ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωθυπουργός Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και» Θρησκευμάτων » Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Περιφέρειες Οργανισμοί Λοιποί Φορείς Πίνακες Διοριστέων ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Με την υπ αρ. πρωτ. 7100/2010/ πράξη της Προϊσταμένης του Τμήματος Προσωπικού που ανα πληρώνει κατ άρθρο 87 παρ.1 του Ν.3528/2007 την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματεί ας Ενημέρωσης, διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης της Γεωργίας Τόλιου ή Κοϊμιτζή του Θωμά, μόνιμης υπαλλήλου με βαθμό βαθμό Α του Κλάδου ΤΕ5 Ραδιοτηλεγραφητών της Γενικής Γραμματείας Επικοι νωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης, η οποία έγινε αυτοδικαίως αποδεκτή κατά τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/ ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ λήλων Ν.Π.Δ.Δ.». Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης, κ.α.α. ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (2) Με την αριθμ /Η/ Πράξη του Προϊσταμέ νου της Διεύθυνσης Διοικητικού που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148, του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/ τ.α ), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της (1) υπαλληλικής σχέσης της Μαρίας Ρίζου Ρέγκλη του Γερασίμου, υπαλλήλου με βαθμό Α και Μ.Κ 1, κλάδου ΤΕ Εργοδηγών Δομικών Έργων, της Κεντρικής Υπηρε σίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων από 31/03/2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της. Με την αριθμ /Η/ Πράξη του Προϊστα μένου της Διεύθυνσης Διοικητικού που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148, του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/ τ.α ), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Μαρίας Γαλιώτου του Δη μητρίου, υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, με βαθ μό Α και Μ.Κ 1, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουρ γείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων από 31/03/2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησής της. Στην ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται η ευαρέσκεια της υπηρεσίας για τα 36 έτη, 06 μήνες και 02 ημέρες, ευδόκιμης υπηρεσιακής της παραμονής και διατηρείται επί τιμή, στο πρόσωπο της, ο τίτλος της θέσης που κατείχε κατά την αποχώρηση της από την υπηρεσία, δηλαδή της Προϊσταμένης του Τμήματος Γ της Δ/σης Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τε χνολογιών. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (3) Με την αριθμ. ΥΠΑ/Δ9/Α/9691/3043/ Απόφα ση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.3528/07, ανακαλείται η αριθμ. Δ9/Α/1156/280/ διαπιστω τική Πράξη αυτοδίκαιης λύσης υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου ΜΩΡΑΙΤΗ ΘΕΟΧΑΡΗ του Εμμανουήλ με βαθ μό Α Κλάδου ΔΕ7, λόγω πλάνης περί του συνταξιοδο τικού του δικαιώματος. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

2 2348 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ.364/2010 απόφαση του Δημάρχου Αχαρνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 183 του Ν.3584/07, και έπειτα από την σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Νομού Ανατολικής Αττικής όπως διατυπώθηκε στο αριθμ.8/ πρακτικό, μετατάσσεται η ΜΠΟΥΚΗ ΕΛΕ ΑΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ, υπάλληλος του Δήμου Αχαρνών, από τον κλάδο ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ σε συσταθείσα προσωρινή προσωποπαγή θέση ΙΔΑΧ κλάδου ΠΕ Διοικητικού Προσωπικού. Η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τους Κ.Α , και του προϋπολογισμού έτους 2010 του Δήμου Αχαρνών σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.21184/ βεβαίωση πίστωσης του Δήμου. (Αριθμ. αποφ. περιφ. Αττικής 08/ΔΤΑ/4984/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Τμηματάρχης ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Διορθώσεις Σφαλμάτων Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ /1943/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 236/ τ.γ και αφορά διορισμό υπαλλή λου επιφέρονται οι πιο κάτω διορθώσεις: α) Στη σελίδα 1785, στήλη 1η και στίχος 2 και 3 εκ των κάτω διορθώνεται το λανθασμένο: «απόφαση Γενικού Γραμματέα», στο ορθό «απόφαση του Γενικού Γραμματέα». β) Στη σελίδα 1785, στήλη 2η και στίχος 1 και 2 εκ των άνω, διορθώνεται το λανθασμένο «Ν. 2190/1994(άρθρο 18), του Ν. 2503/97, του Ν. 3528/07, του Π.Δ. 50/201 και του Ν. 3051/2002, τον πίνακα» στο ορθό «Ν.2190/1994(άρθρο 18), του Ν. 2503/1997, του Ν. 3528/2007 (άρθρα 16 και 17, του Π.Δ. 50/2001 (άρθρο 5) και του Ν. 3051/2002 (άρθρο 8), τον πίνακα». Στην υπ αριθμ /1946/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονί ας Θράκης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 236/ τ.γ και αφορά διορισμό υπαλλήλου, επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση: Στη σελίδα 1785, στήλη 2η και στίχο 12, 13 εκ των κάτω: Από το λανθασμένο: «της Γενικής Γραμματέως», στο σωστό: «του Γενικού Γραμματέα». Στην υπ αριθμ /1867/ απόφαση του Γε νικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονί ας Θράκης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 236/ τ.γ και αφορά διορισμό υπαλλήλου, επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση: (4) Στη σελίδα 1785, στήλη 1η και στίχος 29, 30 εκ των άνω: Το λανθασμένο: «της Γενικής Γραμματέως», στο σωστό: «του Γενικού Γραμματέα». Στην υπ αριθμ /2233/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονί ας Θράκης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 236/ τ.γ και αφορά διορισμό υπαλλήλου, επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση: Στη σελίδα 1786, στήλη 1 η και στίχος 15, 16 εκ των άνω: Από το λανθασμένο: «της Γενικής Γραμματέως», στο σωστό: «του Γενικού Γραμματέα». Στην υπ αριθμ /2122/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Μακεδονίας Θρά κης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 236/ τ.γ και αφορά διορισμό υπαλλήλου, επιφέρεται η πιο κάτω δι όρθωση: Στη σελίδα 1785, στήλη 2η και στίχο 25ο εκ των άνω: Από το λανθασμένο: «της Γενικής Γραμματέως», στο σωστό: «του Γενικού Γραμματέα». (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Με την αριθμ / κοινή απόφαση των Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Π.Δ. 30/96, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 14 του Ν. 2503/97, και σύμφωνα με το αριθμ. 5/ πρακτικό του Υπη ρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων της Ν.Α. Φθιώτιδας και το αριθμ. 16/ πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων της Ν.Α. Μαγνησίας, η Κο γκούλη Ασημίνα του Νικολάου, υπάλληλος της Ν.Α. Φθιώτιδας του κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Γ μετατάσσεται σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση της Ν.Α. Μαγνησίας, επειδή έχει όλες τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις αυτές, τυπικές προϋποθέσεις. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Εσωτερικών 2477/ ). Oι Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας Θεσσαλίας ΑΙΚ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Με την αριθμ. 42/2010 απόφαση του Δημάρχου Δ. Ιθάκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 1) των άρθρων: α) 86 του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δή μων κ Κοινοτήτων Β) 151,152 και 160 Ν.3584/2007 «Κύρω ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών κ Κοινοτικών Υπαλλήλων» 2) Την από αίτηση παραίτησης της υπαλλήλου του Δήμου Ιθάκης Βλάχου Μελπομένης του Παντελή: Γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης της υπαλλήλου του Δήμου Ιθάκης Βλάχου Μελπομένης του Παντελή, κατηγορίας ΔΕ, Κλάδου ΔΕΙ Διοικ/κών με βαθμό Α, η οποία στις , θεμελιώνει συ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 2349 νταξιοδοτικό δικαίωμα με συνολικό χρόνο υπηρεσίας έτη τριάντα (30), μήνες επτά (7) κ ημέρες οκτώ (8), και πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. απόφ. Περ. Ιονίων Νησιών 1188/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την αριθ. 306/48/ απόφαση του προέδρου του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης που εκ δόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79 και 183 του Ν.3584/2007, του άρθ. 12 του Ν 3801/09 και το αριθ. 2/ (θέμα 54 ) πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Νομού Θεσσαλονίκης (πλην Δήμου Θεσσαλονίκης), μετατάσσεται ο υπάλληλος, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης Παπαδό πουλος Χρυσοβαλάντης του Γεωργίου, από τον κλάδο ΥΕ Εργατών Κήπων με βαθμό Δ σε συνιστώμενη προ σωποπαγή θέση ανώτερης κατηγορίας ΔΕ Δενδροαν θοκηπουρών Δενδροκόμων Κηπουρών Ανθοκόμων(με εμπειρία), με παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού. (Αριθμ. βεβ. Προέδρου Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσ σαλονίκης: 342/2010). (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί ας/διεύθυνση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης: 6148/ ). Με την αριθ. 27/2/ απόφαση του προέδρου του νπδδ «Δημοτικοί Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Πολίχνης»Ν. Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3584/2007, τα αριθ. 14/2009 και αριθ. 1/ (θέμα 2 ) πρακτικών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νο μού Πιερίας και Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Νομού Θεσσαλονίκης (πλην Δήμου Θεσσαλονί κης) και την αριθ. 72/ απόφαση της προέδρου του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής και Βρεφονηπιακής Μέριμνας δήμου Κατερίνης», μετατάσσεται η υπάλλη λος Βασιλειάδου Άννα του Χαραλάμπους κλάδου TE Βρεφονηπιοκόμων με βαθμό Β, από το νπδδ «Οργα νισμός Παιδικής και Βρεφονηπιακής Μέριμνας δήμου Κατερίνης» Ν Πιερίας όπου υπηρετεί, σε αντίστοιχη ομοιόβαθμη κενή οργανική θέση του νπδδ «Δημοτικοί Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Πολίχνης» Ν. Θεσ σαλονίκης. (Αριθμ. βεβ. Προέδρου νπδδ «Δημοτικοί Παιδικοί Βρε φονηπιακοί Σταθμοί Πολίχνης»: 26/ ). (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/ Διεύ θυνση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης: 6368/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Με την 46/ απόφαση του Αντιδημάρχου Τρί πολης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007 γίνεται αποδεκτή η από αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία του Δή μου του Χρονόπουλου Δημητρίου του Κωνσταντίνου υπαλλήλου κλάδου ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων με βαθμό Β, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Πελοποννήσου 3743/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την αριθμ /14317/ απόφαση της Πε ριφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η οποία εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 344/76. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 15 του Ν. 2307/95, και των διατάξεων του άρθρου 29Α του Ν. 2081/92, διορίζεται ληξίαρχος στο Δήμο Κη ρέως Ν. Εύβοιας η υπάλληλος αυτού Σταματέλου Μαρία του Παναγιώτη κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού. (Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Κηρέως 64/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Α. ΛΑΔΕΡΟΥ ΤΣΙΜΠΡΙΚΙΔΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Σχολής Εφαρμοσμέ νων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνι κού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η Γ.Σ.Ε.Σ. της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου στη συ νεδρίαση της , αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσεως ΔΕΠ, σύμφωνα με τις δια τάξεις του αρθρ. 6 περ. Α Ν. 2083/92 όπως αυτό ισχύει με το αρθρ. 23 Ν. 3549/07 και αρθρ. 21 του ίδιου Νόμου, του αρθρ. 14 παρ. 4 Ν. 1268/82, του αρθρ. 28 παρ. 26 Ν. 2083/92, του αρθρ. 1 παρ. 1, 4 & 8 (όπως αντικαταστά θηκε από τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθρ. 25 του Ν. 2549/07) και αρθρ. 4 παρ 3 & 4 Ν. 2517/97, του αρθρ. 2 Ν. 3282/04, ως εξής: ΤΟΜΕΑΣ Μαθηματικών (Τ.Σ ) Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθη γητή με γνωστικό αντικείμενο «Συναρτησιακή Ανάλυση» Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία της Σχολής την υποψηφιότητα τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας. (5)

4 2350 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 2. Βιογραφικό σημείωμα. 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα ( 4 αντίγραφα). Το Βιογραφικό Σημείωμα και το αναλυτικό Υπόμνημα δημοσιευμάτων τους θα υποβληθούν σε τόσα αντίτυπα όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος σε (35 αντίτυπα τα οποία θα περιέχουν τα σχετικά με τις σπουδές και τη δράση τους, καθώς και ευρεία ανάλυση των επιστημονικών τους εργασιών). 4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπο ρεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρύτανης Κ.Ι. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ Ö ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Α 6122 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Δασολο γίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πό ρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης του Δημοκρίτειου Πα νεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση της 4π? Φε βρουαρίου 2010, αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π., σύμφωνα με: 1. τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.4 του Ν.1268/82, του άρθρου 6 περ. Α του Ν.2083/92 όπως αυτό ισχύει με το άρθρο 23 του Ν.3549/2007 και το άρθρο 21 του ίδιου νόμου, του άρθρου 28 παρ. 26 του Ν. 2083/92, των άρθρων 1 (παρ.3 και 4) και 4 (παρ.3) του. Ν.2517/1997, του Π.Δ.134/99 και του ΠΔ 208/99 2. την αριθ. 2/ συνεδρίαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσι κών Πόρων 3. το αριθ. 788/ (Α3946/ ) έγγραφο του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλο ντος και Φυσικών Πόρων, ως εξής: Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δασοκομία». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία του Τμήματος, αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλεισπκή προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό Σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύ ματα σε τόσα αντίτυπα όσα είναι τα μέλη του εκλε κτορικού σώματος και τα μέλη της γενικής συνέλευ σης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος, όπως αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο Τμήμα. 3. Τέσσερις (4) πλήρεις σειρές των πρωτότυπων δη μοσιεύσεων. 4. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο μική Επιτροπή 5. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρω παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Τα δικαιολογητικά 4 και 5 θα κατατεθούν από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξα γωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής. Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το πιστοποιητικό τύπου Α του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπάγγελ τα από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο χρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαι ολογητικά πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 2351 Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστο ποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρύτανης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Ö ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμή ματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημί ου Κρήτης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσική και Ψυχοκι νητική αγωγή νηπίου». Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Παιδαγωγι κού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, στην υπ. αρ. 423/ , συνεδρίαση, αφού έλαβε υπόψη: 1) Τις διατάξεις του αρθρ. 14 παρ,1 (όπως αντικαταστά θηκε με την παραγρ. 26 του άρθρου 28 του Ν. 2083/1992) και 3 του Ν. 1268/ ) Τις διατάξεις του άρθρου 6 περίπτ. Α παραγρ. 2 του Ν. 2083/1992, όπως ισχύει με το αρθρ. 23 του ν. 3549/2007 και του άρθρ. 5 παρ. 8 και 21 του ιδίου νόμου. 3) Τις διατάξεις του αρθρ. 1 παρ. 1 (όπως έχει αντικα τασταθεί από την παρ. 3 του αρθρ. 25 του Ν. 3549/2007) και 2 του Ν. 2517/1997, καθώς και του αρθρ. 4 παρ. 3 του ιδίου νόμου 4) Τις διατάξεις του Π.Δ. 134/1999. αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ, ως εξής: Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσική και Ψυχοκινητική αγωγή νηπίου». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στην Γραμματεία του Τμήματος την υποψηφιότητα τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαι ολογητικά. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 1) Βιογραφικό Σημείωμα. 2) Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας. 3) Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντί τυπα, όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος. 4) Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπάγ γελτα από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο ρισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι, δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστο ποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύε ται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη, το ύψος της οποίας δε μπο ρεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ρέθυμνο, 9 Μαρτίου 2010 Ο Πρύτανης ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ - Αριθμ Προκήρυξη στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Βιολογία με έμφαση στην Οικολογία Υδάτινων Συστημάτων». Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήμα τος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογι κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στην συ νεδρίαση της , αποφάσισε την προκήρυξη πλήρωσης μιας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παραγρ. 1 (όπως αντικαταστάθηκε με την παραγρ. 26 του αρθρ. 28 του Ν. 2083/1992) και 5 του Ν. 1268/1982, τις διατάξεις του άρθρου 6 περ. Α πα ραγρ. 2 του Ν. 2083/1992, όπως αυτό ισχύει με το

6 2352 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) άρθρο 23 του Ν. 3549/2007 και άρθρο 21 και 5 πα ραγρ. 8 του ίδιου Νόμου, τις διατάξεις του άρθρου 1 παραγρ. 1 (όπως ισχύει με την παραγρ. 3 άρθρο 25 του Ν. 3549/2007) και 5 και άρθρο 4 παραγρ. 3 του Ν. 2517/1997, καθώς και του Π.Δ./τος 134/1999, ως εξής: Τομέας Βιοτεχνολογίας και Εφαρμοσμένης Βιολογί ας Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Βιολογία με έμφα ση στην Οικολογία Υδάτινων Συστημάτων». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος την υποψηφιότητα τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαι ολογητικά. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θε ωρήσεις και να συνοδεύονται από την απόφαση ισο τιμίας. 2. Βιογραφικό Σημείωμα. 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος. 4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Το Πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπα ϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο ρισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ηράκλειο, 8 Μαρτίου 2010 Ο Πρύτανης ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΛΛΗΚΑΡΗΣ Ö ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αριθμ. 4616/706/ Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, στη συνεδρίαση της με αριθ. 4/ αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ή του ΛΕΚΤΟΡΑ με γνωστικό αντικείμενο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 14 του Ν. 1268/82, 6 του Ν.2083/92 όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση και τροποποίηση του από τα άρθρα 21, 23, 24 και 25 του Ν.3549/07 (ΦΕΚ Α 69), του άρθρου 1 του Ν. 2517/97, καθώς και τις αριθμ / Β1/ (ΦΕΚ Β 608) και αριθμ /Β1/ (ΦΕΚ Β 2360) αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τμήματος (Εγνατία 156, Θεσσα λονίκη, τηλ.: ) μέσα σε αποκλειστική προθε σμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης στον ημερήσιο τύπο της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 1. Αίτηση υποψηφιότητας. 2. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, σε έξι (6) αντίτυπα. 3. Βιογραφικό σημείωμα για τις σπουδές και την επι στημονική δράση του υποψηφίου, σε εξήντα (60) αντί τυπα. 4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα, σε εξήντα (60) αντίτυπα. 5. Επιστημονικές εργασίες, σε έξι (6) αντίτυπα. 6. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπα ϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 2353 αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρή σης και το πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού. Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασί ου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδει κνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας ή να προσέλθουν σε προφορικές και γραπτές εξετάσεις ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, για την πιστοποίηση της ελληνομάθειάς τους. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμε νοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στα τηλέφωνα και κατά τις ώρες 8.30 π.μ. έως μ.μ. Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 31 Μαρτίου 2010 Ο Πρύτανης ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ Ö ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Με την υπ αριθμ. 783/ απόφαση του Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Καβά λας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. 173/τ. Α /1983) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του κεφαλαίου Α του άρθρου 4 του ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. 114/τ. Α /2001) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ 156/τ. Α /2009), μονιμοποιείται σε θέση Επίκουρου Καθηγητή η Τζώρτζη Νεραντζιά του Παύλου με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός Τοπίου» του τμή ματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας Παραρτήματος Δράμας του Τ.Ε.Ι. Καβάλας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Με τη Ρ10/228/ απόφαση του Διοικητικού ΙΚΑ ΕΤΑΜ εγκρίνεται η 160/18η Συν/ απόφαση του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ι ΚΑ, με την οποία έχει γνωμοδοτήσει για τη μετάταξη της κατωτέρω ανα φερόμενης υγειονομικής υπαλλήλου του ΙΚΑ ΕΤΑΜ σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3528/07, ως εξής: ΜΑΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κων/voυ (AM 29636) από τον Α βαθμό του κλάδου ΔΕ Β. Ιατρικών & Βιολογικών Ερ γαστηρίων στον ίδιο βαθμό του κλάδου ΠΕ Διοικητικός Οικονομικός, με χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό από την ημερομηνία κτήσεως του τυπικού της προσόντος, δη λαδή από 20/7/2009. (Αριθ. βεβ. της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ ΤΕΑΜ Γ31/20/ ). Ο Διοικητής ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ - Με τη Φ00/13518/ απόφαση της Προϊστα μένης Δ/νσης Διοικ/κού Προσ/κού της Διοίκησης του ΙΚΑ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος της ΒΛΑΣΣΗ ΧΝΟΥΔΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΔΩΡΟΥ υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜ/ΤΕΩΝ από τις 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ 2490/ δεύτερη αίτηση της «περί παραιτήσεως από την υπηρεσία» οπότε σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/ λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση. Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΜΑΡΘΑ ΠETTA ΒΑΘΗ Ö ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Με την αρ. ΔΙΟΙΚ/Α3063/ απόφαση του Προ έδρου του Δ.Σ. του ΤΑΠ, λύεται αυτοδίκαια στις η υπαλληλική σχέση του Βακάκη Ναπολέοντα του Ιωάννη, μονίμου υπαλλήλου του ΤΑΠ του Κλάδου ΔΕ9 Αποθηκαρίων με Α βαθμό και 4 ΜΚ κατ εφαρμογήν των διατάξεων του αρ. 148 του Ν. 3528/2007. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΛΗΠΕΤΡΟΣ Ö ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Με την αριθμ. 219/ Απόφαση Διοικητού του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 έγινε αποδεκτή η παραίτηση της Χατζηανεστιάδου Τσακίρη Οσίας του Χρήστου, μόνιμης υπάλληλου του Νοσοκομείου μας, κλάδου Νοσηλευτών τριών TE κατηγορίας με βαθμό Α, από , ημερομηνία β αίτησης παραίτησης, λόγω συνταξιοδότησης. Ο Διοικητής ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΡΑΝΗΣ

8 2354 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της υπ αριθμ. 1/2007 προκήρυξης που δημοσι εύθηκε στο ΦΕΚ 49/26/3/07 τεύχος Προκηρύσεων ΑΣΕΠ, όπως κυρώθηκαν με την υπ αριθ. 490/15/3/10 απόφαση του Γ Τμήματος του ΑΣΕΠ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (6) ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 3 Δ/ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΔΛΚΜ) Διπλωματούχοι Μεταλλειολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανικοί Μεταλλείων ή Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων (Τ1/Δ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΤΑΥΤ 1 ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΒ ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ξ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 8 Δ/ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΛΚΔΜ) Διπλωματούχοι Μεταλλειολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανικοί Μεταλλείων ή Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων (Τ1/Δ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΤΑΥΤ 1 ΒΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Χ ΖΙΑΜΠΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ρ ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ξ ΛΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π ΜΑΝΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν ΜΠΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Ξ ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 1 Δ/ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΛΚΔΜ) Διπλωματούχοι Μεταλλειολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανικοί Με ταλλείων ή Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων (Τ1/Δ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΤΑΥΤ 1 ΤΡΥΦΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ρ * *

9 ΦΕΚ 302 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 2355 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Δ/ΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΥΑΕ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος (Τ1/Δ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 1 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΤΑΥΤ 1 ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΔΙΑΛΕΚΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ρ ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ΚΔΕΠ) ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 1 ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ΚΔΕΠ) Διπλωματούχοι Μεταλλειολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανικοί Με ταλλείων ή Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων (Τ1/Δ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΤΑΥΤ 1 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΒ Ο Διευθυντής Γ. ΔΑΜΑΣΚΟΣ

10 2356 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 2357

12 2358 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 690 28 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10441 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1027 18 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................... 1» Εξωτερικών..............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7825 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 961 8 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 447 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 754 19 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 502 26 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 857 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1032 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 18846 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 669 29 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 788 27 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής................... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 718 13 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων............................... 1 Υπουργείο Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 747 11 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 803 11 Αυγούστου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμ. 20152261 Προκήρυξη μίας (1) θέσης για εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3417 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 412 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1008 18 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 990 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων..................... 1» Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6147 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 769 14 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 549 20 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6809 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 835 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Προστασίας του Πολίτη.................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 369 24 Απριλίου 2015 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 2575 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 899 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης............. 1 Οικονομικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1034 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2370/12.9.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1055 13 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 263 13 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 657 26 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων............... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 773 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 986 10 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα