9 Η γλώσσα της ορολογίας ή η ορολογία της γλώσσας: μία πτυχή της μελέτης και της διδακτικής της γλωσσικής επικοινωνίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "9 Η γλώσσα της ορολογίας ή η ορολογία της γλώσσας: μία πτυχή της μελέτης και της διδακτικής της γλωσσικής επικοινωνίας"

Transcript

1 9 Η γλώσσα της ορολογίας ή η ορολογία της γλώσσας: μία πτυχή της μελέτης και της διδακτικής της γλωσσικής επικοινωνίας Μαρία, Δημάση, Παρασκευή Σαχινίδου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι επιστημονικές συζητήσεις για την επικοινωνία εν γένει και τη γλωσσική επικοινωνία ειδικότερα έχουν ως μία από τις βασικές παραμέτρους τους την έννοια του genre με δύο επικρατέστερες μεταφράσεις στα ελληνικά άλλοτε ως κειμενικό είδος και άλλοτε ως γένος λόγου. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για να τοποθετηθεί στο προσκήνιο της μελέτης και της διδασκαλίας της γλωσσικής κατά κύριο λόγο επικοινωνίας η κοινωνικοπολιτισμική διάσταση και οι σχετικές κοινωνικοπολιτισμικές πρακτικές και πρόσφατα και τα κοινωνικά δίκτυα που την κατασκευάζουν και κατασκευάζονται από αυτή. Τα τελευταία χρόνια η σχετική ορολογία, με έναυσμα την ολοένα και αυξανόμενη ποικιλία των τρόπων επικοινωνίας, αναβαπτίστηκε με ένα άλλο περιεχόμενο, αυτό των κοινωνικών σχέσεων και της εξουσίας που εκφράζουν, το οποίο αποτυπώνει και την ανάγκη όχι μόνο να μελετώνται αλλά και να γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης, πρόκλησης και ίσως και αλλαγής κοινωνικές δομές και πρακτικές. Η σύγχυση που προκλήθηκε σε μία ήδη αδιαφανή έννοια, αυτή του genre, δεν αποτελεί μόνο μία διαφωνία επιστημονικών όρων αλλά και μία διαφωνία εστίασης, καθώς και το επίκεντρο ενός γόνιμου διαλόγου για τη μελέτη της επικοινωνίας εν γένει και της γλωσσικής επικοινωνίας ειδικότερα που έχει επιπτώσεις και στη διδακτική της με την οποία και άλλωστε ευθύς εξαρχής συσχετίστηκε. Η προτεινόμενη ανακοίνωση αποτελεί την προσπάθειά μας να περιγράψουμε αυτές τις διαδρομές του όρου κειμενικό είδος ή γένος λόγου και να συζητήσουμε τις σύγχρονες επικοινωνιακές και διδακτικές του συσχετίσεις. The language of terminology or the terminology of language: an aspect of the study and teaching of language communication Maria Dimasi, Paraskevi Sachinidou ABSTRACT The scientific discussions about communication in general and more specifically language communication have as one of their basic parameters, the concept of genre under two dominant translations in Greek, either as text type and either as discourse genre. The term had been used in order to put in the center of the study and teaching, mainly of language communication, the sociocultural dimension and the relevant sociocultural practices and recently the social networks which construct it and are constructed by it. In the recent years, the relevant terminology was rebaptized, due to the continuing and increasing diversity of communication ways, with a different context, that which relates it to the social relations and the authority that they express. The above context expresses the need not only to study but to negotiate, challenge and perhaps change social structures and practices. The confusion that was caused about an, already, obscure concept, that of genre, is not only a disagreement about scientific terms but also a disagreement on focus of scientific research and moreover the center of a fruitful dialogue for the study of communication in general and especially 133

2 language communication which has consequences for its teaching with which it was initially connected. The proposed announcement consists our effort to describe these trajectories of the term text type or discourse genre and discuss its new implications in communication and teaching. 0 Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις Η ορολογία της γλωσσικής επικοινωνίας παρουσιάζει ευθύς εξαρχής μία πρόκληση. Πρέπει κανείς να μιλήσει για τη γλώσσα με τη γλώσσα, να σταθεί παρατηρητής με εργαλείο την ίδια την παρατήρηση. Η παραδοχή της κοινωνικής και επικοινωνιακής διάστασης της επικοινωνίας εν γένει και της γλωσσικής επικοινωνίας ειδικότερα οδήγησε στην ανάπτυξη μιας ορολογίας που φιλοδοξεί να αποτυπώσει, να αποσαφηνίσει και να μελετήσει τα περίπλοκα και δυναμικά εξελισσόμενα δίκτυα των κοινωνικών πρακτικών και σχέσεων που διαμορφώνουν το τοπίο της επικοινωνίας και διαμορφώνονται από αυτό. 1 Περί κειμένου Η επικοινωνία και η γλωσσική επικοινωνία ειδικότερα, η οποία και θα απασχολήσει την παρούσα εργασία κυρίως στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας με τις ανάλογες παιδαγωγικές-διδακτικές συνεπαγωγές, στην εννοιολογική της οροθέτηση συναρτάται με το σημαινόμενο της λέξης κείμενο (text). Πρόκειται για εκφωνήματα που διακρίνονται για τη συνοχή και τη συνεκτικότητά τους, δημιουργούν ένα σημασιολογικό συνεχές με ολοκληρωμένο νόημα, κατά περίπτωση, στο πλαίσιο κοινωνικά και επικοινωνιακά λειτουργούντων συμφραζόμενων [42], και συνιστούν ένα κοινωνικά, πολιτισμικά οριοθετημένο υποκειμενοποιημένο μήνυμα [21]. Οι έννοιες των κειμένων είναι διαπραγματεύσιμες στη διάρκεια της κοινωνικής διεπίδρασης [21] για την οποία και από την οποία παράγονται και έτσι οι κανόνες δομής και δόμησής τους εξαρτώνται από το περικείμενο (context) και το συγκείμενο (co-text) εγκεντρισμένα στα εκάστοτε κοινωνικοπολιτισμικά πλαίσια. Είναι προφανές ότι στην εποχή της πολυτροπικής επικοινωνίας το κείμενο δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως στατική γλωσσική οντότητα αλλά ως εξελισσόμενη διαδικασία παραγωγής λόγου αλλά και άλλων σημειωτικών εργαλείων, σε καταστασιακά, πολιτισμικά και γνωσιακά συμφραζόμενα. Η εννοιολογική προσέγγιση μετατοπίστηκε από το 134

3 «υλικό» κείμενο, προϊόν της διαδικασίας της γραφής ή του συνομιλιακού λόγου, στο «διαπραγματεύσιμο κείμενο» ως αντικείμενο κατανόησης και ερμηνείας (αποτέλεσμα της διαδικασίας πρόσληψης και ανταπόκρισης) του αναγνώστη [21], προσδιορίζοντας κοινωνικά, επικοινωνιακά, πολιτισμικά και ιστορικά τη χρήση της γλώσσας [17, 43, 44, 45], αφού ουσιαστικά συνδέει το κείμενο με το εκάστοτε κοινωνικό πολιτισμικό συγκείμενο. Κάθε κείμενο διαμορφώνεται από τον λόγο [discourse] στον οποίο εντάσσεται, εγγράφοντας κοινωνικές περιστάσεις επικοινωνίας και τις έννοιες που αναπτύσσονται και διαπραγματεύονται στη διάρκεια της κοινωνικής διεπίδρασης. Με άλλα λόγια, το κείμενο συνιστά υλική πραγμάτωση του λόγου. Γι αυτό και τα νοήματα των κειμένων είναι εν μέρει τα νοήματα των λόγων από τους οποίους προέρχονται και από τους οποίους έχουν διαμορφωθεί [21, 48]. 2 Genre: Ορισμοί, χρήσεις του όρου 2.1 Genre: ορισμοί: συγκλίσεις και αποκλίσεις στη διεθνή βιβλιογραφία Genre: Πρόκειται για εννοιολογική κατηγορία που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του συστημικού-λειτουργικού μοντέλου της γλωσσολογίας για να επαναπροσδιορίσει τη σχέση κειμένου (text) - συγκειμένου (context) και διαχωρίζεται από αυτή του επιπέδου ύφους (register) [46]. Στη διεθνή βιβλιογραφία ο όρος χρησιμοποιείται για τη δήλωση της διαδικασίας (process, για παράδειγμα: περιγράφω) ή του τελικού προϊόντος (product, για παράδειγμα: περιγραφή). Προτείνονται κατηγοριοποιήσεις ως εξής: describe, explain, instruct, argue, narrate [14, 46]. «Στο περιγράφω αντιστοιχούν ως προϊόντα τα διάφορα είδη περιγραφών, εκθέσεων και ορισμών, στο εξηγώ είδη ενημερωτικών κειμένων, στο καθοδηγώ-κατευθύνω οδηγίες, επιστημονικά πειράματα και συνταγές, στο επιχειρηματολογώ δοκίμια, συζητήσεις, ανακοινώσεις και κριτικές και στο αφηγούμαι ιστορίες, μύθοι, παραμύθια» [14]. Κατά τον Martin, είναι μία σταδιακή, στοχοθετημένη, κοινωνική διαδικασία που επιτελείται κυρίως μέσω της γλώσσας ώστε οι άνθρωποι να επικοινωνούν προκειμένου να ικανοποιήσουν τους κοινωνικούς τους στόχους [51]. Διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα υπαγορεύουν τη δημιουργία διαφορετικών genres τα οποία μεταβάλλονται με σημείο αναφοράς την προσδοκώμενη ικανοποίηση ενός κοινωνικού σκοπού από τα μέλη μιας (πολιτισμικής) κοινότητας [38, 50] μέσα από διαφορετικές «σχηματικές» δομές που προσδιορίζονται και περιορίζονται από το συγκεκριμένο επικοινωνιακό περιβάλλον. Στο περιβάλλον αυτό τα παραγόμενα κείμενα συντάσσονται με τους αποδεκτούς τύπους επικοινωνίας (προφορικής και γραπτής), αποτελώντας μέσα για την αναπαράσταση 135

4 πληροφοριών ώστε να αντανακλούν την κατασκευή και τη λειτουργία των κοινωνικών και πολιτισμικών περικείμενων και τα πιστεύω - τους προσωπικούς «κύκλους εννοιών και προσδοκιών» των χρηστών τους, προσφέροντας μία εσωτερική οπτική των κανονικοτήτων των επιστημολογιών, των αξιών και των ιδεολογιών σε συγκεκριμένα πεδία γνώσης [39]. Η σταθερότητα και επαναληπτικότητα των δομών αυτών επιτρέπει την προβλεψιμότητά τους σε μία συγκεκριμένη ιστορική περίοδο για να οδηγήσει στη διάκριση των genres σε κατηγορίες, οι οποίες διαμορφώνονται αναφορικά με τη σχέση της γλωσσικής κειμενικής δομής και του κοινωνικού (επικοινωνιακού) σκοπού τους [37]. Κάθε genre, επομένως, προσδιορίζεται ως τέτοιο με βάση ένα ειδικό γνωσιακό και δραστικό πεδίο με συγκεκριμένο θεματικό περιεχόμενο το οποίο υποστηρίζεται από κατάλληλο ύφος και δομή [32]. Η εποικοδομητική χρήση του δεν εξαρτάται μόνο από την κατάκτηση του γλωσσικού γραμματισμού αλλά και τη γνώση και τη διαχείριση της πολιτισμικής και ιδεολογικής διάστασης της γλώσσας στο κοινωνικό και πολιτισμικό «περικείμενο», δηλαδή την κατάκτηση του κριτικού και του πολιτισμικού εγραμματισμού [53]. Πρόκειται, δηλαδή, για «κοινωνικές κατασκευές που εξυπηρετούν διαφορετικές κοινωνικές λειτουργίες» [52]. Για τους θεωρητικούς της «νέας ρητορικής», κριτήριο ορισμού του genre δεν αποτελεί ο θεσμικά οριοθετημένος λόγος αλλά το έργο που καλείται να επιτελέσει [21, 41], αφού η κατανόηση της συγκεκριμένης στοχοθεσίας σε κάθε περίπτωση υποστηρίζει την αποτελεσματική επιλογή των χρησιμοποιούμενων ρητορικών στοιχείων. Στη διδακτική των ξένων γλωσσών, και μάλιστα της αγγλικής, ως genres αποδίδονται «επικοινωνιακά» γεγονότα που οροθετούνται από επικοινωνιακούς στόχους και από στοιχεία δομής, ύφους, περιεχομένου από την πλευρά αφενός του πομπού και αφετέρου του δέκτη [34, 54]. Συνοψίζοντας τις εννοιοδοτήσεις του genre σημειώνουμε ότι ως όρος παραμένει ασαφής όσον αφορά το ακριβές σημαινόμενό του [45] πρόκειται για ορισμένο αριθμό genres αντικειμενικά και σταθερά προσδιορισμένων ή κατ άλλους για απροσδιόριστο-απεριόριστο αριθμό μορφών επικοινωνίας που κατά περίπτωση μορφοποιούνται ανάλογα με τα στοιχεία του κοινωνικού συγκείμενου [19, 52]. Τα τελευταία χρόνια η ορολογία για τα genres φαίνεται να οδηγείται σε σύγκλιση απόψεων όσον αφορά τη συγκεκριμένη, τοποθετημένη κοινωνικοπολιτισμική πραγμάτωση, την επικοινωνιακή στόχευση, την επαναληπτικότητα κάποιων στοιχείων των μορφών και των λειτουργιών τους στο πλαίσιο των κοινωνικών περιστάσεων οι οποίες τελικά οδηγούν στη διαμόρφωσή τους [49]. Πρόκειται ουσιαστικά για σύγκλιση θέσεων στο επίπεδο του 136

5 επιστημονικού διαλόγου που οδηγεί στη διατύπωση ενός περιγραφικού και ταυτόχρονα λειτουργικού ορισμού: είναι ένα πλαίσιο αρχών «που προέκυψε από τη στροφή από μία προσέγγιση που εστίαζε στη διαδικασία (process approach) στην προσέγγιση με εστίαση στο συμφραστικό πλαίσιο (contextual approach)» [13, 18]. Στο σημείο αυτό αναφέρουμε τη βασική απόκλιση - διάσταση της σημασίας του genre ανάμεσα στους Martin, Halliday, Rothery, Swales από τη μία πλευρά και Kress από την άλλη. Για τους πρώτους το genre αφορά κοινωνικές πρακτικές/δραστηριότητες (έτσι το genre αντικαθιστά το περιεχόμενο του όρου field-πεδίο) και είναι υπερκείμενο του ύφους, τοποθετούμενο στο μικροεπίπεδο του κειμένου ενώ το ύφος στο μακροεπίπεδο. Για τον Kress αφορά κοινωνικές σχέσεις και θεωρείται ως υποκείμενη παράμετρος των επιπέδων ύφους ενός κειμένου το οποίο συνιστά ευρύτερη έννοια, ενώ δεν αφορά πρωταρχικά τις κοινωνικές πρακτικές (με τις οποίες το συνδέει, βέβαια, άμεσα και άρρηκτα) αλλά κοινωνικές σχέσεις/θεσμικές δομές [49]. Στο πλαίσιο των ρευστών κοινωνικών σχέσεων, οι οποίες διαμορφώνουν και διαμορφώνονται από την επικοινωνία, διασφαλίζεται η απαιτούμενη ευελιξία του όρου η οποία οδηγεί στη διαπίστωση για τη αντίστοιχη ρευστότητα, μεταβλητότητα και υβριδικότητα των genres που υπαγορεύεται από τη διαχρονικά και συγχρονικά δυναμική και ρευστή κοινωνική και επικοινωνιακή πραγματικότητα [48]. Το κείμενο και κατά συνέπεια το κειμενικό είδος επαναπροσδιορίζονται σημασιολογικά στο πλαίσιο της πολυτροπικής επικοινωνίας της εποχής μας, με αποτέλεσμα οι θεωρητικές αποκλίσεις να εξομαλύνονται κάτω από την έννοια της πολυτροπικότητας η οποία δημιουργεί σχέσεις υπερωνυμίας σε σχέση με όλες τις ήδη γνωστές κατηγοριοποιήσεις. Οι σημασίες οι οποίες προκύπτουν από το κείμενο και οι μορφές έκφρασης που είναι επιφορτισμένες να μεταφέρουν αυτές τις σημασίες έχουν την προέλευσή τους στην τοποθέτησή τους σε ένα ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο (context) που εμφανίζεται περισσότερο ρευστό σε σχέση με την επιδρούσα προφορική γλώσσα. Το genre διαδραματίζει έναν ιδιαιτέρως κεντρικό ρόλο στην αξιολόγηση ενός πολυτροπικού κειμένου μέσα από τρεις αλληλένδετους τρόπους: 1. Το genre ήδη χρησιμοποιείται με έναν άτυπο, ανεπίσημο τρόπο σε πολλές συζητήσεις για κείμενα όλων των ειδών συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναγνωρίζονται ως πολυτροπικά: γίνεται όλο και συχνότερα λόγος για genre των ιστοσελίδων, των εφημερίδων, των αρχικών διαδικτυακών σελίδων. 2. Διασφαλίζει τη θεωρητική πλαισίωση του εύρους των δυνατοτήτων στα κείμενα. Τα genres ορίζονται όχι ως μία χαλαρή συλλογή ξεχωριστών κειμενικών τύπων αλλά ως σημεία 137

6 ή καλύτερα περιοχές σε έναν ολόκληρο χώρο δυνατοτήτων τους. Επιστημονικές έρευνες έχουν καταδείξει λεπτομερώς ότι μπορούν να αλλάξουν, να υβριδοποιηθούν, να αποικήσουν το ένα στο άλλο. Αυτό απαιτεί έναν χώρο στον οποίο τα genres του γραπτού λόγου μπορούν να «μετακινηθούν» και στον οποίο τα απόμακρα είδη μπορούν να συναντηθούν και να συνλειτουργήσουν. 3. Η υλικότητα των πολυτροπικών τεχνουργημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των κειμένων, αποτελεί ένα καθοριστικής σημασίας συστατικό για κάθε πολυτροπικό genre [33]. 2.2 Genre: η χρήση του όρου στην ελληνική βιβλιογραφία Ο όρος genre στην ελληνική γλώσσα μεταφράστηκε κυρίως ως γένος λόγου ή ως κειμενικό είδος για να αποτελέσει μία παράμετρο στην προσπάθεια εννοιοδότησης της επικοινωνίας γενικά. Η μετάφραση αποδίδει το genre στο χώρο της γλωσσολογίας ως ένταξη και τοποθέτηση κειμένων με συναφή κειμενικά στοιχεία σε ένα δίκτυο ως αποτέλεσμα συναφών, αναλογικά, κοινωνικών πρακτικών και κοινωνικών σχέσεων που πραγματώνονται σε μία συγκεκριμένη πολιτισμική πραγματικότητα, εγγράφοντας και αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα κατά την παραγωγή τους το υπάρχον και το προσδοκώμενο να διαμορφωθεί επικοινωνιακό πλαίσιο [45]. H Δενδρινού [12] κάνοντας αναφορά στην ελληνική βιβλιογραφία αναφέρεται στην ανάλυση των όρων κειμενικό είδος genre και γένος λόγου genre, όπου το genre χρησιμοποιείται ως κοινός όρος δανεισμού για να παρουσιάσει ως ταυτόσημες τις έννοιες λόγος και κείμενο, επειδή έτσι χρησιμοποιούνται συχνά παρόλο που είναι διακριτές οι σημασίες τους. Οι λέξεις είδος και γένος συνεπάγονται κατηγοριοποιήσεις με πλησιέστερη αυτή του γένους στην ετυμολογική προέλευση του όρου από τα αγγλικά καθώς και στην έννοια της γενετικής και διαρκώς δυναμικής αλλά όχι πρωτοτυπικής περιοχής με την οποία και σχετίζεται. Για τον Ματσαγγούρα, η εξέλιξη της γλώσσας ταυτίζεται με την πολιτιστική εξέλιξη και εκφράζεται και με τις «ποικίλες μορφές λόγου, που διαμορφώνει για να ανταποκριθεί στις νέες πολιτισμικές ανάγκες και δυνατότητες. Οι μορφές αυτές λόγου καλούνται κειμενικά είδη (genres)». Είναι ιδιαίτερα σημαντική για την πρόοδο ατόμων και κοινωνιών η ικανότητα του χρήστη της γλώσσας να τους χρησιμοποιεί αποτελεσματικά και κατά περίπτωση για να ικανοποιήσει τους κοινωνικούς και επικοινωνιακούς του στόχους [20]. Ως κειμενικό είδος, ένα «είδος δείκτη και κατάλογου για το σύνολο των κοινωνικών περιστάσεων μιας κοινότητας σε μια δεδομένη ιστορική στιγμή» αποδίδεται και από τη Μητσικοπούλου [21], η οποία αναφέρεται σε πληθώρα κειμενικών ειδών τα οποία διαρθρώνουν την καθημερινή επικοινωνία και είναι: «το άρθρο εφημερίδας, το κήρυγμα, το 138

7 ανέκδοτο, το υπόμνημα, το διήγημα, το μάθημα σε τάξη (για την κατάταξη του λόγου που παράγεται σε σχολικό περιβάλλον στην κατηγορία των κειμενικών ειδών θα επανέλθουμε στη συνέχεια της εργασίας) ή την ακαδημαϊκή διάλεξη, τις οδηγίες χρήσης ενός αντικειμένου, τη συνταγή μαγειρικής, το διδακτικό κείμενο του σχολικού βιβλίου της φυσικής, της ιστορίας κλπ.» [21]. Η Ιορδανίδου [14] επιχειρεί μία συνοπτική χαρτογράφηση της σχετικής ελληνικής βιβλιογραφίας όπου χρησιμοποιούνται όροι όπως είναι γένη λόγου, είδη λόγου, κειμενικά είδη, κειμενικοί τύποι κ.ά. χωρίς σαφή οροθέτηση με αποτέλεσμα να σημειώνονται πολλές αποδόσεις του genre στην ελληνική γλώσσα χωρίς διαμορφωμένα κριτήρια επιλογής της σχετικής ορολογίας [27] και μάλιστα χωρίς να αποτελούν κάποιες φορές τη μετάφραση της λέξης genre 1 (ανεπιτυχώς έχει αποδοθεί και ως δείγμα κειμένου, [21]. Το κειμενικό είδος σημειώνεται και ως κατηγοριοποίηση των κειμένων (άρθρα σε εφημερίδες, συνταγές, επιστολές κλπ.) ενώ η δυναμική κειμενική ταυτότητα στο πλαίσιο των κοινωνικών περικείμενων εντάσσεται στην έννοια του κειμενικού τύπου [1]. Φαίνεται πως ο μεταφρασμένος όρος κειμενικό είδος χρησιμοποιείται χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμφωνίας με το περιεχόμενο του genre και, όπως προκύπτει από το συγκείμενο του επιστημονικού κειμένου κατά περίπτωση, περιγράφει το κείμενο με ειδολογικά κριτήρια που αφορούν κυρίως τους γλωσσικούς πόρους με τους οποίους δομείται. 3 Genre: παιδαγωγικές και διδακτικές συνεπαγωγές 3.1 Genre: Σύνδεση του όρου με τη γλωσσική εκπαίδευση παιδαγωγικές και διδακτικές συνεπαγωγές Η έννοια του genre φαίνεται πως συνδέεται με τον εγγραμματισμό (literacy), ο οποίος σε μία διεπιστημονική προσέγγιση δηλώνει το σύνολο των γλωσσικών και μεταγλωσσικών γνώσεων και δεξιοτήτων τις οποίες συναπαρτίζουν η κατανόηση, η ερμηνεία και η παραγωγή ποικίλων ειδών λόγου και τύπων κειμένου που απαιτούν οι ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας των νέων τεχνολογιών και της πολυπολιτισμικότητας [20]. 1 Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των κειμένων του Περικλή Πολίτη (2001) όπου γίνεται λόγος για είδη λόγου, τύπους κειμένων, είδη κειμένου με σημείο αναφοράς τα κείμενα: Renkema, J. (1993). Discourse Studies. An Introductory Textbook. John Benjamins, σ , Faigley, L. & P. Meyer. (1985). Rhetorical theory and reader's classifications of text types. Text 3, p , Bülow-Möller, Α. Μ. (1989). The Textlinguistic Omnibus: A Survey of Methods for Analysis. Κοπεγχάγη: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, p Διαθέσιμο στο: 139

8 Στο πλαίσιο της διδασκαλίας-κατάκτησης του σχολικού εγγραμματισμού πραγματώνονται στο διδακτικό χρόνο διάφοροι διδακτικοί λόγοι οι οποίοι αποτυπώνονται σε διαφορετικές διδακτικές πρακτικές που συγκροτούνται από διαδοχικές δραστηριότητες-διδακτικά συμβάντα, δράσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών και σχηματίζουν τη δομή τους μέσα από το επίπεδο ύφους του ρυθμιστικού και του διδακτικού λόγου. Η διδασκαλία θεωρείται κειμενικό είδος αφού διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά του genreκειμενικού είδους (συγκεκριμένη δομή, στόχους που ικανοποιούνται με την τήρηση διαδοχικών «βημάτων») και έτσι τα διδακτικά συμβάντα αποτελούν μία σειρά κειμενικών ειδών η οποία «συγκροτεί ένα ιδιαίτερο διδακτικό μακροκειμενικό είδος (curriculum macrogenre)» [23, 36]. Οι θέσεις αυτές τοποθετούν τα συμβάντα λόγου στον επίσημο σχολικό χρόνο αν και οι επικοινωνιακές πρακτικές που σχετίζονται με το γλωσσικό μάθημα εκτείνονται και έξω από την τάξη (για παράδειγμα στις κατ οίκον εργασίες), οπότε γίνεται λόγος πλέον για δίκτυο/α των κειμενικών ειδών (genre network) [23] στο πλαίσιο του οποίου αλληλεπιδρούν και συνδιαμορφώνονται οι ταυτότητες των κειμένων και των υποκειμένων [26], μαθητών και εκπαιδευτικών, δηλαδή της κατά περίπτωση κοινότητας πρακτικής λόγου που τα εν λόγω υποκείμενα συγκροτούν. Ο ρόλος του σχολείου και ειδικότερα αναφορικά με τη σχολική γλώσσα είναι πολύ σημαντικός για την πολιτισμική ενοποίηση των μελών της σχολικής κοινότητας λόγου [5, 6] στο πλαίσιο επικοινωνιακών σχέσεων που προκαθορίζονται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα (ΑΠ). Και τα κειμενικά είδη γραμματισμού προσδιορίζονται από το ΑΠ και ως τέτοια είναι συγκεκριμένες δομές δραστηριοτήτων-προσδοκιών (curriculum genres) ορίζοντας την κανονικότητα και το προσδοκώμενο αποτέλεσμα στην έκφραση και κατ επέκταση στα κείμενα [22] και να μπορούμε έτσι να αναφερθούμε και στην έννοια της κειμενικής κοινότητας [54]. Όλα όσα προαναφέρθηκαν στη συγκεκριμένη υποενότητα εντάσσονται στις θεωρητικές αρχές της κειμενοκεντρικής προσέγγισης η οποία επιχειρεί να διασυνδέσει την κοινωνική με τη δομική πλευρά της γλώσσας [30]. Η κειμενοκεντρική προσέγγιση απαιτεί την ένταξη του παραγόμενου κειμένου και ευρύτερα του παραγόμενου λόγου σε δεδομένο επικοινωνιακό πλαίσιο με τρόπο που να επιτυγχάνονται οι επιδιωκόμενοι στόχοι του και να αναπτύσσεται ο κριτικός εγγραμματισμός. Η συγκεκριμένη προσέγγιση «υπηρετείται» από ένα σχετικά νέο πλαίσιο διδακτικών αρχών αυτό της παιδαγωγικής του εγραμματισμού με βάση τα κειμενικά είδη [15, 16], στον ορισμό και εμπλουτισμό του οποίου συμβάλλει ο όρος genre. 140 Πρόκειται για αρχές οι οποίες συγκροτούν τη μεταπροοδευτική παιδαγωγική της ενσωμάτωσης (inclusion) και της πρόσβασης (access) [13]. Θέτουν ως στόχο τη

9 θεμελίωση μιας φιλοσοφίας ίσων ευκαιριών με την υποστήριξη της ενσωμάτωσης όλων των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών και την πρόσβασή τους σε λόγους κοινωνικής ισχύος και επιρροής 16], αφού το σχολείο πρέπει να οικοδομήσει πρακτικές πάνω στους πόρους λόγου και στο ρεπερτόριο της πολιτισμικής πρακτικής που οι μαθητές φέρνουν στη σχολική τάξη [35]. Η ισότητα των ευκαιριών συνδέεται και με την επιλογή προς μελέτη κειμένων με δια-πολιτισμικό περιεχόμενο, κατ αναλογία με τη σύνθεση της πολυπολιτισμικής ελληνικής κοινωνίας, προκειμένου στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής [7] να δοθεί προσοχή σε μία στοχοθεσία που στηρίζει την καλλιέργεια ενός πολυγλωσσικού ήθους [3, 40]. Η παιδαγωγική του γραμματισμού με βάση τα κειμενικά είδη αφορά ιδιαίτερα τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες [9], οι οποίες στο πλαίσιο του σχολικού εγγραμματισμού έχουν την ευκαιρία πρόσβασης στα ισχυρά κειμενικά είδη του δυτικού πολιτισμού. Ο σχεδιασμός της γλωσσικής διδασκαλίας, επομένως, εστιάζει τη σκοποθεσία του στην μελέτη κειμένων τα οποία επιλέγονται με κριτήρια ειδολογικά αλλά και δια-πολιτισμικού περιεχομένου 3.2 Η θέση του όρου στην ελληνική γλωσσική εκπαίδευση - Διαπιστώσεις Για τη θέση του genre-της ορολογίας που προκύπτει από τη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα και σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί, στην ελληνική επιστημονική βιβλιογραφία που ασχολείται με την επικοινωνία στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας έχει αναπτυχθεί μία σημαντική δραστηριότητα [14, 10, 19, 31, 2, 11, 29]. Διαπιστώνεται ασυμφωνία και στη μετάφραση του όρου αλλά και στην προσπάθεια δημιουργίας ταξινομήσεων των κειμένων κυρίως για σχολική χρήση. Η Ιορδανίδου [14] δηλώνει ρητά ότι στις ρηματικές επιλογές της δημιουργεί συνθήκες «σύμβασης» προκειμένου να διασφαλίσει τη συμβατότητα της ορολογίας των κειμένων της με το πλαίσιο αναφοράς του γλωσσικού μαθήματος: Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ)-Αναλυτικά Προγράμματα (ΑΠΣ) 2, βιβλία οδηγιών για τους εκπαιδευτικούς, βιβλία του μαθητή. Ο Ματσαγγούρας [19] καταγράφει συστηματικά τις σχετικές προτάσεις ταξινόμησης των κειμένων, οι οποίες ουσιαστικά αποτελούν συμβολή στην οροθέτηση του διδασκόμενου θεσμικού-εξουσιαστικού σχολικού λόγου και προκύπτουν από την αβασάνιστη χρήση της πολυσημίας των μεταφραστικών αποδόσεων του όρου genre. Οι αποκλίσεις των επιστημονικών θέσεων κυρίως με σημείο αναφοράς το σημαινόμενο της 2 ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ: ΦΕΚ 303Β/ , ΦΕΚ 304Β/

10 πρωτότυπης δάνειας λέξης αντανακλώνται και στα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ για τη γλωσσική διδασκαλία στην υποχρεωτική εκπαίδευση, όπου για παράδειγμα δεν γίνεται συστηματική και τεκμηριωμένη χρήση του κειμενικού είδους [14, 13]. Η κατάσταση διαφοροποιείται στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Νεοελληνική Γλώσσα και τη Λογοτεχνία στην υποχρεωτική εκπαίδευση [25], το οποίο εφαρμόζεται πιλοτικά σε σχολεία της χώρας και όπου χρησιμοποιείται η σύγχρονη επιστημονική ορολογία αναφορικά με τον ρόλο του κειμένου στη διδασκαλία της γλώσσας στο πλαίσιο της κειμενοκεντρικής προσέγγισης. Είναι προφανές ότι η θετική αυτή εξέλιξη συναρτάται με την αντίστοιχη της γλωσσοδιδακτικής επιστήμης στην Ελλάδα. Όσον αφορά την εφαρμογή των αρχών της κειμενοκεντρικής προσέγγισης-παιδαγωγικής του γραμματισμού με βάση τα κειμενικά είδη έχουν δημοσιευτεί εργασίες που διερευνούν το περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων της γλωσσικής διδασκαλίας και το αντίστοιχο, κατά περίπτωση-βαθμίδα εκπαίδευσης, πλαίσιο αναφοράς τους και σε επίπεδο μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών (διαθέσιμες στους διαδικτυακούς τόπους των Πανεπιστημίων για τα ψηφιοποιημένα κείμενα) και επιστημονικών άρθρων και εισηγήσεων σε διεθνή συνέδρια. Παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις στην ποιοτική ανάλυση-ερμηνεία των ευρημάτων τους, υπάρχει ένα πεδίο κοινών διαπιστώσεων: η απόσταση μεταξύ της πρόθεσης του επιστημονικού λόγου και της πραγμάτωσής του στο σχολικό-διδακτικό λόγο παραμένει μεγάλη κυρίως αναφορικά με την ανάγκη πλαισίωσης του τελευταίου με τις αρχές της παιδαγωγικής των πολυεγραμματισμών [4, 23, 13, 40]. 4 Βιβλιογραφία Ελληνόγλωσση [ 1] Αίδίνης, Αθ. (2012). Γραμματισμός στην πρώτη σχολική ηλικία. Μία ψυχογλωσσολογική προσέγγιση. Επιμ. Στέλλα Βοσνιάδου. Αθήνα: Gutenberg Γιώργος & Κώστας Δάρδανος. [ 2] Αρχάκης, Α. (2005). Γλωσσική διδασκαλία και σύσταση των κειμένων. Aθήνα: Πατάκης. [ 3] Αρχάκης, Α., Τσάκωνα, Β. (2006). Ταυτότητες, αφηγήσεις και γλωσσική εκπαίδευση. Αθήνα: Πατάκης. [ 4] Αυγερινού, Μ. (2006). Παραγωγή περιληπτικών κειμένων από μαθητές/τριες δημοτικού: Διερεύνηση σε διαφορετικά κειμενικά είδη των σχολικών μαθημάτων. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ, ΠΤΔΕ. [ 5] Γκόγκας, Θ. (2003). Η διαμόρφωση μιας σχολικής κουλτούρας. Παιδαγωγικός Λόγος, Τόμ. Θ, τ. 2-3, σ [ 6] Γκόγκας, Θ. (2007) Γλώσσα και Πολιτισμική Πολιτική. Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γλώσσα, Σκέψη και Πράξη στην Εκπαίδευση. Ιωάννινα, Οκτωβρίου 2007, Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου. Διαθέσιμο στο:http://ipeir.pde.sch.gr/educonf/2/03sihronosholiopp/gogas/gogas.pdf. [ 7] Γκότοβος, Α. (2002). Εκπαίδευση και ετερότητα : Ζητήματα διαπολιτισμικής παιδαγωγικής σειράς. (επιμ.) Παπαγεωργίου Ν. Αθήνα : Μεταίχμιο. 142

11 [ 8] Γλένη, Χ. (2009). Θεωρία και πράξη της γλωσσικής διδασκαλίας στο σχολείο της πολιτισμικής ετερότητας-αποτελέσματα ερευνών. Εισήγηση στο IAIE & IMEPO International Conference 2009 /Intercultural Education, Paideia, Politι, Demoi /Athens, Greece- June 22 nd to June 26 th Διαθέσιμο στο: doc [ 9] Γρίβα, Ε. (2001). Η κοινωνική και ταξική διάσταση της γλώσσας και ο ρόλος της στη σχολική επίδοση. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 121, σ [10] Γεωργακοπούλου, Α. & Γούτσος, Δ. (1999). Κείμενο και επικοινωνία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. [11] Γούτσος, Δ., Κουτσουλέλου Σ., Μπακάκου-Ορφανού Αι. & Παναρέτου Ε. (επιμ.) (2006). Ο κόσμος των κειμένων. Μελέτες αφιερωμένες στον Γεώργιο Μπαμπινιώτη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα [12] Δενδρινού, Β. Λόγος Κείμενο Οι Διακρίσεις. Στο [13] Δημάση, Μ. (2012). Κειμενικά είδη και δια-πολιτισμική ανάγνωση των εγχειριδίων γλωσσικής διδασκαλίας του Γυμνασίου. Στο Καμπάκη Π. & Δημάση Μ. (επιμ.) Πρακτικά Συνεδρίου Ζητήματα Διδακτικής της Γλώσσας. Κομοτηνή 7-8 Μαΐου, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, σ [14] Ιορδανίδου, Α. (2007). Κειμενοκεντρικές προσεγγίσεις του σχολικού εγγραμματισμού: Κείμενο-συμφραζόμενα-γραμματική. Στο Σχολικός Εγγραμματισμός, Η. Ματσαγγούρας (επιμ). Αθήνα: Γρηγόρης, σ Διαθέσιμο στο: seggiseis%20iordanidou.pdf. [15] Κέκια, Αιμ. (2011). Μάθηση και διδασκαλία των κειμενικών ειδών του σχολικού γραμματισμού: Η πρόταση της «Σχολής της Αυστραλία). Τα Εκπαιδευτικά, 97-98: [16] Κέκια, Αιμ. (2011). Η παιδαγωγική του γραμματισμού με βάση τα κειμενικά είδη. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. [17] Macken - Horarik, M., (2000) Γλωσσική αγωγή στη Β/θμια Εκπαίδευση στην Αυστραλία. Μια συστημική λειτουργική οπτική, Γλωσσικός Υπολογιστής, 2, [18] Μανινέα, Μ. (2010). Η διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας και ο ρόλος της στη σχολική ένταξη μαθητών με γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Μεταπτυχιακή εργασία. ΑΠΘ, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Γλωσσολογίας. [19] Ματσαγγούρας, Η. (2001). Η Σχολική Τάξη. Τ. Β. Κειμενοκεντρική προσέγγιση του Γραπτού Λόγου. Αθήνα. [20] Ματσαγγούρας, Η. (2008). Γλωσσικός Εγγραμματισμός και Εκπαιδευτική Πολιτική του ΥΠΕΠΘ: Στόχοι, Όροι, Σχέδιο Δράσης και Ρόλοι Στελεχών Εκπαίδευσης. ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, Βόλος. Επιμόρφωση Στελεχών της Εκπαίδευσης: δράσεις-αποτελέσματα-προοπτικές, σ [21] Μητσικοπούλου, Β. (2001). Κείμενο και κειμενικό είδος. Διαθέσιμο στο: [22] Pappas, Ch. & Zecker, L. B. (2006). Αναδομώντας τα κειμενικά είδη του σχολικού γραμματισμού. Κωστούλη, Τρ. (επιμ). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. [23] Παυλίδου, Μ. (2010). Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο: Γλωσσοδιδακτικοί λόγοι, διδακτικά κειμενικά είδη και ταυτότητες εκπαιδευτικών και μαθητών. Μεταπτυχιακή Διατριβή. Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Γλωσσολογίας. 143

12 [24] Πολίτης, Π. (2001). Λόγος Κείμενο. Εισαγωγή. Διαθέσιμο στο: [25] (Νέο) Πρόγραμμα Σπουδών για τη Νεοελληνική Γλώσσα και τη Λογοτεχνία στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Νέο Σχολείο, Αθήνα: 2011). Διαθέσιμο στο: [26] Σαχινίδου, Π. & Δημάση, Μ. (2011). Διάλογοι κειμένων και συγγραφέων. Τα κείμενα ως εκφράσεις της γλωσσικής διαπραγμάτευσης της ταυτότητας του υποκειμένου. Πρακτικά 4 ου Διεθνούς Συνεδρίου Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ): Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα). Διαθέσιμο στο: ss/2010/granada2010.pdf. [27] Σταυρίδου, Χ. & Κυβιρτζίδης, Στ. (2011). Εγγραμματισμός και Κειμενοκεντρική προσέγγιση: Η περίπτωση των εγχειριδίων του γλωσσικού μαθήματος της Γ τάξης. Mare Ponticum, 2. [28] Χατζηλουκά-Μαυρή, Ειρ. & Ιορδανίδου, Ά. (2009). Ζητήματα διδασκαλίας του γραπτού λόγου στο δημοτικό σχολείο, Γλώσσα, 131, σ [29] Χατζηλουκά-Μαυρή, Ειρ. & Ιορδανίδου, Ά. (2010). Η κειμενοκεντρική διάσταση της διδασκαλίας της γραμματικής στο δημοτικό σχολείο: προτάσεις και προβληματισμοί, Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, Πρακτικά της 30ής ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., σ [30] Χατζηλουκά-Μαυρή, Ειρ. (2010). Από την επικοινωνιακή-κειμενοκεντρική προσέγγιση στην παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού (ή η διδασκαλία του γραπτού λόγου στο δημοτικό σχολείο σήμερα): Η περίπτωση της Κύπρου. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τ. 16, σ [31] Χατζησαββίδης, Σ. (2002). «Δομή, επικοινωνία, είδη λόγου και γραμματισμός στα νέα προγράμματα σπουδών γλωσσικής αγωγής στο δημοτικό σχολείο». Γλώσσα, 54, σ Ξενόγλωσση [32] Bakhtin, M.M. (1986). Speech genres and other late essays. C. Emerson & M. Holquist (Eds.), VWMc Gce (Trans.) Austin: Austin University Press. [33] Bateman, J. (2008). Multimodality and Genre (A Foundation for the Systematic Analysis of Multimodal Documents). New York: Palgrave MacMillan. [34] Bhatia, V. K. (1993). Analyzing Genre: Language Use in Professional Settings. London: Longman. [35] Chlopek, Z. (2008). The Intercultural Approach to EFL Teaching and Learning. English Teaching Forum, 4. [36] Christie, F. (1997). Curriculum macrogenres as forms of initiation into a culture. In Christie F. & Martin, J.R. (eds). Genre and institutions: social processes in the workplace and school. London and Washington: Cassell [37] Cope, B. & Kalantzis, Μ. (1993). The Powers of Literacy: A Genre Approach to Teaching Writing. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. [38] Derewianka, B. (1990). Exploring how texts work. Rozelle, NSW: Primary English Teaching Association. [39] Devitt, A. & Reiff, M. & Bawarshi, A. (2004). Scenes of writing: strategies for composition with genres. New York: Longman Publishing Group. [40] Dimasi, Μ. & Sachinidou, P. & Aravani, E. (2013). Genres pedagogies, language teaching and management of cultural diversity: the case of the Greek textbook Essay- Expression of the third grade of the Greek Lyceum. 15 ο Διεθνές Συνέδριο της 144

13 Βαλκανικής Εταιρείας Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης Educational reform in the 21st Century in the Balkan Countries. University of South-East Europe Lumina. Βουκουρέστι, Ιουνίου. [41] Freedman, A., Medway, P. (1994). Genre and the New Rhetoric. Bristol, PA: Taylor & Francis. [42] Halliday M.A.K. & Hasan, R. (1976). Cohesion in English. London: Longman. [43] Halliday, M.A.K. (1978). Language as a Social Semiotic. The Social Interpretation of Language and Meaning. Oxford: Oxford University Press. [44] Halliday, M.A.K. & R. Hasan (1989). Language, Context and Text. Aspects of Language in a Social-Semiotic Perspective. Oxford: Oxford University Press. [45] Hyland, K. (2007) Genre pedagogy: Language, literacy and L2 writing instruction. Journal of Second Language Writing [46] Κnapp, P. & Watkins, M. (1994). Context - Text - Grammar: Teaching the genres and grammar of school writing in infants and primary classrooms. Australia: Text Productions. [47] Kress, G. (1989). Linguistic processes in sociocultural practice. Oxford: Oxford University Press. [48] Kress, G. (1993)."Genre as a Social process" The powers of Literacy: A genre approach to teaching writing in Cope, B. & M. Kalantzis eds. London: Falmer Press [49] Kress, G. (2003). Literacy in The New Media Age. London: Routledge. [50] Martin, J. R. (2000). Grammar meets Genre: Reflections on the Sydney School. Inaugural Lectures: Sydney University Arts Association. [51] Martin, A. (2006). Literacies for the Digital Age. In Martin, A. & Madigan, D. (eds.) Digital Literacies for Learning. London: Facet, ρ [52] Miller J. G. (1984). Culture and the development of everyday social explanation, Journal of Personality and Social Psychology, 46, p [53] Rothery, J. (1996). Making changes: developing and educational linguistics. In Hasan, R. & Willimas, G. (eds), Literacy in Society. London: Longman, p [54] Swales, J. (1990). Genre analysis: English in Academic and Research Settings. Cambridge: Cambridge University Press. Δημάση Μαρία Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια εκλεγμένη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο Διδακτική Γλώσσας και Λογοτεχνίας στην Ελλάδα και τον Παρευξείνιο χώρο. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Ηλ-ταχ.: Σαχινίδου Παρασκευή Υποψήφια Διδάκτορας Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης διορισμένη καθηγήτρια στο Διαπολιτισμικό Λύκειο Ευόσμου, Θεσσαλονίκης. Ηλ-ταχ.: 145

Κειμενικά είδη και γλωσσική διδασκαλία: Θεωρητικό υπόβαθρο. Κυριακίδη Έλενα Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κειμενικά είδη και γλωσσική διδασκαλία: Θεωρητικό υπόβαθρο. Κυριακίδη Έλενα Πανεπιστήμιο Κύπρου Κειμενικά είδη και γλωσσική διδασκαλία: Θεωρητικό υπόβαθρο Κυριακίδη Έλενα Πανεπιστήμιο Κύπρου Ο όρος 'κειμενικά είδη' αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του γλωσσολογικού και παιδαγωγικού λεξιλογίου, ωστόσο παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις»

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ. Αθήνα 08-08-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ. Αθήνα 08-08-2013 Αθήνα 08-08-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει για το ακαδ. έτος 2013 2014 δεκαπέντε

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία των Κειμενικών Ειδών

Θεωρία των Κειμενικών Ειδών Θεωρία των Κειμενικών Ειδών Μαρία Ποιμενίδου Δρ. Νηπιαγωγός, Κοινωνιολόγος mpoimenidou@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Συνοπτική παρουσίαση Κειμενικό είδος Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων.

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. Η γλωσσική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσοδιδακτικά συνεχή και ασυνεχή της τελευταίας τριακονταετίας: από τον επικοινωνιοκεντρισμό στον κοινωνιοκεντρισμό.

Γλωσσοδιδακτικά συνεχή και ασυνεχή της τελευταίας τριακονταετίας: από τον επικοινωνιοκεντρισμό στον κοινωνιοκεντρισμό. Γλωσσοδιδακτικά συνεχή και ασυνεχή της τελευταίας τριακονταετίας: από τον επικοινωνιοκεντρισμό στον κοινωνιοκεντρισμό. Σωφρόνης Χατζησαββίδης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Abstract This paper

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Εισαγωγή / σκοποί Έλενα Ιωαννίδου Πανεπιστήμιο Κύπρου Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Κειμενοκεντρικές προσεγγίσεις του σχολικού εγγραμματισμού: κείμενο συμφραζόμενα 1 γραμματική

Κειμενοκεντρικές προσεγγίσεις του σχολικού εγγραμματισμού: κείμενο συμφραζόμενα 1 γραμματική Κειμενοκεντρικές προσεγγίσεις του σχολικού εγγραμματισμού: κείμενο συμφραζόμενα 1 γραμματική Άννα Ιορδανίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών Εισαγωγή Η υλοποίηση του Διαθεματικού Ενιαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης.

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης. Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης. Μαρίας Δημάση: Επίκουρης Καθηγήτριας στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 1.. Ενημέρωση για το μάθημα και Εισαγωγή Θεματικές περιοχές, Σύστημα αξιολόγησης. Το πλαίσιο του γραμματισμού. Γραμματισμός,

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μελιτζάνη Ειρήνη Ημερ/νία γέννησης 04-02-1972 E-mail irene.melitzani@gmail.com ΣΠΟΥΔΕΣ 2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην ειδίκευση «Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης)

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης) 1 Κωδικός: ΥΔ0008 Τίτλος: Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες Διδακτικές Μονάδες European Credit Transfer System Συνολικός Φόρτος εργασίας δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου. Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κυπριακός Όμιλος Ενιαίας Εκπαίδευσης (ΚΟΕΕ) 10ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου. Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κυπριακός Όμιλος Ενιαίας Εκπαίδευσης (ΚΟΕΕ) 10ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Κυπριακός Όμιλος Ενιαίας Εκπαίδευσης (ΚΟΕΕ) 10ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ "ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Παγκύ πριο Σύνέ δριο

2 ο Παγκύ πριο Σύνέ δριο 2 ο Παγκύ πριο Σύνέ δριο Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα σε ενήλικες: ζητήματα και ζητούμενα στο κυπριακό συγκείμενο Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014, Ξενοδοχείο Mediterranean, Λεμεσός Περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Θεοφάνη Γεωργία. gotheofani@yahoo.gr. 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Θεοφάνη Γεωργία. gotheofani@yahoo.gr. 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Θεοφάνη Γεωργία Ημερ/νία γέννησης 17.2.1971 E-mail gotheofani@yahoo.gr ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Επιμόρφωση 2010 Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου

Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου Γρ. Δαβράζος 1, Β. Γαλάνης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Σταματία Κουτσουλέλου. Διεύθυνση εργασίας: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα,

Προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Σταματία Κουτσουλέλου. Διεύθυνση εργασίας: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΛΟΥ-ΜΙΧΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Σταματία Κουτσουλέλου Διεύθυνση εργασίας: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, 157-81 (γρ. 807) Τηλέφωνο εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Τριανταφυλλιά Κωστούλη

ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Τριανταφυλλιά Κωστούλη ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Τριανταφυλλιά Κωστούλη Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια η γλωσσολογική έρευνα, µε τη διαµόρφωση νέων διεπιστηµονικών προσεγγίσεων, χαρακτηρίζεται από τη σταδιακή

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Δομή της παρουσίασης Δυσκολίες μαθητών γύρω από την έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ- ΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙ- ΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚ- ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διοίκηση Ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη θεματική:

Εισαγωγή στη θεματική: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy 2004-2006 CARDET 1 Απόψεις Γιατί οι ορισμοί ενός κλάδου είναι σημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε

Διαβάστε περισσότερα

http://hrmars.com/index.php/pages/detail/majess

http://hrmars.com/index.php/pages/detail/majess The pedagogy of multiliteracies in the school textbooks of Modern Greek language in the first three years of high school: utopia or reality? Η παιδαγωγική των πολυγραμματισμών στα σχολικά εγχειρίδια της

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη Μαρίνα Ματθαιουδάκη Περίληψη Τα Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων (ΗΣΚ) αποτελούνται από σειρά κειμένων (γραπτών ή προφορικών) και είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή και προσβάσιμα με τη χρήση εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Η ιστορία του Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως µέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτισμική Ετερότητα, Ιδιότητα του Πολίτη και Δημοκρατία: Εμπειρίες, Πρακτικές και Προοπτικές. Αθήνα, 7 8 Μαΐου 2010

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτισμική Ετερότητα, Ιδιότητα του Πολίτη και Δημοκρατία: Εμπειρίες, Πρακτικές και Προοπτικές. Αθήνα, 7 8 Μαΐου 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες : Παρθένης Χρήστος Τηλ. : 210-7277516 Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια 157 84, Αθήνα Fax : 210-7277440 Email : information@keda.gr ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας Προγράμματα για την Ενιαία Εκπαίδευση: Μια προσέγγιση στην πρόκληση της διαφοροποίησης

Αναπτύσσοντας Προγράμματα για την Ενιαία Εκπαίδευση: Μια προσέγγιση στην πρόκληση της διαφοροποίησης Αναπτύσσοντας Προγράμματα για την Ενιαία Εκπαίδευση: Μια προσέγγιση στην πρόκληση της διαφοροποίησης Σταυρούλα Φιλίππου Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου & Σιμώνη Συμεωνίδου Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Η

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Επίδοση Δίγλωσσων Μαθητών Αποτίμηση της Κατάστασης και Προτάσεις Βελτίωσης. Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σχολική Επίδοση Δίγλωσσων Μαθητών Αποτίμηση της Κατάστασης και Προτάσεις Βελτίωσης. Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολική Επίδοση Δίγλωσσων Μαθητών Αποτίμηση της Κατάστασης και Προτάσεις Βελτίωσης Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εισαγωγή Το θέμα της σχολικής επίδοσης σχετίζεται άμεσα με την ικανότητα των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

KEY WORDS: literacy, genre approach, text types, language course.

KEY WORDS: literacy, genre approach, text types, language course. Χρύσα Σταυρίδου, Στράτος Κυβιρτζίκης (Οι συγγραφείς είναι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) Εγγραμματισμός και Κειμενοκεντρική προσέγγιση: Η περίπτωση των εγχειριδίων του γλωσσικού μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Μοντέλο Συνάθροισης Περιεχομένου για Μαθησιακά Αντικείμενα βασισμένο στα Κειμενικά Είδη

Ένα Μοντέλο Συνάθροισης Περιεχομένου για Μαθησιακά Αντικείμενα βασισμένο στα Κειμενικά Είδη Ένα Μοντέλο Συνάθροισης Περιεχομένου για Μαθησιακά Αντικείμενα βασισμένο στα Κειμενικά Είδη Γ. Βορβυλάς 1 1 Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών, vorvil@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κουνέλη Βασιλική. 2009 Υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών

Κουνέλη Βασιλική. 2009 Υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών Κουνέλη Βασιλική ΣΠΟΥΔΕΣ 1997 Απολυτήριο 2 ου Ενιαίου Λυκείου Πατρών. Γενικός βαθμός 18 8/10. 2002 Απόφοιτη του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (Έτος εισαγωγής 1998 Έτος κτήσης πτυχίου 2002).

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307 Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο και 2 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

Άννα Φτερνιάτη Λέκτορας ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών Κορίνθου 161, 262 23 Πάτρα afterniati@upatras.gr

Άννα Φτερνιάτη Λέκτορας ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών Κορίνθου 161, 262 23 Πάτρα afterniati@upatras.gr Τα νέα βιβλία για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας του Δημοτικού Σχολείου: αρχές και μεθοδολογικά χαρακτηριστικά - το παράδειγμα των μεγάλων τάξεων (Ε και Στ ) Άννα Φτερνιάτη Λέκτορας ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) Curriculum Γεωλογίας - Γεωγραφίας Κική Μακρή, Γεωλόγος M.Sc Υπ. Διδάκτορας Διδασκαλίας της Γεωλογίας kmakri@geo.auth.gr Η δομή του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Η

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr

Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr 1 4/30/2014 Σχολικές κοινότητες μάθησης εστιάζουν στην προσωπικότητα του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

3o Συνέδριο ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. Μαθηματική εκπαίδευση και Οικογενειακές πρακτικές

3o Συνέδριο ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. Μαθηματική εκπαίδευση και Οικογενειακές πρακτικές 2 η Ανακοίνωση 3o Συνέδριο ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. Μαθηματική εκπαίδευση και Οικογενειακές πρακτικές Ρόδος, Πέμπτη 29 - Σάββατο 31Οκτωβρίου 2009 Το 3 ο Συνέδριο της ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. θα φιλοξενήσει ομιλίες ολομέλειας, στρογγυλά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΦΑΣΗ Β (2013-2014) Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΦΑΣΗ Β (2013-2014) Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΦΑΣΗ Β (2013-2014) Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας Ενότητα που αφορά στη διδασκαλία (βάσει του σχολικού γλωσσικού εγχειριδίου):

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή και η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ως διδακτική επιλογή

Η παραγωγή και η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ως διδακτική επιλογή Η παραγωγή και η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ως διδακτική επιλογή Κ. Ραβάνης Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση Η μεγάλη ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και οι υψηλές ταχύτητες πρόσβασης στις πληροφορίες,

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον β Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Διδακτικό έργο

Βιογραφικό. Διδακτικό έργο ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Βιογραφικό Ο Χρήστος Ηρ. Αντωνίου γεννήθηκε στη Ζούζουλη Καστοριάς. 1977: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 1982: Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών Magister

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Π.3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: για διαθεματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Προς Κέντρο Γλωσσών. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Προς Κέντρο Γλωσσών. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Προς Κέντρο Γλωσσών Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Στα πλαίσια των μεγάλων ανακατατάξεων και αλλαγών που επιφέρει στο νησί μας τόσο το κλίμα της παγκοσμιοποίησης όσο και η ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε Δρ. Μαρία Φραγκάκη Research areas in D.E: Macro level: Distance Education Systems & Theory Meso level: Management-Organization-Technologies Micro level:

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Κ. Φραγκάκης, Εκπαιδευτικός ΔΕ Δ. Κολιόπουλος, Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αικατερίνη Α. Μπλάντα, Μ. Ed. Τίτλοι σπουδών Σεπτέμβριος 1999 Οκτώβριος 2004: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Ειρήνη Χατζηλουκά-Μαυρή, Διεύθυνση Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κύπρου

Περίληψη. Ειρήνη Χατζηλουκά-Μαυρή, Διεύθυνση Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κύπρου 07-08-09-10:Layout 1 29/07/2010 11:15 ΠΜ Page 114 Aπό την επικοινωνιακή-κειμενοκεντρική προσέγγιση στην παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού (ή η διδασκαλία του γραπτού λόγου στο δημοτικό σχολείο σήμερα):

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 11 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ «Γλωσσικές δυσκολίες και γραπτός λόγος στο πλαίσιο της σχολικής μάθησης» Αθήνα, 23 25 Νοεμβρίου 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Α. (1984) «-έ: ένα νέο επίθημα της Νέας Ελληνικής», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 5, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 89-110. 1. ----------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, 5 CFU 1. prof. Paola Maria Minucci (6 ιδακτικές ώρες): 1 CFU Α ΜΕΡΟΣ, 0,5 CFU (In data da stabilire) ιδακτική της νεοελληνικής ποίησης 1: Ανάλυση του κειµένου Β ΜΕΡΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λύδια Μίτιτς. Αβέρωφ 6, 691 00, Κομοτηνή. Τηλέφωνο: 25310-36839, 6937131484. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lydiamitits@gmail.com

Λύδια Μίτιτς. Αβέρωφ 6, 691 00, Κομοτηνή. Τηλέφωνο: 25310-36839, 6937131484. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lydiamitits@gmail.com Λύδια Μίτιτς Αβέρωφ 6, 691 00, Κομοτηνή Τηλέφωνο: 25310-36839, 6937131484 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lydiamitits@gmail.com Βιογραφικό σημείωμα: Λύδια Μίτιτς Εκπαίδευση Διδάκτορας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Κωδικός μαθήματος: ΒΠΟ815 (3Ω/Υ) Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ https://sym.pblogs.gr ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ ΤΙ ΣΤΟΧΕΥΩ ; ΑΝΑΦΟΡΙΚΟΣ Κειμενικό είδος ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΣ Κειμενικό είδος ΤΙ ΣΤΟΧΕΥΩ ; Αφήγηση, περιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου: καλλιέργεια περιβαλλοντικής ευαισθησίας και μύησης σε αρχές της νέας κειμενικότητας

Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου: καλλιέργεια περιβαλλοντικής ευαισθησίας και μύησης σε αρχές της νέας κειμενικότητας «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου: καλλιέργεια περιβαλλοντικής ευαισθησίας και μύησης σε αρχές της νέας κειμενικότητας Φλουρή

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011 15.00-15.30 Εγγραφές 15.30-16.00 Χαιρετισμοί από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ. Καθηγητή κο Γιάννη Μυλόπουλο από τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής Καθηγητή κο Μιλτιάδη Παπανικολάου

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Σύμφωνα με τη διεθνώς επικρατούσα ακαδημαϊκή πρακτική, παρατίθενται οι παρακάτω συνοπτικές οδηγίες για τη συγγραφή πτυχιακής ή διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες. προς τον / την εκπαιδευτικό

Γενικές Οδηγίες. προς τον / την εκπαιδευτικό Γενικές Οδηγίες προς τον / την εκπαιδευτικό 1 Γενικές Οδηγίες προς τον / την εκπαιδευτικό Τα δύο τεύχη Ιστορίας-Γεωγραφίας αποτελούν δειγματικές διδακτικές ενότητες οι οποίες μπορούν να μυήσουν αποτελεσματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class) 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επώνυμο: ΜΑΥΡΙΔΗΣ Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Ημερομηνία γέννησης: 7 Σεπτεμβρίου 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - 2 παιδιά Διεύθυνση κατοικίας: Μελπομένης 3, Βάρη, Αττική 166 72

Διαβάστε περισσότερα