Katakunci :kuliah subuh tafsir al-azhar, Masjid Al-Falah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Katakunci :kuliah subuh tafsir al-azhar, Masjid Al-Falah"

Transcript

1 Faktor Yang Mendorong Jemaah Mengikuti Kuliah Subuh Tafsir Al-Azhar: Kajian Di Masjid Al-Falah, Taiping, Perak. Abdul Hafiz Hj.Abdullah & Siti Fairuz Ismail Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian ini merupakan satu tinjauan untuk mengenalpasti faktor yang mendorong masyarakat mengikuti Kuliah Subuh Tafsir Al-Azhar di Masjid Al-Falah, Taiping, Perak. Tinjauan ini juga bertujuan untuk mendapatkan maklum balas tentang keistimewaan Tafsir Al- Azhar, ketinggian ilmu yang dimiliki oleh Prof. Dr. Hamka dan pendekatan yang digunakan dalam Kuliah Subuh tersebut. Sampel kajian ini terdiri daripada jemaah Kuliah Subuh Tafsir Al- Azhar di Masjid Al-Falah. Seramai 50 orang mewakili keseluruhan jemaah telah dipilih secara tidak rawak. Set soal selidik mengandungi 45 item telah diedarkan kepada responden dan dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan nilai kekerapan, peratus dan min dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) 14.0 for Windows. Secara keseluruhannya hasil analisis menunjukkan responden bersetuju bahawa ketiga tiga faktor telah mendorong mereka untuk mengikuti Kuliah Subuh Tafsir Al-Azhar di Masjid Al-Falah dengan catatan nilai min berada pada tahap yang tinggi. Faktor keistimewaan Tafsir Al- Azhar mencatat nilai min 4.53, ketinggian ilmu yang dimiliki oleh Prof. Dr. Hamka mencatat nilai min 4.55 dan pendekatan yang digunakan dalam Kuliah Subuh mencatat nilai min Oleh yang demikian, sebagai pengukuhan dan penambaikkan kepada kajian yang dijalankan, penyelidik telah mengemukakan beberapa cadangan. Katakunci :kuliah subuh tafsir al-azhar, Masjid Al-Falah Pendahuluan Al-Quran merupakan mukjizat yang terbesar yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. Al-Quran diturunkan kepada umat manusia supaya manusia menjadikannya sebagai paksi dan panduan dalam menjalani kehidupan seharian. Allah memerintahkan kepada sekalian umat manusia supaya menuruti ajaran Al-Quran sebagai panduan hidup. Seperti firman Allah S.W.T dalam Surah Al-A raf ayat 3 (Sheikh Abdullah Basmeih, 2000: 272): Terjemahannya: (Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad) turutlah apa yang telah diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu, dan janganlah kamu menurut pemimpin-pemimpin selain dari Allah; (tetapi sayang!) amatlah sedikit kamu mengambil peringatan. Maka lahirlah Ilmu Tafsir yang memandu umat Islam dalam memahami isi kandungan Al-Quran dengan jelas dan terperinci. Hanya dengan mempelajari Ilmu Tafsir kita akan dapat memahami maksud ayat Al-Quran secara tersurat mahupun tersirat. Merupakan satu kerugian yang amat besar sekiranya umat Islam hanya membaca Al-Quran tanpa memahami apa yang dibacanya. Oleh itu, kita perlu menggalakkan masyarakat agar mempelajari Ilmu Tafsir supaya

2 dapat membentuk masyarakat yang patuh kepada Allah dan RasulNya di samping sekaligus dapat menyelesaikan segala permasalahan masyarakat yang jahil tentang ilmu agama. Ilmu tafsir telah mengalami perkembangan yang pesat dan kini masyarakat mempunyai banyak pilihan dalam mencari tafsir yang boleh dijadikan sumber rujukan dan panduan untuk memahami dan meneliti isi kandungan ayat-ayat Al-Quran. Antara tafsir yang muktabar yang boleh dijadikan rujukan ialah Jami al-bayan fi tafsir al-quran oleh Ibn Jarir al-tabari, Al- Muharrir al-wajiz fi tafsir al-kitab al- Aziz oleh Ibn Atiyyah, Ma alim al-tanzil oleh al- Baghawi, Tafsir al-quran al- Azim oleh Ibn Kathir dan Al-Durr al-manthur fi al-tafsir bi alma thur oleh al-suyuti. Ekoran daripada hal tersebut penyelidik ingin menegaskan bahawa Prof. Dr. Hamka juga tidak ketinggalan dalam mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan menghasilkan tafsir yang muktabar di alam Melayu iaitu Tafsir Al-Azhar. Pernyataan Masalah Kuliah Subuh Tafsir Al-Azhar yang diadakan di Masjid Al-Falah, Taiping, Perak merupakan satu usaha yang murni dan mulia yang membawa masyarakat kembali kepada Al- Quran. Ia adalah satu usaha yang perlu dicontohi oleh organisasi lain dalam usaha membawa masyarakat memahami isi kandungan tersirat yang terdapat di sebalik ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan kepada manusia. Kuliah tersebut diadakan pada setiap hari kecuali hari Ahad dan mengambil masa selama 1 jam. Walaupun ia hanya mengambil masa selama 1 jam, namun masa tersebut digunakan dengan sebaiknya oleh Tenaga Pengajar dalam menyampaikan isi kandungan Tafsir Al-Azhar. Terdapat sekurang-kurangnya 50 orang yang mengikuti Kuliah Subuh tersebut. Ia merupakan satu jumlah yang agak besar dan ekoran daripada itu telah menimbulkan minat penyelidik untuk mengkaji adakah kemungkinan terdapat beberapa faktor yang menarik minat jemaah dalam mengikuti kuliah subuh Tafsir Al-Azhar. Ekoran daripada itu, kajian ini dijalankan dengan tujuan mencari jawapan yang lebih tepat adakah faktor keistimewaan Tafsir Al-Azhar, faktor ilmu yang dimilki oleh Prof. Dr. Hamka serta pendekatan yang digunakan oleh Tenaga Pengajar Masjid Al-Falah telah mendorong minat masyarakat untuk mengikuti kuliah subuh Tafsir Al-Azhar di Masjid Al-Falah, Taiping, Perak. Objektif Kajian Objektif kajian ini adalah seperti berikut: 1. Mengkaji faktor keistimewaan Tafsir Al-Azhar yang menyebabkan jemaah mengikuti Kuliah Subuh Tafsir Al-Azhar. 2. Mengenalpasti faktor ketinggian ilmu yang dimiliki oleh Prof. Dr. Hamka yang menyebabkan jemaah mengikuti Kuliah Subuh Tafsir Al-Azhar. 3. Mengenalpasti faktor pendekatan yang digunakan oleh Tenaga Pengajar menyebabkan jemaah mengikuti Kuliah Subuh Tafsir Al-Azhar. Kepentingan Kajian Dapatan kajian ini sangat penting dan perlu diteliti oleh beberapa pihak tertentu. Kajian ini dijalankan berdasarkan beberapa kepentingan iaitu: 1. Sebagai satu alternatif untuk memberi pendedahan tentang Tafsir Al-Azhar kepada masyarakat. 2. Menjadi rujukan kepada ahli akademik untuk melakukan kajian terhadap Prof. Dr. Hamka khususnya dalam bidang pentafsiran Al-Quran.

3 3. Sebagai panduan kepada Tenaga Pengajar Masjid Al-Falah dalam memantapkan lagi usaha mereka dalam menyampaikan Tafsir Al-Azhar kepada masyarakat. Reka Bentuk Kajian Kajian ini merupakan kajian berbentuk deskriptif yang bertujuan untuk melihat faktor yang mendorong jemaah mengikuti Kuliah Subuh Tafsir Al-Azhar. Kajian ini dilaksanakan kepada Jemaah di Masjid Al-Falah, Taiping, Perak. Menurut Mohamad Najib Abdul Ghafar (1999: 123), kajian deskriptif adalah bertujuan untuk menerangkan keadaan atau perhubungan antara pembolehubah. Kajian deskriptif dapat menerangkan keadaan sebenar yang berlaku dalam kumpulan yang dikaji, menerangkan hubungkait antara faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran dan memberi kesimpulan yang lebih tepat mengenai permasalahan dalam kumpulan yang dikaji. Penyelidik menggunakan kaedah soal selidik untuk mendapatkan maklumat daripada responden. Penggunaan kaedah soal selidik di dalam kajian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi para jemaah yang mengikuti Kuliah Subuh Tafsir Al-Azhar, Taiping, Perak terhadap faktor yang mendorong mereka mengikuti kuliah tafsir tersebut. Data yang diperolehi dinilai mengikut aspek yang telah ditentukan dan ditafsirkan secara kuantitatif. Penyelidik telah mengedarkan set soal selidik kepada Jemaah Kuliah Subuh Tafsir Al-Azhar sebagai sampel kajian. Seterusnya, penyelidik juga telah mengumpulkan kembali set soal selidik tersebut untuk dianalisis. Hasil daripada analisis dikaji dan seterusnya penyelidik membentuk rumusan dan memberi cadangan. Selain itu, penyelidik juga menggunakan kaedah temubual sebagai maklumat tambahan untuk dimasukkan dalam perbincangan kajian ini. Populasi dan Sampel Kajian Sampel kajian adalah di kalangan Jemaah Kuliah Subuh Tafsir Al-Azhar. Persampelan tidak rawak bertujuan merupakan jenis persampelan yang digunakan oleh penyelidik dalam kajian ini. Penyelidik dengan sengaja memilih sampel seramai 50 orang bagi mewakili keseluruhan jumlah populasi yang terdiri daripada jemaah Kuliah Subuh Tafsir Al-Azhar (Mohamad Najib Abdul Ghafar, 2003: 39). Instrumen Kajian Kajian ini dibuat dengan menggunakan kaedah soal selidik. Menurut Mohd Majid Konting (2004), instrumen soal selidik dapat membantu mempertingkatkan ketepatan dan kebenaran yang diberikan oleh sampel kerana ia tidak dipengaruhi oleh penyelidik. Soal Selidik Soal selidik ini diedarkan ke atas jemaah yang mengikuti Kuliah Subuh Tafsir Al-Azhar selepas kuliah tafsir dijalankan iaitu pada 29 Januari Tujuan soal selidik ini diedarkan adalah untuk mendapat maklum balas responden mengenai persepsi jemaah Kuliah Subuh Tafsir Al-Azhar terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi mereka mengikuti kuliah tafsir tersebut. Penyelidik menggunakan satu set borang soal selidik yang mengandungi itemitem yang terdiri daripada empat bahagian iaitu bahagian A (Latar belakang responden), bahagian B (Keistimewaan Tafsir Al-Azhar), bahagian C (Ketinggian ilmu yang dimiliki oleh Prof. Dr.Hamka), dan bahagian D (Pendekatan yang digunakan dalam mempelajari Tafsir Al-Azhar). Bahagian A : Bahagian ini pula merangkumi soalan jenis senarai semak (Thurstone). Soalan ini memerlukan responden hanya perlu memberi jawapan dengan menandakan salah satu pilihan jawapan mereka. Selain itu, bahagian ini mengandungi lima item soalan yang berkaitan dengan

4 maklumat mengenai latar belakang responden. Ianya bertujuan untuk mengetahui maklumat diri responden seperti umur, jantina, tempat tinggal, jarak tempat tinggal dan bilangan kuliah tafsir yang diikutinya dalam seminggu (Mohamad Najib Abdul Ghafar, 2003: 98). Bahagian B, C dan D : Bahagian ini pula, terdapat empat puluh lima (45) item berbentuk kenyataan. Responden hendaklah memilih jawapan dengan menandakan salah satu antara lima pilihan pada setiap ruang kenyataan yang dikemukakan. Penyelidik menggunakan Skala Likert bagi tujuan ini. Responden dikehendaki menandakan jawapan mereka tentang sesuatu kenyataan berdasarkan satu skala dari satu ekstrem kepada ekstrem yang lain, contohnya dari sangat setuju kepada sangat tidak setuju (Mohamad Najib Abdul Ghafar, 2003: 97, 98). Temubual Penyelidik juga menggunakan kaedah temubual sebagai salah satu cara untuk mendapatkan data dan maklumat berkenaan dengan Kuliah Subuh Tafsir Al-Azhar yang dijalankan di Masjid Al-Falah, Taiping, Perak. Penyelidik telah menyenaraikan beberapa soalan untuk ditemubual kepada Tenaga Pengajar Kuliah Subuh Kajian Rintis Kajian rintis digunakan untuk memastikan ketepatan item-item soal selidik dari sudut kefahaman responden sama ada dari segi bahasanya, isi kandungannya dan kejelasan maksudnya bagi mendapatkan kebolehpercayaan. Tujuan kajian rintis adalah untuk mengenalpasti kesukaran-kesukaran item seperti salah faham terhadap soalan oleh responden, arahan yang tidak jelas dan masalah-masalah yang berkaitan. Kajian ini melibatkan 7 orang pelajar Universiti Teknologi Malaysia yang mengambil jurusan Sarjana Muda Sains Serta (Pendidikan Islam). Kesemua mereka yang terpilih adalah mempunyai ciri-ciri yang sama dengan sampel sebenar. Ini kerana mereka mengikuti Kuliah Tafsir Al-Azhar yang dijalankan oleh Ustaz Abdul Hafiz Bin Hj. Abdullah. Menurut Mohamad Najib (1999:17), saiz sampel untuk kajian rintis memadai 6 hingga 10 orang sahaja serta mempunyai ciri-ciri yang sama dengan kumpulan sebenar yang digunakan dalam penyelidikan. Menurut Najib Abdul Ghafar (2003: 100), sekiranya nilai yang diperolehi tinggi iaitu melebihi nilai 0.8, maka tahap kesahan serta kebolehpercayaan bagi soalan soal selidik yang telah dilakukan adalah tinggi. Setelah dianalisis, didapati nilai kebolehpercayaan bagi borang soal selidik tersebut berada pada tahap yang tinggi iaitu α = Nilai ini telah menunjukkan tahap kebolehpercayaan soal selidik yang telah dibina adalah tinggi. Analisis Keseluruhan Pada bahagian ini, penyelidik akan merumuskan min keseluruhan bagi setiap bahagian. Terdapat 45 item telah digunakan bagi mengukur persoalan kajian sebagaimana yang telah dinyatakan dalam bab III. Rumusan min dibuat berdasarkan item-item yang telah dibahagikan mengikut tema-tema objektif kajian seperti yang dinyatakan pada instrumen kajian dalam bab III dengan berpandukan kepada jadual perubahan lima point Skala Likert kepada dua tahap.

5 Bahagian B: Faktor Keistimewaan Tafsir Al-Azhar Jadual 1: Rumusan Peratusan Dan Min Bagi Faktor Keistimewaan Tafsir Al-Azhar

6 Berdasarkan jadual 1, keseluruhan item mempunyai nilai min yang tinggi iaitu melebihi Setelah penyelidik melakukan perkiraan, purata keseluruhan bagi min objektif kajian yang pertama adalah sebanyak 4.53 yang menunjukkan tahap persetujuan yang tinggi. Item yang mempunyai nilai skor min yang paling tinggi ialah item yang menyatakan Tafsir Al-Azhar adalah sebuah tafsir yang mempunyai isi kandungan yang tersusun. Manakala item yang mempunyai nilai min paling rendah mereka berpendapat Tafsir Al-Azhar menggunakan bahasa yang ringkas. Bahagian C: Faktor Ketinggian Ilmu Yang Dimiliki Oleh Prof. Dr. Hamka Jadual 2 : Rumusan Peratusan Dan Min Bagi Faktor Ketinggian Ilmu Yang Dimiliki Oleh Prof. Dr. Hamka

7 Berdasarkan jadual 2 keseluruhan item mempunyai nilai min yang tinggi iaitu melebihi Setelah penyelidik melakukan perkiraan, purata keseluruhan bagi min objektif kajian yang kedua ialah 4.55 yang menunjukkan tahap persetujuan yang tinggi. Item yang mempunyai nilai skor min yang paling tinggi ialah item yang menyatakan bahawa Prof. Dr. Hamka memiliki ilmu agama yang tinggi. Manakala item yang mempunyai nilai min paling rendah ialah item yang menyatakan latar belakang pendidikan Prof. Dr. Hamka telah mempengaruhi pentafsirannya di dalam Tafsir Al- Azhar. Perbincangan Perbincangan dalam bab ini akan difokuskan kepada aspek yang mempunyai kaitan dengan faktor yang mempengaruhi jemaah mengikuti Kuliah Subuh Tafsir Al Azhar di Masjid Al-Falah, Taiping, Perak. Hasil perbincangan adalah berdasarkan kepada objektif kajian iaitu mengenalpasti sama ada faktor keistimewaan Tafsir Al-Azhar, ketinggian ilmu yang dimilki oleh Prof. Dr. Hamka serta pendekatan yang digunakan oleh tenaga pengajar Masjid Al-Falah mempengaruhi jemaah mengikuti Kuliah Subuh Tafsir Al-Azhar. Dalam bahagian B, penyelidik mendapati min bagi semua item berada pada tahap yang tinggi iaitu antara nilai 4.30 hingga Secara keseluruhan telah menunjukkan bahawa responden bersetuju dengan semua pernyataan bagi setiap min yang berjumlah 15 item. Maka tidak mustahil purata min bahagian ini juga berada dalam tahap yang tinggi iaitu sebanyak Manakala bagi pernyataan yang mempunyai nilai min terendah berbanding dengan item lain dalam bahagian ini dengan nilai sebanyak 4.24 ialah Tafsir Al-Azhar menggunakan bahasa yang ringkas. Walaupun begitu nilai min tersebut masih dalam tahap persetujuan yang tinggi

8 dengan 86% responden bersetuju dan 14% kurang bersetuju dengan pernyataan ini. Hal ini menjelaskan bahawa majoriti responden bersetuju bahawa Prof. Dr. Hamka menggunakan bahasa yang ringkas dalam pentafsirannya. Pernyataan ini disokong oleh Abdul Hafiz Bin Hj. Abdullah (2008:126) yang mengatakan bahawa Prof. Dr. Hamka menggunakan bahasa yang mudah difahami, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sukar. Dalam bahagian C, penyelidik mendapati min bagi semua item berada pada tahap yang tinggi iaitu antara nilai 4.22 hingga Secara keseluruhannya menunjukkan bahawa responden bersetuju dengan semua pernyataan bagi setiap min yang berjumlah 15 item. Maka tidak mustahil purata min bahagian ini juga berada dalam tahap yang tinggi iaitu sebanyak Keseluruhan item mempunyai nilai min yang tinggi iaitu melebihi Semua item pada bahagian ini adalah dibentuk untuk mengetahui persepsi jemaah terhadap faktor ketinggian ilmu Prof. Dr. Hamka yang mempengaruhi mereka untuk mengikuti kuliah subuh tersebut. Manakala item yang mempunyai nilai min paling rendah berbanding item lain dalam bahagian ini ialah item yang menyatakan latar belakang pendidikan Prof. Dr. Hamka telah mempengaruhi pentafsirannya di dalam Tafsir Al-Azhar dengan nilai min sebanyak Walaupun nilai min tersebut merupakan nilai terendah dalam bahagian ini namun, nilai min yang diperolehi masih berada dalam tahap yang tinggi. Sememangnya Tafsir Al-Azhar merupakan sebuah tafsir yang mentafsirkan ayat Al- Quran melalui buah pemikiran beliau agar ia mudah difahami dan dihayati oleh masyarakat (Abdul Hafiz Abdullah et al.,2008: 125). Rujukan Abdul Hafiz Abdullah et. al. (2008), Tafsir Al-Azhar: Suatu Sanjungan Umum. Kertas Kerja Seminar Warisan Al-Quran & Al-Hadith Nusantara. 27 & 28 Ogos Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Hamka (1982). Kenang-Kenangan Hidup. Edisi Kedua. Kuala Lumpur: Pustaka Antara. K.H. Hasan Basri (1983). Catatan Kenangan Untuk Buya Hamka. Kenang-Kenangan 70 Tahun Buya Hamka. Edisi Keempat. Jakarta: Pustaka Panjimas. Malik bin Anas (t.th). Al-Muwatta. Juz 2. Qaherah: Dar Ihya al-kutub al- Arabiyyah. Mohd Majid Konting (2004). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Norhasmah Mahasan (2007). Tafsir Al-Azhar: Kajian Terhadap Isu Emansipasi Wanita. Latihan Ilmiah Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam. Universiti Malaya, Akademi Pengajian Islam. Rozali Adam (1985). Al-Quran Di Antara Tafsir Dan Israiliyat. Edisi Pertama. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Rusydi Abdul Malik (2002). Hamka Pujangga Islam Kebanggaan Rumpun Melayu Menatap Peribadi Dan Martabatnya. Edisi Pertama. Shah Alam: Pustaka Dini Sdn. Bhd. Wan Mazran Wan Hassan (2007). Faktor Yang Mendorong Masyarakat Mengikuti Kuliah Tafsir Tuan Guru Dato Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat Di Medan Ilmu, Kota Bharu. Universiti Teknologi Malaysia : Projek Sarjana Muda. Wan Sabri Wan Yusuf (1997). Hamka s Tafsir Al-Azhar: Qur anic Exegesis As A Mirror Of Social Change. Tesis Phd. United Kingdom: Temple University.

Katakunci : penasihatan akademi, tahap pencapaian akademik

Katakunci : penasihatan akademi, tahap pencapaian akademik Pengaruh Sistem Penasihatan Akademik Terhadap Tahap Pencapaian Akademik Pelajar Absullah Sulong & Wan Zainura Wan Yusof Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian ini bertujuan

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : kesediaan pelajar, mata pelajaran pengajian keruteraan awam

Katakunci : kesediaan pelajar, mata pelajaran pengajian keruteraan awam Kesediaan Pelajar Mempelajari Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam Di Sekolah Menengah Teknik Kuantan Abdul Rahim Bin Hamdan & Nurul Aidayanti Binti Mohd Said Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : faktor pendorong, pemilihan kerjaya perguruan

Katakunci : faktor pendorong, pemilihan kerjaya perguruan Faktor Pendorong Pemilihan Kerjaya Perguruan Di Kalangan Pelajar Tahun Satu Fakulti Pendidikan, UTM Skudai Mohd Nasir Bin Ripin & Ana Farina Binti Abdul Fatakh Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : faktor, minat, matematik

Katakunci : faktor, minat, matematik Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Terhadap Matematik Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Johari Bin Hassan & Norsuriani Binti Ab Aziz Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Matematik

Διαβάστε περισσότερα

Persepsi Pelajar Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Pengajian Islam) Terhadap Tanggungjawab Kepimpinan Dakwah Di Universiti Teknologi Malaysia

Persepsi Pelajar Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Pengajian Islam) Terhadap Tanggungjawab Kepimpinan Dakwah Di Universiti Teknologi Malaysia Persepsi Pelajar Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Pengajian Islam) Terhadap Tanggungjawab Kepimpinan Dakwah Di Universiti Teknologi Malaysia Abd. Rahman Hamzah & Wan Fahmie Abdillah Wan Husin Fakulti

Διαβάστε περισσότερα

BAB III METODOLOGI. memberi gambaran profil pelajar, instrumen yang digunakan, kaedah pungutan data,

BAB III METODOLOGI. memberi gambaran profil pelajar, instrumen yang digunakan, kaedah pungutan data, BAB III METODOLOGI 3.0 Pengenalan Bahagian ini akan menerangkan secara mendalam tentang reka bentuk kajian, memberi gambaran profil pelajar, instrumen yang digunakan, kaedah pungutan data, teknik statistik

Διαβάστε περισσότερα

KANDUNGAN BAB PERKARA HALAMAN PENGESAHAN STATUS TESIS PENGESAHAN PENYELIA HALAMAN JUDUL PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT

KANDUNGAN BAB PERKARA HALAMAN PENGESAHAN STATUS TESIS PENGESAHAN PENYELIA HALAMAN JUDUL PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT vii KANDUNGAN BAB PERKARA HALAMAN PENGESAHAN STATUS TESIS PENGESAHAN PENYELIA HALAMAN JUDUL i PENGAKUAN ii DEDIKASI iii PENGHARGAAN iv ABSTRAK v ABSTRACT vi KANDUNGAN vii SENARAI JADUAL xiv SENARAI RAJAH

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : staf bank, bukan Islam, Pajak Gadai Islam (Ar-Rahnu)

Katakunci : staf bank, bukan Islam, Pajak Gadai Islam (Ar-Rahnu) Persepsi Staf Bank Terhadap Penglibatan Orang Bukan Islam Dalam Sistem Pajak Gadai Islam (Ar-Rahnu) Hussin Bin Salamon & Niswah Bini Abdul Aziz Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : persepsi pelajar, makanan berlogo halal

Katakunci : persepsi pelajar, makanan berlogo halal Persepsi Pelajar Fakulti Pendidikan Terhadap Makanan Berlogo Halal Abdul Basit Samat@Darawi & Sahilah Mohd Rodzi Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian ini dilakukan bagi mengetahui

Διαβάστε περισσότερα

Amalan Pengajaran Guru Pelatih UTM Dalam Pendidikan Sains Aziz Nordin & Md.Norakmal Bin Abdul Latip Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Amalan Pengajaran Guru Pelatih UTM Dalam Pendidikan Sains Aziz Nordin & Md.Norakmal Bin Abdul Latip Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Amalan Pengajaran Guru Pelatih UTM Dalam Pendidikan Sains Aziz Nordin & Md.Norakmal Bin Abdul Latip Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian ini dijalankan untuk meninjau maklumat

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : metode pengajaran dan pembelajaran (P&P), kelas pengajian al-quran, saudara baru, kelolaan JAJ

Katakunci : metode pengajaran dan pembelajaran (P&P), kelas pengajian al-quran, saudara baru, kelolaan JAJ Metode Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) Kelas Pengajian Al-Qur an Di Kalangan Saudara Baru Di Bawah Kelolaan JAJ Abdul Hafiz Bin Haji Abdullah & Nor Hidayah Binti Hamsur Fakulti Pendidikan Universiti

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : masalah pembelajaran pelajar, Sains, Fotosintesis

Katakunci : masalah pembelajaran pelajar, Sains, Fotosintesis Masalah Pembelajaran Pelajar Sekolah Menengah Dalam Mata Pelajaran Sains Tingkatan 2 Tajuk : Fotosintesis Md Nor B. Bakar & Syed Muammar Billah Bin Syed Mohamad Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

Διαβάστε περισσότερα

Tahap Kognitif Pelajar Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah Di Dalam Daerah Kluang Johor Berdasarkan Taksonomi Bloom Dalam Mata Pelajaran Sains

Tahap Kognitif Pelajar Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah Di Dalam Daerah Kluang Johor Berdasarkan Taksonomi Bloom Dalam Mata Pelajaran Sains Tahap Kognitif Pelajar Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah Di Dalam Daerah Kluang Johor Berdasarkan Taksonomi Bloom Dalam Mata Pelajaran Sains Seth Sulaiman & Mohd Zawawi Mohd Razali Fakulti Pendidikan,

Διαβάστε περισσότερα

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT JUDUL PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT JUDUL PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT vii ISI KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT JUDUL PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI SIMBOL SENARAI LAMPIRAN i ii iii iv v vi

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : peranan pengurusan kolej kediaman, pembangunan pembelajaran pelajar

Katakunci : peranan pengurusan kolej kediaman, pembangunan pembelajaran pelajar Penilaian Terhadap Peranan Pihak Pengurusan Kolej Kediaman Dalam Mempertingkatkan Pembangunan Pembelajaran Pelajar : Tinjauan Di Lima Buah Kolej Kediaman Di Universiti Teknologi Malaysia Lokman Bin. Mohd

Διαβάστε περισσότερα

SEMINAR KEBANGSAAN PENDIDIKAN SAINS DAN MATEMATIK OKT 2008

SEMINAR KEBANGSAAN PENDIDIKAN SAINS DAN MATEMATIK OKT 2008 TAHAP KEFAHAMAN KEMAHIRAN KOMUNIKASI DAN MENGEKSPERIMEN DALAM KALANGAN PELAJAR TAHUN DUA PENDIDIKAN FIZIK MERENTAS PROGRAM PENGAJIAN HANIZAH BINTI MISBAH Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : amalan solat sunat, pelajar tahun akhir SPI

Katakunci : amalan solat sunat, pelajar tahun akhir SPI Amalan Solat Sunat Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir SPI. Satu Kajian Di Universiti Teknologi Malaysia Ramli Awang & Rosmaziah Abdul Kadir @ Ismail Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : faktor, pelajar kurang cemerlang, Sains

Katakunci : faktor, pelajar kurang cemerlang, Sains Mengenal Pasti Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pelajar Kurang Cemerlang Dalam Mata Pelajaran Sains. Satu Kajian Tinjauan Di Sebuah Sekolah Menengah Luar Bandar Ismail B. Kailani & Khairuzaman Bin Ismail

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : staf Maybank, system perbankan Islam

Katakunci : staf Maybank, system perbankan Islam Persepsi Staf Maybank Taman Universiti Terhadap Penyertaan Masyarakat Bukan Islam Dalam Sistem Perbankan Islam Hussin Salamon & Mohamad Ashrof Ismail Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak

Διαβάστε περισσότερα

Jika X ialah satu pembolehubah rawak diskret yang mewakili bilangan hari hujan dalam seminggu, senaraikan semua nilai yang mungkin bagi X.

Jika X ialah satu pembolehubah rawak diskret yang mewakili bilangan hari hujan dalam seminggu, senaraikan semua nilai yang mungkin bagi X. BAB 8 : TABURAN KEBARANGKALIAN Sesi 1 Taburan Binomial A. Pembolehubah rawak diskret Contoh Jika X ialah satu pembolehubah rawak diskret yang mewakili bilangan hari hujan dalam seminggu, senaraikan semua

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : stress, guru pelatih, latihan mengajar

Katakunci : stress, guru pelatih, latihan mengajar Stres Dalam Kalangan Guru Pelatih Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Semasa Menjalani Latihan Mengajar Azhar Muhammad & Shamsiah Abd Razak Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : tahap pengetahuan, guru fizik, peka fizik

Katakunci : tahap pengetahuan, guru fizik, peka fizik Tahap Pengetahuan Bakal Guru Fizik Tentang Peka Fizik Shaharom Noordin & Suhailah Samson Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : PEKA Fizik merupakan penilaian berasaskan sekolah yang

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : persepsi guru, program khas pensiswazahan guru, pengajaran dan pembelajaran, sains dan matematik

Katakunci : persepsi guru, program khas pensiswazahan guru, pengajaran dan pembelajaran, sains dan matematik Persepsi Guru Yang Mengikuti Program Khas Pensiswazahan Guru Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris Mohini Bt Mohamed & Fauziah Binti Ahmad Fakulti Pendidikan, Universiti

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : salam, pelajar Islam

Katakunci : salam, pelajar Islam Amalan Memberi Salam Dikalangan Pelajar Islam Tahun 4, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Nasir Bin Ripin & Harpah Binti Bohri Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : pelajar Islam, isu penukaran agama

Katakunci : pelajar Islam, isu penukaran agama Persepsi Pelajar Islam Fakulti Pendidikan Terhadap Isu Penukaran Agama (Murtad) Aminuddin Ruskam Al-Dawamy & Masrinah Maslih Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian ini dilakukan

Διαβάστε περισσότερα

Kajian Tinjauan Penerapan Kemahiran Generik Melalui Penggunaan E-Pembelajaran Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Jabatan Multimedia Pendidikan, UTM

Kajian Tinjauan Penerapan Kemahiran Generik Melalui Penggunaan E-Pembelajaran Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Jabatan Multimedia Pendidikan, UTM Kajian Tinjauan Penerapan Kemahiran Generik Melalui Penggunaan E-Pembelajaran Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Jabatan Multimedia Pendidikan, UTM Nihra Haruzuan Bin Mohamed Said & Nurulhakimah Binti Embong

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : persepsi pelajar, Pendidikan Islam

Katakunci : persepsi pelajar, Pendidikan Islam Persepsi Pelajar Sekolah Agama Terhadap Mata Pelajaran Pendidikan Islam : Kajian Di Sekolah Menengah Al-Amin Gombak, Selangor Othman Bin Napiah & Munada Binti Mohamad Rodi Fakulti Pendidikan Universiti

Διαβάστε περισσότερα

Persepsi Pelajar Tentang Kejadian Jenayah Terhadap Kanak-Kanak

Persepsi Pelajar Tentang Kejadian Jenayah Terhadap Kanak-Kanak Persepsi Pelajar Tentang Kejadian Jenayah Terhadap Kanak-Kanak Aminuddin Ruskam Al-Dawamy & Siti Nur Huda Binti Sulaiman Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak: Kajian ini dilakukan bagi

Διαβάστε περισσότερα

BAB IV LAPORAN PENYELIDIKAN DAN ANALISIS DATA. Dalam bab ini pengkaji membentangkan dapatan kajian. Perkara-perkara yang

BAB IV LAPORAN PENYELIDIKAN DAN ANALISIS DATA. Dalam bab ini pengkaji membentangkan dapatan kajian. Perkara-perkara yang BAB IV LAPORAN PENYELIDIKAN DAN ANALISIS DATA 4.1 PENGENALAN Dalam bab ini pengkaji membentangkan dapatan kajian. Perkara-perkara yang terkandung di dalam bab ini ialah subjek dan tempat kajian, instrumen

Διαβάστε περισσότερα

BAB 4 ANALISIS DAN PENEMUAN KAJIAN. borang soal selidik yang telah diedarkan kepada responden dan hasil temu bual responden

BAB 4 ANALISIS DAN PENEMUAN KAJIAN. borang soal selidik yang telah diedarkan kepada responden dan hasil temu bual responden BAB 4 ANALISIS DAN PENEMUAN KAJIAN Bab ini akan menerangkan hasil keputusan kajian yang diperolehi oleh pengkaji melalui borang soal selidik yang telah diedarkan kepada responden dan hasil temu bual responden

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : proses pengajaran dan pembeljaran, sekolah Bandar, sekolah luar Bandar.

Katakunci : proses pengajaran dan pembeljaran, sekolah Bandar, sekolah luar Bandar. Perbandingan Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Antara Sekolah Di Bandar Dan Luar Bandar Shahrin Bin Hashim & Herdy Bin Bailun Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

Διαβάστε περισσότερα

Persepsi Pelajar Tentang Kejadian Jenayah Terhadap Wanita

Persepsi Pelajar Tentang Kejadian Jenayah Terhadap Wanita Persepsi Pelajar Tentang Kejadian Jenayah Terhadap Wanita Aminuddin Ruskam Al-Dawamy & Firdaus Binti Ismail Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak: Kajian ini dilakukan bagi mengetahui

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : PPBK, penerimaan guru pelatih

Katakunci : PPBK, penerimaan guru pelatih Penerimaan Guru Pelatih Terhadap Penggunaan PPBK: Kajian Kes Terhadap Guru Pelatih, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Noor Azean Atan & Siti Khatijah Naraman Fakulti Pendidikan, Universiti

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : penerapan kemahiran generik

Katakunci : penerapan kemahiran generik Penerapan Kemahiran Generik Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Norasykin Bt Mohd. Zaid & Nurul Huda Binti Abdul Wahab Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

Διαβάστε περισσότερα

Peta Konsep. 5.1 Sudut Positif dan Sudut Negatif Fungsi Trigonometri Bagi Sebarang Sudut FUNGSI TRIGONOMETRI

Peta Konsep. 5.1 Sudut Positif dan Sudut Negatif Fungsi Trigonometri Bagi Sebarang Sudut FUNGSI TRIGONOMETRI Bab 5 FUNGSI TRIGONOMETRI Peta Konsep 5.1 Sudut Positif dan Sudut Negatif 5. 6 Fungsi Trigonometri Bagi Sebarang Sudut FUNGSI TRIGONOMETRI 5. Graf Fungsi Sinus, Kosinus dan Tangen 5.4 Identiti Asas 5.5

Διαβάστε περισσότερα

BAB EMPAT: ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN

BAB EMPAT: ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN BAB EMPAT: ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN 4.0 Pendahuluan: Bab ini membentangkan hasil dapatan kajian yang diperolehi menerusi instrumen soal selidik dan ujian bertulis yang dijalankan ke atas kumpulan responden

Διαβάστε περισσότερα

BAB 4 HASIL KAJIAN. dengan maklumat latar belakang responden, impak modal sosial terhadap prestasi

BAB 4 HASIL KAJIAN. dengan maklumat latar belakang responden, impak modal sosial terhadap prestasi BAB 4 HASIL KAJIAN 4.1 Pengenalan Bahagian ini menghuraikan tentang keputusan analisis kajian yang berkaitan dengan maklumat latar belakang responden, impak modal sosial terhadap prestasi pendidikan pelajar

Διαβάστε περισσότερα

ANALISIS LITAR ELEKTRIK OBJEKTIF AM

ANALISIS LITAR ELEKTRIK OBJEKTIF AM ANALSS LTA ELEKTK ANALSS LTA ELEKTK OBJEKTF AM Unit Memahami konsep-konsep asas Litar Sesiri, Litar Selari, Litar Gabungan dan Hukum Kirchoff. OBJEKTF KHUSUS Di akhir unit ini anda dapat : Menerangkan

Διαβάστε περισσότερα

BAB KEEMPAT ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN. terperinci. Dapatan kajian ini dibincangkan menurut susunan objektif kajian, iaitu;

BAB KEEMPAT ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN. terperinci. Dapatan kajian ini dibincangkan menurut susunan objektif kajian, iaitu; BAB KEEMPAT ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN 4.1 Pengenalan Dalam bab keempat ini, pengkaji mengemukakan dapatan dan analisis kajian secara terperinci. Dapatan kajian ini dibincangkan menurut susunan objektif

Διαβάστε περισσότερα

TH3813 Realiti Maya. Transformasi kompaun. Transformasi kompaun. Transformasi kompaun. Transformasi kompaun

TH3813 Realiti Maya. Transformasi kompaun. Transformasi kompaun. Transformasi kompaun. Transformasi kompaun TH383 Realiti Maa Transformasi 3D menggunakan multiplikasi matriks untuk hasilkan kompaun transformasi menggunakan kompaun transformasi - hasilkan sebarang transformasi dan ungkapkan sebagai satu transformasi

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : usaha, pemilihan kerjaya, remaja Melayu

Katakunci : usaha, pemilihan kerjaya, remaja Melayu Usaha-Usaha Pemilihan Kerjaya Di Kalangan Remaja Melayu Di Felda Daerah Jerantut, Pahang Ammad Rashid B. Rajuddin & Ramlan Bin Abdul Wahab Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Pada

Διαβάστε περισσότερα

2 m. Air. 5 m. Rajah S1

2 m. Air. 5 m. Rajah S1 FAKULI KEJURUERAAN AL 1. Jika pintu A adalah segi empat tepat dan berukuran 2 m lebar (normal terhadap kertas), tentukan nilai daya hidrostatik yang bertindak pada pusat tekanan jika pintu ini tenggelam

Διαβάστε περισσότερα

ANALISIS PERBANDINGAN DI ANTARA KAEDAH BACAAN AL-QURAN TEKNIK IQRA DAN AL-BAGHDADI

ANALISIS PERBANDINGAN DI ANTARA KAEDAH BACAAN AL-QURAN TEKNIK IQRA DAN AL-BAGHDADI ANALISIS PERBANDINGAN DI ANTARA KAEDAH BACAAN AL-QURAN TEKNIK IQRA DAN AL-BAGHDADI 4.1 Pengenalan Kajian ini secara khususnya ingin mengenalpasti kemampuan kanak-kanak membaca al- Quran dengan baik menerusi

Διαβάστε περισσότερα

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN. yang digunakan dengan lebih jelas dan terperinci. Aspek-aspek tersebut ialah reka

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN. yang digunakan dengan lebih jelas dan terperinci. Aspek-aspek tersebut ialah reka BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.1 PENDAHULUAN Dalam bab ini akan diterangkan aspek-aspek berkaitan metodologi kajian yang digunakan dengan lebih jelas dan terperinci. Aspek-aspek tersebut ialah reka bentuk kajian,

Διαβάστε περισσότερα

BAB 4 DAPATAN KAJIAN. yang telah diedarkan kepada responden dengan menggunakan perisian Statistical Packages

BAB 4 DAPATAN KAJIAN. yang telah diedarkan kepada responden dengan menggunakan perisian Statistical Packages BAB 4 DAPATAN KAJIAN 4.1. PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan analisis data-data yang diperolehi daripada borang kaji selidik yang telah diedarkan kepada responden dengan menggunakan perisian Statistical Packages

Διαβάστε περισσότερα

Institut Pendidikan Guru, Kampus Tuanku Bainun, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Diterima untuk diterbitkan pada: 1 April 2012

Institut Pendidikan Guru, Kampus Tuanku Bainun, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Diterima untuk diterbitkan pada: 1 April 2012 41 PERBANDINGAN KAEDAH MENGGUNAKAN KAD PERMAINAN DAN BUKU BESAR BAGI MENINGKATKAN PENCAPAIAN MURID TAHUN 4 DALAM TOPIK PENYESUAIAN TUMBUHAN TERHADAP CUACA MELAMPAU 1 Lim Carol Amir Hamzah Sharaai 1 Institut

Διαβάστε περισσότερα

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN INTERNET DI KALANGAN KAKITANGAN KOLEJ ISLAM ANTARABANGSA SULTAN ISMAIL PETRA (KIAS)

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN INTERNET DI KALANGAN KAKITANGAN KOLEJ ISLAM ANTARABANGSA SULTAN ISMAIL PETRA (KIAS) FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN INTERNET DI KALANGAN KAKITANGAN KOLEJ ISLAM ANTARABANGSA SULTAN ISMAIL PETRA (KIAS) Oleh: Nik Adlin bin Nik Mohd Adib 1 Abstrak Kajian ini dijalankan untuk mengenal

Διαβάστε περισσότερα

Bab 3. Kajian Persepsi Masyarakat terhadap Keperluan Ilmu Faraid dalam Kurikulum Pendidikan Islam KBSM

Bab 3. Kajian Persepsi Masyarakat terhadap Keperluan Ilmu Faraid dalam Kurikulum Pendidikan Islam KBSM Bab 3 Kajian Persepsi Masyarakat terhadap Keperluan Ilmu Faraid dalam Kurikulum Pendidikan Islam KBSM Noor Lizza Mohamed Said, Zulquarnain bin Ali, Md Yazid Ahmad & Ahmad Muhammad Husni Ilmu faraid atau

Διαβάστε περισσότερα

PENGEMBANGAN INSTRUMEN

PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENGEMBANGAN INSTRUMEN OLEH : IRFAN (A1CI 08 007) PEND. MATEMATIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS HALUOLEO KENDARI 2012 A. Definisi Konseptual Keterampilan sosial merupakan kemampuan

Διαβάστε περισσότερα

Kesediaan Pensyarah Terhadap Perlaksanaan Pembelajaran Sepanjang Hayat Melalui Kursus Jangka Pendek Di Kolej Komuniti

Kesediaan Pensyarah Terhadap Perlaksanaan Pembelajaran Sepanjang Hayat Melalui Kursus Jangka Pendek Di Kolej Komuniti Kesediaan Pensyarah Terhadap Perlaksanaan Pembelajaran Sepanjang Hayat Melalui Kursus Jangka Pendek Di Kolej Komuniti Mohd Nor bin Ihkasan mdnorihk@uthm.edu.my Nurshahida Bt Md Ab Patah shahida_2587@yahoo.com.my

Διαβάστε περισσότερα

Perubahan dalam kuantiti diminta bagi barang itu bergerak disepanjang keluk permintaan itu.

Perubahan dalam kuantiti diminta bagi barang itu bergerak disepanjang keluk permintaan itu. BAB 3 : ISI RUMAH SEBAGAI PENGGUNA SPM2004/A/S3 (a) Rajah tersebut menunjukkan keluk permintaan yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Ia menunjukkan hubungan negatif antara harga dengan kuantiti diminta.

Διαβάστε περισσότερα

( 2 ( 1 2 )2 3 3 ) MODEL PT3 MATEMATIK A PUSAT TUISYEN IHSAN JAYA = + ( 3) ( 4 9 ) 2 (4 3 4 ) 3 ( 8 3 ) ( 3.25 )

( 2 ( 1 2 )2 3 3 ) MODEL PT3 MATEMATIK A PUSAT TUISYEN IHSAN JAYA = + ( 3) ( 4 9 ) 2 (4 3 4 ) 3 ( 8 3 ) ( 3.25 ) (1) Tentukan nilai bagi P, Q, dan R MODEL PT MATEMATIK A PUSAT TUISYEN IHSAN JAYA 1 P 0 Q 1 R 2 (4) Lengkapkan operasi di bawah dengan mengisi petak petak kosong berikut dengan nombor yang sesuai. ( 1

Διαβάστε περισσότερα

BAB EMPAT PEMBAHASAN KAJIAN. yang telah diamalkan selari dengan matlamat utama kajian untuk memperjelaskan

BAB EMPAT PEMBAHASAN KAJIAN. yang telah diamalkan selari dengan matlamat utama kajian untuk memperjelaskan BAB EMPAT PEMBAHASAN KAJIAN 4.1 Pengenalan Bab ini melaporkan hasil kajian sebenar yang diperolehi dari kajian kuantitatif yang telah diamalkan selari dengan matlamat utama kajian untuk memperjelaskan

Διαβάστε περισσότερα

PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK 2 SKEMA MODUL PECUTAN AKHIR 20 No Jawapan Pembahagian (a) 00000 0000 0000 Jumlah 000 TIM00 #0300 TIM00 000 000 0M END Simbol dan data betul : 8 X 0.5M = 4M

Διαβάστε περισσότερα

KAITAN FAKTOR PENYUMBANG DENGAN KECEMERLANGAN AKADEMIK PELAJAR ASRAMA HARIAN

KAITAN FAKTOR PENYUMBANG DENGAN KECEMERLANGAN AKADEMIK PELAJAR ASRAMA HARIAN KAITAN FAKTOR PENYUMBANG DENGAN KECEMERLANGAN AKADEMIK PELAJAR ASRAMA HARIAN Nuremelia Binti Mohamad Rawan dan Tn Hj Meor Ibrahim Bin Kamaruddin Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia ABSTRAK

Διαβάστε περισσότερα

BAB 4 ANALISIS DATA DAN PERBINCANGAN. Seramai 100 orang responden telah dipilih secara rawak dalam kajian ini.

BAB 4 ANALISIS DATA DAN PERBINCANGAN. Seramai 100 orang responden telah dipilih secara rawak dalam kajian ini. BAB 4 ANALISIS DATA DAN PERBINCANGAN 4.1 Maklumat Demografi Responden Seramai 100 orang responden telah dipilih secara rawak dalam kajian ini. Antaranya terdiri daripada 50 orang lelaki dan 50 orang perempuan

Διαβάστε περισσότερα

Matematika

Matematika Sistem Bilangan Real D3 Analis Kimia FMIPA Universitas Islam Indonesia Sistem Bilangan Real Himpunan: sekumpulan obyek/unsur dengan kriteria/syarat tertentu. 1 Himpunan mahasiswa D3 Analis Kimia angkatan

Διαβάστε περισσότερα

Konvergen dalam Peluang dan Distribusi

Konvergen dalam Peluang dan Distribusi limiting distribution Andi Kresna Jaya andikresna@yahoo.com Jurusan Matematika July 5, 2014 Outline 1 Review 2 Motivasi 3 Konvergen dalam peluang 4 Konvergen dalam distribusi Back Outline 1 Review 2 Motivasi

Διαβάστε περισσότερα

eprosiding Seminar Fiqh Semasa (SeFis) 2015 eisbn:

eprosiding Seminar Fiqh Semasa (SeFis) 2015 eisbn: PENERIMAAN MASYARAKAT TERHADAP SKIM GADAIAN ISLAM DI KOTA BHARU KELANTAN Fathi Syakirin Hassan, Sanep Ahmad & Hairunnizam Wahab Abstrak Kewujudan skim gadaian Islam (Ar-Rahnu) di Malaysia telah mendapat

Διαβάστε περισσότερα

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN. pengarah, tahap pelaksanaan program PBE, tahap kesediaan kesediaan pensyarah dalam

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN. pengarah, tahap pelaksanaan program PBE, tahap kesediaan kesediaan pensyarah dalam BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.1 Pendahuluan Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap amalan kepimpinan instruksional pengarah, tahap pelaksanaan program PBE, tahap kesediaan kesediaan pensyarah dalam

Διαβάστε περισσότερα

KREATIVITI PELAJAR DALAM PENGHASILAN PROJEK MULTIMEDIA APPLICATION DI POLITEKNIK NILAI

KREATIVITI PELAJAR DALAM PENGHASILAN PROJEK MULTIMEDIA APPLICATION DI POLITEKNIK NILAI KREATIVITI PELAJAR DALAM PENGHASILAN PROJEK MULTIMEDIA APPLICATION DI POLITEKNIK NILAI Mohd Sahandri Gani Hamzah Saifuddin Kumar Abdullah Sarrunnida Ahmad Zaine Dewi Maharah Mohd Wahid Husni Zaim Khairun

Διαβάστε περισσότερα

RUMUS AM LINGKARAN KUBIK BEZIER SATAHAN

RUMUS AM LINGKARAN KUBIK BEZIER SATAHAN Jurnal Teknologi, 38(C) Jun 003: 5 8 Universiti Teknologi Malaysia RUMUS AM LINGKARAN KUBIK BEZIER SATAHAN 5 RUMUS AM LINGKARAN KUBIK BEZIER SATAHAN YEOH WENG KANG & JAMALUDIN MD. ALI Abstrak. Rumus untuk

Διαβάστε περισσότερα

Ujian Kecergasan Fizikal: Sejauh manakah Pelaksanaannya di Sekolah Menengah?

Ujian Kecergasan Fizikal: Sejauh manakah Pelaksanaannya di Sekolah Menengah? Ujian Kecergasan Fizikal: Sejauh manakah Pelaksanaannya di Sekolah Menengah? Abang Ismail bin Abang Haji Julhi Norani bin Drahman Puspaleela Habibie Norlela bte Abdullah Jabatan Sains ABSTRAK Kajian ini

Διαβάστε περισσότερα

PENILAIAN PETANDA ARAS KUALITI KURSUS KPLI DAN KDPM: KEBERKESANAN KURSUS DAN KEPUASAN PELATIH oleh Toh Wah Seng ABSTRAK

PENILAIAN PETANDA ARAS KUALITI KURSUS KPLI DAN KDPM: KEBERKESANAN KURSUS DAN KEPUASAN PELATIH oleh Toh Wah Seng ABSTRAK PENILAIAN PETANDA ARAS KUALITI KURSUS KPLI DAN KDPM: KEBERKESANAN KURSUS DAN KEPUASAN PELATIH oleh Toh Wah Seng ABSTRAK Kajian ini menilai beberapa petanda aras kualiti yang terkandung dalam dokumen kualiti

Διαβάστε περισσότερα

BAB 4 DAPATAN KAJIAN. 7. Pada bahagian pertama huraian adalah berdasarkan statistik dekriptif yang

BAB 4 DAPATAN KAJIAN. 7. Pada bahagian pertama huraian adalah berdasarkan statistik dekriptif yang BAB 4 DAPATAN KAJIAN 4.0 Pendahuluan Bab ini membincangkan dapatan kajian berdasarkan analisis data yang telah ditetapkan. Data yang diperolehi telah dianalisis dengan menggunakan tiga perisian, iaitu

Διαβάστε περισσότερα

(a) Nyatakan julat hubungan itu (b) Dengan menggunakan tatatanda fungsi, tulis satu hubungan antara set A dan set B. [2 markah] Jawapan:

(a) Nyatakan julat hubungan itu (b) Dengan menggunakan tatatanda fungsi, tulis satu hubungan antara set A dan set B. [2 markah] Jawapan: MODUL 3 [Kertas 1]: MATEMATIK TAMBAHAN JPNK 015 Muka Surat: 1 Jawab SEMUA soalan. 1 Rajah 1 menunjukkan hubungan antara set A dan set B. 6 1 Set A Rajah 1 4 5 Set B (a) Nyatakan julat hubungan itu (b)

Διαβάστε περισσότερα

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Bahasa Arab merupakan bahasa yang penting untuk penyebaran ilmu dan juga dakwah Islam sejak zaman Rasulullullah s.a.w. Bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa pengantar utama

Διαβάστε περισσότερα

PERMASALAHAN YANG MEMPENGARUHI PELAJAR BUMIPUTERA (TINGKATAN 4) DI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK DI JOHOR BAHRU

PERMASALAHAN YANG MEMPENGARUHI PELAJAR BUMIPUTERA (TINGKATAN 4) DI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK DI JOHOR BAHRU MOHAMAD HASAN BIN OMAR PERMASALAHAN YANG MEMPENGARUHI PEMBELAJARAN DAN PENCAPAIAN AKADEMIK PELAJAR BUMIPUTERA (TINGKATAN 4) DI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK DI JOHOR BAHRU PROF. MADYA DR AZIZI BIN YAHAYA UTM

Διαβάστε περισσότερα

Kalkulus 1. Sistem Bilangan Real. Atina Ahdika, S.Si, M.Si. Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia

Kalkulus 1. Sistem Bilangan Real. Atina Ahdika, S.Si, M.Si. Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia Kalkulus 1 Sistem Bilangan Real Atina Ahdika, S.Si, M.Si Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia Sistem Bilangan Real Himpunan: sekumpulan obyek/unsur dengan kriteria/syarat tertentu. 1 Himpunan mahasiswa

Διαβάστε περισσότερα

UNTUK EDARAN DI DALAM JABATAN FARMASI SAHAJA

UNTUK EDARAN DI DALAM JABATAN FARMASI SAHAJA UNTUK EDARAN DI DALAM JABATAN FARMASI SAHAJA KEPUTUSAN MESYUARAT KALI KE 63 JAWATANKUASA FARMASI DAN TERAPEUTIK HOSPITAL USM PADA 24 SEPTEMBER 2007 (BAHAGIAN 1) DAN 30 OKTOBER 2007 (BAHAGIAN 2) A. Ubat

Διαβάστε περισσότερα

BAB I PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB I PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB I PENGENALAN 1.1 Pendahuluan 1Malaysia adalah satu gagasan bagi memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum berteraskan nilai-nilai penting yang menjadi amalan setiap rakyat

Διαβάστε περισσότερα

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DUNIA MUZIK

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DUNIA MUZIK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DUNIA MUZIK TAHUN TIGA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS TEMA DUNIA MUZIK TAHUN TIGA BAHAGIAN PEMBANGUNAN

Διαβάστε περισσότερα

PERSAMAAN KUADRAT. 06. EBT-SMP Hasil dari

PERSAMAAN KUADRAT. 06. EBT-SMP Hasil dari PERSAMAAN KUADRAT 0. EBT-SMP-00-8 Pada pola bilangan segi tiga Pascal, jumlah bilangan pada garis ke- a. 8 b. 6 c. d. 6 0. EBT-SMP-0-6 (a + b) = a + pa b + qa b + ra b + sab + b Nilai p q = 0 6 70 0. MA-77-

Διαβάστε περισσότερα

PERBANDINGAN PENILAIAN ANTARA PENSYARAH DENGAN GURU PEMBIMBING TERHADAP KOMPETENSI GURU PELATIH UTM

PERBANDINGAN PENILAIAN ANTARA PENSYARAH DENGAN GURU PEMBIMBING TERHADAP KOMPETENSI GURU PELATIH UTM PERBANDINGAN PENILAIAN ANTARA PENSYARAH DENGAN GURU PEMBIMBING TERHADAP KOMPETENSI GURU PELATIH UTM Mohd Ali bin Ibrahim Mohd Rustam bin Ramli Meor Ibrahim bin Kamaruddin Megat Aman Zahiri bin Megat Zakaria

Διαβάστε περισσότερα

Bab 3. Metodologi Kajian. Pendahuluan. pengkaji untuk menjalankan kajian ini. Dalam bab ini, pengkaji akan menjelaskan

Bab 3. Metodologi Kajian. Pendahuluan. pengkaji untuk menjalankan kajian ini. Dalam bab ini, pengkaji akan menjelaskan Bab 3 Metodologi Kajian Pendahuluan Bab ini akan membincangkan kaedah penyelidikan yang digunakan oleh pengkaji untuk menjalankan kajian ini. Dalam bab ini, pengkaji akan menjelaskan tentang reka bentuk

Διαβάστε περισσότερα

BAB 5 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN. Bab ini akan merumuskan dapatan penting daripada analisis kajian dan seterusnya

BAB 5 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN. Bab ini akan merumuskan dapatan penting daripada analisis kajian dan seterusnya BAB 5 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN 5.1 Pengenalan Bab ini akan merumuskan dapatan penting daripada analisis kajian dan seterusnya perbincangan melewati aspek implikasi kajian serta lontaran cadangan

Διαβάστε περισσότερα

SMK SERI MUARA, BAGAN DATOH, PERAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM. MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 KERTAS 1 Dua jam JUMLAH

SMK SERI MUARA, BAGAN DATOH, PERAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM. MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 KERTAS 1 Dua jam JUMLAH 72/1 NAMA :. TINGKATAN : MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 September 201 2 Jam SMK SERI MUARA, 6100 BAGAN DATOH, PERAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 KERTAS 1 Dua jam JANGAN BUKA KERTAS

Διαβάστε περισσότερα

Keterusan dan Keabadian Jisim

Keterusan dan Keabadian Jisim Pelajaran 8 Keterusan dan Keabadian Jisim OBJEKTIF Setelah selesai mempelajari Pelajaran ini anda sepatutnya dapat Mentakrifkan konsep kadar aliran jisim Mentakrifkan konsep kadar aliran Menerangkan konsep

Διαβάστε περισσότερα

Kalkulus Multivariabel I

Kalkulus Multivariabel I Limit dan Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia Operasi Aljabar pada Pembahasan pada limit untuk fungsi dua peubah adalah memberikan pengertian mengenai lim f (x, y) = L (x,y) (a,b) Masalahnya adalah

Διαβάστε περισσότερα

BAB 1 PENGENALAN. Mengukur pencapaian pelajar sering kali dijalankan dalam penyelidikan. pendidikan. Pencapaian pelajar adalah sebahagian aspek utama

BAB 1 PENGENALAN. Mengukur pencapaian pelajar sering kali dijalankan dalam penyelidikan. pendidikan. Pencapaian pelajar adalah sebahagian aspek utama BAB 1 PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Mengukur pencapaian pelajar sering kali dijalankan dalam penyelidikan pendidikan. Pencapaian pelajar adalah sebahagian aspek utama dalam pendidikan. Semasa aktiviti pengajaran

Διαβάστε περισσότερα

PERSEPSI MASYARAKAT PARLIMEN PEKAN TERHADAP GAGASAN 1MALAYSIA PENYELIDIK

PERSEPSI MASYARAKAT PARLIMEN PEKAN TERHADAP GAGASAN 1MALAYSIA PENYELIDIK PERSEPSI MASYARAKAT PARLIMEN PEKAN TERHADAP GAGASAN 1MALAYSIA PENYELIDIK DR. KAMARUL AZMI BIN JASMI (KETUA) PROF MADYA AZMI SHAH BIN SURATMAN PROF MADYA DR. RAMLI BIN AWANG PROF MADYA DR. SULAIMAN BIN

Διαβάστε περισσότερα

BAB 1 PENGENALAN. 1.0 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.0 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Al-Quran adalah kalam Allah SWT yang merupakan mukjizat terbesar yang dianugerahkan oleh ilahi kepada kekasih-nya Nabi Muhammad SAW. Ia juga merupakan mukjizat abadi yang

Διαβάστε περισσότερα

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN Mesin memberi makan ikan secara automatik telah menjadi satu daya tarikan kepada penternak-penternak ikan secara besar-besaran atau pemilik persendirian kolam ikan pada

Διαβάστε περισσότερα

BAB 5 DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN Pengenalan

BAB 5 DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN Pengenalan BAB DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN Pengenalan Kajian ini adalah untuk meneroka Metakognisi dan Regulasi Metakognisi murid berpencapaian tinggi, sederhana dan rendah dalam kalangan murid tingkatan empat

Διαβάστε περισσότερα

ACCEPTANCE SAMPLING BAB 5

ACCEPTANCE SAMPLING BAB 5 ACCEPTANCE SAMPLING BAB 5 PENGENALAN Merupakan salah satu daripada SQC (statistical quality control) dimana sampel diambil secara rawak daripada lot dan keputusan samada untuk menerima atau menolak lot

Διαβάστε περισσότερα

BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN. terperinci tentang reka bentuk kajian, populasi dan sampel kajian, tempat kajian, tata

BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN. terperinci tentang reka bentuk kajian, populasi dan sampel kajian, tempat kajian, tata BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN 3. Pengenalan Tumpuan utama bab ini adalah untuk membincangkan dan menghurai secara terperinci tentang reka bentuk kajian, populasi dan sampel kajian, tempat kajian, tata cara

Διαβάστε περισσότερα

PEMBUDAYAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) DI KALANGAN PELAJAR: KE ARAH MENGURANGKAN JURANG PENDIDIKAN

PEMBUDAYAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) DI KALANGAN PELAJAR: KE ARAH MENGURANGKAN JURANG PENDIDIKAN PEMBUDAYAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) DI KALANGAN PELAJAR: KE ARAH MENGURANGKAN JURANG PENDIDIKAN Prof. Dr. Robiah Sidin Nor Sakinah Mohamad Impak globalisasi dan perkembangan teknologi maklumat

Διαβάστε περισσότερα

TEORI PELUANG* TKS 6112 Keandalan Struktur. Pendahuluan

TEORI PELUANG* TKS 6112 Keandalan Struktur. Pendahuluan TKS 6112 Keandalan Struktur TEORI PELUANG* * www.zacoeb.lecture.ub.ac.id Pendahuluan Sebuah bangunan dirancang melalui serangkaian perhitungan yang cermat terhadap beban-beban rencana dan bangunan tersebut

Διαβάστε περισσότερα

MODUL 3 : KERTAS 2 Bahagian A [40 markah] (Jawab semua soalan dalam bahagian ini)

MODUL 3 : KERTAS 2 Bahagian A [40 markah] (Jawab semua soalan dalam bahagian ini) MODUL 3 [Kertas 2]: MATEMATIK TAMBAHAN JPNK 2015 Muka Surat: 1 1. Selesaikan persamaan serentak yang berikut: MODUL 3 : KERTAS 2 Bahagian A [40 markah] (Jawab semua soalan dalam bahagian ini) 2x y = 1,

Διαβάστε περισσότερα

Faktor Penerimaan Melokalisasi Tadbir Urus Pengagihan Zakat Pelajar Tajaan Lembaga Zakat Selangor Di Institusi Pengajian Tinggi

Faktor Penerimaan Melokalisasi Tadbir Urus Pengagihan Zakat Pelajar Tajaan Lembaga Zakat Selangor Di Institusi Pengajian Tinggi Faktor Penerimaan Melokalisasi Tadbir Urus Pengagihan Zakat Pelajar Tajaan Lembaga Zakat Selangor Di Institusi Pengajian Tinggi Mohd Faiz Ahmad @ Abdullah 1 Hairunnizam Wahid 2 Sanep Ahmad 3 Muhammad Rizal

Διαβάστε περισσότερα

Rajah S1 menunjukkan talisawat dari jenis rata dengan dua sistem pacuan, digunakan untuk

Rajah S1 menunjukkan talisawat dari jenis rata dengan dua sistem pacuan, digunakan untuk SOALAN 1 Rajah S1 menunjukkan talisawat dari jenis rata dengan dua sistem pacuan, digunakan untuk menyambungkan dua takal yang terpasang kepada dua aci selari. Garispusat takal pemacu, pada motor adalah

Διαβάστε περισσότερα

KEKUATAN KELULI KARBON SEDERHANA

KEKUATAN KELULI KARBON SEDERHANA Makmal Mekanik Pepejal KEKUATAN KELULI KARBON SEDERHANA 1.0 PENGENALAN Dalam rekabentuk sesuatu anggota struktur yang akan mengalami tegasan, pertimbangan utama ialah supaya anggota tersebut selamat dari

Διαβάστε περισσότερα

Sistem Koordinat dan Fungsi. Matematika Dasar. untuk Fakultas Pertanian. Uha Isnaini. Uhaisnaini.com. Matematika Dasar

Sistem Koordinat dan Fungsi. Matematika Dasar. untuk Fakultas Pertanian. Uha Isnaini. Uhaisnaini.com. Matematika Dasar untuk Fakultas Pertanian Uhaisnaini.com Contents 1 Sistem Koordinat dan Fungsi Sistem Koordinat dan Fungsi Sistem koordinat adalah suatu cara/metode untuk menentukan letak suatu titik. Ada beberapa macam

Διαβάστε περισσότερα

BAB III AKTIVITI DAN KAEDAH PENGAJIAN AL-QUR AN DI FELDA BUKIT GOH

BAB III AKTIVITI DAN KAEDAH PENGAJIAN AL-QUR AN DI FELDA BUKIT GOH BAB III AKTIVITI DAN KAEDAH PENGAJIAN AL-QUR AN DI FELDA BUKIT GOH 3.1 PENGENALAN Dalam bab ini, pengkaji akan menghuraikan berkaitan aktiviti pengajian al-qur an di FELDA Bukit Goh berdasarkan kelas-kelas

Διαβάστε περισσότερα

Potensi dan Cabaran Terhadap Perluasan Sumber Zakat Sektor Pertanian. Sanep Ahmad Hairunnizam Wahid

Potensi dan Cabaran Terhadap Perluasan Sumber Zakat Sektor Pertanian. Sanep Ahmad Hairunnizam Wahid Potensi dan Cabaran Terhadap Perluasan Sumber Zakat Sektor Pertanian Sanep Ahmad Hairunnizam Wahid Kumpulan Kajian Ekonomi & Kewangan Islam Pusat Pengajian Ekonomi, UKM ABSTRAK Dalam sektor pertanian,

Διαβάστε περισσότερα

Kuliah 4 Rekabentuk untuk kekuatan statik

Kuliah 4 Rekabentuk untuk kekuatan statik 4-1 Kuliah 4 Rekabentuk untuk kekuatan statik 4.1 KEKUATAN STATIK Beban statik merupakan beban pegun atau momen pegun yang bertindak ke atas sesuatu objek. Sesuatu beban itu dikatakan beban statik sekiranya

Διαβάστε περισσότερα

BAB I PENGENALAN. 1.1 Latar Belakang Kajian

BAB I PENGENALAN. 1.1 Latar Belakang Kajian BAB I PENGENALAN 1.1 Latar Belakang Kajian Masalah kegagalan cerun sememangnya sesuatu yang tidak dapat dielakkan sejak dari dulu hingga sekarang. Masalah ini biasanya akan menjadi lebih kerap apabila

Διαβάστε περισσότερα

Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal 76

Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal 76 LOGO SEKOLAH Nama Sekolah UJIAN BERTULIS 2 Jam Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal 76 NAMA :..... ANGKA GILIRAN : TERHAD 2 BAHAGIAN A [60 markah] Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang

Διαβάστε περισσότερα

SENARAI KANDUNGAN HALAMAN JUDUL PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN

SENARAI KANDUNGAN HALAMAN JUDUL PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN vii SENARAI KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT HALAMAN JUDUL PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN i ii iii iv v vi vii

Διαβάστε περισσότερα

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KT/ERT/PN/PK

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KT/ERT/PN/PK KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KT/ERT/PN/PK ISI KANDUNGAN BIL 4.1 Pengenalpastian masalah. TAJUK i. Menyatakan masalah yang hendak diselesaikan dengan jelas ii. Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga produk

Διαβάστε περισσότερα