ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΤ ΠΟΝΟΤ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΔΤΜΟΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΤ ΠΟΝΟΤ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΔΤΜΟΝΑ"

Transcript

1 ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΤ ΠΟΝΟΤ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΔΤΜΟΝΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΦΟΙΒΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΤΝΣ. ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ - Γ.Ν.ΣΡΙΚΑΛΩΝ

2 Ο ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΠΟΝΟ Τν θνηλό ζύκπησκα πνπ βηώλνπλ νη αζζελείο κε θαξθίλν. Ο επηπνιαζκόο θαη ε ζνβαξόηεηα έρεη λα θάλεη κε ηελ επέθηαζε ηεο λόζνπ. 50% ησλ αζζελώλ αλαθέξνπλ θάπνην είδνο πόλνπ, ην πνζνζηό όκσο αλέξρεηαη ζην 74 % ζηα πξνρσξεκέλα θαη ηειηθά ζηάδηα. ε απηά ηα ζηάδηα κέηξην ωο ζνβαξό πόλν θαηαγξάθεη ην 40 50% ηωλ αζζελώλ θαη πνιύ ζνβαξό ωο βαζαληζηηθό πόλν ην 25 30%.

3 Ο ΠΟΝΟ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΔΤΜΟΝΑ Ο Κ.Π. είλαη ν πξώηνο ζε ζεηξά από ηνπο ζαλαηεθόξνπο θαξθίλνπο θαη ζπρλά δηαγηγλώζθεηαη ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην. Ο πόλνο εμαξηάηαη από ηελ ζέζε ηνπ πξσηνπαζνύο όγθνπ, ηελ πεξηνρή πνπ επεθηείλεηαη θαη ην εύξνο ησλ κεηαζηάζεσλ. Ο πόλνο κπνξεί λα νθείιεηαη: Ι. ζηελ πεξηθεξηθή επέθηαζε ηεο πξσηνπαζνύο εζηίαο (ππεδσθόηα, ζσξαθηθό ηνίρσκα), Ιη. ζηελ δηήζεζε λεπξηθώλ δνκώλ (άιγνο ζην ρέξη, ηελ σκνπιάηε ή ν θιαζζηθόο πόλνο ηνπ θαξθίλνπ ηεο θνξπθήο ηνπ πλεύκνλα).

4 ΤΦΗ ΣΟΤ ΠΟΝΟΤ Ομύο, δηαπεξαζηηθόο κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε νζηηθέο κεηαζηάζεηο, όπσο ζπκβαίλεη ζηα 2/3 ησλ αζζελώλ ή κε εγθεθαιηθέο κεηαζηάζεηο σο πνλνθέθαινο ιόγσ αύμεζεο ηεο ελδνθξάληαο πίεζεο. Βύζηνο ζπιαγρληθόο, κε εηδηθόο, αζαθήο πόλνο ζην ζηήζνο ή ζην ζύζηνηρν κε ηελ λόζν εκηζσξάθην, κε ζρεηηδόκελνο κε κεηαζηάζεηο ζηηο γεηηνληθέο δνκέο. Σε ειηθησκέλα άηνκα κπνξεί λα κελ ζρεηίδεηαη κε ηνλ θαξθίλν, αιιά πρ. ζπκβαίλεη ζηα πιαίζηα κηαο νζηεναξζξίηηδαο.

5 ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ Γηα λα απνζαθεληζηεί ε θαιύηεξε πξνζέγγηζε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πόλνπ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν αζζελή, ν γηαηξόο πξέπεη λα δηεξεπλήζεη ηελ πξνζπκία ηνπ αζζελνύο λα αλερζεί ηηο παξελέξγεηεο ή ηελ κεησκέλε ιεηηνπξγηθόηεηα πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί αλαθνύθηζε θαη ηελ ζπλαίλεζε ηνπ αζζελνύο ζε δηαδηθαζίεο ηύπνπ δηαηνκήο ησλ λεύξσλ ή δηεζήζεηο ηνπ λεπξηθνύ άμνλα. Αθόκε ε ηθαλόηεηα ηεο νηθνγέλεηαο λα θαηαλνήζνπλ θαη λα ζηεξίμνπλ ηνλ αζζελή ζηε δηαδηθαζία ιήςεο ηέηνησλ απνθάζεσλ.

6 ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΠΟΝΟΤ Η ζσζηή εθαξκνγή ηεο θιίκαθαο αλαιγεζίαο (Π.Ο.Υ 1996), επηηπγράλεη θαιά απνηειέζκαηα ζην 88% ησλ θαξθηλνπαζώλ. Ξεθηλά ζην πιεζηέζηεξν ζθαιί ηεο έληαζεο θαη όινη νη αζζελείο κε κέηξην πξνο ζνβαξό πόλν ζα πξέπεη αλεμάξηεηα ηεο αηηηνινγίαο λα ιακβάλνπλ νπηνεηδή. Απηό όκσο ζπρλά δελ γίλεηαη. Παξόηη όκωο ν θαξθηληθόο πόλνο έρεη κειεηεζεί πνιύ, ππνζεξαπεύεηαη ζπρλά θαη απηό απνηειεί πξόβιεκα.

7 Μέζεο βαξύηεηαο πόλνο Με νπηνεηδή - Αθεηακηλνθαίλε mg / 6h ή / θαη - Ιβνππξνθαίλε mg / 6h. Μέγηζηεο δόζεηο: 4g εκεξεζίσο αθεηακηλνθαίλεο γηα ηνπο ελήιηθεο, 3g νη ειηθησκέλνη θαη 2g νη έρνληεο επαηηθή δπζιεηηνπξγία.

8 Μέζεο κεγάιεο βαξύηεηαο πόλνο Οπηνεηδή θαη ή όρη ζπγρνξήγεζε αλαιγεηηθώλ. Γόζεηο έλαξμεο - per os: κνξθίλε 15-30mg / 4h, νμπθνδώλε 10-20mg / 4h, πδξνκνξθόλε 4 8mg / 4h. - παξεληεξηθά: κνξθίλε 5 10mg εθ / πδ. πδξνκνξθόλε mg πδ / ε.θ, θάζε ιεπηά κέρξη λα ειεγρζεί ν πόλνο. Σπλνδεπηηθά αλαιγεηηθά όπσο αθεηακηλνθαίλε, ΜΣΑΦ, αληηθαηαζιεπηηθά θαη θνξηηθνζηεξνεηδή κπνξνύλ λα ρνξεγεζνύλ θαηά ην δνθνύλ.

9 Τα παξαπάλσ ηζρύνπλ γηα ηνλ κέζν ελήιηθα, όκσο ε ζεξαπεία πξέπεη λα εμαηνκηθεπηεί εηδηθά ζε άηνκα πνπ ήδε ιακβάλνπλ νπηνεηδή θαη πιένλ απαηηνύληαη κεγαιύηεξεο δόζεηο γηα λα ειεγρζεί ε επηδείλσζε ηνπ πόλνπ ή έλαο λεώηεξνο πόλνο. Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλακέλεηαη ηαρεία ιύζε ε αγσγή δίδεηαη θαηά σξνινγηαθή θνξά κε επηπξόζζεηεο δόζεηο δηάζσζεο όπνπ ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηα βξαρείαο δξάζεο νπηνεηδή όηη ν ρξόλνο εκίζεηαο δωήο είλαη 3 4 ώξεο θαη ε έλαξμε ηεο δόζεο δηάζωζεο ηα ιεπηά γηα ηελ παξεληεξηθή ρνξήγεζε θαη ε 1 ώξα από ην ζηόκα.

10 ΟΣΙΚΔ ΜΔΣΑΣΑΔΙ Ο θαξθίλνο ηνπ πλεύκνλα δηαθαηέρεηαη από έληνλν νζηενηξνπηζκό. Γελ πνλάλε όινη νη αζζελείο κε ζθειεηηθέο κεηαζηάζεηο, αιιά πεξίπνπ ην 83% απηώλ έρεη πόλν δηάθνξεο έληαζεο θαη εύξνπο. Οη νζηηθέο κεηαζηάζεηο κεηαθξάδνληαη σο νζηενιπηηθέο (πην ζπρλέο) θαη νζηενβιαζηηθέο, όκσο πνιιέο θνξέο δηνιηζζαίλνπλ κεηαμύ ησλ δπν απηώλ θαζκάησλ. Οη νζηενιπηηθέο ραξαθηεξίδνληαη ζπρλόηεξα από θαηάγκαηα ηνπ νζηνύ, ελώ νη νζηενβιαζηηθέο από αλάπηπμε επηπξόζζεηνπ ηζηνύ ιόγσ ηεο αλάπηπμεο ησλ νζηενβιαζηώλ.

11 ΑΝΑΛΓΗΣΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΜΑΦ Παξ όηη ε ρξήζε ηνπο ζηνλ νζηηθό πόλν ησλ κεηαζηάζεσλ έρεη ακθηζβεηεζεί επεηδή δελ ππάξρνπλ ηζρπξέο θιηληθέο απνδείμεηο, ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνλ κέηξην νζηηθό πόλν θαη από αζζελείο πνπ θαηαπίλνπλ. Πξνζνρή ζηνπο ειηθησκέλνπο κε λεθξηθή αλεπάξθεηα ή πξνεγεζέλ πεπηηθό έιθνο ή ζε όζνπο δελ ηα δέρηεθαλ θαιά ζην παξειζόλ. Οη αλαζηνιείο ηεο COΥ 2 ζεωξεηηθά έρνπλ θαιύηεξν απνηέιεζκα ιόγω ηεο αληηλενπιαζκαηηθήο αληηλεναγγεηνγελεηηθήο ηδηόηεηάο ηνπο. Σε δσηθά κνληέια ε ρνξήγεζε πςειήο εθιεθηηθόηεηαο αλαζηνιέα ηεο COX 2, κεηώλεη ηνλ πόλν ζηελ εξεκία θαη ηελ θίλεζε, ελώ ζε ρξόληα βάζε κεηώλεη ηα όξηα ηνπ όγθνπ κε ηελ θαηαζηξνθή ησλ νζηενθιαζηώλ. Γξνπλ θαιύηεξα από ηνπο αλαζηνιείο ηεο COX 1 ζε όμηλν Ph (κηθξόηεξν ηνπ 4.3) όπσο είλαη απηό ηνπ κεηαζηαηηθνύ νζηνύ.

12 Κνξηηθνζηεξνεηδή Απνηεινύλ ζεξαπεία εθινγήο βξαρππξόζεζκα ζην νζηηθό πόλν, αθνύ κπνξεί λα δνζνύλ παξεληεξηθά θαη δξνπλ γηα ώξεο. Δίλαη ζύλεζεο κηα δόζε 4 16mg δεμακεζαδόλεο σο παξεγνξεηηθή αγσγή. Δπεηδή ε δεμακεζαδόλε έρεη καθξά δηάξθεηα εκίζεηαο δωήο θαιό είλαη λα δίλεηαη ην πξωί ώζηε λα κελ πξνθαιεί αϋπλίεο. Δάλ απαηηείηαη ν ηαρύο έιεγρνο ηνπ πόλνπ δίλεηαη ε κέγηζηε δόζε θαη βιέπνπκε αλ έρεη ην επηζπκεηό απνηέιεζκα. Δάλ ν πόλνο ππνρσξήζεη θαηεβάδνπκε ηελ δνζνινγία κέρξη λα κπνξεί λα ειέγρεηαη ν πόλνο. Σηνπο ειηθησκέλνπο ζα πξέπεη λα ειαηηώλεηαη ε δόζε γηαηί πξνθαιεί ςπρσηηθά θαηλόκελα. Η θαιζηηνλίλε αθόκε θαη ζε κεγάιεο δόζεηο έρεη πνιύ πεξηνξηζκέλν απνηέιεζκα ζηνλ νζηηθό πόλν από κεηαζηάζεηο. Η νξκνλνζεξαπεία έρεη ιόγν ζηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε θαη ηνπ καζηνύ.

13 ΟΠΙΟΔΙΓΗ Γηαθξίλνληαη ζε καθξάο δξάζεο θαη ρξεζηκνπνηνύληαη σο ζεξαπεία ζπληήξεζεο θαη βξαρείαο δξάζεο θαηάιιεια ζηνπο παξνμπζκηθνύ πόλνπο. Τα νπηνεηδή ηαρείαο έλαξμεο είλαη ε ππνβιελλνγόληα θαηληαλύιε, ε θαηληαλύιε πνπ δηαιύεηαη ζην ζηόκα ζε δηζθίν, νη ηαηλίεο θαηληαλύιεο πνπ δηαιύνληαη ζην ζηόκα θαη ε ππνγιώζζηα θαηληαλύιε. Μειινληηθή ρνξήγεζε θαηληαλύιεο ζα είλαη ε από ηελ κύηε, ή σο μεξά ζθόλε ζε ελδνπλεπκνληθή εθλέθσζε.

14 ΑΚΟΜΑ Η ρνξήγεζε θαηληαλύιεο κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε θαηά ηελ κεηαζηξνθή πεξηζηξνθή από έλα νπηνεηδέο ζε άιιν. Πιενλεθηεί ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: Αζζελείο κε δπζθνιία ζηελ θαηάπνζε, (ρνξεγείηαη δηαδεξκηθά). Αζζελείο κε θλεζκό ή θλίδσζε, από ηα νπηνεηδή (ζπγθξηηηθά πξνθαιεί ρακειόηεξε έθθξηζε ηζηακίλεο). Αζζελείο κε λεθξηθή αλεπάξθεηα, (δελ έρεη ελεξγνύο κεηαβνιίηεο). Η δηαδεξκηθή ρνξήγεζε ησλ 2 3 εκεξώλ, ίζσο δελ είλαη ρξήζηκε αλ απαηηείηαη άκεζε αλαθνύθηζε. Δπηπιένλ, ε ζεξκόηεηα αιιάδεη ην ξπζκό απνξξόθεζεο ηεο δόζεο. Δπνκέλσο ζε αζζελείο κε πξνρσξεκέλε λόζν θαη ππνηξνπηάδνληα ππξεηηθά επεηζόδηα, απξνζδόθεηα κπνξεί λα εκθαληζζεί ηνμηθόηεηα.

15 ΑΛΛΑ Αληηεπηιεπηηθά Φαίλεηαη όηη ε γθακπαπεληίλε έρεη απνηέιεζκα ζηνλ λεπξνπαζεηηθό πόλν. Καλλαβηδνεηδή - Σηελ αγνξά ππάξρνπλ 3 ζθεπάζκαηα. Η έλαξμε είλαη κε 3 4 ςεθαζκνύο ηελ εκέξα θαη ηηηινπνηείηαη ζηελ πιένλ απνηειεζκαηηθή δόζε. Δλδείθλπληαη ζηνλ πόλν πνπ έρεη θαη λεπξνπαζεηηθή παξάκεηξν, ν νπνίνο δελ πθίεηαη θαιά από ηα νπηνεηδή.

16 ΓΙΦΟΦΩΝΙΚΑ Σην λνζνθνκείν ε.θ., αθνύ όια ηα δηθνζθωληθά από ην ζηόκα απνξξνθώληαη θηωρά από ην έληεξν θαη ιίγν βνεζνύλ ζηνλ νζηηθό πόλν. Η δξάζε ηνπο ζηνπο νζηενθιάζηεο αλαπηύζζεηαη κέζσ 2 πξσηαξρηθώλ κεραληζκώλ: Τελ απόπησζε ησλ νζηενθιαζηώλ θαη ηελ αλαζηνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ νδό βηνζύλζεζεο ηεο ρνιεζηεξόιεο. Υπάξρνπλ 3 γεληέο δηθνζθσληθώλ. Τν δνιεδξνληθό νμύ (3 εο γεληάο), είλαη θνξέο ηζρπξόηεξν από ηελ εηηδξνλάηε (1 εο γεληάο). Η ε.θ. ρνξήγεζε 60 90mg πακηδξνλάηεο (2 εο γεληάο δηθνζθωληθό) ζε 500ml δεμηξόδεο 5% γηα 2 ώξεο κπνξεί λα δώζεη αλαθνύθηζε γηα άλσ ηνπ ελόο κελόο ρξνληθό δηάζηεκα. Η ε.θ. ρνξήγεζε 4mg δνιελδξνλάηεο ζε 100ml δεμηξόδεο γηα 15 ιεπηά δίλεη αλαθνύθηζε ζηνλ νζηηθό πόλν γηα 1 2 κήλεο.. Καιό είλαη λα δίλνληαη ζε αζζελείο πνπ αλακέλεηαη λα δήζνπλ άλσ ησλ 2 εβδνκάδσλ. Όζνλ αθνξά ηηο παξελέξγεηεο επεηδή απεθθξίλνληαη από ηα λεθξά απαηηείηαη πξνζνρή θαη πξνζαξκνγή ηεο δόζεο ζηελ λεθξηθή αλεπάξθεηα. Δηδηθά ε δνιελδξόλε είλαη λεθξνηνμηθή. Η πακηδξνλάηε δεκηνπξγεί γξηπώδε ζπλδξνκή κε ιίγν ππξεηό θαη κπνζθειεηηθό πόλν όηαλ ρνξεγείηαη γηα πξώηε θνξά, ιόγσ απειεπζέξσζεο θπηηαξνθηλώλ.

17 ΔΠΙΠΡΟΘΔΣΗ ΑΓΩΓΗ 1. Η αθηηλνζεξαπεία ζε κνλό θιάζκα ή πνιιαπιό έρεη ην ίδην απνηέιεζκα ζηνλ πόλν απελεξγνπνηώληαο ηνπο αθηηλνεπαίζζεηνπο νζηενβιάζηεο. Μπνξεί λα απνηξέςεη ηα παζνινγηθά θαηάγκαηα ή λα πξνσζήζεη ηελ επνύισζή ηνπο. Έρεη απνηειεζκαηηθόηεηα ζην 60 70% ησλ αζζελώλ, αιιά ην απνηέιεζκα θαίλεηαη κεηά ηελ 3 ε εβδνκάδα. 2. Η αθηηλνθαξκαθεπηηθή ζεξαπεία κε ηελ ε.θ ρνξήγεζε ξαδηνθαξκάθνπ ππεξέρεη, επεηδή ζεξαπεύεη πνιιαπιέο δηάζπαξηεο κεηαζηάζεηο ιόγσ ηεο ζπζηεκαηηθήο θπθινθνξίαο ηνπ θαξκάθνπ θαη έρεη ιηγόηεξεο παξελέξγεηεο όπσο ε λαπηία, ν έκεηνο, ε δηάξξνηα θαη ε ηζηηθή βιάβε. Σηα ππξεληθά εξγαζηήξηα ρξεζηκνπνηνύληαη δηάθνξα ξαδηνθάξκαθα όπσο ην ρισξηνύρν ζηξόληην-89, ν θσζθόξνο 32, ην ξήλην-186 ή ην 188 θαη ην ζακάξην-153.

18 ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΔ θαη ΜΗ ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΔ ΘΔΡΑΠΔΙΔ Γηεζήζεηο ηνπ λεπξηθνύ άμνλα κε ηνπηθή αλαηζζεζία κεξηθέο θνξέο ζε ζπλδπαζκό άιισλ θαξκάθσλ όπσο ε θισληδίλε. Μπνξεί λα εθαξκνζζεί: ζηνλ επηζθιεξίδην ρώξν δηαδεξκηθά ή κε εκθύηεπζε θαζεηήξα. ζηνλ ππαξαρλνεηδηθό ρώξν δηακέζνπ ζύλδεζεο κε εκθπηεπκέλν θαζεηήξα. ηηο κε επεκβαηηθέο ζεξαπείεο ζπγθαηαιέγνληαη δηάθνξεο ςπρνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, ειεθηξηθή λεπξηθή δηέγεξζε, ζεξαπεπηηθέο αζθήζεηο, βεινληζκόο, καζάδ θαη άιιεο πξνζεγγίζεηο λνπ - ζώκαηνο.

19 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ ΔΝΑΛΛΑΓΗ ΟΠΙΟΔΙΓΩΝ Υπνινγηζκόο ηεο 24σξεο δνζνινγίαο θάζε νπηνεηδνύο, καδί κε ηηο θαη επίθιεζε δόζεηο. Μεηαηξνπή θάζε νπηνεηδνύο ζην ηζνδύλακν κνξθίλεο. Απνθαζίδνπκε γηα ην λέν νπηνεηδέο κε βάζε ην κεραληζκό ηνπ πόλνπ, ηα δηαζέζηκα ζθεπάζκαηα,ηηο παξελέξγεηεο θαη ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ αζζελή. Όηαλ γίλεη ε κεηαηξνπή ηνπ λένπ νπηνεηδνύο ειαηηώλεηαη ε δόζε θαηά 25% ιακβάλνληαο ππόςηλ ηελ ηδηνζπγθξαζία θαη επαηζζεζία ηνπ αζζελή ζηα νπηνεηδή. Ο ππνινγηζκόο γίλεηαη 2 θνξέο ώζηε λα απνθεπρζνύλ ιάζε. Σηελ ππνδόξηα ρνξήγεζε, ρσξίδεηαη ζην κηζό ε δόζε γηα ηελ κεηαηξνπή από ηεο από ην ζηόκα ιήςεο ζε παξεληεξηθή. Δάλ ρνξεγνύκε ζε δηαζηήκαηα 4 σξώλ ε κέγηζηε δόζε είλαη ηα 2ml. Σηελ 24σξε ζπλερή έγρπζε ε ηδαληθή πνζόηεηα είλαη ηα 0.4ml/h 2mg/h.

20 Σπκπεξηιακβάλνπκε θαη επίθιεζε δόζεηο γηα ηνλ αηθλίδην πόλν. Φξεζηκνπνηείηαη ην ίδην νπηνεηδέο κε εμαίξεζε ηελ δηαδεξκηθή θαηληαλύιε. Η δόζε από ην ζηόκα είλαη ην 10% ηεο εκεξήζηαο δόζεο θαη ε δόζε ηεο ζπλερνύο έγρπζεο είλαη ε σξηαία δόζε. Η θαη επίθιεζε δόζε θαηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ αζζελή ζα δίλεηαη θάζε 1 ώξα από ην ζηόκα ή θάζε 20 ιεπηά π.δ. Αλ απαηηνύληαη άλσ ησλ 3 θαη επίθιεζε δόζεσλ ην 24σξν, ν πόλνο δελ ειέγρεηαη επαξθώο θαη πξέπεη λα απμεζεί θαη ε θαλνληθή 24σξε δόζε.

21 Ο Κνο Πέηξνο 75 εηώλ πάζρεη από κε ρεηξνπξγήζηκν θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα κε νζηηθέο κεηαζηάζεηο. Η παξεγνξεηηθή αθηηλνζεξαπεία ζηελ πύειν θαη ζηελ Σ.Σ. βνήζεζε ζηνλ πόλν γηα ιίγν, αιιά ηώξα βξίζθεηαη ζην ηειηθό ζηάδην ηεο αζζέλεηαο. Λόγσ ηνπ πόλνπ ηεο αδπλακίαο θαη ηεο θόπσζεο βξίζθεηαη θιηλήξεο. Θέιεη λα κείλεη ζην ζπίηη πνπ έρηηζε κε ηα ρέξηα ηνπ θαη έηζη δέρεηαη ζπρλέο επηζθέςεηο. Ο πόλνο ζηελ αξηζηεξή ιεθάλε ππνηξνπίαζε θαη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ αύμεζε ηεο δόζεο ησλ νπηνεηδώλ. Έρεη ιάβεη ην κέγηζην ηεο αθηηλνζεξαπείαο θαη ηνπ ρνξεγνύληαη δηζθία 3 x 80mg νμηθνδώλεο αλά 12σξν θαη 5 x 20mg θαηά κέζν όξν ζηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Καηαπίλεη όκσο δύζθνια πιένλ ιόγσ αλζεθηηθήο θαληηληίαζεο ζηνλ νηζνθάγν γηα ηελ νπνία ιακβάλεη 100mg θινπθνλαδόιεο θαζεκεξηλά. ηελ ζρεηηθή θιίκαθα ηνπνζεηεί ην άιγνο ζην βαζκό 10 / 10.

22 ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΓΟΗ ΟΠΙΟΔΙΓΩΝ Η δπζθαγία είλαη ζπρλό θαηλόκελν ζηα ηειηθά ζηάδηα θαη κπνξεί λα ζπλνδεπηεί από απώιεηα αηζζήζεσλ θαη ππεξβνιηθή θόπσζε. Θα πξέπεη λα δνζεί παξεληεξηθή αγσγή. 1. Ο Κνο Πέηξνο ιακβάλεη ην 24σξν 480mg νμπθνδώλεο θαη επηπξόζζεηα άιια 100mg ήηνη ζπλνιηθά 580mg. Τν ηζνδύλακν απηήο ηεο δόζεο ζε κνξθίλε είλαη 1160mg, αθνύ 1 mg νμπθνδώλεο ηζνδπλακεί κε 2 mg κνξθίλεο. 2. Γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ν όγθνο ηεο ππνδόξηαο ρνξήγεζεο επηιέγεηαη ε πδξνκνξθόλε ππνινγίδνληαο όηη 5mg κνξθίλεο αληηζηνηρνύλ ζε 1mg πδξνκνξθόλεο θαη επνκέλσο ε παξαπάλσ δόζε αληηζηνηρεί ζε 232mg απηήο. 3. Η δόζε ηεο πδξνκνξθόλεο κεηώλεηαη θαηά 25% θαζώο ν Κνο Πέηξνο κπνξεί λα έρεη κεγαιύηεξε επαηζζεζία ζε απηό ην νπηνεηδέο. Δπνκέλσο ε δόζε ην 24σξν δηακνξθώλεηαη ζηα 174mg θαη ζηξνγγπινπνηνύκελε ζηα 180mg. Ο ππνινγηζκόο επαλεμεηάδεηαη γηα λα εμαζθαιηζζεί ε αθξίβεηα. 4. Απηή ε δόζε ζα κεησζεί ζην κηζό δειαδή ζηα 90mg ην 24σξν ππνδνξίσο θαη γηα λα επηηεπρζεί ε ζπλερήο ρνξήγεζε ζηα 4mg/h. Δπνκέλωο ν Κνο Πέηξνο ζα θάλεη ππνδόξηεο ελέζεηο αλά 20 ιεπηά από 4mg πδξνκνξθόλεο.

23 Ο πόλνο ηνπ Κνπ Πέηξνπ κεηώζεθε ζην 5 ηεο δεθάπνληεο θιίκαθαο. Ωζηόζν ην επηζπκεηό απνηέιεζκα είλαη 1 2. Θα πξέπεη λα ιάβεη επηπξόζζεηε βνεζεηηθή αγσγή, όρη όκσο αθηηλνβνιία αθνύ επηπιένλ δόζε ζα νδεγήζεη ζε λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο.

24

25 ΚΑΙ ΣΔΛΙΚΑ ΣΟΝ ΚΟ ΠΔΣΡΟ ρνξεγήζεθαλ θαη 12mg ππνδόξηαο δεμακεζαδόλεο

26 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Howard S. Smith: Painfull osseous metastases, Pain Phycician 2011;14:E373-E405 Comprehensiv Review. Andre Bonneau: Management of bone metastases, Palliative care files; vol.54, April 2008, canadian family Phycisian. M Di Maio, C Gridelli et al.: Prevalence and Management of pain in Italian patients with advanced NSCLC ; British Journal of Cancer (2004) 90, Kathleen Broglio, Russell K Portenoy, et al.: Pain management at the end of life, Last literature review version 18.3: September Mount sinai pain card.

27

28

Καξθίλνο ηειηθνύ ζηαδίνπ

Καξθίλνο ηειηθνύ ζηαδίνπ Καξθίλνο ηειηθνύ ζηαδίνπ Ωο ηειηθό ζηάδην κηαο αξξώζηηαο ραξαθηεξίδνπκε ην ζηάδην εθείλν πνπ θάζε ζεξαπεπηηθόο ρεηξηζκόο έρεη εμαληιεζεί θαη ε ηαηξηθή πξνζπάζεηα επηθεληξώλεηαη πιένλ ζηελ αληηκεηώπηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Απηό ην βηβιηάξην ζα είλαη ρξήζηκν αλ εζείο ή θάπνην άιιν άηνκν από ην νηθνγελεηαθό ή ην θηιηθό ζαο πεξηβάιινλ έρεη δηαγλσζζεί κε θαξθίλν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο Παζήζεηο σκηθήο δώλεο ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ Ξεθηλάκε πάληνηε από ην ηζηνξηθό. Σα ζπκπηώκαηα είλαη: πόλνο, δπζθακςία, παξακόξθσζε, απώιεηα ιεηηνπξγηθόηεηαο. Ο πόλνο: ε πεξηνρή ηνπ ώκνπ απνηειεί εζηία πόλνπ πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Rectogesic 4 mg/g Οξζηθή αινηθή. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Τξηληηξηθή γιπθεξίλε (Glyceryl

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μαξία Ν. Σζηκάξα 1151 Δηδηθεπόκελε ηαηξόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157 ΟΞΤ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟ 6 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπαϊωάλλνπ Πεπιεσόμενα.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ...

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Forthyron δηζθίν ησλ 400 κg. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Δξαζηηθό ζπζηαηηθό: Λεβνζπξνμίλε λαηξηνύρνο 400 µg αλά δηζθίν, πνπ ηζνδπλακνύλ κε 388 κg ιεβνζπξνμίλεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ολνκαζία Xozal 5mg/ml πόζηκεο ζηαγόλεο, δηάιπκα 1.2 ύλζεζε Δξαζηηθή νπζία: levocetirizine dihydrochloride Έθδνρα: Sodium acetate, acetic

Διαβάστε περισσότερα

Ο ζσνδσαζμός Κεηαμίνες με Μορθίνε, Ναλμποσθίνε ή Τραμαδόλε για ηεν ανηιμεηώπιζε ηοσ μεηεγτειρεηικού πόνοσ μεηά από επεμβάζεις ριδικής προζηαηεκηομής

Ο ζσνδσαζμός Κεηαμίνες με Μορθίνε, Ναλμποσθίνε ή Τραμαδόλε για ηεν ανηιμεηώπιζε ηοσ μεηεγτειρεηικού πόνοσ μεηά από επεμβάζεις ριδικής προζηαηεκηομής 44 Ο ζσνδσαζμός Κεηαμίνες με Μορθίνε, Ναλμποσθίνε ή Τραμαδόλε για ηεν ανηιμεηώπιζε ηοσ μεηεγτειρεηικού πόνοσ μεηά από επεμβάζεις ριδικής προζηαηεκηομής Νηπίηζος Β MD, Παπαγιαννοπούλος Π MD, PhD, Κώζηογλος

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηζκόο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Σα νζηά ππνζηεξίδνπλ θαη πξνζηαηεύνπλ ηα καιαθά κόξηα, κεηαθέξνπλ θνξηία θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ θίλεζε. Ο νζηίηεο ηζηόο είλαη απνζήθε

Διαβάστε περισσότερα

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά ΑΠΟ ΚΟΗΝΟΤ ΤΣΑΔΗ ΣΖ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΪΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ Inuvair 100/6 κηθξνγξακκάξηα αλά ςεθαζκό, Δηάιπκα γηα εηζπλνή ππό πίεζε. Γξαζηηθέο νπζίεο: δηπξνπηνληθή Βεθινκεζαδόλε, δηπδξηθή θνπκαξηθή Φνξκνηεξόιε Γηα ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ZOSTAVAX θόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν ελαηώξεκα εκβόιην έξπεηα δσζηήξα (από δώληεο ηνύο) 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Gardasil, ελέζηκν ελαηώξεκα. Δκβόιην ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ [Σύπνη 6, 11, 16, 18] (Αλαζπλδπαζκέλν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ο όξνο αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά από έλαλ Οιιαλδό

Ο όξνο αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά από έλαλ Οιιαλδό Τι είναι ο αλκοολιζμόρ; Ο όξνο αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά από έλαλ Οιιαλδό γηαηξό ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1840, ελώ αλαιύζεθε ζε λόζν ην 1972 από ην γηαηξό John Coakley Lettson. Αιθννιηζκόο ζεκαίλεη

Διαβάστε περισσότερα

Αηκνδπλακηθή ηεο αξηεξηνθιεβηθήο αλαζηόκωζεο Τπνινγηζηηθή πξνζνκνίωζε

Αηκνδπλακηθή ηεο αξηεξηνθιεβηθήο αλαζηόκωζεο Τπνινγηζηηθή πξνζνκνίωζε ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα