Kurum νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Αιβαλία ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εμφξπμεο ζηδεξνρξσκίνπ, ζχκθσλα κε δήισζε ηνπ θ. Εέθη Κάγηα ζηηο 10 Ηαλνπαξίνπ η.ε.. Ωζηφζν, ζχκθσλα κε δήισζε ζηηο 1 Φεβξνπαξίνπ η.ε., ηνπ βνπιεπηή ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο, θ. Δληνπάξλη άιζη, ε πψιεζε ησλ ηεζζάξσλ Τ/Ζ απνηειεί πξάμε δηαθζνξάο. Απνηπρία ηδησηηθνπνίεζεο Albpetrol Σελ θξαηηθή εηαηξεία πεηξειαίνπ Albpetrol, πξνζθέξζεθε λα αγνξάζεη ν φκηινο ηνπξθηθψλ ζπκθεξφλησλ Kurum, σζηφζν ν ζρεηηθφο δηαγσληζκφο αθπξψζεθε ιφγσ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ ζηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Δπίζεο, ε εηαηξεία Vetro αιβαλνακεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ, ε νπνία αλαδείρζεθε πιεηνδφηξηα γηα ηελ αγνξά ηεο Albpetrol, έραζε δεχηεξε επίζεκε πξνζεζκία γηα θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο, γηα ηελ αγνξά ηεο εηαηξείαο έλαληη 850 εθ. Δπξψ. ΣΑΡ, ζπκθσλία θαηά ην Παγθόζκηνπ Οηθνλνκηθνύ Φόξνπκ ηνπ Νηαβόο χκθσλα κε ηνλ αιβαληθφ Σχπν, νη Τπνπξγνί ηεο Ηηαιίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Διβεηίαο επηβεβαίσζαλ ην ελδηαθέξσλ ησλ ρσξψλ ηνπο γηα ηνλ αγσγφ θπζηθνχ αεξίνπ ΣΑΡ ζην Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ ηνπ Νηαβφο, φπνπ ζπκκεηείραλ θαη εθπξφζσπνη ηνπ ΣΑΡ. ηηο 2 Φεβξνπαξίνπ 2013 ε αιβαληθή θπβέξλεζε αλαθνίλσζε φηη ζηηο 13 Φεβξνπαξίνπ 2013 ζα ππνγξάςεη καδί κε ηελ Ηηαιία θαη ηελ Διιάδα, ηελ ζπκθσλία γηα ηνλ αγσγφ θπζηθνχ αεξίνπ ΣΑΡ Σειεπηθνηλσλίεο Πξνζθνξά ππεξεζηώλ 3G από Eagle Mobile Ζ εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλίαο Albanian Eagle Mobile, ηνπξθηθψλ ζπκθεξφλησλ, αλαθνίλσζε ζηηο 14 Ηαλνπαξίνπ η.ε., φηη ζα μεθηλήζεη ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ 3G εληφο ηνπ Ηαλνπαξίνπ χκθσλα κε ηελ αιβαληθή Αξρή Ζιεθηξνληθψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ Δπηθνηλσληψλ (ΑΚΔΡ), ε Eagle Mobile κε 1,1 εθ. ζπλδξνκεηέο, βξίζθεηαη ζηελ ηξίηε ζέζε, απφ άπνςε αξηζκνχ ζπλδξνκψλ, ελψ πξψηε είλαη ε AMC κε 1,9 εθ. ζπλδξνκεηέο θαη δεχηεξε ε Vodafone κε 1,8 εθ.. Οη AMC θαη Vodafone παξέρνπλ εδψ θαη αξθεηφ θαηξφ ππεξεζίεο 3G ζηελ αιβαληθή αγνξά. Εγθαίληα «έμππλνπ θαηαζηήκαηνο» ζηελ Αιβαλία Σν πξψην «έμππλν θαηάζηεκα», 300 η.κ, εγθαηλίαζε ε Vodafone Αιβαλίαο, ζηα Σίξαλα, ζηηο 21 Ηαλνπαξίνπ η.ε., «ζρεδηαζκέλν γηα ηηο αλάγθεο ησλ αιβαλψλ θαηαλαισηψλ», πξνβάιινληαο έηζη ην «λέν φξακα ιηαληθήο» ηεο εηαηξείαο, ζηελ αιβαληθή αγνξά, φπσο Σελίδα 2 από13

3 επεζήκαλε ν εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο θ. Θεφδσξνο Παππάο, ν νπνίνο ηφληζε φηη ε Αιβαλία είλαη απφ ηηο πξψηεο ρψξεο φπνπ εγθαηληάζηεθαλ ηέηνηα θαηαζηήκαηα Μεηαθνξέο Εθπόλεζε κειέηεο ζθνπηκόηεηαο γηα ην ηξάκ ησλ Σηξάλσλ Ξεθίλεζε ε εθπφλεζε κειέηεο ζθνπηκφηεηαο γηα ην ηξάκ ησλ Σηξάλσλ, ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο εηαηξείαο Egis, γαιιηθψλ ζπκθεξφλησλ, ζηηο 14 Ηαλνπαξίνπ η.ε. Αλαγλώξηζε αδεηώλ νδήγεζεο πνπ έρνπλ ρνξεγήζεη άιιεο ρώξεο Σελ αλαγλψξηζε ησλ αδεηψλ νδήγεζεο νη νπνίεο έρνπλ ρνξεγεζεί ζε αιβαλνχο πνιίηεο, απφ άιιεο ρψξεο, φπσο Διιάδα, Ηηαιία θ.ά. δήηεζε ν Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα, ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ηεο 23 εο Ηαλνπαξίνπ η.ε.. πκθσλία κε Ειιάδα, ακνηβαίαο αλαγλώξηζεο αδεηώλ νδήγεζεο Ο ΤΠΔΞ ηεο Αιβαλίαο θ. Παλαξίηη ζε ζπλέληεπμε ηνπ ζηηο 22 Ηαλνπαξίνπ, ζην θαλάιη Ora News, δήισζε φηη επηδηψθεηαη λα ππνγξαθεί κε ηελ Διιάδα πκθσλία ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο ησλ αδεηψλ νδήγεζεο Σνκέαο εμόξπμεο Ξεθηλάεη ηηο εξγαζίεο ε Tirex Οινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο φισλ ησλ απαξαίηεησλ έγγξαθσλ θαη αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο ζηελ Tirex, ψζηε λα μεθηλήζεη ηηο δηαδηθαζίεο εμφξπμεο ζηελ Αιβαλία Σξαπεδηθόο Σνκέαο Δεκνπξαζία νκνιόγσλ δηεηνύο σξίκαλζεο Σελ δεκνπξαζία ζηηο 17 Ηαλνπαξίνπ η.ε., νκνιφγσλ δηεηνχο σξίκαλζεο ζπλνιηθήο αμίαο EUR 28.7mn αλαθνίλσζε ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο ζηηο 14 Ηαλνπαξίνπ η.ε. Δεκνπξαζία T-Bills Σελ δεκνπξαζία ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ η.ε., Σ-Bills ζπλνιηθήο αμίαο 119,5 εθ. Δπξψ αλαθνίλσζε ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο. Ιθαλνπνηεηηθό ην Σξαπεδηθό ζύζηεκα ηεο Αιβαλίαο, ζύκθσλα κε ην ΔΝΣ. χκθσλα κε ηνλ αξκφδην εθπξφζσπν ηνπ ΓΝΣ θ. Ilahi, «ε θαηάζηαζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Αιβαλία είλαη θαιχηεξε απ φ,ηη ζηελ Δπξψπε» φπσο δήισζε ζε εξψηεζε γηα ηελ αχμεζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ ζηελ Αιβαλία, ζε ζπλέληεπμε ηνπ ζηε «θσλή ηεο Ακεξηθήο» ζηηο 27 Ηαλνπαξίνπ η.ε. Σελίδα 3 από13

4 Ο νίθνο Fitch αμηνινγεί ζην B+,ηελ ProCredit Bank Albania Σελ αμηνιφγεζε σο Β+ ηεο ProCredit Bank Albania αλαθνίλσζε ν Γηεζλήο νίθνο αμηνιφγεζεο Fitch ζηηο 30 Ηαλνπαξίνπ Εθζέζεηο θαη ινηπέο εθδειώζεηο 2ε Δηεζλήο Έθζεζε Constructions Albania Ndertime 2013 H εηαηξία NEW GENESIS δηνξγαλψλεη γηα δεχηεξε ζπλερή ρξνληά ηελ εθζεζε CONSTRUCTIONS ALBANIA NDERTIME 2013 (www.kataskeves.com.gr), ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί απν Μαξηίνπ 2013 ζην πλεδξηαθφ Κέληξν ησλ Σηξάλσλ. θνπφο ηεο έθζεζεο είλαη ε νινθιεξσκέλε ελεκέξσζε ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ηνπ θνηλνχ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ έθζεζε γηα ηα λέα πξάζηλα πξντφληα, ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ Καηαζθεπψλ θαη ηεο Πξάζηλεο Γφκεζεο, θαζψο ε έθζεζε απνηειεί ηελ κνλαδηθή ζηνρεπκέλε έθζεζε ηνπ Καηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Αιβαλία. Οη Αιβαληθνί Φνξείο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ν Αιβαληθφο χλδεζκνο Δλέξγεηαο, ν χλδεζκνο Καηαζθεπαζηψλ Αιβαλίαο, ν χλδεζκνο Αξρηηεθηφλσλ Αιβαλίαο, ν χλδεζκνο πκβνχισλ Μεραληθψλ Αιβαλίαο, θαζψο θαη πνιινί αθφκε δεκφζηνη θνξείο, ππνδέρνληαη θαη ππνζηεξίδνπλ κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ηελ Έθζεζε CONSTRUCTIONS NDERTIME Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ηελ Πέκπηε ζηηο 28 Μαξηίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εμεηδηθεπκέλε Ζκεξίδα κε ζέκα «Μεγάια Έξγα Τπνδνκήο- Δλέξγεηα» (Infrastructures Energy) ζηνλ ζπλεδξηαθφ ρψξν ηνπ Δθζεζηαθνχ Κέληξνπ, κε νκηιεηέο εθιεθηνχο επηζηήκνλεο θαη επαγγεικαηίεο απφ εηαηξείεο θνινζζνχο απφ Διιάδα θαη Αιβαλία νη νπνίνη ζα θαηαζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζε ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη εθαξκνγέο ζηνλ ηνκέα ησλ έξγσλ ππνδνκήο θαη ελέξγεηαο. Παξνπζίαζε ειιεληθήο γαζηξνλνκίαο ζηα Σίξαλα Sundays of Greek Buffet Με πξσηνβνπιία ηνπ Γξαθείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο ζηα Σίξαλα, ην θαζηεξσκέλν brunch ηνπ μελνδνρείνπ Sheraton, γηα ηξεηο ζπλερφκελεο Κπξηαθέο, ζπγθεθξηκέλα 24 Μαξηίνπ, 31 Μαξηίνπ θαη 7 Απξηιίνπ η.ε., ζα είλαη αθηεξσκέλν ζηελ Διιεληθή Κνπδίλα, κε δηαθνξεηηθφ θάζε θνξά κελνχ. Σν κπνπθέ ηνπ Sheraton, ζα ζπκπεξηιακβάλεη παξαδνζηαθά πηάηα απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο πνπ ζα πξνεηνηκάζεη, κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα, ν ζεθ ηνπ μελνδνρείνπ θαη ε νκάδα ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ειιεληθά πξντφληα θαη πξψηεο χιεο, ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα ζηελ Αιβαληθή αγνξά. Οη επηζθέπηεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνιαχζνπλ ην θαγεηφ ηνπο, κε ηε ζπλνδεία επψλπκσλ ειιεληθψλ θξαζηψλ, «Σζάληαιε» θαη «Γεξνβαζηιείνπ», πνπ ζα πξνζθεξζνχλ δσξεάλ απφ ηελ Διιεληθή Πξεζβεία θαη ην Γξαθείν Ο.Δ.Τ. ζηα Σίξαλα, κε ηελ επγεληθή ππνζηήξημε ησλ ρνξεγψλ TIRANA BANK, AGNA GROUP, ΚΣΖΜΑ ΓΔΡΟΒΑΗΛΔΗΟΤ θαη VILLA ALEXANDER. Γεληθή Έθζεζε «Ηκέξα Καινθαηξηνύ 2013» Ζ 16ε Γεληθή Έθζεζε «Ζκέξα Καινθαηξηνχ 2013», ε νπνία δηνξγαλψλεηαη απφ ην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Δικπαζάλ, ηνλ Γήκν Δικπαζάλ θαη ηελ Σελίδα 4 από13

5 εηαηξεία Albexpo Group, πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ην δηάζηεκα Μαξηίνπ 2013, ζην Αζιεηηθφ Κέληξν «Tomorr Sinan». 4o Παξεπμείλην Επηρεηξεκαηηθό Φόξνπκ (Θεζζαινλίθε, ) ην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθήο εμσζηξέθεηαο ν ΔΒ, ην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο ν χλδεζκνο Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο, ν χλδεζκνο Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδνο, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ δηνξγαλψλνπλ ην 4o Παξεπμείλην Δπηρεηξεκαηηθφ Φφξνπκ ζηε Θεζζαινλίθε, ηελ Πέκπηε 28 Μαξηίνπ θαη ηελ Παξαζθεπή 29 Μαξηίνπ Ζ εθδήισζε είλαη ζε ζπλέρεηα ηνπ αληίζηνηρνπ Φφξνπκ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε επηηπρία ηνλ Φεβξνπάξην 2012 θαη έρεη ζηφρν λα ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ειιεληθψλ εηαηξηψλ ζηηο αγνξέο ηνπ Παξεπμείληνπ ηφμνπ, κία κεγάιε γεσγξαθηθή πεξηνρή κε επθαηξίεο θαη δπλαηφηεηεο. Ζ εθδήισζε απεπζχλεηαη θπξίσο ζε εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο θιάδνπο δνκηθψλ πιηθψλ-θαηαζθεπψλ, ελέξγεηαο (θιηκαηηζκφο, ζέξκαλζε, αλαλεψζηκεο), ηξνθίκσλ-πνηψλ, ρεκηθψλ-θαξκαθεπηηθψλ-θαιιπληηθψλ-πγείαο, ράξηνπ-πιαζηηθψλζπζθεπαζηψλ, ηνπξηζκνχ, αγνξάο αθηλήησλ. Θα πξνζθιεζνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ 40 επηιεγκέλεο επηρεηξήζεηο απφ Ρσζία, Σνπξθία, Οπθξαλία, Αδεξκπατηδάλ, Ρνπκαλία, Βνπιγαξία, εξβία, Αιβαλία, πγγμ, Γεσξγία νη νπνίεο είλαη εηαηξείεο εηζαγσγήο, δηαλνκήο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ απηψλ ζηηο ηνπηθέο αγνξέο ή αλαδεηνχλ ζπκπξάμεηο θαη ζπλεξγαζίεο. Οη ειιεληθέο εηαηξίεο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζα έρνπλ αηνκηθφ πξφγξακκα πξνθαζνξηζκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαληήζεσλ κε ηηο μέλεο εηαηξίεο (10-15 θαηά κέζν φξν) χζηεξα απφ επεμεξγαζία ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο δήηεζεο θαη κε βάζε ην επηρεηξεκαηηθφ ελδηαθέξνλ θάζε εηαηξίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο, πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ παξνπζηάζεηο απφ Έιιελεο πκβνχινπο ΟΔΤ γηα ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Αιβαλία, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ νη ειιεληθέο εηαηξίεο γηα ηηο επθαηξίεο θαη δπλαηφηεηεο εηζφδνπ ή επέθηαζεο ζηηο αγνξέο απηέο. Greek Exports Forum 2013 (Αζήλα, ) Ζ Έλσζε Γηπισκαηηθψλ Τπαιιήισλ Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ (ΔΝΓΤ ΟΔΤ) θαη ε Ethos Media AE, δηνξγαλψλνπλ δηήκεξν ζπλέδξην αθηεξσκέλν ζηηο εμαγσγέο, κε ηίηιν «Greek Exports Forum 2013», ζηηο 29 θαη 30 Μαξηίνπ 2013, ζην μελνδνρείν Athenaeum Intercontinental. Ζ δνκή ηνπ ζπλεδξίνπ, ην νπνίν έρεη ηεζεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΤΠΔΞ, πεξηιακβάλεη ην θπξίσο ζπλέδξην, εηδηθή δξάζε (επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο Διιήλσλ εμαγσγέσλ κε εηζαγσγείο απφ επηπιεγκέλεο ρψξεο), εηδηθά εξγαζηήξηα, παξνπζηάζεηο εηαηξεηψλ θαη εηδηθή εθδήισζε απνλνκήο 10 εμαγσγηθψλ βξαβείσλ. Σν θεληξηθφ βξαβείν έρεη πξνζθιεζεί λα απνλείκεη ν Πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο Άιιεο εηδήζεηο επηρεηξεκαηηθνύ ελδηαθέξνληνο Παξαγσγή ράιπβα κε θνύξλν ειεθηξηθνύ ηόμνπ Σελ παξαγσγή ράιπβα κε θνχξλν ειεθηξηθνχ ηφμνπ γηα ηελ ηήμε ζξαπζκάησλ ζηδήξνπ, ζην ραιπβνπξγείν ηνπ Δικπαζάλ, αλαθνίλσζε ε εηαηξεία ηνπξθηθψλ ζπκθεξφλησλ Σελίδα 5 από13

6 Kurum. Ζ παξαγσγή αλήιζε ζε 500 ηφλνπο ην 2012 θαη πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζηνπο 600 ηφλνπο ην 2013, ζχκθσλα κε ηνλ θ. Zeki Kaya, δηεπζπληή ηεο Kurum Αιβαλίαο, ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζηηο 10 Ηαλνπαξίνπ η.ε. ν νπνίνο επεζήκαλε φηη "πξάζηλε ελέξγεηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαγσγή ράιπβα είλαη κηα θαιή βηνκεραληθή ελνπνίεζε γηα ηε δεκηνπξγία κηαο αληαγσληζηηθήο πεξηθεξεηαθήο βηνκεραλίαο ζηδήξνπ θαη ράιπβα». Ζ Kurum απφ ηo 2004 έρεη ζηξαθεί ζηελ έξεπλα εθκεηάιιεπζεο ελαιιαθηηθψλ πεγψλ Δλέξγεηαο, ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ δηθηχνπ παξνρήο ειεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζηελ Αιβαλία. Πξνζθπγή ζην Δηεζλή Δηαηηεζία ηεο CEZ Σελ πξνζθπγή ζηε Γηεζλή Γηαηηεζία θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ξήηξαο ηνπ «βνεζεηηθνχ πξνγξάκκαηνο» εγγχεζεο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, χςνπο 60 εθ. αλαθνίλσζε ε θα Pulpanova, εθπξφζσπνο Σχπνπ ηεο CEZ ζηελ Πξάγα, ζηηο 12 Ηαλνπαξίνπ η.ε., Πηώζε ηεο κεηνρήο ηεο CEZ Πηψζε θαηά 0,9% θαηέγξαςε ε κεηνρή ηεο CEZ, ζε 641,7 θνξψλεο ζηηο 12 Ηαλνπαξίνπ η.ε. γεγνλφο πνπ αληηζηνηρεί ζε κέζε πηψζε 5,8% ην Ζ εηαηξεία ζρεδηάδεη λα δηαζέζεη ην 76% ησλ κεηνρψλ ηεο CEZ Αιβαλίαο, ζε εηαηξεία δηαλνκήο ειεθηξηθήο Δλέξγεηαο, αγγιηθψλ ζπκθεξφλησλ. Πίζησζε γηα ρξεκαηνδόηεζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε, πίζησζε χςνπο ελφο εθ. Δπξψ, έιαβε απφ ηελ EBRD ν Αιβαληθφο Οξγαληζκφο Landlease, γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Εμαγνξά EUROMAX θαη Albanian Chrome Σελ εηαηξεία αιπζίδαο supermarket EUROMAX θαη ηελ Albanian Chrome, εμαγφξαζε ε εηαηξεία Balfin, ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ζηηο 28 Ηαλνπαξίνπ η.ε. H Intra πιεηνδόηξηα γηα e-vote Ζ ηζπαληθή εηαηξεία Intra αλαδείρζεθε πιεηνδφηξηα ζηε πξνθαηαξθηηθή θάζε ηνπ Γηεζλνχο Γηαγσληζκνχ γηα ην αιβαληθφ ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο (e-vote) Δπζθνιίεο ησλ ακεξηθαληθώλ εηαηξεηώλ ζηελ Αιβαλία Οη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ακεξηθαληθέο επηρεηξήζεηο ιφγσ ησλ αιιεπάιιεισλ εθνξηαθψλ ειέγρσλ, ηεο έιιεηςεο δηαθάλεηαο ζηελ θαηάξηηζε ηνπ λένπ λφκνπ γηα ην ΦΠΑ, ηεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο θ.ά., θαηεγξάθεζαλ ζε ζπλάληεζε ζηηο 1 Φεβξνπαξίνπ η.ε., εθπξνζψπσλ ηνπ Ακεξηθαληθνχ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ζηελ Αιβαλία, κε ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. Ridvan Bode θαη ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο Δθνξίαο θ. Gazmir Spahija. Καηάρξεζε ε πξόζιεςε ηεο Patton Boggs, ζύκθσλα κε ην Κ Γηα θαηάρξεζε ηνπ ρξεκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηεγφξεζε ην νζηαιηζηηθφ θφκκα ηνλ Πξσζππνπξγφ θ. αιί Μπεξίζα, ζρεηηθά κε ηελ πξφζιεςε ηεο εηαηξείαο Γεκνζίσλ ρέζεσλ Patton Boggs, γηα ηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο ρψξαο, ζηηο ΖΠΑ. Σελίδα 6 από13

7 Πηώζε ηεο Δηεζλνύο Αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο Αιβαλίαο χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηηο 11 Ηαλνπαξίνπ η.ε. ε Αιβαλία ππνρψξεζε ζηε ζρεηηθή «Παγθφζκηα Καηάηαμε Οηθνλνκηθήο Διεπζέξηαο» ελψ ππνρψξεζε θαη ζηελ 102 ζέζε ζηελ θαηάηαμε ηεο «Παγθφζκηαο Διεπζεξίαο ηνπ Σχπνπ, ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ζηηο 28 Ηαλνπαξίνπ η.ε. Πξνζθπγή 400 αιβαλώλ πξώελ ηδηνθηεηώλ ζην Δηθαζηήξην ηνπ ηξαζβνύξγνπ χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηελ Σξίηε εβδνκάδα Ηαλνπαξίνπ, πεξίπνπ 400 αιβαλνί πξψελ ηδηνθηήηεο, έρνπλ πξνζθχγεη ζην Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηνπ ηξαζβνχξγνπ, δεηψληαο απνδεκίσζε γηα ηηο πεξηνπζίεο πνπ ηνπο είρε θαηαζρέζεη ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο ζηελ Αιβαλία θαη γηα ηηο νπνίεο δελ ηνπο έρεη απνδεκηψζεη ην αιβαληθφ θξάηνο. Σν δηθαζηήξην, ηνπ νπνίνπ νη απνθάζεηο ζην παξειζφλ ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία δηθαίσζαλ ηνπο πξψελ ηδηνθηήηεο, εμεηάδεη πεξίπνπ 250 θαθέινπο, ελψ ηνπο ππφινηπνπο ζα ηνπο εμεηάζεη ηα επφκελα ρξφληα. ηηο απνθάζεηο απηέο, ην Γηθαζηήξην δεηά απφ ην αιβαληθφ θξάηνο λα απνδεκηψζεη ηνπο πξψελ ηδηνθηήηεο κε ηηο ζεκεξηλέο ηηκέο αγνξάο. Άλζεζε ηεο ηνθνγιπθίαο ζηελ Αιβαλία Ζ νηθνλνκηθή θξίζε, ε έιιεηςε ξεπζηνχ ρξήκαηνο θαη νη επηπξφζζεηνη φξνη πνπ ζέηνπλ νη ηξάπεδεο πξνθεηκέλνπ λα δψζνπλ δάλεηα ζε επηρεηξήζεηο, επλνεί ηελ ηνθνγιπθία, έλα θαηλφκελν, ην νπνίν νδήγεζε ηε ρψξα ζηηο ηαξαρέο ηνπ 1997, ζχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ζηηο 1 Φεβξνπαξίνπ η.ε. Έιιελεο θαη Ιηαινί κεηαλάζηεο ζηελ Αιβαλία χκθσλα κε δεκνζηέπκαηα ζηηο 28 Ηαλνπαξίνπ η.ε., ηα νπνία επηθαινχληαη ζηνηρεία ηεο Δζληθήο Τπεξεζίαο Απαζρφιεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ Ηηαιψλ θαη Διιήλσλ πνιηηψλ πνπ έρνπλ απνθηήζεη άδεηα εξγαζίαο γηα ην χκθσλα κε ηελ Δζληθή Τπεξεζία Απαζρφιεζεο, ην 2012 απέθηεζαλ άδεηα εξγαζίαο ζηελ Αιβαλία 372 Ηηαινί θαη 388 Έιιελεο πνιίηεο. Μλεκόλην πλεξγαζίαο κε ΗΠΑ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ εγθιήκαηνο Μλεκφλην πλεξγαζίαο γηα ηε Γηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ θαηάζρνπλ νη αξρέο απφ εγθιεκαηηθέο νξγαλψζεηο, ππεγξάθε ζηηο 9 Ηαλνπαξίνπ η.ε. κεηαμχ Αιβαλίαο θαη ΖΠΑ Επελδύζεηο 1,5 δηζ. ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα Όπσο δήισζε ν Τπνπξγφο Γεσξγίαο θ. Genc Ruli, ζε ζπλέδξην κε ηίηιν «Partners for change in rural zones: empowerment of citizens for development through participation», πνπ έιαβε ρψξα ζηηο , ηελ ηειεπηαία 8εηία πξαγκαηνπνηήζεθαλ επελδχζεηο χςνπο 1,5 δηζ. ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. Ο θ. Τπνπξγφο δήισζε, επίζεο, φηη ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ζα ζπλερίζεη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα, ελψ ν θ. Francois Begeot, εθπξφζσπνο ηεο Αληηπξνζσπείαο ηεο ΔΔ ζηα Σίξαλα, ζεκείσζε φηη νη αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, ζηηο νπνίεο θαηνηθεί ην 50% πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνχ, ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ πξνηεξαηφηεηα, πξνζζέηνληαο φηη απφ ην 2008 ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη πξνζθέξεη πεξίπνπ 28 εθ. γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ελ ιφγσ ηνκέα. Σελίδα 7 από13

8 2. Η αλβανική οικονομία Η αιβαληθή νηθνλνκία «αληηζηάζεθε» ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε Ζ αιβαληθή νηθνλνκία «αληηζηάζεθε» ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ζχκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ γηα ηηο νηθνλνκίεο ησλ βαιθαληθψλ θξαηψλ, ε νπνία αλαθνηλψζεθε ζηηο 10 Ηαλνπαξίνπ η.ε. Ζ κείσζε ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο, ε δηεπζέηεζε ησλ επηζθαιψλ δαλείσλ θαη ε επηηάρπλζε ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ, απνηεινχλ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηελ Αιβαλία. Μείσζε βαζηθνύ επηηνθίνπ από ΚηΑ ε κείσζε θαηά 25 κνλάδεο βάζεο ηνπ βαζηθνχ επηηνθίνπ αλαρξεκαηνδφηεζεο, ζην ηζηνξηθφ ρακειφ ηνπ 3,75%, πξνέβε ζην ηέινο Ηαλνπαξίνπ 2013 ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο (ΚηΑ), θαζψο νη πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο θπκάλζεθαλ ζε ρακειφ επίπεδν ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, ζε ζπλέρεηα κείσζεο ηνπ επηηνθίνπ θαηα 75 κνλάδεο βάζεο ην ην 2% θπκάλζεθε ε κέζε ηηκή πιεζσξηζκνύ ην 2012 χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο ΚηΑ, ζηηο 30 Ηαλνπαξίνπ η.ε., ν εηήζηνο πιεζσξηζκφο θέηνο πξνβιέπεηαη λα θπκαλζεί κεηαμχ 0,8 θαη 3,8%, ελψ ε κέζε ηηκή πιεζσξηζκνχ ην 2012 θπκάλζεθε ζην 2%. Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ζηνρεχεη ζε πιεζσξηζκφ ηεο ηάμεσο ηνπ 3%, ζπλ / πιελ 1 εθαηνζηηαία κνλάδα. Αλεζπρεηηθό ην όξην ηνπ αιβαληθνύ ρξένπο Αλεζπρεηηθφ ην φξην ηνπ αιβαληθνχ ρξένπο ην νπνίν ζεσξείηαη απφ ηα πην πςειά ζηε Βαιθαληθή. To Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν κε αλαθνίλσζε ζηηο 14 Ηαλνπαξίνπ 2013 δήηεζε απφ ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε λα αλαζεσξήζεη ηα ζεζκηθά φξηα ηνπ επίζεκνπ δεκνζίνπ ρξένπο ηεο Αιβαλίαο θαη λα απμήζεη ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη ΦΠΑ. Δμάιινπ, ζε ζπλέληεπμε ηνπ ζηηο 27 Ηαλνπαξίνπ η.ε., ν εθπξφζσπνο ηνπ ΓΝΣ θ. Ilahi, δήισζε φηη ην Γεκφζην Υξένο είλαη πνιχ πςειφ θαη παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζην κέιινλ, θαη φηη ε θπβέξλεζε πξέπεη λα ιάβεη κέηξα ιφγσ ηεο απνηπρίαο ηεο γξήγνξεο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο Albpetrol, πξνζζέηνληαο φηη ε πψιεζε ησλ ηεζζάξσλ κηθξψλ Τ/Ζ ζηαζκψλ ελέξγείαο δελ ζα επεξεάζεη ζεηηθά ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο. Η εμσηεξηθή δήηεζε κνριό ηεο αλάπηπμεο ζηελ Αιβαλία ην 2012 χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο ΚηΑ, θ. Αξληηάλ Φνπιάλη, ε εμσηεξηθή δήηεζε απνηέιεζε ηνλ βαζηθφ ζπληειεζηή νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ην Σν ΑΔΠ ηεο Αιβαλίαο απμήζεθε θαηά 2,7% εηεζίσο. Ζ εγρψξηα δήηεζε θπκάλζεθε ζε ρακειφ επίπεδν, ιφγσ δεκνζηνλνκηθψλ θηλήηξσλ, ρακεινχ επηπέδνπ θαηαλάισζεο θαη ηελ επηβξάδπλζε ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ. Ωζηφζν, ζχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, Ρηληβάλ Μπφληε, δελ θξχβεη ηελ απνγνήηεπζή ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνλ πεξαζκέλν ρξφλν ήηαλ κφλν 1,5%. Σελίδα 8 από13

9 Αύμεζε κέζνπ κηζζνύ ζηελ Αιβαλία ηηο ALL (πεξίπνπ 405) αλέξρεηαη πιένλ ν κέζνο κεληαίνο κηζζφο ζηελ Αιβαλία ζχκθσλα κε ηνλ Πξσζππνπξγφ θ. αιί Μπεξίζα, αλαθνηλψλνληαο παξάιιεια αχμεζε κηζζψλ ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα θαζψο θαη ησλ ζπληάμεσλ παξά ηηο αληίζεηεο ζπζηάζεηο ηνπ ΓΝΣ. Δπηπιένλ ν θ. Μπεξίζα δήισζε φηη ζχληνκα ζα εηζάγεη λφκν ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ζα απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κηζζνί θάησ ησλ ALL (πεξίπνπ 213). ην 2% ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Αιβαλίαο ην 2013 ε έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο, αλαθέξεηαη φηη ε Αιβαλία αλακέλεηαη λα παξνπζηάζεη νηθνλνκηθή αλάπηπμε κέρξη 2% ην 2013, ζχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ αιβαληθνχ Σχπνπ ζηηο 27 Ηαλνπαξίνπ η.ε. ΔΝΣ: Σν 2013 δύζθνιε ρξνληά γηα ηελ Αιβαλία ρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Αιβαλίαο ην 2012 θαη ην πψο αληηκεηψπηζε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηεο επξσδψλεο, ν αξκφδηνο ηνπ ΓΝΣ θ. Ilahi δήισζε ζε ζπλέληεπμε ηνπ ζηηο 27 Ηαλνπαξίνπ η.ε., φηη «ε νηθνλνκηθή πξφνδνο ήηαλ κηθξή, αιιά ε Αιβαλία απέθπγε ηε ζπξξίθλσζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο». ρεηηθά κε ηα αληηθαηηθά απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ην ΓΝΣ, ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Αιβαλίαο, ν θ. Ilahi δήισζε πσο απηή ηελ αζηαζή πεξίνδν νη πξνβιέςεηο είλαη δχζθνιεο θαη φηη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1%. Οη εγρώξηεο επηρεηξήζεηο δηαθόπηνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηηο ειιεληθέο χκθσλα κε άξζξν ηεο Γθαδέηα θηπηάξε ζηηο 27 Ηαλνπαξίνπ η.ε., ε πεξηνρή ηεο Κνξπηζάο έρεη επεξεαζηεί απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηεο Διιάδνο, ππνζηεξίδνληαο φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εηαηξεηψλ έλδπζεο θαη ππφδεζεο ιεηηνπξγνχλ κε παξαγγειίεο απφ ηε ρψξα καο. Μφλν ηνλ ηειεπηαίν κήλα, ζεκεηψλεη ην άξζξν, ηνπιάρηζηνλ 15 επηρεηξήζεηο έρνπλ δηαθφςεη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, θαη νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Κνξπηζά έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Σξεηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζηελ Κνξπηζά έρνπλ θεξχμεη πηψρεπζε κέζα ζηνλ Ννέκβξην, ελψ ζε πνιιέο άιιεο επηρεηξήζεηο έρεη κεησζεί αηζζεηά ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ. Απιήξσηνη 90 ρηι. δεκόζηνη ππάιιεινη από ηνλ Δεθέκβξην Γελ έρεη θαηαβιεζεί αθφκε ν κηζζφο Γεθεκβξίνπ 2012 ζε πεξίπνπ 90 ρηι. ππαιιήινπο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ζχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ζηηο 9 Ηαλνπαξίνπ η.ε. γηα ηερληθνχο ιφγνπο ζχκθσλα κε ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε, ελψ ε αληηπνιίηεπζε ηζρπξίδεηαη φηη ε θπβέξλεζε δελ θαηαβάιεη ηνπο κηζζνχο, επεηδή «ηα ηακεία έρνπλ θαηαξξεχζεη». Σελίδα 9 από13

10 3. Εσρωπαϊκή προοπηική Ο Σζέρνο Π/Θ απεηιεί λα εκπνδίζεη ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε ηεο ρώξαο Ζ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο απφ ηελ ηζέρηθε εηαηξεία δηαλνκήο ειεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζηελ Αιβαλία, CEZ, πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ ηεο Σζερίαο θ. Peter Necas, ν νπνίνο δήισζε ζηηο 22 Ηαλνπαξίνπ η.ε., φηη ε ρψξα ηνπ δελ απνθιείεηαη λα κπινθάξεη ηελ επξσπατθή πνξεία ηεο Αιβαλίαο. πλάληεζε Μπξέγθνπ - Πξέζβπ θ. Ρνθαλά Σνλ Πξέζβε ηεο Διιάδνο ζηα Σίξαλα, θ. Λεσλίδα Ρνθαλά δέρζεθε ε Τπνπξγφο Οινθιήξσζεο θα. Ματιίληα Μπξέγθνπ, ζηηο 27 Ηαλνπαξίνπ η.ε. Ο θ. Ρνθαλάο επηβεβαίσζε ηελ ππνζηήξημε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζηελ πξφνδν ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο ηεο Αιβαλίαο, επηζεκαίλνληαο φηη ε Διιάδα είλαη κηα απφ ηηο ρψξεο πνπ ππνζηεξίδεη ηε δηεχξπλζε ηεο ΔΔ κε ηηο ρψξεο ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ. «Φεθίζηε ηνπο ηξεηο λόκνπο» απαηηεί ην Επξσθνηλνβνύιην Ο επηθεθαιήο ηεο αληηπξνζσπείαο ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ γηα ηελ ΝΑ Δπξψπε, θ. Δληνπάξλη Κνχθαλ, δήισζε ζηηο 27 Ηαλνπαξίνπ η.ε., επεζήκαλε ηελ αλαγθαηφηεηα ςήθηζεο ηξηψλ λφκσλ πνπ έρεη νξίζεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, γεγνλφο πνπ ζα άλνηγε ηνλ δξφκν ζηελ Αιβαλία γηα λα ιάβεη ην θαζεζηψο ηεο ππνςήθηαο πξνο έληαμε ζηελ ΔΔ ρψξαο. Ο θ. Κνχθαλ, αλαθέξζεθε επίζεο θαη ζηηο εθινγέο ηεο 23 εο Ηνπλίνπ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα δηεμαρζνχλ βάζεη ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ. «Δεκνςήθηζκα» ζην Facebook γηα ηνπο ηξεηο λόκνπο. Ο Π/Θ ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα, ζηηο 27 Ηαλνπαξίνπ η.ε., δήηεζε απφ ηνπο θίινπο ηνπ ζην Facebook λα ηνπνζεηεζνχλ σο πξνο ηελ ςήθηζε ησλ ηξηψλ λφκσλ, πνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επξσπατθή πνξεία ηεο ρψξαο, 4. Διεθνείς Οικονομικές Στέζεις Η Αιβαλία ζηελ αληηπξνεδξία ηνπ ECOSOC Μέινο ηνπ Οηθνλνκηθνχ θαη Κνηλσληθνχ πκβνπιίνπ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ECOSOC), ππφ ηελ ηδηφηεηα ηεο αληηπξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ, εμειέγε ε Αιβαλία, ζχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ αιβαληθνχ Σχπνπ ζηηο 31 Ηαλνπαξίνπ η.ε. Επίζθεςε αιβαλνύ ΤΠΕΞ ζην Ακπνύ Νηάκπη ηελ ηξίηε χλνδν ηνπ Γηεζλνχο Πξαθηνξείνπ Αλαλεψζηκεο Δλέξγεηαο IRENA, ζηηο 13 θαη 14 Ηαλνπαξίνπ ζην Ακπνχ Νηάκπη ζπκκεηείρε ν ΤΠΔΞ Αιβαλίαο θ. Δληκφλη Παλαξίηη, φπνπ παξνπζίαζε ηηο δξάζεηο ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο θαη αλάπηπμεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηελ Αιβαλία. ην πεξηζψξην ησλ εξγαζηψλ ηεο πλφδνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζεηξά δηκεξψλ ζπλαληήζεσλ κε ππνπξγνχο δηαθφξσλ ρσξψλ, γηα ηελ πξνψζεζε ησλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο ζηελ Αιβαλία. Σελίδα 10 από13

11 Ο ππνπξγόο Εξγαζίαο ηεο Αιβαλίαο, δέρζεθε ηνλ Πξέζβε ηεο Ειιάδνο Μεηά απφ ηηο ζπλαληήζεηο πνπ είρε κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο, ηνλ Π/Θ, ηνλ ΤΠΔΞ θ.ά., ν πξέζβεο ηεο Διιάδνο ζηελ Αιβαλία θ. Λ. Ρνθαλάο ζπλαληήζεθε ζηηο 27 Ηαλνπαξίνπ η.ε., κε ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο ηεο Αιβαλίαο, θ. πχξν Ξέξξα. Ο ππνπξγφο, επεζήκαλε, φηη ε Αιβαλία ελδηαθέξεηαη λα εληζρχζεη ηηο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Διιάδα, ηε γεηηνληθή θαη θίιε ρψξα, ε νπνία ζπλερίδεη λα είλαη ν θπξηφηεξνο επελδπηήο ζηελ Αιβαλία θαη ζηελ νπνία, παξά ηελ θξίζε, ζπλερίδνπλ λα δνπλ θαη εξγάδνληαη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο αιβαλνί, παξακέλνληαο έηζη ε ρψξα ε νπνία θηινμελεί ηνπο πεξηζζφηεξνπο αιβαλνχο κεηαλάζηεο. Ο Πξέζβεο θ. Ρνθαλάο, δηαβεβαίσζε φηη «ε δηκεξήο ζπλεξγαζία ζα πξνσζεζεί εθεί φπνπ ππάξρεη θαη ζα μεθηλήζεη θαη ζε άιινπο ηνκείο», ελψ επηζεκάλζεθε απφ ηνλ εδψ Σχπν, ε δήισζε «γηα ηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο γηα ηελ πξνψζεζε δηακεζνξεηαθψλ πξνγξακκάησλ», ηεο θαο Παγψλαο Λάξδα, επηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ Σηξάλσλ. πλάληεζε Νηζάλη-Niksic Σνλ Πξσζππνπξγφ ηεο Βνζλίαο θ. Νεξκίλ Νίθζηηο, ππνδέρζεθε ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο θ. Μπνπγηάξ Νηζάλη, ζηηο 31 Ηαλνπαξίνπ η.ε. Ο θ. Νηζάλη εμήξε ηηο θαιέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ θαη δήισζε φηη ππάξρνπλ πνιιά πεξηζψξηα γηα ηελ ελίζρπζή ηνπο 5. Διάθορα Θέμαηα Σα Σίξαλα αληηκέησπα κε ηελ Αζήλα ζηνλ ΟΗΕ γηα ηα ζαιάζζηα ζύλνξα «Σν αιβαληθφ ΤΠΔΞ πξφθεηηαη λα εμεηάζεη ηε ζηάζε πνπ ζα ηεξήζεη απέλαληη ζηελ Αζήλα, ζε πεξίπησζε πνπ ε Διιάδα θαηαζέζεη κνλνκεξψο ζηνλ ΟΖΔ ηνπο ράξηεο νξηνζέηεζεο ησλ ζαιαζζίσλ ζπλφξσλ ηεο κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο». Μεηά απφ ζρεηηθφ δεκνζίεπκα ηεο ειιεληθήο εθεκεξίδαο ΣΟ ΒΖΜΑ. χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ θαζεγεηή Γηεζλνχο Γηθαίνπ θ. Γθηφλ Μπνξίηζη, «κνλνκεξήο πξάμε απφ πιεπξάο ηεο Διιάδαο ζα εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ην Γηεζλέο Γίθαην». Σελίδα 11 από13

12 Πξόγξακκα εθζεζηαθώλ εθδειώζεσλ ζηελ Αιβαλία Αξ. Δηνξγαλσηήο Εθδήισζε Ηκεξνκελία Σόπνο Δηνξγάλσζεο 1 GREEN TIRANA Rr. Sami Frasheri 17/, Ap 28 kati 9 Tirane, ALABNAI Tel./Fax: ALBEXPO GROUP Rr. Jan Kukuzel, Pall.3, Dyqani 1 Tirane, ALBANIA Mobile: & ΕΝΧΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΞΤΛΕΙΑ Rr. "Themistokli Gërmenji" Pallati Pegaso, Nr.6, Tirana, ALBANIA 3 NEW GENESIS SA Exhibition & Event Organizing, Magazines Vouliagmenis 312, Ag. Dimitriou Athens, GREECE 4 EΘΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΑΥΟΛΗΗ Blvd. Bajram Curri, Prane ish Hotel Arbana Tel & EXPOVISION ALBANIA Rr. Thanas Ziko, P. 65/1, shk. 3, ap. 9 Tirane, ΑLΒΑΝΗΑ Mobile : Tel./Fax: EΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΚΘΕΕΧΝ Rr."George WBush", Kulla nr.1, perballe Parlamentit, Tirane, ALBANIA Tel.: Mobile: Yπνπξγείν Γεσξγίαο, Σξνθίκσλ & Πξνζηαζηαο Καηαλαισηώλ & CONFINDUSTRIA Rr. Ismail Qemali, Pallati Fratari, Nr. 30, Tirane Mr. Agim BUFI, General Secretary Tel.: Fax : BALKAN WINE EXPO FURNITURE ALBANIA 2013 CONSTRUCTIONS ALBANIA NDERTIME 2013 EMPLOYMENT AND TRAINING HORIZONS CHILDREN, THE BOOK AND EUROPE INTERNATIONAL TECHNOLOGY AND QUALITY FAIR 28 Φεβξνπαξίνπ - 1 Μαξηίνπ Μαξηίνπ Μαξηίνπ Απξηιίνπ Μαΐνπ Μαΐνπ Ξελνδνρείν SHERATON Δζληθφ Μνπζείν 7 Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Σξνθίκσλ & Πξνζηαζίαο AGROBUSINESS Σελίδα 12 από13

13 Καηαλαισηώλ Sheshi Skenderbej, nr.2, Tirane Tel./Fax: & Τπνπξγείν Σνπξηζκνύ, Παηδείαο, Νενιαίαο θαη Αζιεηηζκνύ Rr. e Kavajës, Tiranë, Shqiperi, 8 EMΠOΡIKO & BIOMHXANIKO EΠIMEΛHTHΡIO TIΡΑΝΧΝ Pallati i Kultures, Tirana, Albania Tel.: , Fax : KLIK EKSPO GROUP Blvd. Deshmoret e Kombit, Rogner Europapark, Tirana / Albania Tel: ; ; ; Fax: Mob EΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΚΘΕΕΧΝ Rr."George WBush", Kulla nr.1, perballe Parlamentit, Tirane, ALBANIA Tel.: Mobile: LEORON GROUP Mr. Argjent Aziri Mobile: Mrs. Ornela Gace Mobile: GREEN TIRANA SHPK Rr. Sami Frasheri 17/1, Ap. 28 Tirane, ALBANIA Tel./Fax: Web: 12 KLIK EKSPO GROUP Blvd. Deshmoret e Kombit, Rogner Europapark, Tirana / Albania Tel: ; ; ; Fax: Mob & TOURISM 2013 επηεκβξίνπ LABOUR WORK & STUDY ALMEX ΗΗΗ Albnaian Military Exhibition EXPOMEDIC.AL Tirana III BALKAN FOOD EXPO 20 th International Trade Fair Οθησβξίνπ Οθησβξίνπ 31Οθησβξίνπ - 2 Ννεκβξίνπ Ννεκβξίνπ 23 27Ννεκβξίνπ Ξελνδνρείν SHERATON Σελίδα 13 από13

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

1. Δπηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα

1. Δπηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Απρίλιος - Μάιος 2013 Επισκόπηση οικονομικών ειδήσεων από τον αλβανικό τύπο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Τιράνων Επεξεργασία στοιχείων: Σπύρος Οικονόμου Γραμμ. ΟΕΥ Α, Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν)

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) Υπεύθυνος Έκδοζης: Υξήζηνο Φαξκάθεο-ύκβνπινο ΟΔΤ Α Επιμέλεια: πύξνο Οηθνλόκνπ-Γξακκαηέαο ΟΔΤ Α Πξεζβεία ηεο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Φεβξνπάξηνο 2009 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν)

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Φεβξνπάξηνο 2009 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Φεβξνπάξηνο 2009 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) Υπεύθυνος Έκδοζης: Υξήζηνο Φαξκάθεο-ύκβνπινο ΟΔΤ Α Επιμέλεια: πύξνο Οηθνλόκνπ-Γξακκαηέαο ΟΔΤ Α Πξεζβεία ηεο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Ινχιηνο - Αχγνπζηνο 2009 (επηζθφπεζε νηθνλνκηθψλ εηδήζεσλ απφ ηνλ αιβαληθφ ηχπν)

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Ινχιηνο - Αχγνπζηνο 2009 (επηζθφπεζε νηθνλνκηθψλ εηδήζεσλ απφ ηνλ αιβαληθφ ηχπν) ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Ινχιηνο - Αχγνπζηνο 2009 (επηζθφπεζε νηθνλνκηθψλ εηδήζεσλ απφ ηνλ αιβαληθφ ηχπν) Υπεύθυνος Έκδοζης: Φξήζηνο Φαξκάθεο-Σύκβνπινο ΟΕΥ Α Επιμέλεια: Σπύξνο Οηθνλόκνπ-Γξακκαηέαο ΟΕΥ Α Πξεζβεία

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Ινχιηνο - Αχγνπζηνο 2010 (επηζθφπεζε νηθνλνκηθψλ εηδήζεσλ απφ ηνλ αιβαληθφ ηχπν)

ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Ινχιηνο - Αχγνπζηνο 2010 (επηζθφπεζε νηθνλνκηθψλ εηδήζεσλ απφ ηνλ αιβαληθφ ηχπν) ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Ινχιηνο - Αχγνπζηνο 2010 (επηζθφπεζε νηθνλνκηθψλ εηδήζεσλ απφ ηνλ αιβαληθφ ηχπν) Υπεύθυνος Έκδοζης: Φξήζηνο Φαξκάθεο-Σύκβνπινο ΟΔΥ Α Επιμέλεια: Σπύξνο Οηθνλόκνπ-Γξακκαηέαο ΟΔΥ Α Πξεζβεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριοσ - Σεπτζμβριοσ 2009 Υπεύθςνορ Έκδοζηρ: Φπήζηορ Φαπμάκηρ-Σςμβοςλορ ΟΕΥ Α Επιμέλεια: Σπςπίδων Οικονόμος, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α -Sonila-Sofia Kisi Πρεςβεία τησ Ελλάδασ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΑΡΜΔΝΙΑ 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΑΡΜΔΝΙΑ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΑΡΜΔΝΙΑ 2011 Α. I. Οηθνλνκηθέο εμειίμεηο (Γεληθά) ζει.2 II. Σξέρνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Αξκελία. ζει. 3 III. Δκπφξην.ζει. 7 IV. Αγξνηηθφο ηνκέαο. ζει. 9 V. Οξγάλσζε Αγνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ επηέκβξηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν)

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ επηέκβξηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ επηέκβξηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) Υπεύθυνος Έκδοζης: Φξήζηνο Φαξκάθεο-Σύκβνπινο ΟΔΥ Α Επιμέλεια: Σπύξνο Οηθνλόκνπ-Γξακκαηέαο ΟΔΥ Α Πξεζβεία ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Μάζεκα: Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε Έξγωλ ζην Γηεζλέο Πεξηβάιινλ

Μάζεκα: Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε Έξγωλ ζην Γηεζλέο Πεξηβάιινλ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Μάζεκα: Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε Έξγωλ ζην Γηεζλέο Πεξηβάιινλ Καζεγεηήο :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Μάξηηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Μάξηηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Μάξηηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) Υπεύθυνος Έκδοζης: Χξήζηνο Φαξκάθεο-ύκβνπινο ΟΕΥ Α Επιμέλεια: πύξνο Οηθνλόκνπ-Γξακκαηέαο ΟΕΥ Α Πξεζβεία ηεο Ειιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο E-News Letter Τεύτος 17ο 19-25/11/2011 Παρασκεσή 25/11/2011 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ υνάντηση Απμένιου Ππωθυπουπγού με Ρώσο ομόλογό του. ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΧΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΣΔΧΙΑ 1. Α. Οηθνλνκία ηεο Σζερίαο Ιαλνπάξηνο 2011

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΧΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΣΔΧΙΑ 1. Α. Οηθνλνκία ηεο Σζερίαο Ιαλνπάξηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ B4 Δ/νση Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΧΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΣΔΧΙΑ 1. Α. Οηθνλνκία ηεο Σζερίαο Ιαλνπάξηνο 2011 Ζ νηθνλνκία ηεο Σζερηθήο Γεκνθξαηίαο αλαπηχζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Δ.Τ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: πγθξηηηθή επηζθφπεζε εθξνψλ ειιεληθψλ ΞΑΔ ζην εμσηεξηθφ θαη εηζξνψλ αιινδαπψλ ΞΑΔ ζηελ Διιάδα. Ζ Διιάδα έρεη

Διαβάστε περισσότερα