Γ. Παππάς: πολλαπλά οφέλη για τις επιχειρήσεις από την αγορά άνθρακα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ. Παππάς: πολλαπλά οφέλη για τις επιχειρήσεις από την αγορά άνθρακα"

Transcript

1 Επικαιρότητα15/03/2011 Γ. Παππάς: πολλαπλά οφέλη για τις επιχειρήσεις από την αγορά άνθρακα Ο Γιάννης Παππάς, ο ιδρυτής της εταιρείαςgreen Evolution και ο πρώτος ιαχειριστής του Ελληνικού Μητρώου Εµπορίας ικαιωµάτων Εκποµπής, παρουσιάζει στο Green Business βήµα βήµα τη µεθοδολογία που ακολουθείται στα έργα αντιστάθµισης άνθρακα και µιλά για τα οφέλη που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις και το περιβάλλον από την εµλοκή τους στην αγορά άνθρακα. Green Business: Η εταιρεία σας, Green Evolution, εξειδικεύεται σε έργα αντιστάθµισης άνθρακα. Ποια είναι τα κύρια βήµατα της µεθοδολογίας που ακολουθείτε; Γ. Παππάς: Πράγµατι, µία από τις κυριότερες δραστηριότητες της εταιρείας µας είναι τα έργα διαχείρισης του ανθρακικού αποτυπώµατος, που συνήθως οδηγούν και σε δράσεις αντιστάθµισης άνθρακα. Το Ανθρακικό Αποτύπωµα είναι το σύνολο των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου [ΕΑΘ] που προκαλούνται (δηµιουργούνται) άµεσα και έµµεσα από τις δραστηριότητες ενός ατόµου, µίας εκδήλωσης, µίας επιχείρησης ή ενός οργανισµού, από την διαδικασία παραγωγής ενός προϊόντος, ή τη διαδικασία παροχής µίας υπηρεσίας. Τα αποτελέσµατα ενός τέτοιου υπολογισµού εκφράζονται σε ισοδύναµα γραµµάρια, κιλά ή τόνους διοξειδίου του άνθρακα (CO2e). Η διαχείριση του ανθρακικού αποτυπώµατος γενικά είναι ένα έργο το οποίο στοχεύει και περιλαµβάνει : 1. Τη µέτρηση του ανθρακικού αποτυπώµατος. 2. Τον υπολογισµό αυτού. 3. Την διαµόρφωση σχεδίου µείωσης αυτού. 4. Την υλοποίηση ενεργειών µείωσης του ανθρακικού αποτυπώµατος. 5. Την παρακολούθηση και την αποτίµηση της υλοποίησης αυτών. 6. Την αντιστάθµιση (µερική ή ολική) του υπολειπόµενου ανθρακικού αποτυπώµατος. Η αντιστάθµιση είναι το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας µε την οποία µηδενίζουµε αντισταθµίζουµε τις εκποµπές τω αερίων του θερµοκηπίου που αποµένουν µετά από την µείωση αυτών που επιτυγχάνεται µε την υλοποίηση του έργου διαχείρισης αυτών. Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας, η Green Evolution έχει συνάψει µία σειρά από στρατηγικές συµφωνίες µε πρωτοπόρους στο θµέα αυτό Παγκοσµίως, µε σηµαντικότερη την εκπροσώπηση στην Ελλάδα της Ελβετικής εταιρείας SOUTH POLE CARBON MANAGEMENT. Όπως είναι και το µήνυµά µας: η αντιστάθµιση δεν υποκαθιστά την αποφυγή και την µείωση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου. Green Business: Υπάρχουν συγκεκριµένα πρότυπα που πιστοποιούν τη διαφάνεια και την πληρότητα ενός τέτοιου έργου; Γ. Παππάς: Για να είναι ορθό και διαφανές το αποτέλεσµα ενός τέτοιου έργου, µίας τέτοιας δράσης αντιστάθµισης: - Πρώτα πρώτα πρέπει να είναι ορθή, διαφανής και φερέγγυα η διαδικασία της µέτρησης ή/και του υπολογισµού των αερίων του θερµοκηπίου. Τόσο των αρχικών όσο και εκείνων που αποµένουν µετά τις ενέργειες µείωσης, σε περίπτωση που υλοποιηθούν τέτοιες δράσεις µείωσης, και επιπλέον - Πρέπει να είναι διαφανής και φερέγγυα αυτή καθεαυτή η διαδικασία της αντιστάθµισης. Η εταιρεία µας ακολουθεί κατά περίπτωση όλα τα σχετικά πρότυπα και τις πρότυπες µεθοδολογίες διαχείρισης των αερίων του θερµοκηπίου για τη καταγραφή των πηγών των εκποµπών και την µέτρηση και τον υπολογισµό των εκποµπών: ISO :2006 Αέρια του Θερµοκηπίου Μέρος 1: Προδιαγραφές µε οδηγίες στο οργανωτικό επίπεδο για την ποσοτικοποίηση και παρουσίαση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου και των µειώσεων αυτών (removals). ISO :2006 Αέρια του Θερµοκηπίου Μέρος 2: Προδιαγραφές µε οδηγίες στο επίπεδο έργου για την ποσοτικοποίηση, παρακολούθηση και παρουσίαση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου και των ενισχύσεων των µειώσεων αυτών (removal enhancements). Greenhouse Gas (GHG) protocol for Corporate Accounting του World Resources Institute / World Business Council for Sustainable Development, που περιλαµβάνει ειδικές οδηγίες για τα εργαλεία για την επιχειρηµατική ή την οργανωσιακή/λειτουργική οριοθέτηση των απογραφικών καταλόγων, και την σύνταξη (λεπτοµερούς) καταλόγου πηγών

2 εκποµπών ΑΘ (Inventory). Greenhouse Gas (GHG) protocol for Projects του World Resources Institute / World Business Council for Sustainable Development, που περιλαµβάνει ειδικές οδηγίες για τα εργαλεία και τις µεθόδους υπολογισµού που πρέπει κατά περίπτωση να χρησιµοποιηθούν. Εντούτοις, για τη διαδικασία της αντιστάθµισης δεν υπάρχει σχετικό διεθνές πρότυπο. Υπάρχουν όµως διεθνώς παραδεκτές βέλτιστες πρακτικές. Η Green Evolution, εφαρµόζει το σύνολο των διεθνώς παραδεκτών πρακτικών έχοντάς τες ενσωµατώσει σε ένα συµπαγές και διαφανές σχετικό σύστηµα αντιστάθµισης που έχει επί τούτοις δηµιουργήσει, και εφαρµόζει το CO2 Neutral Seal (www.co2neutralseal.com) το οποίο καλύπτει και εφαρµόζεται σε Προϊόντα, Υπηρεσίες ιαδικασίες και Εκδηλώσεις. Ειδικότερα, η αντιστάθµιση είναι και αυτή µία διαδικασία, µία σειρά ενεργειών, που τελικά φέρνει σαν αποτέλεσµα, η ποσότητα των αερίων του θερµοκηπίου που έχουν δηµιουργηθεί σε ένα µέρος να εξουδετερωθούν αντισταθµισθούν από αντίστοιχη ποσότητα αερίων του θερµοκηπίου που έχουν αποφευχθεί ή µειωθεί απορροφηθεί κάπου αλλού. Αυτές οι αποφυγές έκλυσης αερίων του θερµοκηπίου ή οι µειώσεις απορροφήσεις αερίων του θερµοκηπίου εκφράζονται ποσοτικά σαν δικαιώµατα εκποµπής ισοδύναµου CO2 (απλουστευτικά δικαιώµατα άνθρακα) και προκύπτουν από την υλοποίηση ειδικών έργων που γίνονται σε διάφορα µέρη του κόσµου για την απάλυνση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής. Είναι δηλαδή έργα προστασίας του κλίµατος και του περιβάλλοντος. Η αντιστάθµιση (εξουδετέρωση των επιπτώσεων) αυτών των εκποµπών / ρύπων ισοδυναµεί συνιστά µία συµµετοχή στη χρηµατοδότηση κλιµατικά και περιβαλλοντικά τέτοιων επωφελών έργων, µε χρηµατικό ποσό που αντιστοιχεί σε αυτές τις εκποµπές / ρύπους. Αυτό πραγµατοποιείται µέσω της αγοράς αντίστοιχων ικαιωµάτων Άνθρακα που προκύπτουν από ένα τέτοιο έργο. Παραδείγµατα τέτοιων έργων που συµβάλουν στην απάλυνση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής είναι 1. Έργα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (αιολική, ηλιακή, γεωθερµική, βιοµάζας, µικρών υδροηλεκτρικών), µέσω των οποίων αποφεύγονται µελλοντικές εκποµπές αντικαθιστώντας την χρήση των ορυκτών καυσίµων. 2. Έργα ενεργειακής αποδοτικότητας, τα οποία ελαττώνουν την ενεργειακή ζήτηση µέσω χαµηλής ενέργειας φωτισµού, πράσινων κτιρίων και βιοµηχανικής ενεργειακής αποδοτικότητας και έργα ενεργειακής αξιοποίησης απορριµµάτων. 3. Έργα προστασίας ή αύξησης της χωρητικότητας των δασικών οικοσυστηµάτων στην απορρόφηση άνθρακα. Έργα για την αποφυγή αποψίλωσης, έργα αποκατάστασης δασών, έργα δάσωσης και αναδάσωσης. Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι χρειάζεται ένα σύνολο προβλέψεων που να εξασφαλίζουν µία αξιόπιστη αντιστάθµιση. Η αξιοπιστία της αντιστάθµισης αντανακλάται στο αληθές και εξακριβώσιµο της µείωσης των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου, που αντιστοιχούν στα δικαιώµατα εκποµπής ισοδύναµου CO2 (δικαιώµατα άνθρακα ) στα οποία επενδύει εκείνος που αντισταθµίζει (τις εκποµπές του). Συνεπώς η διασφάλιση της ποιότητα καταλήγει στην ιχνηλασιµότητα των δικαιωµάτων άνθρακα στα οποία γίνεται η επένδυση. Το καινοτόµο σύστηµα της Green Evolution CO2 Neutral Seal, επιτρέπει πλήρη διαφάνεια στην διαδικασία της αντιστάθµισης και ιχνηλασιµότητα κάθε ενέργειας. Το σύστηµα CO2 Neutral Seal : Επιτρέπει την γνώση του έργου από το οποίο εκπορεύονται τα δικαιώµατα άνθρακα, και του προτύπου βάσει του οποίου εκδόθηκαν αυτά τα δικαιώµατα. ιασφαλίζει την ποιότητα των δικαιωµάτων άνθρακα αλλά και επιτρέπει την εξακρίβωση της ποιότητας αυτών, ως προς την - (Προσθετικότητα (Additioanlity). - Επαλήθευση (Verification). - ιατηρησιµότητα (Permanence). Αποσύρει πραγµατικά (retires) τα αγορασθέντα δικαιώµατα άνθρακα αλλά και επιτρέπει την εξακρίβωση της πραγµατικής απόσυρσής τους (retirement).

3 Τέλος η εφαρµογή των διαδικασιών και των κανόνων του συστήµατος καταλήγει στην έκδοση σχετικού πιστοποιητικού Αντιστάθµισης, στο οποίο πιστοποιείται η τήρηση των ανωτέρω διαδικασιών και στο οποίο αποτυπώνονται όλα τα ανωτέρω στοιχεία που επιτρέπουν την ιχνηλασιµότητα των ενεργειών / πράξεων και την εξακρίβωση των αποτελεσµάτων τους. Η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού µε το σήµα και την αντίστοιχη πιστοποίηση κατά CO2 Neutral Seal, βεβαιώνει και πιστοποιεί ότι ο κλιµατικός και περιβαλλοντικός ισχυρισµός που διατυπώνεται είναι αληθής και ότι έχει επιτευχθεί µε την εφαρµογή των πλέον διεθνώς αποδεκτών προσεγγίσεων και µεθοδολογιών. ηλαδή πιστοποιείται η βέλτιστη υπολογιστική µεθοδολογία των εκποµπών άνθρακα και η πραγµατική αντιστάθµιση αυτών. Green Business: Τι έχει να κερδίσει µια εταιρεία από την υιοθέτηση αυτών των πρακτικών και ποια είναι τα οφέλη για το κλίµα από την διάδοσή τους σε µεγάλη κλίµακα; Γ. Παππάς: Τέτοιες πρακτικές είναι ενέργειες µέρος µίας συνολικής δράσης µε το γενικό τίτλο Εταιρική Προσαρµογή στη Κλιµατική Αλλαγή. Μία εταιρεία η οποία αποφασίζει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα έργο διαχείρισης των αερίων του θερµοκηπίου (έργο διαχείρισης του ανθρακικού αποτυπώµατος), έχει αντιληφθεί την κατεύθυνση και τα ενδιάµεσα στάδια που επιβάλλει η λειτουργία όλων µας νοµικών και φυσικών προσώπων σε ένα όλο και πλέον περιοριστικό ως προς τον άνθρακα επιχειρηµατικό οικονοµικό, φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Είναι µία δράση ενέργεια στρατηγικής σηµασίας, που θα προετοιµάσει τον οργανισµό στο νέο τρόπο λειτουργίας στο καθόλα περιοριστικό σε σχέση µε το σήµερα νέο επιχειρηµατικό περιβάλλον. Η δράση αυτή µπορεί να σχεδιασθεί έτσι ώστε να περιλαµβάνει ενδιάµεσους συγκεκριµένους τακτικούς στόχους που να επιτρέπει στον οργανισµό ή στην επιχείρηση να απολαύσει συγκεκριµένα οφέλη και ωφελήµατα. Ένα τέτοιο έργο Εταιρικής Προσαρµογής στη Κλιµατική Αλλαγή είναι ένα ολοκληρωµένο έργο που αντιστοιχεί µάλιστα και σε µία ολοκληρωµένη υπηρεσία της Green Evolution που βοηθά τον οργανισµό ή την επιχείρηση να διαχειριστεί και να αντιµετωπίσει την ουσία του προβλήµατος δηλαδή να διατηρήσει την αναπτυξιακή του/της πορεία αλλά και να βελτιώσει τη θέση του/της έναντι του ανταγωνισµού, δραστηριοποιούµενη σε ένα ολοένα πλέον περιοριστικό λόγω του άνθρακα επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Τέτοιες δράσεις υλοποιούν οργανισµοί και επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για την υποστήριξή τους σε σχέδιο διασφάλισης της βιώσιµης ανάπτυξής τους ενσωµατώνοντας σε αυτό: Στόχους για την ενεργειακή αποδοτικότητα (µείωση ή διαφοροποίηση ενεργειακών καταναλώσεών). Στόχους για την διαχείριση και την µείωση των εκποµπών των αεριών του θερµοκηπίου. Μια επιχείρηση που αποφασίζει να υλοποιήσει ένα σχέδιο διαχείρισης των αερίων του θερµοκηπίου (σχέδιο διαχείρισης του ανθρακικού αποτυπώµατος), θα οφεληθεί σταδιακά µε πολλούς τρόπους: 1. Θα εξοικονοµήσει χρήµατα, από την µείωση της καταναλισκόµενης ενέργειας και του νερού. 2. Θα βελτιώσει το εταιρικό της περιβάλλον. 3. Θα διαφοροποιήσει την επιχείρηση ως µια από τις πρώτες επιχειρήσεις, που δεσµεύεται για την αειφορία, την άµβλυνση της κλιµατικής αλλαγής και τη προστασία του περιβάλλοντος. 4. Θα προετοιµάσει την επιχείρηση να µπορεί να λειτουργεί βιώσιµα στο ολοένα και πλέον περιοριστικό ως προς τον άνθρακα οικονοµικό περιβάλλον. 5. Θα της επιτρέψει να ξεκινήσει τη δηµιουργία αντίστοιχης κουλτούρας απαραίτητης πλέον στο εσωτερικό µίας επιχείρησής. 6. Θα της επιτρέψει να διερευνήσει τα ζητήµατα της αναδιοργάνωσης της που σχετίζονται µε την λειτουργία της στο περιοριστικό ως προς τον άνθρακα περιβάλλον. 7. Θα τν προετοιµάσει ώστε να µπορεί να συµµετέχει επωφελεία της στις επερχόµενες διαβουλεύσεις για τις επικείµενες αλλαγές. 8. Θα υλοποιεί δράσεις που θα την εισάγουν στην κατανόηση για την αναγκαιότητα της δηµιουργίας της σχετικής εταιρικής στρατηγικής και στην εξειδίκευση ενός τέτοιου σχεδίου. 9. Τέτοιες ενέργειές θα δηµιουργήσουν σίγουρα µία σηµαντική διαφορά ορατή στους τρίτους είτε Με τη µείωση των αερίων του θερµοκηπίου. Με την µείωση της άµεσα και έµµεσα καταναλισκόµενης ενέργειας. Με την µείωση ή και την αποµάκρυνση τοξικών ή επιβλαβών χηµικών ουσιών που διαφεύγουν.

4 Αυτά µπορούν αποτελέσουν πρόσθετα συµπληρωµατικά στοιχεία προβολής προώθησης: Η επιχείρησή µπορεί να ωφεληθεί χρηµατικά µειώνοντας τα κόστη λειτουργίας της και αποκτώντας ένα καλύτερο τρόπο διαχείρισης των πόρων της. Ολοκληρώνοντας ένα αποτύπωµα άνθρακα, αποκτά τη δυνατότητα να θέσει στόχους και να ελαττώσει τις εκποµπές της. Οι επιχειρήσεις αρχίζουν να αντιλαµβάνονται σταδιακά ότι πολλοί και διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες καθίστανται από τα βασικά κριτήρια για την επιλογή των πλέον κατάλληλων προµηθευτών. Τα διευθυντικά στελέχη κινητοποιούν το προσωπικό τους και βελτιώνουν τις προσλήψεις τους. Μπορούν να ανταποκρίνονται (ενώ άλλες προετοιµάζονται κατάλληλα προκειµένου να ανταποκριθούν) σε απαιτήσεις διαφόρων µερών της αγοράς που τους ενδιαφέρει. (πελάτες, επενδυτές, τράπεζες). Προετοιµάζονται έγκαιρα για να καλύψουν προσεχείς κανονισµούς και νοµοθετικά πλαίσια από τη συσκευασία και τις µεταφορές µέχρι τα κτίρια και την κατανάλωση ενέργειας. είχνουν τη δέσµευσή τους προς την τοπική και όχι µόνο κοινότητα, ότι δρούν υπεύθυνα και µειώνουν την περιβαλλοντική µόλυνση. Green Business: Πάντως δεν έχουν διαδοθεί σε µεγάλο βαθµό στην Ελλάδα. Αυτό οφείλεται στο έλλειµµα συνειδητοποίησης για τις πραγµατικές διαστάσεις των επιπτώσεων στο κλίµα από τη επιχειρηµατική αλλά και την ανθρώπινη δραστηριότητα; Γ. Παππάς: Αυτό είναι αλήθεια και έχει πολλές εξηγήσεις, πέρα από ορισµένες εύκολες προφανείς και επιπόλαιες ερµηνείες που µπορούν να δοθούν µε επίκληση την συγκυριακή οικονοµική δυσπραγία. Η µέση ελληνική επιχείρηση πρέπει να γίνει πραγµατικά ανταγωνιστική και ένα µεγάλο ποσοστό τους πρέπει να αποκτήσει εξωστρέφεια και κατά περίπτωση να αυξήσει το εξαγωγικό της δυναµικό. Εποµένως, τέτοια κατάλληλα σχεδιασµένα έργα αποτελούν ένα συνδυαστικό εκτοξευτήρα αύξησης της καινοτοµικότητας και της ανταγωνιστικότητας τους. Θέλω να σας επισηµάνω, ότι όποιοι αντιµετωπίζουν τέτοιες δράσεις ως µία «ηθική υποχρέωση» που δηµιουργεί κόστος και όχι ως µία από τις υποχρεωτικές επιλογές, µία από τις πλέον ουσιώδεις και ανταποδοτικές επενδύσεις, είναι εκείνοι για τους οποίους δεν θα υπάρξει επιχειρηµατικό µέλλον. Τέτοιες ενέργειες προσαρµογής στη κλιµατική αλλαγή δεν είναι µόνο έργα προσαρµογής στις νέες κλιµατικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. Είναι έργα που δηµιουργούν εξοικονόµηση πόρων και συγχρόνως ένα πλαίσιο για ένα αποτελεσµατικότερο σχέδιο προώθησης (marketing) της εταιρείας και των προϊόντων της. Όλοι αντιλαµβάνονται ότι όταν π.χ. εξάγεις βιολογικά αγροτικά προϊόντα (organic products) έχεις ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Λίγοι όµως συνειδητοποιούν ότι υλοποιώντας ένα έργο διαχείρισης του ανθρακικού αποτυπώµατος, µε παράλληλο σταδιακό χρονοπρογραµµατισµένο σχέδιο µείωσης αυτού και αντίστοιχης µείωσης του ανθρακικού αποτυπώµατος ενός από τα προϊόντα τους, πέρα τις όποιες ενεργειακές εξοικονοµήσεις επιτύχουν, θα αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην προώθηση της επιχείρησής και των προϊόντων τους και στις πωλήσεις του συγκεκριµένου προϊόντος. Πόσοι τελικά αντιλαµβάνονται ότι ένα έργο εξοικονόµησης ενέργειας δεν περιορίζεται σε καλά «παντζούρια»; Αντίστοιχα πόσοι αντιλαµβάνονται ότι υλοποιώντας ένα έργο περιβαλλοντικής διαχείρισης των αποβλήτων τους, µπορούν να το συνδυάσουν µε ένα έργο εξοικονόµησης ενέργειας και κλιµατικής µέριµνας και να δηµιουργήσουν στην επιχείρησή τους ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Οι περισσότεροι προσπαθούν να το αποφύγουν ως ενέργεια αύξησης του κόστους και προτιµούν να εµπλακούν σε ατέρµονες νοµικές ς και γραφειοκρατικές διαδικασίες. Κατά τη γνώµη µου, η λάθος επιχειρηµατική αντίληψη το να αντιµετωπίζουµε τέτοιες ενέργειες ως κοστοφόρα ηθική υποχρέωση και όχι ως επενδυτική διέξοδο / ευκαιρία είναι η πραγµατική αιτία. Αυτό, πάντα κατά τη γνώµη µου, είναι αποτέλεσµα λειψής και κακής ενηµέρωσης και στρεβλής και λανθασµένης επιχειρηµατικής αντίληψης. Green Business: Επειδή βιώνουµε µια περίοδο κρίσης θα ήταν σκόπιµο να γνωρίζουµε και το κόστος των έργων που αφορούν την µετατροπή µιας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος σε κλιµατικά ουδέτερη/ο; Γ. Παππάς: Η διαδικασία της µετατροπής µίας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος σε κλιµατικά ουδέτερη περιλαµβάνει δύο βασικά στάδια, πάντα βάση του CO2 NEUTRAL SEAL.

5 Στάδιο πρώτο: Η διενέργεια απαραίτητων αναλυτικών µετρήσεων και υπολογισµών των βασικών παραµέτρων που διέπουν την υπηρεσία αυτή ή το προϊόν. Για παράδειγµα σε µία εκδήλωση τον αριθµό των συµµετεχόντων, το είδος µετακίνησης τους για την συµµετοχή στην εκδήλωση αυτή, και άλλα. Επίσης, στην περίπτωση ενός ιστοχώρου µίας εταιρίας, θα πρέπει να µετρηθεί/υπολογιστεί ο πραγµατικός αριθµός των επισκέψεων στον ιστοχώρο αυτό και από που είναι η κάθε µία επίσκεψη για να γίνει ο αντίστοιχος υπολογισµός των εκποµπών CO2 ισοδύναµου που δηµιουργούνται σε ένα προκαθορισµένο διάστηµα (πχ ένας µήνας). Γίνεται αντιληπτό ότι το στάδιο αυτό αποτελεί µία υπηρεσία που προσφέρει η εκάστοτε εταιρία όπως η Green Evolution, το κόστος της οποίας εξαρτάται από την πολυπλοκότητα της κάθε περίπτωσης και τον χρόνο που χρειάζεται να ξοδέψει στα επιµέρους στάδια του ο ειδικός επιστήµονας της Green Evolution. Στάδιο δεύτερο: Η αντιστάθµιση της ποσότητας ισοδυνάµων τόνων CO2 που έχει µετρηθεί ή/και υπολογιστεί µεβάση την µεθοδολογία του πρώτου σταδίου. Η αντιστάθµιση αυτή περιλαµβάνει - Την επιλογή των κατάλληλων δικαιωµάτων εκποµπής από έργα σε παγκόσµια κλίµακα που έχει πρόσβαση η Green Evolution µέσα από την συεργασία µε εταιρίες παγκόσµιας κλιµακας, όπως η South Pole, η Green Stream και άλλες. - Την εφαρµογή της διαδικασίας αντιστάθµισης και έκδοσης µοναδικού πιστοποιητικού αντιστάθµισης, δηλώνοντας όλα τα στοιχεία της διαδικασίας, το έργο δηµιουργίας δικαιωµάτων αντιστάθµισης, την πράξη αντιστάθµισης, κλπ. Το κόστος αυτού του σταδίου καθορίζεται κυρίως από την επιλογή σε συνεργασία µε τον ενδιαφερόµενο των επιθυµητών δικαιωµάτων για χρήση αντιστάθµισης. Οι τιµές των δικαιωµάτων αυτών µπορούν να κυµαίνονται από ευρώ / τόνο CO2 ισοδύναµο, ανάλογα το έργο και το πρότυπο επαλήθευσης / πιστοποίησης που έχει χρησιµοποιηθεί. Παραδείγµατα ενδεικτικού κόστους για την µετατροπή µίας δραστηριότητας σε κλιµατικά ουδέτερη µέσω του CO2 NEUTRAL SEAL είναι : ιεθνές συνέδριο στην Ελλάδα, δύο ηµερών, µε συµµετέχοντες : ευρώ. Ιστοχώρος µε επισκεψιµότητα µέχρι hit/έτος : 100 ευρώ. Green Business: εδοµένου ότι διαθέτετε προσωπική εµπειρία ως ο πρώτος ιαχειριστής του Ελληνικού Μητρώου Εµπορίας ικαιωµάτων Εκποµπής, τι πιστεύετε για τις προοπτικές αυτής της αγοράς και θεωρητικά πως µπορούν να επωφεληθούν οι Ελληνικές Επιχειρήσεις; Γ. Παππάς: Είναι πεποίθηση µου ότι η αγορά του άνθρακα (Carbon Markets), ανεξάρτητα των διαφόρων ατυχών συµβάντων και της ύπαρξης ή όχι διεθνούς συµφωνίας στην µετά Kyoto εποχή, θα συνεχίσει να µεγαλώνει και να αποτελεί τον στόχο των µεγάλων επενδυτών µετά τον τοµέα της ενέργειας. Θα πρέπει να γνωρίζει κάποιος ότι ο τζίρος της αγοράς αυτής ανήλθε ως µέσος όρος στα δισ. ευρώ τα τελευταία χρόνια και αναµένεται το 2020 να ξεπεράσει τα 2 τρισ. ευρώ. Πιθανότητα, και σύµφωνα µε τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο αυτό, θα αλλάξει σηµαντικά η στόχευση τόσο των επενδυτών όσο και των εταιριών εµπορίας δικαιωµάτων (brokers, traders, exchanges) αλλά και της δηµιουργίας δικαιωµάτων (project developers). Τα νέα δεδοµένα πιθανότητα µεταφέρουν το βάρος της δηµιουργίας έργων από τους βασικούς µηχανισµούς του Kyoto (CDM, JI) σε πιο στοχευµένους νέους ή ξεχασµένους παλαιούς όπως CDM PoA, JI PoA, Sectorial Projects, NAMAs, κλπ. Επίσης, η αγορά του OTC θα συνεχίσει να εµφανίζει κάποια προβλήµατα µέχρι την επανα-λειτουργία όλων των Ευρωπαϊκων Μητρώων Εµπορίας αλλά η προσφορά και ζήτηση υπάρχει. Είναι χαρακτηριστικό ότι µε βάση τις προοπτικές να τροποποιηθεί το της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 25% µείωσης για τις εκµοµπές µέχρι το 2020, την τάση για δηµιουργία πολλών τοµικών (domestic) συστηµάτων εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής όπως το Ευρωπαϊκό και την εισαγωγή στο σύστηµα εµπορίας νέων κλάδων όπως οι Αεροπορικές και οι Θαλάσσιες µεταφορές, η αγορά του άνθρακα στα επόµενα χρόνια θα είναι πολύ ενεργή, µε πολλά περιθώρια κερδοφορίας για τους εµπλεκόµενους. Στα πλαίσια αυτά, οι Ελληνικές Επιχειρήσεις µπορούν να επωφεληθούν πολλαπλώς από την νέα αυτή παραγµατικότητα. Για τις επιχειρήσεις που είναι ενταγµένες στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Εµπορίας ικαιωµάτων, προτείνουµε µία πιο έντονη συµµετοχή και ενεργοποίηση στην εµπορία των δικαιωµάτων τους σε όλο το χρονικό ορίζοντα των περιόδων εφαρµογής, και όχι µόνο στο στάδιο της τελικής υποβολής εκθέσεων εκποµπών για πώληση ή αγορά. Τα προϊόντα της αγοράς άνθρακα είναι πάρα πολλά πλέον και µπορεί κάποιος, µέσα από πολλές ασφαλιστικές δικλείδες, να αποκοµίσει πολλαπλά κέρδη, είτε µε κλειστά συµβόλαια είτε µε καθηµερινό ή εβδοµαδιαίο trading σε διεθνείς αγορές είτε µε τοποθέτηση σε Carbon Funds είτε µε συµµετοχή σε έργα δηµιουργίας δικαιωµάτων εκποµπής.

6 Επιπλέον, εταιρείες που δεν συµµετέχουν στο Σύστηµα Εµπορίας ικαιωµάτων Εκποµπής, µπορούν να εµπλακούν ενεργά στις ευκαιρίες που δηµιουργούνται στην αγορά του άνθρακα είτε µε εµπορία τίτλων είτε µε συµµετοχή σε Carbon Funds είτε µε υλοποίηση έργων σε άλλες χώρες για την δηµιουργία δικαιωµάτων, είτε τέλος µε την ενεργοποίηση της Εταιρικής Προσαρµογής για την Κλιµατική Αλλαγή στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ακόµα και στην τελευταία περίπτωση, η εταιρεία έχει να κερδίσει πολλά, τόσο σε επίπεδο εξοικονόµησης πόρων όσο και σε επίπεδο προβολής και ενεργοποίησης της περιβαλλοντικής κουλτούρας των εργαζοµένων και της κοινωνίας.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Εισαγωγή Η Green Evolution προτείνει μια υπηρεσία για όλες τις επιχειρήσεις και βιομηχανίες τροφίμων που θέλουν να καινοτομίσουν και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά

Διαβάστε περισσότερα

"Encouraging Corporate Best Behavior" Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε.

Encouraging Corporate Best Behavior Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. "Encouraging Corporate Best Behavior" Οδηγός Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Σύνταξη και Επιμέλεια Οδηγού ΕΚΕ: Ένωση Εταιρειών CMR CYPRONETWORK MARKETING RESEARCH LTD - ΜΕDA Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Πράσινο Εστιατόριο είναι εκείνη η επιχείρηση εστίασης που σταδιακά μειώνει το ανθρακικό της αποτύπωμα βάσει ενός βιώσιμου σχεδίου εξέλιξης και στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΙΘ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΙΘ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΤΕΙΘ ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείµενο της πτυχιακής µας εργασίας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια. Αξιοπιστία. Συμμετοχή

Διαφάνεια. Αξιοπιστία. Συμμετοχή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Αειφόρος Ανάπτυξη Διαφάνεια Αξιοπιστία Συμμετοχή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ομίλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Τράπεζα Πειραιώς: Εταιρική Περιβαλλοντική Έκθεση», Αθήνα, 2009 Ομάδα Εργασίας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Περιβαλλοντική Διαχείριση:

Ποιότητα και Περιβαλλοντική Διαχείριση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή: Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα: Διοίκησης Επιχειρήσεων Ποιότητα και Περιβαλλοντική Διαχείριση: Παρουσίαση του Προτύπου ISO 14001 & Εφαρμογή του Εισηγήτρια: Κοκολάκη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ TΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & TΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΜΠΣ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις Φοιτητής: Τρύφωνας Ανδρικόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Επιχειρηµατικότητα 1 Σκοπός του κεφαλαίου Προσδοκώµενα αποτελέσµατα Έννοιες κλειδιά 6.1 Εισαγωγή 6.2 Κράτος, καταναλωτές και περιβαλλοντικό πρόβληµα 6.3 Πράσινη Επιχειρηµατικότητα: Ευκαιρίες και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «Καθορισμός προδιαγραφών σήμανσης αξιοθέατων, μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος, διαδρομών και σήμανσης των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού Προγράμματος» ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σελίδα2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους Βιομάζας» ΗΜΕΡΙΔΑ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 366 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρικήκοινωνικήευθύνη. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα

Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα Δεκέμβριος 2007 Πρόλογος Το προσχέδιο του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης πολιτικής προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗ BP:ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗ BP:ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗ BP:ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος-Αντώνιος, Α. Μ. 2007010069 Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αξιολόγηση της Πράσινης Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα

ΘΕΜΑ : Αξιολόγηση της Πράσινης Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : Αξιολόγηση της Πράσινης Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα Πτυχιακή εργασία : Σιδηρά Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Συμμετοχή Διαφάνεια Αξιοπιστία Αειφόρος ανάπτυξη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ομίλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ EUROBANK... 5 2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

«Marketing και Logistics σε Εταιρία Ηλεκτρολογικού Υλικού»

«Marketing και Logistics σε Εταιρία Ηλεκτρολογικού Υλικού» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ «Marketing και Logistics σε Εταιρία Ηλεκτρολογικού Υλικού» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του σπουδαστή : Αχιλλέα Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ του ΣΥΜΕΩΝ ΒΑΣΒΑΝΗ Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013»

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «Καθορισμός προδιαγραφών σήμανσης αξιοθέατων, μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος, διαδρομών και σήμανσης των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού Προγράμματος» ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ : Τ Ο Α Ν Θ Ρ Α Κ Ι Κ Ο Α Π Ο Τ Υ Π Ω Μ Α Ω Σ Β Ι Ω Σ Ι Μ Ο Α Ν Τ Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Ο Π Λ Ε Ο Ν Ε Κ Τ Η Μ Α ΕΠΙ Β Λ Ε Π Ω Ν Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ : Μ Ο Ι Ρ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Τσουμάνη. Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων Υπουργείο Εσωτερικών

Ευγενία Τσουμάνη. Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων Υπουργείο Εσωτερικών Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί πλέον αναπτυξιακό παράγοντα, που συνδέεται άμεσα με το δημογραφικό ζήτημα, την αγορά εργασίας, τον κόσμο των επιχειρήσεων, την κοινωνική και οικονομική συνοχή.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Παραδοτέο D9 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου:

Διαβάστε περισσότερα