Εκπαιδεσηικό Πρόγραμμα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκπαιδεσηικό Πρόγραμμα"

Transcript

1 Κλινική Δ Π Θ Π Γ Ν Α Ύπνος Αναιζθηζιολογίας ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ Δ/νηής: Αν. Καθηγηηής Υ. Α. Ιαηρού DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE SCHOOL OF MEDICINE DEPARTMENT OF ANESTHESIOLOGY UNIVERSITY GENERAL HOSPITAL OF ALEXANDROUPOLIS Head: Assoc Professor C Iatrou MD, PhD Εκπαιδεσηικό Πρόγραμμα Training Program Ακαδημαϊκό Έηος Academic Year

2 Διδικεςμένοι Ιαηποί ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΖ ΚΛΙΝΙΚΖ Ηαηξνχ Α. Ηαηξνχ Αλ. Καζεγεηήο Αλαηζζεζηνινγίαο ΓΠΘ Γηεπζπληήο Κιηληθήο Αλαηζζεζηνινγίαο Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνχπνιεο (ΠΓΝΑ) Βνγηαηδάθε Θενδνζία Δπ. Καζεγήηξηα Αλαηζζεζηνινγίαο ΓΠΘ 3. Γαβηδνχδε Οιπκπία, Αλαηζζεζηνιφγνο Δπηκειήηξηα Α -ΔΤ/ΠΓΝΑ 4. Σεξζελίδνπ Λτιηα, Αλαηζζεζηνιφγνο Δπηκειήηξηα Β -ΔΤ/ΠΓΝΑ 5. Γαιαηνχδεο Εήζεο, Αλαηζζεζηνιφγνο Δπηκειεηήο Β -ΔΤ/ΠΓΝΑ 6. Υισξνπνχινπ Πειαγία, Αλαηζζεζηνιφγνο Δπηκειήηξηα Β -ΔΤ/ΠΓΝΑ 7. Παπαδνπνχινπ Μαξία, Αλαηζζεζηνιφγνο Δπηκειήηξηα Β -ΔΤ/ΠΓΝΑ Specialized Doctors PERSONNEL Iatrou A. Christos Associate Professor of Anesthesiology, DUTH Head of the Department of Anesthesiology University General Hospital of Alexandroupolis 9 UGHA) Vogiatzaki Theodosia Assistant Professor of Anesthesiology, DUTH Davidoudi Olympia, Anesthesiologist, UGHA Consultant (epimelitis A ) Tersenidou Lilia, Anesthesiolgist, UGHA Senior Registrat (epimelitis B ) Galatoudis Zisis, Anesthesiolgist, UGHA Senior Registrat (epimelitis B ) Chloropoulou Pelagia, Anesthesiolgist, UGHA Senior Registrat (epimelitis B ) Papadopoulou Maria, Anesthesiolgist, UGHA Senior Registrat (epimelitis B ) Διδικεςόμενοι Ιαηποί Trainees 1. Γειάηνπ νθία Gelatou Sofia, MD 2. Νηθνχιε Δπαγγειία Nikouli Evagellia, MD 3. Σεξιεκέ Διέλε Terleme Eleni, MD 4. Νηθνιαΐδεο Δδνπάξδνο Nikolaidis Edouardos, MD 5. Υξηζηνθήο Υξήζηνο Christofis Christos, MD 6. Καξακπνπγηνχθ Γηψξγνο Karampougiouk Georgios, MD 2

3 ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηεο Κιηληθήο Αλαηζζεζηνινγίαο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο αλαθέξεηαη ηφζν ζην Πξνπηπρηαθφ φζν θαη ζην Μεηαπηπρηαθφ επίπεδν. Πποπηςσιακό Δπίπεδο «Αναιζθηζιολογία» (βαζηθφ) 1. Μαθήμαηα Αναιζθηζιολογίαρ Φνηηεηέο Ε εμακήλνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο ΓΠΘ Κηήξην Γ2-1 νο φξνθνο - Σξίηε Αίζνπζεο εθπαίδεπζεο ΠΓΝΑ Υεηκεξηλφ εμάκελν χλνιν ζεσξεηηθψλ σξψλ Υειποςπγεία Τπνρξεσηηθά, νη θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ πξέπεη λα παξαθνινπζήζνπλ γηα 21 ζπλνιηθά ψξεο ηελ αλαηζζεζηνινγηθή δηαρείξηζε ησλ αζζελψλ ζηα ρεηξνπξγεία. 3. Ππακηική Άζκηζη - Κλινικό Φπονηιζηήπιο Η. Γηαρείξηζε αλψηεξνπ αεξαγσγνχ. ΗΗ. Βαζηθή-Δμεηδηθεπκέλε Καξδηνπλεπκνληθή Αλαδσνγφλεζε (ΚΑΡΠΑ). Υεηξνπξγεία Αίζνπζα εθπαίδεπζεο θνηηεηψλ Πέκπηε χλνιν σξψλ εθπαίδεπζεο 5 «Ο πόνορ και η ανηιμεηώπιζή ηος» (επηινγήο) 4. Μαθήμαηα Πόνος Φνηηεηέο Ζ εμακήλνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο ΓΠΘ Κηήξην Γ2-1 νο φξνθνο - Σξίηε Αίζνπζεο εθπαίδεπζεο ΠΓΝΑ Δαξηλφ εμάκελν χλνιν ζεσξεηηθψλ σξψλ 13 TRAINING PROGRAM The Training Program of the Department of Anesthesiology of the Democritus University of Thrace includes an Undergraduate and Post-Graduate Program. Under-Graduate Program Anesthesiology Lectures concerning Anesthesiology Tuesday Total hours 26 Operating theatre Total hours 21 Clinical Work-Shop I. Upper airway management II. Basic-Advanced Cardiopulmonary Resascitation (CPR). Training according to group number. Thursday Total hours 5. Lectures concerning Pain Tuesday Total hours 13 Μεηαπηςσιακό Δπίπεδο 1. Μαθήμαηα ειδικεςομένων Αλαηζζεζηνινγία. Βαζηθέο επηζηήκεο. Σα καζήκαηα γίλνληαη απφ εηδηθεπκέλνπο θαη εηδηθεπφκελνπο ηεο Κιηληθήο. Υεηξνπξγεία Αίζνπζα εθπαίδεπζεο. Γεπηέξα ςνεσιζόμενερ Δπιζηημονικέρ ςνανηήζειρ ηεο Κιηληθήο Αλαηζζεζηνινγίαο ηνπ ΓΠΘ. πκκεηέρνπλ σο πξνζθεθιεκέλνη νκηιεηέο ηαηξνί άιισλ εηδηθνηήησλ ή Οη δηαιέμεηο απεπζχλνληαη ζε εηδηθεπκέλνπο θαη εηδηθεπφκελνπο αλαηζζεζηνιφγνπο. Υεηξνπξγεία Αίζνπζα εθπαίδεπζεο. Γεπηέξα Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο Γηάθνξεο επηζηεκνληθέο εθδειψζεηο, e-learning. Post-Graduate Program Lectures for trainees Anesthesiology. Basic sciences. Monday Monday evening Lectures Monday Other activities e-learning, conferences 3

4 ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΑΚΟ ΔΣΟ ΘΔΩΡΖΣΙΚΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ: 26 ΩΡΔ Α. ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΖΙΟΛΟΓΙΑ: 26 ΩΡΔ Αίθοςζερ διδαζκαλίαρ ΠΓΝΑ: κάθε Σπίηη & ώπα 18:00-20:00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ΑΝΑΙΘΖΙΟΛΟΓΙΑ α/α Σίηλορ μαθήμαηορ Γιδάζκων/οςζα Ζμεπομηνία 1. Γηαρείξηζε ηνπ αλψηεξνπ αεξαγσγνχ Ηαηξνχ Υ Καξδηνπλεπκνληθή αλαδσνγφλεζε Ηαηξνχ Υ Δίδε αλαηζζεζίαο Ηαηξνχ Υ ηνηρεία θπζηνινγίαο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο Διεπζεξηάδεο ηνηρεία θπζηνινγίαο ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο Διεπζεξηάδεο Κιηληθή θαξκαθνινγία Απηφλνκνπ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο Ηαηξνχ Υ Παξαθνινχζεζε δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ (monitoring) Διεπζεξηάδεο πκβάκαηα θαη επηπινθέο θαηά ηελ πεξηαλαηζζεηηθή πεξίνδν Διεπζεξηάδεο Δλδνθιέβηα θαη ηνπηθά αλαηζζεηηθά Βνγηαηδάθε Θ Πξνεγρεηξεηηθή αμηνιφγεζε θαη πξνεηνηκαζία Βνγηαηδάθε Θ Δηζπλεφκελα αλαηζζεηηθά θαη κπνραιαξσηηθά Βνγηαηδάθε Θ Αληηκεηψπηζε ηνπ πνιπηξαπκαηία Διεπζεξηάδεο Τγξά - Ζιεθηξνιχηεο - Ομενβαζηθή ηζνξξνπία Βνγηαηδάθε Θ Σα διδακηικά ζςγγπάμμαηα ηος μαθήμαηορ είναι: 1. Πεξηεγρεηξεηηθή Ηαηξηθή: Αλαηζζεζηνινγία-Δπείγνπζα & Δληαηηθή Ηαηξηθή-Θεξαπεία Πφλνπ. Γ. Παπαδφπνπινο, Κ. Φίινο, Υ. Ηαηξνχ, Γ. Βξεηδάθεο. - Δθδφζεηο ΔΦΤΡΑ, Ησάλληλα 2004, Πεξηεγρεηξεηηθή θξνληίδα ηνπ θαξδηνρεηξνπξγηθνχ αζζελνχο: ηνηρεία αλαηζζεζηνινγίαο, θαξδηνινγίαο θαη κεηεγρεηξεηηθήο εληαηηθήο ζεξαπείαο. Παπαδφπνπινο Γ., Αλησλίνπ Θ., Βξεηδάθεο Γ. - Δθδφζεηο ΔΦΤΡΑ, Ησάλληλα Άιιν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ: Υξήζε PC Multimedia, video, projector. ΠΡΑΚΣΙΚΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ: 26 ΩΡΔ Α. ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΑ: 21 ΩΡΔ Τπνρξεσηηθά, νη θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ πξέπεη λα παξαθνινπζήζνπλ γηα ηξεηο εκέξεο (21 ζπλνιηθά ψξεο) ηελ αλαηζζεζηνινγηθή δηαρείξηζε ησλ αζζελψλ ζηα ρεηξνπξγεία. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε εθ ησλ πξνηέξσλ ελεκέξσζε, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν θαηάιιεινο πξνγξακκαηηζκφο, ιφγσ ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ πνπ ππάξρνπλ ζηα ρεηξνπξγεία. 4

5 Β. ΠΡΑΚΣΙΚΖ ΑΚΖΖ - ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΣΙΣΖΡΙΟ: 5 ΩΡΔ Αίθοςζερ διδαζκαλίαρ σειποςπγείος Γενικά σειποςπγεία Ώπα 19:00-21:30 Ακαδημαϊκό έηορ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΟΤ ΦΡΟΝΣΙΣΖΡΙΟΤ ΑΝΑΙΘΖΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΑΝΩΣΔΡΟΤ ΑΔΡΑΓΩΓΟΤ - ΚΑΡΓΙΟΠΝΔΤΜΟΝΙΚΖ ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ ΑΚΖΖ 1 ΑΚΖΖ 2 1 η ΟΜΑΓΑ Πέμπηη ( ) Πέμπηη ( ) 2 η ΟΜΑΓΑ Πέμπηη ( ) Πέμπηη ( ) 3 η ΟΜΑΓΑ Πέμπηη ( ) Πέμπηη ( ) ΠΡΑΚΣΙΚΖ ΑΚΖΖ - ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΣΙΣΖΡΙΟ Ι. Γιασείπιζη ανώηεπος αεπαγωγού. ΙΙ. Βαζική και Δξειδικεςμένη Καπδιοπνεςμονική Αναζωογόνηζη (ΚΑΡΠΑ). Οη θνηηεηέο ρσξίδνληαη ζε 3 νκάδεο ησλ αηφκσλ πεξίπνπ. Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πεξηιακβάλεη 5 ψξεο γηα θάζε νκάδα. Ζ πξαθηηθή εθπαίδεπζε γίλεηαη κε ηε ρξήζε δχν πξνπιαζκάησλ (αεξαγσγνχ θαη αεξαγσγνχ-καρπα) θαη ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο ζηελ ΚΑΡΠΑ. ςνηονιζηέρ: Ηαηξνχ Υ. Βνγηαηδάθε Θ. Δκπαιδεςηέρ: Διεπζεξηάδεο., Γαβηδνχδε Ο., Σεξζελίδνπ Λ., Υισξνπνχινπ Π., Νηθνχιε Δ., Γειάηνπ., Σεξιεκέ Δ. ΠΡΩΣΖ ΤΝΔΓΡΙΑ: Πέμπηη, ώπα 19:00-21:30 Ππακηική άζκηζη 1 Δθηίκεζε-απειεπζέξσζε αεξαγσγνχ, έιεγρνο αλαπλνήο, έιεγρνο ζεκείσλ θπθινθνξίαο, θιήζε βνήζεηαο. Ππακηική άζκηζη 2 Δθηίκεζε-απειεπζέξσζε αεξαγσγνχ, έιεγρνο αλαπλνήο, θιήζε βνήζεηαο, δχν εκθπζήζεηο, έιεγρνο ζεκείσλ θπθινθνξίαο. Ππόπλαζμα Ι: Αεπιζμόρ έξω από ηο ζηόμα Πξνζσπίδεο (κάζθεο) - AMBU - ηνκαηνθαξπγγηθνί θαη ξηλνθαξπγγηθνί αεξαγσγνί. Σερλεηή αλαπλνή: αεξηζκφο έμσ απφ ην ζηφκα (ζηφκα-ζηφκα, ζηφκα-καληειάθη θαη ζηφκα-κάζθα). Ππόπλαζμα ΙΙ: Αεπιζμόρ μέζα από ηο ζηόμα Υπεργλωηηιδικές ζσζκεσές αεριζμού Λαξπγγηθέο κάζθεο (LMA: classic, flexible, unique, Fastrach), PAx, I-gel θ.α. Σερλεηή αλαπλνή: αεξηζκφο κέζα απφ ην ζηφκα (ππεξγισηηηδηθή ζπζθεπή-ζηφκα ή AMBU). Σερλεηή θπθινθνξία: Βαζηθή θαη εμεηδηθεπκέλε ΚΑΡΠΑ (απηλίδσζε, ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο). ΓΔΤΣΔΡΖ ΤΝΔΓΡΙΑ: Πέμπηη, ώπα 19:00-21:30 Ππακηική άζκηζη 3 Δθηίκεζε-απειεπζέξσζε αεξαγσγνχ, έιεγρνο αλαπλνήο, θιήζε βνήζεηαο, εκθπζήζεηο, ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο-εκθπζήζεηο. Ππόπλαζμα Ι: Δνδοηπασειακή διαζωλήνωζη Λαξπγγνζθφπηα - Δλδνηξαρεηαθνί ζσιήλεο - Οδεγνί - Λαβίδα Magill. 5

6 Δλδνηξαρεηαθή δηαζσιήλσζε: ηνκαηνηξαρεηαθή θαη ξηλνηξαρεηαθή δηαζσιήλσζε. Ππόπλαζμα ΙΙ: Βαζική και Δξειδικεςμένη ΚΑΡΠΑ Σερλεηή αλαπλνή. Σερλεηή θπθινθνξία: Βαζηθή θαη εμεηδηθεπκέλε ΚΑΡΠΑ (απηλίδσζε, ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο). Ππακηική άζκηζη 4 Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο: πξνζνκνίσζε ζηε βαζηθή θαη εμεηδηθεπκέλε ΚΑΡΠΑ. Γηάθνξα ελδηαθέξνληα πεξηζηαηηθά. ΜΑΘΖΜΑ ΔΠΙΛΟΓΖ «Ο ΠΟΝΟ ΚΑΙ Ζ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΖ ΣΟΤ» Πέμπηη & ώπα 18:00-19:00 ΖΜΔΡΟ- ΜΖΝΙΑ ΜΑΘΖΜΑ ΓΙΓΑΚΩΝ Ι. ΔΙΑΓΩΓΖ ΣΟΝ ΠΟΝΟ Οξνινγία - Σαμηλφκεζε - Δθηίκεζε ηνπ πφλνπ Υ. Ηαηξνχ Φπζηνινγία & Παζνθπζηνινγία ηνπ πφλνπ Υ. Ηαηξνχ II. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΠΟΝΟΤ Με νπηνεηδή & Οπηνεηδή αλαιγεηηθά θάξκαθα Υ. Ηαηξνχ Φάξκαθα ζπλνδά ησλ αλαιγεηηθψλ - Σνπηθά αλαηζζεηηθά Υ. Ηαηξνχ ΙΙΙ. ΔΙΓΖ ΠΟΝΟΤ Ομχο θαη Υξφληνο πφλνο Υ. Ηαηξνχ Αιγαηζζεηηθφο (πεξηεγρεηξεηηθφο) πφλνο Υ. Ηαηξνχ Νεπξνπαζεηηθφο πφλνο Υ. Ηαηξνχ Καξθηληθφο πφλνο Υ. Ηαηξνχ IV. ΔΙΓΙΚΑ ΔΠΩΓΤΝΑ ΤΝΓΡΟΜΑ Δπψδπλεο λεπξνπάζεηεο (ηξηδχκνπ, δηαβεηηθή, κεζεξπεηηθή ) Υ. Ηαηξνχ Κεληξηθφο πφλνο Υ. Ηαηξνχ Πφλνο θνινβψκαηνο - Πφλνο θάληαζκα Υ. Ηαηξνχ Οζθπαιγία - Απρελαιγία Υ. Ηαηξνχ Μπνπεξηηνληαθφ ζχλδξνκν Υ. Ηαηξνχ Σα διδακηικά ζςγγπάμμαηα ηος μαθήμαηορ είναι: 1. Ανηιμεηώπιζη οξέορ και σπόνιος πόνος. Αξγχξα Δ., Βαδαινχθα Α., ηαθάθα Η, Αλαζηαζίνπ Δ., Παπαδφπνπινο Γ. 2. Ο πόνορ και η ανηιμεηώπιζή ηος. Βαζηιάθνο Γ. 6

7 ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΖΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΤΣΔΡΑ, ΩΡΑ 19:00-20:30 ΘΔΜΑ ΟΜΙΛΖΣΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΙΑ 1 Αλαηζζεζηνινγηθή δηαρείξηζε πνιπηξαπκαηία Ηαηξνχ Υ Πεξηεγρεηξεηηθφο πφλνο Ηαηξνχ Υ Σν ΑΝ θαη ν αλαηζζεζηνιφγνο Η Ηαηξνχ Υ Σν ΑΝ θαη ν αλαηζζεζηνιφγνο ΗΗ Ηαηξνχ Υ Πλεπκνληθή εκβνιή Γαιαηνχδεο Ε Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ρεηξνπξγείνπ Υισξνπνχινπ Π Πεξηεγρεηξεηηθή κεηάγγηζε αίκαηνο θαη παξαγψγσλ Ηαηξνχ Υ Αλαηζζεζία ζε αζζελείο κε λεπξνινγηθέο & ςπρηαηξηθέο παζήζεηο Νηθνχιε Δ Αλαηζζεζία ζε αζζελείο κε πλεπκνληθή λφζν Γειάηνπ Δλδείμεηο θαη παζνθπζηνινγία ηεο ελδνηξαρεηαθήο δηαζσιήλσζεο Σεξιεκέ Δ Μπνραιαξσηηθά Υξηζηνθήο Υ Αλαηζζεζία ζε TUR πξνζηάηε Καξακπνπγηνχθ Γ Αλαηζζεζία ζε αζζελείο κε απηνάλνζα λνζήκαηα Νηθνιαΐδεο Δ Νεπξηθνί απνθιεηζκνί άλσ άθξνπ Υισξνπνχινπ Π Νεπξηθνί απνθιεηζκνί άλσ άθξνπ Υισξνπνχινπ Π Νεπξηθνί απνθιεηζκνί θάησ άθξνπ Υισξνπνχινπ Π Αλαηζζεζία ζε αζζελείο κε λεπξνκπτθέο παζήζεηο Νηθνχιε Δ Δπείγνπζεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο λενγλψλ Γειάηνπ Δπηδξάζεηο ησλ αλαηζζεηηθψλ θαξκάθσλ ζηε θπζηνινγία ηνπ εγθεθάινπ Σεξιεκέ Δ Οπηνεηδή αλαιγεηηθά Υξηζηνθήο Υ Αλαηζζεζία ζε ιαπαξνζθνπηθή ρεηξνπξγηθή Καξακπνπγηνχθ Γ Αλαηζζεζία ζε έγθπν γηα κε γπλαηθνινγηθέο επεκβάζεηο Νηθνιαΐδεο Δ Γεμηά θαξδηαθή αλεπάξθεηα Διεπζεξηάδεο ΤΝΔΥΙΕΟΜΔΝΔ ΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΔ ΤΝΑΝΣΖΔΙ ΓΔΤΣΔΡΑ, ΩΡΑ 19: ΘΔΜΑ ΟΜΙΛΖΣΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΙΑ 1. Αθηηλνπξνζηαζία θαηά ηελ επεκβαηηθή αθηηλνινγία Ακπαηδφγινπ Γ Αμηνιφγεζε εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ ζε παζήζεηο ελδνθξηλψλ αδέλσλ Λπξαηδφπνπινο Ν Μεηαβνιηζκφο θαξκάθσλ Σαπξίδνπ Α Αληηκεηψπηζε πνιπηξαπκαηία (ATLS) Καδάθνο Κ Δλδναπιηθέο επεκβάζεηο - Ση πξέπεη λα γλσξίδεη ν αλαηζζεζηνιφγνο. Γεσξγηάδεο Γ

8 ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΩΝ Ι. Αναλογία αναιζθηζιολόγων/αιθοςζών = 2/1 Ζ Τπνπξγηθή Απφθαζε «Καζνξηζκφο (ειαρίζησλ) νξίσλ πξνδηαγξαθψλ γηα αζθαιή ρνξήγεζε Αλαηζζεζίαο» (αξηζ. Τ4α/3592/96 -ΦΔΚ 1044/ ), πνπ αθνξά φια ηα Ννζνθνκεία ηεο Διιάδαο, αλαθέξεηαη, εθηφο ησλ άιισλ, θαη ζην βαζκφ αλάπηπμεο ησλ λνζνθνκείσλ (άξζξν 6/2.4.) κε βάζε ηνλ νπνίν ππνινγίδεηαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο αλαηζζεζηνιφγσλ. Ο βαζκφο αλάπηπμεο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνχπνιεο (ΠΓΝΑ) είλαη απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο. Με βάζε ηα παξαπάλσ θαζψο θαη ηε δηεπθξηληζηηθή αιιεινγξαθία κε ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Αλαηζζεζηνινγίαο (ΓΠΘ/ΑΚ:3/04 & 8451/ ) θξίλεηαη απαξαίηεηε ε παξνπζία ηνπιάρηζηνλ δχν (2) αλαηζζεζηνιφγσλ αλά αίζνπζα (θιίλε) ρεηξνπξγείνπ ηφζν γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ φζν θαη γηα ηελ θάιπςε, παξάιιεια κε ηηο θαλνληθέο, εθπαηδεπηηθέο, αλαξξσηηθέο άδεηεο θιπ, φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ αλαπηχμεη νη αλαηζζεζηνιφγνη ζην ΠΓΝΑ. Οη δχν ΜΜΑΦ δελ ιεηηνπξγνχλ ζε 24σξε βάζε, φπσο ζα έπξεπε, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο πξνζσπηθνχ (αλαηζζεζηνινγηθφ θαη λνζειεπηηθφ), παξά ηελ ππάξρνπζα πιηθνηερληθή ππνδνκή. Ζ θάιπςε ησλ κνλάδσλ απηψλ γίλεηαη εθ ησλ ελφλησλ θαηά ηηο πξσηλέο ψξεο. Οίθνζελ λνείηαη φηη ην απνηέιεζκα δελ είλαη ην επηζπκεηφ θαη δηάθνξα ρεηξνπξγηθά πεξηζηαηηθά πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αληηκεησπηζηνχλ κεηαθέξνληαη γηα ιηγφηεξεο ή πεξηζζφηεξεο ψξεο ζηε ΜΔΘ, ηελ νπνία θπζηθά επηβαξχλνπλ. Να ζεκεησζεί φηη ε ΜΜΑΦ θαιχπηεη θαη ηνπο αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε επεκβάζεηο ππφ ηνπηθή αλαηζζεζία. Ζ κεηεγρεηξεηηθή δηαρείξηζε ηνπ πφλνπ ησλ αζζελψλ είλαη αλεπαξθήο εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο πξνζσπηθνχ γηα ηε ζχζηαζε νκάδαο νμένο πφλνπ. ΙΙ. Ζμεπήζιορ απιθμόρ αναιζθηζιολόγων για ηην ηπέσοςζα λειηοςπγία ηος ΠΓΝΑ Γεληθά ρεηξνπξγεία 5 θιίλεο ρεηξνπξγείνπ θαζεκεξηλά 5 αναιζθηζιολόγοι. Γπλαηθνινγηθά/Μαηεπηηθά ρεηξνπξγεία 1 θιίλε (ελίνηε 2) ρεηξνπξγείνπ θαζεκεξηλά 1 αναιζθηζιολόγορ. Μνλάδα Μεηαλαηζζεηηθήο Απμεκέλεο Φξνληίδαο (ΜΜΑΦ ή αλάλεςε) γεληθψλ ρεηξνπξγείσλ (2 νο φξνθνο) θαη ΜΜΑΦ καηεπηηθψλ-γπλαηθνινγηθψλ ρεηξνπξγείσλ (1 νο φξνθνο) 1 αναιζθηζιολόγορ. Αλαηζζεζηνινγηθέο πξάμεηο εθηφο ρεηξνπξγείσλ (ΜΔΘ, ΣΔΠ, αμνληθφο-καγλεηηθφο ηνκνγξάθνο, ζηεθαληαία κνλάδα, θιηληθέο, ππνβνεζνχκελε γνληκνπνίεζε, Laser, εκβνιηζκνί, επεκβαηηθή αθηηλνινγία θιπ.) 1 αναιζθηζιολόγορ. Υεηξνπξγεία Καξδηάο-Θψξαθα, γηα 1 θιίλε ρεηξνπξγείνπ θαζεκεξηλά, αηκνδπλακηθφ εξγαζηήξην, εθεκεξίεο θιπ 2 αναιζθηζιολόγοι. Οη αλαηζζεζηνιφγνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαζεκεξηλή εμσηεξηθή εθεκεξία ηνπ ΠΓΝΑ. Δπί εθεκεξίαο ν κέγηζηνο αζθαιήο ρξφλνο ζπλερνχο εξγαζίαο εληφο ρεηξνπξγείνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο ψξεο αλά 24σξν (ΦΔΚ: 1044/ , άξζξν 6/6.2.2). Θα ήζεια λα ζαο ελεκεξψζσ φηη νη αλαηζζεζηνιφγνη ζην λνζνθνκείν καο θαηά ηελ εθεκεξία παξακέλνπλ ζην ρεηξνπξγείν ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο. Οη εθεκεξεχνληεο απαιιάζζνληαη θάζε δξαζηεξηφηεηαο ηελ επνκέλε ηεο εθεκεξίαο 1 αναιζθηζιολόγορ. Λνηπέο δξαζηεξηφηεηεο: πεξηεγρεηξεηηθή δηαρείξηζε αζζελψλ (πξναλαηζζεηηθή αμηνιφγεζε-πεξίπνπ 25 εκεξεζίσο, αληηκεηψπηζε κεηεγρεηξεηηθνχ πφλνπ, δηαθνκηδέο, εθπαηδεπηηθφ-εξεπλεηηθφ έξγν θιπ.) Άδεηεο (θαλνληθέο, εθπαηδεπηηθέο, αλαξξσηηθέο). Με βάζε ηα πξναλαθεξζέληα, γηα θάζε επηπιένλ ιεηηνπξγία κίαο ρεηξνπξγηθήο θιίλεο εκεξεζίσο απαηηείηαη ε πξφζιεςε δχν αλαηζζεζηνιφγσλ. ε κηα πξνζπάζεηα λα δηαηεξήζνπκε, πξνο ην παξφλ, ηελ ππάξρνπζα ζρέζε αλαηζζεζηνιφγσλ/ρεηξνπξγηθψλ θιηλψλ πξνηείλνπκε ηε ιεηηνπξγία κίαο (1) επηπιένλ ρεηξνπξγηθήο θιίλεο ηξεηο (3) θνξέο ηελ εβδνκάδα 1 αναιζθηζιολόγορ. ύνολο αναιζθηζιολόγων (σωπίρ άδειερ κλπ.): δώδεκα (12) 8

9 Υειποςπγικέρ Κλινικέρ ηος ΠΓΝΑ 1. Α Παλεπηζηεκηαθή Υεηξνπξγηθή 11. Οθζαικνινγηθή ΔΤ 2. Β Παλεπηζηεκηαθή Υεηξνπξγηθή 12. Παλεπηζηεκηαθή Παηδνρεηξνπξγηθή 3. Υεηξνπξγηθή ΔΤ 13. Παηδνρεηξνπξγηθή ΔΤ 4. Παλεπηζηεκηαθή Οξζνπαηδηθή 14. Παλεπηζηεκηαθή Αγγεηνρεηξνπξγηθή 5. Οξζνπαηδηθή ΔΤ 15. Παλεπηζηεκηαθή Νεπξνρεηξνπξγηθή 6. Παλεπηζηεκηαθή Οπξνινγηθή 16. Παλεπηζηεκηαθή Πιαζηηθή Υεηξνπξγηθή 7. Οπξνινγηθή ΔΤ 17. Γλαζνρεηξνπξγηθή Κιηληθή 8. Παλεπηζηεκηαθή ΩΡΛ 18. Παλεπηζηεκηαθή Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή 9. ΩΡΛ ΔΤ 19. Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή ΔΤ 10. Παλεπηζηεκηαθή Οθζαικνινγηθή 20. Παλεπηζηεκηαθή Υεηξνπξγηθή Καξδηάο-Θψξαθα ΙΙΙ. Μέλη ΓΔΠ Τπάξρνπλ δχν αλαηζζεζηνιφγνη κέιε ΓΔΠ, πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηηο επηπξφζζεηεο ππνρξεψζεηο ηνπο ζην ΓΠΘ. ΙV. ςνολικόρ απιθμόρ αναιζθηζιολόγων ζηο ΠΓΝΑ Διδικεςμένοι: 13 (δέκα ηπειρ). Διδικεςόμενοι: 10 (9 + 1 ζε πξνζσπνπαγή ζέζε). Σα 2/5 πεξίπνπ ηεο εηδηθφηεηαο αλαηζζεζηνινγίαο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε άιιεο, εθηφο ρεηξνπξγείνπ, Κιηληθέο, Μνλάδεο θιπ. ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΑΚΖ ΚΛΙΝΙΚΖ ΑΝΑΙΘΖΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΓΙΚΔΤΜΔΝΟΙ ΔΠΣΑ (7) ΔΙΓΙΚΔΤΟΜΔΝΟΙ ΔΞΙ (6) ΣΜΖΜΑ ΑΝΑΙΘΖΙΟΛΟΓΙΑ ΔΤ ΔΙΓΙΚΔΤΜΔΝΟΙ ΔΞΙ (6) ΔΙΓΙΚΔΤΟΜΔΝΟΙ ΣΔΔΡΙ (4) 9

ΚΑΗΔΡΗΘΖ ΘΑΗ ΓΛΑΗΘΝΙΝΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2013-2014

ΚΑΗΔΡΗΘΖ ΘΑΗ ΓΛΑΗΘΝΙΝΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ-Δ.Τ.Π.Ε. ΚΡΗΣΗ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΠΑΓΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ: ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ-ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ: ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ Ι. Μ. ΜΑΣΑΛΛΙΩΣΑΚΗ ΚΑΗΔΡΗΘΖ ΘΑΗ ΓΛΑΗΘΝΙΝΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ ΓΔΛΗΘΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Ι. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ι. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ Διέλε Αζθεηνπνχινπ 18 2 ν Κεθάιαην Γεληθή Αλαηζζεζία: Σερληθέο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 2 o Ξεξηερόκελα 2.1 ΓΔΛΗΘΖ ΑΛΑΗΘΖΗΑ ΘΑΗ ΔΦ ΘΑΣΑΣΟΙΖ... 19 2.1.1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη των ΤΕΠ ςτην Ελλάδα

Ανάπτυξη των ΤΕΠ ςτην Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ Γ/λζε: Γξαθεία Ελληνικήρ Αναιζθηζιολογικήρ Εηαιπείαρ, Μαθξπλίηζαο 4-6, 5 νο φξνθνο, Ακπειφθεπνη, ΣΚ 11522, Αζήλα Σει: +30-210-6444174 Fax: +30-2810-392506 Ηζηνζειίδα:

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ

ΣΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΣΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ Σν νθζαικνινγηθφ ηκήκα απνηειείηαη απφ δχν θιηληθέο: ηελ παλεπηζηεκηαθή θιηληθή θαη ηελ θξαηηθή θιηληθή πνπ αλήθεη ζην ΔΤ. Σν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ

Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ N.Δ. 3366 20/23 Σεπηεμβπίος 1955 (ΦEK A'/ 258) ρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ηηο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο θαη άιιεο δηαηάμεηο Άδεια αζκήζευρ ιαηπικού επαγγέλμαηορ Άπθπο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηις Γενικές ΜΕΘ ζηις Μονάδες Ενηαηικής Νεσροτειροσργικής / Νεσρολογικής Θεραπείας: Τεκμηρίφζη Αναγκαιόηηηας

Από ηις Γενικές ΜΕΘ ζηις Μονάδες Ενηαηικής Νεσροτειροσργικής / Νεσρολογικής Θεραπείας: Τεκμηρίφζη Αναγκαιόηηηας The Greek E-Journal of Perioperative Medicine 2012;10:83-101 (ISSN 1109-6888) www.anesthesia.gr/ejournal Διιεληθφ Πεξηνδηθφ Πεξηεγρεηξεηηθήο Ηαηξηθήο 2012;10:83-101 (ISSN 1109-6888) www.anesthesia.gr/ejournal

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:Οπγάνυζη και λειηοςπγία ημήμαηορ επειγόνηυν πεπιζηαηικών ζηα ελληνικά νοζοκομεία

Θέμα:Οπγάνυζη και λειηοςπγία ημήμαηορ επειγόνηυν πεπιζηαηικών ζηα ελληνικά νοζοκομεία Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα:Οπγάνυζη και λειηοςπγία ημήμαηορ επειγόνηυν πεπιζηαηικών ζηα ελληνικά νοζοκομεία Δπιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Αλακόξθσζε Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Αλακόξθσζε Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΓΙΑ «Σελ απόθηεζε ηαηξηθήο εηδηθόηεηαο, ηε ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε ησλ ηαηξώλ, ηελ αλακόξθσζε ηνπ ΚΔΤ, ηελ Ίδξπζε Δπηζηεκνληθώλ Ιαηξηθώλ Κνηλνηήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». Άξζξν 1 Κεληξηθφ πκβνχιην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ Διέλε Αζθεηνπνχινπ 450 14 ν Κεθάιαην Δπηπινθέο & Ννζεξφηεηα Αλαηζζεζίαο ΕΠΙΠΛΟΚΕ & ΝΟΗΡΟΣΗΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 15 o Ξεξηερόκελα 15.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 452 15.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 452 15.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Θεσξεηηθφ Πιαίζην 4 ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ

Θεσξεηηθφ Πιαίζην 4 ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Δηζαγσγή 1 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ πξαγκαηηθφηεηα ζην ρψξν ηεο πγείαο ζήκεξα, ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιπάξηζκεο δπζρέξεηεο ζε φια ηα επίπεδα πεξίζαιςεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα πξνβιήκαηα ζηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε, θπξίσο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ θαη επεξεάδνπλ ηελ δηακόξθωζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ ζην Γ.Ν. Πεηξαηά

Διαβάστε περισσότερα

14 o ΟΞΤ ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΟΝΟ. Ξεξηερφκελα

14 o ΟΞΤ ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΟΝΟ. Ξεξηερφκελα ΟΞΤ ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΟΝΟ 14 o Ξεξηερφκελα 14.1 ΞΝΛΝΠ... 408 14.1.1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 408 14.1.2 ΟΞΤ ΠΟΝΟ... 409 14.1.3 ΔΙΓΗ ΟΞΔΟ ΠΟΝΟΤ... 410 14.2 ΝΜΠ ΚΔΡΔΓΣΔΗΟΖΡΗΘΝΠ ΞΝΛΝΠ... 411 14.2.1 ΤΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Θ Λ Η Θ Ζ Π Σ Ν Ι Ζ Γ Ζ Κ Ν Π Η Α Π Γ Η Ν Η Θ Ζ Π Ζ Π Η Θ Δ Θ Ξ Α Η Γ Δ Ρ Η Θ Ζ Π Δ Η Ο Α Τ Ε Λ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Δ Θ Λ Η Θ Ζ Π Σ Ν Ι Ζ Γ Ζ Κ Ν Π Η Α Π Γ Η Ν Η Θ Ζ Π Ζ Π Η Θ Δ Θ Ξ Α Η Γ Δ Ρ Η Θ Ζ Π Δ Η Ο Α Τ Ε Λ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ Δ Θ Λ Η Θ Ζ Π Σ Ν Ι Ζ Γ Ζ Κ Ν Π Η Α Π Γ Η Ν Η Θ Ζ Π Ζ Π Η Θ Δ Θ Ξ Α Η Γ Δ Ρ Η Θ Ζ Π Δ Η Ο Α Ρ Κ Ζ Κ Α Γ Η Ν Η Θ Ζ Π Ζ Π Ξ Ζ Ο Δ Π Η Υ Λ Γ Δ Η Α Π

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ Α ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γενικό Νοζοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννημαηάς» Διεσθσνηής: Αναπληρωηής Καθηγηηής Ιωάννης Δ. Λαδάς ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΓΗΜΑÏΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ Δ. ΣΗΜΟΓΗΑΝΝΖ Δηδηθεπφκελνο Υεηξνπξγηθήο

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ Δ. ΣΗΜΟΓΗΑΝΝΖ Δηδηθεπφκελνο Υεηξνπξγηθήο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Α ΠΡΟΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: θαζεγεηήο Γ. Μπαζδάλεο Αξηζκφο δηαηξηβήο: 2906 Παλεπ. Έηνο: 2011-2012 «ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΒΑΛΒΗΓΑ ΟΤΓΟΤ ΔΜΠΔΓΖΖ ΣΖΝ ΚΑΡΓΗΟΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΖ ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ ΣΩΝ ΔΝΖΛΗΚΩΝ

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΒΑΛΒΗΓΑ ΟΤΓΟΤ ΔΜΠΔΓΖΖ ΣΖΝ ΚΑΡΓΗΟΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΖ ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ ΣΩΝ ΔΝΖΛΗΚΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ «ΓΗΔΘΝΖ ΗΑΣΡΗΚΖ - ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΡΗΔΩΝ ΤΓΔΗΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΒΑΛΒΗΓΑ ΟΤΓΟΤ ΔΜΠΔΓΖΖ ΣΖΝ ΚΑΡΓΗΟΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

12.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 301

12.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 301 ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΙΑ 12 ο Πεξηερόκελα 12.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 301 12.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΗΑ... 303 12.2.1 ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΩΝ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΗΑ... 303 12.2.2 ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 6 o Ξεξηερόκελα 6.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 146 6.1.1 ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ... 146 6.1.2 ΠΡΟΝΑΡΚΩΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΟΛΗ ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ... 147 6.1.3 MONITORING ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΙΑ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2008

ΤΓΔΙΑ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2008 ΤΓΔΙΑ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2008 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ... 2 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3 3. ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ... 4 4. ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ... 11 5. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΡΔΤΝΑ... 14 6. ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΚΛΙΝΧΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Με θαη/ή ζθίαζε ζεκαίλνληαη νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο Με ζεκαίλνληαη νη πην ζεκαληηθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο

Με θαη/ή ζθίαζε ζεκαίλνληαη νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο Με ζεκαίλνληαη νη πην ζεκαληηθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 1 o Πεξηερόκελα 1.1. ΑΝΑΙΘΗΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ... 1 1.1.1. ΟΡΙΜΟ ΑΝΑΙΘΗΙΑ... 2 1.1.2. ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ... 3 1.1.3. ΣΟΥΟΙ ΤΓΥΡΟΝΗ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ... 5 1.2. ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ Eλεκεξσηηθό Φύιιν Mαζήκαηνο Oθζαικνινγίαο 2014-2015 Γηεπζπληήο Κιηληθήο: Π. Οηθνλνκίδεο, Καζεγεηήο Τπεύζπλνη εθπαίδεπζεο: Πξνπηπρηαθή: Β. Καξακπαηάθεο, Π. Οηθνλνκίδεο Πξνπηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ. Οθηώβξηνο 2013

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ. Οθηώβξηνο 2013 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Οθηώβξηνο 2013 Δηζαγσγή Ζ γξίπε είλαη κία νμεία λφζνο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηδηαίηεξε ζεκαζία επεηδή: - Πξνιακβάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ DEPARTMENT OF AESTHETICS AND COSMETOLOGY FACULTY OF HEALTH AND CARING PROFESSIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ DEPARTMENT OF AESTHETICS AND COSMETOLOGY FACULTY OF HEALTH AND CARING PROFESSIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ.Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΟΝ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2010

ΠΑ.Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΟΝ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2010 ΠΑ.Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΟΝ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ... 2 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3 3. ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ... 4 4. ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ... 11 5. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΡΔΤΝΑ... 13 6. ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Θ Ν Η Κ Ο Κ Α Η Κ Α Π Ο Γ Η Σ Ρ Η Α Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Χ Ν

Δ Θ Ν Η Κ Ο Κ Α Η Κ Α Π Ο Γ Η Σ Ρ Η Α Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Χ Ν Δ Θ Ν Η Κ Ο Κ Α Η Κ Α Π Ο Γ Η Σ Ρ Η Α Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Χ Ν Σ Μ Ζ Μ Α Π Λ Ζ Ρ Ο Φ Ο Ρ Η Κ Ζ Κ Α Η Σ Ζ Λ Δ Π Η Κ Ο Η Ν Χ Ν Η Χ Ν ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 20 10-2011 ΑΘΖΝΑ 2010 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΣΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΣΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΠΡΟΝΟΗΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΝΗΛΙΚΧΝ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΣΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δπεμεξγαζία:. Γιπλφο, Αξρηηέθηνλαο

Διαβάστε περισσότερα

Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν

Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν Πεξηερφκελα Πξφινγνο... 3 Πξννίκην.. 5 Πεξίιεςε....7 Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ κε θαξθίλν 1 Οξγάλσζε δηθηχνπ νινθιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα