Γ. Παππάς: πολλαπλά οφέλη για τις επιχειρήσεις από την αγορά άνθρακα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ. Παππάς: πολλαπλά οφέλη για τις επιχειρήσεις από την αγορά άνθρακα"

Transcript

1 Επικαιρότητα15/03/2011 Γ. Παππάς: πολλαπλά οφέλη για τις επιχειρήσεις από την αγορά άνθρακα Ο Γιάννης Παππάς, ο ιδρυτής της εταιρείαςgreen Evolution και ο πρώτος ιαχειριστής του Ελληνικού Μητρώου Εµπορίας ικαιωµάτων Εκποµπής, παρουσιάζει στο Green Business βήµα βήµα τη µεθοδολογία που ακολουθείται στα έργα αντιστάθµισης άνθρακα και µιλά για τα οφέλη που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις και το περιβάλλον από την εµλοκή τους στην αγορά άνθρακα. Green Business: Η εταιρεία σας, Green Evolution, εξειδικεύεται σε έργα αντιστάθµισης άνθρακα. Ποια είναι τα κύρια βήµατα της µεθοδολογίας που ακολουθείτε; Γ. Παππάς: Πράγµατι, µία από τις κυριότερες δραστηριότητες της εταιρείας µας είναι τα έργα διαχείρισης του ανθρακικού αποτυπώµατος, που συνήθως οδηγούν και σε δράσεις αντιστάθµισης άνθρακα. Το Ανθρακικό Αποτύπωµα είναι το σύνολο των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου [ΕΑΘ] που προκαλούνται (δηµιουργούνται) άµεσα και έµµεσα από τις δραστηριότητες ενός ατόµου, µίας εκδήλωσης, µίας επιχείρησης ή ενός οργανισµού, από την διαδικασία παραγωγής ενός προϊόντος, ή τη διαδικασία παροχής µίας υπηρεσίας. Τα αποτελέσµατα ενός τέτοιου υπολογισµού εκφράζονται σε ισοδύναµα γραµµάρια, κιλά ή τόνους διοξειδίου του άνθρακα (CO2e). Η διαχείριση του ανθρακικού αποτυπώµατος γενικά είναι ένα έργο το οποίο στοχεύει και περιλαµβάνει : 1. Τη µέτρηση του ανθρακικού αποτυπώµατος. 2. Τον υπολογισµό αυτού. 3. Την διαµόρφωση σχεδίου µείωσης αυτού. 4. Την υλοποίηση ενεργειών µείωσης του ανθρακικού αποτυπώµατος. 5. Την παρακολούθηση και την αποτίµηση της υλοποίησης αυτών. 6. Την αντιστάθµιση (µερική ή ολική) του υπολειπόµενου ανθρακικού αποτυπώµατος. Η αντιστάθµιση είναι το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας µε την οποία µηδενίζουµε αντισταθµίζουµε τις εκποµπές τω αερίων του θερµοκηπίου που αποµένουν µετά από την µείωση αυτών που επιτυγχάνεται µε την υλοποίηση του έργου διαχείρισης αυτών. Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας, η Green Evolution έχει συνάψει µία σειρά από στρατηγικές συµφωνίες µε πρωτοπόρους στο θµέα αυτό Παγκοσµίως, µε σηµαντικότερη την εκπροσώπηση στην Ελλάδα της Ελβετικής εταιρείας SOUTH POLE CARBON MANAGEMENT. Όπως είναι και το µήνυµά µας: η αντιστάθµιση δεν υποκαθιστά την αποφυγή και την µείωση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου. Green Business: Υπάρχουν συγκεκριµένα πρότυπα που πιστοποιούν τη διαφάνεια και την πληρότητα ενός τέτοιου έργου; Γ. Παππάς: Για να είναι ορθό και διαφανές το αποτέλεσµα ενός τέτοιου έργου, µίας τέτοιας δράσης αντιστάθµισης: - Πρώτα πρώτα πρέπει να είναι ορθή, διαφανής και φερέγγυα η διαδικασία της µέτρησης ή/και του υπολογισµού των αερίων του θερµοκηπίου. Τόσο των αρχικών όσο και εκείνων που αποµένουν µετά τις ενέργειες µείωσης, σε περίπτωση που υλοποιηθούν τέτοιες δράσεις µείωσης, και επιπλέον - Πρέπει να είναι διαφανής και φερέγγυα αυτή καθεαυτή η διαδικασία της αντιστάθµισης. Η εταιρεία µας ακολουθεί κατά περίπτωση όλα τα σχετικά πρότυπα και τις πρότυπες µεθοδολογίες διαχείρισης των αερίων του θερµοκηπίου για τη καταγραφή των πηγών των εκποµπών και την µέτρηση και τον υπολογισµό των εκποµπών: ISO :2006 Αέρια του Θερµοκηπίου Μέρος 1: Προδιαγραφές µε οδηγίες στο οργανωτικό επίπεδο για την ποσοτικοποίηση και παρουσίαση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου και των µειώσεων αυτών (removals). ISO :2006 Αέρια του Θερµοκηπίου Μέρος 2: Προδιαγραφές µε οδηγίες στο επίπεδο έργου για την ποσοτικοποίηση, παρακολούθηση και παρουσίαση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου και των ενισχύσεων των µειώσεων αυτών (removal enhancements). Greenhouse Gas (GHG) protocol for Corporate Accounting του World Resources Institute / World Business Council for Sustainable Development, που περιλαµβάνει ειδικές οδηγίες για τα εργαλεία για την επιχειρηµατική ή την οργανωσιακή/λειτουργική οριοθέτηση των απογραφικών καταλόγων, και την σύνταξη (λεπτοµερούς) καταλόγου πηγών

2 εκποµπών ΑΘ (Inventory). Greenhouse Gas (GHG) protocol for Projects του World Resources Institute / World Business Council for Sustainable Development, που περιλαµβάνει ειδικές οδηγίες για τα εργαλεία και τις µεθόδους υπολογισµού που πρέπει κατά περίπτωση να χρησιµοποιηθούν. Εντούτοις, για τη διαδικασία της αντιστάθµισης δεν υπάρχει σχετικό διεθνές πρότυπο. Υπάρχουν όµως διεθνώς παραδεκτές βέλτιστες πρακτικές. Η Green Evolution, εφαρµόζει το σύνολο των διεθνώς παραδεκτών πρακτικών έχοντάς τες ενσωµατώσει σε ένα συµπαγές και διαφανές σχετικό σύστηµα αντιστάθµισης που έχει επί τούτοις δηµιουργήσει, και εφαρµόζει το CO2 Neutral Seal (www.co2neutralseal.com) το οποίο καλύπτει και εφαρµόζεται σε Προϊόντα, Υπηρεσίες ιαδικασίες και Εκδηλώσεις. Ειδικότερα, η αντιστάθµιση είναι και αυτή µία διαδικασία, µία σειρά ενεργειών, που τελικά φέρνει σαν αποτέλεσµα, η ποσότητα των αερίων του θερµοκηπίου που έχουν δηµιουργηθεί σε ένα µέρος να εξουδετερωθούν αντισταθµισθούν από αντίστοιχη ποσότητα αερίων του θερµοκηπίου που έχουν αποφευχθεί ή µειωθεί απορροφηθεί κάπου αλλού. Αυτές οι αποφυγές έκλυσης αερίων του θερµοκηπίου ή οι µειώσεις απορροφήσεις αερίων του θερµοκηπίου εκφράζονται ποσοτικά σαν δικαιώµατα εκποµπής ισοδύναµου CO2 (απλουστευτικά δικαιώµατα άνθρακα) και προκύπτουν από την υλοποίηση ειδικών έργων που γίνονται σε διάφορα µέρη του κόσµου για την απάλυνση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής. Είναι δηλαδή έργα προστασίας του κλίµατος και του περιβάλλοντος. Η αντιστάθµιση (εξουδετέρωση των επιπτώσεων) αυτών των εκποµπών / ρύπων ισοδυναµεί συνιστά µία συµµετοχή στη χρηµατοδότηση κλιµατικά και περιβαλλοντικά τέτοιων επωφελών έργων, µε χρηµατικό ποσό που αντιστοιχεί σε αυτές τις εκποµπές / ρύπους. Αυτό πραγµατοποιείται µέσω της αγοράς αντίστοιχων ικαιωµάτων Άνθρακα που προκύπτουν από ένα τέτοιο έργο. Παραδείγµατα τέτοιων έργων που συµβάλουν στην απάλυνση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής είναι 1. Έργα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (αιολική, ηλιακή, γεωθερµική, βιοµάζας, µικρών υδροηλεκτρικών), µέσω των οποίων αποφεύγονται µελλοντικές εκποµπές αντικαθιστώντας την χρήση των ορυκτών καυσίµων. 2. Έργα ενεργειακής αποδοτικότητας, τα οποία ελαττώνουν την ενεργειακή ζήτηση µέσω χαµηλής ενέργειας φωτισµού, πράσινων κτιρίων και βιοµηχανικής ενεργειακής αποδοτικότητας και έργα ενεργειακής αξιοποίησης απορριµµάτων. 3. Έργα προστασίας ή αύξησης της χωρητικότητας των δασικών οικοσυστηµάτων στην απορρόφηση άνθρακα. Έργα για την αποφυγή αποψίλωσης, έργα αποκατάστασης δασών, έργα δάσωσης και αναδάσωσης. Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι χρειάζεται ένα σύνολο προβλέψεων που να εξασφαλίζουν µία αξιόπιστη αντιστάθµιση. Η αξιοπιστία της αντιστάθµισης αντανακλάται στο αληθές και εξακριβώσιµο της µείωσης των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου, που αντιστοιχούν στα δικαιώµατα εκποµπής ισοδύναµου CO2 (δικαιώµατα άνθρακα ) στα οποία επενδύει εκείνος που αντισταθµίζει (τις εκποµπές του). Συνεπώς η διασφάλιση της ποιότητα καταλήγει στην ιχνηλασιµότητα των δικαιωµάτων άνθρακα στα οποία γίνεται η επένδυση. Το καινοτόµο σύστηµα της Green Evolution CO2 Neutral Seal, επιτρέπει πλήρη διαφάνεια στην διαδικασία της αντιστάθµισης και ιχνηλασιµότητα κάθε ενέργειας. Το σύστηµα CO2 Neutral Seal : Επιτρέπει την γνώση του έργου από το οποίο εκπορεύονται τα δικαιώµατα άνθρακα, και του προτύπου βάσει του οποίου εκδόθηκαν αυτά τα δικαιώµατα. ιασφαλίζει την ποιότητα των δικαιωµάτων άνθρακα αλλά και επιτρέπει την εξακρίβωση της ποιότητας αυτών, ως προς την - (Προσθετικότητα (Additioanlity). - Επαλήθευση (Verification). - ιατηρησιµότητα (Permanence). Αποσύρει πραγµατικά (retires) τα αγορασθέντα δικαιώµατα άνθρακα αλλά και επιτρέπει την εξακρίβωση της πραγµατικής απόσυρσής τους (retirement).

3 Τέλος η εφαρµογή των διαδικασιών και των κανόνων του συστήµατος καταλήγει στην έκδοση σχετικού πιστοποιητικού Αντιστάθµισης, στο οποίο πιστοποιείται η τήρηση των ανωτέρω διαδικασιών και στο οποίο αποτυπώνονται όλα τα ανωτέρω στοιχεία που επιτρέπουν την ιχνηλασιµότητα των ενεργειών / πράξεων και την εξακρίβωση των αποτελεσµάτων τους. Η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού µε το σήµα και την αντίστοιχη πιστοποίηση κατά CO2 Neutral Seal, βεβαιώνει και πιστοποιεί ότι ο κλιµατικός και περιβαλλοντικός ισχυρισµός που διατυπώνεται είναι αληθής και ότι έχει επιτευχθεί µε την εφαρµογή των πλέον διεθνώς αποδεκτών προσεγγίσεων και µεθοδολογιών. ηλαδή πιστοποιείται η βέλτιστη υπολογιστική µεθοδολογία των εκποµπών άνθρακα και η πραγµατική αντιστάθµιση αυτών. Green Business: Τι έχει να κερδίσει µια εταιρεία από την υιοθέτηση αυτών των πρακτικών και ποια είναι τα οφέλη για το κλίµα από την διάδοσή τους σε µεγάλη κλίµακα; Γ. Παππάς: Τέτοιες πρακτικές είναι ενέργειες µέρος µίας συνολικής δράσης µε το γενικό τίτλο Εταιρική Προσαρµογή στη Κλιµατική Αλλαγή. Μία εταιρεία η οποία αποφασίζει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα έργο διαχείρισης των αερίων του θερµοκηπίου (έργο διαχείρισης του ανθρακικού αποτυπώµατος), έχει αντιληφθεί την κατεύθυνση και τα ενδιάµεσα στάδια που επιβάλλει η λειτουργία όλων µας νοµικών και φυσικών προσώπων σε ένα όλο και πλέον περιοριστικό ως προς τον άνθρακα επιχειρηµατικό οικονοµικό, φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Είναι µία δράση ενέργεια στρατηγικής σηµασίας, που θα προετοιµάσει τον οργανισµό στο νέο τρόπο λειτουργίας στο καθόλα περιοριστικό σε σχέση µε το σήµερα νέο επιχειρηµατικό περιβάλλον. Η δράση αυτή µπορεί να σχεδιασθεί έτσι ώστε να περιλαµβάνει ενδιάµεσους συγκεκριµένους τακτικούς στόχους που να επιτρέπει στον οργανισµό ή στην επιχείρηση να απολαύσει συγκεκριµένα οφέλη και ωφελήµατα. Ένα τέτοιο έργο Εταιρικής Προσαρµογής στη Κλιµατική Αλλαγή είναι ένα ολοκληρωµένο έργο που αντιστοιχεί µάλιστα και σε µία ολοκληρωµένη υπηρεσία της Green Evolution που βοηθά τον οργανισµό ή την επιχείρηση να διαχειριστεί και να αντιµετωπίσει την ουσία του προβλήµατος δηλαδή να διατηρήσει την αναπτυξιακή του/της πορεία αλλά και να βελτιώσει τη θέση του/της έναντι του ανταγωνισµού, δραστηριοποιούµενη σε ένα ολοένα πλέον περιοριστικό λόγω του άνθρακα επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Τέτοιες δράσεις υλοποιούν οργανισµοί και επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για την υποστήριξή τους σε σχέδιο διασφάλισης της βιώσιµης ανάπτυξής τους ενσωµατώνοντας σε αυτό: Στόχους για την ενεργειακή αποδοτικότητα (µείωση ή διαφοροποίηση ενεργειακών καταναλώσεών). Στόχους για την διαχείριση και την µείωση των εκποµπών των αεριών του θερµοκηπίου. Μια επιχείρηση που αποφασίζει να υλοποιήσει ένα σχέδιο διαχείρισης των αερίων του θερµοκηπίου (σχέδιο διαχείρισης του ανθρακικού αποτυπώµατος), θα οφεληθεί σταδιακά µε πολλούς τρόπους: 1. Θα εξοικονοµήσει χρήµατα, από την µείωση της καταναλισκόµενης ενέργειας και του νερού. 2. Θα βελτιώσει το εταιρικό της περιβάλλον. 3. Θα διαφοροποιήσει την επιχείρηση ως µια από τις πρώτες επιχειρήσεις, που δεσµεύεται για την αειφορία, την άµβλυνση της κλιµατικής αλλαγής και τη προστασία του περιβάλλοντος. 4. Θα προετοιµάσει την επιχείρηση να µπορεί να λειτουργεί βιώσιµα στο ολοένα και πλέον περιοριστικό ως προς τον άνθρακα οικονοµικό περιβάλλον. 5. Θα της επιτρέψει να ξεκινήσει τη δηµιουργία αντίστοιχης κουλτούρας απαραίτητης πλέον στο εσωτερικό µίας επιχείρησής. 6. Θα της επιτρέψει να διερευνήσει τα ζητήµατα της αναδιοργάνωσης της που σχετίζονται µε την λειτουργία της στο περιοριστικό ως προς τον άνθρακα περιβάλλον. 7. Θα τν προετοιµάσει ώστε να µπορεί να συµµετέχει επωφελεία της στις επερχόµενες διαβουλεύσεις για τις επικείµενες αλλαγές. 8. Θα υλοποιεί δράσεις που θα την εισάγουν στην κατανόηση για την αναγκαιότητα της δηµιουργίας της σχετικής εταιρικής στρατηγικής και στην εξειδίκευση ενός τέτοιου σχεδίου. 9. Τέτοιες ενέργειές θα δηµιουργήσουν σίγουρα µία σηµαντική διαφορά ορατή στους τρίτους είτε Με τη µείωση των αερίων του θερµοκηπίου. Με την µείωση της άµεσα και έµµεσα καταναλισκόµενης ενέργειας. Με την µείωση ή και την αποµάκρυνση τοξικών ή επιβλαβών χηµικών ουσιών που διαφεύγουν.

4 Αυτά µπορούν αποτελέσουν πρόσθετα συµπληρωµατικά στοιχεία προβολής προώθησης: Η επιχείρησή µπορεί να ωφεληθεί χρηµατικά µειώνοντας τα κόστη λειτουργίας της και αποκτώντας ένα καλύτερο τρόπο διαχείρισης των πόρων της. Ολοκληρώνοντας ένα αποτύπωµα άνθρακα, αποκτά τη δυνατότητα να θέσει στόχους και να ελαττώσει τις εκποµπές της. Οι επιχειρήσεις αρχίζουν να αντιλαµβάνονται σταδιακά ότι πολλοί και διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες καθίστανται από τα βασικά κριτήρια για την επιλογή των πλέον κατάλληλων προµηθευτών. Τα διευθυντικά στελέχη κινητοποιούν το προσωπικό τους και βελτιώνουν τις προσλήψεις τους. Μπορούν να ανταποκρίνονται (ενώ άλλες προετοιµάζονται κατάλληλα προκειµένου να ανταποκριθούν) σε απαιτήσεις διαφόρων µερών της αγοράς που τους ενδιαφέρει. (πελάτες, επενδυτές, τράπεζες). Προετοιµάζονται έγκαιρα για να καλύψουν προσεχείς κανονισµούς και νοµοθετικά πλαίσια από τη συσκευασία και τις µεταφορές µέχρι τα κτίρια και την κατανάλωση ενέργειας. είχνουν τη δέσµευσή τους προς την τοπική και όχι µόνο κοινότητα, ότι δρούν υπεύθυνα και µειώνουν την περιβαλλοντική µόλυνση. Green Business: Πάντως δεν έχουν διαδοθεί σε µεγάλο βαθµό στην Ελλάδα. Αυτό οφείλεται στο έλλειµµα συνειδητοποίησης για τις πραγµατικές διαστάσεις των επιπτώσεων στο κλίµα από τη επιχειρηµατική αλλά και την ανθρώπινη δραστηριότητα; Γ. Παππάς: Αυτό είναι αλήθεια και έχει πολλές εξηγήσεις, πέρα από ορισµένες εύκολες προφανείς και επιπόλαιες ερµηνείες που µπορούν να δοθούν µε επίκληση την συγκυριακή οικονοµική δυσπραγία. Η µέση ελληνική επιχείρηση πρέπει να γίνει πραγµατικά ανταγωνιστική και ένα µεγάλο ποσοστό τους πρέπει να αποκτήσει εξωστρέφεια και κατά περίπτωση να αυξήσει το εξαγωγικό της δυναµικό. Εποµένως, τέτοια κατάλληλα σχεδιασµένα έργα αποτελούν ένα συνδυαστικό εκτοξευτήρα αύξησης της καινοτοµικότητας και της ανταγωνιστικότητας τους. Θέλω να σας επισηµάνω, ότι όποιοι αντιµετωπίζουν τέτοιες δράσεις ως µία «ηθική υποχρέωση» που δηµιουργεί κόστος και όχι ως µία από τις υποχρεωτικές επιλογές, µία από τις πλέον ουσιώδεις και ανταποδοτικές επενδύσεις, είναι εκείνοι για τους οποίους δεν θα υπάρξει επιχειρηµατικό µέλλον. Τέτοιες ενέργειες προσαρµογής στη κλιµατική αλλαγή δεν είναι µόνο έργα προσαρµογής στις νέες κλιµατικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. Είναι έργα που δηµιουργούν εξοικονόµηση πόρων και συγχρόνως ένα πλαίσιο για ένα αποτελεσµατικότερο σχέδιο προώθησης (marketing) της εταιρείας και των προϊόντων της. Όλοι αντιλαµβάνονται ότι όταν π.χ. εξάγεις βιολογικά αγροτικά προϊόντα (organic products) έχεις ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Λίγοι όµως συνειδητοποιούν ότι υλοποιώντας ένα έργο διαχείρισης του ανθρακικού αποτυπώµατος, µε παράλληλο σταδιακό χρονοπρογραµµατισµένο σχέδιο µείωσης αυτού και αντίστοιχης µείωσης του ανθρακικού αποτυπώµατος ενός από τα προϊόντα τους, πέρα τις όποιες ενεργειακές εξοικονοµήσεις επιτύχουν, θα αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην προώθηση της επιχείρησής και των προϊόντων τους και στις πωλήσεις του συγκεκριµένου προϊόντος. Πόσοι τελικά αντιλαµβάνονται ότι ένα έργο εξοικονόµησης ενέργειας δεν περιορίζεται σε καλά «παντζούρια»; Αντίστοιχα πόσοι αντιλαµβάνονται ότι υλοποιώντας ένα έργο περιβαλλοντικής διαχείρισης των αποβλήτων τους, µπορούν να το συνδυάσουν µε ένα έργο εξοικονόµησης ενέργειας και κλιµατικής µέριµνας και να δηµιουργήσουν στην επιχείρησή τους ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Οι περισσότεροι προσπαθούν να το αποφύγουν ως ενέργεια αύξησης του κόστους και προτιµούν να εµπλακούν σε ατέρµονες νοµικές ς και γραφειοκρατικές διαδικασίες. Κατά τη γνώµη µου, η λάθος επιχειρηµατική αντίληψη το να αντιµετωπίζουµε τέτοιες ενέργειες ως κοστοφόρα ηθική υποχρέωση και όχι ως επενδυτική διέξοδο / ευκαιρία είναι η πραγµατική αιτία. Αυτό, πάντα κατά τη γνώµη µου, είναι αποτέλεσµα λειψής και κακής ενηµέρωσης και στρεβλής και λανθασµένης επιχειρηµατικής αντίληψης. Green Business: Επειδή βιώνουµε µια περίοδο κρίσης θα ήταν σκόπιµο να γνωρίζουµε και το κόστος των έργων που αφορούν την µετατροπή µιας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος σε κλιµατικά ουδέτερη/ο; Γ. Παππάς: Η διαδικασία της µετατροπής µίας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος σε κλιµατικά ουδέτερη περιλαµβάνει δύο βασικά στάδια, πάντα βάση του CO2 NEUTRAL SEAL.

5 Στάδιο πρώτο: Η διενέργεια απαραίτητων αναλυτικών µετρήσεων και υπολογισµών των βασικών παραµέτρων που διέπουν την υπηρεσία αυτή ή το προϊόν. Για παράδειγµα σε µία εκδήλωση τον αριθµό των συµµετεχόντων, το είδος µετακίνησης τους για την συµµετοχή στην εκδήλωση αυτή, και άλλα. Επίσης, στην περίπτωση ενός ιστοχώρου µίας εταιρίας, θα πρέπει να µετρηθεί/υπολογιστεί ο πραγµατικός αριθµός των επισκέψεων στον ιστοχώρο αυτό και από που είναι η κάθε µία επίσκεψη για να γίνει ο αντίστοιχος υπολογισµός των εκποµπών CO2 ισοδύναµου που δηµιουργούνται σε ένα προκαθορισµένο διάστηµα (πχ ένας µήνας). Γίνεται αντιληπτό ότι το στάδιο αυτό αποτελεί µία υπηρεσία που προσφέρει η εκάστοτε εταιρία όπως η Green Evolution, το κόστος της οποίας εξαρτάται από την πολυπλοκότητα της κάθε περίπτωσης και τον χρόνο που χρειάζεται να ξοδέψει στα επιµέρους στάδια του ο ειδικός επιστήµονας της Green Evolution. Στάδιο δεύτερο: Η αντιστάθµιση της ποσότητας ισοδυνάµων τόνων CO2 που έχει µετρηθεί ή/και υπολογιστεί µεβάση την µεθοδολογία του πρώτου σταδίου. Η αντιστάθµιση αυτή περιλαµβάνει - Την επιλογή των κατάλληλων δικαιωµάτων εκποµπής από έργα σε παγκόσµια κλίµακα που έχει πρόσβαση η Green Evolution µέσα από την συεργασία µε εταιρίες παγκόσµιας κλιµακας, όπως η South Pole, η Green Stream και άλλες. - Την εφαρµογή της διαδικασίας αντιστάθµισης και έκδοσης µοναδικού πιστοποιητικού αντιστάθµισης, δηλώνοντας όλα τα στοιχεία της διαδικασίας, το έργο δηµιουργίας δικαιωµάτων αντιστάθµισης, την πράξη αντιστάθµισης, κλπ. Το κόστος αυτού του σταδίου καθορίζεται κυρίως από την επιλογή σε συνεργασία µε τον ενδιαφερόµενο των επιθυµητών δικαιωµάτων για χρήση αντιστάθµισης. Οι τιµές των δικαιωµάτων αυτών µπορούν να κυµαίνονται από ευρώ / τόνο CO2 ισοδύναµο, ανάλογα το έργο και το πρότυπο επαλήθευσης / πιστοποίησης που έχει χρησιµοποιηθεί. Παραδείγµατα ενδεικτικού κόστους για την µετατροπή µίας δραστηριότητας σε κλιµατικά ουδέτερη µέσω του CO2 NEUTRAL SEAL είναι : ιεθνές συνέδριο στην Ελλάδα, δύο ηµερών, µε συµµετέχοντες : ευρώ. Ιστοχώρος µε επισκεψιµότητα µέχρι hit/έτος : 100 ευρώ. Green Business: εδοµένου ότι διαθέτετε προσωπική εµπειρία ως ο πρώτος ιαχειριστής του Ελληνικού Μητρώου Εµπορίας ικαιωµάτων Εκποµπής, τι πιστεύετε για τις προοπτικές αυτής της αγοράς και θεωρητικά πως µπορούν να επωφεληθούν οι Ελληνικές Επιχειρήσεις; Γ. Παππάς: Είναι πεποίθηση µου ότι η αγορά του άνθρακα (Carbon Markets), ανεξάρτητα των διαφόρων ατυχών συµβάντων και της ύπαρξης ή όχι διεθνούς συµφωνίας στην µετά Kyoto εποχή, θα συνεχίσει να µεγαλώνει και να αποτελεί τον στόχο των µεγάλων επενδυτών µετά τον τοµέα της ενέργειας. Θα πρέπει να γνωρίζει κάποιος ότι ο τζίρος της αγοράς αυτής ανήλθε ως µέσος όρος στα δισ. ευρώ τα τελευταία χρόνια και αναµένεται το 2020 να ξεπεράσει τα 2 τρισ. ευρώ. Πιθανότητα, και σύµφωνα µε τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο αυτό, θα αλλάξει σηµαντικά η στόχευση τόσο των επενδυτών όσο και των εταιριών εµπορίας δικαιωµάτων (brokers, traders, exchanges) αλλά και της δηµιουργίας δικαιωµάτων (project developers). Τα νέα δεδοµένα πιθανότητα µεταφέρουν το βάρος της δηµιουργίας έργων από τους βασικούς µηχανισµούς του Kyoto (CDM, JI) σε πιο στοχευµένους νέους ή ξεχασµένους παλαιούς όπως CDM PoA, JI PoA, Sectorial Projects, NAMAs, κλπ. Επίσης, η αγορά του OTC θα συνεχίσει να εµφανίζει κάποια προβλήµατα µέχρι την επανα-λειτουργία όλων των Ευρωπαϊκων Μητρώων Εµπορίας αλλά η προσφορά και ζήτηση υπάρχει. Είναι χαρακτηριστικό ότι µε βάση τις προοπτικές να τροποποιηθεί το της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 25% µείωσης για τις εκµοµπές µέχρι το 2020, την τάση για δηµιουργία πολλών τοµικών (domestic) συστηµάτων εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής όπως το Ευρωπαϊκό και την εισαγωγή στο σύστηµα εµπορίας νέων κλάδων όπως οι Αεροπορικές και οι Θαλάσσιες µεταφορές, η αγορά του άνθρακα στα επόµενα χρόνια θα είναι πολύ ενεργή, µε πολλά περιθώρια κερδοφορίας για τους εµπλεκόµενους. Στα πλαίσια αυτά, οι Ελληνικές Επιχειρήσεις µπορούν να επωφεληθούν πολλαπλώς από την νέα αυτή παραγµατικότητα. Για τις επιχειρήσεις που είναι ενταγµένες στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Εµπορίας ικαιωµάτων, προτείνουµε µία πιο έντονη συµµετοχή και ενεργοποίηση στην εµπορία των δικαιωµάτων τους σε όλο το χρονικό ορίζοντα των περιόδων εφαρµογής, και όχι µόνο στο στάδιο της τελικής υποβολής εκθέσεων εκποµπών για πώληση ή αγορά. Τα προϊόντα της αγοράς άνθρακα είναι πάρα πολλά πλέον και µπορεί κάποιος, µέσα από πολλές ασφαλιστικές δικλείδες, να αποκοµίσει πολλαπλά κέρδη, είτε µε κλειστά συµβόλαια είτε µε καθηµερινό ή εβδοµαδιαίο trading σε διεθνείς αγορές είτε µε τοποθέτηση σε Carbon Funds είτε µε συµµετοχή σε έργα δηµιουργίας δικαιωµάτων εκποµπής.

6 Επιπλέον, εταιρείες που δεν συµµετέχουν στο Σύστηµα Εµπορίας ικαιωµάτων Εκποµπής, µπορούν να εµπλακούν ενεργά στις ευκαιρίες που δηµιουργούνται στην αγορά του άνθρακα είτε µε εµπορία τίτλων είτε µε συµµετοχή σε Carbon Funds είτε µε υλοποίηση έργων σε άλλες χώρες για την δηµιουργία δικαιωµάτων, είτε τέλος µε την ενεργοποίηση της Εταιρικής Προσαρµογής για την Κλιµατική Αλλαγή στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ακόµα και στην τελευταία περίπτωση, η εταιρεία έχει να κερδίσει πολλά, τόσο σε επίπεδο εξοικονόµησης πόρων όσο και σε επίπεδο προβολής και ενεργοποίησης της περιβαλλοντικής κουλτούρας των εργαζοµένων και της κοινωνίας.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Εισαγωγή Η Green Evolution προτείνει μια υπηρεσία για όλες τις επιχειρήσεις και βιομηχανίες τροφίμων που θέλουν να καινοτομίσουν και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Πράσινο Εστιατόριο είναι εκείνη η επιχείρηση εστίασης που σταδιακά μειώνει το ανθρακικό της αποτύπωμα βάσει ενός βιώσιμου σχεδίου εξέλιξης και στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΕΛΕΤΑΕΝ 2011

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΕΛΕΤΑΕΝ 2011 ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΕΛΕΤΑΕΝ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ EΚΘΕΣΗ 08/02/2011 1. Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΔΡΑΣΗΣ Η εκδήλωση είναι το εφάπαξ γεγονός «Διοργάνωση της κοπής βασιλόπιτας της ΕΛΕΤΑΕΝ για το 2011»,

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη Γιώργος Αντωνιάδης ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Οικονοµία και Περιβάλλον Η ανάπτυξη της οικονοµίας, µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Professionals Training WWW.GREEN-EVOLUTION.EU

ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Professionals Training WWW.GREEN-EVOLUTION.EU ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ Professionals Training ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ AΓΟΡΑ ΑΝΘΡΑΚΑ Η κλιματική αλλαγή είναι αποτέλεσμα ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που προκαλούν ανισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Climate Change & Business Opportunities

Climate Change & Business Opportunities Climate Change & Business Opportunities Μαβίκα Ηλιού Senior Manager Εργασίες Green Banking Σοφία Φραντζή Μονάδα Περιβάλλοντος Αθήνα, 17.12.2013 Τράπεζα Πειραιώς, Κλιματική Αλλαγή και Περιβάλλον Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Καραμπάτσος. Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting

Γιάννης Καραμπάτσος. Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting Γιάννης Καραμπάτσος Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting Κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου Η ηλιακή ορατή ακτινοβολία, η οποία έχει μικρό μήκος κύματος, φτάνει στην επιφάνεια της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Ιούλιος 2008)

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Ιούλιος 2008) ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Ιούλιος 2008) ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Υπουργός Εξωτερικών Ομιλία στην Ημερίδα «Πράσινη επιχειρηματικότητα», την οποία διοργάνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών στις 8 Ιουλίου 2008 στην Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς Βρ. Ζάβρας Μονάδα Περιβάλλοντος Τράπεζας Πειραιώς greenbanking@piraeusbank.gr EnergyRes - Αθήνα, 11 Απριλίου 2008 Τεχνολογικές και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η κλιματική αλλαγή? Ποιά είναι τα αέρια του θερμοκηπίου?

Τι είναι η κλιματική αλλαγή? Ποιά είναι τα αέρια του θερμοκηπίου? Ενημερωτικό Υλικό Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως επηρεάζουν το Περιβάλλον και πως μπορούν να μετρούν το Ανθρακικό τους Αποτύπωμα? Τ ι είναι? Τι είναι η κλιματική αλλαγή?

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Ανάπτυξη Μηχανισμού Υπολογισμού & Αναφοράς του Αποτυπώματος Άνθρακα στα Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας

Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας «Αειφόρος Ανάπτυξη & Βιοµηχανία Εκδήλωση ΤΕΕ/ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη 21 Ιουνίου 2008 Βασικοί στόχοι Βασικοί στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 2008 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ Η Sonae Sierra στην Ελλάδα Η Sonae Sierra αϖοτελεί µία διεθνή εταιρεία ϖου εξειδικεύεται στα εµϖορικά κέντρα, µε ϖάθος για την εισαγωγή καινοτοµίας στη

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα «Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Α.Π.Ε. ή με Α.Π.Ε.;» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Μετη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερίδα ManagEnergy Έξυπνη Χρηματοδότηση και Τεχνική Υποστήριξη για Δράσεις Βιώσιμης Ενέργειας στην Ελλάδα ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός: Όραμα βιωσιμότητας για την Ε λλάδα τ ου 2050

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός: Όραμα βιωσιμότητας για την Ε λλάδα τ ου 2050 Μακροχρόνιος σχεδιασμός: ενεργειακός Όραμα βιωσιμότητας για την Ελλάδα Πλαίσιο Το ενεργειακό μίγμα της χώρας να χαρακτηριστεί ιδανικό απέχει από Οιπολιτικέςγιατηνενέργειαδιαχρονικά απέτυχαν Στόχος WWF

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ»

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» «Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ Τι είναι ανθρακικό αποτύπωμα Ατομικό ανθρακικό αποτύπωμα

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ Τι είναι ανθρακικό αποτύπωμα Ατομικό ανθρακικό αποτύπωμα Τι είναι ανθρακικό αποτύπωμα Το ανθρακικό αποτύπωμα είναι το μέτρο της συνολικής ποσότητας των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται άμεσα ή έμμεσα από μία δραστηριότητα είτε συσσωρεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

eco-commerce ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

eco-commerce ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ eco-commerce ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τι είναι το eco-commerce Είναι το νέο, καινοτόμο πρόγραμμα της Εθνικής Συνομοσπονδίας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Κείμενο θέσεων και πολιτικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Κατά τα τελευταία 100 χρόνια η συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί κυρίως λόγω της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Συζητάμε σήμερα για την πράσινη επιχειρηματικότητα, ένα θέμα πού θα έπρεπε να μας έχει απασχολήσει πριν από αρκετά χρόνια.

Συζητάμε σήμερα για την πράσινη επιχειρηματικότητα, ένα θέμα πού θα έπρεπε να μας έχει απασχολήσει πριν από αρκετά χρόνια. Ομιλία του Προέδρου του ΣΘΕΒ κ. Νίκου Ρώμνιου με θέμα Πράσινη Επιχειρηματικότητα στην Εκδήλωση της ΕΕΔΕ (Τμήμα Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος) με θέμα «Πράσινη Επιχειρηματικότητα Περιβαλλοντικά Πρότυπα»

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση από τρίτους: Ένα νέο μοντέλο για την ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων

Η χρηματοδότηση από τρίτους: Ένα νέο μοντέλο για την ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων Προοπτικές ανάπτυξης και οφέλη των επιχειρήσεων μέσω εξοικονόμησης ενέργειας Η χρηματοδότηση από τρίτους: Ένα νέο μοντέλο για την ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων Άρης Παπαδόπουλος Δ/νων Σύμβουλος ΖΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική ευθύνη. Μονόδρομος ανάπτυξης

Περιβαλλοντική ευθύνη. Μονόδρομος ανάπτυξης Περιβαλλοντική ευθύνη Μονόδρομος ανάπτυξης 1 Οι βασικοί λόγοι -1 Αιτία ανησυχίας Οικολογικό αποτύπωμα Κλιματική αλλαγή 2 Αιτία ανησυχίας Κάθε εβδομάδα νέα στοιχεία έρχονται στο φως, που συνδέουν χημικά

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κουκλέλης Πρόεδρος Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Κουκλέλης Πρόεδρος Δ.Σ. «Εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή & Ελληνική Αγορά Ενέργειας από τη σκοπιά της Βιομηχανίας» Κωνσταντίνος Κουκλέλης Πρόεδρος Δ.Σ. 11 Νοεμβρίου 2014 Μανιφέστο της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Τάσεις στην πολιτική ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE)

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) του QualityNet Foundation (QNF) στο Οικονομικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact - UNGC) Περίοδος Αναφοράς: 2010-2015 Χώρα Αναφοράς: Ελλάδα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Στοιχεία και αριθμοί Στην παρούσα 3 η έκδοση της Ενεργειακής Επανάστασης παρουσιάζεται ένα πιο φιλόδοξο και προοδευτικό σενάριο σε σχέση με τις προηγούμενες δύο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των τραπεζών στη βιώσιμη οικονομία. Βρασίδας Ζάβρας Γενικός Διευθυντής, Περιβαλλοντική Τραπεζική

Ο ρόλος των τραπεζών στη βιώσιμη οικονομία. Βρασίδας Ζάβρας Γενικός Διευθυντής, Περιβαλλοντική Τραπεζική Ο ρόλος των τραπεζών στη βιώσιμη οικονομία Βρασίδας Ζάβρας Γενικός Διευθυντής, Περιβαλλοντική Τραπεζική Περιβαλλοντική Οικονομία & Ανάπτυξη Η ανάπτυξη της οικονομίας, μέσα από επενδύσεις που είναι φιλικές

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δ. Παπακωνσταντίνου, Δρ. Δ. Κανελλόπουλος. Αθήνα 31 Μαρτίου 2006 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1

Δρ. Δ. Παπακωνσταντίνου, Δρ. Δ. Κανελλόπουλος. Αθήνα 31 Μαρτίου 2006 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Δρ. Δ. Παπακωνσταντίνου, Δρ. Δ. Κανελλόπουλος Διευθυντής ΔΣΠ Τομεάρχης ΔΣΠ Αθήνα 31 Μαρτίου 2006 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Περιεχόμενο παρουσίασης Στρατηγική της ΔΕΗ για την Κλιματική Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α.

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Τοµέας Οικολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Υφιστάµενη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ. Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Μέτρησης και ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ. Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Μέτρησης και ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Μέτρησης και ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η µέτρηση και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου για τις Επιχειρήσεις αλλά και τα Χρηµατοπιστωτικά

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 8.1.2014 A7-0430/1 1 Παράγραφος -1 (νέα) -1. θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να δοθεί δηµόσια στήριξη για την ανάπτυξη της CCS στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας 8.1.2014 A7-0430/2 2 Παράγραφος 1 1. αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Απαιτούμενη Διαχείριση Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Motor Challenge Ενότητα Πολιτικής Ενεργειακής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ενεργειακή επανάσταση 3 ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ενεργειακή Επανάσταση Τεχνική έκθεση που δείχνει τον τρόπο με τον οποίον εξασφαλίζεται ενεργειακή επάρκεια παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) Σειρά Πληροφοριακού και Εκπαιδευτικού Υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΠΑΤΡΑ, 2016 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΗΛΙΟΣ ΗΛΙΟΣ - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ INTERREG

ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ INTERREG 1 ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ INTERREG Έρευνα και καινοτομία Καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Ο στόχος της ιδέας αυτής είναι οι τοπικές αρχές, οι διαχειριστές των υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στην Ενέργεια και στις Μεταφορές

Νέες Τεχνολογίες στην Ενέργεια και στις Μεταφορές Νέες Τεχνολογίες στην Ενέργεια και στις Μεταφορές Δρ. Σπύρος Κιαρτζής Διευθυντής Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας & Νέων Τεχνολογιών Αθήνα 13 Νοεμβρίου 2014 Μία ματιά προς τα εμπρός... Η πρόκληση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

thepowerofgreen Πράσινο marketing Η νέα προϊοντική τάση Στέλιος Δρυς Δ/νων Σύµβουλος foodstandard

thepowerofgreen Πράσινο marketing Η νέα προϊοντική τάση Στέλιος Δρυς Δ/νων Σύµβουλος foodstandard Πράσινο marketing Η νέα προϊοντική τάση Στέλιος Δρυς Δ/νων Σύµβουλος foodstandard κλιµατική αλλαγή αέρια θερµοκηπίου αύξηση θερµοκρασίας CO2 CH4 N2O PFCS HFCS SF6 = CO2 meq Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για την

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας.

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Εισαγωγική Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη κατά την παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ΤΗ ΧΑΡΤΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΟΛΕΣ οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: H πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» διοργανώνεται από το QualityNet Foundation, H πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» διοργανώνεται από το QualityNet Foundation,

Διαβάστε περισσότερα

Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο

Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο Ομιλητής: Παναγιώτης Μουρτοπάλλας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc, MBA CEO & co-founder Η ενεργειακή πρόκληση

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων Θεσµικές Ρυθµίσεις για «Αειφόρα Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις: Μηχανισµοί παρακολούθησης και ελέγχου Μαργαρίτα Χονδρού-Καραβασίλη

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Είναι πράγµατι

Διαβάστε περισσότερα

2. Λειτουργίες και χαρακτηριστικά του Παρατηρητηρίου Πράσινων Μεταφορών

2. Λειτουργίες και χαρακτηριστικά του Παρατηρητηρίου Πράσινων Μεταφορών Άρθρο του Δρ. Β. Ζεϊμπέκη Ο Δρ. Β. Ζεϊμπέκης είναι Managing Director της OPTILOG Advisory Services, Υποδιευθυντής του Εργαστηρίου ΣυΣΠαΛ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον!

Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον! Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον! Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μία βιώσιμη λύση για να αντικατασταθούν οι επικίνδυνοι και πανάκριβοι πυρηνικοί και ανθρακικοί

Διαβάστε περισσότερα

15 Ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας-Ενέργεια & Ανάπτυξη 2010 22-23 Νοεμβρίου 2010

15 Ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας-Ενέργεια & Ανάπτυξη 2010 22-23 Νοεμβρίου 2010 Solar Technologies 15 Ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας-Ενέργεια & Ανάπτυξη 2010 22-23 Νοεμβρίου 2010 Διαφανείς Ηλιακές Κυψελίδες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως Φωτοβολταϊκά παράθυρα ενταγμένα στην αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY: ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

CASE STUDY: ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ CASE STUDY: ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Απρίλιος 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Close the Loop πρόσφατα ολοκλήρωσε μελέτη υπολογισμού του Ανθρακικού Αποτυπώματος ελαιόλαδου, το οποίο διατίθεται από την εταιρεία Σελλάς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Περιφερειάρχη στη Συνάντηση Εργασίας-ΤΕΕ 18-04-13

Οµιλία Περιφερειάρχη στη Συνάντηση Εργασίας-ΤΕΕ 18-04-13 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΩΝ ΗΜΑΡΧΩΝ» Πέµπτη

Διαβάστε περισσότερα

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ(ELTRUN) Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο ε εργαλείο διευκόλυνσης των εταιρικών συναλλαγών εξελίσσονται οι Σ ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplaces), σύμφωνα με έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι ύψους 4,2 δις κοινοτικής συμμετοχής που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής»

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» «Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ecocity Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες προμήθειες για εξοικονόμηση ενέργειας

Δημόσιες προμήθειες για εξοικονόμηση ενέργειας Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Δημόσιες προμήθειες για εξοικονόμηση ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ Ημερίδα έργου ProEE, 5 Νοεμβρίου 2008, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΣΕΕ-GREENPEACE-ATTAC Ελλάς

ΓΣΕΕ-GREENPEACE-ATTAC Ελλάς ΓΣΕΕ-GREENPEACE-ATTAC Ελλάς Το Πρωτόκολλο του Κιότο Μια πρόκληση για την ανάπτυξη και την απασχόληση «Από το Ρίο στο Γιοχάνεσµπουργκ και πέρα από το Κιότο. Ποιο µέλλον για τον Πλανήτη;» ρ Μιχαήλ Μοδινός

Διαβάστε περισσότερα

To 1 ο Κλιματικά Ουδέτερο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο στον κόσμο και η Οικολογική Σήμανση

To 1 ο Κλιματικά Ουδέτερο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο στον κόσμο και η Οικολογική Σήμανση To 1 ο Κλιματικά Ουδέτερο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο στον κόσμο και η Οικολογική Σήμανση ποια είναι η GAEA Η GAEA είναι μια Ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1995 προκειμένου να καλύψει το κενό που υπήρχε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ Γεωργία Νέα ΚΑΠ: -εφαρμογή υποχρεωτικών μέτρων «Πολλαπλή Συμμόρφωση»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 14.11.2007 PE396.812v01-00 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Σχέδιο γνωμοδότησης (PE396.728v01-00) Eija-Riitta Korhola

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σειρά Πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 10 11 - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων Α.Π.Ε. με έμφαση στις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης

2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων Τηλέφωνο: 210-7723551,

Διαβάστε περισσότερα