ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 1. Γενικές ερωτήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 1. Γενικές ερωτήσεις"

Transcript

1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Γενικές ερωτήσεις θμειϊνεται ότι θ ζκκεςθ απθχεί αποκλειςτικά τισ απόψεισ των μελϊν τθσ Ομάδασ Τψθλοφ Επιπζδου. Η ζκκεςθ δεν αντανακλά και δεν προδικάηει τισ κζςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Α. υμφωνείτε να δθμοςιευκοφν οι απαντιςεισ ςασ; o Ναι o Όχι Β. Τπό ποία ιδιότθτα απαντάτε; o Πολίτθσ o Δθμόςια αρχι - Παρακαλϊ διευκρινίςτε: o Ρυκμιςτικι Αρχι o Κλάδοσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ Παρακαλϊ διευκρινίςτε: o Εμπορικι ζνωςθ Παρακαλϊ διευκρινίςτε: o Μθ κυβερνθτικι οργάνωςθ Παρακαλϊ διευκρινίςτε: o Ερευνθτισ o Άλλο Παρακαλϊ διευκρινίςτε: Γ. Φφλο: o Άνδρασ o Γυναίκα Δ. Ηλικία: o < 18 ετϊν o o o o o o > = 70 ετϊν Ε. Εκνικότθτα (δυνατότθτα πολλαπλϊν επιλογϊν) o ΕΕ-27 o Άλλθ Σ. Χϊρα διαμονισ/εγκατάςταςθσ (μία απάντθςθ μόνο) o ΕΕ-27 1

2 o Άλλθ Παρακαλϊ διευκρινίςτε: Η. Ανϊτερθ βακμίδα εκπαίδευςθσ που ζχετε λάβει: o Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ o Γυμνάςιο o Προπτυχιακό επίπεδο o Μεταπτυχιακό επίπεδο o Άλλο: Θ. Παροφςα επαγγελματικι κατάςταςθ: o Εκπαιδευόμενοσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατάρτιςθσ) o Αυτοαπαςχολοφμενοσ o Τπάλλθλοσ o Μεςαίο ςτζλεχοσ διοίκθςθσ o Ανϊτερο ςτζλεχοσ διοίκθςθσ o Άλλο Παρακαλϊ διευκρινίςτε: Ι. Ζχετε, ι είχατε ςτο παρελκόν, μζςω τθσ απαςχόλθςισ ςασ, άμεςθ ςχζςθ με τον τομζα των ΜΜΕ; o Ναι Παρακαλϊ διευκρινίςτε: o Όχι 2

3 Ερωτήσεις σχετικά με τις συστάσεις Παρατίκενται ςυςτάςεισ τθσ ανεξάρτθτθσ Ομάδασ Τψθλοφ Επιπζδου για τθν Ελευκερία και τθν Πολυφωνία των ΜΜΕ, θ οποία παρουςίαςε τθν ζκκεςι τθσ τον Ιανουάριο του Η ζκκεςθ και οι ςυςτάςεισ αντανακλοφν αποκλειςτικά τισ απόψεισ των μελϊν τθσ Ομάδασ που είναι θ πρϊθν Πρόεδροσ τθσ Λετονίασ, κακ. Vaira Vike Freiberga ωσ πρόεδροσ τθσ Ομάδασ, θ κακ. Herta Daybler Gmelin, (πρϊθν υπ. Δικαιοςφνθσ τθσ Γερμανίασ), ο κακθγθτισ Luis Miguel Poiares Pessoa Maduro (πρϊθν Γενικόσ Ειςαγγελζασ του Ευρωπαϊκοφ Δικαςτθρίου) και ο Ben Hammersley (εμπειρογνϊμων & ςφμβουλοσ-εκδότθσ περιοδικοφ ψθφιακισ τεχνολογίασ). Παρακαλοφμε όπωσ λάβετε υπόψθ ότι θ ζκκεςθ δεν αντανακλά και δεν προδικάηει τισ κζςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Σφσταση 1: Θα πρζπει να κεωρθκεί ότι θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι είναι αρμόδια να δράςει για τθν προςταςία τθσ ελευκερίασ και τθσ πολυφωνίασ των ΜΜΕ ςε κρατικό επίπεδο, προκειμζνου να εγγυθκεί ςτουσ πολίτεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ τθν ουςία των δικαιωμάτων που παρζχονται από τισ υνκικεσ, ιδιαίτερα το δικαίωμα τθσ ελεφκερθσ κυκλοφορίασ και τθσ αντιπροςωπευτικισ δθμοκρατίασ. Η ςχζςθ μεταξφ ελευκερίασ και πολυφωνίασ των ΜΜΕ και δθμοκρατίασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ αιτιολογεί μια πιο εκτεταμζνθ αρμοδιότθτα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κυρίωσ, όςον αφορά τα κεμελιϊδθ δικαιϊματα που κατοχυρϊνονται ςτο Χάρτθ των Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων. Σφσταση 2: Για τθν κωράκιςθ των αξιϊν τθσ ελευκερίασ και τθσ πολυφωνίασ ςτθν Ευρϊπθ, θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ κα μποροφςε να κακορίςει, ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ εργαςίασ και χρθματοδότθςθσ του Ευρωπαϊκοφ οργανιςμοφ κεμελιωδϊν δικαιωμάτων, ζναν ρόλο για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ελευκερίασ και τθσ πολυφωνίασ των ΜΜΕ ςε εκνικό επίπεδο. αυτι τθν περίπτωςθ, ο οργανιςμόσ κα μποροφςε να ςυντάςςει τακτικά εκκζςεισ ςχετικά με τουσ κινδφνουσ για τθν ελευκερία και τθν πολυφωνία των ΜΜΕ ςε οποιοδιποτε μζροσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Σο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο κα μποροφςε να ςυηθτάει το περιεχόμενο αυτϊν των εκκζςεων και να υιοκετεί Ψθφίςματα ι να υποβάλλει προτάςεισ για ενδεχόμενθ ανάλθψθ μζτρων. Σφσταση 3: Εναλλακτικϊσ, αντί του προτεινόμενου ςτθν προθγοφμενθ ςφςταςθ μθχανιςμοφ, θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ κα μποροφςε να εγκακιδρφςει ζνα ανεξάρτθτο κζντρο παρακολοφκθςθσ, ιδεατά ωσ τμιμα Ακαδθμίασ, το οποίο κα 3

4 χρθματοδοτείται εν μζρει από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, αλλά κα είναι πλιρωσ ανεξάρτθτο κατά τθν άςκθςθ των δραςτθριοτιτων του. Σφσταση 4: Όλεσ οι χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κα πρζπει να διακζτουν ανεξάρτθτα ςυμβοφλια για τα ΜΜΕ, όπου θ ςυμμετοχι των μελϊν κα διζπεται από εξιςορροπθμζνθ πολιτικι και πολιτιςτικι εκπροςϊπθςθ, κακϊσ κι από κοινωνικι ποικιλομορφία. Ο οριςμόσ των μελϊν ςε αυτά τα όργανα κα πρζπει να είναι διαφανισ, με ενςωματωμζνα ςυςτιματα ελζγχων και ιςορροπθμζνθσ εκπροςϊπθςθσ. Αυτά τα όργανα κα μποροφςαν να ζχουν αρμοδιότθτα ςτθν διερεφνθςθ των καταγγελιϊν, λ.χ. ωσ «Διαμεςολαβθτισ», κακϊσ και ςτθν εξακρίβωςθ του γεγονότοσ ότι οι οργανιςμοί ΜΜΕ ζχουν δθμοςιεφςει κϊδικεσ δεοντολογίασ κακϊσ και ςτοιχεία ιδιοκτθςίασ, δθλϊςεισ αςυμβίβαςτων (ςυγκροφςεων ςυμφερόντων) κ.ά. Σα ςυμβοφλια των ΜΜΕ κα πρζπει να ζχουν πραγματικζσ εκτελεςτικζσ εξουςίεσ, όπωσ επιβολι προςτίμων, εντολζσ για δθμοςίευςθ ι για τθν μετάδοςθ επανορκϊςεων, ι τθν άρςθ του δθμοςιογραφικοφ κακεςτϊτοσ. Σα εκνικά ςυμβοφλια για τα ΜΜΕ κα πρζπει να ακολουκοφν ζνα ςφνολο ευρωπαϊκϊν προτφπων και να εποπτεφονται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, προκειμζνου να διαςφαλιςτοφν οι ευρωπαϊκζσ αξίεσ. Σφσταση 5: Για τθν βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ ενιαίασ αγοράσ κα ιταν πολφ ωφζλιμθ θ περαιτζρω εναρμόνιςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Επί του παρόντοσ, και ιδιαιτζρωσ ςτο πλαίςιο των διαςυνοριακϊν δραςτθριοτιτων των ΜΜΕ, ειδικά ςτον online κόςμο, θ φπαρξθ διαφορϊν μεταξφ των εκνικϊν κανόνων δφναται να οδθγιςει ςε ςτρεβλϊςεισ. Θα ιταν ιδιαίτερα ςθμαντικό να υιοκετθκεί ζνα ελάχιςτο ςφνολο εναρμονιςμζνων κανόνων που να καλφπτει τισ διαςυνοριακζσ δραςτθριότθτεσ των ΜΜΕ ςε τομείσ όπωσ θ νομοκεςία περί δυςφιμιςθσ ι θ προςταςία των δεδομζνων. Σφσταση 6: Θα πρζπει να δθμιουργθκεί ζνα δίκτυο εκνικϊν οπτικοακουςτικϊν ρυκμιςτικϊν αρχϊν, κατά τα πρότυπα του δικτφου που δθμιουργικθκε ςτο πλαίςιο των θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, το οποίο κα μποροφςε να βοθκιςει ςτθν ανταλλαγι κοινϊν καλϊν πρακτικϊν και ςτθν κζςπιςθ ποιοτικϊν προτφπων. Όλεσ οι ρυκμιςτικζσ αρχζσ κα πρζπει να είναι ανεξάρτθτεσ και οι διοριςμοί να γίνονται με διαφανι τρόπο, με όλουσ τουσ κατάλλθλουσ ελζγχουσ και με τθν διαςφάλιςθ τθσ ιςομζρειασ. χετικά με αυτό το κζμα, μια ξεχωριςτι δθμόςια διαβοφλευςθ επιδιϊκει τθν κατάκεςθ απόψεων από τουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ ςε ευρεία κλίμακα. 4

5 Σφσταση 7: Οι εκνικζσ αρχζσ για τον ανταγωνιςμό (ι θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι) χρειάηεται να πραγματοποιοφν τακτικζσ προλθπτικζσ αξιολογιςεισ ςχετικά με το περιβάλλον και τισ αγορζσ των ΜΜΕ μεμονωμζνων κρατϊν, επιςθμαίνοντασ ενδεχόμενουσ κινδφνουσ για τθν πολυφωνία. ε επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κα πρζπει να υπάρχει προλθπτικι αξιολόγθςθ τθσ αγοράσ, ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ του ανταγωνιςμοφ, υπό τθ μορφι τθσ τομεακισ ζρευνασ. Σφσταση 8: Οι ευρωπαϊκζσ και εκνικζσ αρχζσ ανταγωνιςμοφ κα πρζπει να λάβουν υπόψθ τθν ιδιαίτερθ αξία τθσ πολυφωνίασ των ΜΜΕ κατά τθν επιβολι των κανόνων ανταγωνιςμοφ. Θα πρζπει, επίςθσ, να λάβουν υπόψθ τθν αυξανόμενθ ςυγχϊνευςθ των διαφόρων διαφλων επικοινωνίασ κακϊσ και τθν πρόςβαςθ των ΜΜΕ κατά τον προςδιοριςμό των αντίςτοιχων αγορϊν. Επιπλζον, θ Ομάδα Τψθλοφ Επιπζδου καλεί τισ Ευρωπαϊκζσ και εκνικζσ αρχζσ ανταγωνιςμοφ να παρακολουκιςουν με ιδιαίτερθ προςοχι, ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ ανταγωνιςμοφ, τισ νζεσ εξελίξεισ που παρατθροφνται ςτθν on line πρόςβαςθ ςτθν πλθροφόρθςθ. Η κυρίαρχθ κζςθ που διατθρείται από μερικοφσ παρόχουσ διαδικτυακισ πρόςβαςθσ ι παρόχουσ διαδικτυακισ πλθροφόρθςθσ δεν κα πρζπει να οδθγεί ςτον περιοριςμό τθσ ελευκερίασ των ΜΜΕ και τθσ πολυφωνίασ. Μια ανοιχτι και χωρίσ διακρίςεισ πρόςβαςθ όλων των πολιτϊν ςτθν πλθροφόρθςθ πρζπει να προςτατευκεί ςτθν on line ςφαίρα και, εάν είναι αναγκαίο, με τθν εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ περί ανταγωνιςμοφ και/ι με τθν επιβολι μιασ αρχισ ουδετερότθτασ διαδικτφου και δικτφου. Σφσταση 9: Η ελευκερία των ΜΜΕ και θ πολυφωνία κα πρζπει να διαδραματίηει εξζχοντα ρόλο ςτθν «αξιολόγθςθ» των υπό ζνταξθ χωρϊν ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Ζνα ελεφκερο και πολυφωνικό περιβάλλον ΜΜΕ κα πρζπει να αποτελεί προχπόκεςθ για να γίνει μια υποψιφια χϊρα μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Σφσταση 10: Η Ε.Ε. κα πρζπει να αναδείξει το κζμα τθσ δθμοςιογραφικισ ελευκερίασ ςε όλα τα διεκνι φόρα, ςτα οποία ςυηθτοφνται κζματα ανκρωπίνων δικαιωμάτων και δθμοκρατίασ, και να το εντάξει ςτισ εμπορικζσ/εταιρικζσ ςυμφωνίεσ, όπωσ και ςτο πλαίςιο τθσ παροχισ ανκρωπιςτικισ βοικειασ. 5

6 Σφσταση 11: Κάκε νζο ρυκμιςτικό πλαίςιο κα πρζπει να ευκυγραμμιςτεί με τθ νζα πραγματικότθτα του ρευςτοφ περιβάλλοντοσ των ΜΜΕ, καλφπτοντασ κάκε μορφι δθμοςιογραφικϊν δραςτθριοτιτων, ανεξάρτθτα από το μζςο μετάδοςισ τουσ. Σφσταση 12: Προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ πλιρθσ διαφάνεια, αναφορικά με τον βακμό εξατομίκευςθσ κάκε μιασ υπθρεςίασ, οι υπθρεςίεσ, που παρζχουν υπερβολικά εξατομικευμζνα αποτελζςματα αναηιτθςθσ ι τροφοδότθςθσ με ειδιςεισ (newsfeed), κα πρζπει να δίδουν ςτο χριςτθ τθ δυνατότθτα διακοπισ μιασ τζτοιασ εξατομίκευςθσ, είτε προςωρινά, για ζνα ατομικό ερϊτθμα, είτε μόνιμα, μζχρι νεωτζρασ ενθμζρωςθσ. Σφσταση 13: Δίαυλοι ι μθχανιςμοί, μζςω των οποίων τα ΜΜΕ φκάνουν ςτον τελικό χριςτθ, κα πρζπει να είναι εντελϊσ ουδζτεροι όταν διαχειρίηονται αυτό το περιεχόμενο. τθν περίπτωςθ των ψθφιακϊν δικτφων, θ Ουδετερότθτα του Δικτφου (Net Neutrality) και θ αρχι end-to-end principle κα πρζπει να περιλαμβάνονται ςτο δίκαιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Αυτό αποτζλεςε αντικείμενο πρόςφατθσ διαβοφλευςθσ. τον ακόλουκο ςφνδεςμο, μπορείτε να αναηθτιςετε το ςχετικό ερωτθματολόγιο. Σφσταση 14: Θα πρζπει να υπάρξει βελτιςτοποίθςθ και ςυντονιςμόσ τθσ υποςτιριξθσ και χρθματοδότθςθσ τθσ ποιοτικισ δθμοςιογραφία, όπωσ ιςχφει, ιδθ, ςε διάφορεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ. Ευρωπαϊκά βραβεία κα πρζπει να διατίκενται ςε ταλαντοφχουσ δθμοςιογράφουσ και ςε εκείνουσ που ζχουν επιδείξει ςθμαντικά επιτεφγματα ςτον τομζα τουσ. Μία επιπλζον μελζτθ κα πρζπει να ςυνταχκεί, αναφορικά με τισ νζεσ πικανζσ μορφζσ χρθματοδότθςθσ για τθν ποιοτικι και ερευνθτικι δθμοςιογραφία (investigative journalism), ςτθν οποία κα ςυμπεριλαμβάνεται θ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν, όπωσ το crowd funding (θ κινθτοποίθςθ του κοινοφ, με τθ βοικεια του διαδικτφου, με ςκοπό τθν ςυγκζντρωςθ χρθμάτων, ϊςτε να υποςτθριχκοφν πρωτοβουλίεσ άλλων φυςικϊν προςϊπων ι οργανιςμϊν). Σφσταση 15: Οποιαδιποτε δθμόςια χρθματοδότθςθ κα πρζπει να χορθγείται μόνο ςτουσ οργανιςμοφσ των ΜΜΕ, οι οποίοι δθμοςιεφουν κϊδικεσ δεοντολογίασ εφκολα προςβάςιμουσ από το κοινό (ακόμθ και ςτθν ιςτοςελίδα τουσ). 6

7 Σφσταση16: Οποιαδιποτε δθμόςια χρθματοδότθςθ προσ τουσ οργανιςμοφσ ΜΜΕ κα πρζπει να χορθγείται επί τθ βάςει κριτθρίων, τα οποία δεν ειςάγουν διακρίςεισ, κακϊσ και αντικειμενικϊν και διαφανϊν κριτθρίων, τα οποία κα γνωςτοποιοφνται εκ των προτζρων ςε όλα τα ΜΜΕ. Σφσταση 17: Προκειμζνου να διαμορφωκοφν ςτελζχθ επαγγελματιϊν δθμοςιογράφων, ικανϊν να λειτουργιςουν ςε ζνα ταχζωσ μεταβαλλόμενο περιβάλλον ΜΜΕ, ι να αποκτιςουν τθν δυνατότθτα άςκθςθσ ερευνθτικισ δθμοςιογραφίασ (investigative journalism), κα πρζπει να προςφζρονται δθμοςιογραφικζσ υποτροφίεσ, τόςο ςε αρχάριουσ, όςο και ςε υποψιφιουσ που βρίςκονται ςτο μζςον τθσ καριζρασ τουσ και οι οποίοι κα μποροφν να λάβουν άδεια από τουσ οργανιςμοφσ ΜΜΕ ςτουσ οποίουσ εργάηονται. Πανεπιςτιμια και ερευνθτικά κζντρα κα πρζπει, με τθ μορφι τζτοιων υποτροφιϊν, οι οποίεσ κα χρθματοδοτοφνται από τθν Ε.Ε., να δθμιουργιςουν κζςεισ για δθμοςιογράφουσ, οι οποίοι κα απαςχολοφνται για ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο. Η επιλογι των δθμοςιογράφων κα μποροφςε να γίνει από τα ίδια τα ακαδθμαϊκά και επιςτθμονικά ιδρφματα. Οι υποτροφίεσ κα ιταν ιδιαίτερα πολφτιμεσ για τθν άςκθςθ τθσ ερευνθτικισ δθμοςιογραφίασ (investigative journalism) ι για τθν εκπαίδευςθ δθμοςιογράφων, προκειμζνου να λειτουργιςουν ωσ διαμεςολαβθτζσ για τθν κατανόθςθ πολφπλοκων κεμάτων ςτο ευρφτερο κοινό, όπωσ είναι θ επιςτιμθ, θ τεχνολογία, θ οικονομία ι θ ιατρικι. Σφσταση 18: Δθμοςιογραφικοί οργανιςμοί και οργανιςμοί ΜΜΕ κα πρζπει να προςαρμόςουν τουσ κϊδικεσ δεοντολογίασ τουσ και τα δθμοςιογραφικά πρότυπα ςτισ προκλιςεισ που τίκενται από ζνα ταχζωσ μεταβαλλόμενο περιβάλλον των ΜΜΕ. Ιδιαίτερα, κα πρζπει να αντιμετωπίςουν, με ξεκάκαρο τρόπο, ηθτιματα που ςχετίηονται με τθν επαλικευςθ των πθγϊν τουσ και τθ διαςταφρωςθ των γεγονότων, κακϊσ και να ρυκμίςουν με διαφάνεια τθν ςχζςθ τουσ με τισ εξωτερικζσ πθγζσ ειδιςεων. Σφσταση 19: Η παιδεία για τα ΜΜΕ κα πρζπει να διδάςκεται ςτα ςχολεία, ξεκινϊντασ από το επίπεδο του Γυμναςίου. Ο ρόλοσ που παίηουν τα ΜΜΕ ςε μία λειτουργικι δθμοκρατία κα πρζπει να αξιολογείται ςοβαρά ωσ τμιμα των εκνικϊν ςχολικϊν προγραμμάτων και να εντάςςεται ςτισ πολιτικζσ ι τισ κοινωνικζσ ςπουδζσ. 7

8 Σφσταση 20: Προκειμζνου να αξιολογθκεί ο τρόποσ με τον οποίο μεταβάλλονται οι καταναλωτικζσ ςυνικειεσ, όςον αφορά τθν χριςθ των ΜΜΕ, κακϊσ και θ κοινωνικι τουσ επιρροι, απαιτοφνται εκτεταμζνεσ διατομεακζσ μελζτεσ ςε επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Γενικότερα, θ Ε.Ε. κα πρζπει να παρζχει βιϊςιμθ χρθματοδότθςθ για ακαδθμαϊκι ζρευνα και μελζτεσ, ςχετικά με το μεταβαλλόμενο περιβάλλον των ΜΜΕ, προκειμζνου να διαμορφϊςει μία ςτζρεα ακαδθμαϊκι βάςθ για τθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν ςε αυτό τον τομζα. Σφσταση 21: Όλεσ οι χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κα πρζπει να ζχουν κατοχυρϊςει με τθ νομοκεςία τουσ τθν αρχι τθσ προςταςίασ των δθμοςιογραφικϊν πθγϊν και, τυχόν εξαιρζςεισ μιασ χϊρασ ωσ προσ αυτιν τθν αρχι, κα πρζπει να είναι αποδεκτζσ μόνο επί τθ βάςει μιασ δικαςτικισ απόφαςθσ, ςυμβατισ με το φνταγμα αυτισ τθσ χϊρασ. Σφσταση 22: Η πρόςβαςθ ςτισ πθγζσ και τα γεγονότα τθσ δθμόςιασ ςφαίρασ κα πρζπει να εξαρτάται από αντικειμενικά και διαφανι κριτιρια που δεν ειςάγουν διακρίςεισ. Αυτό, ιδιαίτερα, κα πρζπει να ιςχφει ςτισ περιπτϊςεισ ςυνεντεφξεων τφπου με θλεκτρονικά μζςα, τα οποία χρθςιμοποιοφνται για τθν διευρυμζνθ μετάδοςθ αυτϊν των γεγονότων ςε ζνα ευρφτερο κοινό, όπου είναι πρακτικά δυνατό. Σφσταση 23: Σα κράτθ μζλθ πρζπει να διαςφαλίςουν ότι τίκενται ςε ιςχφ πρόςφορα μζςα για τθν ταυτοποίθςθ των υπευκφνων που βλάπτουν άλλουσ, ακόμα και ςε on line πεδίο. Κάκε ςυγκζντρωςθ δεδομζνων που αφορά χριςτεσ διαδικτφου, θ οποία είναι αναγκαία προσ αυτό το ςκοπό, κα πρζπει να τθρείται ωσ απόρρθτθ και να κακίςταται διακζςιμθ μόνο με δικαςτικι απόφαςθ. Σφσταση 24: Η υποχρεωτικι αποηθμίωςθ, ςε ςυνζχεια δικαςτικϊν υποκζςεων, κα πρζπει να περιλαμβάνει απολογία και αναςκευι, ςχετικά με τα λανκαςμζνα γεγονότα, θ οποία κα δθμοςιεφεται ςε ανάλογθ κζςθ και μζγεκοσ, όπωσ θ αρχικι δυςφιμιςθ ι κα παρουςιάηεται κατά τθν ίδια ϊρα μετάδοςθσ, ςτθν περίπτωςθ των ραδιοφωνικϊν ι τθλεοπτικϊν προγραμμάτων. Επιπλζον τοφτου, και παράλλθλα με ζνα νομοκετικά επιβεβλθμζνο δικαίωμα απάντθςθσ, κα πρζπει επίςθσ να γίνει αποδεκτι, ωσ υπεφκυνθ πρακτικι ςτα ειδθςεογραφικά ΜΜΕ, θ δθμοςίευςθ αναςκευϊν και επανορκϊςεων, ςε περίπτωςθ λανκαςμζνθσ και ανακριβοφσ πλθροφόρθςθσ, κατόπιν απλοφ αιτιματοσ πολιτϊν που παρζχουν 8

9 αιτιολογθμζνθ απάντθςθ επί του αντίκετου. Κάκε αναςκευι και επανόρκωςθ κα πρζπει να δθμοςιεφεται κατά τρόπο ανάλογο τθσ αρχικισ αναφοράσ, όταν αυτό δικαιολογείται από τθν αναγκαιότθτα διόρκωςθσ μιασ πικανοφσ βλάβθσ, τθν οποία δφναται να προκαλζςει μια τζτοια εςφαλμζνθ πλθροφόρθςθ. Κάκε δθμόςια χρθματοδότθςθ προσ ζναν οργανιςμό ΜΜΕ κα πρζπει να εξαρτάται από τθ ςυμπερίλθψθ τζτοιων προβλζψεων ςτον κϊδικα δεοντολογίασ. Σφσταση 25: Προκειμζνου να διαςφαλιςτεί ότι όλοι οι οργανιςμοί ΜΜΕ ακολουκοφν ςαφϊσ αναγνωριςμζνουσ κϊδικεσ δεοντολογίασ και εφαρμόηουν τισ αρχζσ τθσ ςυντακτικισ ανεξαρτθςίασ, κα πρζπει να τουσ δθμοςιοποιοφν, προβαίνοντασ ςε δθμοςίευςθ αυτϊν και ςτθν ιςτοςελίδα τουσ. Σφσταση 26: Θα πρζπει να υπάρχει πρόβλεψθ κρατικισ χρθματοδότθςθσ για εκείνα τα ΜΜΕ που είναι ςθμαντικά για τθν πολυφωνία (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ γεωγραφικισ, γλωςςολογικισ, πολιτιςτικισ και πολιτικισ πολυφωνίασ), αλλά δεν είναι εμπορικά βιϊςιμα. Σο κράτοσ κα πρζπει να παρεμβαίνει, όπου αδυνατεί να παρζμβει θ αγορά, προκειμζνου να ενιςχυκεί θ πολυφωνία των ΜΜΕ ωσ βαςικό δθμόςιο αγακό. Σφσταση 27: Σο ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ των δθμοςίων ΜΜΕ κα πρζπει να υπόκειται ςε αυςτθροφσ κανόνεσ, οι οποίοι κα απαγορεφουν κυβερνθτικζσ επεμβάςεισ και κα διαςφαλίηουν τθν εςωτερικι πολυφωνία, υπό τθν εποπτεία μιασ ανεξάρτθτθσ αρχισ ςτθν οποία κα εκπροςωποφνται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείσ. Σφσταση 28: Βαςικι ςυνιςτϊςα τθσ ευρωπαϊκισ πολιτικισ για τα ΜΜΕ κα πρζπει να είναι θ πρόβλεψθ χρθματοδότθςθσ των διαςυνοριακϊν ευρωπαϊκϊν δικτφων ΜΜΕ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εξόδων μετάφραςθσ, των εξόδων μετακινιςεων και ςυντονιςμοφ κ.ά.). τθν εν λόγω χρθματοδότθςθ κα πρζπει να ςυμπεριλθφκεί και θ οικονομικι ενίςχυςθ των δθμοςιογράφων που εξειδικεφονται ςε διαςυνοριακά κζματα. Σφσταση 29: Εφιςτάται θ προςοχι ωσ προσ τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ των ςχολϊν δθμοςιογραφίασ και των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίων ςτο πρόγραμμα Jean Monnet 1, 1 Σο πρόγραμμα Jean Monnet αποτελεί μζροσ του προγράμματοσ τθσ ΕΕ Διά Βίου Μάκθςθ και αποβλζπει ςτθν ενίςχυςθ ευρωπαϊκϊν εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων και ενϊςεων ωσ προσ τθ 9

10 για τθν ενίςχυςθ των ςχολικϊν προγραμμάτων και τθσ διδαςκαλίασ ςχετικά με τθν κάλυψθ ευρωπαϊκϊν κεμάτων. Η Ευρωπαϊκι Επιτροπι κα πρζπει να δραςτθριοποιθκεί ενεργά ςτθν ενθμζρωςθ των ςχολϊν δθμοςιογραφίασ για τθν εν λόγω δυνατότθτα και, ςτο πλαίςιο ενόσ τζτοιου προγράμματοσ, κα πρζπει να κεωριςει τον τομζα αυτό ωσ προτεραιότθτα κατά τθν διαδικαςία επιλογισ. Σφσταση 30: Οι πολιτικοί φορείσ τθσ ΕΕ ζχουν τθν ιδιαίτερθ ευκφνθ κακϊσ και τθν δυνατότθτα να προωκοφν τθν κάλυψθ των ευρωπαϊκϊν ειδιςεων. Οι πρόεδροι των κοινοτικϊν κεςμικϊν οργάνων κα πρζπει να διοργανϊνουν τακτικά ςυνεντεφξεισ με εκπροςϊπουσ εκνικϊν ΜΜΕ από όλθ τθν ΕΕ. Αυτό το ςχιμα κα ζχει ωσ πλεονζκτθμα, όχι μόνο τθν αφξθςθ τθσ κάλυψθσ ηθτθμάτων τθσ ΕΕ από εκνικά ΜΜΕ, αλλά και τθν μεγαλφτερθ πολυφωνία, κακϊσ οι ςυνεντεφξεισ που κα μεταδίδονται ι κα δθμοςιεφονται ςτα διάφορα κράτθ μζλθ κα περιζχουν ερωτιματα από δθμοςιογράφουσ και άλλων κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. διδαςκαλία, τθν ζρευνα και τθ μελζτθ ηθτθμάτων ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ. Μεταξφ των δραςτθριοτιτων του Jean Monnet είναι και θ ανάλθψθ εκνικϊν δράςεων, με ςφςταςθ εδρϊν, κζντρων αριςτείασ και μονάδων διδαςκαλίασ Jean Monnet ςε πανεπιςτθμιακά ιδρφματα & ενϊςεισ 10

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Το ππόγπαμμα αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟΤ «Προετοιμαςία προσ μια πλιρθ φγκλιςθ του Οπτικοακουςτικοφ Κόςμου Ανάπτυξθ, Δθμιουργία και Αξίεσ» ςτο πλαίςιο Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» Παραςκευή 13 Ιουνίου 2014, 8.30 πμ 2.00μμ Πολιτιςτικό Κζντρο τροβόλου ΠΡΟΚΛΗΗ O Διμοσ τροβόλου και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ςασ προςκαλοφν ςτθν θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ Δικηγόροι &Νομικοί Σύμβουλοι Προαγωγζσ και Νζα Στελζχθ ςτα Γραφεία Λεμεςοφ, Λευκωςίασ και Πάφου Στα πλαίςια τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξθσ και επζνδυςθσ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό μασ, βριςκόμαςτε ςτθν ευχάριςτθ κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΤΠΡΙΑΚOΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΤΠΡΙΑΚOΤ ΔΙΚΑΙΟΤ Υποχρεωτικά Δ Ζτοσ Ζτοσ Υποχρεωτικά Β Ζτοσ Υποχρεωτικά Α Ζτοσ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΤΠΡΙΑΚOΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ Υποχρεωτικά Γ ΝΟΜ 105 Ειςαγωγι ςτθν Επιςτιμθ του Δικαίου ( A Εξάμθνο) 5 ΝΟΜ 113 Συνταγματικό

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα»

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Κζντρο Μελετών και Εκπαίδευςησ Χρηματοοικονομικήσ Εργαςτήριο Επενδυτικών Εφαρμογών Τμήμα Οικονομικών Επιςτημών

Διαβάστε περισσότερα

109θ ςυνεδρίαςθ του προεδρείου του Euromil ςτθ Λιςαβόνα

109θ ςυνεδρίαςθ του προεδρείου του Euromil ςτθ Λιςαβόνα 109θ ςυνεδρίαςθ του προεδρείου του Euromil ςτθ Λιςαβόνα τθ ςκιά του κινιματοσ των Πορτογάλων λοχαγϊν, τθσ επανάςταςθσ των γαρυφάλλων, όπωσ παρζμεινε ςτθν παγκόςμια ιςτορία των λαϊκϊν επαναςτάςεων, πραγματοποιικθκε

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» ΘΕΜΑ : «SECURITY ECONOMICS»

ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» ΘΕΜΑ : «SECURITY ECONOMICS» ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» ΘΕΜΑ : «SECURITY ECONOMICS» ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ : ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ : 133/08 ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Ιωάννθσ Φερμαντηισ Γεν. Γραμματεία Αγροτικισ Πολιτικισ και Διεκνϊν Σχζςεων New LIFE in AgroEnvironment Electra Palace Athens 1 θ Ιουνίου 2012 Περίλθψθ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Έκθεςη για την ενι ςχυςη των βαςικων δεξιοτη των των ενηλι κων ςτην Κυ προ (με ε μφαςη ςτισ ευα λωτεσ ομα δεσ πληθυςμου ) ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα Οργάνωςθ από τθ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ - Γενικι Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΜΑΛΗΣ ΣΕΜΦΕ 2015. Η ΣΕΜΦΕ μέσα από τα μάτια των Αποφοίτων της

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΜΑΛΗΣ ΣΕΜΦΕ 2015. Η ΣΕΜΦΕ μέσα από τα μάτια των Αποφοίτων της ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΜΑΛΗΣ ΣΕΜΦΕ 2015 Η ΣΕΜΦΕ μέσα από τα μάτια των Αποφοίτων της Σφλλογοσ Διπλωματοφχων ΣΕΜΦΕ Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο Δεξιότθτεσ και Ικανότθτεσ του Αποφοίτου τθσ ΣΕΜΦΕ Το προπτυχιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Σηαύρος Ζωγραθάκης - Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Θόδωρος Μηηράκος Τράπεζα ηης Ελλάδος Κοινωνική πολιηική και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3. Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ. Πληροφορικήσ ΕΛΣΑΣ

Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3. Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ. Πληροφορικήσ ΕΛΣΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3 Αναςκόπηςη και αναβάθμιςη πολιτικών αςφαλείασ και υλοποίηςή τουσ του κφριου ζργου Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ Πληροφορικήσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ Οι τρεισ προτάςεισ που ζχουν κατατεκεί ςτο Υπουργείο Υγείασ (από τον ΕΟΠΥΥ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΣΔΥ, από επιςτθμονικι επιτροπι που ςυγκρότθςε το Υπουργείο Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ Coaches & Σφμβουλοι Μάγκυ Ακαναςιάδθ Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ, το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ όλων των προγραμμάτων του ΣΕΒ που αφοροφν ςτθν Επιχειρθματικότθτα των Νζων και ςυντονίηει τισ ομάδεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ "περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ «Πρζπει να γίνουμε θ αλλαγι που κζλουμε να δοφμε» Μαχάτμα Γκάντι Επί δεκαετίεσ, θ Φορολογικι Διοίκθςθ κατθγορικθκε για κατάχρθςθ

Διαβάστε περισσότερα

WIND Ελλάσ Τθλεπικοινωνίεσ ΑΕΒΕ

WIND Ελλάσ Τθλεπικοινωνίεσ ΑΕΒΕ WIND Ελλάσ Τθλεπικοινωνίεσ ΑΕΒΕ Απάντηςη ςτη Δημόςια Διαβοφλευςη τησ ΕΕΤΤ αναφορικά με το ςχζδιο Κανονιςμοφ Διαχείριςησ Φάςματοσ & Ζγχυςησ Ιςχφοσ ςτο δίκτυο πρόςβαςησ Αθήνα Δεκζμβριοσ 2011 Παρατιρθςθ νομικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Ππόζκληζη Αγαπθτοί υνάδελφοι και Φίλοι, Η Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ ΔΕΠΤ (ΕΕΜ ΔΕΠΤ) ςασ προςκαλεί ςτο 1ο Πανελλήνιο Διεπιςτημονικό υνζδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικήσ Προςοχήσ Τπερκινητικότητασ «Aπό

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012)

ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012) ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΡΟΕΔΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012) ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι...

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι... Nα διατθρθκεί μζχρι... Βακμόσ Αςφαλείασ...... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Διεφκυνςθ Λειτουργικϊν Τποδομϊν Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν Σμιμα Β - Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ IAB HELLAS

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ IAB HELLAS ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ IAB HELLAS Το ΚΑΒ Hellas (Interactive Advertising Bureau Οργανιςμόσ Διαδραςτικισ Επικοινωνίασ) ιδρφκθκε το 2001 και από τότε αποτελεί τον κλαδικό φορζα των εταιρειϊν που αςχολοφνται με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σο Σμιμα Το Τμιμα Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ αποτελεί από τθν ίδρυςι του, το 1990, εφαλτιριο για επιτυχθμζνθ και δθμιουργικι ςταδιοδρομία φιλόδοξων και εργατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα