ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ NATION BRANDING: ΟΙ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΗΝΩΜΕΝΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ NATION BRANDING: ΟΙ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΗΝΩΜΕΝΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ"

Transcript

1 Δ ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ NATION BRANDING: ΟΙ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΗΝΩΜΕΝΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ Επιβλέπων: Ανδρέασ Μακρήσ πουδαςτήσ: Χρήςτοσ Πέππασ ΑΘΗΝΑ Εθνικό Σχολό Δημόςιασ Διούκηςησ (ΕΣΔΔ) Πειραιώσ 211. ΤΚ , Ταύροσ Τηλ.: , fax:

2 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία έρεη σο αληηθείκελν κειέηεο ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο εζληθήο ηαπηφηεηαο κηαο ρψξαο, γλσζηήο σο nation branding, κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο δχν πεξηπηψζεσλ. Θέηεη ην γεληθφηεξν ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο έλλνηαο ηνπ nation branding, μεθηλψληαο απφ ηελ έλλνηα ηνπ εκπνξηθνχ brand θαη πξνρσξψληαο ζηε ζχλδεζε ηνπ κε ην εζληθφ brand. Καηφπηλ, εμεηάδεη ην αληηθείκελν ηνπ nation branding θαη ηε ζρέζε πνπ έρεη κε ηελ ήπηα ηζρχ θαη ηε δεκφζηα δηπισκαηία, θαηαιήγνληαο κε ηε δηεξεχλεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ πνπ ην δηέπνπλ. ηε ζπλέρεηα, κειεηά ηηο πεξηπηψζεηο ζηξαηεγηθψλ nation branding πνπ ζρεδίαζαλ θαη πινπνίεζαλ ην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Απζηξαιία. Σέινο, επηρεηξεί ηελ αλίρλεπζε ησλ νκνηνηήησλ θαη ησλ δηαθνξψλ ηνπο, θσηίδνληαο ηνπο παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζε δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. Γηα ηε ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθε μελφγισζζε βηβιηνγξαθία θαη ειεθηξνληθέο πεγέο. Λέξειρ κλειδιά: nation branding, δηαρείξηζε ηαπηφηεηαο, εζληθή εηθφλα, Ηλσκέλν Βαζίιεην, Cool Britannia, Απζηξαιία, Life in a Different Light 2

3 ABSTRACT The present essay focuses on the study of the planning and implementation of nation branding strategies, through the investigation of two country cases. It sets the theoretical framework of nation branding, it examines its interrelations with hard power and public diplomacy and concludes with the basic principles of nation branding strategies. In particular, it examines the Cool Britannia Campaign, launched by the UK Government, and the Life in a Different Light campaign, launched by the Australian Government. Finally, it attempts to investigate the similarities and the differences of the two campaigns, in order to shed light to the factors that led to different outcomes. References derived from foreign bibliography and the Internet. Keywords: nation branding, national identity, national image, United Kingdom, Cool Britannia, Australia, Life in a Different Life 3

4 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 7 ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ NATION BRANDING 7 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 18 COOL BRITANNIA 2.1 Ειςαγωγό Η φρϊςη Cool Britannia εκτόσ του πλαιςύου Nation Branding Το πνεύμα τησ εποχόσ Η πολιτικό τησ εποχόσ Cool Britannia ωσ ςτρατηγικό nation branding Η δεξαμενό ςκϋψησ Demos Η επιτροπό Panel Η φθύνουςα πορεύα και το ϊδοξο τϋλοσ τησ καμπϊνιασ Αποτύμηςη τησ καμπϊνιασ 26 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 28 LIFE IN A DIFFERENT LIGHT 3.1 Ειςαγωγό Οι απαρχϋσ του αυςτραλιανού nation branding Οι Ολυμπιακού αγώνεσ Η καμπϊνια Life in a Different Light ωσ ςτρατηγικό nation branding Η εταιρεύα FutureBrand και η ςυμμετοχό τησ ςτη ςτρατηγικό Αποτύμηςη τησ καμπϊνιασ 36 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 38 ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΩΝ ΔΤΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΩΝ NATION BRANDING 4.1 Ειςαγωγό Το ςημεύο εκκύνηςησ Κεντρικόσ ςχεδιαςμόσ και μετϋχοντεσ ςτην καμπϊνια Χρονικό διϊρκεια και χρηματοδότηςη Ο κεντρικόσ ςτόχοσ Ανϊπτυξη και υλοπούηςη Το κεντρικό μόνυμα και περιεχόμενο των ςτρατηγικών 44 ΕΠΙΛΟΓΟ 48 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ 51 4

5 ΔΙΑΓΧΓΗ Σε ζεκεξηλή επνρή φινο ν θφζκνο είλαη κηα κεγάιε αγνξά. Η ξαγδαία επέθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ζεκαίλεη νπζηαζηηθά φηη θάζε ρψξα πξέπεη λα αληαγσληζηεί κε φιεο ηηο άιιεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ην δηθφ ηεο κεξίδην ζε απηήλ ηε παγθφζκηα αγνξά (εμαγσγέο, ηνπξηζκφο, επελδχζεηο θ.α.), αιιά θαη ηελ πξνζνρή θαη ην ζεβαζκφ ησλ δηεζλψλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ πνιηηψλ άιισλ θξαηψλ. ην πιαίζην ηνπ πνιπάζρνινπ πνιηηηθνχ θαη θνηλσληθνχ βίνπ δελ ππάξρεη πάληα ε δπλαηφηεηα εκβάζπλζεο ζηελ ηζηνξία, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηηο αμίεο ησλ άιισλ ρσξψλ. Όινη, θπβεξλήζεηο, νξγαληζκνί θαη πνιίηεο, αληηιακβαλφκαζηε ηνπο άιινπο κέζα απφ ηε ρξήζε ζηεξενηχπσλ. Η Γαιιία «παξάγεη» ζηπι, ε Ιαπσλία ηερλνινγία, ε Διβεηία είλαη γλσζηή γηα ηνλ πινχην θαη ηα ξνιφγηα ηεο, ε Βξαδηιία γηα ην θαξλαβάιη ηνπ Ρίν θαη ην πνδφζθαηξν θαη ηα πεξηζζφηεξα αθξηθαληθά έζλε γηα ηε θηψρεηα, ηε δηαθζνξά θαη ηηο επηδεκίεο. Απηά ηα ζηεξεφηππα, είηε είλαη αξλεηηθά, είηε ζεηηθά, αιεζηλά ή εζθαικέλα, επεξεάδνπλ εηο βάζνο ηε ζπκπεξηθνξά καο απέλαληη ζηα άιια θξάηε, ηνπο πνιίηεο θαη ηα πξντφληα ηνπο. Δίλαη πνιχ δχζθνιν, επνκέλσο, γηα κηα ρψξα λα πείζεη ηνπο ιανχο θαη ηηο θπβεξλήζεηο άιισλ ρσξψλ λα πξνζπεξάζνπλ ηελ εηθφλα θαη λα δηεηζδχζνπλ ζην πνιπζχλζεην πεξηερφκελν πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ απηήλ. Πνιχ ζπρλά, ρψξεο πνπ έρνπλ ζεκεηψζεη ζεκαληηθή πξφνδν ζε αξθεηνχο ηνκείο δπζθνιεχνληαη λα πξνζειθχζνπλ ηελ πξνζνρή, ηνπο επηζθέπηεο θαη ηηο επελδχζεηο πνπ ηνπο αμίδνπλ αθξηβψο επεηδή ε εηθφλα ηνπο είλαη αδχλακε ή αξλεηηθή. Ωο εθ ηνχηνπ, φιεο νη ππεχζπλεο θπβεξλήζεηο νθείινπλ, εθ κέξνπο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο, λα δηεξεπλήζνπλ ηηο αληηιήςεηο πνπ επηθξαηνχλ γηα ηε ρψξα ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηεο εηθφλαο ηνπο. Απηνχ ηνπ είδνπο νη ελέξγεηεο ζα έπξεπε λα απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ εξγαζηψλ ηνπο γηα ηε ζεκειίσζε κηαο εηθφλαο ειθπζηηθήο θαη δίθαηεο, δπλαηήο θαη πξαγκαηηθά ρξήζηκεο γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο, πνιηηηθνχο θαη θνηλσληθνχο ζηφρνπο ηνπο θαη αληάμηαο ηεο εζσηεξηθήο δπλακηθήο ηεο ρψξαο. Πξαγκαηηθά, ηα ηειεπηαία ρξφληα θαίλεηαη φηη ηα πεξηζζφηεξα θξάηε έρνπλ αλαγλσξίζεη ηε ζεκαζία ηεο δηεζλνχο εηθφλαο ηνπο θαη εξγάδνληαη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. 5

6 Σν πξφβιεκα έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε δηαρείξηζε ηεο εηθφλαο γίλεηαη κε ηξφπν απνζπαζκαηηθφ θαη πεξηζηαζηαθφ. ηνλ αγψλα γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο επηδίδνληαη δηάθνξνη θξαηηθνί θνξείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ, ηηο επελδχζεηο, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηηο εμαγσγέο, ελψ ηα Τπνπξγεία Δμσηεξηθψλ, δηεμάγνληαο ηηο δηθέο ηνπο δηεζλείο πνιηηηθέο, επηρεηξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ θαη δεηήκαηα εηθφλαο θαη θήκεο ησλ ρσξψλ ηνπο. ε απηνχο ηνπο δξψληεο πξνζηίζεληαη θαη άιινη θξαηηθνί νξγαληζκνί, αιιά θαη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο θαη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζπκθέξνληα απφ ηελ πξνψζεζε ηεο εηθφλαο ηνπο. Δθφζνλ ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, εζληθά θαη πεξηθεξεηαθά, πνιηηηθά θαη επηρεηξεκαηηθά, επίζεκα θαη αλεπίζεκα, ιεηηνπξγνχλ εθηφο ζπγθεθξηκέλσλ ζπληνληζηηθψλ δνκψλ, ηα κελχκαηα πνπ ζηέιλνληαη είλαη ζπρλά αζαθή θαη αληηθξνπφκελα. αλ απνηέιεζκα, δελ πξνθχπηεη κηα ζαθήο εηθφλα γηα ηα θξάηε θαη δεηήκαηα θαίξηα φπσο ε δηαρείξηζε ηεο θήκεο νπζηαζηηθά αθήλνληαη έξκαηα ησλ ζπγθπξηψλ. Δληνχηνηο, πνιιά κπνξνχλ λα είλαη ηα επηηεχγκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ κία ζπληνληζκέλε θαη ζπλεθηηθή ζηξαηεγηθή, ελαξκνληζκέλε κε ηνπο εζληθνχο νηθνλνκηθνχο, πνιηηηθνχο, θνηλσληθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο ζηφρνπο ελφο θξάηνπο. Απηά φια ηα δεηήκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ηεο εηθφλαο ζην πιαίζην ελφο δηεζλνπνηεκέλνπ πεξηβάιινληνο κε έληνλε ηελ θπξηαξρία ησλ δπλάκεσλ ηεο αγνξάο θαη ηελ θηλεηηθφηεηα θεθαιαίσλ, επηρεηξήζεσλ θαη ππεξεζηψλ, κπνξεί λα πξνθχπηνπλ σο λέεο αλαγθαηφηεηεο γηα ηα εζληθά θξάηε, αιιά δελ είλαη μέλα γηα ηνλ θφζκν ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, ν νπνίνο πξψηνο έθαλε ρξήζε αλάινγσλ ηερληθψλ. Φπζηθά, ηα θξάηε δελ είλαη επηρεηξήζεηο, αιιά, δεδνκέλσλ ησλ φπνησλ αλαινγηψλ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ εξγαιεία (ζεσξία θαη εθαξκνζκέλεο ηερληθέο) δηαρείξηζεο εηθφλαο γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηνπ αληαγσληζκνχ, πξνζειθχνληαο ηελ πξνζνρή ηνπ παγθφζκηνπ θνηλνχ θαη δεκηνπξγψληαο ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ εμέιημε θαη ηελ θπξηαξρία ηνπο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ. Σν nation branding, δειαδή ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ηαπηφηεηαο κηαο ρψξαο κέζσ ηεο δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ εζληθψλ ηεο ραξαθηεξηζηηθψλ, έξρεηαη λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηελ «θιαζηθή» δηπισκαηία θαη ηελ «πςειή» πνιηηηθή, κε ηελ έλλνηα φηη ιεηηνπξγεί θπξίσο σο ζηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο. Μάιηζηα ε ρξήζε ησλ ηερληθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ ηνπ επλνείηαη αθξηβψο απφ ηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ηελ επαλάζηαζε ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη ηελ είζνδν καο ζηελ 6

7 επνρή ησλ media. Θεσξνχκε ινηπφλ φηη κπνξεί λα απνηειέζεη έλα εμαηξεηηθά ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηα θξάηε. Δληνχηνηο, είλαη έλαο ζρεηηθά λένο ηνκέαο ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο θαη ζεσξνχκε φηη γεληθά δελ έρεη εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο. Οη πεξηζζφηεξεο θπβεξλήζεηο παξνπζηάδνληαη δηζηαθηηθέο απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ ηερληθψλ ηνπ, γεγνλφο πνπ κπνξνχκε λα απνδψζνπκε ζε πνιινχο παξάγνληεο, φπσο ε ζπλζεηφηεηα κηαο ζηξαηεγηθήο nation branding ή θαη ην γεγνλφο φηη απαηηείηαη ρξφλνο γηα λα απνδψζεη κηα ηέηνηα ζηξαηεγηθή, ν νπνίνο ζπρλά μεπεξλάεη θαηά πνιχ ηελ πνιηηηθή ζεηεία ησλ θπβεξλήζεσλ. ηε βάζε απηψλ ησλ πξνβιεκαηηζκψλ, ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία επηιέγνπκε λα αζρνιεζνχκε κε δχν δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ζηξαηεγηθψλ nation branding κε ζηφρν λα αλαδείμνπκε ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ζηηο επηινγέο ηνπο θαη λα ζπζρεηίζνπκε απηέο αθξηβψο ηηο επηινγέο κε ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ησλ αληίζηνηρσλ ζηξαηεγηθψλ, κε απψηεξν ζηφρν λα επηζεκάλνπκε ηε ρξεζηκφηεηα πνπ κπνξεί λα έρεη ην nation branding γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθήο δχλακεο ησλ ρσξψλ θαη ζπλεπψο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπο. ην πξψην θεθάιαην ζα επηρεηξήζνπκε λα ζέζνπκε έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ην nation branding, μεθηλψληαο απφ ηελ έλλνηα ηνπ εκπνξηθνχ brand θαη πξνρσξψληαο ζηε ζχλδεζε ηνπ κε ην nation branding. Καηφπηλ, ζα εμεηάζνπκε ην αληηθείκελν ηνπ nation branding θαη ηε ζρέζε πνπ κπνξεί λα έρεη κε ηηο έλλνηεο ηεο ήπηαο ηζρχνο θαη ηεο δεκφζηαο δηπισκαηίαο θαη ζα νινθιεξψζνπκε κε ηε δηεξεχλεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηνπ. ην δεχηεξν θεθάιαην ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ ζηξαηεγηθή nation branding πνπ ζρεδίαζε θαη εθάξκνζε ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, θαη εηδηθφηεξα κε ηελ θακπάληα πνπ έγηλε γλσζηή σο Cool Britannia. Αληίζηνηρα, ζην ηξίην θεθάιαην ζα εμεηάζνπκε ηελ θακπάληα Life in a Different Light, ηελ νπνία ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ε απζηξαιηαλή θπβέξλεζε, σο ζηξαηεγηθή nation branding. Σέινο, ζην ηέηαξην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο ζα πξνζπαζήζνπκε λα ζπγθξίλνπκε ηηο δχν ζηξαηεγηθέο πνπ εμεηάζακε θαη λα αληρλεχζνπκε ηηο δηαθνξέο θαη νκνηφηεηεο κεηαμχ ηνπο, θσηίδνληαο ηνπο παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζε δηαθνξεηηθά ηειηθά απνηειέζκαηα. 7

8 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ NATION BRANDING Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ ελαζρφιεζε καο κε ην nation branding είλαη απαξαίηεην λα απαληήζνπκε ζηελ εξψηεζε ηί αθξηβψο είλαη ην brand. Σν brand απνηειεί ζεκειηψδε φξν ζηε ζεσξία ηνπ Marketing θαη ζηα ειιεληθά ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί σο κάξθα, θίξκα ή εκπνξηθή ηαπηφηεηα. Πξαθηηθά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη brand νλνκάδεηαη «έλα κείγκα απφ πιηθά θαη άπια ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ζπλήζσο ζπκβνιίδνληαη κε έλα εκπνξηθφ ζήκα (trademark) θαη ζπληζηνχλ εκπνξηθέο ηδηφηεηεο, νη νπνίεο, κε ηελ θαηάιιειε δηαρείξηζε, κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ θέξδε θαη επηξξνή ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ brand» 1. χκθσλα κε ηνλ Keith Dinnie, νη νξηζκνί πνπ έρνπλ δνζεί γηα ην brand ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο. 2 Απφ ηε κία πιεπξά ππάξρνπλ νξηζκνί πνπ επηθεληξψλνληαη ζηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ brand, ελψ απφ ηελ άιιε ππάξρνπλ θαη νξηζκνί πνπ επηρεηξνχλ λα απνδψζνπλ βαζχηεξα ηελ νπζία ηεο έλλνηαο ηεο ιέμεο. Όζνλ αθνξά ηελ πξψηε πεξίπησζε, παξαζέηεη ηνλ νξηζκφ πνπ έδσζε ν Doyle, ν νπνίνο ζεσξεί φηη επηηπρεκέλν brand είλαη «έλα φλνκα, ζχκβνιν, ζρέδην ή θάπνηνο ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ, πνπ πξνζδίδεη ζην πξντφλ ελφο νξγαληζκνχ έλα βηψζηκν πιενλέθηεκα πνπ ην δηαθνξνπνηεί απφ ηα ππφινηπα πξντφληα» 3. Αλάινγνο είλαη θαη ν νξηζκφο πνπ δίλεη ε Ακεξηθαληθή Έλσζε Marketing, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην brand ηαπηίδεηαη κε «ην φλνκα, φξν, ζχκβνιν, ζρέδην ή κε ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ, κε ζηφρν λα δηαθνξνπνηεζνχλ ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο ελφο πσιεηή ή ελφο ζπλφινπ πσιεηψλ απφ ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ/ηνπο» 4. Όζνλ αθνξά ηε δεχηεξε πεξίπησζε, νη Macrae, Parkinson θαη Sheerman παξαζέηνπλ έλαλ θαηά ηε γλψκε καο πην πιήξε νξηζκφ, ν νπνίνο ελζσκαηψλεη θαη ηελ νπηηθή ηνπ θαηαλαισηή. Έηζη, ην brand αληηπξνζσπεχεη έλαλ κνλαδηθφ ζπλδπαζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη πξνζηηζέκελσλ αμηψλ, ηφζν ιεηηνπξγηθψλ φζν θαη κε 1 Μακρόσ, Α., ακαδημαώκϋσ ςημειώςεισ για το μϊθημα Nation Branding : θεωρύα και πρακτικό, ΕΣΔΔ, 2009, ςελ 7 2 Dinnie,K., Nation Branding, Elsevier Butterworth Heinemann, 2008, ςελ ο.π. 4 8

9 ιεηηνπξγηθψλ, ηα νπνία απνθηνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν λφεκα πνπ είλαη απφιπηα ζπλδεδεκέλν κε ην ίδην ην brand, ε αλαγλψξηζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα είλαη ζπλεηδεηή ή «ελζηηθηψδεο». 5 Δμάιινπ, ν Kapferer ηνλίδεη φηη ην brand δελ είλαη κφλν έλα ζχκβνιν πνπ δηαθνξνπνηεί έλα πξντφλ απφ ηα ππφινηπα, αιιά (είλαη θαη) φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπ απνδίδνπλ νη ίδηνη νη θαηαλαισηέο 6. Δίλαη, ινηπφλ, θαλεξφ φηη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη απνδφζεηο ζρεηίδνληαη θαη κε ςπρνινγηθνχο θαη θνηλσληνινγηθνχο παξάγνληεο θαη έηζη ην ίδην ην brand αλάγεηαη ζε κία ππφζρεζε. ε κεγάιν βαζκφ ζα ιέγακε πσο δεκηνπξγείηαη θαη ζρεκαηίδεηαη «ζην κπαιφ θαη ηελ θαξδηά» ηνπ θαηαλαισηή θαη πξνρσξψληαο απηήλ ηε ζθέςε νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη έλα brand ππάξρεη εθφζνλ έλαο κεγάινο αξηζκφο θαηαλαισηψλ ηνπ θνηλνχ ζηφρεπζεο (target group) απνδίδεη ζην πξντφλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά. Η ζπγθεθξηκέλε ζθέςε εμππεξεηεί θη έλαλ άιιν δηαρσξηζκφ πνπ θαινχκαζηε λα θάλνπκε, αλάκεζα ζηελ έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο εηθφλαο ελφο πξντφληνο. ηελ πξψηε πεξίπησζε αλαθεξφκαζηε ζηηο πξνζέζεηο πνπ έρεη ε εηαηξεία γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξντφληνο ηεο ζηελ αγνξά (positioning), ελψ ζηε δεχηεξε αλαθεξφκαζηε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ αληηιακβάλεηαη ην πξντφλ θαη ηελ εηαηξεία. Οπζηαζηηθά, ινηπφλ, ην κήλπκα δηακνξθψλεηαη απφ ηελ εηαηξεία θαη ην επφκελν βήκα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λα ζεσξεζνχλ ειθπζηηθά απφ ην θνηλφ. Έλα brand είλαη επηηπρεκέλν φηαλ αλαπηχζζεηαη γχξσ απφ έλα μεθάζαξν κήλπκα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θαη ρξεζηκφηεηα ηνπ πξντφληνο θαη φηαλ ζηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηνπ ιακβάλεηαη ππφςε απφιπηα ην θνηλφ ή ηα θνηλά ζηφρεπζεο. 7 Πξέπεη επζχο εμαξρήο λα θαηαζηεί μεθάζαξν ην γεγνλφο φηη ην brand είλαη αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηνπ δηαιφγνπ κε ην θνηλφ θαη κάιηζηα ηα επηηπρεκέλα brands ηθαλνπνηνχλ ηφζν ηηο ινγηθέο φζν θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ηνπ θνηλνχ. ην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο απνζαθήληζεο ησλ ελλνηψλ θαινχκαζηε λα δηαθξίλνπκε ηψξα ηελ έλλνηα ηνπ brand απφ ηελ έλλνηα ηνπ branding, θαζψο απηέο δελ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. Ο Simon Anholt νξίδεη ην branding σο ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ, 5 Macrae, C., Parkinson, S. and Sheerman, J., Managing Marketing s DNA: The role of branding. Irish Marketing Review, 18, 1995, ςελ 13 6 Moilanen, T. and Rainisto, S., How to brand nations, cities and destinations, Palgrave Macmillan, 2009, ςελ 6 7 Moilanen, T. and Rainisto, S., How to brand nations, cities and destinations, Palgrave Macmillan, 2009, ςελ 13 9

10 επηθνηλσλίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ νλφκαηνο θαη ηεο ηαπηφηεηαο ελφο πξντφληνο, κε ζηφρν ηε ζεκειίσζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο θήκεο ηνπ 8. Δίλαη ινηπφλ ζαθέο φηη κηιψληαο γηα branding κηιάκε γηα κηα νξγαλσκέλε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ηεο ηαπηφηεηαο ελφο πξντφληνο, επνκέλσο γηα κία θαζφινπ ζηαηηθή θαηάζηαζε, θαζψο ν αληαγσληζκφο δελ επηηξέπεη εθεζπραζκνχο θαη δελ αξθεί κφλν ε αλάδεημε ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο (ή ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ) ελφο πξντφληνο, αιιά επηβάιιεηαη θαη ε δηαηήξεζε ηνπ ζην ζπλεηδεηφ θαη αζπλείδεην ηνπ θνηλνχ. Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηε δηαρείξηζε ηαπηφηεηαο νπζηαζηηθά αλαθεξφκαζηε ζε έλα ζχλνιν ελεξγεηψλ, απφ ηηο νπνίεο ε κία είλαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν πξνυπφζεζε ηεο άιιεο. 9 Αξρηθφ ζηάδην γηα έλα πξντφλ πνπ γηα πξψηε θνξά θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπ ζηελ αγνξά είλαη ε δημιοςπγία ηηρ ηαςηόηηηαρ ηνπ, κε ηξφπν επλντθφ έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ ηνπ. Η πποζηαζία ηηρ ηαςηόηηηαρ ηνπ αλαθέξεηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ πξνέξρνληαη ηφζν απφ ην εζσηεξηθφ φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Η ενίζσςζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ελφο πξντφληνο είλαη απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ηεο καθξνρξφληαο πνξείαο ηνπ ζηελ αγνξά, εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο θζνξάο ηεο εηθφλαο ηνπ ή αχμεζεο ηνπ αληαγσληζκνχ. Οπζηαζηηθά, ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάγθε αιιαγήο πνπ φια ηα πξντφληα νθείινπλ λα ππνζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο εμειίμεηο ηεο επνρήο ηνπο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε ηαπηφηεηα ηνπ πξντφληνο εμαζζελεί ή θζείξεηαη κε ζσξεπηηθά απνηειέζκαηα αλ δελ αληηκεησπηζζεί έγθαηξα ε ζπγθεθξηκέλε θζνξά ή εμαζζέληζε. Σέινο, ζε πεξηπηψζεηο αδπλακίαο αληαπφθξηζεο ηνπ πξντφληνο ζηνλ αληαγσληζκφ επηιέγεηαη ε νδφο ηεο αλλαγήρ ηαςηόηηηαρ, ε νπνία είλαη γλσζηή θαη σο re-branding, πξνθεηκέλνπ ην ελ ιφγσ πξντφλ λα εμέιζεη απφ ηελ θαηάζηαζε θξίζεο θαη λα γίλεη αληαγσληζηηθφ εθ λένπ. Έσο ηψξα έρνπκε αλαθεξζεί εηζαγσγηθά ζηηο έλλνηεο ηνπ brand θαη ηνπ branding, θαη απηφ δηφηη είλαη απαξαίηεην λα εληάμνπκε ζε έλα επξχηεξν πιαίζην αλαθνξάο ηελ έλλνηα ηνπ nation branding, ην νπνίν απνηειεί θαη ην αληηθείκελν ηεο ελαζρφιεζεο καο. Θα δνχκε παξαθάησ πσο ην nation branding νπζηαζηηθά απνηειεί κηα θαηεγνξία ηνπ branding, ην νπνίν, φκσο, κε ηε ζεηξά ηνπ εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν πεδίν ηεο ζηπαηηγικήρ επικοινυνίαρ. 8 Anholt, S., Competitive Identity, Palgrave Macmillan, 2007, ςελ 4 9 Μακρόσ, Α., ακαδημαώκϋσ ςημειώςεισ για το μϊθημα Nation Branding : θεωρύα και πρακτικό, ΕΣΔΔ, 2009, ςελ 8 10

11 Αο ζεκεησζεί πνιχ ζπλνπηηθά φηη ε ζηξαηεγηθή επηθνηλσλία αλαθέξεηαη ζην είδνο εθείλν ηεο επηθνηλσλίαο πνπ πξνσζεί ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ελφο νξγαληζκνχ, ζηνρεχνληαο πεξηζζφηεξν ζην κεζν-καθξνπξφζεζκν δηάζηεκα κε αγλνψληαο, φκσο, θαη ην βξαρππξφζεζκν. Η ίδηα απνηειεί ην γεληθφηεξν θαη επξχηεξν πιαίζην θάζε επηθνηλσληαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο δηφηη απνηειεί ην ζρεδηαζκφ, ην πιαίζην αλαθνξάο, θάζε επηθνηλσληαθήο εθζηξαηείαο θαη θάζε πξνζπάζεηαο δεκηνπξγίαο θήκεο θαη δηαρείξηζεο ηαπηφηεηαο. Δμάιινπ, ε ζηξαηεγηθή επηθνηλσλία βνεζά ζηελ επίηεπμε ηεο απαξαίηεηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ζηα πνηθίια θαη δηαθνξεηηθνχ ραξαθηήξα κελχκαηα πνπ ζηέιλεη ζηα εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά θνηλά θάζε νξγαληζκφο. Μεηά ηελ κηθξή απηή αλάιπζε θαζίζηαηαη ζαθέο φηη νη έλλνηεο πνπ αλαιχζακε πεξηιακβάλνπλ ε κία ηελ άιιε, δειαδή ε ζηξαηεγηθή επηθνηλσλία πεξηιακβάλεη ην branding, θη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ πεξηιακβάλεη σο εηδηθή θαηεγνξία ην nation branding, κε ην νπνίν ζα αζρνιεζνχκε επζχο ακέζσο. Απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί ην nation branding απφ ην εηαηξηθφ branding είλαη ην γεγνλφο φηη ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξψηνπ δελ πξφθεηηαη πηα γηα έλα απιφ πξντφλ, αιιά γηα κία ρψξα ή θαιχηεξα έλα έζλνο. Πξαγκαηηθά, θάζε ρψξα έρεη κηα εηθφλα θαη κηα θήκε (ή κπνξεί λα δηακνξθψζεη κηα ζπγθεθξηκέλε εηθφλα θαη θήκε θαη λα «ηνπνζεηεζεί» πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν επλντθά ζε κηα αγνξά), αθξηβψο φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηα πξντφληα (Με απηήλ ηελ έλλνηα νη ρψξεο, γηα ην nation branding, αληηκεησπίδνληαη σο brands). Σν brand πξντφλησλ θαη εηαηξεηψλ δεκηνπξγείηαη ζθφπηκα κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο marketing θαη δηαθήκηζεο, ελψ ε θήκε κηαο ρψξαο ηείλεη λα ζρεκαηίδεηαη κέζα απφ πην πεξίπινθεο δηαδηθαζίεο 10. Παξ φι απηά, ε ζχγθξηζε αλάκεζα ζηηο δχν πεξηπηψζεηο είλαη ρξήζηκε, θαζψο θαη ζηηο δχν ε εηθφλα έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ επηηπρή ή φρη πνξεία πξντφλησλ θαη θξαηψλ (θαζψο θαη ε επηηπρήο δηαρείξηζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο ζηέξεαο θαη επσθεινχο εηθφλαο ηνπο). Ωο nation branding ζα κπνξνχζακε λα νλνκάζνπκε ηελ «ζθφπηκε θαη ζρεδηαζκέλε επσθειή δηαρείξηζε ηαπηφηεηαο κηαο ρψξαο κε βάζε ηα νηθεία εζληθά ραξαθηεξηζηηθά, ζην πιαίζην ηεο αλαδήηεζεο ή/θαη αλάδεημεο ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ, ήδε 10 Anholt, S., Competitive Identity, Palgrave Macmillan, 2007, ςελ 8 11

12 εκθαλψλ θαη δπλεηηθψλ». 11 Σν nation branding, επνκέλσο, θηλείηαη ζηε ινγηθή ηεο αληηκεηψπηζεο κηαο ρψξαο σο brand θαη ζηφρνο ηνπ είλαη ε, δηα ηνπ brand management, ελίζρπζε ηνπ brand πνπ απνηειεί θάζε ρψξα ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ, ή, κε φξνπο branding, ζηε δηεζλή αγνξά. Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη πνηφ αθξηβψο είλαη ην αληηθείκελν ηνπ nation branding. Δίλαη ζαθέο φηη έλα έζλνο ή κηα ρψξα δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ ζαλ έλα απιφ πξντφλ, θαζψο δελ ηαπηίδνληαη κε «πιηθά» πξντφληα ή ππεξεζίεο. Δμάιινπ, αξθεηνί είλαη νη εηδηθνί πνπ έρνπλ επηζεκάλεη εζηθά δεηήκαηα θαη δεζκεχζεηο φζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ελφο έζλνπο ή κηαο ρψξαο σο brand 12. Έλα έζλνο ή κηα ρψξα (κεγέζε πνπ γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο καο ηαπηίδνληαη, θαζψο ζχκθσλα θαη κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ αζήκαληεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο έλλνηεο nation brand/image θαη country brand/image 13 ) αληηπξνζσπεχεη κηα επξεία πνηθηιία παξαγφλησλ θαη ζπζρεηηζκψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε γεσγξαθηθή ζέζε θαη ηηο θπζηθέο πεγέο, ηνπο αλζξψπνπο θαη ηα ηνπηθά πξντφληα, ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ, ηε γιψζζα, ηνπο πνιηηηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο ζεζκνχο θαη ζπζηήκαηα, ηηο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο θαη αμηνζέαηα, ηνπο θνηλσληθνχο δεζκνχο θαη νξγαλψζεηο θ. α. Όια ηα αλσηέξσ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απνηεινχλ θαη ηα πεδία αλαδήηεζεο ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ 14 κηαο ρψξαο, θαζψο απφ εθείλα εθπνξεχνληαη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ επεξεάδνπλ, είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά, είηε θπζηθά είηε πξνζρεδηαζκέλα, ηελ εηθφλα ηεο. Η δηαρείξηζε, επνκέλσο, ηεο εηθφλαο κηαο ρψξαο δελ κπνξεί παξά λα πεξλάεη απφ κηα δηαδηθαζία εληνπηζκνχ θαη αλάδεημεο ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο, ηα νπνία αλαδεηνχληαη ζηα πεδία πνπ πξναλαθέξακε, κε απψηεξν ζηφρν ηε δεκηνπξγία ζεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο πξνδηάζεζεο ηνπ θνηλνχ πξνο ην θξάηνο πνπ εθαξκφδεη ηε ζηξαηεγηθή nation branding θαη ηε ζηαδηαθή δηακφξθσζε ζεηηθψλ, ηζρπξψλ ςπρνινγηθψλ δεζκψλ κε ηελ νηθεία ρψξα ζηε βάζε κηαο ηθαλνπνηεηηθήο εζληθήο 11 Μακρόσ, Α., ακαδημαώκϋσ ςημειώςεισ για το μϊθημα Nation Branding : θεωρύα και πρακτικό, ΕΣΔΔ, 2009, ςελ Dinnie,K., Nation Branding, Elsevier Butterworth Heinemann, 2008, ςελ Fan, Y., Branding the nation : what is being branded, Journal of Vacation Marketing, Vol 12, Number 1, ςελ 5 14 Οι Govers και Go υποςτηρύζουν ότι ϋνα (βιώςιμο) ςυγκριτικό πλεονϋκτημα βαςύζεται εύτε ςε κϊποια αναγνωριςμϋνη ιδιότητα εύτε ςε κϊποια μοναδικόσ φύςησ πηγό (φυςικό περιβϊλλον ό πολιτιςτικό κληρονομιϊ), τα οπούα εύναι ανώτερα από εκεύνα των ανταγωνιςτών και δύςκολο να αποτελϋςουν αντικεύμενο μύμηςησ ό αντιγραφόσ. Βλ. Σχετικϊ : Govers, R. και Go, F., Place Branding, Palgrave Macmillan, 2009, ςελ 49 12

13 εηθφλαο. Η ρξεζηκφηεηα, φκσο, ηεο θαιιηέξγεηαο ζεηηθήο εηθφλαο γηα κηα ρψξα δελ ζηακαηά εδψ. Δίλαη ινγηθφ ην επφκελν ζηάδην λα αθνξά θαη πιηθά θέξδε, θαζψο κηα ρψξα κε ζεηηθή εηθφλα θαη θήκε είλαη ζε επλντθή ζέζε, ηθαλή λα πξνζθέξεη ειθπζηηθφηεξα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, πάληα ζε ζρέζε κε ην δεδνκέλν θαη αλαπηπζζφκελν αληαγσληζκφ. Απηή ε ζθέςε ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ έλλνηα ηεο ήπηαο ηζρχνο, φπσο απηή έγηλε αληηθείκελν αλάιπζεο απφ ηνλ Nye. 15 Δλψ ε ζθιεξή δχλακε, ππνζηεξίδεη ν ζπγγξαθέαο, απνηειείηαη θπξίσο απφ ηε ζηξαηησηηθή θαη ηελ νηθνλνκηθή ηζρχ θαη έρεη λα θάλεη πεξηζζφηεξν κε ηνλ εμαλαγθαζκφ, ηελ επηβνιή ηεο ζέιεζεο ηνπ ηζρπξφηεξνπ, αιιά θαη ηελ πεηζψ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ε ήπηα δχλακε ή ηζρχο, ε νπνία έρεη πνιιέο πεγέο πξνέιεπζεο, ηαπηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ ειθπζηηθφηεηα, ηελ πεηζψ, ηνλ παξαδεηγκαηηζκφ, ηηο αμίεο θαη κέζα φπσο νηθνλνκηθή βνήζεηα, δηπισκαηηθή επηξξνή θιπ. 16 Οπζηαζηηθά, ινηπφλ, ε ήπηα δχλακε ηαπηίδεηαη θαη κε ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζειθχεηο, θαη θπζηθά ε ειθπζηηθφηεηα δηεπθνιχλεη ηελ απνδνρή θαη ηε ζπγθαηάζεζε. Απφ φια φζα είπακε θαηαλννχκε φηη, κε ιίγα ιφγηα, σο ήπηα ηζρχο λνείηαη ε ηθαλφηεηα λα δηακνξθψλεη θαλείο ηηο πξνηηκήζεηο ησλ άιισλ, φπσο είπε ν Nye, ην «λα θάλεηο ηνπο άιινπο λα ζέινπλ απηφ πνπ ζέιεηο εζχ». Οπζηαζηηθά, ε ήπηα ηζρχο αλαθέξεηαη ζηελ έκκεζε άζθεζε επηξξνήο, κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ζηεξίδεηαη θαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή έιμε θαη ιεηηνπξγεί βάζε ηεο ζαγήλεο. Γηα ηα ζχγρξνλα θξάηε ε αλάγθε ζχλδεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ nation branding κε ηα κέζα ήπηαο ηζρχνο είλαη επηηαθηηθή, θαζψο ν επηηπρεκέλνο ζπλδπαζκφο ηνπο ηα νδεγεί ζηελ αλαβάζκηζε ηεο δηεζλνχο ηνπο εηθφλαο θαη εμαζθαιίδεη ηε ζηαζεξφηεηα πνπ ηνπο είλαη απαξαίηεηε Έλλνηα ζπλαθήο κε ην nation branding είλαη θη εθείλε ηεο δεκφζηαο δηπισκαηίαο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο πξέπεη λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηε ιεγφκελε «παξαδνζηαθή δηπισκαηία». Η επηθνηλσλία κε ηνπο πνιίηεο άιισλ θξαηψλ θαη ε δηακφξθσζε ηεο (δηεζλνχο) θνηλήο γλψκεο απνηειεί ζήκεξα βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ, ηα νπνία ζέηνπλ σο βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηελ πξνψζεζε ηεο εηθφλαο ηεο ρψξαο ηνπο ζην 15 Nye, J., Ήπια Ιςχύσ. Το μϋςο επιτυχύασ ςτην παγκόςμια πολιτικό, εκδόςεισ Παπαζόςη, 2005, ςελ Ο ύδιοσ ςυγγραφϋασ όριςε και τον όρο ϋξυπνη δύναμη (smart power), ωσ την ικανότητα ςυνδυαςμού ϊςκηςησ ςκληρόσ και όπιασ ιςχύοσ. Βλ. Σχετικϊ : ideast_the_goal_is_smart_power/ 13

14 εμσηεξηθφ, απνβιέπνληαο καθξνπξφζεζκα ζηε δηακφξθσζε επλντθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ απνδνρή ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο. Οη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζήκεξα (παγθνζκηνπνίεζε, ηαρχηεηα δηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο, απμεκέλε ζπκκεηνρή κε θξαηηθψλ δξψλησλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, δηφγθσζε ηνπ αξηζκνχ δηεζλψλ νξγαληζκψλ) επηθέξνπλ κηα ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ άζθεζε πνιηηηθήο θαη θέξλνπλ ζην πξνζθήλην ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ έλλνηεο φπσο εηθφλα, θήκε, επηξξνή. Η εμάπισζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ε άλνδνο λέσλ κε θξαηηθψλ δξψλησλ θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ (θπξίσο νη δηεζλείο θαη κε Μ.Κ.Ο.) αιιάδνπλ ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο δχλακεο θαη επηξξνήο ζέηνληαο νινέλα θαη πεξηζζφηεξνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ ειεπζεξία δξάζεο ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα δίλεηαη φιν θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ επηθνηλσλία κε ηε δηεζλή θνηλή γλψκε 17. Αξρίδεη θάπσο λα δηαθαίλεηαη ε δηαθνξά ηεο δεκφζηαο δηπισκαηίαο απφ ηελ παξαδνζηαθή δηπισκαηία. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ν N.J. Gull 18 παξαδνζηαθή δηπισκαηία είλαη ε πξνζπάζεηα ελφο δηεζλνχο δξψληα λα δηακνξθψζεη ην δηεζλέο πεξηβάιινλ κέζα απφ ηελ πξνψζεζε ηεο δηαινγηθήο εκπινθήο κε έλαλ άιινλ δηεζλή δξψληα. Απφ ηελ άιιε, σο δεκφζηα δηπισκαηία νξίδεηαη ε πξνζπάζεηα ελφο δηεζλνχο δξψληα λα δηακνξθψζεη ην δηεζλέο πεξηβάιινλ κέζσ ηεο επηξξνήο πνπ αζθεί ζηελ εμσηεξηθή θνηλή γλψκε. Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ πσο ε κεηάβαζε απφ ηελ ςπρξνπνιεκηθή επνρή ζηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο κεηαζρεκαηίδεη ην ηνπίν ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ θαζψο δίλεηαη πεξηζζφηεξε ζεκαζία ζηελ πξνζνρή ηεο δηεζλνχο θνηλήο γλψκεο. Οη θπβεξλήζεηο δελ κπνξνχλ πιένλ λα αγλννχλ ην γεγνλφο φηη ε επηθνηλσλία απνηειεί πηα ηαπηφρξνλα εξγαιείν θαη ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο παξαδνζηαθήο δηπισκαηίαο, ε νπνία βξίζθεη ζηε Γεκφζηα Γηπισκαηία ην κνληέξλν πξφζσπν ηεο. Πξέπεη θπζηθά λα ζεκεηψζνπκε φηη ε δεκφζηα δηπισκαηία δελ αληηθαζηζηά ηελ παξαδνζηαθή δηπισκαηία ζε θακία πεξίπησζε, ζα έιεγε θαλείο φηη ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε απηήλ. χκθσλα κε απηά πνπ είπακε, ε θπξηφηεξε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ παξαδνζηαθή θαη ηε δεκφζηα δηπισκαηία είλαη φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο δεχηεξεο ππάξρεη πνιχ κεγαιχηεξνο αξηζκφο δξψλησλ αιιά θαη ζπκθεξφλησλ. Μηιάκε γηα κηα επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία ζηελ νπνία εκπιέθνληαη ηφζν νη θπβεξλήζεηο, φζν 17 Mark Leonard, Public Diplomacy, London: The Foreign Policy Centre, 2002, p Nicholas J. Cull, Public Diplomacy: Lessons from the Past, Los Angeles: University of Southern California, April 2007, p

15 θαη κε θξαηηθνί δξψληεο, γηα λα επεξεάζνπλ μέλεο θπβεξλήζεηο θαη ηελ παγθφζκηα θνηλή γλψκε, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ ηηο πνιηηηθέο θαη ηα εζληθά ηνπο ζπκθέξνληα. Απνξξέεη, δε, απφ ηε πεπνίζεζε φηη ε θηιηθή ζηάζε θαη δηάζεζε μέλσλ θξαηψλ θαη θνηλσληψλ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε αιιά θαη ε ηδαληθή βάζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ δηεζλψλ (θαη φρη κφλν) πνιηηηθψλ ησλ θξαηψλ. Σψξα, φζνλ αθνξά ηε ζρέζε αλάκεζα ζηε δεκφζηα δηπισκαηία θαη ην nation branding, αξθεηνί εηδηθνί, αλάκεζα ηνπο θη ν Anholt 19, έρνπλ εθθξάζεη ηελ άπνςε φηη ε πξψηε αλήθεη ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηνπ δεχηεξνπ σο ππνζχλνιν. Δληνχηνηο, δελ κπνξνχκε παξά λα απνδερηνχκε φηη θαη ηα δχν πεδία παξακέλνπλ ζρεηηθά αλερηψ ζε πνηθίιεο εξκελείεο θαη ηα φξηα ηνπο, εηδηθά ζηε ζεσξία, είλαη αθφκε ζρεηηθά ξεπζηά. Μεηά ηηο ζρεηηθέο αλαθνξέο ζην αληηθείκελν ηνπ nation branding αιιά θαη ζε ζπλαθείο έλλνηεο θαη πξαθηηθέο, είλαη απαξαίηεην λα αζρνιεζνχκε, φζν ην επηηξέπνπλ ηα φξηα ηεο εξγαζίαο καο, κε ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ ζα έπξεπε λα δηέπνπλ κηα ζηξαηεγηθή nation branding. Ωο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία κηαο ζηξαηεγηθήο nation branding ζέηνπκε, αξρηθά, ηελ εχζηνρε απεχζπλζε ηεο ζην θνηλφ. 20 Σν θνηλφ ρσξίδεηαη ζε εζσηεξηθφ (ην θνηλφ ηεο νηθείαο ρψξαο) θαη εμσηεξηθφ (ηα θνηλά άιισλ ρσξψλ). ε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ππάξρεη ε εληχπσζε φηη ην εμσηεξηθφ θνηλφ είλαη ν κφλνο ζηφρνο ηεο επηθνηλσληαθήο απηήο ζηξαηεγηθήο. Κάζε εζληθή ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ηαπηφηεηαο, γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο, νθείιεη ζε πξψην επίπεδν λα απεπζπλζεί ζην εζσηεξηθφ θνηλφ ηεο ρψξαο. Οη ιφγνη δελ είλαη κφλν εζηθνί. Δθηφο ηνπ φηη ε εζληθή ηαπηφηεηα δελ κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν δηαρείξηζεο εξήκελ ησλ πνιηηψλ ηεο ρψξαο, ππάξρνπλ θαη ιφγνη απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ επηηάζζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ εζσηεξηθνχ θνηλνχ. Η αίζζεζε νπζηαζηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζην γφληκν δηάινγν είλαη εθείλε πνπ κε θάπνηνλ ηξφπν ζα ηνπο δεζκεχζεη θαη ζα ηνπο εκπλεχζεη απέλαληη ζηνλ θνηλφ ζηφρν. 19 Σύμφωνα με τον Simon Anholt, ο τουριςμόσ, ο πολιτιςμόσ, η δημόςια διπλωματύα, οι ϊνθρωποι, οι μϊρκεσ, οι επενδύςεισ και η απαςχόληςη αποτελούν τα κανϊλια επικοινωνύασ τησ εικόνασ μιασ χώρασ ςτο εξωτερικό. Μϋςα ς αυτό την αντύληψη το nation branding αποτελεύ μια ςυνολικό πολιτικό, ενώ η δημόςια διπλωματύα δεν εύναι παρϊ η επικοινωνιακό διϊςταςη τησ εξωτερικόσ πολιτικόσ (www.simonanholt.com) 20 Μακρόσ, Α., ακαδημαώκϋσ ςημειώςεισ για το μϊθημα Nation Branding : θεωρύα και πρακτικό, ΕΣΔΔ, 2009, ςελ 19 15

16 Μία άιιε νπζηαζηηθή πξνυπφζεζε ηνπ απνηειεζκαηηθνχ nation branding είλαη ε χπαξμε ελφο γεληθνχ θνξέα («θνξέαο νκπξέια»), ν νπνίνο ζα επηβιέπεη θαη ζα ζρεδηάδεη ηηο βαζηθέο δξάζεηο ηεο ελ ιφγσ ζηξαηεγηθήο. Απηή ε πξνυπφζεζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί κεζνδνινγηθή θαη είλαη άκεζε ζπλάξηεζε ηνπ εχξνπο ηνπ πεδίνπ δξάζεο ηνπ nation branding ζε ζρέζε κε ην εηαηξηθφ 21. Πξαγκαηηθά, ζηελ πεξίπησζε κηαο νιφθιεξεο ρψξαο ε επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή νθείιεη λα ζπκπεξηιάβεη έλα εθηεηακέλν αξηζκφ πεδίσλ πνιηηηθήο θαη γηα λα είλαη επηηπρήο θαη ζπλεθηηθή νθείιεη λα νξγαλψλεηαη ζην πιαίζην ελφο ζπληνληζηηθνχ θη επνπηηθνχ θνξέα, ν νπνίνο ζα εληάζζεη (;) ηηο επηκέξνπο δξάζεηο ζε κία θεληξηθή γξακκή, ψζηε φιεο λα είλαη ζπληνληζκέλεο θαη λα παξάγνπλ ζπγθεθξηκέλα θαη ηζρπξά επηθνηλσληαθά απνηειέζκαηα. ε θάζε άιιε πεξίπησζε, νη επηκέξνπο δξάζεηο ησλ ζπλαξκφδησλ θνξέσλ ελδέρεηαη λα ιεηηνπξγνχλ έσο θαη ππνλνκεπηηθά θαη λα δηαζπάηαη ε απαξαίηεηε ζπλέρεηα ηνπ κελχκαηνο. Δμάιινπ, δελ πξέπεη λα αγλννχκε ζε θακία πεξίπησζε ην γεγνλφο φηη φζνλ αθνξά ην nation branding βαζηθφο κνριφο άζθεζεο ηεο αλάινγεο ζηξαηεγηθήο επηθνηλσλίαο είλαη ην θξάηνο, άζρεηα αλ θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη νπζηαζηηθή ε ζπλεηζθνξά ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Οη Moilanen θαη Rainisto επηζεκαίλνληαο ηηο ρξφληεο ειιείςεηο φζνλ αθνξά ηε γλψζε ζε επίπεδν Marketing γηα ρψξεο, πξνέβεζαλ ζηελ θαηαγξαθή θάπνησλ παξαγφλησλ πνπ νη ίδηνη νλνκάδνπλ «παξάγνληεο επηηπρίαο γηα ηελ άζθεζε place marketing» 22. Πξφθεηηαη γηα κηα εθηεηακέλε θαηαγξαθή παξαγφλησλ πνπ νη ίδηνη ζεσξνχλ ηδαληθφ λα ζπλππάξρνπλ, αλ θαη παξαδέρνληαη πσο δελ ηνπο έρνπλ πνηέ εληνπίζεη ζην ζχλνιν ηνπο. Αξρηθά επηζεκαίλνπλ ηε δσηηθή ζεκαζία πνπ έρεη ε επαξθήο καθξνπξφζεζκε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε, ε νπνία πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη γηα ηελ νκάδα (planning group), πνπ είλαη επηθνξηηζκέλε κε ην marketing θαη ην branding ηεο ρψξαο. Τπνγξακκίδνπλ ην γεγνλφο φηη ε φιε δηαδηθαζία νθείιεη λα μεθηλήζεη κε κηα ζηξαηεγηθή αλάιπζε ηχπνπ SWOT 23 (έλα νξγαληθφ πιαίζην αλαγλψξηζεο δπλάκεσλ, απεηιψλ, επθαηξηψλ θαη απεηιψλ γηα ηηο εηαηξείεο) κε ζηφρν ηελ εθηίκεζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε ρψξα σο πξνο ηελ εηθφλα θαη ηε θήκε ηεο, ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ κηα αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο. Δμάιινπ, ε ινγηθή ηνπ εληνπηζκνχ θαη αλάδεημεο ησλ ζπγθξηηηθψλ 21 ο.π.ςελ Moilanen, T. and Rainisto, S., How to brand nations, cities and destinations, Palgrave Macmillan, 2009, ςελ

17 πιενλεθηεκάησλ δελ ζα πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ ζηνηρεία ππεξνςίαο θαη λα επεξεάδεηαη απφ κηκεηηζκνχο θαη ζηξεβιέο αληηιήςεηο σο πξνο ην κε βάζε πνηά ραξαθηεξηζηηθά ζα ρηίζεη ηελ ηαπηφηεηα ηεο ε θάζε ρψξα, αιιά απφ ξεαιηζκφ 24 ηε ζπλέρεηα ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο απνδνρήο φηη ε καθξνπξφζεζκε, ζπζηεκαηηθή θαη ζπλερήο δξάζε απνηειεί επέλδπζε σο πξνο ηελ πξνζέγγηζε ησλ ζηφρσλ. Πνιχ ζεκαληηθή (είναι) θαη ε επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ θαη αληίζηνηρσλ κέηξσλ, ηα νπνία νθείινπλ λα εληαρζνχλ ζην γεληθφηεξν ζρεδηαζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο, κε ηελ πξνηεξαηφηεηα λα δίλεηαη ζηηο πην απνδνηηθέο δξάζεηο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε χπαξμε ιίγσλ θαη εθηθηψλ ζηφρσλ είλαη κηα θαιχηεξε ζπληαγή επηηπρίαο, ζίγνπξα θαιχηεξε απφ ηνπο πνιινχο κε ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο πνπ κπνξεί λα απνπξνζαλαηνιίζνπλ ηηο φιεο ελέξγεηεο. Σν επφκελν ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ εμαζθαιίδεη ηελ επηηπρία είλαη, ζχκθσλα κε ηνπο δχν ζπγγξαθείο, ε πξνζήισζε ζηελ ππάξρνπζα νπζία ηεο ρψξαο (existing basic substance), θαζψο ε επέλδπζε ζε λέεο ηδέεο θαη λένπο ηνκείο κε ηνπο νπνίνπο ε ρψξα δελ έρεη ηελ απαξαίηεηε εμνηθείσζε ή δελ έρεη ζην παξειζφλ δείμεη ζεκάδηα επηηπρίαο είλαη επηζθαιήο. Η δηακφξθσζε θαη ελίζρπζε ηνπ brand νθείιεη λα ζπκβαδίδεη κε ηελ ηξέρνπζα πξαγκαηηθφηεηα ηεο ρψξαο θαη λα κε βαζίδεηαη ζε ςεπδείο εληππψζεηο. ην ζεκείν απηφ παξεηζθξέεη θαη ε έλλνηα ηεο ηδέαοππξήλα (core idea) γχξσ απφ ηελ νπνία θαιείηαη λα εθηπιηρηεί νιφθιεξν ην ζηξαηεγηθφ ζρέδην πινπνίεζεο ηνπ branding κηαο ρψξαο θαη ε νπνία νθείιεη λα ζπλνςίδεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνλ ππξήλα ηνπ brand πνπ έρεη επηιέμεη ε ρψξα. Σν ζρεδηαζκφ θάζε ζηξαηεγηθήο επηθνηλσλίαο αθνινπζεί ε εθαξκνγή ηεο, θαηά ηελ νπνία ζπληνλίδνληαη φιεο νη πξαθηηθέο επηθνηλσληαθέο δξάζεηο πνπ ζα επηηχρνπλ ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζρεδηαζκνχ. Απηφ είλαη ην θξηζηκφηεξν ζηάδην κηαο εθαξκνζκέλεο ζηξαηεγηθήο nation branding, θαζψο θαη ην ζηάδην ζην νπνίν ιακβάλνπλ ρψξα ηα πεξηζζφηεξα ιάζε ή αλαθχπηνπλ ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα, κηαο θαη δελ εμαζθαιίδεηαη πάληα ε άςνγε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζην θξάηνο (θπβέξλεζε) θαη ηνπο ππφινηπνπο θνξείο (ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο). Οη δχν ζπγγξαθείο θάλνπλ εηδηθή κλεία ζην ξφιν πνπ δχλαληαη λα δηαδξακαηίζνπλ, πέξα απφ ηνπο εθάζηνηε ηδησηηθνχο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ φιε δηαδηθαζία, θαη νη ηδησηηθέο εηαηξείεο, θαζψο ην brand ησλ πξντφλησλ ηνπο εκπιέθεηαη κε ην brand ηεο 24 Μακρόσ, Α., ακαδημαώκϋσ ςημειώςεισ για το μϊθημα Nation Branding : θεωρύα και πρακτικό, ΕΣΔΔ, 2009, ςελ 23 17

18 ρψξαο, θη έηζη ε αληηπξνζψπεπζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν πξνθεηκέλνπ λα ζηεθζεί κε επηηπρία κηα δηαδηθαζία nation branding. Μεηά φια φζα αλαιχζακε, έρεη θαηαζηεί ζαθέο πσο ην nation branding κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ φπιν ζηε δηάζεζε ησλ θξαηψλ, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πξνφδνπ. Αιιά, φπσο θάζε εξγαιείν, ε αμία ηνπ θξίλεηαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηίζεηαη ζε ρξήζε. ηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο ζα αζρνιεζνχκε κε δχν δηαθνξεηηθέο ρψξεο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επέιεμε λα ζρεδηάζεη θαη λα εθαξκφζεη ε θαζεκία ηε δηθή ηεο ζηξαηεγηθή nation branding θαη ζα ηειεηψζνπκε ζπγθξίλνληαο ηηο απνηπρίεο θαη επηηπρίεο ηνπο θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νδεγήζεθαλ ζε απηέο, ελψ, ζην ηειεπηαίν κέξνο ηεο εξγαζίαο, ζα αληρλεχζνπκε ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ησλ δχν ζηξαηεγηθψλ branding, αμηνινγψληαο θαη αηηηνινγψληαο ηελ απφδνζή ηνπο. 18

19 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 COOL BRITANNIA 2.1 Διζαγυγή Πξηλ μεθηλήζνπκε ηελ ελαζρφιεζε καο κε ηηο ελέξγεηεο ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ φζνλ αθνξά ηηο ζηξαηεγηθέο nation branding θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ θακπάληα Cool Britannia, είλαη ζθφπηκν λα απνζαθελίζνπκε απφ ηελ αξρή πσο πξφθεηηαη πξάγκαηη γηα κηα θακπάληα πνπ αθνξά φιν ην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Όπσο είλαη γλσζηφ Ηλσκέλν Βαζίιεην απνθαινχκε ην ζχλνιν ηεο Αγγιίαο, Οπαιίαο, θσηίαο θαη Βφξεηαο Ιξιαλδίαο, ελψ ν φξνο Βξεηαλία αλαθέξεηαη απιψο ζηελ Αγγιία θαη Οπαιία. Απηφ πξέπεη λα εμεγεζεί θαζψο ε θακπάληα πνπ ζα εμεηάζνπκε είλαη γλσζηή σο Cool Britannia θαη δελ πξέπεη λα ππάξρεη ε εληχπσζε φηη σο αληηθείκελν είρε κφλν ηε Βξεηαλία. 25 Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν επηιέρζεθε πξνο εμέηαζε είλαη θαηαξράο πσο ην Ηλσκέλν Βαζίιεην είλαη απφ ηνπο ζεκαληηθνχο δξψληεο ζηε δηεζλή πνιηηηθή ζθελή θαη ζπρλά απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο γηα κηθξφηεξεο ρψξεο. Κπξίσο, φκσο, αζρνινχκαζηε κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή Nation Branding επεηδή απφ πνιινχο εηδηθνχο ηνπ ρψξνπ ζεσξείηαη σο κηα απφ ηηο πην ακθηιεγφκελεο ζηξαηεγηθέο 26. Παξνπζηάδεη, ινηπφλ, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα φινπο φζνη αζρνινχληαη επαγγεικαηηθά κε ην nation branding, αιιά θαη γηα φζνπο, φπσο εκείο, επηζπκνχλ λα δηεξεπλήζνπλ ελέξγεηεο θαη ζηξαηεγηθέο άιισλ ρσξψλ θαη λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα απφ ηα ιάζε θαη ηηο επηηπρίεο ηνπο. Δπζχο εμαξρήο ηνλίδνπκε πσο αζρνινχκαζηε κε ηελ πεξίπησζε ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ σο κηαο κάιινλ αλεπαξθνχο πξνζπάζεηαο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηνπ nation branding. 25 Εντούτοισ, πρϋπει να ομολογόςουμε πωσ προςωπικό μασ αντύληψη, μετϊ τη μελϋτη τησ ςχετικόσ βιβλιογραφύασ και αρθρογραφύασ, εύναι πωσ η εν λόγω ςτρατηγικό περιεςτρϊφη ουςιαςτικϊ γύρω από την Αγγλύα. 26 Dinnie, K. (2008) Nation Branding : Concepts, Issues, Practices, Elsevier Butterworth- Heinemann, UK, ςελ

20 2.2 Η θπάζη Cool Britannia εκηόρ ηος πλαιζίος Nation Branding ηνπο γλψζηεο ηεο βξεηαληθήο θνπιηνχξαο θαη ηζηνξίαο ε θξάζε Cool Britannia ζίγνπξα ζα ζπκίζεη ην γλσζηφ παηξησηηθφ ηξαγνχδη Rule Britannia ηνπ 1740, ζε ζηίρνπο ηνπ γλσζηνχ ηφηε Άγγινπ πνηεηή James Thompson 27. Πξαγκαηηθά, πξφθεηηαη γηα παξαθζνξά ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη ην παξάμελν είλαη φηη γηα πξψηε θνξά ε θξάζε εκθαλίζηεθε ην 1967, πάιη ζε έλα ηξαγνχδη, ηνπ ζπγθξνηήκαηνο Bonzo Dog Doo Dah Band 28. Η πξσηφηππε θαη παξάμελε ηζηνξία ηεο θξάζεο ηε ζέιεη λα επαλεκθαλίδεηαη ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 σο κηα λέα γεχζε ηεο εηαηξείαο παγσηψλ Ben and Jerry s 29. Κάπνπ εθεί μεθηλάεη ε ζχληνκε, φπσο ζα δνχκε, πνξεία ηεο θξάζεο, θαζψο γξήγνξα ηελ πηνζεηνχλ ηα media γηα λα ζπκβνιίζνπλ θαη λα πεξηγξάςνπλ ην πλεχκα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, θπξίσο ζην Λνλδίλν, αιιά θαη επέθηαζε ζε φιε ηε ρψξα Σο πνεύμα ηηρ εποσήρ Πξαγκαηηθά ε δεθαεηία ηνπ 1990 ζην Λνλδίλν έδεημε ζεκάδηα αλαλέσζεο θαη αλάθακςεο ηεο αγγιηθήο θνπιηνχξαο, αιιά θαη αχμεζεο ηεο απήρεζεο ηεο ζε παγθφζκην επίπεδν, θπξίσο ζηηο Η.Π.Α. Η θξάζε, ινηπφλ, γηα πνιινχο ζρεηίδεηαη κε ηελ αθκάδνπζα «κνδάηε» ζθελή ηνπ Λνλδίλνπ, φπνπ θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο ζεκαληηθά ζπγθξνηήκαηα, φπσο νη Oasis, Blur, The Verve, Suede θιπ., αιιά θαη ην θίλεκα πνπ ιίγν αξγφηεξα έγηλε γλσζηφ σο Young British Artists 31. Η ζπγθεθξηκέλε γεληά ελλνηνινγηθψλ θπξίσο θαιιηηερλψλ 32 μεπήδεζε απφ ηνπο θφιπνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Goldsmiths ηνπ Λνλδίλνπ θαη έθαλε αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο κέζα απφ δπλαηά έξγα πνπ ε πιεηνςεθία εμέζεζε ζηελ πνιχ δξαζηήξηα γθαιεξί Saatchi. Πξφθεηηαη γηα θαιιηηέρλεο πνπ ζήκεξα βξίζθνληαη αθφκα ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ζπιιεθηψλ θαη εκπφξσλ έξγσλ ηέρλεο, κε εκβιεκαηηθή θπζηνγλσκία ηνλ δηάζεκν Damien Hirst. Δίλαη επίζεο ε επνρή πνπ ην Ηλσκέλν Βαζίιεην νξγαλψλεη ο.π Οι Young British Artists ουςιαςτικϊ αποτελούν ςυνεχιςτϋσ τησ εννοιολογικόσ τϋχνησ, όπωσ αυτό εκφρϊςτηκε από καλλιτϋχνεσ ςαν τον Beuys και τον Andre, με κυριότερο γνώριςμα την αμφιςβότηςη τησ ύδιασ τησ Τϋχνησ ωσ πνευματικόσ δραςτηριότητασ. Βλ. Σχετικϊ : Αργκϊν, Τζ., Η μοντϋρνα Τϋχνη, Πανεπιςτημιακϋσ Εκδόςεισ Κρότησ, 2002, ςελ

21 ην επηηπρεκέλν ηνπξλνπά πνδνζθαίξνπ Euro 96, ην Newsweek δειψλεη φηη ην Λνλδίλν είλαη ε πην cool πξσηεχνπζα ηνπ θφζκνπ θαη ην Vanity Fair θηινμελεί ζην εμψθπιιν ηνπ Μαξηίνπ 1997 ηνλ Liam Gallagher θαη ηελ Patsy Kensit ζην θξεβάηη, κε ηνλ ηίηιν : London swings again! Σέινο είλαη ε επνρή ησλ θαθψλ παηδηψλ ηεο αγγιηθήο κφδαο, κε πξσηαγσληζηή ηνλ Alexander Mcqueen. Κπξίσο, φκσο, είλαη ε δεθαεηία ζηελ νπνία πξσηαγσληζηνχλ ηα βξεηαληθά πεξηνδηθά πνπ απεπζχλνληαη ζε λένπο, ε επνρή πνπ ιαλζάξεηαη ην πξψην ηεχρνο ηνπ Loaded, κε φιεο ηηο επηθξίζεηο πνπ δέρεηαη φζνλ αθνξά ην επίπεδν ηεο δεκνζηνγξαθίαο πνπ πξνάγεη. 2.4 Η πολιηική ηηρ εποσήρ Σν 1994 ν Tony Blair γίλεηαη πξφεδξνο ηνπ Δξγαηηθνχ Κφκκαηνο (Labour), κεηά απφ ηνλ μαθληθφ ζάλαην ηνπ John Smith, ηελ ίδηα ρξνληά. Ο λένο πξφεδξνο μεθίλεζε κηα δηαδηθαζία κεηαθίλεζεο ηνπ θφκκαηνο ηνπ πξνο ην «θέληξν», θπξίσο ραιαξψλνληαο ηνπο δεζκνχο ηνπ κε ηα ζπλδηθάηα θαη πηνζεηψληαο αξθεηέο απφ ηηο θηιειεχζεξεο πνιηηηθέο ηεο Margaret Thatcher 33. Απηέο νη ελέξγεηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ ηνπ θφκκαηνο ηνπ κε ηα κέζα ελεκέξσζεο νδήγεζαλ, θαηά πνιινχο, ζηελ ηζηνξηθή λίθε ησλ Δξγαηηθψλ ζηηο Γεληθέο Δθινγέο ηνπ 1997, χζηεξα απφ 18 ρξφληα θπβέξλεζεο ησλ πληεξεηηθψλ (Conservatives- Tories ) 34. Κάπνπ εδψ είλαη ε αθεηεξία ηεο θακπάληαο Cool Britannia 35. Ο θαζεγεηήο Eugene McLaughlin επηζεκαίλεη φηη ζρεδφλ ακέζσο κεηά ηε λίθε ηνπ, ν Tony Blair «εμέθξαζε ηελ επηζπκία ηνπ λα εθκνληεξλίζεη θάζε ηη βξεηαληθφ» Χρηςιμοποιούμε τον όρο καμπϊνια με ςχετικό ελευθερύα, αν και όπωσ θα φανερωθεύ μεγϊλη ςυμμετοχό εύχαν και τα μϋςα τόςο ςτην καθιϋρωςη, όςο και ςτην τελικό απόρριψη τησ φρϊςησ Cool Britannia

22 2.5 Cool Britannia υρ ζηπαηηγική nation branding Η δεθαεηία ηνπ 1990 ήηαλ ζεκαληηθή γηα ην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Η ρψξα εηνηκαδφηαλ λα ππνδερηεί, φπσο φινο ν θφζκνο, ηε λέα ρηιηεηία ελψ ήηαλ αληηκέησπε κε πνιιέο πξνθιήζεηο. Με ηελ παξάδνζε ηνπ Υνλγθ Κνλγθ ζηελ Κίλα έπαςε επίζεκα λα ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηεο Απηνθξαηνξία θαη έπξεπε λα επαλεθεχξεη ηελ ηαπηφηεηα ηεο ζην πιαίζην ελφο μεθάζαξα δηεζλνπνηεκέλνπ πεξηβάιινληνο, ηφζν ζε νηθνλνκηθφ φζν θαη ζε πνιηηηθφ επίπεδν. Η απνδνρή ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ απνηεινχζε πηα κηα ππεξδχλακε δελ ήηαλ ηφζν εχθνιε, εηδηθά ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ηφζα εζσηεξηθά δεηήκαηα πνπ πξνέθππηαλ ζε επίπεδν νηθνλνκίαο απφ ηηο εθηεηακέλεο ηδησηηθνπνηήζεηο θαη ζε επίπεδν θνηλσλίαο απφ ηα απμαλφκελα επίπεδα ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο. ε φια απηά πξνζηίζεηαη ε ήδε ζε εμέιημε δηαδηθαζία επξσπατθήο ελνπνίεζεο, κε φζεο πξνθιήζεηο κπνξεί λα έρεη γηα ηα θξάηε-κέιε θαη εηδηθά γηα ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, κε ηηο αληηζηάζεηο θαη ηε δηάρπηε ζηάζε επξσζθεπηηθηζκνχ. Πξνέθπςε, επνκέλσο, κία ζεκαληηθή αλάγθε γηα ηε ρψξα. Η αλάγθε λα επαλεθεχξεη ηελ εζληθή ηεο ηαπηφηεηα, θαη κάιηζηα κε ηξφπν πνπ λα ηαηξηάδεη κε ηηο επηηαγέο ηεο επνρήο. Έηζη, κηα ζεηξά πξσηνβνπιηψλ μεθίλεζε λα ιακβάλεη ρψξα, κε ζηφρν ην έζλνο λα «μεθχγεη απφ ηα κνπληά ρξψκαηα ηεο παιηάο Βξεηαλίαο θαη ηε κνλνρξσκία ηνπ John Major» 37. Δμάιινπ, αλάγθε απφ re-branding είραλ θαη νη δπλάκεηο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο, κηαο θαη ην πξφγξακκα ζπγρσλεχζεσλ θαη ηδησηηθνπνηήζεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ νδεγνχζε πνιιέο πξψελ βξεηαληθέο επηρεηξήζεηο ζε απψιεηα ηεο εζληθήο εηαηξηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο, ε ηακπέια made in the UK είρε απνιέζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ αίγιε ηνπ παξειζφληνο 38 Δίλαη, ινηπφλ, ε επνρή γηα ην re-branding ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη γηα πνιινχο ε ζπκβνιηθή έλαξμε ηεο θακπάληαο είλαη ε ζξπιηθή γηνξηή πνπ νξγάλσζε ν Tony Blair ηνλ Ινχιην ηνπ 1997 ζηελ Downing Street, κε θαιεζκέλνπο γλσζηά νλφκαηα ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηεο ηέρλεο 39. Ο Mark Leonard ζεσξεί πσο αξρίδεη έηζη λα απνθξπζηαιιψλεηαη ην φξακα ηνπ Blair γηα κία λέα εηθφλα γηα ηε ρψξα ηνπ, σο ελφο έζλνπο λέσλ δπλακηθψλ αλζξψπσλ πνπ ζηειερψλνπλ φιεο ηηο δεκηνπξγηθέο επηρεηξήζεηο θαη πνπ είλαη ηθαλνί λα εγεζνχλ ζε παγθφζκην επίπεδν. Ήδε απφ ην

23 θζηλφπσξν ηνπ 1997, πξψηα νη Αξρεγνί ησλ θξαηψλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ Κνηλνπνιηηεία ησλ Δζλψλ, πξψελ Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία, έξρνληαη ζε επαθή κε βίληεν πνπ πξνσζνχλ ηε λέα θακπάληα. ην επφκελν δηάζηεκα Αξρεγνί θαη άιισλ θξαηψλ αξρίδνπλ λα γλσξίδνπλ ηηο πηπρέο ηεο λέαο εηθφλαο απηνχ πνπ ζηνρεπκέλα ην Ηλσκέλν Βαζίιεην πξνσζνχζε σο Powerhouse UK Η δεξαμενή ζκέτηρ Demos Η κεγάιε έθζεζε Britain{ΤΜ} : renewing our identity, πνπ εμέδσζε ε δεμακελή ζθέςεο Demos ην 1997, απνηέιεζε, θαηά ηνλ Keith Dinnie, ηε βάζε γηα ηελ απφπεηξα re-branding ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ 41. Η ελ ιφγσ δεμακελή ζθέςεο ηδξχζεθε ην 1993 απφ ηνπο Martin Jacques θαη Geoff Mulgan ζε κηα πξνζπάζεηα αληίδξαζεο θη απάληεζεο ζηελ «θξίζε πνιηηηθήο» πνπ νη ηδξπηέο ηεο δηέβιεπαλ ζηε Βξεηαλία. Θέιεζαλ, έηζη, λα νξγαλψζνπλ έλα δίθηπν πνπ ζα ζπληνλίδεη άιια δίθηπα κε ζηφρν ηνλ εκπινπηηζκφ κε λέεο ηδέεο ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ 42. Απφ πνιινχο ζεσξείηαη φηη πξφζθεηηαη ζην Δξγαηηθφ Κφκκα, ελψ ήδε ην 1997 ν έλαο εθ ησλ δχν ηδξπηψλ ηνπ, ν Geoff Mulgan, ζπλεξγάζηεθε ζηελά κε ηελ Downing Street θαη πνιινί ζεσξνχλ φηη ήηαλ ν αξρηηέθηνλαο ηεο θακπάληαο Cool Britannia. Πάλησο ν ηίηινο ηεο εθηελνχο έθζεζεο θαλεξψλεη ηνλ μεθάζαξν ζηφρν ηεο, δειαδή ηελ αλαλέσζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη εηθφλαο ηεο Βξεηαλίαο. Ο βαζηθφο ζπληάθηεο ηεο, Mark Leonard, ηνλίδεη ηελ αξλεηηθή εηθφλα ηεο Βξεηαλίαο ζηα δηεζλή κέζα, κε ηελ έλλνηα ηεο πξνζθφιιεζεο ζην παξειζφλ 43. Η γεληθεπκέλε απηή εηθφλα κηαο Βξεηαλίαο πνπ ηαπηίδεηαη κε «ηε βαζηιηθή νηθνγέλεηα θαη ηνπο θαηαπξάζηλνπο ιφθνπο» δελ ζπλάδεη κε ηελ εηθφλα κηαο ζχγρξνλεο ρψξαο θη επηπιένλ πιήηηεη λεπξαιγηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, θαζηζηψληαο ηα πξντφληα θαη ηηο επηρεηξήζεηο κε αληαγσληζηηθά. Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη φηη νη άλζξσπνη ηεο ρψξαο παξνπζηάδνληαη σο νπηζζνδξνκηθνί θαη βαξεηνί. Δμάιινπ, ε έθζεζε ηνλίδεη ηελ ακθηζβήηεζε ησλ ίδησλ ησλ Βξεηαλψλ απέλαληη ζηε βξεηαληθφηεηα, ζηηο αμίεο ηνπ παξειζφληνο θαη ζηε «κπζνινγία» ηνπ Dinnie, K. (2008) Nation Branding : Concepts, Issues, Practices, Elsevier Butterworth- Heinemann, UK, ςελ Η ανϊλυςη βαςύζεται ςτην ύδια την ϋκθεςη, την οπούα πολύ ευγενικϊ μου παραχώρηςε η Demos 23

24 ιανχ θαη ρξεζηκνπνηεί ηα παξαδείγκαηα εηαηξεηψλ πνπ απέβαιαλ απφ ην πιήξεο φλνκα ηνπο ηε ιέμε British (Telecom, Gas, Airport Authority). Η έθζεζε πξνηείλεη ηνλ εθ λένπ ζρεδηαζκφ ηεο ηαπηφηεηαο ησλ Βξεηαλψλ, φπνπ θχξηα ζηνηρεία ζα είλαη ην «θνηλφ ήζνο θαη νη θνηλέο ηζηνξίεο» ελφο ιανχ θαηλνηφκνπ, πνπ εηζάγεη θαη εμάγεη λέεο ηδέεο, αλνηρηνχ ζηνλ θφζκν, δεκηνπξγηθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ, καρεηηθνχ, αιιά πάληα νπαδνχ ηνπ fair play. Παξάιιεια πξνηείλνληαη σο νξγαλσηηθνί ζρεκαηηζκνί γηα ηελ πξνψζεζε ηεο λέαο απηήο εηθφλαο επέιηθηα θαη κηθξά vision groups, πάληα ππφ ηελ αξρεγία ηνπ Πξσζππνπξγνχ, αιιά ζε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, ελψ ζεσξείηαη απαξαίηεηε κηα αιιαγή ζηελ θνπιηνχξα ησλ βξεηαληθψλ ζεζκψλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ελίζρπζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θη επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Σν ζψκα ηεο έθζεζεο ρσξίδεηαη ζε ηνκείο δξάζεο πνπ αθνξνχλ ηε εηθφλα ηεο ρψξαο ελ γέλεη, ηνπο θαηνίθνπο, ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο, ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηε γαζηξνλνκία, ηηο επελδχζεηο, ηνπο ζεζκνχο, ηελ ηέρλε θαη ηνλ αζιεηηζκφ θ.α. ηε ζπλέρεηα, επεθηείλεηαη ζε δηάθνξεο κεζφδνπο θαη πξαθηηθά εξγαιεία γηα ην ρηίζηκν ηνπ brand Britain. Απηφ πνπ παξνπζηάδεη, φκσο, αθφκα κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ είλαη ε άπνςε γηα ην πνηα αθξηβψο είλαη ε βξεηαληθφηεηα πνπ πξέπεη λα πξνσζεζεί ζην εζσηεξηθφ πξψηα θαη κεηά ζην εμσηεξηθφ. Γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα ελσζεί ην δεκηνπξγηθφ παξειζφλ κε ην αθφκα δεκηνπξγηθφηεξν κέιινλ, λα ηνληζηεί ην γεγνλφο φηη ε Βξεηαλία είλαη έλα άιιν «ρσλεπηήξη» θαη δηαζηαχξσζε πνιηηηζκψλ, έλα «δεκηνπξγηθφ λεζί», κηα αγνξά αλνηρηή ζην εκπφξην, έλαο «ζησπειφο επαλαζηάηεο» θαη πξσηνπφξνο ζε ζέκαηα πνιηηηθήο, επηζηήκεο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη, ηέινο, ην έζλνο ηνπ fair play. Θέηεη σο φξν ηελ απαξαίηεηε ζπλαίλεζε ηνπ βξεηαληθνχ ιανχ θαη ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ησλ ζεζκψλ πνπ αζρνινχληαη θαη ζα αζρνιεζνχλ εληαηηθά ζην κέιινλ κε ηελ εηθφλα ηεο ρψξαο. Σέινο πεξηγξάθεη βήκαηα πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ, κε ηελ πεπνίζεζε πσο ε Βξεηαλία κπνξεί λα βξεη ην δξφκν ηεο θαη λα εδξαησζεί σο έλαο παγθφζκηνο εγέηεο ζηε βηνκεραλία θαη ηελ πνιηηηθή. 2.7 Η επιηποπή Panel 2000 Σελ ακέζσο επφκελε ρξνληά, ζπγθξνηήζεθε κηα επηηξνπή κε ην φλνκα Panel 2000, κε απνζηνιή ηελ απνηχπσζε ηνπ ζηίγκαηνο ηεο λέαο εηθφλαο ηεο ρψξαο, ελφςεη ησλ 24

25 ενξηαζκψλ γηα ηε λέα ρηιηεηία. Η νκάδα απηή πνπ είρε ηνλ ραξαθηήξα κηαο task force, είρε σο ζηφρν λα βαζηζηεί ζην logo ηεο θακπάληαο θαη λα πξνσζήζεη κηα λέα εηθφλα ηεο Βξεηαλίαο σο ελφο δπλακηθνχ, πξννδεπηηθνχ θαη εθιεπηπζκέλνπ έζλνπο κε θαιέο επηδφζεηο ζηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία 44. Η νκάδα απαξηίδνληαλ απφ 33 άλδξεο θαη γπλαίθεο απφ ην ρψξν ηεο κφδαο, ησλ επηρεηξήζεσλ, ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ησλ ηερλψλ θαη θηινδνμνχζε λα πείζεη ηνλ θφζκν φηη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην «έρεη πνιχ πεξηζζφηεξα λα δψζεη απφ παιηά θηήξηα θαη παξαδφζεηο 45». Δπηθεθαιήο ηεο ηέζεθε ν Άγγινο πνιηηηθφο, ζηέιερνο ηνπ Δξγαηηθνχ Κφκκαηνο, Robin Cook θαη ηα ππφινηπα κέιε έξρνληαλ ηφζν απφ ηνλ ηδησηηθφ φζν θαη απφ ην δεκφζην ηνκέα. Ολφκαηα πνπ μερσξίδνπλ είλαη ηεο Zeinab Badawi, γλσζηήο ξεπφξηεξ θαη παξνπζηάζηξηαο εηδήζεσλ, ηεο Stella McCartney, ζρεδηάζηξηαο κφδαο, ηνπ Mark Leonard, απφ ηε δεμακελή ζθέςεο Demos, ηνπ Sir Colin Marshall απφ ηελ British Airways, ηνπ David Quarmby, απφ ην British Tourism Authority θ.α. Η ηάζε, δειαδή, ήηαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηάινγν θαη ζηελ ζηξαηεγηθή κέιε ηφζν απφ ηελ πνιηηηθή θαη ηνπο ζεζκνχο, φζν θαη απφ ηνπο δπλακηθνχο ηνκείο ηεο αγνξάο, ηνκείο πνπ κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιινλ ηξφπν είραλ ζρέζε κε ηελ εηθφλα ηεο ρψξαο ζην εμσηεξηθφ. Δπίζεο, είλαη μεθάζαξε ε πξνζπάζεηα λα απνδεζκεπηεί ε ρψξα απφ ηνπο ζπκβνιηζκνχο ηνπ παξειζφληνο θαη λα ηαπηηζηεί κε ηελ ησξηλή πξαγκαηηθφηεηα πνπ ζχκθσλα κε ηα κέιε ηεο επηηξνπήο δελ πξνσζνχληαλ απφ ηα κέζα. Υαξαθηεξηζηηθή ε δήισζε ηεο Zeinab Badawi φηη «έζλνο (καο) θνηηάεη κπξνζηά θαη επηηξέπεη ζ εθείλνπο πνπ ην επηιέγνπλ σο ηφπν θαηνηθίαο ηνπο λα αθήζνπλ ν ζεκάδη ηνπο. Η επηηξνπή κπνξεί λα θάλεη πνιιά γηα λα απνηηλάμεη ηελ εηθφλα ελφο έζλνπο άθακπηνπ πνπ δεζκεχεηαη απφ ηηο παξαδφζεηο..» 46. Σέινο, ζε κηα πξνζπάζεηα λα θαηαγξαθνχλ πνηεο αθξηβψο είλαη νη αξεηέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βξεηαληθνχ ιανχ, ηα νπνία πξέπεη λα πξνβιεζνχλ, ε επηηξνπή θαηέιεμε ζηα εμήο : ππεπζπλφηεηα θαη αθεξαηφηεηα, δεκηνπξγηθφηεηα θαη θαηλνηνκία, ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ θαη fair play, εμσζηξέθεηα θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά html html

Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα:

Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα: Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Η ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΑ ΜΔΑΙΧΝ ΚΡΑΣΧΝ Σπγθξηηηθή Αλάιπζε Καλαδά Ννξβεγίαο Πξόηαζε Σηξαηεγηθήο ζηελ Πεξίπησζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΩΝ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα:

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΩΝ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΩΝ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γεκόζηα Γηπισκαηία: ην ζεσξεηηθό πιαίζην θαη ε πεξίπησζε ηεο Διιάδαο Δπηβιέπσλ: Νηθόιανο Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ. ηξαηεγηθή Δπηθνηλσλία ηεο Πξνζέγγηζεο Οη Διιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο από ην 1997 έσο ζήκεξα ΓΙΩΡΓΟ ΠΛΕΙΟ

Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ. ηξαηεγηθή Δπηθνηλσλία ηεο Πξνζέγγηζεο Οη Διιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο από ην 1997 έσο ζήκεξα ΓΙΩΡΓΟ ΠΛΕΙΟ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΔΛΔΥΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηξαηεγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΗΑΦΑΚΑ ΑΝΝΑ & ΜΠΑΓΛΑΝΔΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ: 2014 ΚΑΒΑΛΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ NATION BRANDING ΙΝΔΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ NATION BRANDING ΙΝΔΙΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ NATION BRANDING ΙΝΔΙΑ Επιβλέπων: Ανδρέασ Μακρήσ πουδάςτρια: Αυγή Παπαδοποφλου ΑΘΗΝΑ - 2010 Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο

Διαβάστε περισσότερα

Γεκηνπξγηθέο Πόιεηο θαη Αζηηθή Αλάπηπμε: Θεσξεηηθέο Πξνζεγγίζεηο θαη Παξαδείγκαηα. Θηθίδνπ Καξία, ΑΔΚ -92-

Γεκηνπξγηθέο Πόιεηο θαη Αζηηθή Αλάπηπμε: Θεσξεηηθέο Πξνζεγγίζεηο θαη Παξαδείγκαηα. Θηθίδνπ Καξία, ΑΔΚ -92- 1 ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΞΝΙΡΔΣΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΔΟΔΛΖΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: Γεκηνπξγηθέο Ξφιεηο θαη Αζηηθή Αλάπηπμε: Θεσξεηηθέο Ξξνζεγγίζεηο θαη Ξαξαδείγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «Home Exchange: Μία θαηλνηόκα, ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνύ» Κνθθίλεο Μηραήι Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα:

Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα: 1 Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Οι πολιηικέρ Γημόζιαρ Γιπλωμαηίαρ ηηρ Κίναρ και ηηρ Ρωζίαρ : ζύζηημα, πεπιεσόμενο και ζςγκπιηική αποηίμηζη

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : Κ α ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΤ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΔΚΠΟΝΗΗ : ΤΛΛΟΓΙΣΟΤ ΑΦΡΟΓΙΣΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ Π.Μ.. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ

ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ Π.Μ.. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ Π.Μ.. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΠΑΣΡΑ, ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΖΜΔΗΧΖ Ζ παξνχζα εξγαζία κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΣΟ Δ-MARKETING ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 5 * ΚΑΙ LUX ΣΗΝ ΜΤΚΟΝΟ» ΛΔΤΣΔΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ζηξαηεγηθέο θαη ηερληθέο ηνπο θαηά ηη δηαθνξεηηθέο, αιιά αξθεηά φκνηεο ζε θηινζνθία κε απηέο ησλ εηαηξηθψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ.

ζηξαηεγηθέο θαη ηερληθέο ηνπο θαηά ηη δηαθνξεηηθέο, αιιά αξθεηά φκνηεο ζε θηινζνθία κε απηέο ησλ εηαηξηθψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ. Πεξηερόκελα Πεξίιεςε... 2 Abstract... 4 Δηζαγσγή... 5 Α. Γεκόζηεο ζρέζεηο... 8 Α1. Οξηζκόο- ελλνηνιόγεζε... 8 Α2. ύληνκν ηζηνξηθό... 12 Α3. Οη δεκόζηεο ζρέζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ (corporate public

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΠ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΣΔΝΣΟΜΑ ΔΛΔΝΖ ΜΟΔ/0731 ΔΠΗΒΙΔΠΟΤΑ ΘΑΘΖΓΖΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ -

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ - Προοίμιο «ε κηα βηνκεραληθή θνηλσλία κφλεο ζεκαληηθέο κνλάδεο ηνπηθήο δηνηθήζεσο είλαη ε επηρείξεζε θαη ην εξγνζηάζην. Ζ παξαθκή ηεο παξαδνζηαθήο κνξθήο ηνπηθήο δηνηθήζεσο, ζπγθεθξηκέλα ηεο δεκνηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΔΙΗΓΗΣΔ: κ. Κοτδαϊβάδογλοσ Μωσσιάδες Γεμήτριος Ιορδάνες Σσιακπίνες Παναγιώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΟΡΗΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΟΡΗΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΟΡΗΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΤΝΟΔΙΝΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 2008 ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ Αθανασίοσ Α. Μαρία Πειραιάς, 2009

Διαβάστε περισσότερα

Μέξνο 1ν Θεσξεηηθή Αλάπηπμε 1. Κεθάιαην Δηζαγσγή Τη είλαη BOS, ηη δελ είλαη BOS. ηαλ ν πφιεκνο καίλνληαλ ζηηο ρψξεο γχξσ απφ ηε Μεζφγεην ζάιαζζα έλαο άληξαο απνθάζηζε λα πιεχζεη ζε γαιάδηνπο σθεαλνχο πξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΑ ΓΙΚΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΗ ΩΦΔΛΔΙΑ

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΑ ΓΙΚΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΗ ΩΦΔΛΔΙΑ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΑ ΓΙΚΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΗ ΩΦΔΛΔΙΑ ηεο XATZHΠΔΣΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟ ΒΑΘΜΟ ΣΗ ΔΙΚΟΝΑ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΩΝ ΠΟΣΩΝ ΒΑΔΙ ΣΟΤ ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΦΙΛ KAI ΜΔΘΟΓΟΙ ΠΡΟΩΘΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΑΝΣΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟ ΒΑΘΜΟ ΣΗ ΔΙΚΟΝΑ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΩΝ ΠΟΣΩΝ ΒΑΔΙ ΣΟΤ ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΦΙΛ KAI ΜΔΘΟΓΟΙ ΠΡΟΩΘΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω ΣΜΖΜΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΣΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟ ΒΑΘΜΟ ΣΗ ΔΙΚΟΝΑ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΩΝ ΠΟΣΩΝ ΒΑΔΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ Αθαναςία πηλιοπούλου ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ Τπάξρνπλ δηάθνξεο ζεσξίεο πνπ θαπρηνχληαη γηα ηελ θαηαγσγή θαη ηελ αλαθάιπςε ηνπ θαθέ. χκθσλα κε ηελ πην δηαδεδνκέλε θήκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΑΙΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΑΡΑΜΟΤΕΖ ΑΘΑΝΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ

ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 2011 ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΝΕΕ ΑΡΧΕ ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ» ΜΠΙΛΙΡΗ Ν. ΒΑΙΛΙΚΗ Α.Μ. 121 1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα