ΑΚΡΟΠΟΛΗ H Ακρόπολη Αθηνών οικιςτικού ιςτού ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΚΡΟΠΟΛΗ H Ακρόπολη Αθηνών οικιςτικού ιςτού ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ"

Transcript

1 ΑΚΡΟΠΟΛΗ H Ακρόπολη Αθηνών εύναι ϋνασ βραχώδησ λόφοσ ύψουσ 156 μ. από την επιφϊνεια τησ θϊλαςςασ και 70 μ. περύπου από το επύπεδο τησ πόλησ τησ Αθόνασ. Η κορυφό του ϋχει ςχόμα τραπεζοειδϋσ, μόκουσ 300 μ. και μϋγιςτου πλϊτουσ 150 μ. Ο λόφοσ εύναι απρόςιτοσ απ όλεσ τισ πλευρϋσ εκτόσ τησ δυτικόσ, όπου και βρύςκεται η οχυρό εύςοδοσ, η διακοςμημϋνη με τα λαμπρϊ Προπύλαια. Διαπιςτώθηκε ότι ο λόφοσ όταν κατοικημϋνοσ από την 3η χιλιετύα π. Φ. Από τον 6ο αι. π. Φ. ϊρχιςαν να χτύζονται πϊνω ς αυτόν τα ιερϊ των Αθηναύων, όπωσ το Εκατόμπεδον κ.ϊ., που καταςτρϊφηκαν κατϊ τουσ Περςικούσ πολϋμουσ. Ανϊμεςα ςτα ιερϊ ό λύγο χαμηλότερα από αυτϊ, οι αρχαιολογικϋσ αναςκαφϋσ ϋφεραν ςτο φωσ τμόματα του οικιςτικού ιςτού τησ αρχαύασ Αθόνασ και κατϋδειξαν τη ςυνεχό χρόςη του, από το τϋλοσ τησ νεολιθικόσ εποχόσ (περύ το 3000 π. Φ.), ϋωσ και την ύςτερη αρχαιότητα (6οσ αι. μ.φ.), αλλϊ και αργότερα. Αποκϊλυψαν ςπύτια και εργαςτόρια, δρόμουσ και πλατεύεσ, πηγϊδια και δεξαμενϋσ, αλλϊ και χιλιϊδεσ αντικεύμενα που ϊφηςαν πύςω τουσ οι αρχαύοι κϊτοικοι τησ περιοχόσ. ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ Αποτελεύ υπϋρλαμπρο ςχϋδιο του Περικλό Έναρξη εργαςιών: 447 π.φ. Διϊρκεια καταςκευόσ: 9 χρόνια Εγκαύνια: 438 π. Φ. Αρχιτϋκτονεσ: Ικτύνοσ και Καλλικρϊτησ Γλύπτεσ: Ο Υειδύασ και οι μαθητϋσ του Αγορϊκριτοσ και Αλκαμϋνησ Τλικό: πεντελικό μϊρμαρο Κύονεσ: 17 δωρικού ρυθμού ςε κϊθε πλευρϊ και 8 ςε κϊθε ςτενό Ύψοσ κιόνων: 10,43 μ. Μετόπεσ: 92 Ζωφόροσ: 160 μ. 1

2 Μετϊ την απόφαςη του 448 π.φ. για ανοικοδόμηςη των ιερών που εύχαν καταςτραφεύ από τουσ Πϋρςεσ, ο Παρθενών όταν το πρώτο κτύριο που οι Αθηναύοι αφιϋρωςαν ςτη θεϊ Αθηνϊ, προςτϊτιδα τησ πόλησ. Πρόκειται για ναό δωρικού ρυθμού, περύπτερο, με οκτώ κύονεσ ςτισ ςτενϋσ πλευρϋσ του και δεκαεπτϊ ςτισ μακρϋσ, εξϊςτυλεσ προςτϊςεισ με πολλϊ ιωνικϊ ςτοιχεύα. Ο ναόσ, που οικοδομόθηκε ςτη θϋςη ενόσ παλαιότερου ναού, δϋςποζε ςτο βρϊχο, χϊρη ςτισ διαςτϊςεισ του, την τελειότητα τησ καταςκευόσ και τον πλούτο του γλυπτού διακόςμου. Αποδύδεται ςτουσ αρχιτϋκτονεσ Ικτύνο και Καλλικρϊτη, ενώ τη γενικό επιςταςύα του ϋργου και την ευθύνη για την καταςκευό των γλυπτών εύχε ο γλύπτησ Υειδύασ. Η καταςκευό του ναού διόρκεςε από το 447 ϋωσ το 438 π.φ. ε κϊτοψη ο κυρύωσ ναόσ χωριζόταν ςε τρύα τμόματα: τον πρόναο, το ςηκό και τον οπιςθόναο. τον ανατολικό χώρο, εμπρόσ από διώροφη δωρικό κιονοςτοιχύα ςχόματοσ Π, ςτεκόταν το χρυςελεφϊντινο λατρευτικό ϊγαλμα τησ Αθηνϊσ, ϋργο του Υειδύα. Η θεϊ παριςτανόταν με την πολεμικό τησ υπόςταςη, όρθια, ϋνοπλη, να κρατϊ Νύκη ςτο δεξύ τησ χϋρι, και να ακουμπϊ το αριςτερό ςτην αςπύδα τησ. Αναπόςπαςτο τμόμα του ναού αποτελεύ ο γλυπτόσ του διϊκοςμοσ, φιλοτεχνημϋνοσ με μοναδικό ευαιςθηςύα και καλλιτεχνικό αρτιότητα από ϋναν κύκλο γλυπτών με επικεφαλόσ το Υειδύα. Σο κτύριο παρϋμεινε ϊθικτο, ςτην τελειότητϊ του, για αιώνεσ. Κατϊ τα υςτερορωμαώκϊ χρόνια υπϋςτη ςοβαρότατεσ ζημύεσ από πυρκαγιϊ. Επιςκευϊςθηκε τον 4ο αι. μ.φ., πιθανόν κατϊ την περύοδο αυτοκρατορύασ του Ιουλιανού. Λύγο αργότερα, ο ναόσ υπϋςτη μεταςκευϋσ προκειμϋνου να λειτουργόςει ωσ χριςτιανικό εκκληςύα. τη μϋςη βυζαντινό περύοδο ανϊγεται ϋνασ ςημαντικόσ αριθμόσ χαραγμϊτων ςτουσ κύονεσ του Παρθενώνα και αρκετϋσ τοιχογραφύεσ. Σο 1205 ο ναόσ αφιερώθηκε ςτην Παναγύα. Λύγεσ δεκαετύεσ μετϊ την κατϊληψη των Αθηνών από τουσ Σούρκουσ το 1460, ο Παρθενώνασ μετατρϊπηκε ςε τζαμύ και το κλιμακοςτϊςιο ςε μιναρϋ. 2

3 Η μεγαλύτερη καταςτροφό ςτην ιςτορύα του μνημεύου προκλόθηκε το 1687, όταν βομβαρδύςτηκε κατϊ την πολιορκύα τησ Ακρόπολησ από τουσ Ενετούσ. Η ανατύναξη τησ πυρύτιδασ, που εύχαν αποθηκεύςει οι Σούρκοι ςτο εςωτερικό του μνημεύου, προκϊλεςε κατϊρρευςη εκτενών τμημϊτων του ναού και μετϋτρεψε το κτύριο ςε ερεύπιο. Η εικόνα τησ καταςτροφόσ ολοκληρώθηκε ςτισ αρχϋσ του 19ου αι., με τη ςυςτηματικό απομϊκρυνςη των γλυπτών του ναού από το λόρδο Έλγιν. Από τον Παρθενώνα αποξηλώθηκαν βύαια 18 εναϋτια γλυπτϊ, 15 μετόπεσ και 56 λύθοι τησ ιωνικόσ ζωφόρου. Σο 1833, με την ύδρυςη ανεξϊρτητου Ελληνικού κρϊτουσ, ο Παρθενώνασ αποκτϊ το χαρακτόρα εθνικού ςυμβόλου. Σην εποχό αυτό ξεκινούν οι πρώτεσ προςπϊθειεσ εξυγύανςόσ του και απομϊκρυνςησ των προςθηκών των μεςαιωνικών και νεώτερων χρόνων. ημαντικό ςταθμό ςτη νεώτερη ιςτορύα του μνημεύου αποτελούν οι αναςτηλώςεισ από τον Ν. Μπαλϊνο κατϊ τα ϋτη και , που προςϋδωςαν ςτο μνημεύο τη ςημερινό του μορφό. Σα νϋα αναςτηλωτικϊ ϋργα διαρκούν εδώ και τριϊντα χρόνια Επικεφαλόσ των νϋων αναςτηλωτικών ϋργων εύναι ο καθηγητόσ Μ. Κορρϋσ. ΠΡΟΠΤΛΑΙΑ O αρχιτϋκτονασ Μνηςικλόσ οραματύςτηκε μια μεγαλειώδη εύςοδο για την Ακρόπολη. Οι ϋξι βαριϋσ δωρικϋσ κολώνεσ τησ ειςόδου ςτϋκονται ακόμη όρθιεσ, όπωσ και οι ιωνικϋσ ςτο εςωτερικό του κτιρύου. Οι πλακοςτρωμϋνοι διϊδρομοι διατηρούνται ακόμη. Ξεκύνηςε το 437 π. Φ. λύγο πριν τον Πελοποννηςιακό πόλεμο. Σο κεντρικό κτύριο διαιρεύται ςε δύο τμόματα. Σο δυτικό τμόμα του χωρύζεται ςε τρύα κλύτη από τισ ιωνικϋσ κιονοςτοιχύεσ, κιονόκρανα εξαιρετικόσ εργαςύασ. Οι οροφϋσ εύχαν μαρμϊρινα φατνώματα με επύχρυςα μεταλλικϊ ϊςτρα ςε μπλε φόντο. την πύςω πλευρϊ υπϊρχουν ακόμη οι αγκώνεσ που ϋδεναν οι εργϊτεσ τουσ δόμουσ. Εξαιτύασ του Πελοποννηςιακού πολϋμου δεν τελεύωςε ποτϋ. 3

4 TO EΡΕΦΘΕΙΟ Η οικοδόμηςη του Ερεχθεύου, τελευταύου κτιρύου τησ Κλαςικόσ εποχόσ, ολοκληρώθηκε το 406 π. Φ. Η περιοχό του Ερεχθεύου όταν η ιερότερη όλησ τησ Ακρόπολησ. Πρόκειται για ϋνα πολυςύνθετο μαρμϊρινο κτύριο ιωνικού ρυθμού. Σο ανατολικό τμόμα του ναού όταν αφιερωμϋνο ςτη λατρεύα τησ Αθηνϊσ Πολιϊδοσ, τησ προςτϊτιδασ θεϊσ τησ πόλεωσ, ενώ το δυτικό όταν αφιερωμϋνο ςτον Ποςειδώνα-Ερεχθϋα, από όπου και το όνομα του ναού, ςτον τοπικό όρωα Βούτη, ςτον Ήφαιςτο και ςε ϊλλουσ θεούσ και όρωεσ. τον πολλαπλό ναό φυλϊςςονταν τα Ιερϊ Μαρτύρια, τα ύχνη τησ τρύαινασ του Ποςειδώνοσ και η ελιϊ, το δώρο τησ Αθηνϊσ ςτην πόλη τησ Αθόνασ. Σο κτύριο εύχε δύο προςτϊςεισ (προςτεγϊςματα). Η οροφό τησ βόρειασ πρόςταςησ ςτηριζόταν ςε ϋξι ιωνικούσ κύονεσ και κϊτω από το δϊπεδό τησ οι Αθηναύοι ϋδειχναν το ςημϊδι με το οπούο ο Δύασ ςκότωςε τον μυθικό βαςιλιϊ Ερεχθϋα. Η νότια πρόςταςη εύναι η περιςςότερο γνωςτό. Αντύ για κύονεσ, ϋξι αγϊλματα κορών, οι Καρυϊτιδεσ, ςτόριζαν την οροφό. Εκεύ βριςκόταν ο τϊφοσ του μυθικού βαςιλιϊ τησ Αθόνασ του Κϋκροπα. Οι χοηφόροι που απϋδιδαν τιμϋσ ςτον ϋνδοξο βαςιλιϊ ονομϊζονταν απλώσ Κόρεσ, ενώ η ονομαςύα Καρυϊτιδεσ δόθηκε ςε μεταγενϋςτερα χρόνια. Η δεύτερη από δυτικϊ Κόρη αφαιρϋθηκε από τον Λόρδο Έλγιν το 1801 και ςόμερα βρύςκεται ςτο Βρετανικό Μουςεύο. 4

5 Ο ΝΑΟ ΣΗ ΑΘΗΝΑ ΝΙΚΗ Ο ναόσ τησ Αθηνϊσ Νύκησ εύναι ναόσ ιωνικού ρυθμού, τετρακύονοσ αμφιπρόςτυλοσ. Ο ναόσ ςχετιζόταν με τη λατρεύα τησ Αθηνϊσ, ωσ βοηθού των Αθηναύων ςτουσ πολϋμουσ. Σην λϊτρευαν ωσ Άπτερο, γιατύ ϋμενε πϊντα κοντϊ τουσ. Ο ςηκόσ του ςτϋγαζε ϋνα ξύλινο λατρευτικό ϊγαλμα τησ θεϊσ που κρατούςε ςτο ϋνα χϋρι περικεφαλαύα, ςύμβολο του πολϋμου, και ςτο ϊλλο ϋνα ρόδι, ςύμβολο τησ ειρόνησ. Ο ναόσ διαλύθηκε και αναςτηλώθηκε 3 φορϋσ. Σο 1923, το 1975 και τελευταύα το 2000 διαλύθηκε πϋτρα πϋτρα ςε 300 κομμϊτια, ώςτε να αντικαταςταθούν οι ςκουριαςμϋνοι ςύνδεςμοι από τιτϊνιο, να ςυμπληρωθούν τα τμόματα που ϋλειπαν, να τοποθετηθούν ςωςτϊ αυτϊ που εύχαν μπει λϊθοσ, να καθαριςτούν τα ανϊγλυφα τησ ζωφόρου, να μπουν ςτη θϋςη τουσ αντύγραφα. Η παρϊδοςη του ϋργου ϋγινε το ΜΟΤΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗ Αμϋςωσ μετϊ την ύδρυςη του Ελληνικού Κρϊτουσ ϊρχιςαν ςυζητόςεισ για την καταςκευό ενόσ μουςεύου για την Ακρόπολη πϊνω ςτο Βρϊχο. Σο 1865 ϋγινε η θεμελύωςη του. Ένα δεύτερο μουςεύο, το Μικρό Μουςεύο, αναγγϋλθηκε το Από τη δεκαετύα του 1970 φϊνηκε ότι δεν μπορούςε να αντεπεξϋλθει ικανοποιητικϊ ςτα μεγϊλα πλόθη των επιςκεπτών του. Η ακαταλληλότητα του χώρου προκαλούςε προβλόματα και υποβϊθμιζε το αιςθητικό αποτϋλεςμα που όθελε να επιτύχει η ϋκθεςη των αριςτουργημϊτων του Βρϊχου. Σην ανϊγκη για τη δημιουργύα ενόσ νϋου Μουςεύου τησ Ακρόπολησ διατύπωςε ο Κωνςταντύνοσ Καραμανλόσ τον επτϋμβριο του 1976, οριοθετώντασ το χώρο ςτον οπούο τελικϊ κτύςτηκε το νϋο Μουςεύο. Για τουσ λόγουσ αυτούσ, διεξόχθηςαν δύο αρχιτεκτονικού διαγωνιςμού το 1976 και το Σο 1989 η Μελύνα Μερκούρη, που ωσ Τπουργόσ Πολιτιςμού ταύτιςε την πολιτικό τησ με τη διεκδύκηςη τησ επιςτροφόσ των Γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουςεύο, κύνηςε ϋνα νϋο διεθνό αρχιτεκτονικό διαγωνιςμό. Σο 2000, ο Οργανιςμόσ Ανϋγερςησ Νϋου Μουςεύου Ακρόπολησ (ΟΑΝΜΑ) ανακούνωςε πρόςκληςη για ςυμμετοχό ςε ϋνα νϋο διαγωνιςμό. Αυτόσ ο διαγωνιςμόσ τελεςφόρηςε και απϋνειμε το πρώτο βραβεύο ςτον Bernard Tschumi με το Μιχϊλη Υωτιϊδη. όμερα, το νϋο Μουςεύο τησ Ακρόπολησ εύναι ςτο ςύνολό του 25,000 τ.μ. και διαθϋτει εκθεςιακούσ χώρουσ με εμβαδόν 14,000 τ.μ., δϋκα φορϋσ μεγαλύτερουσ από ότι ςτο παλιό Μουςεύο. Σο νϋο Μουςεύο προςφϋρει όλεσ τισ υπηρεςύεσ που απαιτούνται από ϋνα παγκόςμιο μουςεύο του 21ου αιώνα. 5

6 ΟΙ ΦΩΡΟΙ ΣΟΤ ΜΟΤΕΙΟΤ Α. Η Αίθουςα των κλιτύων την ευρύχωρη αύθουςα με το κεκλιμϋνο γυϊλινο δϊπεδο παρουςιϊζονται ευρόματα από τισ κλιτύσ (πλαγιϋσ) του βρϊχου τησ Ακρόπολησ. Σο γυϊλινο δϊπεδο επιτρϋπει τη θϋαςη ςτην αρχαιολογικό αναςκαφό, ενώ η ανηφορικό κλύςη τησ παραπϋμπει ςτην ανϊβαςη προσ την Ακρόπολη Ευρήματα από τον οικιςμό Σα περιςςότερα εύναι πόλινα, γιατύ ϊλλα από φθαρτϊ υλικϊ χϊθηκαν και τα πολύτιμα λεηλατόθηκαν. Πρόκειται για επιτραπϋζια ςκεύη και αγγεύα ςυμποςύου, μαγειρικϊ ςκεύη, αρωματοδοχεύα, ςκεύη για καλλυντικϊ και κοςμόματα, παιδικϊ παιχνύδια και πολλϊ ϊλλα. Λουτροφόροι ε μικρό απόςταςη από το ιερό του Αςκληπιού βριςκόταν ϋνα μικρό, υπαύθριο ιερό αφιερωμϋνο ςτη Νύμφη, προςτϊτιδα του γϊμου και των γαμόλιων τελετών. Κυριότερη τελετό του γϊμου όταν ο εξαγνιςμόσ τησ νύφησ. Ολόκληρη ςυνοδεύα ϋφερνε το νερό από την πηγό τησ Καλλιρρόησ με επικεφαλόσ μια γυναύκα που κρατϊ τη λουτροφόρο, ϋναν αυλητό και γυναύκεσ που κρατούν κεριϊ. Οι Αθηναύοι μετϊ την τελετό αφιϋρωναν ςτο ιερό τα αγγεύα του γαμόλιου λουτρού τουσ, τισ λουτροφόρουσ και ϊλλεσ προςφορϋσ (αρωματοδοχεύα, ςκεύη για καλλυντικϊ και κοςμόματα, αγγεύα ςυμποςύου, κ.α Θεοί που λατρεύονταν ςτισ πλαγιέσ τησ Ακρόπολησ Βόρεια κλιτύσ: ςπόλαια αφιερωμϋνα ςτον Απόλλωνα Τπακραύο, Δύα Αςτραπιαύο, τισ Νύμφεσ και τον Πϊνα, τον Έρωτα και την Αφροδύτη. Σο μεγαλύτερο όταν το ςπόλαιο τησ Αγλαύρου, τησ κόρησ του Κϋκροπα, που ϋπεςε από την Ακρόπολη πανικόβλητη όταν ϊνοιξε την απαγορευμϋνη κύςτη που τησ εύχε εμπιςτευθεύ η Αθηνϊ και αντύκριςε τον Ερεχθϋα με τη μορφό φιδιού Νότια κλιτύσ: ιερό του Διονύςου, Αςκληπιεύο, όπου λϊμβανε χώρα η διαδικαςύα τησ «εγκούμιςησ»= ο θεόσ εμφανιζόταν ςτον ύπνο των αςθενών και τουσ θερϊπευε. 6

7 Β. Η Αίθουςα των Αρχαΰκών Έργων Αρχαΰκή ονομάζεται η εποχή από τον 7ο αιώνα π.φ. έωσ το τέλοσ των Περςικών πολέμων (480/79 π.φ.). Φαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη τησ πόλησ-κράτουσ και τισ πολιτειακέσ αλλαγέσ από την αριςτοκρατία ςτην τυραννίδα και τελικά ςτη δημοκρατία. Φαρακτηρίζεται ακόμη από ςημαντικά επιτεύγματα ςτην οικονομία, την τέχνη και τη διανόηςη. Το αέτωμα του αρχαΰκού Παρθενώνα ή Εκατομπέδου. Λιοντάρια που ςπαράςςουν ταύρο και πλαιςιώνονται από δύο παραςτάςεισ: από τη μια πλευρά ο Ηρακλήσ που παλεύει με τον άγριο Τρίτωνα και από την άλλη ο λεγόμενοσ Τριςώματοσ δαίμονασ, που κρατά ςτα χέρια του τα ςύμβολα των τριών ςτοιχείων τησ φύςησ, του νερού, τησ φωτιάσ και του αέρα (570 π.χ.) Σο αρχαιότερο ςημαντικό οικοδόμημα ςτην Ακρόπολη εύναι το λεγόμενο Εκατόμπεδον ό Εκατόμπεδοσ νεώσ (δηλαδό μόκουσ 100 ποδών) κτιςμϋνο πιθανόν ςτη θϋςη του κλαςικού Παρθενώνα. Από τα θραύςματα αρχιτεκτονικών μελών και γλυπτών από πωρόλιθο που αποκαλύφθηκαν ςτα νότια και τα ανατολικϊ του Παρθενώνα, ςυνϊγεται ότι όταν δωρικόσ περύπτεροσ ναόσ. Ο ναόσ αυτόσ όταν ύςωσ αφιερωμϋνοσ ςτην πολεμικό υπόςταςη τησ θεϊσ, ςτην πρόμαχο τησ πόλησ Αθηνϊ Παρθϋνο. Ο Αρχαίοσ Ναόσ Το αέτωμα τησ Γιγαντομαχίασ από τον αρχαΰκό ναό τησ Αθηνάσ Πολιάδοσ (Αρχαίοσ Ναόσ) π.χ. την Αύθουςα των αρχαώκών ϋργων, υψώνονται επιβλητικϊ τα γλυπτϊ τησ Γιγαντομαχύασ από το μεγϊλο αϋτωμα του δεύτερου μεγϊλου αρχαώκού ναού τησ Ακρόπολησ, δηλαδό του Αρχαύου Ναού τησ Αθηνϊσ Πολιϊδοσ. Παλαιότερα εύχε υποςτηριχθεύ ότι ο ναόσ αυτόσ εύχε μια πρωιμότερη οικοδομικό φϊςη (570 π.φ.) με τα πώρινα γλυπτϊ που αποδύδονται ςτον Εκατόμπεδο, ενώ τα μαρμϊρινα γλυπτϊ ςυςχετύζονταν με μια ανακαύνιςη από τουσ γιουσ του Πειςύςτρατου. 7

8 Σα αναθήματα Από τα χρόνια του Πειςιςτρϊτου, ο χώροσ τησ Ακρόπολησ ϊρχιςε να γεμύζει αναθόματα, ϋνδειξη όχι μόνο ευςϋβειασ προσ τη θεϊ, αλλϊ και οικονομικόσ και καλλιτεχνικόσ ακμόσ. Σα ςπουδαύα αυτϊ αφιερώματα όταν κυρύωσ αγϊλματα, προςφορϋσ δηλαδό που προκαλούςαν χαρϊ ςτη θεϊ. Με τα αναθόματϊ τουσ οι αρχαύοι ευχαριςτούςαν τουσ θεούσ για την εκπλόρωςη μιασ ευχόσ, χωρύσ ςυχνϊ να παραλεύπουν μια αναφορϊ ςτο ποςό τησ δαπϊνησ με τον όρο δεκϊτη ό με τη λϋξη απαρχό. Σο πιο χαρακτηριςτικό αφιϋρωμα ςτο ιερό τησ Αθηνϊσ ςτην Ακρόπολη όταν τα μαρμϊρινα αγϊλματα νεαρών γυναικών, οι Κόρεσ. Λαξευμϋνεσ ςε διαφορετικϊ μεγϋθη, παριςτϊνονταν με ϋνα ςυγκεκριμϋνο αγαλματικό τύπο, με αυςτηρό όρθια ςτϊςη. Από τα μϋςα του 6ου αι. π.φ. φορούςαν λεπτό, λινό χιτώνα και ιμϊτιο που τόνιζαν τη θηλυκότητα τουσ περιςςότερο από το βαρύ, μϊλλινο πϋπλο. υνόθωσ κρατούςαν ςτο ϋνα χϋρι μια προςφορϊ (ςτεφϊνι, καρπό, πουλύ, ϊνθοσ, κλπ.) και με το ϊλλο αναςόκωναν τον πολύπτυχο χιτώνα τουσ για να διευκολυνθούν ςτο βηματιςμό τουσ. Η Κόρη με τα αμυγδαλωτά μάτια (500 π.φ.) Η πιο γοητευτικό Κόρη που υπϊρχει ςτην αθηναώκό Ακρόπολη. Η νεανικό γυναικεύα χϊρη ϋχει αποδοθεύ με μεγϊλη εκφραςτικό δύναμη. Η ανεπαύςθητη καμπύλη των πτυχών του ιματύου, το ϋξοχο μούραςμα τησ κόμησ επϊνω από το μϋτωπο, τα εύχυμα χεύλη και τα αινιγματικϊ μϊτια ςυνθϋτουν ϋνα απαρϊμιλλο ςύνολο, που θα λαμποκοπούςε με τη χρωματικό του αρμονύα. ε αντύθεςη με το πλόθοσ των Κορών που υπολογύζεται ότι ξεπερνούςαν τισ διακόςιεσ, ο αριθμόσ των μαρμϊρινων ανδρικών αγαλμϊτων όταν μικρόσ, γεγονόσ που εξηγεύται από τη θηλυκό φύςη τησ θεότητασ που λατρευόταν ςτην Ακρόπολη. Από αυτϊ ςώθηκαν λύγα αγϊλματα, τα περιςςότερα κούρων, ιππϋων και γραφϋων. Ο Μοςχοφόροσ (570 π.φ.) Εύναι φτιαγμϋνοσ από μϊρμαρο Τμηττού. Μεταφϋρει ϋνα μοςχαρϊκι που ακουμπϊ απαλϊ το κεφϊλι του ςτο ώμο του. Η ουρϊ του χαώδεύει το μπρϊτςο του. Εύναι ώριμοσ ϊντρασ, γιατύ ϋχει γϋνια. Έχει μαλλιϊ μακριϊ που τα ςυγκρατεύ μια κορδϋλα. Σα μϊτια του μεγϊλα και εκφραςτικϊ. Φαμογελϊει ελαφρϊ και ςτϋκεται ςαν τουσ κούρουσ. τουσ ώμουσ του ϋχει ρύξει ϋνα κοντό ιμϊτιο. Αναθϋτησ του ο Ρόμβοσ. 8

9 Γ. Η ΑΙΘΟΤΑ ΣΟΤ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΟΙ ΜΕΣΟΠΕ ΣΟΤ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ Οι 92 μετόπεσ όταν τα πρώτα μϋλη του θριγκού του ναού που δϋχθηκαν διακόςμηςη. Καθεμύα απϋδιδε μια αυτοτελό ςκηνό, ςυνόθωσ με δύο μορφϋσ. Σα θϋματα όταν εμπνευςμϋνα από μυθικϋσ μϊχεσ και ςυμβόλιζαν τουσ νικηφόρουσ αγώνεσ των Αθηναύων εναντύον των Περςών. την ανατολική πλευρά παριςτανόταν η μϊχη των Ολυμπύων θεών με τουσ Γύγαντεσ που προςπαθούςαν να ανατρϋψουν την τϊξη του Ολύμπου (Γιγαντομαχύα). τη δυτική πλευρά εικονιζόταν ο αγώνασ των νϋων τησ Αθόνασ ενϊντια ςτισ Αμαζόνεσ που απεύληςαν την ύδια την Ακρόπολη (Αμαζονομαχύα). τη νότια πλευρά παριςτανόταν η πϊλη των Θεςςαλών νϋων (Λαπύθεσ) ενϊντια ςτουσ Κενταύρουσ που προςπϊθηςαν να κλϋψουν τισ γυναύκεσ τουσ κατϊ τη διϊρκεια γαμόλιασ τελετόσ (Κενταυρομαχύα). τη βόρεια τέλοσ πλευρϊ παριςτανόταν η Άλωςη τησ Σρούασ (Ιλύου Πϋρςισ). ΣΑ ΑΕΣΩΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ τα αετώματα εικονύζονται δύο βαςικϊ επειςόδια από τη ζωό τησ θεϊσ Αθηνϊσ: η γϋννηςό τησ, ςτο ανατολικό αϋτωμα και η διαμϊχη τησ με το θεό Ποςειδώνα, ςτο δυτικό. 9

10 Η ΖΩΥΟΡΟ Μοναδικό, για δωρικό ναό, διακοςμητικό ςτοιχείο αποτελεί η ιωνική ζωφόροσ, που περιέτρεχε το ςηκό εξωτερικά και τισ δύο εςωτερικέσ προςτάςεισ. τη ζωφόρο παριςτανόταν ένα θέμα από τη ζωή τησ Αθήνασ, η μεγάλη γιορτή τησ πόλησ, τα Παναθήναια. Η Ζωφόροσ του Παρθενώνα εύναι μια ςυνεχόσ ανϊγλυφη παρϊςταςη που περιϋτρεχε το πϊνω μϋροσ του τούχου του κυρύωσ ναού μϋςα από τη εξωτερικό κιονοςτοιχύα. Εύχε μόκοσ 160 μϋτρα και ύψοσ 1 περύπου μϋτρο. Πλούςια χρώματα και πρόςθετα μεταλλικϊ ςτοιχεύα διακοςμούςαν τισ μορφϋσ που βρύςκονταν ςε βαθύ γαλϊζιο φόντο. Η ςύνθεςη περιλϊμβανε 378 ανθρώπινεσ και θεώκϋσ μορφϋσ και 250 ζώα κυρύωσ ϊλογα. Προηγούνται ομϊδεσ ιππϋων και αρμϊτων και ακολουθεύ πομπό με τα ζώα για τη θυςύα, ϊνδρεσ και γυναύκεσ που ςυμμετϋχουν με τα τελετουργικϊ ςκεύη. τη μϋςη πϊνω από την εύςοδο του ναού εικονύζεται η παρϊδοςη του πϋπλου. Αριςτερϊ και δεξιϊ εικονύζονται οι δώδεκα θεού και μϋςα ςτην πομπό οι μυθικού όρωεσ τησ Αττικόσ. Η μεγαλειώδησ ςύνθεςη μασ επιτρϋπει να μελετόςουμε τη θρηςκεύα και τη λατρεύα των Αθηναύων, την καθημερινό τουσ ζωό, τα ρούχα, τισ πανοπλύεσ τουσ, τα ϊρματϊ τουσ, τα μουςικϊ τουσ όργανα και τα τελετουργικϊ τουσ αγγεύα. το ϋργο υπϊρχει εξαιρετικό ενότητα. Δεν προβϊλλονται ιδιαύτερα οι θεού και οι θνητού ελϊχιςτα διαφϋρουν μεταξύ τουσ. Σα πρόςωπα αποπνϋουν όθοσ, πνευματικότητα και υπερηφϊνεια. Η ποικιλύα επιτυγχϊνεται με ςτϊςεισ και κινόςεισ και την πλουςιότατη πτύχωςη των ενδυμϊτων. Όλα εκφρϊζουν την ϋννοια τησ ςυμμετοχόσ και τησ ςυνοχόσ τησ Αθηναώκόσ κοινωνύασ του χρυςού αιώνα. Σο εξαύρετο αυτό ϋργο εύναι η ϋκφραςη τησ Δημοκρατύασ ςτην καλύτερό τησ ςτιγμό ςτην αρχαιότητα. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ Ντεκϊςτρο, Μ., Σο νϋο Μουςεύο τησ Ακρόπολησ. Τα μνημεία και τα έργα των ανθρώπων: Οδηγόσ για παιδιά και νέουσ, εκδ. Μεταύχμιο, Αθόνα, K. Xατζηαςλϊνη, E. Kαώμϊρα, A. Λεοντό, «Ακρόπολη και Εκπαύδευςη: Εκπαιδευτικού και εκπαιδευτικό υλικό», ςτα Πρακτικά "Μουςεία και Εκπαίδευςη", Βόλοσ, K. Xατζηαςλϊνη, E. Kαώμϊρα, A. Λεοντό, «H Zωφόροσ του Παρθενώνα και η Γιορτό των Παναθηναύων» ςτισ Ενημερωτικέσ ειδήςεισ από την αναςτήλωςη των μνημείων τησ Aκρόπολησ, Αθόνα, Βαγενϊ Παπαώωϊννου Λ, & Κομύνη Δ., Ο Παρθενώνασ και η ακτινοβολύα του ςτα νεότερα χρόνια, εκδ. Μϋλιςςα, Αθόνα,

ΣΑΞΙΔΙ ΣΗN ΟΜΟΡΥΗ ΚΤΠΡΟ

ΣΑΞΙΔΙ ΣΗN ΟΜΟΡΥΗ ΚΤΠΡΟ ΣΑΞΙΔΙ ΣΗN ΟΜΟΡΥΗ ΚΤΠΡΟ ϊββατο 14 Φεβρουαρύου 2015 Πολύ νωρύσ το πρωύ ςυγκεντρωθόκαμε ςτο αεροδρόμιο και δεν μπορούςαμε να ςυγκρατόςουμε τον ενθουςιαςμό μασ που πηγαύναμε πρώτη φορϊ ςτο εξωτερικό όλοι

Διαβάστε περισσότερα

Σα Επτϊνηςα! Κϋρκυρα Έχει ςχόμα μακρόςτενο, πλατύτερο ςτο βόρειο τμόμα τησ, ενώ ςτενεύει προσ το νότο. Σα παρϊλιϊ τησ ϋχουν ςυνολικό μόκοσ 217 χιλιόμετρα και ςχηματύζουν αρκετούσ όρμουσ και ακρωτόρια.

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, 1 φιλόλογος-ιστορικός. 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, 1 φιλόλογος-ιστορικός. 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ Αμαλία Κ. Ηλιάδη, 1 φιλόλογος-ιστορικός Βαλαωρίτου 33-42100 ΤΡΙΚΑΛΑ Τηλέφ. : 24310-28697 Fax : 24310-28618 Πληροφορίες: Ηλιάδη Αμαλία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Πειραιϊσ 2014 «Ζει ο βαςιλιάσ Αλέξανδροσ;» Σχολικέσ ομάδεσ: Νηπιαγωγεύο, Α -Β Δημοτικοϑ Μϋςα απϐ ϋνα παραμϑθι με όρωα ϋνα παιδύ των προώςτορικών χρϐνων

Διαβάστε περισσότερα

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής δομής

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνω αυτή τηνεργασία στην αγαπηµένη µου δασκάλα, κυρία Ειρήνη Καραγιάννη, που µας δίδαξε µε τόση αγάπη και χαρά όλα τα µαθήµατα της Γ και Τάξης

Αφιερώνω αυτή τηνεργασία στην αγαπηµένη µου δασκάλα, κυρία Ειρήνη Καραγιάννη, που µας δίδαξε µε τόση αγάπη και χαρά όλα τα µαθήµατα της Γ και Τάξης 6ο Γυµνάσιο Νέας Ιωνίας Τάξη:Α Τµήµα:2 Μάθηµα:Αρχαία Ιστορία ιδάσκουσα:ελ.σάρδη Η ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ:ΣΕΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΪΟΣ 2015 Αφιερώνω αυτή τηνεργασία στην αγαπηµένη µου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΑΝΙΑ ΧΡΙΣΙΝΑ ΠΕΣΡΗ

ΙΠΑΝΙΑ ΧΡΙΣΙΝΑ ΠΕΣΡΗ ΙΠΑΝΙΑ ΧΡΙΣΙΝΑ ΠΕΣΡΗ Σο Βασίλειο της Ισπανίας (Ιςπανικϊ: Reino de España) ό Εςπερύα (Hesperia) των αρχαύων Ελλόνων, ό Hispania και Spania των Ρωμαύων, εύναι ϋνα κρϊτοσ τησ νοτιοδυτικόσ Ευρώπησ, που καταλαμβϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ. Ας εξετασουμε ένα προς ένα τα στοιχεια της αισθητικης αυτης υπεροχης:

ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ. Ας εξετασουμε ένα προς ένα τα στοιχεια της αισθητικης αυτης υπεροχης: ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ Ο Παρθενώνας είναι το μεγαλύτερο και επισημότερο οικοδόμημα της Ακρόπολης και συγκεντρώνει τον θαυμασμό όλου του κόσμου αιώνες τώρα. Οι εργασίες για την ανέγερση του ολομάρμαρου αυτου ναου της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή χωρίς ηλεκτρικό!

Η ζωή χωρίς ηλεκτρικό! Η ζωή χωρίς ηλεκτρικό! Στα αρχαία χρόνια δεν υπήρχε ηλεκτρισμός, όπως σήμερα. Όμως οι άνθρωποι της εποχής ήθελαν να φωτίσουν τα σπίτια τους και τους ναούς τους! Χρησιμοποιούσαν, λοιπόν, τα., μικρά πήλινα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΛΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΛΗΣ Σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της Πανεπιστημιόπολης, στο τέρμα Ιλισίων, βρίσκεται το Αρχαιολογικό Πάρκο. Εδώ έχουν μεταφερθεί από το 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»

ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ,,^ -^,;-,..:..,, : χ λ κ«:! «e.«?s"'h. ΗΗΗΜΗΗΒ ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙΜΑΡΑ Τα καινούρια προγράμματα του Τμήματος Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Μαθηματικϊ Β' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού επιδιώκει να δώςει ςτο μαθητό τα εφόδια για την αντιμετώπιςη καθημερινών αναγκών ςε αριθμητικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Τουσ τελευταύουσ μόνεσ κυοφορούνται εξελύξεισ προσ την κατεύθυνςη επύλυςησ διαφόρων ζητημϊτων που ταλανύζουν την ανατολικό Μεςόγειο και τη Μϋςη Ανατολό. Η παρατεταμϋνη

Διαβάστε περισσότερα

0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89...

0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89... ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ: Β ΜΕΡΟΣ 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89... Οι παραπάνω αριθμοί ονομάζονται Ακολουθία Fibonacci το άθροισμα των 2 προηγουμένων αριθμών ισούται με τον επόμενο αριθμό στην ακολουθία. Το πηλίκο τον

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Χαρακτηριστικό Παράδειγµα της Πολιτιστικής Πολιτικής της Ελλάδας Γενικές Αρχές: Α. Η πολιτιστική πολιτική της χώρας µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Χρυσόκαρδη Ξανθομαλλούσα

Η Χρυσόκαρδη Ξανθομαλλούσα Η Χρυσόκαρδη Ξανθομαλλούσα Πϋρα ςτο μεγϊλο δϊςοσ κατοικούςε μια μεγϊλη νερϊιδα μαζύ με τισ κόρεσ τησ που εύχαν όλεσ κατϊμαυρα μαλλιϊ. Όλεσ εκτόσ από την μικρότερη που όταν ξανθομαλλούςα και που τα μαλλιϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα»

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα» ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα» Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : ΕΤΘΤΜΙΑ ΣΑΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΤ υνεργαζόμενη εκπαιδευτικόσ: ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΙΔΕΡΗ 28 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ τμόμα ολοόμερο ςχολ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΕΝΤΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΑΚΑ ΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών "Η κρυμϋνη και ξεχαςμϋνη μϊςτιγα". Αυτόσ όταν ο τύτλοσ του εξαιρετικού ντοκυμαντϋρ που φτιϊχτηκε από το ουηδικό ωματεύο χρηςτών για να φϋρει

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ.

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ. Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ Κων/νος Καλέμης Το φαινόμενο τησ εςωτερικόσ μετανϊςτευςησ ενδιαφϋρον για την χώρα. παρουςιϊζει

Διαβάστε περισσότερα

Μαύροσ Γιϊννησ Μαθηματικόσ

Μαύροσ Γιϊννησ Μαθηματικόσ Μαύροσ Γιϊννησ Μαθηματικόσ Ποιοσ εύναι ο οριςμόσ του ςυνόλου; Γιατύ μαθαύνουμε οριςμούσ; Αν ςκεφτεύ κανεύσ ότι τα μαθηματικϊ εύναι μια γλώςςα, όπωσ τα ελληνικϊ ό τα αγγλικϊ, και ο ςκοπόσ τησ εύναι να διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ. Πώς σου φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο προβάλλονται σήμερα;...

ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ. Πώς σου φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο προβάλλονται σήμερα;... ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Μπαίνοντας στην εξωτερική είσοδο του μουσείου κοίταξε γύρω σου τον περιβάλλοντα χώρο. 1. Τι σου κάνει περισσότερο εντύπωση;... 2. Πώς σου φαίνεται η εξωτερική όψη του Μουσείου;...

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του ειε Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του Η ανϊπτυξη τησ βιομηχανύασ Ματςϊγγου για τον Βόλο, το νομό Μαγνηςύασ και την Ελλϊδα, όταν τόςο ςημαντικό όςο και για την

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Σο ύμβολο τησ Πύςτεωσ εύναι ςύντομη ομολογύα τησ πύςτεώσ μασ μϋςα ςτην οπούα παρουςιϊζονται περιληπτικϊ, με ςαφόνεια και αυθεντικϊ τα βαςικϊ δόγματα του χριςτιανιςμού. Σο «Πιςτεύω»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ»

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΙΛΟΟΥΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ- ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΨΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Κα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» Υοιτότρια: Κωνςταντύνα Μπαλτϊ ΚΑΡΠΕΝΗΙ 2012 Σι

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Βαςικϊ θϋματα δικτύων Γκϊμασ Βαςύλειοσ, Εργαςτηριακόσ υνεργϊτησ Δίκτυο Υπολογιςτών Δύκτυο: ςύςτημα επικοινωνύασ δεδομϋνων που ςυνδϋει δύο ό περιςςότερουσ αυτόνομουσ και ανεξϊρτητουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΘΙΩΤΙΔΩΝ ΘΗΒΩΝ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΘΙΩΤΙΔΩΝ ΘΗΒΩΝ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΘΙΩΤΙΔΩΝ ΘΗΒΩΝ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΒΟΛΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Το αρχαίο θέατρο Φθιωτίδων Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα ελύδα1 Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα Από το ςχολικό ϋτοσ 2013-2014 και για τουσ μαθητϋσ που φοιτούν ςτην Α Λυκεύου ϋχει τεθεύ ςε ιςχύ το νϋο αναλυτικό πρόγραμμα. τόχοσ των αλλαγών εύναι να ενδυναμωθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Η Αγορά ήταν η μεγαλύτερη πλατεία της πόλης. Η πλατεία άρχισε να χρησιμοποιείται ως δημόσιος χώρος από τα αρχαϊκά χρόνια. Μέχρι τότε στην περιοχή υπήρχαν σπίτια και τάφοι. Ο

Διαβάστε περισσότερα

SANDRO BOTTICELLI ALESSANDRO DI MARIANO FILIPPEPI

SANDRO BOTTICELLI ALESSANDRO DI MARIANO FILIPPEPI SANDRO BOTTICELLI ALESSANDRO DI MARIANO FILIPPEPI Γεννόθηκε το 1445 ςτη Υλωρεντύα από πατϋρα βυρςοδϋψη. Σο πραγματικό του επώνυμο όταν Υιλιπϋππι, αλλϊ ονομϊςτηκε Μποτιτςϋλι ό λόγω του αδελφού του που όταν

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΥΜΠΕΡΗ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΥΜΠΕΡΗ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΥΜΠΕΡΗ ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΕΤΟΣ: 2002-2003 ΣΙΚΑΓΟ ΙΛΛΙΝΟΪΣ Η.Π.Α. Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Με τον όρο ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ εννοούμε τα μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα γλυπτά ήταν στα

ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Με τον όρο ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ εννοούμε τα μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα γλυπτά ήταν στα ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Με τον όρο ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ εννοούμε τα μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα γλυπτά ήταν στα αετώματα, στις μετώπες και στη ζωφόρο του Παρθενώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Πότε και πωσ νηςτεύουμε;

Πότε και πωσ νηςτεύουμε; Πότε και πωσ νηςτεύουμε; Η λϋξη νηςτεύα εύναι ςύνθετη και προϋρχεται από το αρνητικό μόριο νη και το ρόμα εςθίω, που εύναι ϊλλοσ τρόποσ του έςθω και του έδω και που ςημαύνει τρώγω. Νόςτισ η πρώτη λϋξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ Ημερομηνύα: Ονοματεπώνυμο: ΘΕΜΑ 1 0 : (25μονάδεσ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ τισ ερωτόςεισ 1-4, να γρϊψετε τον αριθμό τησ ερώτηςησ και δύπλα ςε κϊθε αριθμό το γρϊμμα που αντιςτοιχεύ ςτη ςωςτό απϊντηςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΠΘ-Θεσσαλονίκη 20/3/2015 ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Βασιλική Ελευθερίου, αρχιτέκτων μηχανικός, Διευθύντρια Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ 18 Sunday Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΠΑΕΙ ΤΑ ΕΣΜΑ ΤΗΣ Ίσως είναι το πιο αναγνωρίσιμο μνημείο παγκοσμίως, συνυφασμένο με τη δημοκρατία που γεννήθηκε και ζει(;) σε αυτήν τη χώρα. Και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ I ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΪΜΑΡΑ, ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΕΟΝΤΗ Η σχολική χρονιά 2009-2010 ξεκίνησε για τον Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9. Ναοί του 4 ου αι. π.χ. στην ηπειρωτική Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τυπικόσ και ϊτυπησ επικοινωνύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ:ΝΕΜΕΣΙΣ ΜΕΛΗ:ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΛΕΝΑ,ΖΕΜΠΙΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ,ΜΑΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ,ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑ.

ΟΜΑΔΑ:ΝΕΜΕΣΙΣ ΜΕΛΗ:ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΛΕΝΑ,ΖΕΜΠΙΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ,ΜΑΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ,ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑ. ΟΜΑΔΑ:ΝΕΜΕΣΙΣ ΜΕΛΗ:ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΛΕΝΑ,ΖΕΜΠΙΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ,ΜΑΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ,ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑ. ΘΕΣΗ:Βρίσκεται στην κορυφή του Ιερού Βράχου. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:Χτίστηκε μεταξύ των ετών 447-438 π.χ. από

Διαβάστε περισσότερα

Ευρήματα της ανασκαφής Στέλλα Χρυσουλάκη και Γιώργος Πέππας

Ευρήματα της ανασκαφής Στέλλα Χρυσουλάκη και Γιώργος Πέππας Ημερίδα Η έρευνα των αρχαίων συστημάτων ύδρευσης του Πειραιά στο πλαίσιο των έργων του ΜΕΤΡΟ. Μια πρώτη θεώρηση Ευρήματα της ανασκαφής Στέλλα Χρυσουλάκη και Γιώργος Πέππας 1 Πρώιμη φάση της πόλης Λουτροφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘ ΗΜΑΣ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

Η ΚΑΘ ΗΜΑΣ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Η ΚΑΘ ΗΜΑΣ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΜΟΝ Το Πέργαμον ή η Πέργαμος είναι πόλη που από το τέλος του 3ου αιώνα π.χ. αναδείχθηκε σε ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ Ειςαγωγό Στόχοι Περιεχόμενο Δεύκτεσ επιτυχύασ Διδακτικό Μεθοδολογύα Αξιολόγηςη 1 Ειςαγωγό Σκοπόσ του μαθόματοσ: Να γνωρύςουν οι μαθητϋσ/τριεσ: την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Kλασική Εποχή. Οι Τέχνες και τα Γράμματα

Κεφάλαιο 7. Kλασική Εποχή. Οι Τέχνες και τα Γράμματα Κεφάλαιο 7 Kλασική Εποχή Οι Τέχνες και τα Γράμματα Στόχοι: Mε το τέλος της ενότητας οι μαθητές να είναι σε θέση να διαπιστώσουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της ελληνικής τέχνης σε συνδυασμό με τις πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οικείοσ επιθεωρητήσ: Δρ Ανδρέασ Κυθραιώτησ Α' ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph)

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph) Το έδαφοσ εύναι το ανώτατο ςτρώμα του φλοιού τησ γησ, δηλαδό το καλλιεργόςιμο επιφανειακό ςτρώμα ςε πϊχοσ 35 ωσ 50 εκατοςτϊ. Κϊποιεσ από τισ ιδιότητεσ του εδϊφουσ εύναι: Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1 ΑΠΟ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ 4 Διϊγνωςη των γνώςεων και ικανοτότων των παιδιών που ϋρχονται από το Δημοτικό ςτο Γυμνϊςιο. Ο καθηγητόσ με διαγνωςτικϊ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

6ο Γυµνάσιο Ν.Ιωνίας. Τάξη:Α. Μάθηµα:Αρχαία Ιστορία ιδάσκουσα:ελισάβετσάρδη ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ. Εργασία της µαθήτριαςκουτσολιάκου Ευδοκίας ΜΑΪΟΣ 2015

6ο Γυµνάσιο Ν.Ιωνίας. Τάξη:Α. Μάθηµα:Αρχαία Ιστορία ιδάσκουσα:ελισάβετσάρδη ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ. Εργασία της µαθήτριαςκουτσολιάκου Ευδοκίας ΜΑΪΟΣ 2015 Τάξη:Α Τµήµα:2 Μάθηµα:Αρχαία Ιστορία ιδάσκουσα:ελισάβετσάρδη 6ο Γυµνάσιο Ν.Ιωνίας Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ Εργασία της µαθήτριαςκουτσολιάκου Ευδοκίας ΜΑΪΟΣ 2015 ΑΦΙΕΡΩΝΩ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΑΣΚΑΛΑ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμϋλεια: Ιωάννησ Τςιουράκησ Copyright: Ιωάννησ Τςιουράκησ, Θεςςαλονίκη 2011

Επιμϋλεια: Ιωάννησ Τςιουράκησ Copyright: Ιωάννησ Τςιουράκησ, Θεςςαλονίκη 2011 Ιωάννησ Τςιουράκησ Δρομολόγια τρένων Θεςςαλονίκη 2011 Δρομολόγια Τρένων Δρομολόγια Τρένων Επιμϋλεια: Ιωάννησ Τςιουράκησ Copyright: Ιωάννησ Τςιουράκησ, Θεςςαλονίκη 2011 ηλεκτρονικό διεύθυνςη: http://hxosplagiosmonos.blogspot.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΚΛΙΤΥΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΚΛΙΤΥΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΚΛΙΤΥΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Project ΑΝΝΑ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΤΑΒΙΘΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΤΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΝΟΤΙΑ ΚΛΙΤΥΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Η νότια πλαγιά της Ακρόπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΔΓ-Ν06 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΛΔΓ-Ν06 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/06/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ01/59091/2986 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

ψ Ρ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ -N^ ->5^ **' ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΕΟΝΤΗ

ψ Ρ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ -N^ ->5^ **' ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΕΟΝΤΗ ψ Ρ ' '.'."» *?' Ρ -N^ ->5^ ι"*** **' "HSf % ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΕΟΝΤΗ Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων

Διαβάστε περισσότερα

Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα

Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Αποτελεύ νϋα ςχετικϊ κλινικό οντότητα με ςυχνότητα 1/5000 ςτο γενικό πληθυςμό και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τετάρτη

ΠΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τετάρτη ΠΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τετάρτη 12-12-2012 Δρ. Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας μεταξύ σας. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Καθίστε σε ομάδες των τεσσάρων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΟ ΤΩΝ ΚΑΒΙΡΩΝ (ΚΑΒΙΡΕΙΟ) Καβίρειο

ΙΕΡΟ ΤΩΝ ΚΑΒΙΡΩΝ (ΚΑΒΙΡΕΙΟ) Καβίρειο ΙΕΡΟ ΤΩΝ ΚΑΒΙΡΩΝ (ΚΑΒΙΡΕΙΟ) Καβίρειο Ιερό τοπικής λατρείας αφιερωμένο στον θεό Κάβιρο (γενειοφόρο θεό με στεφάνι κισσού στο κεφάλι και κάνθαρο στο χέρι υπόσταση του Διονύσου) και το Θεό Παίδα (θεϊκό παιδί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Κοινωνία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ.

Η Ελληνική Κοινωνία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Η Ελληνική Κοινωνία ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Έτοσ: 2010-2011 «Προώποθέςεισ» μιασ επαρκούσ εξέταςησ ενόσ ή περιςςοτέρων κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα

Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα SAMAEL AUN WEOR 2 Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα SAMAEL AUN WEOR 3 4 Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα Εύναι αξιοθρόνητη, η παρακμό των καλών εθύμων ςτισ χώρεσ που καυχώνται ότι εύναι πολιτιςμϋνεσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ [www.philosophical-research.org] ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Μελέτη Ελληνισμού

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ [www.philosophical-research.org] ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Μελέτη Ελληνισμού ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ [www.philosophical-research.org] ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λ. ΠΙΕΡΡΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΖ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 Μελέτη Ελληνισμού Ιδέα 5ης Χωρολογικής Εκδρομής: Ολυμπία

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Κρεκούκιασ Στοιχεύα τησ υποκειμενικόσ και κλινικόσ αξιολόγηςησ Επεξόγηςη και αναζότηςη του τελικού αιςθόματοσ Αξιολόγηςη ενεργητικού και παθητικού εύρουσ τροχιϊσ Γωνιομϋτρηςη Από τη φόρμα υποκειμενικόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ Περιγραφή μνημείου Το αρχαίο θέατρο της Λίνδου διαμορφώνεται στους πρόποδες της δυτικής πλαγιάς του βράχου της λινδιακής ακρόπολης. Το κοίλο χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 8. Πανελλήνια Ιερά. Δελφοί και Ολυμπία Τα Πανελλήνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise ΠΑΡΟΥΙΑΗ Franchise Σι είναι το κατάςτημα La Croissanterie Σο La Croissanterie εύναι ϋνα νϋο concept καταςτημϊτων εςτύαςησ με υψηλόσ ποιότητασ προώόντα. Σο La Croissanterie δημιουργόθηκε τον Ιούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ)

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) : 1. ΤΝΑΡΣΗΕΙ Ορύζουν και να αναγνωρύζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη 2 1.1 Επανϊληψη Εκφρϊζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη ωσ ςύνθεςη ϊλλων ςυναρτόςεων Ορύζουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 3/3/2015 : Διαταραχές στη λήψη τροφής (Γούλα Αγγελικό, Μακρό οφύα, Αμαραντύδη Γεωργύα, Καραλό Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ Ψυχογενόσ διατροφικϋσ διαταραχϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη 1. Μαθηματικϊ: περιεχόμενο ςχολικών Μαθηματικών διϊρθρωςη «ύλησ» η αξιολόγηςη ςυνόθωσ επικεντρώνεται ςε ανϊκληςη αςύνδετων πληροφοριών και λεπτομερειών. Αντύ

Διαβάστε περισσότερα

Οριςμόσ προβλήματοσ. Θεωρία Γράφων 2

Οριςμόσ προβλήματοσ. Θεωρία Γράφων 2 Θεωρία Γράφων 1 Οριςμόσ προβλήματοσ Οποιοδόποτε επιφϊνεια που χωρύζεται ςε περιοχϋσ, όπωσ ϋνασ πολιτικόσ χϊρτησ των νομών ενόσ κρϊτουσ, μπορούν να χρωματιςτούν χρηςιμοποιώντασ λιγότερα από τϋςςερα χρώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ Πρόγραμμα Ανακύκλωςησ ΟΣΕ- COSMOTE: τόχοι του Προγράμματοσ Θϋλουμε να κϊνουμε την ανακύκλωςη εύκολη υπόθεςη... ςυνειδητό

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Επιμέλεια: Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Σαλμάν Λέιλα Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Οριςμόσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ Το ςύνδρομο τησ επαγγελματικόσ εξουθϋνωςησ (ΣΕΕ) ό αλλιώσ burn-out περιγρϊφεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΙΕΖΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΙΕΖΑΣ 2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑ 28-30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΙΕΖΑΣ Νοέµβριος 2014 Δίκτυο αρχαιολογικών χώρων στην περιοχή της Μακεδονίας Μια φορά κι έναν καιρό Μια φορά κι έναν καιρό

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ 1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ Ο τοκετόσ εύναι ϋνα ςημαντικό κοινωνικό και ςυναιςθηματικό γεγονόσ όχι μόνο για τη γυναύκα, αλλϊ και για την οικογϋνειϊ τησ και ύςωσ και για ολόκληρη την

Διαβάστε περισσότερα

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ κοπόσ αυτήσ τησ εργαςίασ είναι : Να πληροφορηθεύ

Διαβάστε περισσότερα

H γάηα διαβάδει! Μ ένα. βιβλίο. πεηάυ! Πεοιξδικό θιλαμαγμωζίαπ. Σάξη Ε 1 9ο Δημ. χολείο Καρδίτςασ. 1ξ ηεύςξπ Ιαμξράοιξπ 2012

H γάηα διαβάδει! Μ ένα. βιβλίο. πεηάυ! Πεοιξδικό θιλαμαγμωζίαπ. Σάξη Ε 1 9ο Δημ. χολείο Καρδίτςασ. 1ξ ηεύςξπ Ιαμξράοιξπ 2012 Μ ένα Σάξη Ε 1 9ο Δημ. χολείο Καρδίτςασ H γάηα διαβάδει! 1ξ ηεύςξπ Ιαμξράοιξπ 2012 βιβλίο Διαμέμεηαι δωοεάμ πεηάυ! Περιοδικό φιλαναγνωςίασ Πεοιξδικό θιλαμαγμωζίαπ Τάξη Ε1 9ο Δημ. Σχολείο Καπδίηζαρ - Γεια

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ - ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΑΝΣΟΦΗ ΤΛΙΚΩΝ Ι

Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ - ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΑΝΣΟΦΗ ΤΛΙΚΩΝ Ι 1 Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ - ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΑΝΣΟΦΗ ΤΛΙΚΩΝ Ι 03/07/2013 ΘΕΜΑ Η δοκόσ του ςχόματοσ α ϋχει τη διατομό του ςχόματοσ β. Ζητούνται: a) Σα διαγρϊμματα Q και M. b) Σο απαιτούμενο πϊχοσ t του

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

Για τισ παρακϊτω 6 ερωτόςεισ, να μεταφϋρετε ςτο τετρϊδιό ςασ τον αριθμό τησ ερώτηςησ και δύπλα από αυτόν να ςημειώςετε τη ςωςτό απϊντηςη.

Για τισ παρακϊτω 6 ερωτόςεισ, να μεταφϋρετε ςτο τετρϊδιό ςασ τον αριθμό τησ ερώτηςησ και δύπλα από αυτόν να ςημειώςετε τη ςωςτό απϊντηςη. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 0 : (25 μονϊδεσ) ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Για τισ παρακϊτω 6 ερωτόςεισ, να μεταφϋρετε ςτο τετρϊδιό ςασ τον αριθμό τησ ερώτηςησ και δύπλα από αυτόν να ςημειώςετε

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΙΑ (PROJECT) ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ: ΜΑΡΣΙΟ 2014 ΣΑΞΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: ΠΡΟΝΗΠΙΑ & ΝΗΠΙΑ

ΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΙΑ (PROJECT) ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ: ΜΑΡΣΙΟ 2014 ΣΑΞΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: ΠΡΟΝΗΠΙΑ & ΝΗΠΙΑ ΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΙΑ (PROJECT) ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ: ΜΑΡΣΙΟ 2014 ΣΑΞΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: ΠΡΟΝΗΠΙΑ & ΝΗΠΙΑ Λίγα λόγια για το ςχολείο μασ Από το 1974, ϋτοσ κατϊ το οπούο ιδρύθηκε το ςχολεύο, μϋχρι ςόμερα, η Σχολό

Διαβάστε περισσότερα

τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ www.texnologia.org Αντρϋασ Ζαντόσ Τειεπνηθνηλσλίεο Β Λπθείνπ, Αληξεαο Ζαληεο 1 www.texnologia.

τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ www.texnologia.org Αντρϋασ Ζαντόσ Τειεπνηθνηλσλίεο Β Λπθείνπ, Αληξεαο Ζαληεο 1 www.texnologia. τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ Αντρϋασ Ζαντόσ Ζαληεο 1 τηλεπικοινωνύεσ O όροσ τηλεπικοινωνύεσ αναφϋρεται ςτην ανταλλαγό πληροφοριών και μηνυμϊτων μεταξύ δύο τόπων που βρύςκονται ςε απόςταςη, με τη

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 3. Κλασική Αρχιτεκτονική και Τοπογραφία. Αθηναϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΩΝ ΧΟΛΩΝ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΣΑΣΑΚΣΗΡΙΕ Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Α.Σ.Ε.Ι.

ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΩΝ ΧΟΛΩΝ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΣΑΣΑΚΣΗΡΙΕ Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Α.Σ.Ε.Ι. 1 Ε.Μ.Π. - ΠΟΛΙΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΣΑΣΙΚΗ Ι - ΠΡΟΟΔΟ 06/05/2011 ΘΕΜΑ 1 ο τον παρακϊτω φορϋα ζητούνται να ςχεδιαςτούν τα διαγρϊμματα M,Q,N. Λύςη: Ο φορϋασ αποτελεύται από ϋνα δευτερεύων τριαρθρωτό τόξο που

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα