Αθήνα, Α.Π.: 660/5/27384

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, 15.05.2014 Α.Π.: 660/5/27384"

Transcript

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ «ΝΕΟΛΑΙΑ» Αθήνα, Α.Π.: 660/5/27384 Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ), Ν.Π.Ι.Δ που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.α/ ) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις της υπ αριθμ /Η/ (ΦΕΚ 2508/Β/ ). Κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Συγχώνευση δια απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (Ε.Ι.Ν), ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Ι.Δ.ΕΚ.Ε) και ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Ι.Ν), εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 2508/Β/ ). 3. Τις διατάξεις της υπ αριθμ /Η/2013 (ΦΕΚ 298/ΥΟΔΔ/21/6/2013) απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού περί συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ). 4. Τις διατάξεις της υπ αριθμ /ΙΑ/ Απόφασης του Υπουργού Παιδείας περί ορισμού του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) ως Εθνικό Οργανισμό/Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus , για τον τομέα «Νεολαία». 5. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) υπ αριθμ. 1288/2013/11 Δεκεμβρίου 2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Προγράμματος Erasmus +του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. 6. Τον Οδηγό για τις Εθνικές Μονάδες συντονισμού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ (Guide for National Agencies implementing the Erasmus + Programme) όπως εκδίδεται κάθε φορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 7. Τον Κανονισμό ( ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθμ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25 ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθμ. 1605/2002 του Συμβουλίου. 8. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 9. Την υπ αριθμ. 1954/50/ Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 1

2 ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ να υποβάλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σκοπό την ένταξή τους στο Μητρώο Αξιολογητών, στο πλαίσιο του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Erasmus για τον τομέα «Νεολαία». Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα «Νεολαία» συγκροτεί μητρώο αξιολογητών, με σκοπό την ποιοτική αξιολόγηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων για επιχορήγηση, καθώς και την αξιολόγηση των τελικών εκθέσεων επιχορηγούμενων αιτήσεων. Η ποιοτική αξιολόγηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων για επιχορήγηση θα πραγματοποιείται στο πλαίσιο των παρακάτω Βασικών Δράσεων: Βασική Δράση 1 (ΚΑ1): Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων. Βασική Δράση 2 (ΚΑ2): Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών. Βασική Δράση 3 (ΚΑ3): Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής. Η αξιολόγηση τελικών εκθέσεων επιχορηγούμενων αιτήσεων θα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της παρακάτω Βασικής Δράσης: Βασική Δράση 2 (ΚΑ2): Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών για ποσό επιχορήγησης άνω των ,00. Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται στα κριτήρια που έχουν καθοριστεί στον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+ και στον Οδηγό για τους Αξιολογητές (ERASMUS+ Guide for Experts on Quality Assessment, Παράρτημα ΙΙΙ), όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά. Στόχοι της αξιολόγησης είναι: Η εφαρμογή ανοικτών διαδικασιών για την επιλογή των αιτήσεων και την αξιολόγηση τελικών εκθέσεων επιχορηγούμενων αιτήσεων. Η επιλογή ποιοτικών αιτήσεων, η υλοποίηση των οποίων συμβάλλει στην επίτευξη των ειδικών στόχων του Προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα «Νεολαία». Β. ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Στον τομέα «Νεολαία» το Πρόγραμμα Erasmus+ θα υποστηρίξει τις ακόλουθες κύριες Δράσεις: 1) Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων (Βασική Δράση 1). Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Δράσης υποστηρίζονται τα ακόλουθα: Κινητικότητα των νέων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες μη τυπικής και άτυπης μάθησης, μεταξύ των χωρών του Προγράμματος. Η κινητικότητα αυτή μπορεί να λάβει τη μορφή ανταλλαγών νέων και εθελοντισμού, καθώς και καινοτόμες δραστηριότητες που θα αξιοποιούν τις υφιστάμενες διατάξεις για την κινητικότητα. Κινητικότητα ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας ή σε οργανώσεις νεολαίας καθώς και στελεχών της νεολαίας. Η κινητικότητα αυτή μπορεί να λάβει τη μορφή δραστηριοτήτων κατάρτισης και δικτύωσης. 2

3 Κινητικότητα των νέων, των ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας ή σε οργανώσεις νεολαίας, καθώς και των στελεχών νεολαίας, από και προς χώρες εταίρους. 2) Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών (Βασική Δράση 2). Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Δράσης υποστηρίζονται τα ακόλουθα: Στρατηγικές συμπράξεις με στόχο την ανάπτυξη και την υλοποίηση κοινών πρωτοβουλιών, μεταξύ των οποίων πρωτοβουλίες της νεολαίας και σχέδια για την αγωγή του πολίτη, σκοπός των οποίων είναι η ανάπτυξη της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, η κοινωνική καινοτομία και η συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή και στην ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος μέσω της μάθησης από ομότιμους και ανταλλαγή εμπειριών. Πλατφόρμες υποστήριξης ΤΠ (τεχνολογιών της πληροφορίας) που καθιστούν δυνατή τη μάθηση από ομότιμους, τη βασιζόμενη στη γνώση εργασία στον τομέα της νεολαίας, την εικονική κινητικότητα και τις ανταλλαγές καλών πρακτικών. 3) Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής (Βασική Δράση 3). Η συγκεκριμένη Δράση περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Την εφαρμογή θεματολογίου πολιτικής της Ένωσης στον τομέα της νεολαίας, μέσω της Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισμού. Την εφαρμογή στις χώρες του προγράμματος των μέσων της Ένωσης για την διαφάνεια και την αναγνώριση, ιδίως του πιστοποιητικού Youthpass και υποστήριξη των δικτύων πανενωσιακής εμβέλειας και των ευρωπαϊκών Μ.Κ.Ο που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας. Τον διάλογο περί πολιτικής με ευρωπαϊκούς ενδιαφερόμενους φορείς και τον διαρθρωμένο διάλογο με τους νέους. Δικαίωμα συμμετοχής στο μητρώο αξιολογητών έχουν φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για μικρής διάρκειας ανάληψη υποχρέωσης αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι οι αξιολογητές θα πρέπει να τηρούν τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης όπως αυτά θα ορίζονται κάθε φορά από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού. Για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία των αξιολογητών, τα στοιχεία τους δεν θα δημοσιοποιούνται. Γ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ Γ.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Οι ενδιαφερόμενοι αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στην παρούσα πρόσκληση εφόσον: 1. Έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 2. Έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης 1, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. 3

4 3. Έχουν καταδικαστεί για αδίκημα ή πειθαρχικό παράπτωμα βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου, σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή. 4. Έχουν κριθεί ένοχοι για σοβαρό επαγγελματικό ή πειθαρχικό παράπτωμα ή αδίκημα που αποδεδειγμένως έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο το οποίο μπορεί να τεκμηριώσει η Εθνική Μονάδα Συντονισμού. 5. Έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα. 6. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή/και την πληρωμή των φόρων σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία. 7. Εμπλέκονται σε υπόθεση σύγκρουσης συμφερόντων, όπως αυτή περιγράφεται στο σημείο Δ.1 της παρούσας. 8. Έχουν κριθεί ένοχοι για παραποίηση πληροφοριών και στοιχείων τις οποίες κλήθηκαν να παράσχουν ή υποβάλλουν στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού ως προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης ή δεν παρείχαν αυτές τις πληροφορίες. 9. Τους έχει επιβληθεί διοικητική ποινή σύμφωνα με το άρθρο 109(1) του Δημοσιονομικού Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου Δεν είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 11. Από το διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι, σύμβουλοι, συνεργάτες και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς τους έως δεύτερου (2 ου ) βαθμού. Γ.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Γ.2.1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ελληνικού Πανεπιστημίου (Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμο τίτλο Τμήματος Πανεπιστημιακής Σχολής του εξωτερικού νόμιμα αναγνωρισμένου από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο. 2. Άριστη γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2). 3. Εμπειρία σε διαδικασίες αξιολόγησης προτάσεων ευρωπαϊκών ή/και διεθνών προγραμμάτων ή τριετή εμπειρία στην υλοποίηση /διαχείριση ευρωπαϊκών ή/και διεθνών προγραμμάτων για νέους. 4. Ικανότητα χειρισμού Η/Υ, δεδομένου ότι οι αξιολογήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του Ο.Ε.Ε.Τ (Online Expert Evaluation Tool). Γ.2.2 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 1. Κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών. 2. Εμπειρία σε διαδικασίες αξιολόγησης προτάσεων ευρωπαϊκών ή /και διεθνών προγραμμάτων με αντικείμενο συναφές με τους τομείς εξειδίκευσης ή τριετή εμπειρία στην υλοποίηση / διαχείριση ευρωπαϊκών ή/και διεθνών προγραμμάτων με αντικείμενο συναφές με τους τομείς εξειδίκευσης. 3. Εμπειρία στη σύνταξη μελετών σχετικών με τους τομείς εξειδίκευσης / ερευνητικό συγγραφικό έργο συναφές με τους τομείς εξειδίκευσης. 4. Συμμετοχή σε σεμινάρια κατάρτισης σχετικά με τους τομείς εξειδίκευσης. 4

5 Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι προκειμένου να συμπεριληφθούν στο Μητρώο Αξιολογητών του Προγράμματος ERASMUS για τον τομέα «Νεολαία» θα πρέπει να πληρούν, εκτός των υποχρεωτικών προσόντων, κατ ελάχιστον ένα από τα τέσσερα παραπάνω επιπρόσθετα προσόντα. Δ. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ Δ.1 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Οι αξιολογητές κατά τη διάρκεια αξιολόγησης θα πρέπει να είναι ελεύθεροι από κάθε συμφέρον, που να σχετίζεται µε αιτούντα φορέα (οικογενειακό, συναισθηματικό, πολιτικό, οικονομικό, κοινό συμφέρον ή άλλο), το οποίο θα επηρεάσει την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία. Οι αξιολογητές που σχετίζονται με αιτούντα φορέα, στην συγκεκριμένη περίοδο αξιολόγησης, στην υπό αξιολόγηση Δράση, θεωρείται ότι δεν πληρούν την αρχή της μη σύγκρουσης συμφερόντων και αποκλείονται από τη διαδικασία αξιολόγησης για τη συγκεκριμένη περίοδο υποβολής αιτήσεων. Οποιαδήποτε σχέση σαν κι αυτή, πρέπει να δηλώνεται στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού. Δ.2 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Οι αιτήσεις που υποβάλλονται, αποτελούν έγγραφα εμπιστευτικού χαρακτήρα. Οι αξιολογητές δεν επιτρέπεται να αποκαλύψουν προς τρίτους οποιεσδήποτε πληροφορίες εμπεριέχονται στις αιτήσεις ή που αφορούν στην αξιολόγηση. Επιπρόσθετα, δεν επιτρέπεται να κάνουν χρήση αυτών των εμπιστευτικών πληροφοριών για δικό τους όφελος ή όφελος τρίτου. Το απόρρητο πρέπει να διατηρηθεί και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης. Πριν την ανάθεση του έργου, οι αξιολογητές θα κληθούν από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού να υπογράψουν τη «Δήλωση αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων και εμπιστευτικότητας» (Παράρτημα II) Ε. ΙΣΧΥΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Το Μητρώο Αξιολογητών το οποίο θα σχηματιστεί θα παραμένει ανοιχτό καθ όλη τη διάρκεια ορισμού του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το Πρόγραμμα Erasmus για τον τομέα «Νεολαία». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις οποιαδήποτε χρονική στιγμή επιθυμούν εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ θα ενημερώνει προσωπικά κάθε αξιολογητή για την ένταξή του στο Μητρώο. Η ενημέρωση θα πραγματοποιείται περιοδικά. ΣΤ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού: 1. Έντυπο της αίτησης (Παράρτημα I) 2. Υπεύθυνη Δήλωση όπου και θα δηλώνουν ότι δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις περιπτώσεις αποκλεισμού της ενότητας Γ1. 5

6 3. Αντίγραφα πτυχίων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων δικαιολογητικών κ.λ.π. που αποδεικνύουν τα προσόντα που αναγράφονται στην ενότητα Γ2, συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση όπου ο ενδιαφερόμενος θα βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων τους. Τα ανωτέρω, θα πρέπει να κατατίθενται ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου σε κλειστό φάκελο στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ , στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας 2 ος όροφος με τις εξής ενδείξεις: Προς: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας, Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ , Αθήνα ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ «ΝΕΟΛΑΙΑ» Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο. Η παρούσα πρόσκληση δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα. Η υποβολή αίτησης δεν συνεπάγεται καθ οιοδήποτε τρόπο υποχρέωση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ να καταρτίσει Σύμβαση με τον ενδιαφερόμενο. Ζ. ΑΜΟΙΒΗ Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα επιλεγούν, ενταχθούν στο Μητρώο αξιολογητών της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού για το Πρόγραμμα Erasmus για τον τομέα «Νεολαία» και θα κληθούν για την παροχή των υπηρεσιών τους σε συγκεκριμένη περίοδο αξιολόγησης, θα υπογράφουν σύμβαση έργου με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ στην οποία και θα αναφέρονται αναλυτικά οι όροι συνεργασίας. Οι αμοιβές που θα λαμβάνουν αναλύονται παρακάτω: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Βασική Δράση 1 (ΚΑ1): Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων Βασική Δράση 2 (ΚΑ2): Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών Βασική Δράση 3 (ΚΑ3): Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής. ΑΜΟΙΒΗ ΣΕ ΕΥΡΩ (μεικτό ποσό ανά αίτηση) 80 για αξιολόγηση προτάσεων με αιτούμενο ποσό επιχορήγησης έως για αξιολόγηση προτάσεων με αιτούμενο ποσό επιχορήγησης άνω των για αξιολόγηση προτάσεων με αιτούμενο ποσό επιχορήγησης έως για αξιολόγηση προτάσεων με αιτούμενο ποσό επιχορήγησης άνω των για αξιολόγηση τελικών εκθέσεων με επιχορηγούμενο ποσό άνω των

7 Η. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ Η εξέταση των αιτήσεων και η αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων αξιολογητών γίνεται από γνωμοδοτική Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ στο οποίο και εισηγείται σχετικά, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται στην παρούσα. Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού διατηρεί το δικαίωμα πριν την ανάθεση του έργου να καλέσει τον υποψήφιο σε προφορική συνέντευξη, η οποία θα αποσκοπεί στην: α) Διακρίβωση της κατοχής ή μη απ αυτούς, των αναγκαίων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισης και εμπειρίας, στους τομείς εξειδίκευσης και στο πεδίο αξιολογήσεων, καθώς και της ευχέρειας εφαρμογής των γνώσεων αυτών. β) Παρουσίαση της προσωπικότητας γενικά, περί της κατοχής ή μη προσόντων (όπως κύρος, οξυδέρκεια, υπηρεσιακός ζήλος) για την επιτυχή άσκηση των ορισθέντων αναφορικά με τη διαδικασία αξιολόγησης καθηκόντων. Θ. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει, τον αξιολογητή που έχει ενταχθεί στο Μητρώο εφόσον: Δεν τηρεί τους όρους της Δήλωσης Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων και Εμπιστευτικότητας Δεν παρέχει αντικειμενική και τεκμηριωμένη αξιολόγηση των αιτήσεων και των εκθέσεων τελικών απολογισμών Δεν ακολουθεί τις Οδηγίες προς αξιολογητές που τίθενται από την Ε.Ε Δεν τηρεί τις καταληκτικές προθεσμίες που τίθενται από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού για την παράδοση των αξιολογήσεων Δεν τηρεί τους όρους της υπογραφείσας σύμβασης. Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ κρίνει, τεκμηριώνοντας τη συγκεκριμένη του απόφαση, ότι συντρέχουν λόγοι διαγραφής του αξιολογητή. Σημειώνεται επίσης ότι ο αξιολογητής οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα, με υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος προς την Εθνική Μονάδα Συντονισμού, σε περίπτωση που -για προσωπικούς λόγους- επιθυμεί να μην είναι ενεργός για κάποιο χρονικό διάστημα ή και να διαγραφεί οριστικά από το Μητρώο. Ι. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ δεσμεύεται ότι θα καταρτίσει τη λίστα του Μητρώου Αξιολογητών σεβόμενο τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τα προσόντα και την εξειδίκευση του καθενός. Επιπρόσθετα, δεσμεύεται ότι θα αξιοποιεί κατά το δυνατό όλους τους αξιολογητές σε κυκλική βάση (rotation) σύμφωνα και με τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η Εθνική Μονάδα Συντονισμού και τα οποία παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον σκοπό αυτό. Οι αξιολογητές που θα επιλεγούν είναι υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν στο σεμινάριο κατάρτισης αξιολογητών, το οποίο θα οργανωθεί από την Ε.Μ.Σ. του προγράμματος. 7

8 Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ε.Μ.Σ. του προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα «Νεολαία», στο τηλέφωνο Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΝΕΔΙΒΙΜ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΥΡΗΣ 8

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ Α.Π

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ Α.Π ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ Α.Π. 660/8/66018 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 2014 2020 ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ «ΝΕΟΛΑΙΑ» Το Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 07/04/2014 Αρ.Πρωτ.660/3/20488 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: EE13810 Αθήνα, 15.06.2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 1 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1/493M/ 2008

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1/493M/ 2008 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1/493M/ 2008 Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά (7) μηνών της δημόσιας επιχείρησης με την επωνυμία «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑ: Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) Ευ ρωπα ϊ κ ή Έν ωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ελλ η ν ι κή Δημοκρατ ία Με τη συγχρημ α τοδότηση της Ελ λάδας και τη ς Ευρωπαϊκής Ένωσης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για τη σύναψη συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο έργo:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για τη σύναψη συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο έργo: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για τη σύναψη συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο έργo: Μηχανισμός Υποστήριξης των καθεστώτων ενίσχυσης (ιδιωτικές επενδύσεις) του Άξονα 3 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 2013 Τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/32/2015

Αριθμός Διακήρυξης: 620/32/2015 ΑΔΑ : Ω63Σ46ΨΖΣΠ-1Ο1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ERASMUS + KAI EURODESK Αριθμός Διακήρυξης: 620/32/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ «ΑΘΗΝΑ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS 447975 / ΥΠ 1 ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΒ-1Σ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΒ-1Σ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 03/02/2014 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS 376783 ΤΗΣ Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλαδικής Ένωσης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ταχ. Δ/νση : Λουτρά Υπάτης, Ν. Φθιώτιδας Ταχ. Κωδ. : 35016 Τηλ. : 22310 59007 Fax. : 22310 59007 Email : oiti@otenet.gr Πληροφορίες : Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 12 Β ΦΑΣΗ «ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ & ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη του έργου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ Στοιχεία διακήρυξης: 28/19.10.2012 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΨΑΕΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS 447975 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλαδικής Ένωσης για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-5- 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αριθ. Πρωτ.: 1055 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ Το Έργο 1.1.β/13 με τίτλο «Διευκόλυνση της πρόσβασης σε ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες α επιπέδου, σε μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας» συγχρηματοδοτείται κατά 95% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 5% από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/26/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗN ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.1 Αθήνα, 26/9/2014 Αρ. Πρωτ.: 467/26-9-22014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.1 «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ E-ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σε Διαπραγμάτευση για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτηρίων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) για χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Λήξη Έργου : 31.12.2006 Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών : 15/06/2006. Θεσσαλονίκη, 8.5.2006 Αρ. Πρωτ. 301144/ΥΔ 3574

Λήξη Έργου : 31.12.2006 Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών : 15/06/2006. Θεσσαλονίκη, 8.5.2006 Αρ. Πρωτ. 301144/ΥΔ 3574 Θεσσαλονίκη, 8.5.2006 Αρ. Πρωτ. 301144/ΥΔ 3574 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα