ΔΗΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ @ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ"

Transcript

1 20 Π α ι δ ι κ ό Φ ε σ τ ι β α ί Δ ή μ ο υ Β ύ ρ ω ν α 5 - ' \ Ύ λ - υ ρ ΐ : } 1 ^ υ ^ ΔΗΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

2 Χ Ο ΡΗ ΓΟ Σ Χ Ο ΡΗ ΓΟ Σ ΕΠΙΚΟ ΙΝ Ω Ν ΙΑΣ Μς/^1^ ΡΜ 99.2 ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΦΟΙ ΦΙΛΟΣΙΔΗ Α.Ε.

3 <\^<=ιγλ.ι*.'γθγ ^Λ-OU ^Γ-Αοι / o Παιδικό Φεστιβάλ κλείνει φέτo s 20 χρόνια συνεχούε n a p o u o ía s στα ΐ. Πολιτιστικά δρώμενα του Δ ή μ ο υ p a s. Η δική oas ενεργ05 συμμετοχή το \ κάνει να ξεχω ρίζει κάθε χρόνο και να γίνεται καλύτερο. Η δική oas ενεργ05 συμμετοχή συμβάλλει στην εμπέδω ση των πολιτιστικώ ν αξιών σε κάθε γειτονιά τns n óñ n s /vas. Γι' αυτή τη συμμετοχή, ό λ ο ι στο Βύρωνα νοιώ θουμε περήφ ανοι Το φετινό φεστιβάλ έχει τίτλο "Oños ο κόσμο5 μια αγκαλιά για τα παιδιά που υποφέρουν". Είναι αφιερω μένο σε όλα αυτά τα παιδιά που στέκονται αδύναμα απέναντι μαε περιμένονταε τη δική p a s αγκαλιά. Είναι αφιερω μένο στα εκατοντάδε5 χιλιάδεε θύματα rns φυσική5 καταστροφήβ που έπληξε τη Νοτιανατολική Ασία. Στα χιλιάδεβ θύματα των άδικων πολέμω ν, στα θύματα από πείνα, στα παιδιά εκείνα που πέφτουν θύματα τη5 παιδική5 εκμετάλλευσηε. Η συμμετοχή o a s στis εκδ η λώ σε/s θα αποτελέσει ένδειξη αλληλεγγύη5 στα εκατομμύρια παιδιών που προσπαθούν να ζή σ ο υ ν ανθρώπινα, που προσπαθούν να κρατήσουν την ελπίδα ζωντανή στα μάτια w u s. Μ ε τη συμμετοχή o a s επιβεβαιώνετε ότι ο Βύρωναε είναι μια π όλη που πιστεύει στην ανοιχτή κοινω νία, λέει όχι στο ρατσισμό και κάνει πράξη το σύνθημα "ό λο ι διαφορετικοί, ό λ ο ι ίσοι Γι' αυτόν το λ ό γ ο oas καλώ να συμμετάσχετε. Μ έσα από τis καλλιτεχνικέε ε κ δ η λ ώ σ ε ι του Παιδικού p a s Φεστιβάλ, μ π ο ρ ούμε να δώ σουμε το δικό μαε μήνυμα αγκαλιάζονταβ την αγωνία και την προσμονή όλω ν αυτών των παιδικώ ν ψυχών. Ο Π ρόεδροε tou Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου ΝΙΚΟΣ Γ. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ Añpapxos Βύρωνα Α βνγλ.ι*/γ Οι sa Ὀ λ. O ^vvcv C^l/CCv«\ve * 0.0 υ urvo OU\J λ υτό είναι το φετινό μήνυμα του Παιδικού μαε Φεστιβάλ, του Φεστιβάλ I που δίνει ζω ή στην π όλη p a s κάθε άνοιξη, για είκοσι χρόνια τώρα. Για / \ένα ο λ ό κ λ η ρ ο δεκαπενθήμερο η μ ο υσική, το θέατρο και o x o p ó s βρίσκονται στο επίκεντρο των εκδηλώ σεω ν, στis onoí8s συμμετέχουν 1500 παιδιά του Βύρω να και οι οποίεε αγκαλιάζονται από του μαθητέε rns nó/?ns μαε. Το Φεστιβάλ φέτ os είναι αφιερω μένο στα παιδιά ό λ ο υ του κόσ μ ο υ που υποφ έρουν, που στερούνται στοιχειώδη πράγματα, που για ό λου ε εμάε θεωρούνται αυτονόητα. Είναι αφιερω μένο o w u s πληγέντεε από το φ ονικό τσουνάμι που έπ ληξε τη Νοτιοανατολική Ασία. Είναι αφιερω μένο στα παιδιά εκείνα που αντιμετωπίζουν από μικρή ηλικία τis δυσκολίεε rns ζωή5, τη φρίκη του πολέμου. Η δική o a s συμμετοχή είναι φωνή α λλη λεγ γύ η ε και συμπαράστασηβ. Είναι η αγκαλιά p a s! Ελάτε, λοιπόν, να ενώ σουμε ό λ ο ι μ α ζί τα χέρια pas. Να κάνουμε ό λ ο τον κόσμο μια αγκαλιά. Η AvTinpóeSpos Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου ΠηνείΤδπη Δάφνη Δημοτική Σύμβσυλθ5

4 /J(0<KtfT(tC0 ΥΜ10Υ/Ι(0 / T u f e y M A T ( i x. o y i / C e u i p o y ΔΗΗΟΥ ypu>u4 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ Δήμαρχοε Βύρωνα ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΕΛΗ: ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΑΦΝΗ Δημοτική Σύμβουβο$ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Δημοτικό ί Σύ μ β ου λο ί ΝΙΚΗΤΑΣ ΔΡΑΓΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΒΑΣΙΑ ΤΡΙΦΥΛΗ Δημοτική Σύμβουήοε ΤΑΚΗΣ ΚΑΖΗΣ ΜΑΡΙΑ ΛΑΥΡΕΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ & Διεύθυνση: Κύπρου & Ευ α γ γ έλ ιά Σχολή$ (Παλαιό Δημαρχείο) Τηλ.: , Fax:

5 : 2 0 Π α. 8 «κ < 5 Φ «β ι ι β ^ Α Δ ή μ ο υ Β ύ ρ ω ν α Υπεύθυνη Πνευματικού Κέντρου ΤΑΣΙΑ ΣΑΡΡΙΔΟΥ Υπεύθυνη Παιδικού Φεστιβάλ ΑΝΝΑ ΛΑΜ ΠΑΔΙΤΟ Υ Δημόσιεε Σχέσεΐ5 - Γραφείο Τύπου ΒΟ ΥΛ Α Μ ΑΡΟΥΛΙΑΝΑΚΗ ΝΕΛΙΑ ΞΑΝΘΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟ Υ Γραμμαχέα5 Πνευματικού Κέντρου ΜΑΡΙΑ ΔΑΒΕΡΤΖΙΚΟΥ Συντονισμό5 Εργαστηρίων ΝΕΛΙΑ ΞΑΝΘΑΚΗ θέατρο στα Σχολεία ΧΑΡΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΝΤΟΑΓΓΕΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΑΝ Ο ΥΔΑΚΗ Επιμέλεια Κατασκευήε Σκηνικών Μ ΑΛΑΜ ΑΤΗ ΠΑΡΙΣΗ θεατρικό Εργαστήρι ΛΙΛΙΑΝ ΔΗΜ ΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μακέτε5 και Καλλιτεχνική Επιμέλεια Εντύπων Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόναε ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Εργαστήρι Ζωγραφική5 ΜΑΡΙΑ ΒΟ ΥΛΓΑΡΑΚΗ Εργαστήρι Μουσικής Επιμέλεια Κειμένων Πιάνο ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛΟ Π Ο ΥΛΟ Σ ΛΙΛΙΑΝ ΔΗΜ ΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κιθάρα ΝΟΤΑ ΜΟΥΜΟΥΤΖΗ Λογιστική Υποστήριξη ΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Τηλεφωνικό Κέντρο ΣΤΕΛ Λ Α ΛΕΡΑΚΗ Γραμματειακή Υποστήριξη ΟΛΓΑ ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΣΑΛΩΜ Η ΧΡΗΣΤΟ Υ Γενικών Καθηκόντων ΝΙΚΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΡΟΝΙΚΟΣ Μικρή Σκηνή ΑΝΝΑ ΛΑΜ Π ΑΔΙΤΟ Υ Εργαστήρι Οικιακή5 Οικονομία5 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΓΡΕΜΗ ΒΟ ΥΛΑ ΒΕΡΥΚΙΟ Υ - ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΝΤΟΡΟΥΠΗ Εργαστήρι Φωτογράφισε ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜ Ο ΥΛΗ Σ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟ ΥΣ Ηλεκτρολόγοι ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ ΠΑΡΙΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ Φωτογράφηση - Βιντεοσκόπηση ΚΟΣΜ ΑΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Υπεύθυνες Επιμέλειας Χώρων Πολιτισμού ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΠΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Π ΑΠ ΑΔΟ ΣΥΦ ΑΚΗ Ευχαριστούμε όήου5 του5 εργαζόμενου5 σγ/5 Υπηρεσίε5 του Δ ήμου Βύρωνα που στήριξαν το 2 0 ο Παιδικό Φεστιβάή Ευχαριστούμε τον διεθνού5 cpñpns Αμερικανό φωτογράφο Jim G oldberg για την ευγενική παραχώ ρηση των φωτογραφιών του

6 ϊ l ; παιδί κοιτάει τ' άστρα... Ένα παιδί ονειρεύεται σε κάποια ήσυχη γώνια του πλανήτη... Κάπου μακριά ένα ά λλο παιδί τρέχει. Τρέχει να σωθεί από την αγριότητα της θάλασσας, τρέχει με δάκρυα στα μάτια, ζητώντας απελπισμένα τη μητρική αγκαλιά που τόσο βίαια και τόσο ξαφνικά έχασε. Την ίδια στιγμή, ένα άλλο παιδί σε κάποια μεριά αυτής της γής πεθαίνει ώρα με την ώρα, μέρα με τη μέρα, γιατί ο σύγχρονος πολιτισμός μας αδυνατεί να του εξασφ αλίσει ακόμα και τα πιο αυτονόητα υλικά αγαθά: νερό, φαγητό και φάρμακα ακόμη και για τΐ5 απλές ασθένειες της εποχής μας. Σε άλλο σημείο του πλανήτη μας, ένα παιδί βρίσκεται ξαπλω μένο στο κρεβάτι ενός πρόχειρου νοσοκομείου, ανεπανόρθωτα χτυπημένο από τη δύνη ενός πολέμου που κανείς δεν ξέρει μήτε γιατί άρχισε, μήτε πότε θα τελειώ σει. Και το ταξίδι δυστυχώς δεν τελειώ νει εδώ. Την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά ένα άλλο παιδί, κάπου πάνω στη γη, γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης. Στημένο στα φανάρια ενός πολυσύχναστου δρόμου πουλάει την πραμάτεια, που τα "αφεντικά" του έχουν δώσει με κίνδυνο ακόμα και της ίδιας του της ζωής. Την ίδια στιγμή, σε κάποια άλλη γωνιά του κόσμου, ένα μικρό κορίτσι γίνεται το αντικείμενο μιάς διεστραμμένης ικανοποίησης προς όφελος κάποιων άλλω ν "αφεντικώ ν". Και όσο αυτά συμβαίνουν κάπου α λ λο ύ, ένα παιδί γνω ρίζει την κακοποίηση από τους ίδιους του τους γονείς. Π ο λλές οι ταραγμένες γω νιές αυτού του πλανήτη, πολλά τα παιδικά δακρυσμένα μάτια. Πείνα, πόλεμοι, φ υσικές καταστροφές, εργασιακή και σεξουα λική εκμετάλλευση, κακοποίηση και οικογενειακή βία. Τα παιδιά όλου του κόσμου έχουν ανάγκη από μια αγκαλιά. Μια αγκαλιά βοήθειας και συμπαράστασης από όλους μας. Εδώ στο Βύρω να, δυστυχώ ς, γνω ρίζουμε πάρα πολύ καλά τι θα πει πόνος, τι θα πει πόλεμος, φτώχεια, πείνα, και ξεριζω μός. Εδώ βρήκαν καταφύγιο οι πρώτοι πρόσφυγες από την λαβω μένη Μ ικρασία. Και ο Βύρωνας μεγάλω σε και έγινε σήμερα κοιτίδα πολιτισμού και ανθρωπιάς, προσφέροντας την αγκαλιά του απλόχερα στο συνάνθρω πο που βρίσκεται σε ανάγκη. Φέτος, συμπληρώ νονται 20 χρόνια διεξαγω γής του Παιδικού Φεστιβάλ Βύρωνα, που πραγματοποείται κάθε χρόνο στο τέλος της σχολικής χρονιάς. θ έα τρ ο, χορός, τρα γούδι, ζω γραφ ική και πληθώρα άλλω ν καλλιτεχνικώ ν δραστηριοτήτων επιχειρούν να χαρίσουν στους μικρούς μας φ ί λους τη χαρά, το γέλιο, τη ξεγνοιασιά και τη δημιουργία. Γι' αυτή την άνοιξη, η ετήσια παιδική αυτή γιορτή του Δ ήμου, είναι αφιερωμένη στα παιδιά εκείνα που η μοίρα δεν τα έφερε να ζο υν στην ήσυχη γωνιά του πλανήτη. Στα παιδιά εκείνα που τόσο έπληξε το πρόσφατο φονικό τσουνάμι στη Νοτιοανατολική Ασία. Στα παιδιά εκείνα που έμειναν ορφανά από τον πόλεμο, αλλά και σε εκείνα που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του. Στα παιδιά που πεινάνε στις χώ ρες του αποκαλούμενου τρίτου κόσμου. Στα παιδιά όλου του κόσμου, γιατί ο κόσμος μας δε χωρίζεται σε πρώτο, δεύτερο ή τρίτο. Ό λοι κάτω από τον ίδιο ήλιο γεννιόμαστε. Σε όλα τα παιδιά που έχουν δικαιώματα και ας μην το ξέρουν. Για τα δικαιώματα αυτών των παιδιών ας απλώ σουμε τα χέρια μας και τις καρδιές μας, να γίνει όλος ο κόσμος μια αγκαλιά, με την ελπίδα ότι θα φτάσει να ζεστάνει τα παιδιά σε κάθε μεριά της γης.

7 Π ριν ακόμα αρχίσετε να νιώθετε ποια είναι ta πιο τρυφερά και αγαπημένα χέρια που aas αγκαλιάζουν, πριν ακόμα πείτε την πρώτη aas ή έξη, πριν σταθείτε όρθιοι ακουμπώνταβ στα γόνατα τns μαμά5 aas πριν κάμετε τα πρώτα aas βήματα, πριν a a s γίνει απαραίτητο ν' ακούτε ένα τραγούδι ή ένα παραμύθι για να κοιμηθείτε, πριν απ' αυτά - και π ολλέε φορέε άλλα τόσα - υπάρχει μια άγκαλιά πάντα ανοιχτή, πάντα μια φω λιά a /a n n s, πάντα η άγια μητρική, αγκαλιά, που περιμένει να τα φ ροντίσει. Την ευτυχία αυτή τη δικαιούται κάθε παιδί, κάθε παιδί σ ' ό λ ο τον κόσμο. Αυτονόητο όμω5 και απαραίτητο είναι, κάθε μάνα σ 'ό λ ο τον κόσμο να μ π ο ρ εί να μεγαλώ νει τα παιδιά τ n s μ ε τη λατρεία, με την xcopis όρια αγάπη που την π ροίκη σε η φύση. - Δ ε συμβαίνει όμωε αυτό! - θα μ π ορού σε να συμβαίνει; - Ναι, θα μ π ορού σε αν ο άνθρωποβ που με τη σοφία του ετοιμάζεται να ταξειδέψει στον πλανήτη Ά ρ η, ξόδευε λίγη από τη σοφία του, για να κάμει κάτι μ ά λ λ ο ν πιο εύ κολο και σίγουρα πιο καλό για την ανθρωπότητα "Ό λο τον κόσμ ο μια αγκα λιά" για τα παιδιά.

8 ΤβΛετή Evap^ns 2 0 ου Παιδικού ΦεστφάϊΙ τεταρύη 6ΑΠΡΙΜ ον ΐοοε ΚΜΤΕΙΑ Εθυ(ΐΧ/ί ΑυΉΣ-ΤΑΣ-ΗΣ- C Α,ΟΛλ/ΓΟΙΛ f r " 0 νγ*νγ* 0 Δήμαρχος κ. Νίκος Γ. Χαρδαλιάς κηρύσσει την έναρξη του 20ου Παιδικού Φεστιβάλ. Χαιρετισμός από τον συγγραφέα Ιάκωβο Καμπανέλλη. Τα παιδιά ίο υ Κέντρου Μελέτης Χορού Ίσιδώ ρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν" παρουσιάζουν μια σύνθεση, με τίτλο: " μια αγκαλιά". Χορογράφος: Μ αρκέλλα Μανωλιάδη Το θεατρικό Εργαστήρι και το Μουσικό Εργαστήρι του Δήμου μας παρουσιάζουν ένα μικρό αφιέρωμα για την Παγκόσμια ΕΙΡΗΝΗ και ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ με τίτλο "τίποτα δεν είναι μακριά μαε". Κείμενο - Οργάνωση: Λίλιαν Δημητρακοπούλου Διδασκαλία τραγουδιών - Διασκευή: Ανδρέας Συμβουλόπουλος - Νότα Μ ουμουιζή Διδασκαλία παιδιών: Νατάσα Παπαδοπούλου Στην έναρξη συμμετέχουν χαιρετίζοντας και παιδιά από το Δήμο Υμηττού. Τα παιδιά από το Κέντρο Πολιτισμού του Κουρδιστάν θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς της πατρίδας τους. Συνοδεύει παραδοσιακό συγκρότημα. Ακολουθεί καλλιτεχνικό Πρόγραμμα με τραγούδια από την Λιλιπούπολη υπό την διεύθυνση του θωμά Κονχογιώργου (πιάνο). Τραγουδούν ο Δώρος Δημοσθένους και Δάφνη Πανουργία. Συμμετέχει η παιδική χορωδία του σχολείου της Φυλής. * Σε περίπτωση βροχόητωσηί, η εκδήήωση ins Έναρξηβ θα πραγματοποιηθεί στον Κινηματογράφο ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ (πρώην Λουΐζα), κατόπιν συνεννόησηί με το Πνευματικό Κέντρο και μία ώρα πριν από την εκδήήωση.

9 Ρ ΠΕΗΠΤΗI ΑΠΡΙΛΙΟΥ Κ(ΜΜΤ0ΓΡ,4Φ0 ug4 G4. T14 Γα παιδιά ίων 3ου και 13ου Δημοτικών Σχολείων ( ολοήμερα) παρουσιάζουν παραδοσιακά τραγούδια του τόπου μας και μεγάλων Ελλήνω ν συνθετών. Διδασκαλία : Φωτεινή Καρπούζου ΠΑΡΑί^ΕΥΗ i ΑΠΡΙΛΙΟΥ Κ(υ/#Η47θΓΒ4Φ0ε υς4 ε Μ ε Τ ία CΟ.ΛλΛ^.Ι/ Το θεατρικό σχήμα του 1ου Γυμνασίου παρουσιάζει το έργο του Μπρεχτ "Ο Κύκλος με την Κιμωλία" Επιμέλεια Π αρουσίασή: Χάρης Αρώνη5 Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζωή Μπελούμπαση AO YlZA) Το χορευτικό σχήμα του 1ου Γυμνασίου παρουσιάζει παραδοσιακούς χορούς από τη Μακεδονία και τη Θράκη. Διδασκαλία Χορών: Χαρά και Μαρία Αγλαμίση. Το θεατρικό σχήμα του 1ου Λυκείου παρουσιάζει το έργο του Τένεσσι Ουίλιαμς Γυάλινος κόσμος". Επιμέλεια Π αρουσίασή: Χάρης Αρώνης Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Σιλιγαρδάκη Μαρία - Βασιλική Ζιώγα AMATO Ί ΑΠΡΙΛΙΟΥ ιχ.(^η4τογβ4φο υ εά α ο υ ΙΖΑ) Το θεατρικό σχήμα του 2ου Γυμνασίου παρουσιάζει το έργο του Σαίξπηρ σε διασκευή Γ. Καλαντζόπουλου 'Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας. Επιμέλεια παρουσίαση5: Ιωάννα Φώσκολου Μουσική Επιμέλεια: Έβη Μανουσακίδου Οι μαθητέ5 του 2ου Λυκείου Βύρωνα τραγουδούν την Αγάπη για τα παιδιά Όλου του Κόσμου. Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Λουκία Αντωνίου Νίκη Νηστικάκη \iypmn ΊΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΜΗ4ΤΟΓΒ4ΦΟ S A ÍtT IA ΛΟ ΥίΖΑ) g r f j f Μ ι. í Το θεατρικό σχήμα του 8ου Δημοτικού Σχολείο παρουσιάζει το θεατρικό έργο Tns Ζωής Βαλάση Το Χρυσολούλουδο" Επιμέλεια Παρουσίασης: Ειρήνη Σπανουδάκη Γα παιδιά του 2ου Γυμνασίου παρουσιάζουν σε δρώμενο την Δημοτική ποίηση "Αέναος χορός. Υπεύθυνοι Καθηγητές: Διαμάντω Τζανετοπούλου - Γεωργία i, L;: : >:=:: λ s, Μπρίσκα - Κολιος Δημήτριος Επίσης, οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου παρουσιάζουν Το Λαϊκό Τραγούδι ως έκφραση των βιωμάτων του Ελληνικού Λαού στις δεκαετίες ". Υπεύθυνοι Καθηγητές: Παν/τα Μπουντούλη - Διαμάντω Τζανετοπούλου - ΚολιόςΔημήτριος Μουσική Επιμέλεια: Έβη Μανουσακίδου

10 ΔΕΥΤΕΡΑ ΛΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ (Χ(υίίΜΛΤ0ΓΒ4Φ0 υξ4 &\&6Τ14 6γ<Λ», 710y(Z4) S -.^ O ν^ γ^ Το χορευτικό τμήμα των 5ου και 11ου Δημοτικών Σχολείων παρουσιάζει ^ xopoùs και έθιμα από Ρούμελη, Πελοπόννησο, Κω και Άρετσού Βιθυνίας. Διδασκαλία Χορών: Ν. Κωστογιαννόπουλος Το χορευτικό τμήμα του 8ου Δημοτικού παρουσιάζει χορούς ^ ^ από το Βορειοανατολικό Αιγαίο (Σάμος, Χίος, Λήμνος) και τα Παράλια της Μ. Ασίας. Διδασκαλία Χορών: Δημ. Τριανταφυλλίδης. ΤΕΤΑΡΤΗ 42>ΑΤΪΡ(Μ0Υ lc(kjffh4t0rp/400 k)^4 t/l&fct(a ΛΟύ ΙΖ Α ) γν.. γ^. Τα παιδιά του 9ου Δημοτικού Σχολείου θα τραγουδήσουν Μάνο Χατζιδάκι. Υπεύθυνος Χορωδίας: Νίκος Παπαδογιώργος Τα παιδιά του 16ου Δημοτικού συμμετέχουν με μουσική εκδήλωση Vi ^ στην οποία οι μαθητές θα παίξουν μουσικά έργα για πιάνο, κιθάρα και βιολοντσέλο. Επίσης, η χορωδία του σχολείου θα ερμηνεύσει τραγούδια στο πλαίσιο του θέματος "Ό λος ο κόσμος μια αγκαλιά". Επιμέλεια Παρουσίασης: Αθηνά Χρήστου - Λυδία Σέρβου Γιάννης θεολογίτης - Νίκος Μπαλογιάννης Το θεατρικό σχήμα του 5ου Γυμνασίου παρουσιάζει το έργο "Ταξιδεύοντας στη χώρα tns κωμωδίας". Επιλογή Κειμένων: Ιουλία Κοντοαγγέλου Επιμέλεια Παρουσίασης και Μ ουσικής: Ιουλία Κοντοαγγέλου τ τ ε π η τ Η ^ α π ρ ι μ ο ύ U.( μ^μλτ0γρ/4φ0 ufca t/l fct(a 6 ^ «Λ0ύ(2Α) , ^ ^ Το θεατρικό σχήμα του 10ου Δημοτικού σχολείου παρουσιάζει το θεατρικό έργο "Μικροί - Μεγάλοι", της Λίας Χατζοπούλου - Καραβία. Επιμέλεια Παρουσίασης: Ειρήνη Σπανουδάκη ^. Το θεατρικό σχήμα του 5ου Λυκείου παρουσιάζει το έργο του Αγγέλου Βλάχου "Η κόρη του παντοπώλου". Επιμέλεια Παρουσίασης: Ιουλία Κοντοαγγέλου.

11 M -.io 6.% 0 ^ 'V.S O 6.^.0 >. 0 0 vt-vt ITAPAZVLtyH A ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΐ (υίίη4τ0γβ4φ0 υς4 é4g.etla C-p^v A 0Y12A) Το θεαιρικό σχήμα ίων 5ου και 11ου Δημοτικών Σχολείων παρουσιάζει το θεατρικό έργο του Ε. Τριβιζά "Γουρουνάκια Κουμπαράδες. Επιμέλεια Παρουσίασης: Παρασκευή Κοψιά Μουσική Επιμέλεια: Μουρελάτος Γιώργος Κοστούμια: Μαίρη Τσουκαλά Το θεατρικό σχήμα των 3ου και 13ου Δημοτικών Σχολείων παρουσιάζει το θεατρικό έργο "Από πού έρχεται o xpóvos;" (Διασκευή από το μυθιστόρημα του Μίχαελ 'Εντε "Η Μ όμο") Επιμέλεια Παρουσίασης: Ιουλία Κοντοαγγέλου "Μία Πόλη Μαγική" αφιέρωμα στο Μάνο Χατζιδάκι από το Γυμνάσιο Καρέα Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Χαρά Αρετοπούλου Βισβάρδη Ζωή A M A TO Α ί ΑΠΡΙΛΙΟΥ ic(kjtfh4t0rb4<d0 υξ4 t/féeim To θεατρικό σχήμα του 9ου Δημοτικού Σχολείου παρουσιάζει το θεατρικό έργο "Η Παράσταση αρχίζει χώρα" του Π. Παπατσαρούχα - Τσαρούχα. Επιμέλεια Παρουσίασης: Ειρήνη Σπανουδάκη. Το χορευτικό τμήμα του 9ου Δημοτικού Σχολείου παρουσιάζει παραδοσιακούς χορούς από την Ήπειρο και μοντέρνο Jazz. Διδασκαλία Χορών: Κουβακά Ελένη Το χορευτικό τμήμα του 6ου Δημοτικού παρουσιάζει χορούς από Μακεδονία, νησιά του Ιονίου, Ήπειρο και Θεσσαλία Διδασκαλία Χορών: Δώρα Σταυροπούλου /I0y(z4) Μ

12 Λή η 2 0 ου Παιδικού ΦεστιβαίΙ \ / Μ > ΐ Α Μ Λ ί Α Π Ρ ί Λ ί ο ν ι ο ο ε KM 11(Λ tök)(lx./^ _ /Λ^ϋ ι ( _ \Α -ίίσ- C ι ") 0 ~ <^ Ο Δήμαρχοε κ. Νίκο5 Γ. Χαρδαλιάε κηρύσσει τη λήξη ίου 20ου Παιδικού Φεστιβάλ και καλεί στην προετοιμασία του 21ου. Απονομή βραβείου στο καλύτερο θεατρικό και απονομέ5 Αναμνηστικών Διπλωμάτων σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν. Ακολουθεί καλλιτεχνικό Πρόγραμμα με τον Λουκιανό Κηλαηδόνη και θα ακουστούν τραγούδια που έχει γράψει για π α ιδ ιά παραστάσεΐ5 καθώε και άλλα γνωστά τραγούδια του μουσικοσυνθέτη. *Σε περίπτωση βροχόπτωσή, η εκδήλωση τns Λήξηε θα πραγματοποιηθεί στον Κινηματογράφο ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ (πρώην Λουΐζα), κατόπιν συνεννόηση5 με το Πνευματικό Κέντρο και μία ώρα πριν από την εκδήήωση. ντν\αλ^. et. Δημήτρηε nanavm wns H0onoios Εθνικού θέατρου - Δ/ντη$ Ανώ τερα Σχολή$ Δραματική$ Τέχνηε Κωνσταντίνοε Παπαπέτρο5 Σκηνοθέτηε - ΣεναριογραφοΒ Σταύροε Νικολαϊδηε H0onoios Ιωάννα Πέππα θεατρολόγο5

13 Τον Προϊστάμενο ΑΟ βάθμια$ Εκ π α ίδ ευ σ ή κ. Ηλία Γεωργαντά Την Σχολική Σύμβουλο ΑΟ βάθμιαε Εκπ α ίδ ευ σ ή κα Σοφία Στράγκα και tous Εκπαιδευτικοί^ Τον Προϊστάμενο ΒΟ βάθμιαδ Εκπαίδευσηδ κ. Ιωάννη Δράκο και tous Εκπαιδευτικοί^ Tous Σ υ λ λ ό γ ο υ Γονέων και Κηδεμόνων ΑΟ βάθμια5 Εκπαίδευσηδ Τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματο5 Βύρωνα κ. Βασίλειο Τρουμπάτο Τον Διοικητή Τμ. Ασφαλεία5 Βύρωνα κ. Νίκο Κοντοχρήστο. Τον κ. Ιάκωβο Καμπανέλλη συγγραφέα. Το Κέντρο Μ ε λ έ τ α Χορού Ίσ ιδ ώ ρ α ε και Ραϋμόνδου Ντάνκαν" Το θεατρικό Εργαστήρι του Δ ήμου Βύρωνα Το Μ ουσικό Εργαστήρι του Δ ήμου Βύρωνα Ολουδ που συμμετείχαν otis KpmKés Enuponés Το ΥΠ Π Ο για την ευγενική παραχώρηση του Αμφιθέατρου + Την G O O D Y'S Α.Ε. Την Αντιπροσωπεία Αυτοκινήτων Α Φ Ο Ι Φ ιλοσίδη Το Ραδιοφωνικό Σταθμό Μ ΕΛ Ω Δ ΙΑ FM 99,2 Τον Παιδότοπο Bimbo Το Σωματείο Μικροπωλητών "ΑΘΗ ΝΑΪΚΟ" Τη Δημοτική Επιχείρηση Α νά π τυξή Δήμου Βύρωνα (Δ.Ε.Α.Δ.Β.) Ολουδ tous Δημότεδ που μαε συμπαραστάθηκαν Το Γραφείο Ειδικών Συ μβούλω ν του Δημάρχου Βύρωνα ^ Τιυ λ ι Γnnm ρυψοιν-» eia Τι υμ ιιυ π λυ ιι τιυ λ υ ι ι Λ ηι rnnva i Du υυμνυνυ /nami/v Ολεε τΐδ υπηρεσίεδ του Δήμου που συνεργάστηκαν για την επιτυχία του 2 0 ου Παιδικού Φεστιβάλ Δ ήμου Βύρωνα Και βέβαια όλα τα παιδιά που συμμετείχαν και έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τουβ στο 2 0 Παιδικό Φεστιβάλ Βύρωνα

14 . : ΘΕΑΤΡΟ ΤΛ ΣΧΟΛΕΙΑ ο Πνευματικό Κέντρο του Δ ή μ ο υ Βύρω να δίνει ξεχω ριστή βαρύτητα σε αυτό το πρόγραμμα που λειτο υρ γεί φέτο$ για όγδοη χρονιά. Οι συνεργάτε5 μα5, θεατρολόγοι και ηθοποιοί, από την αρχή ακόμα τη$ σχολικήε χρονιάε αναλαμβάνουν να διδάξουν στα παιδιά τη θεατρική λειτουργία. Μέσα από τη διδαχή και την έκφραση ρόλων το παιδί εξασκείται στην αφαιρετική διαδικασία και καλλιεργεί την ικανότητα συγκέντρω σή. Μαθαίνει να γίνεται καλό5 ακροατήε, αλλά και ομιλών, αναπτύσσει την επικοινωνιακή δυνατότητα και το ομαδικό συναίσθημα. Το θέατρο, που - καθόλου τυχαία - θεωρείται "η τέχνη των τεχνών", μαθαίνει στο παιδί, να λειτουργεί συλλογικά και να μην οχυρώνεται πίσω από το "εγώ" του. Ανοίγει επομένου τΐ5 πόρτεε τη$ ψυχή5 και ιδιαίτερα στα τρυφερά πλάσματα πετυχαίνει με τον πιο ομαλό τρόπο τη διαδικασία τη5 κοινω νικοποίησή. Τα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα παρουσιάσουν, στο πλαίσιο του 20ου Παιδικού Φεστιβάλ, διάφορα θεατρικά έργα, κορυφώνοντα5 δυναμικά τΐ5 δραστηριότητέ5 του$. ιος κύρωνα ΠΝ /Μ Α Τ ΙΚ Ο ΚΕΝ ΤΡΟ ΊΪΆ Μ ικρή Σκην/ι 0Κ ύ κ λ θ 5 τη5 "Μ ικ ρ ή ε Σ κ η ν ή 5 Ν, που αποτελεί στο Δήμο μαε θεσμό εδώ και είκοσι χρόνια, ξεκίνησε φέτοε τΐ5 εκδηλ ώ σ ει του στΐ5 5 Φεβρουάριου και διήρκεσε μέχρι τΐ5 6 Μαρτίου. Η εντυπωσιακή ανταπόκριση και συμμετοχή των παιδιών δικαίωσε τΐξ επιλογέ5 μα5 και οδήγησε το πρόγραμμα σε μεγάλη επιτυχία. Στο πλαίσιο του Κύκλου, που είναι μια προσφορά τη5 Δημοτική$ Αρχήε σε όλα τα παιδιά του Βύρωνα, επιλέχθηκαν και φέτοε κινηματο-γραφική ταινία, θεατρικέ$ παραστάσεΐ5, παρά-σταση Καραγκιόζη και παράσταση Κουκλο-θέατρου, με κριτήριο την καλύτερη ποιότητα και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών, ώστε να συνδυαστούν η ψυχική καλλιέργεια και η διδαχή ήθου$ με την ψυχαγωγία. 2005

15 ίγοα fl '. ^, :.,. '. ; : : 7 - :. ΘΕΑΤΡΙΚΟ εργασ-τηρι έτο5, ίο θεατρικό Εργαστήρι του Δήμου μαε κλείνει οχτώ χρόνια δημιουργικήε ζωή5. Σε αυτό το διάστημα, οι συντελεστέε που το στελεχώνουν έδωσαν τον καλύτερο εαυτό του5, με αποτέλεσμα το Εργαστήρι να διακριθεί ανάμεσα στου5 ερασιτεχνικούε θιάσου5 τηε χώρα$ μαε. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Βύρωνα "στη σκιά των Βράχων", παρουσιάστηκαν τα τέσσερα τελευταία χρόνια τα έργα: "ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΝΙΟ" του Μ ολιέρου, "ΠΕΡΙ ΕΛΙΑΣ Ο Λ Ο ΓΟ Σ των θ. Σταυρόπουλου και Β. Τάτση, "ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΔΥΟ ΑΦΕΝΤΑΔΩΝ" του Κ. Γκολντόνι σε παιδική διασκευή, η ανατρεπτική κωμωδία του Ντάριο Φο "Η Μ ΑΡΙΧΟΥΑΝΑ ΤΗΣ Μ ΑΜ ΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΓΛ ΥΚΙΑ ", ενώ πέρσι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η κωμωδία του Πατ Κουκ "ΦΟΝΟΣ; ΘΑ ΑΣΤΕΙΕΥΕΣΤΕ. e-i % * \ ζ\ ν Λ H O > S. M X W f Γ Ι Α Π Α ΙΔ ΙΑ Ή τη Μουσική Σχολή που λειτουργεί φέτοε Via ένατη διδάσκονται: κιθάρα, πιάνο. \ χρονιά 2 1 Σκοπό5 τηε Μουσικήε Σχολήε είναι, να συμβάλλει ^την ψυχική καλλιέργεια, την ψυχαγωγία και τη μουσική επιμόρφωση των παιδιών. ν\\ Η Μουσική Σχολή είναι ένα ευαίσθητο και ενδιαφέρον πρόγραμμα που θα ενεργοποιήσει tous μ εγ α λύ τ ερ ο ι, ενώ θα ενθαρρύνει τα παιδιά, της πολύ τρυφερήε ηλικίαε να συνεχίσουν και αργρΐερό'. τιϊ μουσική του5 καλλιέργεια. >' > ' \\\ Και είναι βέβαιο, ότι η προσέγγιση των παιδιών από vco'p'is μετου5 ήχουε και με τΐ5 διάφορε5 μορφέ5 μουσικήε αποτελεί καθοριστικό\παρ^γοντα για την ποιότητα των μελλοντικών επιλογών to u s, αφού τα απριρέηει από το να παραμείνουν παθητικά και επιρρεπή στην ηχητική βαρβαρότητα, που δυστυχώξ, προτείνεται καθημερινά από τα μέσα μαζική5 ενίϊώερώσηβ. Ολοι οι μαθητέ5 στο τέλθ5 τηε xpoviäs θα παρουσιάσουν tn δουλειά τουε, στα πλαίσια του 20ου Παιδικού Φεστιβάλ. \ Ν ^ e p T A Z T f f l Z U T P A M M γενική μαε κατεύθυνση είναι η ελεύθερη έκφραση των παιδιών μεσ ιλαίσιο μαθημάτων με ζωγραφική, κατασκευέε, μικρογλυπτική επισκέψεΐ5 σε μουσεία και πινακοθήκε5, για τη γνωριμία και την εξοικ με την Τέχνη. Στόχο5 μα5 είναι να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά από νωρί5 την αξία τηε και των καταβολών μαε, να καλλιεργήσουν τη σκέψη τουε και νο αναη συνέχεια μια ελεύθερη και υγιή προσωπικότητα. Τα τελευταία χρόνια εμπλουτίσαμε το πρόγραμμα του Εικαστικού Εργ προβολέε διαφανειών γύρω από την ιστορία τη$ Τέχνηε και με επαφέ5 τι ζωγράφουε και άλλουε ειδικούε τη$ τέχνη5, ώστε να κατανοήσουν τη βαθύ του κάθε έργου, να εκτιμήσουν σωστά την καλλιτεχνική του αξία και να βοη ανάδειξη των προσωπικών ικανοτήτων τουε. Με τη δυναμική λειτουργία του Εικαστικού Εργαστηρίου και με την εν συμπαράσταση δασκάλων, γονιών, καλλιτεχνών, η διαδικασία τη$ ενα σχό λησή ιω παιδιών με την Τέχνη φέρνει στην επιφάνεια τα ταλέντα και τιε κλίσειε χουε και ία βοηθά να αναπτύξουν την αίσθηση, την κρίση, την ευαισθησία και τη γνώση τουε. Z

16 Αφοι Φιλοσίδη α.ε Εξουσιοδοτημένος "Εμπορος KOSM OCAR Α.Ε. Σ τ ις σύγχρονες εγκατα σ τά σ εις μας θα βρείτε α υτά π ο υ ψ ά χνετε... και ακόμα π ερ ισ σότερ α! Π ρώ τα α π ό όλα θα βρείτε ένα ά ρ τιο, ολοκληρω μένο συγκ ρ ό τη μ α V olksw ag en α ντά ξιο της π ο ιό τη τα ς και της α ξιο π ισ τία ς π ο υ χαρακτηρίζει την αγαπημένη σ α ς μάρκα. Σ τ ις υ π ερ σ ύ γ χ ρ ο ν ες εγ κ α τ α σ τ ά σ εις μας θα α να κα λύψ ετε ένα άριστα οργανωμένο τμήμα π ω λήσεω ν, γνήσια ανταλλακτικά Volksw agen, υπ εύθυνο και εξουσιοδοτημένο Service, εξοπ λισμένο με τα π ιο σύγχρονα διαγνω στικά μηχανήματα και βέβα ια, όλα τα μοντέλα Volksw agen. Επ ιπ λέο ν, θα α να κα λύ ψ ετε... ακόμα π ερ ισ σ ό τερ α, το χρηματοδοτικό π ρόγραμμα α π ό 0% π ροκα τα βολή έω ς 72 μήνες, επ ίσ η ς οδική βοήθεια δω ρεάν για 2 χρόνια μέσω της T O T A L CA RE. Το άρτια καταρτισμένο και εξειδικευμένο π ρ ο σ ω π ικ ό μας βρίσκεται στη διάθεσή σ α ς για να σ α ς π ρ ο σ φ έρ ει την υψ η λότερ η π ο ιό τ η τ α υ π η ρ εσ ιώ ν, τόσο π ριν όσο και μετά την π ώ ληση. Σας περιμένουμε σήμερα κιόλας \νλ) Α φ Ο Ι Φ ΐλθ(ΧΐδΓ Ο.ε. Εξουσιοδοτημένος Έμπορος KOSMOCAR Α.Ε. Πωλήσεις - Service - Ανταλλακτικά - Φανοττοιία - Ηλεκτρολογείο Λ. Καρέα 2, Βυρωνας, Τ.Κ , Αθήνα, ΤΗΛ.: ,FAX: e.maihwww.filosidis.gr

17 Δήμος ί ϋ Βύρωνα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ερνα Ο ' Μουδική Θέατρο Ζωγραφική Φωτογραφία Οικιακή Οικονομία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΓΓΡΑΦΕΣ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ (Κύπρου & Ευαγγελικής Σχολής) ΤΗΛ.: , , , FAX:

18 Μεσολογγίου 50 & Ερυθραίας 37 - Βύρωνος - Τηλ ΠΑΙΔΙΚΑ ΡΟΥΧΑ ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΠΥΤΖΑΜΕΣ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΚΑ ΜΩΡΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤ-ΜΠΕΜΠΕ mandarino MAR AXIL

19 Η μεσογειακή διατροφή θεωρείται στις μέρες μας πρότυπο ισορροπημένης και ολοκληρωμένης διατροφής. Γι αυτό φτιάξαμε για σας... ΙΟΡΊΙ'ΝΓ

20 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΜΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΜΑ Κύπρου & EuayyerliKns ZxoSns (ΠαΛαιό Δ η μ α ρ χ είο ) Ίηλ.ζ , Fαχ: E-m ail: pn cvm o ten et.g r

ΘΟΡΙΚ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014

ΘΟΡΙΚ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΘΟΡΙΚ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΛΑΥΡΙΟΥ «Η ΜΙΚΡΑΣΙΑ» αναβιώνει το έθιμο του Κλήδονα και τις φωτιές του Αϊ Γιάννη. Σάββατο 21 Ιουνίου 2014 - Ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, ώρα 20:30 «Ο Καραγκιόζης Πειρατής» ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, ώρα 21:30 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

1935-2015 80 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

1935-2015 80 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Σταύρος Τζουλάκης, Δήμαρχος Νέας Σμύρνης Γιώργος Αρχοντάκης, Πρόεδρος Ένωσης Σμυρναίων Γιώργος Δρακόπουλος, Πρόεδρος Συλλόγου Φοιτησάντων στην Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης Αθανάσιος Τσιμπερδώνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ-.Ο.Π.ΑΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ Ιούλιος 2015

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ-.Ο.Π.ΑΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ Ιούλιος 2015 ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ-.Ο.Π.ΑΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ Ιούλιος 2015 1 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ-ΠΑΡΑ ΕΙΣΙ Παιδική Θεατρική παράσταση «Το χρυσολούλουδο» Οργάνωση : ΠΟΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΑΤΙΖΩ ΠΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΝΑ ΚΕΛΑΗ ΗΣΟΥΝ ΠΑΙ ΙΚΟ - NEANIKO ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ. 26 Απριλίου - 10 Μαΐου

ΧΡΩΜΑΤΙΖΩ ΠΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΝΑ ΚΕΛΑΗ ΗΣΟΥΝ ΠΑΙ ΙΚΟ - NEANIKO ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ. 26 Απριλίου - 10 Μαΐου ΧΡΩΜΑΤΙΖΩ ΠΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΝΑ ΚΕΛΑΗ ΗΣΟΥΝ ΠΑΙ ΙΚΟ - NEANIKO ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 26 Απριλίου - 10 Μαΐου 2015 Φίλες και φίλοι Όπως κάθε άνοιξη εδώ και 30 χρόνια, έτσι και φέτος μένουμε πιστοί στο ραντεβού

Διαβάστε περισσότερα

2013.20 ΧΡΟΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΗΛΟΥ

2013.20 ΧΡΟΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΗΛΟΥ 2013.20 ΧΡΟΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α/ Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΕΙΣΟ ΔΟΣ 1 10 ΜΑΪΟΥ 2013 ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΑΚΙΩΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Υπάρχουν άνθρωποι, δημιουργικοί, που λατρεύουν την τέχνη και διαθέτουν πολλά ταλέντα, χωρίς να είναι επαγγελματίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΣΤΙΒΑΛΦΙΛΙΠΠΩΝΘΑΣΟΥ2011 ΦΕΣΤΙΒΑΛΦΙΛΙΠΠΩΝΘΑΣΟΥ2011 ΦΕΣΤΙΒΑΛΦΙΛΙΠΠΩΝΘΑΣΟΥ2011 ΦΕΣΤΙΒΑΛΦΙΛΙΠΠΩΝΘ

ΦΕΣΤΙΒΑΛΦΙΛΙΠΠΩΝΘΑΣΟΥ2011 ΦΕΣΤΙΒΑΛΦΙΛΙΠΠΩΝΘΑΣΟΥ2011 ΦΕΣΤΙΒΑΛΦΙΛΙΠΠΩΝΘΑΣΟΥ2011 ΦΕΣΤΙΒΑΛΦΙΛΙΠΠΩΝΘ Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης / 1851-1911 2 «ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης 1851-1911 Το Φεστιβάλ, είναι αφιερωμένο εφέτος στη μουσική του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Στα τραγούδια του θεού, στα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Με τιμή

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Με τιμή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας τις επετειακές εκδηλώσεις των 90 χρόνων Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό κράτος. Με τιμή Ο Μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ Μήνυμα Μιχάλη Χατζημιχαήλ για τον εθελοντισμό Όταν ένας συνάνθρωπος μας ή μια ομάδα ανθρώπων γύρω μας χρειάζεται βοήθεια κι εμείς αρνηθούμε, τότε οι λέξεις αλληλεγγύη, ανιδιοτέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Χαιρετισμός. Αγαπητές φίλες και φίλοι, Χαιρετισμός Αγαπητές φίλες και φίλοι, Με μεγάλη μας χαρά, σας παρουσιάζουμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχει σχεδιάσει ο Δήμος μας με την επιμέλεια του Ν.Π. ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ και σε συνεργασία με Συλλόγους

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ 21-24 Mαρτίου ΦΕΣΤΙΒΑΛ 21 Mαρτίου παγκόσμια ήμερα κουκλοθέατρου

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ 21-24 Mαρτίου ΦΕΣΤΙΒΑΛ 21 Mαρτίου παγκόσμια ήμερα κουκλοθέατρου τίο υ αρ ια σμ ΘΕΑ ΤΟ 2 ήμ 1-2 ερ 4 Ρ α κ Mα ου ρτ Υ κλο ίου θέ ατ ρ ου ΚΛΟ ΚΟΥ γκό πα ΣΤΙ Β 21 ΑΛ M ΦΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Είναι τεράστια η χαρά, η τιμή και η συγκίνηση που μου δίνεται η ευκαιρία,

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Φώτα. Εκδηλώσεις Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος

Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Φώτα. Εκδηλώσεις Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος 2014 2015 Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Φώτα Εκδηλώσεις Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτισσες, τα φετινά Χριστούγεννα είναι από τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών για την πατρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας Δημοτικές Ενότητες: Είσοδος Ελεύθερη Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Χάλκειας Αποδοτίας, Πλατάνου, Πυλήνης Ο Δήμος Ναυπακτίας διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων!

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων! OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! & των ανθρώπων! συνδιοργάνωση Kαλοκαίρι 2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Και να αδερφέ μου που

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Εκπαίδευση & Θέατρο

Περιοδικό Εκπαίδευση & Θέατρο Το άρθρο αυτό είναι ελεύθερα προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας: www.theatroedu.gr Εκδότης: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση Για παραγγελίες σε έντυπη μορφή όλων των βιβλίων: info@theatroedu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ: ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΝΕΩΝ. >. ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΑΦΟΙ ΚΑΡΠΟΝΤΙΝΗ. ΜΑΡΜΑΡΑ ΝΑΞΟΥ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

5-10 Απριλίου 2014. 10 Εβδομάδα Πρόληψης Αλκοόλ αφιερωμένη στους εφήβους. Ο εαυτός σου και η επιλογή σου... ... τα κλειδιά για τη ζωή σου.

5-10 Απριλίου 2014. 10 Εβδομάδα Πρόληψης Αλκοόλ αφιερωμένη στους εφήβους. Ο εαυτός σου και η επιλογή σου... ... τα κλειδιά για τη ζωή σου. 10 Εβδομάδα Πρόληψης Αλκοόλ η αφιερωμένη στους εφήβους 5-10 Απριλίου 2014 Ο εαυτός σου και η επιλογή σου...... τα κλειδιά για τη ζωή σου Διοργανωτές: 7η ΥΠΕ Γαστρεντερολογική Κλινική - Κοινωνική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ` ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 2015 1 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1 2 ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

παραστάσεις - κατασκευές - εργαστήρια

παραστάσεις - κατασκευές - εργαστήρια Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας Κουκλοθέατρο ΑΝΕΜΗ παραστάσεις - κατασκευές - εργαστήρια H πολύχρονη εμπειρία και η αγάπη μας για τα παιδιά, σας υπόσχονται μια μοναδική παράσταση κουκλοθεάτρου με

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ-.Ο.Π.ΑΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ-.Ο.Π.ΑΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ-.Ο.Π.ΑΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΟ ΟΥ-ΕΚΘΕΣΗ ιάρκεια έκθεσης: 15 Νοεµβρίου 08:00-20:00 " Ρόδος, ένα νησί στις πύλες της

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ»

«ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ» Σέρρες, 1 Μαρτίου 2014 «ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ» Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για το 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Απ τη Μικρά Ασία στο Αιγαίο 16. 1 o Φιλικό Enduro Δήμου Αριστοτέλη 04. παραδοσιακό τμήμα - συναυλία 17. 2 ο Τουρνουά ποδοσφαίρου 05

Περιεχόμενα. Απ τη Μικρά Ασία στο Αιγαίο 16. 1 o Φιλικό Enduro Δήμου Αριστοτέλη 04. παραδοσιακό τμήμα - συναυλία 17. 2 ο Τουρνουά ποδοσφαίρου 05 Περιεχόμενα 1 o Φιλικό Enduro Δήμου Αριστοτέλη 04 2 ο Τουρνουά ποδοσφαίρου 05 Χορευτικό Αντάμωμα 06 Συναυλία σπουδαστών 07 Συναυλία σπουδαστών Μουσικής Σχολής 08 Συναυλία έναρξης Αριστοτελείων 09 Αναβίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 58/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μύλος των ξωτικών Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα

Ο Μύλος των ξωτικών Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα Ο Μύλος των ξωτικών Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα 9 Δεκεμβρίου 2011 γεννήθηκε ένα παραμύθι Ο Μύλος των Ξωτικών είναι η μεγαλύτερη και πιο πετυχημένη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά 2014-2015. «Δος μου το χέρι σου»

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά 2014-2015. «Δος μου το χέρι σου» Κυριακή 7/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά 2014-2015 «Δος μου το χέρι σου» -Τ.Κ Ερμητσίου ώρα 4:30μμ κεντρική πλατεία Ο Σύλλογος Γυναικών Ερμητσίου υποδέχεται τα Χριστούγεννα με

Διαβάστε περισσότερα

2013-2014. Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.

2013-2014. Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. 2013-2014 Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. Βαδίζοντας μαζί για δημιουργία και επικοινωνία Γραφείο Εναλλακτικών Δράσεων Επανένταξης Νέος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

16 Νοεμβρίου 2014-26 Απριλίου 2015. Θέατρο - Έφηβοι στη Στέγη. Γεωργία Μαυραγάνη & Ομάδα Happy End. Συγγρού Ι07. sgt.gr

16 Νοεμβρίου 2014-26 Απριλίου 2015. Θέατρο - Έφηβοι στη Στέγη. Γεωργία Μαυραγάνη & Ομάδα Happy End. Συγγρού Ι07. sgt.gr Θέατρο - Έφηβοι στη Στέγη 16 Νοεμβρίου 2014-26 Απριλίου 2015 Γεωργία Μαυραγάνη & Ομάδα Happy End Συγγρού Ι07 sgt.gr Θέατρο - Έφηβοι στη Στέγη Γεωργία Μαυραγάνη & Ομάδα Happy End Όχι αθώος πια 16 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

01/12 11/1/2012 (παράταση) ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: Ξένος στην πόλη Αόρατη Όλγα του Γιάννη Τσίρου

01/12 11/1/2012 (παράταση) ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: Ξένος στην πόλη Αόρατη Όλγα του Γιάννη Τσίρου 01/12 11/1/2012 (παράταση) ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: Ξένος στην πόλη Αόρατη Όλγα του Γιάννη Τσίρου Μια νεαρή μετανάστρια πέφτει θύμα του τράφικινγκ και αποτελεί αντικείμενο σκληρής συναλλαγής. Οι σκοτεινές διαδρομές

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 18/06/15 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 18/06/15 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α. Στις 11 Ιουνίου 2015 (ημέρα Πέμπτη) και ώρα 18.15 θα πραγματοποιηθεί διάλεξη για τους γονείς του νηπιαγωγείου με θέμα: Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό. Ομιλήτρια θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

κόσμου τους θυσαυρούς που δεν

κόσμου τους θυσαυρούς που δεν μες στο μουσείο, μες στο μουσείο μια μερα μπήκα με φόρα κι εγω, μη με τραβάτε μη μου κολλάτε, απ το μουσείο δεν θέλω Στο Μουσείο να βγω. Τρέχω Οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς τρέχω μές στα δωμάτια, μ

Διαβάστε περισσότερα

C A P T I V A E Ρ Ω Ά Δ Ε Σ

C A P T I V A E Ρ Ω Ά Δ Ε Σ C A P T I V A E Ρ Ω Ά Δ Ε Σ Οι και παρουσιάζουν: CAPTIVAE ΤΡΩΑΔΕΣ Οι Τρωάδες του Ευριπίδη, τραγωδία παρουσιασμένη για πρώτη φορά το 415 π.χ., έργο πολύπλευρο και βαθειά αντιπολεμικό είναι και σήμερα (όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ.Ο.Π.Α.Ρ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2012- ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2013

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ.Ο.Π.Α.Ρ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2012- ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2013 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ.Ο.Π.Α.Ρ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2012- ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2013 ΣΑΒΒΑΤΟ 8/12/2012, 17:00 & 19:00, Αίθουσα Εθιµοτυπίας ήµου Ρόδου Παιδική Θεατρική Παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ Σεµινάριο Χορού. Οργάνωση Artius Dance Theatre, υπό την

ΕΚ ΗΛΩΣΗ Σεµινάριο Χορού. Οργάνωση Artius Dance Theatre, υπό την ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΤΟΠΟΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ 5-7/7 Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ ιαγόρα «Τέντα» ΕΚ ΗΛΩΣΗ Σεµινάριο Χορού. Οργάνωση Artius Dance Theatre, υπό την αιγίδα του 5/7 21: 00 Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου Τα παιδιά, είναι το μέλλον. O Δήμος Αμαρουσίου επενδύει στο μέλλον της πόλης και στηρίζει στην πράξη τις ανάγκες της εργαζόμενης μητέρας, της κάθε οικογένειας. Μέσα από την υποδειγματική λειτουργία των

Διαβάστε περισσότερα

Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού!

Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού! Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού! Για πρώτη φορά την κεντρική πλατεία του Ορχομενού δεν στολίζει για τις γιορτές ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά ένα πραγματικά εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7

Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7 The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2 Μαρτίου Δείπνο Συνδέσμου Γονέων με το Προσωπικό του Σχολείου Με δέος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΝΑΡΞΗ 10 ου ΕΑΡΙΝΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΝΑΡΞΗ 10 ου ΕΑΡΙΝΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 24/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» Ταχ. Δ/νση : 5 η Στάση Λ. Βραυρώνος Αρτέμιδα Αττικής Τ.Κ.:19016

Διαβάστε περισσότερα

αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου

αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου r $fr m - Ποιος είσαι; - Ποιοι είστε; - Ο Πέτρος. - Ο Αλέξανδρος και ο Τάσος. - Ποιον θέλεις; - Ποιους θέλετε; A - Τον Αλέξανδρο.

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008 Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 19-09-2007 Συγκέντρωση γονέων με την παιδοψυχολόγο του σταθμού. Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας,

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, ZORBA PHOTOS REMARKS Delivered in Greek by Emmanuel Velivasakis at the Conclusion of the Zorba the Greek Play. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, Λέγομαι Μανώλης Βεληβασάκης, και είμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Καλημέρα! A ΜΕΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Καλημέρα! Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους Καλημέρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» 28 & 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ TITANIA 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΛΙΑ ΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ]

[ΕΛΙΑ ΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ] 2009 [ΕΛΙΑ ΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ] ΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Ηθοποιός-Χορογράφος ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Υπηκοότητα: Κυπριακή Ημερομηνία Γεννήσεως: 21-07-1978 Τόπος Γέννησης: Λευκωσία Κύπρος ΣΠΟΥΔΕΣ 1994-1998 Πτυχιούχος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Β ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 28-29 ΜΑΪΟΥ 2015

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Β ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 28-29 ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Β ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 28-29 ΜΑΪΟΥ 2015 Ο β κύκλος του διήμερου καλλιτεχνικού, βιωματικού σεμιναρίου «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 Κυριακή 29 Μαΐου Εξόρμηση εθελοντικών καθαρισμών των ακτών της Σίφνου Τόπος Συγκέντρωσης: πλατεία Αρτεμώνα Ώρα: 11:00 Οργάνωση: ΔΗ.Κ.Ε.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008 Όνομα σχολείου: Δημοτικό Σχολείο Αλάμπρας Συντονιστική ομάδα: 1. Μερόπη Κυριάκου(Διευθύντρια) 2. Γιώτα Δημητρίου (Συντονίστρια) 3. Στάλω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Παπάγου, 11/6/2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Παπάγου, 11/6/2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Παπάγου, 11/6/2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festivalpapagou@gmail.com Όπως κάθε χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Κ άλαμος. ατασκηνώσεις. εκδήλωση. Κορέλλας Δημήτρης

Κ άλαμος. ατασκηνώσεις. εκδήλωση. Κορέλλας Δημήτρης Κ άλαμος Κορέλλας Δημήτρης ατασκηνώσεις Η κατασκήνωση λειτουργεί 30 χρόνια. Είναι οικογενειακή και εκτός από μένα ασχολείται ενεργά η σύζυγος μου Ποθητή και τα τρία παιδιά μου. ΚΟΡΕΛΚΟ θα πει: Κορελ και

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Β Δεύτερη διδακτική πρόταση Ημερολόγια Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά ή ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

"Χορεύω µε την Αντωνία" - Μουσικοχορευτιή δράση µε αλληλοδιδασκαλία, από το Εργαστήρι Κρητικής Έκφρασης - Αντωνία Παντελάκη

Χορεύω µε την Αντωνία - Μουσικοχορευτιή δράση µε αλληλοδιδασκαλία, από το Εργαστήρι Κρητικής Έκφρασης - Αντωνία Παντελάκη ΣΑΒΒΑΤΟ 22/9 16:30 Γνωριµία µε τους Εµψυχωτές, οµαδοποίηση Παιδιών ανα ηλικία Πού;; Ορµητήριο Κεντρική "Χορεύω µε την Αντωνία" - Μουσικοχορευτιή δράση µε αλληλοδιδασκαλία, από το Εργαστήρι Κρητικής Έκφρασης

Διαβάστε περισσότερα

Για ένα όμορφο, χαρούμενο και δημιουργικό ξεκίνημα.

Για ένα όμορφο, χαρούμενο και δημιουργικό ξεκίνημα. Για ένα όμορφο, χαρούμενο και δημιουργικό ξεκίνημα. ΠAIΔIKOΣ ΣTAΘMOΣ συννεφούλα Σ' ένα όμορφο καταπράσινο κήπο 2 στρεμμάτων με δένδρα, λουλούδια, παιχνίδια και πολλή αγάπη, δημιουργήσαμε τον χώρο που θέλαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΟΙΝΟΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ «ΤΟ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙ»

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΟΙΝΟΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ «ΤΟ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙ» ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΟΙΝΟΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ «ΤΟ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙ» Βιογραφικό του Συλλόγου Ο Λαογραφικός & Πολιτιστικό Σύλλογος Άνω Οινόης «Το Κρασοχώρι» ιδρύθηκε το 1991 και τα µέλη του κατοικούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2006.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2006. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2006. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2006 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΟΜΠΑΝΙΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9.00 μ.μ. τιμή εισιτηρίου"!

Διαβάστε περισσότερα

16 19 & 23 26 Απριλίου 2015 Πρόγραμμα Παραστάσεων

16 19 & 23 26 Απριλίου 2015 Πρόγραμμα Παραστάσεων 16 19 & 23 26 Απριλίου 2015 Πρόγραμμα Παραστάσεων Ένα project της KUNST-STOFF productions & του Γιάννη Αντωνίου SCALE #1:100 Ένα σημείο συνάντησης, εκεί όπου οι τέχνες συγκλίνουν με κέντρο το σώμα. Μια

Διαβάστε περισσότερα

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu.

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu. Αγαπητοί γονείς Αισθανόμαστε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ταυτότητα της ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ και το αξιόλογο και πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό έργο που επιτελεί.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥ Η αυριανή μας εκδήλωση πραγματοποιείται στα πλαίσια του 3 ου κύκλου του εκπαιδευτικού μας προγράμματος «Βιβλιοπεριπέτειες»,

Διαβάστε περισσότερα

9/7 31/7 Θεατρική παράσταση ΟΜΑΔΑΣ 33 «ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»

9/7 31/7 Θεατρική παράσταση ΟΜΑΔΑΣ 33 «ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» 9/7 31/7 Θεατρική παράσταση ΟΜΑΔΑΣ 33 «ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πολλές φορές ο μόνος τρόπος για να αφηγηθείς τη δική σου ιστορία είναι μέσα από τις ιστορίες των άλλων. Ίσως ο μόνος τρόπος για να μιλήσεις για το

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εκδηλώσεων του Ι.Θ.Τ.Π. στις Γιορτές Παλιάς Πόλης Ξάνθης 2014, αφιερωμένος στη μνήμη του κ. Κυριάκου Σταματιάδη

Κύκλος εκδηλώσεων του Ι.Θ.Τ.Π. στις Γιορτές Παλιάς Πόλης Ξάνθης 2014, αφιερωμένος στη μνήμη του κ. Κυριάκου Σταματιάδη ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τους συντάκτες ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Κύκλος εκδηλώσεων του Ι.Θ.Τ.Π. στις Γιορτές Παλιάς Πόλης Ξάνθης 2014, αφιερωμένος στη μνήμη του κ. Κυριάκου Σταματιάδη Το Ίδρυμα Θρακικής

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ7ΛΡ-ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ7ΛΡ-ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013 ΘΕΜΑ: 20 ο Τρικάλων. Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΥ ΤΑΞΗ Δ 1

Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΥ ΤΑΞΗ Δ 1 Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΥ ΤΑΞΗ Δ 1 Στα πλαίσια της «Ευρωπαϊκής εβδομάδας πολιτισμού» συμμετείχαμε τα τμήματα Δ 1 και Δ 2 και το τμήμα Ε 2 του σχολείου μας, σε μια περιήγηση στα πολιτιστικά μέρη του Γερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ «ΑΞΙΖΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ 1 Ο ΕΠΑ.Λ ΧΑΝΙΩΝ Ό,τι δεν συνέβη, είναι ό,τι δεν ποθήσαμε,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχολικό Δίκτυο Γεωργία και Περιβάλλον 10ο Νηπ/γείο Νάουσας Υπεύθυνη νηπιαγωγός Μπούζδη Αλεξάνδρα Σχολικό Ετος 2007-08

Εθνικό Σχολικό Δίκτυο Γεωργία και Περιβάλλον 10ο Νηπ/γείο Νάουσας Υπεύθυνη νηπιαγωγός Μπούζδη Αλεξάνδρα Σχολικό Ετος 2007-08 Εθνικό Σχολικό Δίκτυο Γεωργία και Περιβάλλον 10ο Νηπ/γείο Νάουσας Υπεύθυνη νηπιαγωγός Μπούζδη Αλεξάνδρα Σχολικό Ετος 2007-08 Τα νήπια ΟΙ ΜΗΛΙΤΣΕΣ Δάϊου Εμμανουέλα Παπαγεωργίου Αριάδνη Μπιτέρνα Ελένη Ιτσκάρα

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγω. Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. σχολικό έτος 2014-15

Επιλέγω. Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. σχολικό έτος 2014-15 Επιλέγω Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Τμήματα Εμπέδωσης σχολικό έτος 2014-15 Η πολύχρονη εκπαιδευτική εμπειρία των εκπαιδευτηρίων Saint-Paul έχει επενδύσει στη διάπλαση μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αθήνα 22 / 12 / 2008

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αθήνα 22 / 12 / 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί.. ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Βαθμός Ασφαλείας. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Το πολύτεχνο είναι ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο που προσφέρει εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα σε μαθητές ηλικίας 2 έως 9 ετών τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΦΝΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΙΦΝΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΙΦΝΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Πέμπτη 21 Ιουνίου έως Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2012, στο Veranda café bar, στην Απολλωνία Sifnos, October: Έκθεση με ασπρόμαυρες φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: http://hassanakos.blogspot.com.es/2011/12/17.html (16/10/2013) http://www.asda.gr/hgianniris/senario.htm (16/10/2013)

Πηγή: http://hassanakos.blogspot.com.es/2011/12/17.html (16/10/2013) http://www.asda.gr/hgianniris/senario.htm (16/10/2013) A.K. 0280 Επώνυμο Μελησσινός Όνομα Ιάσων Ψευδώνυμο/ Καλλιτεχνικό όνομα Τόπος γεννήσεως Ημερομηνία γεννήσεως Ημερομηνία θανάτου Βιογραφικά στοιχεία Προσωπογραφίες Μόνιμη εγκατάσταση Ημερομηνίες ενασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas. ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.gr Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό Πχ. έτος ίδρυσης, ιδρυτές ιστορικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Π.Ε.ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13

Δ/ΝΣΗ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Π.Ε.ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 Δ/ΝΣΗ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Π.Ε.ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 201213 α/α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1 1o Γυμνάσιο Γρεβενών «Δόνα η Τερηδόνα» Στοματική Υγιεινή 2 1 ο Γυμνάσιο Γρεβενών Γεωλογικά

Διαβάστε περισσότερα

Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα

Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα Κατά κοινή αντίληψη στην λογοτεχνία, η μετάφραση οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Westin Kids Club - Tennis Academy. Αθλητισμός-Υγεία-Xαρά-Δημιουργία

Westin Kids Club - Tennis Academy. Αθλητισμός-Υγεία-Xαρά-Δημιουργία Westin Kids Club - Tennis Academy Αθλητισμός-Υγεία-Xαρά-Δημιουργία Για ακόμη μια φορά το παιδικό Club του ξενοδοχείου The Westin Athens θα παραμείνει ανοιχτό και τους χειμερινούς μήνες περιμένοντας να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ 4 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014-9 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ 4 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014-9 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ 4 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014-9 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014 Άφιξη των εταίρων κλιμακωτά στη διάρκεια της ημέρας. Παραλαβή και εγκατάσταση στο

Διαβάστε περισσότερα

Χ ΑΙ Ρ ΕΤΙΣΜΟ Σ ΔΗΜ ΑΡ Χ Ο Υ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛ ΩΣ Η ΑΛ Λ ΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΟΛΟΙ ΜΑΖ Ι ΜΙ Α ΑΓ Κ ΑΛ Ι Α»

Χ ΑΙ Ρ ΕΤΙΣΜΟ Σ ΔΗΜ ΑΡ Χ Ο Υ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛ ΩΣ Η ΑΛ Λ ΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΟΛΟΙ ΜΑΖ Ι ΜΙ Α ΑΓ Κ ΑΛ Ι Α» Χ ΑΙ Ρ ΕΤΙΣΜΟ Σ ΔΗΜ ΑΡ Χ Ο Υ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛ ΩΣ Η ΑΛ Λ ΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΟΛΟΙ ΜΑΖ Ι ΜΙ Α ΑΓ Κ ΑΛ Ι Α» 12.04.2014 Κυρίες και κύριοι, Οι μέρες που ζούμε είναι κρίσιμες. Η εποχή που βιώνουμε δεν είναι εύκολη για κανέναν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» Το θέατρο είναι μία μαγική τέχνη η οποία διακρίνεται

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» Το θέατρο είναι μία μαγική τέχνη η οποία διακρίνεται ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 19:00 ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» Το θέατρο είναι μία μαγική τέχνη η οποία διακρίνεται 13:00 14:30 για την κοινωνικότητα, την πολλαπλότητα, και την ομαδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛ. 264 ΣΕΛ. 320 TIMH 11,00 ΣΕΛ. 248

ΣΕΛ. 264 ΣΕΛ. 320 TIMH 11,00 ΣΕΛ. 248 Η Άλκη Ζέη στο Η μωβ ομπρέλα Οι μεγάλοι και τα παιδιά. Δυο κόσμοι τόσο διαφορετικοί. Ο καθένας κουβαλάει τη δική του αλήθεια. Γι αυτό άλλωστε και πίσω από μια μωβ ομπρέλα μπορεί να κρύβονται πολλές! ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Η µαγεία του βιβλίου

Η µαγεία του βιβλίου Η µαγεία του βιβλίου Χριστιάνα Αντρέου Παναγιώτα Χαραλάµπους για το βιβλίο Το βιβλίο, το βιβλίο είναι φίλος µου καλός. Το κρατώ και το διαβάζω, και λεπτό δε σταµατώ. Η µαγεία του µε ταξιδεύει στο δικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκδηλώσεων Αγγέλων Πόλις

Πρόγραμμα εκδηλώσεων Αγγέλων Πόλις Πρόγραμμα εκδηλώσεων Αγγέλων Πόλις ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΙΝΙΑ «ΛΑΓΚΑΔΑΣ: ΑΓΓΕΛΩΝ ΠΟΛΙΣ» 01/12/2011 (ΠΕΜΠΤΗ) 19.00 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΙΚΟΥΔΗ (support από MOTHERWHAT) 02/12/2011 (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαίρι 2013 - Αθλητισμός - Πολιτισμός - Βιβλιοθήκες Παναγιώτης Τροκάνας Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.

Καλοκαίρι 2013 - Αθλητισμός - Πολιτισμός - Βιβλιοθήκες Παναγιώτης Τροκάνας Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. Δήμος Θερμαϊκoύ ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. Καλοκαίρι 2013 - Αθλητισμός - Πολιτισμός - Βιβλιοθήκες Παναγιώτης Τροκάνας Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 - Σάββατο 8 και Κυριακή 9 Ιουνίου - 7ο Πανελλήνιο Παιδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Χειμώνας-Άνοιξη 2010. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Χειμώνας-Άνοιξη 2010. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Χειμώνας-Άνοιξη 2010 Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα Διοικητικό Συμβούλιο: Αλέξης Δημαράς Σάββας Κονταράτος Χρυσάνθη Μωραΐτη-Καρτάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Είσοδος ελεύθερη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Είσοδος ελεύθερη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΟΥ & ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, το Εργαστήριο Μουσικής και το Εργαστήριο Γλώσσας Γλωσσικής Διδασκαλίας και Πολιτισμού μαζί με τα 1ο και 2ο Πρότυπα Πειραματικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

4 o ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

4 o ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 o ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8-9 ΜΑΪΟΥ 2012 Συνεδριακό Κέντρο «Ν.Οικονόμου»- ΝΟΗΣΙΣ Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας Συμμετέχοντες μαθητές: Αγουρζενίδου Ειρήνη,

Διαβάστε περισσότερα

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r Ο Iliaz Bobaj γράφει για την Παναγιώτα Ζαλώνη Ο Νίκος Μπατσικανής, ο Χάρης Μελιτάς, η Παναγιώτα Ζαλώνη και η Αλεξάνδρα ΒαΐτσηΒάκρου. (Απόσπασμα) Η Ελληνίδα Ποιήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Διήμερο σεμινάριο. Εισαγωγή στη θεατρική Σκηνοθεσία. Bar theater

Διήμερο σεμινάριο. Εισαγωγή στη θεατρική Σκηνοθεσία. Bar theater Διήμερο σεμινάριο Εισαγωγή στη θεατρική Σκηνοθεσία Bar theater & Γιατί η υποκριτική είναι Τέχνη Σάββατο και Κυριακή 19 και 20 Οκτωβρίου 2013 στην αίθουσα του ''Θυρεάτη''(παραπλεύρως Αφων Καρκούλη) Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 10-12 Απριλίου 2009, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΑΙΘΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ. Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ. Μια γιορτή αφιερωμένη στη Φ Υ Σ Ι Κ Η Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 10-12 Απριλίου 2009, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΑΙΘΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ. Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ. Μια γιορτή αφιερωμένη στη Φ Υ Σ Ι Κ Η Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ» 10-12 Απριλίου 2009, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΑΙΘΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ. Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ Μια γιορτή αφιερωμένη στη Φ Υ Σ Ι Κ Η Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α και τις Π Ο Ι Κ Ι Λ Ι Ε Σ Α Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 «ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ Ι ΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Οι αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε... Τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς μας όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων.

Ευχαριστούμε... Τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς μας όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων. Ευχαριστού... Τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς μας όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων. Τους γονείς και κηδεμόνες των Εκπαιδευτηρίων για τη στήριξη και τη βοήθειά τους. Το φιλανθρωπικό Σύλλογο «Ελπίδα»

Διαβάστε περισσότερα

Στίβος Τένις Κολύμβηση Εργαστήριο Δημιουργικής Προσέγγισης της Γαλλικής / Γερμανικής Γλώσσας. Πιάνο / Κιθάρα. Τζούντο. Σκάκι

Στίβος Τένις Κολύμβηση Εργαστήριο Δημιουργικής Προσέγγισης της Γαλλικής / Γερμανικής Γλώσσας. Πιάνο / Κιθάρα. Τζούντο. Σκάκι ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2010-2011 Α Σ Τ Κ Ε τη Β Γ Β Μ Κ Ε τη Σύ Ε Β Μ Σ Π Ισ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Οι απογευματινές δραστηριότητες δεν προσφέρονται για όλες τις τάξεις

Διαβάστε περισσότερα