Γηαηαξαρέο θηλεηηθόηεηαο Λεωνίδας Στεφανής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηαηαξαρέο θηλεηηθόηεηαο Λεωνίδας Στεφανής"

Transcript

1 Γηαηαξαρέο θηλεηηθόηεηαο Λεωνίδας Στεφανής

2 Γηαηαξαρέο θηλεηηθόηεηαο Νεπξνινγηθά ζύλδξνκα ζηα νπνία ππάξρεη είηε κία ππεξβνιή (ππεξθηλεζία), είηε κηα κείσζε (ππνθηλεζία) εθνπζίσλ θαη απηνκάησλ θηλήζεσλ, αλεμάξηεηα από αδπλακία ή ζπαζηηθόηεηα

3 Γηαηαξαρέο θηλεηηθόηεηαο Τπεξθηλεηηθέο δηαηαξαρέο Τπνθηλεηηθέο δηαηαξαρέο

4 Τπεξθηλεηηθέο δηαηαξαρέο Γπζηνλία Mπόθινλνο Υνξεία / Αζέησζε / Βαιιηζκόο Σξόκνο Σηθ / ηεξενηππίεο

5 Τπνθηλεηηθέο δηαηαξαρέο

6 Τπνθηλεηηθέο δηαηαξαρέο Παξθηλζνληθά ζύλδξνκα

7 Τπνθηλεηηθέο δηαηαξαρέο Παξθηλζνληθά ζύλδξνκα Βξαδπθηλεζία

8 Τπνθηλεηηθέο δηαηαξαρέο Παξθηλζνληθά ζύλδξνκα Βξαδπθηλεζία Γπζθακςία

9 Αηηία θηλεηηθώλ δηαηαξαρώλ Οη πεξηζζνηεξεο δηαηαξαρέο νθείινληαη ζε βιάβε ή δπζιεηηνπξγία ηνπ εμσππξακηδηθνύ ζπζηήκαηνο

10 Δμσππξακηδηθό ζύζηεκα Βαζηθά γάγγιηα θεξθνθόξνο ππξήλαο θέιπθνο σρξά ζθαίξα Τπνζαιάκηνο ππξήλαο ηνπ Luys Μέιαηλα νπζία θεξθνθόξνο ππξήλαο θέιπθνο σρξά ζθαίξα

11 Δμσππξακηδηθό ζύζηεκα Βαζηθά γάγγιηα θεξθνθόξνο ππξήλαο θέιπθνο σρξά ζθαίξα Τπνζαιάκηνο ππξήλαο ηνπ Luys Μέιαηλα νπζία θεξθνθόξνο ππξήλαο Τπνζαιάκηνο ππξήλαο ηνπ Luys θέιπθνο σρξά ζθαίξα

12 Δμσππξακηδηθό ζύζηεκα Βαζηθά γάγγιηα θεξθνθόξνο ππξήλαο θέιπθνο θεξθνθόξνο ππξήλαο σρξά ζθαίξα θέιπθνο Τπνζαιάκηνο ππξήλαο ηνπ Luys Μέιαηλα νπζία Τπνζαιάκηνο ππξήλαο ηνπ Luys Μέιαηλα σρξά ζθαίξα νπζία

13 Δμσππξακηδηθό ζύζηεκα Eιέγρεη ηελ θηλεηηθόηεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην ππξακηδηθό ζύζηεκα θαη ηελ παξεγθεθαιίδα

14 ΠΡΟΚΙΝΗΣΙΚΟ ΦΛΟΙΟ αλαζηαιηηθή δηεξγεηηθή ΡΑΒΓΧΣΟ ΧΜΑ D2 D1 Μέιαηλα ν./snc Χρξά θαίξα/gpe Θάιακνο Τπνζαιάκηνο ππξήλαο Χρξά θαίξα/gpi/μέιαηλα ν./snr Νσηηαίνο κπειόο ηέιερνο

15 ΠΡΟΚΙΝΗΣΙΚΟ ΦΛΟΙΟ ΡΑΒΓΧΣΟ ΧΜΑ D2 D1 Μέιαηλα ν./snc Χρξά θαίξα/gpe Θάιακνο Τπνζαιάκηνο ππξήλαο Χρξά θαίξα/gpi/μέιαηλα ν./snr Νσηηαίνο κπειόο ηέιερνο

16 ΠΡΟΚΙΝΗΣΙΚΟ ΦΛΟΙΟ ΡΑΒΓΧΣΟ ΧΜΑ D2 D1 Μέιαηλα ν./snc Χρξά θαίξα/gpe Θάιακνο Τπνζαιάκηνο ππξήλαο Χρξά θαίξα/gpi/μέιαηλα ν./snr Νσηηαίνο κπειόο ηέιερνο

17 Κέιπθνο / σρξά ζθαίξα Κεξθνθόξνο ππξήλαο Τπνζαιάκηνο ππξήλαο ηνπ Luys Μέιαηλα νπζία Δξπζξόο ππξήλαο Γπζηνλία Υνξεία Βαιιηζκόο Παξθηλζνληθά ζπλδξνκα Σξόκνο

18 Μπόθινλνο Φινηόο ηέιερνο Νσηηαίνο κπειόο Σηθο δηαηαξαρή ππνθινησδώλκεησπηαίσλ δηθηύσλ

19 Πνηθίιεο δηάξθεηαο θαη έληαζεο ζπζπάζεηο κπώλ ή κπτθώλ νκάδσλ, κε απνηέιεζκα ζηξνθηθέο, επαλαιακβαλόκελεο θηλήζεηο ή παζνινγηθέο ζέζεηο κειώλ ή κεξώλ ηνπ ζώκαηνο Γπζηνλία

20 Γπζηνλία Γξήγνξεο ε αξγέο θηλήζεηο Ρπζκηθέο Σν ίδην ζρέδην θίλεζεο «Patterned movement» Υεηξνηεξεύεη κε ηελ θίλεζε Γελ ππάξρεη ζηνλ ύπλν Υεηξνηεξεύεη κε θνύξαζε θαη stress Αηζζεηηθό ηξηθ «Sensory trick» Γελ πνλάεη

21 Αηηίεο Γπζηνλίαο Ιδηνπαζήο Γεπηεξνπαζήο Μεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο Νεπξνεθθπιηζηηθέο λνζνη Πεξηγελλεηηθέο βιάβεο Αγγεηαθά εγθεθαιηθά επεηζόδηα Κξαληνεγθεθαιηθή θάθσζε Λνηκώμεηο Απνκπειηλσηηθέο λόζνη Νενπιάζκαηα ηνπ ΚΝ Φάξκαθα-Σνμίλεο

22 Ιδηνπαζήο δπζηνλία Ξεθηλάεη ζαλ δπζηνλία δξάζεο ζε ελα κέξνο ηνπ ζώκαηνο Αξγή εμέιημε Δμαπιώλεηαη ζε άιια κέξε ηνπ ζώκαηνο πλερίδεη κε δπζηνλία εξεκίαο Παξαηεηακέλε αλώκαιε ζέζε Γελ ζπλππάξρνπλ ελδείμεηο άιιεο δηαηαξαρήο ηνπ λεπξηθνπ ζπζηήκαηνο

23 Γεπηεξνπαζήο δπζηνλία Ιζηνξηθό πηζαλνύ αηηηνινγηθνύ παξάγνληα Άιια λεπξνινγηθά ζπκπηώκαηα Παζνινγηθή απεηθόληζε εγθεθάινπ Ξεθηλάεη κε δπζηνλία εξεκίαο Γξήγνξε εμέιημε Πξώηκε δηαηαξαρή νκηιίαο Ηκηδπζηνλία

24 Θεξαπεία δπζηνλίαο Λεβνληόπα Αληηρνιηλεξγηθά Βελδνδηαδεπίλεο Baclofen Αληηληνπακηλεξγηθά Nεπξνιεπηηθά Tetrabenazine Αιιαληνηνμίλε Υεηξνπξγηθή ζεξαπεία Pallidotomy Thalamotomy Deep brain stimulation (ελ ησ βάζεη εγθεθαιηθή δηέγεξζε),

25

26

27 Αηθλίδηεο, αζηξαπηαίεο, πνιύ κηθξήο δηάξθεηαο ζπζπάζεηο κπώλ Μπόθινλνο

28 Μπόθινλνο Μεκνλσκέλεο ή επαλαιακβαλόκελεο, Άξξπζκεο ή ξπζκηθέο ηάζεσο ε δξάζεο Μπνξεί λα πξνθιεζεί από εμσηεξηθά εξεζίζκαηα (reflex myoclonus) Μπνξεί λα ζπκβαίλεη ζηνλ ύπλν

29 Μπόθινλνο HMΓ Γξήγνξεο εθθνξηίζεηο απν msecs Αγσληζηέο θαη αληαγσληζηέο εθθνξηίδνληαη ηαπηόρξνλα

30 Αηηηνινγία κπόθινλνπ Φπζηνινγηθόο Ιδηνπαζήο Δπηιεπηηθόο Μεηα αλνμηθόο Νεπξνεθθπιηζηηθόο Λνηκώδεο θαη κεηα ινηκώδεο Παξαλενπιαζκαηηθόο Mεηαβνιηθόο Tνμηθόο Τπεξεθπιεμία

31 Θεξαπεία κπόθινλνπ Valproic acid Clonazepam Piracetam Levetiracetam Primidone Phenobarbital

32

33

34

35 Αηθλίδηεο, άζθνπεο, ηηλαγκνεηδείο θηλήζεηο κηθξήο δηάξθεηαο, πνπ ηαμηδεύνπλ από ην έλα κέξνο ηνπ ζώκαηνο ζε έλα άιιν Υνξεία

36 Υνξεία Καηαζηέιιεηαη πξόζθαηξα Δμαθαλίδεηαη ζηνλ ύπλν Μπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε εθνύζηεο θηλήζεηο (παξαθηλεζία) Γελ κπνξεί λα δηαηεξήζεη εθνύζηα ζύζπαζε (milk maid grip) Δθθξεκνεηδή αληαλαθιαζηηθά Υνξεηόκνξθν βάδηζκα

37 Αζέησζε Βξαδύηεξεο θαη κεγαιύηεξεο δηάξθεηαο ρνξεηόκνξθεο θηλήζεηο κε νθηνεηδή πνξεία Βαιιηζκόο Βίαηεο ρνξεηόκνξθεο θηλήζεηο κεγάινπ εύξνπο, πνπ κνηάδνπλ κε θίλεζε ξίςεο αληηθεηκέλνπ Τπνζαιάκηνο ππξήλαο

38 Αίηηα ρνξείαο Καινήζεο θιεξνλνκηθή ρνξεία Αλνζνινγηθά Νεπξνεθθπιηζηηθά Μεηαβνιηθά Λνηκώδε θαη κεηα ινηκώδε Πεξηγελλεηηθά Αγγεηαθά Φαξκαθεπηηθά Σνμηθά

39 Θεξαπεία ρνξείαο Αληαγσληζηέο ππνδνρέσλ ληνπακίλεο Reserpine Tetrabenazine Valproic acid

40

41

42

43

44 Σξόκνο Ρπζκηθή ηαιάληεπζε ελόο κέξνπο ηνπ ζώκαηνο Μέιαηλα νπζία Δξπζξόο ππξήλαο

45 Σξόκνο Ρπζκηθέο ελαιαζζόκελεο ζπζπάζεηο αγσληζηώλ θαη αληαγσληζηώλ Η ζπρλόηεηα θαη ην εύξνο ησλ θηλήζεσλ πνηθίιινπλ Μπνξεί λα είλαη Σξόκνο Ηξεκίαο Σξόκνο Θέζεσο Σξόκνο ηειηθνύ ζηόρνπ ε δξάζεο

46 Αίηηα Σξόκνπ Σ. Ηξεκίαο Παξθηλζνληθά ζύλδξνκα Βιάβε εξπζξνύ ππξήλα Σ. Θέζεσο Δπίηαζε Φπζηνινγηθνύ ηξόκνπ Ιδηνπαζήο (Essential tremor) Δλδνθξηληθή δηαηαξαρή Φαξκαθα - Σνμηθέο νπζηεο Παξεγθεθαιηδηθή δηαηαξαρή Βιάβε εξπζξνύ ππξήλα Σ.Σειηθνύ ζηόρνπ/ δξάζεο Δπίηαζε Φπζηνινγηθνύ ηξ. Ννζνο ηνπ Wilson Παξεγθεθαιηδηθή δηαηαξαρή Βιάβε εξπζξνύ ππξήλα

47 Θεξαπεία ηξόκνπ Propranolol Primidone Λεβνληόπα Αληηρνιηλεξγηθά Βελδνδηαδεπίλεο Υεηξνπξγηθή ζεξαπεία: Thalamotomy, Deep brain stimulation

48

49

50

51 Σηθ θαη ζηεξενηππηεο

52 Αηθλίδηεο, παξνδηθέο, επαλαιακβαλόκελεο, αθαλόληζηεο, ζηεξενηππηθέο αλώκαιεο θηλήζεηο (θηλεηηθά ηηθο) ε ήρνη (θσλεηηθά ηηθο) Σηθο

53 Σηθο Αηζζεηηθό θαηλόκελν (παξόξκεζε αλαθνύθηζε) Καηαζηέιινληαη Μεηώλνληαη κε πεξηζπαζκό Υεηξνηεξεύνπλ κε stress / κεηά απν stress Απζόξκεηε δηαθύκαλζε Μπνξεί λα παξακέλνπλ ζηνλ ύπλν

54 Σαμηλόκεζε ησλ ηηθο πκκεηνρή κηαο νκάδαο κπώλ, πξνθαιώληαο κηα γξήγνξε κεκνλσκέλε ζύζπαζε ε ελαλ κεκνλσκέλν ήρν ρσξηο λόεκα Απια θηλεηηθά ε θσλεηηθά ηηθο ύκπιεγκα απιώλ θηλεηηθώλ ηηθο ε κηα πην ζπληεηαγκέλε αθνινπζία θηλήζεσλ ύκπινθα θηλεηηθά ηηθο Ήρνη κε γισζζηθή ζεκαζία, όπσο κηα βξηζηά ε επαλάιεςε θξάζεσλ ύκπινθα θσλεηηθά ηηθο

55 Αίηηα ησλ ηηθο Ιδηνπαζήο Tourette s syndrome Παξνδηθά ηηθο Υξόληα ηηθο Γεπηεξνπαζήο Φάξκαθα Μεηαινηκώδε Νεπξνεθθπιηζηηθά λνζήκαηα

56 Θεξαπεία ησλ ηηθο Clonidine Clonazepam Αληαγσληζηέο ππνδνρέσλ ληνπακίλεο Tetrabenazine

57

58 Αηθλίδηεο θηλήζεηο πνπ γίλνληαη επεηδή ν αζζελήο αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα ηηο εθηειέζεη ηεξενηππίεο

59 ηεξενηππίεο Με ζρέδην (Patterned) Άζθνπεο Ρπζκηθέο πλερείο, παξαηεηακέλεο Γελ ππάξρεη παξόξκεζε Καηαζηέινληαη κε πεξηζπαζκό

60 Αίηηα ηεξενηππηώλ Απηηζκόο Γηαλνεηηθή θαζπζηέξεζε ρηδνθξέλεηα ςηκε δπζθηλεζία Νεπξνεθθπιηζηηθά λνζήκαηα Φπζηνινγηθά άηνκα

61

62 Παξθηλζνληθά ζύλδξνκα Βξαδπθηλεζία Γπζθακςία Σξόκνο εξεκίαο Γηαηαξαρή αληαλαθιαζηηθώλ ζηάζεσο Σνπιαρηζηνλ 2 γηα ηελ δηάγλσζε ηδηνπαζνύο λόζνπ Πάξθηλζνλ Δλα πξέπεη λα είλαη είηε Βξαδπθηλεζία είηε Σξόκνο εξεκίαο

63 Αίηηα ησλ Παξθηλζνληθώλ ζύλδξνκώλ Ιδηνπαζήο Γηαηαξαρέο κεηαβνιηζκνύ ληνπακίλεο Φάξκαθα - Σνμίλεο Δθθπιηζηηθέο λόζνη Μεηαινηκώδεο Τδξνθέθαινο Μεηαβνιηθά λνζήκαηα

64 An essay on: Shaking Palsy (Paralysis Agitans) Involuntary tremulous motion, with lessened muscular power, in parts not in action and even when supported; with a propensity to bend forward, and to pass from a walking to a running pace; the senses and intellects being uninjured James Parkinson, 1817

65 An essay on: Shaking Palsy (Paralysis Agitans) Involuntary tremulous motion, with lessened muscular power, in parts not in action and even when supported; with a propensity to bend forward, and to pass from a walking to a running pace; the senses and intellects being uninjured James Parkinson, 1817 Τρόμος Ηρεμίας Agitans (Shaking)

66 An essay on: Shaking Palsy (Paralysis Agitans) Involuntary tremulous motion, with lessened muscular power, in parts not in action and even when supported; with a propensity to bend forward, and to pass from a walking to a running pace; the senses and intellects being uninjured James Parkinson, 1817 Βραδσκινηζία Paralysis (Palsy)

67 An essay on: Shaking Palsy (Paralysis Agitans) Involuntary tremulous motion, with lessened muscular power, in parts not in action and even when supported; with a propensity to bend forward, and to pass from a walking to a running pace; the senses and intellects being uninjured James Parkinson, 1817 Γιαηαρατές ζηάζης

68 An essay on: Shaking Palsy (Paralysis Agitans) Involuntary tremulous motion, with lessened muscular power, in parts not in action and even when supported; with a propensity to bend forward, and to pass from a walking to a running pace; the senses and intellects being uninjured James Parkinson, 1817 Γιαηαρατές βάδιζης festination

69 An essay on: Shaking Palsy (Paralysis Agitans) Involuntary tremulous motion, with lessened muscular power, in parts not in action and even when supported; with a propensity to bend forward, and to pass from a walking to a running pace; the senses and intellects being uninjured James Parkinson, 1817 Αποσζία ζοβαρών νοηηικών διαηαρατών ζηα πρώιμα ζηάδια

70 Σππηθή ηάζε αζζελνύο κε λόζν Πάξθηλζνλ Modified from Gowers, 1893

71 Ιδηνπαζήο Νόζνο Πάξθηλζνλ πρλόηεηα 0.3% ζηνλ γεληθό πιεζπζκό πρλόηεηα απμάλεηαη κε ηελ ειηθία ε 10-20% ησλ πεξηπηώζεσλ ππάξρεη ζαθέο νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό Σν θάπληζκα θαη ε θαηαλάισζε θαθέ είλαη αξλεηηθνί παξάγνληεο θηλδύλνπ Δλνρνπνηνύληαη πεξηβαιινληνινγηθνί παξάγνληεο, όπσο ε έθζεζε ζε θπηνθάξκαθα

72 Νόζνο Πάξθηλζνλ Βαζηθή Κιηληθή πκπησκαηνινγία/εκεηνινγία Βξαδπθηλεζία Σξόκνο Ηξεκίαο Γπζθακςία Αζηάζεηα ζηάζεο θαη βάδηζεο Οη δηαηαξαρέο απηέο ηεο θηλεηηθόηεηαο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ δηάγλσζε ηεο λόζνπ, αιιά δελ ζπληζηνύλ ηελ όιε θιηληθή εηθόλα ηεο λόζνπ

73

74

75

76 Παξθηλζνληζκόο Νόζνο Πάξθηλζνλ Νόζνο Πάξθηλζνλ: Παξθηλζνληζκόο κε πξνηνύζα πνξεία, πνπ δελ νθείιεηαη ζε άιια αίηηα, θαη πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηελ ιεβνληόπα Κιηληθόο νξηζκόο, από Tolosa et al., 2006

77 Πόζν θαινί είκαζηε ζηελ δηάγλσζε ηεο λόζνπ Πάξθηλζνλ; ε κειέηεο κε θιηληθν-παζνινγναλαηνκηθέο ζπζρεηίζεηο, ιάζνο δηάγλσζε κέρξη 24%, αθόκε θαη από εηδηθνύο ζε Κηλεηηθέο Γηαηαξαρέο Δάλ αθνινπζεζνύλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα (UK Brain Bank), ην πνζνζηό απηό θαηεβαίλεη γύξσ ζην 9% ηελ θνηλόηεηα ην νιηθό πνζνζηό ιάζνο δηάγλσζεο ζε ζρέζε κε ηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα είλαη γύξσ ζην 35% Tolosa et al., 2006

78 Ιδηνπαζήο Σξόκνο Δίλαη πηό ηαρύο (5-8 Hz) από ηνλ Παξθηλζνληθό (3-6 Hz) ηξόκν Δκθαλίδεηαη ζηελ δηαηήξεζε ζέζεο>πξνζπάζεηα-δξάζε-ηειηθό ζηόρν>εξεκία Γελ εμαθαλίδεηαη κε ηελ θίλεζε, όπσο ν Παξθηλζνληθόο ηξόκνο Γελ ζπλδπάδεηαη κε βξαδπθηλεζία-δπζθακςία Μπνξεί λα ζπλδπάδεηαη κε δπζθνιία βάδηζεο ζε επζεία γξακκή Δίλαη ζπρλά νηθνγελήο Γελ βειηηώλεηαη κε ληνπακηλεξγηθή αγσγή, αιιά κε πξνπξαλνιόιεπξηκηδόλε Παξ όια απηά, κεξηθέο πεξηπηώζεηο είλαη δύζθνιν λα δηαρσξηζηεί από λόζν Πάξθηλζνλ Τπάξρνπλ θαη πεξηπηώζεηο όπνπ νη δύν θαηαζηάζεηο ζπλππάξρνπλ

79 Αγγεηαθόο Παξθηλζνληζκόο Πξνεμάξρνπλ ε βξαδπθηλεζία θαη ε δπζθακςία, ελώ ν ηξόκνο εξεκίαο είλαη ζπάληνο Πξνεμάξρνπλ ζπκπηώκαηα ζηα θάησ άθξα, θαη ηδηαίηεξα ζηελ βάδηζε Μπνξεί λα ζπλππάξρεη ππξακηδηθή ζεκεηνινγία, λνεηηθή έθπησζε, αθξάηεηα νύξσλ Ίδηα εηθόλα κπνξεί λα δώζεη ν πδξνθέθαινο ρακειήο ηάζεο Αγγεηαθνί παξάγνληεο θηλδύλνπ Απεηθόληζε (CT, MRI) κε θελνηνπηώδε έκθξαθηα ζηα βαζηθά γάγγιηα ή/θαη πεξηθνηιηαθέο κηθξνηζραηκηθέο αιινηώζεηο Γελ ππάξρεη θαιή αληαπόθξηζε ζε ληνπακηλεξγηθή αγσγή, βαζηθά δηόηη δελ πάζρεη ε κειαηλνξαβδσηή νδόο

80

81 Φαξκαθεπηηθόο Παξθηλζνληζκόο Η ζπρλόηεξεο νπζίεο πνπ ελνρνπνηνύληαη είλαη ηα λεπξνιεπηηθάαληηςπρσζηθά, ηδηαίηεξα ηα παιαηόηεξεο γεληάο Πνιιά άιια θάξκαθα όκσο κπνξεί λα έρνπλ ηελ ίδηα δξάζε Σέηνηα θάξκαθα είλαη νη αλαζηνιείο δηαύινπ αζβεζηίνπ, βαιπξνηθό νμύ, αλαζηνιείο επαλαπξόζιεςεο ζεξνηνλίλεο, αληηεκεηηθά, θιπ Φαηλνηππηθά, ε εηθόλα κπνξεί λα είλαη παλνκνηόπηππε ηεο ΝΠ Μπνξεί ε εηθόλα ηνπ Παξθηλζνληζκνύ λα παξακείλεη κέρξη αξθεηνύο κήλεο κεηά ηελ δηαθνπή ησλ θαξκάθσλ Δάλ δελ ππάξρεη ύθεζε ηνπ Παξθηλζνληζκνύ ζε δηάζηεκα 6 κελώλ, είλαη πνιύ πηζαλό λα ππνθξύπηεηαη ηδηνπαζήο λόζνο Πάξθηλζνλ

82 Parkinson-plus ζύλδξνκα Άηππα Παξθηλζνληθά ζύλδξνκα Πξνζαπμεκέλα Παξθηλζνληθά ζύλδξνκα Έρνπλ επηπιένλ ζπκπηώκαηα-ζεκεία πνπ δελ ζπλαηώληαη ζηελ ηδηνπαζή λόζν Πάξθηλζνλ Σίζεηαη ε ππνςία γηα απηά ηα ζύλδξνκα όηαλ δελ ππάξρεη θαιή θαη δηαηεξνύκελε αληαπόθξηζε ζε ιεβνληόπα Σα βαζηθά Parkinson-plus ζύλδξνκα είλαη ε αηξνθία πνιιαπιώλ ζπζηεκάησλ, ε πξνηνύζα ππεξππξεληθή παξάιπζε θαη ε θινηνβαζηθή εθθύιηζε

83 Αηξνθία πνιιαπιώλ ζπζεκάησλ Δδώ αλήθνπλ νη παιαηόηεξεο θαηεγνξίεο ηνπ ζπλδξόκνπ Shy-Draeger, ηεο ειαηνγεθπξνπαξεγθεθαιηδηθήο αηξνθίαο θαη ηεο ξαβδσηνκειαηλώδνπο εθθύιηζεο Πέξα από ηνλ Παξθηλζνληζκό, ζπλππάξρνπλ πξώηκα ζπκπηώκαηα δπζιεηηνπξγίαο ηνπ απηνλόκνπ θαη ηεο παξεγθεθαιίδαο πλππάξρεη ππξακηδηθή ζεκεηνινγία Υσξίο λνεηηθέο δηαηαξαρέο Σαρεία επηδείλσζε, κε ειάρηζηε ή κε δηαηεξνύκελε αληαπόθξηζε ζε ιεβνληόπα

84 Πξνηνύζα ππεξππξεληθή παξάιπζε Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη δηαηαξαρέο ηεο νθζαικνθηλεηηνθόηεηαο, κε κείσζε ηνπ εύξνπο ησλ ζαθθαδηθώλ θηλήζεσλ, ηδηαίηεξα πξνο ηα θάησ πρλά ππάξρεη πιήξεο αδπλακία θηλήζεσλ ησλ νθζαικώλ πξνο ηα θάησ Με παζεηηθέο θηλήζεηο, επηηπγράλνληαη ζπδπγείο θηλήζεηο ησλ νθζαικώλ πξνο ηα θάησ πκκεηξηθή έλαξμε, έληνλε θεληξνκειηθή δπζθακςία πάληα ηξόκνο εξεκίαο Πξώηκεο δηαηαξαρέο ζηάζεο θαη βάδηζεο Πξώηκα άλνηα κεησπηαίνπ ηύπνπ Σαρεία επηδείλσζε, κε ειάρηζηε ή κε δηαηεξνύκελε αληαπόθξηζε ζε ιεβνληόπα

85

86

87 Φινηνβαζηθή εθθύιηζε Δηεξόπιεπξε έλαξμε Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ε δπζηνλία, ην «κέινο σο μέλν ζώκα», ε κεινθηλεηηθή απξαμία, νη θινηηθέο δηαηαξαρέο αηζζεηηθόηεηαο θαη ρσξνδηάηαμεο πάληα ηξόκνο εξεκίαο Τπάξρεη θιηληθή θαη παζνινγναλαηνκηθή επηθάιπςε κε ηελ πξνηνύζα ππεξππξεληθή παξάιπζε Η άλνηα, εάλ θαη δελ εκθαλίδεηαη ζηα αξρηθά ζηάδηα, ζηαδηαθά θπξηαξρεί ζηελ θιηληθή εηθόλα Σαρεία επηδείλσζε, κε ειάρηζηε ή κε δηαηεξνύκελε αληαπόθξηζε ζε ιεβνληόπα

88 Βνεζεηηθέο Δμεηάζεηο MRI (ΓΓ κε Parkinson-plus, ΑΠ, ΝΑ) DAT-SPECT (ΓΓ κε ΑΠ, ΝΑ, IT, ΦΠ) MIBG (ΓΓ κε Parkinson-plus, ΑΠ, ΝΑ, IT, ΦΠ)

89 Νόζνο Πάξθηλζνλ: Βαζηθά Παζνινγναλαηνκηθά ηνηρεία Δθθύιηζε ληνπακηλεξγηθώλ λεπξώλσλ ηεο κέιαηλαο νπζίαο ηνπ κεζεγθεθάινπ Μείσζε ληνπακηλεξγηθήο ελλεύξσζεο ζην ξαβδσηό ζώκα, θαη ηδηαίηεξα ζην θέιπθνο Παξνπζία ζε ληνπακηλεξγηθνύο λεπξώλεο θπηηαξνπιαζκαηηθώλ εγθιείζησλ, πνπ νλνκάδνληαη ζσκάηηα Lewy (Lewy bodies, LB)

90 Dauer and Przedborski, 2003

91 : Fluoro-DOPA PET scan A, B: C

92

93 Νεόηεξα δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ όηη ε παζνινγναλαηνκηθή βιάβε ζηε λόζν Πάξθηλζνλ δελ πεξηνξίδεηαη ζην ληνπακηλεξγηθό ζύζηεκα ύκθσλα κε κία ππόζεζε, ε λόζνο αξρίδεη από ππξήλεο ζηελ πεξηνρή ηνπ πξνκήθνπο θαη ζηνλ νζθξεηηθό βνιβό θαη, αθνινπζώληαο κία αληνύζα πνξεία, κόλν ζε έλα ηξίην ζηάδην επεξεάδεη ηελ κέιαηλα νπζία Braak et al., 2003

94

95

96 Νόζνο Πάξθηλζνλ: Δπηπιένλ θιηληθή ζεκεηνινγία Τπνζκία Πάγσκα Γηαηαξαρέο Όπλνπ, ηδηαίηεξα RSBD Γπζθνηιηόηεηα Γπζιεηηνπξγία Απηόλνκνπ Νεπξηθνύ πζηήκαηνο Καηάζιηςε Ννεηηθέο δηαηαξαρέο, πνπ εθηείλνληαη από απάζεηα, ειαθξά πξνβιήκαηα πξνζνρήο θαη ρσξνδηάηαμεο, κέρξη ηελ άλνηα

97 Κιηληθή εηθόλα Παζνινγναλαηνκηθό Τπόζηξσκα* Καηάζιηςε Πάγσκα RSBD Γπζθνηιηόηεηα Γπζιεηηνπξγία ΑΝ Διαθξέο Ννεηηθέο Γηαηαξαρέο Άλνηα Αλνζκία Τπνκέιαο Σόπνο, Μεζνζθειηαίνο ππξήλαο Ππξήλεο ξαθήο;; Ππξήλεο ζηειέρνπο Δληεξηθό Νεπξηθό ζύζηεκα, ΡΠΠ πκπαζεηηθά γάγγιηα Μεζνζθειηαίνο ππξήλαο Φινηόο, Μεζνζθειηαίνο ππξήλαο, βαζηθόο ππξήλαο, Ιππόθακπνο, AD Οζθξεηηθόο βνιβόο; * Με βάζε αλνζνηζηνρεκεία κε α-ζπλνπθιείλε

98 Παζνγέλεηα ηεο λόζνπ Πάξθηλζνλ Θεσξία αλώκαιεο αλαδίπισζεο πξσηεηλώλ Θεσξία αλώκαιεο απνδόκεζεο πξσηεηλώλ Θεσξία βιάβεο ζην επίπεδν ησλ κηηνρνλδξίσλ Θεσξία νμεηδσηηθνύ ζηξεο Θεσξία θιεγκνλήο Μηα ή πνιιέο παζνγέλεηεο;

99 Θεξαπεία λόζνπ Πάξθηλζνλ (1) Γελ ππάξρεη ζεξαπεία πνπ λα αλαζηξέθεη ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηεο λόζνπ Η ζεξαπεία βαζηθά ζηνρεύεη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ληνπακίλεο, είλαη κία ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο Η ζεξαπεία απηή δελ είλαη παλάθεηα, αιιά είλαη γεληθά πνιύ απνηειεζκαηηθή

100 Θεξαπεία λόζνπ Πάξθηλζνλ (2) Λεβνληόπα (ζρεδόλ πάληα κε πεξηθεξηθνύο αλαζηνιείο ηεο ληόπα απνθαξβνμπιάζεο), ε πηό απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία Νηνπακηλεξγηθνί αγσληζηέο (πξακηπεμόιε, ξνπηληξόιε, ξνηηγνηίλε, απνκνξθίλε, πεξγνιίδε, ιηζνπξίδε, βξσκνθξππηίλε, θακπεξγνιίλε), δξνπλ απ επζείαο ζηνπο ππνδνρείο ζην ξαβδσηό ζώκα Αληηρνιηλεξγηθά θάξκαθα Αλαζηνιείο ηεο ΜΑΟ (ζειεγηιίλε, ξαζαγηιίλε) Αλαζηνιείο ηεο COMT, ρνξεγνύληαη σο εληζρπηηθά ηνπ ρξόλνπ εκηδσήο ηεο ιεβνληόπα Ακαληαδίλε, πνιιαπινί κεραληζκνί δξάζεο

101 Πξνρσξεκέλε λόζνο Πάξθηλζνλ: Ση είλαη; Η θάζε ηεο ΝΠ όπνπ έρεη πεξάζεη ε πξώηε «πεξίνδνο ηνπ κέιηηνο», θαηά ηελ νπνία ε λόζνο ειέγρεηαη ηόζν θαιά κε ηελ θαξκαθεπηηθή αγσγή, ώζηε ηα ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα είλαη ειάρηζηα ε απηή ηελ πξνρσξεκέλε θάζε αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη ζεκαληηθά ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία δύζθνια αληηκεησπίδνληαη ηθαλνπνηεηηθά κε ηελ αγσγή Η «πεξίνδνο ηνπ κέιηηνο» έρεη πνηθίιε δηάξθεηα

102 Πξνρσξεκέλε λόζνο Πάξθηλζνλ: Γηαηί εκθαλίδνληαη πξνβιήκαηα; Η ΝΠ είλαη κία εμειηθηηθή, λεπξνεθθπιηζηηθή λόζνο Η θαξκαθεπηηθή αγσγή, πνπ είλαη βαζηθά ληνπακηλεξγηθή, αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά έλα νξηζκέλν κόλν θάζκα ηεο ΝΠ Η θαξκαθεπηηθή αγσγή είλαη απαξαίηεηε, αιιά, ηδηαίηεξα κε ηνλ ρξόλν, πξνθαιεί ε ίδηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα

103 Πξνρσξεκέλε λόζνο Πάξθηλζνλ: Πνηά είλαη ηα πξνβιήκαηα; Κηλεηηθά: Γηαθπκάλζεηο θαη ππεξθηλεζίεο «Κεληξνκειηθά»: Γηαηαξαρέο Βάδηζεο θαη ηζνξξνπίαο, Πάγσκα, Γηαηαξαρέο νκηιίαο, Γπζθαηαπνζία Γηαηαξαρέο απηνλόκνπ: Γηαηαξαρέο νύξεζεο, ζηύζεο, γαζηξεληεξηθέο, νξζνζηαηηθή ππόηαζε Ννεηηθά-ζπκπεξηθεξηνινγηθά: Φπρνθηλεηηθή Γηέγεξζε, παξαηζζήζεηο, άλνηα Φπρνινγηθά Γηαηαξαρέο ύπλνπ

104

105 Θεξαπεία πξνρσξεκέλεο λόζνπ Πάξθηλζνλ Υξεζηκνπνηείηαη ην ίδην νπινζηαζίν όπσο ζηελ αξρόκελε λόζν Πάξθηλζνλ Η δηαρείξηζε ησλ θαξκάθσλ θαη ησλ επηπινθώλ είλαη πνιύ δύζθνιε Μπνξεί λα ρξεηαζηεί αγσγή κε άηππα αληηςπρσζηθά, όπσο ε θνπεηηαπίλε, ε θινδαπίλε, ε νιαλδαπίλε θαη ε δηπξαζηδόλε πλερήο θαη ζηαζεξή ρνξήγεζε ιεβνληόπα ή απνκνξθίλεο θαίλεηαη λα κεηώλεη δξαζηηθά ηηο θηλεηηθέο επηπινθέο εκαληηθή βνήζεηα πξνζθέξνπλ λεόηεξεο λεπξνρεηξνπξγηθέο ηερληθέο, θαη ηδηαίηεξα ε ελ ησ βάζεη εγθεθαιηθή δηέγεξζε ζηελ πεξηνρή ηνπ ππνζαιάκηνπ ππξήλα

106

107

108 Υεηξνπξγηθή ζεξαπεία ηεο λόζνπ Πάξθηλζνλ Καηαζηξνθή κε ζεξκνπιεμία ηεο σρξάο ζθαίξαο ή ηνπ ππνζαιάκηνπ ππξήλα Πηό ζπρλά ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη ε ηνπνζέηεζε δηεγέξηε ζηηο αλσηέξσ νπεξηνρέο Γεληθά πνιύ θαιά απνηειέζκαηα, εθάκηιια ηεο ρξήζεο ιεβνληόπα Δίλαη ηδηαίηεξα επσθειήο ζε αζζελείο κε θηλεηηθέο επηπινθέο, ζε θάπνηνλ βαζκό γηαηί επηηξέπεη ηελ κείσζε ηεο ληνπακηλεξγηθήο αγσγήο Υξεζηκνπνηείηαη πάλησο κόλν ζε πξνρσξεκέλα ζηάδηα ηεο λόζνπ

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο Παζήζεηο σκηθήο δώλεο ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ Ξεθηλάκε πάληνηε από ην ηζηνξηθό. Σα ζπκπηώκαηα είλαη: πόλνο, δπζθακςία, παξακόξθσζε, απώιεηα ιεηηνπξγηθόηεηαο. Ο πόλνο: ε πεξηνρή ηνπ ώκνπ απνηειεί εζηία πόλνπ πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηζκόο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Σα νζηά ππνζηεξίδνπλ θαη πξνζηαηεύνπλ ηα καιαθά κόξηα, κεηαθέξνπλ θνξηία θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ θίλεζε. Ο νζηίηεο ηζηόο είλαη απνζήθε

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157 ΟΞΤ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟ 6 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπαϊωάλλνπ Πεπιεσόμενα.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο όξνο αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά από έλαλ Οιιαλδό

Ο όξνο αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά από έλαλ Οιιαλδό Τι είναι ο αλκοολιζμόρ; Ο όξνο αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά από έλαλ Οιιαλδό γηαηξό ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1840, ελώ αλαιύζεθε ζε λόζν ην 1972 από ην γηαηξό John Coakley Lettson. Αιθννιηζκόο ζεκαίλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μαξία Ν. Σζηκάξα 1151 Δηδηθεπόκελε ηαηξόο

Διαβάστε περισσότερα

13.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 318 13.1.1 ΟΡΗΜΟΗ... 318 13.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ... 318

13.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 318 13.1.1 ΟΡΗΜΟΗ... 318 13.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ... 318 ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΚΑΚΩΣH 13 o Πεξηερόκελα 13.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 318 13.1.1 ΟΡΗΜΟΗ... 318 13.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ... 318 13.2 ΠΡΧΣΟΓΔΝΖ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΒΛΑΒΖ... 319 13.2.1 ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΚΑΚΧΖ... 319

Διαβάστε περισσότερα

Eγθεθαινγξαθηθή κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ππληθώλ αηξάθησλ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. ηνπ ΓΙΧΡΓΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ

Eγθεθαινγξαθηθή κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ππληθώλ αηξάθησλ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. ηνπ ΓΙΧΡΓΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΕΩΖ Eγθεθαινγξαθηθή κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ππληθώλ αηξάθησλ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ ΓΙΧΡΓΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ Δθπνλήζεθε ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχρνο 7 ν - Άξζξν 7 ν

Τεχρνο 7 ν - Άξζξν 7 ν Τεχρνο 7 ν - Άξζξν 7 ν ΝΟΣΟΣ PARKINSON Τζίληνπ Μαγδαιελή*, Γαιακάγθαο Κπξηάθνο Ιαηξηθή Σρνιή Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. *Editor in Chief, reviewer, webmaster. 1. Δηζαγσγή. Η λφζνο Parkinson είλαη ε δεχηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Καξθίλνο ηειηθνύ ζηαδίνπ

Καξθίλνο ηειηθνύ ζηαδίνπ Καξθίλνο ηειηθνύ ζηαδίνπ Ωο ηειηθό ζηάδην κηαο αξξώζηηαο ραξαθηεξίδνπκε ην ζηάδην εθείλν πνπ θάζε ζεξαπεπηηθόο ρεηξηζκόο έρεη εμαληιεζεί θαη ε ηαηξηθή πξνζπάζεηα επηθεληξώλεηαη πιένλ ζηελ αληηκεηώπηζε

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα:

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: a. - Σε πεξίπησζε πνπ ε ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη ην ιηπώδε ηζηό, ην επίπεδν ηεο ρνιεζηεξόιεο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο όξνο «Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία» εηζήρζε ην 1963 Πξνηάζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών.

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. Ίρις Υαηζηηζάνοσ, MSc Σεύτος 2012.3 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων

Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων Τα πεπιθεπικά νεύπα είλαη είηε ακηγώο θηλεηηθά είηε ακηγώο αηζζεηηθά. Τα κεγαιύηεξα λεύξα είλαη κηθηά κε θηλεηηθνύο θαη αηζζεηηθνύο άμνλεο λα πνξεύνληαη ζε δηαθνξεηηθέο δεζκίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ - ΔΙΑΣΑΡΑΥΕ ΕΠΙΘΤΜΙΑ - ΣΤΣΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΠΕΡΜΑΣΙΗ Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ σηήξεο Κ. Αλδξεαδάθεο Αβξαάκ Γξαθφπνπινο πλεξγάζηεθαλ: Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ, Σέζζα Υξηζηνδνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΓΙΑ ΑΔΔ... 229 9.1.3 ΑΝΙΚΑΝΟΣΗΣA ΑΠΟ ΑΔΔ...

9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΓΙΑ ΑΔΔ... 229 9.1.3 ΑΝΙΚΑΝΟΣΗΣA ΑΠΟ ΑΔΔ... ΟΞΤ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΥΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ 9 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ Γρ. Ιωάννης Γιονσζιώηης Φσζίαηρος Ιαηρός Αποκαηάζηαζης Γιδάκηωρ Πανεπιζηημίοσ Αθηνών Μεηεκπαιδεσθείς ζηη Γερμανία Σηλ. 6946-469759 e-mail: yannis_dionyssiotis@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα