1. Σνπ Ν. 3028/2002 (ΦΔΚ 153/Α/ ), «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Σνπ Ν. 3028/2002 (ΦΔΚ 153/Α/28-6-2002), «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο»."

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΤΣΙΛΗΝΗ, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Απιθ. Ππυη. : 5694 Κ' ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΡΟΪΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΙΚΩΝ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Ν. Νέκηζαο Σασ/κή Γ/νζη : απθούρ Μςηιλήνη ΣΗΛΔΦΩΝΟ: FAX: ΘΔΜΑ: Πξφρεηξνο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη αλαιψζηκσλ πιηθψλ εξγαζηεξίνπ ζπληήξεζεο, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ: «Δλνπνίεζε ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ηεο πφιεο ηεο Μπηηιήλεο». Έρνληαο ππφςε: Α. Σηο δηαηάμεηο: 1. Σνπ Ν. 3028/2002 (ΦΔΚ 153/Α/ ), «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο». 2. Σεο παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ Ν.1958/1991 (ΦΔΚ 122/Α/1991) «Σξφπνο εθηέιεζεο αξραηνινγηθψλ έξγσλ» κε ην νπνίν δηαθνξνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη νη δηαηάμεηο ησλ Ν.1418/1984,716/1977, ηνπ Π.Γ.609/1985 θιπ., πνπ ξπζκίδνπλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε κειέηε θαη ηελ εθηέιεζε αξραηνινγηθψλ έξγσλ. 3. Σνπ εθηειεζηηθνχ ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ Π.Γ.99/1992 (ΦΔΚ 46/Α/ ) «Μειέηε θαη εθηέιεζε Αξραηνινγηθψλ ελ γέλεη έξγσλ», φπσο ηξνπνπνηεκέλν θαη ζπκπιεξσκέλν ηζρχεη ζήκεξα θαη εηδηθφηεξα ησλ άξζξσλ 11 θαη 12 φπσο απηά ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηηο παξαγξ. 33α & 33β αληίζηνηρα ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν.2947/2001 (ΦΔΚ 228/Α/ ) «Θέκαηα Οιπκπηαθήο Φηινμελίαο, Έξγσλ Οιπκπηαθήο Τπνδνκήο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 4. Σνπ Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ 247/Α/ ) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 5. Σνπ Ν. 2286/1995(ΦΔΚ 19/Α/ ) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεσλ ζπλαθψλ ζεκάησλ». 6. Σνπ Π.Γ.191/2003 (ΦΔΚ 146/Α/ ) «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ». 1

2 7. Σνπ Π.Γ.63/2005 (ΦΔΚ 98/Α/ ) «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» 8. Σνπ Π.Γ.118/2007 (ΦΔΚ 150/Α/ ) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ». Β. Σελ απφθαζε 35130/739 (ΦΔΚ 1291/ ) ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Πεξί αλαπξνζαξκνγήο ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν. 2362/95». Γ. Σελ YA ΤΠΠΟ/ΓΟΔΠΤ/ΣΟΠΤΝ/89348/ (ΦΔΚ2032/Β/ ) «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο θαη Δηδηθέο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αξραηνηήησλ & Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο θαη ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαζηήισζεο Μνπζείσλ & Σερληθψλ Έξγσλ ηνπ ΤΠ.ΠΟ.». Γ. Σν Π.Γ. 186/2009 (ΦΔΚ 213/ ) «πγρψλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο». Δ. Σελ κε αξ. πξση. Κ ΔΠΚΑ 173/ Απφθαζε ζπγθξφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ. Σ. Σηο ππάξρνπζεο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ 2010Δ «Δλνπνίεζε Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ ηεο πφιεο ηεο Μπηηιήλεο» ηεο ΑΔ 014-ΠΓΔ ζαρ καλούμε λα ζπκκεηάζρεηε ζε πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κέρξη (45.000,00 ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ εμφδσλ, γηα ηελ πξνκήζεηα εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη αλαιψζηκσλ πιηθψλ εξγαζηεξίνπ ζπληήξεζεο, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ «Δλνπνίεζε ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ηεο πφιεο ηεο Μπηηιήλεο». ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ο δηαγσληζκφο πνπ ζα γίλεη είλαη πξφρεηξνο κεηνδνηηθφο θαη νη θάθεινη κε ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα απνζθξαγηζηνχλ απφ ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή δηελέξγεηαο πξφρεηξσλ κεηνδνηηθψλ δηαγσληζκψλ, ε νπνία έρεη νξηζηεί κε ηελ κε αξ. πξση. 173/ απφθαζε ηεο Κ Δθνξείαο Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε πξνκήζεηα εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη αλαιψζηκσλ πιηθψλ εξγαζηεξίνπ ζπληήξεζεο, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ «Δλνπνίεζε Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ ηεο πφιεο ηεο Μπηηιήλεο». Η πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ζηαδηαθά θαηά ηελ δηάξθεηα θαη κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ έξγνπ. 2

3 ΓΔΝΙΚΟΙ & ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Η αλάζεζε ζα γίλεη κε βάζε ηελ θείκελε αξραηνινγηθή λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ αξραηνινγηθψλ έξγσλ. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηα ζρεηηθά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηα γξαθεία ηεο Κ ΔΠΚΑ (ηει ) κέρξη θαη ηηο (πιεξνθνξίεο: θ. Νηθφιανο Νέκηζαο). Η ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ πξνυπνζέηεη πσο νη δηαγσληδφκελνη έρνπλ ιάβεη πιήξε γλψζε ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ην αξγφηεξν ηελ Πέκπηε θαη ψξα 14:00 κ.κ., ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζηελ Γξακκαηεία ηεο Κ ΔΠΚΑ, απθνχο 22 Μπηηιήλε ζπλνδεπφκελε απφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπο, ελψ επί ησλ θαθέισλ ζα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ν ηίηινο: Οικονομική πποζθοπά για ηην ππομήθεια επγαζηηπιακού εξοπλιζμού και αναλώζιμυν ςλικών επγαζηηπίος ζςνηήπηζηρ ζηα πλαίζια ηος έπγος «Δνοποίηζη απσαιολογικών σώπυν ηηρ πόληρ ηηρ Μςηιλήνηρ». Η ππνβνιή πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε δεζκεχεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ έλαληη ηνπ εξγνδφηε (Κ ΔΠΚΑ) κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη κε ζπλνιηθή κεηνδνηηθή πξνζθνξά. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο ζηνλ αλάδνρν θαη απηφο δελ πξνζέιζεη εληφο ησλ ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο Κ ΔΠΚΑ, απηή δηθαηνχηαη λα θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν κε απιή δήισζή ηεο. ΣΟΠΟ & ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα Γξαθεία ηεο Κ ΔΠΚΑ ηελ Γεπηέξα θαη ψξα 11:00 πκ απφ ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή δηελέξγεηαο πξφρεηξσλ κεηνδνηηθψλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Η Δπηηξνπή αλνίγεη ηνπο θαθέινπο θαη ειέγρεη ην πεξηερφκελφ ηνπο γηα ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο Τπεχζπλεο Γήισζεο φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο θαη ηνπο δέρεηαη αλεπηθχιαθηα. Οη δηαγσληδφκελνη ελεκεξψλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή γηα ηπρφλ δηνξζψζεηο ζηηο πξνζθνξέο ηνπο απφ ινγηζηηθά ιάζε. Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνρσξεί ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ δηελέξγεηαο ηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζηνλ κεηνδφηε. 3

4 Η ηειηθή θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη ην αξγφηεξν ζε ηξεηο (3) εκέξεο. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ (Καηά ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ): 1. Πξνζθνξά. 2. Τπεύθςνη δήλυζη ηηρ παπ. 4 ηος άπθπος 8 ηος ν. 1599/1986 ( Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, με θεώπηζη ηος γνηζίος ςπογπαθήρ, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ θαη ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη, μέσπι ηην ημεπομηνία ςποβολήρ ηηρ πποζθοπάρ ηοςρ, νη πξνζθέξνληεο : α) Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, δειαδή: ζςμμεηοσή ζε εγκλημαηική οπγάνυζη, δυποδοκία, απάηη, νομιμοποίηζη εζόδυν από παπάνομερ δπαζηηπιόηηηερ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο , ζει 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο , ζει 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 ( Α 305). Για κάποιο από ηα αδικήμαηα ηηρ ςπεξαίπεζηρ, ηηρ απάηηρ, ηηρ εκβίαζηρ, ηηρ πλαζηογπαθίαρ, ηηρ τεςδοπκίαρ, ηηρ δυποδοκίαρ και ηηρ δόλιαρ σπεοκοπίαρ. Γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αγνξαλνκηθνχ θψδηθα. β) Δίλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο αλαθέξνληαο φινπο ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο θαηαβάινπλ εηζθνξέο θπξίαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, θαζψο θαη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. γ) Γελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. δ) Σεξνχλ φινπο ηνπο Διιεληθνχο Νφκνπο, ηνπο ζρεηηθνχο κε ηελ εξγαζία (Δξγαηηθή Ννκνζεζία). 4

5 ε) Έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο Πξνθήξπμεο θαη ηνπο δέρνληαη αλεπηθχιαθηα. ζη) Δίλαη θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ Πξνθαηαβνιή δελ ζα ρνξεγεζεί. Η εμφθιεζε ζα γίλεηαη κεηά ηελ παξαιαβή/παξάδνζε ησλ εηδψλ, αλά ηηκνιφγην θαη 25 εκέξεο κεηά ηελ έθδνζε ηνπ. Ο αλάδνρνο ζα επηβαξχλεηαη κε παξαθξάηεζε θφξνπ 4% απφ ηελ Κ ΔΠΚΑ ζε θάζε ηηκνιφγην πνπ ζα θαηαζέηεη θαη ζα ηνπ ρνξεγείηαη βεβαίσζε παξαθξάηεζεο θφξνπ ζην ηέινο θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο. Οη ηηκέο ηηο νπνίεο ζα δψζεη ν αλάδνρνο θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ ζα αθνξνχλ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ θαη θακία κεηαβνιή ζε απηέο δελ ζα γίλεηαη δεθηή αθνχ ηνπ θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο. Πξηλ ηελ πιεξσκή ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη θαηαζέζεη ζην Λνγηζηήξην ηεο Κ ΔΠΚΑ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά : α) Σηκνιφγην ζεσξεκέλν πνπ λα θαιχπηεη ηηο εθηειεζζείζεο εξγαζίεο, β) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο, θαζψο θαη φπνην άιιν δηθαηνινγεηηθφ ηπρφλ δεηεζεί απφ ην Λνγηζηήξην ηεο Τπεξεζίαο. ΓΗΜΟΙΔΤΗ Σν θείκελν ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ ζα αλαξηεζεί ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηεο Κ ΔΠΚΑ, ζην site «Γηαχγεηα» θαη ζα δεκνζηεπηεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Σ. Η Πποφζηαμένη ηηρ Δθοπείαρ Όλγα Φιλανιώηος Απσαιολόγορ με βαθμό Α 5

6 ΠΡΟ: ηελ Κ ΔΠΚΑ απθνχο Μπηηιήλε ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ* Για ηον μειοδοηικό διαγυνιζμό ππομήθειαρ επγαζηηπιακού εξοπλιζμού και αναλώζιμυν ςλικών επγαζηηπίος ζςνηήπηζηρ, για ηιρ ανάγκερ ηος έπγος: «Δνοποίηζη ηυν απσαιολογικών σώπυν ηηρ πόληρ ηηρ Μςηιλήνηρ». No ΣΤΠΟ ΤΛΙΚΟΤ Λάκεο λπζηεξηνύ carbon steel Sheffield είηε Solingen αλζεθηηθέο πνιιαπιήο ρξήζεο, όπσο νη ιάκεο Swann Morton, απνθιεηνκέλσλ Κηλεδηθώλ, Ιλδηθώλ είηε Παθηζηαληθώλ ΤΕΜΑΦΙΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΑ (ΜΔ Φ.Π.Α 16%) ΤΝΟΛΟ (ΜΔ Φ.Π.Α 16%) No 9 20 θνπηηά ησλ 100 ηεκαρίσλ 1. Νν θνπηηά ησλ 100 ηεκαρίσλ Νν θνπηηά ησλ 100 ηεκαρίσλ Νν θνπηηά ησλ 100 ηεκαρίσλ Νν θνπηηά ησλ 100 ηεκαρίσλ 2. Λαβή λπζηεξηνύ inox 316L Νν 3 πνηόηεηαο αλάινγεο ηνπ Νν 1 3. Λαβή λπζηεξηνύ inox 316L Νν 4 πνηόηεηαο αλάινγεο ηνπ Νν 1 4. Λαβίδα inox 316L επζεία κήθνπο 160 mm θαη ζηξνγγπιεκέλα άθξα 5. Βακβαθνιαβίδα inox 316L επζεία κήθνπο 160 mm θαη ζηξνγγπιεκέλα άθξα 6. Βακβαθνιαβίδα inox 316L επζεία κήθνπο 160 mm κε ζπγθξάηεζε θαη ζηξνγγπιεκέλα άθξα 7. πάηνπια εηθόλαο ειαζηηθή πνιιαπιήο εμέιαζεο κε ζηξνγγπιεκέλα άθξα (θύιιν - θύιιν) κηθξή 160 mm 8. πάηνπια εηθόλαο ειαζηηθή πνιιαπιήο εμέιαζεο κε ζηξνγγπιεκέλα άθξα (θύιιν - θύιιν) κηθξή 180 mm 1 9. πάηνπια εηθόλαο ειαζηηθή πνιιαπιήο εμέιαζεο κε ζηξνγγπιεκέλα άθξα (θύιιν - 1 6

7 θύιιν) κηθξή 200 mm πάηνπια εηθόλαο ειαζηηθή πνιιαπιήο εμέιαζεο κε ζηξνγγπιεκέλα άθξα (θύιινθύιιν) κηθξή 220 mm Μπόι από ειαζηηθή ζηιηθόλε εμαηξεηηθά ιείν εζσηεξηθά κε δηάκεηξν 11cm θαη ύςνο 6cm Μπόι από ειαζηηθή ζηιηθόλε εμαηξεηηθά ιείν εζσηεξηθά κε δηάκεηξν 12cm θαη ύςνο 8cm Μπόι από ειαζηηθή ζηιηθόλε εμαηξεηηθά ιείν εζσηεξηθά κε δηάκεηξν 14cm θαη ύςνο 10cm Μπόι από ειαζηηθή ζηιηθόλε εμαηξεηηθά ιείν εζσηεξηθά κε δηάκεηξν 16 cm θαη ύςνο 14cm Ψαιίδηα από ράιπβα Solingen ζθιεξόηεηαο 56 Rockwell 160 mm κε εξγνλνκηθή πιαζηηθή ιαβή από ABS γεληθήο ρξήζεο 1 2 ηεκάρην 16. θπξί κηθξό gr καγλεηηθό 17. Μαηξαθάο πεηξνθηηζηάδσλ 500 gr κε πιαζηηθή εξγνλνκηθή ιαβή Καιέκηα γηα πέηξα θαη κάξκαξν κε άθξν Boron carbide ηζρπξήο θαηαζθεπήο θαηάιιειν γηα εξγαζίεο ρεηξόο θαη αεξνεξγαιείνπ: ησλ 3 mm ησλ 4 mm ησλ 5 mm ησλ 6 mm ησλ 7 mm ησλ 8 mm ησλ 10 mm Καιέκη γηα πέηξα θαη κάξκαξν κε άθξν Boron carbide ηζρπξήο θαηαζθεπήο θαηάιιειν γηα εξγαζίεο ρεηξόο θαη αεξνεξγαιείνπ ησλ 30 mm κε 5 δόληηα Καιέκη γηα πέηξα θαη κάξκαξν κε άθξν Boron carbide ηζρπξήο θαηαζθεπήο θαηάιιειν γηα εξγαζίεο ρεηξόο θαη αεξνεξγαιείνπ ησλ 25 mm κε 6 δόληηα Καιέκηα ζθπξήιαηα ρεηξόο από ρξώκην καγγάλην ράιπβα γηα ζνβά ησλ 60 mm Καιέκηα ζθπξήιαηα ρεηξόο από ρξώκην καγγάλην ράιπβα γηα ζνβά ησλ 80 mm Καιέκηα ζθπξήιαηα ρεηξόο από ρξώκην καγγάλην ράιπβα γηα ζνβά ησλ 100 mm 2 ηεκάρην 2 ηεκάρην 7

8 Κόθηεο ςεθίδσλ κε άθξα θνπήο Boron carbide κε επαθήο θνπηηθώλ επηθαλεηώλ θαη εξγνλνκηθή πιαζηηθή ιαβή Κόθηεο ςεθίδσλ κε άθξα θνπήο Toungsten carbide επαθήο θαη εξγνλνκηθή ιαβή 26. Μεηαιιηθό κεραληθό παρύκεηξν 150 mm Καξθσηηθό ρεηξόο κε ξπζκηδόκελε δύλακε θξνύζεο ππνδερόκελν δίραια 4-14 mm Ράζπα γύςνπ ηύπνπ επζείαο πιάλεο από πνιπαηζπιέλην κε επίπεδν αληαιιαθηηθό 40Χ300 mm Αληαιιαθηηθά επίπεδα γηα ηελ αλσηέξσ ξάζπα Ράζπα γύςνπ ηύπνπ πιαζηηθήο πιάλεο από πνιπαηζπιέλην κε επίπεδν αληαιιαθηηθό Αληαιιαθηηθά επίπεδα γηα ηελ αλσηέξσ ξάζπα Ράζπα γύςνπ κε πιαζηηθή ρεηξνιαβή από πνιπαηζπιέλην θαη αληαιιαθηηθό επίπεδν 40Χ60 mm 40X155 mm Αληαιιαθηηθά επίπεδα γηα ηελ αλσηέξσ ξάζπα Σξνρίζθνο θαζαξηζκνύ από ιεπθή ηξίρα θπζηθή (ρόξηηλε) ηξίρα κε ζηέιερνο 2,34 mm Σξνρίζθνο θαζαξηζκνύ από αηζάιηλε ηξίρα κε ζηέιερνο 2,34 mm Φξέδεο steel carbide HSS ζηξνγγπιήο θεθαιήο 4,8 mm Φξέδεο ραιύβδηλεο ζθαηξηθήο θεθαιήο carbide 1,6 mm κε κεηαιιηθό ζηέιερνο 2,34 mm Φξέδεο ραιχβδηλεο ζθαηξηθήο θεθαιήο carbide 2,4 mm κε κεηαιιηθφ ζηέιερνο 2,34 mm Φξέδεο ραιχβδηλεο ζθαηξηθήο θεθαιήο carbide 4,8 mm (κεγάιν δφληη) κε κεηαιιηθφ ζηέιερνο 2,34 mm Φξέδεο ραιχβδηλεο απιαθσηήο θεθαιήο carbide 2,0 mm (κεγάιν δφληη) κε κεηαιιηθφ ζηέιερνο 2,34 mm κπξηδνηξνρίζθνο ιείαλζεο θπιηλδξηθφο (3-4 mm / ηξεηο ζθιεξφηεηεο) θαη θσληθή απφιεμε κε κεηαιιηθφ ζηέιερνο 2,34 mm κπξηδνηξνρίζθνο ιείαλζεο θσληθφο (4-5 mm / ηξεηο ζθιεξφηεηεο) κε κεηαιιηθφ ζηέιερνο 2,34 mm Φσιηέο ηζνθ Dremel εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 3,2 mm 300 ηεκάρηα 500 ηεκάρηα 10 ηεκάρηα 80 ηεκάρηα 80 ηεκάρηα 80 ηεκάρηα 80 ηεκάρηα 8

9 Φσιηέο ηζνθ Dremel εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 2,4 mm Πνηήξηα δέζεσο ησλ 100 cc Πνηήξηα δέζεσο ησλ 250 cc Πνηήξηα δέζεσο ησλ 500 cc Πνηήξηα δέζεσο ησλ 1000 cc Καλάηεο βαζκνλνκεκέλεο πνιπαηζπιεληνπ ησλ 500 cc Καλάηεο βαζκνλνκεκέλεο πνιπαηζπιεληνπ ησλ 1000 cc Καλάηεο βαζκνλνκεκέλεο πνιπαηζπιεληνπ ησλ 2000 cc Φηάιεο γπάιηλεο αληηδξαζηεξίσλ εζκπξηζκέλεο (Α θιάζε) επξχιαηκεο θηκέ (U.V. filter) 250 cc Φηάιεο γπάιηλεο αληηδξαζηεξίσλ εζκπξηζκέλεο (Α θιάζε) επξχιαηκεο θηκέ (U.V. filter) 500 cc Φηάιεο γπάιηλεο κε πιαζηηθφ πψκα ζηεγαλφ έλαληη αληηδξαζηεξίσλ ησλ 250 cc Φηάιεο γπάιηλεο κε πιαζηηθφ πψκα ζηεγαλφ έλαληη αληηδξαζηεξίσλ ησλ 500 cc Γνζνκεηξηθή θηάιε απφ αληηζηαηηθφ HDPE (± 5000V) ησλ 120 cc ζηαζεξήο παξνρήο αλά πάηεκα θαη θαπάθη αζθαιείαο έλαληη πηεηηθψλ θαη εχθιεθησλ δηαιπηψλ Γνζνκεηξηθή θηάιε απφ αληηζηαηηθφ HDPE (± 5000V) ησλ 180 cc ζηαζεξήο παξνρήο αλά πάηεκα θαη θαπάθη αζθαιείαο έλαληη πηεηηθψλ θαη εχθιεθησλ δηαιπηψλ Βακβαθνδνρεία κεηαιιηθφ (inox) κε δηάκεηξν cm θαη χςνο cm Σξπβιία πεηξί 40/12 Σξπβιία πεηξί 60/12 Σξπβιία πεηξί 80/15 Σξπβιία πεηξί 120/15 Πηπέηεο Pasteur polyethylene βαζκνλνκεκέλεο ησλ 3 cc χξηγγεο πιαζηηθέο Luer ησλ 10 ml χξηγγεο πιαζηηθέο Luer lock ησλ 60 ml Βειφλεο Luer 1,5 mm Μάζθεο πξνζηαζίαο απφ ζθφλε θιάζεο FFP3 κε βαιβίδα εθπλνήο, κε πνιχ θαιή πξνζαξκνγή ζην πξφζσπν ηνπ ρξήζηε, φπσο ε APE ηεκάρηα 20 ηεκάρηα 10 ηεκάρηα 10 ηεκάρηα 4 ηεκάρηα 10 ηεκάρηα 10 ηεκάρηα 10 ηεκάρηα 10 ηεκάρηα 20 ηεκάρηα 50 ηεκάρηα 50 ηεκάρηα 40 ηεκάρηα 80 ηεκάρηα 9

10 Μάζθεο ζθφλεο θιάζεο FFP2 κε βαιβίδα εθπλνήο θαη ελζσκαησκέλν νξγαληθφ άλζξαθα, φπσο ε 9922 ηεο 3Μ Μάζθα ζηιηθφλεο κηζνχ πξνζψπνπ κε δχν θίιηξα δηαιπηψλ, φπσο 7502 ηεο 3Μ Αληαιιαθηηθά θίιηξα γηα δηαιχηεο, φπσο ην 6051 Α1 ηεο 3Μ Αληαιιαθηηθά θίιηξα γηα νμέα θαη δειεηήξηα, φπσο ην 6057 ηεο 3Μ Αληαιιαθηηθά θίιηξα γηα ακκσλία, φπσο ην 6054Κ1 ηεο 3Μ Πξνθίιηξα ζθφλεο θιάζεο P1, φπσο ηα 5911 ηεο 3Μ Γάληηα Latex κηαο ρξήζεο, ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαηάιιεια γηα εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζε ζπζθεπαζία 100 ηεκαρίσλ Small Γάληηα Latex κηαο ρξήζεο, ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαηάιιεια γηα εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζε ζπζθεπαζία 100 ηεκαρίσλ Medium Γάληηα Latex κηαο ρξήζεο, ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαηάιιεια γηα εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζε ζπζθεπαζία 100 ηεκαρίσλ Large A cellulose ph neutral lignin free, ζε ζηεγαλή ζπθεπαζία RH<50%. Polyethylene θαξηέιεο αξραηνινγίαο 5Υ7 cm παθέην 250 ηεκαρίσλ Archival polyethylene zip bag 4,0Υ6,0 cm παθέην ησλ 100 ηεκαρίσλ Archival polyethylene zip bag 6,5X8,0 cm παθέην ησλ 100 ηεκαρίσλ Archival polyethylene zip bag 6,5X10,0 cm παθέην ησλ 100 ηεκαρίσλ Archival polyethylene zip bag 9,0X13,0 cm παθέην ησλ 100 ηεκαρίσλ Κφιιεο UHU Hart Κφιιεο UHU quickset Μάδα ρχηεπζεο πςειήο αληηγξαθηθήο ηθαλφηεηαο, κεγάιεο κεραληθήο αληνρήο θαηάιιειε γηα εθκαγεία γηα εθηηζέκελα ζε εμσηεξηθφ ρψξν, ψζηε λα αληέρνπλ ζε έληνλε αηνιηθή δηάβξσζε. Καηαιχηεο γηα ηελ αλσηέξσ κάδα Υξσζηηθέο πάηηλαο ζε γθάκα ηνπιάρηζηνλ 12 ρξσκάησλ Κάκπνην κε πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 2,2 m κεγάιεο αληνρήο Γάδα ηνηρνγξαθίαο βακβαθεξή κε πιάηνο 1 κέηξν 20 ηεκάρηα 4 ηεκάρηα 8 ηεκάρηα 30 θνπηηά 30 θνπηηά 50 θνπηηά 20 Kgr 16 παθέηα 10 παθέηα 10 παθέηα 10 παθέηα 10 παθέηα 100 ηεκάρηα 50 εη 100 Kgr 80 m 100 m 10

11 59. Ταινυθαζκα ρσξίο χθαλζε gr/m2 κε πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 1m 10 m ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΤΝΣΗΡΗΗ Νο ΤΥΠΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 1. 1 * Δπηδαπέδηα ζηήιε απηνληζκνχ αλζεθηηθή ζε πίεζε 2-3 bar κε παξνρή ηνπιάρηζηνλ Lit θαηαθξάηεζεο αληφλησλ θαη θαηηφλησλ ζηελ ηάμε ηνπ 1-2 κs/cm. Mε κεραληθά πξνθίιηξα ζηελ είζνδν γηα ηελ θαηαθξάηεζε ζηεξεψλ ηνπ δηθηχνπ (ηιήο) θαη ηελ έμνδν (ηνληναληαιιαθηηθή κηθξνξπηίλε). Δλδεηθηηθφ φξγαλν κέηξεζεο ηεο αγσγηκφηεηαο ζηελ έμνδν ηεο ζηήιεο γηα ηνλ δηαξθή έιεγρν θαηαιιειφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ λεξνχ (ξχζκηζε ηεο ηαρχηεηαο ξνήο θ.ι.π. ) θαη ηελ έγθαηξε αλαγέλλεζε ηεο *Φνξεηφ ειεθηξνληθφ περάκεηξν κε αλάιπζε κέηξεζεο 0,01 ph ζε επαλάγλσζηε ςεθηαθή νζφλε. Με απηφκαηε εμνπδεηέξσζε ζεξκνθξαζηαθήο αληηζηάζκηζεο. Ρπζκηζηηθά δηαιχκαηα βαζκνλφκεζεο. Δπηηξαπέδηνο ξπζκηδφκελνο γεξαλφο αλάξηεζεο ειεθηξνδίσλ ΤΕΜΑΦΙΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΑ (με Φ.Π.Α) ΤΝΟΛΟ (με Φ.Π.Α.) 3. 3 *Φνξεηφ ειεθηξνληθφ αγσγηκφκεηξν κε αλάιπζε κέηξεζεο 1 κs/cm ζε επαλάγλσζηε ςεθηαθή νζφλε. Με ρεηξνθίλεηε είηε απηφκαηε κεηαγσγή θιίκαθαο κέηξεζεο θαη απηφκαηε εμνπδεηέξσζε ζεξκνθξαζηαθήο αληηζηάζκηζεο. Ρπζκηζηηθά δηαιχκαηα βαζκνλφκεζεο. Δπηηξαπέδηνο ξπζκηδφκελνο γεξαλφο αλάξηεζεο ειεθηξνδίσλ *Ηιεθηξνθίλεηνο δνλεηήο ρεηξφο ειαθξχο κε εξγνλνκηθή κνξθή ρακεινχ ζνξχβνπ θαηάιιεινο λα ππνδερηεί θαη ηηο ιάκεο ηνπ Νν *Μεραληθφο ηξηθάιαγγνο δπγφο κε κία θάιαγγα 100 gr, κία θάιαγγα 10 gr θαη βεληέξν 0,1 gr Σν κέγηζην ηεο κέηξεζεο κε ζηαζκά λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2,5 Kgr. 4 ηεκάρηα 2 εη 11

12 6. 6 *Ηιεθηξηθφο μεξαληήξαο κε ξεχκα ζεξκνχ αέξα ειεθηξνληθά ειεγρφκελε ζεξκνθξαζίαο απφ ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο έσο 200 ν C πεξίπνπ. Να έρεη ειεθηξνληθή πξσηνπνζέηεζε ηεο επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο θαη πξνζέγγηζή ηεο κε αθξίβεηα φρη κεγαιχηεξε ηνπ 3%. Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα δηαθφπηεο επηινγήο γηα ζπλερή ιεηηνπξγίαο είηε κέζσ ρξνλνδηαθφπηε κίαο ψξαο. Ο ζάιακνο ζα είλαη inox 316 κε εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο 30Υ40Υ50 cm πεξίπνπ. Η πφξηα ζα είλαη ε κεγαιχηεξε δπλαηή, ην θιείζηκν ζα γίλεηαη απφ θιείζηξν αζθαιείαο θαη ε ζηεγαλνπνίεζε κε ζεξκναληνρν παξέκβπζκα ην νπνίν δελ ζα πεξηέρεη ακίαλην. Η ζεξκνκφλσζε ζα είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη δελ ζα πεξηέρεη ακίαλην είηε παξάγσγα ηνπ. Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ *Τπεξερεηηθφ μέζηξν ηηηαλίνπ απηνζπληνληδφκελν ην νπνίν λα κπνξεί λα εξγάδεηαη ζπλερψο κε είηε ρσξίο λεξφ. Η ξχζκηζε έληαζεο εμφδνπ λα γίλεηαη απφ 0 + έσο ην max ζπλερψο κε πιήξε απηνζπληνληζκφ θαηά ηελ επαθή εηδηθά ζηηο θξίζηκεο πνιχ ρακειέο εληάζεηο. Αληαιιαθηηθά μέζηξα ηηηαλίνπ ζε 3 ηνπιάρηζηνλ ηχπνπο Αληαιιαθηηθφ μέζηξν επζχ Αληαιιαθηηθφ μέζηξν γσληαθφ ή θακπχιν 8. 8 *Δπηηξαπέδην micromotor κε ηζρή ηνπιάρηζηνλ 230 W κε δχν εμφδνπο (βηνκεραληθή 3,2mm νδνληηαηξηθή 2,34 mm) θαη δηαθφπηε επηινγήο ιεηηνπξγίαο. Θα θέξεη πνδνδηαθφπηε ιεηηνπξγίαο (On-Off) θαη ξπζκηζηή ζηξνθψλ απφ min (0 R.P.M.) έσο max ( R.P.M.) Γηαθφπηε επηινγήο θνξάο πεξηζηξνθήο (αξηζηεξά-δεμηά). Πξφζζεηε επζεία βηνκεραληθνχ ηχπνπ ρσξίο ςήθηξεο *Πηζηφιη ζεξκνχ αέξα κε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ 2000 W ειεθηξνληθά ειεγρφκελεο κε ςεθηαθή έλδεημε. Θα θέξεη ξπζκηζηή επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο (πεξηβάιινληνο 600 ν C) θαη ξπζκηζηή παξνρήο αέξα (min 200 Lit max 500 Lit). Αθξνθχζην ζρηζκήο ζε δχν ηνπιάρηζηνλ πιάηε. Αθξνθχζην νπήο ζε δχν ηνπιάρηζηνλ δηακέηξνπο. 12

13 10. 1*χζηεκα αθπγξαληήξα-ξπζκηζηή πίεζεοειαηνηήξα. Ο αθπγξαληήξαο ζα είλαη 2 εθηνλσηηθνχ ηχπνπ κε απηφκαην θαζαξηζκφ. Ο ξπζκηζηήο ζα θέξεη επαλάγλσζην πηεζφκεηξν θαη ζα θέξεη θνπκπί αζθάιηζεο ηεο επηινγήο. Ο ειαηνηήξαο ζα θέξεη ξπζκηζηή παξνρήο ειαίνπ ιχπαλζεο. Πέληε φγδνα ίληζαο Δλφο ηεηάξηνπ ηεο ίληζαο 11. 1*Αεξνθίλεην κνηέξ κηθξφ (150Υ20 mm), ηζρπξφ 3 (100W), ειαθξχ (150 gr), πνιχζηξνθν ( R.P.M. ηνπιάρηζηνλ), επέιηθην ράξε ζε εχθακπην ζσιήλα, ψζηε λα είλαη θαηάιιειν γηα ιεπηέο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ. Θα δέρεηαη 2 ηνπιάρηζηνλ ππνδνρείο (κία ησλ 3,2 mm θαη κία ησλ 2,34 mm). Τπνδνρέαο 3,20 mm Τπνδνρέαο 2,34 mm 12. 1*Αεξνθίλεηνο δνλεηήο, παξαγσγηθφο 4 (ηνπιάρηζηνλ θξνχζεο/ιεπηφ), κηθξφο (200Υ20 mm), ειαθξχο ( gr), επέιηθηνο ράξε ζε εχθακπην ζσιήλα, ψζηε λα είλαη θαηάιιεινο γηα ιεπηέο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ. Θα δέρεηαη έλα ηνπιάρηζηνλ θαιεκάθη θαη έλα ηνπιάρηζηνλ βεινλάθη : Καιεκάθη ησλ 2 mm Καιεκάθη αηρκήο 13. 1*Αεξνθίλεηνο δνλεηήο, παξαγσγηθφο 5 (ηνπιάρηζηνλ θξνχζεο/ιεπηφ), κηθξφο (200Υ20 mm), ειαθξχο ( gr), επέιηθηνο ράξε ζε εχθακπην ζσιήλα, ψζηε λα είλαη θαηάιιεινο γηα ιεπηέο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ. Θα δέρεηαη 3 ηνπιάρηζηνλ θαιέκηα πεξίπνπ ζηα 8,10 θαη 12 mm επζείαο θαη 3 θακπχιεο απφιεμεο. Καιεκάθηα επζεία () Καιεκάθηα θακπχια () ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΑ, ΔΙΑΛΤΣΕ & ΡΤΣΙΝΕ ΤΝΣΗΡΗΗ Νο ΣΤΠΟ ΤΛΙΚΟΤ ΤΕΜΑΦΙΑ 1 Aceton pure 99%, επίπεδν πγξαζίαο 500 Lit κηθξφηεξν ηνπ 1% απαιιαγκέλν ππνιεηκκάησλ αιθαιίσλ, νμέσλ θαη βαξεηψλ κεηάιισλ. 2 Ethyl Alcohol 95 o extra pure 10 Lit 3 Ethanol Absolute 99,5% επίπεδν πγξαζίαο 40 Lit ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΑ (με Φ.Π.Α) ΤΝΟΛΟ (με Φ.Π.Α) 13

14 κηθξφηεξν ηνπ 1% απαιιαγκέλν ππνιεηκκάησλ αιθαιίσλ, νμέσλ θαη βαξεηψλ κεηάιισλ. 4 Ammonium Hydroxide pure 30% 2,5 Lit 5 Toluene pure dry 99,5% Benzene free 2,5 Lit 6 Ethylenediaminetetraacetic acid Na2 pure 30 Kgr 7 Citric Acid pure 99,5 5 Kgr 8 Ammonium Hydrogen Carbonate pure 99% 10 Kgr 9 Carboxymethylcellulose pure ph neutral 40 Kgr 10 Hydrochloric Acid pure 37% 5 Lit 11 Hydrogen Peroxide pure 30% w/v 100 Lit 12 o-phosphoric Acid pure 98-99% 1 Lit 13 Tannic Acid pure 98-99% 1 Kgr 14 Thioglycolic Acid pure 98-99% 1 Lit 15 Paraloid B-72 ζε θφθνπο 5 Kgr 16 Paraloid B-48N ζε θφθνπο 3 Kgr 17 Primacryl αθξπιηθφ γαιάθησκα (πξνζέγγηζε 50 Lit ηνπ Primal AC-33) 18 Hydroground αθξπιηθφ γαιάθησκα ζηεξέσζεο 20 Lit ηνηρνγξαθηψλ 19 Hydroprimer δηεηζδπηηθφ αθξπιηθφ γαιάθησκα 20 Lit αλάινγν ηνπ Hydrograund. 20 Hydrosyler εμαηξεηηθά δηαθαλέο θαη δηεηδπηηθφ 20 Lit κηθξνληδέ αθξπιηθφ γαιάθησκα αλάινγν ηνπ Hydrograund. 21 Biodin N βηνθηφλν γηα ιεηρήλεο, βαθηήξηα, 5 Lit άιγε θαη κχθεηεο. 22 Biotin S βηνθηφλν γηα ιεηρήλεο, βαθηήξηα, άιγε 2,5 Lit θαη κχθεηεο. 23 Γηάιπκα tetra ethyl ortho silicate ζε αιεηθαηηθφ 200 Lit γηα ζηεξέσζε πέηξαο, θεξακηθψλ, θνληακάησλ, ηνηρνγξθίαο, ςεθηδσηψλ, κε ελζσκαηνκέλν βηνθηφλν. Γελ ζα δεκηνπξγεί κεκβξάλε θαη δελ ζα αιιάδεη ην ρξψκα. 24 Moldarock εμαηξεηηθά ζθιεξφο γχςνο πςειήο 75 Kgr αληηγξαθηθήο ηθαλφηεηαο, εζσηεξηθνχεμσηεξηθνχ ρψξνπ. 25 Κίηξηλνο αληηγξαθηθφο ζθιεξφο γχςνο γηα 5 Kgr εθκαγεία λνκηζκάησλ 26 Plaster of Paris ιεπθφο γχςνο καιαθφο, κε 60 Kgr ρξφλν εξγαζίαο ιεπηά θαη ηειηθή πήμε 24 ψξεο. Δμαηξεηηθά ιεπηφθνθθνο θαη ηζφηξνπνο ζην θφςηκν κε λπζηέξη. Να επηδέρεηαη πξφζκεημε κε θπζηθά γαηνρξψκαηα θαη λα είλαη θαηάιιεινο γηα ζπκπιήξσζε αγγείσλ. 27 Απνξξππαληηθφ ην νπνίν δελ ζα πεξηέρεη φμηλα ζηνηρεία, δελ ζα είλαη δηαβξσηηθφ, δελ ζα είλαη αθξψδεο (Βι. Texapon), δελ ζα είλαη βιαβεξφ γηα ηελ πγεία ηνπ ζπληεξεηή θαη ζα είλαη θαηάιιειν γηα θαζαξηζκφ ηνηρνγξαθίαο, αγγείσλ, πέηξαο, καξκάξνπ, ςεθηδσηψλ. 14

15 Η θαζαξηζηηθή δξάζε ζα έγθεηηαη ζηελ γαιαθησκαηνπνίεζε ησλ ξχπσλ θαη ζηελ αβιαβή απνκάθξπλζή ηνπο κε λεξφ θαη ηειηθή εμνπδεηέξσζε κε White Spirit. Να πξνζθέξεηαη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ επίπεδα δχλακεο θαζαξηζκνχ, ψζηε θαη ηελ αξαίσζε λα βξίζθνπκε ηελ θαιχηεξε αλαινγία θαζνξηζκνχ ειαρηζηνπνηψληαο ηηο εξγαζίεο μεπιχκαηνο Μέηξην Ιζρπξφ 28 Αθαηξεηηθφ ρξψκαηνο (κπνγηέο, ζπξέη θ.ι.π.) απφ πέηξα, κάξκαξν, θ.ι.π., ην νπνίν δελ ζα πεξηέρεη φμηλα ζηνηρεία, δελ ζα είλαη δηαβξσηηθφ, ζα είλαη δηαθαλέο ψζηε λα είλαη θαηαθαλήο ε δξάζε ηνπ θαη εμνπδεηέξσζή ηνπ λα είλαη άκεζε κε λεξφ ή White Spirit. Να πξνζθέξεηαη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ επίπεδα δχλακεο θαζαξηζκνχ, ψζηε θαη ηελ αξαίσζε λα βξίζθνπκε ηελ θαιχηεξε αλαινγία θαζνξηζκνχ. Μέηξην Ιζρπξφ 1 lit 1 lit 1 lit 1 lit ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ *Όζνλ αθνξά ηνλ εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ, νη πξνζθνξέο πξέπεη λα αλαθέξνπλ ρψξα πξνέιεπζεο θαη λα πεξηιακβάλνπλ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη θσηνγξαθία, ζηελ νπνία λα θαίλεηαη ην κνληέιν. 15

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ 14Ζ ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Μπηηιήλε, 08-03-2011 Απιθμ. Ππωη.: 599 Σασ. Γ/νζη : Γηάλλε Γειή 11 81 100 Μπηηιήλε Πληποθοπίερ: Α.Κακπέξε Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002954276 2015-08-04

15PROC002954276 2015-08-04 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ άκνο : 04-08-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. Πξση. : 6938 ΓΗΟΗΚΖΖ 2 ε Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» Σ. Γ/ΝΖ: ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 ΣΖΛ. 2273-0-83150 FAX: 2273-0-28968

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΤΟ (2) ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΩΝ ΔΓΡΩΝ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΤΟ (2) ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΩΝ ΔΓΡΩΝ Σελίδα 1 από 20 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 5 Οθη 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Αζήλα, 27 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξ.πξση: ΓΗΟΗΚ/Φ.371.13/4/27041 ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ 5/ 15. Έρνληαο ππφςε :

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ 5/ 15. Έρνληαο ππφςε : ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ AΔΑ: ΠΟΛΔΜΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΝΑΤΣΗΚΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑΤΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΛΔΡΟΤ Σ. : 2247 0 22930 Φ. : 600 /006/15. : 302 Ν. Λέξνο, 5 Μαΐνπ 2015 ΘΔΜΑ: Γηαθήξπμε

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειοφπολη Ζωγράφου, 157 80 Αιθνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΪηξα : 24-07-2015 ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ Αξ. Πξση.: 794 ΓΔΝ.Γ/ΝΖ ΟΗΚ.-ΓΗΟΗΚ. ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜ.ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Πιεξνθνξίεο: Β. Μαθξπγηψξγνο Σει: 2613 610327 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ..

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ.. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΘΖΦΗΠΗΑ 17-8-10 ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ:Α. ΚΗΚΖΓΗΑΛΛΖ ΑΟ. ΓΗΑΘ. : 32π/10

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα