Πτυχιακή εργασία. ETHERNET ΤΟΥ μc 1 ΖΟΥΖΙΑΣ ΕΥ ΑΓΓΕΛΟΣ Α.Μ: ΠΑΧΗΣ ΣΩΤΗ ΡΗΣ Α.Μ: ΣΑΡΑΣΟΥΑΤΙ-ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ Α.Μ:35210

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πτυχιακή εργασία. ETHERNET ΤΟΥ μc 1 ΖΟΥΖΙΑΣ ΕΥ ΑΓΓΕΛΟΣ Α.Μ:35276 2 ΠΑΧΗΣ ΣΩΤΗ ΡΗΣ Α.Μ:37993 3 ΣΑΡΑΣΟΥΑΤΙ-ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ Α.Μ:35210"

Transcript

1 Πτυχιακή εργασία Σχολή Τεχνολογ ικών Εφαρ μογών Τ μήμα Αυτο ματισμού ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΥΡΑ ETHERNET ΤΟΥ μc 1 ΖΟΥΖΙΑΣ ΕΥ ΑΓΓΕΛΟΣ Α.Μ: ΠΑΧΗΣ ΣΩΤΗ ΡΗΣ Α.Μ: ΣΑΡΑΣΟΥΑΤΙ-ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ Α.Μ:35210 Επιβλέπον Καθηγητής: ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΙΓ ΑΛΕΩ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

2 Ευχαριστούμε του ς καθηγητ ές του ε ργαστηρίου Μηχατρονική ς,που μας έ σ ν τf1 ν ι> - ιρ ία. ν α χ η θ ύμ, μ, τ Θ J μ, αυ. χαρ ι τ ' μ, δτιίση ς όλου ~ όσου ~ συν έ βαλαν γ ια τη ν ολοκλή ρωση τη ς πτυχιακή ς 1 εργασ ια ς.

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογο ς ελ 4 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 : Robot & Αυτοματισμοί 1.0 Ιστορική αναδρομή σελ Ethernet σελ Arduίno σ ελ Mobile Robots σελ 18 Κεφάλαιο 2 : Η Κατασκευή οχήματος για έλεγχο λειτουργιών αυτόνομου οχήματος από θύρα Ethernet του μc 2. 1 Ο επεξεργαστής ARDUINO ETHERNET W/POE... σελ Είσοδοι/Εξοδο ι σελ Τροφοδοσία σελ Γλώσσα προγραμματισμού... σελ Αισθητήρ ια σελ Ι line tracking sensors σελ Κινητήρ ες σελ Κατασκευή σελ 31 Κεφάλαιο 3: Εξέλιξη και βελτιστοποίηση Mobile Robots 3.1 Αισθητήριο Υπέρηχων... σελ Ηλιακός Συλλέκτης σελ με AVR... σελ 39

4 3.4 θ ό vη cd : σ ελ Πρ οσ Οήκη Κ άμερας: σ λ 40 1iΙ~ιt11 ιι Η ιι ΙΙιlli ι tιj ι tι ιι t!j. 1.1

5 Πρόλογος Σύμφωνα με το Robot Institute of AmeΓica, ως ρομπότ μπορ ού με να ορίσου με ένα μηχανισμό σχεδιασμένο ώστε, μέσω προγραμματιζόμενων κινήσεων, να μεταφ έ ρ ε ι υλικά, τεμάχια, εργαλεία, ή ε ιδικευμένες συσκ ευές με σκοπό την επιτέλεση ποικιλίας εργασιώ ν. Η ρομποτική στις μέρ ες μα ς ε ίναι ένα ς πολύ σημαντικός και εντυπωσιακός κλάδος.από την αρχαιότητα μέχρη σήμε ρα έχε ι εξελιχθεί πάρα πολύ μ ε αποτέλεσμα να έχε ι μπε ι και στην καθημερινότητα μα ς για την εξυπηρ έτηση των αναγκών μα ς. Η ρομποτική ε πεκτε ίνετε σε πολούς τομείς. Κατά κύριο λόγο θα βρούμε ένα μ εγάλο εύ ρος στην βιομηχανία,ό που τα εργοστάσια είναι εξοπλοισμένα με ρομπότ τα οποία κρατούν σχέδον ολόκληρη την γραμμή παραγωγής, έχοντας αντικαταστίση την ανθρώπινη εργασία. Ρομποτική επίσης θα δού μ ε από στον Στρατό για την εξέλιξη οπλικών συστημάτων, στην Ιατρική στα μηχανήματα μεγάλης ακρίβειας,μέχρι και στην καθημερινή μας ζωή, οπού εξυπηρετούν διάφορες ανάγκες των ανθρώπων όπως ρομποτικά άκρα,όργανα ακοής. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι ένα όχημα το οποίο ε κτελε ί μια προκαθορισμένη διαδρόμη και να μην βγαίνει ποτέ ε κτός πορ ε ίας εως ότου αυτή ολοκληρωθεί.με αντικείμενο την κατασκευ~) ενός μηχατρονικού αυτόνομου οχ1)ματος το οποίο θα ελέγχεται απο θύρα Ethemet του με.για την πραγματοποίηση τη ς θα χρησημοποιήσουμε εναν επεξε ργαστή ARDUINO ETHERNET W/POE ο οποίος θα ελέγχε ι 4 αισθητήρια που εντοπίζουν το λευκό και το μαύρο χρώμα(lίηe tracking sensors) και 2 κινητήρες serνo οι οποίοι θα δίνουν κίνηση στο όχημα.

6 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 : Robot & Μηχατρονική 1.0 Ιστορική αναδ ρομή Το πρώτο ρομπότ το συναντούμε στην ελληνική μυθολογία και συγκε κριμέ να στην Κρήτη. Ο μύθο ς έλεγ ε ό τι ο θε ό ς Ήφαιστος δημιούργησε ένα τε ράστιο χάλκινο ανθρωπόμορφο ον και το έ καν ε δ ώρο στο βασιλιά Μίνωα για να προστατ εύ ε ι την Κρήτη. Ο Τάλως ε ίχε καθήκον να επισκέπτεται τα χωριά του νησιού και να φροντίζε ι να εφ α ρμό ζουν τους νόμους. Επίση ς, ε ίχε αναλάβει να κάν ε ι καθημ ε ρινά το γύρο του νησιού και να ε κσφ ενδονίζε ι πέτρ ες στα εχθρικά πλοία που ήθ ε λαν να καταλάβουν την Κρ1)τη. Η επιστήμη της ρομποτική ς ε ίναι μία ν έα επιστήμη, που αναπτύσσεται με ραγδαίου ς ρυθμού ς. Έτσι, τα πρώτα σύγχρονα ρομπότ, που φτιάχτηκαν πε ρίπου στο 1950, δ εν έχουν καμία σχέση με τα ρομπότ που χρησιμοποιούμ ε στις μέρες μας και σίγουρα, ούτ ε με αυτά που θα έχουμε στο μέλλον. Α ξ ίζε ι όμως να γνωρίσουμε τα ρομπότ των προηγούμενων δε κα ε τιώ ν. Κάθ ε ένα από αυτά ήταν η έ μπνευση αλλά και μία πολύτιμη πηγή πληροφοριών, ώστε να κατασκευαστούν ακόμα πιο εξελιγμ ένα μοντέλα που θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν ακόμα πιο πολύπλοκε ς ε ργασίες. Μ ε ρικές από αυτές ε ίναι : Electric Dog: Ε ίναι ο πρόγονο ς όλων των φωτοτροπικών αυτόματων ρομπότ. Σχε διάστηκε και κατασκευάστηκε στις ΗΠΑ από τους ερευνητές John Η aιηιηοηd, Jr και Benjamin Miessner οι οποίοι εργάζονταν στον τομέα της Ραδιο δυναμικής. Στην πραγματικότητα κατασκευάστηκε από τον τελευταίο. Το Elecric dog ήταν έξ οπλισμ ένο με φωτοκύτταρα, έτσι ώστε αν ο ' εχθρός ' έστρεφ ε το φω ς πάνω του, αυτό αμ έσως οδηγούνταν προς το μέρος του. Εικόνα και : Αριστερά το Electric Dog ακολουθε ί έ να φακό και δεξιά η πίσω όψη του ρομπότ Maze Machine Learning - Ross Thomas: Ένα ς μηχανικός "αρουραίος" επινοήθηκε από τον Δρ Ste ν e n son Smith, του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον. Η ηλε κτρική συσκευ1ί κινούνταν κατά μήκος μιας διαδρομής με αυλάκια που τη χώριζαν σ ε διάφορα σημε ία, υποχρ ε ώνοντας τον "αρουραίο" να επιλέξει ποια

7 κατεύθυνση να ακολου θ ή σε ι. Αν έπα ιρ νε το λάθο ς δ ρ ό μο κα ι έ μπα ινε σε αδ ιέξοδο, ο ι μη χαν ι κές ' κερα ίες' του τον ανάγκα ζαν να σταματή σε ι, να ανατρ έξε ι τη ν δ ιαδ ρ ο μή του κα ι να δ οκιμάσε ι ξανά, μ έχρι η όλη πορ ε ία το υ να ολοκληρωθ ε ί με επιτυχία. Το μοντέλο σχεδιάστηκε για να μα ς δ ε ίξε ι πώς τα αντανακλαστικά διαφ έ ρουν από τι ς δ ιαδικασίες σκέ ψης. Εικό να και 1.2.4: Αριστερά το Ross Thomas και δεξι ά ο λαβύρινθος 1961 UNIMATE («Γιούνιμεϊτ))): Πρόκειται για το πρώτο ρομπότ που χρησιμοποιήθηκε στη βιομηχανία και συγκεκριμένα, στην κατασκευή αυτοκινήτων. Το Unimate μετέφερε σιδερ ένια εξαρτήματα στο σκελετό του αυτοκινήτου που κατασκευα ζόταν Ήταν μία ε ργασία πο λύ επικίνδυνη για του ς ανθρώπους, καθώς εισέπνεαν το ξ ικά αέ ρια, ενώ μπορ ε ί να τραυματίζονταν αν δ εν ήταν αρκετά προσ ε κτικοί. Εύκολα, λοιπό ν, καταλαβαίνε ι καν ε ίς πόσο σημαντική ήταν αυτή η εφ εύρ εση για χιλιάδες εργάτες στις αυτοκινητοβιομηχανίες!

8 RANCHO ARM 1963 («Ράντσο αρμ»): Το συγκε κριμένο ρομπότ ε ίναι μία από τις πρώτες προσπάθε ιες των επιστημόνων του νοσοκομείου Λος Αμίγκο ς στην Καλιφόρνια να δημιουργήσουν τεχνητά μέλη για άτομα με ε ιδικές ανάγκες. Και τα κατάφε ραν. Το Rancl10 Απη, χά ρη στ ις 6 α ρθρ ώσε ι ς του, ε ίχε εύελ ιξ ία ό μο ια με αυ ηί του υ π λ ιστή SΗΑΚΕΥ 1970 («Σέικι»): Το Shakey είναι το πρώτο κινούμενο ρομπότ που μπορούσε να πραγματοποι ε ί λογικές διε ργασίες. Δημιουργήθηκε από τους επιστήμονε ς του τεχνολογ ικού ινστιτούτου SRI (Stanford Research Institute) στις ΗΠΑ. Μπο ρ ού σ ε να. μ ε τα.κινε ί1αι στο χώ ρο κα ι να αναγνω ρίζει γ ια πο ιο λόγο κάνε ι μία ενέργε ια.

9 Η αποστολή του ήταν να ανοίγε ι και να κλείν ε ι διακόπτες και πόρτες, και κυρίω ς να ξέ ρ ε ι πότε πρ έπε ι να το κάν ε ι και γιατί! Επίση ς χρησιμοποη1θηκε και σαν τηλεοπτική κά μ ε ρα, αλλά κα ι σαν α ισθη τήρα ς ακτ ίν ων Iazer Elmer και Elsie: Ο William Grey Walter κατασκ εύασε τα ρομπότ Elmer και Elsie, δυο αυτόνομα ρομπότ, τα οποία ονομάστηκαν Machina Speculatrix, επε ιδή του ς άρ εσε να εξε ρ ευνούν το περιβάλλον τομς, Επίση ς συχνά π ε ριγράφονται και ω ς χελώνες λόγω του σχήματο ς του ς και του αργού ρυθμού κίνησής τους. Το κάθ ε ένα από τα ρομπότ Elmer και Elsie ήταν εξοπλισμ ένο με έναν αισθητήρα φωτό ς. Α ν έ βρισ καν κάποια πηγή φωτό ς κινούνταν προ ς αυτήν, αποφ εύγοντα ς παράλληλα τα ε μπόδ ια που βρίσ κονταν στον δ ρ ό μο του ς. π ίση ς αν το επίπεδο ενέ ργε ιάς των μπαταριών του ς έπεφτε σε χαμηλά επίπεδ α τότε μπορούσαν μ έσω του φωτοτροπισμού να βρουν ένα σταθμό φόρτισης και να επαναφορτιστούν. Αυτά τα ρομπότ αποδ ε ίκνυαν ότι μία πολύπλοκη συμπεριφορά μπορούσ ε να προκύψει από έναν απλό σχεδιασμό. Τα ρομπότ ήταν εξοπλισμένα με μια μικρή λάμπα-φλας στο πάνω μ έ ρος τους (κεφάλι) η οποία απ ε ν ε ργοποιούνταν αυτόματα κάθ ε φορά που το φωτο-κύτταρο λάμβανε ένα επαρκέ ς σήμα φωτός. Όταν συναντούσαν ένα κάτοπτρο ή μια λευκή επιφάνε ια, το ανακλώμενο φως από το κ εφά λ ι των ρομπότ ήταν επαρκές για τη λε ιτουργία ελέγχου απόκριση ς του κυκλώ ματο ς των ρομπό τ στο φω ς, έτσι ώστε τα ρομπότ λειτουργούσαν με τη δικιά τους αντανάκλαση. Όμως καθώς το έκαναν αυτό, το φως έσβην ε, πράγμα που σήμαινε ότι το ε ρέθισμα αποκοπτόταν. Έτσι η έλλειψη του ερ εθίσματος αποκαθιστούσε το φως, το οποίο και πάλι φαινόταν ως ερ έθισμα, και ούτω καθεξής. Τα ρομπότ καθυστερούσαν ως εκ τούτου πριν από έναν καθρ έφτη καθώς τρ ε μόπαιζαν. Μ ε αυτό τον τρόπο αποδεικνύονταν ότι τα ρομπότ ε ίναι ανώτε ρα από πολλά «έξυπνα» ζώα που συνήθως αντιμετωπίζουν την αντανά κλασή τους μ ε πρ ο β ληματισμό, σαν να βλέπουν ένα ά λλο ζώο μπροστά του ς.

10 Εικ6 vα και : Αριστερά το Elmer και δεξι ά το Els ίe ρομπότ Στ η συ ν έχε ια μία από τ ις χελώ νες τροποπο ιήθηκε (μάλλον η Ιιη e ι"). Πι συγκε κριμένα τη ς ε ίχαν προσθέ σε ι μια απλή και μόνο κυψέλη " εγκ έ ψαλου " και δύο αντανα κλαστικά κυ κλώματα με τα οπο ία θα μπορού σε να δ ιδ αχθ ε ί απλές συμπε ριφ ρ έ ς. Αυτή η χε λ να ο ν μαζ ταν RA. κοπός τ a ή ταν να β ρίσκε ι τρόφ ιμα κα ι να πε ριπλαν ι έτα ι γύ ρω από ένα κ:α μνί που βρίσκονταν τη μ η τ υ δαπέδου. Η εκπαίδευσή του αποτελούνταν από πολύ απλές εντολές. Μ ε αυτέ ς τις εντολές προσπαθούσαν να διδάξουν το ρομπότ ότι ο ήχος μιας σφυρίχτρας σήμαινε ε μπό διο. Έτσι το σφύριγμα αναγνωρίζονταν από το Cora ω ς ένα αντικε ίμ ενο που έπρ επε να αποφύγε ι. Η ε κπαίδευση γινόταν με μια αστυνομική σφυρίχτρα.. Στην Αγγλία, μια αστυνομική σφυρίχτρα ε ίχε δύο νότες που ακούγονται μαζί και κάνουν ένα ιδιαίτερα δυσάρεστο ήχο. Ο Walter προσπάθησε να του διδάξε ι, ως εκ τούτου, ότι η μία νότα τη ς σφυ ρ ίχτρ ας σήμα ινε ε μπόδ ιο και ότ ι η άλλη νότα σήμα ινε τρ ό φιμ α. ια την επίτ ευξη αυτή ς τη ς ε νέ ργ ε ια ς ο Walter πρ οσπάθησε να δημιουργήσε ι αυτό το αντανακλαστικό έχοντας δύο συντονισμένα κυκλώματα, ένα από τα οποία σχετίζονταν με την ανταπόκριση στην όρεξη και το άλλο με την απόκριση στην αποφυγή. Η μία πλευρά τη ς σφυρίχτρας φυσιόνταν πριν το ρομπότ άγγιζε ένα αντικε ίμ ε νο έτσι ώστε να μάθ ε ι να το αποφεύγε ι, ενώ η άλλη πλευρά της σφυρίχτρας φυσιόνταν πριν το ρομπότ διακρίνε ι φω ς. Εικόνα και 1.2.8: Αριστερά το Cora μπροστά από έ να καθρέπτη και δεξιά μπροστά σε διάφορα εμπόδια

11 St~ιnford Cart: Κατασκευάστηκε αρχικά από τον James L. Adams ως ερευνητικό όχημα για απομακρυσμένες αποστολές στο φ εγγάρι. Το Stanfotd CaΓt ε ίχε τέσσερις μικρές ρόδ ες ποδηλάτου που συνδ έονταν με ηλε κτρικούς κινητήρ ες και τροφοδοτούνταν από μια μπαταρία αυτοκινήτου. Επίση ς πραγματοποιούσε λίίψ ε ις μ ε μια τηλεοπτική κάμερα με σταθ ε ρή θέα προς τα εμπρός. Δοκιμές δι ε ξήχθησαν μ ε το Cart να στρίβει τόσο με δύο ρόδες (μπροστινές), όπως ένα αυτοκίνητο, όσο και με τέσσερις, στο οποίο οι τροχοί και η τηλεοπτική κάμερα περιστρέφονταν μαζί. Το Stanford Cart συνδεόταν με ένα πολύ μακρύ καλώδιο σε μια.κονσόλα ελέγχου, με οθόνη τηλεόρασης για τον έλεγχο της οδήγησης και της ταχύτητας. Ο Adams διερευνούσε τη δυνατότητα ελέγχου του οχήματος, αποφεύγοντας τα εμπόδια με διάφορους συνδυασμούς τριών συντελεστών: της καθυστέρησης, τη ς επικοινωνία ς και της ταχύτητας. Όταν οι εντολέ ς διεύθυνσης καθυστερούσαν στην επικοινωνία, υπήρχε μια τάση για το χειριστή πάνω στο τιμόνι και έχανε τον έλεγχο. Μεταξύ άλλων, ο Adams έδειξε στη διατριβή του ότι με καθυστέρηση επικοινωνίας, που αντιστοιχεί στο ταξίδι μετ 'επιστροφής στη Σελήνη (περίπου 2 1/2 δευτερόλεπτα), το όχημα δεν μπορεί να ελεγχθεί με αξιοπιστία εάν ταξιδεύει γρηγορότερα από περίπου 0,3 km/h.... ' Εικόνα : Το Stan/ord Cart

12 Μηχατρονική : Ο όρος Μηχατρονική ε ίναι ένας σύγχρονος νεολογισμός που υποδηλώνε ι τον συνδυασμό των επιστημών τη ς Μηχανολογίας, Η λεκτρονιιοί ς - Ηλεκτρολογία ς και Πληροφορικής. Μηχατρονική: = Μηχανολογία + Ηλεκτρονική +Πληροφορική Εφάμιλλος όρος για την Μηχατρονική είναι η Τεχνική Κυβερνητική - Technical Cybernetics.Σπανίως χρησιμοποιείται και ο όρος Μηχανοτρονική ή Ηλεκρομηχανολογικοί Αυτοματισμοί. Η Μηχατρονική Θεωρείται ε μπλουτισμό ς των κατά βάση μηχανολογικών συστημάτων με ηλεκτρονικά εξαρτήματα που αρκετά συχνά ε μπε ριέχουν λογισμικό, δηλαδή: Μηχατρονική ε ίναι η συνεργεία τριών αυτών επιτστημών Μηχανολογία, Ηλε κτρολογία, Πληροφορική με σκοπό την δημιουργία συστημάτων που να απλοποιούν την παραγωγή. Στην φιλοσοφία τη ς Μηχατρονικής, ο ενσωματωμένος υπολογιστής ελέγχου ε ίναι το κεντρικό στοιχείο, και ο πυρήνα ς τη ς τεχνολογίας η οποία την καθιστά την Μηχατρονική ένα μοναδικό τομέα. Ψηφιακά και αναλογικά κυκλώματα, μαζ ί με επενε ργητές και επιστημονικά όργανα περιβάλλουν άμεσα τον υπολογιστή ελέγχου και λειτουργούν προσαρμοστικά μεταξύ του υπολογιστή και του ελεγχόμενου φυσικού συστήματος. Τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν το κάθε σύγχρονο μηχανικό σύστημα, καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από την εφευρετικότητα και αποτε λεσματικότητα του ενσωματωμένου σε αυτό λογισμικό. Τα παρεμβαλλόμενα στοιχεία υποστηρίζουν το λογισμικό αυτό παρέχοντας του τις τρ έχουσες πληροφορίες από το ελεγχόμενο σύστημα και μεταφράζοντας τις εντολές του σ ε ενεργ11 παροχή διαμορφωμένης ισχύος.. Ο όρος "Μηχανοτρονική" επινοήθηκε για πρώτη φορά από τον Tetsuro ΜοΓi, ανώτερο μηχανικό της ιαπωνικής εταιρείας Yaskawa, το Η Μηχατρονική εναλλακτικά, μπορεί να αναφέρεται και ως η Επιστήμη των "Ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων" ή λιγότερο συχνά ως η Επιστήμη "ελέγχου και του αυτοματισμού της μηχανικής". Ειδικότερα, η UNESCO ορίζει για την Μηχατρονική ότι είναι: 'Ή συνεργ ιακή ολοκλήρωση τη ς μηχανολογίας με την ηλεκτρονική και τον ευ φυή υπολογιστή ελέγχου στον σχεδιασμό και την κατασκευή των προϊόντων και διαδικασιών. 11 Ωστόσο ένας πιο ενδιαφέρων ορισμός είναι ότι Μηχατρονική ε ίναι: κατασκευή των ευφυών μηχανικών συστημάτων. 11 'Ή Μελέτη και Κάτω από αυτή τη θεώρηση, η Μηχατρονική μπορεί να ερμηνευθεί ως 'Ή εφαρμογή πολύπλοκης διαδικασίας λήψης αποφάσεων κατά τη λειτουργία φυσικών συστημάτων. " Ένα Μηχατρονικό σύστημα είναι ένα σύστημα το οποίο ενσωματώνει την ψηφιακή επεξεργασία σήματος και την έκδοση του σήματος αυτού σε ένα τελικό σημείο δράσης μέσω ενός ενεργοποιητή, δημιουργώντας κινήσεις ή ενέργειες σχετικά με το σύστημα. Είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα με αισθητήρες, μικροεπεξεργαστές και ελεγκτές. Ένα Μηχατρονικό σύστημα αποτελείται κυρίως από μηχανισμούς Κίνησης,Ελέγχου και Αισθητήρες.

13 Οι πιο σημαντικές εφ αρμογ ές τη ς Μηχατρονική ς ε ίναι η ρομποτική, τα συστήματα μετα φο ρών, συστ~1ματα παρ αγωγή ς, μηχανές CNC, και οι βιομηχατρονικές νανο μη χαν ές. Η τελε ιότε ρη ό μω ς ε φ αρμογή τη ς Μη χατρ ο νιιcή ς ε ίνα ι το Ρ ο μπ ότ. Πρ έπε ι να σημειωθ ε ί ότι η Ρομποτική ε ίναι κλάδο ς τη ς Μηχατρονική ς. Ρομποτική ε ίναι η τέχνη του σχε δ ιασμού και τη ς κατασκευή ς επαναπρογ ρ α μματ ιζο μένων στο ιχε ίω ν - συσκευών ευ έλ ι κτω ν κα ι ι κανώ ν να εκτελού ν δ ιάφορ ες λε ιτουργί ες. Το επίπεδο του αυτοματισμού ε ίναι πο λύ πιο ευ έλικτο κα ι δε ίχνε ι τις μελλοντικές τάσ ε ις στην υπόλοιπη μηχατρονική. Η ε φ α ρμογή τω ν μηχατρονιιcή στη μεταφ ο ρ ά λαμβάνε ι χώ ρα κατά το σχεδ ιασμό των ενε ργητικών μηχανισμού ς (π.χ. ε ν ε ργό ς αναστολή), του ς κραδ ασμού ς ελέγχου, μηχανισμού ς σταθ ε ροποίηση ς και αυτόνομη πλοήγηση.

14 1.1 Ethernet Το Etl1ernet ε ίνα ι το π ιο χρ η σ ιμοπο ιού μ ενο πρωτό κολλο ε νσύρματη ς τοπική ς δ ικτύωση ς υπολογ ιστών. Αναπτύχθηκε από τη ν εταιρ ε ία ΧeιΌχ κατά τη δε καετία του '70 και έγινε δη μοφιλές αφότου η Digital Eq uipment C oφoration και η Intel, από κοινού με τη Xerox, προχώρησαν στην προτυποποίησή του το Το 1985 το Ethen1et έγ ινε αποδε κτό επίσημα από τον οργανισ μό ΙΕΕΕως το πρότυ πο για ενσύρ ματα τοπικά δίκτυα (LAN).To Ethen1et κατασκευάστη κε αρχ ικά για σύνδεση ε κτυπωτών laser στα ε ργαστήρια τη ς ΧeΓΟχ. Έ να δ ί κτυ ο Ethemet σας δ ίνε ι μεγάλη ταχύτητα, η ο πο ία ξεπε ρνάε ι του λάχιστο ν ε κατό φορ ές τη ταχύτητα μιας σε ιριακής σύνδεση ς, ε νώ μπορ ε ί να χρησιμοποιηθ ε ί από μεγάλους αριθμούς υ πολογισ τών. Το Ethernet διακρίνετε σε 4 κατηγορίες: Ethernet (!OMBps), όπου γ ια τ ις συνδ έ σε ι ς με χαλκό χpη σ ιμοποι ε ίτ αιι το πρότυ πο IOBASE-T Fast Ethernet (!00 Mbps ), όπου για τις συνδέ σ ε ι ς με χα λ κό έχε ι επικρατήσε ι το πρ ό τυπο loobase-tx Gigabit Ethernet (! Gbps), όπου για τις συνδ έσ ε ις με χαλκό έχε ι επικρατή σ ε ι το πρότυπο 1 OOOBASE-T 10 Gigabit Etbernet ( 1 OGbps) RJ-45 Male Plug e RJ-45 Female Page 1 of 2 - Color Standard Ε ΙΑ fπα Τ568Α Ethernet Patch Cable RJ45 Ρίn# Ρίn# RJ45 Green!Whίte Tracer 1 1 Green!Whίte Tracer Green 2 2 Green Orange!Whίte Tracer 3 3 Orange!Whίte Tracer Blue 4 4 Blue Blue!Whίte Tracer 5 5 Blue!Whίte Tracer Orange 6 6 Orange Brown!Whίte Tracer 7 7 Brown/Whίte Tracer Brown 8 8 Brown Color Standard EIAfflA Τ568Α Ethernet Crossover Cable "A"is earller RJ45 Ρίn # Green!Whίte Tracer 1 Green 2 Orange ιwhίte Tracer 3 Blue 4 Blue/Whίte Tracer 5 Orange 6 Brown!Whίte Tracer 7 Brown 8 Pin# RJ45 1 Orange!Whίte Tracer 2 Orange 3 Green/Whίte Tracer 4 Brown/Whίte Tracer 5 Brown 6 Green 7 Blue 8 Blue/Whίte Tracer.._. r! '"' α

15 Για το ν έ λεγχο πρ όσ β αση ς στο κο ινό μέσο το Ethernet αξ ιοπο ι ε ί το ν αλγό ριθ μο CSMA/CD (Caπi e ι- πε ριπτώσε ις όπου επιτρ έπεται μόνο half-duplex σύνδ εση. Sense Multiple Access with Collision Detection), στις Πρακτικά, το Ethernet χρησιμοποιεί τη μ έ θοδο μετάδοσης δ εδομ ένων σε μορφή πακέτων (packet switcl1ing) μέγιστου μ εγέ θου ς (M aximuιη Transmission Unit, MTU) 1500 bytes και ελάχιστου 46 bytes. Για το σκοπό αυτό, δεδομένα με μήκος μ εγαλύτερο των 1500 bytes κατατέ μνονται σε πακέτα των bytes (το λεγό μενο payjoad) τα οπο ία αποστέλλοντα ι δ ιαδο χι κά στη γρ α μμή επικοιν ω νίας. Αν το payload έχε ι μήκο ς μικρότερο των 46 bytes, προστίθε νται επιπλέο ν κενά bytes ώστε αυτό να αποκτήσει το επιθυμητό ελάχιστο μήκος. Επιπλέον του payload, προστίθ ενται πληροφορίες όπως ο σε ιριακός αριθμός της κάρτας Ethernet, οι φυσικ έ ς διευθύνσ ε ις (MAC addresses) αποστολέ α και παραλήπτη, καθώς και δεδομένα για έλεγχο σφαλμάτων κατά τη μετάδοση. το μήκος του payjoad,

16 1.2 Arduino: Το Arduino ε ίναι μια υπολογιστική πλατφόρμα βασισμένη σε μια απλή μητρική πλακέτα με ενσωματωμένο μικρο ελεγκτή και ε ισόδου ς/εξόδους, και η οποία μπορεί να προγραμματιστε ί με τη γλώσσα Wiήng (ουσιαστικά πρόκε ιται για τη C++ με κάποιες μετατροπές). Το Arduino μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ανεξάρτητων διαδραστικών αντικειμένων αλλά και να συνδεθεί με υπολογιστή μέσω προγραμμάτων σε Processing, Max/MSP, Pure Data, SιιperCollider. Οι π ε ρισσότε ρ ες ε κδόσε ις του Arduino μπορούν να αγοραστούν προ - συναρμολογημένες το διάγραμμα και πληροφορίες για το υλικό είναι ελεύθερα διαθ έ σιμα για αυτούς που θέλουν να συναρμολογήσουν το Arduino μόνοι τους.προορίζεται για καλλιτέχνες, σχεδιαστές, χομπίστες, και οποιονδήποτε ε νδιαφ έ ρεται για τη δημιουργία διαδραστικών αντικειμένων ή περιβάλλοντων. Το 2005 ξεκίνησε ένα σχέδιο για την κατασκευή μιας πλακέτας για των διαδραστικών έ ργων σχε διασσμού που Θα ήταν λιγότε ρο ακριβά από τα υπόλο ιπα συτήματα. Ιδρυτές ε ίναι ο Massiιηo Banzi και ο Daνid Cuartielles, όπoυ έδωσαν και την ονομασία. Το πρόγραμμα Arduino έλαβε τιμητική μνεία στην κατηγορία Digital Communities στο Ρrίχ Ars Electronica το Μία πλακέτα Arduino αποτελείται από ένα μικροελεγκτή Αtιηe\ Α VR (Α Tmega328 και Α Tιnega l 68 στις νεότε ρες εκδόσεις, Α Tmega8 στις παλαιότερες) και συμπληρωματικά εξαρτήματα για την διευκόλυνση του χρήστη στον προγραμματισμό και την ενσωμάτωση του σε άλλα κυκλώματα. Όλες οι πλακέτε ς πε ριλαμβάνουν έ να γραμμικό ρυθμιστή τάσης 5V και έναν κρυσταλλικό ταλαντωτή 16MHz (ή κεραμικό αντηχητή σε κάποιες παραλλαγές). Ο μικροελεγκτής είνα ι από κατασκευής προγραμματισμένος με ένα bootloader, έτσι ώστε να μην χρειάζεται εξωτερικός προγραμματιστής.

17 Γενικά ο ι πε ρισσ ότε ρ ες πλακέτες ε ίναι προγραμματισμέν ες μέσω μιας σε ιριακής σύ ν δεση ς RS-232, αλλά ο τρ όπος μ ε τον οπο ίο αυτό υλοπο ι ε ίται πο ι κίλλε ι αν άλογα με την έκδοση. Ο ι σε ιριακές πλα κέτες A rdιιin o πε ριέχουν ένα απλό κύκλω μα αντιστροφή ς για την μετατροπή ανάμεσα στα σήματα των επιπέδων RS-232 και TTL. Οι πλακέτες Α rdιιίηο που κυκλοφορούν σήμε ρα στην αγορά, συμπε ριλαμβανόμενης και τη ς Dίecίmίla, προγραμματίζονται μέσω USB, εφαρμόζοντα ς ένα τσίπ προσαρμογ έα USB-to-seΓial όπως το FTDI FT232. Κάποιες παραλλαγ ές, όπω ς το Ardυino mίηί και το αν επίσημο ΒοaΓdιιίηο, χρησιμοποιούν προσαρμογ έα USB-toserial σε μορ φή πλακέτας ή καλωδ ίου. Το Leonardo δ ιαθ έτε ι εγγ ενή υποστήριξη USB κα ι μπο ρ ε ί να εξο μο ι ώνε ι πλη κτρ ολόγ ιο κα ι ποντίκ ι μέσω αυτή ς. Η πλακέτα του Arduίno έχε ι ε κτε θειμέν ες τις π ε ρισσότερ ες επαφ ές εισόδου/εξόδου για χρήση μ ε άλλα κυκλώματα. Το Diecίmila, για παράδ ε ιγμα, παρ έχε ι 14 ψηφιακές επαφ ές ε ισόδου/εξόδου, από τις οποίες οι 6 μπορούν να παράξουν σήματα PWM (πα λμούς ), κα ι 6 αναλογικές ε ισ ό δου ς. Αυτές οι επαφές ε ίναι διαθ έσιμες στην κορυφή τη ς πλακέτας μ έσω θη λυκών συνδέ σεων μεγέθου ς Ο, 1 ιντσών. Διάφορ ε ς plug-in πλα κέτες εφαρμογών γνωστές σαν "shields" ε ίναι, επίση ς, διαθ έ σιμες στο ε μπόριο. Οι συμβατές με το Arduino πλα κέτες Barebones και Boarduino δ ιαθ έτουν αρσ ενικές επαφ ές στην κάτω πλευρά τη ς πλακέτα ς για να μπορούν να συν δ εθούν με πλακέτες που δ εν χρ ε ιάζονται συγκολλήσ ε ις. Επίσης έχει ανοιχτό λογισμικό και λογισμικό που επ ε κτείνεται και παραμετροποιε ίται. Το s otί:ware του AΓduino διανέμεται με την μορφή εργα λε ίων ανοιχτού λογ ισμικού και ε ίναι διαθ έσιμο προς επέ κταση για έ μπε ιρους προγραμματιστ ές. Η γλώσσα προγραμματισμού του μπορεί να επεκταθ ε ί δ ιαμέσου των βιβ λιοθηκώ ν. την C++ Κ!Χ ι οι άνθρωποι που θ έλουν να ασχοληθούν π ε ρισσότε ρο με του ς μικρο ελεγκτές μποpούν να μεταβούν από τον Ardυino στην Α VR C που ε ίναι για προγραμματισμό των Atmel Μικροελεγκτών και η γλώσσα στην οποία βασίστικε το λογισμικό του Arduίno. Ομοίος μπορ ε ί κάποιος να προσθ έσει κώδικα της Α VR-C στο πρόγραμμα που έχε ι γράψει για τον Ardυino του. Μ ε ρικά πρ οϊόντα που μπορούμε να βρούμε στην αγορά είναι τα εξής: Arduino Boards: Arduino Uno, Arduino Leonardo, Arduino Due, Arduino Esplora Α r d u ί η ο S h ί e 1 d s: Arduino GSM Shield, Arduino Ethernet Shield, Arduino WiFi Shield

18 Το IDE του Arduino ε ίναι γραμμέ νο σε Java και μπορ ε ί να τρέξε ι σε πολλαπλές πλατφόρμ ες. Περιλαμβάνει επεξεργαστή κώδικα (επεξε ργαστ1ί κε ιμέ νου με διάφορα εύχρηστα εργαλεία) καιμεταγλωττιστής και έχει την ικανότητα να φορτών ε ι εύκολα το πρόγραμμα μ έσω σε ιριακή ς θύρας από τον υπολογιστή στην πλακέ τα. ΘΟ moa BareMinimum 1 Arduino 1.0 r:ι.--. ~ιt::~;,χ. Ω ; ' '- Ι' Τ-1~ "' '' ι.() {, <() { " 1 Ardulno UΙ'Κ) on /deν/tty u1bmod! mfι131 Το περιβάλλον ανάπτυξης είναι βασισμένο στην Processing, ένα περιβάλλον ανάπτυξης σχεδιασμένο να ε ισαγάγει στον προγραμματισμό μη εξοικειωμένους χρήστες με την ανάπτυξη λογισμικού. Η συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού προ έ ρχεται από την Wiring, μια γλώσσα που μοιάζει με την C η οποία παρ έχει παρόμοια λειτουργικότητα για μια πιο πε ριορισμένης σχεδίασης πλακέτα, της οποίας το π ε ριβάλλον ανάπτυξης βασίζεται επίσης στην Processing.

19 1.3 Mobile Robots : Το Mobile Robot ε ίναι μια αυτόματη μηχανή που μπορεί να κινήτε σε οποιαδήποτε γνωστό (δεδομένο) περιβάλλον.'ενα Mobile Robot έχει την ικανότητα να μετακινείται στο περιβάλλον τους και να μην είναι στερεωμένα σε μία φυσική τοποθ ε σία. Σε αντίθ ε ση, τ α βιομηχανικά Robot αποτε λούνται συνήθως από έ να βραχίονα αρμό και τη συναρμολόγηση αρπάγης που ε ίναι συνδεδ ε μένη σε μία σταθερή επιφάνεια. Mobile ρομπότ είναι μια σημαντική εστίαση της τρέχουσας έρευνας και σχεδόν σε κάθε μεγάλο πανεπιστήμιο έχει ένα ή περισσότερα εργαστήρια που επικεντρώνονται στα αυτοκινηνούμενα ρομπότ. Τα Mobile Robot βρίσκονται επίσης στη βιομηχανία και στον στρατό. Υπάρχουν και τα Robot για τους καταναλώτ ε ς τα οποία ικανοποιούν ανάγκες και υπηρ ε σίες όπως ψυχαγωγία και καθήκοντα νοικοκυριού, όπως σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα ή κηπουρικής. Για την πλοήγηση ενός Mobile Robot υπάρχουν διάφορει τρόποι : Πλοήγηση με απομακρησμένη θέση.εδώ ο χειριστής μπορεί να ελέγχει το Robot με την χρήση Joystick ή κάποιας άλλης συσκευής. Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί απευθείας στο ρομπότ, μπορεί να είναι ένα ασύρματο χειριστήριο, ή μπορ ε ί να είναι ένα ε ξάρτημα σε ένα ασύρματο υπολογιστή ή άλλο ελεγκτή. Υπάρχουν τα Robot που έχουν την δυνατότητα να ανιχνεύουν και να αποφεύγει αντικίμενα ή εμπόδια. Line-Following είναι Αυτοματοποιημένα Καθοδηγούμενα Οχήματα που ε ίναι συνέχεια των Mobile Robot. Μπορεί να ακολουθήσει μια οπτική γραμμή βαμμένη ή ενσωματωμένη στο δάπεδο ή στην οροφή ή ένα ηλεκτρικό σύρμα στο πάτωμα. Τα περισσότερα από αυτά τα ρομπότ λειτουργούν με μια απλή λογική "να κρατήσει τη γραμμή του αισθητήρα στο κέντρο". Αυτόνομα ρομπότ τυχαίας πορείας. Αυτόνομα ρομπότ με τυχαία κίνηση ουσιαστικά αναπηδουν από εμπόδια, αν ανιχνεύονται εμπόδια. Αυτόνομα ρομπότ καθοδηγείτες.γνωρίζει κάποιες πληροφορίες σχετικά με το πού είναι και πώς να φτάσει σε διάφόρους στόχους ή και σημεία κατά μήκος του. Αυτό επιτυγχάνετε με τον Εντοπισμός ή τη Γνώση της τρέχουσας θέσης του, που υπολογίζεται από ένα ή περισσότερα μέσα, με τη χρήση αισθητήρων, όπως, το όραση, τα λ έ ιζερ και τα παγκόσμια συστήματα εντοπισμού θέση, κ. α.

20 Συρόμενης αυτονομίας.είναι τα πιο ικανά ρομπότ τα οποία συνδυάζουν πολλαπλά επίπεδα πλοήγησης στο πλαίσιο ενός συστήματος που ονομάζεται συρόμενη αυτονομία.τα περισσότερα αυτόνομα ρομπότ καθοδηγείτες, όπως το ρομπότ νοσοκομείο βοηθητικό, προσφέρουν επίσης μια χειροκίνητη λειτουργία.

21 Κεφάλαιο 2 : Η Κατασκευή οχήματος για έλεγχο λειτουργιών αυτόνομου οχήματος από θύρα Ethernet του μc 2.1 Ο επεξεργαστής ARDUINO ETHERNET W/POE : Arduino Ethernet Shield επιτρέπε ι σε μια πλακέτα Arduino να συνδεθεί στο Internet. Βασίζεται στην Wiznet WS 100 τσιπ ethernet παρέχοντας ένα δίκτυο (ΙΡ) ικανό να συνδεθεί με TCP και UDP. Το Arduino Ethernet Shield υποστηρίζει έως και τέσσερις ταυτόχρονες συνδέσεις. Χρησιμοποιήστε τη βιβλιοθήκη Ethernet για να γράψει σκίτσα τα οποία συνδέονται με το διαδίκτυο μέσω ενός τυπικού RJ45 Ethernetjack χρησιμοποιώντα ς το Shield.

22 Η τελευταία αναθεώρηση της ασπίδας προσθέτει μια micro-sd υποδοχή κάρτας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση αρχείων για την εξυπηρέτηση μέσω του δικτύου. Είναι συμβατό με το Arduino Uno και Mega (χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη Ethernet). Ο Arduino επικοινωνεί τόσο με την W5100 και SD κάρτα με SPI bus (μέσα από την επικεφαλίδα ICSP). Πρόκειται για τα ψηφιακά πινάκια 11, 12 και 13 σχετικά με την Duemilanoνe και τα πινάκια 50, 51, και 52 στο Mega. Και στις δύο πλακέτες, τα πινάκια 1 Ο χρησιμοποιείται για να επιλέξετε την W5 l 00 και το ΡΙΝ 4 για την κάρτα SD. Αυτοί τα πινάκια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για γενική είσοδο,έξοδο. Στον Mega,τo SS pin, 53, δεν χρησιμοποιείται για την επιλογή του W5100 ή την κάρτα SD, αλλά πρέπει να τηρείται ως έξοδος αλλιώς το interface SPI δεν θα λειτουργήσει. Επειδή η W5100 και η SD κάρτα μοιράζονται το SPI bus, μόνο ένα μπορεί να είναι ενεργό κάθε φορά. Αν χρησιμοποιείτε δύο περιφερειακά στο πρόγραμμά, αυτό θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα από τις αντίστοιχες βιβλιοθήκες Εισόδοι/Εξόδοι Καταρχήν το Arduino διαθέτει σειριακό interface. Ο μικροελεγκτής Α Tmega υποστηρίζει σειριακή επικοινωνία, την οποία το Arduino προωθεί μέσα από έναν ελεγκτή Serial-oνer-USB ώστε να συνδέεται με τον υπολογιστή μέσω USB. Η σύνδεση αυτή χρησιμοποιείται για την μεταφορά των προγραμμάτων που σχεδιάζονται από τον υπολογιστή στο Arduino αλλά και για αμφίδρομη επικοινωνία του Arduino με τον υπολογιστή μέσα από το πρόγραμμα την ώρα που εκτελε ίται. ρίη ψηφιακής ιισόδοu Ο 1 ι----- ρίη ψηφιακής ιισόδοu/ιξόδοu 8 13 ρίη αναλογικής ιισόδοu 0 5 Θύρα USB Ρυθμιστής ι τάσης ρ ί η τροφοδοσίας (R~t. 3.3V. SV, GND, \ιj,.) Εξωτιρική τροφοδοσία Επιπλέον, στην πάνω πλευ ρά του Arduino βρίσκονται 14 θηλυκά pin, αριθμημένα από Ο ως 13, που μπορούν να λειτουργήσουν ως ψηφιακές είσοδο ι και έξοδο ι. Λ ε ιτουργούν στα 5V και καθένα μπορ ε ί να παρέχει ή να δεχτεί το πολύ 40mA. Ω ς ψηφιακή έξοδος, ένα από αυτά τα pin μπορεί να τεθεί από το πρόγραμμά σας σε

23 κατάσταση HIGH ή LOW, οπότε το Arduino θα ξέ ρ ε ι αν πρ έπε ι να δ ιοχετεύσε ι ή όχι ρ εύμα στο συγκε κριμένο pίη. Με αυτόν τον τρόπο μπορ ε ίτε λόγου χάρη να ανάψ ετε και να σβήσε τε ένα LED που έχετε συνδ έ σε ι στο συγκε κριμέ νο pin. Αν πάλι ρυθμίσετε ένα από αυτά τα pin ω ς ψηφιακή ε ίσο δ ο μέσα από το πρόγραμμά σα ς, μπορ ε ίτε με την κατάλληλη εντολή να διαβάσετε την κατάστασή του (HIGH ή LOW) ανάλογα με το αν η εξ ωτερική συσκευή που έχετε συνδ έ σε ι σ ε αυτό το pin δ ιοχετεύ ε ι ή όχι ρ εύμα στο pin (με αυτόν τον τρόπο λόγου χάρη μπορ ε ίτε να «δ ιαβάζ ετε» την κατάσταση ενός διακόπτη). Μ ε ρικά από αυτά τα 14 pin, εκτό ς από ψηφιακές ε ίσοδοι/έξ ο δ οι έχουν και δ εύτε ρη λε ιτουργία. Συγκε κριμένα: Τα pin Ο και 1 λε ιτουργούν ως RX και ΤΧ της σ ε ιριακής όταν το πρόγραμμά σας εν ε ργοποιε ί την σε ιριακή θύρα. Έ τσι, όταν λόγου χάρη το πρόγραμμά σα ς στέλνε ι δ εδομένα στην σε ιριακή, αυτά προωθούνται και στην θύρα USB μέσω του ε λεγκτή Seri al-oνer-usb αλλά και στο pin Ο για να τα διαβάσε ι ενδεχομ ένως μια άλλη συσκευή (π. χ. ένα δ εύτερο Arduino στο δικό του pin 1 ). Αυτό φυσικά σημαίνε ι ότι αν στο πρόγραμμά σας ενεργοποηίσετε το σε ιριακό interface, χάνετε 2 ψηφιακές εισόδους/εξόδους. Τα pin 2 και 3 λειτουργούν και ως εξωτερικά interrupt (interrupt Ο και 1 αντίστοιχα). Μ ε άλλα λόγια, μπορ ε ίτε να τα ρυθμίσετε μέσα από το πρόγραμμά σα ς ώστε να λε ιτουργούν αποκλε ιστικά ως ψηφιακές είσοδοι στις οποίες όταν συμβαίνουν συγκε κριμένες αλλαγές, η κανονική ροή του προγράμματος σταματάε ι * άμεσα * και ε κτελε ίται. μια ςruγκε κριμένη συνάρτηση. Τα εξωτε ρικά interrupt ε ίναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε εφαρμογέ ς που απαιτούν συγχρονισμό μεγάλης ακρίβ ε ιας. Τα pin 3, 5, 6, 9, 1 Ο και 11 μπορούν να λειτουργήσουν και ως ψ ευδοαναλογικές έξ οδοι με το σύστημα PWM (Pulse Width Modulation), δηλαδή το ίδιο σύστημα που διαθ έτουν οι μητρικές των υπολογιστών για να ελέγχουν τις ταχύτητες των ανε μιστήρων. Έτσι, μπορ είτε να συνδέσε τε λόγου χάρη ένα LED σε κάποιο από αυτά τα pin και να ελέγξετε πλήρως την φωτεινότητά του με ανάλυση 8bit (256 καταστάσε ις από Ο-σβηστό ως 255-πλήρως αναμμένο) αντί να έχετε απλά την δυνατότητα αναμμένο-σβηστό που παρ έχουν οι υπόλοιπές ψηφιακές έξοδοι. Είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι το PWM δεν είναι πραγματικά αναλογικό σύστημα και ότι θ έτοντας στην έξοδο την τιμή 127, δεν σημαίνει ότι η έξοδος θα δίνε ι 2.5V αντί της κανονικής τιμής των 5V, αλλά ότι θα δίνει ένα παλμό που θα εναλλάσσεται με μεγάλη συχνότητα και για ίσους χρόνους μεταξύ των τιμών Ο και 5V. Στην κάτω πλευρά του Arduino, με τη σήμανση ANALOG ΙΝ, θα βρ είτε μια ακόμη σε ιρά από 6 pin, αριθμημένα από το Ο ως το 5. Το καθένα από αυτά λειτουργε ί αναλογική είσοδος κάνοντας χρήση του ADC (Analog to Digital Conνerter) που ε ίναι ενσωματωμένο στον μικρο ελεγκτή. Για παράδειγμα, μπορείτε να τροφοδοτήσετε ένα από αυτά με μια τάση την οποία μπορείτε να κυμάνετε με ένα ποτενσιόμετρο από ον ως μια τάση αναφοράς Vref η οποία, αν δεν κάνετε κάποια αλλαγή είναι προρυθμισμένη στα 5V. Τότε, μέσα από το πρόγραμμά σας μπορ ε ίτε να «διαβάσετε» ως

24 την τιμή του pin ως ένα ακέραιο αριθμό ανάλυσης 10-bit, από Ο (όταν η τάση στο pin είναι OV) μέχρ ι 1023 (όταν η τάση στο pin είναι 5V). Η τάση αναφοράς μπορ εί να ρυθμιστεί μ ε μια εντολή στο 1. 1 V, ή σε όποια τάση επιθυμε ίτε (μεταξύ 2 και 5V) τροφοδοτώντας εξωτερικά με αυτή την τάση το pin με την σήμανση AREF που βρίσκ εται στην απέναντι πλευρά της πλακέτας. Έτσι, αν τροφοδοτήσετε το pin AREF με 3.3V και στην συνέχεια δοκιμάσετε να διαβάσετε κάποιο pin αναλογικής εισόδου στο οποίο εφαρμόζετε τάση l.65v, το Arduino θα σας επιστρέψ ε ι την τιμή 512. Τέλος, καθένα από τα 6 αυτά pin, με κατάλληλη εντολή μέσα από το πρόγραμμα μπορεί να μετατραπεί σε ψηφιακό pin εισόδου/εξόδου όπως τα 14 που βρίσκονται στην απέναντι πλευρά και τα οποία περιγράφηκαν πριν. Σε αυτή την περίπτωση τα pin μετονομάζονται από 0-5 σε αντίστοιχα Τροφοδοσία Το Arduino μπορ εί να τροφοδοτηθ ε ί με ρ εύ μα είτε από τον υπολογιστή μέσω τη ς σύνδεσης USB, ε ίτε από εξω τερική τροφοδοσία που παρ έχεται μέσω μιας υποδοχιίς φις των 2.1 ιηm (θετικός πόλος στο κέντρο) και βρίσκεται στην κάτω - αριστερή γωνία του Arduino.

25 Για να μην υπάρχουν προβλήματα, η εξω τ ερική τροφοδοσία πρέπει να είναι από 7 ως Ι 2V και μπορεί να προ έρχεται από ένα κοινό μετασχηματιστή του εμπορίου, από μπαταρίες ή οποιαδήποτε άλλη πηγή DC. Δίπλα από τα pin αναλογικής εισόδου, υπάρχει μια ακόμα συστοιχία από 6 pin μ ε την σήμανση POWER. Η λειτουργία του καθενός έχε ι ως εξής : Το πρώτο, με την ένδειξη RESET, όταν γειωθεί (σε οποιοδήποτε από τα 3 pin με την ένδειξη GND που υπάρχουν στο Arduino) έχει ως αποτέλεσμα την επανεκκίνηση του Arduino. Το δεύτερο, με την ένδειξη 3.3V, μπορεί να τροφοδοτήσει τα εξαρτήματά σας με τάση 3.3V. Η τάση αυτή δεν προ έρχετα ι από την εξωτε ρική τροφοδοσία αλλά παράγεται από τον ελεγκτή Serial-oνer-USB και έ τσι η μέγ ιστη ένταση που μπορ εί να παρέχει είναι μόλις 501ηΑ. Το τρίτο, με την ένδε ιξη 5V, μπορεί να τροφοδοτήσ ει τα εξαρτήματά σας με τάση 5V. Ανάλογα με τον τρόπο τροφοδοσίας του ίδιου του Arduino, η τάση αυτή προέρχεται είτε άμεσα από την θύρα USB (που ούτως ή άλλως λειτουργεί στα 5V), είτε από την εξωτερ ική τροφοδοσία αφού αυτή περάσει από ένα ρυθμιστή τάση ς για να την «φέρει» στα 5V. Το τέταρτο και το πέμπτο pin, με την ένδειξη GND, ε ίναι φυσικά γειώσεις. Το έκτο και τελευταίο pin, με την ένδε ιξη Vin έχει διπλό ρόλο. Σε συνδυασμό με το pin γείωσης δίπλα του, μπορεί να λειτουργήσει ως μέθοδος εξωτερικής τροφοδοσία ς του Arduino, στην περίπτωση που δεν σας βολεύει να χρησιμοποιήσετε την υποδοχή του φις των 2. 1 mιη. Αν όμως έχετε ήδη συνδεδεμένη εξωτερ ική τροφοδοσία μέσω

26 του φις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το pin για να τροφο δοτήσετε εξαρτιίματα με την πλήρη τάση τη ς εξω τερικής τροφοδοσίας (7~ 12V), πριν αυτή περάσει από τον ρυθμιστή τάσης όπως γίν εται μ ε το pin των 5V Γλώσσα προγραμματισμού Αrdιιίηο IDE και σύνδεση με τον υπολογιστή Το Arduino IDE ε ίναι βασισμ ένο σε Jaνa και συγκεκριμένα παρ έχε ι: έ να πρακτικό περιβάλλον για την συγγραφή των προγραμμάτων σας (τα οποία ονομάζονται sketch στην ορολογία του Arduino) με συντακτική χρωματική σήμανση, αρκετά έτοιμα παραδείγματα, με ρικές έτοιμες βιβλιοθήκες για προέκταση της γλώσσας και για να χε ιρίζεστε εύκολα μέσα από τον κώδικά σας τα εξαρτήματα που συνδ έετε στο Arduino, τον compiler για την μεταγλώττιση των sketch σας, ένα serial monitor που παρακολουθεί τις επικοινωνίες της σειριακής (USB), αναλαμβάνει να στε ίλει αλφαριθμητικά της επιλογής σας στο Arduino μέσω αυτής και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για το debugging των sketch σας και την επιλογή να α~εβάσετε το μεταγλωττισμένο sketch στο Arduino. Η γλώσσα του Arduino βασίζεται στη γλώσσα Wiring, μια παραλλαγή C/C++ για μικροελεγκτές αρχιτεκτονικής Α VR όπως ο ATmega, και υποστηρίζει όλες τις βασικές δομές της C καθώ ς και μερικά χαρακτηριστικά της C++. Για compiler χρησιμοποιείται ο Α VR gcc και ως βασική βιβλιοθήκη C χρησιμοποιείται η AVR Jibc. Λόγω της καταγωγής της από την C, στην γλώσσα του Arduino μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ουσιαστικά τις ίδιες βασικές εντολές και συναρτήσεις, με την ίδια σύνταξη, τους ίδιους τύπων δεδομένων και τους ίδιους τελεστές όπως και στην C. Πέρα από αυτές όμως, υπάρχουν κάποιες ειδικές εντολές, συναρτήσεις και σταθερές που βοηθούν για την διαχείριση του ειδικού hardware του Arduino.

27 Όρισμα Είδος Τύπος LOW Σταθ ε ρά int HIGH Σταθ ε ρά int Παράμετροι Περιγραφή Έχει την τιμή Ο και ε ίναι αντίστοιχη του λογικού fal se. Έχε ι την τιμή 1 και ε ίναι αντίστοιχη του λογικού trιιe. Σταθ ε ρά int Έχε ι την τιμή Ο και ε ίναι αντίστοιχη του λογικού false. OUTPUT Σταθ ε ρά int Έχει την τιμή 1 και ε ίναι αντίστοιχη του λογικού true. Καθορίζει αν το συγκε κριμ ένο ψηφιακό pίn θα είναι pin pinmode Εντολή (pίn, mode) εισόδου ή pin εξόδου ανάλογα με την τιμή που δίνεται στην παράμετροmοde (INPUT ή OUTPUT αντίστοιχα). digitalwrite Εντολή (pίn,pίnstatus) Θέτει την κατάσταση (HIGH 11 LOW) στο ψηφιακό pίn. Επιστρέφει την κατάσταση του digitalread Συνάρτη ση int (pίn) συγκεκριμένου ψηφιακού pίn (Ο για LOW και 1 για HIGH) εφόσον αυτό είναι pin εισόδου. Δέχεται τις τιμές- DEF AUL Τ, INTERNAL ή EXTERNAL analogreferen ce Εντολή (type) στην παράμετρο type για να καθορίσει την τάση αναφοράς (Vrer) των αναλογικών εισόδων (5V, 1.1 V ή η εξωτερική τάση με την οποία τροφοδοτείται το pin AREF αντίστοιχα) analogread Συνάρτη ση int (pίn) Επιστρέφει έναν ακέραιο από Ο ,ανάλογα με την τάση που τροφοδοτείται το pίn αναλογικής εισόδου στην κλίμακα ο ως ν ref Θέτει το συγκεκριμένο analogwrite Εντολή (pίn, value) ψηφιακό pίn σε ψευδο-αναλογικής (PWM). κατάσταση εξόδου Επιπλέον, στην γλώσσα του Arduino κάθε πρόγραμμα αποτελείται από δύο βασικές ρουτίνες ώστε να έχει την γενική δομή:

28 νοίd setup() νoid Ioop() Η βασική ρουτίνα setup() εκτελε ίται μια φορά μόνο κατά την ε κκίνηση του προγράμματος ενώ η βασικ11 ρουτίνα loop() πε ριέχει τον βασικό κορμό του προγράμματος και η ε κτέ λεσή της επαναλαμβάνεται συνέχεια σαν ένας βρόγχο ς while(true).

29 2.2 Αισθητήρια: Για την αναγνώριση γραμμής χρησιμοποιούμε 4 αισθητήρια QRE 1113 Line Sensor Breakout-Analog : Ο ~ισθητήρας QREl Ι 13 της πλακέτας αποτελείται από δύο μέρη - ένα LED υπ~ρυθρου φώτος και ένα φωτοτρανζίστορ ευαίσθητο σε υπέρυθρους. Οταν παρέχετε ρε~μα στα pins του VCC και GND το υπέρυθρο LED στο εσωτερικό του αισθητήρα θα αvαψει Μ ια αvτισταση 100Ω ειvαι επι της π λ ακετας ' τοπο θ ετειται ' σε σειρα ' με το ι ED ωστε ' ~~ rι:εριορίσει την κατανάλωση ρεύματος. 'Ενας αντιστάτης 10kΩ φέρνει το pin εξόδου στη. εση high, αλλά όταν το φως από το LED ανακλάται πίσω πάνω στο φωτοτρανζίστορ η εξοδος θα α ' β ' ' θ φ ' ' φ ρχισει να κατε αινει. Οσο περισσοτερο υπερυ ρο ως ανιχνευεται απο το Α ωτο~pανζίστορ, τόσο χαμηλότερη είναι η τάση εξόδου του breakout board. υτοι οι αισθητήρες χρησιμοποιούνται ευρέως σε ρομπότ σχεδιασμένα να αιc?λ 0 υθούν γραμμές - λευκές επιφάνειες αντανακλούν πολύ περισσότερο φως από μαυρο ε' λ ' ξ 'δ θ, τσι, οταν κατευθύνονται προς μια ευκη επιφανεια, η ταση ε ο ου α ειναι Χαμηλότερη από ότι σε μια μαύρη επιφάνεια.

30 Και ένα usb to serial FTDI Basic Breakout : Είναι ένας αντάπτορας για την επ~κοινωνία FT~I FT232RL USB to seήa\ IC. Μπορεί επίσης να χpησ,ιμοποιη~ει για τις :ενικ,ες τ~ηματι,κές εφαρμογές. Η σημαντικότερη διαφορ~ με αυτον το πιν ει~αι οτι φερνει εξω την ακίδα DTR σε αντιδιαστολή με την ακιδα RTS του καλωδιου FTDI. Η ακίδα DTR επιτρέπει έναν στόχο Arduino για να αυτόματα-επαναρυθμίσει πότε ένα μια εικόνα μεταφορτώνεται.

31 2.3 Κινητήρες Για την κίνηση του οχήματος επ ιλέξα μ ε 2 Serνo SpringRC SM-S43 l 5M l 3kglcιη Ε ίναι 2 αναλογικοί σερβοκινητήρες με μέγ ιστη γωνία περ ιστροφή ς 120 ( ± 60 ),τάση DC 4.8V-6V, ταχύτητα 0.21 sec/60 στα 4.8V και Ο. 17 sec/6 0 στα 6V,μέγεθος 41.3χ20.7χ401ηιη

32 2.4 Κατασκευή : Σ κοπό ς ε ίναι το όχημα να ε κτελεί μια προκαθορισμένη διαδρομή και να μην βγαίνε ι ποτ έ ε κτός πορ ε ίας έως ότου αυτή ολοκληρωθ ε ί Για την κατασκευή χρησιμοποιήσαμε ένα όχημα στο οποίο τοποθ ετήσαμε την πλακέτα Arduino τα αισθητήρια και τα σέρβο μοτέρ. Πρώτο βήμα ήταν η τοποθέτηση των line tracker sensor.! ) ~ Η τοποθέτηση τους έγινε στις 4 γωνίες του εμπρός και πίσω τμήματος του οχήματος για την καλύτερη απόδοση των αισθητηρίων.

33 Στη συνέχε ια ε ισάγουμ ε την πλακέτα Arduino : Και την σύνδεση των αισθητηρίων.

34

35

36

37 ΤΕΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΙΡΑIΑ

38 Κεφάλαιο 3: Εξέλιξη και βελτιστοποίηση Mobile Robots Η Ρομποτική είναι ένας κλάδος της τεχνολογίας που συνεχώς αναβαθμίζεται και εξελίσσεται. Μερικοί λόγοι της εξέλιξης της ρομποτικής είναι η γενική πρόοδος της τεχνολογίας και ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι έχουν πρόσβαση ή βρίσκονται στον χώρο της ρομποτικής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο καθένας από αυτούς να έχει να δώσει στην ρομποτική μία δικιά του ιδέα ή εφαρμογή. Έτσι καθημερινός γεννιούνται νέες εφαρμογές για τη σύγχρονη ρομποτική. Όλοι οι παραπάνω λόγοι δίνουν και στο δικό μας ρομπότ αρκετά περιθώρια βελτίωσης και μερικά από αυτά παραθέτονται παρακάτω. 3.1 Αισθητήριο Υπέρηχων : Προσθήκη αισθητήρα υπέρηχων για τον υπολογισμό απόστασης. Οι αισθητήρες υπερήχων λειτουργούν με την ίδια αρχή που λειτουργούν τα ραντάρ και τα σόναρ. Εκτιμούν την απόσταση ενός στόχου λαμβάνοντας υπόψη τους την αντανάκλαση ενός ραδιοκύματος ή ενός ηχητικού σήματος πάνω στο στόχο. Δημιουργούν υψηλής συχνότητας κύματα και χρησιμοποιώντας το επιστρεφόμενο σήμα καθορίζουν την απόσταση ή ακόμα και την ταχύτητα του στόχου. Για να το επιτύχουν αυτό χρησιμοποιούν τον χρόνο που έκανε το σήμα για να καλύψει την απόσταση από τον αισθητήρα στο αντικείμενο και πίσω.

39 3.2 Ηλιακός Συλλέκτης : Μια πολύ ουσιαστική βελτίωση που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο όχημα μας ε ίναι η προσθήκη ηλιακού συλλέ κτη. Η προσθήκη αυτή θα δώσε ι πε ρεταίρω αυτονομία στο όχημα. Πιο συγκεκριμένα προσθ έτοντας τους ηλιακούς συ λλέ κτες πέραν του ότι το όχημα μας θα λειτουργεί χωρίς να χρειάζεται φόρτιση των μπαταριών του θα έχουμε ταυτόχρονα και άλλα οφ έλη. Τα πιο σημαντικά από αυτά ε ίναι η εξοικονόμηση ενέ ργειας και χρημάτων, λόγω του ότι όσο ποιο αραιά θα γίνεται η φόρτιση των μπαταριών τόσο αυξάνεται και η διάρκε ια ζωή ς του ς. με την προσθήκη αυτή έχουμε και οικολογικά οφ έλη Επίση ς

40 3.3 με AVR: Ένας ενναλακτικός τρόπος για την κατασ ευή του οχήματος ε ίναι αντί για μ Ε Arduino να χρησιμοποιήσουμ ε μ Ε Α VR. Και σε αυτή την π ε ρίπτωση έχουμε να διαλέξουμε ανάμ εσα σε διάφορου ς μ Ε ανάλογα μ ε τις ανάγκ ε ς έχουμε διάφορους τύπου ς να διαλέξουμε (Atmega 8, 16,32, 328). 3.4 Οθόνη Lcd : Η προσθήκη οθόνης Lcd ε ίναι μια πολύ καλή β ε λτιστοποίηση για το όχημα μας για τον λόγο ότι μπορούμε να δούμε σε απε ικόνιση μετρήσεις (όπως μ έτρηση θ ε ρμοκρασία ς, υγρασία ς ) αλλά και για προβολή των ρυθμίσ ε ων και λειτουργιών.

41 3.5 Προσθήκη Κάμερας : Θα μπορούσαμε να αντικαταστήσουμε τους Line Tracker Sensor με κάμ ερα. προσθήκη αυτή είναι χρήσιμη γιατί θα δίνει στο χρήστη την εικόνα του πε ριβάλλοντο ς στο οποίο βρίσκεται το ρομπότ. Αυτό θα έ χει άμεση εφαρμογή σε μέρη στα οποία ε ίναι απαγορευμένη ή δυσπρόσιτη για τον άνθρωπο. Η

42 Κεφάλαιο 4: Πηγές/Διευθύνσεις Διαδικτύου logy/robot/istoria-twn-robot/ 4 /05/l inux-windows.htιnl crocontrollers/ arduino 7 l/arduino-intro/ 8 Arduino# 9 http ://νννννν. pa lo.gr /sea rch/?kwd=%ce%a3%ce%95%ce%ce%9a%ce %99 1 Ο

Προγραμματισμο ς σε Arduino

Προγραμματισμο ς σε Arduino Προγραμματισμο ς σε Arduino Arduino UNO & Innoesys Educational Shield www.devobox.com Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα & Υλικά Κατασκευής Πρωτοτύπων Λέανδρου 79, 10443, Κολωνός +30 210 51 55 513, info@devobox.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠIΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠIΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠIΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΟΙΚΟΝOΜΟΥ ΧΑΡΗΣ (6424) ΦΩΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(6592) ΚΑΜΒΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(7178) 2013-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της εργασίας Ανάλυση Arduino Uno Δημιουργία πληροφορίας Αποστολή και

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 2. Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων. Συστήματα Πραγματικών Εφαρμογών. Νέα Ψηφιακά Αντικείμενα

Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 2. Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων. Συστήματα Πραγματικών Εφαρμογών. Νέα Ψηφιακά Αντικείμενα Σκοπός Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ. Ψηφιακά Αντικείμενα Μικροελεγκτής Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων Συστήματα Πραγματικών Εφαρμογών Νέα Ψηφιακά

Διαβάστε περισσότερα

Πλακέτα Arduino. 1ο ΕΠΑΛ Περάματος - 7ο ΕΚ Πειραιά

Πλακέτα Arduino. 1ο ΕΠΑΛ Περάματος - 7ο ΕΚ Πειραιά Πλακέτα Arduino Το 2005 oι Massimo Banzi και David Cueartielles στο Ivrea Δημιουργούν την υπολογιστική πλατφόρμα Arduino. Το Arduino είναι βασισμένο σε μια απλή μητρική πλακέτα ανοικτού κώδικα, με ενσωματωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Arduino Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα

Εφαρμογές Arduino Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα Εφαρμογές Arduino Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα 1ο ΕΠΑΛ Περάματος 7ο ΕΚ Πειραιά Πλακέτα Arduino Το 2005 oι Massimo Banzi και David Cueartielles στο Ivrea Δημιουργούν την υπολογιστική πλατφόρμα Arduino.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Υλοποίηση δικτύου ασύρματης ραδιοεπικοινωνίας μεταξύ δύο ενσωματωμένων κόμβων (κόμβος ταυτοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εξαμηνιαία Σχεδίαση Συστήματος Πραγματικής Εφαρμογής (Prototyping).

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εξαμηνιαία Σχεδίαση Συστήματος Πραγματικής Εφαρμογής (Prototyping). Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εξαμηνιαία 2015 ΡομποΚαθαριστής. Σχεδίαση Συστήματος Πραγματικής Εφαρμογής (Prototyping). Μονάδες ενός Ρομποτικού Συστήματος Μονάδα Συλλογής Δεδομένων, Μονάδα Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5 Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής DC Κινητήρα. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ Η Ρομποτική είναι ο κλάδος της επιστήμης που κατασκευάζει και μελετά μηχανές που μπορούν να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο στην εκτέλεση μιας εργασίας. Tι είναι το ΡΟΜΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 1. Arduino + LabVIEW: Μέτρηση Έντασης Φωτός με Φωτοαντίσταση. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 1. Arduino + LabVIEW: Μέτρηση Έντασης Φωτός με Φωτοαντίσταση. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 1 Arduino + LabVIEW: Μέτρηση Έντασης Φωτός με Φωτοαντίσταση. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος με Μικροϋπολογιστές Εργαστήριο ενσωματωμένων συστημάτων

Έλεγχος με Μικροϋπολογιστές Εργαστήριο ενσωματωμένων συστημάτων Εργαστήριο ενσωματωμένων συστημάτων Παρουσίαση 1: Εισαγωγή στα ενσωματωμένα συστήματα (embedded systems) Εργαστήριο Αυτομάτου Ελέγχου Ενσωματωμένα συστήματα (Embedded Systems) Ενσωματωμένα συστήματα (Embedded

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ARDUINO Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΟΝΟΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΒΟΥΡΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Μ: 30086 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ: 33359 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Οδηγώντας ένα Ρομποτικό Αυτοκίνητο με το WiFi. Η Ασύρματη Επικοινωνία, χρησιμοποιώντας

Πτυχιακή Εργασία Οδηγώντας ένα Ρομποτικό Αυτοκίνητο με το WiFi. Η Ασύρματη Επικοινωνία, χρησιμοποιώντας Βασικές Έννοιες Πτυχιακή Εργασία 2015 Οδηγώντας ένα Ρομποτικό Αυτοκίνητο με το WiFi. Σχεδίαση Συστήματος Πραγματικής Εφαρμογής (Prototyping). Η Ασύρματη Επικοινωνία, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο WiFi.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Ρομποτική (για αρχάριους) Δημήτρης Πιπερίδης Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης & Τεχνολογίας Ίδρυμα Ευγενίδου

Εισαγωγή στη Ρομποτική (για αρχάριους) Δημήτρης Πιπερίδης Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης & Τεχνολογίας Ίδρυμα Ευγενίδου Εισαγωγή στη Ρομποτική (για αρχάριους) Δημήτρης Πιπερίδης Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης & Τεχνολογίας Ίδρυμα Ευγενίδου Τι είναι ένα ρομπότ; Δεν υπάρχει σαφής ορισμός. Ορισμός: Μια μηχανική κατασκευή που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε:

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Ενότητα 2.6 Κεφάλαιο 2 ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αιτιολογείτε την αναγκαιότητα χρησιμοποίησης κάθε είδους αυτοματισμού. Να διακρίνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδίαση και ανάπτυξη οχήματος που ακολουθεί μια γραμμή

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδίαση και ανάπτυξη οχήματος που ακολουθεί μια γραμμή ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και ανάπτυξη οχήματος που ακολουθεί μια γραμμή Σπουδαστές: Ταβλάκης Γεώργιος ΑΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.7 Θύρες περιφερειακών

Μάθημα 4.7 Θύρες περιφερειακών Μάθημα 4.7 Θύρες περιφερειακών - Εισαγωγή - Η σειριακή θύρα - Η παράλληλη θύρα - Οι θύρες πληκτρολογίου και ποντικιού τύπου PS/2 - Ο διάδρομος USB Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς: Να αναφέρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1 ΤO ΡΟΜΠΟΤ INTELLITEK ER-2u

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1 ΤO ΡΟΜΠΟΤ INTELLITEK ER-2u Εφαρμογή 1: Το ρομπότ INTELITEK ER-2u Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτικής Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης www.robolab.tuc.gr, τηλ: 28210 37292 / 37314 e-mail: savas@dpem.tuc.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εξαμηνιαία ΡομποΚαθαριστής Μέρος Β : Το Πρόγραμμα. Σχεδίαση Συστήματος Πραγματικής Εφαρμογής (Prototyping).

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εξαμηνιαία ΡομποΚαθαριστής Μέρος Β : Το Πρόγραμμα. Σχεδίαση Συστήματος Πραγματικής Εφαρμογής (Prototyping). Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εξαμηνιαία 2015 ΡομποΚαθαριστής Μέρος Β : Το Πρόγραμμα. Σχεδίαση Συστήματος Πραγματικής Εφαρμογής (Prototyping). Μονάδες ενός Ρομποτικού Συστήματος Μονάδα Συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PICAXE 18M2

ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PICAXE 18M2 ΘΕΜΑ : ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PICAXE 18M2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ:? περίοδος Οι μικροελεγκτές είναι υπολογιστές χωρίς περιφερειακά, σε ολοκληρωμένα κυκλώματα. Μπορούν να συνδυάσουν αρκετές από τις βασικές λειτουργίες άλλων ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Ηλεκτρικοί κινητήρες- σερβοκινητήρας 2. Ελεγκτές. ΜΠΔ, 9 Ο Εξάμηνο Σάββας Πιπερίδης

1. Ηλεκτρικοί κινητήρες- σερβοκινητήρας 2. Ελεγκτές. ΜΠΔ, 9 Ο Εξάμηνο Σάββας Πιπερίδης www.robolab.tuc.gr 1. Ηλεκτρικοί κινητήρες- σερβοκινητήρας 2. Ελεγκτές ΜΠΔ, 9 Ο Εξάμηνο Σάββας Πιπερίδης 1. Ηλεκτρικοί κινητήρες σερβοκινητήρας R/C σέρβο βηματικός κινητήρας 2 1. Ηλεκτρικοί κινητήρες σερβοκινητήρας

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια παρουσίασης: Αριστείδης Παλιούρας ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΈΝΑ ΡΟΜΠΟΤ (ROBOT)?

Επιμέλεια παρουσίασης: Αριστείδης Παλιούρας   ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΈΝΑ ΡΟΜΠΟΤ (ROBOT)? 1 ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΈΝΑ ΡΟΜΠΟΤ (ROBOT)? Τι είναι το ρομπότ (robot)? 1. Περιγράψτε με μια πρόταση την έννοια της λέξης ρομπότ (robot) Το ρομπότ είναι μια μηχανή που συλλέγει δεδομένα από το περιβάλλον του (αισθάνεται),

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Εργασία 2013 Προγραμματίζοντας τον Arduino στη C Μέρος Α : Υλικά

Εξαμηνιαία Εργασία 2013 Προγραμματίζοντας τον Arduino στη C Μέρος Α : Υλικά Σκοπός Εξαμηνιαία Εργασία 2013 Προγραμματίζοντας τον Arduino στη C Μέρος Α : Υλικά Μικροελεγκτές Πλακέτα Arduino Προσομοίωση Μικροελεγκτών Προγραμματισμός Μικροελεγκτών στη C. 7.1 ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 1. Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων. Νέα Ψηφιακά Αντικείμενα

Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 1. Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων. Νέα Ψηφιακά Αντικείμενα Σκοπός Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 1 ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ (SR04). Ψηφιακά Αντικείμενα Μικροελεγκτής Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων Νέα Ψηφιακά Αντικείμενα Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ARDUINO- 01a

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ARDUINO- 01a ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ARDUINO- 01a Βασικό κύκλωμα προγραμματισμός μικροελεγκτή Πλακέτα Arduino, 1 Να δημιουργήσετε και να προγραμματίσετε ένα πολύ απλό σύστημα που να αναβοσβήνει ένα λαμπάκι (έξοδος)

Διαβάστε περισσότερα

Bread Online. Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης

Bread Online. Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Bread Online Σχεδιασμός και μετατροπή μιας απλής οικιακής συσκευής σε επαναπρογραμματιζόμενη συσκευή IP Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Arduino applications for drone development & programming. 18 th Panhellenic Conference in Informatics 2 nd 4 th of October, 2014

Arduino applications for drone development & programming. 18 th Panhellenic Conference in Informatics 2 nd 4 th of October, 2014 Arduino applications for drone development & programming 18 th Panhellenic Conference in Informatics 2 nd 4 th of October, 2014 Η Ομάδας μας Παπαδόπουλος Παναγιώτης Γουλής Γεώργιος Τσαγκρινός Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Ο Αισθητήρας Δύναμης. Επανεξέταση των βασικών εννοιών της C και του προγραμματισμού.

Μάθημα 1 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Ο Αισθητήρας Δύναμης. Επανεξέταση των βασικών εννοιών της C και του προγραμματισμού. Σκοπός Σχεδίαση Συστημάτων με τον Arduino Μάθημα 1 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Ο Αισθητήρας Δύναμης. Επανεξέταση των βασικών εννοιών της C και του προγραμματισμού. Κατανόηση των βημάτων στη συστηματική ανάπτυξη ενός προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού 1. ΑΣΚΗΣΗ 1 Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού Προϋποθέσεις Το εργαστήριο αυτό προϋποθέτει το διάβασμα και χρήση των εξής: Αρχείο mcbstr9.chm HTML, που δίδεται με τα υπόλοιπα αρχεία του εργαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 3.8 Τεχνικές μεταφοράς δεδομένων Λειτουργία τακτικής σάρωσης (Polling) Λειτουργία Διακοπών DMA (Direct Memory Access)

Μάθημα 3.8 Τεχνικές μεταφοράς δεδομένων Λειτουργία τακτικής σάρωσης (Polling) Λειτουργία Διακοπών DMA (Direct Memory Access) Μάθημα 3.8 Τεχνικές μεταφοράς δεδομένων Λειτουργία τακτικής σάρωσης (Polling) Λειτουργία Διακοπών DMA (Direct Memory Access) Μελετώντας το μάθημα θα μπορείς να ξέρεις τη λειτουργία του Polling να ξέρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1 1.1.1 Αναλογικά σήματα 1 1.1.2 Οι αντιστάσεις 3 1.1.3 Οι πυκνωτές 7 1.1.4 Τα πηνία 11 1.1.5 Οι δίοδοι 13 1.1.6

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος

Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος Φοιτητής Φετινίδης Αναστάσιος Επιβλέπων Δασυγένης Μηνάς Μάρτιος 2014 1 Περιεχόμενα παρουσίασης Εισαγωγή Θεωρητικό υπόβαθρο Υλικό μέρος του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Η κεντρική μονάδα, είναι το βασικότερο τμήμα ενός συστήματος συναγερμού. Κύρια αποστολή της είναι να δέχεται σήματα από τους αισθητήρες και, σε περίπτωση παραβίασης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μικροελεγκτές και Ενσωματωμένα συστήματα Ανάπτυξη και Εφαρμογές Κωδικός Μαθήματος Μ2 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Υλοποίηση οχήματος ελεγχόμενου μέσω Bluetooth

Σχεδιασμός και Υλοποίηση οχήματος ελεγχόμενου μέσω Bluetooth ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Σχεδιασμός και Υλοποίηση οχήματος ελεγχόμενου μέσω Bluetooth Design and Implementation of a remote control vehicle using Bluetooth ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή - Εισαγωγή - Αρχιτεκτονική προσωπικού υπολογιστή - Βασικά τμήματα ενός προσωπικού υπολογιστή - Η κεντρική μονάδα Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς:

Διαβάστε περισσότερα

Lab 1: Experimenting on Arduino & AI Sense

Lab 1: Experimenting on Arduino & AI Sense Lab 1: Experimenting on Arduino & AI Sense 1. Εισαγωγή A. Arduino Robokit Το Robokit, όπως και όλες οι πλακέτες τύπου Arduino, λειτουργεί χάρη σε έναν μικροελεγκτή. Ως μικροελεγκτή μπορούμε να φανταστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστές. Κατασκευαστές. Ηλεκτρικών Συσκευών ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΣΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΤΟ PLC

Κατασκευαστές. Κατασκευαστές. Ηλεκτρικών Συσκευών ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΣΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΤΟ PLC Κατασκευαστές Κατασκευαστές Ηλεκτρικών Συσκευών Ηλεκτρικών Συσκευών ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΣΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΤΟ PLC ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Σ ΥΣ ΤΗ Μ ΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Ανιχνεύει τις ελεύθερες θέσεις πάρκινγκ και οδηγεί τον οδηγό σε αυτές από τη συντοµότερη δυνατή διαδροµή Ανίχνευση αυτοκινήτου µε αισθητήρα υπερήχων ultrasonic Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα - Εισαγωγή - Οι βάσεις του επεξεργαστή και της μνήμης - Οι υποδοχές της μητρικής πλακέτας - Άλλα μέρη της μητρική πλακέτας - Τυποποιήσεις στην κατασκευή μητρικών πλακετών Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα τους υπερυπολογιστές (supercomputers) που χρησιμοποιούν ερευνητικά εργαστήρια τα μεγάλα συστήματα (mainframes)

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΩΤΙΑ ΗΣ Α. ΗΜΗΤΡΗΣ M.Sc. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ασύγχρονη σειριακή

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας 1 Εισαγωγή στη Ρομποτική

Φύλλο εργασίας 1 Εισαγωγή στη Ρομποτική Φύλλο εργασίας 1 Εισαγωγή στη Ρομποτική Χωριστείτε σε ομάδες 2-3 ατόμων και απαντήστε στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας. Δραστηριότητα 1 Συζητήστε με τα μέλη της ομάδας σας και γράψτε μια λίστα με ρομποτικές

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση Θερμοκρασίας με τον αισθητήρα TMP36. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων. Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW.

Μέτρηση Θερμοκρασίας με τον αισθητήρα TMP36. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων. Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Σκοπός Μάθημα 2 Δραστηριότητα 1 Μέτρηση Θερμοκρασίας με τον αισθητήρα TMP36. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front panel). Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους 16/11/2011 10:31 (31) καθ. Τεχνολογίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ (ANALOGUE) ΨΗΦΙΑΚΟ (DIGITAL) 16/11/2011 10:38 (38) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660 Mini DVR MDS 660 Βασικά χαρακτηριστικά Σύστημα ανίχνευσης κίνησης με ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής εικόνας. Από τη στιγμή που ανιχνεύεται εισβολή στον επιτηρούμενο χώρο το αισθητήριο ανίχνευσης κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

SD -1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

SD -1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SD -1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SD 1 2 SD 1 3 1. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Όταν ο διακόπτης είναι σε θέση ΟΝ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. 2. ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ 3. ΣΗΜΕΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περί του όρου Μηχανοτρονικός Αυτοκινήτων, είναι

Περί του όρου Μηχανοτρονικός Αυτοκινήτων, είναι Ο Μηχανικός του μέλλοντος Μηχανοτρονικός Αυτοκινήτων Ο όρος Μηχανοτρονική, είναι ένας σύγχρονος νεολογισμός ο οποίος υποδηλώνει το συνδυασμό ή τη συνεργεία των επιστημών της Μηχανολογίας, της Ηλεκτρονικής/Ηλεκτρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

EASYDRIVE. Σύντομος οδηγός. για να ξεκινήσετε την πλοήγηση αμέσως. Με χρήσιμα παραδείγματα & πρακτικές συμβουλές

EASYDRIVE. Σύντομος οδηγός. για να ξεκινήσετε την πλοήγηση αμέσως. Με χρήσιμα παραδείγματα & πρακτικές συμβουλές EASYDRIVE Σύντομος οδηγός για να ξεκινήσετε την πλοήγηση αμέσως Με χρήσιμα παραδείγματα & πρακτικές συμβουλές Περιλαμβάνει: την Οθόνη Πλοήγησης, την Οθόνη Επεξεργασίας Χάρτη, και την λειτουργικότητα Hardware

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Τριφασικό Εύρος ισχύος: kva. Ιδανικό για μικρής ισχύος εγκαταστάσεις φωτισμού σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους

Τριφασικό Εύρος ισχύος: kva. Ιδανικό για μικρής ισχύος εγκαταστάσεις φωτισμού σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους Stabilux Σύστημα Εξοικονόμησης Ενέργειας Ρυθμιστές Ροής Φωτός EMR ΤMR PMR PMΤ Μονοφασικό 3.5-15 kva 10.5-45 kva 9-65 kva 10-220 kva Ιδανικό για μικρής ισχύος φωτισμού. Ιδανικό για μικρής ισχύος φωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο πραγματικός κόσμος είναι ένας αναλογικός κόσμος. Όλα τα μεγέθη παίρνουν τιμές με άπειρη ακρίβεια. Π.χ. το ηλεκτρικό σήμα τάσης όπου κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 4 TΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ROGUE BLUE

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 4 TΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ROGUE BLUE Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτικής Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης www.robolab.tuc.gr, τηλ: 28210 37292 / 37314 e-mail: savas@dpem.tuc.gr, kyralakis@dpem.tuc.gr ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ROBOT ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΛΩ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ROBOT

ROBOT ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΛΩ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ROBOT ROBOT ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΛΩ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ROBOT Ομάρ Εζάτ Αλέξανδρος Μαθητής Γ2 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ. Εγχειρίδιο χρήσης

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ. Εγχειρίδιο χρήσης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Εγχειρίδιο χρήσης EGG-ΒOX LEARN&GO Όλες οι οδηγίες, πληροφορίες, δραστηριότητες, διδακτικό και φωτογραφικό υλικό που σχετίζονται με τη χρήση και τη λειτουργία του Egg-Box

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά κάτω των 13 ετών δε θα πρέπει να χρησιμοποιούν το κιτ χωρίς επίβλεψη. Μη συνδέετε την κύρια πλακέτα σε εξωτερική τροφοδοσία μεγάλης ισχύος.

Παιδιά κάτω των 13 ετών δε θα πρέπει να χρησιμοποιούν το κιτ χωρίς επίβλεψη. Μη συνδέετε την κύρια πλακέτα σε εξωτερική τροφοδοσία μεγάλης ισχύος. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01. Robotale (Arduino-Compatible) 02. Ράστερ 830 οπών 03. Κουτί αποθήκευσης 04. Κόκκινα leds (τεμ. 5) 05. Κίτρινα leds (τεμ. 5) 06. Πράσινα leds (τεμ. 5) 07. Αντιστάτες 220 Ohm (τεμ. 8) 08.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης Εισαγωγή Mε αυτό το έξυπνο σύστημα ενδοεπικοινωνίας με βίντεο είστε βέβαιοι ότι δεν θα βρεθείτε προ εκπλήξεως εάν κάποιος είναι στην πόρτα σας. Η εξωτερική μονάδα αποτελείται από ένα κουδούνι με πολύ μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων. Προγραμματίζοντας τον Arduino Μέρος Ι: Μεταβλητές, Εντολές Εισόδου & Εξόδου. Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Ανάπτυξης (IDE)

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων. Προγραμματίζοντας τον Arduino Μέρος Ι: Μεταβλητές, Εντολές Εισόδου & Εξόδου. Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Ανάπτυξης (IDE) Βασικές Έννοιες Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Προγραμματίζοντας τον Arduino Μέρος Ι: Μεταβλητές, Εντολές Εισόδου & Εξόδου. Πρόγραμμα Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Ανάπτυξης (IDE) Πηγαίος Κώδικας (source code)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή της 3 ης εργαστηριακής εφαρμογής: ρομποτικό σύστημα LEGO NXT

Περιγραφή της 3 ης εργαστηριακής εφαρμογής: ρομποτικό σύστημα LEGO NXT www.robolab.tuc.gr Περιγραφή της 3 ης εργαστηριακής εφαρμογής: ρομποτικό σύστημα LEGO NXT ΜΠΔ, 9 Ο Εξάμηνο Σάββας Πιπερίδης 1. Το ρομποτικό σύστημα LEGO NXT περισσότερες πληροφορίες: http://mindstorms.lego.com/

Διαβάστε περισσότερα

Τροφοδοσία : 3,3V, 5V Αυτή η πινακίδα επιτρέπει τη σύνδεση και των 8 απολήξεων (pins) μίας θύρας E- blocks με καλώδια με τη χρήση τερματισμών με

Τροφοδοσία : 3,3V, 5V Αυτή η πινακίδα επιτρέπει τη σύνδεση και των 8 απολήξεων (pins) μίας θύρας E- blocks με καλώδια με τη χρήση τερματισμών με ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΒ002 Αυτή η πινακίδα επιτρέπει τη σύνδεση και των 8 απολήξεων (pins) μίας θύρας E- blocks με καλώδια με τη χρήση τερματισμών με βίδες. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΕΒ003 Αυτή η πινακίδα E-block

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Βασικές αρχές λειτουργίας και χρήσης του υπολογιστή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Βασικές αρχές λειτουργίας και χρήσης του υπολογιστή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Βασικές αρχές λειτουργίας και χρήσης του υπολογιστή Κεφάλαιο 2 2. Βασικές αρχές λειτουργίας και χρήσης του υπολογιστή 2.1 Εισαγωγή Στο σημείο αυτό είστε ήδη εξοικειωμένοι με την κεντρική ιδέα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος με Μικροϋπολογιστές Εργαστήριο ενσωματωμένων συστημάτων

Έλεγχος με Μικροϋπολογιστές Εργαστήριο ενσωματωμένων συστημάτων Εργαστήριο ενσωματωμένων συστημάτων Παρουσίαση 2: Βασικός Προγραμματισμός Arduino (AVR) Εργαστήριο Αυτομάτου Ελέγχου Η πλατφόρμα Arduino Microcontroller: ATmega328 Operating Voltage: 5V Digital I/O Pins:

Διαβάστε περισσότερα

GSM INTD Εγχειρίδιο χρήσης GSM INTD0909

GSM INTD Εγχειρίδιο χρήσης GSM INTD0909 GSM INTD0909 Εγχειρίδιο χρήσης GSM INTD0909 Σελ. 2 Γενική Περιγραφή Σελ. 3 Σύνδεση & Ενεργοποίηση Σελ. 4 Επεξηγήσεις LED s Σελ. 5 Σχέδιο Συνδεσμολογίας Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για να

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Α ) Ενσωματωμένα Συστήματα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός. Προγραμματίζοντας τον Arduino ΙΙ Εντολή Εκχώρησης & Εντολές. Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων. Πρόγραμμα. Εντολές Επεξεργασίας Δεδομένων

Σκοπός. Προγραμματίζοντας τον Arduino ΙΙ Εντολή Εκχώρησης & Εντολές. Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων. Πρόγραμμα. Εντολές Επεξεργασίας Δεδομένων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Προγραμματίζοντας τον Arduino ΙΙ Εντολή Εκχώρησης & Εντολές Ελέγχου. Πρόγραμμα Εντολές Επεξεργασίας Δεδομένων Εντολή Εκχώρησης Εντολές Ελέγχου Λογική συνθήκη Εντολή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Σύνδεση Μικροεπεξεργαστών και Μικροελεγκτών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 4 Σύνδεση Μικροεπεξεργαστών και Μικροελεγκτών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κεφάλαιο 4 Σύνδεση Μικροεπεξεργαστών και Μικροελεγκτών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Παρακάτω δίνονται μερικοί από τους ακροδέκτες που συναντάμε στην πλειοψηφία των μικροεπεξεργαστών. Φτιάξτε έναν πίνακα που να

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

μικροελεγκτή και απεικόνιση τους σε πραγματικό χρόνο»

μικροελεγκτή και απεικόνιση τους σε πραγματικό χρόνο» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Πτυχιακή Εργασία «Αναζήτηση πληροφοριών RSS feeds με μικροελεγκτή και απεικόνιση τους σε πραγματικό χρόνο» Γιάννενας Ιωάννης A.M.: 9375 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου...

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου... Περιεχόµενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31 93 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή... 37 94 Συσκευές εισόδου...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα 1. Να αναφέρετε τρεις τεχνολογικούς τομείς στους οποίους χρησιμοποιούνται οι τελεστικοί ενισχυτές. Τρεις τεχνολογικοί τομείς που οι τελεστικοί ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ. Όταν ένα ρομπότ κινείται σε άγνωστο χώρο ή σε χώρο που μπορεί να αλλάξει η διάταξή του τότε εμφανίζεται η ανάγκη της όρασης μηχανής.

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ. Όταν ένα ρομπότ κινείται σε άγνωστο χώρο ή σε χώρο που μπορεί να αλλάξει η διάταξή του τότε εμφανίζεται η ανάγκη της όρασης μηχανής. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ Όταν ένα ρομπότ κινείται σε άγνωστο χώρο ή σε χώρο που μπορεί να αλλάξει η διάταξή του τότε εμφανίζεται η ανάγκη της όρασης μηχανής. Αισθητήρες που χρησιμοποιούνται για να αντιλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

The best solution for home electronic integration

The best solution for home electronic integration The best solution for home electronic integration R 2 ZAS Έξυπνος ελεγκτής δωματίου KNX Τηλεχειριστήριο ZN1VI-TPZAS-B 1:1 (120 x 88 x 11 mm.) ZN1VI-TPZAS-S ZN1VI-TPZAS-W ZN1IR-ZAS (85.5 x 54 x 12 mm.)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Συνοπτικές οδηγίες. Προσοχή στη σωστή πολικότητα:

Οδηγός χρήσης. Συνοπτικές οδηγίες. Προσοχή στη σωστή πολικότητα: Table of Contents Συνοπτικές οδηγίες...3 Προσοχή στη σωστή πολικότητα:...3 Συντήρηση του ρυθμιστή φόρτισης...4 Τεχνικά χαρακτηριστικά...4 Ενδείξεις...5 Πιστοποιήσεις...5 Οδηγός χρήσης Συνοπτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση) Εισαγωγή Ο ανιχνευτής κίνησης είναι ιδανικός για κρυφή ασφάλεια και παρατήρηση. Στο περίβλημα PIR υπάρχει μια συσκευή ανάγνωσης κάρτας SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα SD) για εγγραφή, ενσωματωμένη με τη μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα ΗΜΜΥ Χειμερινό Εξάμηνο Intelligence Lab. Αυτόνομοι Πράκτορες. Κουσανάκης Βασίλης

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα ΗΜΜΥ Χειμερινό Εξάμηνο Intelligence Lab. Αυτόνομοι Πράκτορες. Κουσανάκης Βασίλης Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα ΗΜΜΥ Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 Intelligence Lab Αυτόνομοι Πράκτορες Κουσανάκης Βασίλης 2006030096 Αναφορά εργασίας εξαμήνου Mobile robots Rat s life Mapping Localization Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστικές προδιαγραφές

Σχεδιαστικές προδιαγραφές Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια, ένα σημαντικό πεδίο δράσης της επιστήμης της Ρομποτικής αφορά στον τομέα της ανάπτυξης και εξέλιξης αυτόνομων οχημάτων επίγειων, εναέριων, πλωτών, υποβρύχιων και διαστημικών.

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Σητείας. Σχ. έτος

Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Σητείας. Σχ. έτος Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Σητείας Σχ. έτος 2015-2016 Προγραμματισμός μικρο ελεγκτή Arduino για μέτρηση μετεωρολογικών δεδομένων. Υπεύθυνος καθηγητής:τσιφετάκης Μανώλης Οι μαθητές: Αϊλαμάκη Κατερίνα--Αισωπάκη

Διαβάστε περισσότερα

PBI-192. Οδηγίες Χρήσης. Paradox to KNX-BUS Interface

PBI-192. Οδηγίες Χρήσης. Paradox to KNX-BUS Interface PBI-192 Paradox to KNX-BUS Interface Οδηγίες Χρήσης GDS Intelligence in Buildings Ελ. Βενιζέλου 116 Νέα Ερυθραία, 14671 Τηλ: +30 2108071288 Email: info@gds.com.gr Web: gds.com.gr Περιεχόμενα 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

1 /13. Κοζάνη 13-11-2015 Αριθμ. Πρωτ. 3340 ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου αιτήματος: 15REQ003306263

1 /13. Κοζάνη 13-11-2015 Αριθμ. Πρωτ. 3340 ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου αιτήματος: 15REQ003306263 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Φ.Μ: 99993537 Δ.Ο.Υ: ΚΟΖΑΝΗΣ Τηλ. 246068282, 246068286 Fax. 246039765 E-mail: elke@teiwm.gr URL: http://elke.teiwm.gr Κοζάνη 3--205

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Η/Υ Μ.ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ο ΕΠΑΛ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Είδος συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα