ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ηµερήσια ιάταξη Η Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕπΠα) του Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου , η οποία συγκροτήθηκε µε την µε αρ. πρωτ. 1224/ (ΦΕΚ Β 477/ ) Απόφαση του Περιφερειάρχη, συνήλθε στην 1η Συνεδρίαση στις 25 Ιουνίου 2015 στην Ερµούπολη, µετά την µε αρ. πρωτ. 3051/ πρόσκληση του Προέδρου της, Γεωργίου Χατζηµάρκου, Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου. Στην 1η συνεδρίαση της ΕπΠα παρέστησαν 25 µέλη µε δικαίωµα ψήφου επί συνόλου 37 µελών, και 8 µέλη χωρίς δικαίωµα ψήφου (επισυνάπτεται έγγραφο µε υπογραφές). Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, και µετά από πρόταση του Προέδρου, εγκρίθηκε από τα µέλη η ακόλουθη ηµερήσια διάταξη: Ι. Εισαγωγικό µέρος 1. ιαπίστωση απαρτίας - Έναρξη συνεδρίασης 2. Έγκριση ηµερήσιας διάταξης 3. Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας ΙΙ. ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου Παρουσίαση Προγράµµατος 5. Πρόοδος κάλυψης Αιρεσιµοτήτων (Περιφερειακών - Οριζόντιων) ΙΙΙ. Ενεργοποίηση Προγράµµατος 6. Εξειδίκευση Εφαρµογής Προγράµµατος 7. Μεθοδολογία και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων ΙV. Πληροφόρηση και Επικοινωνία 8. Παρουσίαση της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία V. Λοιπά θέµατα 9. Βασικά στοιχεία του νέου Συστήµατος ιαχείρισης και Ελέγχου 10. Πρόοδος ανάπτυξης του Ενιαίου συστήµατος παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ 1

2 11. Ενηµέρωση για το περιεχόµενο του Πλάνου Αξιολόγησης 12. Ενηµέρωση για την Ολοκληρωµένη Χωρική Ανάπτυξη - Παρουσίαση Εγκυκλίου 13. Παρουσίαση βασικών αρχών ΟΠΣ για την προγραµµατική περίοδο VΙ. Συζήτηση - Συµπεράσµατα - Αποφάσεις 14. Συζήτηση - Παρεµβάσεις επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης 15. Παρουσίαση και έγκριση συµπερασµάτων - αποφάσεων Επιτροπής Παρακολούθησης 16. Πρόοδος ανάπτυξης του Ενιαίου συστήµατος παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ - αιρεσιµότητα 7 «στατιστικά συστήµατα και δείκτες αποτελέσµατος» 17. Ενηµέρωση για το περιεχόµενο του Πλάνου Αξιολόγησης 18. Ενηµέρωση για την Ολοκληρωµένη Χωρική Ανάπτυξη-Παρουσίαση εγκυκλίου. 19. Παρουσίαση της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) 20. Παρουσίαση βασικών αρχών ΟΠΣ για την προγραµµατική περίοδο Άλλα θέµατα Η ΕπΠα µετά από την παρουσίαση των θεµάτων της Ηµερήσιας ιάταξης και τη συζήτηση που ακολούθησε, κατέληξε στα παρακάτω συµπεράσµατα: 1. Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Ο Πρόεδρος της ΕπΠα παρουσίασε αναλυτικά στα µέλη τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης. Η ΕπΠα ενέκρινε τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της, ο οποίος επισυνάπτεται στο συνηµµένο παράρτηµα Ι. 2. Βασικά στοιχεία του νέου ΕΠ Ο Πρόεδρος της ΕπΠα και ο Προϊστάµενος της ΕΥ αναφέρθηκαν στα βασικά στοιχεία του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 3. Εξειδίκευση του ΕΠ Η ΕΥ εισηγήθηκε το 1ο Έγγραφο «Εξειδίκευσης Εφαρµογής του ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» (ΕΕΕΠ) στα µέλη της ΕπΠα, το οποίο περιλαµβάνει, σύµφωνα µε το αρ. 19 του Ν. 4314/2014: i) Τη µεθοδολογία και τη διαδικασία της εξειδίκευσης 2

3 ii) Το περιεχόµενο της εξειδίκευσης, µε βάση το εγκεκριµένο ΕΠ, ήτοι τις δράσεις που πρόκειται να ενεργοποιηθούν µέσω αντίστοιχων προσκλήσεων και iii) τον προγραµµατισµό των προσκλήσεων και των εντάξεων για το έτος Το 1o ΕΕΕΠ αφορά σε 18 δράσεις/προσκλήσεις, συνολικής ηµόσιας απάνης 57 εκ., τα στοιχεία των οποίων παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙ (πίνακας 4 του ΕΕΕΠ). Η ΕπΠα µετά την εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω: εγκρίνει α) τη µεθοδολογία, τη διαδικασία και το περιεχόµενο του 1ου ΕΕΕΠ και β) τον προγραµµατισµό των προσκλήσεων και εντάξεων για το έτος 2015, όπως αυτά παρουσιάστηκαν στα µέλη της ΕπΠα. Η ΕπΠα αναγνωρίζει ότι η εξειδίκευση του Προγράµµατος αποτελεί έναν προγραµµατισµό σταδιακής ενεργοποίησης του εγκεκριµένου ΠΕΠ εκ µέρους της ΕΥ, καθώς και ότι τα δεδοµένα των Προσκλήσεων του ΕΕΕΠ, κατά τον χρόνο ενεργοποίησής τους, ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ανάλογα µε τις ανάγκες του ΠΕΠ ή κάθε δράσης. Για τον λόγο αυτό εξουσιοδοτεί την ΕΥ να προβαίνει σε τροποποίηση/προσαρµογή στοιχείων των δράσεων/προσκλήσεων που περιλαµβάνονται στο εγκεκριµένο ΕΕΕΠ, µόνο όταν αυτό κριθεί αναγκαίο, χωρίς άλλη έγκριση από την ΕπΠα. Οι τροποποιήσεις/προσαρµογές θα είναι µικρής κλίµακας, στο πλαίσιο της απόφασης της ΕπΠα και του εγκεκριµένου ΕΠ και θα γίνονται µετά από γνωµοδότηση της ΕΑΣ και στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της (βλ. Ν. 4314/2014, αρ. 14 (3-κ)). Οι τροποποιήσεις µπορεί να αφορούν τα στοιχεία που στο Νόµο 4314/2014, αρ. 19, αναφέρονται ως ενδεικτικά, ήτοι στους δικαιούχους και στον προϋπολογισµό ή σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο πρέπει να διαφοροποιηθεί προκειµένου να εκδοθεί απρόσκοπτα η πρόσκληση. H ΕπΠα αποφάσισε να εξετάσει εν ευθέτω χρόνω το αίτηµα της Επιτελικής οµής Ναυτιλίας και Αιγαίου για αύξηση του προϋπολογισµού της δράσης «Βελτίωση υποδοµών επαγγελµατικής εκπαίδευσης». 4. Μεθοδολογία και Κριτήρια επιλογής πράξεων Παρουσιάστηκε στα µέλη της Επιτροπής η µεθοδολογία καθώς και τα κριτήρια επιλογής πράξεων του 1 ου ΕΕΕΠ. Σχετικά µε τα κριτήρια επιλογής πράξεων του ΕΚΤ, η ΕπΠα αποδέχεται τις βελτιώσεις που αφορούν στις δράσεις του ΕΚΤ και εξουσιοδοτεί την ΕΥ να προσαρµόσει τα 3

4 κριτήρια επιλογής του Θεµατικού Στόχου 9, όπως έχουν συµφωνηθεί µε τις Υπηρεσίες της ΕΕ και την ΕΥΣΕΚΤ. Εξουσιοδοτεί την ΕΥ να προβαίνει όπου απαιτείται σε µικρές, ήσσονος σηµασίας αλλαγές στην εξειδίκευση των κριτηρίων, προκειµένου αυτά να καθίστανται πιο σαφή και αποτελεσµατικά. 5. Παρουσίαση Περιφερειακών Στρατηγικών Παρουσιάστηκαν συνοπτικά οι Περιφερειακές Στρατηγικές: η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, η Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και η Περιφερειακή Στρατηγική για τους Ροµά. 6. Παρουσίαση της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του ΕΠ Η ΕΥ παρουσίασε αναλυτικά στα µέλη της Επιτροπής τη Στρατηγική Επικοινωνίας του Προγράµµατος και τις σχεδιαζόµενες δράσεις Πληροφόρησης και Επικοινωνίας για το επόµενο έτος. Η ΕπΠα ενέκρινε την Στρατηγική Επικοινωνίας και τις σχεδιαζόµενες δράσεις για το επόµενο έτος του ΠΕΠ. 7. Βασικά στοιχεία του νέου Συστήµατος ιαχείρισης και Ελέγχου (εφαρµοστικός νόµος, διάρθρωση δοµών, νέα στοιχεία κλπ) Η ΕπΠα ενηµερώθηκε για το κανονιστικό πλαίσιο του Συστήµατος ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ Ε), τις νέες υποχρεώσεις και τα στοιχεία απλοποίησης του Σ Ε και τα βασικά στοιχεία του νέου Νόµου 4314/ Παρουσίαση προόδου κάλυψης Αιρεσιµοτήτων Η ΕπΠα ενηµερώθηκε για τις 33 εκ των προτέρων αιρεσιµότητες (7 γενικές και 26 θεµατικές) που εφαρµόζονται στο «ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου », καθώς επίσης και για την πορεία υλοποίησης των δράσεων που αφορούν στις 20 αιρεσιµότητες (2 γενικές και 18 θεµατικές) που έχουν αξιολογηθεί ως µη ή µερικώς εκπληρούµενες στο εγκεκριµένο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Οι υπόλοιπες 13 αιρεσιµότητες (5 γενικές και 8 θεµατικές) έχουν αξιολογηθεί ως εκπληρούµενες, καθώς ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των επιµέρους κριτηρίων. Ειδικότερα αναφέρθηκε η πρόοδος εκπλήρωσης που παρουσιάζουν οι θεµατικές αιρεσιµότητες 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 4.1, 6.1, 6.2, 7.1, 7.3, 8.1, 8.3, 8.5, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 4

5 10.2, 10.4 και οι γενικές αιρεσιµότητες 4 και 7, µε βάση τις ενέργειες που έχουν περιγραφεί στα επιµέρους σχέδια δράσης. Σηµειώθηκε δε η ολοκλήρωση της κατάρτισης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (θεµατική αιρεσιµότητα 1.1) και το Επιχειρησιακό Σχέδιο ράσης για την ένταξη των Ροµά (θεµατική αιρεσιµότητα 9.2) από την ΕΥ. 9. Πρόοδος ανάπτυξης του Ενιαίου συστήµατος παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ αιρεσιµότητα 7 «στατιστικά συστήµατα και δείκτες αποτελέσµατος» Παρουσιάστηκε στα µέλη της ΕπΠα η πρόοδος ανάπτυξης του Ενιαίου συστήµατος παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ από την οµάδα εργασίας που λειτουργεί στην ΕΑΣ για το σκοπό αυτό (έγγραφο το οποίο εστάλη στις υπηρεσίες της Ε.Ε.), και η πρόοδος εκπλήρωσης της γενικής αιρεσιµότητας 7 «Στατιστικά συστήµατα και δείκτες αποτελέσµατος» που περιλαµβάνεται στο Πρόγραµµα. Έγινε αναλυτική αναφορά στις κυριότερες κανονιστικές απαιτήσεις των δεικτών, στο περιεχόµενο του συστήµατος καθώς και στις ενέργειες που προγραµµατίζονται στο επόµενο διάστηµα από την Εθνική Αρχή Συντονισµού. 10. Ενηµέρωση για το περιεχόµενο του Πλάνου Αξιολόγησης Παρουσιάστηκαν στην ΕπΠα οι απαιτήσεις των Κανονισµών ως προς τα θέµατα των αξιολογήσεων που θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου , οι απαιτήσεις για την κατάρτιση του σχεδίου αξιολόγησης του ΠΕΠ, καθώς και οι αρµοδιότητες της ΕπΠα ως προς τις αξιολογήσεις και το σχέδιο αξιολόγησης του Προγράµµατος. Η ΕπΠα ενηµερώθηκε για τα σηµαντικότερα στοιχεία που θα πρέπει να συµπεριληφθούν στο σχέδιο αξιολόγησης, καθώς και για τα χρονικά ορόσηµα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτισή του. Τέλος, η ΕπΠα ενηµερώθηκε για τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν από την ΕΥΣΣΑ και την ΕΥΣΕΚΤ για την καλύτερη υποστήριξη και για το συντονισµό των Α και προκειµένου τα σχέδια αξιολόγησης να έχουν ολοκληρωθεί και εγκριθεί από την ΕπΠα κάθε Προγράµµατος το αργότερο ένα έτος µετά την ηµεροµηνία έγκρισης κάθε ΕΠ, όπως ορίζεται από τον Κανονισµό 1303/ Ενηµέρωση για την Ολοκληρωµένη Χωρική Ανάπτυξη-Παρουσίαση εγκυκλίου Παρουσιάστηκε στα µέλη της ΕπΠα το Σχέδιο Εγκυκλίου για την εφαρµογή της Ολοκληρωµένης Χωρικής Ανάπτυξης, µέσω των Ολοκληρωµένων Χωρικών 5

6 Επενδύσεων Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ ΒΑΑ) για τις αστικές περιοχές και άλλων Ολοκληρωµένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) για περιοχές εκτός αστικών συγκεντρώσεων. Η ΕπΠα ενηµερώθηκε για το θεσµικό πλαίσιο, τις περιοχές παρέµβασης, τα βασικά στοιχεία συγκρότησης των Στρατηγικών ΟΧΕ/ ΒΑΑ, τους αρµόδιους φορείς και τα ενδεικτικά κριτήρια για την επιλογή των ΟΧΕ/ ΒΑΑ από την ΕΥ. Επιπλέον παρουσιάσθηκε προτεινόµενη διαδικασία σχεδιασµού και υλοποίησης των ΟΧΕ/ ΒΑΑ µε στάδια που θα περιλαµβάνουν την προετοιµασία των Στρατηγικών ΟΧΕ/ ΒΑΑ, την αξιολόγηση και την επιλογή των προτάσεων που θα υποβληθούν καθώς και την παρακολούθηση της εφαρµογής τους. Τέλος, επισηµάνθηκε η λειτουργία του ικτύου για το συντονισµό και την παρακολούθηση των ΟΧΕ/ ΒΑΑ και ζητήθηκε η συµµετοχή σ αυτό εκπροσώπων που θα ορίσουν οι ιαχειριστικές Αρχές των ΕΠ. 12. Παρουσίαση της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Η ΠΕΣΚΕ βρίσκεται σε στάδιο διαβούλευσης και θα υποβληθεί προς έγκριση άµεσα στο Περιφερειακό Συµβούλιο. 13. Εφαρµογή συστήµατος διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας Η ΕΥ ενηµέρωσε ότι πρόκειται να ανατεθεί άµεσα η εκπόνηση σχετικής µελέτης για την κάλυψη της αιρεσιµότητας το Παρουσίαση βασικών αρχών ΟΠΣ για την προγραµµατική περίοδο Παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές ΟΠΣ για τη νέα προγραµµατική περίοδο από την ΕΥ ΟΠΣ. 15. Άλλα θέµατα Η ΕπΠα ενηµερώθηκε από τον Πρόεδρο και Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για τις αυξηµένες ανάγκες χρηµατοδότησης αναπτυξιακών έργων που εξακολουθούν να υφίστανται στη µεγαλύτερη νησιωτική Περιφέρεια της χώρας και της Ευρώπης, των οποίων µέρος µπορεί να καλυφθεί από το ΠΕΠ και για τις προσπάθειες που καταβάλλει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να γίνει αποδεκτό από όλους ότι περιλαµβάνεται στις περισσότερο ανεπτυγµένες Περιφέρειες της ΕΕ µόνο λόγω στατιστικών δεδοµένων και χρήζει αύξησης των πόρων του ΠΕΠ. Η ΕπΠα αναγνωρίζει τη σηµασία των ανωτέρω προσπαθειών και εκτιµά ότι πρέπει να δοθεί έµφαση στον ολοκληρωµένο σχεδιασµό της συνολικής αναπτυξιακής προσπάθειας της Περιφέρειας, προκειµένου να επιδιωχθεί η αποτελεσµατική 6

7 υλοποίηση δράσεων όχι µόνο από το ΠΕΠ αλλά και από κάθε άλλη διαθέσιµη πηγή χρηµατοδότησης. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τις προσπάθειες της ΕΥ για τη κατάρτιση εξειδικευµένων κριτηρίων επιλογής σε αυτή τη φάση εξειδίκευσης του Προγράµµατος µε δεδοµένο ότι η θέσπιση καταλλήλων κριτηρίων για την επιλογή πράξεων αποτελεί βασικό στοιχείο για την υλοποίηση ποιοτικών έργων που θα οδηγήσουν σε απτά και ορατά αποτελέσµατα για τους πολίτες. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος της Επιτροπής Παρακολούθησης που εγκρίνει τα κριτήρια είναι κοµβικός, δεδοµένου ότι η έγκριση κατάλληλων κριτηρίων θα αποτελέσει τη βάση για την προετοιµασία από την ΕΥ των προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων προς χρηµατοδότηση, µε µικρές και συγκεκριµένες προσαρµογές όπου απαιτείται. Τα κριτήρια θα πρέπει να οδηγούν στην επιλογή πράξεων κατάλληλων για την επίτευξη των στόχων του Προγράµµατος σε συνάφεια µε τους σχετικούς δείκτες και διαδικασίες που βασίζονται στην αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και της διαφάνειας. Οι προς ένταξη πράξεις θα πρέπει να εξυπηρετούν τους στόχους και τις αναπτυξιακές αρχές του Προγράµµατος στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», να σχετίζονται µε Θεµατικούς Στόχους ή Επενδυτικές Προτεραιότητες και να εξειδικεύονται ανά επενδυτική προτεραιότητα µε αναλυτικό τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ποιοτική επιλογή πράξεων που θα συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Προγράµµατος και να είναι συµβατές µε τις αιρεσιµότητες και αυτοδεσµεύσεις του. Οι Υπηρεσίες της Επιτροπής είναι έτοιµες να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις ελληνικές αρχές στο έργο τους για τον σχεδιασµό και την εξειδίκευση των κατάλληλων κριτηρίων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους αδύναµους δικαιούχους ούτως ώστε να συµµετέχουν ισότιµα στις επικείµενες προσκλήσεις. Προκειµένου να επιταχυνθεί η υλοποίηση του Προγράµµατος, η Επιτροπή συνιστά την τάχιστη ολοκλήρωση της εξειδίκευσης και των κριτηρίων του Προγράµµατος. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 7

8 Συνηµµένα: Κατάλογος Παρόντα Μέλη Επιτροπής Παρακολούθησης Με δικαίωµα Ψήφου Χωρίς δικαίωµα Ψήφου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1ου ΕΕΕΠ (ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΤΟΥ ΕΕΕΠ ) 9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 5 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΑΘΗΝΑ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 1. Σύγκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013 Εθνική Αρχή Συντονισµού Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Μονάδα Α / Α ΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ :ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ :ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ Αθήνα 27.3. 2008 Α.Π.:14225 /ΕΥΣΣΑΑΠ 712 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού του ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 Τεχνική Οδηγία 1 οµή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΩ. ΙΑΥΓΕΙΑΣ: Α Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σ. Καράγιωργα 22-841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+

ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ 1 η

Διαβάστε περισσότερα

Από την ανάπτυξη των θεμάτων ημερήσιας διάταξης συνοψίζονται τα ακόλουθα.

Από την ανάπτυξη των θεμάτων ημερήσιας διάταξης συνοψίζονται τα ακόλουθα. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ» ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Μονάδα Διαχείρισης ΠΕΠ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ ΑΔΑ: Β44Φ-9ΞΓ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα,5 Μαρτίου 202 Αρ. Πρ.0578 / Ε 206 ιεύθυνση ηµοσίων Επενδύσεων Ταχ. /νση : Νίκης 5-7 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 Απρίλιος 2015 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020... 5 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙIΙ -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σ. Καράγιωργα 22-841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.pepna.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μητροπόλεως 3, 5ος όροφος, 105 57 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ Αθήνα 6 Ιουνίου 2006 Α.Π.: 23527/ΕΥΣΣΑΑΠ 1813 ΕΙ ΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ51-Ν61. Αθήνα, 20/8/2013. Αρ.Πρωτ.: 151.886/ΨΣ4558 - Δ/Φ316

ΑΔΑ: ΒΛΩ51-Ν61. Αθήνα, 20/8/2013. Αρ.Πρωτ.: 151.886/ΨΣ4558 - Δ/Φ316 . ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΜΟΝΑΔΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λέκκα 23-25 Ταχ. Κωδ. : 105 62 Αθήνα Αθήνα, 20/8/2013

Διαβάστε περισσότερα

Kοινοτική Nοµοθεσία. Aπόσπασµα από το Eπιχειρησιακό Πρόγραµµα «Τεχνική Βοήθεια 2000-2006» Kεφάλαιο 5 - ιατάξεις Eφαρµογής

Kοινοτική Nοµοθεσία. Aπόσπασµα από το Eπιχειρησιακό Πρόγραµµα «Τεχνική Βοήθεια 2000-2006» Kεφάλαιο 5 - ιατάξεις Eφαρµογής Kοινοτική Nοµοθεσία Aπόσπασµα από το Eπιχειρησιακό Πρόγραµµα «Τεχνική Βοήθεια 2000-2006» Kεφάλαιο 5 - ιατάξεις Eφαρµογής 8. 123 Aπόσπασµα από το Eπιχειρησιακό Πρόγραµµα «Τεχνική Βοήθεια 2000-2006» Kεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΠ) ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΠ) ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Μητροπόλεως 3 (5 ος όροφος) Ταχ. Κώδικας: 105 57 Σύνταγμα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΡΟΣ Α.1 - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ...7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ I ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ...7 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» Αθήνα, Μάιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ..6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 26.05.2011 A.Π.: 1866

Ερµούπολη, 26.05.2011 A.Π.: 1866 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σ. Καράγιωργα 22-841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 8 CCI: 2007GR161PO003 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 2013 http://www.attikis.gr/ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Μονάδα ιαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013 ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακή Στρατηγική Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΣΠΑ 2014 2020

Επικοινωνιακή Στρατηγική Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΣΠΑ 2014 2020 Επικοινωνιακή Στρατηγική Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΣΠΑ 2014 2020 Πίνακας περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΥΣΣΑΑΠ) Ταχ. /νση : ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3 (5 ος όροφος) Ταχ. Κώδικας: 105 57 ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09: «ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09: «ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου»

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα