ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ Σασ. Γ/νζη : Λ. Μαπαθώνορ 29 & Αθ. Γιάκος 01 Άγιορ ηέθανορ..απιθ. Απόθαζηρ:..242/2011..

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ Σασ. Γ/νζη : Λ. Μαπαθώνορ 29 & Αθ. Γιάκος 01 Άγιορ ηέθανορ..απιθ. Απόθαζηρ:..242/2011.."

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΤΝΔΓΡΗΑΖ:..31η/ ηηρ..29ηρ/11/ ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ Σασ. Γ/νζη : Λ. Μαπαθώνορ 29 & Αθ. Γιάκος 01 Άγιορ ηέθανορ..απιθ. Απόθαζηρ:..242/ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην Πξαθηηθό ηεο..29ηρ/11/ ηεο..31ηρ/ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. ήκεξα ηελ..29η Νοεμβπίος εκέξα..σπίηη.. θαη ώξα..19:00.. ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Γηνλύζνπ ζπλήιζε ζε Γεκόζηα Σαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, ζην Πνιηηηζηηθό Πλεπκαηηθό Κέληξν ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ επί ηεο νδνύ Δπαγγέινπ Πεληδεξίδε 3, ύζηεξα από ηελ ππ αξηζ / πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε ζε θάζε ύκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ θ. Γήκαξρν ζύκθσλα κε ηηο δ/μεηο ηνπ άξζ. 67 ηνπ Ν.3852/2010 (Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο), ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ. 95 «ύγθιεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γ.» θαη 96 ηνπ λ. 3463/2006 γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: ΘΔΜΑ 1ο: «Καηάξηηζε ηνπ ρεδίνπ ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ ηνπ Γήκνπ Γηνλύζνπ ζύκθσλα κε ην ΠΓ 185/2007 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ 89/2011». ΘΔΜΑ 2ο: «Λήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ςεθίζκαηνο πεξί ππνβνιήο αηηήκαηνο ζηελ Πνιενδνκία γηα ηελ άξζε αλάθιεζεο όισλ ησλ λνκίκσο εθδνζεηζώλ αδεηώλ εληόο ησλ νξίσλ ησλ νηθηζκώλ Αγ. ηεθάλνπ θαη Άλνημεο ζύκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. 143/2011 ΑΓ». ΘΔΜΑ 3ο: «Λήςε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ρώξνπ ηδηνθηεζίαο ηνπ ηδξύκαηνο ζηελ Γ.Κ Άλνημεο σο θνηλσθεινύο ρώξνπ-πξόλνηα, θαζνξηζκόο εηδηθώλ όξσλ δόκεζεο». ΘΔΜΑ 4ο: «Έγθξηζε 1νπ ΑΠΔ ηνπ έξγνπ πληήξεζε νδηθνύ δηθηύνπ θαη επνύισζε ιάθθσλ ηεο Γ.Κ Γηνλύζνπ». ΘΔΜΑ 5ο: «Παξαρώξεζε νηθνγελεηαθώλ ηάθσλ ζην Κνηκεηήξην ηεο Γ.Κ Γξνζηάο». ΘΔΜΑ 6ο: «Καηαλνκή πηζηώζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ γηα ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ζρνιηθώλ ρώξσλ Γήκνπ Γηνλύζνπ (αξηζκ. ρξεκαηηθήο εληνιήο 47300/11 πνζνύ ,44 )». ΘΔΜΑ 7ο: «Καηαλνκή πηζηώζεσλ ρξεκαηηθήο εληνιήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ γηα ην πξόγξακκα ηνπ εζεινληή ηξνρνλόκνπ Γήκνπ Γηνλύζνπ.» Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη από ηα κέιε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ παξόληα ήηαλ ήηνη: ΠΑΡΟΝΣΔ 1. ΝΗΚΖΣΟΠΟΤΛΟ ΗΧΑΝΝΖ, Ππόεδπορ. 2. ΠΖΛΗΧΣΖ ΠΤΡΗΓΧΝ. 3. ΕΤΓΟΤΝΑ ΓΔΧΡΓΗΟ. 4. ΚΟΝΣΑΚΖ ΚΤΡΗΑΚΟ. 5. ΚΑΡΑΑΡΛΖ ΑΝΑΣΑΗΟ. 6. ΠΔΠΠΑ ΝΗΚΟΛΑΟ. 7. ΡΟΨΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ. 8. ΠΟΣΗΓΖ ΥΡΖΣΟ. 9. ΑΡΑΝΣΑΚΖ ΘΔΟΓΧΡΑ. 10. ΚΑΡΤΣΗΝΟ ΝΗΚΟΛΑΟ. 11. ΜΑΓΓΗΝΑ ΣΔΛΛΑ ΟΦΗΑ. 12. ΓΑΡΔΦΑΛΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ. 13. ΠΑΠΑΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΡΖΣΟ. 14. ΣΕΑΝΔΣΖ ΑΓΑΘΖ ΔΛΛΖ. ΑΠΟΝΣΔ 1. ΥΗΧΣΖ ΖΡΑΚΛΖ. 2. ΑΚΔΛΛΑΡΗΟΤ ΓΗΟΝΤΗΟ. 3. ΚΟΤΡΗΓΑΚΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ. 4. ΓΗΑΝΝΗΧΣΖ ΔΛΔΝΖ. 5. ΦΔΡΜΔΛΖ ΛΤΓΗΑ. 6. ΚΑΣΗΓΗΑΝΝΖ ΟΦΗΑ. 7. ΚΟΡΟΒΔΖ ΒΑΗΛΗΚΖ (ΒΑΗΑ). 8. ΛΗΣΑ ΑΘΑΝΑΗΟ. 9. ΠΑΛΗΓΓΗΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ. 10. ΠΑΠΠΑ ΝΗΚΟΛΑΟ. 11. ΚΟΚΜΟΣΟ ΒΑΗΛΔΗΟ. 12. ΊΑΡΖ ΓΡΖΓΟΡΗΟ. 13. ΠΔΠΠΑ ΑΓΓΔΛΗΚΖ. 1

2 15. ΚΑΝΑΣΟΤΛΖ ΗΧΑΝΝΖ. 16. ΠΑΗΠΟΤΛΑΡΗΓΖ ΑΒΡΑΑΜ. 17. ΕΑΜΑΝΖ ΓΗΟΝΤΗΟ. 18. ΧΣΖΡΗΟΤ ΑΚΔΛΛΑΡΗΟ. 19. ΣΑΟΤΞΖ ΥΡΗΣΗΑΝΗΓΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ. 20. ΓΗΑΡΔΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 21. ΣΑΨΚΟ ΘΔΟΓΧΡΟ Ανηιππόεδπορ. 22. ΣΟΤΚΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ. 23. ΜΠΗΣΑΚΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 24. ΠΑΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ ΔΛΔΝΖ (ΛΔΝΑ). 25. ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟ ΑΘΑΝΑΗΟ. 26. ΜΠΟΤΜΠΟΤΡΑ ΑΘΑΝΑΗΟ Γπαμμαηέαρ. 27. ΧΚΟΤ ΕΧΖ. 28. ΛΟΤΚΑΣΟ ΠΑΝΑΓΖ. εκεηώλεηαη όηη ζηε ζπλεδξίαζε παξόληεο ήηαλ ε πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ θ. Βνπηζά Αηθαηεξίλε, ν πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Άλνημεο θ. Θενθίινπ ππξίδσλ θαη ν πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Γξνζηάο θ. Ησαλλίδεο Υαξάιακπνο. Οη απόληεο Γεκνηηθνί ύκβνπινη λνκίκσο θιεζέληεο θαη εκπξνζέζκσο δελ παξέζηεζαλ ζηε ζεκεξηλή πλεδξίαζε. Αποςζίερ: Οη Γ.. θ. Καηζίγηαλλε νθία, Κνξνβέζε Βαζηιηθή (Βάζηα), Κνθκνηόο Βαζίιεηνο, Ίζζαξεο Γξεγόξηνο είραλ ελεκεξώζεη ην πξνεδξείν γηα ηελ αδπλακία ηνπο λα παξαβξεζνύλ ζηε ζπλεδξίαζε. Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 5 νπ ζέκαηνο απνπζίαδε ε Γ.. θ. Φέξκειε Λπδία. Πποζελεύζειρ: Οη Γ.. θ. θ. Υηώηεο Ζξαθιήο, αθειιαξίνπ Γηόλπζνο, Κνπξηδάθεο Κσλζηαληίλνο, Γηαλληώηε Διέλε, Φέξκειε Λπδία θαη ν θ. Παιηγγίλεο Κσλζηαληίλνο πξνζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αλαθνηλώζεσλ. Οη Γ.. θ. θ. Λίηζαο Αζαλάζηνο, Παππάο Νηθόιανο θαη ε θ. Πέππα Αγγειηθή πξνζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1 νπ ζέκαηνο. Αποσυπήζειρ: Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1 νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν Γ.. θ. Γηαξέλεο Γεκήηξηνο. Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2 νπ ζέκαηνο απνρώξεζαλ νη Γ.. θ. θ. Μαγγίλα ηέιια νθία θαη Λνπθάηνο Παλαγήο. Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 5 νπ ζέκαηνο απνρώξεζαλ νη Γ.. θ. θ. Κνπξηδάθεο Κσλζηαληίλνο, Σζνύθαο Παλαγηώηεο, Παπαπαλαγηώηνπ Διέλε (Λέλα) θαη Κπξηαθόπνπινο Αζαλάζηνο. Ο Γήκαξρνο θ. Ησάλλεο Καιαθαηέιεο λνκίκσο θιεζείο παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε. ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε θ. Κπξηαθνύιε Διεπζεξία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ...απιθ. Απόθαζηρ:..242/ ΘΔΜΑ 1ο: «Καηάρηηζε ηοσ τεδίοσ ηραηεγηθού τεδηαζκού ηοσ Γήκοσ Γηολύζοσ ζύκθωλα κε ηο ΠΓ 185/2007 όπως ηροποποηήζεθε κε ηο ΠΓ 89/2011». Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κεηά ηελ εθθώλεζε ηνπ..1oς.. ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δ/μεο έδσζε ην ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν Γηνηθεηηθώλ θαη Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ αθειιαξίνπ Γηνλύζην γηα λα πξνβεί ζηελ εηζήγεζε. Ο θ. αθειιαξίνπ Γηνλύζηνο αλέπηπμε ην ζέκα θαη είπε ηα εμήο: 2

3 Κπξίεο θαη θύξηνη ζπλάδειθνη, έλα ζέκα ζεκαληηθό έρνπκε ζήκεξα θαη ην νπνίνλ έξρεηαη πξνο ζπδήηεζηλ θαη ςήθηζε από ην Γεκνηηθό καο πκβνύιην. Δίλαη ε θαηάξηηζηο ηνπ ζρεδίνπ, ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ ηνπ Γήκνπ καο ήκεξα ινηπόλ θαινύκαζηε λα ζπδεηήζνπκε θαη λα εγθξίλνπκε ην ηξηεηέο επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ καο πξηλ δνζεί ζε δεκόζηα δηαβνύιεπζε. Ήζεια λα ελεκεξώζσ εηξήζζσ ελ παξόδσ όηη απηά ηα ζρέδηα ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ δειαδή, ηα πξνγξάκκαηα, είραλ λνκνζεηεζεί νη ππνρξεώζεηο από ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ ζηνπο Γήκνπο πνπ είραλ πιεζπζκό πάλσ από θαηνίθνπο. Σώξα νη θαιιηθξαηηθνί Γήκνη εθηόο από νξηζκέλνπο λεζησηηθνύο είλαη πάλσ από θαηνίθνπο θαη έηζη ε αλαγθαηόηεηα απηή πηα θαηέζηε απνιύησο αλαγθαία. Έηζη ινηπόλ θαινύκεζα ζήκεξα όπσο είπα λα ζπδεηήζνπκε θαη λα εγθξίλνπκε απηό ην ηξηεηέο επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ καο Βαζηθόο καο ζηόρνο είλαη ε αλάδεημε ησλ ζπγθξηηηθώλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ Γήκνπ θαη ηαπηόρξνλα ε ππέξβαζε όισλ ησλ αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ είηε ησλ πθηζηακέλσλ είηε όζσλ είλαη δπλαηόλ λα αλαθύςνπλ κέζα από ηελ ζπλερόκελε ύθεζε πνπ ζήκεξα όπσο γλσξίδνπκε όινη, βηώλνπκε. Θέινπκε έλαλ Γήκν αλζξώπηλν, θαζαξό θαη ιεηηνπξγηθό. Έλαλ Γήκν κε βνύιεζε θαη δηάζεζε γηα πξσηνπνξία. Οη ζηόρνη θαη νη αξρέο πνπ ζέηνπκε καο επηηξέπνπλ λα αλαζπγθξνηήζνπκε θαη λα αλαβαζκίζνπκε ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ θαιύηεξε δπλαηή αληηκεηώπηζε όισλ ησλ θαζεκεξηλώλ αλαγθώλ ησλ πνιηηώλ καο. Να πξνρσξήζνπκε ζηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ ππνδνκήο θαη αλάπηπμεο ζύκθσλα κε ηηο αληηθεηκεληθέο δπλαηόηεηεο θαη θπζηθά ηελ ρξεκαηνδόηεζή ηνπο. Να αμηνπνηήζνπκε πιήξσο θάζε πεξηνπζηαθό ζηνηρείν αιιά θαη θάζε δπλαηόηεηα ηνπ Γήκνπ καο γηα ηελ θαιπηέξεπζε ηεο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ ζηνλ νπνίνλ έρνπκε ηελ πνιηηηθή επζύλε. Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θαηαξηίδνπκε έλα επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα ξεαιηζηηθό πνπ δελ απαληάεη κόλνλ ζε ό, ηη ζα θάλνπκε, αιιά θαη ζην πώο ζα ην θάλνπκε. ηόρνο θαη πξνεθινγηθή καο δέζκεπζε είλαη ε ηζόξξνπε αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ κέζα από δξάζεηο θαη παξεκβάζεηο πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλεο ώζηε λα έρνπκε ηα κέγηζηα δπλαηά νθέιε. Ζ πνιύπιεπξε θαη ζθαηξηθή αλάπηπμε είλαη γηα καο έλα κεγάιν ζηνίρεκα πνπ θαινύκαζηε λα θεξδίζνπκε κέζα ζε έλα δπζκελέο νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ. πσο ζα γλσξίδεηε, αξθεηά πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδόηεζεο πνπ ππήξραλ ηα πξνεγνύκελα ρξόληα, έρνπλ δηαθνπεί. Καη είκαζηε αλαγθαζκέλνη λα αλαδεηνύκε θνηηίδεο ρξεκαηνδόηεζεο, πεγέο ζα ηηο έιεγα, γηα λα πξνρσξήζνπκε ρσξίο λα επηβαξύλνπκε ηνπο ζπλδεκόηεο καο. Σα έξγα ππνδνκήο, ε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, ε αλαθύθισζε, ε θνηλσληθή θξνληίδα κέζα από ηελ ελίζρπζε δξάζεσλ ππνζηήξημεο εππαζώλ νκάδσλ, ε ζηήξημε ησλ αλέξγσλ, ε ζηήξημε ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη νηθνλνκίαο, ε ελίζρπζε ησλ πνιηηηζηηθώλ θαη αζιεηηθώλ δνκώλ θαη ε αλάδεημε ηεο ηνπηθήο δεκηνπξγίαο απνηεινύλ ζέκαηα πςίζηεο ζεκαζίαο γηα καο. Πξώην κέιεκά καο είλαη ε επίζεκε βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ Γήκνπ κέζα από ηελ θαιύηεξε εζσηεξηθή νξγάλσζε, ηελ δηαξθή επηκόξθσζε, θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνύ, ηνλ πεξαηηέξσ εθζπγρξνληζκό πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο. Αθόκα ε θπθινθνξηαθή νξγάλσζε θαη ζηάζκεπζε πεδώλ θαη νρεκάησλ, ε ελίζρπζε ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ κεηαθίλεζεο εληόο ηνπ Γήκνπ όπσο είλαη ην πνδήιαην, ε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία, ε ελζάξξπλζε, ε νξγάλσζε θαη ζηήξημε ηεο εζεινληηθήο πξνζθνξάο είλαη δεηήκαηα πνπ πξνζπαζνύκε θαη πξέπεη λα νξγαλώζνπκε ζε λέεο θαιύηεξεο βάζεηο. Θέινπκε επίζεο λα πξνσζήζνπκε ηελ ελίζρπζε δξάζεσλ ζπκκεηνρήο ζηελ γλώζε, αιιά θαη λα ζηεξίμνπκε κε θάζε δπλαηό ηξόπν ηελ δεκηνπξγηθόηεηα ησλ λέσλ. 3

4 ηνρεύνπκε ζηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο θαη ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε θαη λα ζπλερίζνπκε ηελ πνιηηηζηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Γήκνπ καο. Θέινπκε επίζεο λα εληζρύζνπκε ηηο δνκέο ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη κέζα από ηηο αζιεηηθέο δξάζεηο λα δηεπξύλνπκε ηελ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ ζηνλ αζιεηηζκό. Κάπνηα ζέκαηα πνπ είλαη θνηλά κε άιινπο Γήκνπο πξνζπαζνύκε λα ηα επηιύζνπκε δηαδεκνηηθά κέζα από ζπλεξγαζίεο, θπξίσο κε όκνξνπο Γήκνπο. Απηά είλαη ζέκαηα π.ρ. πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη πεξηβάιινληνο, θπθινθνξηαθά ζέκαηα πνπ αθνξνύλ όινπο καο, ηα δηόδηα θιπ. Αλαιπηηθά ζηνηρεία ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο, ηνπ ζρεδίνπ ην νπνίν έρεηε ζηα ρέξηα ζαο ζα βξείηε ζην έληππν βεβαίσο πνπ ζαο δηαλεκήζεθε θαη ζην ηειηθό θείκελν πνπ ζα δηακνξθσζεί από ηελ ζπδήηεζε πνπ έρνπκε. Δγώ ζέισ λα επραξηζηήζσ ην Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ Γήκνπ καο, ηελ θ. ακαξά θαη ηελ ζπλεξγάηηδά ηεο θ. Γηδαξάθνπ πνπ θαηέθεξαλ κέζα ζε έλα κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα θαη κε πνιιή δνπιεηά λα εθπνλήζνπλ ην επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα. ην ζεκείν απηό ππελζπκίδσ όηη κεηά ηελ ςήθηζή ηνπ ν επηρεηξεζηαθόο ζρεδηαζκόο λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ γηα λα ηεζεί γηα δύν εβδνκάδεο ζε δεκόζηα δηαβνύιεπζε. ηελ ζπλέρεηα ν θνο αθειιαξίνπ έδσζε ηνλ ιόγν ζηελ Γ/ληξηα Πξνγξακκαηηζκνύ θα ακαξά γηα λα θάλεη ηελ εηζήγεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο. Ζ θ. ακαξά, παίξλνληαο ηνλ ιόγν είπε: «ύκθσλα κε ην Ν. 3852/2010 ηνπ "Καιιηθξάηε", ν Γήκνο καο νθείιεη λα θαηαξηίζεη ην επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν Με ην επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα ζα θαζνξίδνληαη νη ζηξαηεγηθνί ζηόρνη θαη ε νξγάλσζε ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ ηνπ, θαη παξάιιεια ζα εμεηδηθεύνληαη νη δξάζεηο ηεο ηξηεηίαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ απηώλ. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο θαζνξίδεηαη ζην Πξνεδξηθό Γ/γκα 89/2011. ύκθσλα κε ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο ε θαηάξηηζε ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη από ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ε νπνία θαη εηζεγείηαη ζρεηηθά ζην Γεκνηηθό πκβνύιην. Σν παξόλ ζρέδην απνηειεί ηελ Α' θάζε ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο δειαδή ηνλ ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό ηνπ Γήκνπ καο γηα ηελ πεξίνδν ε απηό γίλεηαη αλάιπζε θαη αμηνιόγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ εζσηεξηθνύ θαη ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ θαη εληνπίδνληαη ηα θξίζηκα δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ν Γήκνο ην επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα. Δπηπιένλ πξνζδηνξίδεηαη ε ζηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ ε νπνία αλαιύεηαη ζε άμνλεο, κέηξα θαη ζηόρνπο. Ζ δνκή ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο απνηειείηαη από ηελ Α' θαη Β' θάζε. Ζ Α' θάζε ζα αλαιπζεί ζηελ ζεκεξηλή καο παξνπζίαζε θαη ε Β' θάζε πεξηιακβάλεη ηελ θαηάξηηζε ησλ ζρεδίσλ δξάζεο θαη ηνλ νηθνλνκηθό πξνγξακκαηηζκό. Ζ Α' θάζε πεξηιακβάλεη ηα εμήο βήκαηα: Βήκα 1ν: Πεξηιακβάλεηαη ε πξνεηνηκαζία θαη ε νξγάλσζε ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο ε νπνία μεθίλεζε ηνλ Ηνύιην ηνπ 2011 ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξ. Γ/ηνο 185/2007 ην νπνίν ίζρπε ηόηε θαη πξνέβιεπε ηελ ζύληαμε ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο από δηεπηζηεκνληθή νκάδα έξγνπ απνηεινύκελε από Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, ππαιιήινπο θαη ζπλεξγάηεο ηνπ Γήκνπ. Παξάιιεια, ππήξρε ε δπλαηόηεηα παξνρήο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ησλ εξγαζηώλ ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο έξγνπ από εμσηεξηθνύο ζπλεξγάηεο. ηηο όκσο δεκνζηεύζεθε ην Πξ. Γ/γκα 89/2011 όπσο ηζρύεη ζήκεξα, ζύκθσλα κε ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθε ην Πξ. Γ/γκα 185/2007 πνπ πξναλέθεξα, θαη ε θαηάξηηζε ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη πιένλ από ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. Γηα ην ζθνπό απηό ην Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνύ ζπληάζζεη ζρέδην ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηα όξγαλα ηεο Γηνίθεζεο, ηηο Γεκνηηθέο Κνηλόηεηεο, ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ηα Ννκηθά Πξόζσπα. 4

5 Καη' εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ, ην Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνύ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηδηθή ζπλεξγάηε θ. Γήκεηξα Γηδαξάθνπ ζπλέηαμαλ ην ζρέδην ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ. ην 2ν βήκα πεξηιακβάλεηαη ε ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ζην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ θαη ν εληνπηζκόο ησλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ ηεο πεξηνρήο. ην 3ν βήκα έρνπκε ηελ ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ζην εζσηεξηθό πεξηβάιινλ ηνπ Γήκνπ θαη ηνλ εληνπηζκό ησλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ εζσηεξηθήο αλάπηπμεο. Σν 4ν βήκα πεξηιακβάλεη ηελ ζύληαμε ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο από ην Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνύ γηα ηελ ζύληαμε ηνπ νπνίνπ ειήθζεζαλ ππόςηλ: Σν πξνεθινγηθό πξόγξακκα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, νη πξνηεξαηόηεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο όπσο απηέο έρνπλ δηαηππσζεί ζην ζηξαηεγηθό ηεο ζρέδην , νη εηζεγήζεηο ησλ Τπεξεζηώλ ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη ησλ πκβνπιίσλ ησλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ, θαζώο θαη νη πξνηάζεηο γηα δηαδεκνηηθή ζπλεξγαζία πνπ πξνέθπςαλ από ηελ ζπλεδξίαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο κε Γεκάξρνπο θαη ζηειέρε ησλ όκνξσλ Γήκσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο Σν 5ν βήκα πεξηιακβάλεη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ από ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ νξγαλώλεηαη ζε ηέζζεξηο θεληξηθνύο άμνλεο. ηνλ πξώην άμνλα πεξηβάιινλ θαη πνηόηεηα δσήο. ηνλ δεύηεξν άμνλα θνηλσληθή πνιηηηθή, πγεία, παηδεία, πνιηηηζκόο θαη αζιεηηζκόο. ηνλ ηξίην άμνλα ηνπηθή νηθνλνκία - απαζρόιεζε. ηνλ ηέηαξην άμνλα εζσηεξηθή αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ. Γηα θάζε έλαλ από ηνπο νπνίνπο εμεηδηθεύνληαη κέηξα θαη ζηόρνη ηα νπνία αλαιύνληαη ζηνπο πίλαθεο πνπ ζαο έρνπλ δηαλεκεζεί. Γελ μέξσ αλ ζέιεηε λα πσ ηνπο ζηόρνπο αλαιπηηθά, γηαηί αλαιπηηθά ζαο έρνπλ δηαλεκεζεί. Καη έηζη ζην ζεκείν απηό νινθιεξώλεηαη ε ζεκεξηλή παξνπζίαζε ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ όπσο απηό θαηαξηίζηεθε από ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. Μεηά ηελ έγθξηζή ηνπ από ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ην παξόλ ζα ηεζεί ζε δεκόζηα δηαβνύιεπζε επί δύν εβδνκάδεο όπσο είπε θαη ν θ. αθειιαξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνύλ πξνηάζεηο πνπ ζα αθνξνύλ δξάζεηο - έξγα ώζηε λα δηακνξθσζεί έλα πιήξεο θαη εθαξκόζηκν ηξηεηέο επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα γηα ηνλ Γήκν καο. Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε (ιεπηνκέξεηεο ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά) Μεηά ηα αλσηέξσ θαιείηαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα ιάβεη ζρεηηθή απόθαζε: Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε: Σελ εηζήγεζε. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 θαη 67 ηνπ Ν. 3852/2010. (Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο.) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΚΓΚ) (ΦΔΚ 114/ , ηεύρνο Α ) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». Σν Π.Γ 89/2011 όπσο ηζρύεη ζήκεξα. Σν Π.Γ 185/2007. Tαξηζκ. 24/2011 απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Σηο ηνπνζεηήζεηο ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ (Λεπηνκέξεηεο ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά). Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η Κ Α Σ Α Π Λ Δ Η Ο Φ Ζ Φ Η Α (ΜΔ ΦΖΦΟΤ 27 ΤΠΔΡ KAI 9 KATA) OΗ Γ. κ.κ Παζιποςλαπίδηρ Αβπαάμ,Εαμάνηρ Γιονύζιορ,υηηπίος ακελλάπιορ,σαοςξή-υπιζηιανίδη Καλλιόπη, Πέππα Αγγελική,ηάικορ Θεόδυπορ,Σζούκαρ Παναγιώηηρ,ώκος Ευή και Λοςκάηορ Παναγήρ τήθιζαν καηά. 5

6 Καηαρηίδεη ηο τέδηο ηραηεγηθού τεδηαζκού ηοσ Γήκοσ Γηολύζοσ ζύκθωλα κε ηο ΠΓ 185/2007 όπως ηροποποηήζεθε κε ηο ΠΓ 89/2011 όπως ασηό παροσζηάδεηαη ζηο ζσλεκκέλο «Α ΦΑΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ» ηο οποίο αποηειεί αλαπόζπαζηο κέρος ηες παρούζας Απόθαζες. Ζ απόθαζε απηή λα αλαξηεζεί ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γηαύγεηα». Αθνύ αλαγλώζζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΑ ΜΔΛΖ ΝΗΚΖΣΟΠΟΤΛΟ ΗΧΑΝΝΖ Νηθεηόπνπινο Ησάλλεο τέδηο Φάθεινο Απνθάζεσλ Γ.. Δζωηερηθή Γηαλοκή -Γξαθείν Γεκάξρνπ. -Γξαθείν Πξνέδξνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. -Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνύ. ΠΖΛΗΧΣΖ ΠΤΡΗΓΧΝ. ΕΤΓΟΤΝΑ ΓΔΧΡΓΗΟ. ΚΟΝΣΑΚΖ ΚΤΡΗΑΚΟ. ΥΗΧΣΖ ΖΡΑΚΛΖ. ΚΑΡΑΑΡΛΖ ΑΝΑΣΑΗΟ. ΠΔΠΠΑ ΝΗΚΟΛΑΟ. ΡΟΨΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ. ΠΟΣΗΓΖ ΥΡΖΣΟ. ΑΚΔΛΛΑΡΗΟΤ ΓΗΟΝΤΗΟ. ΑΡΑΝΣΑΚΖ ΘΔΟΓΧΡΑ. ΚΑΡΤΣΗΝΟ ΝΗΚΟΛΑΟ. ΚΟΤΡΗΓΑΚΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ. ΜΑΓΓΗΝΑ ΣΔΛΑ- ΟΦΗΑ. ΓΑΡΔΦΑΛΛΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ. ΓΗΑΝΝΗΧΣΖ ΔΛΔΝΖ. ΦΔΡΜΔΛΖ ΛΤΓΗΑ. ΛΗΣΑ ΑΘΑΝΑΗΟ. ΠΑΛΗΓΓΗΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ. ΠΑΠΑΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΡΖΣΟ. ΠΑΠΠΑ ΝΗΚΟΛΑΟ. ΣΕΑΝΔΣΖ ΑΓΑΘΖ-ΔΛΛΖ. ΚΑΝΑΣΟΤΛΖ ΗΧΑΝΝΖ. ΠΑΗΠΟΤΛΑΡΗΓΖ ΑΒΡΑΑΜ. ΕΑΜΑΝΖ ΓΗΟΝΤΗΟ. ΧΣΖΡΗΟΤ ΑΚΔΛΛΑΡΗΟ. ΣΑΟΤΞΖ ΥΡΗΣΗΑΝΗΓΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ. ΠΔΠΠΑ ΑΓΓΔΛΗΚΖ. ΣΑΨΚΟ ΘΔΟΓΧΡΟ. ΣΟΤΚΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ. ΜΠΗΣΑΚΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ. ΠΑΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ ΔΛΔΝΖ (ΛΔΝΑ). ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟ ΑΘΑΝΑΗΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΡΑ ΑΘΑΝΑΗΟ. ΧΚΟΤ ΕΧΖ. ΛΟΤΚΑΣΟ ΠΑΝΑΓΖ. Αθξηβέο Αληίγξαθν Άγηνο ηέθαλνο 07/12/2011 Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. 6

7 ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΔΙΟΝΤΟΤ ( ) ΥΑΗ Α ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ (ΦΕΔΙΟ) Νοέμβριος

8 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ ΤΣΑΖ ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ ΓΗΟΛΤΟΤ & Ο ΡΟΙΟ ΣΧΛ ΟΣΑ ΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΘΑ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΑ ΝΟΗΠΚΝΠ & ΓΝΚΖ ΡΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ Νξηζκφο Νξγάλσζε θαη Κεζνδνινγία ηνπ έξγνπ Γνκή Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο.11 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΒΑΠΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ, ΣΥΟΝΡΑΜΗΘΖ ΔΛΡΑΜΖ ΓΖΚΝΓΟΑΦΗΘΑ & ΗΠΡΝΟΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΘΝΗΛΝΡΖΡΥΛ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΕΥΖΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖ-ΓΔΗΑ-ΞΑΗΓΔΗΑ-ΞΝΙΗΡΗΠΚΝΠ-ΑΘΙΖΡΗΠΚΝΠ ΡΝΞΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΘΑΗ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΡΝ ΓΖΚΝ ΝΟΓΑΛΥΠΖ ξγαλα Γηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ Νξγαλφγξακκα πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ Δπηηξνπέο ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ, ζπληζηψκελεο απν ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιη Αλζξψπηλν Γπλακηθφ Γεκνπ Γηνλχζνπ & Λ.Ξ.Γ.Γ Θαηαγξαθή Ξιεξνθνξηαθψλ θαη Νξγαλσηηθψλ Ππζηεκάησλ Θαηγξαθή Ηδηφθηεησλ Γεκνηηθψλ Θηηξίσλ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΖΠ ΦΗΠΡΑΚΔΛΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝ Νξγαλσηηθή Γνκή ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ Νηθνλνκηθέο πεξεζίεο Ρερληθέο πεξεζίεο πεξεζίεο Ξεξηβάιινληνο & Θαζαξηφηεηνο Γηνηθεηηθέο πεξεζίεο Απηνηειέο Γξαθείν Γεκάξρνπ Γξαθείν Ρερλνινγηψλ, Ξιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσλίαο πνζηεξηθηηθέο πεξεζίεο (Γεκνηηθή Αζηπλνκία-ΘΔΞ) Λ.Ξ.Γ.Γ. ΘΝΗ.Ξ.Α.Ξ. "Ζ ΔΠΡΗΑ" Λ.Ξ.Γ.Γ. Ν.Λ.Α.Ξ. "Ν ΘΔΠΞΗΠ" Πρνιηθή Δπηηξνπή Πρνιηθψλ Κνλάδσλ Ξξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Γηνλχζνπ.85 8

9 Πρνιηθή Δπηηξνπή Πρνιηθψλ Κνλάδσλ Ξξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Γηνλχζνπ 'ΔΜΔΙΗΜΖ ΑΛΝΗΜΖ-ΘΟΝΛΔΟΗ-ΑΓ. ΠΡΔΦΑΛΝΠ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ" ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖ ΡΝ ΓΖΚΝ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΔΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΔΠ ΡΝ ΝΟΑΚΑ ΘΑΗ ΝΗ ΑΟΣΔΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ Ζ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖ ΡΝ ΓΖΚΝ Θαζνξηζκφο Γεληθψλ Πηφρσλ Αλάπηπμεο Θαζνξηζκφο Ξνιηηηθψλ Γξάζεσλ θαη Πηφρσλ Δζσηεξηθήο Αλάπηπμεο ΘΑΘΝΟΗΠΚΝΠ ΡΥΛ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ ΘΑΘΝΟΗΠΚΝΠ ΑΟΚΝΓΗΑΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΓΗΑ ΡΝΠ ΓΔΛΗΘΝΠ ΠΡΝΣΝΠ Ξξνζδηνξηζκφο ηεο Πρεηηθήο Βαξχηεηαο ησλ Ξξνηεξαηνηήησλ ηνπ Γήκνπ ΓΗΝΛΠΝ Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή ησλ Γεληθψλ Πηφρσλ ηνπ Γήκνπ ΓΗΝΛΠΝ ΑΜΝΛΑΠ 1: ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΕΥΖΠ ΑΜΝΛΑΠ 2: ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖ, ΓΔΗΑ, ΞΑΗΓΔΗΑ, ΞΝΙΗΡΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΑΘΙΖΡΗΠΚΝΠ ΑΜΝΛΑΠ 3: ΡΝΞΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ - ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ ΑΜΝΛΑΠ 4: ΔΠΥΡΔΟΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΝ ΓΖΚΝ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ 1. ΙΔΜΗΘΝ ΝΟΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ ΡΥΛ Ν.Ρ.Α ΞΖΓΔΠ ΑΛΡΙΖΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΓΗΑ ΡΖ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΡΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ 1 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ 1.1. Ζ ΠΠΡΑΠΖ ΡΝ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ & Ν ΟΝΙΝΠ ΡΥΛ ΝΡΑ Νη Γήκνη θαη νη Ξεξηθέξεηεο ζπγθξνηνχλ ηνλ πξψην θαη δεχηεξν βαζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη σο έθθξαζε ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο απνηεινχλ ζεκειηψδε ζεζκφ ηνπ δεκφζηνπ βίνπ ησλ Διιήλσλ, φπσο απηφο θαηνρπξψλεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Ππληάγκαηνο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Σάξηε Ρνπηθήο Απηνλνκίαο πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1850/1989 (ΦΔΘ 144 Α ). Νη δήκνη είλαη απηνδηνηθνχκελα θαηά ηφπν λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη απνηεινχλ ηνλ πξψην βαζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Κε ηνλ Λ.3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξόγξακκα Θαιιηθξάηεο» ζπζηήζεθε ν Γήκνο Γηνλχζνπ κε έδξα ηνλ Άγην Πηέθαλν θαη απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο: Αγίνπ Πηεθάλνπ, Γξνζηάο, Γηνλχζνπ, Αλνίμεσο θαη ηηο Θνηλφηεηεο α. Πηακάηαο, Θξπνλεξίνπ Ονδνπφιεσο, νη 9

10 νπνίνη πιένλ θαηαξγήζεθαλ. Νη εδαθηθέο απηέο πεξηθέξεηεο απνηεινχλ πιένλ ηηο δεκνηηθέο θνηλφηεηεο ηνπ λένπ Γήκνπ Γηνλχζνπ θαη θέξνπλ ην φλνκα ηνπ πξψελ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο. Έηζη ν Γήκνο Γηνλχζνπ απνηειείηαη απφ επηά (7) Γεκνηηθέο Θνηλφηεηεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Αγ. Πηεθάλνπ, ηελ Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Αλνίμεσο, ηελ Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Γηνλχζνπ, ηελ Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Γξνζηάο, ηελ Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Θξπνλεξίνπ, ηελ Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Ονδνπφιεσο θαη ηελ Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Πηακάηαο. Νη δεκνηηθέο αξρέο δηεπζχλνπλ θαη ξπζκίδνπλ φιεο ηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο εγγχηεηαο, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία, ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Νη αξκνδηφηεηεο ηνπο αθνξνχλ θπξίσο ηνπο ηνκείο: Αλάπηπμεο Ξεξηβάιινληνο Ξνηφηεηαο Εσήο & Δχξπζκεο Ιεηηνπξγίαο ησλ Ξφιεσλ θαη ησλ νηθηζκψλ Απαζρφιεζεο Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο & Αιιειεγγχεο Ξαηδείαο, Ξνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο Νη δεκνηηθέο αξρέο αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ, ησλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ζεζπίδνπλ νη ίδηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ Λ.3463/2006 θαη ην άξζξν 94 ηνπ Λ.3852/2010. Θαηά ηελ άζθεζε ησλ αλσηέξσ αξκνδηνηήησλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε: α. Ρηο εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη επξσπατθέο πνιηηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο. β. Ρελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ κε άιιεο ηνπηθέο ή δεκφζηεο αξρέο θαη νξγαληζκνχο, νη νπνίνη έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα λα δξνπλ θαη λα δηαζέηνπλ πφξνπο ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο. γ. Ρνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο γηα ηελ θάιπςε ηεο αξκνδηφηεηαο θαη ηελ αλάγθε λα δηαζθαιηζζεί ε επσθειήο, ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε θαη ε ηζφξξνπε θαηαλνκή ηνπο. δ. Ρελ αλάγθε λα νξγαλψλνπλ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο κε ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε επάξθεηα, ε πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ. 10

11 ε. Ρελ αλάγθε γηα πςειήο πνηφηεηαο πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, θαζψο θαη ηελ αλάγθε πξνψζεζεο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ησλ πεξηνρψλ ηνπο. Δπηπιένλ, νη δεκνηηθέο αξρέο ξπζκίδνπλ ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο εθδίδνληαο ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, ζην πιαίζην ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Ν Γήκαξρνο πξναζπίδεη ηα ηνπηθά ζπκθέξνληα, θαηεπζχλεη ηηο δξάζεηο ηνπ δήκνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο, δηαζθαιίδεη ηελ ελφηεηα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ κε γλψκνλα ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ν Γήκαξρνο: α) Δθπξνζσπεί ην δήκν ζηα δηθαζηήξηα θαη ζε θάζε δεκφζηα αξρή. β) Δθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηεο νηθνλνκηθήο θαη ηεο επηηξνπήο πνηφηεηαο δσήο. H κε εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ απηψλ ζπληζηά ζνβαξή πεηζαξρηθή παξάβαζε θαζήθνληνο. γ) Νξίδεη ηνπο αληηδεκάξρνπο, ζπγθαιεί θαη πξνεδξεχεη ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο θαη ζπληνλίδεη ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεψλ ηεο. δ) Δίλαη πξντζηάκελνο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ. Υο πξντζηάκελνο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ δήκνπ εθδίδεη ηηο πξάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ην δηνξηζκφ, ηηο θάζε είδνπο ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο θαη ηελ άζθεζε ηνπ πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ. ε) Ππλππνγξάθεη ηνπο βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο θαη ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ, νη νπνίεο έρνπλ εθθαζαξηζηεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ δήκνπ. ζη) πνγξάθεη ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηεη ν δήκνο. δ) Δθδίδεη ηηο άδεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ δήκνπ. ε) Δθδίδεη πηζηνπνηεηηθά πξνζσπηθήο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ησλ δεκνηψλ, θαζψο θαη ηηο βεβαηψζεηο κφληκεο θαηνηθίαο. ζ) Ππληζηά νκάδεο εξγαζίαο θαη νκάδεο δηνίθεζεο έξγνπ απφ κέιε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ππαιιήινπο ηνπ δήκνπ, ππαιιήινπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή ηδηψηεο γηα ηε κειέηε θαη επεμεξγαζία ζεκάησλ ηνπ δήκνπ, θαζνξίδνληαο ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. Νη λέεο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη ζήκεξα ζε Δπξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν θαινχλ ηελ ηνπηθή θνηλσλία λα αληαπνθξηζεί ζε πξνθιήζεηο, λα επηιχζεη θξίζηκα πξνβιήκαηα θαη λα αμηνπνηήζεη επθαηξίεο. Ν λένο ξφινο ηεο πφιεο απαηηεί 11

12 ζπζηεκαηηθή δξάζε θαη εθηθηνχο ζηφρνπο πνπ λα αμηνπνηνχλ ηηο ελδνγελείο δπλάκεηο θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηε ζπλαίλεζε θνξέσλ θαη πνιηηψλ. Νη Ν.Ρ.Α. θαινχληαη ζήκεξα αθελφο λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο άληιεζεο πφξσλ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπηθψλ αλαπηπμηαθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη αθεηέξνπ λα βειηηψζνπλ ηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ πνιίηε. Νη παξαδνζηαθέο κέζνδνη θαη πξαθηηθέο πξνγξακκαηηζκνχ βξίζθνληαη ππφ ακθηζβήηεζε. Ρν λέν ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ΝΡΑ Λ.3852/2010, άξζξα 266 & 267, ππνρξεψλεη ηνπο Γήκνπο λα ζπληάμνπλ θαη λα θαηαζέζνπλ πξνο έγθξηζε Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα (Δ.Ξ.) κε ρξνληθφ νξίδνληα πεληαεηίαο. Ζ ζχληαμε ηνπ Δ.Ξ. απνζθνπεί ζηελ εηζαγσγή ζπζηεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ. Γελ απνηειεί κηα εθάπαμ ελέξγεηα πνπ νινθιεξψλεηαη θαη ζηακαηά, αιιά έλα δηαξθέο αληηθείκελν ελαζρφιεζεο ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ, ησλ πξντζηακέλσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Κε ην Δ.Ξ. ην φξακα ηεο δεκνηηθήο αξρήο γίλεηαη ξεαιηζηηθφ ζηξαηεγηθφ ζρέδην, ην ζρέδην κεηαθξάδεηαη ζε πεληαεηέο πξφγξακκα δξάζεο ηνπ δήκνπ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπ θαη ηέινο ην πξφγξακκα δξάζεο κεηαθξάδεηαη ζε εηήζην πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ θαη δαπαλψλ. Δηδηθφηεξα γηα ηε δεκνηηθή πεξίνδν ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα έρεη ηξηεηή δηάξθεηα θαη γηα ην 2012 ζπληάζζεηαη καδί κε ην Δηήζην Ξξφγξακκα Γξάζε (Δ.Ξ.Γ.) (άξζξν 9 ηεο Α.Ξ. 5694/ (ΦΔΘ η. Β /382/ ) απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο) ΡΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ Πην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο εθζπγρξνληζκνχ ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη κε απψηεξν ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κφληκσλ δνκψλ πξνγξακκαηηζκνχ, πινπνίεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δξάζεο ησλ ΝΡΑ ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά, κε ηα άξζξα ηνπ θεθαιαίνπ Ε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (Λ. 3463/2006), ε ππνρξέσζε εθπφλεζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ απφ ηνπο ΝΡΑ κε πιεζπζκφ άλσ ησλ θαηνίθσλ. Δπηπξφζζεηα, κε ηελ πνπξγηθή Απφθαζε 18183/ (ΦΔΘ 534 η.β) -ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ πνπξγηθή Απφθαζε 5694/ θαζνξίζζεθε ε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ησλ Ν.Ρ.Α., ελψ κε ην Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα 185/2007 «ξγαλα θαη δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ησλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΝΡΑ) α βαζκνχ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 12

13 ηζρχεη κε ην Ξ.Γ. 89/2011 (ΦΔΘ η. Α /213/ ), θαζνξίζηεθε ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ. Πήκεξα ηα Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα εθπνλνχληαη ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 266 & 267 ηνπ Λ. 3852/2010. Ν ξφινο ησλ ΝΡΑ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ παξνρή δεκφζησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, αιιά λα ιεηηνπξγνχλ σο ζεζκφο πνιηηηθφο, θνηλσληθφο θαη αλαπηπμηαθφο. Ξξνθεηκέλνπ λα βειηηψλνπλ ζπζηεκαηηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, είλαη αλαγθαία ε αλάπηπμε ζην εζσηεξηθφ ηνπο ελφο κεραληζκνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Ν κεραληζκφο απηφο πξνγξακκαηηζκνχ εθθξάδεηαη κέζα απφ ηε ζχληαμε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηνπ ΝΡΑ, ην νπνίν απνζθνπεί ζηελ εηζαγσγή κφληκσλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ ζηελ πξσηνβάζκηα απηνδηνίθεζε. Πηφρνο είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηεο κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ ηνπ ΝΡΑ λα απνηειέζεη κηα εζσηεξηθή ιεηηνπξγία θαη δηαδηθαζία, ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο θάζεηο, κε ζπγθεθξηκέλν ξφιν, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ. Ρν Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα δελ εζηηάδεη κφλν ζηελ παξαγσγή ελφο πξνγξακκαηηθνχ θεηκέλνπ, αιιά θπξίσο ζηηο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο απηφ εθπνλείηαη, παξαθνινπζείηαη θαη αμηνινγείηαη. Υο εθ ηνχηνπ, επεηδή ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα έρεη πνιπηνκεαθφ ραξαθηήξα, κε κεγάιν εχξνο ζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, αληίζηνηρν ηνπ θάζκαηνο ησλ ζεκάησλ πνπ απαζρνινχλ θαζεκεξηλά ηηο δεκνηηθέο αξρέο, ελψ παξάιιεια θαιχπηεη φιν ην θάζκα ησλ αξκνδηνηήησλ ελφο ΝΡΑ θαη ελ δπλάκεη ην ζχλνιν ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ, ε εθπφλεζε ηνπ απαηηεί ηε ζπκκεηνρή ηφζν ησλ αηξεηψλ θαη ππεξεζηαθψλ ζηειερψλ ηνπ ΝΡΑ, φζν θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, φπσο απηή εθθξάδεηαη κέζα απφ ηνπο δεκφηεο αιιά θαη ηνπο θνηλσληθνχο θνξείο ηεο πφιεο. Κε απηφ ηνλ ηξφπν ην φξακα ηεο εθάζηνηε δεκνηηθήο αξρήο κπνξεί λα γίλεη ξεαιηζηηθφ θαη ηνπηθή θαη εζσηεξηθή αλάπηπμε ηνπ ΝΡΑ λα ελαξκνληζηεί κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ θαη εζληθνχ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ΝΟΗΠΚΝΠ & ΓΝΚΖ ΡΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ Οξηζκόο Ρν Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην πξνγξακκαηηζκνχ κε ζθνπφ ηελ Ρνπηθή θαη Δζσηεξηθή Αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ, εηζάγνληαο λέεο κεζφδνπο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ. Δίλαη έλα επέιηθην πξφγξακκα δξάζεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπ (λνκηθψλ πξνζψπσλ), πξνζαλαηνιηζκέλν ζε κεηξήζηκα απνηειέζκαηα, πνπ ζα θαιχπηεη φιν ην θάζκα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ. 13

14 Ζ ζχληαμε ηνπ Δ.Ξ. απνηειεί κηα εζσηεξηθή ζπιινγηθή δηαδηθαζία πνπ ζπληειεί ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ Γήκνπ λα πξνγξακκαηίδεη, λα παξαθνινπζεί θαη λα αμηνινγεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Πθνπφο ηνπ είλαη ε νξζνινγηθφηεξε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ σο πνιηηηθφο θνηλσληθφο ζεζκφο θαη ε βειηίσζε ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ απμαλφκελεο πξνζδνθίεο ησλ θαηνίθσλ. ζηηο Πην Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαζνξίδνληαη νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη, νη άμνλεο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο Ρνπηθήο Αλάπηπμεο. Ξεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο: 1. Ξεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ 2. Ξεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ ηνπ, σο νξγαληζκψλ 3. Θαζνξηζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνηεξαηνηήησλ 4. Θαηάξηηζε ζρεδίσλ δξάζεο 5. Ξεληαεηήο πξνγξακκαηηζκφο δξάζεσλ (Ρξηεηήο γηα ηελ πεξίνδν ) 6. Νηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο Ρν Δ.Ξ. είλαη έλα εξγαιείν πνπ απαληά ζηηο εξσηήζεηο: Ξνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ν Γήκνο ζε ζρέζε κε ηα εζληθά θαη επξσπατθά πξφηππα; Ξνηα είλαη ηα ηζρπξά θαη αδχλαηα ζεκεία ηνπ Γήκνπ θαη πνηεο νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο ζηελ αλαπηπμηαθή ηνπ δηαδηθαζία; Ξνην ην φξακα θαη νη αμίεο καο; Κε πνην ηξφπν ζα επηηεπρζεί; Ξνηεο νη πξνηεξαηφηεηεο καο θαη κε πνηα νξγαλσηηθά, επηρεηξεζηαθά, ιεηηνπξγηθά θαη νηθνλνκηθά κέζα; Ρη απνηειέζκαηα ζα έρνπκε; Ξνηνπο δείθηεο ζα εθαξκφζνπκε γηα λα παξαθνινπζήζνπκε θαη λα αμηνινγήζνπκε ηνπο ζηφρνπο καο; Γειαδή, Ξνπ είκαζηε; Ξνπ ζέινπκε λα πάκε; Κε πνην ηξφπν ζα πάκε; Τη απνηειέζκαηα ζα έρνπκε; 14

15 Οξγάλωζε θαη Μεζνδνινγία ηνπ έξγνπ Ρν Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ γηα ηελ πεξίνδν ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 89/2011/ θαηαξηίδεηαη απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ε νπνία θαη ην εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Πχκθσλα κε ην πξναλαθεξφκελν Ξ.Γ. 89/2011/ ε αξκφδηα ππεξεζία πξνγξακκαηηζκνχ ζπληάζζεη ζρέδην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο. Ρν παξφλ ζρέδην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Γξαθείν Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη ηελ Δηδηθή Ππλεξγάηε ηνπ Γήκνπ γηα ζέκαηα Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Δπξσπατθψλ Ξξνγξακκάησλ θα Γηδαξάθνπ Γήκεηξα, ζε ζπλεξγαζία κε ηα φξγαλα δηνίθεζεο, ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, ηηο Γεκνηηθέο Θνηλφηεηεο,ηα Λνκηθά Ξξφζσπα Ν Θέζπηο θαη Ζ Δζηία, ηηο Πρνιηθέο Δπηηξνπέο Α /βάζκηαο θαη Β /βάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ηελ «ΔΜΔΙΗΜΖ ΑΛΝΗΜΖ-ΘΟΝΛΔΟΗ-ΑΓ. ΠΡΔΦΑΛΝΠ Α.Δ.». Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή έδσζε ηηο αξρηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηα ζέκαηα ηνπηθήο θαη εζσηεξηθήο αλάπηπμεο πνπ ζα δηεξεπλεζνχλ, αμηνπνηψληαο ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ απνηππψλνληαη ζην πξνεθινγηθφ πξφγξακκα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο. Ζ ελέξγεηα απηή απνηέιεζε κηα πξψηε ηεξάξρεζε γηα ηα δεηήκαηα πνπ ζα αληηκεησπίζεη θαηά πξνηεξαηφηεηα ν Γήκνο θαηά ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο δελ πεξηιακβάλεη θαζνιηθή αλάιπζε φισλ ησλ ζεκάησλ ηνπηθήο θαη εζσηεξηθήο αλάπηπμεο. Δζηηάδεη θαη επηθεληξψλεηαη ζηελ επίηεπμε νξηζκέλσλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ επηιέγνπλ ηα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ. Δπνκέλσο, ζθνπφο ηεο αλάιπζεο δελ είλαη ε εμαληιεηηθή ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, αιιά ν ηεθκεξηωκέλνο πξνζδηνξηζκφο ησλ θξίζηκωλ δεηεκάηωλ, ζηα νπνία πξέπεη λα επηθεληξψζεη, θαηά πξνηεξαηφηεηα, ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ ν Γήκνο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηνπηθέο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο. Ξξηλ απφ ηε ζχληαμε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο ην Γξαθείν Ξξνγξακκαηηζκνχ θαηάξηηζε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ ην νπνίν κνηξάζηεθε ζηελ Γηνίθεζε θαη ηνπο Ξξντζηακέλνπο ησλ Γ/λζεσλ ηνπ Γήκνπ. Πηε ζπλέρεηα δηαθηλήζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζηηο ππεξεζίεο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο πθηζηακέλεο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ελψ παξάιιεια ελεκεξψζεθαλ ζε πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο ζρεηηθά κε ην ηξφπν ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αιιά θαη ην 15

16 γεληθφηεξν ξφιν ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα θαηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο. Δπηπιένλ, αμηνπνηήζεθε πξσηνγελέο πιηθφ πξνο επεμεξγαζία φπσο πξνυπνινγηζκνί/ απνινγηζκνί ηειεπηαίσλ εηψλ, ν νξγαληζκφο εζσηεξηθψλ ππεξεζηψλ Γήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ πξνζψπσλ, θαηαζηαηηθά ίδξπζεο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηερληθά πξνγξάκκαηα ηειεπηαίσλ εηψλ, γεληθφ πνιενδνκηθφ ζρέδην, ηξνπνπνηήζεηο ΓΞΠ, κειέηεο ηερληθψλ έξγσλ, αλαπηπμηαθέο κειέηεο, πξνγξάκκαηα ζε εμέιημε (ΞΔΞ, Δ.Δ, θ.α), ζηνηρεία απνγξαθήο ΔΠΔ, θ.ι.π. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη εηζεγήζεηο ησλ Ππκβνπιίσλ ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ νη νπνίεο είραλ απνζηαιεί ζηελ Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ θαη ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ ζχληαμε ηνπ Ρερληθνχ Ξξνγξάκκαηνο 2012 θαη ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Ρέινο, ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζπλεξγάζηεθε κε ηνπο φκνξνπο Γήκνπο, κέζσ θνηλήο ζπλάληεζεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ζπλεξγαζία ζε θνηλά ζέκαηα, θαη αληηζηνηρία ησλ αμφλσλ θαη κέηξσλ ηνπ Πηξαηεγηθνχ καο Πρεδηαζκνχ, πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ, βειηίσζεο ηνπ θπθινθνξηαθνχ θαη ζπγθνηλσληαθνχ δηθηχνπ, ππνδνκψλ, αλάδεημεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, αζιεηηζκνχ, θνηλσληθήο πνιηηηθήο, πγείαο, απαζρφιεζεο, θ.ι.π Γνκή Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Ζ δνκή ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα βήκαηα ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά Ξ.Γ. Αιιά θαη ηνλ νδεγφ θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ πνπ εθπφλεζε ε Διιεληθή Δηαηξεία Ρνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Ρ.Α.Α).: Βήμα 1: Πποεηοιμαζία και οπγάνυζη Πθνπφο ηνπ βήκαηνο είλαη ε πξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο. Ρν βήκα νινθιεξψλεηαη κε ηηο εμήο ελέξγεηεο : 1. Νξγάλσζε ηνπ έξγνπ απφ ην Γξαθείν Ξξνγξακκαηηζκνχ 2. Γηαηχπσζε ησλ αξρηθψλ θαηεπζχλζεσλ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο 3. Ξξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ 4. Δλεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ΛΞ ηνπ Γήκνπ γηα ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο 16

17 ΒΖΚΑ 2 : Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή θαη αμηνιόγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Γηνλύζνπ Θαηαγξαθή βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Γήκνπ φπσο γεσγξαθηθά, πιεζπζκηαθά, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, πνιενδνκηθά, πεξηβαιινληηθά θαη αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο Εληνπηζκόο ηωλ θξίζηκωλ δεηεκάηωλ αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο θαη ζθνπηκόηεηα αληηκεηώπηζήο ηνπο (αλαπηπμηαθέο αλάγθεο), SWOT αλάιπζε - Καηαγξαθή εζωηεξηθώλ ηζρπξώλ θαη αδύλακωλ ζεκείωλ ηνπ Δήκνπ θαζώο θαη επθαηξηώλ θαη απεηιώλ πνπ ζπλδένληαη κε ην εμωηεξηθό πεξηβάιινλ ΒΖΚΑ 3 : Ξεξηγξαθή θαη αμηνιόγεζε ηνπ εζωηεξηθνύ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ θαη ηωλ Λνκηθώλ ηνπ Ξξνζώπωλ Ξεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ ππεξεζηψλ Γεληθή πεξηγξαθή ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ Αμηνιόγεζε ηνπ εζωηεξηθνύ πεξηβάιινληνο θαη εληνπηζκόο ηωλ θξίζηκωλ δεηεκάηωλ εζωηεξηθήο αλάπηπμεο ΒΖΚΑ 4: Θαζνξηζκόο ηνπ Νξάκαηνο θαη ηεο Πηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ-Θαηάξηηζε Πηξαηεγηθνύ Πρεδίνπ Πθνπνί ηνπ βήκαηνο είλαη: Γηαηχπσζε νξάκαηνο θαη θαηεπζπληήξησλ αξρψλ Ξξνζδηνξηζκφο ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ Θαζνξηζκφο Αμφλσλ Κέηξσλ (Αλαπηπμηαθέο Ξξνηεξαηφηεηεο) θαη Γεληθψλ ζηφρσλ ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ζα δηαξζξσζεί ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εζληθέο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ νξγαλψλεηαη ζε ηέζζεξηο άμνλεο: Άμνλαο 1νο: Ξεξηβάιινλ θαη Ξνηφηεηα Εσήο Άμνλαο 2νο: Θνηλσληθή Ξνιηηηθή, γεία, Ξαηδεία, Ξνιηηηζκφο θαη Αζιεηηζκφο Άμνλαο 3νο: Ρνπηθή Νηθνλνκία θαη Απαζρφιεζε Άμνλαο 4νο: Δζσηεξηθή Αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο νπνίνπο εμεηδηθεχνληαη Κέηξα θαη Πηφρνη. 17

18 Γηα ηνλ Θαζνξηζκφ ησλ Αμφλσλ-Κέηξσλ θαη Γεληθψλ Πηφρσλ ειήθζεζαλ ππφςε νη πξνηεξαηφηεηεο θαη ζηφρνη ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ν ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ ηνπηθήο θαη ππεξηνπηθήο αλάπηπμεο θαη ε πξνψζεζε ζπλεξγαζίαο. Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλεξγαζία κε φκνξνπο Γήκνπο γηα ηελ απφ θνηλνχ παξνρή ππεξεζηψλ ή ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πξνο φθεινο φισλ ησλ θαηνίθσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. ΒΖΚΑ 5 : Έγθξηζε ηνπ Πηξαηεγηθνύ Πρεδίνπ θαη δηαδηθαζίεο δηαβνύιεπζεο Ρν βήκα πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ελέξγεηεο: Θαηάζεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζην Γ.Π. γηα ζπδήηεζε θαη ςήθηζε Γεκνζηνπνίεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ κέζσ ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ επηθνηλσλίαο γηα δεκφζηα Γηαβνχιεπζε (θαζψο δελ έρεη αθφκα ζπγθξνηεζεί ε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο) Γηνξγάλσζε δεκφζησλ εθδειψζεσλ Πχλνςε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ησλ δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο θαη ελεκέξσζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ Δθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, κε βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο, αλαζεσξνχληαη ζεκεία ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ. ΒΖΚΑ 6: Θαηάξηηζε ζρεδίωλ δξάζεο Πθνπφο ηνπ βήκαηνο είλαη ε εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη εθηθηέο δξάζεηο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ηα Λνκηθά Ξξφζσπα. Νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ηα Λνκηθά Ξξφζσπα, αθνχ ιάβνπλ ππφςε ηνπο ην εγθεθξηκέλν θείκελν ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ πξνηείλνπλ κε γξαπηέο εηζεγήζεηο ηνπο θαηά αληηζηνηρία κε ηνπο άμνλεο θαη ηα κέηξα ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ ηνπο ζηφρνπο θάζε ππεξεζίαο γηα ηελ επφκελε πεξίνδν θαη ηηο δξάζεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ ηεξαξρεκέλεο θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαηαξηίδνληαο έηζη ην ζρέδην δξάζεο ηνπ Γήκνπ. ΒΖΚΑ 7 : Ρξηεηήο πξνγξακκαηηζκόο δξάζεωλ θαη Νηθνλνκηθόο πξνγξακκαηηζκόο Πθνπνί ηνπ βήκαηνο είλαη: 18

19 - Ηεξάξρεζε & πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ: δηάξθεηα θαη ρξνλνδηάγξακκα, αξκφδηα ππεξεζία, θνξείο πινπνίεζεο θαη ρσξνζέηεζε, πξνηεξαηφηεηα, πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθαίσλ αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ πφξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο, εθξνέο, θιπ. - Δθηίκεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δξάζεσλ - Δθηίκεζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο - Θαηαλνκή ησλ εζφδσλ ζηα έηε γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ησλ δξάζεσλ Ν ηξηεηήο θαη ν νηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην Γξαθείν Ξξνγξακκαηηζκνχ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππεξεζία πνπ είλαη αξκφδηα γηα ην Κέηξν θαη ην Πηφρν. Ξξνθεηκέλνπ λα απνθηεζεί ε ζπγθεληξσηηθή εηθφλα ησλ δξάζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο αιιά θαη ε εηθφλα γηα επηκέξνπο θαηαλνκέο, ην Γξαθείν Ξξνγξακκαηηζκνχ δεκηνπξγεί ζπγθεληξσηηθνχο πίλαθεο θαη ηνπο νκαδνπνηεί : - αλάινγα κε ηελ ππεξεζία πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο - αλάινγα κε ην είδνο ηνπο (ιεηηνπξγία, ελέξγεηα, επέλδπζε/έξγν) (ζπλερηδφκελε, λέα) - αλάινγα κε ηελ πξνηεξαηφηεηα - αλάινγα κε ηε ρσξνζέηεζε (ζην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο ηνπ Γήκνπ, αλά δεκνηηθή θνηλφηεηα) - αλάινγα κε ην έηνο - αλάινγα κε ηε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο θαη ην έηνο Κέζσ ησλ πξνεγνχκελσλ νκαδνπνηήζεσλ δηελεξγνχληαη πνηθίινη έιεγρνη ησλ δξάζεσλ. Ρέινο ζπληάζζνληαη νη Σξεκαηνδνηηθνί Ξίλαθεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο. ΒΖΚΑ 8 :Ξξνζδηνξηζκόο Γεηθηώλ Ξαξαθνινύζεζεο θαη Αμηνιόγεζεο Πην βήκα απηφ πξνζδηνξίδνληαη νη δείθηεο κε βάζε ηνπο νπνίνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε παξαθνινχζεζε θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο. Νη δείθηεο παξαθνινχζεζεο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε δείθηεο εηζξνψλ, εθξνψλ θαη απνηειέζκαηνο. ΒΖΚΑ 9: Έγθξηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Ξξνγξάκκαηνο θαη ηειηθέο ελέξγεηεο Ρν βήκα πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ελέξγεηεο : 19

20 έγθξηζε απφ ην ΓΠ ηνπ θάζε Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ, εληφο κηαο (1) εβδνκάδαο απφ ηελ εηζήγεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, ησλ ζηφρσλ θαη ησλ δξάζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ πνπ ην αθνξνχλ. νινθιήξσζε ηνπ ζρεδίνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο απφ ην Γξαθείν Ξξνγξακκαηηζκνχ ππνβνιή ηνπ ζρεδίνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, επηζπλάπηνληαο ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ γηα δξάζεηο/ ζρέδηα δξάζεο πνπ ηα αθνξνχλ. έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην έιεγρν γηα ηε λνκηκφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε (Απηνηειήο πεξεζία Δπνπηείαο ΝΡΑ), κε ππνβνιή ζρεηηθήο έθζεζεο εγθεθξηκέλεο απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην δεκνζηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ην Γήκν. Ζ Δθηέιεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ εθηειείηαη ζε Γχν (2) Πηάδηα. Ρν πξψην ζηάδην αθνξά ηελ πινπνίεζε ησλ βεκάησλ 1 έσο 4 θαη κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Πηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ θαη ηε Γηαβνχιεπζε (βήκα 5) αθνινπζεί ε νινθιήξσζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πρεδίνπ βήκαηα 6 έσο 9. Τν παξόλ απνηειεί ηελ εθηέιεζε ηνπ πρώτου σταδίου ηνπ έξγνπ. ΘΔΦΑΙΑΗΝ 2 2. ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΘΑΗ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΖΠ ΦΗΠΡΑΚΔΛΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ 2.1. ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ, ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ ΔΝΣΑΞΖ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΔΡΑ ΔΙΟΝΤΟΤ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΑΓΙΟ ΣΕΦΑΝΟ Θέζε & ξόινο ηνπ Γήκνπ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα & ζηελ Πεξηθέξεηα Ν Γήκνο Γηνλχζνπ απνηειείηαη απφ επηά (7) Γεκνηηθέο Θνηλφηεηεο: Άγηνο Πηέθαλνο, Άλνημε, Γηφλπζνο, Γξνζηά, Θξπνλέξη, Ονδφπνιε, Πηάκαηα (πεξηζζφηεξα ζηνλ επφκελν 20

21 πίλαθα) θαη εληάζζεηαη ζην Ξνιενδνκηθφ Ππγθξφηεκα Αζελψλ ελψ ζχκθσλα κε ηα πξνζσξηλά απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο πιεζπζκνχ 2011 είλαη ν ηέηαξηνο κεγαιχηεξνο δήκνο ζε πιεζπζκφ ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο. Έρεη έθηαζε πεξίπνπ 68 η. ρικ. θαη πιεζπζκφ θαηνίθνπο πνζνζηφ πεξίπνπ 9% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Αηηηθήο. Απφ άπνςε δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο ν Γήκνο Γηνλχζνπ εληάζζεηαη ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, ελψ ζε φηη αθνξά ην ρσξνηαμηθφ θαη πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ αλήθεη ζηελ επνπηεία ηνπ Νξγαληζκνχ Οπζκηζηηθνχ Πρεδίνπ Αζήλαο. Ζ νηθηζηηθή εμέιημε ηεο πεξηνρήο αθνινχζεζε δηάθνξα επηκέξνπο ζηάδηα κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ην θαζέλα, γεγνλφο πνπ επεξέαζε θαη ηε ζχγρξνλε θπζηνγλσκία ηεο πφιεο. Ζ νηθηζηηθή ηεο αλάπηπμε ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηελ εγθαηάζηαζε πξνζθχγσλ απφ ηελ Κηθξά Αζία θαη ηνλ Ξφλην νη νπνίνη εγθαηαζηάζεθαλ ζηνπο νηθηζκνχο πνπ πξντθίζηαλην ηνπ έηνπο 1923 δει. παιαηφ Κπνγηάηη (ζήκεξα Άλνημε) θαη λέν Κπνγηάηη ή ΝΗΝΛ (ζήκεξα Άγ. Πηέθαλνο) αιιά θαη κε εζσηεξηθνχο κεηαλάζηεο πνπ απαζρνιήζεθαλ ζηα Ιαηνκεία ηνπ Γηνλχζνπ. Ρν ίδην παιαηνί νηθηζκνί είλαη θαη νη ππφινηπεο Γεκνηηθέο Θνηλφηεηεο. Ν Γήκνο Γηνλχζνπ αλήθεη ζηνπο Γήκνπο ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο πνπ εκθαλίδνπλ έληνλε νηθηζηηθή θαη εκπνξηθή αλάπηπμε ελψ παξάιιεια νη δείθηεο αλάπηπμεο θαη παξαγσγηθφηεηαο ππνδεηθλχνλ φηη πνιχ ζχληνκα νη κεγάινη Γήκνη ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο -αλάκεζα ηνπο θαη ν Γήκνο Γηνλχζνπ- ζα απνηειέζνπλ έλα ηζρπξφ κεηξνπνιηηηθφ θέληξν ηνπ ιεθαλνπεδίνπ. Ήδε νιφθιεξε ε Αλαηνιηθή Αηηηθή βξίζθεηαη ελψπηνλ κεγάισλ αλαπηπμηαθψλ επθαηξηψλ, πξννπηηθψλ θαη πξνθιήζεσλ θπξίσο ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο θαη ηνπ θπζηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο. Ζ γεηηλίαζε ηνπ Γήκνπ κε ηελ πεξηαζηηθή δψλε θαζψο θαη ε άκεζε πξφζβαζε ζηα βφξεηα θαη δπηηθά πξνάζηηα είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ. Ν Γήκνο Γηνλχζνπ εθηείλεηαη απφ ηηο παξπθέο ηεο Ξάξλεζαο έσο ηελ Ξεληέιε ελψ παξάιιεια νη θπξηφηεξνη παξαπφηακνη ηνπ Θεθηζνχ θαζψο θαη ν ίδηνο ν Θεθηζφο μεθηλάλ απφ Γηφλπζν, Άλνημε, Θξπνλέξη θαη Άγ. Πηέθαλν. Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ ηνλ θαζηζηά πνιχ ειθπζηηθφ ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ πνπ επηζπκνχλ ηελ απνθέληξσζε, θαζψο βξίζθεηαη θνληά ζε δπν θνκβηθά ζεκεία, ηελ Δ.Ν. Αζελψλ-Ιακίαο θαη ηελ Ι. Καξαζψλνο (πξνέθηαζε ηεο Ι. Θεθηζίαο)-παιαηά Δ.Ν. Αζελψλ -Σαιθίδνο πνπ ζπλδέεη ηελ βνξεηναλαηνιηθή αηηηθή κε ηα βφξεηα πξνάζηηα. Ξαξάιιεια ζηνλ Άγ. Πηέθαλν βξίζθεηαη ζηαζκφο ηνπ Ν.Π.Δ. πάλσ ζηελ θεληξηθή ζηδεξνδξνκηθή γξακκή Αζελψλ-Θεζζαινλίθεο-Δπδψλσλ ν νπνίνο πξνζθέξεη γξήγνξε πξνζέγγηζε ηνπ θέληξνπ ησλ Αζελψλ. Αθφκα, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ απνηειεί ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ θαζψο ηνπο πξνζθέξεη αξθεηά πςειφ επίπεδν δσήο. Πηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο πεξηνρήο ζπγθαηαιέγεηαη ε πςειψλ πξνδηαγξαθψλ 21

22 αξρηηεθηνληθή, ν ρακειφο ζπληειεζηήο δφκεζεο θαη ην κεγάιν πνζνζηφ ηδησηηθνχ αιιά θαη δεκνηηθνχ πξαζίλνπ. Νη πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ ραξαθηεξίδνληαη σο πεξηνρέο ακηγνχο θαηνηθίαο θαη απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα εληφο ηνπ νηθηζηηθνχ ηζηνχ. Ζ εκπνξηθή δψλε εθηείλεηαη θπξίσο θαηά κήθνο ηεο Δζληθήο Νδνχ Αζελψλ-Ιακίαο (Βηνκεραληθέο Εψλεο Θξπνλεξίνπ- Αγ. Πηεθάλνπ θαη Άλνημεο) ελψ παξάιιεια ηα ηειεπηαία ρξφληα αλαπηχρζεθε έλα ππεξηνπηθφ θέληξν πάλσ ζηνλ νδηθφ άμνλα ηεο Ι. Καξαζψλνο, Σεικνχ, Ι. Θξπνλεξίνπ, Θνηκήζεσο Θενηφθνπ θαη Ρξαπεδνχληνο θπξίσο κε ππεξηνπηθφ εκπφξην θαη άιιεο ππεξεζίεο ηδησηηθνχ (π.ρ. ηξάπεδεο) & δεκφζηνπ ηνκέα (Γ.Ν.., Γαζαξρείν, Η.Θ.Α. θ.ι.π.), απφ ην νπνίν εμππεξεηείηαη ηφζν ν ίδηνο ν Γήκνο φζν θαη νη θάηνηθνη ησλ φκνξσλ Γήκσλ φπσο ηνπ Καξαζψλα θαη ηνπ Υξσπνχ. πσο πξναλαθέξζεθε ν Γήκνο Γηνλχζνπ αληηκεησπίδεη αξθεηέο πξνθιήζεηο θαη ηδηαίηεξα ζην θπζηθφ-αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ θαη ζηηο ππνδνκέο φπνπ απαηηείηαη ε νινθιήξσζε ησλ εληάμεσλ ζην ζρέδην πφιεο, ε νξηνζέηεζε ησλ ξεκάησλ, ε πξνζηαζία ηνπ δαζηθνχ πινχηνπ, ε πξνζηαζία ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ νηθηζκψλ πξν ηνπ 1923, ε νινθιήξσζε ησλ δηθηχσλ απνρέηεπζεο θαη φκβξησλ πδάησλ, ε νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, θ.ι.π. Ζ πξννπηηθή αεηθφξνπ αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ θαζψο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ζηεξίδεηαη θαη ζηε Γηαδεκνηηθή ζπλεξγαζία πνπ ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί κεηαμχ ησλ γεηηνληθψλ δήκσλ. Ζ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ π.ρ. ηεο Ιίκλεο ηνπ Καξαζψλα, ηνπ Ξεληειηθνχ & Ξαξλεζατθνχ φξνπο, ησλ πξψελ βαζηιηθψλ θηεκάησλ θ.ι.π. είλαη ν βαζηθφηεξνο ηνκέαο ν νπνίνο δηα ηεο θνηλήο πνιηηηθήο ησλ φκνξσλ δήκσλ (Καξαζψλα, Υξσπνχ, Αραξλψλ, Ξεληέιεο θαη Θεθηζηάο) κπνξεί λα πξνζηαηεπηεί θαη λα αλαπηπρζεί ζχκθσλα κε ηνλ εζληθφ & επξσπατθφ ζρεδηαζκφ (επξσπατθά πξνγξάκκαηα LIFE, Natura, Jessica). Πεκεηψλεηαη φηη ε θεληξηθή ζήξαγγα πνπ ζπλδέεη ηε Ιίκλε Καξαζψλα κε ηα δηπιηζηήξηα Αζελψλ δηέξρεηαη απφ ηνλ Γήκν Γηνλχζνπ (Γεκνηηθέο Θνηλφηεηεο Αγ. Πηεθάλνπ & Άλνημε) ελψ φπσο πξναλαθέξζεθε, ν Θεθηζφο πεγάδεη απφ ηα πνηάκηα ηεο Ξεληέιεο κέζσ ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Αγ. Πηεθάλνπ, Άλνημεο, Θξπνλεξίνπ θαη Γηνλχζνπ. 22

23 2.1.2 Αλαπηπμηαθή Φπζηνγλωκία Σεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο ζηελ νπνία Τπάγεηαη Γεωγξαθηθά Ο Γήκνο Γηόλπζνπ ΞΝΓΝΚΔΠ ΚΔΡΑΦΝΟΔΠ: Ξιήζνο ΝΓΗΘΝΗ ΑΜΝΛΔΠ (Ξεξηγξαθή ή Ρίηινο) 5 ΔΝ Αζελψλ-Ιακίαο, Ι. Θξπνλεξίνπ, Ι. Καξαζψλνο, Ρξαπεδνχληνο (παιαηά Δ.Ν. Αζελψλ-Σαιθίδνο), Ι. Γηνλχζνπ ΠΗΓΖΟΝΓΟΝΚΗΘΝΗ ΑΜΝΛΔΠ (Ξεξηγξαθή ή Ρίηινο) 1 Αζελψλ-Θεζζαινλίθεο-Δπδψλσλ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΔΠ ΞΔΟΗΝΣΔΠ ΘΑΗ ΞΑΟΘΑ: Ξιήζνο ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΔΠ ΞΔΟΗΝΣΔΠ (Ξεξηγξαθή ή Ρίηινο) 3 Αγίνπ Πηεθάλνπ, Άλνημεο, Θξπνλεξίνπ Έθηαζε (η.ρκ.): ΓΖΚΝΓΟΑΦΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΡΝ ΓΖΚΝ 122, (Ξξνζσξηλά Πξαγκαηηθόο Πιεζπζκόο Πξαγκαηηθόο απνηειέζκαηα Απνγξαθήο Πιεζπζκόο 2011 πιεζπζκνχ ηεο ΔΙΠΡΑΡ) Ππθλόηεηα Πιεζπζκνύ Ππθλόηεηα 590, ,000 Πιεζπζκνύ 2011 Ηιηθηαθή θαηαλνκή πξαγκαηηθνύ πιεζπζκνύ (2001): Σύλνιν εηώλ θαη άλω Γεκνγξαθηθνί δείθηεο (2001) : Γείθηεο Γήξαλζεο* 2,23 Γείθηεο Δμάξηεζεο* 0,48 Γείθηεο Αληηθαηάζηαζεο 1,49 *Ν δείθηεο γήξαλζεο πξνθχπηεη απφ ηελ εθαηνζηηαία αλαινγία ηνπ πιεζπζκνχ κε ειηθία άλσ ησλ 65 εηψλ, πξνο ηνλ πιεζπζκφ κε ειηθία θάησ ησλ 14 εηψλ. *Ν δείθηεο εμάξηεζεο είλαη ε εθαηνζηηαία αλαινγία ηνπ νηθνλνκηθά κε ελεξγνχ πιεζπζκνχ (ειηθηαθέο νκάδεο 0-14 θαη άλσ ησλ 65 εηψλ) πξνο ηνλ νηθνλνκηθά ελεξγφ πιεζπζκφ ειηθίαο εηψλ α/α Ολνκαζία 1. ΑΓΗΝΠ ΠΡΔΦΑΛΝΠ 2. ΑΛΝΗΜΖ 3. ΓΗΝΛΠΝΠ 4. ΓΟΝΠΗΑ 5. ΘΟΝΛΔΟΗ 6. ΟΝΓΝΞΝΙΖ 7. ΠΡΑΚΑΡΑ ΓΖΚΝΡΗΘΔΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΔΠ 23

24 2.2. ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ & ΗΣΟΡΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ ΓΖΚΝΓΟΑΦΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΘΡΗΘΑ ΡΖΠ ΑΓΗΝ ΠΡΔΦΑΛΝ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ: Έθηαζε (η.ρκ.): 8.136,000 Πξαγκαηηθόο Πιεζπζκόο: *Αλακέλνληαη ηα απνηειέζκαηα Απνγξαθήο Πιεζπζκνύ ηνπ 2011 ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΑΓΗΝ ΠΡΔΦΑΛΝ Ν Άγηνο Πηέθαλνο βξίζθεηαη 23 km ΒΑ. ηεο Αζήλαο αλάκεζα ζηα φξε ηεο Ξεληέιεο θαη ηεο Ξάξλεζαο θαη κφιηο ιίγα ρηιηφκεηξα απφ ηελ Ιίκλε ηνπ Καξαζψλα. Έρεη έθηαζε 8,136 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα θαη ζπλνξεχεη κε ηηο πεξηνρέο Θαπαλδξηηίνπ, Αθηδλψλ θαη Καξαζψλα. Ηζηνξηθή αλαδξνκή Πηελ απνγξαθή ηνπ 1928 γηα πξψηε θνξά εκθαλίδνληαη νη ζπλνηθηζκνί Άγηνο Πηέθαλνο (334 θαη.) θαη Λ. Εψξγηαλε (303 θαη.), νη νπνίνη θαηαγξάθνληαη ρσξηζηά απφ ην Κπνπγηάηη (147 θαη.) θαη αλήθνπλ ζηελ Θνηλφηεηα Αθηδλψλ. Πηηο δεκνζηεχεηαη ην ΒΓ «Ξεξί εγθξίζεσο ξπκνηνκίαο θαη νξηζηηθήο δηαλνκήο ηνπ Ππλνηθηζκνχ Λέαο Εψξγηαλεο (Αηηηθήο)» θαη ζηηο ην ΒΓ «Ξεξί εγθξίζεσο ξπκνηνκίαο θαη νξηζηηθήο δηαλνκήο ηνπ Ππλνηθηζκνχ Άγηνο Πηέθαλνο Αηηηθήο», ηα νπνία πξνζππνγξάθνληαη απφ ηνλ πνπξγφ Γεσξγίαο. Νη δχν απηνί ζπλνηθηζκνί καδί κε ην Κπνγηάηη απνηέιεζαλ ηελ «Θνηλφηεηα Νίνπ». Ν Ξξνζθπγηθφο Ππλνηθηζκφο Αγ. Πηεθάλνπ θαη ε Λέα Εψξγηαλε πξνήιζαλ απφ δηαλνκέο ζην αγξφθηεκα Κπνγηαηίνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ άιισζηε ραξαθηεξίδνληαη σο «δηαλνκέο Κπνγηαηίνπ». Απφ ηελ αξρηθή δηαλνκή δεκηνπξγήζεθαλ ν Ξξνζθπγηθφο Νηθηζκφο Αγίνπ Πηεθάλνπ θαη ε Λέα Εψξγηαλε. Πηνλ άηιαληα ηεο Γεληθήο Πηαηηζηηθήο πεξεζίαο ηεο Διιάδαο πνπ απνηππψλεη ηε δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο Διιάδαο θαηά ηελ , εκθαλίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ν `Αγ. Πηέθαλνο θαη ην Ξαιαηφ Κπνγηάηην, ην νπνίν αλήθεη δηνηθεηηθά ζηελ Θνηλφηεηα Αγ. Πηεθάλνπ. Πε εηδηθή έθδνζε ηεο ΘΔΓΘΔ, «Πηνηρεία ζπζηάζεσο θαη εμειίμεσο ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ», ηφκνο Δ, έθδνζεο 1962, αλαθέξεηαη φηη ν Άγηνο Πηέθαλνο αλαγλσξίζηεθε ζαλ Θνηλφηεηα κε ΒΓ ζηηο ΦΔΘ Α 217/1929 θαη φηη πξνήιζε απφ ηελ Θνηλφηεηα Αθηδλψλ κε ηελ έλσζε ησλ ζπλνηθηζκψλ Αγ. Πηεθάλνπ θαη Λέαο Εψξγηαλεο. Ν ζπλνηθηζκφο «Ξαιαηφλ Κπνγηάηηνλ», ε ζέζε ηνπ νπνίνπ ζπκπίπηεη κε ηε ζέζε ηνπ νηθηζκνχ «Κπνπγηάηη» 24

ΓΖΚΝΠ ΓΗΝΛΠΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ 2012-2014

ΓΖΚΝΠ ΓΗΝΛΠΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ 2012-2014 ΓΖΚΝΠ ΓΗΝΛΠΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ 2012-2014 Νοέμβριος 2011 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 4 1. ΔΙΑΓΩΓΗ... 4 1.1. Ζ ΤΣΑΖ ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ ΓΗΟΛΤΟΤ & Ο ΡΟΙΟ ΣΧΛ ΟΣΑ... 4 1.2. ΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΘΑ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΑ...7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 ΔΗΜΟ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 Αϋ Φάςθ: τρατθγικόσ χεδιαςμόσ (Τφιςτάμενθ Κατάςταςθ τρατθγικι του ΟΣΑ) Δεκζμβριοσ, 2011 Ζκδοςθ 1.0 ειίδα 1 Πεγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΦΑΗ Α «ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ» ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Πει 1 ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΠΞΑΡΥΛ ΑΟΡΔΚΗΓΝΠ Α ΦΑΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ, ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ 2011 Πει 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 ΥΔΓΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 Δλφηεηα 1: ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν. 3852/10 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη ησλ άξζξσλ 203-207 ηνπ Ν. 3463/06 «Κψδηθαο Γήκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΧΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΥ ΛΔΒΑΓΔΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΠΖ: Ππλνπηηθή Αλάιπζε ηεο θηζηάκελεο Θαηάζηαζεο Δμεηδίθεπζε ηεο Πηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ Ιεβαδέσλ

ΔΠΙΧΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΥ ΛΔΒΑΓΔΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΠΖ: Ππλνπηηθή Αλάιπζε ηεο θηζηάκελεο Θαηάζηαζεο Δμεηδίθεπζε ηεο Πηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ Ιεβαδέσλ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΙΔΒΑΓΔΥΛ 2012-2014 Α ΦΑΠΖ: Ππλνπηηθή Αλάιπζε ηεο θηζηάκελεο Θαηάζηαζεο Δμεηδίθεπζε ηεο Πηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ Ιεβαδέσλ 2012 1 Ξεξηερόκελα 1. ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ... 5 1.1. ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ 2011-2014

ΔΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ 2011-2014 ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ 2011-2014 Α ΦΑΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ Νοέμβριος 2011 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ... 4 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ:... 4 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ... 4 1. Ο.Σ.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ 2011-2014

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ 2011-2014 ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ 2011-2014 Α' Φάζε. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Τθηζηάκελε Καηάζηαζε ηξαηεγηθή ηνπ Ο.Σ.Α. Οθηώβξηνο 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.... ΔΗΑΓΩΓΖ... 4 1.1. Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Ο.Σ.Α 4 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΓΖΚΝΠ ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ - ΔΟΥΠΡΗΛΖΠ ΔΟΓΝ : «Δπηρεηξεζηαθό Ξξόγξακκα Γήκνπ Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο» ΘΟΗΝΠ ΡΝ ΔΟΓΝ : Γήκνο Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο ΡΗΡΙΝΠ ΔΓΓΟΑΦΝ : Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ Από ην Ξξαθηηθό 5/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ Από ην Ξξαθηηθό 5/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΠΔΟΟΥΛ ΓΖΚΝΠ ΔΚΚ.ΞΑΞΞΑ Αξηζ.Απνθ 5/2011 ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ Από ην Ξξαθηηθό 5/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά ΘΔΚΑ: Δηζήγεζε Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 2011 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: ΜΔΡΟ Α : ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΩΓΖ - Ση είλαη ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην - Μεζνδνινγία - ηάδηα - Γηεπηζηεκνληθή Οκάδα Έξγνπ -

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΝΟΜΟ ΏΣΣΕΚΔ ΑΔΜΟ ΚΤΘΔΡΧΝ ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΚΤΘΔΡΧΝ 2011-2014. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο

ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΝΟΜΟ ΏΣΣΕΚΔ ΑΔΜΟ ΚΤΘΔΡΧΝ ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΚΤΘΔΡΧΝ 2011-2014. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΝΟΜΟ ΏΣΣΕΚΔ ΑΔΜΟ ΚΤΘΔΡΧΝ ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΚΤΘΔΡΧΝ 2011-2014 ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Ννέκβξηνο 2011 ΠΒΡΕΒΥΟΜΒΝΏ ΒΕΏΓΧΓΔ. 1. Θεζκηθφ πιαίζην Βπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΗΘΑΘΖ 2011 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ Α ΦΑΠΖ ΗΘΑΘΖ 2011 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΠΡΗΑΗΑΠ - ΑΗΓΖΤΝ 2011-2015 ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ Α ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΠΡΗΑΗΑΠ - ΑΗΓΖΤΝ 2011-2014

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΠΡΗΑΗΑΠ - ΑΗΓΖΤΝ 2011-2015 ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ Α ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΠΡΗΑΗΑΠ - ΑΗΓΖΤΝ 2011-2014 ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ Α ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΠΡΗΑΗΑΠ - ΑΗΓΖΤΝ 2011-2014 27/11/2011 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1 Δηζαγσγή... 4 1.1 Θεζκηθφ Ξιαίζην Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ... 4 1.2 Ρν πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014 ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΔΗΖΓΖΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2011 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ Ο.Σ.Α.

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ Ο.Σ.Α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ Ο.Σ.Α. ΑΝΑΛΤΗ ΣΡΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010 ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο Σεπτέμβριος 2009 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ Α.Ο.Γ.Γ. Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Γξάκαο

Διαβάστε περισσότερα

2011-2014(Ν.3852/2010):

2011-2014(Ν.3852/2010): ΔΗΑΓΩΓΖ Γεληθά Με ηα άξζξα 203-207 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά, ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ απφ ηνπο πξσηνβάζκηνπο Ο.Σ.Α. Με ηελ Τπνπξγηθή απφθαζε

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΩΠΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΩΖ Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα Σα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα. Μειέηε πεξίπησζεο: ΓΠ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ Δπηβιέπσλ: Λνπδνβίθνο Βαζελρόβελ πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΙΑΡΘΡΩΗ ΣΩΝ ΔΘΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΩΝ

ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΙΑΡΘΡΩΗ ΣΩΝ ΔΘΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΙΑΡΘΡΩΗ ΣΩΝ ΔΘΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΩΝ Οκάδα Δξγαζίαο ΔΝ.ΑΠ. Αληηγφλε Γηαλλνπξάθνπ Γεσξγία Θαλάθε Θσλζηαληίλα Λίθα Δπζηάζηνο

Διαβάστε περισσότερα

5. Απσονηικό Λαζζάνη (Πηγή: http://www.travelstyle.gr/portal/gr/galleries.php?action=view&id=816#

5. Απσονηικό Λαζζάνη (Πηγή: http://www.travelstyle.gr/portal/gr/galleries.php?action=view&id=816# Εικόνερ εξωθύλλος (από πάνω και ππορ ηα δεξιά): 1. Καμπαναπιό Κοζάνηρ (Πηγή: http://www.giapraki.com/photo/main.php?g2_itemid=14) 2. Απσαιολογικό Μοςζείο Αιανήρ (Πηγή: πποζωπικό απσείο Α. Δέθνεπ) 3. Έθιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΚΗΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Φεβρουάριοσ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΙΑ ΤΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ii Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΗΑΓΩΓΖ... 1 1. Ζ ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ

ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ εξαθείκ Πνιύδνο 1 & ηαπξνύια Αζάλαηνπ 2 Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξ. Αλάπηπμεο Πεξίιεςε

Διαβάστε περισσότερα

Τποέπγο 6 ηηρ Ππάξηρ

Τποέπγο 6 ηηρ Ππάξηρ Α Π Ο Π Α Μ Α ------------------------------------- Απφ ην 12 ν ηνπ 2011 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 72/2011. Π ε ξ ί ι ε ς ε ------------------ Δηζεγεηηθή έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση Νίκοσ Ανδρουλακάκησ Εντεταλμένοσ Περιφερειακόσ Σύμβουλοσ Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ & Διαφάνειασ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΙΑΓΧΓΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Αναηολικής Μακεδονίας - Θράκης. Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές

Διαβάστε περισσότερα