ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 1 του ηµοτικού Συµβουλίου της µε αριθµό 1 από συνεδρίασης αυτού, που έγινε µε την αριθ. 1/462/ πρόσκληση του Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Πέτρου Μπουρδούκου. ΓΙΑ «Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης, έτους 2012» Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΡ ΟΥΚΟΣ Μ Ε Λ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ Ι. Κολµανιώτης, Σ. Βανδώρος, Ο. Κατηµερτζή, Ξ. Κυριακόπουλος, Φ. Τσοµπάνογλου, Α. Καρβουνιάρης, Χ. Χατζηΐωάννου, Ι. Γλυνός, Α. Τσαούσης, Γ. Ιωαννίδης, Π. Αβακουµίδης, Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή, Π. Κωστάκης, Σπ. Αµανατίδης, Γ. Παπαδόπουλος, Χ. Αναµουρλόγλου,. Κωστιδάκης, Α. ηµητσάνου, Φ. Αθυµαρίτου, Λ. Βουδούρης, Π. Μανούρης, Π. Βλασσάς, Μ. Καναβός, Ρ. Ουσταµπασίδου, Ι. Λαζαρίδης, Ν. ακουτρός, Π. Τσουκαλάς, Θ. Χαµαλίδης, Σ. Μαλαγάρη, Β. Πατσάκος, Ν. Κουκουλάρης,. Κουκουλάρης, Γ. Τσοµπανίδου, Α. Χατζησαββίδης,. Θωµαϊδου, Β. Καλογερόπουλος εν προσήλθαν στην συνεδρίαση, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης, οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Λ. Καραγιαννίδης, Γ. Αναστασιάδου,. Σακαλόγλου. Στο σηµείο αυτό o Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Πέτρος Μπουρδούκος, επειδή απουσιάζει η Γραµµατέας του Σώµατος κ. Γεωργία Αναστασιάδου, αναθέτει τα καθήκοντα του Γραµµατέα ηµοτικού Συµβουλίου στον ηµοτικό Σύµβουλο κ. ηµήτρη Κυριαζή. Αφού υπήρξε νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 "περί ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα", κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης, παρόντος του ηµάρχου κ. Ηρ. Γκότση, από τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Π. Μπουρδούκο, σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Ν. 3852/10. 1

2 Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 1 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, µε την αρ. πρ. 460/ εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής, την υπ αριθµ. 4/ πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής, την υπ αριθµ. 2/ πράξη της Οικονοµικής Επιτροπής µετά του συνηµµένου παραρτήµατος του Τεχνικού Προγράµµατος Εκτελεστέων ηµοτικών Εργων, έτους Ακολούθως ενηµερώνει το σώµα, ότι 1. µετά τις παρατηρήσεις, που διατυπώθηκαν κατά την συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 2. της κοινοποίησης της 3 ης και 4 ης δόσης της Σ.Α.Τ.Α. για το έτος 2011, 3. της κοινοποίησης της απόφασης ένταξης του ήµου στο πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», κατατέθηκαν οι υπ αρ. 1056/ και 1048/ συµπληρωµατικές εισηγήσεις των /νσεων Προγραµµατισµού και τεχνικής Υπηρεσίας αντίστοιχα, οι οποίες πρέπει να ενσωµατωθούν στην αρχική εισήγηση. Τέλος ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές. 2. Αφού έλαβε υπόψη του την υπ αριθµ. 4/ πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής, την υπ αριθµ. 2/ Πράξη της Οικονοµικής Επιτροπής, τις διατάξεις των άρθρων 63 παρ. δ και 266 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 4 του Π. 185/2007, όπως αυτό τροποποιήθηκε και διαµορφώθηκε από το Π. 89/2011. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (επί παρόντων -38- ηµοτικών Συµβούλων και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας, µε ψήφους 27 ΥΠΕΡ, 5 ΚΑΤΑ (οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Π. Τσουκαλάς, Θ. Χαµαλίδης, Σ. Μαλαγάρη, Β. Πατσάκος, Α. Χατζησαββίδης) και 6 ΛΕΥΚΑ (οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Π. Μανούρης, Π. Βλασσάς, Μ. Καναβός, Ρ. Ουσταµπασίδου, Ι. Λαζαρίδης, Ν. ακουτρός) Την έγκριση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης του ήµου έτους 2012, µετά του Τεχνικού Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων, έτους 2012, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας και επισυνάπτεται ως Παράρτηµα, ως κατωτέρω: 2

3 ιοικητικών Υπηρεσιών a. ιοικητικής Μέριµνας b. Γραµµατείας- Πρωτοκόλλου- ιεκπεραίωσης Αρχείου c. Παιδείας και Σχολικών Επιτροπών d. ηµοτικής Συγκοινωνίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α1. Λειτουργίες του τος ιοικητικής Μέριµνας Περιγραφή λειτουργίας ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Γραφείο Οικονοµικής Επιτροπής Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων τους φροντίζει για την έγκαιρη επίδοση των σχετικών προσκλήσεων στο ήµαρχο και τους ηµοτικούς Συµβούλους και συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πληρότητα των εισηγούµενων θεµάτων, συντάσσει τις αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου και τις αποστέλλει στα αρµόδια όργανα, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων καθώς και τα ευρετήρια των αποφάσεων Καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων, φροντίζει για την έγκαιρη επίδοση των σχετικών προσκλήσεων στον Πρόεδρο και τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής και συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πληρότητα των εισηγούµενων θεµάτων. Συντάσσει τις αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής και τις αποστέλλει στα αρµόδια όργανα, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων καθώς και τα ευρετήρια των αποφάσεων. Καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων, φροντίζει για την έγκαιρη επίδοση των σχετικών προσκλήσεων στον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής και συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πληρότητα των εισηγούµενων θεµάτων. Συντάσσει τις αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τις αποστέλλει στα αρµόδια όργανα, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων καθώς και τα ευρετήρια των αποφάσεων. Εκτιµώµενη ποσότητα εκροών 22συνεδριάσεις *30 πράξεις=660 ετησίως 50 συνεδριάσεις * 20 πράξεις= 1000 πράξεις ετησίως 30 συνεδριάσεις * 10 πράξεις= 300 πράξεις ετησίως 3

4 Γραφείο Επιτροπής ιαβούλευσης Γραφείο Προσώπων Νοµικών Πρόγραµµα ιαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού (τηλεφωνητές,θυρωροί, καθαρίστριες) Γραφείο Εκλογών Τοπικά Νέων Συµβούλια Καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων, φροντίζει για την έγκαιρη επίδοση των σχετικών προσκλήσεων στον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής και συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πληρότητα των εισηγούµενων θεµάτων. Συντάσσει τις αποφάσεις της Επιτροπής ιαβούλευσης και τις αποστέλλει στα αρµόδια όργανα, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων καθώς και τα ευρετήρια των αποφάσεων. Υπάρχουν 2 νοµικά πρόσωπα, το τµήµα συνεργάζεται µε τη διοίκηση και την υπηρεσία τους για την καλύτερη λειτουργία τους και την επίτευξη του προορισµού τους και ενεργεί κάθε διαδικασία για τη σύσταση από το ήµο Νοµικών Προσώπων και για οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση αυτών, πλην των Σχολικών Επιτροπών Έχει την ευθύνη του προγραµµατισµού των εν λόγω εργαζοµένων προς εξυπηρέτηση του ήµου στο σύνολό του. Ασχολείται µε την προπαρασκευή των δηµοτικών περιφερειακών βουλευτικών - ευρωβουλευτικών εκλογών που προκηρύσσονται κάθε φορά Έχει την ευθύνη για τη δηµιουργία και την τήρηση µητρώου νέων, την ευθύνη για την οµαλή διοργάνωση και διεξαγωγή των εκλογών και την ανάδειξη του συµβουλίου, των δηµοτικών συµβουλίων νέων, τη συγκρότηση των συµβουλίων µετά τις πρώτες εκλογές για την ανάδειξή τους και τη σύγκληση σε 1 η συνεδρίαση του εκλεγµένου συµβουλίου 6 συνεδριάσεις * 5 πράξεις= 30 πράξεις ετησίως 4

5 ιοικητικών Υπηρεσιών : Γραµµατείας Πρωτοκόλλου ιεκπεραίωσης αρχείου Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Λειτουργίες της ς της ς Γραµµατείας Πρωτοκόλλου ιεκπεραίωσης Αρχείου Περιγραφή λειτουργίας Παραλαµβάνει και πρωτοκολλεί αυθηµερόν πάσης φύσεως εισερχόµενα - εξερχόµενα - οίκοθεν έγγραφα και αποφάσεις ηµάρχου. Παραλαµβάνει και ταξινοµεί τα έγγραφα που προορίζονται για αρχειοθέτηση. Τηρεί το γενικό Αρχείο του ήµου όλων των εγγράφων του ήµου η στην πρωτότυπη έκδοσή τους η σε επικυρωµένο απο τον προϊστάµενο της /νσης αντίγραφο και όλων των /νσεων του ήµου. Παραλαµβάνει έντυπα αγνώστου διαµονής και πλειστηριασµών. ιανέµει έγκαιρα στις /νσεις, τα τµήµατα και γραφεία του ήµου έγγραφα προς ενέργεια, µέσω skanner η ιδιοχείρως. Μεριµνά για την τοιχοκόλληση και κοινοποίηση των διακηρύξεων των δηµοπρασιών - των εγγράφων και των πιστοποιητικών διαφόρων αρχών. Εκδίδει επικυρωµένα αντίγραφα των εγγράφων που υπάρχουν στο Γενικό Αρχείο. Επικυρώνει αντίγραφα η φωτοαντίγραφα από πρωτότυπα που προσκοµίζουν οι ενδιαφερόµενοι. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής. ιεκπεραιώνει την αλληλογραφία µέσω των Ε.Λ.Τ.Α του ήµου µε άλλους ήµους και ιοικητικές Αρχές. Τηρεί το αρχείο των Αποφάσεων ηµάρχου. Εκτιµώµενη ποσότητα εκροών Θα πρωτοκολληθούν περίπου έγγραφα, 850 Αποφάσεις ηµάρχου. Θα παραληφθούν και θα τοιχοκολληθούν 850 αγνώστου διαµονής και 50 πλειστηριασµοί περίπου. Θα σφραγιστούν και αποσταλούν στο ταχυδροµείο φάκελοι µέσω της µηχανής γραµµατοσήµανσης φάκελοι µε προπληρωµένο τέλος 900 φάκελοι συστηµένα και 60 µε απόδειξη παραλαβής. 5

6 ιοικητικών Υπηρεσιών : Παιδείας και Σχολικών Επιτροπών Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ της ς Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α1. Λειτουργίες του τµήµατος Περιγραφή λειτουργίας Παρέχει υπηρεσίες γραµµατειακής υποστήριξης στη ηµοτική Επιτροπή Παιδείας Συγκεντρώνει πληροφορίες και ενηµερώνει τη ηµοτική Επιτροπή Παιδείας και τις Σχολικές Επιτροπές σε θέµατα αρµοδιότητάς τους, συνεργάζεται µε τα Νοµικά Πρόσωπα του ήµου και άλλους τοπικούς φορείς που ασκούν αρµοδιότητες, που αναφέρονται στην παιδεία. Μεριµνά για την επίλυση προβληµάτων των σχολείων από το ήµο ή από τους αρµόδιους κρατικούς φορείς, εισηγείται προς την Επιτροπή Παιδείας για την ρύθµιση των πιστώσεων των λειτουργικών δαπανών όλων των σχολικών µονάδων. Συνεργάζεται µε τη Τεχνικών Υπηρεσιών για την ρύθµιση των πιστώσεων των επισκευών και συντηρήσεων των σχολικών κτιρίων και τη διεκπεραίωση κτιριακών θεµάτων, που έχουν σχέση µε συντηρήσεις, ανεγέρσεις, προσθήκες αιθουσών, επεκτάσεις χώρων στα υπάρχοντα σχολεία, αγορές οικοπέδων νέων σχολικών µονάδων κ.λ.π. Επιλαµβάνεται των θεµάτων που αφορούν τους επόπτες φύλακες των Σχολικών Κτιρίων. Tηρεί καταστάσεις κατανοµής λειτουργικών δαπανών µετά από πρόταση της ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας. Συγκεντρώνει τα ετήσια οικονοµικά απολογιστικά στοιχεία των σχολικών επιτροπών και τα προωθεί σε µέλη της ΕΠ για έλεγχο και έγκρισή τους. Επίσης τηρεί αρχείο των σχολικών επιτροπών. Παραχωρεί αίθουσες σχολικών κτιρίων σε διάφορους τοπικούς φορείς, για πραγµατοποίηση δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων. Εκτιµώµενη ποσότητα εκροών 30 επαφές τουλάχιστον καθηµερινά 50 επαφές µε διαφόρους φορείς µηνιαίως περίπου επισκευές σε σχολεία ετησίως 6

7 A/ A Περιγραφή ενέργειας 1. ωρεάν προετοιµασία των µαθητών- µαθητριών που επιθυµούν να δώσουν εξετάσεις στα ΤΕΦΑ και τις στρατιωτικές σχολές Υπηρεσία υλοποίηση ς Α2. Ενέργειες του τµήµατος Εµπλεκόµενες Εµπλεκόµεν υπηρεσίες ή οι φορείς ΝΠ του ήµου (εκτός ήµου) 0ΠΑΝ Σχολεία Β/θµιας Εκπαίδευσης ήµου. Χρονοπρογραµ µατισµός 3 ο τρίµηνο 2012 Προϋπολο γισµός δαπανών Κ.Α Άξονα ς Μέτρο του Ε.Π Ανάπτυξη δράσεων µε τις περιβαλλοντικές οµάδες των σχολείων (δενδροφυτεύσειςανακυκλώσειςκαθαρισµοί χώρωνδηµιουργία, βοτανικών κήπων στα σχολεία 3. Εκθέσεις παιδικού και εφηβικού βιβλίου συναντήσεις µε συγγραφείς,δραµατοποίηση βιβλίων 4. Εκδηλώσεις(αγώνες, γιορτές, εκδόσεις για τον εορτασµό του µπλόκου της Καλογρέζας(Μάρτιος) 5. Ετήσιοι µαθητικοί αγώνες (Μάιος) 6. Οργάνωση της εκδήλωσης «κυνήγι του θησαυρού» 7. Λειτουργία της καλοκαιρινής απασχόλησης των µαθητών- µαθητριών από έως Οργάνωση ηµερίδωνσεµιναρίων για τον επαγγελµατικό προσανατολισµό, δυσλεξία, µαθησιακές δυσκολίες 9. Φροντίδα για µαθητές- τριες και τις οικογένειες τους που αντιµετωπίζουν οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα λόγω της κρίσης. ΣΧΟΛΕΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩ Ν ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΗΜΟΥ 2 ο τρίµηνο 2012 ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΠΑΝ ΣΧΟΛΕΙΑ 3 τρίµηνο 2012 ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Γραφείο τύπου και ηµοσίων Σχέσεων Αθλητικά Σωµατεία ΟΠΑΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Φ.Ο.Ν.Ι 2 ο ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΣΕΠ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤ ΟΛΙΣΜΟΥ) 1 ο τρίµηνο 2 ο τρίµηνο τρίµηνο 3 ο τρίµηνο 3 ο τρίµηνο Καθ όλη τη διάρκεια του έτους

8 Συνεργασία και συντονισµός δράσης µε τα µαθητικά συµβούλια συλλόγους γονέωνσυλλόγους εκπαιδευτικών για την διεκδίκηση θεµάτων και αιτηµάτων σχετικών µε την παιδεία. Συνεργασία και βοήθεια σε εκπαιδευτικούς και µαθητές- τριων για την διοργάνωση πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων στα σχολεία και σε χώρους της πόλης. ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΚΑΛΩΝ- ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΛΜΕ ΣΧΟΛΕΙΑ Καθ όλη τη διάρκεια του έτους Καθ όλη τη διάρκεια του έτους

9 ιοικητικών Υπηρεσιών : ηµοτικής Συγκοινωνίας της ς Γραφείο Προγραµµατισµού & κίνησης οχηµάτων Γραφείο ελέγχου και συντήρησης οχηµάτων Περιγραφή λειτουργίας Μελέτη και επίβλεψη δροµολογίων δηµοτικής συγκοινωνίας. Τήρηση βιβλίων κινήσεως αυτοκινήτων δηµοτικής συγκοινωνίας. Τηρεί χωριστά για κάθε αυτοκίνητο ειδικό φάκελο στον οποίο φυλάσσονται µε επιµέλεια τα στοιχεία κτήσης, και ασφάλισης αυτών (ΚΤΕΟ, Ασφάλειες, ελτίο καταλληλότητας). Χορηγεί εντολές για την προµήθεια των καυσίµων και ελέγχει την κανονική παραλαβή τους. Παρακολουθεί και καταγράφει την ανά όχηµα κατανάλωση. Μεριµνά για την εκτέλεση των δροµολογίων κατά το πρόγραµµα. Σύνταξη και αναπροσαρµογή ανάλογα µε τα δεδοµένα ολοκληρωµένων τεχνικών µελετών σε σχέση µε τους χρόνους διαδροµής των γραµµών, τα δροµολόγια των λεωφορείων, τις στάσεις, τον συνδυασµό τους σχετικά µε τις γραµµές του ΟΑΣΑ. Η εκπόνησή τους γίνεται εντός του τµήµατος ή ανατίθεται σε µελετητή αν κριθεί απαραίτητο. Φροντίζει για την ασφαλή φύλαξη όλων των λεωφορείων Μεριµνά για την έγκαιρη ασφάλιση των αυτοκινήτων σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ήµου. Εποπτεύει για την καλή κατάσταση εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού. Προγραµµατίζει τµηµατικό έλεγχο των οχηµάτων, ώστε να µην υπάρξει πρόβληµα στην ηµοτική Συγκοινωνία. Μεριµνά για την έγκαιρη, προµήθεια υλικών και ανταλλακτικών χρήσιµων για την συντήρηση και επισκευή των αυτοκινήτων. Επιµέλεια συντηρήσεως αυτοκινήτων δηµοτικής συγκοινωνίας Εκτιµώµενη ποσότητα εκροών Περίπου λίτρα ετησίως 2 γραµµές, δροµολόγια ηµερησίως ανά γραµµή Όποτε κρίνεται αναγκαίο 9

10 Α2. Ενέργειες της ς A/A Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης Εµπλεκόµενοι φορείς (εκτός ήµου) Χρονοπρογραµµα τισµός Προϋπολογισ µός δαπανών Κ.Α. Άξονας Μέτρο του Ε.Π. 1 Μίσθωση 3 λεωφορείων ΕΘΕΛ Έως 31/12/ Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Επιβάλλεται η υιοθέτηση µιας µακροχρόνιας στρατηγικής για τη συντήρηση των οχηµάτων, κατά τρόπο που να διασφαλίζει την καλή λειτουργική κατάσταση του στόλου, µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος. Το πρέπει να έχει οπωσδήποτε Μηχανικό στα 4 παλαιά λεωφορεία καθόσον οι αλλεπάλληλες επικίνδυνες βλάβες αλλά και η συντήρησή των λεωφορείων καθιστά, αναγκαία την παρουσία µηχανικού για τον καθηµερινό υπεύθυνο έλεγχο της πρόληψης & ασφάλειας των δροµολογίων. Επίσης εντοπίζεται δυσκολία στην εξεύρεση ανταλλακτικών λόγω παλαιών µοντέλων από την αγορά και διενέργεια σοβαρών και δαπανηρών επισκευών, που θα αποφεύγονταν αν ήταν νέα. 10

11 2. Ανθρώπινου δυναµικού Προσωπικού Ιδιωτικού ικαίου Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ της ς Προσωπικού Ιδιωτικού ικαίου Α1. Λειτουργίες της ς Περιγραφή λειτουργίας Απολύσεις, παραιτήσεις, συνταξιοδοτήσεις προσωπικού Κοινοποίηση τακτοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης Άδειες προσωπικού (κανονικές, Η/Υ, αιµοδοτικές, αναρρωτικές, ειδικές, εκλογικές, οικογενειακές κλπ.) Τήρηση ενηµέρωση φακέλων προσωπικού Ενηµέρωση τηρούµενου ηλεκτρονικού µητρώου υπαλλήλων Ηλεκτρονική εφαρµογή απογραφής υλικών και υπαλλήλων ιορισµός από µεταφορά προσωπικού, προσλήψεις, τακτοποιήσεις προσωπικού Μεταβολές (προαγωγές, αποσπάσεις, µετατάξεις, αργίες, αναγνώριση χρόνου, άδειες ιδιωτικού έργου) Εκτιµώµενη ποσότητα εκροών 20-30/έτος 160/έτος 1000/έτος 500/έτος 40/έτος 45/έτος 80/έτος Προσωπικό ηµοσίου ικαίου ιορισµός, προσλήψεις, µονιµοποιήσεις, τακτοποιήσεις προσωπικού Επιµορφώσεις προσωπικού (εισαγωγική, ετήσια προγράµµατα) Μεταβολές (προαγωγές, αποσπάσεις, µετατάξεις, αργίες, αναγνώριση χρόνου, άδειες ιδιωτικού έργου) Απολύσεις, παραιτήσεις, συνταξιοδοτήσεις προσωπικού Κοινοποίηση τακτοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης Πειθαρχικές υποθέσεις Άδειες προσωπικού (κανονικές, Η/Υ, αιµοδοτικές, αναρρωτικές, ειδικές, εκλογικές, οικογενειακές κλπ.) Τήρηση ενηµέρωση φακέλων προσωπικού Ενηµέρωση τηρούµενου ηλεκτρονικού µητρώου υπαλλήλων Ηλεκτρονική εφαρµογή απογραφής υλικών και υπαλλήλων 20/έτος 50/έτος 60/έτος 15/έτος 350/έτος 4-5/έτος 1.500/έτος 1.800/έτος 400/έτος 11

12 Α2. Ενέργειες της ς A/ A Περιγραφή ενέργειας Βαθµολογική Κατάταξη Ι.ΑΧ Μετατάξεις Προσωπικού Τροποποίηση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Αποστολή Επιλογή Προϊσταµένων Υπηρεσί α υλοποίη σης Προσωπι κού Ιδιωτικού ικαίου Προσωπι κού Ιδιωτικού ικαίου Εµπλεκόµ ενες υπηρεσίες ή ΝΠ του ήµου Εµπλεκόµενοι φορείς (εκτός ήµου) Χρονο προγραµµα τισµός Προϋπολ ογισµός δαπανών Κ.Α. ΟΛΕΣ ΜΗΝΕΣ 3.2 ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ Υπηρεσιακό Συµβούλιο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 4 ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ 3.2 Άξονας Μέτρο του Ε.Π. Α / Α Περιγραφή δράσης Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Είδος δράσης Χωροθέ τηση Συνεχι ζόµενη ή Υπηρεσί α υλοποίη σης Χρονο προγραµ µατισµός Προϋπολο γισµός δαπανών Πηγή χρηµ. Κ.Α. Άξονας Μέτρο του Ε.Π. 1 2 Η/Υ ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑ ΗΜΟΤΕ- ΛΕΙΑ ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜ Η- ΘΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΟΥ & ΕΚΠΆΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΟΥ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΟΥ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΠΡΟΜΗ ΘΕΙΕΣ/ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙΚΗ Σ ΠΡΟΜΗ ΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗ ΘΕΙΕΣ/Τ ΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙ- ΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ

13 Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΝΕΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΟΙ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ Η/Υ ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (TIMELOG, STAFF, PATROL-MANAGER, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ) ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΤΑ ΤΡΙΑ (3) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΜΕ ΝΕΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΠΟΥ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΕΙΝΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ. ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΕΛΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΗΜΩΝ. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ήµοςνετ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ. 13

14 Ανθρώπινου δυναµικού Tµήµα : Μισθοδοσίας και Aσφάλισης Προσωπικού Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ της ς ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α1. Λειτουργίες της ς Περιγραφή λειτουργίας ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΚ ΟΣΗ ΜΙΣΘΟ ΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΚΑΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΠ ΙΚΑ, ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ ΕΚ ΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟ ΟΧΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ (ΕΦΟΡΙΑ). ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΙΩΝ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ. ΕΚ ΟΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Εκτιµώµενη ποσότητα εκροών 1/15ΝΘ 1/15ΝΘ /ΤΟ ΧΡΟΝΟ 1 ΕΦΟΡΙΑ

15 A/ A Περιγραφή ενέργειας 1 ΣΥΜΜΕΤΟΧ Η ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚ ΟΥ Υπηρεσία υλοποίηση ς ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚ ΟΥ Α2. Ενέργειες της ς Εµπλεκόµενες υπηρεσίες ή ΝΠ του ήµου Εµπλεκόµενοι φορείς (εκτός ήµου) ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Χρονοπρογραµ µατισµός ΝΟΕΜΒΡ ΙΟ Προϋπολογι σµός δαπανών Κ.Α Άξονα ς Μέτρο του Ε.Π. 3.2 Α/ Α Περιγρ αφή δράση ς 1 Προµήθ εια 3 Η/Υ 2 Προµήθ εια 1 καθισµ ατος γραφείο υ Χωροθ έτηση ΓΡ. ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ Σ ΓΡ. ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ Σ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Συνεχιζό µενη ή ΝΕΑ ΝΕΑ Υπηρεσ ία υλοποί ησης ΠΡΟΜΗ ΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗ ΘΕΙΕΣ Εµπλεκόµ ενες υπηρεσίες Χρονο προγραµ µατισµός Προϋπολ ογισµός δαπανών ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Πηγή χρηµ. Κ.Α 1/ / Άξονας Μέτρο του Ε.Π. Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΙΣΘΟ ΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΙ Η/Υ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ. ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ. 15

16 3. Οικονοµικών Υπηρεσιών ηµοτικών Προσόδων Περιγραφή λειτουργίας Παραγόµενο έργο Στόχοι παραγόµενου έργου ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΑΠ ΓΙΑ 10/ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ 15/ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ.Ε.Η. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ.Ε.Η. Α ΕΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α ΕΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Α ΕΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α ΕΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΧΟΥΣ Α ΕΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΠΕΖΟ ΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Α ΕΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ 8/ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ 6/ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΩΣ 6/ΜΗΝΙΑΙΩΣ 35/ΕΤΗΣΙΩΣ 32/ΕΤΗΣΙΩΣ 62/ΕΤΗΣΙΩΣ 8/ΕΤΗΣΙΩΣ 350/ΕΤΗΣΙΩΣ 12/ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ 10/ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙ ΩΣ 8/ΜΗΝΙΑΙΩΣ 45/ΕΤΗΣΙΩΣ 40/ΕΤΗΣΙΩΣ 70/ΕΤΗΣΙΩΣ 10/ΕΤΗΣΙΩΣ 400/ΕΤΗΣΙΩΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΟΚ 25/ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ 35/ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 5/ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΩΣ 8/ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΩ Σ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ 80/ΜΗΝΙΑΙΩΣ 90/ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ Α ΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 170/ΕΤΗΣΙΩΣ 200/ΕΤΗΣΙΩΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 25/ΕΤΗΣΙΩΣ 20/ΕΤΗΣΙΩΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 5/ΕΤΗΣΙΩΣ 8/ΕΤΗΣΙΩΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ 2/ΕΤΗΣΙΩΣ 5/ΕΤΗΣΙΩΣ 16

17 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 5/ΜΗΝΙΑΙΩΣ 30/ΕΤΗΣΙΩΣ 5/ΜΗΝΙΑΙΩΣ 50/ΕΤΗΣΙΩΣ A/ A Περιγραφ ή ενέργειας 1 ΕΠΙΜΟΡΦ ΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙ ΚΟΥ Υπηρεσί α υλοποίη σης ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙ ΚΟΥ & ΕΚΠ/ΣΗΣ Α2. Ενέργειες της ς Εµπλεκόµενοι φορείς (εκτός ήµου) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Χρονο προγρ αµµατι σµός Προϋπο λογισµό ς δαπαν ών Κ.Α Άξονας- Μέτρο του Ε.Π

18 Οικονοµικών Υπηρεσιών Λογιστηρίου και Προϋπολογισµού της ς Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α1. Λειτουργίες του τµήµατος Α1. Λειτουργίες της ς Περιγραφή λειτουργίας Εκτιµώµενη ποσότητα εκροών ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Κατάρτιση Προϋπολογισµού & 11 Αναµορφώσεις Εισηγήσεις ψήφισης πιστώσεων 34 προϋπολογισµού Έλεγχος δικαιολογητικώνπαραστατικών Έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων ιαχείριση της πάγιας προκαταβολής 459 (Χ.Ε. Παγίας) Παροχή πινάκων οικονοµικών 84 στοιχείων σε φορείς, Υπουργεία Τήρηση Βιβλίων που προβλέπονται από το ηµόσιο Λογιστικό Απογραφή περιουσιακών στοιχίων και αποθεµάτων Έλεγχος αποθήκης Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος Τήρηση Βιβλίων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ. Κατάρτιση Ισολογισµού & Αποτελεσµάτων Χρήσης Επεξεργασία Οικονοµικών Στοιχείων (Κοστολόγηση) Στατιστικά στοιχεία Έκδοση Ισοζυγίων Τήρηση φορολογικών υποχρεώσεων του ήµου Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/Α Περιγρα φή δράσης 1 Προµήθει α αριθµοµη χανών Υπηρεσ ία υλοποί ησης Προµηθ ειών Χρονο προγρα µµατισµ ός Προϋπολο γισµός δαπανών Πηγή χρηµ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. 250,00 Ίδιοι πόροι

19 Οικονοµικών Υπηρεσιών Προµηθειών και ιαχείρισης Υλικού της ς Α1. Λειτουργίες της ς Περιγραφή λειτουργίας ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ιεξαγωγή ιαγωνισµών Προµήθειες Καταχώρηση Τιµολογίων Αποθήκη του ήµου Εκτιµώµενη ποσότητα εκροών A/A Περιγραφή ενέργειας 1 Παρακολούθ ηση σεµιναρίου Α2. Ενέργειες της ς Εµπλεκό µενες υπηρεσί ες ή ΝΠ του ήµου Εµπλεκόµε νοι φορείς (εκτός ήµου) ΙΝΕΠ Χρονο - προγρ αµµατι σµός Έως 31/12/ 2012 Προϋπ ολογισ µός δαπαν ών Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. 3.2 Ταµιακής Υπηρεσίας Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ της ς Ταµιακή Υπηρεσία Α1. Λειτουργίες της ς Περιγραφή λειτουργίας Εξόφληση ενταλµάτων του ήµου 3860 Ποσοτικοί στόχοι παραγόµενου έργου Εξόφληση ενταλµάτων ΟΠΑΝ 450 Εξόφληση ενταλµάτων ΚΕΜΙΠΟ 200 Εξόφληση ενταλµάτων ΚΕΒΡΕΦΟ 510 Είσπραξη Εσόδων (οίκοθεν & γραµµάτια ταµειακώς βεβαιωµένων) Γραµµάτια επιχορηγήσεων, επιστροφών κτλ (τριπλότυπα γραµµ. Ταµία) Γραµµάτια επιστροφές υπολόγων (τριπλότυπα ταµία) Γραµµάτια εσόδων από Millennium (tτριπλότυπα ταµία) Γραµµάτια κρατήσεων (τριπλότυπα ταµία) Γραµµάτια παραλαβής εισπράξεων (τριπλ. Ταµία) ικαιολογητικά πληρωµής ενταλµάτων είσπραξης 300 γραµµ. Τύπου Β

20 Πληρωµή µισθοδοσίας υπαλλήλων ήµου, αιρετών κλπ. Πληρωµή µισθοδοσίας υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων του ήµου Απόδοση φόρων εισφορών & φόρων ήµου & Νοµικών Προσώπων Αποστολή στα ασφαλιστικά ταµεία µισθοδοτικών καταστάσεων ήµου & Νοµικών Προσώπων Αρχειοθέτηση Τήρηση βιβλίων ήµου Τήρηση βιβλίων Νοµικών Προσώπων αντίστοιχα µε τα παραπάνω Σύνταξη απολογισµού του ήµου και αποστολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο Λήψη αναγκαστικών µέτρων για την είσπραξη εσόδων 550 υπάλληλοι Σύνολο 136 (2 ΚΕΜΙΠΟ+ 37 ΟΠΑΝ + 97 ΚΕΒΡΕΦΟ) φωτοαντίγραφα περίπου Όλων των παραπάνω ενταλµάτων & γραµµατίων & αποδεικτικών πληρωµής κρατήσεων Ηµερολόγιο Εισπράξεων Ηµερολόγιο πληρωµών Καθολικό Εσόδων Καθολικό Εξόδων Βιβλίο Τρεχουµ. Ταµ. Απολογ. Πίνακας Φραγή ενηµερότητας & εντολή κατάσχεσης A/A Περιγραφή ενέργειας 1 Αποστολή Στατιστικών Στοιχείων ήµου 2 Αποστολή Στατιστικών Στοιχείων Νοµικών Προσώπων του ήµου Υπηρεσία υλοποίησ ης Ταµιακή Ταµιακή Α2. Ενέργειες της ς Εµπλεκόµενε Εµπλεκόµενοι ς υπηρεσίες φορείς (εκτός ή ΝΠ του ήµου) ήµου Λογιστηρίου ηµοτικών Προσόδων Ταµιακής Υπηρεσίας Νοµικά Πρόσωπα Ταµιακή Υπηρεσία Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Οικονοµικών ΕΛ.ΣΤΑΤ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Οικονοµικών ΕΛ.ΣΤΑΤ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Χρονοπρογρα µµατισµ ός 72 καταστ. µηνιαίως & 1 τελικός απολογι σµός 219 ετησίως Προϋπολ ογισµός δαπανών Κ.Α 20

21 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/ Α Περιγρα φή δράσης 1. Προµήθει α 2 βιβλιοθηκ ών Χωρο θέτησ η Γραφεί ο υπαλλ ήλων Συνεχιζ όµενη ή Υπηρε σία υλοποί ησης Προµηθ ειών Εµπλεκό µενες υπηρεσίε ς Χρονο προγρ αµµατισµός Μέχρι τέλος έτους Προϋπο λογισµό ς δαπανώ ν Πηγή χρηµ ατοδ ότησ ης Ίδιοι πόροι Κ.Α Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Τα ανωτέρω είναι προσεγγιστικά στοιχεία µε βάση το έτος 2011 και δεν απεικονίζουν τυχόν αλλαγές που θα προκύψουν από την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών διοίκησης, τις νέες αρµοδιότητες που θα προκύψουν από την εφαρµογή του διπλογραφικού συστήµατος και στα Νοµικά Πρόσωπα του ήµου. 21

22 4. Προγραµµατισµού & Υπηρεσιών Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ της ς Α1. Λειτουργίες του τος Περιγραφή λειτουργίας Πληροφορικής Αναβάθµιση και συντήρηση λογισµικού Ανάπτυξη και συντήρηση εξειδικευµένων εφαρµογών Συντήρηση εξυπηρετητών σε υλικό και λογισµικό Συντήρηση αποµακρυσµένων προσβάσεων (ασύρµατες ενσύρµατες) Επισκευή Η/Υ Επισκευή περιφερειακών µονάδων Έλεγχος καλής λειτουργίας δικτύου Τεχνική υποστήριξη Τεχνική υποστήριξη Νοµικών προσώπων του ήµου Ποσοτικοί στόχοι παραγόµενου έργου Κάθε µέρα 10/έτος 30/έτος 50/έτος 300/έτος 100/έτος Κάθε µέρα Κάθε µέρα Κάθε µέρα A/A Περιγραφή ενέργειας Εµπλεκόµενες υπηρεσίες ή ΝΠ του ήµου Α2. Ενέργειες του τος Εµπλεκόµενοι φορείς (εκτός ήµου) Χρονοπρογρα µµατισµ ός Προϋπολο γισµός δαπανών Κ.Α Άξονα ς Μέτρο του Ε.Π. Α3. Προϋπολογισµός λειτουργικών δαπανών του τος ΚΑ Προϋπολογισµού Τίτλος Κωδικού Σύνολο λειτουργικών δαπανών ( σε ) Λοιπές Συνδροµής 2.000, Συντήρηση τηλέφωνα , Συντήρηση εξυπηρετητών (servers) , Συντήρηση Προγράµµατος Ληξιαρχείου 2.000, ecm 1.000, Συντήρηση λογισµικού ιοικητικών , Συντήρηση λογισµικού Οικονοµικών , Ανταλλακτικά επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισµού ,00 22

23 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α/Α Περιγραφή δράσης Προµήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκτυπωτών Προµήθεια Προγράµµατος επεξεργασίας εικόνας - κειµένου Προµήθεια υλικού υποδοµής ικτύου Προµήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκτυπωτών Προµήθεια Βάσης εδοµένων Κοινωνικής Είδος δράσης Προµήθεια Προµήθεια Προµήθεια Προµήθεια Προµήθεια /νση /κών /νση /κών /νση /κών ηµ. Αστυνοµ ία /νση Κοινωνικ ής Χωροθέτηση Συνεχιζόµενη ή Υπηρεσί α υλοποίη σης Προµηθει ών Προµηθει ών Προµηθει ών Προµηθει ών Προµηθει ών Εµπλεκόµεν ες υπηρεσίες Πληροφορικ ής Πληροφορικ ής Πληροφορικ ής Πληροφορικ ής Πληροφορικ ής Χρονο προγρ αµµατι σµός Προϋπολογ ισµός δαπανών 3/ ,00 4/ ,00 4/ ,00 6/ ,00 6/ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ,00 Πηγή χρηµ. Ίδιοι πόροι Ίδιοι πόροι Ίδιοι πόροι Ίδιοι πόροι Ίδιοι πόροι Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π

24 4. Προγραµµατισµού & Υπηρεσιών Υποστήριξης Προγραµµατισµού & Τοπικής Ανάπτυξης Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ της ς Προγραµµατισµού και Τοπικής Ανάπτυξης Α1. Λειτουργίες του τος Περιγραφή λειτουργίας Αναπτυξιακά και χρηµατοδοτικά Προγράµµατα Εθνικών και Ευρωπαϊκών Φορέων. Σύνταξη και υποβολή Φακέλων συµµετοχής σε Αναπτυξιακές ράσεις. Προγραµµατικές συµβάσεις µεταξύ του ήµου και άλλων φορέων για την υλοποίηση έργων, ενεργειών και προγραµµάτων. Σύστηµα ιαχειριστικής Επάρκειας του ήµου σύµφωνα µε το ισχύον Νοµοθετικό Πλαίσιο Σύνταξη Επιχειρησιακού Προγράµµατος και Ετήσιου Προγραµµατος ράσης του ήµου και των Νοµικών του Προσώπων. «Αστικό Παρατηρητήριο» της Habitat Agenda. Συντήρηση, αναβάθµιση και ενηµέρωση του περιεχοµένου των ηλεκτρονικών σελίδων του ήµου. Εκτιµώµενη ποσότητα εκροών 2 προγράµµατα κατ έτος 5 κατ έτος 2 κατ έτος Εξάµηνη ενηµέρωση δεικτών Καθηµερινά A/ A Περιγραφή ενέργειας 1 Παρακολούθηση επιµορφωτικών σεµιναρίων Εµπλεκόµενες υπηρεσίες ή ΝΠ του ήµου Προσωπικού Α2. Ενέργειες του τος Εµπλεκόµενοι φορείς (εκτός ήµου) Χρονοπρογραµ µατισµός Προϋπολο γισµός δαπανών Κ.Α ΙΝ.ΕΠ. 3.2 Άξονας Μέτρο του Ε.Π. 24

25 5. ηµοτικής Κατάστασης και Αλλοδαπών ηµοτικής Κατάστασης Α/Α Α1. Λειτουργίες τος ηµοτικής Κατάστασης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ(ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ, ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ) 2 ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΡΙ ΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ 3 ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ, ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΟΤΩΝ 4 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ 5 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ Α ΗΛΩΤΩΝ 6 ΚΕΠ ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ : ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΠ,ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΑ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ, ΤΙΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΛΠ 7 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΑΝΑ ΙΜΗΝΟ 8 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ 9 ON LINE ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ MIDDLEWARE 10 ΑΡΧΕΙΟ ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ) Α2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΩΣ 31/12/2012 ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ( ΙΟΡΘΩΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ) 2 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΧΗΣ ΝΕΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΕΩΣ 31/12/ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΩΣ 31/12/2012 ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ(ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΦΑΚΕΛΛΟΙ) ΜΕΣΩ SCANNER 5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ(OFFICE 7, WINDOWS 7) ΕΩΣ 31/12/

26 6 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 7 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΩΣ 31/12/2012 ηµοτικής Κατάστασης και Αλλοδαπών Ληξιαρχείου Α1.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΕΚ ΟΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ, ΓΑΜΩΝ, ΘΑΝΑΤΩΝ Κ.Λ.Π 2 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ, ΓΑΜΩΝ, ΘΑΝΑΤΩΝ,ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ, ΟΝΟΜΑΤΟ ΟΣΙΩΝ, ΙΑΖΥΓΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ, ΙΕΡΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ 3 ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ, ΑΛΛΑΓΕΣ, ΙΘΑΓΕΝΕΙΕΣ, ΕΚΟΥΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΣΤΙΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ, ΓΑΜΩΝ, ΘΑΝΑΤΩΝ. 4 ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ. 5 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ, ΓΑΜΩΝ, ΘΑΝΑΤΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ 6 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΗΜΟΥΣ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 7 ΕΚ ΟΣΗ Α ΕΙΩΝ ΤΑΦΗΣ 8 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 9 ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΕΠ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. 10 ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΤΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ Κ.Λ.Π. 11 ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΤΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ, ΓΑΜΩΝ, ΘΑΝΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 12 ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΕΚΝΩΝ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ. 13 ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 14 ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΗ Α ΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ 15 ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ. Α2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 1 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΗΣ 2 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 26

27 3 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ, ΓΑΜΩΝ, ΘΑΝΑΤΩΝ & ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 31/12/2012 ΕΩΣ 31/12/2012 ηµοτικής Κατάστασης και Αλλοδαπών ιοικητικής Εξυπηρέτησης Αλλοδαπών Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ της ς ιοικητικής Εξυπηρέτησης Αλλοδαπών Α1. Λειτουργίες Περιγραφή λειτουργίας Ενηµέρωση και εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών που ανήκουν στην τοπική αρµοδιότητα και στα διοικητικά όρια του ήµου ς Ιωνίας. Παραλαβή και έλεγχος πληρότητας των απαιτούµενων δικαιολογητικών αιτήσεων για ανανέωση ή χορήγηση αδειών παραµονής. Καταχώρηση στον Η/Υ όλων των στοιχείων του φακέλου του αλλοδαπού και χορήγηση βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης. Παραλαβή εγγράφων από περιφέρεια (συµπληρωµατικά-αποφάσεις-ανακλήσειςαπορριπτικές κλπ). Ενηµέρωση των αλλοδαπών (τηλεφωνικά και κοινοποίηση µέσω ανάρτησης στον πίνακα ανακοινώσεων) για συµπληρωµατικά δικαιολογητικά, ενηµερωτικά έγγραφα, απορριπτικές αποφάσεις και άδειες παραµονής. Παραλαβή αιτήσεων εργοδοτών για τη µετάκληση εργαζοµένων από το εξωτερικό. Παραλαβή αδειών παραµονής, βεβαιώσεων και άλλων εγγράφων από την.α.μ. Περιφέρειας Αττικής. Τήρηση πρωτοκόλλου ηλεκτρονικού και χειρόγραφου εγγράφων και φακέλων. Επικοινωνία µε άλλους ηµόσιους φορείς ή εργασίας συναρµόδιες υπηρεσίες για θέµατα νοµιµότητας παραµονής (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΥ, σχολεία, κλπ) Ανταπόκριση σε ερωτήµατα των /νσεων Αλλοδαπών και Αστυνοµικών Τµηµάτων της ΕΛ.ΑΣ.αναφορικά µε στοιχεία του τηρουµένου αρχείου αλλοδαπών ιαβίβαση στην Περιφέρεια φακέλων αιτήσεων για Α.. και συµπληρωµατικών αιτήσεων που κατατέθηκαν µέσα στο έτος Εκτιµώµενη ποσότητα εκροών ετησίως ετησίως ετησίως ετησίως ετησίως 5 ετησίως 1/εβδοµάδα ετησίως 5/ηµέρα 500 ετησίως 1/εβδοµάδα 27

28 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α / Α Περιγραφ ή δράσης 1 Προµήθεια φακέλων µε τυπωµένο κείµενο 2 Προµήθεια 100 CD για την εγγραφή των διαβιβαστι κών που αποστέλλο νται στην Περιφέρεια Συνεχιζ όµενη ή Συνεχιζό µενη Υπηρεσί α υλοποίη σης Αλλοδαπ ών Αλλοδαπ ών Εµπλεκόµε νες υπηρεσίες Προµηθειών Προµηθειών Χρονο προγρα µµατισµ ός Προϋπο λογισµό ς δαπανώ ν Πηγή χρηµ. Ίδιοι πόροι Ίδιοι πόροι Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Οι αρµοδιότητες του τος καλύπτουν όλες τις διοικητικής φύσεως εργασίες που αιτούνται οι υπήκοοι τρίτων χωρών στα διοικητικά όρια του ήµου ς Ιωνίας, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία (χορήγηση, ανανέωση αδειών διαµονής, έγκριση εργασίας, ειδική βεβαίωση νόµιµης διαµονής κ.α.). Στο γραφείο αλλοδαπών µπορούν να ενηµερώνονται και να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους για χορήγηση ή ανανέωση αδειών µη Έλληνες πολίτες ή µη πολίτες της Ε.Ε. καθώς πρόκειται για την κύρια υπηρεσία πληροφόρησης και διεκπεραίωσης αιτηµάτων αλλοδαπών. Από τη φύση τους, οι αρµοδιότητες του τος απαιτούν διαρκή εκπαίδευση σε Η/Υ, ενηµέρωση αναφορικά µε την νοµοθεσία και επικοινωνία µε τους συναρµόδιους φορείς. 28

29 6. Κοινωνικής Πολιτικής τα: Κοινωνικής Μέριµνας / Πολιτικής Προστασίας, Προληπτικής Ιατρικής και Αγωγής Υγείας Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ της ς Κοινωνικής Μέριµνας Γραφείο Κοινωνικής Πρόνοιας Α1. Λειτουργίες της ς Περιγραφή λειτουργίας Εκτιµώµενος αριθµός εξυπηρετούµενων α) Πληροφόρηση- ενηµέρωση πολιτών για παροχές Κοινωνικής Φροντίδας, β) παροχή ατοµικής Συµβουλευτικής και συµβουλευτικής σε οµάδες και οικογένεια, γ)παραποµπή σε Κέντρα Πρόνοιας και άλλα εξειδικευµένα Κέντρα, δ) Κοινωνική επανένταξη αποκατάσταση ΑΜΕΑ, πρώην τοξικοµανών, ψυχιατρικών περιστατικών κλπ, ε) συµβουλευτική και στήριξη ανέργων και την προώθηση τους στην αγορά εργασίας µε την συνεργασία του ΟΑΕ και άλλων φορέων, στ) οργάνωση προγραµµάτων πρόληψης για τις εξαρτήσεις, ζ) ενίσχυση απόρων και πολυτέκνων, η)στήριξη λειτουργίας προγραµµάτων για ΑΜΕΑ, θ)στήριξη και ενίσχυση των οµάδων µεταναστών, ι) οργάνωση πανελλήνιων εράνων 1000/ έτος 800/έτος Υπηρεσίες Πρόνοιας Βιβλιάρια Ανασφάλιστων Γραφείο Ψυχολόγων Γραφείο ηµοτικής κατασκήνωσής Γραφείο Οικογένειας και παιδιού. Ψυχολογική στήριξη δηµοτών πολιτών που αντιµετωπίζουν ατοµικά οικογενειακά προβλήµατα και χρήζουν συµβουλευτικής ή και θεραπευτικής παρέµβασης Προγραµµατισµός, οργάνωση και λειτουργία της δηµοτικής κατασκήνωσης ιερεύνηση-εφαρµογή και ανάπτυξη υπηρεσιών παιδικής προστασίας Πραγµατοποίηση κατ οίκον Κοινωνικής Έρευνας κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας για διερεύνηση και επίλυση θεµάτων παιδικής κακοποίησης και παραµέλησης. Οργάνωση και λειτουργία της Σχολής Γονέων. 120 άτοµα/ έτος 950 άτοµα/ έτος 800 παιδιά και 150 Ηλικιωµένοι µέλη των ΚΑΠΗ του ήµου. 400 άτοµα 29

30 Γραφείο Σχεδιασµού και προγραµµατισµού Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων κοινωνικής δράσης, παροχών και υποστήριξης σε συνδυασµό µε τα τοπικά προβλήµατα και τις ανάγκες των δηµοτών. ικτύωση µε τοπικούς και άλλους φορείς για την επίλυση των κοινωνικών προβληµάτων. ιοργάνωση προγραµµάτων και εκδηλώσεων για την ενηµέρωση των δηµοτών σε κοινωνικά θέµατα, κ.α Όλοι οι δηµότες και κάτοικοι του ήµου Γραφείο γραµµατειακής υποστήριξης Γραµµατειακή υποστήριξη του τµήµατος Τεχνική και ηλεκτρονική υποστήριξη του αρχείου του τµήµατος. 550 έγγραφα Γραφείο Πρόληψης Παραβατικότητας Ενηµέρωση της ιοίκησης του ήµου για την Εθνική Πολιτική πρόληψης παραβατικότητας και εφαρµογή προγραµµάτων πρόληψης παραβατικότητας σε τοπικό επίπεδο. ιοργάνωση ηµερίδων, σεµιναρίων κλπ για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης για το ανωτέρω θέµα Όλοι οι δηµότες και κάτοικοι Πολιτικής Προστασίας, Προληπτικής Ιατρικής και Αγωγής Υγείας Γραφείο Προληπτικής Ιατρικής και Αγωγής Υγείας Οργανώνει προγράµµατα προληπτικής ιατρικής και οδοντιατρικής για όλο τον πληθυσµό του ήµου Οργανώνει προγράµµατα αγωγής υγείας Έχει την ευθύνη για την οργάνωση εθελοντικής αιµοδοσίας και την ηµοτική Τράπεζα αίµατος ς Υγειονοµική Υπηρεσία Λειτουργίες των ΚΑΠΗ Περιγραφή Λειτουργίας Ιατροφαρµακευτική περίθαλψηενεσοθεραπεία Ποσοτικοί στόχοι παραγόµενου έργου συνεδρίες/έτος 30

31 Υγειονοµική Υπηρεσία Προληπτική Ιατρική καρδιογραφήµατα, λήψη Αρτ. Πίεσης, µέτρηση χολ/νης - σακχάρου, προληπτικοί έλεγχοι, αντιγριππικός εµβολιασµός, συµβουλευτική συνοδεία µελών 900/έτος σε καθηµερινή βάση µετρήσεις / έτος αναλόγως το πρόγραµµα κάθε Οκτώβριο - Νοέµβριο σε καθηµερινή βάση στο ΚΑΠΗ και κατ οίκον όποτε είναι απαραίτητο Υγειονοµική Υπηρεσία Φυσικοθεραπευτική Αγωγή συνεδρίες/ έτος Υγειονοµική Υπηρεσία Φυσικοθεραπευτική Αγωγή Συµβουλευτική σε καθηµερινή βάση Υγειονοµική Υπηρεσία Εργοθεραπεία Σε καθηµερινή βάση Κοινωνικής Πρόνοιας Κοινωνική Εργασία εγγραφές συνοδεία µελών συµβουλευτική ατόµου & οικογένειας άτοµα / έτος όποτε είναι απαραίτητο Σε καθηµερινή βάση στο ΚΑΠΗ και κατ οίκον Κοινωνικής Πρόνοιας & Υγειονοµική Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας & Υγειονοµική Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας & Υγειονοµική Υπηρεσία Κ.Α.Π.Η. & Κοινωνικής Πρόνοιας & Υγειονοµική Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας & Υγειονοµική Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας & Υγειονοµική Υπηρεσία Ψυχαγωγία: εκδροµές συνεστιάσεις κατασκηνώσεις µπάνια εκδηλώσεις θεατρικές παραστάσεις Επιµόρφωση: οµιλίες οµάδα χορωδίας οµάδα χορού οµάδα γυµναστικής οµάδα ζώγραφικής οµάδα θεάτρου επιµορφωτικοί περίπατοι Συνοδεία σε όλα τα εξωτερικά προγράµµατα Συνεργασία µε υπηρεσίες: ήµος, Μονάδες Υγείας, Περιφέρεια, Ασφαλιστικά Ταµεία, Λοιπές Κοινωνικές Υηρεσίες Συνεργασία µε ΚΑΠΗ άλλων ήµων Συµµετοχή στις "Ιωνικές Μέρες" άτοµα /έτος άτοµα / έτος 140 άτοµα / έτος 450 άτοµα /έτος 600 άτοµα / έτος 200 άτοµα / έτος 200 άτοµα / έτος 20 άτοµα 1 φορά την εβδοµάδα 15 άτοµα 1 φορά την εβδοµάδα 60 άτοµα 2-3 φορές την εβδοµάδα 15 άτοµα 1 φορά την εβδοµάδα 10 άτοµα / 1 φορά την εβδοµάδα 200 άτοµα / έτος 1 συνοδός ανά 50 άτοµα Με πολλή µεγάλη συχνότητα 1 φορά το χρόνο σε κοινή εκδήλωση & όποτε απαιτείται για θέµατα λειτουργίας 1 φορά το χρόνο Περιγραφή ενέργειας Οργάνωση Ηµερίδας Κοινωνικών Θεµάτων (µετανάστες, ΑΜΕΑ, ευπαθείς Υπηρεσία υλοποίησης Κοινωνικής Μέριµνας Α2. Ενέργειες της ς Εµπλεκόµενοι φορείς (εκτός ήµου) Εµπλεκόµενες Υπηρεσίες ή ΝΠ του ήµου Πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ΙΡΙ Α ΕΣΑΜΕΑ, Σύνδεσµος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος "Σ.Κ.Λ.Ε." Χρονοπρογραµµα τισµός Μάρτιος 2012 Προϋπο λογισµό ς δαπανώ ν ( ) Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π

32 οµάδες πληθυσµού, κοινωνικός αποκλεισµός, τοξικοεξάρτηση) Οργάνωση Ηµερίδας Με θέµα (Πρόληψη αυτοκτονίας) για επαγγελµατίες Κοινωνικών Υπηρεσιών/ Ψυχικής Υγείας Οργάνωση Εκδήλωσης για τους Οµαδάρχες Κοινοτάρχες της ηµοτικής κατασκήνωσης Κοινωνικής Μέριµνας Κοινωνικής Μέριµνας Πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ΙΡΙ Α Σ.Ο.Ψ.Υ. ΚΕΘΕΑ Συνεργασία µε Μ.Κ.Ο. «Κλιµακα» Απρίλιος 2012 Νοέµβριος Οργάνωση και λειτουργία τµηµάτων εκµάθησης Ελληνικής Γλώσσας για αλλοδαπούς Κοινωνικής Μέριµνας ηµοτική Επιτροπή Παιδείας Ινστιτούτο ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Παιδείας (Ι ΕΚΕ) Μάρτιος Σεµινάρια εκπαίδευσης Οικογενειακών βοηθών για το Πρόγραµµα "Βοήθεια στο Σπίτι" Οµιλίες για διάφορα θέµατα Οργάνωση και λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου Ιµατιοθήκη Υλοποίηση Προγράµµατος Κατοίκον Υποστήριξης Προµήθεια βιβλίων για τη λειτουργία Συµβουλευτικής Υπηρεσίας, στα Σχολεία και στους Παιδικούς Σταθµούς Πρόγραµµα ηµιουργικής Απασχόλησης κατά τους θερινούς µήνες στην Κατασκήνωση Συνεργασία µε Συλλόγους Μεταναστών Κοινωνικής Μέριµνας Γραφείο Ψυχολόγου Κοινωνικής Μέριµνας Κοινωνικής Μέριµνας Κοινωνικής µέριµνας Κοινωνικής µέριµνας Κοινωνικής Μέριµνας Γραφείο Προµηθειών Επαγγελµατικοί Φορείς του ήµου - Σύλλογοι κλπ. Εξωτερικοί συνεργάτες - Παιδαγωγοί Σύλλογοι Μεταναστών 1ος ος ος ος ος 8 ος

33 Καταβολή Οικονοµικών ενισχύσεων σε αυτοστεγαζόµενους Αναζήτηση προγραµµάτων για συµµετοχή ανέργων ικτύωση µε επιχειρήσεις για την καταγραφή κενών θέσεων εργασίας ηµιουργία βάσεις δεδοµένων Επιχειρήσεων (Α φάση ήµου ς Ιωνίας) Υλοποίηση Σχολής Γονέων ιοργάνωση Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης (Παιδιά απόρων ανέργων ΑΜΕΑ κλπ.) ιοργάνωση ενηµερωτικών συναντήσεων µε Επιχειρηµατίες ιοργάνωση ενηµερωτικών συναντήσεων µε ηµότες Εβδοµάδα Υγείας Ενηµέρωση για θέµατα Υγείας ιοργάνωση εκδηλώσεων σε συνεργασία µε οµάδες νέων για Ρατσισµό ξενοφοβία ανθρώπινα δικαιώµατα Πρόγραµµα πρόληψης Παιδικής Παχυσαρκίας «Παιδειατροφή» Εκδήλωση Παρουσίασης του Μνηµονίου Ενεργειών Πολιτικής Προστασίας Κοινωνικής Μέριµνας Κοινωνικής Μέριµνας Κοινωνικής Μέριµνας Κοινωνικής Μέριµνας Κοινωνικής Μέριµνας Κοινωνικής Μέριµνας Κοινωνικής Πολιτικής Κοινωνικής Πολιτικής Γραφείο Προληπτικής ιατρικής& Αγωγής Υγείας Κοινωνικής Μέριµνας Γραφείο Προληπτικής ιατρικής& Αγωγής Υγείας Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Πληροφορικής ήµου Γραφείο ηµοσίων Σχέσεων Γραφείο ηµάρχου Γραφείο ηµάρχου Γραφείο ηµοσίων Σχέσεων ΟΝΝΙΑ Τεχνική Υπηρεσία - ηµοτική Αστυνοµία - ΟΑΕ ΚΕΚ Φορείς απασχόλησης Επιχειρήσεις Εµπορικός Σύλλογος - Επιχειρήσεις Ι..ΕΚ.Ε. ή Εξωτερικός Συνεργάτης Επιχειρηµατίες της πόλης ηµότες και κάτοικοι ανά Συνοικία 2ος 12ος 1.3 2ος - 6ος ος ος - 5ος ος 12ος Φορείς Υγείας 3ος Νέο, µέλη Αθλητικών Συλλόγων- Πολιτιστικών Φορέων- Πρόσκοποι Παιδείας Υπουργείο Υγείας (Συντονιστική Οµάδα) Πρόσκοποι - Σύλλογοι Εθελοντών ς Ιωνίας 2ος 12ος ος 12ος

34 Οικονοµική υποστήριξη της Εθελοντικής Οµάδας Πολιτικής Προστασίας Οργάνωση Ηµερίδας Προληπτικής Ιατρικής Εφαρµογή προγραµµάτων εµβολιασµών και διενέργειά τους Έκδοση τοπικών Υγειονοµικών διατάξεων για λήψη µέτρων σε θέµατα ηµόσιας Υγιεινής Ηµερίδα ενηµέρωσης για Οστεοπόρωση - Μέτρηση Οστικής Μάζας Ηµερίδα ενηµέρωσης για παθήσης της σπονδυλικής στήλης - µετρήσης - διάγνωσης προβληµάτων Ηµερίδα για Καρδιολογικά Προβλήµατα - Υπέρταση Ηµερίδα για Πνευµονολογικά προβλήµατα - Σπειροµέτρηση Σεµινάρια Α' Βοηθειών Συµµετοχή στις δράσεις του Εθνικού ιαδηµοτικού ικτύου Υγείας Ίδρυση ηµοτικών Ιατρείων Ίδρυση ηµοτικού Φαρµακείου Συµµετοχή στις Ιωνικές Μέρες Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Γραφείο Προληπτικής ιατρικής& Αγωγής Υγείας Γραφείο Προληπτικής ιατρικής& Αγωγής Υγείας Γραφείο Προληπτικής ιατρικής& Αγωγής Υγείας Γραφείο Προληπτικής Ιατρικής Γραφείο Προληπτικής Ιατρικής Γραφείο Προληπτικής Ιατρικής Γραφείο Προληπτικής Ιατρικής Γραφείο Προληπτικής Ιατρικής Γραφείο Προληπτικής Ιατρικής Γραφείο Προληπτικής Ιατρικής Γραφείο Προληπτικής Ιατρικής Κ.Α.Π.Η. Π.Π Γ' Ηλικίας Γ' Ηλικίας Εργαζόµενοι του ήµου Γραφείο ηµάρχου Γραφείο ηµάρχου Προµηθειών Νοσοκοµείο Αγία Όλγα Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία» Σύλλογος Πρόληψης Οστεοπόρωσης Σύλλογος Πρόληψης Οστεοπόρωσης Ελληνική Εταιρεία Καρδιολογίας Ιατρός Πνευµονολόγος Ντάσιου Μαρία Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ιαδηµοτικό ίκτυο Εθελοντές Ιατροί Εθελοντές Φαρµακοποιοί 5ος ος 12ος 1.5 2ος 12ος ος ος ος

35 Ψυχαγωγία: 5 ηµερήσιες εκδροµές 1 4ήµερη εκδροµή 3 συνεστιάσεις 15 θαλάσσια µπάνια 2 θεατρικές παραστάσεις 1 κατασκηνωτική περίοδος στο Αλεποχώρι 3 κοινές εκδηλώσεις 1 επιµορφωτικός περίπατος Κ.Α.Π.Η. Προµηθειών 2ος - 12ος , A/ A Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Περιγραφή ενέργειας 1 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού Υπηρεσία υλοποίησ ης /νση Κοινωνικής Πολιτικής 2 Προµήθεια Η/Υ /νση Κοινωνικής Πολιτικής 3 Προµήθεια Μηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού /νση Κοινωνικής Πολιτικής Εµπλεκόµενε ς Υπηρεσίες ή ΝΠ του ήµου τεχνολ. πληρ. & επικ. τεχνολ. πληρ. & επικ. τεχνολ. πληρ. & επικ. Εµπλεκ όµενοι φορείς (εκτός ήµου) Χρονοπρογρα µµατισµ ός 2ος - 12ος Προϋπολο γισµός δαπανών Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η Κοινωνικής Πολιτικής είναι υπεύθυνη να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και υποστήριξη σε όσους δηµότες αντιµετωπίζουν κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα, καθώς και να προωθεί την υγεία των κατοίκων του ήµου. Επίσης οργανώνει Κατασκηνωτικά προγράµµατα για τα παιδιά της πόλης, µέσω της ηµοτικής Κατασκήνωσης. Επιµελείται για τη συµµετοχή του ήµου σε Εθνικά και ιεθνή ίκτυα, µε σκοπό την ανάπτυξη της Κοινωνικής Πολιτικής του ήµου και συµµετέχει στην οργάνωση και υλοποίηση προγραµµάτων Κοινωνικού χαρακτήρα. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π , , ,

36 7) ΚΕΠ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΠ Α1. Λειτουργίες της ς της ς 1.Επικοινωνίας µε τους πολίτες Περιγραφή λειτουργίας α) Ενηµερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούν οι υποθέσεις τους, παραλαµβάνει τις αιτήσεις των πολιτών για τις υποθέσεις τους, ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων και διαβιβάζει τους φακέλους των υποθέσεων τους στις αρµόδιες υπηρεσίες. β) Επικυρώνει αντίγραφα διοικητικών εγγράφων, θεωρεί γνήσιο υπογραφής, χορηγεί υπεύθυνες δηλώσεις κλπ, χορηγεί αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας. Εκτιµώµενη ποσότητα εκροών Για το έτος 2010* 1)για το ΑΜΚΑ έγιναν 5124 απονοµές και 1814 µεταβολές, σύνολο:6938 2) πιστοποιηµένες υποθέσεις (κεντρικό)& 6.800(παραρτήµατος) η πλειοψηφία αυτών είναι πιστοποιητικά και υποθέσεις του Υπ.Μεταφορών. Η επικύρωση αντιγράφων και θεώρηση του γνησίου της υπογραφής κατά µέσο όρο είναι 1000(κεντρικό) ηµερησίως 2. Εσωτερικής ανταπόκρισης α) Παραλαµβάνει τις αιτήσεις των πολιτών που αποστέλλονται µέσω των άλλων ΚΕΠ β) Τις προωθεί στις αρµόδιες υπηρεσίες για διεκπεραίωση παρακολουθώντας τη πορεία τους ώστε να κρατούνται τα χρονικά περιθώρια και αποστέλλει το σχετικό έγγραφο στο ΚΕΠ αρχικής υποβολής της αίτησης. γ) Κρατά στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τη διακίνηση των αιτήσεων. 600/έτος (* Η υπηρεσία έχει αιτηθεί την παροχή στατιστικών στοιχείων για το έτος 2011 από το Υπουργείο Εσωτερικών, τα οποία δεν είχε λάβει κατά τη σύνταξη του παρόντος) 36

37 A/ A Περιγραφή ενέργειας 1 Επιµορφωτικά Προγράµµατα του Ινστιτούτου Επιµόρφωσης 2 Πρακτική άσκηση παιδιών από ΙΕΚ &ΤΕΙ 3 Πρόσληψη ή µεταφορά µόνιµων (2)υπαλλήλων σε κλάδο διεκπεραίωση ς πολιτών στο ΚΕΠ(0760) Υπηρεσί α υλοποίη σης /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠ ΙΚΟΥ Α2. Ενέργειες της ς Εµπλεκόµε Εµπλεκόµε νες νοι φορείς υπηρεσίες (εκτός ή ΝΠ του ήµου) ήµου ΙΝ.ΕΠ Χρονοπρογραµ µατισµός 4/ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 4 ΜΟΝΙΜΟ ΥΣ ΥΠΑΛΛΗ ΛΟΥΣ Προϋπολο γισµός δαπανών Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. 3.2 ΤΕΙ,ΙΕΚ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/ Α Περιγραφή δράσης 1 Αγορά νέου φαξ 2 Τοποθέτηση τηλεφωνικού κέντρου 3 Αγορά 10 καρεκλών γραφείου & αντίστοιχων υποπόδιων 4 Αναβάθµιση του συστήµατος θέρµανσης Συνεχιζό µενη ή Υπηρεσία υλοποίησης Προµηθειών Προµηθειών Τεχνική Υπηρεσία Εµπλεκόµ ενες υπηρεσίες Χρονο προγραµ µατισµός Προϋπολ ογισµός δαπανών Κ.Α Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟ ΚΕΠ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (0760) ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ Ι ΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΠ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΓΚΙΣΕ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΑ 37

38 ΖΗΛΟ ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ Η Η ΛΗΞΕΙ.ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 2 ΑΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΕΠ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΦΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΠ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΙΝΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΕΠΙΣΗΣ Η ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΠ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΙΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΟΙΚΕΙΟ ΤΡΟΠΟ. 38

39 8) Καθαριότητας και Μηχανολογικού Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ Μηχανική αποκοµιδή απορριµµάτων 80τόνοι/ηµερησίως 75τόνοι/ηµερησίως ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ Αποκοµιδή ογκωδών αντικειµένων 20 τόνοι/ηµερησίως 20 τόνοι/ηµερησίως ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ Αποκοµιδή κλαδιά 5 τόνοι/ηµερησίως 6 τόνοι/ηµερησίως ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ Αποκοµιδή ανακυκλώσιµων υλικών 16 τόνοι/ηµερησίως 20 τόνοι/ηµερησίως ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ Περισυλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών για ανακύκλωση 15τεµ./ηµερησίως 20 τεµ./ηµερησίως ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ Καθαρισµός οδών και κοινόχρηστων χώρων 2Χ143 χιλιόµετρα/τετραήµερο 2Χ143 χιλιόµετρα/τριήµερο ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ Μηχανικός οδοκαθαρισµός 40 χιλιόµετρα ηµερησίως 50 χιλιόµετρα ηµερησίως ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ Καθαρισµός Λαϊκών αγορών 2 χιλιόµετρα/εβδοµαδιαία 2 χιλιόµετρα/εβδοµαδιαία ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ Πλύσιµο δρόµων και λαϊκών αγορών 4 χιλιόµετρα/εβδοµαδιαία 4 χιλιόµετρα/εβδοµαδιαία ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ Απόφραξη και καθαρισµός και απολύµανση φρεατίων αγωγών όµβριων υδάτων 950 τεµάχια/ανά οκτάµηνο 950 τεµάχια/ανά εξάµηνο 2900 τεµάχια/ανά τεµάχια/ανά 15 Πλύσιµο και απολύµανση κάδων ηµέρες ηµέρες ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ Εποπτεία και έλεγχος καθαριότητας της πόλης 12 ώρες/ηµερησίως 12 ώρες/ηµερησίως ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ Φύλαξη εγκαταστάσεων 24ωρο 24ωρο ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ιοικητική υποστήριξη των Υπηρεσιών της ς 10 ώρες/ηµερησίως 10 ώρες/ηµερησίως 39

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 274 του ηµοτικού Συµβουλίου της µε

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης:87 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ /ΝΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΝΤΖΕ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ: ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΡΛΗ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ.16 του ηµοτικού Συµβουλίου της µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩΚΥ-ΚΩ0 ANAΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩΚΥ-ΚΩ0 ANAΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 185 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα Παρασκευή 24 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘ7ΩΚΥ-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΘ7ΩΚΥ-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 73 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα Τετάρτη 27 Απριλίου 2011 & ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 60 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 72 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα Τρίτη 1 Απριλίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σκοπός: Η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών έχει σκοπό την ορθολογική διοίκηση διαχείριση των θεμάτων του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και την εξυπηρέτηση των δημοτών όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ιαχείριση Έργων

Οικονοµική ιαχείριση Έργων Φορέας: ήµος Ροδίων /νση: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ/Fax: 22410-46200 / 22410-46379 e-mail: Info@rhodes.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστηµα) Αριθµός Ηµεροµηνία.Α. Τύπος Α Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 437 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΜΑΡΟΥΣΙ 151 80 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. Πρακτ. 1/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατερίνη, 13/1/2014 Αριθ. Πρωτ. 353/Φ.130 Συνήλθε στην Κατερίνη σήµερα Πέµπτη 2 Ιανουαρίου 2014 στις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθ.Αποφ.:24/2013 Αριθ. Πρωτ.: 1501 ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Ιορδάνης Λουίζος αφού έλαβε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ.63 του ηµοτικού Συµβουλίου της µε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΟ ΩΝ. Ποσά σε Ευρώ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ 67,000.00 1,225.00 0219 12,425.00 10,000.00 260.00 02250 3,330.00 1.00 10,800.00 900.00 02450 2,500.

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΟ ΩΝ. Ποσά σε Ευρώ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ 67,000.00 1,225.00 0219 12,425.00 10,000.00 260.00 02250 3,330.00 1.00 10,800.00 900.00 02450 2,500. 02110 02120 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 67,00 12,425.00 48,78 1,225.00 18,22 11,20 6,540.24 1,225.00 0219 02240 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΡΩ6Θ-ΚΣΖ. Αριθ. Αποφ: 43

ΑΔΑ: Β4ΛΡΩ6Θ-ΚΣΖ. Αριθ. Αποφ: 43 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων Αριθ. Αποφ: 43 Στην Αγία Βαρβάρα και στο ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΘΕΜΑ: Σύσταση μη Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στο Δήμο Φαρκαδόνας.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΘΕΜΑ: Σύσταση μη Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στο Δήμο Φαρκαδόνας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φαρκαδόνα, 03 09 2015 Αρ. Πρ.: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: Σύσταση μη Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Περίγραμμα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική Διεύθυνση: Διεύθυνση: Τμήμα: Άμεσα Προϊστάμενος (τίτλος): Άμεσα Υφιστάμενοι (τίτλοι): Τίτλος θέσης: Κλάδος / Ειδικότητα: Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 287 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014.

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Στη Μύρινα Λήµνου σήµερα 30 η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Ελευθερία Α. Κόνιαλη Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Κασσάνδρας 63077 Κασσάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΘ. Κ. Ι. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΠΕΤΡΑΚΗ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΘ. Κ. Ι. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΠΕΤΡΑΚΗ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 68

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 68 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 8 / 1 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΤΜΗΜΑ : Ταχ. /νση : Τηλέφωνο : Φαξ : Ηλεκ/κό Ταχ. : Ιστοσελίδα : ηµάρχου Πλ. Ελευθερίας 1 Τ.Κ. 851 00 - ΡΟ ΟΣ 2241361387

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 OΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 Ταχ. /νση : Πλ. Ελευθερίας 3

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης.

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 305/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 35/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ (Σε εφαρµογή της απόφασης αυτής η Υπηρεσία έχει εκδώσει Έντυπο Αίτησης και υποδείγµατα πινάκων, στην /νση: http://www.mnec.gr/anaptyksiakos_nomos_3299_2004_main.aspx ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2015-2016

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2015-2016 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2015-2016 προς διευκόλυνση της συνεργασίας του Τµήµατος Παιδείας µε τους /ντες των Σχολείων Πρωτ/θµιας και ευτ/θµιας Εκπ/σης ήµου Ρεθύµνης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1963 ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33 - ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα 31/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αρ. Αποφ. 194/2015 Αρ. Πρωτ 194 ΘΕΜΑ: Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ 1 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ * ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 6ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ -ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ Σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 24 Μαρτίου 2011 και ώρα 12:30 µ.µ. συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 140.000,00 182.834,28 15.305,20 13.344,49 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Aρ. Μελέτης : 124/2015 C P V 8 5 1 2 1 0 0 0-3 (Υπηρεσίες παροχής ιατρικής παρακολούθησης μελών των

Διαβάστε περισσότερα

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~500 γονείίςς = 1000 παιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε παιδιά προσχολικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ) Ταχ. /νση: 19 ο χλµλεωφ.μαραθώνος Ταχ. Κώδικας:19009 Πληροφορίες: ρ Κ. Πατλιτζιάνας Τηλέφωνο: 2106603300 Fax: 2106603303 Email: xm-eox@cres.gr Ηµεροµηνία 11/08/2015 Α.Π.: ΥΠ. 350 Προς: ήµο Νέας Ιωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1η ΑΝΑΘΕΣΗ 2η ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μέριμνα για το άνοιγμα και το κλείσιμο του κτηρίου και τη λειτουργία Τοιχοκόλληση και κοινοποίηση του κλιματιστικού σε καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 224 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π)

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΚ-ΓΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΚ-ΓΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Θεµατικός Κύκλος Τίτλος Εναρξη Λήξη ιάρκεια (Ωρες) Κωδικός (Επικοινωνία) Αφορά Χρηµ.

Α/Α Θεµατικός Κύκλος Τίτλος Εναρξη Λήξη ιάρκεια (Ωρες) Κωδικός (Επικοινωνία) Αφορά Χρηµ. Α/Α Θεµατικός Κύκλος Τίτλος Εναρξη Λήξη ιάρκεια (Ωρες) Κωδικός (Επικοινωνία) Αφορά Χρηµ. 1 13/01/2014 15/01/2014 21 80001Μ14 2 15/01/2014 17/01/2014 21 80002Μ14 3 20/01/2014 22/01/2014 21 80004Μ14 4 ΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. Ταχ. /νση : Γ. ΛΥΡΑ 140- ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-4-2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Γ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθ.: Πατησίων 30-10170 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο:2131519100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..31η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 16ης-12-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..421/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012 ΘΕΜΑ: 83 ο Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Θεσσαλίας και των /νσεων της Π.Ε. Λάρισας.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 )

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άγ.Στέφανος : 16/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ : 17015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. /νση : Λ.Λ Μαραθώνος 29& Αθ. ιάκου 1 Τ.Κ 14565

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΟΟΛ04-ΚΣΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.

ΑΔΑ: 45ΟΟΟΛ04-ΚΣΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά 10ης/30-9-2011 συνεδρίασης του.σ. του Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 &

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 28 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΤ / ΑΑΠ / ΕΣΠΑ-ΑΚ /4544/215

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΤ / ΑΑΠ / ΕΣΠΑ-ΑΚ /4544/215 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΤ / ΑΑΠ / ΕΣΠΑ-ΑΚ /4544/215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η με αριθ. 40

Π Ρ Α Ξ Η με αριθ. 40 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Ξ Η με αριθ. 40 ΘΕΜΑ : «Εισηγητική έκθεση για την έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. ΓΙΑ «Κανονισµός λειτουργίας Κ.Α.Π.Η.» Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. ΓΙΑ «Κανονισµός λειτουργίας Κ.Α.Π.Η.» Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 347 του ηµοτικού Συµβουλίου της µε

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 66/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη)

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2 ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) Υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά ικαιολογητικά Υπογεγραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 303/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα