ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (Ε.ΠΕ.ΔΙ.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (Ε.ΠΕ.ΔΙ.)"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (Ε.ΠΕ.ΔΙ.) Άρθρο 1 Έγκριση και αντικείμενο Κανονισμού Λειτουργίας του Ε.ΠΕ.ΔΙ. Εγκρίνεται, όπως σχετικά αναφέρεται στα επόμενα άρθρα, ο Κανονισμός, με τον οποίο ρυθμίζονται η οργάνωση και λειτουργία του «Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου (Ε.ΠΕ.ΔΙ.)», το οποίο έχει συσταθεί με την με αρ. πρωτ. Οικ / Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), σε εφαρμογή της παραγράφου 4, του άρθρου 3, της με αρ / ΚΥΑ «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 5γ του άρθρου 5 του Ν. 3614/2007», ΦΕΚ 1957/Β/ , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο αγγλικός τίτλος του Δικτύου είναι «Greek Environmental Network, (GEN)». Άρθρο 2 Στόχοι του Ε.ΠΕ.ΔΙ. Οι στόχοι του Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου, στο πλαίσιο της Υπουργικής Απόφασης συγκρότησής του, συνοψίζονται ως ακολούθως: Ανταλλαγή πληροφόρησης, τεχνογνωσίας και εμπειριών μεταξύ των μελών του Δικτύου, Συμβολή στη διάχυση σχετικής γνώσης, εμπειρίας και καλών πρακτικών σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, Υποστήριξη της παρακολούθησης της επίτευξης των στόχων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, σχετικά με το περιβάλλον, Διαμόρφωση και εισήγηση μέτρων πολιτικής και κατευθύνσεων, σχετικά τόσο με τον προγραμματισμό και την υλοποίηση έργων και δράσεων του Τομέα Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών προγραμμάτων, όσο και την καλύτερη δυνατή ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στην άσκηση των επιμέρους τομεακών πολιτικών, πχ στους τομείς των Μεταφορών, της Γεωργίας, του Τουρισμού, της Βιομηχανίας, της Παιδείας, Υποστήριξη στην κατάρτιση και παρακολούθηση του συστήματος δεικτών περιβαλλοντικής παρακολούθησης, Διασύνδεση και συνεργασία με τα αντίστοιχα Δίκτυα άλλων κρατών μελών, καθώς και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιβαλλοντικών Αρχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Network of Environmental & Managing Authorities ΕΝΕΑ).

2 Άρθρο 3 Μέσα και εργαλεία για την επίτευξη των στόχων του Ε.ΠΕ.ΔΙ. Το Ε.ΠΕ.ΔΙ. λειτουργεί με βάση Σχέδιο Δράσης και αντίστοιχο Πρόγραμμα Εργασιών, όπως σχετικά αναφέρεται στο Άρθρο 8 του παρόντος Κανονισμού. Το Ε.ΠΕ.ΔΙ., για την επίτευξη των στόχων του θα χρησιμοποιεί μέσα και εργαλεία, όπως τα παρακάτω: Συλλογή πληροφοριών και ανάπτυξη εργαλείων (Βάση Δεδομένων, alert σύστημα, reporting κ.λπ.), για την παρακολούθηση της προόδου επίτευξης των στόχων και των προτεραιοτήτων που τίθενται σε επίπεδο χώρας, στον τομέα του Περιβάλλοντος, Δημιουργία κόμβου, στην ιστοσελίδα της ΕΥΣΠΕΔ, ως μέσο παροχής και ανταλλαγής ηλεκτρονικών πληροφοριών, Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων (ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων κ.λπ.) για τη διάχυση και ενημέρωση των δραστηριοτήτων του Δικτύου, Έκδοση ηλεκτρονικού, οπτικοακουστικού και έντυπου ενημερωτικού υλικού, σχετικού με τα αντικείμενα δραστηριοποίησης του Δικτύου, Ανάπτυξη εργαλείων περιβαλλοντικής παρακολούθησης έργων και προγραμμάτων (σύστημα δεικτών περιβαλλοντικής παρακολούθησης), Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής πολιτικής σε όλα τα στάδια υλοποίησης έργων και δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, Διεξαγωγή θεματικών εργαστηρίων, όπου, ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες, θα εξετάζονται και αναλύονται ειδικά θέματα, Σύσταση και λειτουργία θεματικών ομάδων εργασίας. Άρθρο 4 Διάρθρωση του Ε.ΠΕ.ΔΙ.-Μέλη Το Ε.ΠΕ.ΔΙ. συνδέει τις εθνικές και περιφερειακές αρχές, που έχουν αρμοδιότητα σε περιβαλλοντικούς τομείς και τομείς οικονομικής ανάπτυξης αλλά και άλλους φορείς στη βάση της τεχνογνωσίας και της παροχής σχετικών υπηρεσιών. Το Ε.ΠΕ.ΔΙ. έχει ως μέλη του εκπροσώπους από τις αρχές και τους φορείς σχεδιασμού και διαχείρισης των αναπτυξιακών προγραμμάτων (του Δημόσιου και του Ευρύτερου Δημόσιου τομέα), καθώς και από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Το δίκτυο είναι ανοικτό στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και σε άλλους φορείς, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται εμπειρογνώμονες, Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, σχετικά με το περιβάλλον, Ν.Π.Ι.Δ. και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα αποτυπώνεται σχηματικά η διάρθρωση του περιβαλλοντικού δικτύου.

3 ΥΠΕΚΑ Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ. Αρχές που έχουν αρμοδιότητα σε περιβαλλοντικούς τομείς (Κεντρικές & Περιφερειακές) Ειδικές Υπηρεσίες (που λειτουργούν στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Εθνικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ Περιβάλλοντος, ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, ΓΔ Δράσης για το Kλίμα,ΓΔ Ενέργειας,ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης κ.α.) Άλλοι φορείς (Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, εμπειρογνώμονες, ΜΚΟ) Η συμμετοχή των μελών του Ε.ΠΕ.ΔΙ. είναι εθελοντική και τα μέλη δεν αμείβονται για τη συμμετοχή τους. Τα μέλη του Δικτύου έχουν την υποχρέωση να υποστηρίζουν τη λειτουργία και την επίτευξη των στόχων του Δικτύου με κάθε πρόσφορο μέσο και να συμμετέχουν, ενεργά, σε όλες τις δραστηριότητες αυτού. Τα μέλη του Δικτύου μπορούν να: διατυπώνουν προτάσεις κατά την κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης του Δικτύου, επί των εγγράφων εργασίας που εισηγούνται οι θεματικές ομάδες εργασίας του Δικτύου, καθώς και επί θεμάτων και αντικειμένων που θεωρούν ότι είναι σκόπιμο να απασχολήσουν την Ολομέλεια του Δικτύου, συμμετέχουν σε δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της λειτουργίας του Ε.ΠΕ.ΔΙ. εισηγούνται θέματα στην Ημερήσια Διάταξη της ολομέλειας, τα θεματικά εργαστήρια και τις θεματικές ομάδες εργασίας. Άρθρο 5 Όργανα του Ε.ΠΕ.ΔΙ. Το Ε.ΠΕ.ΔΙ. λειτουργεί υπό την ευθύνη και το συντονισμό του ΥΠΕΚΑ, με επισπεύδουσα αρμόδια Υπηρεσία την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.), όπως αναφέρεται στην Υπουργική Απόφαση συγκρότησης του Δικτύου.

4 Το Ε.ΠΕ.ΔΙ. περιλαμβάνει τρία βασικά όργανα: Την Ολομέλεια, στην οποία γίνεται ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος και λαμβάνονται, όπου κάτι τέτοιο απαιτείται, σχετικές αποφάσεις, Τις Ομάδες Εργασίας, οι οποίες οργανώνονται σε Θεματικούς Κύκλους Θεματικές Ομάδες Εργασίας (ΘΟΕ), Την Τεχνική Γραμματεία (Μονάδα Α της Ε.Υ.Σ.ΠΕΔ.). Χρέη Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.ΠΕ.ΔΙ. ασκεί η Μονάδα Γ της Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ. Άρθρο 6 Η Ολομέλεια του Ε.ΠΕ.ΔΙ. Οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας του Δικτύου γίνονται στη βάση ημερήσιας διάταξης, την οποία εισηγείται η Τεχνική Γραμματεία, μετά από προτάσεις των μελών του Δικτύου, στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων αυτού. Η ολομέλεια του Ε.ΠΕ.ΔΙ. αποτελείται από όλα τα μέλη του Δικτύου και συνεδριάζει, τουλάχιστον, μια (1) φορά το χρόνο σε απαρτία, η οποία λογίζεται στο 50%+1 του συνόλου των ορισμένων μελών του Δικτύου, όπως αυτά αναφέρονται στο συνημμένο στον παρόντα Κανονισμό Παράρτημα. Η Ολομέλεια δύναται να συνεδριάσει και εκτάκτως, εφόσον κριθεί αναγκαίο και σκόπιμο από την επισπεύδουσα αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, όπως αυτή αναφέρεται στην Υπουργική Απόφαση συγκρότησης του Δικτύου, ή συμφωνήσει προς τούτο, εγγράφως, τουλάχιστον, το 30% του συνόλου των ορισμένων μελών του Δικτύου, όπως αυτά αναφέρονται στο συνημμένο στον παρόντα Κανονισμό Παράρτημα. Στην ολομέλεια μπορούν να συμμετέχουν και οι άλλοι φορείς του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού, μετά από σχετική πρόσκληση της Τεχνικής Γραμματείας. Άρθρο 7 Οι Ομάδες Εργασίας Οι Ομάδες εργασίας διαμορφώνονται εντός του δικτύου και οργανώνονται ανά θεματική ενότητα. Πρόκειται για μικρές ομάδες επιλεγμένων μελών και, κατά περίπτωση, άλλων φορέων (του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού), που επεξεργάζονται συγκεκριμένα θέματα ή μεθοδολογίες, προκειμένου να υποστηρίξουν το έργο των μελών στο πλαίσιο λειτουργίας του Δικτύου. Τα αποτελέσματα των εργασιών των Ομάδων Εργασίας παρουσιάζονται στις Ολομέλειες του Δικτύου. Η συμμετοχή στις Ομάδες Εργασίας δεν είναι αμειβόμενη. Το αντικείμενο των Ομάδων Εργασίας είναι θεματικού και μεθοδολογικού περιεχομένου και βασίζεται στα ευρωπαϊκά ή διεθνή standards για την εφαρμογή

5 και την παρακολούθηση της εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής. Ειδικότερα, αντικείμενο των Ομάδων Εργασίας, ενδεικτικά, αποτελεί η επεξεργασία ειδικών θεμάτων όπως η Κλιματική Αλλαγή, η ανάσχεση της απώλειας της Βιοποικιλότητας, η Διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων, καθώς και των υδατικών πόρων, η εφαρμογή της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης στα συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα, η εφαρμογή της Οδηγίας INSPIRE, η προετοιμασία των περιβαλλοντικών θεμάτων των Κανονισμών των διαρθρωτικών ταμείων, η παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων και των δεικτών, καθώς και η ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης και ελέγχου για την ορθή εφαρμογή της εθνικής και κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής. Άρθρο 8 Τεχνική Γραμματεία Διοικητική Υποστήριξη του Δικτύου Η αρμόδια για την οργάνωση του Ε.ΠΕ.ΔΙ. υπηρεσία είναι η Μονάδα Α της Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ. (Μονάδα Συντονισμού και Αξιολόγησης της Εφαρμογής Περιβαλλοντικών Πολιτικών/παρ. 4, του άρθρου 3, της με αρ / ΚΥΑ -ΦΕΚ 267/Α/ , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η οποία και εκτελεί χρέη Τεχνικής Γραμματείας του Δικτύου. Η Τεχνική Γραμματεία του Δικτύου είναι υπεύθυνη, κυρίως, για: Την κατάρτιση και εισήγηση του Σχεδίου Δράσης του Ε.ΠΕ.ΔΙ. και του αντίστοιχου προγράμματος εργασιών του Δικτύου, Την παρακολούθηση της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης και την κατάρτιση σχετικών αναφορών Τη διάχυση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης στα μέλη του Ε.ΠΕ.ΔΙ. Την ανάληψη όλων των απαραίτητων πρωτοβουλιών και ενεργειών για την ομαλή διαχείριση και λειτουργία του Δικτύου. Τον συντονισμό των Ομάδων Εργασίας Τη διασύνδεση και συνεργασία με τα αντίστοιχα Δίκτυα άλλων κρατών μελών, για ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών, τεχνογνωσίας και πληροφόρησης σχετικά με την εφαρμογή περιβαλλοντικής πολιτικής Την εκπροσώπηση του Ε.ΠΕ.ΔΙ στο ΕΝΕΑ Την ανάθεση, κατά περίπτωση, σε εξωτερική υποστήριξη της υλοποίησης ενεργειών που προβλέπονται στο σχέδιο δράσης, εφόσον απαιτηθεί.. Χρέη Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης του Ε.ΠΕ.ΔΙ. ασκεί η Μονάδα Γ της Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ. (Μονάδα Οργάνωσης και Υποστήριξης), η οποία: Μεριμνά για τη συνεχή ενημέρωση των μελών του Δικτύου και την ενεργή συμμετοχή τους στις προβλεπόμενες δραστηριότητες,

6 Αναλαμβάνει τη διοργάνωση των Θεματικών Εργαστηρίων και Ομάδων Εργασίας, καθώς και των σχετικών ημερίδων, συνεδρίων κ.λπ., Φροντίζει για τη διανομή των αποφάσεων και του σχετικού υποστηρικτικού υλικού στα μέλη του Δικτύου Τηρεί τα πρακτικά της ολομέλειας και των συναντήσεων των ομάδων εργασίας. Παρέχει Τεχνική Υποστήριξη στο Δικτύου, όσον αφορά σε θέματα διαδικτύου, βάσης δεδομένων, alert system, ανάγκες reporting, σύνδεση με Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) των αναπτυξιακών προγραμμάτων, Helpdesk κ.λπ. Άρθρο 9 Λήψη Αποφάσεων - Τροποποίηση του Παρόντος Κανονισμού Οι αποφάσεις λαμβάνονται στη Ολομέλεια του Ε.ΠΕ.ΔΙ. σε πνεύμα συναίνεσης και συνεργασίας. Σε περίπτωση που μια απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί με τη συναίνεση όλων των μελών της Ολομέλειας, η απόφαση αυτή λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Οι αποφάσεις και τα συμπεράσματα της Ολομέλειας υπογράφονται από την επισπεύδουσα αρμόδια υπηρεσία (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.), με εξουσιοδότηση των παρόντων μελών της και δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.. Για επείγοντα θέματα ή για θέματα που υπάρχει εξουσιοδότηση από την Ολομέλεια, η επισπεύδουσα αρμόδια υπηρεσία ακολουθεί τη γραπτή διαδικασία ως ακολούθως : Αποστέλλει στα μέλη του Ε.ΠΕ.ΔΙ. σχέδιο εισήγησης. Τα μέλη, εντός 10 ημερολογιακών ημερών, πρέπει να εκφράσουν γραπτά τη γνώμη τους. Η εισήγηση θεωρείται εγκριθείσα όταν έχει απαντήσει θετικά η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δικτύου, όπως αυτά αναφέρονται στο συνημμένο στον παρόντα Κανονισμό πίνακα. Η παράλειψη αποστολής γραπτής απάντησης εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων θεωρείται ως αποδοχή. Μεταβολή, συμπλήρωση ή τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού γίνεται με σχετική απόφαση της Ολομέλειας του Δικτύου και έγκριση νέου Κανονισμού.

7 ΜΕΛΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. OIK / Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ Α/Α Φορέας Τακτικό Μέλος Αναπληρωματικό Μέλος Υπουργείο Εσωτερικών -Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών Υπουργείο Εξωτερικών -Ειδική Νομική Υπηρεσία ΥΠ.ΕΘ.Α. -Δ/νση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΥΠΑΑΝ -Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ) Μπριάστικας Κωνσταντίνος Καριψιάδης Γιώργος Ζαραλίδου Δομινίκη Γραμματικού Ιουλία Χασιώτη Ιωάννα Γιαννακάκη Μαλαματένια - Δέσποινα 5 -Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Γεν. Δ/νση Πολεοδομίας -Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Γενική Δ/νση Προγραμματισμού και έργων Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Χαραλάμπους Χρήστος Νικολάου Άννα Κουκάς Ιωάννης 9 Ειδική Γραμματεία Υδάτων Τασόγλου Σπύρος Πλιάκας Θεόδωρος 10 Ειδική Γραμματεία Δασών Δρούγας Παναγιώτης Ζέρβα Αργυρώ 11 -Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Μουρμούρη Αθηνά Μεϊμάρης Δημήτρης Σκούρτη Βασιλική 12 -Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος Δ/νση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου Τσιλιμπάρη Ειρήνη Γωγούσος- Τσιώτας Οδυσσέας Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης του ΥΠΕΚΑ Τολέρης Επαμεινώνδας Βασίλης Παπαδάκης Ψάϊλα Αγγελική Έφη Χαϊδοπούλου 15 Πράσινο Ταμείο Βιδάλη Άρτεμις Γκαγκάρη Πηνελόπη 16 Κτηματολόγιο ΑΕ Βογιατζής Μόσχος Νίκου Νικόλαος

8 17 Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων -Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας Μαρία Χριστούλα Αντώνιος Γυπάκης 18 Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων -Δ/νση Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Τμήμα Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Αγωγής Ξυλόκοτα Αναστασία Λιασκοβίτου Χριστίνα Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης -Γενική Δ/νση Συνθηκών και Υγιεινής Εργασίας Δ/νση Συνθηκών Εργασίας Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης Μοίρου Αγγελική Καστανιάς Μιχάλης Γιαννακόπουλος Βασίλειος Λιάτου Αμαλία 21 Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής Δαβάκης Ευστράτιος Ντούγιας Βασίλειος 22 Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης Αποστολίδου Τερέζα Μιρέλη - Γκουτέλα Παρασκευή Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας Περιφέρειας Θεσσαλίας Περιφέρειας Κρήτης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Κόλλια Μάρθα Κωνσταντίνος Νικάκης Σπηλιόπουλος Ζώης Κουτσουτάσιος Αθανάσιος Καγιαμπάκη Άννα Τερζής Αντώνιος Δημήτριος Αλβανός Σκορδίλης Κωνσταντίνος Βούρος Παναγιώτης Ιωαννίδης Απόστολος Νικόλαος Μπλαχούρας Παπαζήσιμου Στέφανος Ζαχαρούλη Μαρία Κανδηλογιαννάκη Μαρία Ριζογιάννης Αιμίλιος Δημήτριος Τσίμπλινας Λαζαρίδου Ευθαλία Γαλαντή Ειρήνη

9 Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Περιφέρειας Κεντρ. Μακεδονίας Περιφέρειας Ηπείρου Περιφέρειας Πελοποννήσου Υπουργείο Εξωτερικών Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Εφαρμογής Χρηματοδοτικών & Επενδυτικών Προγραμμάτων Λεμονός Γεώργιος Λάτσιος Ηρακλής Καλτσούνης Χρόνης Καλαμούτσου Παρασκευή Τσίρος Χρήστος Βαγιάννη Ελένη Μούτσου Όλγα Κολιός Φώτης Μπουζάλας Αθανάσιος Τσαγλιώτη Σύλβια 35 Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Μαυριά Παναγιώτα Διαμαντάκου Γεωργία 36 Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Πραγιάτη Μαίρη Βλάχος Κωνσταντίνος 37 ΕΥΔ Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκληση» Οικονόμου Γιώργος Γιαμπούρας Μανόλης 38 ΕΥΔ Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Λιάππα Σοφία Κούκου Βάνια 39 ΕΥΔ Διαχείρισης των Ε.Π του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» Κατσιγιάννη Ελένη Σωτηροπούλου Βασιλική 40 Ε.Υ.Δ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία» Μηνά Ευαγγελία Μπελέκου Πηνελόπη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής Ε.Υ.Δ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΥΔ Ε.Π «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ΕΥΔ Ε.Π «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» Μαμαλούγκας Νικόλαος Χατζηφάνης Ιωάννης Δοκουμετζίδου Κυριακή Συρόπουλος Χαράλαμπος Δρίτσα Χριστίνα

10 44 Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών Μπινιάρης Απόστολος Βουγιουκλάκης Ιωάννης Μάνεσης Λεωνίδας 45 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) Σπυρόπουλος Κοσμάς Τσουκνίδας Βησσαρίων Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΥΔ του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας » Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού 49 Υπουργείο Τουρισμού Ενδιάμεση Διαχειρστική Αρχή Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης Ενδιάμεση Διαχειρστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ενδιάμεση Διαχειρστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Πετρίτση Θεώνη Πουρνάρα Σοφία Νταής Παναγιώτης Τσιμπιρίδης Κωνσταντίνος Κρυσταλλίδης Αντώνης Γκούτζιος Βασίλειος Διβάνης Σταύρος Χατζηπαντελή Σοφία Κόμβου Μαρία - Καλλιρρόη Πιτσινίγκος Βασίλειος Καρατζιά Ιφιγένεια Παπαδόπουλος Ιωάννης 53 Ενδιάμεση Διαχειρστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου Μέγα Γεωργία Παπαβασιλείου Αποστόλης 54 Ενδιάμεση Διαχειρστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας Σειραγάκη Κερασία Βαλλούς Δημήτριος Ενδιάμεση Διαχειρστική Αρχή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειρστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Ενδιάμεση Διαχειρστική Αρχή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Παππάς Επαμεινώνδας Θωμόπουλος Νικόλαος Κολιός Δημήτρης Ρούσου Αγγελική Δημητρακόπουλος Αντώνης Βέλλιος Λεωνίδας 58 Ενδιάμεση Διαχειρστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής Δρόσης Δημήτριος Ενδιάμεση Διαχειρστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου Ενδιάμεση Διαχειρστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Ενδιάμεση Διαχειρστική Αρχή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Λαμπροπούλου Ιωάννα Αναστάσιος Χατζέλλης Παπαχαραλάμπους Λουκάς Κούτρης Παναγιώτης Αιμιλία Γάτσιου Αλμπανόπουλος Νίκος 62 Ενδιάμεση Διαχειρστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης Κασωτάκη Μαρία Μπαλαντινάκης Γιάννης

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την. προγραμματική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την. προγραμματική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ : ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2008 Α.Π.:61072 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3543

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες: Κ. Δοκουμετζίδου Τηλέφωνο: 210 6417705

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.) εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3852/2010, Άρθρο 282 και του Π.Δ. 75 /2011, Άρθρο 21. Στον παρόντα Ο.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25/9/2014. διαθέσιμα προκειμένου να πληρώσουν στους αναδόχους τους τον αναλογούντα ΦΠΑ,

Αθήνα, 25/9/2014. διαθέσιμα προκειμένου να πληρώσουν στους αναδόχους τους τον αναλογούντα ΦΠΑ, - -------------------- -------------------------------------------- ιf Iι:'----~~~~~-.:;:;;;;:;----..-~--~-;..;;;,;;:-~--;;;;;:. ~. _ ΑΔΑ: ΩΛΟΓΦ-ΟΒΞ ~NClIAM~~H ΔΙι7;χεΙΡΙ%1ΊΚΗ ΑΙ:ΙΧΗ INFORMATlCS ~~~WM~~78~by

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2007 Α. Π. 127718 (σχετ. ) Περιφέρεια Αττικής Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΠ) ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΠ) ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Μητροπόλεως 3 (5 ος όροφος) Ταχ. Κώδικας: 105 57 Σύνταγμα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Fax : 210 6430625 e-mail :

Fax : 210 6430625 e-mail : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες : Μ. Γκιόκα Τηλέφωνο : 210 6417814 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΕΙΣ, ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ»/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΕΙΣ, ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ»/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» Αθήνα, Μάιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ..6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Φοινικόπουλος Απόστολος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μπαϊράμη Αθηνά

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Φοινικόπουλος Απόστολος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μπαϊράμη Αθηνά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 21/2012 ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Φοινικόπουλος Απόστολος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μπαϊράμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 5 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΑΘΗΝΑ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 1. Σύγκληση

Διαβάστε περισσότερα

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013 2015

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΣΕΙΦ) ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

1 η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 Ταχ. Κώδικας : 104 41, ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

(ΣΤΟΧΩΝ «ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΚΑΙ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

(ΣΤΟΧΩΝ «ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΚΑΙ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ (ΣΤΟΧΩΝ «ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΚΑΙ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... - 12-1.1

Διαβάστε περισσότερα

(ΣΤΟΧΩΝ «ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΚΑΙ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

(ΣΤΟΧΩΝ «ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΚΑΙ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ (ΣΤΟΧΩΝ «ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΚΑΙ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... - 12-1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Aθήνα, 30/12/2013 Αρ.πρωτ. 14283/Φ.234.03 Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών (Με την ευθύνη ενημέρωσης των Εποπτευόμενων Φορέων τους) Επιμορφωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα