Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : Ταχ. /νση : Ευθ. Βλαχάβα 1 Τ.Κ. : Καλαµπάκα Τηλ.: FAX : Προϋπολογισµός: ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟ) ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ,00 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ,38 (χωρίς τον ΦΠΑ 23%) Αρ. Πρωτ : 20899/2015 /ΝΣΗ Τ.Υ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Τµήµα Τεχνικών Έργων & Μελετών ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2015 ΚΑ : Πληροφορίες: Γεωργία Ράπτη Τηλέφωνο : Fax : Ε- mail : Ηµεροµηνία : 21/09/2015 CPV: Αυτοκινούµενα απορροφητικά σάρωθρα Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα «Αστική Αναζωογόνηση » Άξονας Προτεραιότητας 3: Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος Μέτρο 3.3. ιαχείριση Αστικών Απορριµµάτων και Ανακύκλωση ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το έργο: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟ) ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ [1]

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ /ΝΣΗ Τ.Υ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟ) ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. : 20899/2015 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑ : ΜΕΡΟΣ Β : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ [2]

3 Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Β: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...2 Παράρτηµα Β.1: Στοιχεία του προς Προµήθεια Εξοπλισµού (σάρωθρο)...4 Παράρτηµα Β.2: Αντικείµενο Τεχνικές Προδιαγραφές...5 Παράρτηµα Β.3: ιαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών Κριτήρια...18 Παράρτηµα Β.4: Ειδικοί Όροι- Συγγραφή Υποχρεώσεων...23 Παράρτηµα Β.5: Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς...25 Παράρτηµα Β.6: Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών...26 [3]

4 Παράρτηµα Β.1: Στοιχεία του προς Προµήθεια Εξοπλισµού ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΙ ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑ Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ 23% ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Η πράξη περιλαµβάνει συνολικά µία κατηγορία είδους ως κάτωθι: Προµήθεια αναρροφητικού σαρώθρου 4 µ3 Ταξινόµηση κατά CPV (Κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις) σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 213/08 : Αυτοκινούµενα απορροφητικά σάρωθρα Η πράξη περιλαµβάνει συνολικά ένα (1) τεµάχιο ως κάτωθι: Αναρροφητικό σάρωθρο (τεµ 1) ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ ΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΕΥΡΩ ( ,00 ) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% ΚΩ. ΣΑ : / Φορέας Σ.Α. : ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογιζόµενης από την υπηρεσία δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α (άρθρο 157, παρ.1α του Ν.4281/2014) και πρέπει να εκδίδεται υπέρ του προσφέροντος που υποβάλλει προσφορά ως εξής: 2.764,23 ( ΥΟ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ) 3 Μήνες Το αµαξοστάσιο του ήµου ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ στον Νοµό Τρικάλων στην Ελλάδα. ΦΟΡΟΣ άρθρου 55 1, περιπτ. στ, Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α / ) 4% επί της καθαρής αξίας του εξοπλισµού [4]

5 Παράρτηµα Β.2: Αντικείµενο Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ /ΝΣΗ Τ.Υ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟ) ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. : 20899/2015 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑ : Ηµεροµηνία 21/09/2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟ) ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 1) Τεχνική Έκθεση 2) Τεχνικές Προδιαγραφές 3) Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 4) Πίνακας Συµµόρφωσης [5]

6 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τεχνική έκθεση, προβλέπεται η προµήθεια ενός αναρροφητικού σαρώθρου 4µ3, για την αντιµετώπιση του προβλήµατος συλλογής ανακυκλώσιµων οργανικών υλικών από τους δρόµους και τους λοιπούς κοινοχρήστους χώρους του ήµου Καλαµπάκας, µε έµφαση στις λαϊκές αγορές, όπου ο όγκος των ανακυκλώσιµων υλικών είναι µεγάλος. Τα οργανικά υλικά θα διατεθούν προς κοµποστοποίηση. Συµπληρωµατικά, δίνεται η δυνατότητα αποκοµιδής απορριµµάτων από δρόµους και δύσκολα κοινόχρηστα σηµεία (φρεάτια κλπ.), καθώς και πλύσης των κάδων ανακύκλωσης. Η εν λόγω προµήθεια θα συµβάλλει σηµαντικά στη προστασία του περιβάλλοντος και στη βιώσιµη διαχείρισή του, προς όφελος των πολιτών του ήµου ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ. Το υπό προµήθεια αναρροφητικό σάρωθρο θα είναι απόλυτα καινούριο, ενιαίου τύπου (COMPACT), αυτοκινούµενο, µε ένα τιµόνι, µε χωρητικότητα κάδου σαρωµάτων 4m3 (τουλάχιστον 3.4 m3 ωφέλιµο), πρόσφατης κατασκευής (τελευταίου εξαµήνου). Θα είναι γνωστού και αναγνωρισµένου οίκου κατασκευής σαρώθρου, προηγµένης τεχνολογίας, κατασκευασµένο µε τη χρήση δοκιµασµένων και ευφήµως γνωστών υλικών, µηχανισµών και κινητήρων µε ικανότητα ισχυρής σάρωσης και αναρρόφησης. Θα διαθέτει ευελιξία κινήσεων, ευκολία χειρισµών, µεγάλη απόδοση και γενικά θα είναι κατάλληλο και για τις πιο δύσκολες απαιτήσεις σαρωτικού έργου, ακόµα και σε σηµεία της πόλης µε βεβαρηµένη ποσότητα απορριµµάτων, όπως λαϊκές αγορές και οδών του οδικού δικτύου, µε άριστα αποτελέσµατα σάρωσης και παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος (συγκράτηση της σκόνης και των λοιπών ρύπων) και µε την ελάχιστη δυνατή ρίψη νερού για την καταστολή της σκόνης, ή και µε αναρροφητική υποβοήθηση. Οι διαστάσεις γενικά του οχήµατος, τα κατά άξονα βάρη, η κατανοµή φορτίων, οι πρόβολοι και τα υπόλοιπα κατασκευαστικά στοιχεία αυτού, πρέπει να ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις, ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του, βάσει νόµιµης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Οι επιγραφές στο όχηµα θα καθοριστούν µετά τη σύµβαση από το ήµο, σε εύλογο χρόνο, πριν την παράδοση. Η προµήθεια θα υλοποιηθεί εντός 3 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. Η δηµόσια δαπάνη για την προµήθεια, µέσω του χρηµατοδοτικού προγράµµατος «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2013» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, προϋπολογίζεται στο ποσό των ,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%, στο Μέτρο 3.3 ιαχείριση Αστικών Απορριµµάτων και Ανακύκλωση, σύµφωνα µε την υπ αριθ. 1454/ απόφαση ένταξης. Το σύνολο της δαπάνης εγγράφεται στον προϋπολογισµό του έτους 2015 µε Κ.Α Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης και µε κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη για τον ήµο προσφορά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, του Ν. 2286/95 και του Ν. 3463/2006. [6]

7 2) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΑΡΩΘΡΟΥ) Άρθρο 1 ο : Εισαγωγικά Αντικείµενο των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ο προσδιορισµός των απαιτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής (σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία, τις Ευρωπαϊκές Κοινοτικές Οδηγίες, τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης κ.λ.π.), οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους ιαγωνιζόµενους (Προσφέροντες) για το σχεδιασµό και τη σύνταξη των προσφορών τους. Με τη µελέτη µε τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟ) ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ», ο ήµος Καλαµπάκας θα προβεί στην προµήθεια ενός αναρροφητικού σαρώθρου 4m3. Το σάρωθρο θα είναι τελείως καινούργιο, αµεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής (τελευταίου εξαµήνου). Οι τεχνικές προδιαγραφές του σαρώθρου και όπου χρησιµοποιούνται οι όροι «υποχρεωτικά», «µε ποινή αποκλεισµού», «τουλάχιστον», θεωρούνται απαράβατοι και οποιαδήποτε απόκλιση καθιστά απορριπτέα την προσφορά. Όπου απαίτηση αναφέρεται µε τη λέξη «περίπου», γίνεται αποδεκτή απόκλιση +/- 5% της αναφερόµενης τιµής. Οι διαστάσεις γενικά, τα βάρη κατά άξονα και λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία και αποδόσεις πρέπει να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΟΚ, ώστε το µηχάνηµα να κυκλοφορεί νόµιµα και µε ασφάλεια στους Ελληνικούς δρόµους. Να κατατεθεί µε την τεχνική προσφορά υποχρεωτικά αντίγραφο πιστοποιητικού CE του κατασκευαστή. Άρθρο 2 ο : Γενικά Στοιχεία Το υπό προµήθεια αναρροφητικό σάρωθρο θα είναι απόλυτα καινούριο, ενιαίου τύπου (COMPACT), αυτοκινούµενο, µε ένα τιµόνι, µε χωρητικότητα κάδου σαρωµάτων 4m3 (τουλάχιστον 3.4 m3 ωφέλιµο), πρόσφατης κατασκευής (τελευταίου εξαµήνου). Θα είναι γνωστού και αναγνωρισµένου οίκου κατασκευής σαρώθρου, προηγµένης τεχνολογίας, κατασκευασµένο µε τη χρήση δοκιµασµένων και ευφήµως γνωστών υλικών, µηχανισµών και κινητήρων µε ικανότητα ισχυρής σάρωσης και αναρρόφησης. Θα διαθέτει ευελιξία κινήσεων, ευκολία χειρισµών, µεγάλη απόδοση και γενικά θα είναι κατάλληλο και για τις πιο δύσκολες απαιτήσεις σαρωτικού έργου, ακόµα και σε σηµεία της πόλης µε βεβαρηµένη ποσότητα απορριµµάτων, όπως λαϊκές αγορές και οδών του οδικού δικτύου, µε άριστα αποτελέσµατα σάρωσης και παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος (συγκράτηση της σκόνης και των λοιπών ρύπων) και µε την ελάχιστη δυνατή ρίψη νερού για την καταστολή της σκόνης, ή και µε αναρροφητική υποβοήθηση. Οι διαστάσεις γενικά του οχήµατος, τα κατά άξονα βάρη, η κατανοµή φορτίων, οι πρόβολοι και τα υπόλοιπα κατασκευαστικά στοιχεία αυτού, πρέπει να ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις, ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του, βάσει νόµιµης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Οι επιγραφές στο όχηµα θα καθοριστούν µετά τη σύµβαση, από το ήµο, σε εύλογο χρόνο, πριν την παράδοση. Άρθρο 3 ο : Πλαίσιο Το σάρωθρο θα είναι αναρροφητικό, ενιαίου τύπου κατασκευής COMPACT θα αποτελείται από πλαίσιο στιβαρής κατασκευής, µε ειδικά ενισχυµένες συγκολλήσεις στα σηµεία φόρτισης, για την αντιµετώπιση σκληρών συνθηκών εργασίας. Το όχηµα θα φέρει δύο (2) άξονες από τους οποίους ο πίσω θα είναι κινητήριος. Θα φέρει επίσης για λόγους σταθερότητας και ικανότητας φόρτωσης ανάρτηση µε σούστες και στους δύο άξονες. Το πλαίσιο θα έχει µικρές διαστάσεις για να δίδει τη δυνατότητα στο σάρωθρο να κινείται σε στενούς δρόµους και πλατείες (πλάτος µηχανήµατος χωρίς βούρτσες όχι µεγαλύτερο από 1.8 m). Το µεικτό φορτίο του σαρώθρου πρέπει να είναι όσο το δυνατόν µεγαλύτερο προκειµένου να ανταποκρίνεται σε δύσκολες συνθήκες εργασίας σε βεβαρηµένο περιβάλλον. Άρθρο 4 ο : Καµπίνα χειριστού Θα είναι στηριγµένη επί του πλαισίου, µε ηχοµονωτικό ανεµοθώρακα ασφαλείας security, θέρµανση, θέα στα σηµεία εργασίας απ ευθείας ή µέσω καθρεπτών, εργονοµικό, ρυθµιζόµενο κάθισµα οδηγού και συνοδηγού, µε πλήρη πίνακα χειρισµών και χειριστηρίων, ηλεκτρικό υαλοκαθαριστήρα και ηλεκτρικό σύστηµα νερού υαλοκαθαριστήρα καθώς και εργοστασιακό κλιµατισµό. Το όχηµα θα φέρει πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση φωτισµού, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και θα είναι εφοδιασµένο µε [7]

8 φάρο και τα προβλέποντα από την Ελληνική Νοµοθεσία φωτιστικά και ηχητικά σήµατα καθώς και καθρέπτες για τον έλεγχο των περιστροφικών σαρώθρων και των ρείθρων. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει πολυόργανο ένδειξης ταχύτητας πορείας, στροφές κινητήρα, ώρες εργασίας συνολικά και σάρωσης, συνολικά χιλιόµετρα και χιλιόµετρα σάρωσης, στάθµη νερού, στροφές τουρµπίνας. Η καµπίνα πρέπει να διαθέτει επίσης σηµείο ελέγχου του σωλήνα αναρρόφησης και πάτωµα από υαλοπίνακα, τουλάχιστον στην πλευρά του συνοδηγού και στο κέντρο της καµπίνας για την παρακολούθηση του συστήµατος σάρωσης. Άρθρο 5 ο : Οδήγηση Θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα η µέγιστη ευελιξία κατά τους χειρισµούς, ιδιαίτερα σε καµπύλα τµήµατα ρείθρων και για αυτό το λόγο το σάρωθρο πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευέλικτο. Θα δοθεί η µέγιστη ταχύτητα πορείας του σαρώθρου, χωρίς άλλη οικονοµική επιβάρυνση, πέραν αυτής που προσφέρεται ως τιµή σαρώθρου η οποία δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 40 km/h και η διάµετρο στροφής όχι µεγαλύτερη από 6000 mm. Επίσης πρέπει να διαθέτει δύο θέσεις (οδηγό συνοδηγό). Θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα η µεγάλη ορατότητα του εµπρόσθιου ανεµοθώρακα. Άρθρο 6 ο : Μετάδοση Το σύστηµα µετάδοσης κίνησης θα είναι υδροστατικό και η κίνηση θα µεταβιβάζεται στους οπίσθιους τροχούς οι οποίοι θα είναι και οι κινητήριοι. Επίσης πρέπει να διαθέτει σύστηµα αποσύµπλεξης του οπίσθιου άξονα κατά την ρυµούλκηση. Η µέγιστη ταχύτητα του σαρώθρου πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 km/h έτσι ώστε για την µετακίνησή του να µην απαιτείται επιπλέον µεταφορικό µέσο. Η ικανότητα αυτόνοµης µετακίνησης θα συµβάλει σηµαντικά στην µείωση των εκποµπών καυσαερίων και την κατανάλωση καυσίµου. Άρθρο 7 ο : Κινητήρας Το σάρωθρο θα διαθέτει κινητήρα πετρελαίου, υδρόψυκτο, τετράχρονο 4-κυλινδρο ή 6-κύλινδρο ικανής ισχύος, µε χαµηλό θόρυβο και χαµηλή κατανάλωση. Προκειµένου να επιτευχθεί η µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης της ευρύτερης περιοχής και οι εκποµπές αερίων θερµοκηπίου, ο κινητήρας πρέπει να είναι νέας αντιρρυπαντικής κυκλοφορίας και να πληροί τις διατάξεις της οδηγίας 97/68/ΕΚ και µόνο, µε ιδιαίτερα χαµηλή εκποµπή καυσαερίων, σύµφωνα µε τις τρέχουσες κατά την περίοδο παράδοσης νοµοθεσίες, που αφορούν την εκποµπή ρύπων από κινητήριες Diesel. Κατά τις συνήθεις απαιτήσεις σάρωσης, θα εργάζεται στις χαµηλότερες ικανές στροφές, όσο πιο κοντά γίνεται στις στροφές µέγιστης ροπής στρέψεως Θα είναι ασφαλώς τοποθετηµένος και καλυµµένος, ώστε να µην διατρέχει κίνδυνο να ρυπανθεί κατά το άδειασµα του κάδου ή κατά το πλύσιµο. Ο κινητήρας θα είναι εύκολα προσβάσιµος για συντήρηση ή επισκευή και η θέση του δεν θα επιτρέπει το σκόνισµά του από την διαδικασία σάρωσης. Η ιπποδύναµη του κινητήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 KW και θα επιτυγχάνεται σε χαµηλό φάσµα στροφών έτσι ώστε να διαθέτει όσο το δυνατόν χαµηλότερη κατανάλωση καυσίµου. Η ροπή του κινητήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 Nm στις 1400 στροφές, όπου θα είναι και οι στροφές λειτουργίας του σαρώθρου. Η δεξαµενή πετρελαίου πρέπει να είναι κατασκευασµένη από κατάλληλο υλικό, ανθεκτικό στη διάβρωση (κατά προτίµηση συνθετικό). Άρθρο 8 ο : Ανάρτηση Το σάρωθρο πρέπει να διαθέτει στον εµπρόσθιο και οπίσθιο άξονα σούστες κατά προτίµηση διβάθµιες και υδραυλικούς αποσβεστήρες κραδασµών. Γίνεται επίσης δεκτό οποιοδήποτε άλλο εξελιγµένο σύστηµα ανάρτησης το οποίο προσφέρει ασφάλεια. Άρθρο 9 ο : Φρένα Θα είναι υδραυλικά, διπλού κυκλώµατος. Όλο το σύστηµα πέδησης θα είναι ικανό για την ασφαλή πέδηση του οχήµατος στη µέγιστη ταχύτητά του και µε πλήρες φορτίο. Θα διαθέτει επίσης και πέδη στάθµευσης (χειρόφρενο). Άρθρο 10 ο : Υδραυλικό Σύστηµα Θα διατίθεται σύστηµα διανοµής ισχύος µε τη βοήθεια αξιόπιστου και απλού υδραυλικού συστήµατος [8]

9 ρύθµισης της παροχής και της πίεσης ανάλογα µε τις ανάγκες έκαστου µηχανισµού του σαρώθρου. Θα διατίθεται δεξαµενή υδραυλικού λαδιού χωρητικότητας τουλάχιστον 120 λίτρα, ψυγείο υδραυλικού λαδιού, φίλτρα υδραυλικού λαδιού, αντλίες υδραυλικού και υδραυλικοί κινητήρες. Θα διαθέτει αντλίες υδραυλικού και θα εµπλέκονται µε τον κινητήρα πετρελαίου µε αξιόπιστο σύστηµα. Θα φροντίζουν για την µετάδοση της κίνησης στους τροχούς, την κίνηση της αναρροφητικής τουρµπίνας, το υδραυλικό τιµόνι, τις µετακινήσεις των βουρτσών και της αναρροφητικής κεφαλής και την περιστροφή των βουρτσών. Όλα τα συστήµατα θα ελέγχονται ηλεκτρουδραυλικά από την θέση του οδηγού. Θα διαθέτει χειροκίνητη αντλία υδραυλικού για ανύψωση - εκκένωση του κάδου απορριµµάτων σε περίπτωση βλάβης. Άρθρο 11 ο : Σύστηµα Σάρωσης Θα διατίθεται συνολικά δύο περιστρεφόµενες πλευρικές βούρτσες, έµπροσθεν των εµπρόσθιων τροχών, η µία εκ των οποίων (δεξιά) θα καθαρίζει το ρείθρο, αµφότερες δε θα οδηγούν τα απορρίµµατα (οργανικά και ανακυκλώσιµα) και την σκόνη, λάσπη, σε κεντρικό πέταγµα και θα στοιχίζονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε το στόµιο αναρρόφησης που ακολουθεί, να περνάει ακριβώς πάνω από τα στοιχισµένα απορρίµµατα και να τα απορροφά πλήρως το στόµιο αναρρόφησης.οι δύο πλευρικές βούρτσες µαζί µε το στόµιο αναρρόφησης θα πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν µεγαλύτερη δυνατότητα µετατόπισης δεξιά αριστερά αλλά κατά τουλάχιστον 400 mm. Οι βούρτσες πρέπει να είναι τοποθετηµένες µε τρόπο που να επιτρέπει την αυτόµατη περιστροφή τους προς όλες τις κατευθύνσεις, έτσι ώστε να ακολουθούν πάντα την µορφολογία του εδάφους και να έλκονται από το σύστηµα στήριξης προκειµένου να µειωθεί ο κίνδυνος ζηµιών στο ελάχιστο και µειώνοντας σηµαντικά το κόστος λειτουργίας του. Η ανύψωση κατάβαση, η πίεση επί του εδάφους και η κλίση πρέπει να ρυθµίζονται ανεξάρτητα για κάθε βούρτσα από χειριστήρια εντός της καµπίνας χειρισµού. Όλες οι κινήσεις και η ρύθµιση των στροφών της τουρµπίνας και των ψυκτρών πρέπει να γίνεται από βαλβίδες προοδευτικής λειτουργίας χωρίς διαβάθµιση. Η ταχύτητα σάρωσης (ταχύτητα εργασίας του σαρώθρου) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 km/h και θα αυξοµειώνεται από το χειριστή - οδηγό, ανάλογα µε την ποσότητα και το είδος των απορριµµάτων αλλά και την κατάσταση του οδοστρώµατος. Για την αποφυγή δηµιουργίας σύννεφου σκόνης, ειδικά µπεκ θα ψεκάζουν νερό ακριβώς µπροστά από το σηµείο σάρωσης εκάστης βούρτσας. Τα απορρίµµατα θα αναρροφούνται λόγω του κενού που δηµιουργείται στο στόµιο αναρρόφησης, µέσω ειδικής αναρροφητικής τουρµπίνας αλλά και λόγω της ειδικής διαµόρφωσης και απόστασης του εµπρόσθιου τµήµατος στοµίου αναρρόφησης από το έδαφος. Το στόµιο και ο οχετός αναρρόφησης θα είναι απαραίτητα κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα και συνδεδεµένος στεγανά µε την κεφαλή αναρρόφησης ώστε να αποφεύγονται απώλειες αναρροφητικότητας. Το πλάτος του στοµίου αναρρόφησης δεν πρέπει να είναι µικρότερο από 600 mm, έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η αναρρόφηση µεγάλων αντικειµένων απο τις λαϊκές αγορές. Επίσης, θα διαθέτει στο εσωτερικό του, µπεκ ψεκασµού ύδατος. Με χειρισµό από την καµπίνα θα µπορεί ο χειριστής να ανυψώσει όλο το σύστηµα σάρωσης για αποφυγή µεγάλων εµποδίων.το στόµιο αναρρόφησης θα πρέπει να είναι τοποθετηµένο ακριβώς πίσω από τις βούρτσες. Ο χειρισµός και ο έλεγχος του συστήµατος σάρωσης θα πρέπει να είναι απλός και λειτουργικός και θα γίνεται µέσω της κονσόλας χειρισµών η οποία θα πρέπει για λόγους ευκολίας να είναι τοποθετηµένη στην πόρτα του σαρώθρου. Όλο το σύστηµα σάρωσης και αναρρόφησης θα λαµβάνει κίνηση από τον κινητήρα των σαρώθρων καθώς επίσης και όλες οι προβλεπόµενες εφαρµογές θα µπορούν να λειτουργήσουν από την υδραυλική εγκατάσταση του σαρώθρου. Ο χειριστής θα πρέπει να έχει την δυνατότητα ρύθµισης από την καµπίνα τόσο της ταχύτητας περιστροφής όσο και της πίεσης επί του εδάφους των ψηκτρών συµβάλλοντας µε αυτό τον τρόπο στην µικρότερη φθορά των βουρτσών και κατά συνέπεια στην σηµαντική µείωση του κόστους λειτουργίας του µηχανήµατος.. Κατά την οπισθοπορεία θα πρέπει να ανασηκώνονται αυτόµατα. Η διάµετρος των ψηκτρών θα είναι τουλάχιστον 700 mm. Άρθρο 12 ο : Κάδος Απορριµµάτων Η γεωµετρική χωρητικότητα του κάδου απορριµµάτων θα είναι τουλάχιστον 4m3 και θα επιτυγχάνεται το µέγιστο της ευελιξίας και των µικρών διαστάσεων. Το πάτωµα και τα πλευρικά τοιχώµατα θα είναι κατά προτίµηση εναλλάξιµα ξεχωριστά το κάθε ένα, έτσι ώστε σε τυχόν επισκευή να [9]

10 µην απαιτείται η εξαγωγή ολόκληρου του κάδου, συµβάλλοντας έτσι σηµαντικά στη µείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής. Ο κάδος θα είναι κατασκευασµένος από υλικό που δεν οξειδώνεται και όσο το δυνατόν πιο ελαφρύς (κατά προτίµηση αλουµίνιο) έτσι ώστε το ωφέλιµο φορτίο να είναι το µέγιστο δυνατό, και δεν θα προσβάλλεται ακόµα και από συνήθη βαριά συνεχή χρήση του σαρώθρου. Με αυτό τον τρόπο θα είναι δυνατή η συλλογή ανακυκλώσιµων οργανικών απορριµµάτων µε µεγάλο ειδικό βάρος και υψηλό ποσοστό υγρασίας. Η εκφόρτωση της δεξαµενής απορριµµάτων θα γίνεται στο πίσω µέρος µε ανατροπή και σε ύψος τουλάχιστον 800 mm. Στο πίσω µέρος της θα κλείνεται αεροστεγώς µε µεταλλική θύρα, θα ανοίγει και θα κλείνει µε κατάλληλο σύστηµα. Άρθρο 13 ο : Σύστηµα Νερού Η δεξαµενή νερού θα είναι κατασκευασµένη από κατάλληλο υλικό, ανθεκτικό στη διάβρωση (κατά προτίµηση συνθετικό) και η χωρητικότητά της τουλάχιστον 700 lt. Θα διατίθεται ηλεκτροκίνητη αντλία νερού κατάλληλης παροχής και πίεσης για τον ψεκασµό του νερού διαµέσων των µπεκ ψεκασµού νερού για κατακάθιση της σκόνης κατά τη σάρωση. Κάθε µπεκ θα µπορεί να ρυθµιστεί κατά βούληση από τον θάλαµο χωριστά ως προς την παροχή νερού ή να αποµονωθεί τελείως, για οικονοµία νερού. Θα υπάρχουν δύο µπέκ σε κάθε ψήκτρα και δύο µπέκ εντός του συστήµατος αναρρόφησης. Θα διαθέτει επίσης σύστηµα πλύσης υψηλής πίεσης κατάλληλο τόσο για την πλύση των κάδων ανακυκλώσιµων υλικών όσο και για την πλύση των επιφανειών. Με αυτό τον τρόπο θα συµβάλει σηµαντικά στη βελτίωση της ποιότητας των κοινόχρηστων χώρων του ήµου σε θέµατα καλαισθησίας και καθαριότητας. Άρθρο 14 ο : Βούρτσες Οι δύο εµπρόσθιες πλευρικές βούρτσες θα έχουν δυνατότητα εύκολης και γρήγορης αντικατάστασης. Στην προσφορά θα αναφέρονται οι διαστάσεις των βουρτσών, το υλικό κατασκευής τους, οι τυχόν δυνατότητες επέκτασης, ρύθµισης της γωνίας τους, καθώς και αν υπάρχουν διάφορα συστήµατα ασφαλείας (από προσκρούσεις κ.λ.π.). Θα υπάρχει δυνατότητα υδραυλικού ανεβοκατεβάσµατος των βουρτσών και εκάστη εξ αυτών θα περιστρέφεται µε δυνατότητα συνεχούς ρύθµισης των στροφών τους από την καµπίνα του οδηγού, ανάλογα µε τις απαιτήσεις. Η διάµετρος πρέπει να είναι τουλάχιστον 700 mm. Άρθρο 15 ο : ιαστάσεις Η διάµετρος στροφής του σαρώθρου δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 6000 mm και το µεικτό φορτίο να είναι όσο το δυνατόν µεγαλύτερο. Το πλάτος σάρωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 2000 mm µε δύο βούρτσες. Το απόβαρο και το ωφέλιµο φορτίο του σαρώθρου θα είναι όσο το δυνατόν µεγαλύτερα, προκειµένου να µπορεί να ανταπεξέλθει στις βεβαρηµένες συνθήκες εργασίας. Άρθρο 16 ο : Πρόσθετος Εξοπλισµός Το σάρωθρο θα διατίθεται το παρακάτω εξοπλισµό: * Εξωτερικό αγωγό αναρρόφησης 4 m τουλάχιστον, µεγάλης διαµέτρου για την αναρρόφηση συσσωρευµένων απορριµµάτων που βρίσκονται σε δυσπρόσιτα για το σάρωθρο σηµεία και για τον καθαρισµό φρεατίων συµβάλλοντας µε αυτό τον τρόπο στην ασφάλεια της περιοχής. * σύστηµα πλύσης υψηλής πίεσης (150 bar τουλάχιστον) και πιστόλι χειρός µε 20m λάστιχο σε τυλιχτήρα. Άρθρο 17 ο : Εκπαίδευση Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να εκπαιδεύσει µε δικά του έξοδα τους υπαλλήλους που θα ορίσει ο ήµαρχος µε απόφασή του. [10]

11 3) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το ενδεικτικό κόστος του έργου αφορά: ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Α/Α Περιγραφή είδους Τεµάχια Τιµή χωρίς ΦΠΑ Σύνολο 1 Προµήθεια αναρροφητικού σαρώθρου 4µ , ,38 Μερικό σύνολο ,38 ΦΠΑ 23% ,62 Γενικό Σύνολο ,00 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός του αντικειµένου του Έργου ανέρχεται συνολικά στο ποσό των ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ ΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑ ΩΝ ΕΥΡΩ ( ,00 ), συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. [11]

12 4) ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΑΡΩΘΡΟ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το υπό προµήθεια αναρροφητικό σάρωθρο θα είναι καινούριο, ενιαίου τύπου (COMPACT), 1. αυτοκινούµενο, µε ένα τιµόνι, µε χωρητικότητα κάδου σαρωµάτων 4m3 ΝΑΙ (τουλάχιστον 3.4 m3 ωφέλιµο), πρόσφατης κατασκευής (τελευταίου εξαµήνου). Θα είναι γνωστού και αναγνωρισµένου ΝΑΙ οίκου κατασκευής σαρώθρου, προηγµένης τεχνολογίας, κατασκευασµένο µε τη χρήση δοκιµασµένων και ευφήµως γνωστών υλικών, µηχανισµών και κινητήρων µε ικανότητα ισχυρής σάρωσης και αναρρόφησης, 2. κατάλληλο για τις πιο δύσκολες απαιτήσεις σαρωτικού έργου, ακόµα και σε σηµεία της πόλης µε βεβαρηµένη ποσότητα απορριµµάτων και µεγάλης κυκλοφορίας τροχοφόρων, εξασφαλίζοντας άριστα αποτελέσµατα σάρωσης και παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος. Το σάρωθρο θα είναι αναρροφητικό, ενιαίου ΝΑΙ τύπου κατασκευής COMPACT, θα αποτελείται 3. από πλαίσιο στιβαρής κατασκευής, µε ειδικά ενισχυµένες συγκολλήσεις στα σηµεία φόρτισης, για την αντιµετώπιση σκληρών συνθηκών εργασίας. Το όχηµα θα φέρει δύο (2) άξονες, από τους ΝΑΙ 4. οποίους ο πίσω θα είναι κινητήριος, και θα φέρει ανάρτηση µε σούστες και στους δύο άξονες. Το πλαίσιο θα έχει µικρές διαστάσεις για να ΝΑΙ δίδει τη δυνατότητα στο σάρωθρο να κινείται 5. σε στενούς δρόµους και πλατείες (πλάτος µηχανήµατος χωρίς βούρτσες, όχι µεγαλύτερο από 1.8 m). Το µεικτό φορτίο του σαρώθρου πρέπει να ΝΑΙ είναι όσο το δυνατόν µεγαλύτερο, 6. προκειµένου να ανταποκρίνεται σε δύσκολες συνθήκες εργασίας σε βεβαρηµένο περιβάλλον. Η καµπίνα χειρισµού θα είναι στηριγµένη επί ΝΑΙ του πλαισίου, µε ηχοµονωτικό ανεµοθώρακα ασφαλείας security, θέρµανση, θέα στα σηµεία εργασίας απ ευθείας ή µέσω καθρεπτών, 7. εργονοµικό, ρυθµιζόµενο κάθισµα οδηγού και συνοδηγού, µε πλήρη πίνακα χειρισµών και χειριστηρίων, ηλεκτρικό υαλοκαθαριστήρα και ηλεκτρικό σύστηµα νερού υαλοκαθαριστήρα καθώς και εργοστασιακό κλιµατισµό. Το όχηµα θα φέρει πλήρη ηλεκτρολογική ΝΑΙ εγκατάσταση φωτισµού, σύµφωνα µε τον 8. ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και θα είναι εφοδιασµένο µε φάρο και τα προβλεπόµενα από την Ελληνική Νοµοθεσία φωτιστικά και ηχητικά σήµατα καθώς και καθρέπτες για τον έλεγχο των [12]

13 ΣΑΡΩΘΡΟ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ περιστροφικών σαρώθρων και των ρείθρων. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει πολυόργανο ΝΑΙ ένδειξης ταχύτητας πορείας, στροφές κινητήρα, ώρες εργασίας συνολικά και 9. σάρωσης, συνολικά χιλιόµετρα και χιλιόµετρα σάρωσης, στάθµη νερού, στροφές τουρµπίνας. Η καµπίνα πρέπει να διαθέτει σηµείο ελέγχου ΝΑΙ του σωλήνα αναρρόφησης και πάτωµα από υαλοπίνακα, τουλάχιστον στην πλευρά του 10. συνοδηγού και στο κέντρο της καµπίνας, για την παρακολούθηση του συστήµατος σάρωσης. Θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα η µέγιστη ευελιξία ΝΑΙ κατά τους χειρισµούς, ιδιαίτερα σε καµπύλα τµήµατα ρείθρων και για αυτό το λόγο το σάρωθρο πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευέλικτο. Θα δοθεί η µέγιστη ταχύτητα πορείας του σαρώθρου, χωρίς άλλη οικονοµική 11. επιβάρυνση πέραν αυτής που προσφέρεται ως τιµή σαρώθρου, η οποία δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 40 km/h και η διάµετρος στροφής όχι µεγαλύτερη από 6000 mm. Επίσης πρέπει να διαθέτει δύο θέσεις (οδηγό συνοδηγό). Θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα η µεγάλη ορατότητα του εµπρόσθιου ανεµοθώρακα. Το σύστηµα µετάδοσης κίνησης θα είναι ΝΑΙ υδροστατικό και η κίνηση θα µεταβιβάζεται στους οπίσθιους τροχούς, οι οποίοι θα είναι και οι κινητήριοι. Επίσης πρέπει να διαθέτει 12. σύστηµα αποσύµπλεξης του οπίσθιου άξονα κατά τη ρυµούλκηση. Η µέγιστη ταχύτητα του σαρώθρου πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 km/h, έτσι ώστε για τη µετακίνησή του να µην απαιτείται επιπλέον µεταφορικό µέσο. Ο κινητήρας θα είναι πετρελαίου, ΝΑΙ υδρόψυκτος, τετράχρονος 4-κυλινδρος ή 6- κύλινδρος, ικανής ισχύος, µε χαµηλό θόρυβο και χαµηλή κατανάλωση. Θα είναι νέας αντιρρυπαντικής κυκλοφορίας και θα πληροί τις διατάξεις της οδηγίας 97/68/ΕΚ και µόνο, 13. και θα φέρει τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε. που αφορούν την εκποµπή ρύπων από κινητήρες Diesel. Κατά τις συνήθεις απαιτήσεις σάρωσης, θα εργάζεται στις χαµηλότερες ικανές στροφές, όσο πιο κοντά γίνεται στις στροφές µέγιστης ροπής στρέψεως. Ο κινητήρας θα είναι ασφαλώς τοποθετηµένος ΝΑΙ και καλυµµένος, ώστε να µη διατρέχει κίνδυνο 14. να ρυπανθεί κατά το άδειασµα του κάδου ή κατά το πλύσιµο. Ο κινητήρας θα είναι εύκολα προσβάσιµος ΝΑΙ για συντήρηση ή επισκευή και η θέση του δε θα επιτρέπει το σκόνισµά του από τη 15. διαδικασία σάρωσης. Η ιπποδύναµη του κινητήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 110 KW. Η ροπή του κινητήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 Nm στις 1400 [13]

14 ΣΑΡΩΘΡΟ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ στροφές, όπου θα είναι και οι στροφές λειτουργίας του σαρώθρου. Η δεξαµενή πετρελαίου πρέπει να είναι κατασκευασµένη από κατάλληλο υλικό, ανθεκτικό στη διάβρωση (κατά προτίµηση συνθετικό). Το σάρωθρο πρέπει να διαθέτει στον ΝΑΙ εµπρόσθιο και οπίσθιο άξονα σούστες, κατά 16. προτίµηση διβάθµιες και υδραυλικούς αποσβεστήρες κραδασµών. Τα φρένα θα είναι υδραυλικά, διπλού ΝΑΙ κυκλώµατος. Όλο το σύστηµα πέδησης θα είναι ικανό για την ασφαλή πέδηση του 17. οχήµατος στη µέγιστη ταχύτητά του και µε πλήρες φορτίο. Θα διαθέτει επίσης και πέδη στάθµευσης (χειρόφρενο). Θα διατίθεται σύστηµα διανοµής ισχύος µε τη ΝΑΙ βοήθεια αξιόπιστου και απλού υδραυλικού 18. συστήµατος ρύθµισης της παροχής και της πίεσης, ανάλογα µε τις ανάγκες έκαστου µηχανισµού του σαρώθρου. Θα διατίθεται δεξαµενή υδραυλικού λαδιού ΝΑΙ χωρητικότητας τουλάχιστον 120 λίτρα, ψυγείο 19. υδραυλικού λαδιού, φίλτρα υδραυλικού λαδιού, αντλίες υδραυλικού και υδραυλικοί κινητήρες. Θα διαθέτει αντλίες υδραυλικού και θα ΝΑΙ εµπλέκονται µε τον κινητήρα πετρελαίου µε αξιόπιστο σύστηµα. Θα φροντίζουν για τη µετάδοση της κίνησης στους τροχούς, την 20. κίνηση της αναρροφητικής τουρµπίνας, το υδραυλικό τιµόνι, τις µετακινήσεις των βουρτσών και της αναρροφητικής κεφαλής και την περιστροφή των βουρτσών. Όλα τα συστήµατα θα ελέγχονται ΝΑΙ ηλεκτροϋδραυλικά από τη θέση του οδηγού. 21. Θα διαθέτει χειροκίνητη αντλία υδραυλικού για ανύψωση - εκκένωση του κάδου απορριµµάτων, σε περίπτωση βλάβης. Θα διαθέτει συνολικά δύο περιστρεφόµενες ΝΑΙ πλευρικές βούρτσες, έµπροσθεν των εµπρόσθιων τροχών, η µία εκ των οποίων (δεξιά) θα καθαρίζει το ρείθρο, αµφότερες δε θα οδηγούν τα απορρίµµατα (οργανικά και ανακυκλώσιµα) και τη σκόνη, λάσπη, σε κεντρικό πέταγµα και θα στοιχίζονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε το στόµιο αναρρόφησης 22. που ακολουθεί, να περνάει ακριβώς πάνω από τα στοιχισµένα απορρίµµατα και να τα απορροφά πλήρως το στόµιο αναρρόφησης. Οι δύο πλευρικές βούρτσες µαζί µε το στόµιο αναρρόφησης θα πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν µεγαλύτερη δυνατότητα µετατόπισης δεξιά αριστερά αλλά κατά τουλάχιστον 400 mm. Οι βούρτσες πρέπει να είναι τοποθετηµένες µε ΝΑΙ 23. τρόπο που να επιτρέπει την αυτόµατη περιστροφή τους προς όλες τις κατευθύνσεις, [14]

15 ΣΑΡΩΘΡΟ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ έτσι ώστε να ακολουθούν πάντα την µορφολογία του εδάφους και να έλκονται από το σύστηµα στήριξης. Η ανύψωση κατάβαση, η πίεση επί του εδάφους και η κλίση πρέπει να ρυθµίζονται ανεξάρτητα για κάθε βούρτσα από χειριστήρια εντός της καµπίνας χειρισµού. Όλες οι κινήσεις και η ρύθµιση των στροφών της τουρµπίνας και των ψυκτρών πρέπει να γίνεται από βαλβίδες προοδευτικής λειτουργίας χωρίς διαβάθµιση. Η ταχύτητα σάρωσης (ταχύτητα εργασίας ΝΑΙ του σαρώθρου) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 km/h και θα αυξοµειώνεται από το χειριστή - οδηγό, ανάλογα µε την ποσότητα και το είδος των απορριµµάτων 24. αλλά και την κατάσταση του οδοστρώµατος. Για την αποφυγή δηµιουργίας σύννεφου σκόνης, ειδικά µπεκ θα ψεκάζουν νερό ακριβώς µπροστά από το σηµείο σάρωσης εκάστης βούρτσας. Τα απορρίµµατα θα αναρροφώνται µέσω ΝΑΙ ειδικής αναρροφητικής τουρµπίνας. Το στόµιο και ο οχετός αναρρόφησης θα είναι απαραίτητα κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα και συνδεδεµένος στεγανά µε την κεφαλή αναρρόφησης. Το πλάτος του στοµίου αναρρόφησης δεν πρέπει να είναι µικρότερο 25. από 600 mm. Θα διαθέτει στο εσωτερικό του µπεκ ψεκασµού ύδατος. Με χειρισµό από την καµπίνα θα µπορεί ο χειριστής να ανυψώσει όλο το σύστηµα σάρωσης, για αποφυγή µεγάλων εµποδίων. Το στόµιο αναρρόφησης θα πρέπει να είναι τοποθετηµένο ακριβώς πίσω από τις βούρτσες. Ο χειρισµός και ο έλεγχος του συστήµατος ΝΑΙ σάρωσης θα πρέπει να είναι απλός και λειτουργικός και θα γίνεται µέσω της κονσόλας χειρισµών, η οποία θα πρέπει για λόγους ευκολίας να είναι τοποθετηµένη στην πόρτα του σαρώθρου. Όλο το σύστηµα σάρωσης και αναρρόφησης θα λαµβάνει κίνηση από τον κινητήρα των σαρώθρων καθώς επίσης και όλες οι προβλεπόµενες 26. εφαρµογές θα µπορούν να λειτουργήσουν από την υδραυλική εγκατάσταση του σαρώθρου. Ο χειριστής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ρύθµισης από την καµπίνα τόσο της ταχύτητας περιστροφής όσο και της πίεσης επί του εδάφους των ψηκτρών. Κατά την οπισθοπορεία θα πρέπει να ανασηκώνονται αυτόµατα. Η διάµετρος των ψηκτρών θα είναι τουλάχιστον 700 mm. Η χωρητικότητα του κάδου απορριµµάτων θα ΝΑΙ είναι τουλάχιστον 3.4 κυβικά µέτρα (ωφέλιµο) και θα επιτυγχάνεται το µέγιστο της ευελιξίας 27. και των µικρών διαστάσεων. Το πάτωµα και τα πλευρικά τοιχώµατα θα είναι κατά προτίµηση εναλλάξιµα ξεχωριστά το κάθε ένα, [15]

16 ΣΑΡΩΘΡΟ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ έτσι ώστε σε τυχόν επισκευή να µην απαιτείται η εξαγωγή ολόκληρου του κάδου. Ο κάδος θα είναι κατασκευασµένος από υλικό που δεν οξειδώνεται και όσο το δυνατόν πιο ελαφρύς (κατά προτίµηση αλουµίνιο), έτσι ώστε το ωφέλιµο φορτίο να είναι το µέγιστο δυνατό, και δεν θα προσβάλλεται ακόµα και από συνήθη βαριά συνεχή χρήση του σαρώθρου. Η εκφόρτωση της δεξαµενής απορριµµάτων θα γίνεται στο πίσω µέρος µε ανατροπή και σε ύψος τουλάχιστον 800 mm Στο πίσω µέρος της θα κλείνεται αεροστεγώς µε µεταλλική θύρα, θα ανοίγει και θα κλείνει µε κατάλληλο σύστηµα Η δεξαµενή νερού θα είναι κατασκευασµένη από κατάλληλο υλικό, ανθεκτικό στη διάβρωση (κατά προτίµηση συνθετικό) και η χωρητικότητά της τουλάχιστον 700 lt. Θα διατίθεται ηλεκτροκίνητη αντλία νερού κατάλληλης παροχής και πίεσης για τον ψεκασµό του νερού διαµέσων των µπεκ ψεκασµού νερού για κατακάθιση της σκόνης κατά τη σάρωση. Κάθε µπεκ θα µπορεί να ρυθµιστεί κατά βούληση από τον θάλαµο χωριστά ως προς την παροχή νερού ή να αποµονωθεί τελείως, για οικονοµία νερού. Θα υπάρχουν δύο µπέκ σε κάθε ψήκτρα και δύο µπέκ εντός του συστήµατος αναρρόφησης. Θα διαθέτει επίσης σύστηµα πλύσης υψηλής πίεσης κατάλληλο τόσο για την πλύση των κάδων ανακυκλώσιµων υλικών, όσο και για την πλύση των επιφανειών. Οι δύο εµπρόσθιες πλευρικές βούρτσες θα έχουν δυνατότητα εύκολης και γρήγορης αντικατάστασης. Στην προσφορά θα αναφέρονται οι διαστάσεις των βουρτσών, το υλικό κατασκευής τους, οι τυχόν δυνατότητες επέκτασης, ρύθµισης της γωνίας τους, καθώς και αν υπάρχουν διάφορα συστήµατα ασφαλείας (από προσκρούσεις κ.λ.π.). Θα υπάρχει δυνατότητα υδραυλικού ανεβοκατεβάσµατος των βουρτσών και εκάστη εξ αυτών θα περιστρέφεται µε δυνατότητα συνεχούς ρύθµισης των στροφών τους από την καµπίνα του οδηγού, ανάλογα µε τις απαιτήσεις. Η διάµετρος πρέπει να είναι τουλάχιστον 700 mm. Η διάµετρος στροφής του σαρώθρου δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 6000 mm και το µεικτό φορτίο να είναι όσο το δυνατόν µεγαλύτερο. Το πλάτος σάρωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 2000 mm µε δύο βούρτσες. Το απόβαρο και το ωφέλιµο φορτίο του σαρώθρου θα είναι όσο το δυνατόν µεγαλύτερα, προκειµένου να µπορεί να ανταπεξέλθει στις βεβαρηµένες συνθήκες εργασίας. [16] ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

17 ΣΑΡΩΘΡΟ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Το σάρωθρο θα διατίθεται το παρακάτω ΝΑΙ εξοπλισµό: 31. * Εξωτερικό αγωγό αναρρόφησης 4 m τουλάχιστον, µεγάλης διαµέτρου για την αναρρόφηση συσσωρευµένων απορριµ- µάτων που βρίσκονται σε δυσπρόσιτα για το σάρωθρο σηµεία. * σύστηµα πλύσης υψηλής πίεσης (150 bar τουλάχιστον) και πιστόλι χειρός µε 20m λάστιχο σε τυλιχτήρα. [17]

18 Παράρτηµα Β.3: ιαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών Κριτήρια Ε ΑΦΙΟ.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει µε βάση το κριτήριο της συµφερότερης από οικονοµική άποψη προσφοράς (άρθρο 51 1α Π 60/2007 και άρθρο 20 1β Ε.Κ.Π.ΟΤΑ). Οι τιµές χωρίς ΦΠΑ θα ληφθούν υπόψη για την σύγκριση των προσφορών. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού του ΗΜΟΥ, η οποία θα προβεί προς τούτο και κατόπιν σε Οικονοµική Αξιολόγηση. Αναλυτικότερα, η αξιολόγηση θα γίνει µε βάση την παρακάτω διαδικασία. Ε ΑΦΙΟ.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ) Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών συνίσταται στη βαθµολόγηση των Κριτηρίων (Στοιχείων) Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών. Αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της διακήρυξης κατά το στάδιο της Τεχνικής Αξιολόγησης. Η βαθµολόγηση αυτή θα γίνει σύµφωνα µε τους Πίνακες 1 και 2 που ακολουθούν, µε τις απαιτήσεις που θέτουν οι τεχνικές προδιαγραφές και βάσει όλων των στοιχείων που θα έχουν συνυποβληθεί µε την προσφορά και που µπορούν να οδηγήσουν αιτιολογηµένα σε σχηµατισµό σαφούς εικόνας από την Ε... Τα στοιχεία αξιολόγησης κατατάσσονται σε δύο επί µέρους Οµάδες Κριτηρίων, την Οµάδα Α και την Οµάδα Β. Οι Οµάδες αυτές µε τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας κάθε µιας στο σύνολο της βαθµολογίας, έχουν ως ακολούθως: ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, µε συντελεστή βαρύτητας Οµάδας 70% στο σύνολο (εβδοµήντα τοις εκατό). ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ, µε συντελεστή βαρύτητας Οµάδας 30% στο σύνολο (τριάντα τοις εκατό). Η Ε... για κάθε διαγωνιζόµενο που έχει φθάσει µέχρι αυτό το στάδιο, θα αξιολογεί το προσφερόµενο µηχάνηµα, σύµφωνα µε τους Πίνακες 1 και 2 που ακολουθούν, οι οποίοι περιέχουν αναλυτικά τα κριτήρια αξιολόγησης µε το εύρος της βαθµολογίας εκάστου εξ αυτών και τον συντελεστή βαρύτητας κάθε Οµάδας. Οι πίνακες έχουν ως ακολούθως : [18]

19 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ος Κριτήρια αξιολόγησης και εύρη βαθµολόγησης αυτών/ συντελεστές βαρύτητας οµάδων 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΟΜΑ Α Α : Τεχνικές Προδιαγραφές, ποιότητα και λειτουργικότητα του προσφερόµενου σαρώθρου (Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας Α στο σύνολο, σ Α : 70%) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία ΕΥΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΓΙΣΤΗ i =1 Τεχνικά χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε τα ζητούµενα i =2 Υλικό κατασκευής δεξαµενής απορριµµάτων, ύπαρξη εναλλάξιµων τοιχωµάτων του κάδου i =3 Χωρητικότητα δεξαµενών νερού και υλικό κατασκευής 5 6 i =4 Άνεση χειρισµού και ορατότητα καµπίνας χειρισµού i =5 Πλάτος σάρωσης και ικανότητα µετατόπισης µονάδας σάρωσης 5 6 i =6 ιαστάσεις Βάρη Ευελιξία Άθροισµα βαθµολογίας κριτηρίων (Βαθµολογία Οµάδας Α), ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ Α ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ β i ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ ΑΣ Α = Β Α Χ 0.7 [19]

20 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ος ΟΜΑ Α Β : Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη εκ µέρους του προµηθευτή (Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας Β στο σύνολο, σ B : 30%) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΥΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΓΙΣΤΗ Προτεινόµενη διάρκεια περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας και εγγύησης του εξοπλισµού από τον προµηθευτή Ποιότητα της εξυπηρέτησης µετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ µέρους του προµηθευτή (after sales service), ήτοι πρόγραµµα εκπαίδευσης προσωπικού (στην περίοδο δοκιµαστικής λειτουργίας και τυχόν επανάληψή του στην περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας), αµεσότητα και αποτελεσµατικότητα επισκευών (χρόνος ανταπόκρισης για την επισκευή βλάβης, δυνατότητα επιτόπιας επισκευής του µηχανήµατος, διαδικασία αντιµετώπισης βλαβών, δυνατότητα αντικατάστασης του µηχανήµατος µε βλάβη µε άλλο που λειτουργεί µέχρι να αποκατασταθεί η ζηµιά, ανταλλακτικά), εξυπηρέτηση στα ανταλλακτικά (χρόνος δέσµευσης για εξασφάλιση και διάθεση ανταλλακτικών και χρόνος ανταπόκρισης στην ζήτηση τους). Χρόνος παράδοσης Άθροισµα βαθµολογίας κριτηρίων (Βαθµολογία Οµάδας Β), Β Β ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ ΑΣ Β = Β Β Χ 0.30 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ Α ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ β i ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ = ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ ΑΣ Α + ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ ΑΣ Β [20]

21 Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού ιαγωνισµού για το Έργο : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟ) ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» Για τον εξοπλισµό βαθµολογούνται τα επί µέρους κριτήρια (στοιχεία) των Οµάδων. Η καλύτερη τιµή ή επίδοση ή πρόταση µεταξύ των διαγωνιζοµένων που µετέχουν σε αυτό το στάδιο, σε κάθε κριτήριο στον ανωτέρω πίνακα, λαµβάνει την µεγαλύτερη βαθµολογία. Η χειρότερη επίδοση µεταξύ των διαγωνιζοµένων για το ίδιο κριτήριο, λαµβάνει την µικρότερη βαθµολογία, υπό τον όρο ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης για το κριτήριο (στοιχείο) αυτό. Οι ενδιάµεσες τιµές ή επιδόσεις ή προτάσεις βαθµολογούνται αναλογικά. Προσφορά της οποίας έστω και ένα κριτήριο βαθµολογείται κάτω από την αντίστοιχη ελάχιστη βαθµολογία του κριτηρίου, αποκλείεται στο στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Με βάση τα ως άνω, η Μέση Βαθµολογία κάθε Οµάδας κριτηρίων Α ή Β για το σάρωθρο, καθορίζεται στους 50 βαθµούς. Η βαθµολογία της Οµάδας αυξάνεται στους 60 βαθµούς (Μέγιστη Βαθµολογία) στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης για τον διαγωνιζόµενο που έχει την καλύτερη τιµή ή επίδοση ή πρόταση για όλα τα κριτήρια της Οµάδας. Η βαθµολογία τέλος αυτή µειώνεται στους 40 βαθµούς (Ελάχιστη Βαθµολογία) στις περιπτώσεις διαγωνιζόµενου που παρουσιάζει τη χειρότερη τιµή ή επίδοση ή πρόταση για όλα τα κριτήρια της Οµάδας, υπό τον όρο ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης για κάθε κριτήριο από αυτά. - Η βαθµολογία βi κάθε κριτηρίου προκύπτει, σε επίπεδο Ε... του ΗΜΟΥ, από το άθροισµα των σχετικών βαθµολογιών κάθε ενός από τα µέλη της Επιτροπής, διαιρεµένου διά του αριθµού των µελών της. Σε όλους τους ανωτέρω υπολογισµούς η στρογγυλοποίηση φθάνει στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Το τρίτο δεκαδικό ψηφίο αποκόπτεται όταν έχει τιµές, 1, 2, 3, 4, στρογγυλεύεται δε προς τα άνω όταν έχει τιµές 5, 6, 7, 8, 9. - Η Βαθµολογία κάθε Οµάδας, πχ της Οµάδας Α, προκύπτει από το άθροισµα των βαθµολογιών των κριτηρίων της Οµάδας, ήτοι: 6 Βαθµολογία ΒΑ της Οµάδας Α, ΒΑ = Σ (βi), (ΤΥΠΟΣ 1) i =1 Π.χ. για την Οµάδα Α, όπου i =1, 2, 3,, 6 ο α/α του κριτηρίου στην Οµάδα Α. - Ως σταθµισµένη βαθµολογία µιας Οµάδας, π.χ. της Οµάδας Α άνω, ορίζεται το γινόµενο της Βαθµολογίας Β Α της Οµάδας, όπως αυτή έχει προκύψει από τον Τύπο 1 επί τον Συντελεστή Βαρύτητας σ Α της Οµάδας όπως αυτός δίνεται στον Πίνακα 1 άνω, ήτοι : Σταθµισµένη Βαθµολογία της Οµάδας Α = Β Α * σ Α (ΤΥΠΟΣ 2) - Η Συνολική Βαθµολογία (ΣΒ j ) της Τεχνικής Προσφοράς του j προσφέροντος είναι το άθροισµα των Σταθµισµένων Βαθµολογιών των δύο Οµάδων Α και Β, όπως προκύπτουν από τον Τύπο 2 ανωτέρω, ήτοι : όπου : Συνολική Βαθµολογία ΣΒj της Τεχνικής Προσφοράς του j προσφέροντος ΣΒj = ΒΑ * σα + ΒΒ * σβ (ΤΥΠΟΣ 3) j = 1, 2 ο αριθµός των προσφερόντων, των οποίων οι προσφορές έχουν φθάσει µέχρι αυτό το σηµείο και δεν απερρίφθησαν κατά την τεχνική αξιολόγηση. i = 1, 2, 3,, ο αύξων αριθµός του υπό ανάλυση κριτηρίου στην Οµάδα (i = 6 για την Οµάδα Α, i = 3 για την Οµάδα Β) [21]

22 Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού ιαγωνισµού για το Έργο : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟ) ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» Ε ΑΦΙΟ.3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου/ αξιολόγησης των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών, η Ε... υπολογίζει τις τιµές σύγκρισης Λq των αποδεκτών προσφορών και κατατάσσει τις προσφορές αυτές σε Συγκριτικό Πίνακα, µε αύξουσα σειρά του Λq, λαµβανοµένων υπόψη µέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, αποκόπτοντας το τρίτο ή στρογγυλεύοντας προς τα πάνω όπως αναφέρεται και προηγουµένως, σύµφωνα µε τον παρακάτω τύπο : Λ q = Κ q / ΣΒ q (ΤΥΠΟΣ 4) όπου : Λ q η Τιµή σύγκρισης της προσφοράς του q προσφέροντος, όπως προκύπτει από τον Τύπο 4 άνω Κ q η Τιµή Προσφοράς του q προσφέροντος, η οποία συµπίπτει µε την «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ χωρίς ΦΠΑ, (Κ) (ολογράφως)», όπως αυτή έχει συµπληρωθεί από τον προσφέροντα στο αντίστοιχο πεδίο του ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ο οποίος ευρίσκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.5 της απόφασης διακήρυξης. ΣΒ q η Συνολική Βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς του q προσφέροντος, όπως προκύπτει από τον Τύπο 3 του Εδαφίου.2 παραπάνω. q = 1, 2, ο αριθµός των προσφερόντων των οποίων οι προσφορές έχουν φθάσει µέχρι αυτό το σηµείο και δεν απερρίφθησαν κατά την τεχνική αξιολόγηση του και την οικονοµική αξιολόγηση. Ως πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο της Τιµής Προσφοράς Κq προς την Συνολική Βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς ΣΒq, δηλ. εκείνη µε την µικρότερη τιµή σύγκρισης Λq. Σε περίπτωση ισοβαθµίας περισσότερων από µίας προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Συνολικής Βαθµολογίας της Τεχνικής Προσφοράς, ΣΒ q και προκρίνεται η προσφορά µε την µεγαλύτερη Συνολική Βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθµίας και στην Συνολική Βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο άρθρο 21 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ. Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, προκρίνεται ως προσωρινός ανάδοχος της πράξης ο πρώτος στην κατάταξη του Συγκριτικού Πίνακα. Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα ανωτέρω κριτήρια. [22]

23 Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού ιαγωνισµού για το Έργο : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟ) ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» Παράρτηµα Β.4: Ειδικοί Όροι - Συγγραφή Υποχρεώσεων Γενικά Το τεύχος της Σ.Υ. περιλαµβάνει τους ειδικούς όρους, σύµφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό µε τους υπόλοιπους όρους των συµβατικών τευχών, πρόκειται να γίνει η προµήθεια ενός αναρροφητικού σαρώθρου 4µ3. Άρθρο 1 - ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ -ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Η διεξαγωγή του διαγωνισµού θα διενεργηθεί µε την διαδικασία του δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού, µε κατάθεση σφραγισµένων προσφορών και τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΣΗ ΗΣ. Η διενέργεια του διαγωνισµού και η ανάθεση της προµήθειας διέπονται από τις διατάξεις του Π..60/2007 και του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ., ενώ η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ. και τις γενικές αρχές ενωσιακού δικαίου. Άρθρο 2 - ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται µε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά τη µέρα εξόφλησης της σύµβασης, εκτός του ΦΠΑ. Άρθρο 3 ο ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Εάν το υπό προµήθεια είδος δεν εκπληρώνει τους όρους της Συµβάσεως ή εµφανίζει ελαττώµατα ή κακοτεχνίες, ο Ανάδοχος κατόπιν απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, είναι υποχρεωµένος να τις αποκαταστήσει ή να τις βελτιώσει ολικά ή µερικά, ανάλογα µε την απαίτηση του ΗΜΟΥ, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 28 και 34 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Άρθρο 4 - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 4.1 Το σάρωθρο θα είναι κατασκευασµένο από άριστης ποιότητας υλικά, θα είναι τελείως καινούργιο και αµεταχείριστο, τελευταίου τύπου και κατασκευής από τα πλέον εξελιγµένα τεχνολογικά και θα πληροί τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας και ασφαλούς λειτουργίας. 4.2 Το σάρωθρο πρέπει υποχρεωτικά να πληροί τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρόληψη ατυχηµάτων και προστασία του περιβάλλοντος. 4.3 Ακόµα, πρέπει να διαθέτει όλους τους απαραίτητους µηχανισµούς και σηµάνσεις για πρόληψη ατυχηµάτων και βλαβών που θα µπορούσαν να προέλθουν από λάθος χειρισµό του ή απρόοπτη βλάβη, καθώς επίσης πρέπει να είναι εξελιγµένης τεχνολογίας για να διασφαλίζει την άνετη, ασφαλή και υγιεινή χρήση του από τους εργαζοµένους. Άρθρο 5 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 5.1 Ο προµηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του σαρώθρου για όσο διάστηµα έχει προσφέρει στην τεχνική προσφορά του (περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας), χωρίς περιορισµό ωρών λειτουργίας ή χιλιοµέτρων και χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση της Α.Α. Η υποχρέωση αυτή αναλαµβάνεται µε την κατάθεση της σχετικής εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας ενώ οι υπηρεσίες που εγγυάται ότι θα παρέχει στο διάστηµα αυτό ο προµηθευτής, έναντι των απαιτήσεων της Α.Α., δίδονται αναλυτικά µε υπεύθυνη δήλωσή του, που υποβάλλει στον φάκελο τεχνικής προσφοράς, όπως ορίζεται στην αναλυτική διακήρυξη. 5.2 Ο προµηθευτής υποχρεούται να δεσµευτεί ότι θα µπορεί να διαθέτει στον ΗΜΟ όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά για τα επόµενα δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον, από την λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας. Η δέσµευση αυτή αναλαµβάνεται µε έγγραφη δήλωση (όπως ορίζεται στην αναλυτική διακήρυξη), η οποία κατατίθεται µε τα λοιπά στοιχεία στον φάκελο τεχνικής προσφοράς. [23]

24 Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού ιαγωνισµού για το Έργο : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟ) ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» Εάν ο προσφέρων δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, η ως άνω υποχρέωση για τη διάθεση ανταλλακτικών για τα επόµενα δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον, θα αναφέρεται στους κατασκευαστές του µηχανήµατος, µε έγγραφη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του εργοστασίου αυτού, θα κατατεθεί γραπτώς στα Ελληνικά ή µε επικυρωµένη µετάφραση και θα ισχύει για την Ελλάδα. Άρθρο 6 ο ΕΠΙ ΕΙΞΗ-ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 6.1 Ο ανάδοχος θ' αναλάβει την υποχρέωση για την επίδειξη σε λειτουργία και την εκπαίδευση του απαιτούµενου προσωπικού που θα του υποδείξει ο ΗΜΟΣ (χειριστές, συντηρητές κλπ, δύο άτοµα τουλάχιστον), σ' όλες τις λειτουργίες χειρισµού, επισκευών, ρυθµίσεων και περιοδικής συντήρησης (service) του προσφερόµενου σαρώθρου, µέχρι την Οριστική Παραλαβή της προµήθειας. Προς τούτο υποβάλει µε την προσφορά του, µέσα στον επί µέρους υποφάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής - τεχνικής προσφοράς, υπεύθυνη δήλωση ανάληψης της υποχρέωσης αυτής. Άρθρο 7 ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ Α ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 7.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του σαρώθρου είναι η προσκόµιση το αργότερο µε την προσωρινή παραλαβή του και της σχετικής έγκρισης τύπου σε ισχύ, για την κυκλοφορία του στην Ελλάδα (και όχι σε όποιες άλλες χώρες της ΕΕ) από αρµόδια Κρατική Υπηρεσία, της άδειας κυκλοφορίας καθώς και των πινακίδων κυκλοφορίας ΜΕ. Ο ΗΜΟΣ υποχρεούται να παράσχει στον ΑΝΑ ΟΧΟ ό,τι είδους δικαιολογητικά χρειαστεί για τον παραπάνω σκοπό. Η φροντίδα και η δαπάνη έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων κυκλοφορίας βαραίνει τον ΑΝΑ ΟΧΟ. Άρθρο 8 ο ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΙΑ (Prospectus) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 8.1 Ο προµηθευτής υποχρεούται κατά την κατάθεση της προσφοράς, να συµπεριλάβει πλήρη τεχνική περιγραφή, και όλα τα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια για την αξιολόγηση της προσφοράς του, στην Ελληνική γλώσσα. Τα εργοστασιακά εγχειρίδια µπορούν να είναι και στην Αγγλική γλώσσα, εκτός αυτών που στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε άλλα σηµεία της παρούσας διακήρυξης απαιτείται σαν απαράβατος όρος να παραδίδονται στην ελληνική γλώσσα. 8.2 Τα κατατιθέµενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), όταν αυτά ζητούνται, πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι αυθεντικά πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του µητρικού κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει να είναι αυτά που χρησιµοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και ηµοσίου) του ενδιαφέροντος του. Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα απορρίπτονται. Άρθρο 9 ο - ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 9.1 Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να δηλώσουν αναλυτικά (στο φάκελο τεχνικής προσφοράς) τη συµµόρφωση ή απόκλιση του προσφερόµενου είδους (σάρωθρο) σε σχέση µε τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης (µε την συµπλήρωση των Φύλλων Συµµόρφωσης). 9.2 Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να καλέσει τους προµηθευτές να παρέχουν σχετικές διευκρινίσεις για τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, έγγραφα και στοιχεία, καθ όλη την διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών. 9.3 Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλάβουν τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο και σε κάθε άλλη Αρχή, εφόσον απαιτηθεί, για την απαλλαγή του ΗΜΟΥ από τους δασµούς κλπ. µε την παρακολούθηση και την βοήθεια του ΗΜΟΥ. 9.4 Η Α.Α. δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 9.5 Τυχόν αναφορά σε συγκεκριµένες ονοµασίες προϊόντος (έστω και αν εκ παραδροµής δεν αναφέρεται) νοείται ότι αφορά σε όλα τα ισοδύναµα προϊόντα αυτού. [24]

25 Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού ιαγωνισµού για το Έργο : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟ) ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» Παράρτηµα Β.5: Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟ) ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ : 20899/2015 (1) (2) (3) = (1) Χ (2) Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεµάχια) 1. Προµήθεια αναρροφητικού σαρώθρου 4µ3 1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ, χωρίς ΦΠΑ, (Κ) (ολογράφως) (στην οποία περιλαµβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση καθώς και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, για παράδοση του εξοπλισµού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην ιακήρυξη) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ, χωρίς ΦΠΑ (αριθµητικώς) ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α...% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ, µε ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ, µε ΦΠΑ ΠΟΣΟ ΦΠΑ (αριθµητικώς) (ολογράφως) (αριθµητικώς) Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Υπογραφή / Ηµεροµηνία) ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ, χωρίς ΦΠΑ (αριθµητικώς) ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΝΗ, χωρίς ΦΠΑ (αριθµητικώς) [25]

Σάρωθρο Παρ. Β.Ζ1 [1]

Σάρωθρο Παρ. Β.Ζ1 [1] Σάρωθρο Παρ. Β.Ζ1 [1] ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ «Προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΦΟΡΕΑΣ : ΜΕΛΕΤΗ: ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΕΝΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5-6 Μ3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 39/ 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Θέμα: Προμήθεια οχήματος (4Χ4) άμεσης επέμβασης με δεξαμενή για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 510.450 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΙΕΘΝΗΣ ANOIKΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 510.450 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΙΕΘΝΗΣ ANOIKΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (και Ταµείο Συνοχής) ή Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η-Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. /νση : ΙΩΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια adblue και πρόσθετων

«Προµήθεια adblue και πρόσθετων Αρ. µελέτης: 34 Αύγουστος 204 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Προµήθεια adblue και πρόσθετων ΓΕΝΙΚΗ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ πετρελαίου για τις ανάγκες των οχηµάτων /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV: 42924730-5 Συσκευές καθαρισµού µε εκτόξευση νερού υπό πίεση.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV: 42924730-5 Συσκευές καθαρισµού µε εκτόξευση νερού υπό πίεση. 14REQ002373488 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2014-10-31 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια ενός (1) πλυστικού µηχανήµατος υψηλής πίεσης ζεστού-κρύου νερού που θα καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Μετατροπή απορριµµατοφόρου /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ σε πρέσα. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ηράκλειο 14 /11 / 2012 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια 09/12/2014 Αρ.πρωτ:80710

Νίκαια 09/12/2014 Αρ.πρωτ:80710 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075326,327,398,241

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 68.880,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 77/2013 Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων ημιφορτηγών Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» Αριθ. Μελέτης: 76/2013 Aρ. Πρωτ. : 80502 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11 Προµήθεια: «Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων» ΜΕΛΕΤΗ Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.956,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια σαρώθρων πεζού χειριστή. ΚΜ: Π118/2013 ΠΡΟΫΠ : 9.594,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ. Προϋπολογισµού: 5.633,40 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ. Προϋπολογισµού: 5.633,40 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 76/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14PROC002465695 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 54/2014 Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ 10/12/2014 Αρ.Πρωτ.:39562

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Έργο: «Αγορά θερµοκηπίου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ.: 41 / 67502 2013 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου.

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. Κ.Μ.: Π76/2011 ΠΡΟΥΠ.:15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Με εκτίµηση,

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Με εκτίµηση, Προς κάθε ενδιαφερόµενο Αξιότιµοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΗ όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόµενο έντυπο της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια εµφιαλωµένου νερού για το έτος 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 1177 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων)

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. (κατά το σύστηµα ελεύθερης συµπλήρωσης εργασιών επισκευής & ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τιµοκαταλόγου ανταλλακτικών)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. (κατά το σύστηµα ελεύθερης συµπλήρωσης εργασιών επισκευής & ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τιµοκαταλόγου ανταλλακτικών) ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ο ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ (µέρος Α και µέρος Β ). I. ΗΛΩΣΗ ΟΜΑ ΑΣ (ΟΜΑ ΩΝ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ II. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 14/12/2010 Αριθ. Πρωτ. 26831 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 5-4-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Ρ. Φεραίου 1 Ταχ. Κώδ. : 38001 Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης: 12/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια Πυλώνων Φωτισµού και Ηλεκτρολογικού Υλικού

Αριθ. Μελέτης: 12/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια Πυλώνων Φωτισµού και Ηλεκτρολογικού Υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προµήθεια Πυλώνων & Ηλεκτρολογικού Υλικού για τον Ηλεκτροφωτισµό του Γηπέδου στην Τ.Κ. Κοντιά Αριθ. Μελέτης: 12/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γερανός αυτοκινούµενος υδραυλικός παντοειδούς εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια κάδων απορριµµάτων 2010 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προµήθεια κάδων απορριµµάτων για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ KΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002693079 Αριθμ. Πρωτ.: 15556/2015 Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ «Πρόσθετος εξοπλισμός απαραίτητος για την λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων Καρπενησίου» Προϋπολογισμού 45.000,00 ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Σφαγείων «Πρόσθετος εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

μελέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

μελέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο : 13-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 28 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 28 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 28 / 2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΟΣΤΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η µελέτη αυτή συντάχθηκε προκειµένου ο ήµος να προµηθευτεί 1. δύο (2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ (µε ΦΠΑ) 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ (µε ΦΠΑ) 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 και παρακαλούνται

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 11 Μαίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ (δ.τ.: ΚΕΚ Α) Αρ. Πρωτ.: 2328/ΜΓ Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 20.325,00 Φ.Π.Α. 23% : 4.674,75 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 24.999,75 ΕΥΡΩ 1 Προμήθεια Μεταχειρισμένου Φορτωτή-Εκσκαφέα Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προµήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής για τα ΚΑΠΗ και τους Παιδικούς Σταθµούς Έργο: Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ

ΟΜΑ Α Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ Έκδ.1 αναθ.5 ηµ/νία έγκρ. 2/1/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών και Αποθεµάτων Ταχ. /νση: Αµαξοστάσιο ήµου Ηρακλείου Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΕΛΚΕ-ΕΣ Υ: 1409 Ηµεροµηνία: 29/05/2012 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 19-05-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το σκυρόδεµα αποτελείται από τσιµέντο, αµµοχάλικα, νερό, και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

διατηρεί σταθερά στην κατακόρυφη θέση. υνατότητα περιστροφής του καλαθιού κατά 60 0 δεξιάαριστερά.

διατηρεί σταθερά στην κατακόρυφη θέση. υνατότητα περιστροφής του καλαθιού κατά 60 0 δεξιάαριστερά. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ. Το προσφερόµενο όχηµα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο, ισχυρής κατασκευής και γενικά οι διαστάσεις του και τα κατασκευαστικά στοιχεία του να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων» Α.Μ. : Π 10/2014 ΠΡΟΫΠ: 36.215,50 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 2066.34.0001, 3566.34001, 456699 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 38548000-8: Όργανα Οχηµάτων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 38548000-8: Όργανα Οχηµάτων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 38548000-8: Όργανα Οχηµάτων. Για τις ανάγκες της /νσης ιαχείρισης Απορριµµάτων και Ανακύκλωσης του ήµου Χαλανδρίου, απαιτείται η προµήθεια και τοποθέτηση καµερών παρακολούθησης) στην

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων Αρ. Μελέτης 6/2015 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προµήθεια Υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια υδραυλικών ειδών, που είναι απαραίτητα για τη

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: 261/13 03 2015 διακήρυξη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου

Σχετ.: 261/13 03 2015 διακήρυξη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΙΔΕΙΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΣ ΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη, /03/05 Έδρα: Σίγρι Λέσβου 03 ρ. Πρωτ.: Κέντρο Πληροφόρησης Μυτιλήνης: ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 2 / 2015 Προμήθεια επιβατικού οχήματος Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2-10-2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19730 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2-10-2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19730 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 2-10-2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19730 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας "ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ " με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς

ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Υ ΡΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 5m3 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Το προσφερόµενο όχηµα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούριο, ισχυρής κατασκευής και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 52 /2012 ΕΡΓΟ: Προµήθεια φίλτρων οχηµάτων- µηχ/των έργων ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ Τεύχη όρων & προδιαγραφών για την ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ MΕΛΕΤΗΣ 71 / 15-05-2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 615,0060 ΜΕ ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Όροι και τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια μιας (1) διπλωτικής μηχανής εντύπων για την παραγωγή διπλωμένων τυπογραφικών τευχών σε 4σέλιδα, 8σέλιδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3757 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Πίνακας Προμέτρησης 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 9475/730345 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ζάκυνθος 27/11/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ζάκυνθος 27/11/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ζάκυνθος 27/11/ 2013 Αρ. πρωτ.: OIK 67868/8956 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μάργαρη Ιωάννα Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.562,50 (ΣΥΜΠΕΡ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 23%) ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΠΟ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.562,50 (ΣΥΜΠΕΡ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 23%) ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΠΟ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση: Χατζηπέτρου 5 Νεάπολη ΤΚ 383 34 Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 24210.80959

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707945 2015-04-15

15PROC002707945 2015-04-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 7ΗΜ3Ω1Ρ-5Χ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 15/04/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/32702 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Σχ. Έτους2012-2013»

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Σχ. Έτους2012-2013» Αρ. µελέτης: 3/ 15-05-2012 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 239.849,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Τεχνική Έκθεση - Συγγραφή υποχρεώσεων & Τεχνικές Προδιαγραφές - Προϋπολογισµός - Φύλλο έκπτωσης καυσίµων Αρ. µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 15-05-2015

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 37/2010 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. Προμήθεια 200 κάδων απορριμμάτων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. Προμήθεια 200 κάδων απορριμμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 200 κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π69/2011 ΠΡΟΫΠ: 90.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα