ΔΗΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ @ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ"

Transcript

1 20 Π α ι δ ι κ ό Φ ε σ τ ι β α ί Δ ή μ ο υ Β ύ ρ ω ν α 5 - ' \ Ύ λ - υ ρ ΐ : } 1 ^ υ ^ ΔΗΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

2 Χ Ο ΡΗ ΓΟ Σ Χ Ο ΡΗ ΓΟ Σ ΕΠΙΚΟ ΙΝ Ω Ν ΙΑΣ Μς/^1^ ΡΜ 99.2 ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΦΟΙ ΦΙΛΟΣΙΔΗ Α.Ε.

3 <\^<=ιγλ.ι*.'γθγ ^Λ-OU ^Γ-Αοι / o Παιδικό Φεστιβάλ κλείνει φέτo s 20 χρόνια συνεχούε n a p o u o ía s στα ΐ. Πολιτιστικά δρώμενα του Δ ή μ ο υ p a s. Η δική oas ενεργ05 συμμετοχή το \ κάνει να ξεχω ρίζει κάθε χρόνο και να γίνεται καλύτερο. Η δική oas ενεργ05 συμμετοχή συμβάλλει στην εμπέδω ση των πολιτιστικώ ν αξιών σε κάθε γειτονιά τns n óñ n s /vas. Γι' αυτή τη συμμετοχή, ό λ ο ι στο Βύρωνα νοιώ θουμε περήφ ανοι Το φετινό φεστιβάλ έχει τίτλο "Oños ο κόσμο5 μια αγκαλιά για τα παιδιά που υποφέρουν". Είναι αφιερω μένο σε όλα αυτά τα παιδιά που στέκονται αδύναμα απέναντι μαε περιμένονταε τη δική p a s αγκαλιά. Είναι αφιερω μένο στα εκατοντάδε5 χιλιάδεε θύματα rns φυσική5 καταστροφήβ που έπληξε τη Νοτιανατολική Ασία. Στα χιλιάδεβ θύματα των άδικων πολέμω ν, στα θύματα από πείνα, στα παιδιά εκείνα που πέφτουν θύματα τη5 παιδική5 εκμετάλλευσηε. Η συμμετοχή o a s στis εκδ η λώ σε/s θα αποτελέσει ένδειξη αλληλεγγύη5 στα εκατομμύρια παιδιών που προσπαθούν να ζή σ ο υ ν ανθρώπινα, που προσπαθούν να κρατήσουν την ελπίδα ζωντανή στα μάτια w u s. Μ ε τη συμμετοχή o a s επιβεβαιώνετε ότι ο Βύρωναε είναι μια π όλη που πιστεύει στην ανοιχτή κοινω νία, λέει όχι στο ρατσισμό και κάνει πράξη το σύνθημα "ό λο ι διαφορετικοί, ό λ ο ι ίσοι Γι' αυτόν το λ ό γ ο oas καλώ να συμμετάσχετε. Μ έσα από τis καλλιτεχνικέε ε κ δ η λ ώ σ ε ι του Παιδικού p a s Φεστιβάλ, μ π ο ρ ούμε να δώ σουμε το δικό μαε μήνυμα αγκαλιάζονταβ την αγωνία και την προσμονή όλω ν αυτών των παιδικώ ν ψυχών. Ο Π ρόεδροε tou Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου ΝΙΚΟΣ Γ. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ Añpapxos Βύρωνα Α βνγλ.ι*/γ Οι sa Ὀ λ. O ^vvcv C^l/CCv«\ve * 0.0 υ urvo OU\J λ υτό είναι το φετινό μήνυμα του Παιδικού μαε Φεστιβάλ, του Φεστιβάλ I που δίνει ζω ή στην π όλη p a s κάθε άνοιξη, για είκοσι χρόνια τώρα. Για / \ένα ο λ ό κ λ η ρ ο δεκαπενθήμερο η μ ο υσική, το θέατρο και o x o p ó s βρίσκονται στο επίκεντρο των εκδηλώ σεω ν, στis onoí8s συμμετέχουν 1500 παιδιά του Βύρω να και οι οποίεε αγκαλιάζονται από του μαθητέε rns nó/?ns μαε. Το Φεστιβάλ φέτ os είναι αφιερω μένο στα παιδιά ό λ ο υ του κόσ μ ο υ που υποφ έρουν, που στερούνται στοιχειώδη πράγματα, που για ό λου ε εμάε θεωρούνται αυτονόητα. Είναι αφιερω μένο o w u s πληγέντεε από το φ ονικό τσουνάμι που έπ ληξε τη Νοτιοανατολική Ασία. Είναι αφιερω μένο στα παιδιά εκείνα που αντιμετωπίζουν από μικρή ηλικία τis δυσκολίεε rns ζωή5, τη φρίκη του πολέμου. Η δική o a s συμμετοχή είναι φωνή α λλη λεγ γύ η ε και συμπαράστασηβ. Είναι η αγκαλιά p a s! Ελάτε, λοιπόν, να ενώ σουμε ό λ ο ι μ α ζί τα χέρια pas. Να κάνουμε ό λ ο τον κόσμο μια αγκαλιά. Η AvTinpóeSpos Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου ΠηνείΤδπη Δάφνη Δημοτική Σύμβσυλθ5

4 /J(0<KtfT(tC0 ΥΜ10Υ/Ι(0 / T u f e y M A T ( i x. o y i / C e u i p o y ΔΗΗΟΥ ypu>u4 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ Δήμαρχοε Βύρωνα ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΕΛΗ: ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΑΦΝΗ Δημοτική Σύμβουβο$ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Δημοτικό ί Σύ μ β ου λο ί ΝΙΚΗΤΑΣ ΔΡΑΓΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΒΑΣΙΑ ΤΡΙΦΥΛΗ Δημοτική Σύμβουήοε ΤΑΚΗΣ ΚΑΖΗΣ ΜΑΡΙΑ ΛΑΥΡΕΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ & Διεύθυνση: Κύπρου & Ευ α γ γ έλ ιά Σχολή$ (Παλαιό Δημαρχείο) Τηλ.: , Fax:

5 : 2 0 Π α. 8 «κ < 5 Φ «β ι ι β ^ Α Δ ή μ ο υ Β ύ ρ ω ν α Υπεύθυνη Πνευματικού Κέντρου ΤΑΣΙΑ ΣΑΡΡΙΔΟΥ Υπεύθυνη Παιδικού Φεστιβάλ ΑΝΝΑ ΛΑΜ ΠΑΔΙΤΟ Υ Δημόσιεε Σχέσεΐ5 - Γραφείο Τύπου ΒΟ ΥΛ Α Μ ΑΡΟΥΛΙΑΝΑΚΗ ΝΕΛΙΑ ΞΑΝΘΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟ Υ Γραμμαχέα5 Πνευματικού Κέντρου ΜΑΡΙΑ ΔΑΒΕΡΤΖΙΚΟΥ Συντονισμό5 Εργαστηρίων ΝΕΛΙΑ ΞΑΝΘΑΚΗ θέατρο στα Σχολεία ΧΑΡΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΝΤΟΑΓΓΕΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΑΝ Ο ΥΔΑΚΗ Επιμέλεια Κατασκευήε Σκηνικών Μ ΑΛΑΜ ΑΤΗ ΠΑΡΙΣΗ θεατρικό Εργαστήρι ΛΙΛΙΑΝ ΔΗΜ ΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μακέτε5 και Καλλιτεχνική Επιμέλεια Εντύπων Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόναε ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Εργαστήρι Ζωγραφική5 ΜΑΡΙΑ ΒΟ ΥΛΓΑΡΑΚΗ Εργαστήρι Μουσικής Επιμέλεια Κειμένων Πιάνο ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛΟ Π Ο ΥΛΟ Σ ΛΙΛΙΑΝ ΔΗΜ ΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κιθάρα ΝΟΤΑ ΜΟΥΜΟΥΤΖΗ Λογιστική Υποστήριξη ΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Τηλεφωνικό Κέντρο ΣΤΕΛ Λ Α ΛΕΡΑΚΗ Γραμματειακή Υποστήριξη ΟΛΓΑ ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΣΑΛΩΜ Η ΧΡΗΣΤΟ Υ Γενικών Καθηκόντων ΝΙΚΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΡΟΝΙΚΟΣ Μικρή Σκηνή ΑΝΝΑ ΛΑΜ Π ΑΔΙΤΟ Υ Εργαστήρι Οικιακή5 Οικονομία5 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΓΡΕΜΗ ΒΟ ΥΛΑ ΒΕΡΥΚΙΟ Υ - ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΝΤΟΡΟΥΠΗ Εργαστήρι Φωτογράφισε ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜ Ο ΥΛΗ Σ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟ ΥΣ Ηλεκτρολόγοι ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ ΠΑΡΙΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ Φωτογράφηση - Βιντεοσκόπηση ΚΟΣΜ ΑΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Υπεύθυνες Επιμέλειας Χώρων Πολιτισμού ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΠΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Π ΑΠ ΑΔΟ ΣΥΦ ΑΚΗ Ευχαριστούμε όήου5 του5 εργαζόμενου5 σγ/5 Υπηρεσίε5 του Δ ήμου Βύρωνα που στήριξαν το 2 0 ο Παιδικό Φεστιβάή Ευχαριστούμε τον διεθνού5 cpñpns Αμερικανό φωτογράφο Jim G oldberg για την ευγενική παραχώ ρηση των φωτογραφιών του

6 ϊ l ; παιδί κοιτάει τ' άστρα... Ένα παιδί ονειρεύεται σε κάποια ήσυχη γώνια του πλανήτη... Κάπου μακριά ένα ά λλο παιδί τρέχει. Τρέχει να σωθεί από την αγριότητα της θάλασσας, τρέχει με δάκρυα στα μάτια, ζητώντας απελπισμένα τη μητρική αγκαλιά που τόσο βίαια και τόσο ξαφνικά έχασε. Την ίδια στιγμή, ένα άλλο παιδί σε κάποια μεριά αυτής της γής πεθαίνει ώρα με την ώρα, μέρα με τη μέρα, γιατί ο σύγχρονος πολιτισμός μας αδυνατεί να του εξασφ αλίσει ακόμα και τα πιο αυτονόητα υλικά αγαθά: νερό, φαγητό και φάρμακα ακόμη και για τΐ5 απλές ασθένειες της εποχής μας. Σε άλλο σημείο του πλανήτη μας, ένα παιδί βρίσκεται ξαπλω μένο στο κρεβάτι ενός πρόχειρου νοσοκομείου, ανεπανόρθωτα χτυπημένο από τη δύνη ενός πολέμου που κανείς δεν ξέρει μήτε γιατί άρχισε, μήτε πότε θα τελειώ σει. Και το ταξίδι δυστυχώς δεν τελειώ νει εδώ. Την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά ένα άλλο παιδί, κάπου πάνω στη γη, γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης. Στημένο στα φανάρια ενός πολυσύχναστου δρόμου πουλάει την πραμάτεια, που τα "αφεντικά" του έχουν δώσει με κίνδυνο ακόμα και της ίδιας του της ζωής. Την ίδια στιγμή, σε κάποια άλλη γωνιά του κόσμου, ένα μικρό κορίτσι γίνεται το αντικείμενο μιάς διεστραμμένης ικανοποίησης προς όφελος κάποιων άλλω ν "αφεντικώ ν". Και όσο αυτά συμβαίνουν κάπου α λ λο ύ, ένα παιδί γνω ρίζει την κακοποίηση από τους ίδιους του τους γονείς. Π ο λλές οι ταραγμένες γω νιές αυτού του πλανήτη, πολλά τα παιδικά δακρυσμένα μάτια. Πείνα, πόλεμοι, φ υσικές καταστροφές, εργασιακή και σεξουα λική εκμετάλλευση, κακοποίηση και οικογενειακή βία. Τα παιδιά όλου του κόσμου έχουν ανάγκη από μια αγκαλιά. Μια αγκαλιά βοήθειας και συμπαράστασης από όλους μας. Εδώ στο Βύρω να, δυστυχώ ς, γνω ρίζουμε πάρα πολύ καλά τι θα πει πόνος, τι θα πει πόλεμος, φτώχεια, πείνα, και ξεριζω μός. Εδώ βρήκαν καταφύγιο οι πρώτοι πρόσφυγες από την λαβω μένη Μ ικρασία. Και ο Βύρωνας μεγάλω σε και έγινε σήμερα κοιτίδα πολιτισμού και ανθρωπιάς, προσφέροντας την αγκαλιά του απλόχερα στο συνάνθρω πο που βρίσκεται σε ανάγκη. Φέτος, συμπληρώ νονται 20 χρόνια διεξαγω γής του Παιδικού Φεστιβάλ Βύρωνα, που πραγματοποείται κάθε χρόνο στο τέλος της σχολικής χρονιάς. θ έα τρ ο, χορός, τρα γούδι, ζω γραφ ική και πληθώρα άλλω ν καλλιτεχνικώ ν δραστηριοτήτων επιχειρούν να χαρίσουν στους μικρούς μας φ ί λους τη χαρά, το γέλιο, τη ξεγνοιασιά και τη δημιουργία. Γι' αυτή την άνοιξη, η ετήσια παιδική αυτή γιορτή του Δ ήμου, είναι αφιερωμένη στα παιδιά εκείνα που η μοίρα δεν τα έφερε να ζο υν στην ήσυχη γωνιά του πλανήτη. Στα παιδιά εκείνα που τόσο έπληξε το πρόσφατο φονικό τσουνάμι στη Νοτιοανατολική Ασία. Στα παιδιά εκείνα που έμειναν ορφανά από τον πόλεμο, αλλά και σε εκείνα που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του. Στα παιδιά που πεινάνε στις χώ ρες του αποκαλούμενου τρίτου κόσμου. Στα παιδιά όλου του κόσμου, γιατί ο κόσμος μας δε χωρίζεται σε πρώτο, δεύτερο ή τρίτο. Ό λοι κάτω από τον ίδιο ήλιο γεννιόμαστε. Σε όλα τα παιδιά που έχουν δικαιώματα και ας μην το ξέρουν. Για τα δικαιώματα αυτών των παιδιών ας απλώ σουμε τα χέρια μας και τις καρδιές μας, να γίνει όλος ο κόσμος μια αγκαλιά, με την ελπίδα ότι θα φτάσει να ζεστάνει τα παιδιά σε κάθε μεριά της γης.

7 Π ριν ακόμα αρχίσετε να νιώθετε ποια είναι ta πιο τρυφερά και αγαπημένα χέρια που aas αγκαλιάζουν, πριν ακόμα πείτε την πρώτη aas ή έξη, πριν σταθείτε όρθιοι ακουμπώνταβ στα γόνατα τns μαμά5 aas πριν κάμετε τα πρώτα aas βήματα, πριν a a s γίνει απαραίτητο ν' ακούτε ένα τραγούδι ή ένα παραμύθι για να κοιμηθείτε, πριν απ' αυτά - και π ολλέε φορέε άλλα τόσα - υπάρχει μια άγκαλιά πάντα ανοιχτή, πάντα μια φω λιά a /a n n s, πάντα η άγια μητρική, αγκαλιά, που περιμένει να τα φ ροντίσει. Την ευτυχία αυτή τη δικαιούται κάθε παιδί, κάθε παιδί σ ' ό λ ο τον κόσμο. Αυτονόητο όμω5 και απαραίτητο είναι, κάθε μάνα σ 'ό λ ο τον κόσμο να μ π ο ρ εί να μεγαλώ νει τα παιδιά τ n s μ ε τη λατρεία, με την xcopis όρια αγάπη που την π ροίκη σε η φύση. - Δ ε συμβαίνει όμωε αυτό! - θα μ π ορού σε να συμβαίνει; - Ναι, θα μ π ορού σε αν ο άνθρωποβ που με τη σοφία του ετοιμάζεται να ταξειδέψει στον πλανήτη Ά ρ η, ξόδευε λίγη από τη σοφία του, για να κάμει κάτι μ ά λ λ ο ν πιο εύ κολο και σίγουρα πιο καλό για την ανθρωπότητα "Ό λο τον κόσμ ο μια αγκα λιά" για τα παιδιά.

8 ΤβΛετή Evap^ns 2 0 ου Παιδικού ΦεστφάϊΙ τεταρύη 6ΑΠΡΙΜ ον ΐοοε ΚΜΤΕΙΑ Εθυ(ΐΧ/ί ΑυΉΣ-ΤΑΣ-ΗΣ- C Α,ΟΛλ/ΓΟΙΛ f r " 0 νγ*νγ* 0 Δήμαρχος κ. Νίκος Γ. Χαρδαλιάς κηρύσσει την έναρξη του 20ου Παιδικού Φεστιβάλ. Χαιρετισμός από τον συγγραφέα Ιάκωβο Καμπανέλλη. Τα παιδιά ίο υ Κέντρου Μελέτης Χορού Ίσιδώ ρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν" παρουσιάζουν μια σύνθεση, με τίτλο: " μια αγκαλιά". Χορογράφος: Μ αρκέλλα Μανωλιάδη Το θεατρικό Εργαστήρι και το Μουσικό Εργαστήρι του Δήμου μας παρουσιάζουν ένα μικρό αφιέρωμα για την Παγκόσμια ΕΙΡΗΝΗ και ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ με τίτλο "τίποτα δεν είναι μακριά μαε". Κείμενο - Οργάνωση: Λίλιαν Δημητρακοπούλου Διδασκαλία τραγουδιών - Διασκευή: Ανδρέας Συμβουλόπουλος - Νότα Μ ουμουιζή Διδασκαλία παιδιών: Νατάσα Παπαδοπούλου Στην έναρξη συμμετέχουν χαιρετίζοντας και παιδιά από το Δήμο Υμηττού. Τα παιδιά από το Κέντρο Πολιτισμού του Κουρδιστάν θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς της πατρίδας τους. Συνοδεύει παραδοσιακό συγκρότημα. Ακολουθεί καλλιτεχνικό Πρόγραμμα με τραγούδια από την Λιλιπούπολη υπό την διεύθυνση του θωμά Κονχογιώργου (πιάνο). Τραγουδούν ο Δώρος Δημοσθένους και Δάφνη Πανουργία. Συμμετέχει η παιδική χορωδία του σχολείου της Φυλής. * Σε περίπτωση βροχόητωσηί, η εκδήήωση ins Έναρξηβ θα πραγματοποιηθεί στον Κινηματογράφο ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ (πρώην Λουΐζα), κατόπιν συνεννόησηί με το Πνευματικό Κέντρο και μία ώρα πριν από την εκδήήωση.

9 Ρ ΠΕΗΠΤΗI ΑΠΡΙΛΙΟΥ Κ(ΜΜΤ0ΓΡ,4Φ0 ug4 G4. T14 Γα παιδιά ίων 3ου και 13ου Δημοτικών Σχολείων ( ολοήμερα) παρουσιάζουν παραδοσιακά τραγούδια του τόπου μας και μεγάλων Ελλήνω ν συνθετών. Διδασκαλία : Φωτεινή Καρπούζου ΠΑΡΑί^ΕΥΗ i ΑΠΡΙΛΙΟΥ Κ(υ/#Η47θΓΒ4Φ0ε υς4 ε Μ ε Τ ία CΟ.ΛλΛ^.Ι/ Το θεατρικό σχήμα του 1ου Γυμνασίου παρουσιάζει το έργο του Μπρεχτ "Ο Κύκλος με την Κιμωλία" Επιμέλεια Π αρουσίασή: Χάρης Αρώνη5 Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζωή Μπελούμπαση AO YlZA) Το χορευτικό σχήμα του 1ου Γυμνασίου παρουσιάζει παραδοσιακούς χορούς από τη Μακεδονία και τη Θράκη. Διδασκαλία Χορών: Χαρά και Μαρία Αγλαμίση. Το θεατρικό σχήμα του 1ου Λυκείου παρουσιάζει το έργο του Τένεσσι Ουίλιαμς Γυάλινος κόσμος". Επιμέλεια Π αρουσίασή: Χάρης Αρώνης Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Σιλιγαρδάκη Μαρία - Βασιλική Ζιώγα AMATO Ί ΑΠΡΙΛΙΟΥ ιχ.(^η4τογβ4φο υ εά α ο υ ΙΖΑ) Το θεατρικό σχήμα του 2ου Γυμνασίου παρουσιάζει το έργο του Σαίξπηρ σε διασκευή Γ. Καλαντζόπουλου 'Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας. Επιμέλεια παρουσίαση5: Ιωάννα Φώσκολου Μουσική Επιμέλεια: Έβη Μανουσακίδου Οι μαθητέ5 του 2ου Λυκείου Βύρωνα τραγουδούν την Αγάπη για τα παιδιά Όλου του Κόσμου. Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Λουκία Αντωνίου Νίκη Νηστικάκη \iypmn ΊΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΜΗ4ΤΟΓΒ4ΦΟ S A ÍtT IA ΛΟ ΥίΖΑ) g r f j f Μ ι. í Το θεατρικό σχήμα του 8ου Δημοτικού Σχολείο παρουσιάζει το θεατρικό έργο Tns Ζωής Βαλάση Το Χρυσολούλουδο" Επιμέλεια Παρουσίασης: Ειρήνη Σπανουδάκη Γα παιδιά του 2ου Γυμνασίου παρουσιάζουν σε δρώμενο την Δημοτική ποίηση "Αέναος χορός. Υπεύθυνοι Καθηγητές: Διαμάντω Τζανετοπούλου - Γεωργία i, L;: : >:=:: λ s, Μπρίσκα - Κολιος Δημήτριος Επίσης, οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου παρουσιάζουν Το Λαϊκό Τραγούδι ως έκφραση των βιωμάτων του Ελληνικού Λαού στις δεκαετίες ". Υπεύθυνοι Καθηγητές: Παν/τα Μπουντούλη - Διαμάντω Τζανετοπούλου - ΚολιόςΔημήτριος Μουσική Επιμέλεια: Έβη Μανουσακίδου

10 ΔΕΥΤΕΡΑ ΛΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ (Χ(υίίΜΛΤ0ΓΒ4Φ0 υξ4 &\&6Τ14 6γ<Λ», 710y(Z4) S -.^ O ν^ γ^ Το χορευτικό τμήμα των 5ου και 11ου Δημοτικών Σχολείων παρουσιάζει ^ xopoùs και έθιμα από Ρούμελη, Πελοπόννησο, Κω και Άρετσού Βιθυνίας. Διδασκαλία Χορών: Ν. Κωστογιαννόπουλος Το χορευτικό τμήμα του 8ου Δημοτικού παρουσιάζει χορούς ^ ^ από το Βορειοανατολικό Αιγαίο (Σάμος, Χίος, Λήμνος) και τα Παράλια της Μ. Ασίας. Διδασκαλία Χορών: Δημ. Τριανταφυλλίδης. ΤΕΤΑΡΤΗ 42>ΑΤΪΡ(Μ0Υ lc(kjffh4t0rp/400 k)^4 t/l&fct(a ΛΟύ ΙΖ Α ) γν.. γ^. Τα παιδιά του 9ου Δημοτικού Σχολείου θα τραγουδήσουν Μάνο Χατζιδάκι. Υπεύθυνος Χορωδίας: Νίκος Παπαδογιώργος Τα παιδιά του 16ου Δημοτικού συμμετέχουν με μουσική εκδήλωση Vi ^ στην οποία οι μαθητές θα παίξουν μουσικά έργα για πιάνο, κιθάρα και βιολοντσέλο. Επίσης, η χορωδία του σχολείου θα ερμηνεύσει τραγούδια στο πλαίσιο του θέματος "Ό λος ο κόσμος μια αγκαλιά". Επιμέλεια Παρουσίασης: Αθηνά Χρήστου - Λυδία Σέρβου Γιάννης θεολογίτης - Νίκος Μπαλογιάννης Το θεατρικό σχήμα του 5ου Γυμνασίου παρουσιάζει το έργο "Ταξιδεύοντας στη χώρα tns κωμωδίας". Επιλογή Κειμένων: Ιουλία Κοντοαγγέλου Επιμέλεια Παρουσίασης και Μ ουσικής: Ιουλία Κοντοαγγέλου τ τ ε π η τ Η ^ α π ρ ι μ ο ύ U.( μ^μλτ0γρ/4φ0 ufca t/l fct(a 6 ^ «Λ0ύ(2Α) , ^ ^ Το θεατρικό σχήμα του 10ου Δημοτικού σχολείου παρουσιάζει το θεατρικό έργο "Μικροί - Μεγάλοι", της Λίας Χατζοπούλου - Καραβία. Επιμέλεια Παρουσίασης: Ειρήνη Σπανουδάκη ^. Το θεατρικό σχήμα του 5ου Λυκείου παρουσιάζει το έργο του Αγγέλου Βλάχου "Η κόρη του παντοπώλου". Επιμέλεια Παρουσίασης: Ιουλία Κοντοαγγέλου.

11 M -.io 6.% 0 ^ 'V.S O 6.^.0 >. 0 0 vt-vt ITAPAZVLtyH A ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΐ (υίίη4τ0γβ4φ0 υς4 é4g.etla C-p^v A 0Y12A) Το θεαιρικό σχήμα ίων 5ου και 11ου Δημοτικών Σχολείων παρουσιάζει το θεατρικό έργο του Ε. Τριβιζά "Γουρουνάκια Κουμπαράδες. Επιμέλεια Παρουσίασης: Παρασκευή Κοψιά Μουσική Επιμέλεια: Μουρελάτος Γιώργος Κοστούμια: Μαίρη Τσουκαλά Το θεατρικό σχήμα των 3ου και 13ου Δημοτικών Σχολείων παρουσιάζει το θεατρικό έργο "Από πού έρχεται o xpóvos;" (Διασκευή από το μυθιστόρημα του Μίχαελ 'Εντε "Η Μ όμο") Επιμέλεια Παρουσίασης: Ιουλία Κοντοαγγέλου "Μία Πόλη Μαγική" αφιέρωμα στο Μάνο Χατζιδάκι από το Γυμνάσιο Καρέα Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Χαρά Αρετοπούλου Βισβάρδη Ζωή A M A TO Α ί ΑΠΡΙΛΙΟΥ ic(kjtfh4t0rb4<d0 υξ4 t/féeim To θεατρικό σχήμα του 9ου Δημοτικού Σχολείου παρουσιάζει το θεατρικό έργο "Η Παράσταση αρχίζει χώρα" του Π. Παπατσαρούχα - Τσαρούχα. Επιμέλεια Παρουσίασης: Ειρήνη Σπανουδάκη. Το χορευτικό τμήμα του 9ου Δημοτικού Σχολείου παρουσιάζει παραδοσιακούς χορούς από την Ήπειρο και μοντέρνο Jazz. Διδασκαλία Χορών: Κουβακά Ελένη Το χορευτικό τμήμα του 6ου Δημοτικού παρουσιάζει χορούς από Μακεδονία, νησιά του Ιονίου, Ήπειρο και Θεσσαλία Διδασκαλία Χορών: Δώρα Σταυροπούλου /I0y(z4) Μ

12 Λή η 2 0 ου Παιδικού ΦεστιβαίΙ \ / Μ > ΐ Α Μ Λ ί Α Π Ρ ί Λ ί ο ν ι ο ο ε KM 11(Λ tök)(lx./^ _ /Λ^ϋ ι ( _ \Α -ίίσ- C ι ") 0 ~ <^ Ο Δήμαρχοε κ. Νίκο5 Γ. Χαρδαλιάε κηρύσσει τη λήξη ίου 20ου Παιδικού Φεστιβάλ και καλεί στην προετοιμασία του 21ου. Απονομή βραβείου στο καλύτερο θεατρικό και απονομέ5 Αναμνηστικών Διπλωμάτων σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν. Ακολουθεί καλλιτεχνικό Πρόγραμμα με τον Λουκιανό Κηλαηδόνη και θα ακουστούν τραγούδια που έχει γράψει για π α ιδ ιά παραστάσεΐ5 καθώε και άλλα γνωστά τραγούδια του μουσικοσυνθέτη. *Σε περίπτωση βροχόπτωσή, η εκδήλωση τns Λήξηε θα πραγματοποιηθεί στον Κινηματογράφο ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ (πρώην Λουΐζα), κατόπιν συνεννόηση5 με το Πνευματικό Κέντρο και μία ώρα πριν από την εκδήήωση. ντν\αλ^. et. Δημήτρηε nanavm wns H0onoios Εθνικού θέατρου - Δ/ντη$ Ανώ τερα Σχολή$ Δραματική$ Τέχνηε Κωνσταντίνοε Παπαπέτρο5 Σκηνοθέτηε - ΣεναριογραφοΒ Σταύροε Νικολαϊδηε H0onoios Ιωάννα Πέππα θεατρολόγο5

13 Τον Προϊστάμενο ΑΟ βάθμια$ Εκ π α ίδ ευ σ ή κ. Ηλία Γεωργαντά Την Σχολική Σύμβουλο ΑΟ βάθμιαε Εκπ α ίδ ευ σ ή κα Σοφία Στράγκα και tous Εκπαιδευτικοί^ Τον Προϊστάμενο ΒΟ βάθμιαδ Εκπαίδευσηδ κ. Ιωάννη Δράκο και tous Εκπαιδευτικοί^ Tous Σ υ λ λ ό γ ο υ Γονέων και Κηδεμόνων ΑΟ βάθμια5 Εκπαίδευσηδ Τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματο5 Βύρωνα κ. Βασίλειο Τρουμπάτο Τον Διοικητή Τμ. Ασφαλεία5 Βύρωνα κ. Νίκο Κοντοχρήστο. Τον κ. Ιάκωβο Καμπανέλλη συγγραφέα. Το Κέντρο Μ ε λ έ τ α Χορού Ίσ ιδ ώ ρ α ε και Ραϋμόνδου Ντάνκαν" Το θεατρικό Εργαστήρι του Δ ήμου Βύρωνα Το Μ ουσικό Εργαστήρι του Δ ήμου Βύρωνα Ολουδ που συμμετείχαν otis KpmKés Enuponés Το ΥΠ Π Ο για την ευγενική παραχώρηση του Αμφιθέατρου + Την G O O D Y'S Α.Ε. Την Αντιπροσωπεία Αυτοκινήτων Α Φ Ο Ι Φ ιλοσίδη Το Ραδιοφωνικό Σταθμό Μ ΕΛ Ω Δ ΙΑ FM 99,2 Τον Παιδότοπο Bimbo Το Σωματείο Μικροπωλητών "ΑΘΗ ΝΑΪΚΟ" Τη Δημοτική Επιχείρηση Α νά π τυξή Δήμου Βύρωνα (Δ.Ε.Α.Δ.Β.) Ολουδ tous Δημότεδ που μαε συμπαραστάθηκαν Το Γραφείο Ειδικών Συ μβούλω ν του Δημάρχου Βύρωνα ^ Τιυ λ ι Γnnm ρυψοιν-» eia Τι υμ ιιυ π λυ ιι τιυ λ υ ι ι Λ ηι rnnva i Du υυμνυνυ /nami/v Ολεε τΐδ υπηρεσίεδ του Δήμου που συνεργάστηκαν για την επιτυχία του 2 0 ου Παιδικού Φεστιβάλ Δ ήμου Βύρωνα Και βέβαια όλα τα παιδιά που συμμετείχαν και έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τουβ στο 2 0 Παιδικό Φεστιβάλ Βύρωνα

14 . : ΘΕΑΤΡΟ ΤΛ ΣΧΟΛΕΙΑ ο Πνευματικό Κέντρο του Δ ή μ ο υ Βύρω να δίνει ξεχω ριστή βαρύτητα σε αυτό το πρόγραμμα που λειτο υρ γεί φέτο$ για όγδοη χρονιά. Οι συνεργάτε5 μα5, θεατρολόγοι και ηθοποιοί, από την αρχή ακόμα τη$ σχολικήε χρονιάε αναλαμβάνουν να διδάξουν στα παιδιά τη θεατρική λειτουργία. Μέσα από τη διδαχή και την έκφραση ρόλων το παιδί εξασκείται στην αφαιρετική διαδικασία και καλλιεργεί την ικανότητα συγκέντρω σή. Μαθαίνει να γίνεται καλό5 ακροατήε, αλλά και ομιλών, αναπτύσσει την επικοινωνιακή δυνατότητα και το ομαδικό συναίσθημα. Το θέατρο, που - καθόλου τυχαία - θεωρείται "η τέχνη των τεχνών", μαθαίνει στο παιδί, να λειτουργεί συλλογικά και να μην οχυρώνεται πίσω από το "εγώ" του. Ανοίγει επομένου τΐ5 πόρτεε τη$ ψυχή5 και ιδιαίτερα στα τρυφερά πλάσματα πετυχαίνει με τον πιο ομαλό τρόπο τη διαδικασία τη5 κοινω νικοποίησή. Τα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα παρουσιάσουν, στο πλαίσιο του 20ου Παιδικού Φεστιβάλ, διάφορα θεατρικά έργα, κορυφώνοντα5 δυναμικά τΐ5 δραστηριότητέ5 του$. ιος κύρωνα ΠΝ /Μ Α Τ ΙΚ Ο ΚΕΝ ΤΡΟ ΊΪΆ Μ ικρή Σκην/ι 0Κ ύ κ λ θ 5 τη5 "Μ ικ ρ ή ε Σ κ η ν ή 5 Ν, που αποτελεί στο Δήμο μαε θεσμό εδώ και είκοσι χρόνια, ξεκίνησε φέτοε τΐ5 εκδηλ ώ σ ει του στΐ5 5 Φεβρουάριου και διήρκεσε μέχρι τΐ5 6 Μαρτίου. Η εντυπωσιακή ανταπόκριση και συμμετοχή των παιδιών δικαίωσε τΐξ επιλογέ5 μα5 και οδήγησε το πρόγραμμα σε μεγάλη επιτυχία. Στο πλαίσιο του Κύκλου, που είναι μια προσφορά τη5 Δημοτική$ Αρχήε σε όλα τα παιδιά του Βύρωνα, επιλέχθηκαν και φέτοε κινηματο-γραφική ταινία, θεατρικέ$ παραστάσεΐ5, παρά-σταση Καραγκιόζη και παράσταση Κουκλο-θέατρου, με κριτήριο την καλύτερη ποιότητα και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών, ώστε να συνδυαστούν η ψυχική καλλιέργεια και η διδαχή ήθου$ με την ψυχαγωγία. 2005

15 ίγοα fl '. ^, :.,. '. ; : : 7 - :. ΘΕΑΤΡΙΚΟ εργασ-τηρι έτο5, ίο θεατρικό Εργαστήρι του Δήμου μαε κλείνει οχτώ χρόνια δημιουργικήε ζωή5. Σε αυτό το διάστημα, οι συντελεστέε που το στελεχώνουν έδωσαν τον καλύτερο εαυτό του5, με αποτέλεσμα το Εργαστήρι να διακριθεί ανάμεσα στου5 ερασιτεχνικούε θιάσου5 τηε χώρα$ μαε. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Βύρωνα "στη σκιά των Βράχων", παρουσιάστηκαν τα τέσσερα τελευταία χρόνια τα έργα: "ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΝΙΟ" του Μ ολιέρου, "ΠΕΡΙ ΕΛΙΑΣ Ο Λ Ο ΓΟ Σ των θ. Σταυρόπουλου και Β. Τάτση, "ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΔΥΟ ΑΦΕΝΤΑΔΩΝ" του Κ. Γκολντόνι σε παιδική διασκευή, η ανατρεπτική κωμωδία του Ντάριο Φο "Η Μ ΑΡΙΧΟΥΑΝΑ ΤΗΣ Μ ΑΜ ΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΓΛ ΥΚΙΑ ", ενώ πέρσι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η κωμωδία του Πατ Κουκ "ΦΟΝΟΣ; ΘΑ ΑΣΤΕΙΕΥΕΣΤΕ. e-i % * \ ζ\ ν Λ H O > S. M X W f Γ Ι Α Π Α ΙΔ ΙΑ Ή τη Μουσική Σχολή που λειτουργεί φέτοε Via ένατη διδάσκονται: κιθάρα, πιάνο. \ χρονιά 2 1 Σκοπό5 τηε Μουσικήε Σχολήε είναι, να συμβάλλει ^την ψυχική καλλιέργεια, την ψυχαγωγία και τη μουσική επιμόρφωση των παιδιών. ν\\ Η Μουσική Σχολή είναι ένα ευαίσθητο και ενδιαφέρον πρόγραμμα που θα ενεργοποιήσει tous μ εγ α λύ τ ερ ο ι, ενώ θα ενθαρρύνει τα παιδιά, της πολύ τρυφερήε ηλικίαε να συνεχίσουν και αργρΐερό'. τιϊ μουσική του5 καλλιέργεια. >' > ' \\\ Και είναι βέβαιο, ότι η προσέγγιση των παιδιών από vco'p'is μετου5 ήχουε και με τΐ5 διάφορε5 μορφέ5 μουσικήε αποτελεί καθοριστικό\παρ^γοντα για την ποιότητα των μελλοντικών επιλογών to u s, αφού τα απριρέηει από το να παραμείνουν παθητικά και επιρρεπή στην ηχητική βαρβαρότητα, που δυστυχώξ, προτείνεται καθημερινά από τα μέσα μαζική5 ενίϊώερώσηβ. Ολοι οι μαθητέ5 στο τέλθ5 τηε xpoviäs θα παρουσιάσουν tn δουλειά τουε, στα πλαίσια του 20ου Παιδικού Φεστιβάλ. \ Ν ^ e p T A Z T f f l Z U T P A M M γενική μαε κατεύθυνση είναι η ελεύθερη έκφραση των παιδιών μεσ ιλαίσιο μαθημάτων με ζωγραφική, κατασκευέε, μικρογλυπτική επισκέψεΐ5 σε μουσεία και πινακοθήκε5, για τη γνωριμία και την εξοικ με την Τέχνη. Στόχο5 μα5 είναι να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά από νωρί5 την αξία τηε και των καταβολών μαε, να καλλιεργήσουν τη σκέψη τουε και νο αναη συνέχεια μια ελεύθερη και υγιή προσωπικότητα. Τα τελευταία χρόνια εμπλουτίσαμε το πρόγραμμα του Εικαστικού Εργ προβολέε διαφανειών γύρω από την ιστορία τη$ Τέχνηε και με επαφέ5 τι ζωγράφουε και άλλουε ειδικούε τη$ τέχνη5, ώστε να κατανοήσουν τη βαθύ του κάθε έργου, να εκτιμήσουν σωστά την καλλιτεχνική του αξία και να βοη ανάδειξη των προσωπικών ικανοτήτων τουε. Με τη δυναμική λειτουργία του Εικαστικού Εργαστηρίου και με την εν συμπαράσταση δασκάλων, γονιών, καλλιτεχνών, η διαδικασία τη$ ενα σχό λησή ιω παιδιών με την Τέχνη φέρνει στην επιφάνεια τα ταλέντα και τιε κλίσειε χουε και ία βοηθά να αναπτύξουν την αίσθηση, την κρίση, την ευαισθησία και τη γνώση τουε. Z

16 Αφοι Φιλοσίδη α.ε Εξουσιοδοτημένος "Εμπορος KOSM OCAR Α.Ε. Σ τ ις σύγχρονες εγκατα σ τά σ εις μας θα βρείτε α υτά π ο υ ψ ά χνετε... και ακόμα π ερ ισ σότερ α! Π ρώ τα α π ό όλα θα βρείτε ένα ά ρ τιο, ολοκληρω μένο συγκ ρ ό τη μ α V olksw ag en α ντά ξιο της π ο ιό τη τα ς και της α ξιο π ισ τία ς π ο υ χαρακτηρίζει την αγαπημένη σ α ς μάρκα. Σ τ ις υ π ερ σ ύ γ χ ρ ο ν ες εγ κ α τ α σ τ ά σ εις μας θα α να κα λύψ ετε ένα άριστα οργανωμένο τμήμα π ω λήσεω ν, γνήσια ανταλλακτικά Volksw agen, υπ εύθυνο και εξουσιοδοτημένο Service, εξοπ λισμένο με τα π ιο σύγχρονα διαγνω στικά μηχανήματα και βέβα ια, όλα τα μοντέλα Volksw agen. Επ ιπ λέο ν, θα α να κα λύ ψ ετε... ακόμα π ερ ισ σ ό τερ α, το χρηματοδοτικό π ρόγραμμα α π ό 0% π ροκα τα βολή έω ς 72 μήνες, επ ίσ η ς οδική βοήθεια δω ρεάν για 2 χρόνια μέσω της T O T A L CA RE. Το άρτια καταρτισμένο και εξειδικευμένο π ρ ο σ ω π ικ ό μας βρίσκεται στη διάθεσή σ α ς για να σ α ς π ρ ο σ φ έρ ει την υψ η λότερ η π ο ιό τ η τ α υ π η ρ εσ ιώ ν, τόσο π ριν όσο και μετά την π ώ ληση. Σας περιμένουμε σήμερα κιόλας \νλ) Α φ Ο Ι Φ ΐλθ(ΧΐδΓ Ο.ε. Εξουσιοδοτημένος Έμπορος KOSMOCAR Α.Ε. Πωλήσεις - Service - Ανταλλακτικά - Φανοττοιία - Ηλεκτρολογείο Λ. Καρέα 2, Βυρωνας, Τ.Κ , Αθήνα, ΤΗΛ.: ,FAX: e.maihwww.filosidis.gr

17 Δήμος ί ϋ Βύρωνα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ερνα Ο ' Μουδική Θέατρο Ζωγραφική Φωτογραφία Οικιακή Οικονομία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΓΓΡΑΦΕΣ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ (Κύπρου & Ευαγγελικής Σχολής) ΤΗΛ.: , , , FAX:

18 Μεσολογγίου 50 & Ερυθραίας 37 - Βύρωνος - Τηλ ΠΑΙΔΙΚΑ ΡΟΥΧΑ ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΠΥΤΖΑΜΕΣ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΚΑ ΜΩΡΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤ-ΜΠΕΜΠΕ mandarino MAR AXIL

19 Η μεσογειακή διατροφή θεωρείται στις μέρες μας πρότυπο ισορροπημένης και ολοκληρωμένης διατροφής. Γι αυτό φτιάξαμε για σας... ΙΟΡΊΙ'ΝΓ

20 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΜΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΜΑ Κύπρου & EuayyerliKns ZxoSns (ΠαΛαιό Δ η μ α ρ χ είο ) Ίηλ.ζ , Fαχ: E-m ail: pn cvm o ten et.g r

/Μ /ί ε περηφάνια, σεβασμό και χαρά αφιερώνουμε σε όλους τους //φί; πολίτες του Βύρωνα τις εκδηλώσεις της φετινής 19ης διοργάνωσης

/Μ /ί ε περηφάνια, σεβασμό και χαρά αφιερώνουμε σε όλους τους //φί; πολίτες του Βύρωνα τις εκδηλώσεις της φετινής 19ης διοργάνωσης ',ΜΜ* mm ι Αγαπημένα μου Παιδιά, Αγαπητοί Φίλες και Φίλοι, /Μ /ί ε περηφάνια, σεβασμό και χαρά αφιερώνουμε σε όλους τους //φί; πολίτες του Βύρωνα τις εκδηλώσεις της φετινής 19ης διοργάνωσης λ., του θεσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ Ü. B H Ä ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΙΚΟΣ ΡΟΓΚΑΚΟΣ (Δήμαρχος Βύρωνα) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗ Σ ΜΗΛΑΣ (Α ντιδήμαρχος Βύρωνα) ΜΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΑ (Δημοτική Σύμβουλος) ΚΑΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στους Μάρκο Βαμβακάρη - Βασίλη Τσιτσάνη. Αφιέρωμα στους Μανώλη Χιώτη - Γιώργο Ζαμπέτα. Αφιέρωμα στους Χρήστο Νικολόπουλο - Βαγγέλη Κορακάκη

Αφιέρωμα στους Μάρκο Βαμβακάρη - Βασίλη Τσιτσάνη. Αφιέρωμα στους Μανώλη Χιώτη - Γιώργο Ζαμπέτα. Αφιέρωμα στους Χρήστο Νικολόπουλο - Βαγγέλη Κορακάκη Τετάρτη 29/2 Αφιέρωμα στους Μάρκο Βαμβακάρη - Βασίλη Τσιτσάνη Δευτέρα 5/3 Αφιέρωμα στο Ντίνο Ηλιόπουλο «Ο ατσίδας» Τετάρτη 7/3 Αφιέρωμα στους Μανώλη Χιώτη - Γιώργο Ζαμπέτα Δευτέρα 12/3 Αφιέρωμα στο Θανάση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΑΤΙΖΩ ΠΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΝΑ ΚΕΛΑΗ ΗΣΟΥΝ ΠΑΙ ΙΚΟ - NEANIKO ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ. 26 Απριλίου - 10 Μαΐου

ΧΡΩΜΑΤΙΖΩ ΠΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΝΑ ΚΕΛΑΗ ΗΣΟΥΝ ΠΑΙ ΙΚΟ - NEANIKO ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ. 26 Απριλίου - 10 Μαΐου ΧΡΩΜΑΤΙΖΩ ΠΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΝΑ ΚΕΛΑΗ ΗΣΟΥΝ ΠΑΙ ΙΚΟ - NEANIKO ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 26 Απριλίου - 10 Μαΐου 2015 Φίλες και φίλοι Όπως κάθε άνοιξη εδώ και 30 χρόνια, έτσι και φέτος μένουμε πιστοί στο ραντεβού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζόμενοι Πνευματικού Κέντρου Δήμου Βύρωνα

Εργαζόμενοι Πνευματικού Κέντρου Δήμου Βύρωνα 3 Εργαζόμενοι Πνευματικού Κέντρου Δήμου Βύρωνα Καλλιτεχνική Διεύθυνση Τασία Σαρρίδου Δημόσιες Σχέσεις και Χορηγίες Βούλα Μαρουλιανάκη Δημόσιες Σχέσεις και Γραφείου Τύπου Νέλια Ξανθάκη Υπεύθυνες Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

Τι κρίμα να μην πουλάει υπερτιμημένους καπουτσίνους και σινιέ συνολάκια... Μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης προς τιμή του Χρήστου Νικολόπουλου CCHIO

Τι κρίμα να μην πουλάει υπερτιμημένους καπουτσίνους και σινιέ συνολάκια... Μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης προς τιμή του Χρήστου Νικολόπουλου CCHIO καθημερινή καθηµερινή ενημέρωση ενηµέρωση 24ώρες: ώρες: 24 e-epikaira. gr e-epikaira.gr Νέα Σµύρνη Σμύρνη Νέος ΆγιοςΚόσµος Δημήτριος Ελληνικό-Αργυρούπολη Γλυφάδα Άλιμος Παλαιό Φάληρο Μοσχάτο-Ταύρος Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Σ ας καλωσορίζουμε με πολλή χαρά στο

Σ ας καλωσορίζουμε με πολλή χαρά στο ΛΑΒστόρι H ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ TEΥΧΟΣ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Το «Λαβστόρι» στους παλμούς του ΛΑΒ Σ ας καλωσορίζουμε με πολλή χαρά στο ολόφρεσκο τέταρτο τεύχος της εφημερίδας

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα www.gynaikesapopseis.gr

περιεχόμενα www.gynaikesapopseis.gr Φθινόπωρο 2009 «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ» Περιοδική έκδοση Διανέμεται σε 7.000 αποδέκτες δωρεάν περιεχόμενα Επικοινωνία: τηλ: 6972277126 e-mail: katerinayfantidou@hotmail.com Ωραιόκαστρο Αναγεννήσεως 16, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

28 Μ Α ΪΟ Υ 21 6 ΙθΚΜΙΟΥ

28 Μ Α ΪΟ Υ 21 6 ΙθΚΜΙΟΥ ]'!% Ι Μ Ι Λ Ι Κ Ο Κ Η Ι Μ Λ 28 Μ Α ΪΟ Υ 21 6 ΙθΚΜΙΟΥ Με την ευγενική στήριξή ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ δημοτ m m ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΕΛΗ: ΝΙΚΟΣ ΡΟΓΚΑΚΟΣ (Δήμαρχος Βύρωνα) ΚΩΣΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. π α ι ο υ μ ε γίνουμε ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΡΩΝΑ 21ΜΑΪΟΥ-1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1994. 9ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΥΡΩΝΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. π α ι ο υ μ ε γίνουμε ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΡΩΝΑ 21ΜΑΪΟΥ-1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1994. 9ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΥΡΩΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 9ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΥΡΩΝΑ Λα Ε π α ι ο υ μ ε γίνουμε ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΡΩΝΑ 21ΜΑΪΟΥ-1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1994 ουζ ξεφορτω θήκαμε τους κακούς», είπε στους φίλους του ο πανέξυπνος Κουΐκυ και πρόσθεσε:

Διαβάστε περισσότερα

Το όραμά μας να μετατρέψουμε

Το όραμά μας να μετατρέψουμε Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ l ΤΕΥΧΟΣ 27 l ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Διαβάστε ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΕ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ «ΤΑΣΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ» H αθλητική κίνηση στον Δήμο μας Σελ. 3 Η Επιτροπή Ευημερίας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Ξεκίνησαν οι αποσπερίδες στη Στέγη Βιβλίου του Παναγιώτη Κουσαθανά. Μεγάλη δωρεά προς το Δήμο Μυκόνου του Μυκονιάτη καθηγητή και συγγραφέα. Σελ. 7 Χρόνος 37ος Αριθμός Φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

2 Απεήτειο Γυμνάσιο Αγρού. Yπεύθυνος Ιδιοκτήτης Νεόφυτος Παπαϊωάννου, Διευθυντής. Υπεύθυνος Έκδοσης Παναγιώτης Λαμπίτσης, Β.Δ.

2 Απεήτειο Γυμνάσιο Αγρού. Yπεύθυνος Ιδιοκτήτης Νεόφυτος Παπαϊωάννου, Διευθυντής. Υπεύθυνος Έκδοσης Παναγιώτης Λαμπίτσης, Β.Δ. Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ / Σχολική Χρονιά 2012-2013 1 Yπεύθυνος Ιδιοκτήτης Νεόφυτος Παπαϊωάννου, Διευθυντής Υπεύθυνος Έκδοσης Παναγιώτης Λαμπίτσης, Β.Δ.Α Φιλόλογος Επιμέλεια Έκδοσης Σούλα Αβραάμ, Φιλόλογος Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

C o r i n n e M e n t z e l op o u l o s & Α ν δ ρ έ α ς Μ ε ν τ ζ ε λ όπ ο υ λ ο ς. Τ α γ ε ν έ θ λ ι α τ ο υ Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ Π α τ ρ ώ ν

C o r i n n e M e n t z e l op o u l o s & Α ν δ ρ έ α ς Μ ε ν τ ζ ε λ όπ ο υ λ ο ς. Τ α γ ε ν έ θ λ ι α τ ο υ Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ Π α τ ρ ώ ν ΧΡΟΝΙΑ @up Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Σ φ ή κ α ς & Β έ ρ α Σ φ ή κ α C o r i n n e M e n t z e l op o u l o s & Α ν δ ρ έ α ς Μ ε ν τ ζ ε λ όπ ο υ λ ο ς Περιοδική Έκδοση του Πανεπιστημίου Πατρών 2η περίοδος -

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΙΚΟΣ 2012

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΙΚΟΣ 2012 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΙΚΟΣ 2012 Το έργο του εξωφύλλου για τα Θορίκια 2012 φιλοτεχνήθηκε από το ζωγράφο Βαγγέλη Τζερμιά Αγαπητοί μου Συμπολίτες, Διανύουμε μία ακόμα δύσκολη χρονιά. Αντιμετωπίζουμε μία κρίση βαθειά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ. Μαθητικοί Δρόμοι ΤΕΥΧΟΣ 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ. Μαθητικοί Δρόμοι ΤΕΥΧΟΣ 24 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ Μαθητικοί Δρόμοι ΤΕΥΧΟΣ 24 Μαθητικοί Δρόμοι ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 24 Εξώφυλλο: Έργο μαθήτριας: Παπαφωτίου Αλίκη Β 6 Οπισθόφυλλο: Έργο μαθήτριας: Παπακωνσταντίνου Βλασία Β 7 Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ο άνθρωπος έχει ρίζες, κι όταν τις κόψουν πονεί, βιολογικά, όπως όταν τον ακρωτηριάσουν. (Γ. Σεφέρης)

Ο άνθρωπος έχει ρίζες, κι όταν τις κόψουν πονεί, βιολογικά, όπως όταν τον ακρωτηριάσουν. (Γ. Σεφέρης) επικ χαλ ιοπουλιτών οινωνία Ο άνθρωπος έχει ρίζες, κι όταν τις κόψουν πονεί, βιολογικά, όπως όταν τον ακρωτηριάσουν. (Γ. Σεφέρης) Τριμηνιαία έκδοση του Εκπ. Συλλόγου Χαλκιοπουλιτών Ο Άγιος Ανδρέας ο Ερημίτης

Διαβάστε περισσότερα

Σας προτείνουμε εξειδικευμένα συνεργεία για ελαιοχρωματισμούς -μονώσεις (ταρατσών-τοιχών) - ταπετσαρίες & τεχνοτροπίες - γυψοσανίδες

Σας προτείνουμε εξειδικευμένα συνεργεία για ελαιοχρωματισμούς -μονώσεις (ταρατσών-τοιχών) - ταπετσαρίες & τεχνοτροπίες - γυψοσανίδες ΔΩΡΕΑΝ FREE PRESS Νο 63 Σεπτέμβριος 2014 happy kids Παιδικά υποδηματα & ενδυματα Σεβαστίας 15 (κάθετη στην Εθν. Αντιστάσεως) -Περιστέρι-Τηλ. - Fax: 213 00 54 276 email: happykids97@gmail.com Εκθεσιακός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Σχολικό έτος 2003-2004

Η ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Σχολικό έτος 2003-2004 Η ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Σχολικό έτος 2003-2004 Υ πεύ θυ νος φο ρέ α: Μι χά λης Αγ. Πα πα δό που λος Ο μό τι μος Κα θη γη τής Α.Π.Θ. Πρό ε δρος του Παι δα γω γι κού

Διαβάστε περισσότερα

festival teliko_layout 1 15/3/2013 12:03 μμ Page 36 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

festival teliko_layout 1 15/3/2013 12:03 μμ Page 36 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Το πρόγραμμα του 29ου Φεστιβάλ Παρασκευή 22 Μαρτίου Ώρα 8.30μμ. -Τελετή έναρξης Χαιρετισμοί -Η ηθοποιός Μπέσυ Μάλφα στη θεατρική παράσταση «KILLER» σε σκηνοθεσία του Χρήστου Καρχαδάκη Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣύλλογος Αγραφιωτών Ευρυτανίας ΑΓΡΑΦΙΩΤΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ!

ΟΣύλλογος Αγραφιωτών Ευρυτανίας ΑΓΡΑΦΙΩΤΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ! T ΑΓΡΑΦΑ Τρίμηνη έκδοση του Συλλόγου Αγραφιωτών Ευρυτανίας "Τ' ΑΓΡΑΦΑ" Γραφεία: Τζώρτζ 24, Αθήνα Τ.Κ. 10682 Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2010 Αρ. Φύλλου 3 ΑΓΡΑΦΙΩΤΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ!

Διαβάστε περισσότερα

DE LA SALLE ALUMNI ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014

DE LA SALLE ALUMNI ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 DE LA SALLE ALUMNI ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 04 Ας έρθουμε πιο κοντά Editorial 05 Μου έδωσε τα πάντα Του Στέλιου Συμεωνίδη 06 Μαθητής, μοναδικός και ανεπανάληπτος

Διαβάστε περισσότερα

Η Αραδίππου αντιστέκεται!

Η Αραδίππου αντιστέκεται! Διαβάστε Πνευματικό Κέντρο «Άγιος Φανούριος» Σελίδα 10 Αραδιππιώτες που μας τιμούν Σελίδα 12 Η προδημοτική εκπαίδευση στην Αραδίππου Σελίδα 14 Εκπαιδευτικά θέματα Σελίδα 14-20 Όλη η Αθλητική Επικαιρότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Κοντραφούρης συνέντευξη μ έναν τζαζίστα

Γιώργος Κοντραφούρης συνέντευξη μ έναν τζαζίστα Γιώργος Κοντραφούρης συνέντευξη μ έναν τζαζίστα Κάθε μέρα σε άλλο νησί Περιπατητές στην Κέα Φεστιβάλ Τήνου ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 - #20 02 περιεχόμενα το εξώφυλλο Το θέμα του εξώφυλλου είναι δημιουργία του 3wheelstudio

Διαβάστε περισσότερα

π π EDITORIAL ...Και Καλό καλοκαίρι σε όλους! Ειρήνη Ματθιοπούλου Πρόεδρος

π π EDITORIAL ...Και Καλό καλοκαίρι σε όλους! Ειρήνη Ματθιοπούλου Πρόεδρος π π ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH TOY ΣYΛΛOΓOY ΓONEΩN & KHΔEMONΩN KOΛΛEΓIOY ΨYXIKOY ETOΣ 8ο Τεύχoς 32ο ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 EDITORIAL Ο Ιούνιος σηματοδοτεί για όλους μας το τέλος μιας χρονιάς. Πάντοτε τέτοια εποχή νιώθουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Συλλόγου μας.

Η Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Συλλόγου μας. Τα Πεπραγμένα μας Στο πρώτο, όμως αυτό δίμηνο, ο Σύλλογος δεν αρκέστηκε μόνο στην πολιτιστική εκδήλωση της κοπής της Η Ν.Ε.Λ.Ε στο προάστιό μας πίτας του. Επανήλθε, για πολλοστή φορά, με νεότερη επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Το οικόσημο του σχολείου μας

Το οικόσημο του σχολείου μας ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ 11ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΛΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 10ο ΕΤΟΣ 2013 Το οικόσημο του σχολείου μας «Ἄν δέν στηρίξεις τό ἕνα σου πόδι ἔξω ἀπ τή Γῆ ποτέ σου δέν θά μπορέσεις νά σταθεῖς ἐπάνω της» Ὀδυσσέας Ἐλύτης Comenius

Διαβάστε περισσότερα

Όχι στο υπαίθριο εμπόριο

Όχι στο υπαίθριο εμπόριο ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 306 ΤΙΜΗ 0,10 Όχι στο υπαίθριο εμπόριο είπε το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου σελ. 4 Έφυγε ο αγωνιστής Λευτέρης Ολύμπιος Μέχρι τις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Σχολικό έτος 2003-2004

Η ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Σχολικό έτος 2003-2004 Η ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σχολικό έτος 2003-2004 Υ πεύ θυ νος φο ρέ α: Μι χά λης Αγ. Πα πα δό που λος Ο μό τι μος Κα θη γη τής Α.Π.Θ. Πρό ε δρος του Παι δα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΗ Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ

ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΗ Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα