ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΚΑΝΩΝ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΑ ΙΧΤΥΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΚΑΝΩΝ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΑ ΙΧΤΥΑ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΚΑΝΩΝ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΑ ΙΧΤΥΑ ΓΕΝΙΚΑ Το αντιχαλαζικό δίχτυ είναι ένα µέσο προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι. Τα τελευταία χρόνια η χρησιµοποίησή του έχει οµολογουµένως πάρει µεγάλη ανάπτυξη, τόσο παγκόσµια (π.χ. Ιταλία, Γαλλία, Γερµανία, Ελβετία, Αργεντινή κλπ) όσο και στη χώρα µας. Στη χώρα µας, ερευνητικά προγράµµατα διενέργησε το Α.Π.Θ., µε χρηµατοδότηση του ΕΛ.Γ.Α., τις περιόδους σε καλλιέργειες αµπέλου, ακτινιδίων και µηλοειδών. Ανάλογα ερευνητικά προγράµµατα διενεργήθηκαν τη δεκαετία 1990 από διάφορους Πανεπιστηµιακούς φορείς στην Ιταλία. Τα προγράµµατα αυτά κατέδειξαν ότι πέραν της 100% προστασίας, που το αντιχαλαζικό δίχτυ παρέχει στις υπό κάλυψη καλλιέργειες από το χαλάζι, σηµαντική είναι η προσφορά του και στην προστασία που αυτό παρέχει από τους δυνατούς ανέµους και τον καύσωνα, ενώ φαίνεται ότι βοηθά σηµαντικά στην ποιοτική βελτίωση των προϊόντων που καλύπτει, γεγονός που αποδίδεται στη µερική σκίαση που προκαλεί το ίδιο το δίχτυ. Σε κάθε επιδοτούµενη µονάδα εγκατάστασης διχτυών για αντιχαλαζική προστασία θα πρέπει να εξασφαλίζονται: α) Η ανεξαρτησία του χώρου εγκατάστασης ώστε να µην παρακωλύεται η εγκατάσταση από όµορες ιδιοκτησίες, ούτε να παρακωλύει την εγκατάσταση σε αντίστοιχες όµορες. β) Η κατά το δυνατόν απουσία υψηλών φυσικών και τεχνητών εµποδίων. γ) Η απρόσκοπτη προσπέλαση στο χώρο προστασίας και δ) Η άνετη και απρόσκοπτη κυκλοφορία προσώπων και γεωργικών µηχανηµάτων, για την εκτέλεση των γεωργικών εργασιών µέσα στο χώρο της αντιχαλαζικής εγκατάστασης. Επί πλέον η εγκατάσταση διχτυών θα πρέπει να είναι στέρεα, ώστε να αντέχει σε άνεµο έντασης µέχρι οκτώ (8) µποφόρ τουλάχιστον. 1

2 1.1 Περιγραφή της εγκατάστασης 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Κάθε επιχορηγούµενη εγκατάσταση αντιχαλαζικών διχτυών θα πρέπει κατά τις φάσεις κατασκευής να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Εκσκαφές Αγκυροβόλια Οι εκσκαφές αναφέρονται στη διάνοιξη λάκκων. Στους λάκκους αυτούς τοποθετούνται οι στύλοι υποστύλωσης και τα αγκύρια αντιστήριξης της εγκατάστασης (αγκυροβόλια). Οι λάκκοι αυτοί, πρέπει, κατά περίπτωση, να έχουν τις ικανές και αναγκαίες διαστάσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η στερεή έδραση της εγκατάστασης. Ενδεικτικά σηµειώνεται ότι το βάθος των λάκκων θα πρέπει να είναι : α) Για τα αγκύρια στήριξης - Από 0,8 έως 1,2 µέτρα στα αµπελοειδή, - Από 1 έως 1,30 µέτρα στα ακτινίδια και τα πυρηνόκαρπα και - Από 1,2 έως 1,5 µέτρα στα µηλοειδή (υψηλού σχήµατος και παλµέτες, καθώς και στις νάνες ποικιλίες). β) Για τους στύλους υποστύλωσης - Το βάθος θεµελίωσης είναι από 0,5-0,8 µέτρα. Οι εκσκαφές θα πρέπει να γίνονται (κατά προτίµηση µε µηχανοκίνητο τρυπάνι) µε τη δέουσα προσοχή ώστε να περιορίζεται, κατά το δυνατόν, η πρόκληση ζηµιών, τόσο στο ριζικό σύστηµα των καλλιεργούµενων φυτών, όσο και στις τυχόν υπάρχουσες εγκαταστάσεις (αρδευτικά δίκτυα κ.λ.π.) Υποστύλωση Η υποστύλωση συστήνεται να είναι ανεξάρτητη και να µην εµποδίζεται από κάθε άλλη που τυχόν θα υπάρχει µέσα στο χώρο προστασίας. Θα πρέπει να εξασφαλίζει όλες τις κορυφές των στύλων να βρίσκονται σε ένα οριζόντιο επίπεδο, την ευθυγράµµιση των στύλων, καθώς και τη στερεή έδραση στο έδαφος. Οι στύλοι υποστύλωσης µπορεί να είναι: - Σιδηρογωνιές (µαύρες ή γαλβανιζέ) - Μεταλλικοί σωλήνες (στρογγυλοί ή εξάγωνοι, µε ή χωρίς επένδυση, µαύροι ή γαλβανιζέ) - Τσιµεντένιοι, µε το ανάλογο µέγεθος και τον κατάλληλο οπλισµό (steel ή µε προένταση) - Ξύλινοι, κατά προτίµηση από ξύλο καστανιάς - Συνδυασµός µεταλλικών και τσιµεντένιων (ακραίοι µεσαίοι) ιευκρινίζεται ότι η επιλογή του τύπου των στύλων ανήκει στην κρίση του ιδιοκτήτη ή εκµεταλλευτή του αγροτεµαχίου, µε την προϋπόθεση ότι το τελικώς χρησιµοποιούµενο είδος της υποστύλωσης, θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό της κατασκευάστριας εταιρείας, στο οποίο, εκτός των κατά περίπτωση ιδιοτήτων του υλικού (στη συγκεκριµένη διάσταση), ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ θα αναφέρεται η παράµετρος «αντοχή φορτίου». Επίσης, το εντός του εδάφους τµήµα των ξύλινων στύλων και µαύρου τύπου σιδηρογωνιών και σιδηροσωλήνων, θα πρέπει να φέρουν αντιδιαβρωτική και αντισκωριακή προστασία. Επί πλέον, το άνω άκρο όλων των στύλων θα πρέπει να καλύπτεται µε κατάλληλο ειδικό πλαστικό κάλυµµα ( καπέλο ), ώστε να αποφεύγονται οι φθορές των διχτυών, εξαιτίας της επαφής και τριβής τους µε τους στύλους. Οι αποστάσεις τοποθέτησης των στύλων µεταξύ τους ποικίλουν από καλλιέργεια σε καλλιέργεια. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής αποστάσεις: 2

3 Στα αµπέλια - Επί φύτευσης (από 1,5-3 m): 5-5,5 m (από 3,1 3,5 m): 6,5-7 m - Μεταξύ φύτευσης: Αυτή η µεταξύ απόσταση Στα ακτινίδια - Επί φύτευσης: Όχι µεγαλύτερες των πέντε (5) µέτρων, όταν η διαµόρφωση της καλλιέργειας είναι τύπου «κρεβατίνα» - Επί φύτευσης: Όχι µεγαλύτερες των οκτώ (8) µέτρων, όταν η διαµόρφωση της καλλιέργειας είναι τύπου «παλµέτα» - Μεταξύ φύτευσης: Αυτή η µεταξύ απόσταση. Στα µηλοειδή πυρηνόκαρπα - Επί φύτευσης: Όχι µεγαλύτερη των δέκα (10) µέτρων, όταν οι αποστάσεις φύτευσης µεταξύ των σειρών είναι πάνω από 3,6 µέτρα - Επί φύτευσης: Όχι µεγαλύτερη των οκτώ (8) µέτρων, όταν οι αποστάσεις φύτευσης µεταξύ των σειρών είναι έως 3,5 µέτρα - Μεταξύ φύτευσης: Αυτή η µεταξύ απόσταση. Στη ροδιά - Επί φύτευσης: Όχι µεγαλύτερη των δέκα (10) µέτρων - Μεταξύ φύτευσης: Αυτή η µεταξύ απόσταση. Πίνακας 1: Μήκος στύλων για εγκατάσταση συστήµατος αντιχαλαζικής προστασίας µε αντιχαλαζικά δίχτυα Είδος καλλιέργειας Συνολικό µήκος Μήκος στύλου από το έδαφος (αποστάσεις φύτευσης 1,5 3 m) Όχι µεγαλύτερο των 3 µέτρων Όχι µικρότερο των 2,4 µέτρων (αποστάσεις φύτευσης 3,1-3,5 m) Όχι µεγαλύτερο των 4 µέτρων Όχι µικρότερο των 3,3 µέτρων Ακτινιδιά Όχι µεγαλύτερο των 4,7 µέτρων Όχι µικρότερο των 4 µέτρων Μηλοειδή Πυρηνόκαρπα (αποστάσεις φύτευσης πάνω από Όχι µεγαλύτερο των 5 µέτρων Όχι µικρότερο των 4,3 µέτρων 3,6 m) Μηλοειδή Πυρηνόκαρπα (αποστάσεις φύτευσης έως 3,5 m) Όχι µεγαλύτερο των 4,7 µέτρων Όχι µικρότερο των 4 µέτρων Ροδιά Όχι µεγαλύτερο των 4,7 µέτρων Όχι µικρότερο των 4 µέτρων 3

4 Είδος καλλιέργειας φύτευσης 3,1 3,5 m) φύτευσης 2-3 m) φύτευσης 1,50 1,90 m) Ακτινίδια σε διαµόρφωση «κρεβατίνας» Ακτινίδια σε διαµόρφωση «παλµέτας» Πίνακας 2: Τεχνικά χαρακτηριστικά και αριθµός στύλων / στρ για εγκατάσταση Αριθµός στυλ / στρ συστήµατος αντιχαλαζικής προστασίας µε αντιχαλαζικά δίχτυα Μεταλλικοί στύλοι Τύπος Στύλων Σωλήνες Σιδηρογωνιές ΜΕ STEEL Φ70, πάχους 2 mm Φ90, πάχους 2,5 mm Φ53, πάχους 1,5 mm Φ90, πάχους 2,5 mm Φ53, πάχους 1,5 mm Φ70, πάχους 2 mm Φ70, πάχους 2 mm Εξωτερικές: Εσωτερικές: 40x40x4 mm Εξωτερικές: Εσωτερικές: 40x40x4 mm Τσιµεντένιοι στύλοι 8x8 8x8 8x8 ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ 7x7,5 7x7,5 7x7,5 8x8,5 8x8,5 Ξύλινοι στύλοι Εξωτερικές: Εσωτερικές: 6 Εξωτερικές: Εσωτερικές: Μηλοειδή Πυρηνόκαρπα φύτευσης πάνω από 3,6 m) Μηλοειδή Πυρηνόκαρπα φύτευσης έως 3,5 m) Φ70, πάχους 2 mm Στρογγυλοί ή Εξάγωνοι Φ70, πάχους 2 mm 8x8,5 8x8, Ροδιά Στρογγυλοί ή Εξάγωνοι Φ70, πάχους 2 mm 8x8,

5 1.1.3 Αντιστήριξη (αγκύρια επίτονα - αντηρίδες) Η αντιστήριξη της εγκατάστασης γίνεται από αγκύρια µε επίτονα ή αντηρίδες. Το αγκύριο είναι συνήθως µεταλλική σιδερόβεργα, µεγέθους (µήκους διατοµής) ανάλογης του βάθους του αγκυροβολίου και του µεγέθους της κατασκευής της αντιχαλαζικής εγκατάστασης. Ενδεικτικά σηµειώνεται ότι το µήκος του µπορεί να κυµαίνεται από 1,20 έως 1,70 µέτρα και η διατοµή του από 16 έως 24 χιλιοστά. Το αγκύριο τοποθετείται µέσα στο αγκυροβόλιο κατά τρόπο τέτοιο ώστε, το ένα άκρο του να είναι πακτωµένο µέσα σε σκυρόδεµα, πάχους όχι µικρότερο του 0,25 µέτρων, το δε άλλο να είναι ελεύθερο σε γάντζο έξω από το έδαφος και πλησίον της επιφάνειας του εδάφους για τη στήριξη (κράτηµα) των επιτόνων. Το αγκύριο µπορεί να έχει και τη µορφή σιδερένιας ράβδου µε ελικοφόρο πτερύγιο στο κάτω άκρο της. Στην περίπτωση αυτή το αγκύριο τοποθετείται απευθείας στο έδαφος, περιστρεφόµενο κατάλληλα, µε τη βοήθεια ειδικού µηχανήµατος (τρίβελα τρακτέρ), χωρίς να είναι απαραίτητη η διάνοιξη αγκυροβολίων. Τα επίτονα είναι συρµατόσχοινα, συνήθως διαµορφωµένα σε έτοιµα µεγέθη, τα οποία συγκρατούν περιµετρικά την όλη εγκατάσταση. Προσδένονται κατά το ένα άκρο τους από τον αντίστοιχο περιµετρικό στύλο της υποστύλωσης και κατά το άλλο άκρο τους από τον γάντζο του αγκυρίου, µέσω διπλού τεντωτήρα σχήµατος U. Ενδεικτικά σηµειώνεται ότι η διατοµή τους θα εξαρτάται από το µέγεθος της κατασκευής της αντιχαλαζικής εγκατάστασης και µπορεί να κυµαίνεται από 6 έως 12 χιλιοστά. Σε κάθε γωνιακό στύλο αντιστοιχούν δύο (2) αντιστηρίξεις. Η αντιστήριξη κατ εξαίρεση, µπορεί να γίνει και από αντηρίδες. Οι αντηρίδες είναι στύλοι ίσης διατοµής µε τους ακραίους στύλους της κατασκευής και ιδίου υλικού, που προσδένουν τον ακραίο στύλο, από το ύψος της κορυφής, µε το έδαφος Σκελετός στέγης Το δέσιµο των στύλων της υποστύλωσης µεταξύ τους γίνεται µε σύρµατα ή συρµατόσχοινα, που σχηµατίζουν το σκελετό της στέγης εγκατάστασης, ο οποίος φέρει και συγκρατεί τα δίχτυα. Ο σκελετός της στέγης µε τα δίχτυα, θα έχει τη µορφή διαδοχικών και επαναλαµβανόµενων, σε σχήµα γράµµατος Λ, στεγάστρων, που θα δηµιουργούνται φυσικά ή τεχνητά. Το κάθε στεγάστρου θα πρέπει να αντιστοιχεί σε κάθε γραµµή φύτευσης της καλλιέργειας. Το µεταξύ διαδοχικών στεγάστρων ελεύθερο διάστηµα δεν θα πρέπει να είναι µικρότερο από τα 0,2 µέτρα. Τα επίπεδα των στεγάστρων πρέπει να έχουν την κατάλληλη κλίση ώστε, αφενός µεν να εξασφαλίζεται η υπερκάλυψη των φυτών, αφετέρου δε να αποφεύγεται η συσσώρευση και η συγκράτηση του χαλαζιού επάνω στα δίχτυα. Το ανώτατο ύψος της κάθε µονάδας εγκατάστασης διχτυών (κορυφή στέγης) να είναι τέτοιο ώστε να µην παρακωλύονται οι συνήθεις καλλιεργητικές εργασίες καθώς και ο φυσικός φωτισµός, ο αερισµός και η ελεύθερη ανάπτυξη των φυτών. Ενδεικτικά σηµειώνεται ότι το, µεταξύ ανωτάτου ύψους του κορµού των φυτών και κορυφής στέγης της εγκατάστασης, ελεύθερο διάστηµα θα πρέπει να είναι όχι µικρότερο των 0,4 m για τα αµπέλια, των 0,8 m για τα ακτινίδια, και 1 m για τα πυρηνόκαρπα, τα µηλοειδή και τις άλλες παρεµφερείς καλλιέργειες. Ενδεικτικά σηµειώνεται ότι η διατοµή των επιδοτούµενων συρµάτων και συρµατόσχοινων θα εξαρτάται από το µέγεθος της κατασκευής της αντιχαλαζικής εγκατάστασης και µπορεί να κυµαίνεται από 3 έως 5 χιλιοστά για τα σύρµατα και 3 έως 6 χιλιοστά τουλάχιστον για τα συρµατόσχοινα, το δε µήκος τους µπορεί να κυµαίνεται από 600 έως 1000 m/στρέµµα κατά περίπτωση. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2.1 Περιγραφή της βασικής κατασκευής Σε κάθε καλλιέργεια, που δεν διαθέτει βασική υποστύλωση, προκειµένου να επιχορηγηθεί από τον ΕΛΓΑ, θα πρέπει να κατασκευαστεί βασική υποστύλωση, ικανή να εξασφαλίζει τις απαιτήσεις των παραγράφων 1.1.1, και Η βασική υποστύλωση περιλαµβάνει τους στύλους, τα συρµατόσχοινα, την αντιστήριξη, καθώς και ότι άλλο είναι απαραίτητο για να φέρει 5

6 η κατασκευή αντιχαλαζικό δίχτυ. Ενδεικτικά και κατά οµάδα καλλιέργειας αναφέρονται τα παρακάτω. 2.2 ΑΜΠΕΛΟΕΙ Η ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ 1,5 1,9 m Στις καλλιέργειες, που οι αποστάσεις µεταξύ των σειρών είναι 1,5 1,9 m, οι επιδοτούµενοι στύλοι υποστύλωσης θα πρέπει να είναι τοποθετηµένοι ανά σειρά καλλιέργειας και σε αποστάσεις 5-5,5 m, δεν µπορούν δε να υπερβούν τους 120 ανά στρέµµα. Οι εξωτερικοί στύλοι της υποστύλωσης µπορεί να είναι από σιδηρογωνιά διαστάσεων 60x60x6, οι δε εσωτερικοί από σιδηρογωνιά διαστάσεων 40x40x4 ή ότι περιγράφεται στην παράγρ Το ύψος των στύλων, η αντιστήριξη, ο σκελετός της στέγης και γενικά λεπτοµέρειες για την κατασκευή περιγράφονται στις παραγράφους 1.1.1, 1.1.2, και 1.1.4, για δε το αντιχαλαζικό δίχτυ στις παραγράφους 3.1 και 3.2. Τα σύρµατα ή συρµατόσχοινα, που θα δένουν τους στύλους µεταξύ τους και θα δηµιουργούν το Λάµδα της στέγης, καθώς και για την αντιστήριξη, περιγράφονται στις παραγράφους και (ελαχίστων διατοµών 3 mm και 6 mm αντίστοιχα). Το ύψος του Λ (λάµδα) της στέγης δεν πρέπει να είναι µικρότερο από 0,4 m. 2.3 ΑΜΠΕΛΟΕΙ Η ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ 2 3 m Στις καλλιέργειες, που οι αποστάσεις µεταξύ των σειρών είναι 2 3 m, οι επιδοτούµενοι στύλοι υποστύλωσης, θα πρέπει να είναι τοποθετηµένοι ανά σειρά καλλιέργειας και σε αποστάσεις 5-5,5 m, δεν µπορούν δε να υπερβούν τους 100 ανά στρέµµα. Οι εξωτερικοί στύλοι της υποστύλωσης µπορεί να είναι από σιδηρογωνιά διαστάσεων 60x60x6, οι δε εσωτερικοί από σιδηρογωνιά διαστάσεων 40x40x4 ή ότι περιγράφεται στην παράγρ Το ύψος των στύλων, η αντιστήριξη, ο σκελετός της στέγης και γενικά λεπτοµέρειες για την κατασκευή περιγράφονται στις παραγράφους 1.1.1, 1.1.2, και 1.1.4, για δε το αντιχαλαζικό δίχτυ στις παραγράφους 3.1 και 3.2. Τα σύρµατα ή συρµατόσχοινα που θα δένουν τους στύλους µεταξύ τους και θα δηµιουργούν το Λάµδα της στέγης καθώς και για την αντιστήριξη περιγράφονται στις παραγράφους και (ελαχίστων διατοµών 3 mm και 6 mm αντίστοιχα). Το ύψος του Λ (λάµδα) της στέγης δεν πρέπει να είναι µικρότερο από 0,4 m. 2.4 ΑΜΠΕΛΟΕΙ Η ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ 3,1 3,5 m Στις καλλιέργειες, που οι αποστάσεις µεταξύ των σειρών είναι 3,1 3,5 m, οι επιδοτούµενοι στύλοι υποστύλωσης θα πρέπει να είναι τοποθετηµένοι ανά σειρά καλλιέργειας και σε αποστάσεις 6,5 7 m, δεν µπορούν δε να υπερβούν τους 50 ανά στρέµµα. Οι στύλοι µπορεί να είναι από σιδηρογωνιά διαστάσεων 60Χ60Χ6 ή ότι περιγράφεται στην παράγρ Το ύψος των στύλων, η αντιστήριξη, ο σκελετός της στέγης και γενικά λεπτοµέρειες για την κατασκευή περιγράφονται στις παραγράφους 1.1.1, 1.1.2, και 1.1.4, για δε το αντιχαλαζικό δίχτυ στις παραγράφους 3.1 και 3.2. Τα σύρµατα ή συρµατόσχοινα που θα δένουν τους στύλους µεταξύ τους και θα δηµιουργούν το Λάµδα της στέγης καθώς και για την αντιστήριξη περιγράφονται στις παραγράφους και (ελαχίστων διατοµών 4 mm και 6 mm αντίστοιχα). Το ύψος του Λ (λάµδα) της στέγης δεν πρέπει να είναι µικρότερο από 0,6 m. 2.5 ΑΚΤΙΝΙ ΙΑ ΣΕ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ «ΚΡΕΒΑΤΙΝΑ» Οι υπάρχοντες στύλοι υποστύλωσης, θα πρέπει να είναι τοποθετηµένοι ανά σειρά καλλιέργειας και σε αποστάσεις περίπου 5 m. Στις καλλιέργειες, που οι αποστάσεις µεταξύ των σειρών είναι 4 m, οι επιχορηγούµενοι στύλοι της υποστύλωσης δεν µπορούν να υπερβούν τους 50 ανά στρέµµα, τα δε συνολικά µέτρα του σύρµατος ή συρµατόσχοινου, στα οποία θα προσδεθούν οι στύλοι της υποστύλωσης και ο σκελετός της στέγης πρέπει να είναι περίπου 800 ανά στρέµµα και διατοµής 4-6 mm. Η βασική υποστύλωση µπορεί να αποτελείται µόνο από στύλους ενιαίους 4,7 m σιδερένιους ή τσιµεντένιους. Το ύψος των στύλων, η αντιστήριξη, ο σκελετός της στέγης και γενικά λεπτοµέρειες για την κατασκευή, περιγράφονται στις παραγράφους 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, για δε το αντιχαλαζικό δίχτυ στις παραγράφους 3.1 και

7 2.6 ΑΚΤΙΝΙ ΙΑ ΣΕ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ «ΠΑΛΜΕΤΑ» Οι υπάρχοντες στύλοι υποστύλωσης, θα πρέπει να είναι τοποθετηµένοι ανά σειρά καλλιέργειας και σε αποστάσεις περίπου 8 m. Στις καλλιέργειες, που οι αποστάσεις µεταξύ των σειρών είναι 4 m, οι επιδοτούµενοι στύλοι της υποστύλωσης δεν µπορούν να υπερβούν τους 30 ανά στρέµµα, τα δε συνολικά µέτρα του σύρµατος ή συρµατόσχοινου, στα οποία θα προσδεθούν οι στύλοι της υποστύλωσης και ο σκελετός της στέγης πρέπει να είναι περίπου 800 ανά στρέµµα και διατοµής 4 6 mm. Η βασική υποστύλωση µπορεί να αποτελείται µόνο από στύλους ενιαίους 4,7 m σιδερένιους ή τσιµεντένιους. Το ύψος των στύλων η αντιστήριξη, ο σκελετός της στέγης και γενικά λεπτοµέρειες για την κατασκευή περιγράφονται στις παραγράφους 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, για δε το αντιχαλαζικό δίχτυ στις παραγράφους 3.1 και ΜΗΛΟΕΙ Η ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΕΩΣ 3,5 ΜΕΤΡΑ ( ~ 35 στύλοι/στρ.) Οι στύλοι υποστύλωσης, θα πρέπει να είναι τοποθετηµένοι ανά σειρά καλλιέργειας και σε αποστάσεις µεταξύ 7 8 m. Στις καλλιέργειες, που οι αποστάσεις µεταξύ των σειρών είναι έως 3,5 m, οι στύλοι της υποστύλωσης µπορεί να κυµαίνονται µεταξύ ανά στρέµµα. Η βασική υποστύλωση θα πρέπει να αποτελείται από σιδηρογωνιές, όχι µικρότερες από 60x60x6 ή ό,τι περιγράφεται στην παράγρ Το ελάχιστο ύψος υποστύλωσης στο τµήµα πάνω από το έδαφος δεν µπορεί να είναι µικρότερο από 4 m, το δε ύψος του Λ (λάµδα) της στέγης όχι µικρότερο από 0,7 m. Το ύψος των στύλων, η αντιστήριξη, ο σκελετός της στέγης και γενικά λεπτοµέρειες για την κατασκευή περιγράφονται στις παραγράφους 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, για δε το αντιχαλαζικό δίχτυ στις παραγράφους 3.1 και 3.2. Τα σύρµατα ή συρµατόσχοινα που θα δένουν τους στύλους µεταξύ τους και θα δηµιουργούν το Λάµδα της στέγης καθώς και για την αντιστήριξη περιγράφονται στις παραγράφους και (ελαχίστων διατοµών 4 mm, 6 mm και 9 mm αντίστοιχα) ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 3,6 ΜΕΤΡΑ (~25 στύλοι/στρ.) Οι στύλοι υποστύλωσης, θα πρέπει να είναι τοποθετηµένοι ανά σειρά καλλιέργειας και σε αποστάσεις µεταξύ 9 10 m. Στις καλλιέργειες, που οι αποστάσεις µεταξύ των σειρών είναι έως 4 m, οι στύλοι της υποστύλωσης µπορεί να κυµαίνονται µεταξύ ανά στρέµµα. Η βασική υποστύλωση θα πρέπει να αποτελείται από σιδηρογωνιές, όχι µικρότερες από 60x60x6 ή ό,τι περιγράφεται στην παράγρ Το ελάχιστο ύψος υποστύλωσης στο τµήµα πάνω από το έδαφος δεν µπορεί να είναι µικρότερο από 4,3 m, το δε ύψος του Λ (λάµδα) της στέγης όχι µικρότερο από 0,7 m. Το ύψος των στύλων, η αντιστήριξη, ο σκελετός της στέγης και γενικά λεπτοµέρειες για την κατασκευή περιγράφονται στις παραγράφους 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, για δε το αντιχαλαζικό δίχτυ στις παραγράφους 3.1 και 3.2. Τα σύρµατα ή συρµατόσχοινα που θα δένουν τους στύλους µεταξύ τους και θα δηµιουργούν το Λάµδα της στέγης καθώς και για την αντιστήριξη περιγράφονται στις παραγράφους και (ελαχίστων διατοµών 4 mm, 6 mm και 9 mm αντίστοιχα). 2.8 ΡΟ ΙΑ Οι στύλοι υποστύλωσης, θα πρέπει να είναι τοποθετηµένοι ανά σειρά καλλιέργειας και σε αποστάσεις µεταξύ 9 10 m. Στις καλλιέργειες, που οι αποστάσεις µεταξύ των σειρών είναι 5 έως 6 m, οι στύλοι της υποστύλωσης µπορεί να κυµαίνονται µεταξύ ανά στρέµµα. Η βασική υποστύλωση θα πρέπει να αποτελείται από σιδηρογωνιές, όχι µικρότερες από 60x60x6 ή ό,τι περιγράφεται στην παράγρ Το ελάχιστο ύψος υποστύλωσης στο τµήµα πάνω από το έδαφος δεν µπορεί να είναι µικρότερο από 4 m, το δε ύψος του Λ (λάµδα) της στέγης όχι µικρότερο από 0,7 m. Το ύψος των στύλων, η αντιστήριξη, ο σκελετός της στέγης και γενικά λεπτοµέρειες για την κατασκευή περιγράφονται στις παραγράφους 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, για δε το αντιχαλαζικό δίχτυ στις παραγράφους 3.1 και 3.2., εκτός από το χρώµα του διχτυού, το οποίο πρέπει να είναι µαύρο ή crystal. Τα σύρµατα ή συρµατόσχοινα που θα 7

8 δένουν τους στύλους µεταξύ τους και θα δηµιουργούν το Λάµδα της στέγης καθώς και για την αντιστήριξη περιγράφονται στις παραγράφους και (ελαχίστων διατοµών 4 mm, 6 mm και 9 mm αντίστοιχα). 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΩΝ ΙΧΤΥΩΝ 3.1 Χαρακτηριστικά - Ιδιότητες Είναι υφασµένα προϊόντα, από ίνες πολυαιθυλενίου, υψηλής πυκνότητας ή από υλικά µεγαλύτερης αντοχής. Στην πρώτη ύλη πρέπει να έχει γίνει προσθήκη σταθεροποιητών, δηλαδή ουσιών που προσδίδουν στο δίχτυ µεγάλη αντοχή και προστασία από τις συνθήκες του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, που αποτελεί την κύρια αιτία της πρόωρης καταστροφής των πλαστικών. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες που πρέπει να παρουσιάζουν τα επιδοτούµενα αντιχαλαζικά δίχτυα συνοψίζονται ως εξής: - Να είναι καινούργια, χωρίς ελαττώµατα και φθορές. - Να παρουσιάζουν µεγάλη αντοχή στις χαµηλές και υψηλές θερµοκρασίες (από -20 C έως +50 C) στις χηµικές οξειδώσεις, στα φυτοφάρµακα και σε άλλες συναφείς ουσίες. - Να έχουν µεγάλη αντοχή, στις εξωτερικές πιέσεις και φορτία (χαλάζι, χιόνι, άνεµος κλπ.) - Να έχουν µικρό σχετικά βάρος. Ενδεικτικά σηµειώνεται ότι το βάρος τους πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστο στα 40+ γραµµάρια το τετραγωνικό µέτρο και η µηχανική τους αντοχή, να ξεπερνά τα 500 χιλιόγραµµα το τετραγωνικό µέτρο. - Να φέρουν ενισχυµένες «ούγιες» κατά µήκος των δύο ακραίων πλευρών τους και στο µέσον. - Να έχουν «µάτι» µε διαστάσεις περίπου 4 Χ 5 χιλιοστά ή 4 Χ 7 χιλιοστά ή 3 Χ 8 χιλιοστά, πλεκτό µε ή χωρίς κόµπους κατά το ύψος που να µη µπορεί να διαπεραστεί από το χαλαζόκοκκο. - Να συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση του εργοστασίου παραγωγής τους, στο οποίο θα αναφέρονται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τουλάχιστον τα παραπάνω χαρακτηριστικά και ιδιότητες. Επιπρόσθετα, στη γραπτή εγγύηση θα αναφέρεται το όνοµα του παραγωγού και επιπλέον θα δηλώνεται ο χρόνος αντοχής ( ζωής ) του διχτυού. 3.2 Τύποι Χρώµα Οι επιδοτούµενοι τύποι των διχτυών µπορούν να έχουν διάφορους χρωµατισµούς, όπως: Μαύρος τύπος Συνιστάται στην κάλυψη της ακτινιδιάς. Είναι πολύ ανθεκτικός στις συνθήκες του περιβάλλοντος. Η συνήθης διάρκεια ζωής του είναι δώδεκα (12) χρόνια περίπου. Παρέχει ελαφρά σκίαση, περιορίζοντας, το έντονο ηλιακό φως. Όταν είναι απλωµένο, υπό ορισµένες συνθήκες µπορεί να εξασφαλίσει και ικανοποιητική αντιπαγετική προστασία Γκρι τύπος Συνιστάται στην κάλυψη µηλοειδών. Η συνήθης διάρκεια ζωής του είναι δέκα (10) χρόνια περίπου. Επιτρέπει την σχετικά ελεύθερη διείσδυση του φωτός. Έχει αποδειχθεί ότι εξασφαλίζει πρωιµότητα και καλύτερο χρωµατισµό των καρπών ιαφανής τύπος Συνηθίζεται στην κάλυψη αµπελοειδών και ροδακινεώνων καθώς και µηλοειδών. Η συνήθης διάρκεια ζωής του είναι οκτώ (8) χρόνια. Επιτρέπει την ελεύθερη διείσδυση του φωτός και δεν εµποδίζει σηµαντικά τη διατήρηση σταθερών συνθηκών φωτισµού στην καλλιέργεια. Σε πολλές περιπτώσεις παρέχει πρωιµότητα περίπου δέκα (10) ηµερών. 8

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΚΑΝΩΝ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΑ ΔΙΧΤΥΑ Ή ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΚΑΝΩΝ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΑ ΔΙΧΤΥΑ Ή ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΚΑΝΩΝ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΑ ΔΙΧΤΥΑ Ή ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Το αντιχαλαζικό δίχτυ είναι ένα μέσο προστασίας των καλλιεργειών από το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. 8.2. Οι θερμοκηπιακές κατασκευές στον κόσμο και στην Ελλάδα.

Εισαγωγή. 8.2. Οι θερμοκηπιακές κατασκευές στον κόσμο και στην Ελλάδα. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 8 Εισαγωγή 8.1. Γενικά. Θερμοκήπιο είναι μία κατασκευή η οποία καλύπτεται με διαφανές υλικό, ώστε να είναι δυνατή η είσοδος όσο το δυνατόν περισσότερου φυσικού φωτισμού, που είναι απαραίτητος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ Lo; ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΠΑΥΛΙ ΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Ο ηλεκτρικός αντιπαγετικός ανεμιστήρας είναι μέσον προστασίας των καλλιεργειών από παγετούς ακτινοβολίας. Η χρησιμοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: «Συντήρηση βελτίωση και εκσυγχρονισµός του δικτύου Ηλεκτροφωτισµού πόλης» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ήµος Θεσσαλονίκης 350.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-05-09-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Έργα 05 Εγκατάσταση Πρασίνου 09 Υποστύλωση δένδρων 00 -

ΠΕΤΕΠ 10-05-09-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Έργα 05 Εγκατάσταση Πρασίνου 09 Υποστύλωση δένδρων 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-05-09-00 10 Φυτοτεχνικά Έργα 05 Εγκατάσταση Πρασίνου 09 Υποστύλωση δένδρων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης : Τροποποίηση της 15/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ:

Αρ. Μελέτης : Τροποποίηση της 15/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: Αρ. Μελέτης : Τροποποίηση της 15/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41103 ΤΕΥΧΟΣ 8

ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41103 ΤΕΥΧΟΣ 8 ιεύθυνση Υλικού & Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41103 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 KV ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 88/5-6-2014 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΛΓΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 88/5-6-2014 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΛΓΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 88/5-6-2014 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΛΓΑ Αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις του Ν. 1790/88 (ΦΕΚ 134/Α/88) περί «Οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανισμού Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Θερμαϊκού. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 234.333,45 με Φ.Π.Α. ΠΕΡΑΙΑ 19/08/2013

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Θερμαϊκού. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 234.333,45 με Φ.Π.Α. ΠΕΡΑΙΑ 19/08/2013 Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Θερμαϊκού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 234.333,45 με Φ.Π.Α. ΠΕΡΑΙΑ 19/08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3. ΓΕΝΙΚΗ KAI ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ιεύθυνση Υλικού & Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41002 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠOΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 150 KV : Α) ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υ/Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ I (Υ/Σ ΟΞΑΣ) Β)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1. Το Ξύλο 1.1 Γενικά Το ξύλο, ένα από τα παλαιότερα οικοδοµικά υλικά, ήταν το πρώτο που χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή κουφωµάτων, δεδοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ 34 Ταχ. Κωδ.: 341 00 Πληροφορίες: ΙΩΑΝΝΗΣ Απ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Τηλ : 2221355198 Fax : 2221035000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΩΝ»

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 Δ/ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Μελέτης : 27/2013 (Τροποποίηση της υπ αριθμ. 17/2013 μελέτης ΤΥΔΕ) ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ «Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ «Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.2 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Ε.2 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ε.1 Γενικά Είναι πλέον γνωστό και κοινά αποδεκτό στις μέρες μας, ότι η ορθή κατανάλωση ενέργειας είναι πρωταρχικής σημασίας. Τα αέρια του θερμοκηπίου, υπεύθυνα για την μόλυνση και υπερθέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 11-02-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 11-02-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 11-02-02-00 11 Γεωτεχνικά Έργα 02 Έργα αντιστηρίξεων 02 Τοίχοι αντιστηρίξεως από µεταλλικές πασσαλοσανίδες 00 - Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΙΔΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΙΔΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΙΔΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΚ ΠΡΟΚ/ΝΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΚ ΠΡΟΚ/ΝΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : 3 ο & 21 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ,ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ Σ.Τ.Ε.Γ. ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ Σ.Τ.Ε.Γ. ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ Σ.Τ.Ε.Γ. ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1 Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνίτης Μονωτής Σελίδα 1 Τεχνίτης Μονωτής Τεχνίτης Μονωτής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τ07γ.ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Βελτίωση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών στο Δήμο Λουτρακίου-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Βελτίωση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών στο Δήμο Λουτρακίου- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Βελτίωση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών στο Δήμο Λουτρακίου- Περαχώρας-Αγίων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : #179.998,20 (με ΦΠΑ) # ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 16 εκεµβρίου 2011. Αριθ. Πρωτ: 5397

Θεσσαλονίκη, 16 εκεµβρίου 2011. Αριθ. Πρωτ: 5397 Θεσσαλονίκη, 16 εκεµβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: Αυτόνομη Λειτουργία Πλήρους Ελεγχόμενου Θερμοκηπίου από Φωτοβολταϊκό Σύστημα και Έλεγχος Εσωτερικών Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η απαίτηση για φωτεινούς χώρους, φιλική ατμόσφαιρα καθώς και η επιθυμία για επίτευξη υψηλών συνθηκών άνεσης είναι το γνώρισμα της μοντέρνας αρχιτεκτονικής. Για τη θέρμανση των χώρων

Διαβάστε περισσότερα