Η ανκρϊπινθ ακοι. Η θχοςτάκμθ L= 10 log (p 2 /p 0 ) = 20 log (p /p 0 ) ςε db (decibel)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ανκρϊπινθ ακοι. Η θχοςτάκμθ L= 10 log (p 2 /p 0 ) = 20 log (p /p 0 ) ςε db (decibel)"

Transcript

1 ΗΧΟ ΗΧΟΠΡΟΣΑΙΑ

2 Η ανκρϊπινθ ακοι ςτάκμιςθ Για κάκε διπλαςιαςμό τθσ θχθτικισ ςτάκμθσ παρατθρείται αφξθςθ 3 db του θχθτικοφ επιπζδου Σο διπλάςιο του 85 db δεν είναι το 170 αλλά το 88 db. Η θχοςτάκμθ L= 10 log (p 2 /p 0 ) = 20 log (p /p 0 ) ςε db (decibel) το κατϊφλι τθσ ακοισ βρίςκεται ςτα 0 db και αυτό του πόνου ςτα 120 db

3 Ηχοςτάκμεσ του περιβάλλοντοσ Τμ ακζνώπηκμ ζώμα ανπίδεη κα ακηηδνά ζημ ζόνοβμ όηακ αοηόξ λεπενκά ηα 70 db(a). Οηακ μ ενγαδόμεκμξ εθηίζεηαη ζε επίπεδα ζμνύβμο μεγαιύηενα ηςκ επηηνεπμμέκςκ, πςνίξ θαμία πνμζηαζία γηα μεγάιμ πνμκηθό δηάζηεμα, μ ζόνοβμξ επηδνά ςξ ελήξ Σημοξ πώνμοξ ενγαζίαξ 1. Δοζθμιία ζηεκ επηθμηκςκία 2. Έιιεηρε αοημζογθέκηνςζεξ 3. Εθκεονηζμόξ 4. Ελάκηιεζε / θόπςζε 5. Χαμειή απόδμζε 6. Πνόθιεζε αηοπεμάηςκ

4 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ; Η θχοπροςταςία αφορά τον εξωτερικό κόρυβο τον εςωτερικό κόρυβο το κόρυβο των εγκαταςτάςεων Γιατί δεν γίνεται εκ των υςτζρων; Αφξθςθ του βάρουσ (ςτατικοί λόγοι) Επενδφςεισ ςτουσ τοίχουσ (μείωςθ χϊρου) Πλωτά δάπεδα (ανιςοςτακμίεσ, κουφϊματα) Ψευδοροφζσ (μείωςθ φψουσ, εγκαταςτάςεισ) Και τι (λίγο) μπορεί να γίνει Ηχοαπορρόφθςθ (επζνδυςθ, 2-3 db) Μοκζτα (βελτίωςθ κτυπογενι, χριςεισ) αερόφερτοσ Θόρυβοσ εγκαταςτάςεων ωματόφερτοσ (κτυπογενισ) αερόφερτοσ

5 Αερόφερτοσ ιχοσ μετάδοςθ ιχου μεταξφ δφο χϊρων μετριςεισ Δείκτθσ θχομείωςθσ R Δομικόσ δείκτθσ θχομείωςθσ R Γηα ηελ κεηάδνζε ηνπ αεξόθεξηνπ ήρνπ κέζσ ελόο ρσξίζκαηνο κεηαμύ δύν ρώξσλ, ηζρύεη: L 2 = L 1 R + 10 log (S/A) [db],

6 τακμιςμζνοσ δείκτθσ θχομείωςθσ R w

7 Σηαθμιζμένορ δείκηηρ ησομείωζηρ Rw Ομοιογενι ςτοιχεία Νόμοσ τθσ μάηασ Επιθανειακή πςκνόηηηα [kg/m 2 ] db Κξίζηκν κέγεζνο: οριακή συχνότητα. Δμαξηάηαη από ηελ αθακςία ηνπ πιηθνύ Πάλσ θαη θάησ από ηελ νξηαθή ζπρλόηεηα ην κέηξν ερνκείσζεο ελόο θηηξηαθνύ ζηνηρείνπ θαζνξίδεηαη από ην επηθαλεηαθό βάξνο ηνπ [kg/m 2 ]. Γηπιαζηαζκόο ηνπ επηθαλεηαθνύ βάξνπο επηθέξεη βειηίσζε ηεο ερνκόλσζεο θαηά 6 db mm

8 Πολυκζλυφα χωρίςματα Κξίζηκν κέγεζνο: συχνότητα. συντονισμού δυναμικι ακαμψία s Επιφανειακό βάροσ και ακαμψία των κελυφϊν ςφςτθμα μάηασ- ελατθρίου- μάηασ Κάτω από τθ ςυχνότθτα ςυντονιςμοφ θ ςυμπεριφορά του κτιριακοφ ςτοιχείου είναι αντίςτοιχθ με αυτι ενόσ ομοιογενοφσ ςτοιχείου του ιδίου βάρουσ. Ζχουμε 3 db για κάκε διπλαςιαςμό τθσ μάηασ 3 db για κάκε διπλαςιαςμό του κενοφ Πάνω από τθ ςυχνότθτα ςυντονιςμοφ ο δείκτθσ θχομείωςθσ αυξάνεται κατά 12 db περίπου ανά οκτάβα ΚΑΝΟΝΕ Μεγηζηνπνίεζε ηνπ δηαθέλνπ κεηαμύ ησλ θειπθώλ. Γηπιαζηαζκόο ηνπ ζπλεπάγεηαη βειηίσζε ηεο ηάμεσο ησλ 6 db πεξίπνπ. Γηαθνξεηηθά πάρε ησλ δύν θειπθώλ πξνο απνθπγή ηεο ζύκπησζεο ησλ νξηαθώλ ζπρλνηήησλ. Μείσζε ηεο δπλακηθήο αθακςίαο ηνπ κνλσηηθνύ πιηθνύ, κε ζηόρν ηε βύζηζε ηεο ζπρλόηεηαο ζπληνληζκνύ θάησ από ηα 100 Hz. Απνθπγή ηχογευυρών, δειαδή άθακπησλ ζπλδέζεσλ κεηαμύ ησλ δύν θειπθώλ

9 Πολυκζλυφα χωρίςματα Παραδείγματα ψευδοροφζσ Κατακόρυφα χωρίςματα

10 Πολυκζλυφα χωρίςματα Κατακόρυφα χωρίςματα

11 Επενδφςεισ τόχοσ είναι να βρίςκεται θ ςυχνότθτα ςυντονιςμοφ κάτω από τα 100 Hz. τθν περίπτωςθ αυτι μπορεί να αναμζνει κανείσ βελτίωςθ του δείκτθ μείωςθσ αερόφερτου ιχου ζωσ 12 db. Πρακτικά αυτό ςθμαίνει απόςταςθ μεταξφ των δφο κελυφϊν τουλάχιςτον 5 cm και τοποκζτθςθ ςτο διάκενο ορυκτοβάμβακα πάχουσ τουλάχιςτον 3 cm

12 Γυαλί και Ηχοπροςταςία Τι ςυντελεί ςτθν αφξθςθ τθσ θχομονωτικισ ικανότθτασ των υαλοςταςίων; θ υάλωςθ το πλαίςιο ποςοςτό πλαιςίου 15% - 25% οι αρμοί τοίχου/κάςασ κάςασ/φφλλου φφλλου/υαλϊςεωσ 3 db για κάκε διπλαςιαςμό τθσ μάηασ 3 db για κάκε διπλαςιαςμό του κενοφ 3 db από τθν ειςαγωγι ελαςματοποίθςθσ 3 db από τθν ειςαγωγι ειδικοφ αερίου

13 Παράκυρα

14 Διάηαξη Υαλοπίνακα Αέπαρ Rw = 40 db k = 2,9 W/m 2 K Rw = 41 db k = 2,9 W/m 2 K Rw = 38 db k = 2,1 W/m 2 K Argon Rw = 40 db k = 1,5 W/m 2 K Rw = 41 db k = 1,5 W/m 2 K Rw = 38 db k = 0,7 W/m 2 K Αέπιο SF6 Rw = 43 db k = 2,9 W/m 2 K Rw = 44 db k = 2,9 W/m 2 K Rw = 41 db k = 2,1 W/m 2 K

15 Κτυπογενισ ιχοσ Πρότυπθ ςτάκμθ κτυπογενοφσ ιχου L n,t μια πλάκα οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ πάχουσ 15 cm και βάρουσ 350 kg/m 2 εμφανίηει ςτάκμθ κτυπογενοφσ ιχου L n,t 75 db Μζτρο μείωςθσ κτυπογενοφσ ιχου μζςω επικαλφψεων ΔL (ΔL= ΔL n,0 - ΔL n,1 ) Πισηά δάπεδα: ΓL από db, αλάινγα κε ηελ δπλακηθή αθακςία ηνπ κνλσηηθνύ πιηθνύ Γάπεδα PVC επάλσ ζε ειαζηηθό ππόζηξσκα: ΓL 16 db Παρύ ραιί ή κνθέηα επάλσ ζε ειαζηηθό ππόζηξσκα: ΓL 24 db

16 Πλωτά δάπεδα

17 ΘΟΡΤΒΟΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ Διάταξθ χϊρων Λαλζαζκέλε δηάηαμε ρώξσλ: f: μέλνο πγξόο ρώξνο e: ρώξνο νηθείνπ δηακεξίζκαηνο W: ηνίρνο πνπ δηαρσξίδεη δηακεξίζκαηα D: νξνθή κεηαμύ δηακεξηζκάησλ Σσζηή δηάηαμε ρώξσλ: f: μέλνο πγξόο ρώξνο e: ρώξνο νηθείνπ δηακεξίζκαηνο W: ηνίρνο πνπ δηαρσξίδεη δηακεξίζκαηα D: νξνθή κεηαμύ δηακεξηζκάησλ

18 ΘΟΡΤΒΟΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ Εγκατάσταση Χώξνη πγηεηλήο Αεξαγσγνί Η/Μ εγθαηαζηάζεηο Μεραλνζηάζην Αλειθπζηήξεο Μέτρα Γηάηαμε ρώξσλ ζηελ θάηνςε Ηρνκνλσηηθέο ζηεξίμεηο ησλ ζσιελώζεσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ζε θηηξηαθά ζηνηρεία επαξθώο βαξηά. Απνθπγή άθακπησλ ζπλδέζεσλ (βιέπε ζρήκαηα) Αζόξπβα εμαξηήκαηα, ξπζκηζκέλε πίεζε λεξνύ Βαξηά δνκηθά ζηνηρεία Διαζηηθέο δηειεύζεηο θαη ζηεξίμεηο ησλ ζσιελώζεσλ θαη ησλ αγσγώλ κε ζθνπό ηελ απνθπγή κεηάδνζεο θηππνγελνύο ζνξύβνπ ζην ζθειεηό ηνπ θηηξίνπ. Αληηθξαδαζκηθέο εδξάζεηο ησλ κεραλεκάησλ (βιέπε ζρήκα). Ηρνπαγίδεο ζηνπο αγσγνύο πξνζαγσγήο θαη απαγσγήο ησλ θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ (βιέπε ζρήκα). Σηόκηα κε ρακειή ηειηθή ζηάζκε ζνξύβνπ. Χακειέο ηαρύηεηεο ηνπ αέξα ζην δίθηπν δηαλνκήο. Χσξνζέηεζε ηνπ κεραλνζηαζίνπ Δπαξθήο πξνζηαζία ηνηρσκάησλ θαη νξνθώλ ελάληηα ζε αεξόθεξην θαη ζσκαηόθεξην ήρν Χσξνζέηεζε ηνπ θξεαηίνπ ηνπ αλειθπζηήξα Ηρνπξνζηαηεπηηθά ρσξίζκαηα ζην κεραλνζηάζην Αληηθξαδαζκηθή ηνπνζέηεζε ηνπ θηλεηήξα, ή ερναπνξξνθεηηθέο επελδύζεηο ζην ζάιακν Αληηθξαδαζκηθά κάθηξα ζηηο ζύξεο ησλ ζαιάκσλ

19 Ηχοπαγίδεσ

20 Ηχοφράγματα ην ερόθξαγκα πξέπεη λα έρεη επαξθέο ύςνο θαη κήθνο θαη λα κελ έρεη αλνίγκαηα είλαη απνηειεζκαηηθό ζε απόζηαζε κέρξη 60m από ηελ πεγή ζνξύβνπ πξέπεη ε αηζζεηηθή ηνπ λα είλαη απνδεθηή θαη λα ζέβεηαη ην ηνπίν θαη ηε ζέα δελ πξέπεη λα απμάλεη ηελ ερνζηάζκε ζηελ απέλαληη πιεπξά ηνπ δξόκνπ

21 Ηχοφράγματα Μορφι

22 Ηχοφράγματα Διαςτάςεισ

23 Ηχοφράγματα: υλικό ηο ςλικό ππέπει να είναι άκαμπηο και να έσει επιθανειακή πςκνόηηηα ηοςλάσιζηον 20 kg/m 2

Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ: ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΣΑΚΑΛΑΚΗ ΘΔΟΓΧΡΟ (ΣΟΤ ΙΧΑΝΝΗ) Αξηζκόο ηει. εξγαζίαο: 2310515708.

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 ύζηεκα πλδέζεο ωιήλωλ (Victaulic)

1.1.1 ύζηεκα πλδέζεο ωιήλωλ (Victaulic) 1.1.1 ύζηεκα πλδέζεο ωιήλωλ (Victaulic) Σν δίθηπν ζσιελώζεσλ απνηειείηαη από ζσιήλεο γαιβαληζκέλνπο ISO- MEDIUM (πξάζηλνο) κε ζύλδεζε κέζν εηδηθώλ κεηαιιηθώλ Flexible Coupling ηύπνπ S/75 ηνπ Ακεξηθάληθνπ

Διαβάστε περισσότερα

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο 4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο Όηαλ αέξαο κε θνξεζκέλνο ζε πδξαηκνύο έξρεηαη ζε επαθή κε λεξό, πξαγκαηνπνηείηαη δηαξθώο εμαέξσζε. Ο βαζκόο θνξεζκνύ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πίεζε ηνπ αέξα.

Διαβάστε περισσότερα

1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ

1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ 1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ 1181.1 Γεληθά ην θεθάιαην απηό θαιύπηνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ύδξεπζεο ζε θηηξηαθά έξγα. 1181.1.1 ρέδηα Μειέηεο Πξηλ αξρίζνπλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥΟ: ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ DOPPLER

ΗΥΟ: ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ DOPPLER Α7 ΗΥΟ: ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ DOPPLER ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΜΔΛΔΣΗ ΗΥΗΣΙΚΟΤ ΓΙΑΚΡΟΣΗΜΑΣΟ κοπόρ Αληηθείκελν ηεο άζθεζεο είλαη ε κειέηε θαη δηεξεύλεζε ηνπ ερεηηθνύ θαηλνκέλνπ Doppler-Fizeau. Γηα ην ζθνπό απηό δεκηνπξγείηαη πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1.1 (Σ) Σωλήνες (Ducts)

1.1 (Σ) Σωλήνες (Ducts) 1 Προδιαγραφές Υλικών Εσρσζωνικού Δικτύοσ Οπτικών Ινών 1.1 (Σ) Σωλήνες (Ducts) Θα εγθαηαζηαζνύλ θελέο ζσιήλεο HDPE κε ζθνπό ηελ κειινληηθή εκθύζεζε ζπζηνηρηώλ κηθξνζσιελίσλ (Αλάπηπμε ηνπ δηθηύνπ). Οη ζσιήλεο

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

Αναρρόφθςθ πνευμονικϊν εκκρίςεων

Αναρρόφθςθ πνευμονικϊν εκκρίςεων Αναρρόφθςθ πνευμονικϊν εκκρίςεων Περιςτερόπουλοσ Αργφρθσ Φυςικοκεραπευτισ MSc Ζνασ οδθγόσ που περιγράφει βιμα-βιμα τθν τεχνικι τθσ αναρρόφθςθσ των πνευμονικϊν εκκρίςεων. Η ζκδοςθ αυτι αφορά ςυνοδοφσ, ςυγγενείσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Η/Μ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Η/Μ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Mη καταςτρεπτική μζθοδοσ ελζγχου κτιρίων χρηςιμοποιώντασ θερμογραφία

Mη καταςτρεπτική μζθοδοσ ελζγχου κτιρίων χρηςιμοποιώντασ θερμογραφία Mη καταςτρεπτική μζθοδοσ ελζγχου κτιρίων χρηςιμοποιώντασ θερμογραφία Θεξκνγξαθία είλαη ε παξαηήξεζε, κέηξεζε θαη θαηαγξαθή ηεο ζεξκόηεηαο θαη ηεο ξνήο ηεο. Όια ηα ζώκαηα ζηε γε, κε ζεξκνθξαζία πάλσ από

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΜΔΑ) Δλεκεξωηηθή Ηκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΗ-ΜΗΒΔ-ΠΓΜΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.

Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΜΔΑ) Δλεκεξωηηθή Ηκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΗ-ΜΗΒΔ-ΠΓΜΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1. Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΜΔΑ) Δλεκεξωηηθή Ηκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΗ-ΜΗΒΔ-ΠΓΜΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.2011 Περιετόμενα Μελέηης Ενεργειακής απόδοζης Η Μελζτθ Ενεργειακισ Απόδοςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πτστιακή Εργασία. Μελέτη Θερμομόνωσης - Θέρμανσης Και Εγκατάστασης Ανελκσστήρα

Πτστιακή Εργασία. Μελέτη Θερμομόνωσης - Θέρμανσης Και Εγκατάστασης Ανελκσστήρα Τετνολογικό Εκπαιδεστικό Ίδρσμα Καβάλας Στολή Τετνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μητανολογίας Τομέας Ενέργεια - Περιβάλλον Πτστιακή Εργασία Μελέτη Θερμομόνωσης - Θέρμανσης Και Εγκατάστασης Ανελκσστήρα Ψαρράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ-

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- ΠΔΙΡΑΙΑ, 01-06-2012 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- Α.1 κοπόρ Σν απηνθίλεην ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε / Αξρεγείν Λ-ΔΛ.ΑΚΣ. (ΛΙΜΔΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΙΡΟΣΑΙΑ. Σεσνηηό Πεπιβάλλον. σεδιαζμόρ & Οπγάνωζη Υώπων. Καηαζκεςέρ & Δξοπλιζμόρ

ΥΟΙΡΟΣΑΙΑ. Σεσνηηό Πεπιβάλλον. σεδιαζμόρ & Οπγάνωζη Υώπων. Καηαζκεςέρ & Δξοπλιζμόρ ΥΟΙΡΟΣΑΙΑ Σεσνηηό Πεπιβάλλον σεδιαζμόρ & Οπγάνωζη Υώπων Καηαζκεςέρ & Δξοπλιζμόρ Π. ΠΑΝΑΓΑΚΗ Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Δπγαζηήπιο Γεωπγικών Καηαζκεςών ΑΘΗΝΑ-2010 ii Μέο ζηελ απιή είρε δώδεθα ρηηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1.ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 1 Δίδνο αλειθπζηήξα Αηόκσλ 10 Δίδνο ζαιακίζθνπ Αηόκσλ 2 Ολνκαζηηθό θνξηίν 600 Κg 11 Ύςνο ζαιακίζθνπ 3 Σαρύηεηα ζαιακηζ. 0.63 (m/s) (Καζαξό) 2.20 4 Δπηηάρπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ Ι ΡΤΜΑ (Σ,Δ,Ι,) ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σµήµα Μεραλνινγίαο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο MA: ΣΑΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ ΑΜ:4498 ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΠΑΝΑΓΙΧΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS AB MACHINERY FACTORY ASTRA 4580 Alytus, Ulonų 33, tel. (37035) 73212, 75612 fax. (37035) 75352 SPSŽ-01 ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* Global Technical Analysis Institute 04/12/13. Καζεκεξηλή Αλάιπζε θαη Σρόιην γηα ηηο αγνξέο

Greek Finance Forum* Global Technical Analysis Institute 04/12/13. Καζεκεξηλή Αλάιπζε θαη Σρόιην γηα ηηο αγνξέο Global Technical Analysis Institute 04/12/13 Greek Finance Forum Καζεκεξηλή Αλάιπζε θαη Σρόιην γηα ηηο αγνξέο Greek Finance Forum* Τα όςα αναγράφονται ςε καμία περίπτωςθ δεν μποροφν να κεωρθκοφν ωσ προτροπι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΘΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ»

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΘΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ» ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΘΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ Επιςτθμονικά Πργανα Εξοπλιςμόσ εργαςτθρίου Ο μειοδότθσ του διαγωνιςμοφ αντιδραςτθρίων

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* Global Technical Analysis Institute 08/11/13. Καζεκεξηλή Αλάιπζε θαη Σρόιην γηα ηηο αγνξέο

Greek Finance Forum* Global Technical Analysis Institute 08/11/13. Καζεκεξηλή Αλάιπζε θαη Σρόιην γηα ηηο αγνξέο Global Technical Analysis Institute 08/11/13 Greek Finance Forum Καζεκεξηλή Αλάιπζε θαη Σρόιην γηα ηηο αγνξέο Greek Finance Forum* Τα όςα αναγράφονται ςε καμία περίπτωςθ δεν μποροφν να κεωρθκοφν ωσ προτροπι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΗΦΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ, ΘΕΑΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥΣ ΦΩΡΟΥΣ.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΗΦΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ, ΘΕΑΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥΣ ΦΩΡΟΥΣ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΗΦΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ, ΘΕΑΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥΣ ΦΩΡΟΥΣ. ππξίδσλ Πάθνο Γιπλ. Πολιηικόρ Μησανικόρ Univ. Dortmund, Knauf Γςτοποιία ΑΒΔΔ Λέξειρ κλειδιά: ξηπά δόμηζη,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα

Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα Κσλζηαληίλνο Καιέκεο M ed Δηδηθήο Αγσγήο Δζληθνύ & Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΠΤΓΔ ΔΚΠ, Δπηκνξθσηήο

Διαβάστε περισσότερα

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος CALLIDA 25 kw - [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος Ρ Ε Λ Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΛΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ 3 1.0 ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΝΟΝΕΣ 5

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Βηνθιηκαηηθά ηνηρεία Παξαδνζηαθήο Αξρηηεθηνληθήο - Πνιηηηθνύ Βάληα Αζελνδώξνπ, Μαξία Πξνδξόκνπ Πιαηεία Ηξώσλ Πνιηηηθνύ ππό κειέηε θαηνηθίεο πνπ αλαιύνληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793)

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793) ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793) Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα