Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ.: 20 / ΠΡΟΜ «Προμήθεια ΗΘΕΙΑ: λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού συνεργείων πρασίνουκοιμητηρίων» Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την: «Προμήθεια λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού συνεργείων πρασίνου-κοιμητηρίων» Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε ,80 με εξασφαλισμένη πίστωση στους ΚΑ : και ΚΑ: προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ, Υπουργική Απόφαση 11389/93 ΦΕΚ 185/ , Ν. 2286/1995. Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής, θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, και το Ν. 3463/2006. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν στον Δήμο το αργότερο μέχρι ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10.30πμ έως και ώρα π.μ. (έναρξης αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής: α)προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού την ημέρα του Διαγωνισμού και από ώρα 10.30πμ μέχρι 11.00πμ(έναρξη αποσφράγισης των προσφορών). β)ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι της προηγούμενης του διαγωνισμού εργάσιμης ημέρας δηλαδή την 11 η Ιουνίου 2015, Δήμος Αλεξανδρούπολης, Τμήμα Προμηθειών - Λ. Δημοκρατίας Αλεξανδρούπολη. Σε περίπτωση απεργίας και ανωτέρας βίας ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα. ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας, γραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.

2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και υποβάλλονται εις διπλούν είναι: α) Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. β) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της επιχείρησης από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ, ότι αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης και ότι τα είδη που προσφέρουν έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές. γ) Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε. και Α.Ε. θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται μαζί με τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής. δ) Φορολογική ενημερότητα ε) Τεχνική Προσφορά ζ) Οικονομική προσφορά ( σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του κυρίου φακέλου) ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές από την επιτροπή αξιολόγησης. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 5% επί του συμβατικού ποσού, χωρίς το Φ.Π.Α. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει εφάπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των ειδών με την έκδοση αντιστοίχων εξοφλητικών τιμολογίων. Αλεξ/πολη Αλεξ/πολη ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΤΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ ΔΡΟΣΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελέτης: 20 / 2015 ΕΡΓΟ: Προμήθεια μηχ/κού εξοπλισμού συνεργείων πρασίνουκοιμητηρίων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης για την απρόσκοπτη λειτουργία των συνεργείων συντήρησης πρασίνου και των κοιμητηρίων, πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των απαραίτητων εργαλείων και μηχανημάτων όπως χλοοκοπτικές μηχανές, χλοοκοπτικά επικαθήμενα, γεωργικό ελκυστήρα 19-22HP, θαμνοκοπτικά, φυσητήρες-αναρροφητήρες, ψαλίδια μπορντούρας, ψαλίδια κλαδέματος ηλεκτρικά, αλυσοπρίονα, αντλίες νερού, υδροπνευματικό πιστολέτο κλπ., για την έγκαιρη και σωστή αντιμετώπιση των εργασιών. Η συνολική δαπάνη της προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό τωv ,80 με το Φ.Π.Α, υπάρχουν δε εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του έτους 2015 με Κ.Α και Κ.Α Αλεξανδρούπολη 31/ 03 /2015 -Ο- ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ ΔΡΟΣΟΣ Τεχνολόγος Δασοπόνος

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελέτης: 20 / 2015 ΕΡΓΟ: Προμήθεια μηχ/κού εξοπλισμού συνεργείων πρασίνουκοιμητηρίων A. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Α/Α Είδος υλικού Μονάδα Ποσότητα Τιμή μονάδος Δαπάνη ολική μέτρηση ς 1. Χλοοκοπτικό επικαθήμενο Τεμ , ,00 βενζινοκίνητο 17-20HP με κίνηση στους τέσσερις τροχούς 2. Χλοοκοπτικό επικαθήμενο Τεμ , ,00 τρακτέρ βενζινοκίνητο 18-20HP 3. Ρυμούλκα μεταφοράς τεμ , ,00 επικαθούμενων χλοοκοπτικών 4. Γεωργικός ελκυστήρας μικρού Τεμ , ,00 μεγέθους 19-22HP με καταστροφέα κλαδιών ρυμουλκούμενο 5. Χλοοκοπτικό με ατσάλινο Τεμ , ,00 πλαίσιο κοπής 3,0KW 6. Θαμνοκοπτικό (μεσινέζες) Τεμ , ,00 βενζίνης 2,7hp 7. Θαμνοκοπτικό μπορντούρας Τεμ , ,00 απλό με λάμα 75cm 8. Αλυσοπρίονο βενζινοκίνητο Τεμ , ,00 120cm3 9. Αλυσοπρίονο βενζινοκίνητο Τεμ 2 320,00 640,00 35cm3 10. Αλυσοπρίονο βενζινοκίνητο Τεμ 1 850,00 850,00 5HP 11. Αλυσοπρίονο τηλεσκοπικό Τεμ , ,00 1,9HP 12. Αναρροφητήρας - Φυσητήρας Τεμ ,00 700,00 χειρός 1,0HP 13. Ψαλίδι κοπής κλαδιών Τεμ , ,00 επαναφορτιζόμενο 14. Πολυμηχάνημα με εξάρτημα Τεμ 1 750,00 750,00 καλλιεργητή 1,2HP 15. Ψεκαστικό μηχάνημα παρελκόμενο γεωργικού ελκυστήρα Τεμ , ,00

5 ΣΥΝΟΛΟ Α ,00 Φ.Π.Α 23% 9328,80 Γ.ΣΥΝΟΛΟ ,80 B. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Α/Α Είδος υλικού Μονάδα Ποσότητα Τιμή μονάδος Δαπάνη ολική μέτρηση ς 1. Πιστολέτα περιστροφικάκρουστικά Τεμ , ,00 ισχύος 1400W 1500W 2. Αντλία νερού βενζινοκίνητη 4,5HP Τεμ 2 400,00 800,00 ΣΥΝΟΛΟ Β 2.100,00 Φ.Π.Α 23% 483,00 Γ.ΣΥΝΟΛΟ 2.583,00 ΣΥΝΟΛΟ Α ,00 + ΣΥΝΟΛΟ Β 2.100,00 ΣΥΝΟΛΟ Α +Β ,00 ΦΠΑ 23% 9.811,80 Γ. ΣΥΝΟΛΟ Α +Β ,80 Αλεξανδρούπολη 31 /03 / 2015 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Αλεξανδρούπολη 31 / 03 /2015 O ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΠΑΤΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ ΔΡΟΣΟΣ Τεχνολόγος Δασοπόνος

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελέτης: 20 / 2015 ΕΡΓΟ: Προμήθεια μηχ/κού εξοπλισμού συνεργείων-πρασίνου κοιμητηρίων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.Χλοοκοπτικό επικαθήμενο HP με κίνηση( All - Wheel - drive ): Το προς προμήθεια χλοοκοπτικό επικαθήμενο θα πρέπει να είναι καινούριο σύγχρονου γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, θα ανταποκρίνονται δε πλήρως στους όρους προδιαγραφών καθώς και όλων των χαρακτηριστικών και σχεδίων. Θα πρέπει να διαθέτει μονοκύλινδρο κινητήρα HP. Ο κινητήρας αυτός θα είναι ισχυρός και αθόρυβος. Η λίπανση του θα γίνεται υπό πίεση με φίλτρο λαδιού. Να διαθέτει αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης. Η υδροστατική μετάδοση της κίνησης και στους τέσσερις τροχούς ( All - Wheel - drive ) που πρέπει να διαθέτει, αυξάνει θεαματικά την ελκτική πρόσφυση του μηχανήματος, σε ανώμαλα και γλιστερά εδάφη. Να περιλαμβάνει μπροστινό σύστημα κοπής για καλύτερη πρόσβαση σε γωνίες και κάτω από θάμνους, παγκάκια κλπ. Ο τύπος κοπτικού στοιχείου να είναι εύκολα αφαιρούμενος ώστε να επιτρέπει την επιλογή μεταξύ δημιουργίας χορτολιπάσματος (BioClip) - οπίσθιας εκτόξευσης καθώς και να μπορεί να εφοδιαστεί με οποιοδήποτε παρελκόμενο όπως καταστροφέα κλπ. Η θέση συντήρησης στο σύστημα κοπής να διευκολύνει τον καθαρισμό και τη συντήρηση του. Η θέση του οδηγού θα είναι ρυθμιζόμενη με γερή στήριξη της πλάτης και καλά τοποθετημένο χειριστήριο για εργονομική οδηγητική άνεση. Το πλάτος κοπής θα πρέπει να είναι από 100 έως112cm. Το ύψος κοπής θα είναι ρυθμιζόμενο έως 75mm. Ελάχιστος αριθμός λεπίδων κοπής τρείς (3). Οι λεπίδες να ενεργοποιούνται αυτόματα όταν το κοπτικό στοιχείο χαμηλώνει. Να ικανοποιεί τους κανονισμούς ρύπων EUII και ΕΡΑΙΙ. 2. Χλοοκοπτικό επικαθήμενο τρακτέρ HP: Το προς προμήθεια χλοοκοπτικό επικαθήμενο τρακτέρ θα πρέπει να είναι καινούριο σύγχρονου γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, θα ανταποκρίνονται δε πλήρως στους όρους προδιαγραφών καθώς και όλων των χαρακτηριστικών και σχεδίων.

7 Θα πρέπει να διαθέτει μονοκύλινδρο κινητήρα 18-20HP. Ο κινητήρας αυτός θα είναι ισχυρός και αθόρυβος. Η λίπανση του θα γίνεται υπό πίεση με φίλτρο λαδιού. Να διαθέτει υδροστατικό σύστημα μετάδοση της κίνησης. Να περιλαμβάνει μπροστινό σύστημα κοπής για καλύτερη πρόσβαση σε γωνίες και κάτω από θάμνους, παγκάκια κλπ. Να διαθέτει κάδο συλλογής 300lt τουλάχιστον.ο τύπος κοπτικού στοιχείου να είναι εύκολα αφαιρούμενος ώστε να επιτρέπει την επιλογή μεταξύ δημιουργίας χορτολιπάσματος (BioClip) - οπίσθιας εκτόξευσης Η θέση συντήρησης στο σύστημα κοπής να διευκολύνει τον καθαρισμό και τη συντήρηση του. Η θέση του οδηγού θα είναι ρυθμιζόμενη με γερή στήριξη της πλάτης και καλά τοποθετημένο χειριστήριο για εργονομική οδηγητική άνεση. Το πλάτος κοπής θα πρέπει να είναι μέγιστο cm.να ικανοποιεί τους κανονισμούς ρύπων EUII και ΕΡΑΙΙ. 3. Ρυμούλκα μεταφοράς : Ρυμούλκα καινούργια μεταφοράς επιθυμούμενων χλοοκοπτικών τρακτέρ με στιβαρή ράμπα φόρτωσης και πλατφόρμα χωρητικότητας διαστάσεων μήκους 3,00* πλάτος 1,50m τουλάχιστον. Να διαθέτει ένα άξονα κίνησης με αναρτήσεις, σύστημα φρένων και φωτισμού. Να είναι στιβαρής κατασκευής με σασί από ατσάλι και πλαίσιο από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Να πληρεί τις προδιαγραφές για ασφαλή κυκλοφορία και φόρτωση. Ο ανάδοχος θα πρέπει να χορηγήσει στην Υπηρεσία μας όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά της ρυμούλκας, ώστε αυτή να ταξινομηθεί κατάλληλα για την κυκλοφορία και χρήση της. 4. Γεωργικός ελκυστήρας μικρού μεγέθους HP με καταστροφέα κλαδιών ρυμουλκούμενο: Το προς προμήθεια ελαφρώς μεταχειρισμένο τρακτέρ, να είναι μοντέλο των τελευταίων πέντε ετών, με ισχύουσα έγκριση τύπου, θα πρέπει να είναι σύγχρονου γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, θα ανταποκρίνεται δε πλήρως στους όρους προδιαγραφών καθώς και όλων των χαρακτηριστικών και σχεδίων. Θα πρέπει να διαθέτει τρικύλινδρο κινητήρα 19-22HP. Η υδροστατική μετάδοση της κίνησης και στους τέσσερις τροχούς ( All - Wheel - drive) που πρέπει να διαθέτει, ώστε να αυξάνεται η ελκτική πρόσφυση του μηχανήματος, σε ανώμαλα και γλιστερά εδάφη. Να διαθέτει διάταξη «αργό-γρήγορο» στο κιβώτιο ταχυτήτων. Η θέση του οδηγού θα είναι ρυθμιζόμενη με γερή στήριξη της πλάτης και καλά τοποθετημένο χειριστήριο για εργονομική οδηγητική άνεση. Να είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση, με καινούρια λάδια-φίλτραβαλβολίνες-λάδια υδραυλικού-μπαταρία και να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας,τουλάχιστον δύο (2) ετών. Να συνοδεύεται επίσης από καταστροφέα κλαδιών ρυμουλκούμενο ο οποίος θα διαθέτει απλό άξονα μετάδοσης κίνησης τύπου «καρντάν», κύλινδρο στην οπίσθια πλευρά, πίσω ανοιγόμενη πόρτα, υδραυλικό σύστημα ρύθμισης της κλίσης, υδραυλική πλευρική μετατόπιση και κατάλληλη άρθρωση προσαρμογής του μηχανήματος στις ανωμαλίες του εδάφους. Να έχει δυνατότητα καθαρισμού κλαδιών σε πλαγιά κλίσης έως 90 Ο, καθώς και σε βαθιά κανάλια έως 75 Ο

8 γωνία. Το πλάτος κοπής να είναι cm.Το βάρος του να μην ξεπερνά τα 200kgr. 5. Χλοοκοπτικό με ατσάλινο πλαίσιο κοπής Το μηχάνημα θα είναι βενζινοκίνητο και αυτοκινούμενο με αυτοπροώθηση με μονή ταχύτητα κίνησης και εύκολο start-stop Το πλαίσιο να είναι από ατσάλι, με αφαιρούμενες λωρίδες τριβής, μπροστινή ποδιά προστασίας και λαβή μεταφοράς. Το πλαίσιο κοπής πρέπει να είναι από ατσάλι. Θα πρέπει να διαθέτει συμπλέκτη φρένου μαχαιριού για την απλή εμπλοκή και απεμπλοκή του μαχαιριού όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία. Ο κινητήρας να είναι τουλάχιστον 3,0KW. Να έχει εργονομικό σχεδιασμό με απλό χειρισμό και ευκολία ελέγχου και ρυθμιζόμενη στο ύψος μπάρα τιμονιού για τη μεταφορά και τον καθαρισμό. Θα διαθέτει κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής σε τουλάχιστον 7 επίπεδα με ένδειξη ύψους κοπής που θα κυμαίνεται από 25 ως 80 χιλ. περίπου και το πλάτος κοπής θα είναι στα εκ. το μέγιστο. Ο χορτοσυλλέκτης θα πληρώνεται 100%, με ένδειξη στάθμης πλήρωσης, με δυνατότητα συλλογής σε κάδο, πλάγιας εκτόξευσης και χορτολιπάσματος. Να ικανοποιεί τους κανονισμούς ρύπων EUII και ΕΡΑΙΙ 6. Θαμνοκοπτικό (μεσινέζα) βενζίνης 2,7 Hp Πρόκειται για κοπτικό μηχάνημα με κεφαλή και δίσκο. Ο κινητήρας να έχει ισχύ τουλάχιστο 2,0KW/2,7 Hp., κυβισμό 40cm3 με αντιδονητικό σύστημα και σύστημα απορρόφησης κραδασμών. Να διαθέτει οικονομικό κινητήρα και σύστημα εύκολης εκκίνησης. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει βάση στήριξης των χειρολαβών και εργονομική σχεδίαση που βελτιώνει την απόκριση του μηχανήματος και παρέχει μία άνετη θέση εργασίας. Το βάρος του να μην είναι πάνω από 8,00 κιλά. Να ικανοποιεί τους κανονισμούς ρύπων EUII και ΕΡΑΙΙ 7. Θαμνοκοπτικό μπορντούρας βενζινοκίνητο με λάμα 75 cm Θαμνοκοπτικό μπορντούρας βενζινοκίνητο, με αντιδονητικό σύστημα που να ελαχιστοποιεί τις ταλαντώσεις του κινητήρα, με φίλτρα αέρα μακράς διαρκείας, με εύκολη και άνετη εκκίνηση χωρίς τραντάγματα και πλαίσιο λαβής που εξασφαλίζει άνετη και ξεκούραστη εργασία. Ο κινητήρας θα έχει ισχύ 0,75KW/1,0HP και κυβισμό περίπου 20-25cm3. Η λάμα να έχει μήκος 75 εκ. με μαχαίρια αμφίπλευρης κοπής και το βάρος του να είναι περίπου 5,0-5,5 κιλά Να ικανοποιεί τους κανονισμούς ρύπων EUII και ΕΡΑΙΙ 8. Αλυσοπρίονο βενζινοκίνητο 120cm 3 Αλυσοπρίονο κοπής ξύλου χαμηλών δονήσεων με αντιδονητικό σύστημα. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με έγκριση και σήμανση CE. Να ικανοποιεί τους κανονισμούς ρύπων EUII και ΕΡΑΙΙ. Ο κινητήρας θα έχει ισχύ 6,5KW/8,5ΗP τουλάχιστον και κυβισμό 120cm3, και λάμα κοπής μήκους 75cm και το βάρος του άνευ καυσίμου, λαδιού, λάμας και αλυσίδας να είναι έως 10κιλά. Να διαθέτει σύστημα εύκολης εκκίνησης. Να διαθέτει σύστημα φρένου στην αλυσίδα ώστε να σταματάει αμέσως την λειτουργία του όταν είναι αναγκαίο.

9 9.Αλυσοπρίονο βενζινοκίνητο 35 cm 3 Αλυσοπρίονο κοπής ξύλου χαμηλών δονήσεων με αντιδονητικό σύστημα. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με έγκριση και σήμανση CE. Να ικανοποιεί τους κανονισμούς ρύπων EUII και ΕΡΑΙΙ. Ο κινητήρας θα έχει ισχύ 2,0ΗP και κυβισμό 35cm3, και λάμα κοπής μήκους 35cm και το βάρος του άνευ καυσίμου, λαδιού, λάμας και αλυσίδας να είναι έως 3,5κιλά. Να διαθέτει σύστημα εύκολης εκκίνησης. Να διαθέτει σύστημα φρένου στην αλυσίδα ώστε να σταματάει αμέσως την λειτουργία του όταν είναι αναγκαίο. 10. Αλυσοπρίονο βενζινοκίνητο 5HP: Επαγγελματικό αλυσοπρίονο κοπής ξύλου χαμηλών δονήσεων με αντιδονητικό σύστημα. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με έγκριση και σήμανση CE. Να ικανοποιεί τους κανονισμούς ρύπων EUII και ΕΡΑΙΙ. Ο κινητήρας θα έχει ισχύ 5ΗP τουλάχιστον, και λάμα κοπής μήκους 45cm και το βάρος του άνευ καυσίμου, λαδιού, λάμας και αλυσίδας να είναι έως 6κιλά. Να διαθέτει σύστημα εύκολης εκκίνησης. Να διαθέτει σύστημα φρένου στην αλυσίδα ώστε να σταματάει αμέσως την λειτουργία του όταν είναι αναγκαίο. 11. Αλυσοπρίονο τηλεσκοπικό βενζινοκίνητο 1,9 HP Αλυσοπρίονο βενζινοκίνητο με κοντάρι για μεγάλη εμβέλεια, τηλεσκοπικό άξονα με μήκος περίπου 400 εκ. για να φτάνει και στα πιο δύσκολα σημεία. Ο κινητήρας θα έχει ισχύ 1,4KW/1,9HP και κυβισμό έως cm3, και λάμα κοπής μήκους 30cm και το βάρος του δεν θα ξεπερνά τα 8,0 κιλά. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με έγκριση και σήμανση CE. Με σύστημα εξισορρόπησης αδράνειας της κεφαλής κοπής. Να ικανοποιεί τους κανονισμούς ρύπων EUII και ΕΡΑΙΙ. 12. Αναρροφητήρας - Φυσητήρας χειρός 1,0 HP Κοπτικός αναρροφητήρας-φυσητήρας για καθαρισμό μεγάλων επιφανειών από φύλλα και άλλα μικρά απορρίμματα. Ο κινητήρας θα πρέπει να έχει ισχύ 0,8KW/1,0HP. Θα πρέπει να διαθέτει φτερωτή τεμαχισμού των φύλλων μειώνοντας των όγκο τους στο ¼ περίπου του αρχικού και έτσι αξιοποιεί τη χωρητικότητα του σάκου συλλογής. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως φυσητήρας. Ο κυβισμός του θα πρέπει να είναι 25-30cm3 και βάρος όχι μεγαλύτερο από 5,7 κιλά. Να συνοδεύεται με όλα τα παρελκόμενα που περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό. Να ικανοποιεί τους κανονισμούς ρύπων EUII και ΕΡΑΙΙ. 13. Ψαλίδι κοπής κλαδιών επαναφορτιζόμενο με παρελκόμενα Το ηλεκτρικό ψαλίδι κοπής κλαδιών με μπαταρία επαναφορτιζόμενη με τάση Volts η οποία να διαθέτει οθόνη LCD με ενσωματωμένο μικροϋπολογιστή ώστε να προβάλλονται χρήσιμα για τον χειριστή δεδομένα όπως η κατάσταση της μπαταρίας κλπ. Η μπαταρία περιέχεται σε ειδικό γιλέκο ενισχυμένο και στενό ώστε να αγκαλιάζει το σώμα του χειριστή με ακόμη καλύτερο τρόπο, μειώνοντας την

10 καταπόνηση λόγω του βάρους. Επίσης να είναι δυνατή η ρύθμιση της θέσης της λεπίδας, ανάλογα με τη φθορά που αυτή έχει υποστεί. Να υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής διαφορετικών λεπίδων, ανάλογα με την καλλιέργεια και το πάχος των κλαδιών που θέλουμε να κόψουμε. Να διαθέτει τηλεσκοπικό κοντάρι από ανθρακονήματα μήκους από 1,80 2,80m. Μέγιστο άνοιγμα λεπίδας 56mm 65mm. H δυνατότητα κοπής να είναι από 10mm- 45mm. Να συνοδεύεται από ανταλλακτικό σετ κεφαλής με δυνατότητα κοπής έως 45mm καθώς και με την απαραίτητη εγγύηση καλής λειτουργίας. 14. Πολυμηχάνημα με εξάρτημα καλλιεργητή 25 cm3 Πολυμηχάνημα βενζινοκίνητο με εξάρτημα καλλιεργητή με διαιρούμενο κοντάρι για να έχει την δυνατότητα εύκολης τοποθέτησης πολλαπλών εξαρτημάτων. Ο κινητήρας θα έχει ισχύ 1,2HP, κυβισμό 25cm3 και το βάρος του δεν θα ξεπερνά τα 5,5 κιλά. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με έγκριση και σήμανση CE. Με σύστημα εύκολης εκκίνησης. Να ικανοποιεί τους κανονισμούς ρύπων EUII και ΕΡΑΙΙ. 15. Ψεκαστικό μηχάνημα παρελκόμενο γεωργικού ελκυστήρα: Ψεκαστικό μηχάνημα αναρτόμενο σε μπράτσα στην πίσω πλευρά του γεωργικού ελκυστήρα Δοχείο από πολυαιθυλένιο 300lt. Ενισχυμένο μεταλλικό πλαίσιο. Αναδευτήρας διαρκούς ανάδευσης ψεκαστικού υγρού πριν και κατά τη διάρκεια του ψεκασμού. Βέργα ψεκασμού 10m με αντισταλακτικά μπεκ.βοηθητικό δοχείο καθαρού νερού. Δύο καρούλια με δυο λάστιχα και πιστόλια ψεκασμού χειρός (μάνικα).να διαθέτει επίσης ένα επιπλέον ανταλλακτικό πιστόλι ψεκασμού. Να συνοδεύεται με οδηγίες χρήσης και γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας. 16.Πιστολέτα περιστροφικά-κρουστικά ισχύος 1400 W W ( βαρέως τύπου ) Για το βαρέως τύπου, η μέση αναρροφούμενη ισχύς να κυμαίνεται από 1400 έως 1500W, το βάρος του εργαλείου να κυμαίνεται από 8-11kgr, να διαθέτει τις προβλεπόμενες διατάξεις ασφαλείας και απορρόφησης κραδασμών, πολλαπλές ρυθμίσεις ώστε να προσαρμόζεται κατάλληλα στις εκάστοτε εργασίες που θα εκτελούνται με αυτό, δυνατότητα διάτρησης σε μπετόν έως 50 mm,κρουστική ισχύ Joule, μέση απόδοση αφαίρεσης μπετόν από 300 ως 500 kgr/ώρα, ταχύτητα κρούσης από 1000 ως 2000 κρούσεις ανά λεπτό και να παραδίδεται με κασετίνα μεταφοράς, παρελκόμενα, πλήρεις οδηγίες χρήσης και γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας. 17.Αντλία νερού βενζινοκίνητη Αντλία αναρρόφησης νερού βενζινοκίνητη με μέγιστη παροχή 600lt/min, ισχύος 4,5HP με κινητήρα αλουμινίου. Με εύκολη εκκίνηση και να συνοδεύεται από

11 εγγύηση καλής λειτουργίας. Να ικανοποιεί τους κανονισμούς ρύπων EUII και ΕΡΑΙΙ. Να συνοδεύεται με οδηγίες χρήσης και γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών. Αλεξανδρούπολη 31 / 03 / Ο- Προϊσταμένος Αλεξανδρούπολη 31 / 03 / Ο- Συντάξας ΠΑΤΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ ΔΡΟΣΟΣ Τεχνολόγος Δασοπόνος

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 20 / 2015 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού συνεργείων πρασίνουκοιμητηρίων ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο της μελέτης είναι η προμήθεια των απαραίτητων εργαλείων και μηχανημάτων του συνεργείου πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης όπως χλοοκοπτικά,επικαθήμενα χλοοκοπτικά,γεωργικό ελκυστήρα 19-22HP, θαμνοκοπτικά, φυσητήρες-αναρροφητήρες, ψαλίδια μπορντούρας, ψαλίδι κλαδέματος ηλεκτρικό, αλυσοπρίονα, αντλίες νερού, υδροπνευματικό πιστολέτο κλπ., για την έγκαιρη και σωστή αντιμετώπιση των εργασιών. Άρθρο 2 Ισχύουσες διατάξεις. Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/ Τ.Β., του Ν. 2286/1995 και το άρθρο 157 του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ160/ τεύχος Α ). Άρθρο 3 Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Άρθρο 4 α) Διακήρυξη Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος

13 β) Συγγραφή υποχρεώσεων γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός δ) Τεχνικές προδιαγραφές Άρθρο 5 Ισχύς προσφορών Η ισχύς των προσφορών ανέρχεται σε τριάντα (30) ημέρες. Άρθρο 6 Προθεσμία περαίωσης Η προθεσμία περαίωσης της προμήθειας ορίζεται οκτώ ( 8 ) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Άρθρο 7 Χρόνος εγγύησης Ο χρόνος εγγύησης για την καλή ποιότητα της προμήθειας ορίζεται σε εικοσιτέσσερις(24) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατέλεια, βλάβη ή αδικαιολόγητη φθορά της προμήθειας, εκτός αν αυτή προέρχεται από ανωτέρω βία ή κακή χρήση, οπότε εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Άρθρο 8 Παραλαβή Η παραλαβή των ειδών θα γίνει, από τριμελή επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Άρθρο 9 Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. Αλεξανδρούπολη 31 / 03 / Ο- Προϊσταμένος Αλεξανδρούπολη 31 / 03 / Ο- Συντάξας ΠΑΤΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ ΔΡΟΣΟΣ Τεχνολόγος Δασοπόνος

14

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ «Προμήθεια δέκα (10) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Αθανασία Μόκαλη Τηλ: 2551064165 Αρ. Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Έργο: «Αγορά θερµοκηπίου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ.: 41 / 67502 2013 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων - αναλωσίμων μικροεργαλείων και λοιπού εξοπλισμού»

Έργο: «Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων - αναλωσίμων μικροεργαλείων και λοιπού εξοπλισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Μελέτης: 75 /2014 Έργο: «Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων - αναλωσίμων μικροεργαλείων και λοιπού εξοπλισμού» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια μουσικών οργάνων Ωδείου Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια μουσικών οργάνων Ωδείου Δήμου Αλεξανδρούπολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια μουσικών οργάνων Ωδείου Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ: 71/ 49886/ 03/09/2015 2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Αθανασία Μόκαλη Τηλ: 2551064165 Αρ. Μελέτης : Αρ. Πρωτ.: 18 / 2015 17552/2015 «Προμήθεια Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015" Αρ. Μελέτης: 46/2015 Αρ. Διακήρυξη:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17740 Αρ. Μελέτης: 07/2014 Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :27/2015 Α.Π. 25158 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 68 /2015 Α.Π. 52212 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 39 /2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 49443. ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ξυλείας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 39 /2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 49443. ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ξυλείας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 39 /2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 49443 ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ξυλείας» Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προµήθεια ξυλείας» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 10/09/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Α.Δ.Α.: Β4Θ4Ω1Ρ-ΡΧ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 3/2015 Αρ. Πρ. : 15386/2015 ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ"

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17741 Αρ. Μελέτης: 08/2014 Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια ασυρμάτων VHF. συστήματος ασύρματης επικοινωνίας για την υποστήριξη του έργου της Πολιτικής Προστασίας»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια ασυρμάτων VHF. συστήματος ασύρματης επικοινωνίας για την υποστήριξη του έργου της Πολιτικής Προστασίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2013 Aρ. Πρωτ. : 44606 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια ασυρμάτων VHF και παρελκόμενων, Προμήθεια συσκευών και εγκατάσταση συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Έργο: «Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασµάτων» και Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ.: 17 / 32219/ 2014 30-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων

ΜΕΛΕΤΗ Προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : ΑΡΙΘΜΟΣ Σ :3/2015 KA: 02.35.7131.1001 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ίδιοι πόροι ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΚΑΤΣΑΡΙ ΟΥ ΧΡΥΣΗ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ Σ : 3/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ"

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ" ΑΠ17736 Αρ. Μελέτης: 05/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρθρο Αρθ.Αν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: 2 ος όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026, Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 22 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 14575 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έργο: «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ: 65 / 8931 2012 2015

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΒΡΥ ΔΗΜΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΥΠΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓ: "ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ " Αρ. Μελέτης: 50/2013 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΧΕΙΡΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ " ΓΕΝΙΚΙ ΡΙ Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 32/2012 ΠΡΟΫΠ. : # 459.336,12 ΕΥΡΩ # (με Φ.Π.Α.) ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» Αριθ. Μελέτης: 76/2013 Aρ. Πρωτ. : 80502 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 17/07/2014 Αριθμ. Πρωτ. 44762 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Μελέτης: 35/2014 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ & συναφή)» ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων Αρ. Μελέτης 6/2015 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Δημοκρατίας 306 Πληροφορίες : Τάτσιλη Αθανασία Τηλ.: 25510 64296 Α.Π.: 70663 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΚΑΖΟΝ ΣΠΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ - ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΚΑΖΟΝ ΣΠΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ - ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Έργο: «Προμήθεια γκαζόν σπόρων φυτών - δενδρυλλίων» Αρ. Μελέτης: Αρ.Πρωτ Διακήρυξης 66 / 54078 2015 2015 Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ & ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ & ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Αρ. Μελέτης: 63 /2014 Έργο:«Προμήθεια λοιπών παιδικών χαρών και μπασκετών» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ & ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα