ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΤΜΒΑΖ - ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΚΟΙΝΖ ΩΦΔΛΔΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΤΜΒΑΖ - ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΚΟΙΝΖ ΩΦΔΛΔΙΑ"

Transcript

1 ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ Γεκνζίεπζε ζην πκπιήξσκα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαμ: (352) Ηιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: Πιεξνθνξίεο θαη ειεθηξνληθά έληππα: ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΤΜΒΑΖ - ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΚΟΙΝΖ ΩΦΔΛΔΙΑ ΣΜΖΜΑ Ι: ΑΝΑΘΔΣΩΝ ΦΟΡΔΑ Ι.1) ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝEI ΚΑΙ ΖΜΔΙΟ(Α) ΔΠΑΦΖ: Δπίζεκε Δπσλπκία : ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε : Λεσθφξνο Μεζνγείσλ , Πφιε : GR Υαιάλδξη, εκείν Δπαθήο : Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ Πξνκεζεηψλ, Τπόςε : Κνπ Γεψξγηνπ Πξίκπα, Γ/ληή Γηνηθεηηθψλ Πξνκεζεηψλ, Ζιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν: Σειέθσλν: Φαμ: , Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο από: ην(α) πξναλαθεξφκελν(α) ζεκείν(α) επαθήο Γηεύζπλζε γηα ηελ παξνρή ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ζπκπιεξσκαηηθώλ εγγξάθσλ: ην(α) πξναλαθεξφκελν(α) ζεκείν(α) επαθήο Πξνζθνξέο απνζηέιινληαη : ην(α) πξναλαθεξφκελν(α) ζεκείν(α) επαθήο Ι.2) ΚΤΡΙΑ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ Ζ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΑΝΑΘΔΣΟΝΣΟ ΦΟΡΔΑ: Παξαγσγή, κεηαθνξά θαη δηαλνκή αεξίνπ θαη ζεξκφηεηαο I.3) Αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο γηα ινγαξηαζκό άιισλ θνξέσλ αλάζεζεο: Όρη ΣΜΖΜΑ ΙΙ: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΙΙ.1) ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΙΙ.1.1) Ολνκαζία πνπ δόζεθε ζηε ζύκβαζε από ηνλ αλαζέηνληα θνξέα : «Παξνρή ππεξεζηψλ ζίηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΓΔΦΑ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ΚΛ Παηήκαηνο Διεπζίλαο θαη Ν. Ρεβπζνχζαο» ΙΙ.1.2) Δίδνο ηεο ζύκβαζεο θαη ηόπνο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ: Τπεξεζίεο. Κχξηνο ηφπνο παξνρήο : Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΓΔΦΑ Α.Δ ζην ΚΛ Παηήκαηνο Διεπζίλαο θαη ζηε Νήζν Ρεβπζνχζα Πάρε Μεγάξσλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο. Κσδηθφο NUTS : Αηηηθή GR300 ΙΙ.1.3) Ζ πξνθήξπμε αθνξά : Γεκφζηα χκβαζε ΙΙ.1.5) ύληνκε Πεξηγξαθή ηεο ύκβαζεο : Πεξηιακβάλεη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ γεπκάησλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ κε δηαλνκή ζπζθεπαζκέλσλ κεξίδσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΓΔΦΑ (Πάηεκα θαη Ρεβπζνχζα) φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Α ηνπ ρεδίνπ χκβαζεο (Σεχρνο ΙΙ). Σα γεχκαηα ζα έρνπλ ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ άλσζελ Παξαξηήκαηνο. ΙΙ.1.6) Κνηλό Λεμηιόγην γηα ηηο Γεκόζηεο πκβάζεηο ( CPV ) : Kύξην Λεμηιόγην : Κύξην Αληηθείκελν : ΙΙ.1.7) H ύκβαζε θαιύπηεηαη από ηε ζπκθσλία πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (GPA) : Όρη ΙΙ.1.8) Τπνδηαίξεζε ζε ηκήκαηα: Όρη. ΙΙ.1.9) Απνδνρή ελαιιαθηηθώλ πξνζθνξώλ: Όρη. ΙΙ.2) ΠΟΟΣΖΣΑ Ζ ΔΚΣΑΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΙΙ.2.1) πλνιηθή πνζόηεηα ή έθηαζε: Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο ζχκβαζεο, επί ηνπ νπνίνπ αληηζηνηρεί ε πξνζθνξά, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ ηξηάληα νθηψ ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ ζαξάληα νθηψ επξψ θαη πελήληα ιεπηψλ ( ,50), πιένλ ΦΠΑ γηα έλα (1) έηνο. πκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο χςνπο ηξηαθνζίσλ πελήληα ελλέα ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ ηξηάληα ηξηψλ επξψ ( ,00) πιένλ ΦΠΑ γηα έλα επηπιένλ έηνο, ν πξνυπνινγηζκφο κπνξεί λα θζάζεη θαηά αλψηαην φξην ην πνζφ ησλ εμαθνζίσλ ελελήληα νθηψ ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ νγδφληα έλα επξψ θαη πελήληα ιεπηψλ ( ,50) πιένλ Φ.Π.Α. γηα ηα δχν (2) έηε. ΙΙ.2.2) Γηθαηώκαηα πξναίξεζεο : Πξνζσξηλφ ρξνλνδηάγξακκα γηα άζθεζε ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο: Γπλαηφηεηα παξάηαζεο έσο θαη έλα (1) επηπιένλ έηνο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ακνηβήο, θαηφπηλ έγγξαθεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. ΙΙ.3) ΓΙΑΡΚΔΙΑ Ζ ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ: Η χκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ηνπ ΓΔΦΑ θαη ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα επηιεγεί, πξνβιέπεηαη λα έρεη ρξνληθή δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο έσο θαη έλα (1) επηπιένλ έηνο. ΣΜΖΜΑ ΙΙΙ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΔ ΝΟΜΙΚΖ, ΥΡΖΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΖ ΦΤΖ III.1) ΌΡΟΙ ΥΔΣΙΚΟΙ ΜΔ ΣΖ ΤΜΒΑΖ III.1.1) Απαηηνύκελεο εγγπήζεηο θαη εμαζθαιίζεηο: Οη πξνζθέξνληεο καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο χςνπο ,00, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην ππφδεηγκα ηνπ ΓΔΦΑ (Παξάξηεκα 1-Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο πκκεηνρήο) θαη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα έλα (1) κήλα επηπιένλ κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο ΠΡΟΦΟΡΑ. Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα ππνγξαθεί ζρεηηθή χκβαζε κε ην ΓΔΦΑ κε έλαλ αληηζπκβαιιφκελν. Πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ν Αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα ππνβάιεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο ειίδα 1 απφ 5

2 Δθηέιεζεο (Παξάξηεκα 2 - Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Καιήο Δθηέιεζεο) δηάξθεηαο δχν (2) κελψλ πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο θαη ίζε κε ην 10% ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο γηα ην νπνίν ζα ππνγξαθεί ε χκβαζε. Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί απφ Σξάπεδα, ή απφ νξγαληζκφ πνπ έρεη άδεηα δηελέξγεηαο Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ. III.1.2) Βαζηθνί όξνη ρξεκαηνδόηεζεο θαη πιεξσκήο ή/θαη αλαθνξά ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ ηηο δηέπνπλ (θαηά πεξίπησζε): - Υξεκαηνδφηεζε απφ ηδίνπο πφξνπο. - Δληφο πέληε εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο ζα δνζεί πξνθαηαβνιή ζηνλ Αλάδνρν ίζε κε ην 1/12 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, ε νπνία ζα ζπκςεθηζηεί κε ηηο δχν ηειεπηαίεο πιεξσκέο. Η ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηε ζίηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΓΔΦΑ ζα γίλεηαη ζπγθεληξσηηθά γηα θάζε κήλα θαη εληφο ζαξάληα πέληε (45) εκεξψλ απφ ηελ ηειεπηαία παξάδνζε (ηνπ κελφο) θαη ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ ζηα Κεληξηθά Γξαθεία ηνπ ΓΔΦΑ (Λ. Μεζνγείσλ , Σ.Κ , Υαιάλδξη, Α.Φ.Μ ΓΟΤ ΜΔΓΑΛΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ) θαη αθνχ έρεη πηζηνπνηεζεί ε ηθαλνπνηεηηθή ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ απφ ηνλ αλά εγθαηάζηαζε αξκφδην ηνπ ΓΔΦΑ. εκεηψλεηαη φηη ηα ζρεηηθά ηηκνιφγηα ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ (Κ.Β..). Η εληαία ηηκή ( 5,50 αλά κεξίδα) ζα παξακείλεη ζηαζεξή θαη δελ ζα ππφθεηληαη ζε θακία αλαπξνζαξκνγή γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο, ε νπνία ζα είλαη έλα (1) έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο, κε ηε δπλαηφηεηα παξάηαζεο έσο θαη έλα επηπιένλ έηνο. III.1.3) Ννκηθή κνξθή πνπ πξέπεη λα έρεη ν όκηινο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζεί ε ζύκβαζε (θαηά πεξίπησζε): ε πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ εθ κέξνπο Κνηλνπξαμίαο, εθηφο απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, ζα ππνβιεζνχλ επηπξφζζεηα ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: - Απνθάζεηο ή πξαθηηθά ησλ Αξκνδίσλ θαηά ην Καηαζηαηηθφ ή ηνλ Νφκν νξγάλσλ πνπ δεζκεχνπλ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Κνηλνπξαμία γηα: α. Σελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπο ζε ζχκπξαμε κε ηα άιια κέξε ηεο Κνηλνπξαμίαο ζην Γηαγσληζκφ. β. Σνλ νξηζκφ εθπξνζψπσλ, πνπ ζα ππνγξάθνπλ δηθαηνινγεηηθά, απφ απηνχο πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα ππνγξάθνπλ ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο θάζε εηαηξίαο γ. Σνλ νξηζκφ Δθπξνζψπνπ πνπ ζα ηα ππνβάιιεη δ. Απνδνρή ηεο εηο νιφθιεξνλ επζχλεο ελφο εθάζηνπ θνηλνπξαθηνχληνο κέινπο. ε. Σνλ νξηζκφ ηνπ επηθεθαιήο (Leader) ηεο Κνηλνπξαμίαο (κε κεξίδην ζηελ Κνηλνπξαμία θαη ειάρηζηνλ 50%) - Έγγξαθα πνπ, θαηά ηνλ Νφκν ηνπ Κξάηνπο φπνπ ζα ζπζηήλεηαη Κνηλνπξαμία, ζα απνδεηθλχνπλ ηε ζχζηαζε ηεο Κνηλνπξαμίαο (ζπκβνιαηνγξαθηθφ ή ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ) ή δεζκεπηηθή δήισζε πξφζεζεο ζχζηαζεο Κνηλνπξαμίαο, φπνπ ζα αλαθέξεηαη ε απνδνρή ηεο εηο νιφθιεξνλ επζχλεο ελφο εθάζηνπ θνηλνπξαθηνχληνο κέινπο. - πκβνιαηνγξαθηθή πξάμε εμνπζηνδφηεζεο θνηλνχ εθπξνζψπνπ, ή άιιε πξάμε ζχκθσλα κε ηελ Ννκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ ζπζηήλεηαη ε Κνηλνπξαμία, θαη δήισζε απνδνρήο, θαζψο θαη πιήξε ζηνηρεία ηνπ εθπξνζψπνπ, γηα λα είλαη εθηθηή ε επηθνηλσλία καδί ηνπ. - Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζε Κνηλνπξαμία ζα είλαη αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλνη απέλαληη ζην ΓΔΦΑ γηα φιεο ηηο ΤΠΗΡΔΙΔ θαη γηα θάζε ππνρξέσζε πνπ ζα απνξξέεη απφ ηε ΤΜΒΑΗ ή απφ ηνλ Διιεληθφ Νφκν. Η απνδνρή ηεο θαηά ηα αλσηέξσ εηο νιφθιεξνλ επζχλεο ελφο εθάζηνπ θνηλνπξαθηνχληνο πξέπεη λα κλεκνλεχεηαη (εθηφο απφ ηελ απφθαζε ή ην πξαθηηθφ ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θάζε επηρείξεζεο, πνπ θαηά ην Καηαζηαηηθφ ή ηνλ Νφκν δεζκεχεη ηελ επηρείξεζε, φπσο αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν ηνπ παξφληνο θαη ζην ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζεο Κνηλνπξαμίαο ή δεζκεπηηθή δήισζε ηεο παξαγξάθνπ ), θαη ζε δήισζε πνπ ζα ππνβιεζεί απφ θάζε κία θνηλνπξαθηνχζα επηρείξεζε, ππνγξαθφκελε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηεο. III.1.4 Άιινη εηδηθνί όξνη ζηνπο νπνίνπο ππόθεηηαη ε εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο: Όρη III.2) ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΖ III.2.1) Πξνζσπηθή θαηάζηαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ εγγξαθή ζε επαγγεικαηηθό ή εκπνξηθό κεηξών : Γηα θάζε κνξθή Δηαηξίαο ή πξνζσπηθήο επηρείξεζεο, ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 ή άιιν επίζεκν έγγξαθν πνπ ζα απνδεηθλχεη φηη: i) δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε παξφκνηα θαηάζηαζε θαη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ. ii) δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα νη δηαρεηξηζηέο ζε πεξίπησζε νκφξξπζκσλ (Ο.Δ.), εηεξφξξπζκσλ (Δ.Δ.) θαη εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ν πξφεδξνο θαη ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ζε πεξίπησζε αλψλπκεο εηαηξίαο (Α.Δ.), ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηε δηνίθεζή ηνπ ζε θάζε άιιε πεξίπησζε θαη ηα αληίζηνηρα θαηά ην δίθαην ηεο αιινδαπήο επηρείξεζεο πξφζσπα γηα : α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, θαηά ην άξζξν 2 παξ.1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο αξηζκ. 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ειίδα 2 απφ 5

3 β) δσξνδνθία, θαηά ην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (21) θαη ζην άξζξν 3 παξ.1 ηεο θνηλήο δξάζεο αξηζκ. 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ, γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, θαηά ην άξζξν 1 ηεο αξηζκ. 91./308/ΔΟΚ νδεγίαο ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ε) ππεμαίξεζε (375 Π.Κ), ζη) απάηε ( Π.Κ.), δ) εθβίαζε (385 Π.Κ.), ε) πιαζηνγξαθία ( Π.Κ.), ζ) ςεπδνξθία (224 Π.Κ.), η) δσξνδνθία ( Π.Κ.), θ) δφιηα ρξενθνπία (398 Π.Κ.). Σα ππφ α - δ αδηθήκαηα έρνπλ σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκό ηνπ ππνςεθίνπ ζε θάζε πεξίπησζε, ελψ ηα ππφ ε - θ, κφλν αλ ζρεηίδνληαη κε ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ πξνζθέξνληνο. - Πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο ηεο ρψξαο φηη ν πξνζθέξσλ είλαη ελήκεξνο, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Φνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, εηζθνξέο ζε Δπαγγεικαηηθέο ελψζεηο ή φηη άιιν απαηηείηαη θαη πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο. - Δπηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ εηεζίσλ ηζνινγηζκψλ ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ εηψλ (γηα λα πηζηνπνηείηαη φηη είλαη θεξδνθφξα εηαηξεία) - Σξαπεδηθέο βεβαηψζεηο πνπ λα βεβαηψλνπλ ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα γηα ρξεκαηνδνηήζεηο χςνπο ηνπιάρηζηνλ εθαηφ ρηιηάδσλ ( ,00) επξψ ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα : Μεηά από αίηεζε ηεο εηαηξείαο,κε ηελ παξνύζα ζαο γλσξίδνπκε όηη ζπλεξγαδόκαζηε από ην έηνο.. κε ηελ ελ ιόγσ εηαηξεία, θαη κέρξη ζήκεξα δηαζέηεη επαξθή πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα γηα ηελ ζπλεπή ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεώλ ηεο. Ζ Σξάπεδά καο έρεη εγθξίλεη κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ έρεη θαζνξίζεη θαη έρνπλ γλσζηνπνηεζεί ζηελ εηαηξεία, πηζηνδνηηθά όξηα γηα ρξεκαηνδνηήζεηο ζπλνιηθνύ πνζνύ... Αλαθνξηθά κε ηνλ αλσηέξσ Γηαγσληζκό ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα ζπκκεηάζρεηε, ε Σξάπεδά καο πξνηίζεηαη λα εμεηάζεη νηνδήπνηε αίηεκα ρξεκαηνδόηεζεο κε βάζε ηα Σξαπεδηθά θξηηήξηα, ηνπο ηζρύνληεο λνκηζκαηνπηζησηηθνύο θαλόλεο, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο εηαηξείαο θαηά ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηνπ. - Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ν πξνζθέξσλ ζα δειψλεη φινπο ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ. - Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο - Σα πιένλ πξφζθαηα πηζηνπνηεηηθά Τγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ηα ελ ηζρχ πηζηνπνηεηηθά ISO :22000:2005 (HACCP ) γηα ηε Γηαρείξηζε ηεο Αζθάιεηαο ηξνθίκσλ θαη ISO 9001 : 2008 (ή ηζνδχλακα) εθαξκνγήο ηνπιάρηζηνλ 1 (ελφο ) έηνπο - Πξνζθεξφκελν εβδνκαδηαίν κελνχ (Παξάξηεκα B ηνπ Σεχρνπο ΙΙ ηεο Γηαθήξπμεο) - Σνπιάρηζηνλ δχν (2) ζπζηαηηθέο επηζηνιέο απφ Δηαηξίεο ζηηο νπνίεο - ν πξνζθέξσλ - παξέρεη ππεξεζίεο ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα - Λίζηα ζπλεξγαδφκελσλ πξνκεζεπηψλ (ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α ηνπ Σεχρνπο ΙΙ ηεο Γηαθήξπμεο) - Πεηξειαηνθίλεην φρεκα (θνξηεγφ- ςπγείν)- πξνζθφκηζε επηθπξσκέλνπ θση/θνπ άδεηαο θπθινθνξίαο Πξόζζεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνύλ Κνηλνπξαμίεο: ε πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ εθ κέξνπο Κνηλνπξαμίαο, εθηφο απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, ζα ππνβιεζνχλ επηπξφζζεηα ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: - Απνθάζεηο ή πξαθηηθά ησλ Αξκνδίσλ θαηά ην Καηαζηαηηθφ ή ηνλ Νφκν νξγάλσλ πνπ δεζκεχνπλ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Κνηλνπξαμία γηα: α. Σελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπο ζε ζχκπξαμε κε ηα άιια κέξε ηεο Κνηλνπξαμίαο ζην Γηαγσληζκφ. β. Σνλ νξηζκφ εθπξνζψπσλ, πνπ ζα ππνγξάθνπλ δηθαηνινγεηηθά, απφ απηνχο πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα ππνγξάθνπλ ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο θάζε εηαηξίαο γ. Σνλ νξηζκφ Δθπξνζψπνπ πνπ ζα ηα ππνβάιιεη δ. Απνδνρή ηεο εηο νιφθιεξνλ επζχλεο ελφο εθάζηνπ θνηλνπξαθηνχληνο κέινπο. ε. Σνλ νξηζκφ ηνπ επηθεθαιήο (Leader) ηεο Κνηλνπξαμίαο (κε κεξίδην ζηελ Κνηλνπξαμία θαη ειάρηζηνλ 50%) - Έγγξαθα πνπ, θαηά ηνλ Νφκν ηνπ Κξάηνπο φπνπ ζα ζπζηήλεηαη Κνηλνπξαμία, ζα απνδεηθλχνπλ ηε ζχζηαζε ηεο Κνηλνπξαμίαο (ζπκβνιαηνγξαθηθφ ή ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ) ή δεζκεπηηθή δήισζε πξφζεζεο ζχζηαζεο Κνηλνπξαμίαο, φπνπ ζα αλαθέξεηαη ε απνδνρή ηεο εηο νιφθιεξνλ επζχλεο ελφο εθάζηνπ θνηλνπξαθηνχληνο κέινπο. - πκβνιαηνγξαθηθή πξάμε εμνπζηνδφηεζεο θνηλνχ εθπξνζψπνπ, ή άιιε πξάμε ζχκθσλα κε ηελ Ννκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ ζπζηήλεηαη ε Κνηλνπξαμία, θαη δήισζε απνδνρήο, θαζψο θαη πιήξε ζηνηρεία ηνπ εθπξνζψπνπ, γηα λα είλαη εθηθηή ε επηθνηλσλία καδί ηνπ. - Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζε Κνηλνπξαμία ζα είλαη αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλνη απέλαληη ζην ΓΔΦΑ γηα φιεο ειίδα 3 απφ 5

4 ηηο ΤΠΗΡΔΙΔ θαη γηα θάζε ππνρξέσζε πνπ ζα απνξξέεη απφ ηε ΤΜΒΑΗ ή απφ ηνλ Διιεληθφ Νφκν. Η απνδνρή ηεο θαηά ηα αλσηέξσ εηο νιφθιεξνλ επζχλεο ελφο εθάζηνπ θνηλνπξαθηνχληνο πξέπεη λα κλεκνλεχεηαη (εθηφο απφ ηελ απφθαζε ή ην πξαθηηθφ ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θάζε επηρείξεζεο, πνπ θαηά ην Καηαζηαηηθφ ή ηνλ Νφκν δεζκεχεη ηελ επηρείξεζε, φπσο αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν ηνπ παξφληνο θαη ζην ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζεο Κνηλνπξαμίαο ή δεζκεπηηθή δήισζε ηεο παξαγξάθνπ ), θαη ζε δήισζε πνπ ζα ππνβιεζεί απφ θάζε κία θνηλνπξαθηνχζα επηρείξεζε, ππνγξαθφκελε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηεο. Κάζε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα είλαη πιήξεο, ζαθήο θαη λα πξνζδηνξίδεη ηα πξνζθεξφκελα είδε κε η' απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά (πξνέιεπζε λσπψλ πξντφλησλ, πιηθψλ, πνηφηεηα, παξαγσγφ ή κεηαπνηεηή, θαηαζθεπαζηή-ζπζθεπαζηή, θιπ.). Η πξνζθνξά θάζε δηαγσληδνκέλνπ ζα απνηειεί πξφηαζε πξνο ζχλαςε ζχκβαζεο θαη ζα ηνλ δεζκεχεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. III.2.2) Οηθνλνκηθή θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλόηεηα: Πιεξνθνξίεο θαη δηαηππψζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα θξηζεί εάλ πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο : Πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο ηεο ρψξαο φηη ν πξνζθέξσλ είλαη ελήκεξνο, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Φνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, εηζθνξέο ζε Δπαγγεικαηηθέο ελψζεηο ή φηη άιιν απαηηείηαη θαη πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο. Δπηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ εηεζίσλ ηζνινγηζκψλ ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ εηψλ (γηα λα πηζηνπνηείηαη φηη είλαη θεξδνθφξα εηαηξεία) Σξαπεδηθέο βεβαηψζεηο πνπ λα βεβαηψλνπλ ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηθαλφηεηα γηα ρξεκαηνδνηήζεηο χςνπο ηνπιάρηζηνλ εθαηφ ρηιηάδσλ ( ,00) επξψ ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα : Μεηά από αίηεζε ηεο εηαηξείαο,κε ηελ παξνύζα ζαο γλσξίδνπκε όηη ζπλεξγαδόκαζηε από ην έηνο.. κε ηελ ελ ιόγσ εηαηξεία, θαη κέρξη ζήκεξα δηαζέηεη επαξθή πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα γηα ηελ ζπλεπή ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεώλ ηεο. Ζ Σξάπεδά καο έρεη εγθξίλεη κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ έρεη θαζνξίζεη θαη έρνπλ γλσζηνπνηεζεί ζηελ εηαηξεία, πηζηνδνηηθά όξηα γηα ρξεκαηνδνηήζεηο ζπλνιηθνύ πνζνύ... Αλαθνξηθά κε ηνλ αλσηέξσ Γηαγσληζκό ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα ζπκκεηάζρεηε, ε Σξάπεδά καο πξνηίζεηαη λα εμεηάζεη νηνδήπνηε αίηεκα ρξεκαηνδόηεζεο κε βάζε ηα Σξαπεδηθά θξηηήξηα, ηνπο ηζρύνληεο λνκηζκαηνπηζησηηθνύο θαλόλεο, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο εηαηξείαο θαηά ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηνπ. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ν πξνζθέξσλ ζα δειψλεη φινπο ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ. III.2.3) Σερληθή ηθαλόηεηα: Πιεξνθνξίεο θαη δηαηππψζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα θξηζεί εάλ πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο : O ΑΝΑΓΟΥΟ ν νπνίνο αζρoιείηαη θαη επάγγεικα κε ηε ζίηηζε θαη δηαζέηεη πξoο ηoχηo έκπεηξo θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ θαη ηηο αληίζηνηρεο εγθαηαζηάζεηο, απνδέρεηαη λα πξνεηνηκάδεη θαη λα δηαλέκεη γεχκαηα γηα ηελ ζίηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΗ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Γηαγσληζκνχ. III.2.4) Πιεξνθνξίεο γηα παξαρσξνύκελεο θαη απνθιεηζηηθόηεηα ζπκβάζεηο: Όρη ΙΙΙ.3) ΌΡΟΙ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΔΙΓΙΚΑ ΣΙ ΤΜΒΑΔΙ ΤΠΖΡΔΙΩΝ III.3.1) Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή θαηεγνξία: Όρη ΙΙΙ.3.2) Σα λνκηθά πξόζσπα ζα θιεζνύλ λα δειώζνπλ ην όλνκα θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα ησλ πξνζώπσλ ζηα νπνία αλαηίζεηαη ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο: Όρη ΣΜΖΜΑ IV: ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ IV.1) ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ: IV.1.1) Δίδνο ηεο Γηαδηθαζίαο: Aλνηθηφο ΙV.2) ΚΡΙΣΖΡΙΑ ΑΝΑΘΔΖ: IV.2.1) Κξηηήξηα Αλάζεζεο ηεο ύκβαζεο : Μφλν φζνη ζπκκεηέρνληεο ππέβαιαλ πιήξε, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 6 ηνπ Σεχρνπο I πξνζθνξά ζα αμηνινγεζνχλ. Η αμηνιφγεζε ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα εμήο θξηηήξηα γηα ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά: Β1. Αξηηφηεηα, πιεξφηεηα θαη πνηθηιία ηνπ πξνζθεξφκελνπ εβδνκαδηαίνπ πξνγξάκκαηνο ζίηηζεο, αιιά θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ (ζάληνπηηο- γαιαθηνθνκηθά πξντφληα), βάζεη ηνπ ελδεηθηηθνχ εβδνκαδηαίνπ κελνχ. Β2. Δπίζθεςε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ/ησλ ππνςεθίνπ/σλ αλαδφρνπ/σλ. β2.1 Καζαξηφηεηα ρψξσλ β2.2 πλζήθεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο πξνζσπηθνχ β2.3 Δμνπιηζκφο εγθαηαζηάζεσλ Β3. Λίζηα ζπλεξγαδφκελσλ πξνκεζεπηψλ (ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α) Β4. πλζήθεο κεηαθνξάο θαγεηνχ Η ηειηθή αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε βάζε ηνλ αθφινπζν ηχπν: Α = Β1+Β2+Β3+Β4 φπνπ Β2 = β2.1+ β2.2+ β2.3 Κάζε πξνζθνξά πνπ ζπκπιεξψλεη άζξνηζκα Α κηθξφηεξν απφ 70 κνλάδεο, απνθιείεηαη. Βαζκνινγία Κξηηεξίσλ : Β1 = 0-35 Β2 = β2.1+β2.2+β2.3 = 0-35 φπνπ β2.1 = 0-15, β2.2 = 0-10, β2.3 = 0-10 ειίδα 4 απφ 5

5 Β3 = 0-20 Β4 = 0-10 IV.2.2) Υξήζε ειεθηξνληθνύ πιεηζηεξηαζκνύ: Όρη IV.3) ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΔ IV.3.1) Αξηζκόο αλαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηνλ θάθειν ν αλαζέησλ θνξέαο: ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΔΦΑ ΑΡ.271/11/ΓΓΠ IV.3.2) Πξνεγνύκελεο πξνθεξύμεηο ζρεηηθά κε ηελ ίδηα ζύκβαζε: Όρη IV.3.3) Όξνη γηα ηε ιήςε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ζπκπιεξσκαηηθώλ εγγξάθσλ: Πξνζεζκία γηα ηελ παξαιαβή αηηήζεσλ γηα έγγξαθα ή γηα ηελ πξφζβαζε ζε έγγξαθα. Ηκεξνκελία : 30/01/2012 Έγγξαθα πνπ ρνξεγνχληαη αληί αληηηίκνπ: Όρη IV.3.4) Πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ ή ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο: Ηκεξνκελία : 07/02/2012 θαη ώξα 12:00 IV.3.5) Γιώζζα(-εο) ζηελ (ζηηο) νπνία(-εο) κπνξνύλ λα ζπληαρζνύλ νη κειέηεο ή νη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο: Διιεληθά IV.3.6) Διάρηζηε απαηηνύκελε ρξνληθή δηάξθεηα ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο : πέληε (5) κήλεο απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε. IV.3.7) Όξνη γηα ην άλνηγκα ησλ πξνζθνξώλ: Ηκεξνκελία : 07/02/2012 Ώξα : 12:30 Tφπνο: ηε δηεχζπλζε ηνπ ζεκείνπ Ι.1 Πξφζσπα πνπ κπνξνχλ λα παξαζηνχλ ζηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ: Ναη Νφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνη ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζχκθσλα κε ηα ηεχρε ηεο δηαθήξπμεο. ΣΜΖΜΑ VI: ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΙΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΔ VI.1) ΠΡΟΚΔΙΣΑΙ ΓΙΑ ΔΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΖ ΓΖΜΟΙΑ ΤΜΒΑΖ: Όρη VI.2) ΤΜΒΑΖ(ΔΙ) ΠΟΤ ΥΔΣΙΕΔΣΑΙ(ΟΝΣΑΙ) ΜΔ ΥΔΓΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΟ ΑΠΟ ΣΑ ΣΑΜΔΙΑ ΣΖ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ: Όρη VI.3) ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΙΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΔ: 1) Οη επηζπκνχληεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηα ηεχρε απφ ηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα (δηεχζπλζε ηνπ ζεκείνπ Ι.1 αλσηέξσ) έσο ηηο 30/01/2012 θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ) Ο Γηαγσληζκφο δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη ηελ νδεγία 2004/17/ΔΚ φπσο ελζσκαηψζεθε ζην Διιεληθφ Γίθαην κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 59/2007, ε νπνία εθαξκφδεηαη γεληθψο ζε φιεο ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ΓΔΦΑ θαη πξνζθεξφλησλ αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθφηεηά ηνπο. Οπνηαδήπνηε αληηδηθία ζα ππφθεηηαη ζηε δηθαηνδνζία ησλ Γηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο. Η πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία γίλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ 173/ ). Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη ηνλ ηζρχνληα Καλνληζκφ Αλάζεζεο & Δθηέιεζεο Πξνκεζεηψλ ηνπ ΓΔΦΑ (ΦΔΚ Β 2695/ Απφθαζε Αξηζ.Γ1/Γ/25457) θαη έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΓΔΦΑ ). Ο αλσηέξσ Καλνληζκφο ζα εθαξκφδεηαη επίζεο ζηελ χκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί. VI.4) ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΠΡΟΦΤΓΖ VI.4.1) Φνξέαο αξκόδηνο γηα ηηο δηαδηθαζίεο πξνζθπγήο : Δπίζεκε Δπσλπκία : ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε : Λεσθφξνο Μεζνγείσλ Πόιε : GR Υαιάλδξη Υώξα : ΔΛΛΑΓΑ Σειέθσλν: Φαμ: VI.4.2) Τπνβνιή Πξνζθπγώλ : Οη πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 3886/2010 (ΦΔΚ Α 173/ ) γηα ηε Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21 εο Ινπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25 εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11 εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L335). VI.4.3) Τπεξεζία από ηελ νπνία παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθπγώλ: Δπίζεκε Δπσλπκία : ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε : Λεσθφξνο Μεζνγείσλ Πόιε : GR Υαιάλδξη Σειέθσλν: Φαμ: VI.5) ΖΜΔΡΟΜΖΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΖΝ Δ.Δ.Δ.Δ: 23/12/2011 ειίδα 5 απφ 5

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΙΣΙΗ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΑΣΗΜΑΣΟ και ΤΦΑ ΡΔΒΤΘΟΤΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΖ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. Γηαγσληζκόο 209/10/ΓΓΠ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ :

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΖ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. Γηαγσληζκόο 209/10/ΓΓΠ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΖ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. Γηαγσληζκόο 209/10/ΓΓΠ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΔΡΓΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΑΓΩΓΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΣΟΝ ΑΩΠΟ ΠΟΣΑΜΟ» W.B.S.: 10.30.27.101 Γ/ζκφο 209/10/ΓΓΠ ΣΔΤΥΟ Η Γηαθήξπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Αξ. 410/13/ΓΓΠ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ C.C.TV. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΝ ΣΔΡΜΑΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ Τ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο 52100 Καζηνξηά ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014 Γηεζλνχο Αλνηθηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΪηξα : 24-07-2015 ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ Αξ. Πξση.: 794 ΓΔΝ.Γ/ΝΖ ΟΗΚ.-ΓΗΟΗΚ. ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜ.ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Πιεξνθνξίεο: Β. Μαθξπγηψξγνο Σει: 2613 610327 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: Π/31/15 ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΙΑΣΡΙΚΟΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟΙ» CPV 33141620-2 πξνϋπνινγηζκόο: 13.851,18

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: Π/31/15 ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΙΑΣΡΙΚΟΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟΙ» CPV 33141620-2 πξνϋπνινγηζκόο: 13.851,18 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΛΡΔΙΖ : 1/10/2015 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 1 ε. ΞΔ. ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΟΗΘΚ.ΞΟΩΡ : 10419 ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ ΡΖΙ: 2132052518-508 ΦΑΜ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/ e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Σειέθσλν:210-42 97 850 Φαμ:210-42 97 915 Email : grafeio_proedrou@oikosnautou.gr ΘΔΜΑ : Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Γηα ην έξγν «Αλαβάζκηζε, Απινχζηεπζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα