ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 1 του ηµοτικού Συµβουλίου της µε αριθµό 1 από συνεδρίασης αυτού, που έγινε µε την αριθ. 1/462/ πρόσκληση του Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Πέτρου Μπουρδούκου. ΓΙΑ «Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης, έτους 2012» Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΡ ΟΥΚΟΣ Μ Ε Λ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ Ι. Κολµανιώτης, Σ. Βανδώρος, Ο. Κατηµερτζή, Ξ. Κυριακόπουλος, Φ. Τσοµπάνογλου, Α. Καρβουνιάρης, Χ. Χατζηΐωάννου, Ι. Γλυνός, Α. Τσαούσης, Γ. Ιωαννίδης, Π. Αβακουµίδης, Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή, Π. Κωστάκης, Σπ. Αµανατίδης, Γ. Παπαδόπουλος, Χ. Αναµουρλόγλου,. Κωστιδάκης, Α. ηµητσάνου, Φ. Αθυµαρίτου, Λ. Βουδούρης, Π. Μανούρης, Π. Βλασσάς, Μ. Καναβός, Ρ. Ουσταµπασίδου, Ι. Λαζαρίδης, Ν. ακουτρός, Π. Τσουκαλάς, Θ. Χαµαλίδης, Σ. Μαλαγάρη, Β. Πατσάκος, Ν. Κουκουλάρης,. Κουκουλάρης, Γ. Τσοµπανίδου, Α. Χατζησαββίδης,. Θωµαϊδου, Β. Καλογερόπουλος εν προσήλθαν στην συνεδρίαση, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης, οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Λ. Καραγιαννίδης, Γ. Αναστασιάδου,. Σακαλόγλου. Στο σηµείο αυτό o Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Πέτρος Μπουρδούκος, επειδή απουσιάζει η Γραµµατέας του Σώµατος κ. Γεωργία Αναστασιάδου, αναθέτει τα καθήκοντα του Γραµµατέα ηµοτικού Συµβουλίου στον ηµοτικό Σύµβουλο κ. ηµήτρη Κυριαζή. Αφού υπήρξε νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 "περί ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα", κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης, παρόντος του ηµάρχου κ. Ηρ. Γκότση, από τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Π. Μπουρδούκο, σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Ν. 3852/10. 1

2 Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 1 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, µε την αρ. πρ. 460/ εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής, την υπ αριθµ. 4/ πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής, την υπ αριθµ. 2/ πράξη της Οικονοµικής Επιτροπής µετά του συνηµµένου παραρτήµατος του Τεχνικού Προγράµµατος Εκτελεστέων ηµοτικών Εργων, έτους Ακολούθως ενηµερώνει το σώµα, ότι 1. µετά τις παρατηρήσεις, που διατυπώθηκαν κατά την συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 2. της κοινοποίησης της 3 ης και 4 ης δόσης της Σ.Α.Τ.Α. για το έτος 2011, 3. της κοινοποίησης της απόφασης ένταξης του ήµου στο πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», κατατέθηκαν οι υπ αρ. 1056/ και 1048/ συµπληρωµατικές εισηγήσεις των /νσεων Προγραµµατισµού και τεχνικής Υπηρεσίας αντίστοιχα, οι οποίες πρέπει να ενσωµατωθούν στην αρχική εισήγηση. Τέλος ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές. 2. Αφού έλαβε υπόψη του την υπ αριθµ. 4/ πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής, την υπ αριθµ. 2/ Πράξη της Οικονοµικής Επιτροπής, τις διατάξεις των άρθρων 63 παρ. δ και 266 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 4 του Π. 185/2007, όπως αυτό τροποποιήθηκε και διαµορφώθηκε από το Π. 89/2011. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (επί παρόντων -38- ηµοτικών Συµβούλων και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας, µε ψήφους 27 ΥΠΕΡ, 5 ΚΑΤΑ (οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Π. Τσουκαλάς, Θ. Χαµαλίδης, Σ. Μαλαγάρη, Β. Πατσάκος, Α. Χατζησαββίδης) και 6 ΛΕΥΚΑ (οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Π. Μανούρης, Π. Βλασσάς, Μ. Καναβός, Ρ. Ουσταµπασίδου, Ι. Λαζαρίδης, Ν. ακουτρός) Την έγκριση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης του ήµου έτους 2012, µετά του Τεχνικού Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων, έτους 2012, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας και επισυνάπτεται ως Παράρτηµα, ως κατωτέρω: 2

3 ιοικητικών Υπηρεσιών a. ιοικητικής Μέριµνας b. Γραµµατείας- Πρωτοκόλλου- ιεκπεραίωσης Αρχείου c. Παιδείας και Σχολικών Επιτροπών d. ηµοτικής Συγκοινωνίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α1. Λειτουργίες του τος ιοικητικής Μέριµνας Περιγραφή λειτουργίας ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Γραφείο Οικονοµικής Επιτροπής Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων τους φροντίζει για την έγκαιρη επίδοση των σχετικών προσκλήσεων στο ήµαρχο και τους ηµοτικούς Συµβούλους και συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πληρότητα των εισηγούµενων θεµάτων, συντάσσει τις αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου και τις αποστέλλει στα αρµόδια όργανα, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων καθώς και τα ευρετήρια των αποφάσεων Καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων, φροντίζει για την έγκαιρη επίδοση των σχετικών προσκλήσεων στον Πρόεδρο και τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής και συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πληρότητα των εισηγούµενων θεµάτων. Συντάσσει τις αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής και τις αποστέλλει στα αρµόδια όργανα, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων καθώς και τα ευρετήρια των αποφάσεων. Καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων, φροντίζει για την έγκαιρη επίδοση των σχετικών προσκλήσεων στον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής και συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πληρότητα των εισηγούµενων θεµάτων. Συντάσσει τις αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τις αποστέλλει στα αρµόδια όργανα, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων καθώς και τα ευρετήρια των αποφάσεων. Εκτιµώµενη ποσότητα εκροών 22συνεδριάσεις *30 πράξεις=660 ετησίως 50 συνεδριάσεις * 20 πράξεις= 1000 πράξεις ετησίως 30 συνεδριάσεις * 10 πράξεις= 300 πράξεις ετησίως 3

4 Γραφείο Επιτροπής ιαβούλευσης Γραφείο Προσώπων Νοµικών Πρόγραµµα ιαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού (τηλεφωνητές,θυρωροί, καθαρίστριες) Γραφείο Εκλογών Τοπικά Νέων Συµβούλια Καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων, φροντίζει για την έγκαιρη επίδοση των σχετικών προσκλήσεων στον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής και συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πληρότητα των εισηγούµενων θεµάτων. Συντάσσει τις αποφάσεις της Επιτροπής ιαβούλευσης και τις αποστέλλει στα αρµόδια όργανα, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων καθώς και τα ευρετήρια των αποφάσεων. Υπάρχουν 2 νοµικά πρόσωπα, το τµήµα συνεργάζεται µε τη διοίκηση και την υπηρεσία τους για την καλύτερη λειτουργία τους και την επίτευξη του προορισµού τους και ενεργεί κάθε διαδικασία για τη σύσταση από το ήµο Νοµικών Προσώπων και για οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση αυτών, πλην των Σχολικών Επιτροπών Έχει την ευθύνη του προγραµµατισµού των εν λόγω εργαζοµένων προς εξυπηρέτηση του ήµου στο σύνολό του. Ασχολείται µε την προπαρασκευή των δηµοτικών περιφερειακών βουλευτικών - ευρωβουλευτικών εκλογών που προκηρύσσονται κάθε φορά Έχει την ευθύνη για τη δηµιουργία και την τήρηση µητρώου νέων, την ευθύνη για την οµαλή διοργάνωση και διεξαγωγή των εκλογών και την ανάδειξη του συµβουλίου, των δηµοτικών συµβουλίων νέων, τη συγκρότηση των συµβουλίων µετά τις πρώτες εκλογές για την ανάδειξή τους και τη σύγκληση σε 1 η συνεδρίαση του εκλεγµένου συµβουλίου 6 συνεδριάσεις * 5 πράξεις= 30 πράξεις ετησίως 4

5 ιοικητικών Υπηρεσιών : Γραµµατείας Πρωτοκόλλου ιεκπεραίωσης αρχείου Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Λειτουργίες της ς της ς Γραµµατείας Πρωτοκόλλου ιεκπεραίωσης Αρχείου Περιγραφή λειτουργίας Παραλαµβάνει και πρωτοκολλεί αυθηµερόν πάσης φύσεως εισερχόµενα - εξερχόµενα - οίκοθεν έγγραφα και αποφάσεις ηµάρχου. Παραλαµβάνει και ταξινοµεί τα έγγραφα που προορίζονται για αρχειοθέτηση. Τηρεί το γενικό Αρχείο του ήµου όλων των εγγράφων του ήµου η στην πρωτότυπη έκδοσή τους η σε επικυρωµένο απο τον προϊστάµενο της /νσης αντίγραφο και όλων των /νσεων του ήµου. Παραλαµβάνει έντυπα αγνώστου διαµονής και πλειστηριασµών. ιανέµει έγκαιρα στις /νσεις, τα τµήµατα και γραφεία του ήµου έγγραφα προς ενέργεια, µέσω skanner η ιδιοχείρως. Μεριµνά για την τοιχοκόλληση και κοινοποίηση των διακηρύξεων των δηµοπρασιών - των εγγράφων και των πιστοποιητικών διαφόρων αρχών. Εκδίδει επικυρωµένα αντίγραφα των εγγράφων που υπάρχουν στο Γενικό Αρχείο. Επικυρώνει αντίγραφα η φωτοαντίγραφα από πρωτότυπα που προσκοµίζουν οι ενδιαφερόµενοι. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής. ιεκπεραιώνει την αλληλογραφία µέσω των Ε.Λ.Τ.Α του ήµου µε άλλους ήµους και ιοικητικές Αρχές. Τηρεί το αρχείο των Αποφάσεων ηµάρχου. Εκτιµώµενη ποσότητα εκροών Θα πρωτοκολληθούν περίπου έγγραφα, 850 Αποφάσεις ηµάρχου. Θα παραληφθούν και θα τοιχοκολληθούν 850 αγνώστου διαµονής και 50 πλειστηριασµοί περίπου. Θα σφραγιστούν και αποσταλούν στο ταχυδροµείο φάκελοι µέσω της µηχανής γραµµατοσήµανσης φάκελοι µε προπληρωµένο τέλος 900 φάκελοι συστηµένα και 60 µε απόδειξη παραλαβής. 5

6 ιοικητικών Υπηρεσιών : Παιδείας και Σχολικών Επιτροπών Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ της ς Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α1. Λειτουργίες του τµήµατος Περιγραφή λειτουργίας Παρέχει υπηρεσίες γραµµατειακής υποστήριξης στη ηµοτική Επιτροπή Παιδείας Συγκεντρώνει πληροφορίες και ενηµερώνει τη ηµοτική Επιτροπή Παιδείας και τις Σχολικές Επιτροπές σε θέµατα αρµοδιότητάς τους, συνεργάζεται µε τα Νοµικά Πρόσωπα του ήµου και άλλους τοπικούς φορείς που ασκούν αρµοδιότητες, που αναφέρονται στην παιδεία. Μεριµνά για την επίλυση προβληµάτων των σχολείων από το ήµο ή από τους αρµόδιους κρατικούς φορείς, εισηγείται προς την Επιτροπή Παιδείας για την ρύθµιση των πιστώσεων των λειτουργικών δαπανών όλων των σχολικών µονάδων. Συνεργάζεται µε τη Τεχνικών Υπηρεσιών για την ρύθµιση των πιστώσεων των επισκευών και συντηρήσεων των σχολικών κτιρίων και τη διεκπεραίωση κτιριακών θεµάτων, που έχουν σχέση µε συντηρήσεις, ανεγέρσεις, προσθήκες αιθουσών, επεκτάσεις χώρων στα υπάρχοντα σχολεία, αγορές οικοπέδων νέων σχολικών µονάδων κ.λ.π. Επιλαµβάνεται των θεµάτων που αφορούν τους επόπτες φύλακες των Σχολικών Κτιρίων. Tηρεί καταστάσεις κατανοµής λειτουργικών δαπανών µετά από πρόταση της ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας. Συγκεντρώνει τα ετήσια οικονοµικά απολογιστικά στοιχεία των σχολικών επιτροπών και τα προωθεί σε µέλη της ΕΠ για έλεγχο και έγκρισή τους. Επίσης τηρεί αρχείο των σχολικών επιτροπών. Παραχωρεί αίθουσες σχολικών κτιρίων σε διάφορους τοπικούς φορείς, για πραγµατοποίηση δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων. Εκτιµώµενη ποσότητα εκροών 30 επαφές τουλάχιστον καθηµερινά 50 επαφές µε διαφόρους φορείς µηνιαίως περίπου επισκευές σε σχολεία ετησίως 6

7 A/ A Περιγραφή ενέργειας 1. ωρεάν προετοιµασία των µαθητών- µαθητριών που επιθυµούν να δώσουν εξετάσεις στα ΤΕΦΑ και τις στρατιωτικές σχολές Υπηρεσία υλοποίηση ς Α2. Ενέργειες του τµήµατος Εµπλεκόµενες Εµπλεκόµεν υπηρεσίες ή οι φορείς ΝΠ του ήµου (εκτός ήµου) 0ΠΑΝ Σχολεία Β/θµιας Εκπαίδευσης ήµου. Χρονοπρογραµ µατισµός 3 ο τρίµηνο 2012 Προϋπολο γισµός δαπανών Κ.Α Άξονα ς Μέτρο του Ε.Π Ανάπτυξη δράσεων µε τις περιβαλλοντικές οµάδες των σχολείων (δενδροφυτεύσειςανακυκλώσειςκαθαρισµοί χώρωνδηµιουργία, βοτανικών κήπων στα σχολεία 3. Εκθέσεις παιδικού και εφηβικού βιβλίου συναντήσεις µε συγγραφείς,δραµατοποίηση βιβλίων 4. Εκδηλώσεις(αγώνες, γιορτές, εκδόσεις για τον εορτασµό του µπλόκου της Καλογρέζας(Μάρτιος) 5. Ετήσιοι µαθητικοί αγώνες (Μάιος) 6. Οργάνωση της εκδήλωσης «κυνήγι του θησαυρού» 7. Λειτουργία της καλοκαιρινής απασχόλησης των µαθητών- µαθητριών από έως Οργάνωση ηµερίδωνσεµιναρίων για τον επαγγελµατικό προσανατολισµό, δυσλεξία, µαθησιακές δυσκολίες 9. Φροντίδα για µαθητές- τριες και τις οικογένειες τους που αντιµετωπίζουν οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα λόγω της κρίσης. ΣΧΟΛΕΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩ Ν ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΗΜΟΥ 2 ο τρίµηνο 2012 ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΠΑΝ ΣΧΟΛΕΙΑ 3 τρίµηνο 2012 ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Γραφείο τύπου και ηµοσίων Σχέσεων Αθλητικά Σωµατεία ΟΠΑΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Φ.Ο.Ν.Ι 2 ο ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΣΕΠ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤ ΟΛΙΣΜΟΥ) 1 ο τρίµηνο 2 ο τρίµηνο τρίµηνο 3 ο τρίµηνο 3 ο τρίµηνο Καθ όλη τη διάρκεια του έτους

8 Συνεργασία και συντονισµός δράσης µε τα µαθητικά συµβούλια συλλόγους γονέωνσυλλόγους εκπαιδευτικών για την διεκδίκηση θεµάτων και αιτηµάτων σχετικών µε την παιδεία. Συνεργασία και βοήθεια σε εκπαιδευτικούς και µαθητές- τριων για την διοργάνωση πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων στα σχολεία και σε χώρους της πόλης. ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΚΑΛΩΝ- ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΛΜΕ ΣΧΟΛΕΙΑ Καθ όλη τη διάρκεια του έτους Καθ όλη τη διάρκεια του έτους

9 ιοικητικών Υπηρεσιών : ηµοτικής Συγκοινωνίας της ς Γραφείο Προγραµµατισµού & κίνησης οχηµάτων Γραφείο ελέγχου και συντήρησης οχηµάτων Περιγραφή λειτουργίας Μελέτη και επίβλεψη δροµολογίων δηµοτικής συγκοινωνίας. Τήρηση βιβλίων κινήσεως αυτοκινήτων δηµοτικής συγκοινωνίας. Τηρεί χωριστά για κάθε αυτοκίνητο ειδικό φάκελο στον οποίο φυλάσσονται µε επιµέλεια τα στοιχεία κτήσης, και ασφάλισης αυτών (ΚΤΕΟ, Ασφάλειες, ελτίο καταλληλότητας). Χορηγεί εντολές για την προµήθεια των καυσίµων και ελέγχει την κανονική παραλαβή τους. Παρακολουθεί και καταγράφει την ανά όχηµα κατανάλωση. Μεριµνά για την εκτέλεση των δροµολογίων κατά το πρόγραµµα. Σύνταξη και αναπροσαρµογή ανάλογα µε τα δεδοµένα ολοκληρωµένων τεχνικών µελετών σε σχέση µε τους χρόνους διαδροµής των γραµµών, τα δροµολόγια των λεωφορείων, τις στάσεις, τον συνδυασµό τους σχετικά µε τις γραµµές του ΟΑΣΑ. Η εκπόνησή τους γίνεται εντός του τµήµατος ή ανατίθεται σε µελετητή αν κριθεί απαραίτητο. Φροντίζει για την ασφαλή φύλαξη όλων των λεωφορείων Μεριµνά για την έγκαιρη ασφάλιση των αυτοκινήτων σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ήµου. Εποπτεύει για την καλή κατάσταση εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού. Προγραµµατίζει τµηµατικό έλεγχο των οχηµάτων, ώστε να µην υπάρξει πρόβληµα στην ηµοτική Συγκοινωνία. Μεριµνά για την έγκαιρη, προµήθεια υλικών και ανταλλακτικών χρήσιµων για την συντήρηση και επισκευή των αυτοκινήτων. Επιµέλεια συντηρήσεως αυτοκινήτων δηµοτικής συγκοινωνίας Εκτιµώµενη ποσότητα εκροών Περίπου λίτρα ετησίως 2 γραµµές, δροµολόγια ηµερησίως ανά γραµµή Όποτε κρίνεται αναγκαίο 9

10 Α2. Ενέργειες της ς A/A Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης Εµπλεκόµενοι φορείς (εκτός ήµου) Χρονοπρογραµµα τισµός Προϋπολογισ µός δαπανών Κ.Α. Άξονας Μέτρο του Ε.Π. 1 Μίσθωση 3 λεωφορείων ΕΘΕΛ Έως 31/12/ Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Επιβάλλεται η υιοθέτηση µιας µακροχρόνιας στρατηγικής για τη συντήρηση των οχηµάτων, κατά τρόπο που να διασφαλίζει την καλή λειτουργική κατάσταση του στόλου, µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος. Το πρέπει να έχει οπωσδήποτε Μηχανικό στα 4 παλαιά λεωφορεία καθόσον οι αλλεπάλληλες επικίνδυνες βλάβες αλλά και η συντήρησή των λεωφορείων καθιστά, αναγκαία την παρουσία µηχανικού για τον καθηµερινό υπεύθυνο έλεγχο της πρόληψης & ασφάλειας των δροµολογίων. Επίσης εντοπίζεται δυσκολία στην εξεύρεση ανταλλακτικών λόγω παλαιών µοντέλων από την αγορά και διενέργεια σοβαρών και δαπανηρών επισκευών, που θα αποφεύγονταν αν ήταν νέα. 10

11 2. Ανθρώπινου δυναµικού Προσωπικού Ιδιωτικού ικαίου Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ της ς Προσωπικού Ιδιωτικού ικαίου Α1. Λειτουργίες της ς Περιγραφή λειτουργίας Απολύσεις, παραιτήσεις, συνταξιοδοτήσεις προσωπικού Κοινοποίηση τακτοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης Άδειες προσωπικού (κανονικές, Η/Υ, αιµοδοτικές, αναρρωτικές, ειδικές, εκλογικές, οικογενειακές κλπ.) Τήρηση ενηµέρωση φακέλων προσωπικού Ενηµέρωση τηρούµενου ηλεκτρονικού µητρώου υπαλλήλων Ηλεκτρονική εφαρµογή απογραφής υλικών και υπαλλήλων ιορισµός από µεταφορά προσωπικού, προσλήψεις, τακτοποιήσεις προσωπικού Μεταβολές (προαγωγές, αποσπάσεις, µετατάξεις, αργίες, αναγνώριση χρόνου, άδειες ιδιωτικού έργου) Εκτιµώµενη ποσότητα εκροών 20-30/έτος 160/έτος 1000/έτος 500/έτος 40/έτος 45/έτος 80/έτος Προσωπικό ηµοσίου ικαίου ιορισµός, προσλήψεις, µονιµοποιήσεις, τακτοποιήσεις προσωπικού Επιµορφώσεις προσωπικού (εισαγωγική, ετήσια προγράµµατα) Μεταβολές (προαγωγές, αποσπάσεις, µετατάξεις, αργίες, αναγνώριση χρόνου, άδειες ιδιωτικού έργου) Απολύσεις, παραιτήσεις, συνταξιοδοτήσεις προσωπικού Κοινοποίηση τακτοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης Πειθαρχικές υποθέσεις Άδειες προσωπικού (κανονικές, Η/Υ, αιµοδοτικές, αναρρωτικές, ειδικές, εκλογικές, οικογενειακές κλπ.) Τήρηση ενηµέρωση φακέλων προσωπικού Ενηµέρωση τηρούµενου ηλεκτρονικού µητρώου υπαλλήλων Ηλεκτρονική εφαρµογή απογραφής υλικών και υπαλλήλων 20/έτος 50/έτος 60/έτος 15/έτος 350/έτος 4-5/έτος 1.500/έτος 1.800/έτος 400/έτος 11

12 Α2. Ενέργειες της ς A/ A Περιγραφή ενέργειας Βαθµολογική Κατάταξη Ι.ΑΧ Μετατάξεις Προσωπικού Τροποποίηση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Αποστολή Επιλογή Προϊσταµένων Υπηρεσί α υλοποίη σης Προσωπι κού Ιδιωτικού ικαίου Προσωπι κού Ιδιωτικού ικαίου Εµπλεκόµ ενες υπηρεσίες ή ΝΠ του ήµου Εµπλεκόµενοι φορείς (εκτός ήµου) Χρονο προγραµµα τισµός Προϋπολ ογισµός δαπανών Κ.Α. ΟΛΕΣ ΜΗΝΕΣ 3.2 ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ Υπηρεσιακό Συµβούλιο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 4 ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ 3.2 Άξονας Μέτρο του Ε.Π. Α / Α Περιγραφή δράσης Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Είδος δράσης Χωροθέ τηση Συνεχι ζόµενη ή Υπηρεσί α υλοποίη σης Χρονο προγραµ µατισµός Προϋπολο γισµός δαπανών Πηγή χρηµ. Κ.Α. Άξονας Μέτρο του Ε.Π. 1 2 Η/Υ ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑ ΗΜΟΤΕ- ΛΕΙΑ ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜ Η- ΘΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΟΥ & ΕΚΠΆΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΟΥ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΟΥ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΠΡΟΜΗ ΘΕΙΕΣ/ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙΚΗ Σ ΠΡΟΜΗ ΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗ ΘΕΙΕΣ/Τ ΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙ- ΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ

13 Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΝΕΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΟΙ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ Η/Υ ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (TIMELOG, STAFF, PATROL-MANAGER, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ) ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΤΑ ΤΡΙΑ (3) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΜΕ ΝΕΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΠΟΥ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΕΙΝΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ. ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΕΛΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΗΜΩΝ. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ήµοςνετ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ. 13

14 Ανθρώπινου δυναµικού Tµήµα : Μισθοδοσίας και Aσφάλισης Προσωπικού Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ της ς ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α1. Λειτουργίες της ς Περιγραφή λειτουργίας ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΚ ΟΣΗ ΜΙΣΘΟ ΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΚΑΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΠ ΙΚΑ, ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ ΕΚ ΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟ ΟΧΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ (ΕΦΟΡΙΑ). ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΙΩΝ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ. ΕΚ ΟΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Εκτιµώµενη ποσότητα εκροών 1/15ΝΘ 1/15ΝΘ /ΤΟ ΧΡΟΝΟ 1 ΕΦΟΡΙΑ

15 A/ A Περιγραφή ενέργειας 1 ΣΥΜΜΕΤΟΧ Η ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚ ΟΥ Υπηρεσία υλοποίηση ς ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚ ΟΥ Α2. Ενέργειες της ς Εµπλεκόµενες υπηρεσίες ή ΝΠ του ήµου Εµπλεκόµενοι φορείς (εκτός ήµου) ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Χρονοπρογραµ µατισµός ΝΟΕΜΒΡ ΙΟ Προϋπολογι σµός δαπανών Κ.Α Άξονα ς Μέτρο του Ε.Π. 3.2 Α/ Α Περιγρ αφή δράση ς 1 Προµήθ εια 3 Η/Υ 2 Προµήθ εια 1 καθισµ ατος γραφείο υ Χωροθ έτηση ΓΡ. ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ Σ ΓΡ. ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ Σ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Συνεχιζό µενη ή ΝΕΑ ΝΕΑ Υπηρεσ ία υλοποί ησης ΠΡΟΜΗ ΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗ ΘΕΙΕΣ Εµπλεκόµ ενες υπηρεσίες Χρονο προγραµ µατισµός Προϋπολ ογισµός δαπανών ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Πηγή χρηµ. Κ.Α 1/ / Άξονας Μέτρο του Ε.Π. Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΙΣΘΟ ΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΙ Η/Υ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ. ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ. 15

16 3. Οικονοµικών Υπηρεσιών ηµοτικών Προσόδων Περιγραφή λειτουργίας Παραγόµενο έργο Στόχοι παραγόµενου έργου ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΑΠ ΓΙΑ 10/ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ 15/ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ.Ε.Η. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ.Ε.Η. Α ΕΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α ΕΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Α ΕΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α ΕΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΧΟΥΣ Α ΕΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΠΕΖΟ ΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Α ΕΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ 8/ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ 6/ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΩΣ 6/ΜΗΝΙΑΙΩΣ 35/ΕΤΗΣΙΩΣ 32/ΕΤΗΣΙΩΣ 62/ΕΤΗΣΙΩΣ 8/ΕΤΗΣΙΩΣ 350/ΕΤΗΣΙΩΣ 12/ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ 10/ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙ ΩΣ 8/ΜΗΝΙΑΙΩΣ 45/ΕΤΗΣΙΩΣ 40/ΕΤΗΣΙΩΣ 70/ΕΤΗΣΙΩΣ 10/ΕΤΗΣΙΩΣ 400/ΕΤΗΣΙΩΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΟΚ 25/ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ 35/ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 5/ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΩΣ 8/ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΩ Σ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ 80/ΜΗΝΙΑΙΩΣ 90/ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ Α ΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 170/ΕΤΗΣΙΩΣ 200/ΕΤΗΣΙΩΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 25/ΕΤΗΣΙΩΣ 20/ΕΤΗΣΙΩΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 5/ΕΤΗΣΙΩΣ 8/ΕΤΗΣΙΩΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ 2/ΕΤΗΣΙΩΣ 5/ΕΤΗΣΙΩΣ 16

17 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 5/ΜΗΝΙΑΙΩΣ 30/ΕΤΗΣΙΩΣ 5/ΜΗΝΙΑΙΩΣ 50/ΕΤΗΣΙΩΣ A/ A Περιγραφ ή ενέργειας 1 ΕΠΙΜΟΡΦ ΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙ ΚΟΥ Υπηρεσί α υλοποίη σης ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙ ΚΟΥ & ΕΚΠ/ΣΗΣ Α2. Ενέργειες της ς Εµπλεκόµενοι φορείς (εκτός ήµου) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Χρονο προγρ αµµατι σµός Προϋπο λογισµό ς δαπαν ών Κ.Α Άξονας- Μέτρο του Ε.Π

18 Οικονοµικών Υπηρεσιών Λογιστηρίου και Προϋπολογισµού της ς Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α1. Λειτουργίες του τµήµατος Α1. Λειτουργίες της ς Περιγραφή λειτουργίας Εκτιµώµενη ποσότητα εκροών ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Κατάρτιση Προϋπολογισµού & 11 Αναµορφώσεις Εισηγήσεις ψήφισης πιστώσεων 34 προϋπολογισµού Έλεγχος δικαιολογητικώνπαραστατικών Έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων ιαχείριση της πάγιας προκαταβολής 459 (Χ.Ε. Παγίας) Παροχή πινάκων οικονοµικών 84 στοιχείων σε φορείς, Υπουργεία Τήρηση Βιβλίων που προβλέπονται από το ηµόσιο Λογιστικό Απογραφή περιουσιακών στοιχίων και αποθεµάτων Έλεγχος αποθήκης Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος Τήρηση Βιβλίων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ. Κατάρτιση Ισολογισµού & Αποτελεσµάτων Χρήσης Επεξεργασία Οικονοµικών Στοιχείων (Κοστολόγηση) Στατιστικά στοιχεία Έκδοση Ισοζυγίων Τήρηση φορολογικών υποχρεώσεων του ήµου Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/Α Περιγρα φή δράσης 1 Προµήθει α αριθµοµη χανών Υπηρεσ ία υλοποί ησης Προµηθ ειών Χρονο προγρα µµατισµ ός Προϋπολο γισµός δαπανών Πηγή χρηµ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. 250,00 Ίδιοι πόροι

19 Οικονοµικών Υπηρεσιών Προµηθειών και ιαχείρισης Υλικού της ς Α1. Λειτουργίες της ς Περιγραφή λειτουργίας ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ιεξαγωγή ιαγωνισµών Προµήθειες Καταχώρηση Τιµολογίων Αποθήκη του ήµου Εκτιµώµενη ποσότητα εκροών A/A Περιγραφή ενέργειας 1 Παρακολούθ ηση σεµιναρίου Α2. Ενέργειες της ς Εµπλεκό µενες υπηρεσί ες ή ΝΠ του ήµου Εµπλεκόµε νοι φορείς (εκτός ήµου) ΙΝΕΠ Χρονο - προγρ αµµατι σµός Έως 31/12/ 2012 Προϋπ ολογισ µός δαπαν ών Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. 3.2 Ταµιακής Υπηρεσίας Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ της ς Ταµιακή Υπηρεσία Α1. Λειτουργίες της ς Περιγραφή λειτουργίας Εξόφληση ενταλµάτων του ήµου 3860 Ποσοτικοί στόχοι παραγόµενου έργου Εξόφληση ενταλµάτων ΟΠΑΝ 450 Εξόφληση ενταλµάτων ΚΕΜΙΠΟ 200 Εξόφληση ενταλµάτων ΚΕΒΡΕΦΟ 510 Είσπραξη Εσόδων (οίκοθεν & γραµµάτια ταµειακώς βεβαιωµένων) Γραµµάτια επιχορηγήσεων, επιστροφών κτλ (τριπλότυπα γραµµ. Ταµία) Γραµµάτια επιστροφές υπολόγων (τριπλότυπα ταµία) Γραµµάτια εσόδων από Millennium (tτριπλότυπα ταµία) Γραµµάτια κρατήσεων (τριπλότυπα ταµία) Γραµµάτια παραλαβής εισπράξεων (τριπλ. Ταµία) ικαιολογητικά πληρωµής ενταλµάτων είσπραξης 300 γραµµ. Τύπου Β

20 Πληρωµή µισθοδοσίας υπαλλήλων ήµου, αιρετών κλπ. Πληρωµή µισθοδοσίας υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων του ήµου Απόδοση φόρων εισφορών & φόρων ήµου & Νοµικών Προσώπων Αποστολή στα ασφαλιστικά ταµεία µισθοδοτικών καταστάσεων ήµου & Νοµικών Προσώπων Αρχειοθέτηση Τήρηση βιβλίων ήµου Τήρηση βιβλίων Νοµικών Προσώπων αντίστοιχα µε τα παραπάνω Σύνταξη απολογισµού του ήµου και αποστολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο Λήψη αναγκαστικών µέτρων για την είσπραξη εσόδων 550 υπάλληλοι Σύνολο 136 (2 ΚΕΜΙΠΟ+ 37 ΟΠΑΝ + 97 ΚΕΒΡΕΦΟ) φωτοαντίγραφα περίπου Όλων των παραπάνω ενταλµάτων & γραµµατίων & αποδεικτικών πληρωµής κρατήσεων Ηµερολόγιο Εισπράξεων Ηµερολόγιο πληρωµών Καθολικό Εσόδων Καθολικό Εξόδων Βιβλίο Τρεχουµ. Ταµ. Απολογ. Πίνακας Φραγή ενηµερότητας & εντολή κατάσχεσης A/A Περιγραφή ενέργειας 1 Αποστολή Στατιστικών Στοιχείων ήµου 2 Αποστολή Στατιστικών Στοιχείων Νοµικών Προσώπων του ήµου Υπηρεσία υλοποίησ ης Ταµιακή Ταµιακή Α2. Ενέργειες της ς Εµπλεκόµενε Εµπλεκόµενοι ς υπηρεσίες φορείς (εκτός ή ΝΠ του ήµου) ήµου Λογιστηρίου ηµοτικών Προσόδων Ταµιακής Υπηρεσίας Νοµικά Πρόσωπα Ταµιακή Υπηρεσία Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Οικονοµικών ΕΛ.ΣΤΑΤ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Οικονοµικών ΕΛ.ΣΤΑΤ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Χρονοπρογρα µµατισµ ός 72 καταστ. µηνιαίως & 1 τελικός απολογι σµός 219 ετησίως Προϋπολ ογισµός δαπανών Κ.Α 20

21 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/ Α Περιγρα φή δράσης 1. Προµήθει α 2 βιβλιοθηκ ών Χωρο θέτησ η Γραφεί ο υπαλλ ήλων Συνεχιζ όµενη ή Υπηρε σία υλοποί ησης Προµηθ ειών Εµπλεκό µενες υπηρεσίε ς Χρονο προγρ αµµατισµός Μέχρι τέλος έτους Προϋπο λογισµό ς δαπανώ ν Πηγή χρηµ ατοδ ότησ ης Ίδιοι πόροι Κ.Α Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Τα ανωτέρω είναι προσεγγιστικά στοιχεία µε βάση το έτος 2011 και δεν απεικονίζουν τυχόν αλλαγές που θα προκύψουν από την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών διοίκησης, τις νέες αρµοδιότητες που θα προκύψουν από την εφαρµογή του διπλογραφικού συστήµατος και στα Νοµικά Πρόσωπα του ήµου. 21

22 4. Προγραµµατισµού & Υπηρεσιών Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ της ς Α1. Λειτουργίες του τος Περιγραφή λειτουργίας Πληροφορικής Αναβάθµιση και συντήρηση λογισµικού Ανάπτυξη και συντήρηση εξειδικευµένων εφαρµογών Συντήρηση εξυπηρετητών σε υλικό και λογισµικό Συντήρηση αποµακρυσµένων προσβάσεων (ασύρµατες ενσύρµατες) Επισκευή Η/Υ Επισκευή περιφερειακών µονάδων Έλεγχος καλής λειτουργίας δικτύου Τεχνική υποστήριξη Τεχνική υποστήριξη Νοµικών προσώπων του ήµου Ποσοτικοί στόχοι παραγόµενου έργου Κάθε µέρα 10/έτος 30/έτος 50/έτος 300/έτος 100/έτος Κάθε µέρα Κάθε µέρα Κάθε µέρα A/A Περιγραφή ενέργειας Εµπλεκόµενες υπηρεσίες ή ΝΠ του ήµου Α2. Ενέργειες του τος Εµπλεκόµενοι φορείς (εκτός ήµου) Χρονοπρογρα µµατισµ ός Προϋπολο γισµός δαπανών Κ.Α Άξονα ς Μέτρο του Ε.Π. Α3. Προϋπολογισµός λειτουργικών δαπανών του τος ΚΑ Προϋπολογισµού Τίτλος Κωδικού Σύνολο λειτουργικών δαπανών ( σε ) Λοιπές Συνδροµής 2.000, Συντήρηση τηλέφωνα , Συντήρηση εξυπηρετητών (servers) , Συντήρηση Προγράµµατος Ληξιαρχείου 2.000, ecm 1.000, Συντήρηση λογισµικού ιοικητικών , Συντήρηση λογισµικού Οικονοµικών , Ανταλλακτικά επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισµού ,00 22

23 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α/Α Περιγραφή δράσης Προµήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκτυπωτών Προµήθεια Προγράµµατος επεξεργασίας εικόνας - κειµένου Προµήθεια υλικού υποδοµής ικτύου Προµήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκτυπωτών Προµήθεια Βάσης εδοµένων Κοινωνικής Είδος δράσης Προµήθεια Προµήθεια Προµήθεια Προµήθεια Προµήθεια /νση /κών /νση /κών /νση /κών ηµ. Αστυνοµ ία /νση Κοινωνικ ής Χωροθέτηση Συνεχιζόµενη ή Υπηρεσί α υλοποίη σης Προµηθει ών Προµηθει ών Προµηθει ών Προµηθει ών Προµηθει ών Εµπλεκόµεν ες υπηρεσίες Πληροφορικ ής Πληροφορικ ής Πληροφορικ ής Πληροφορικ ής Πληροφορικ ής Χρονο προγρ αµµατι σµός Προϋπολογ ισµός δαπανών 3/ ,00 4/ ,00 4/ ,00 6/ ,00 6/ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ,00 Πηγή χρηµ. Ίδιοι πόροι Ίδιοι πόροι Ίδιοι πόροι Ίδιοι πόροι Ίδιοι πόροι Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π

24 4. Προγραµµατισµού & Υπηρεσιών Υποστήριξης Προγραµµατισµού & Τοπικής Ανάπτυξης Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ της ς Προγραµµατισµού και Τοπικής Ανάπτυξης Α1. Λειτουργίες του τος Περιγραφή λειτουργίας Αναπτυξιακά και χρηµατοδοτικά Προγράµµατα Εθνικών και Ευρωπαϊκών Φορέων. Σύνταξη και υποβολή Φακέλων συµµετοχής σε Αναπτυξιακές ράσεις. Προγραµµατικές συµβάσεις µεταξύ του ήµου και άλλων φορέων για την υλοποίηση έργων, ενεργειών και προγραµµάτων. Σύστηµα ιαχειριστικής Επάρκειας του ήµου σύµφωνα µε το ισχύον Νοµοθετικό Πλαίσιο Σύνταξη Επιχειρησιακού Προγράµµατος και Ετήσιου Προγραµµατος ράσης του ήµου και των Νοµικών του Προσώπων. «Αστικό Παρατηρητήριο» της Habitat Agenda. Συντήρηση, αναβάθµιση και ενηµέρωση του περιεχοµένου των ηλεκτρονικών σελίδων του ήµου. Εκτιµώµενη ποσότητα εκροών 2 προγράµµατα κατ έτος 5 κατ έτος 2 κατ έτος Εξάµηνη ενηµέρωση δεικτών Καθηµερινά A/ A Περιγραφή ενέργειας 1 Παρακολούθηση επιµορφωτικών σεµιναρίων Εµπλεκόµενες υπηρεσίες ή ΝΠ του ήµου Προσωπικού Α2. Ενέργειες του τος Εµπλεκόµενοι φορείς (εκτός ήµου) Χρονοπρογραµ µατισµός Προϋπολο γισµός δαπανών Κ.Α ΙΝ.ΕΠ. 3.2 Άξονας Μέτρο του Ε.Π. 24

25 5. ηµοτικής Κατάστασης και Αλλοδαπών ηµοτικής Κατάστασης Α/Α Α1. Λειτουργίες τος ηµοτικής Κατάστασης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ(ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ, ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ) 2 ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΡΙ ΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ 3 ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ, ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΟΤΩΝ 4 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ 5 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ Α ΗΛΩΤΩΝ 6 ΚΕΠ ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ : ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΠ,ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΑ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ, ΤΙΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΛΠ 7 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΑΝΑ ΙΜΗΝΟ 8 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ 9 ON LINE ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ MIDDLEWARE 10 ΑΡΧΕΙΟ ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ) Α2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΩΣ 31/12/2012 ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ( ΙΟΡΘΩΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ) 2 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΧΗΣ ΝΕΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΕΩΣ 31/12/ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΩΣ 31/12/2012 ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ(ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΦΑΚΕΛΛΟΙ) ΜΕΣΩ SCANNER 5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ(OFFICE 7, WINDOWS 7) ΕΩΣ 31/12/

26 6 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 7 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΩΣ 31/12/2012 ηµοτικής Κατάστασης και Αλλοδαπών Ληξιαρχείου Α1.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΕΚ ΟΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ, ΓΑΜΩΝ, ΘΑΝΑΤΩΝ Κ.Λ.Π 2 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ, ΓΑΜΩΝ, ΘΑΝΑΤΩΝ,ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ, ΟΝΟΜΑΤΟ ΟΣΙΩΝ, ΙΑΖΥΓΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ, ΙΕΡΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ 3 ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ, ΑΛΛΑΓΕΣ, ΙΘΑΓΕΝΕΙΕΣ, ΕΚΟΥΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΣΤΙΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ, ΓΑΜΩΝ, ΘΑΝΑΤΩΝ. 4 ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ. 5 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ, ΓΑΜΩΝ, ΘΑΝΑΤΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ 6 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΗΜΟΥΣ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 7 ΕΚ ΟΣΗ Α ΕΙΩΝ ΤΑΦΗΣ 8 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 9 ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΕΠ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. 10 ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΤΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ Κ.Λ.Π. 11 ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΤΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ, ΓΑΜΩΝ, ΘΑΝΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 12 ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΕΚΝΩΝ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ. 13 ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 14 ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΗ Α ΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ 15 ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ. Α2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 1 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΗΣ 2 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 26

27 3 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ, ΓΑΜΩΝ, ΘΑΝΑΤΩΝ & ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 31/12/2012 ΕΩΣ 31/12/2012 ηµοτικής Κατάστασης και Αλλοδαπών ιοικητικής Εξυπηρέτησης Αλλοδαπών Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ της ς ιοικητικής Εξυπηρέτησης Αλλοδαπών Α1. Λειτουργίες Περιγραφή λειτουργίας Ενηµέρωση και εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών που ανήκουν στην τοπική αρµοδιότητα και στα διοικητικά όρια του ήµου ς Ιωνίας. Παραλαβή και έλεγχος πληρότητας των απαιτούµενων δικαιολογητικών αιτήσεων για ανανέωση ή χορήγηση αδειών παραµονής. Καταχώρηση στον Η/Υ όλων των στοιχείων του φακέλου του αλλοδαπού και χορήγηση βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης. Παραλαβή εγγράφων από περιφέρεια (συµπληρωµατικά-αποφάσεις-ανακλήσειςαπορριπτικές κλπ). Ενηµέρωση των αλλοδαπών (τηλεφωνικά και κοινοποίηση µέσω ανάρτησης στον πίνακα ανακοινώσεων) για συµπληρωµατικά δικαιολογητικά, ενηµερωτικά έγγραφα, απορριπτικές αποφάσεις και άδειες παραµονής. Παραλαβή αιτήσεων εργοδοτών για τη µετάκληση εργαζοµένων από το εξωτερικό. Παραλαβή αδειών παραµονής, βεβαιώσεων και άλλων εγγράφων από την.α.μ. Περιφέρειας Αττικής. Τήρηση πρωτοκόλλου ηλεκτρονικού και χειρόγραφου εγγράφων και φακέλων. Επικοινωνία µε άλλους ηµόσιους φορείς ή εργασίας συναρµόδιες υπηρεσίες για θέµατα νοµιµότητας παραµονής (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΥ, σχολεία, κλπ) Ανταπόκριση σε ερωτήµατα των /νσεων Αλλοδαπών και Αστυνοµικών Τµηµάτων της ΕΛ.ΑΣ.αναφορικά µε στοιχεία του τηρουµένου αρχείου αλλοδαπών ιαβίβαση στην Περιφέρεια φακέλων αιτήσεων για Α.. και συµπληρωµατικών αιτήσεων που κατατέθηκαν µέσα στο έτος Εκτιµώµενη ποσότητα εκροών ετησίως ετησίως ετησίως ετησίως ετησίως 5 ετησίως 1/εβδοµάδα ετησίως 5/ηµέρα 500 ετησίως 1/εβδοµάδα 27

28 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α / Α Περιγραφ ή δράσης 1 Προµήθεια φακέλων µε τυπωµένο κείµενο 2 Προµήθεια 100 CD για την εγγραφή των διαβιβαστι κών που αποστέλλο νται στην Περιφέρεια Συνεχιζ όµενη ή Συνεχιζό µενη Υπηρεσί α υλοποίη σης Αλλοδαπ ών Αλλοδαπ ών Εµπλεκόµε νες υπηρεσίες Προµηθειών Προµηθειών Χρονο προγρα µµατισµ ός Προϋπο λογισµό ς δαπανώ ν Πηγή χρηµ. Ίδιοι πόροι Ίδιοι πόροι Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Οι αρµοδιότητες του τος καλύπτουν όλες τις διοικητικής φύσεως εργασίες που αιτούνται οι υπήκοοι τρίτων χωρών στα διοικητικά όρια του ήµου ς Ιωνίας, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία (χορήγηση, ανανέωση αδειών διαµονής, έγκριση εργασίας, ειδική βεβαίωση νόµιµης διαµονής κ.α.). Στο γραφείο αλλοδαπών µπορούν να ενηµερώνονται και να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους για χορήγηση ή ανανέωση αδειών µη Έλληνες πολίτες ή µη πολίτες της Ε.Ε. καθώς πρόκειται για την κύρια υπηρεσία πληροφόρησης και διεκπεραίωσης αιτηµάτων αλλοδαπών. Από τη φύση τους, οι αρµοδιότητες του τος απαιτούν διαρκή εκπαίδευση σε Η/Υ, ενηµέρωση αναφορικά µε την νοµοθεσία και επικοινωνία µε τους συναρµόδιους φορείς. 28

29 6. Κοινωνικής Πολιτικής τα: Κοινωνικής Μέριµνας / Πολιτικής Προστασίας, Προληπτικής Ιατρικής και Αγωγής Υγείας Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ της ς Κοινωνικής Μέριµνας Γραφείο Κοινωνικής Πρόνοιας Α1. Λειτουργίες της ς Περιγραφή λειτουργίας Εκτιµώµενος αριθµός εξυπηρετούµενων α) Πληροφόρηση- ενηµέρωση πολιτών για παροχές Κοινωνικής Φροντίδας, β) παροχή ατοµικής Συµβουλευτικής και συµβουλευτικής σε οµάδες και οικογένεια, γ)παραποµπή σε Κέντρα Πρόνοιας και άλλα εξειδικευµένα Κέντρα, δ) Κοινωνική επανένταξη αποκατάσταση ΑΜΕΑ, πρώην τοξικοµανών, ψυχιατρικών περιστατικών κλπ, ε) συµβουλευτική και στήριξη ανέργων και την προώθηση τους στην αγορά εργασίας µε την συνεργασία του ΟΑΕ και άλλων φορέων, στ) οργάνωση προγραµµάτων πρόληψης για τις εξαρτήσεις, ζ) ενίσχυση απόρων και πολυτέκνων, η)στήριξη λειτουργίας προγραµµάτων για ΑΜΕΑ, θ)στήριξη και ενίσχυση των οµάδων µεταναστών, ι) οργάνωση πανελλήνιων εράνων 1000/ έτος 800/έτος Υπηρεσίες Πρόνοιας Βιβλιάρια Ανασφάλιστων Γραφείο Ψυχολόγων Γραφείο ηµοτικής κατασκήνωσής Γραφείο Οικογένειας και παιδιού. Ψυχολογική στήριξη δηµοτών πολιτών που αντιµετωπίζουν ατοµικά οικογενειακά προβλήµατα και χρήζουν συµβουλευτικής ή και θεραπευτικής παρέµβασης Προγραµµατισµός, οργάνωση και λειτουργία της δηµοτικής κατασκήνωσης ιερεύνηση-εφαρµογή και ανάπτυξη υπηρεσιών παιδικής προστασίας Πραγµατοποίηση κατ οίκον Κοινωνικής Έρευνας κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας για διερεύνηση και επίλυση θεµάτων παιδικής κακοποίησης και παραµέλησης. Οργάνωση και λειτουργία της Σχολής Γονέων. 120 άτοµα/ έτος 950 άτοµα/ έτος 800 παιδιά και 150 Ηλικιωµένοι µέλη των ΚΑΠΗ του ήµου. 400 άτοµα 29

30 Γραφείο Σχεδιασµού και προγραµµατισµού Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων κοινωνικής δράσης, παροχών και υποστήριξης σε συνδυασµό µε τα τοπικά προβλήµατα και τις ανάγκες των δηµοτών. ικτύωση µε τοπικούς και άλλους φορείς για την επίλυση των κοινωνικών προβληµάτων. ιοργάνωση προγραµµάτων και εκδηλώσεων για την ενηµέρωση των δηµοτών σε κοινωνικά θέµατα, κ.α Όλοι οι δηµότες και κάτοικοι του ήµου Γραφείο γραµµατειακής υποστήριξης Γραµµατειακή υποστήριξη του τµήµατος Τεχνική και ηλεκτρονική υποστήριξη του αρχείου του τµήµατος. 550 έγγραφα Γραφείο Πρόληψης Παραβατικότητας Ενηµέρωση της ιοίκησης του ήµου για την Εθνική Πολιτική πρόληψης παραβατικότητας και εφαρµογή προγραµµάτων πρόληψης παραβατικότητας σε τοπικό επίπεδο. ιοργάνωση ηµερίδων, σεµιναρίων κλπ για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης για το ανωτέρω θέµα Όλοι οι δηµότες και κάτοικοι Πολιτικής Προστασίας, Προληπτικής Ιατρικής και Αγωγής Υγείας Γραφείο Προληπτικής Ιατρικής και Αγωγής Υγείας Οργανώνει προγράµµατα προληπτικής ιατρικής και οδοντιατρικής για όλο τον πληθυσµό του ήµου Οργανώνει προγράµµατα αγωγής υγείας Έχει την ευθύνη για την οργάνωση εθελοντικής αιµοδοσίας και την ηµοτική Τράπεζα αίµατος ς Υγειονοµική Υπηρεσία Λειτουργίες των ΚΑΠΗ Περιγραφή Λειτουργίας Ιατροφαρµακευτική περίθαλψηενεσοθεραπεία Ποσοτικοί στόχοι παραγόµενου έργου συνεδρίες/έτος 30

31 Υγειονοµική Υπηρεσία Προληπτική Ιατρική καρδιογραφήµατα, λήψη Αρτ. Πίεσης, µέτρηση χολ/νης - σακχάρου, προληπτικοί έλεγχοι, αντιγριππικός εµβολιασµός, συµβουλευτική συνοδεία µελών 900/έτος σε καθηµερινή βάση µετρήσεις / έτος αναλόγως το πρόγραµµα κάθε Οκτώβριο - Νοέµβριο σε καθηµερινή βάση στο ΚΑΠΗ και κατ οίκον όποτε είναι απαραίτητο Υγειονοµική Υπηρεσία Φυσικοθεραπευτική Αγωγή συνεδρίες/ έτος Υγειονοµική Υπηρεσία Φυσικοθεραπευτική Αγωγή Συµβουλευτική σε καθηµερινή βάση Υγειονοµική Υπηρεσία Εργοθεραπεία Σε καθηµερινή βάση Κοινωνικής Πρόνοιας Κοινωνική Εργασία εγγραφές συνοδεία µελών συµβουλευτική ατόµου & οικογένειας άτοµα / έτος όποτε είναι απαραίτητο Σε καθηµερινή βάση στο ΚΑΠΗ και κατ οίκον Κοινωνικής Πρόνοιας & Υγειονοµική Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας & Υγειονοµική Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας & Υγειονοµική Υπηρεσία Κ.Α.Π.Η. & Κοινωνικής Πρόνοιας & Υγειονοµική Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας & Υγειονοµική Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας & Υγειονοµική Υπηρεσία Ψυχαγωγία: εκδροµές συνεστιάσεις κατασκηνώσεις µπάνια εκδηλώσεις θεατρικές παραστάσεις Επιµόρφωση: οµιλίες οµάδα χορωδίας οµάδα χορού οµάδα γυµναστικής οµάδα ζώγραφικής οµάδα θεάτρου επιµορφωτικοί περίπατοι Συνοδεία σε όλα τα εξωτερικά προγράµµατα Συνεργασία µε υπηρεσίες: ήµος, Μονάδες Υγείας, Περιφέρεια, Ασφαλιστικά Ταµεία, Λοιπές Κοινωνικές Υηρεσίες Συνεργασία µε ΚΑΠΗ άλλων ήµων Συµµετοχή στις "Ιωνικές Μέρες" άτοµα /έτος άτοµα / έτος 140 άτοµα / έτος 450 άτοµα /έτος 600 άτοµα / έτος 200 άτοµα / έτος 200 άτοµα / έτος 20 άτοµα 1 φορά την εβδοµάδα 15 άτοµα 1 φορά την εβδοµάδα 60 άτοµα 2-3 φορές την εβδοµάδα 15 άτοµα 1 φορά την εβδοµάδα 10 άτοµα / 1 φορά την εβδοµάδα 200 άτοµα / έτος 1 συνοδός ανά 50 άτοµα Με πολλή µεγάλη συχνότητα 1 φορά το χρόνο σε κοινή εκδήλωση & όποτε απαιτείται για θέµατα λειτουργίας 1 φορά το χρόνο Περιγραφή ενέργειας Οργάνωση Ηµερίδας Κοινωνικών Θεµάτων (µετανάστες, ΑΜΕΑ, ευπαθείς Υπηρεσία υλοποίησης Κοινωνικής Μέριµνας Α2. Ενέργειες της ς Εµπλεκόµενοι φορείς (εκτός ήµου) Εµπλεκόµενες Υπηρεσίες ή ΝΠ του ήµου Πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ΙΡΙ Α ΕΣΑΜΕΑ, Σύνδεσµος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος "Σ.Κ.Λ.Ε." Χρονοπρογραµµα τισµός Μάρτιος 2012 Προϋπο λογισµό ς δαπανώ ν ( ) Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π

32 οµάδες πληθυσµού, κοινωνικός αποκλεισµός, τοξικοεξάρτηση) Οργάνωση Ηµερίδας Με θέµα (Πρόληψη αυτοκτονίας) για επαγγελµατίες Κοινωνικών Υπηρεσιών/ Ψυχικής Υγείας Οργάνωση Εκδήλωσης για τους Οµαδάρχες Κοινοτάρχες της ηµοτικής κατασκήνωσης Κοινωνικής Μέριµνας Κοινωνικής Μέριµνας Πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ΙΡΙ Α Σ.Ο.Ψ.Υ. ΚΕΘΕΑ Συνεργασία µε Μ.Κ.Ο. «Κλιµακα» Απρίλιος 2012 Νοέµβριος Οργάνωση και λειτουργία τµηµάτων εκµάθησης Ελληνικής Γλώσσας για αλλοδαπούς Κοινωνικής Μέριµνας ηµοτική Επιτροπή Παιδείας Ινστιτούτο ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Παιδείας (Ι ΕΚΕ) Μάρτιος Σεµινάρια εκπαίδευσης Οικογενειακών βοηθών για το Πρόγραµµα "Βοήθεια στο Σπίτι" Οµιλίες για διάφορα θέµατα Οργάνωση και λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου Ιµατιοθήκη Υλοποίηση Προγράµµατος Κατοίκον Υποστήριξης Προµήθεια βιβλίων για τη λειτουργία Συµβουλευτικής Υπηρεσίας, στα Σχολεία και στους Παιδικούς Σταθµούς Πρόγραµµα ηµιουργικής Απασχόλησης κατά τους θερινούς µήνες στην Κατασκήνωση Συνεργασία µε Συλλόγους Μεταναστών Κοινωνικής Μέριµνας Γραφείο Ψυχολόγου Κοινωνικής Μέριµνας Κοινωνικής Μέριµνας Κοινωνικής µέριµνας Κοινωνικής µέριµνας Κοινωνικής Μέριµνας Γραφείο Προµηθειών Επαγγελµατικοί Φορείς του ήµου - Σύλλογοι κλπ. Εξωτερικοί συνεργάτες - Παιδαγωγοί Σύλλογοι Μεταναστών 1ος ος ος ος ος 8 ος

33 Καταβολή Οικονοµικών ενισχύσεων σε αυτοστεγαζόµενους Αναζήτηση προγραµµάτων για συµµετοχή ανέργων ικτύωση µε επιχειρήσεις για την καταγραφή κενών θέσεων εργασίας ηµιουργία βάσεις δεδοµένων Επιχειρήσεων (Α φάση ήµου ς Ιωνίας) Υλοποίηση Σχολής Γονέων ιοργάνωση Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης (Παιδιά απόρων ανέργων ΑΜΕΑ κλπ.) ιοργάνωση ενηµερωτικών συναντήσεων µε Επιχειρηµατίες ιοργάνωση ενηµερωτικών συναντήσεων µε ηµότες Εβδοµάδα Υγείας Ενηµέρωση για θέµατα Υγείας ιοργάνωση εκδηλώσεων σε συνεργασία µε οµάδες νέων για Ρατσισµό ξενοφοβία ανθρώπινα δικαιώµατα Πρόγραµµα πρόληψης Παιδικής Παχυσαρκίας «Παιδειατροφή» Εκδήλωση Παρουσίασης του Μνηµονίου Ενεργειών Πολιτικής Προστασίας Κοινωνικής Μέριµνας Κοινωνικής Μέριµνας Κοινωνικής Μέριµνας Κοινωνικής Μέριµνας Κοινωνικής Μέριµνας Κοινωνικής Μέριµνας Κοινωνικής Πολιτικής Κοινωνικής Πολιτικής Γραφείο Προληπτικής ιατρικής& Αγωγής Υγείας Κοινωνικής Μέριµνας Γραφείο Προληπτικής ιατρικής& Αγωγής Υγείας Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Πληροφορικής ήµου Γραφείο ηµοσίων Σχέσεων Γραφείο ηµάρχου Γραφείο ηµάρχου Γραφείο ηµοσίων Σχέσεων ΟΝΝΙΑ Τεχνική Υπηρεσία - ηµοτική Αστυνοµία - ΟΑΕ ΚΕΚ Φορείς απασχόλησης Επιχειρήσεις Εµπορικός Σύλλογος - Επιχειρήσεις Ι..ΕΚ.Ε. ή Εξωτερικός Συνεργάτης Επιχειρηµατίες της πόλης ηµότες και κάτοικοι ανά Συνοικία 2ος 12ος 1.3 2ος - 6ος ος ος - 5ος ος 12ος Φορείς Υγείας 3ος Νέο, µέλη Αθλητικών Συλλόγων- Πολιτιστικών Φορέων- Πρόσκοποι Παιδείας Υπουργείο Υγείας (Συντονιστική Οµάδα) Πρόσκοποι - Σύλλογοι Εθελοντών ς Ιωνίας 2ος 12ος ος 12ος

34 Οικονοµική υποστήριξη της Εθελοντικής Οµάδας Πολιτικής Προστασίας Οργάνωση Ηµερίδας Προληπτικής Ιατρικής Εφαρµογή προγραµµάτων εµβολιασµών και διενέργειά τους Έκδοση τοπικών Υγειονοµικών διατάξεων για λήψη µέτρων σε θέµατα ηµόσιας Υγιεινής Ηµερίδα ενηµέρωσης για Οστεοπόρωση - Μέτρηση Οστικής Μάζας Ηµερίδα ενηµέρωσης για παθήσης της σπονδυλικής στήλης - µετρήσης - διάγνωσης προβληµάτων Ηµερίδα για Καρδιολογικά Προβλήµατα - Υπέρταση Ηµερίδα για Πνευµονολογικά προβλήµατα - Σπειροµέτρηση Σεµινάρια Α' Βοηθειών Συµµετοχή στις δράσεις του Εθνικού ιαδηµοτικού ικτύου Υγείας Ίδρυση ηµοτικών Ιατρείων Ίδρυση ηµοτικού Φαρµακείου Συµµετοχή στις Ιωνικές Μέρες Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Γραφείο Προληπτικής ιατρικής& Αγωγής Υγείας Γραφείο Προληπτικής ιατρικής& Αγωγής Υγείας Γραφείο Προληπτικής ιατρικής& Αγωγής Υγείας Γραφείο Προληπτικής Ιατρικής Γραφείο Προληπτικής Ιατρικής Γραφείο Προληπτικής Ιατρικής Γραφείο Προληπτικής Ιατρικής Γραφείο Προληπτικής Ιατρικής Γραφείο Προληπτικής Ιατρικής Γραφείο Προληπτικής Ιατρικής Γραφείο Προληπτικής Ιατρικής Κ.Α.Π.Η. Π.Π Γ' Ηλικίας Γ' Ηλικίας Εργαζόµενοι του ήµου Γραφείο ηµάρχου Γραφείο ηµάρχου Προµηθειών Νοσοκοµείο Αγία Όλγα Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία» Σύλλογος Πρόληψης Οστεοπόρωσης Σύλλογος Πρόληψης Οστεοπόρωσης Ελληνική Εταιρεία Καρδιολογίας Ιατρός Πνευµονολόγος Ντάσιου Μαρία Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ιαδηµοτικό ίκτυο Εθελοντές Ιατροί Εθελοντές Φαρµακοποιοί 5ος ος 12ος 1.5 2ος 12ος ος ος ος

35 Ψυχαγωγία: 5 ηµερήσιες εκδροµές 1 4ήµερη εκδροµή 3 συνεστιάσεις 15 θαλάσσια µπάνια 2 θεατρικές παραστάσεις 1 κατασκηνωτική περίοδος στο Αλεποχώρι 3 κοινές εκδηλώσεις 1 επιµορφωτικός περίπατος Κ.Α.Π.Η. Προµηθειών 2ος - 12ος , A/ A Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Περιγραφή ενέργειας 1 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού Υπηρεσία υλοποίησ ης /νση Κοινωνικής Πολιτικής 2 Προµήθεια Η/Υ /νση Κοινωνικής Πολιτικής 3 Προµήθεια Μηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού /νση Κοινωνικής Πολιτικής Εµπλεκόµενε ς Υπηρεσίες ή ΝΠ του ήµου τεχνολ. πληρ. & επικ. τεχνολ. πληρ. & επικ. τεχνολ. πληρ. & επικ. Εµπλεκ όµενοι φορείς (εκτός ήµου) Χρονοπρογρα µµατισµ ός 2ος - 12ος Προϋπολο γισµός δαπανών Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η Κοινωνικής Πολιτικής είναι υπεύθυνη να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και υποστήριξη σε όσους δηµότες αντιµετωπίζουν κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα, καθώς και να προωθεί την υγεία των κατοίκων του ήµου. Επίσης οργανώνει Κατασκηνωτικά προγράµµατα για τα παιδιά της πόλης, µέσω της ηµοτικής Κατασκήνωσης. Επιµελείται για τη συµµετοχή του ήµου σε Εθνικά και ιεθνή ίκτυα, µε σκοπό την ανάπτυξη της Κοινωνικής Πολιτικής του ήµου και συµµετέχει στην οργάνωση και υλοποίηση προγραµµάτων Κοινωνικού χαρακτήρα. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π , , ,

36 7) ΚΕΠ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΠ Α1. Λειτουργίες της ς της ς 1.Επικοινωνίας µε τους πολίτες Περιγραφή λειτουργίας α) Ενηµερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούν οι υποθέσεις τους, παραλαµβάνει τις αιτήσεις των πολιτών για τις υποθέσεις τους, ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων και διαβιβάζει τους φακέλους των υποθέσεων τους στις αρµόδιες υπηρεσίες. β) Επικυρώνει αντίγραφα διοικητικών εγγράφων, θεωρεί γνήσιο υπογραφής, χορηγεί υπεύθυνες δηλώσεις κλπ, χορηγεί αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας. Εκτιµώµενη ποσότητα εκροών Για το έτος 2010* 1)για το ΑΜΚΑ έγιναν 5124 απονοµές και 1814 µεταβολές, σύνολο:6938 2) πιστοποιηµένες υποθέσεις (κεντρικό)& 6.800(παραρτήµατος) η πλειοψηφία αυτών είναι πιστοποιητικά και υποθέσεις του Υπ.Μεταφορών. Η επικύρωση αντιγράφων και θεώρηση του γνησίου της υπογραφής κατά µέσο όρο είναι 1000(κεντρικό) ηµερησίως 2. Εσωτερικής ανταπόκρισης α) Παραλαµβάνει τις αιτήσεις των πολιτών που αποστέλλονται µέσω των άλλων ΚΕΠ β) Τις προωθεί στις αρµόδιες υπηρεσίες για διεκπεραίωση παρακολουθώντας τη πορεία τους ώστε να κρατούνται τα χρονικά περιθώρια και αποστέλλει το σχετικό έγγραφο στο ΚΕΠ αρχικής υποβολής της αίτησης. γ) Κρατά στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τη διακίνηση των αιτήσεων. 600/έτος (* Η υπηρεσία έχει αιτηθεί την παροχή στατιστικών στοιχείων για το έτος 2011 από το Υπουργείο Εσωτερικών, τα οποία δεν είχε λάβει κατά τη σύνταξη του παρόντος) 36

37 A/ A Περιγραφή ενέργειας 1 Επιµορφωτικά Προγράµµατα του Ινστιτούτου Επιµόρφωσης 2 Πρακτική άσκηση παιδιών από ΙΕΚ &ΤΕΙ 3 Πρόσληψη ή µεταφορά µόνιµων (2)υπαλλήλων σε κλάδο διεκπεραίωση ς πολιτών στο ΚΕΠ(0760) Υπηρεσί α υλοποίη σης /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠ ΙΚΟΥ Α2. Ενέργειες της ς Εµπλεκόµε Εµπλεκόµε νες νοι φορείς υπηρεσίες (εκτός ή ΝΠ του ήµου) ήµου ΙΝ.ΕΠ Χρονοπρογραµ µατισµός 4/ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 4 ΜΟΝΙΜΟ ΥΣ ΥΠΑΛΛΗ ΛΟΥΣ Προϋπολο γισµός δαπανών Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. 3.2 ΤΕΙ,ΙΕΚ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/ Α Περιγραφή δράσης 1 Αγορά νέου φαξ 2 Τοποθέτηση τηλεφωνικού κέντρου 3 Αγορά 10 καρεκλών γραφείου & αντίστοιχων υποπόδιων 4 Αναβάθµιση του συστήµατος θέρµανσης Συνεχιζό µενη ή Υπηρεσία υλοποίησης Προµηθειών Προµηθειών Τεχνική Υπηρεσία Εµπλεκόµ ενες υπηρεσίες Χρονο προγραµ µατισµός Προϋπολ ογισµός δαπανών Κ.Α Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟ ΚΕΠ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (0760) ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ Ι ΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΠ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΓΚΙΣΕ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΑ 37

38 ΖΗΛΟ ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ Η Η ΛΗΞΕΙ.ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 2 ΑΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΕΠ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΦΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΠ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΙΝΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΕΠΙΣΗΣ Η ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΠ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΙΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΟΙΚΕΙΟ ΤΡΟΠΟ. 38

39 8) Καθαριότητας και Μηχανολογικού Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ Μηχανική αποκοµιδή απορριµµάτων 80τόνοι/ηµερησίως 75τόνοι/ηµερησίως ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ Αποκοµιδή ογκωδών αντικειµένων 20 τόνοι/ηµερησίως 20 τόνοι/ηµερησίως ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ Αποκοµιδή κλαδιά 5 τόνοι/ηµερησίως 6 τόνοι/ηµερησίως ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ Αποκοµιδή ανακυκλώσιµων υλικών 16 τόνοι/ηµερησίως 20 τόνοι/ηµερησίως ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ Περισυλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών για ανακύκλωση 15τεµ./ηµερησίως 20 τεµ./ηµερησίως ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ Καθαρισµός οδών και κοινόχρηστων χώρων 2Χ143 χιλιόµετρα/τετραήµερο 2Χ143 χιλιόµετρα/τριήµερο ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ Μηχανικός οδοκαθαρισµός 40 χιλιόµετρα ηµερησίως 50 χιλιόµετρα ηµερησίως ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ Καθαρισµός Λαϊκών αγορών 2 χιλιόµετρα/εβδοµαδιαία 2 χιλιόµετρα/εβδοµαδιαία ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ Πλύσιµο δρόµων και λαϊκών αγορών 4 χιλιόµετρα/εβδοµαδιαία 4 χιλιόµετρα/εβδοµαδιαία ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ Απόφραξη και καθαρισµός και απολύµανση φρεατίων αγωγών όµβριων υδάτων 950 τεµάχια/ανά οκτάµηνο 950 τεµάχια/ανά εξάµηνο 2900 τεµάχια/ανά τεµάχια/ανά 15 Πλύσιµο και απολύµανση κάδων ηµέρες ηµέρες ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ Εποπτεία και έλεγχος καθαριότητας της πόλης 12 ώρες/ηµερησίως 12 ώρες/ηµερησίως ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ Φύλαξη εγκαταστάσεων 24ωρο 24ωρο ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ιοικητική υποστήριξη των Υπηρεσιών της ς 10 ώρες/ηµερησίως 10 ώρες/ηµερησίως 39

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης, συντάχθηκε µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 203 και 207 του Ν. 3463/06 ( Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων), του Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 354/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του ήµου Χαλανδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ α. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου β. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Δεκέμβριος 2012 Θεσμικό Πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 Αριθ.Αποφ 6/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 7/2013 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 3 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Σελίδα 1 από 62 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 3 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Περί Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 2012-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 2012-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 01-014 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 014 ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 013 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2013. Ελληνική Δηµοκρατία Νοµός Θεσσαλονίκης Δήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης

Ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2013. Ελληνική Δηµοκρατία Νοµός Θεσσαλονίκης Δήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης Ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2013 Ελληνική Δηµοκρατία Νοµός Θεσσαλονίκης Δήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Θεσµικό πλαίσιο ετησίων προγραµµάτων δράσης Α2. Δοµή και περιεχόµενο ετήσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1. Ενίσχυση της πολιτιστικής και αθλητικής ανάπτυξης της περιοχής στη βάση των αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1. Ενίσχυση της πολιτιστικής και αθλητικής ανάπτυξης της περιοχής στη βάση των αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο νέο Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων (Ν3463/2006) θεσπίστηκε, για πρώτη φορά, η υποχρεωτική κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τους δήµους µε πληθυσµό άνω των δέκα χιλιάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48 Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Πρακτικό της με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ]

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης [ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 A1. Θεσμικό πλαίσιο ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Θεσµικό πλαίσιο ετησίων προγραµµάτων δράσης Α2. Δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπική κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Φιλαδέλφεια, 24-12-2009 Αρ. Πρωτ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νέα Φιλαδέλφεια, 24-12-2009 Αρ. Πρωτ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ www.neafiladelfeia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97 143 41 Ν.Φ. Πληροφορίες : Σ. Πληγοροπούλου Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

12. 12.2.1 Γραφείο Κυκλοφορίας 12.2.2 Γραφείο Στάθµευσης 12.2.3Γραφείο Έκδοσης Αδειών στάθµευσης- εισόδων στους πεζόδροµους και διακοπής Κυκλοφορίας

12. 12.2.1 Γραφείο Κυκλοφορίας 12.2.2 Γραφείο Στάθµευσης 12.2.3Γραφείο Έκδοσης Αδειών στάθµευσης- εισόδων στους πεζόδροµους και διακοπής Κυκλοφορίας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 13-8-2008 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 23/13-8 - 2008 Αριθ.Απόφασης: 499/2008 Στη Ρόδο σήµερα 13-8 - 2008 ηµέρα Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Γούρνες, Δεκέμβριος 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΑ Α. ΓΕΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 A.1 Συνθήκες ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

================================================= =================================================

================================================= ================================================= ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ================================================= ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ /ΝΤΩΝ Α ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ =================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Οκτώβριος 2011

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  Οκτώβριος 2011 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Οκτώβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα... 2 3.1. Γραφείο Δημάρχου & Αιρετών... 10 3.2. Γραφείο Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Εθιμοτυπίας... 10 3.3. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων & Επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31969 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2314 17 Οκτωβρίου 2011 Αριθ. 35114/31947 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ «Κ.Ο.ΔΗ.Π»

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ «Κ.Ο.ΔΗ.Π» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ «Κ.Ο.ΔΗ.Π» Ιούλιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Άρθρο 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

, 17-10-2012 .: , &

, 17-10-2012 .:   , & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 17-10-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ Σας διαβιβάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2532 7 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 38756/35587 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελευσίνας. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο Συνολική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 Εισαγωγή Τρέχουσες Εξελίξεις Γενικές Κατευθύνσεις και Προτεραιότητες της ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 487/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 487/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 487/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λήψη απόφασης για την επαναπροκήρυξη του ανοιχτού διαγωνισµού του υποέργου -2 «Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα